PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3 9. Tulevaisuuden tekijöille elämän eväät

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3 9. Tulevaisuuden tekijöille elämän eväät"

Transkriptio

1 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3 9 Tulevaisuuden tekijöille elämän eväät

2 2 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN Yleistä Kuntakohtaisen opetussuunnitelman ja koulukohtaisten opetussuunnitelmien sisältö OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet Arvot ja toiminta-ajatus Perusopetuksen rakenne OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN Oppimis- ja tiedonkäsitys Opetuksen painotukset Oppimisympäristön kuvaus Koulun toimintakulttuurin kuvaus Työtavat Yhteistyö OPETUKSEN YLEINEN TUKI Opetuksen yleiset tukimuodot Kodin ja koulun välinen yhteistyö Oppimissuunnitelma Ohjaus oppilaan opintopolun aikana Tukiopetus huolto Kerhotoiminta ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPETUS Osa-aikainen erityisopetus Pienryhmä Omaura-luokka Opetuksen järjestäminen toiminta-alueittain KIELI- JA KULTTUURIRYHMIEN OPETUS... 23

3 3 7. OPPIMISTAVOITTEET - JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT ÄIDINKIELI VIERAAT KIELET MATEMATIIKKA YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO BIOLOGIA JA MAANTIETO FYSIIKKA JA KEMIA TERVEYSTIETO USKONTO HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI MUSIIKKI KUVATAIDE KÄSITYÖ LIIKUNTA KOTITALOUS VALINNAISET AINEET OPPILAANOHJAUS OPPILAAN ARVIOINTI TOIMINNAN ARVIOINTI JA JATKUVA KEHITTÄMINEN SEKÄ OPETUSSUUNNITELMAN ARVIONTI LIITTEET

4 4 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN 1.1 Yleistä Opetushallitus päätti uusista opetussuunnitelman perusteista vuosiluokille 1-9. Uuden opetussuunnitelman tulee olla käytössä kaikissa peruskouluissa viimeistään Perusteet ovat edellistä opetussuunnitelmaa tarkemmat. Niissä määritellään oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien tavoitteet ja sisällöt. Arvioinnista annetaan myös tarkemmat ohjeet tavoitteena yhtenäistää arvosanojen perusteita eri kouluissa ja näin vahvistaa oppilaiden oikeusturvaa erityisesti jatko-opintoihin siirryttäessä. Opetussuunnitelmauudistuksen tavoitteena on tukea oppilaan kasvua ja oppimista entistä paremmin. Uudistuksen myötä pyritään yhtenäisen perusopetuksen toteutumiseen ja tuloksellisuuteen: ottamalla huomioon esiopetuksen antamat oppimisedellytykset tuomalla selkeästi esille oppimiskäsitys opetusmenetelmien ja työtapojen kehittämiseksi tukemalla oppilaan yksilöllisiä kehittymismahdollisuuksia tehostamalla koulutuksellisia tukitoimia määrittelemällä oppilaan hyvä osaaminen perusopetuksen eri vaiheissa Valtakunnalliset ja paikalliset perusopetusta koskevat päätökset muodostavat perusopetusta ohjaavan kokonaisuuden. Nämä päätökset ovat perusopetuslaki ja -asetus valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet opetuksen järjestäjän hyväksymä opetussuunnitelma opetussuunnitelmaan perustuva perusopetusasetuksen 9. :n mukainen vuosittainen suunnitelma. Opetussuunnitelma voidaan laatia siten, että siinä on kuntakohtainen osio, alueittaisia tai koulukohtaisia osioita sen mukaan kuin opetuksen järjestäjä päättää. Perusopetuksen opetussuunnitelman yhtenäisyys edellyttää eri opettajaryhmien yhteistyötä opetussuunnitelmaa laadittaessa. Pudasjärvellä kuntakohtaisen opetussuunnitelman lisäksi laaditaan koulukohtaiset opetussuunnitelmat, jotka otetaan käyttöön viimeistään syksyllä Pudasjärven kaupungin yhtenäisen perusopetuksen opetussuunnitelman laatiminen alkoi esiopetussuunnitelman laatimisella Tämä otettiin käyttöön Syksyllä 2003 otettiin käyttöön alkupetukseen uusi opetussuunnitelma. Perusopetuksen luokkien 3 6 opetussuunnitelman laatiminen alkoi syksyllä Opetussuunnitelma otetaan käyttöön portaittain siten, että syksyllä 2004 uutta opetussuunnitelmaa toteutetaan vuosiluokilla 3 7. Syksyllä 2005 uusi opetussuunnitelma on käytössä 8. luokalla ja 2006 syksyllä myös 9. luokalla.

5 5 1.2 Kuntakohtaisen opetussuunnitelman ja koulukohtaisten opetussuunnitelmien sisältö Koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa täsmennetään kuntakohtaisen opetussuunnitelman pohjalta seuraavia asioita: arvot ja toiminta-ajatus toimintakulttuuri oppimisympäristö työtavat tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle kodin ja koulun yhteistyö yhteistyö muiden tahojen kanssa oppilashuollon suunnitelma ja siihen liittyvän yhteistyön järjestäminen sekä suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. laaja-alaisen erityisopettajan toimenkuva

6 6 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.1 Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet Valtioneuvoston asetuksessa 1435/2001 todetaan, että opetuksen ja kasvatuksen tavoitteena on oppilaiden kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen (4 ), tarpeellisten tietojen ja taitojen antaminen (5 ) sekä koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen ja elinikäinen oppiminen (6 ). Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteena on tukea oppilaan kasvua tasapainoiseksi, terveen itsetunnon omaavaksi ja kriittisesti ympäristöään arvioivaksi yhteiskunnan jäseneksi. Oppilaalle tarjotaan mahdollisuus kasvaa itsensä monipuolisesti tuntevaksi ja realistisesti omiin kykyihinsä luottavaksi ja niitä toteuttavaksi ihmiseksi. Hän oppii näkemään onnistumiset ja epäonnistumiset elämään kuuluvina rakentavina asioina. Tavoitteena on, että oppilaalle kehittyy myönteinen minäkuva. Oppilaan kasvua yhteiskunnan jäseneksi tuetaan. saa valmiuksia arvioida kriittisesti ympäristöään ja osallistua aktiivisesti demokraattisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan toimintaan sekä edistää tällaisessa yhteiskunnassa arvokkaita asioita, kuten suvaitsevaisuutta, vastuuta ja kestävää kehitystä. Hyväksyessään itsensä oppilas pystyy hyväksymään myös muut yksilöt, ihmisryhmät ja kulttuurit. Erojen asemesta hän oppii kiinnittämään huomionsa ihmisiä ja kulttuureja yhdistäviin asioihin. Hän myös oppii ymmärtämään ihmisten väliset erot voimavarana. Hänen kieli- ja kulttuuri-identiteettinsä kehittyy ja vahvistuu. Suvaitsevainen ihminen ei hyväksy vääryyttä vaan haluaa toimia oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon puolesta. Vastuuntuntoisena yhteisön jäsenenä oppilas osaa ottaa toiset huomioon. Hän ymmärtää hyvien tapojen merkityksen ja haluaa käyttää niitä jokapäiväisissä tilanteissa. Hän haluaa edistää turvallisuutta fyysisessä ja psyykkisessä ympäristössään. Hän arvostaa henkilökohtaista ja yhteistä omaisuutta ja pyrkii huolehtimaan siitä. Hänelle muodostuu halu jatkuvasti kehittää itseään ja ympäristöään. Hän ymmärtää niin luonnon kuin kulttuurinkin vaalimisen tärkeyden. Opettajan ohjauksessa oppilas oppii työskentelemään yksin, pareittain ja erilaisissa ryhmissä. oppii ottamaan vastuuta oppimisestaan ja omasta ja muiden hyvinvoinnista. Hän opettelee perustelemaan ratkaisujaan tietojen, tunteiden ja henkilökohtaisten kokemustensa pohjalta ja kantamaan vastuuta ratkaisujensa seurauksista. Tiedollisesti ja taidollisesti perusopetus tarjoaa laajan yleissivistyksen ja antaa mahdollisuuksia oppilaan maailmankuvan laajenemiseen. Oppilaalle pyritään myös tuottamaan valmiudet ja halu jatko-opintoihin ja koko elämän kestävään oppimiseen. Opetuksessa huolehditaan siitä, että oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Erityistä huomiota kiinnitetään oppimisvaikeuksien varhaiseen toteamiseen ja voittamiseen sekä syrjäytymisen torjumiseen ja sosiaalisten taitojen oppimiseen. Opetuksessa otetaan myös erityisesti huomioon tyttöjen ja poikien erilaiset tarpeet ja kasvun ja kehityksen erot Arvot ja toiminta-ajatus Pudasjärven kuntastrategia määrittelee Hyvä kunta vision, joista työryhmän työtä ovat viitoittaneet erityisesti seuraava kohdat: kaikille tasapuolisesti ajanmukaiset palvelut; viihtyisyys eli puhdas ja virikkeellinen ympäristö - turvallinen asua ja elää; ilmapiiri/ kuntakuva, avoin, uudistushakuinen, kannustava - kotiseutua arvostava Me-henki

7 7 sekä yrittäjyys. Lisäksi toiminnan arvoja ovat tasa-arvo, luovuus, yhteisöllisyys, hyvä itsetunto ja myönteinen pudasjärvisyys. Visio: Koulutus- ja opetustoimen perustarkoitus on kasvattaa ja opettaa tulevaisuuden tekijät yhteistyössä kotien ja eri toimijoiden kanssa. Olennaisia tekijöitä ovat tasa-arvo, jokaisesta oppijasta huolehtiminen, oppimisympäristö sekä omasta itsestä ja työyhteisöstä huolehtiva yksilö. PERUSOPETUS tulevaisuuden tekijöille elämän eväät Tavoitteena perusopetuksessa on kasvattaa ja opettaa tulevaisuuden tekijät yhteistyössä kotien ja eri toimijoiden kanssa. Vahva ja laadukas perusopetus on pohja, jolla Pudasjärvi menestyy. Perusopetusta säätelevät lait. Perusopetuslain mukaan opetuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. ESI- JA ALKUOPETUS opin, tutkin, toimin, iloiten tietoa poimin Tavoitteena on, että esiopetus osana varhaiskasvatusta tukee ja parantaa lapsen oppimisedellytyksiä. Esiopetusta annetaan sekä koulutoimen että perusturvan alaisuudessa. Joustava koulunaloitusikä on osa kaikkien koulujen toimintatapaa. Esiopetus ja vuosiluokat 1 ja 2 yhdessä voivat yksilöllisistä kehittymistarpeista riippuen kestää yhteensä 2-4 vuotta. Koulutien alkuvaiheeseen suunnatut vahvat tukitoimet ehkäisevät erityistuen tarvetta. Perusopetuksen tulee muodostaa yhtenäinen toiminnallinen kokonaisuus. Toimintaohjelma: 1. Lapsen kokonaisvaltainen psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi 2. Terve ja turvallinen lapsuus 3. Leikki, ilo, toiminta, tutkiminen YLEISOPETUS tietoja, taitoja, sivistystä Tavoitteena yleisopetuksessa on tarjota luovassa hengessä erilaisia mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Toimintaohjelma: 1. Yhteistyö ja yrittäjyysasenne 2. Kielet ja kansainvälisyys 3. Kotiseutukasvatus, myönteinen pudasjärvisyys 4. Tieto- ja viestintätekniikan hyväksikäyttö 5. Erilaisuus on rikkautta 6. Tapakasvatus ERITYISOPETUS kasvun tukeminen tukitoimin Tavoitteena on, että opetus pyritään integroimaan yleisopetukseen ottaen huomioon henkilöstötarve sekä opetusryhmän koko ja koostumus. Erityistä tukea tarvitsevien opetus toteutetaan osa-aikaisena tai luokkamuotoisena erityisopetuksena. Toimintaohjelma: 1. Varhainen ongelmiin puuttuminen: toimivat oppilashuoltoryhmät 2. Joustavat ja monipuoliset palvelut 3. Opetuksen suunnitelmallisuus 4. Riittävät tukitoimet ja psykososiaaliset palvelut 5. Tiivis ja laaja-alainen yhteistyö Syrjäytymisen ehkäiseminen

8 8 2.3 Perusopetuksen rakenne Pudasjärvellä kuntakohtainen opetussuunnitelma on laadittu vuosiluokkiin jaetun oppimäärän mukaan. voi opiskella myös hänelle laaditun oppimissuunnitelman mukaan. Oppimissuunnitelma on suunnitelma oppilaan opinto-ohjelman toteuttamiseksi. Sen tarkoituksena on että oppilas oppii ottamaan yhä enemmän vastuuta opiskelustaan, sitoutuu siihen ja saa oppimiseensa enemmän tavoitteellisuutta. antaa huoltajalle tietoa, jotta hän voisi paremmin tukea oppilasta. yksilöllistää opetusta. auttaa koulua ja opettajia turvaamaan oppilaalle parhaat edellytykset oppia ja edetä opinnoissa. Oppimissuunnitelmasta on tarkemmin luvussa 4, opiskelun yleinen tuki.

9 9 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 Oppimis- ja tiedonkäsitys Opetussuunnitelman perusteiden mukainen oppimiskäsitys kuvaa oppimisen yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosessiksi, jonka kautta syntyy kulttuurinen osallisuus. Oppiminen on tavoitteellista opiskelua erilaisissa tilanteissa itsenäisesti, opettajan ohjauksessa sekä vuorovaikutuksessa opettajan ja vertaisryhmän kanssa. Uusien tietojen ja taitojen lisäksi opitaan elinikäisessä oppimisessa tarvittavia oppimis- ja työskentelytapoja. 3.2 Opetuksen painotukset Koulutuslautakunta on kokouksessaan päättänyt valita painopistealueiksi Pudasjärvellä luovuuden, yrittäjyyden ja erilaisuuden hyväksymisen. Painotuksissa huomioidaan myös kuntastrategiassa esiintuotuja asioita. Koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin voidaan kirjata koulukohtaisia painotuksia perusteluineen esimerkiksi lukuvuosittain tai ne voidaan todeta koulun työsuunnitelmassa. 3.3 Oppimisympäristön kuvaus Oppimisympäristö koostuu fyysisistä ja psyykkisistä rakenteista. KUVIO: Pudasjärven kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokat 1 2 Keskeisintä on vuorovaikutus opettajan ja oppilaan välillä sekä oppilaiden kesken. On tärkeää ottaa huomioon erilaiset oppimis-, työskentely- ja arviointitavat. keskeisyys tarkoittaa kasvatusta, jossa opettaja ohjaa, kannustaa, asettaa oppilaalle rajoja ja kohdistaa häneen odotuksia. Tavoitteena on, että oppimisympäristössä vallitsee avoin, rohkaiseva, kiireetön ja myönteinen ilmapiiri.

10 10 Hyvä oppimisympäristö on ilmapiiriltään avoin, rohkaiseva, kiireetön ja myönteinen mahdollistaa monipuolisten opiskelumenetelmien ja työtapojen käytön antaa mahdollisuuden aktiiviseen ja myös itsenäiseen opiskeluun tukee oppilaan kehittymistä tietoyhteiskunnan jäseneksi (ks. tietostrategia) on esteettinen tukee oppilaan kasvua ja oppimista on turvallinen ja tukee oppilaan terveyttä tukee oppilaan oppimismotivaatiota ja uteliaisuutta edistää oppilaan aktiivisuutta, itseohjautuvuutta ja luovuutta tarjoamalla kiinnostavia haasteita ja ongelmia ohjaa oppilasta asettamaan omia tavoitteitaan ja arvioimaan omaa toimintaansa oppilaalle voidaan antaa mahdollisuus osallistua oppimisympäristönsä rakentamiseen ja kehittämiseen tukee opettajan ja oppilaan välistä sekä oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta edistää vuoropuhelua ja ohjaa oppilaita työskentelemään ryhmän jäsenenä 3.4 Koulun toimintakulttuurin kuvaus Koulun toimintakulttuuriin kuuluvat viralliset ja epäviralliset säännöt, toiminta- ja käyttäytymismallit sekä arvot, periaatteet ja kriteerit, joihin koulun laatu perustuu. Toimintakulttuuriin kuuluu myös oppituntien ulkopuolinen toiminta Kuten juhlat, teemapäivät ja erilaiset tapahtumat. Toimintakulttuurin kuvaus laaditaan koulukohtaisesti. 3.5 Työtavat Opetuksessa tulee käyttää oppiaineelle ominaisia menetelmiä ja monipuolisia työtapoja, joiden avulla tuetaan ja ohjataan oppilaan oppimista. Työtapojen tehtävänä on kehittää oppimisen, ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja, työskentelytaitoja ja sosiaalisia taitoja sekä aktiivista osallistumista. Työtapojen tulee edistää tieto- ja viestintätekniikan taitojen kehittymistä. työtapojen tulee antaa mahdollisuuksia myös eri ikäkausille ominaiseen luovaan toimintaan, elämyksiin ja leikkiin. Opettaja valitsee työtavat. Hänen tehtävänään on opettaa ja ohjata sekä yksittäisen oppilaan että koko ryhmän oppimista ja työskentelyä. Työtapojen valinnan perusteita ovat, että ne virittävät halun oppia ottavat huomioon oppimisen prosessuaalisen ja tavoitteellisen luonteen aktivoivat työskentelemään tavoitteellisesti edistävät jäsentyneen tietorakenteen muodostumista sekä taitojen oppimista ja niissä harjaantumista kehittävät tiedon hankkimisen, soveltamisen ja arvioimisen taitoja tukevat oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista edistävät sosiaalista joustavuutta, kykyä toimia rakentavassa yhteistyössä sekä vastuun kantamista toisista kehittävät valmiuksia ottaa vastuuta omasta oppimisesta, arvioida sitä, sekä hankkia palautetta oman toiminnan reflektointia varten auttavat oppilasta tiedostamaan omaa oppimistaan sekä mahdollisuuksiaan vaikuttaa siihen kehittävät oppilaan oppimisstrategioita ja taitoja soveltaa niitä uusissa tilanteissa. Oppilaiden erilaiset oppimistyylit ja sekä tyttöjen ja poikien väliset että yksilölliset kehityserot ja taustat tulee ottaa huomioon. Toteutettaessa opetusta yhdysluokissa tai yhdessä

11 11 esiopetusryhmän kanssa on otettava huomioon myös eri vuosiluokkien tavoitteet ja omaleimaisuus 3.6 Yhteistyö Yhteistyö esiopetuksen ja muun perusopetuksen kanssa Varhaiskasvatus ja perusopetus muodostavat lapsen kehityksessä kokonaisuuden. Alkuopetus - tärkeänä vaiheena lapsen elämässä perustuu varhaiskasvatuksessa, erityisesti esiopetuksessa saadulle perustalle. Esi- ja alkuopetuksessa työskentelevien aikuisten yhteistyöllä on tärkeä merkitys. Sillä taataan oppilaalle joustava siirtyminen esiopetuksesta alkuopetukseen. Jo ennen lapsen siirtymistä ensimmäiselle luokalle esikoulun opettajan ja tulevan ensimmäisen luokan opettajan on hyvä keskustella lapsen valmiuksista oppivelvollisuuden alkaessa. Yhteistyötä voidaan toteuttaa seuraavin tavoin: esi- ja alkuopetuksessa työskentelevien aikuisten kokoukset ja koulutukset esi- ja alkuopetusryhmien vierailut puolin ja toisin yhteiset retket, juhlat ja teemapäivät Niillä kouluilla, joilla esiopetus ja alkuopetus järjestetään yhdessä perusopetusryhmässä, yhteistyö on jatkuvaa ja käy luontevasti. Tällöinhän suuri osa opetuksesta tapahtuu yhtaikaa koko perusopetusryhmälle. Alkuopetus luo pohjan myöhemmälle työskentelylle ja oppimiselle perusopetuksessa. Alkuopetuksessa oppilaan luku- ja kirjoitustaidot sekä matemaattiset valmiudet lisääntyvät. saa lisää opiskelu- ja työskentelytaitoja sekä taitoja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Näiden taitojen karttumisessa ja kehittymisessä on tärkeää, että alkuopetuksen ja muun perusopetuksen opettajat ja oppilaat tekevät yhteistyötä. Yhteistyötä voidaan toteuttaa seuraavin tavoin: opettajien keskustelut, kokoukset ja koulutukset luokkien tai koulun yhteiset oppitunnit, retket, juhlat ja teemapäivät (Alkuopetuksen opetussuunnitelma s. 67) Oppilaiden yhteistyö ja osallisuus Nuorten osallisuus näkyy mm. kaupungissa toimivan nuorten parlamentin kautta, jossa on edustajat peruskoulusta ja toiselta asteelta. Yhteistyön ja osallisuuden avulla tuetaan oppilaan kasvua omatoimiseksi, päämäärätietoiseksi, osallistuvaksi kansalaiseksi, joka on tietoinen omista vaikutusmahdollisuuksistaan. Oppilaan osallisuus toteutuu myös hänen asettaessaan päämääriä ja tavoitteita omaan opiskeluunsa. Jokaisen opettajan tehtävänä on tukea oppilaiden yhteistyötä ja osallisuutta. Esimerkkejä osallistumis- ja vaikuttamiskeinoista: oppilaskunta-, tukioppilas- ja kummioppilastoiminta nuorten parlamentti koulun juhlien valmisteluun osallistuminen koulun sääntöjen laadintaan osallistuminen hyväntekeväisyys (kummikoulut, päivätyökeräykset yms.)

12 Yhteistyö muiden tahojen kanssa Koulut tekevät yhteistyötä monien eri tahojen kanssa. Opetussuunnitelman valmisteluvaiheessa järjestettiin kaupungintalolla tilaisuus, johon kutsuttiin yhteistyötahoja keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Tilaisuuden otsikkona oli opetussuunnitelma uudistuu yhteistyö näkyväksi. Tilaisuudessa todettiin perusopetuksen yhteistyö esimerkiksi seuraavien tahojen kanssa: kunnan kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja raittiustoimi kirjasto seurakunta työvoimatoimisto 4-H yhteisöt ( mm. urheiluseurat) poliisi palolaitos oman kylän asukkaat paikalliset yritykset Yhteistyömuotoina voivat olla esimerkiksi: vierailut puolin ja toisin yhteiset teematunnit ja teemapäivät yhteiset juhlat TET Yhteistyölukua tarkennetaan koulukohtaisesti.

13 13 4.OPETUKSEN YLEINEN TUKI 4.1 Opetuksen yleiset tukimuodot Oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen ja tukitoimien aloittaminen varhaisessa vaiheessa on ollut esiopetussuunnitelman ja alkuopetuksen opetussuunnitelman painopistealueita. Opetuksen yleiset tukimuodot ja niiden toteutuminen jatkuu 3-9-luokilla samoja periaatteita noudattaen. Seuraavassa taulukossa on koottu koulun erilaiset tukimuodot oppilaan auttamiseksi. Liitteenä on koottuna toimenpidemalleja perusasteen kouluissa eri tilanteissa (liite 6) Tukimuoto Tavoite Miten toteutetaan? Lisätietoja Kodin ja koulun välinen yhteistyö OPS-perusteet luku 4.1 yhteistyö kodin kanssa PL 3 - edistää lasten oppimisen edellytyksiä, turvallisuutta ja hyvinvointia koulussa. - koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta kouluyhteisön jäsenenä - koulu ja koti toimivat yhteistyössä edistäen oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia - kodin ja koulun välisetä yhteistyöstä enemmän luvussa 4.1 Oppimisuunnitelma OPS-perusteet luku 4.2 yhteistyö kodin kanssa PL3 OpH:n määräys 8/0111/2000 Ohjauksen järjestäminen OPS-perusteet 4.3 PL11 Tukiopetus OPS-perusteet luku 4.4 yhteistyö kodin kanssa PL3 PL 16 - yksilöllistää opetusta ja antaa tietoa oppilaan edistymisestä - määritellä mahdolliset valinnaiset opinnot ja opiskelun erityiset painoalueet - edistää oppilaan opiskeluvalmiuksien kehittymistä, tukea sosiaalista kasvua ja itsenäistymistä sekä osaltaan estää oppimisvaikeuksien syntymistä. - eriyttää opetusta yksilöllisillä tehtävillä, ohjauksella ja ajankäytöllä - korjaavaa opetusta, jonka tavoitteena on myös ennaltaehkäistä oppimisvaikeuksia - voidaan laatia tarvittaessa kaikille oppilaille erityistä tukea tarvitseville osa-aikaista erityisopetusta saaville oppilaille lahjakkaille oppilaille maahanmuuttajaoppilaille - aina kirjallinen asiakirja, joka voidaan tehdä HOJKSkaavakkeelle - annetaan eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä - ohjausta annetaan yhteistyössä opettajien kesken oppilaan opintopolun aikana ja nivelvaiheissa - tukiopetusta antaa luokanopettaja, aineenopettaja tai erityisopettaja tulee toteuttaa yhteisymmärryksessä vanhempien kanssa. - vanhemmille tulee antaa tietoa tukiopetuksen järjestämisestä - arviointi sovitaan oppilaskohtaisesti - arviointi pohjautuu yleisopetuksen arviointikriteereihin - arvioinnin suorittava henkilöt, jotka toteuttavat sitä - kokoon kutsujana toimii luokanopettaja, aineenopettaja tai erillisen sopimuksen mukaan erityisopettaja -Niveltämismalli oppilaan siirtyessä yleisopetuksesta 7 luokalle LIITE 4 -Niveltämismalli oppilaan siirtyminen pienryhmistä 7:lle luokalle LIITE 5 - Ohjauksesta tarkemmin luvussa 4.3 -tukiopetusta tulee järjestää niin usein ja niin laajasti kuin oppilaan koulumenetyksen kannalta on tarkoituksenmukaista. huolto OPS-perusteet luku 4.5 PL 31 Salassapito PL40 - tukea, suunnitella ja organisoida oppilaan koulunkäyntiä ja kehittää hänen elämänhallintataitojaan - tukea, ohjata ja kuulla opettajaa sekä muita - koulun oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat rehtori ja lisäksi siihen voivat kuulua kouluterveydenhuolto, mielenterveys- ja perheneuvola, koulukuraattori, luokanopettaja ja erityisopettaja huollon toiminta muodot on kuvattu tarkemmin alkuopetuksen opetussuunnitelmassa sivulla sekä tämän opetussuunnitelman luvussa 4.5.

14 14 Lastensuojeluilmoitus 40 Julkisuuslaki 621/1999,23 ja24 30.kohta Kerhotoiminta OPS-perusteet luku 4.6 oppilaan kanssa työskenteleviä kasvatustyössä -huoltajien kasvatustyön tukeminen moni ammatillisen yhteistyön avulla -tukea koulun kasvatus -ja opetustyötä -tukea oppilaan sosiaalista kasvua ja itsensä monipuolista kehittämistä -edistää myönteisen harrastuksen viriämistä -antaa mahdollisuuden toimintaan turvallisessa ja rauhallisessa ympäristössä -oppilashuoltoryhmä toimii yhteistyössä kotien kanssa -oppilashuoltoryhmän laajuus määritellään tapauskohtaisesti - kerhotoiminnasta voi tarkemmin lukea alkuopetuksen opetussuunnitelman luvusta Kodin ja koulun välinen yhteistyö Huoltajalla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulun yhtenä tehtävänä on auttaa ja tukea huoltajaa hänen kasvatustyössään. Nuorta, jolla on ongelmia joko koulussa tai vapaa-ajalla, pyritään auttamaan mahdollisimman nopein ja konkreettisin toimenpitein kodin ja koulun yhteistyöllä. Tarvittaessa apua voidaan pyytää myös asiantuntijaverkostolta, jota löytyy esim. koulun oppilashuoltoryhmästä, mutta ensisijaisesti pulmaan puuttuu ensin nuoren oma luokanvalvoja / luokanopettaja ottamalla kotiin yhteyttä. Kodin ja koulun välisen yhteistyön tavoitteena on edistää lasten oppimisen edellytyksiä, turvallisuutta ja hyvinvointia koulussa. Yhteen hiileen puhaltaminen kodin ja koulun kesken on ensiarvoisen tärkeää kasvatustyössä. Siksi sen pitää olla luontevaa ja riittävällä taajuudella tapahtuvaa. Varsinkin, kun ilmenee ongelmia, on tehtävä yhteistyötä ja etsittävä ratkaisumalleja yhteiseen pulmatilanteeseen. Nuoren tulee olla mukana kun hänen omista asioistaan päätetään Huoltajilla pitää olla mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun ja arviointiin yhdessä opettajan ja oppilaiden kanssa. Koulun tulee olla aktiivinen ja aloitteellinen yhteistyön käynnistämisessä. Huoltajien, opettajan ja oppilaan rooleja on luonnollisesti selkiinnytettävä yhteistyötä varten. Huoltajien on voitava tulla kuulluiksi ja olla osaltaan vaikuttamassa varsinkin koulun kasvatustavoitteita koskevissa keskusteluissa. Heille tulee myös antaa tietoa koulun opetussuunnitelmasta ja opetuksen järjestämisestä. Oppilaan siirtyessä perusasteen kuudennelta luokalta seitsemännelle, toteutetaan liitteenä olevaa niveltämissuunnitelmaa, jota päivitetään tarvittaessa.

15 Oppimissuunnitelma Oppimissuunnitelma on suunnitelma oppilaan opinto-ohjelman toteuttamiseksi. Sen tarkoituksena on että oppilas oppii ottamaan yhä enemmän vastuuta opiskelustaan, sitoutuu siihen ja saa oppimiseensa enemmän tavoitteellisuutta. antaa huoltajalle tietoa, jotta hän voisi paremmin tukea oppilasta. yksilöllistää opetusta. auttaa koulua ja opettajia turvaamaan oppilaalle parhaat edellytykset oppia ja edetä opinnoissa. Oppimissuunnitelma on suositeltavaa laatia aina ennen erityisopetuspäätöstä vuosi sen jälkeen, kun oppilas on siirtynyt erityisopetuksesta yleisopetukseen jos oppilas siirtyy hylätystä suorituksesta huolimatta vuosiluokalta toiselle Oppimissuunnitelma laaditaan yhteistyössä oppilaan, huoltajan, opettajan ja koulun muiden asiantuntijoiden kanssa. Perusopetuksen alkuvaiheessa päävastuu on opettajalla mutta vastuuta pyritään siirtämään oppilaalle vähitellen. Oppimissuunnitelma voi rakentua lapsen esiopetussuunnitelman pohjalle. sisältää oppilaan vahvuudet ja kehittämisalueet sekä aikaisemman oppimishistorian. kuvaa, miten opetussuunnitelman tavoitteet on tarkoitus saavuttaa. voi määrittää mahdolliset valinnaiset opinnot ja opiskelun erityiset painoalueet. kertoo, miten oppilas voi edetä opiskelussaan vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta oman opinto-ohjelmansa mukaan. kertoo opintokokonaisuudet, jotka sisältyvät oppilaan opinto-ohjelmaan ja määrittää niiden suorittamisjärjestyksen ja aikataulun sekä mahdolliset tukitoimet, kuten tukiopetus tai osa-aikainen erityisopetus. voi asettaa myös tavoitteet oppilaan suoritustasolle eri oppiaineissa, jotta hän kykenee selviytymään seuraavan vuosiluokan opiskelusta. voidaan laatia kaikille oppilaille. laatimisesta päätetään opetussuunnitelmassa. voidaan laatia tarvittaessa erityistä tukea tarvitseville ja osa-aikaista erityisopetusta saaville oppilaille sekä maahanmuuttaja oppilaille., jolle on laadittu oppimissuunnitelma, arvioidaan yleisopetuksen arviointikriteerien mukaan. Erityisopetukseen siirretyille tai otetuille oppilaille laadittava henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) korvaa oppimissuunnitelman (ks. Kuvio 5). 4.4 Ohjaus oppilaan opintopolun aikana Oppilaan ohjaustoimintaan osallistuvat kaikki häntä opettavat opettajat opintopolun aikana ja opiskelun nivelvaiheissa. Kaikkien opettajien tehtävänä on ohjata oppilasta oppiaineiden opiskelussa sekä auttaa häntä kehittämään oppimiaan oppimisen taitojaan ja oppimisen valmiuksiaan ja näin ennaltaehkäistä opintoihin liittyvien ongelmien syntymistä. Ohjauksella tuetaan erityisesti syrjäytymisvaarassa olevia oppilaita. Opettajien tehtävänä on oppilaiden persoonallisen kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukeminen. Ohjauksen tavoitteena on oppilaan itsetunnon kasvu ja omien vahvuuksien löytäminen. Tässä ohjaustehtävässä korostuvat oppilaan tavoitteiden suuntainen työskentely, oman työskentelyn arviointitaidot sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.

16 16 Ohjauksella annetaan tietoa huoltajille työtavoista, valintamahdollisuuksista ja niiden merkityksestä oppilaan oppimiselle ja tulevaisuudelle. Huoltajille tulee järjestää tilaisuuksia neuvotella oppilaan opintoihin liittyvistä kysymyksistä opettajan, oppilaanohjaajan, oppilaan ja huoltajan yhteisissä tapaamisissa. Yhteydenpidossa voidaan hyödyntää myös nykyaikaisia tiedonkulkukanavia. Ohjauksessa vahvistetaan yhteyksiä koulun ja elinkeinoelämän välillä. On tärkeää korostaa eri oppiaineissa saatavia tietoja ja taitoja työ- ja elinkeinoelämän näkökulmasta sekä painottaa yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan toiminnan kannalta. Yhteistyötä voidaan toteuttaa esimerkiksi työelämän edustajien vierailuilla koulussa, työpaikkakäynneillä ja projektitöillä. Peruskoulun 8. ja 9. luokalla toteutetaan työelämään tutustumisen jaksoja (TET). Eri oppineiden opetukseen tulee sisällyttää kokonaisuuksia, jotka liittävät opiskeltavan aineen antamat tiedot ja taidot työelämän vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin. Koulukohtaisesti voidaan toteuttaa työelämään tutustumista jo aikaisemminkin, esimerkiksi vanhempien työpaikoilla ja eri ammattien edustajien vierailuilla koulussa. 4.5 Tukiopetus Tukiopetus on eriyttämistä, jolle ovat ominaisia yksilölliset tehtävät, yksilöllinen ajankäyttö ja ohjaus. Oppilaalla tulee olla mahdollisuus tukiopetukseen ennen kuin hänen menestymisensä aineessa tai aineryhmässä arvioidaan heikoksi. Tukiopetus tulee aloittaa heti, kun oppimisvaikeudet on havaittu. Aloitteen tukiopetuksen antamisesta tekee ensisijaisesti opettaja. Huoltajille tulee antaa tietoa tukiopetuksesta ja se on pyrittävä järjestämään huoltajien kanssa yhteisymmärryksessä. Tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella. 4.6 huolto huoltoryhmän toiminnassa on mahdollista koota yhteen oppilaan kanssa työskentelevien eri alojen työntekijöiden asiantuntemus ja käyttää sitä oppilaita ja koulutyötä koskevien ongelmien ratkaisemiseksi. Vastuuta vaikeissa asioissa voidaan jakaa sopimalla yhteisistä toimenpiteistä ja työnjaosta. Hyvin toimivan oppilashuollon avulla voidaan edistää kouluyhteisön työviihtyvyyttä ja parantaa oppimisympäristöä. Jotta tässä työssä onnistuttaisiin toiminnalla on oltava tavoite aikaa on varattava riittävästi asianomaiset on saatava mukaan on arvioitava erityisopetusta ja tukiopetusta tarvitsevien tarpeita resursseja on oltava riittävästi ryhmällä on oltava realistinen näkemys asioista ongelmia on ennaltaehkäistävä Isoissa kouluissa oppilashuoltoryhmän kokoonpanon voi muodostaa psykologi koulukuraattori kouluterveydenhoitaja rehtori sosiaalitoimen edustaja erityisopettajat opinto-ohjaajat luokanopettaja koulunkäyntiavustaja tarvittaessa

17 17 Tarvittaessa mukana voi olla asiantuntijoita erityisosaamista vaativilta aloilta: koululääkäri koulupoliisi Asianomaisen luokanopettajan, aineenopettajan tai luokanvalvojan mukanaolo koulussa parhaiten asiaa tuntevana on välttämätöntä. huoltoryhmän toiminta huoltoryhmän tehtävänä on toimia opettajakunnan, koulun muun henkilökunnan, huoltajien ja oppilaiden apuna ongelmatilanteissa. Useimmiten ryhmä käsittelee yksittäisiä oppilaita koskevia ongelmia ja miettii niihin ratkaisuja. Tärkeä on seurata myös opetusryhmien toimivuutta, ja pyrkiä muodostamaan sellaisia opetusryhmiä, joilla on edellytyksiä toimia hyvin. Yksittäisiä oppilaita koskevia ongelmia oppimisvaikeudet käytöshäiriöt kotiongelmat kiusaaminen poissaolot vapaa-ajan ongelmat erityisopetussiirrot päihde- ja huumeongelmat huoltoryhmällä on oltava myös laajempi näkemys koko koulun tilasta ja sillä on oltava kouluyhteisöä koskettavia laajempia tavoitteita mm. koulun ilmapiirin parantaminen opettajien konsultointi, työnohjaus sekä jaksamisen tukeminen koulun kriisisuunnitelman laatiminen sekä työrauha ongelmat niveltäminen eri oppilaitoksiin Toimintasuunnitelma Jotta työryhmän toiminta muodostuisi tavoitteelliseksi ja jänteväksi, olisi lukuvuoden alkaessa syytä tehdä toimintasuunnitelma, josta kävisivät ilmi ryhmän työlleen asettamat tavoitteet siksi lukuvuodeksi. Toiminnalle voidaan lisäksi asettaa painopistealueita esim. yhteistyö huoltajien kanssa, koulumotivaatio, poissaolot jne. Lukuvuoden aikana ja sen päättyessä on hyvä arvioida tavoitteita ja niiden toteutumista. Toimintasuunnitelmassa on syytä sopia mm. kokousajat ja paikat asioiden valmistelusta käsiteltyjen asioiden seurannasta tiedon kulusta eri tahoille Lisäksi kaupungissa kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa Syrjäytymisen yhteistyöryhmä, joka on kaupungin eri tahojen, kuten sosiaalitoimen, nuoriso- ja vapaa-ajantoimen, koulutoimen, eri koulumuotojen, poliisin, työvoimatoimiston, seurakunnan, yleensä kaikkien nuorten kanssa tekemisissä olevien tahojen yhteinen ryhmä. Se pyrkii toimillaan ennaltaehkäisemään ja puuttumaan jo syntyneisiin epäkohtiin. Asiantuntijoita kutsutaan kokouksiin tarpeen mukaan. Tavoitteena on puhua asioista niiden oikeilla nimillä, ei vetäytyä salassapitomääräysten taakse. Suunnitelma oppilaan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä tehdään koulukohtaisesti.

18 Kerhotoiminta Koulun kasvatus- ja opetustyön tukemiseksi voidaan järjestää kerhotoimintaa. Kerhotoiminnan tulee perusopetuksen tavoitteiden mukaisesti tukea oppilaan eettistä ja sosiaalista kasvua sekä itsensä monipuolista kehittämistä. Kerhotoiminnan tarkoituksena on edistää myönteisten harrastusten viriämistä sekä antaa oppilaalle mahdollisuus muuhunkin kuin tavanomaiseen koulutyöhön turvallisessa ja rauhallisessa ympäristössä. Kerhotoiminnan tulee tarjota monipuolista, lasta ja nuorta arvostavaa toimintaa sekä tilaisuuksia myönteiseen vuorovaikutukseen aikuisten ja toisten lasten kanssa. Kerhotoiminnan järjestämisen periaatteet tulee kirjata opetussuunnitelmaan koulukohtaisesti. Kerhot ovat oppilaille vapaaehtoisia. Kerhotoiminnan tavoitteet ovat kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen mahdollisuuden antaminen sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja yhteisöllisyyteen kasvamiseen mahdollisuuden antaminen onnistumisen ja osaamisen kokemukseen luovan toiminnan ja ajattelun kehittäminen lasten ja nuorten kannustaminen tuottamaan omaa kulttuuriaan mahdollisuus oppilaan tuntemisen lisäämiseen harrastuneisuuden tukeminen ja myönteisten harrastusten edistäminen. Korjaaminen auttaa paljon, mutta rohkaiseminen auttaa enemmän. Goethe

19 19 5. ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPETUS Erityistä tukea saattavat tarvita oppilaat joiden kehityksen ja oppimisen edellytykset ovat heikenneet vamman, sairauden tai toimintavajavuuden vuoksi jotka tarvitsevat psyykkistä tai sosiaalista tukea joilla on opetuksen tai oppilashuollon asiantuntijoiden sekä huoltajan mukaan kehityksessä oppimiseen liittyviä ongelmia. jotka edustavat eri kieli ja kulttuuriryhmiä jotka ovat lahjakkaita Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan opetusjärjestelyitä suunniteltaessa tulee huomioida oppilaan tarpeet vanhempien sitoutuminen koulurakennuksen ja tilojen soveltuvuus opettajan ja muun henkilökunnan sitoutuminen ja jaksaminen erityisopetuksen riittävät resurssit opetusryhmän koko oppilaan sijoittaminen pienryhmään ( liite 5) riittävät tukipalvelut oppimateriaalin ja välineiden riittävyys mahdollisuus moniammatilliseen yhteistyöhön Erityisopetukseen otetun ja siirretyn oppilaan opetus voidaan järjestää osittain toisin kuin koulussa noudatettavassa tuntijaossa on määrätty, jos se on oppilaan oppimisedellytykset huomioon ottaen perusteltua. Henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa määritellään tällöin ne oppiaineet, joissa oppilaan opinto-ohjelma poikkeaa. Tukimuoto Tavoitteet Miten toteutetaan Lisätietoja Osa-aikainen erityisopetus OPS-perusteet luku 5.2 PL 17 1mom opetukseen osallistumisen edellyttämät tukipalvelut PL 31 - tukea oppilaita, joilla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia - vaikeampia oppimisvaikeuksia omaavia eli erityisopetukseen joissakin oppiaineissa siirrettyjä oppilaita ohjataan, jos aikaa on - antaa puheopetusta äännevirheiden korjaamiseksi - mahdollisuuksien mukaan pyrkii ennaltaehkäisevään, korjaavaan sekä vaikeuksia vähentävään toimintaan -osa-aikaista erityisopetusta toteuttaa erityisopettaja seuraavin menetelmin toimenkuvasta riippuen 1. konsultointi 2. seulonnat 3. yksilö- ja pienryhmäopetus 4. samanaikaisopetus - koulukohtaisesti on suositeltavaa tarkentaa ja tarvittaessa muuttaa toimenkuvaa - osa-aikaista erityisopetusta toteutetaan yhteistyössä luokanopettajan, aineenopettajan sekä kodin kanssa - toimii yhteistyössä oppilashuoltoryhmän kanssa -oppilaalle voidaan tarvittaessa laatia oppimissuunnitelma - perusopetuksen luokkien 7-9 osaaikaisesta erityisopetuksesta tarkemmin luvussa 5.1

20 20 Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen opetus OPS-perusteet luku 5.3 Hallinnollinen päätös PL 17, 2mom PA 15 Huoltajan kuuleminen PA15 Perustana psykologinen tai lääketieteellinen tutkimus tai sosiaalinen selvitys PA15 Sisältää päätöksen oppimääristä PL 11 ryhmäkoot PA2 Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma OPS-perusteet luku 5.4 PL 17 mom. 2 opetuksen järjestäminen ikäkauden edellytysten mukaan PL 3 oikeus tukipalveluihin PL31 - auttaa ja tukea oppilasta siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa oppivelvollisuus edellytystensä mukaisesti ikätovereidensa kanssa - lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet sekä hänen yksilölliset oppimis -ja kehitystarpeet -oppilaan oppimäärien, opetusjärjestelyjen, tukitoimien sekä arvioinnin perusta 1. integroimalla perusopetusryhmään eriyttämällä sekä riittävillä tukitoimilla 2.osittain tai kokonaan pienryhmissä 3. muussa sopivassa paikassa oppilaan edellytykset huomioon ottaen -oppilaan tuntijako voi poiketa koulussa noudatettavasta tuntijaosta valtioneuvoston asetuksen (1435/01) 9 perusteella. Poikkeama merkitään silloin HOJKSiin -painavilla perusteilla oppilas voidaan vapauttaa jonkin oppiaineet opiskelusta, jolloin hänellä tulee järjestää muiden aineiden opetusta tai ohjattua toimintaa, ettei hänen vuosiviikkotuntiensa määrä vähene -HOJKSin laatii ensisijaisesti opettaja ja erityisopettaja tukee tarvittaessa -HOJKSiin kirjataan erityisesti myönteiset kokemukset ja havainnot oppilaan edistymisestä sekä kokemukset oppilaan oppimista ja tukevista oppimisjärjestelyistä ja toimintatavoista -arviointi perustuu yleiseen oppimäärään tai siihen yksilölliseen oppimäärään, joka oppilaalle on HOJKSissa asetettu HOJKSin laatimiseen osallistuvat oppilas, hänen huoltajansa, opettaja, tarvittaessa erityisopettaja sekä muut tarvittavat asiantuntijat - erityisopetukseen otettujen oppilaiden opetuksesta lisätietoja voi lukea 1-2.-luokkien opetussuunnitelmasta luvusta 11 - tietoa aiheesta löytyy myös Pudasjärven kaupungin Erityisopetuksen verkkosivuilta -perusopetuksen 7-9 luokkamuotoinen erityisopetuksen järjestäminen jakautuu pienryhmiin ja Oma uraan, joista tarkemmin luvuissa 5.3 ja 5.4 -malli HOJKS-kaavakkeista liitteissä liitteet 1 ja 2 -HOJKS-kaavake löytyy sähköisessä muodossa Erityisopetuksen verkkosivuilta - jos oppilaalle ei ole enää tarvetta erityisopetukseen, hänet tulee siirtää yleisopetukseen - HOJKSissa suunnitellaan oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan mm. opetusmenetelmät, oppilashuolto ja tukipalvelut sekä seuranta- ja arviointitoimenpiteet

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT 5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen

Lisätiedot

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jossa oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosessiksi,

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Perusopetusta ohjaava kokonaisuus Perusopetuslaki1998/628 ja 2010/642 Perusopetusasetus

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

Yleissivistävä koulutus uudistuu Ritva Järvinen

Yleissivistävä koulutus uudistuu Ritva Järvinen Yleissivistävä koulutus uudistuu 12.2.2010 Ritva Järvinen Opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen/ yksikön päällikkö Yleissivistävä koulutus uudistuu; tavoitteet ja tuntijako 2009-2010 Opetusministeri

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LIITE 3 Valtioneuvoston asetus N:o 1435 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä

SUOMUSSALMEN KUNTA Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä Liite 4 koskeva suunnitelma (HOJKS) Perustiedot: Koulu: lukuvuosi päiväys luokka Suunnitelman laatiminen ja käytetyt asiakirjat : Oppilaan nimi ja osoite: Syntymäaika Huoltaja(t) laatimisesta vastaavat

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Hyvinkää Järvenpää Kerava Riihimäki Tuusula Sisällysluettelo 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat 3 2. Perusopetukseen valmistavan

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta. Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset yleisen, tehostetun ja erityisen tuen osalta Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

5. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus

5. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus 11 4.6 Kerhotoiminta S avonlinnan normaalikoulu järjestää oppilaille vapaaehtoista kerhotoimintaa kasvatus- ja opetustyön tukemiseksi. Kerhot painottuvat

Lisätiedot

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN

Uudistustyön suunta IRMELI HALINEN Uudistustyön suunta Missä perusteiden linjauksissa muutos ilmenee? (1) Koulun ja opetuksen suhde muuttuvaan yhteiskuntaan Arvoperusta, tehtävä ja velvoitteet Toimintakulttuuri ja koulutyön järjestäminen

Lisätiedot

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus Tuki annetaan mahdollisuuksien mukaan omassa tutussa ympäristössä ja luokassa. Tarpeen kasvaessa tukimuotoja voidaan lisätä joustavasti ja päinvastoin. Tuen kolmiportaisuus Peruskouluissa 3 Tuen kolmiportaisuus

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus

Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta. Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Perustietoa perusopetuksen kolmiportaisesta tuesta Aija Rinkinen opetusneuvos Esi- ja perusopetus Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta ja oppilaalle annettavaa muuta

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 422/2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori

Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Yleistä vai tehostettua tukea? Tuija Vänni KELPO-koordinaattori Oppilaiden tukimuodot Eriyttäminen, joustavat järjestelyt, yhteisopettajuus 14.3.2013 Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Tuija Vänni

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Kolmiportaisen tuen suunnitelma

Kolmiportaisen tuen suunnitelma Kolmiportaisen tuen suunnitelma Utsjoen kunta esi- ja perusopetus Kolmiportaisen tuen suunnitelma Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki 4 Tukimuodot 8 Pedagoginen arvio tehostettua tukea varten 9 Oppimissuunnitelma

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Joustavan perusopetuksen toiminta Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä

Lisätiedot

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN 1.8.2016 alkaen Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016 ja se otetaan käyttöön portaittain. Lukuvuonna 2016 2017 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa

KOLMIPORTAINEN TUKI. esi- ja perusopetuksessa KOLMIPORTAINEN TUKI esi- ja perusopetuksessa YLEINEN TUKI * kaikille suunnattu, tilapäinen tuki * arviointi tapahtuu yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan * oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio

Kampus. tulevaisuuden ajatuksia. rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio Kampus tulevaisuuden ajatuksia rehtori Lasse Tiilikka rehtori Arto Sikiö rehtori Minna Rovio 1 Uudistuksen aika 2 3 4 Opetussuunnitelma 2016- Laaja-alaiset kokonaisuudet - jatkuva kokonaisuus Monialaiset

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä

Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas:

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Mikkelin kaupunki Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma () () Koulu/päiväkoti: Henkilötiedot Päiväys / Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain.

Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain. LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2014 VAASASSA 1. Lisäopetuksen järjestäminen 1.1. Lisäopetuksen järjestäminen ja tehtävä Lisäopetus eli kymppiluokka on tarkoitettu perusopetuksen oppimäärän samana tai

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea

Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Neuropsykiatrinen valmennus osana kolmiportaista tukea Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Tavoitteena - vahvistaa esi- ja perusopetuksessa oppilaan oikeutta saada tukea riittävän varhain ja joustavasti

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka 3.11.2016 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Opetusta koskevat

Lisätiedot

Työskentelyohjeita: Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen

Työskentelyohjeita: Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2. Laaja alainen osaaminen Työskentelyohjeita: Tiedostoa voi muokata useampi ihminen samanaikaisesti. Jakakaa tavoitteet eri vuosiluokille kopioimalla ja liittämällä sinisten otsikoiden alle, jotka löytyvät taulukoiden alta. Kopioi

Lisätiedot

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokat 1-2

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokat 1-2 Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus vuosiluokat 1-2 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Vuorovaikutustilanteissa toimiminen Laaja-alainen osaaminen 1 T1 Rohkaista oppilasta harjoittamaan vuorovaikutus- ja

Lisätiedot

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen 11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä. 19.5. toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen toimikunta kokoontui sellaisenaan viimeisen kerran.

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot