PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3 9. Tulevaisuuden tekijöille elämän eväät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3 9. Tulevaisuuden tekijöille elämän eväät"

Transkriptio

1 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3 9 Tulevaisuuden tekijöille elämän eväät

2 2 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN Yleistä Kuntakohtaisen opetussuunnitelman ja koulukohtaisten opetussuunnitelmien sisältö OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet Arvot ja toiminta-ajatus Perusopetuksen rakenne OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN Oppimis- ja tiedonkäsitys Opetuksen painotukset Oppimisympäristön kuvaus Koulun toimintakulttuurin kuvaus Työtavat Yhteistyö OPETUKSEN YLEINEN TUKI Opetuksen yleiset tukimuodot Kodin ja koulun välinen yhteistyö Oppimissuunnitelma Ohjaus oppilaan opintopolun aikana Tukiopetus huolto Kerhotoiminta ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPETUS Osa-aikainen erityisopetus Pienryhmä Omaura-luokka Opetuksen järjestäminen toiminta-alueittain KIELI- JA KULTTUURIRYHMIEN OPETUS... 23

3 3 7. OPPIMISTAVOITTEET - JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT ÄIDINKIELI VIERAAT KIELET MATEMATIIKKA YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO BIOLOGIA JA MAANTIETO FYSIIKKA JA KEMIA TERVEYSTIETO USKONTO HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI MUSIIKKI KUVATAIDE KÄSITYÖ LIIKUNTA KOTITALOUS VALINNAISET AINEET OPPILAANOHJAUS OPPILAAN ARVIOINTI TOIMINNAN ARVIOINTI JA JATKUVA KEHITTÄMINEN SEKÄ OPETUSSUUNNITELMAN ARVIONTI LIITTEET

4 4 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN 1.1 Yleistä Opetushallitus päätti uusista opetussuunnitelman perusteista vuosiluokille 1-9. Uuden opetussuunnitelman tulee olla käytössä kaikissa peruskouluissa viimeistään Perusteet ovat edellistä opetussuunnitelmaa tarkemmat. Niissä määritellään oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien tavoitteet ja sisällöt. Arvioinnista annetaan myös tarkemmat ohjeet tavoitteena yhtenäistää arvosanojen perusteita eri kouluissa ja näin vahvistaa oppilaiden oikeusturvaa erityisesti jatko-opintoihin siirryttäessä. Opetussuunnitelmauudistuksen tavoitteena on tukea oppilaan kasvua ja oppimista entistä paremmin. Uudistuksen myötä pyritään yhtenäisen perusopetuksen toteutumiseen ja tuloksellisuuteen: ottamalla huomioon esiopetuksen antamat oppimisedellytykset tuomalla selkeästi esille oppimiskäsitys opetusmenetelmien ja työtapojen kehittämiseksi tukemalla oppilaan yksilöllisiä kehittymismahdollisuuksia tehostamalla koulutuksellisia tukitoimia määrittelemällä oppilaan hyvä osaaminen perusopetuksen eri vaiheissa Valtakunnalliset ja paikalliset perusopetusta koskevat päätökset muodostavat perusopetusta ohjaavan kokonaisuuden. Nämä päätökset ovat perusopetuslaki ja -asetus valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet opetuksen järjestäjän hyväksymä opetussuunnitelma opetussuunnitelmaan perustuva perusopetusasetuksen 9. :n mukainen vuosittainen suunnitelma. Opetussuunnitelma voidaan laatia siten, että siinä on kuntakohtainen osio, alueittaisia tai koulukohtaisia osioita sen mukaan kuin opetuksen järjestäjä päättää. Perusopetuksen opetussuunnitelman yhtenäisyys edellyttää eri opettajaryhmien yhteistyötä opetussuunnitelmaa laadittaessa. Pudasjärvellä kuntakohtaisen opetussuunnitelman lisäksi laaditaan koulukohtaiset opetussuunnitelmat, jotka otetaan käyttöön viimeistään syksyllä Pudasjärven kaupungin yhtenäisen perusopetuksen opetussuunnitelman laatiminen alkoi esiopetussuunnitelman laatimisella Tämä otettiin käyttöön Syksyllä 2003 otettiin käyttöön alkupetukseen uusi opetussuunnitelma. Perusopetuksen luokkien 3 6 opetussuunnitelman laatiminen alkoi syksyllä Opetussuunnitelma otetaan käyttöön portaittain siten, että syksyllä 2004 uutta opetussuunnitelmaa toteutetaan vuosiluokilla 3 7. Syksyllä 2005 uusi opetussuunnitelma on käytössä 8. luokalla ja 2006 syksyllä myös 9. luokalla.

5 5 1.2 Kuntakohtaisen opetussuunnitelman ja koulukohtaisten opetussuunnitelmien sisältö Koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa täsmennetään kuntakohtaisen opetussuunnitelman pohjalta seuraavia asioita: arvot ja toiminta-ajatus toimintakulttuuri oppimisympäristö työtavat tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle kodin ja koulun yhteistyö yhteistyö muiden tahojen kanssa oppilashuollon suunnitelma ja siihen liittyvän yhteistyön järjestäminen sekä suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. laaja-alaisen erityisopettajan toimenkuva

6 6 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.1 Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet Valtioneuvoston asetuksessa 1435/2001 todetaan, että opetuksen ja kasvatuksen tavoitteena on oppilaiden kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen (4 ), tarpeellisten tietojen ja taitojen antaminen (5 ) sekä koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen ja elinikäinen oppiminen (6 ). Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteena on tukea oppilaan kasvua tasapainoiseksi, terveen itsetunnon omaavaksi ja kriittisesti ympäristöään arvioivaksi yhteiskunnan jäseneksi. Oppilaalle tarjotaan mahdollisuus kasvaa itsensä monipuolisesti tuntevaksi ja realistisesti omiin kykyihinsä luottavaksi ja niitä toteuttavaksi ihmiseksi. Hän oppii näkemään onnistumiset ja epäonnistumiset elämään kuuluvina rakentavina asioina. Tavoitteena on, että oppilaalle kehittyy myönteinen minäkuva. Oppilaan kasvua yhteiskunnan jäseneksi tuetaan. saa valmiuksia arvioida kriittisesti ympäristöään ja osallistua aktiivisesti demokraattisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan toimintaan sekä edistää tällaisessa yhteiskunnassa arvokkaita asioita, kuten suvaitsevaisuutta, vastuuta ja kestävää kehitystä. Hyväksyessään itsensä oppilas pystyy hyväksymään myös muut yksilöt, ihmisryhmät ja kulttuurit. Erojen asemesta hän oppii kiinnittämään huomionsa ihmisiä ja kulttuureja yhdistäviin asioihin. Hän myös oppii ymmärtämään ihmisten väliset erot voimavarana. Hänen kieli- ja kulttuuri-identiteettinsä kehittyy ja vahvistuu. Suvaitsevainen ihminen ei hyväksy vääryyttä vaan haluaa toimia oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon puolesta. Vastuuntuntoisena yhteisön jäsenenä oppilas osaa ottaa toiset huomioon. Hän ymmärtää hyvien tapojen merkityksen ja haluaa käyttää niitä jokapäiväisissä tilanteissa. Hän haluaa edistää turvallisuutta fyysisessä ja psyykkisessä ympäristössään. Hän arvostaa henkilökohtaista ja yhteistä omaisuutta ja pyrkii huolehtimaan siitä. Hänelle muodostuu halu jatkuvasti kehittää itseään ja ympäristöään. Hän ymmärtää niin luonnon kuin kulttuurinkin vaalimisen tärkeyden. Opettajan ohjauksessa oppilas oppii työskentelemään yksin, pareittain ja erilaisissa ryhmissä. oppii ottamaan vastuuta oppimisestaan ja omasta ja muiden hyvinvoinnista. Hän opettelee perustelemaan ratkaisujaan tietojen, tunteiden ja henkilökohtaisten kokemustensa pohjalta ja kantamaan vastuuta ratkaisujensa seurauksista. Tiedollisesti ja taidollisesti perusopetus tarjoaa laajan yleissivistyksen ja antaa mahdollisuuksia oppilaan maailmankuvan laajenemiseen. Oppilaalle pyritään myös tuottamaan valmiudet ja halu jatko-opintoihin ja koko elämän kestävään oppimiseen. Opetuksessa huolehditaan siitä, että oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Erityistä huomiota kiinnitetään oppimisvaikeuksien varhaiseen toteamiseen ja voittamiseen sekä syrjäytymisen torjumiseen ja sosiaalisten taitojen oppimiseen. Opetuksessa otetaan myös erityisesti huomioon tyttöjen ja poikien erilaiset tarpeet ja kasvun ja kehityksen erot Arvot ja toiminta-ajatus Pudasjärven kuntastrategia määrittelee Hyvä kunta vision, joista työryhmän työtä ovat viitoittaneet erityisesti seuraava kohdat: kaikille tasapuolisesti ajanmukaiset palvelut; viihtyisyys eli puhdas ja virikkeellinen ympäristö - turvallinen asua ja elää; ilmapiiri/ kuntakuva, avoin, uudistushakuinen, kannustava - kotiseutua arvostava Me-henki

7 7 sekä yrittäjyys. Lisäksi toiminnan arvoja ovat tasa-arvo, luovuus, yhteisöllisyys, hyvä itsetunto ja myönteinen pudasjärvisyys. Visio: Koulutus- ja opetustoimen perustarkoitus on kasvattaa ja opettaa tulevaisuuden tekijät yhteistyössä kotien ja eri toimijoiden kanssa. Olennaisia tekijöitä ovat tasa-arvo, jokaisesta oppijasta huolehtiminen, oppimisympäristö sekä omasta itsestä ja työyhteisöstä huolehtiva yksilö. PERUSOPETUS tulevaisuuden tekijöille elämän eväät Tavoitteena perusopetuksessa on kasvattaa ja opettaa tulevaisuuden tekijät yhteistyössä kotien ja eri toimijoiden kanssa. Vahva ja laadukas perusopetus on pohja, jolla Pudasjärvi menestyy. Perusopetusta säätelevät lait. Perusopetuslain mukaan opetuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. ESI- JA ALKUOPETUS opin, tutkin, toimin, iloiten tietoa poimin Tavoitteena on, että esiopetus osana varhaiskasvatusta tukee ja parantaa lapsen oppimisedellytyksiä. Esiopetusta annetaan sekä koulutoimen että perusturvan alaisuudessa. Joustava koulunaloitusikä on osa kaikkien koulujen toimintatapaa. Esiopetus ja vuosiluokat 1 ja 2 yhdessä voivat yksilöllisistä kehittymistarpeista riippuen kestää yhteensä 2-4 vuotta. Koulutien alkuvaiheeseen suunnatut vahvat tukitoimet ehkäisevät erityistuen tarvetta. Perusopetuksen tulee muodostaa yhtenäinen toiminnallinen kokonaisuus. Toimintaohjelma: 1. Lapsen kokonaisvaltainen psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi 2. Terve ja turvallinen lapsuus 3. Leikki, ilo, toiminta, tutkiminen YLEISOPETUS tietoja, taitoja, sivistystä Tavoitteena yleisopetuksessa on tarjota luovassa hengessä erilaisia mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Toimintaohjelma: 1. Yhteistyö ja yrittäjyysasenne 2. Kielet ja kansainvälisyys 3. Kotiseutukasvatus, myönteinen pudasjärvisyys 4. Tieto- ja viestintätekniikan hyväksikäyttö 5. Erilaisuus on rikkautta 6. Tapakasvatus ERITYISOPETUS kasvun tukeminen tukitoimin Tavoitteena on, että opetus pyritään integroimaan yleisopetukseen ottaen huomioon henkilöstötarve sekä opetusryhmän koko ja koostumus. Erityistä tukea tarvitsevien opetus toteutetaan osa-aikaisena tai luokkamuotoisena erityisopetuksena. Toimintaohjelma: 1. Varhainen ongelmiin puuttuminen: toimivat oppilashuoltoryhmät 2. Joustavat ja monipuoliset palvelut 3. Opetuksen suunnitelmallisuus 4. Riittävät tukitoimet ja psykososiaaliset palvelut 5. Tiivis ja laaja-alainen yhteistyö Syrjäytymisen ehkäiseminen

8 8 2.3 Perusopetuksen rakenne Pudasjärvellä kuntakohtainen opetussuunnitelma on laadittu vuosiluokkiin jaetun oppimäärän mukaan. voi opiskella myös hänelle laaditun oppimissuunnitelman mukaan. Oppimissuunnitelma on suunnitelma oppilaan opinto-ohjelman toteuttamiseksi. Sen tarkoituksena on että oppilas oppii ottamaan yhä enemmän vastuuta opiskelustaan, sitoutuu siihen ja saa oppimiseensa enemmän tavoitteellisuutta. antaa huoltajalle tietoa, jotta hän voisi paremmin tukea oppilasta. yksilöllistää opetusta. auttaa koulua ja opettajia turvaamaan oppilaalle parhaat edellytykset oppia ja edetä opinnoissa. Oppimissuunnitelmasta on tarkemmin luvussa 4, opiskelun yleinen tuki.

9 9 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 Oppimis- ja tiedonkäsitys Opetussuunnitelman perusteiden mukainen oppimiskäsitys kuvaa oppimisen yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosessiksi, jonka kautta syntyy kulttuurinen osallisuus. Oppiminen on tavoitteellista opiskelua erilaisissa tilanteissa itsenäisesti, opettajan ohjauksessa sekä vuorovaikutuksessa opettajan ja vertaisryhmän kanssa. Uusien tietojen ja taitojen lisäksi opitaan elinikäisessä oppimisessa tarvittavia oppimis- ja työskentelytapoja. 3.2 Opetuksen painotukset Koulutuslautakunta on kokouksessaan päättänyt valita painopistealueiksi Pudasjärvellä luovuuden, yrittäjyyden ja erilaisuuden hyväksymisen. Painotuksissa huomioidaan myös kuntastrategiassa esiintuotuja asioita. Koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin voidaan kirjata koulukohtaisia painotuksia perusteluineen esimerkiksi lukuvuosittain tai ne voidaan todeta koulun työsuunnitelmassa. 3.3 Oppimisympäristön kuvaus Oppimisympäristö koostuu fyysisistä ja psyykkisistä rakenteista. KUVIO: Pudasjärven kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokat 1 2 Keskeisintä on vuorovaikutus opettajan ja oppilaan välillä sekä oppilaiden kesken. On tärkeää ottaa huomioon erilaiset oppimis-, työskentely- ja arviointitavat. keskeisyys tarkoittaa kasvatusta, jossa opettaja ohjaa, kannustaa, asettaa oppilaalle rajoja ja kohdistaa häneen odotuksia. Tavoitteena on, että oppimisympäristössä vallitsee avoin, rohkaiseva, kiireetön ja myönteinen ilmapiiri.

10 10 Hyvä oppimisympäristö on ilmapiiriltään avoin, rohkaiseva, kiireetön ja myönteinen mahdollistaa monipuolisten opiskelumenetelmien ja työtapojen käytön antaa mahdollisuuden aktiiviseen ja myös itsenäiseen opiskeluun tukee oppilaan kehittymistä tietoyhteiskunnan jäseneksi (ks. tietostrategia) on esteettinen tukee oppilaan kasvua ja oppimista on turvallinen ja tukee oppilaan terveyttä tukee oppilaan oppimismotivaatiota ja uteliaisuutta edistää oppilaan aktiivisuutta, itseohjautuvuutta ja luovuutta tarjoamalla kiinnostavia haasteita ja ongelmia ohjaa oppilasta asettamaan omia tavoitteitaan ja arvioimaan omaa toimintaansa oppilaalle voidaan antaa mahdollisuus osallistua oppimisympäristönsä rakentamiseen ja kehittämiseen tukee opettajan ja oppilaan välistä sekä oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta edistää vuoropuhelua ja ohjaa oppilaita työskentelemään ryhmän jäsenenä 3.4 Koulun toimintakulttuurin kuvaus Koulun toimintakulttuuriin kuuluvat viralliset ja epäviralliset säännöt, toiminta- ja käyttäytymismallit sekä arvot, periaatteet ja kriteerit, joihin koulun laatu perustuu. Toimintakulttuuriin kuuluu myös oppituntien ulkopuolinen toiminta Kuten juhlat, teemapäivät ja erilaiset tapahtumat. Toimintakulttuurin kuvaus laaditaan koulukohtaisesti. 3.5 Työtavat Opetuksessa tulee käyttää oppiaineelle ominaisia menetelmiä ja monipuolisia työtapoja, joiden avulla tuetaan ja ohjataan oppilaan oppimista. Työtapojen tehtävänä on kehittää oppimisen, ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja, työskentelytaitoja ja sosiaalisia taitoja sekä aktiivista osallistumista. Työtapojen tulee edistää tieto- ja viestintätekniikan taitojen kehittymistä. työtapojen tulee antaa mahdollisuuksia myös eri ikäkausille ominaiseen luovaan toimintaan, elämyksiin ja leikkiin. Opettaja valitsee työtavat. Hänen tehtävänään on opettaa ja ohjata sekä yksittäisen oppilaan että koko ryhmän oppimista ja työskentelyä. Työtapojen valinnan perusteita ovat, että ne virittävät halun oppia ottavat huomioon oppimisen prosessuaalisen ja tavoitteellisen luonteen aktivoivat työskentelemään tavoitteellisesti edistävät jäsentyneen tietorakenteen muodostumista sekä taitojen oppimista ja niissä harjaantumista kehittävät tiedon hankkimisen, soveltamisen ja arvioimisen taitoja tukevat oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista edistävät sosiaalista joustavuutta, kykyä toimia rakentavassa yhteistyössä sekä vastuun kantamista toisista kehittävät valmiuksia ottaa vastuuta omasta oppimisesta, arvioida sitä, sekä hankkia palautetta oman toiminnan reflektointia varten auttavat oppilasta tiedostamaan omaa oppimistaan sekä mahdollisuuksiaan vaikuttaa siihen kehittävät oppilaan oppimisstrategioita ja taitoja soveltaa niitä uusissa tilanteissa. Oppilaiden erilaiset oppimistyylit ja sekä tyttöjen ja poikien väliset että yksilölliset kehityserot ja taustat tulee ottaa huomioon. Toteutettaessa opetusta yhdysluokissa tai yhdessä

11 11 esiopetusryhmän kanssa on otettava huomioon myös eri vuosiluokkien tavoitteet ja omaleimaisuus 3.6 Yhteistyö Yhteistyö esiopetuksen ja muun perusopetuksen kanssa Varhaiskasvatus ja perusopetus muodostavat lapsen kehityksessä kokonaisuuden. Alkuopetus - tärkeänä vaiheena lapsen elämässä perustuu varhaiskasvatuksessa, erityisesti esiopetuksessa saadulle perustalle. Esi- ja alkuopetuksessa työskentelevien aikuisten yhteistyöllä on tärkeä merkitys. Sillä taataan oppilaalle joustava siirtyminen esiopetuksesta alkuopetukseen. Jo ennen lapsen siirtymistä ensimmäiselle luokalle esikoulun opettajan ja tulevan ensimmäisen luokan opettajan on hyvä keskustella lapsen valmiuksista oppivelvollisuuden alkaessa. Yhteistyötä voidaan toteuttaa seuraavin tavoin: esi- ja alkuopetuksessa työskentelevien aikuisten kokoukset ja koulutukset esi- ja alkuopetusryhmien vierailut puolin ja toisin yhteiset retket, juhlat ja teemapäivät Niillä kouluilla, joilla esiopetus ja alkuopetus järjestetään yhdessä perusopetusryhmässä, yhteistyö on jatkuvaa ja käy luontevasti. Tällöinhän suuri osa opetuksesta tapahtuu yhtaikaa koko perusopetusryhmälle. Alkuopetus luo pohjan myöhemmälle työskentelylle ja oppimiselle perusopetuksessa. Alkuopetuksessa oppilaan luku- ja kirjoitustaidot sekä matemaattiset valmiudet lisääntyvät. saa lisää opiskelu- ja työskentelytaitoja sekä taitoja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Näiden taitojen karttumisessa ja kehittymisessä on tärkeää, että alkuopetuksen ja muun perusopetuksen opettajat ja oppilaat tekevät yhteistyötä. Yhteistyötä voidaan toteuttaa seuraavin tavoin: opettajien keskustelut, kokoukset ja koulutukset luokkien tai koulun yhteiset oppitunnit, retket, juhlat ja teemapäivät (Alkuopetuksen opetussuunnitelma s. 67) Oppilaiden yhteistyö ja osallisuus Nuorten osallisuus näkyy mm. kaupungissa toimivan nuorten parlamentin kautta, jossa on edustajat peruskoulusta ja toiselta asteelta. Yhteistyön ja osallisuuden avulla tuetaan oppilaan kasvua omatoimiseksi, päämäärätietoiseksi, osallistuvaksi kansalaiseksi, joka on tietoinen omista vaikutusmahdollisuuksistaan. Oppilaan osallisuus toteutuu myös hänen asettaessaan päämääriä ja tavoitteita omaan opiskeluunsa. Jokaisen opettajan tehtävänä on tukea oppilaiden yhteistyötä ja osallisuutta. Esimerkkejä osallistumis- ja vaikuttamiskeinoista: oppilaskunta-, tukioppilas- ja kummioppilastoiminta nuorten parlamentti koulun juhlien valmisteluun osallistuminen koulun sääntöjen laadintaan osallistuminen hyväntekeväisyys (kummikoulut, päivätyökeräykset yms.)

12 Yhteistyö muiden tahojen kanssa Koulut tekevät yhteistyötä monien eri tahojen kanssa. Opetussuunnitelman valmisteluvaiheessa järjestettiin kaupungintalolla tilaisuus, johon kutsuttiin yhteistyötahoja keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Tilaisuuden otsikkona oli opetussuunnitelma uudistuu yhteistyö näkyväksi. Tilaisuudessa todettiin perusopetuksen yhteistyö esimerkiksi seuraavien tahojen kanssa: kunnan kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja raittiustoimi kirjasto seurakunta työvoimatoimisto 4-H yhteisöt ( mm. urheiluseurat) poliisi palolaitos oman kylän asukkaat paikalliset yritykset Yhteistyömuotoina voivat olla esimerkiksi: vierailut puolin ja toisin yhteiset teematunnit ja teemapäivät yhteiset juhlat TET Yhteistyölukua tarkennetaan koulukohtaisesti.

13 13 4.OPETUKSEN YLEINEN TUKI 4.1 Opetuksen yleiset tukimuodot Oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen ja tukitoimien aloittaminen varhaisessa vaiheessa on ollut esiopetussuunnitelman ja alkuopetuksen opetussuunnitelman painopistealueita. Opetuksen yleiset tukimuodot ja niiden toteutuminen jatkuu 3-9-luokilla samoja periaatteita noudattaen. Seuraavassa taulukossa on koottu koulun erilaiset tukimuodot oppilaan auttamiseksi. Liitteenä on koottuna toimenpidemalleja perusasteen kouluissa eri tilanteissa (liite 6) Tukimuoto Tavoite Miten toteutetaan? Lisätietoja Kodin ja koulun välinen yhteistyö OPS-perusteet luku 4.1 yhteistyö kodin kanssa PL 3 - edistää lasten oppimisen edellytyksiä, turvallisuutta ja hyvinvointia koulussa. - koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta kouluyhteisön jäsenenä - koulu ja koti toimivat yhteistyössä edistäen oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia - kodin ja koulun välisetä yhteistyöstä enemmän luvussa 4.1 Oppimisuunnitelma OPS-perusteet luku 4.2 yhteistyö kodin kanssa PL3 OpH:n määräys 8/0111/2000 Ohjauksen järjestäminen OPS-perusteet 4.3 PL11 Tukiopetus OPS-perusteet luku 4.4 yhteistyö kodin kanssa PL3 PL 16 - yksilöllistää opetusta ja antaa tietoa oppilaan edistymisestä - määritellä mahdolliset valinnaiset opinnot ja opiskelun erityiset painoalueet - edistää oppilaan opiskeluvalmiuksien kehittymistä, tukea sosiaalista kasvua ja itsenäistymistä sekä osaltaan estää oppimisvaikeuksien syntymistä. - eriyttää opetusta yksilöllisillä tehtävillä, ohjauksella ja ajankäytöllä - korjaavaa opetusta, jonka tavoitteena on myös ennaltaehkäistä oppimisvaikeuksia - voidaan laatia tarvittaessa kaikille oppilaille erityistä tukea tarvitseville osa-aikaista erityisopetusta saaville oppilaille lahjakkaille oppilaille maahanmuuttajaoppilaille - aina kirjallinen asiakirja, joka voidaan tehdä HOJKSkaavakkeelle - annetaan eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä - ohjausta annetaan yhteistyössä opettajien kesken oppilaan opintopolun aikana ja nivelvaiheissa - tukiopetusta antaa luokanopettaja, aineenopettaja tai erityisopettaja tulee toteuttaa yhteisymmärryksessä vanhempien kanssa. - vanhemmille tulee antaa tietoa tukiopetuksen järjestämisestä - arviointi sovitaan oppilaskohtaisesti - arviointi pohjautuu yleisopetuksen arviointikriteereihin - arvioinnin suorittava henkilöt, jotka toteuttavat sitä - kokoon kutsujana toimii luokanopettaja, aineenopettaja tai erillisen sopimuksen mukaan erityisopettaja -Niveltämismalli oppilaan siirtyessä yleisopetuksesta 7 luokalle LIITE 4 -Niveltämismalli oppilaan siirtyminen pienryhmistä 7:lle luokalle LIITE 5 - Ohjauksesta tarkemmin luvussa 4.3 -tukiopetusta tulee järjestää niin usein ja niin laajasti kuin oppilaan koulumenetyksen kannalta on tarkoituksenmukaista. huolto OPS-perusteet luku 4.5 PL 31 Salassapito PL40 - tukea, suunnitella ja organisoida oppilaan koulunkäyntiä ja kehittää hänen elämänhallintataitojaan - tukea, ohjata ja kuulla opettajaa sekä muita - koulun oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat rehtori ja lisäksi siihen voivat kuulua kouluterveydenhuolto, mielenterveys- ja perheneuvola, koulukuraattori, luokanopettaja ja erityisopettaja huollon toiminta muodot on kuvattu tarkemmin alkuopetuksen opetussuunnitelmassa sivulla sekä tämän opetussuunnitelman luvussa 4.5.

14 14 Lastensuojeluilmoitus 40 Julkisuuslaki 621/1999,23 ja24 30.kohta Kerhotoiminta OPS-perusteet luku 4.6 oppilaan kanssa työskenteleviä kasvatustyössä -huoltajien kasvatustyön tukeminen moni ammatillisen yhteistyön avulla -tukea koulun kasvatus -ja opetustyötä -tukea oppilaan sosiaalista kasvua ja itsensä monipuolista kehittämistä -edistää myönteisen harrastuksen viriämistä -antaa mahdollisuuden toimintaan turvallisessa ja rauhallisessa ympäristössä -oppilashuoltoryhmä toimii yhteistyössä kotien kanssa -oppilashuoltoryhmän laajuus määritellään tapauskohtaisesti - kerhotoiminnasta voi tarkemmin lukea alkuopetuksen opetussuunnitelman luvusta Kodin ja koulun välinen yhteistyö Huoltajalla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulun yhtenä tehtävänä on auttaa ja tukea huoltajaa hänen kasvatustyössään. Nuorta, jolla on ongelmia joko koulussa tai vapaa-ajalla, pyritään auttamaan mahdollisimman nopein ja konkreettisin toimenpitein kodin ja koulun yhteistyöllä. Tarvittaessa apua voidaan pyytää myös asiantuntijaverkostolta, jota löytyy esim. koulun oppilashuoltoryhmästä, mutta ensisijaisesti pulmaan puuttuu ensin nuoren oma luokanvalvoja / luokanopettaja ottamalla kotiin yhteyttä. Kodin ja koulun välisen yhteistyön tavoitteena on edistää lasten oppimisen edellytyksiä, turvallisuutta ja hyvinvointia koulussa. Yhteen hiileen puhaltaminen kodin ja koulun kesken on ensiarvoisen tärkeää kasvatustyössä. Siksi sen pitää olla luontevaa ja riittävällä taajuudella tapahtuvaa. Varsinkin, kun ilmenee ongelmia, on tehtävä yhteistyötä ja etsittävä ratkaisumalleja yhteiseen pulmatilanteeseen. Nuoren tulee olla mukana kun hänen omista asioistaan päätetään Huoltajilla pitää olla mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun ja arviointiin yhdessä opettajan ja oppilaiden kanssa. Koulun tulee olla aktiivinen ja aloitteellinen yhteistyön käynnistämisessä. Huoltajien, opettajan ja oppilaan rooleja on luonnollisesti selkiinnytettävä yhteistyötä varten. Huoltajien on voitava tulla kuulluiksi ja olla osaltaan vaikuttamassa varsinkin koulun kasvatustavoitteita koskevissa keskusteluissa. Heille tulee myös antaa tietoa koulun opetussuunnitelmasta ja opetuksen järjestämisestä. Oppilaan siirtyessä perusasteen kuudennelta luokalta seitsemännelle, toteutetaan liitteenä olevaa niveltämissuunnitelmaa, jota päivitetään tarvittaessa.

15 Oppimissuunnitelma Oppimissuunnitelma on suunnitelma oppilaan opinto-ohjelman toteuttamiseksi. Sen tarkoituksena on että oppilas oppii ottamaan yhä enemmän vastuuta opiskelustaan, sitoutuu siihen ja saa oppimiseensa enemmän tavoitteellisuutta. antaa huoltajalle tietoa, jotta hän voisi paremmin tukea oppilasta. yksilöllistää opetusta. auttaa koulua ja opettajia turvaamaan oppilaalle parhaat edellytykset oppia ja edetä opinnoissa. Oppimissuunnitelma on suositeltavaa laatia aina ennen erityisopetuspäätöstä vuosi sen jälkeen, kun oppilas on siirtynyt erityisopetuksesta yleisopetukseen jos oppilas siirtyy hylätystä suorituksesta huolimatta vuosiluokalta toiselle Oppimissuunnitelma laaditaan yhteistyössä oppilaan, huoltajan, opettajan ja koulun muiden asiantuntijoiden kanssa. Perusopetuksen alkuvaiheessa päävastuu on opettajalla mutta vastuuta pyritään siirtämään oppilaalle vähitellen. Oppimissuunnitelma voi rakentua lapsen esiopetussuunnitelman pohjalle. sisältää oppilaan vahvuudet ja kehittämisalueet sekä aikaisemman oppimishistorian. kuvaa, miten opetussuunnitelman tavoitteet on tarkoitus saavuttaa. voi määrittää mahdolliset valinnaiset opinnot ja opiskelun erityiset painoalueet. kertoo, miten oppilas voi edetä opiskelussaan vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta oman opinto-ohjelmansa mukaan. kertoo opintokokonaisuudet, jotka sisältyvät oppilaan opinto-ohjelmaan ja määrittää niiden suorittamisjärjestyksen ja aikataulun sekä mahdolliset tukitoimet, kuten tukiopetus tai osa-aikainen erityisopetus. voi asettaa myös tavoitteet oppilaan suoritustasolle eri oppiaineissa, jotta hän kykenee selviytymään seuraavan vuosiluokan opiskelusta. voidaan laatia kaikille oppilaille. laatimisesta päätetään opetussuunnitelmassa. voidaan laatia tarvittaessa erityistä tukea tarvitseville ja osa-aikaista erityisopetusta saaville oppilaille sekä maahanmuuttaja oppilaille., jolle on laadittu oppimissuunnitelma, arvioidaan yleisopetuksen arviointikriteerien mukaan. Erityisopetukseen siirretyille tai otetuille oppilaille laadittava henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) korvaa oppimissuunnitelman (ks. Kuvio 5). 4.4 Ohjaus oppilaan opintopolun aikana Oppilaan ohjaustoimintaan osallistuvat kaikki häntä opettavat opettajat opintopolun aikana ja opiskelun nivelvaiheissa. Kaikkien opettajien tehtävänä on ohjata oppilasta oppiaineiden opiskelussa sekä auttaa häntä kehittämään oppimiaan oppimisen taitojaan ja oppimisen valmiuksiaan ja näin ennaltaehkäistä opintoihin liittyvien ongelmien syntymistä. Ohjauksella tuetaan erityisesti syrjäytymisvaarassa olevia oppilaita. Opettajien tehtävänä on oppilaiden persoonallisen kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukeminen. Ohjauksen tavoitteena on oppilaan itsetunnon kasvu ja omien vahvuuksien löytäminen. Tässä ohjaustehtävässä korostuvat oppilaan tavoitteiden suuntainen työskentely, oman työskentelyn arviointitaidot sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.

16 16 Ohjauksella annetaan tietoa huoltajille työtavoista, valintamahdollisuuksista ja niiden merkityksestä oppilaan oppimiselle ja tulevaisuudelle. Huoltajille tulee järjestää tilaisuuksia neuvotella oppilaan opintoihin liittyvistä kysymyksistä opettajan, oppilaanohjaajan, oppilaan ja huoltajan yhteisissä tapaamisissa. Yhteydenpidossa voidaan hyödyntää myös nykyaikaisia tiedonkulkukanavia. Ohjauksessa vahvistetaan yhteyksiä koulun ja elinkeinoelämän välillä. On tärkeää korostaa eri oppiaineissa saatavia tietoja ja taitoja työ- ja elinkeinoelämän näkökulmasta sekä painottaa yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan toiminnan kannalta. Yhteistyötä voidaan toteuttaa esimerkiksi työelämän edustajien vierailuilla koulussa, työpaikkakäynneillä ja projektitöillä. Peruskoulun 8. ja 9. luokalla toteutetaan työelämään tutustumisen jaksoja (TET). Eri oppineiden opetukseen tulee sisällyttää kokonaisuuksia, jotka liittävät opiskeltavan aineen antamat tiedot ja taidot työelämän vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin. Koulukohtaisesti voidaan toteuttaa työelämään tutustumista jo aikaisemminkin, esimerkiksi vanhempien työpaikoilla ja eri ammattien edustajien vierailuilla koulussa. 4.5 Tukiopetus Tukiopetus on eriyttämistä, jolle ovat ominaisia yksilölliset tehtävät, yksilöllinen ajankäyttö ja ohjaus. Oppilaalla tulee olla mahdollisuus tukiopetukseen ennen kuin hänen menestymisensä aineessa tai aineryhmässä arvioidaan heikoksi. Tukiopetus tulee aloittaa heti, kun oppimisvaikeudet on havaittu. Aloitteen tukiopetuksen antamisesta tekee ensisijaisesti opettaja. Huoltajille tulee antaa tietoa tukiopetuksesta ja se on pyrittävä järjestämään huoltajien kanssa yhteisymmärryksessä. Tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella. 4.6 huolto huoltoryhmän toiminnassa on mahdollista koota yhteen oppilaan kanssa työskentelevien eri alojen työntekijöiden asiantuntemus ja käyttää sitä oppilaita ja koulutyötä koskevien ongelmien ratkaisemiseksi. Vastuuta vaikeissa asioissa voidaan jakaa sopimalla yhteisistä toimenpiteistä ja työnjaosta. Hyvin toimivan oppilashuollon avulla voidaan edistää kouluyhteisön työviihtyvyyttä ja parantaa oppimisympäristöä. Jotta tässä työssä onnistuttaisiin toiminnalla on oltava tavoite aikaa on varattava riittävästi asianomaiset on saatava mukaan on arvioitava erityisopetusta ja tukiopetusta tarvitsevien tarpeita resursseja on oltava riittävästi ryhmällä on oltava realistinen näkemys asioista ongelmia on ennaltaehkäistävä Isoissa kouluissa oppilashuoltoryhmän kokoonpanon voi muodostaa psykologi koulukuraattori kouluterveydenhoitaja rehtori sosiaalitoimen edustaja erityisopettajat opinto-ohjaajat luokanopettaja koulunkäyntiavustaja tarvittaessa

LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö

LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 1 LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004 1. luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 2.1 Perusopetuksen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 1 HARVIALAN KOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1. OPETUSSUUNNITELMA 4 JOHDANTO 2 Käsillä oleva opetussuunnitelma koostuu Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista,

Lisätiedot

Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9

Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9 Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9 1 / 144 Sisällysluettelo: Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet...1 vuosiluokille

Lisätiedot

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 5 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. 1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Koulutuslautakunta 23.08.2005 16.03.2006 27.04.2006 23.01.2007 14.02.2007

Lisätiedot

P E R U S OPETUKSEN OPE T U S S U UNNITELMA

P E R U S OPETUKSEN OPE T U S S U UNNITELMA P E R U S OPETUKSEN OPE T U S S U UNNITELMA V U OSILUOKILLE1. 6. 2013 2014 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat... 1 2.1 Koulun arvot ja toiminta-ajatus... 1 2.2 Kasvatus- ja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Koulun rehtorin hyväksymä 30.8.2007, 501 Viimeisimmät muutokset: Lasten ja nuorten palvelujen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Koulun rehtorin hyväksymä 31.7.2008, 289. Voimassa lukuvuonna 2008-2009. Viimeisimmät muutokset:

Lisätiedot

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki...

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki... Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 1.1 Alueen kuvaus ja alueopetussuunnitelman tehtävä...5 1.2 Taustaa yhtenäisen perusopetuksen alkutaipaleesta alueella... 5 1.2.1 Meltauksen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE 2009 1 SISÄLLYS 1 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 3 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Perusopetuksen mukaiset opetuksen tavoitteet...4 2.2 Perusopetuksen arvopohja..5

Lisätiedot

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Muutos: Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.8.2006, 56, 2.3.6 Kieliohjelma ja perusopetusalueiden A-kielten polut Rehtori Pekka

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko 2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVOPOHJA 2.1. Sivistystoimen arvot 2.2. Käsitys ihmisestä 2.3. Käsitys tiedosta

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 2 SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 6 2.2 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2011 2 Sisällysluettelo 1. LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 1 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 1 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 2 2. LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET Oulunsalon kunnan sivistyslautakunta on kesäkuussa 2011 hyväksynyt opetussuunnitelman yleistä osaa koskevan muutosasiakirjan. Muutokset (2.6, 4 ja 8) löytyvät

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 YLEINEN OSA päivitetty 2013 2 Sisällys 1. OPETUSSUUNNITELMA OPETUKSEN PERUSTANA... 6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 6 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö...

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011)

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Heinäkuu 2011 Hyväksytty klk..2011 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja

Lisätiedot

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2008 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 4 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.

Lisätiedot

EURAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

EURAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA EURAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Kasvatus- ja opetuslautakunta 8.6.2011 55 Kasvatus- ja opetuslautakunta 14.12.2011 98 Kasvatus- ja opetuslautakunta 13.6.2012 50 Määräys 1/011/2004 Määräys

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9

Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9 Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9 Hyväksytty opetuslautakunnassa 7.8.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS... 5 2 YLEISET KASVATUKSEN JA OPETUKSEN

Lisätiedot