SISÄLTÖ SIVU 1. luku OPETUSSUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen Opetussuunnitelman sisältö. 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLTÖ SIVU 1. luku OPETUSSUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1 1.2 Opetussuunnitelman sisältö. 1"

Transkriptio

1 SISÄLTÖ SIVU 1. luku OPETUSSUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen Opetussuunnitelman sisältö luku OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.1 Perusopetuksen arvopohja Perusopetuksen tehtävä Perusopetuksen rakenne luku OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 Oppimiskäsitys Oppimisympäristö Toimintakulttuuri Työtavat luku OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 Kodin ja koulun välinen yhteistyö Oppimissuunnitelma Ohjauksen järjestäminen Tukiopetus huolto Toiminta kouluyhteisön hyvinvoinnin, turvallisuuden, sosiaalisen vastuullisuuden ja keskinäisen vuorovaikutuksen edistämiseksi Oppilaalle tarjottava tuki ja ohjaus koulunkäynnissä Eri asiantuntijoiden ja kodin yhteistyö sekä paikalliset tukiverkostot oppilaan tarvitsemien palveluiden turvaamiseksi Toimenpiteet ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteita varten Poissaolot, väkivalta, kiusaaminen ja mielenterveyskysymykset Oppilaiden päihdeongelmaan ja tupakointiin puuttuminen koulussa Toimintamalli kriisitilanteissa Koulumatkakuljetukset Kouluruokailu Kerhotoiminta luku ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 Eri tukimuodot Osa-aikainen erityisopetus Erityisopetukseen otettujen ja siirrettyjen opetus Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma Opetuksen järjestäminen toiminta-alueittain luku KIELI- JA KULTTURIRYHMIEN OPETUS luku OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT 7.1 Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet Ihmisenä kasvaminen Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys Viestintä ja mediataito Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta Turvallisuus ja liikenne Ihminen ja teknologia Tieto- ja viestintätekniikan käyttö Savitaipaleen perusopetuksessa 31

2 7.2 Äidinkielen ja toisen kotimaisen kielen opiskelu Äidinkieli ja kirjallisuus. 33 Suomi äidinkielenä Toinen kotimainen kieli. 48 Ruotsi B-kielenä (B1-kieli) Vieraat kielet Matematiikka Ympäristö- ja luonnontieto Biologia ja maantieto 73 Biologia.77 Maantieto Fysiikka ja kemia. 82 Fysiikka.. 84 Kemia Terveystieto Uskonto. 93 Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Evankelisluterilainen uskonto. 93 Ortodoksinen uskonto. 98 Muut uskonnot Elämänkatsomustieto Historia Yhteiskuntaoppi Musiikki Kuvataide Käsityö Liikunta Kotitalous Valinnaiset aineet Laajat valinnaisaineet 147 Ranskan kieli (B2-kieli). 147 Saksan kieli (B2-kieli) Kuvataide.149 Musiikki 149 Kotitalous 150 Tekninen työ Tekstiilityö. 151 Maa- ja metsätalous sekä puutarhanhoito Tietotekniikka Erilliset kurssit Oppilaanohjaus luku OPPILAAN ARVIOINTI 8.1 Arviointi opintojen aikana Päättöarviointi Todistukset Koulun toiminnan arviointi Liite 1 Kirjainmallit, numerot ja välimerkit 166 Liite 2 Savitaipaleen kunnan perusopetuksen tuntijako 168

3 1. luku 1 OPETUSSUUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen Opetussuunnitelman perusteet on kansallinen kehys, jonka pohjalta Savitaipaleen kunnan opetussuunnitelma on laadittu. Opetussuunnitelman ohjausryhmä on koordinoinut ja ohjannut opetussuunnitelmatyötä. Alkuopetuksen työryhmä laati 1-2 luokkien opetussuunnitelman ja se otettiin käyttöön alkaen. Sen laadinnassa on otettu huomioon esiopetuksen opetussuunnitelma. Perusopetuksen 3-9 luokkien opetussuunnitelmatyötä on jatkettu tiimityönä eri opettajaryhmien yhteistyönä, jolla on varmistettu perusopetuksen yhtenäisyys. Opetuksen arvopohja on muotoutunut oppilaiden vanhemmille tehdyn kyselyn pohjalta. Valtakunnalliset ja paikalliset perusopetusta koskevat päätökset muodostavat perusopetusta ohjaavan kokonaisuuden. Nämä päätökset ovat perusopetuslaki ja asetus valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet opetussuunnitelman järjestäjän hyväksymä opetussuunnitelma opetussuunnitelmaan perustuva perusopetusasetuksen 9. :n mukainen vuosittainen suunnitelma Opettajan tulee opetuksessaan noudattaa Savitaipaleen kunnan sivistyslautakunnan vahvistamaa opetussuunnitelmaa. 1.2 Opetussuunnitelman sisältö Uusi opetussuunnitelma on jatkoa vuoden 1994 opetussuunnitelmatyölle. Valtakunnalliset perusteet ovat toimineet pohjana uudelle opetussuunnitelmalle. Opetussuunnitelman perusteissa määritellään aiempaa tarkemmin opetuksen tavoitteet ja oppimisen arvioinnin perusteet. Perusteisiin on kirjattu oppiainekohtaiset hyvän osaamisen kuvaukset sekä päättöarvioinnin kriteerit, jotka yhtenäistävät arviointia ja parantavat oppilaiden oikeusturvaa. Oppiaineissa tapahtuu muutoksia. Kaikkien aineiden tavoitteet ja sisällöt uudistuvat. Koulun työtapoja ja opetusmenetelmiä monipuolistetaan. Oppilaille tarjottavaa tukea, kuten tukiopetusta, erityisopetusta, oppilaanohjausta ja erityisesti oppilashuoltoa, halutaan vahvistaa. Opetussuunnitelman kuntakohtaiset painotukset on kirjoitettu kursiivitekstillä.

4 2. luku 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.1 Perusopetuksen arvopohja Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Perusopetus edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista. Opetuksen perustana on suomalainen kulttuuri, joka on kehittynyt vuorovaikutuksessa alkuperäisen, pohjoismaisen ja eurooppalaisen kulttuurin kanssa. Opetuksen avulla tuetaan oppilaan oman kulttuuri-identiteetin rakentumista sekä hänen osallisuuttaan suomalaisessa yhteiskunnassa ja globaalistuvassa maailmassa. Sen avulla edistetään myös suvaitsevuutta ja kulttuurien välistä ymmärtämystä. Opetuksessa otetaan huomioon erilaiset oppijat ja edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa antamalla tytöille ja pojille valmiudet toimia yhtäläisin oikeuksin ja velvollisuuksin yhteiskunnassa sekä työ- ja perhe-elämässä. Perusopetuksessa eri oppiaineiden opetus on poliittisesti sitoutumatonta ja uskonnollisesti tunnustuksetonta. Savitaipaleen kunnan toiminta-ajatuksena on: tervettä elämää Savitaipaleella; hyvä perusta asumiselle ja yrittämiselle. Savitaipaleen kunnan arvoiksi on strategiaohjelmassa hyväksytty seuraavat arvot: - oikeudenmukaisuus - rehellisyys ja avoimuus - turvallisuus - yritteliäisyys - avarakatseisuus - luonnon ja ympäristön arvojen kunnioittaminen Savitaipaleen kunnan perusopetuksen keskeisiä arvoja ovat: rehellisyys ja vastuullisuus kestävä kehitys hyvä käytös luonnon ja rakennetun ympäristön yhteisten sääntöjen noudattaminen arvojen kunnioittaminen totuuden puhuminen monimuotoisuuden säilyttäminen toisen ja yhteisen omaisuuden kunnioittaminen reilu peli toisten huomioiminen ja suvaitsevaisuus turvallisuus vastuullisuus fyysinen ja henkinen yhteistyökyky oppimisympäristö empaattisuus kiusaamisen torjuminen oikeudenmukaisuus työrauha kannustaminen erilaisuuden hyväksyminen kansainvälisyyteen kasvaminen oman kotiseutuperinteen arvostaminen

5 3 2.2 Perusopetuksen tehtävä Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa. Sillä on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Sen tehtävänä on toisaalta tarjota yksilölle mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus ja toisaalta antaa yhteiskunnalle väline kehittää sivistyksellistä pääomaa sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa. Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, saada valmiudet jatko-opintoihin ja osallistuvana kansalaisena kehittää demokraattista yhteiskuntaa. Perusopetuksen on myös tuettava jokaisen oppilaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen kehitystä. Tavoitteena on myös herättää halu elinikäiseen oppimiseen. Yhteiskunnan jatkuvuuden varmistamiseksi ja tulevaisuuden rakentamiseksi perusopetuksen tehtävänä on - siirtää kulttuuriperintöä sukupolvelta toiselle - kartuttaa tarvittavaa tietoa ja osaamista sekä - lisätä tietoisuutta yhteiskunnan perustana olevista arvoista ja toimintatavoista. Sen tehtävänä on myös - kehittää kykyä arvioida asioita kriittisesti, - luoda uutta kulttuuriperintöä sekä - uudistaa ajattelu- ja toimintatapoja. 2.3 Perusopetuksen rakenne Perusopetus on opetussuunnitelmallisesti yhtenäinen kokonaisuus. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt määritellään opetussuunnitelman perusteissa oppiaineittain tai aineryhmittäin tuntijaon (A 1435/ , 6 ) mukaisten nivelkohtien välisille osioille. Kunkin osion päätteeksi on laadittu oppilaan hyvän osaamisen kuvaus. Vuosiluokkien 1 2 opetuksessa huomioidaan varhaiskasvatuksen, erityisesti esiopetuksen, antamat valmiudet. Alimpien vuosiluokkien opetuksen erityisenä tehtävänä on kehittää valmiuksia myöhempää työskentelyä ja oppimista varten. Vuosiluokat 8 9 muodostavat perusopetuksen päättövaiheen, jonka tehtävänä on myös ohjata oppilasta jatko-opintoihin ja kehittää valmiuksia toimia yhteiskunnassa ja työelämässä. Savitaipaleen perusopetuksessa oppilaat opiskelevat vuosiluokkiin jaetun oppimäärän mukaisesti. Liitteenä 2 seuraa perusopetuksen tuntijako. Perusopetuksen tavoitteet ja sisällöt määritellään vuosiluokilla 1-6 vuosiluokittain valtioneuvoston asetuksen ja opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Vuosiluokilla 7-9 noudatetaan jakso-opetusta, jolloin eri oppiaineiden sisällöt jaetaan oppiaineen kursseiksi. Valinnaisia aineita oppilas opiskelee 8. luokalla kuusi viikkotuntia ja 9. luokalla 7 viikkotuntia. Valinnaiset aineet, niiden tavoitteet ja sisällöt esitetään opetussuunnitelman luvussa 7.20.

6 4 Aihekokonaisuudet ovat kasvatus- ja opetustyön keskeisiä painoalueita, joiden tavoitteet ja sisällöt sisältyvät useisiin oppiaineisiin. Aihekokonaisuudet ja niiden sisällyttäminen eri oppiaineisiin esitellään opetussuunnitelman luvussa 7.1. Kieliohjelma: Savitaipaleen kunnan kieliohjelma on seuraava: - perusopetuksessa kaikille yhteisenä A1-kielenä opetetaan englannin kieltä - toisena kotimaisena kaikille yhteisenä B1-kielenä opetetaan ruotsin kieltä seitsemänneltä vuosiluokalta alkaen Valinnaisina vieraina B2-kielinä opetetaan saksan tai ranskan kieltä. Saksan tai ranskan kielen opetus alkaa kahdeksannelta vuosiluokalta.

7 3. luku 5 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 Oppimiskäsitys Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jossa oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosesseiksi, jonka kautta syntyy kulttuurinen osallisuus. Oppiminen tapahtuu tavoitteellisena opiskeluna erilaisissa tilanteissa - itsenäisesti - opettajan ohjauksessa sekä - vuorovaikutuksessa opettajan ja vertaisryhmän kanssa. Opittavana on uuden tiedon lisäksi oppimis- ja työskentelytavat, jotka ovat elinikäisen oppimisen välineitä. Oppiminen on seurausta oppilaan aktiivisesta ja tavoitteellisesta toiminnasta, jossa hän aiempien tietorakenteidensa pohjalta käsittelee ja tulkitsee opittavaa ainesta. Vaikka oppimisen yleiset periaatteet ovat kaikilla samat, oppiminen riippuu oppijan aiemmin rakentuneesta tiedosta, motivaatiosta sekä oppimis- ja työskentelytavoista. Yksilöllistä oppimista tukee aktiivisessa, vastavuoroisessa yhteistyössä tapahtuva oppiminen. Oppiminen on kaikissa muodoissa - aktiivinen ja - päämääräsuuntautunut, - itsenäistä tai yhteistä ongelmanratkaisua sisältävä prosessi. Oppiminen on tilannesidonnaista, joten oppimisympäristön monipuolisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Opittaessa avautuu uusia mahdollisuuksia ymmärtää kulttuuria ja kulttuurin sisältämiä merkityksiä sekä osallistua yhteiskunnan toimintaan. 3.2 Oppimisympäristö Oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen liittyvää fyysisen ympäristön, psyykkisten tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Fyysiseen oppimisympäristöön kuuluvat erityisesti koulun rakennukset ja tilat sekä opetusvälineet ja oppimateriaalit. Siihen kuuluvat lisäksi muu rakennettu ympäristö ja ympäröivä luonto. Oppimisympäristö tulee toteuttaa siten, että se tukee oppilaan kasvua ja oppimista: - sen tulee olla esteettisesti miellyttävä - opiskelutiloja ja välineitä tulee voida käyttää joustavasti siten, että ne ohjaavat käyttämään monipuolisia opetusmenetelmiä ja työskentelytapoja - työvälineiden ja materiaalien sekä kirjastopalveluiden tulee olla oppilaan käytettävissä niin, että hän voi opiskella aktiivisesti ja myös itsenäisesti - oppimisympäristön varustuksen tulee tukea oppilaan kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi ja antaa tilaisuuksia tietokoneiden ja muun mediatekniikan sekä mahdollisuuksien mukaan tietoverkkojen käyttämiseen

8 6 Psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön muodostumiseen vaikuttavat toisaalta yksittäisen oppilaan kognitiiviset ja emotionaaliset tekijät, toisaalta vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin liittyvät tekijät. Oppimisympäristön tulee tukea - oppilaan kasvua ja oppimista - oppilaan oppimismotivaatiota ja uteliaisuutta sekä edistää hänen aktiivisuuttaan, itseohjautuvuuttaan ja luovuuttaan Oppimisympäristön on oltava fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen ja tuettava oppilaan terveyttä. Oppimisympäristön tulee edistää myös oppilaan oman toiminnan arviointia. Tavoitteena on avoin, rohkaiseva, kiireetön ja myönteinen ilmapiiri, jonka ylläpitämisestä vastuu kuuluu sekä opettajalle että oppilaille. 3.3 Toimintakulttuuri Koulun toimintakulttuuri, jolla tarkoitetaan koulun kasvatus- ja opetustehtävää käytännössä, vaikuttaa merkittävästi oppimisympäristöön. Koulun toimintakulttuurin käytäntöjä selvitetään mm. opetussuunnitelman oppilashuoltoa, kodin ja koulun yhteistyötä, arviointia ja aihekokonaisuuksia esittelevissä kohdissa sekä lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuvassa suunnitelmassa (PkA 9 ). Toimintakulttuuriin kuuluvat kaikki koulun viralliset ja epäviralliset säännöt, toiminta- ja käyttäytymismallit sekä arvot, periaatteet ja kriteerit, joihin koulutyön laatu perustuu. Toimintakulttuuri vaikuttaa myös kaikkeen oppituntien ulkopuoliseen koulun toimintaan kuten juhliin, teemapäiviin sekä erilaisiin tapahtumiin ja tempauksiin. 3.4 Työtavat Opetuksessa tulee käyttää oppiaineelle ominaisia menetelmiä ja monipuolisia työtapoja, joiden avulla tuetaan ja ohjataan oppilaan oppimista. Työtapojen tehtävänä on kehittää oppimisen, ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja, työskentely- ja sosiaalisia taitoja sekä aktiivista osallistumista. Työtapojen tulee antaa mahdollisuuksia myös eri ikäkausille ominaiseen luovaan toimintaan, elämyksiin ja leikkiin. Opettaja valitsee työtavat. Hänen tehtävänään on opettaa ja ohjata sekä yksittäisen oppilaan että koko ryhmän oppimista ja työskentelyä. Työtapojen valinnan perusteita ovat, että ne virittävät halun oppia ottavat huomioon oppimisen prosessuaalisen ja tavoitteellisen luonteen aktivoivat työskentelemään tavoitteellisesti edistävät jäsentyneen tietorakenteen muodostumista kehittävät tiedon hankkimisen, soveltamisen ja arvioimisen taitoja tukevat oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista edistävät sosiaalista joustavuutta, kykyä toimia rakentavassa yhteistyössä sekä vastuun kantamista toisista

9 kehittävät valmiuksia ottaa vastuuta omasta oppimisesta, arvioida sitä sekä hankkia palautetta oman toiminnan reflektointia varten auttavat oppilasta tiedostamaan omaa oppimistaan sekä mahdollisuuksiaan vaikuttaa siihen kehittävät oppilaan oppimisstrategioita ja taitoja soveltaa niitä uusissa tilanteissa 7 Oppilaiden erilaiset oppimistyylit sekä tyttöjen ja poikien väliset että yksilölliset kehityserot ja taustat otetaan huomioon.

10 4. luku 8 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 Kodin ja koulun välinen yhteistyö Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsena ja nuoren kasvatuksesta. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan kasvatuksesta ja opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Yhteinen kasvatusvastuu toteutuu koulun ja kodin yhteistyössä, jonka tavoitteena on edistää lasten ja nuorten oppimisen edellytyksiä, turvallisuutta ja hyvinvointia koulussa. Kodin ja koulun yhteistyö järjestetään siten, että moniammatillinen yhteistyöverkosto ks. oppilashuolto auttaa tarvittaessa perheitä oppilaiden koulunkäyntiä ja hyvinvointia koskevissa kysymyksissä. Savitaipaleen perusopetuksessa oppilaiden vanhemmilla on mahdollisuus koulun toiminnan arviointiin ja suunnitteluun. Arviointikysely kohdistetaan joko kaikille huoltajille tai vuorovuosin eri luokka-asteiden oppilaiden vanhemmille. Kodin ja koulun välisen yhteistyön lähtökohtana on eri osapuolten tasa-arvoisuus. Huoltajalla on mahdollisuus tutustua koulun kulttuuriin sekä olla osaltaan mukana vaikuttamassa ja tulla kuulluksi koulun kasvatustavoitteita koskevissa keskusteluissa. Huoltajille annetaan tietoa opetussuunnitelmasta ja opetuksen järjestämisestä. Kodin ja koulun välisiä yhteistyömuotoja ovat: - oppilaiden tutustuminen uuteen kouluun oppivelvollisuuden alkaessa ja kouluasteelta toiselle siirryttäessä sekä muissa siirtymävaiheissa - vuosittaiset vanhempaintilaisuudet, joissa keskitytään kasvatuksellisiin ja opetuksellisiin asioihin oppilaiden kehitystason mukaan - tiedottavat vanhempainillat vuosiluokilla 7-9, joissa keskitytään valinnaisainevalintoihin, ammatinvalinta- ja jatkokoulutussuunnitelmiin - arviointikeskustelu 1. luokalla ja tarvittaessa muillakin luokilla - vanhempien ja opettajan keskustelutuokiot - henkilökohtaiset tapaamiset huoltajien, opettajan ja oppilaan kesken - koulutiedotteet lukuvuosittain sekä ajankohtaiset tiedotteet koteihin - reissuvihko 4.2 Oppimissuunnitelma Oppimissuunnitelma on suunnitelma oppilaan opinto-ohjelman toteuttamiseksi. Tarkoituksena on, että oppilas - oppii ottamaan enenevästi vastuuta opiskelustaan - sitoutuu opiskeluunsa - saa oppimiseen enemmän tavoitteellisuutta. Suunnitelman avulla huoltajille annetaan tietoa, jotta he voisivat entistä paremmin tukea oppilasta tämän opinnoissa. Suunnitelmalla voidaan myös

11 - yksilöllistää opetusta - auttaa koulua ja opettajia löytämään oppilaalle parhaat edellytykset oppia ja edetä opinnoissaan. 9 Oppimissuunnitelma voidaan tarvittaessa laatia - kaikille oppilaille - etenkin erityistä tukea tarvitseville - osa-aikaista erityisopetusta saaville oppilaille - maahanmuuttajille. Erityisopetukseen siirretyille tai otetuille oppilaille laadittava henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) korvaa oppimissuunnitelman. Oppimissuunnitelman laatimisessa keskeistä - yhteistyö oppilaan, huoltajan, opettajan ja koulun muiden asiantuntijoiden välillä - perusopetuksen alkuvaiheessa suunnitelman laatimisen päävastuu opettajalla - valmisteluvastuuta pyritään vähitellen siirtämään yhä enemmän oppilaalle itselleen. Perusopetuksen luokilla 1-6 oppimissuunnitelman tekoa harjoitellaan pieninä jaksoina ja/tai pieninä kokonaisuuksina konkreettisia tavoitteita asettamalla ja niiden onnistumista arvioimalla. Ensimmäisen luokan oppilaiden suunnitelma voi rakentua esiopetuksen suunnitelman pohjalle, jos sellainen on tehty. Oppimissuunnitelma sisältää opinto-ohjelman ja siinä kuvataan - miten suunnitelman tavoitteet on tarkoitus saavuttaa - mahdolliset valinnaiset opinnot - opiskelun yleiset painoalueet. Oppimissuunnitelmassa kuvataan myös mahdolliset tukitoimet kuten - tukiopetus - osa-aikainen erityisopetus Siinä voidaan myös asettaa tavoitteet oppilaan suoritustasolle eri oppiaineissa. 4.3 Ohjauksen järjestäminen Ohjaustoiminnan tulee jatkua yhtenäisesti koko perusopetuksen ajan. Jatkuvuus taataan siten, että kaikki ohjaustyöhön osallistuvat opettajat toimivat yhteistyössä oppilaan opintopolun aikana ja opiskelun nivelvaiheissa. Kaikkien opettajien tehtävänä on ohjata oppilasta oppiaineiden opiskelussa sekä auttaa häntä kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja oppimisen valmiuksiaan sekä ennaltaehkäistä opintoihin liittyvien ongelmien syntymistä. Jokaisen opettajan tehtävänä on oppilaiden persoonallisen kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukeminen. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen tiedotetaan perusopetuksen työtavoista, valintamahdollisuuksista ja niiden merkityksestä oppilaan oppimiselle ja tulevaisuudelle. Opinto-ohjaukseen, oppilashuoltoon ym. tukipalveluihin liittyvät koulukohtaiset asiat selvitetään oppilaalle ja hänen huoltajalleen.

12 Ohjausmuotoja ovat: - opettajan, opinto-ohjaajan, oppilaan ja huoltajan joko yhteiset tai erilliset tapaamiset - ohjauskeskustelut - vanhempainillat - tiedotustilaisuudet ja asiantuntijavierailut - koulutiedotteet 10 Ohjauksen tulee ennaltaehkäisevän toiminnan lisäksi tukea erityisesti niitä oppilaita, joilla on opiskeluun liittyviä vaikeuksia tai jotka ovat vaarassa jäädä koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle perusopetuksen jälkeen. Erityislahjakkaita ohjataan niin, että heitä kannustetaan käyttämään tietojaan ja taitojaan haasteellisesti. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys aihekokonaisuudessa selvitetään, kuinka yhteistyö paikallisen työja elinkeinoelämän kanssa toteutetaan Savitaipaleen perusopetuksessa. 4.4 Tukiopetus Tukiopetus on eriyttämisen muoto, jolle ovat ominaisia yksilölliset tehtävät, yksilöllinen ajankäyttö ja ohjaus. Tukiopetus tulee aloittaa heti, kun oppimisvaikeudet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Ennen kuin oppilaan menestyminen oppiaineessa tai aineryhmässä arvioidaan heikoksi, hänellä tulee olla mahdollisuus osallistua tukiopetukseen. Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja. Tukiopetusta on pyrittävä järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan huoltajien kanssa, ja heille tulee antaa tietoa tukiopetuksen järjestämisestä. Tukiopetusta tulee järjestää niin usein ja niin laajasti kuin oppilaan koulumenestyksen kannalta on tarkoituksenmukaista. Tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella. 4.5 huolto huoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. huollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä, edistetään välittämisen ja myönteisen vuorovaikutuksen kulttuuria kouluyhteisössä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. huollon avulla pyritään ehkäisemään ja tunnistamaan oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia sekä muita ongelmia riittävän ajoissa sekä puuttumaan niihin. Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve oppimis- ja työympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää työyhteisön hyvinvointia. huolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Sitä toteutetaan hyvässä yhteistyössä kotien kanssa. huoltotyötä voidaan koordinoida ja kehittää moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä. Silloin noudatetaan eri ammattiryhmiä koskevia sekä muita tietojensaantia ja salassapitoa koskevia säädöksiä.

13 4.5.1 TOIMINTA KOULUYHTEISÖN HYVINVOINNIN, TURVALLISUUDEN, SOSIAALISEN VASTUULLISUUDEN JA KESKINÄISEN VUOROVAIKU- TUKSEN EDISTÄMISEKSI - Koulujen oppimisympäristö tarkastetaan kolmen vuoden välein. - Koululla on oltava järjestyssäännöt, joita valvotaan. - Turvallisuusohjeiden noudattaminen ja valvominen oppitunneilla, välitunneilla ja koulumatkoilla - Tehdään säännöllistä yhteistyötä eri tahojen asiantuntijoiden kanssa. - Kouluterveydenhoitaja seuraa ja tukee oppilaiden kasvua ja kehitystä ja antaa apua kouluilla. Terveydenhoitaja ohjaa oppilaan jatkotutkimuksiin tarvittaessa. - Koululla on oltava suojelusuunnitelma. Määräajoin harjoitellaan suunnitelman toteuttamista. Suojelusuunnitelma on toimenpidekansiossa. - Tukioppilastoiminta sekä oppilaskuntatoiminta (vuosiluokilla 7 9) - Asiantuntijavierailut (esim. poliisi, palotoimi) - Luokanvalvojantunnit (vuosiluokilla 7 9) - kerhotoiminta - Koulun yhteiset tapahtumat ja projektit OPPILAALLE TARJOTTAVA TUKI JA OHJAUS KOULUNKÄYNNISSÄ Perusopetuksen oppilaille tarjotaan tukea ja ohjausta lapsen ja nuoren elämän fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen tukemisessa, jatko-opintojen suunnittelussa ja vaikeuksien kohtaamisessa. huoltotyö, lapselle tarjottava tuki ja ohjaus, alkaa hänen siirtyessään neuvolasta esiopetukseen ja perusopetukseen. Tarvittavat tiedot siirtyvät eri nivelvaiheiden läpi eheänä kokonaisuutena. huoltotyö on moniammatillista; koulut toimivat yhteistyössä sosiaalitoimen ja terveydenhuollon työntekijöiden kanssa. huoltohenkilöstön, opettajien ja oppilaan tukena toimivat kasvatus- ja perheneuvola, lasten ja nuorten psykiatriset palvelut, ammatinvalintapsykologin palvelut sekä muut asiantuntijatahot. Oppilaalle tarjottavan tuen ja ohjauksen muotoja ovat: - oppilaan ja opettajan/opinto-ohjaajan yhteiset keskustelut - oppilaanohjauskeskustelut - oppilaan, opettajan/opinto-ohjaajan ja huoltajien yhteiset tai erilliset keskustelut - oppilaan, huoltajien ja opettajan/luokanvalvojan yhteistapaamiset ns. kehityskeskustelut - oppilashuoltopalaverit

14 - yhteiskeskustelut, johon voivat oppilaan, huoltajan ja opettajan lisäksi osallistua tarvittavat asiantuntijat - vanhempainiltojen tapaamiset ja keskustelut - tukiopetus ja erityisopetus - oppilaanohjaus - luokanvalvojan tunnit - asiantuntijavierailut - aihekokonaisuudet integroituina eri oppiaineisiin - koulunkäyntiavustajan palvelut ERI ASIANTUNTIJOIDEN JA KODIN YHTEISTYÖ SEKÄ PAIKALLISET TUKIVERKOSTOT OPPILAAN TARVITSEMIEN PALVELUIDEN TUR- VAAMISEKSI Koululain 3 edellyttää, että koulun ja kodin yhteistyön tulee olla tasaveroista, mahdollistaa huoltajien osallistumisen toiminnan suunnitteluun ja arviointiin sekä edistää huoltajien, opettajan ja oppilaan roolien selkiytymistä aktiivisen vuorovaikutuksen kautta. huollon asiantuntijoiden ja kotien välistä yhteistyötä ja verkottumista koordinoivat ja kehittävät oppilashuoltoryhmät. Jokaisessa koulussa toimii oppilashuoltoryhmä koulun rehtorin tai johtajan johdolla. huoltoryhmään voivat kuulua terveydenhoitaja ja mahdollisesti muita terveydenhuollon edustajia, erityisopettaja, sosiaalitoimen edustaja/edustajia ja yläluokilla opinto-ohjaaja. Asian niin vaatiessa työryhmän kokouksiin kutsutaan muita asiantuntijoita, kuten opettaja, luokanvalvoja, lääkäri tai koulunkäyntiavustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, arvioida ja kehittää oman koulunsa oppilashuoltotyötä. huoltoryhmä käsittelee oppilaiden koulutyössä esiin nousseita yksittäisiä asioita tai ongelmia sekä etsii niihin ratkaisuja. huoltoryhmä kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa. Lukuvuoden alussa kokoontuu laajennettu oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat koulujen oppilashuoltohenkilöstö ja yhteistyötahot, suunnittelemaan tulevaa lukuvuotta. Apuna oppilashuoltotyössä käytetään eri alojen asiantuntijoita. Vanhempainilloissa rohkaistaan huoltajia luottamaan omaan vanhemmuuteensa ja oman osuutensa merkityksellisyyteen kasvatustyössä TOIMENPITEET ONGELMA-, ONNETTOMUUS- JA KRIISITILANTEITA VARTEN Savitaipaleen perusopetuksessa noudatetaan yhteisiä pääperiaatteita poissaolojen, väkivalta- ja kiusaamistapausten, mielenterveyskysymysten, tupakoinnin ja päihteiden sekä erilaisten onnettomuuksien ja kuolemantapausten osalta. Lisäksi oppilashuoltoryhmät laativat koulukohtaiset menettelytapaohjeet kyseisten tilanteiden varalta. Toimintaohjeet säilytetään ns. toimenpidekansiossa.

15 13 1. POISSAOLOT, VÄKIVALTA, KIUSAAMINEN JA MIELENTERVEYSKYSY- MYKSET Poissaolot Poissaololuvan myöntää koulunjohtaja/rehtori. Kuukautta pitemmät vapautukset koulutyöstä myöntää sivistyslautakunta. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti riittävän ajoissa. Opettajat, oppilas ja huoltaja sopivat, miten poissaolon aikana tekemättä jääneet tehtävät hoidetaan. Oppilaan poissaolosta on ilmoitettava koululle kolmen päivän kuluessa poissaolon alkamisesta. Opettajan tulee pitää kirjaa oppilaiden kaikista poissaoloista. Jos ilmoitusta ja syytä oppilaan poissaoloon ei ole annettu, opettajan on tiedusteltava sitä huoltajalta. Jos huoltaja ei ole tavoitettavissa eikä lapsi ilmaannu kouluun, on opettajan tarvittaessa otettava yhteyttä sosiaalityöntekijään ja kunnan sivistystoimesta vastaavaan henkilöön. Jos oppilaalla on kouluvuoden aikana huomattavan runsaasti poissaoloja, on opettajien harkittava, onko oppilasta mahdollista siirtää seuraavalle luokalle. Yksityiskohtaiset ohjeet poissaoloista ja myöhästymisistä ovat toimenpidekansiossa. Väkivalta Perusopetuslain 29 :n mukaisesti kaikilla oppilailla on oikeus sekä fyysisiltä että psyykkisiltä puitteiltaan turvalliseen oppimisympäristöön. Turvallinen oppimisympäristö on myös opettajien ja muun henkilökunnan laadukkaan ja tuloksellisen toiminnan perusta. Menettelytavat: o tilanteeseen puututaan aina ja välittömästi oma rauhallisuus säilyttäen o tarvittaessa pyydetään paikalla olevia hakemaan lisäapua tilanteeseen o väkivaltatilanteen osapuolet eristetään toisistaan o oppilas tai oppilaat toimitetaan tarvittaessa terveydenhoitajan tai lääkärin tarkastettavaksi mahdollisten vammojen hoitoa varten o tilanteen rauhoituttua keskustellaan oppilaan/oppilaiden kanssa ja käydään tapahtunut läpi; tarvittaessa väkivaltatilanteesta tehdään kirjallinen muistio o osapuolten huoltajiin otetaan tarvittaessa yhteyttä ja kutsutaan koululle neuvonpitoon o asia käsitellään oppilashuoltoryhmässä ja annetaan tarvittaessa viranomaisille tiedoksi Kiusaaminen Kiusaamista ei hyväksytä missään tapauksessa. Koulussa ja koulumatkoilla tapahtuvaan kiusaamiseen puututaan heti. Menettelytavat kiusaamistapauksissa: o opettaja/luokanvalvoja keskustelee kiusaajan ja kiusatun kanssa o kiusaamisen jatkuessa opettaja /luokanvalvoja ottaa yhteyttä kiusaajan ja kiusatun huoltajiin o kiusaamisen edelleen jatkuessa rehtori/koulunjohtaja järjestää yhteispalaverin kiusaajan ja kiusatun huoltajien kanssa o oppilashuoltoryhmä käsittelee tarvittaessa kiusaamistapaukset o kiusaamistapaukset, joissa tuloksena on ruumiillinen vamma tai jotka ovat jatkuneet pitempään, annetaan tiedoksi viranomaisille

16 Tukioppilaita ja muitakin oppilaita rohkaistaan menemään kiusattujen avuksi sekä pitämään yhteyttä opettajiin ja luokanvalvojiin havaitsemissaan kiusaamistapauksissa. 14 Mielenterveyskysymykset Mielenterveyden ennaltaehkäisevänä toimintana on koulussa kiinnitettävä huomiota oppilaissa ilmeneviin masennuksen, motivoitumattomuuden ja sulkeutuneisuuden sekä häiriökäyttäytymisen tunnusmerkkeihin. Poissaolot, syömishäiriöt, lääkeriippuvuudet, päihteet ja huumeet voivat olla merkkejä mielenterveysongelmista; samoin kiusaamis- ja väkivaltatilanteet. Opettajan/opettajien tulee havaitessaan oppilaalla olevan psyykkisiä ongelmia ottaa yhteyttä kouluterveydenhuollon /oppilashuollon henkilöstöön. huolto- ja kouluterveydenhuolto ovat lähimmät auttajat ja hoitoon ohjaajat. He ottavat yhteyden myös oppilaan huoltajaan. Äkillisessä mielenterveyden järkkymistilanteessa turvaudutaan terveydenhuollon ensiapuun ja otetaan yhteys huoltajaan. Ks. koulun toimenpidekansio. 2. OPPILAIDEN PÄIHDEONGELMAAN JA TUPAKOINTIIN PUUTTUMINEN KOULUSSA Tupakointi Tupakkatuotteita ei saa myydä eikä luovuttaa henkilölle, joka on kahdeksantoista vuotta nuorempi (tupakkalaki 10 ). Tupakointi on kielletty päiväkotien lapsille ja oppilaitosten oppilaille tarkoitetuissa sisätiloissa sekä niiden pääasiassa kahdeksantoista vuotta nuoremmille tarkoitetuilla ulkoalueilla (tupakkalaki 12 ). Ennaltaehkäisevää valistusta tupakan terveyshaitoista ja riippuvuutta aiheuttavista vaikutuksista annetaan vuosiluokittain oppilaiden kehitystason mukaisesti. Toimenpiteet tupakoinnissa: - aina ilmoitus kotiin - tupakoinnin toistuessa käytetään koulun rangaistuskeinoja (ks. toimenpidekansio) Päihteet Ennaltaehkäisevää päihdetyötä annetaan vuosiluokittain oppilaiden kehitystason mukaisesti. Yritetään saada oppilaat ymmärtämään, että useimmat luokkatoverit eivät käytä alkoholia ja että myös arvostettaisiin heitä, jotka valitsevat raittiuden. Vahvistetaan huumeiden vastaista asennetta ja annetaan tietoa huumelainsäädännöstä sekä huumeiden käytön ennakoivista merkeistä. Vahvistetaan myös valmiuksia sanoa ei huumeille. Toimenpiteet päihdeongelmatilanteissa: - päihtynyttä oppilasta ei jätetä yksin - tarvittaessa annetaan ensiapua - aina otetaan yhteys kouluterveydenhuoltoon ja huoltajaan, joka myös mahdollisuuksien mukaan hakee oppilaan kotiin - jos huoltajaa ei tavoiteta, oppilas toimitetaan terveydenhoitajan tai saattajan kanssa suoraan tai ambulanssilla terveyskeskukseen

17 pitää hallussaan, myy tai välittää huumeita: - asiasta on heti ilmoitettava poliisille ja otetaan myös yhteys huoltajaan - epäselvissä tilanteissa kehotetaan ottamaan yhteyttä terveydenhuoltohenkilöstöön 15 Koulukohtaiset toimintaohjeet ovat koulun toimenpidekansiossa. 3. TOIMINTAMALLI KRIISITILANTEISSA Jokaisella koululla on kriisityöryhmä, joka kokoontuu heti kriisin sattuessa tekemään toimintasuunnitelmaa. Kriisiryhmään kuuluvat rehtori/koulun johtaja, kouluterveydenhoitaja ja opettaja. Rehtori/koulunjohtaja on keskushenkilö, jolle informaatio tapahtuneesta annetaan ja joka antaa tietoa tarvittaessa edelleen esim. lehdistölle. Rehtori/koulunjohtaja ilmoittaa koulussa tapahtuneesta onnettomuudesta kotiin. Kuolemaan johtaneesta onnettomuudesta perheelle ilmoittaa sairaala, poliisi tai pappi tilanteen mukaan. Kuoleman käsittely oppilaitoksessa Menetystä ja kuolemaa on hyvä käsitellä koulussa, sillä menetys voi vaikuttaa monin eri tavoin lapsen ja nuoren koulunkäyntiin. Kuoleman kohdatessa kouluyhteisöä yhteisön jäsenet tarvitsevat: o tietoa tapahtuneesta o rituaaleja, jotka antavat turvalliset puitteet kohdata kuoleman todellisuus o aikaa ja tilaa käsitellä ja ymmärtää tunteitaan o mahdollisuuden vastaanottaa ja antaa tukea toisilleen, kerrotaan mihin voi ottaa yhteyttä Erilliset toimintaohjeet löytyvät koulun toimenpidekansiosta. 4.6 Koulumatkakuljetukset Sivistyslautakunta päättää koulukuljetusten järjestämisperiaatteet. Pääperiaatteena on, että peruskoulun 1-3 luokkien oppilailla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, mikäli matka on yli kolme kilometriä ja 4-9 luokkien oppilailla, mikäli matka on yli viisi kilometriä. Koulukuljetukset järjestetään linja-autovuoroilla ja taksikuljetuksina. Oppilaat ovat vakuutettuja koulumatkojen aikana. Kouluilla järjestetään kuljetusta odottavien oppilaiden valvonta sekä lähdön valvonta. Ks. toimenpidekansio. 4.7 Kouluruokailu Kouluruokailu on opetuspalvelun tukitoimi, jonka tulee mahdollistaa päivittäinen oppiminen tarjoamalla täysipainoinen ateria ja virkistyshetki. Kouluruokailun tulisi täyttää 1/3 oppilaan päivittäisestä ravinnon tarpeesta. Kouluruokailun tavoitteita: - vahvistaa jo opittuja ja hankittuja terveyttä ylläpitäviä ruokailutottumuksia ja hyviä tapoja sekä osaltaan jatkaa ravitsemuskasvatusta - ruokailu on sosiaalinen tapahtuma, jossa oppilaita ohjataan aterioimaan kiireettömästi ja noudattamaan hyviä ruokailutapoja rauhallisesti ja viihtyisässä ympäristössä

18 - kouluruokailun tavoitteena on tukea koulun ympäristökasvatusta ja kestävää kehitystä - vastuu kouluruokailun tavoitteiden toteutumisesta vastuu on kaikilla koulun henkilöstöön kuuluvilla ja oppilailla itsellään Kerhotoiminta Koulun kasvatus- ja opetustyön tukemiseksi voidaan järjestää kerhotoimintaa. Kerhotoiminnan tulee perusopetuksen tavoitteiden mukaisesti tukea oppilaan eettistä ja sosiaalista kasvua sekä itsensä monipuolista kehittämistä. Kerhotoiminnan tarkoituksena on edistää myönteisten harrastusten viriämistä sekä antaa oppilaalle mahdollisuus muuhunkin kuin koulutyöhön turvallisessa ja rauhallisessa ympäristössä. Kerhotoiminnan järjestämisestä päätetään lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuvassa suunnitelmassa (PkA 9 ).

19 5. luku 17 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 Eri tukimuodot ta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden oppimisvaikeuksia tulee ehkäistä niiden varhaisella tunnistamisella ja oppilaiden yksilölliset oppimisvalmiudet tulee ottaa huomioon opetusta toteutettaessa sekä järjestää oppimisympäristö ja muut olosuhteet heille sopiviksi. Erityistä tukea annetaan oppilaille: - joiden kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden tai toimintavajavuuden vuoksi - jotka tarvitsevat psyykkistä tai sosiaalista tukea - joilla on opetuksen ja oppilashuollon asiantuntijoiden sekä huoltajan mukaan kehityksessään oppimiseen liittyviä riskitekijöitä - jotka ovat tilapäisesti jääneet jälkeen opinnoissaan Oppilaan opiskelua tuetaan oppimisvaikeuksien ja niiden laajuuden mukaan: - tukiopetusta annetaan tarpeen mukaan(luokan/aineenopettaja) - erityisopettajan antama opetus - opettajan ja erityisopettajan yhteistyö - koulunkäyntiavustajan tuki erityistä tukea tarvitseville oppilaille Oppimissuunnitelma laaditaan tarvittaessa sellaiselle oppilaalle, jota ei ole otettu tai siirretty erityisopetukseen, mutta joka tarvitsee erityistä tukea opinnoissaan. Oppimissuunnitelmassa määritellään oppilaalle annettavat tukipalvelut sekä oppilasta koskevat opetusjärjestelyt. Jos oppilaalle ei voida antaa opetusta muuten, oppilas tulee ottaa tai siirtää erityisopetukseen. Silloin oppimäärät ja opetusjärjestelyt sekä tukipalvelut määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa. 5.2 Osa-aikainen erityisopetus Perusopetuslain 17 mukaista osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohessa samanaikaisopetuksena tai pienryhmä- ja yksilöopetuksena. Se on oppimisen esteitä ja kouluvaikeuksien syntymistä ennaltaehkäisevää ja korjaavaa työtä. Tavoitteena on tukea oppilaan kehitystä, kasvua ja oppimista hänen yksilölliset edellytyksensä ja tarpeensa huomioiden. Opetuksessa pyritään siihen, että oppilaiden kehitysviivästymät ja/tai psykososiaaliset oireet havaitaan mahdollisimman varhain. Jos niiden syvenemisen ehkäisemisen kannalta on tarpeellista, ohjataan oppilas mahdollisuuksien mukaan pedagogiseen ja lääkinnälliseen kuntoutukseen. Oppilaiden kanssa työskennellään moniammatillisesti ja perhekeskeisesti.

20 Oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen perustuu opetus- ja terveydenhuoltohenkilöstön suorittamaan oppilaiden yksilöllisten oppimisvaikeuksien havainnointiin. Ensimmäistä kouluvuotta edeltävänä keväänä tulevien 1.-luokkalaisten luokanopettaja, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja ja esikoulunopettaja mahdollisuuksien mukaan neuvottelevat keskenään koulutulokkaista ja seuraavat heidän työskentelyään. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen tapahtuu yhteistyössä oppilaan huoltajien, esiopetuksesta ja perusopetuksesta vastaavan oppilashuolto- ja hallintohenkilöstön kanssa. Savitaipaleen kunnan koululaitoksessa työskentelee kaksi koulujen yhteistä laaja-alaista erityisopettajaa, joista toisen tehtävänä on huolehtia yhdessä luokanopettajan kanssa oppimisvaikeuksien varhaisesta tunnistamisesta ja osa-aikaisesta erityisopetuksesta luokka-asteilla 1-6 sekä yhdessä luokanopettajien ja rehtorin kanssa koordinoida erityisoppilaiden opetusjärjestelyjen suunnittelua, toteuttamista ja arviointia. Toisen erityisopettajan tehtävänä on huolehtia osa-aikaisesta erityisopetuksesta luokka-asteilla 7-9. Hän osallistuu myös erityisoppilaiden opetusjärjestelyjen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin yhdessä rehtorin, aineenopettajien ja opinto-ohjaajan sekä muiden erityisopettajien kanssa. Molemmat erityisopettajat osallistuvat tarvittaessa koulunkäyntiavustajien ohjaamiseen. Koulujen yhteiset erityisopettajat opettavat yksilöopetuksena ja pienryhmässä oppilaita, joilla on puhe-, lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksia sekä muita oppimisen esteitä aiheuttavia vaikeuksia. Erityisopettaja konsultoi ja tukee oppilashuollon henkilöstön kanssa yleisopetuksen erityisoppilaiden opettajia tarpeen mukaan. Jos oppilas lähetetään oppimis- tai muiden vaikeuksien takia tarkempiin tutkimuksiin koulun ulkopuolisille asiantuntijoille, erityisopettaja yhdessä luokanopettajan tai opinto-ohjaajan kanssa laatii tarvittavan lausunnon tai kuvauksen oppilaasta ja on mukana tarvittavissa yhteisneuvotteluissa sekä osallistuu HOJKS:n kirjaamiseen. Savitaipaleen koululaitoksessa toimii myös pienluokan erityisopettaja, joka huolehtii yksilöllistettyä eritysopetusta tarvitsevien oppilaiden pienryhmäopetuksesta henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan. Pienluokkaan voi tulla opiskelemaan myös yleisopetuksen oppilaita, joilla on yksilöllistetty opetussuunnitelma yhdessä tai useammassa aineessa sekä oppilaita, joilla on muita oppimisvaikeuksia Erityisopetukseen otettujen ja siirrettyjen opetus Erityisopetuksen tavoitteena on auttaa ja tukea oppilasta siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa oppivelvollisuus edellytystensä mukaisesti yhdessä ikätovereidensa kanssa. Lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet sekä hänen yksilölliset oppimis- ja kehitystarpeensa. Opetuksen tulee tukea oppilaan aloitekykyä ja itseluottamusta. Erityisoppilaaksi otto ja siirto Oppilaat, joilla ei ole edellytyksiä selviytyä opiskelusta tukiopetuksen tai osa-aikaisen erityisopetuksen avulla otetaan tai siirretään erityisoppilaaksi. Erityisopetukseen otto/siirto perustuu joko psykologisiin tutkimuksiin tai lääkärilausuntoihin. Yleisopetukseen integroitujen oppilaiden erityisoppilaaksi ottopäätökset ovat voimassa kaksi vuotta, jonka jälkeen arvioidaan, onko erityisopetuspäätös tarpeen pitää voimassa. Koulua käyvien oppilaiden kohdalla on kyseessä erityisopetukseen siirto. Heille laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Erityisopetukseen ottamisesta ja siirtämisestä vastaa kunnan hallintosäännön mukaan rehtori/ koulunjohtaja.

LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö

LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 1 LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004 1. luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 2.1 Perusopetuksen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 1 HARVIALAN KOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1. OPETUSSUUNNITELMA 4 JOHDANTO 2 Käsillä oleva opetussuunnitelma koostuu Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Koulutuslautakunta 23.08.2005 16.03.2006 27.04.2006 23.01.2007 14.02.2007

Lisätiedot

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 5 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. 1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 2 SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 6 2.2 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9

Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9 Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9 1 / 144 Sisällysluettelo: Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet...1 vuosiluokille

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Koulun rehtorin hyväksymä 30.8.2007, 501 Viimeisimmät muutokset: Lasten ja nuorten palvelujen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Koulun rehtorin hyväksymä 31.7.2008, 289. Voimassa lukuvuonna 2008-2009. Viimeisimmät muutokset:

Lisätiedot

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Muutos: Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.8.2006, 56, 2.3.6 Kieliohjelma ja perusopetusalueiden A-kielten polut Rehtori Pekka

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2011 2 Sisällysluettelo 1. LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 1 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 1 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 2 2. LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011)

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Heinäkuu 2011 Hyväksytty klk..2011 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja

Lisätiedot

EURAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

EURAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA EURAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Kasvatus- ja opetuslautakunta 8.6.2011 55 Kasvatus- ja opetuslautakunta 14.12.2011 98 Kasvatus- ja opetuslautakunta 13.6.2012 50 Määräys 1/011/2004 Määräys

Lisätiedot

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2008 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 4 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 YLEINEN OSA päivitetty 2013 2 Sisällys 1. OPETUSSUUNNITELMA OPETUKSEN PERUSTANA... 6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 6 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö...

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko 2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVOPOHJA 2.1. Sivistystoimen arvot 2.2. Käsitys ihmisestä 2.3. Käsitys tiedosta

Lisätiedot

P E R U S OPETUKSEN OPE T U S S U UNNITELMA

P E R U S OPETUKSEN OPE T U S S U UNNITELMA P E R U S OPETUKSEN OPE T U S S U UNNITELMA V U OSILUOKILLE1. 6. 2013 2014 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat... 1 2.1 Koulun arvot ja toiminta-ajatus... 1 2.2 Kasvatus- ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki...

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki... Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 1.1 Alueen kuvaus ja alueopetussuunnitelman tehtävä...5 1.2 Taustaa yhtenäisen perusopetuksen alkutaipaleesta alueella... 5 1.2.1 Meltauksen

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 10.8.2005 (Sivla 55) Muutettu 20.10.2005 (Sivla 75) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 76) Muutettu 28.6.2007 (Sivla 54) Muutettu 7.5.2008

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE 2009 1 SISÄLLYS 1 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 3 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Perusopetuksen mukaiset opetuksen tavoitteet...4 2.2 Perusopetuksen arvopohja..5

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA

YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA KESTILÄN PERUSKOULU YLÄLUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA Kevät 2005 1 I SISÄLLYSLUETTELO 2. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokittain II OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHTIA 2 eri oppiaineissa

Lisätiedot