FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI"

Transkriptio

1 1 FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Forssan ammatti instituutin toiminta ajatus on: Olemme monialainen, kehittyvä ja työelämän tarpeisiin vastaava oppilaitos, joka tukee opiskelijoiden yksilöllistä kasvua ammattiin. Forssan ammatti instituutin laatukäsikirja kuvaa laatujärjestelmän ja kertoo oppilaitoksen tavan toimia niin, että koulutukselle asetetut tavoitteet saavutetaan ja koulutusta kehitetään jatkuvasti. 1 SOSIAALI JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA Valtaosan sosiaali ja terveydenhuollon palveluista tuottaa julkinen ala, kunnat, kuntayhtymät ja valtio, mutta yhä enemmän palveluja tuottavat myös järjestöt ja yksityiset ammatinharjoittajat. Palvelujen tuottamista säätelevät sosiaali ja terveydenhuollon lainsäädäntö ja normit sekä ammattietiikka. Sosiaali ja terveydenhuollossa työskennellään moniammatillisessa työryhmissä, ja tämän lisäksi lisääntyy itsenäinen ammatinharjoittaminen. Asiakkaan ja potilaan asema tulee vahvistumaan sosiaali ja terveysalan toimintaympäristöissä. Asiakkaat ja potilaat ovat valveutuneempia ja tietoisempia oikeuksistaan myös kuluttajina. He tietävät, mitä haluavat, ja haluavat saada hoitoa ja palvelua toivomallaan tavalla. Toisaalta ihmiset syrjäytyvät, ja saattavat jäädä kokonaan palvelujen ulkopuolelle. Tämä on haaste sosiaali ja terveydenhuollolle. Sosiaali ja terveyspolitiikan tehtävänä on väestön sosiaalisen ja terveydellisen hyvinvoinnin turvaaminen ja edistäminen. Lähtökohtana ovat kansalaisten yhtäläiset oikeudet saada tarpeidensa mukaisia sosiaali ja terveyspalveluja. Sosiaali ja terveysalan työtä ohjaavat keskeiset periaatteet ovat elämän ja ihmisarvon kunnioittaminen, itsemääräämisoikeus, oikeudenmukaisuus ja tasa arvo. Näihin perustuu alan ammattietiikka. Sosiaali ja terveysalan ammattilainen on empaattinen, rehellinen, luotettava ja välittää aidosti ihmisistä. Hän arvostaa ammattiaan ja toisten ammatillista osaamista sekä kehittää jatkuvasti ammatillista osaamista. Ammattieettisten ohjeiden mukaan lähihoitaja on ensisijaisesti vastuussa asiakkaalle ja potilaalle. Hän tiedostaa vastuunsa laadukkaasta hoito ja huolenpitotyöstä ja sen kehittämisestä. Sosiaali ja terveysalan työssä lähtökohtana on kohdata asiakas tai potilas kokonaisvaltaisesti ihmisenä, joka elämän tilanteensa vuoksi tai muusta syystä on avun, hoidon tai tuen tarpeessa. Asiakkaan ja potilaan voimavaroja ja toimintakykyä tuetaan ja vahvistetaan. Ihmisen vakaumuksia, arvoja ja kokemuksia sekä fyysistä koskemattomuutta kunnioitetaan. Ihminen on myös sosiaalinen olento, ja siksi asiakkaan ja potilaan läheiset otetaan huomioon ja heidän yhteistoimintaansa tuetaan. 1.1 SOSIAALI JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA YHTEYDET MUUHUN KOULUTUKSEEN Kolmivuotisen perustutkinnon suorittanut on pätevä sosiaali ja terveysalan perustason hoito ja hoivatyöhön, jossa edellytetään teoreettista tietoa ja monipuolista työvälineiden ja menetelmien hallintaa. Teoriatietoa sovelletaan laajasti työtehtäviin hyvin erilaisissa työympäristöissä. Työtehtävät ovat monipuolisia, vastuullisia, vaihtelevia ja vaativat itsenäisiä ratkaisuja. Tutkinto rekisteröidään terveydenhuoltohenkilöstön ammatinharjoittamislainsäädännön (L559/1994) ja terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen (A1121/1992) mukaan terveydenhuollon oikeusturvakeskuksessa, joka valvoo ammatinharjoittamista. Koulutuksen järjestäjän tulee ilmoittaa sosiaali ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja suorittaneet Terveydenhuollon oikeusturvakeskukseen ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen (A811/98) 24 mukaan. Tutkinnon nimi on sosiaali ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja. Se sisältää kahdeksan koulutusohjelmaa, josta opiskelija valitsee opintojen loppuvaiheessa yhden. Koulutusohjelma antaa

2 2 henkilölle laaja alaisen osaamisen lisäksi erityisosaamisen ja pätevyyden toimia seuraavissa toimintaympäristöissä. 1.2 SOSIAALI JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, MUODOSTUMINEN Sosiaali ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja, laajuus on 120 ov. Yksi opintovuosi sisältää 40 opintoviikkoa, ja yksi opintoviikko vastaa opiskelijan 40 tunnin työpanosta. Tutkinnon nimellinen laajuus on sama, vaikka opiskelijan tutkinnon suorittamiseen kuluva aika voikin vaihdella yksilöllisesti etenemisväylän ja aiempien opintojen tai työkokemuksen mukaan. Sosiaali ja terveysalan perustutkinto (120 ov), lähihoitaja, antaa yleisen jatko opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Tutkinnon muodostuminen Sosiaali ja terveysalan perustutkinto koostuu opintokokonaisuuksista (ks. kuvio seuraavalla aukeamalla). Se sisältää kaikille yhteisiä opintoja 20 opintoviikkoa. Tutkintoon kuuluu tutkinnon yhteisiä ammatillisia opintoja 50 opintoviikkoa, koulutusohjelman opintoja 40 opintoviikkoa ja vapaasti valittavia opintoja 10 opintoviikkoa. Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot Kasvun tukeminen ja ohjaus Hoito ja huolenpito Kuntoutumisen tukeminen 50 ov 16 ov 22 ov 12 ov Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot ovat pakollisia kaikille opiskelijoille. Opinnot aloitetaan kasvun tukeminen ja ohjaus opintokokonaisuudella ja suoritetaan opintokokonaisuuksittain. Tutkinnon yhteisten ammatillisten opintojen jälkeen opiskelija valitsee yhden koulutusohjelman (40 ov). Koulutusohjelman voi aloittaa, kun on suorittanut hyväksyttävästi tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot. 2. YHTEISIÄ JA VALITTAVIA OPINTOJA 2.1 PAKOLLISET YHTEISET OPINNOT 16 ov Yhteisiin opintoihin kuuluu pakollisia opintoja 16 ja valinnaisia opintoja 4 opintoviikkoa. Äidinkieli Toinen kotimainen kieli Vieras kieli Matematiikka Fysiikka ja kemia Yhteiskunta, yritys ja työelämätieto Taide ja kulttuuri Liikunta ja terveystieto 4 ov 1ov 2ov 3ov 2ov 1ov 1ov 2ov ÄIDINKIELI 4 ov omattava taidot oppimiseen ja osattava toimia tavoitteellisesti osattava hankkia tietoa itsenäisesti ja tunnettava tiedon hankinnan apuvälineet

3 osattava kuunnella ja ymmärtää sanatonta viestintää ja osoitettava suvaitsevaisuutta ja tasaarvoa erilaisia viestijöitä ja viestintätapoja kohtaan osattava ilmaista itseään kirjoittamalla, tunnettava kirjoittamisprosessin osat tunnettava tekstilajeja ja osattava hankkia itseään rikastuttavia kokemuksia ja elämyksiä mm. kirjallisuuden, teatterin ja elokuvan käyttäjänä ja osattava analysoida ja tulkita kaunokirjallisia tekstejä osattava laatia ammattinsa tavallisimmat kirjalliset työt (asiakirjat, raportit, muistiot ym.) ja työnhakuun liittyvät asiakirjat tunnettava kieliopin peruskäsitteet ja kielenhuollon perusasiat osattava lukea ja hyödyntää mediailmaisua osattava vaihtelevissa tilanteissa käyttää puheenvuoroja, perustella mielipiteensä ja ehdotuksensa, kuunnella aktiivisesti toisia ja ilmaista ajatuksensa ymmärrettävästi osattava vaihtelevissa tilanteissa vaikuttaa hyvän viestintäilmapiirin syntymiseen ja yhteisen tavoitteen saavuttamiseen osattava neuvotella työn ja vapaa ajan tilanteissa osattava suhtautua tietoon kriittisesti eli osattava valikoida, arvioida ja tulkita tietoa eri näkökulmista osattava arvioida omaa äidinkielentaitoaan ja kehittää sitä jatkuvasti hallittava opinnäytetyön kirjallisen osuuden tekemisen omattava taitoja oppimiseen ja osattava toimia tavoitteellisesti osattava hankkia tietoa osittain itsenäisesti ja tunnettava tiedon hankinnan apuvälineet oltava valmiudet kuunnella ja ymmärtää sanatonta viestintää ja osoitettava suvaitsevaisuutta ja tasa arvoa erilaisia viestijöitä ja viestintätapoja kohtaan osattava ilmaista itseään kirjoittamalla, tunnettava kirjoittamisprosessin osat tunnettava joitakin tekstilajeja ja oltava valmiuksia hankkia itseään rikastuttavia kokemuksia ja elämyksiä mm. kirjallisuuden, teatterin ja elokuvan käyttäjänä ja osattava analysoida ja tulkita kaunokirjallisia tekstejä osattava laatia osittain itsenäisesti ammattinsa tavallisimmat kirjalliset työt (asiakirjat, raportit, muistiot ym.) ja työnhakuun liittyvät asiakirjat tunnettava kieliopin peruskäsitteet ja kielenhuollon perusasiat oltava valmiuksia lukea ja hyödyntää mediailmaisua osattava tutuissa tilanteissa käyttää puheenvuoroja, perustella mielipiteensä ja ehdotuksensa, kuunnella aktiivisesti toisia ja ilmaista ajatuksensa ymmärrettävästi osattava osaltaan vaikuttaa hyvän viestintäilmapiirin syntymiseen ja yhteisen tavoitteen saavuttamiseen oltava valmiuksia valikoida, arvioida ja tulkita tietoa osattava arvioida omaa äidinkielentaitoaan, kehittää sitä ja asettaa omia kehittymistavoitteita hallittava ohjattuna opinnäytetyön kirjallisen osuuden tekemisen opiskelijan on ymmärrettävä, että eri tilanteissa puhutaan ja kirjoitetaan eri lailla, ja pystyttävä muuntamaan kielenkäyttöään tilanteittain osattava hankkia ohjatusti ja ryhmässä tietoa eri lähteistä, tiedettävä alan keskeiset aikakauslehdet ja tietokirjat ja osattava hyödyntää kirjastopalveluja ja teknologiaa tiedonhankinnassa ja väittämisessä osattava pyydettäessä käyttää puheenvuoroja keskusteluissa ja pystyttävä ilmaisemaan niissä ajatuksensa ja mielipiteensä pystyttävä huomioimaan muita keskustelijoita ja oltava tietoinen sanattoman viestinnän vaikutuksesta osattava täyttää työssään keskeisiä lomakkeita ja laatia raportti osattava esitellä itsensä ja esittää asiansa osattava toimia asiallisesti asiakaspalvelussa löydettävä kiinnostavaa luettavaa ja katsottavaa kirjallisuudesta, elokuvasta tai teatterista 3

4 4 pystyttävä työskentelemään erilaisten ihmisten kanssa oltava tietoinen omasta tavasta viestiä ja osattava arvioida omaa äidinkieltään ja asettaa omia kehittymistavoitteita osattava ohjattuna opinnäytetyön kirjallisen osuuden tekemisen tiedonhankinta lukeminen muistiinpanoja tehden puheilmaisua kirjoittaminen tekstilajeja, asiakirjoja, referointia, tiivistelmiä, muistioita, työhakemuksia kielioppi ja kielenhuolto kokous ja neuvottelutekniikka opinnäytetyön runko 1. lukukauden alussa kartoitetaan lukemisen ja kirjoittamisen valmiudet Suoritustapa ja arviointi: luennot, harjoitukset, koe tai kirjallinen työ, itsenäinen tiedonhankinta Kirjallisuus: Oppikirja: Alajärvi K. etc. Työelämän viestintä. Lähdekirjallisuus: Husu M. etc. Ammattisuomen käsikirja, Husu M. etc. Ammattisuomen työkirja sosiaali ja terveysalalle RUOTSI 1 ov selviydyttävä rutiininomaisista päivittäiseen elämään liittyvistä puhetilanteista, vaikkei pystyisikään ylläpitämään keskustelua osattava toimia työhön liittyvien käskyjen, kieltojen ja kehotusten mukaan selviydyttävä tavanomaisista asiakaspalvelutilanteista ja osattava pyytää tarkennusta tai selvennystä pystyttävä lukemaan erilaisia lyhyitä tekstejä (ruokalistat, aikataulut, mainokset, käyttö ja turvaohjeet ym.) osattava kirjoittaa työhön liittyviä muistiinpanoja, ohjeita ja tilauslistoja selviydyttävä ajoittain tuettuna rutiininomaisista päivittäiseen elämään liittyvistä puhetilanteista vaikkei pystyisikään ylläpitämään keskustelua osattava toimia työhön liittyvien käskyjen, kieltojen ja kehotusten mukaan oltava valmiuksia selviytyä tavanomaisista asiakaspalvelutilanteista ja pyytää tarkennusta tai selvennystä osattava lukea tavallisimpia lyhyitä tekstejä (ruokalistat, aikataulut, mainokset, käyttö ja turvaohjeet ym.) osattava kirjoittaa tavallisia työhön liittyviä muistiinpanoja, ohjeita ja tilauslistoja osattava muutamalla sanalla palvella asiakasta osattava täyttää alansa standardin mukaisia lomakkeita ymmärrettävä tuttuja ja yksinkertaisia suullisia ja kirjallisia sanoja ja ilmauksia ymmärrettävä lyhyiden ja yksinkertaisten alaansa ja työturvallisuuteen liittyvien kirjallisten ja suullisten viestien keskeinen sisältö

5 5 käytännön tilanteisiin liittyvät harjoitukset, draamat luetun ymmärtämistä, sanasto ja kirjoitustehtäviä, kuuntelu ja puheharjoituksia Suoritustapa ja arviointi: ohjatuista dialogeista vapaamuotoisiin parikeskusteluihin (suullinen kielitaito), dialogit ja kertovat osiot sekä erilliset kuullunymmärtämistehtävät ( kuullun ymmärtäminen), kappaleiden tekstit (luetun ymmärtäminen), lauseiden muodostaminen (kirjallinen tuottaminen) Kirjallisuus: Järvinen Kähkönen Pietilä: NÄRA DIG, Kajava Moisala: SKÖT OM DIG, SVENSKA FÖR NÄRVÅRDARE, Aalto Kokkonen: SVENSKA FÖR VÅRDYRKEN ENGLANTI 2 ov selviydyttävä itsenäisesti arkielämän puhetilanteista, osattava kuvata tapahtumia, kokemuksiaan sekä kertoa maastaan ja kulttuuristaan pystyttävä keskustelemaan itsenäisesti ja kirjoittamaan arkielämän aiheista osattava viestiä asiallisesti ja kohteliaasti asiakaspalvelutilanteissa osattava kertoa ja keskustella opiskelustaan ja alan työtehtävistään vieraskielisen henkilön kanssa pystyttävä hakemaan itsenäisesti tietoa vieraskielisestä alansa kirjallisuudesta osattava täyttää itsenäisesti standardin mukaisia henkilötietolomakkeita ja sosiaali ja terveysalan työhön liittyviä lomakkeita selviydyttävä arkielämän puhetilanteista, osattava kuvata kokemuksiaan sekä kertoa maastaan pystyttävä puhumaan ja kirjoittamaan arkielämän aiheista osattava viestiä asiallisesti ja kohteliaasti asiakaspalvelutilanteissa osattava kertoa opiskelustaan ja alan työtehtävistään ymmärrettävä lyhyitä ja melko yksinkertaisia alaan ja työturvallisuuteen liittyviä suullisia ja kirjallisia viestejä ja osattava toimia niiden mukaan pystyttävä hakemaan tietoa alansa vieraskielisestä kirjallisuudesta osattava täyttää standardin mukaisia henkilötietolomakkeita ja sosiaali ja terveysalan työhön liittyviä lomakkeita ymmärrettävä helppoja omaan elämään liittyviä suullisia ja kirjallisia viestejä ja osattava hakea aktiivisesti tietoa mm. aikatauluista, ruokalistoista ja esitteistä ymmärrettävä lyhyitä ja yksinkertaisia alaan ja työturvallisuuteen liittyviä suullisia ja kirjallisia viestejä ja osattava toimia niiden mukaan osattava viestiä asiallisesti ja kohteliaasti asiakaspalvelutilanteissa osattava kertoa itsestään ja alan työtehtävistä pystyttävä hakemaan tietoa vieraskielisestä alansa esittelylehtisistä, ohjeistoista ja luetteloista osattava kirjoittaa henkilökohtaisia viestejä ja täyttää standardin mukaisia henkilötietolomakkeita ja sosiaali ja terveysalan työhön liittyviä lomakkeita Sisältö käytännön tilanteisiin liittyvät harjoitukset, draamat luetun ymmärtämistä, sanasto ja kirjoitustehtäviä, kuuntelu ja puheharjoituksia kielen keskeisten rakenteiden kertausta

6 6 Suoritustapa ja arviointi: luetun ja kuullun ymmärtämistehtävät sosiaali ja terveysalaan liittyvistä aihepiireistä, parikeskustelut, dramatisointi, kirjalliset tehtävät, 1 2 koetta/1 ov Kirjallisuus: Rantanen, Snyder, Sykkö. Near You MATEMATIIKKA 1 1ov osattava ratkaista ongelmia sujuvasti käyttäen keskeisiä peruslaskutoimituksia sekä prosenttilaskentaa osattava muuntaa yksiköitä sujuvasti myös ammattinsa liittyvissä tehtävissä osattava ilmaista sujuvasti suureiden välisiä yhteyksiä kirjainlausekkeiden avulla muotoiltava sujuvasti arkielämän ongelmia taulukoiksi ja yhtälöiksi osattava soveltaa geometriaa sosiaali ja terveysalan vaatimassa laajuudessa osattava ratkaista tavallisimpia ongelmia käyttäen keskeisiä peruslaskutoimituksia sekä prosenttilaskentaa osattava muuntaa yksiköitä myös ammattinsa liittyvissä tehtävissä osattava ilmaista suureiden välisiä yhteyksiä kirjainlausekkeiden avulla osattava muotoilla arkielämän ongelmia taulukoiksi ja yhtälöiksi osattava käyttää geometriaa sosiaali ja terveysalan vaatimassa laajuudessa osattava laskea keskeisiä peruslaskutoimituksia sekä prosenttiosuudet osattava käyttää yksiköitä oikein osattava ilmaista suureiden välisiä yhteyksiä kirjainlausekkeiden avulla osattava muotoilla arkielämän ongelmia taulukoiksi ja yhtälöiksi osattava laskea ammatissaan tarvittavat yhteen, vähennys, kerto ja jakolaskut peruslaskutoimitukset, murtoluvut, 10 potenssit ja yksikkömuunnokset yhtälöt, suoraan verrannollisuus geometria, tilavuudet ja yksikkömuunnokset perusprosenttilaskut 1. lukukauden alussa kartoitetaan matematiikan valmiudet Suoritustapa ja arviointi: Koe ja harjoitukset Kirjallisuus: sovitaan opintojakson alkaessa MATEMATIIKKA 2 1ov osattava ratkaista sujuvasti keskeisiä matemaattisia ongelmia arkielämässä ja lähihoitajan ammattiin liittyvissä tehtävissä osattava arvioida sujuvasti saatujen tulosten luotettavuutta, tarkkuutta ja mielekkyyttä osattava käyttää laskinta tehtävien ratkaisuissa

7 7 osattava ratkaista tavallisimpia matemaattisia ongelmia arkielämässä ja lähihoitajan ammattiin liittyvissä tehtävissä osattava käyttää laskinta sosiaali ja terveysalan keskeisten matemaattisten tehtävien ratkaisuissa osattava arvioida saatujen tulosten luotettavuutta, tarkkuutta ja mielekkyyttä osattava ratkaista matemaattisia ongelmia arkielämässä ja lähihoitajan ammattiin liittyvissä tehtävissä joko päättelemällä tai kuvaamalla ongelmat yhtälön avulla osattava käyttää laskinta sosiaali ja terveysalan keskeisten matemaattisten tehtävien ratkaisuissa osattava arvioida saatujen tulosten luotettavuutta 0,5 ov peruslaskutoimitusten, yksikkömuunnosten, prosenttilaskujen kertaus ja syventäminen mitat, mittausvälineet liuospitoisuudet, m %, til % liuoksen valmistaminen liuosten laimentaminen liuosten pitoisuus lääkkeiden pitoisuus lääkelaskuja Suoritustapa ja arviointi. Koe ja harjoitukset Kirjallisuus: sovitaan opintojakson alkaessa MATEMATIIKKA 3 1ov osattava soveltaa sujuvasti prosenttilaskuja talousmatematiikkaan osattava käyttää tietokonetta taulukkolaskennassa sekä tilastollisen tiedon hakemisessa ja muokkaamisessa osattava lukea ja tulkita tilastoja sekä laatia niiden pohjalta kuvaajia tunnettava ja osattava käyttää tilastomatematiikan menetelmiä ja käsitteitä osattava käyttää prosenttilaskuja talousmatematiikassa osattava käyttää tietokonetta taulukkolaskennassa sekä tilastollisen tiedon hakemisessa ja muokkaamisessa osattava lukea ja tulkita tilastoja osattava lukea tilastomatematiikan menetelmiä ja käsitteitä osattava laskea prosenttilaskuja sekä materiaali ja valmistuskustannuksia tekemilleen töille osattava käyttää tietokonetta apuna sosiaali ja terveysalan keskeisten matemaattisten tehtävien ratkaisemisessa osattava lukea tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä osattava lukea tilastomatematiikan menetelmiä korkolaskut ja talousmatematiikka

8 8 taulukkolaskenta tietokoneella graafiset esitykset logaritminen asteikko tilastomatematiikan keskeiset käsitteet ja menetelmät Suoritustapa ja arviointi: Koe ja harjoitukset. Kirjallisuus: sovitaan opintojakson alkaessa FYSIIKKA JA KEMIA 1 1 ov ymmärrettävä kemian peruskäsitteet ja ilmiöt sekä merkkikielen osattava ottaa työssään huomioon ympäristön ja ammatin kannalta keskeisiä kemian ilmiöitä ja siksi tunnettava tavallisimpien alkuaineiden ja yhdisteiden kemiallisia ominaisuuksia osattava säilyttää ja käyttää oikein sekä hävittää asianmukaisesti sosiaali ja terveysalalla tarvittavia aineita. osattava huomioida työskentelyssään niin, ettei vaaranna ihmisten ja ympäristön turvallisuutta osattava tunnistaa ja tulkita alalla käytettävien aineiden, materiaalien ja tuotteiden merkinnöistä niiden terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja osattava toimia tilanteen edellyttämällä tavalla. osattava tarkastella aistien toimintaa fysiikan ja tekniikan näkökulmasta osattava toimia ympäristöä ja energiaa säästäen osattava kuvata jonkin alalla käytettävän tuotteen elinkaari ja siihen liittyvät energiamuutokset osattava kemian peruskäsitteet ja ilmiöt sekä lainalaisuudet osattava ottaa työssään huomioon ympäristön ja ammatin kannalta välttämättömiä kemian ilmiöitä ja siksi tunnettava tavallisimpien alkuaineiden ja yhdisteiden kemiallisia ominaisuuksia osattava säilyttää ja käyttää oikein sekä hävittää asianmukaisesti alalla tarvittavia aineita. osattava huomioida työskentelyssään niin, ettei vaaranna ihmisten ja ympäristön turvallisuutta osattava tunnistaa ja tulkita alalla käytettävien keskeisten aineiden ja materiaalien merkinnöistä niiden terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja osattava toimia merkintöjen edellyttämällä tavalla. osattava tarkastella aistien toimintaa fysiikan ja tekniikan näkökulmasta osattava toimia ympäristöä ja energiaa säästäen osattava kuvata jonkin alalla käytettävän tuotteen elinkaari tunnistettava ammattinsa kannalta tavallisimpiin työtehtäviin liittyvät tärkeimmät kemian ja fysiikan lainalaisuudet osattava säilyttää ja käyttää oikein sekä hävittää asianmukaisesti alalla tarvittavia aineita. osattava työskennellä niin, ettei vaaranna ihmisten ja ympäristön turvallisuutta osattava tunnistaa ja tulkita alalla käytettävien keskeisten aineiden ja materiaalien merkinnöistä niiden terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja osattava toimia merkintöjen edellyttämällä tavalla. osattava tarkastella aistien toimintaa fysiikan ja tekniikan näkökulmasta osattava työskennellä taloudellisesti osattava kuvata jonkin alalla käytettävän tuotteen elinkaari maailma systeemien avulla tarkasteltuna

9 9 kemian peruskäsitteet ja merkkikieli diffuusio ja osmoosi sekä niiden ilmeneminen fysiologiassa tuotteiden elinkaari aaltoliike, signaalit aistien fysiikka (kuulo, näkö) FYSIIKKA JA KEMIA 1 ov tiedettävä sähköopin peruskäsitteet ja niiden väliset riippuvuudet tiedettävä sähkön käyttöön liittyvät riskit. hallittava keskeisten mittaus ja hoitolaitteiden toiminnan ja käyttötarkoituksen sähköopin kannalta tiedettävä keskeiset verenpaineeseen sekä niiden mittauksiin liittyvät asiat ymmärrettävä painefysiikan avulla verenpainetautien patologiaa ja syy yhteyksiä tiedettävä tasapainoon ja nostoihin liittyvät biomekaniikan ja ergonomian perusteet sekä osattava soveltaa näitä tietoja käytäntöön tiedettävä sähköopin peruskäsitteet ja niiden välisiä keskeisimpiä riippuvuuksia tiedettävä sähkön käyttöön liittyvät riskit tiedettävä keskeisten mittaus ja hoitolaitteiden toiminnan ja käyttötarkoituksen sähköopin kannalta tiedettävä keskeiset verenpaineeseen sekä niiden mittauksiin liittyvät asiat ymmärrettävä painefysiikan avulla verenpainetautien patologiaa tiedettävä tasapainoon ja nostoihin liittyvät ergonomian perusteet sekä osattava soveltaa näitä tietoja käytäntöön tiedettävä joitakin sähköopin peruskäsitteitä ja niiden välisiä keskeisimpiä riippuvuuksia tiedettävä sähkön käyttöön liittyvät riskit tiedettävä keskeisten mittaus ja hoitolaitteiden toiminnan ja käyttötarkoituksen tiedettävä keskeiset verenpaineeseen sekä niiden mittauksiin liittyvät asiat ymmärrettävä verenpainetautien patologiaa tiedettävä tasapainoon ja nostoihin liittyviä ergonomian perusteita sekä osattava soveltaa näitä tietoja käytäntöön sähköopin perusteet, peruskäsitteet (ohmin laki, sähkömagnetismi) sähköturvallisuus sekä virran, jännitteen ja magneettikentän vaikutus ihmiseen hoito ja mittauslaitteet (esim. defibrillaattori, EKG mittaus, oksimetri) etähoito paine ja verenpaine, verenpainetautien fysiikka verenpaineen mittaamisen ja mittalaitteiden fysiikka mekaniikan perusteet biomekaniikka, nostot ja ergonomia Suoritustapa ja arviointi: Koe tai tehtävät ja harjoitukset Kirjallisuus: sovitaan opintojakson alkaessa

10 YHTEISKUNTA, YRITYS JA TYÖELÄMÄTIETO 1 ov osattava noudattaa yhteiskunnan, työelämän ja yhteisön lakeja, sääntöjä, ohjeita ja velvollisuuksia tunnettava opiskeluunsa liittyvät oikeudet ja velvollisuudet, kansalaisen perusoikeudet huomioitava kaikkien ihmisten yhtäläiset kansalaisoikeudet ja velvollisuudet, ymmärrettävä yhteiskunnallinen vastuunsa ja toimittava sen mukaisesti osattava hoitaa omaa talouttaan ja taloudelliset velvoitteensa, kuten verot osattava etsiä tietoa EU päätöksenteosta ja työmarkkinoista tunnettava Suomen sosiaaliturva ja osattava hakea sitä ymmärrettävä kotitalouksien ja yritystoiminnan vaikutus työllisyyteen ja kansantalouteen niin, että edistää niitä kuluttajana ja asiakaspalvelijana huomioitava kestävän kehityksen periaatteet osattava hakeutua aktiivisesti työmarkkinoille osattava esitellä osaamisensa työnantajalle tai sidosryhmille ryhtyessään yrittäjäksi tunnettava työmarkkinoiden toiminnan periaatteet, toimintatavat ja sopimusmenettelyt, osattava tehdä alansa työsopimus ja huolehtia oikeuksistaan ja vastuistaan työyhteisön jäsenenä tunnettava oikeutensa kansainvälisillä työmarkkinoilla ja osattava hakea työtä EU maista osattava noudattaa yhteiskunnan, työelämän ja yhteisön lakeja, sääntöjä, ohjeita ja velvollisuuksia tunnettava opiskeluunsa liittyvät keskeiset oikeudet ja velvollisuudet, kansalaisen perusoikeudet huomioitava ihmisten yhtäläiset kansalaisoikeudet ja velvollisuudet, ymmärrettävä yhteiskunnallinen vastuunsa ja toimittava sen mukaisesti osattava hoitaa omaa talouttaan ja ohjattuna taloudelliset velvoitteensa, kuten verot osattava etsiä ohjattuna tietoa EU päätöksenteosta ja työmarkkinoista tiedettävä Suomen sosiaaliturva pääpiirteiltään ja osattava ohjattuna hakea sitä tunnettava kotitalouksien ja yritystoiminnan vaikutusta työllisyyteen ja kansantalouteen huomioitava kestävän kehityksen periaatteet osattava hakeutua työmarkkinoille osattava esitellä osaamistaan työnantajalle osattava tehdä alansa työsopimuksen ja huolehtia oikeuksistaan ja vastuistaan työyhteisön jäsenenä Osattava toimia oppilaitoksessaan ja työssäoppimispaikoissa niiden sääntöjen mukaisesti osattava toimia opiskeluunsa ja omaan ikäkauteensa liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien mukaisesti osattava toimia yhteiskunnan jäsenenä kansalaisten perusoikeuksien ja velvollisuuksien mukaisesti osattava ohjattuna suunnitella omaa talouttaan ja huolehtia siihen liittyvistä velvoitteista tunnettava oikeutensa ja velvollisuutensa työntekijänä ja osattava hakea työtä, tehdä työsopimus ja noudattaa siinä sovittuja asioita osattava pohtia omaa kuluttajakäyttäytymistään ja sen vaikutusta työllisyyteen ja kansantalouteen osattava ohjattuna etsiä tietoa EU:n päätöksenteosta ja työmarkkinoista

11 11 yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä ja EU kansalaisena toimiminen kotitalouksien ja yritysten keskeinen vaikutus Suomen kansantalouteen työyhteisön jäsenenä ja työmarkkinoiden menettelytapojen mukaan toimiminen Suoritustapa ja arviointi: luennot, ryhmätyöt, keskustelu, kirjallinen tehtävä tai koe, itsenäinen tiedonhankinta kirjastoa ja atk:ta apuna käyttäen Kirjallisuus: Halttunen: Lähihoitaja arjen tilanteissa sivut 9 25, ajankohtaiset artikkelit sekä opintojakson alkaessa sovittu muu kirjallisuus 2.2 LIIKUNTA JA TERVEYSTIETO 2 ov osoitettava toiminnallaan ja tiedoillaan kykyä ja halua ylläpitää ja edistää terveyttä omaksuttava keskeiset tiedot ja taidot terveellisen ja liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi ja terveyttä kukuttavien tekijöiden ehkäisemiseksi osoitettava ymmärtävänsä mikä merkitys mielenterveydellä, ihmissuhteilla ja seksuaalisuudella on yksilön toimintakykyyn osoitettava tuntevansa tupakoinnin ja päihteiden vaikutukset terveyteen tiedettävä liikunnan, ravinnon ja terveyden väliset yhteydet tunnistettava ammattialansa kannalta keskeiset kuormitustekijät osoitettava kykyä ja halua ylläpitää ja edistää terveyttä omaksuttava keskeisiä tietoja ja taitoja terveellisen ja liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi ja terveyttä kukuttavien tekijöiden ehkäisemiseksi ymmärrettävä mikä merkitys mielenterveydellä, ihmissuhteilla ja seksuaalisuudella on yksilön toimintakykyyn tunnettava tupakoinnin ja päihteiden vaikutukset terveyteen tiedettävä liikunnan, ravinnon ja terveyden väliset yhteydet tunnistettava ammattialansa kannalta keskeiset kuormitustekijät osattava ohjattuna laatia itselleen henkilökohtainen liikuntaohjelma ja osattava toteuttaa sitä osattava toimia terveyttä edistävällä tavalla ja kyettävä arvioimaan toiminta ja työkykyään noudatettava sopimuksia ja aikatauluja tai sovittava muutoksista sekä tehtävä osuutensa liikunnassa ja muissa tilanteissa osoitettava olevansa tietoinen terveyttä edistävistä tavoista ja tottumuksista (tupakointi, päihteet, liikunta, ravinto, ihmissuhteet, seksuaalisuus, mielenterveys) osattava tunnistaa ammattikuntansa kannalta keskeiset kuormitustekijät henkilökohtaisen liikuntaohjelman laatiminen, noudattaminen ja seuranta liikunnan eri muotojen harjoittaminen erilaisissa ympäristöissä terveyttä ylläpitävä toiminta työssä ja vapaa aikana

12 12 Suoritustapa ja arviointi: aktiivinen osallistuminen, ryhmätyöt ja esitykset, itsenäinen tiedonhankinta TAIDE JA KULTTUURI 1 ov o osallistuttava aktiivisesti taide ja kulttuuriharrastuksiin ja uudistettava ja osallistuttava kouluyhteisönsä esteettisen, visuaalisen ja auditiivisen ilmeen kehittämiseen ja ylläpitämiseen o ymmärrettävä taiteen merkitys omassa elämässä ja tunnettava sen ilmenemismuotoja monikulttuurisessa yhteiskunnassa o osattava hankkia ja käsitellä median välittämää tietoa o osattava hyödyntää sos. ja terv. alan perinteitä ammattialansa tehtävissä o osattava huomioida asiakkaiden kulttuuriin liittyviä eroja o osattava tehdä omien ajatuksiensa ja mielikuviensa avulla jonkin taiteen tai taiteiden tuotos o huomioitava materiaalien valinnassa ja työskentelyssään ekologisen kestävyyden vaatimuksia o osattava arvioida omaa ja muiden työskentelyä ja tuotoksia ja käyttää saamansa palautetta työskentelynsä kehittämiseen o osattava tunnistaa työ ja elinympäristönsä esteettisiä ominaisuuksia ja osattava arvioida niiden vaikutusta elämänlaatuun o osallistuttava taide ja kulttuuriharrastuksiin ja uudistettava ja osallistuttava kouluyhteisönsä esteettisen, visuaalisen ja auditiivisen ilmeen kehittämiseen ja ylläpitämiseen o tunnistettava taiteen merkitys omassa elämässä ja tunnettava sen ilmenemismuotoja monikulttuurisessa yhteiskunnassa o osattava hankkia ja käsitellä median välittämää tietoa o osattava tehdä omien ajatuksiensa ja mielikuviensa avulla jonkin taiteen tai taiteiden tuotos o huomioitava materiaalien valinnassa ja työskentelyssään ekologisen kestävyyden vaatimuksia o osattava arvioida omaa ja muiden työskentelyä ja tuotoksia o osattava tunnistaa työ ja elinympäristönsä esteettisiä ominaisuuksia ja osattava arvioida niiden vaikutusta elämänlaatuun o osallistuttava paikkakuntansa taide ja kulttuuritapahtumiin o osattava ohjattuna osallistua viihtyisän ja toimivan kouluyhteisön ja työympäristön kehittämiseen o osattava ohjattuna hankkia tuotoksiaan varten median välittämää tietoa ja arvioida sitä o osattava työskentelyssään huomioida energian ja luonnonvarojen säästäminen o osattava ohjattuna luoda itselleen ja ammattialalleen sopivimmalla tavalla käsin tai muita tapoja käyttäen jokin omia ajatuksia, tunteita tai mielikuviaan ilmaiseva tuote osallistuminen paikkakunnan tai kouluyhteisön taide elämään ja kulttuuritapahtumiin sosiaali ja terveysalan perinteeseen tutustuminen ja sen hyödyntäminen oman tuotoksen tekeminen ja ympäristötietoisuus

13 13 Suoritustapa ja arviointi: aktiivinen osallistuminen, itsenäinen materiaalin ja tiedonhankinta, oma tuotos 2.2 VALITTAVIEN OPINTOJEN TARJONTA YHTEISTYÖSSÄ MUIDEN OPPILAITOSTEN KANSSA 4+10ov Opiskelijat valitsevat omaa ammatillista osaamista laajentavia ja jatko opiskeluvalmiuksia vahvistavia valinnaisia opintoja neljän (4) opintoviikon verran. Opintojaksot toteutetaan omassa oppilaitoksessa vuosittain osallistumishalukkuuden perusteella. Valinta tehdään seuraavista opinnoista: Äidinkieli Toinen kotimainen kieli Vieras kieli Matematiikka Fysiikka ja kemia Ympäristötieto Tieto ja viestintätekniikka Yhteiskunta, yritys ja työelämätieto Etiikka Psykologia Yritystoiminta Liikunta ja terveystieto Taide ja kulttuuri Kulttuurien tuntemus Opiskelijat valitsevat perusopintojen aikana kymmenen (10) opintoviikon verran vapaasti valittavia opintoja. Kahden ensimmäisen lukukauden aikana valitaan opintoja omasta oppilaitoksesta ja kolmannen ja neljännen lukukauden aikana myös instituutin muiden yksiköiden ja lukion tarjonnasta. Vapaasti valittavat opinnot voivat olla myös jatko opintoihin tai ylioppilastutkinnon suorittamiseen valmentavia opintoja, työkokemusta (korkeintaan 5 ov.) tai ohjattuja harrastuksia, jotka tukevat koulutuksen yleisiä tavoitteita ja opiskelijan persoonallista kasvua. 3. AMMATILLISET OPINNOT 3.1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS 16 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis ja arviointisuunnitelma liitteenä. OPPIMAAN OPPIMINEN JA TIEDONHANKINTA 1 ov SOSIAALI JA TERVEYSALAN AMMATTIEN YHTEISKUNNALLINEN PERUSTA 2 ov AMMATTIETIIKAN PERUSTEET 1 ov AMMATILLINEN VUOROVAIKUTUS 1 ov ERI IKÄISTEN KASVUN TUKEMINEN JA OHJAAMINEN 4 ov LUOVA ILMAISU JA TOIMINTA 1 ov OPINTO OHJAUS 1 ov TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 5 ov ja huolenpitoon)

14 OPPIMAAN OPPIMINEN JA TIEDONHANKINTA 1 ov osoitettava oppimaan oppimisen valmiudet ja oppimistaidot tunnistettava itsenäisesti oman kasvunsa kehityksen vaiheen ja haasteet osattava omatoimisesti asettaa haasteita ammatilliselle kehittymiselleen ja ottaa siitä itse vastuun osattava aktiivisesti hyödyntää saamansa palautteen ammatilliseen kehitykseensä oltava keskeiset oppimaan oppimisen valmiudet ja oppimistaidot tunnistettava oman kasvunsa kehityksen vaiheen osattavaa ohjattuna asettaa haasteita ammatilliselle kehittymiselleen ja ottaa siitä itse vastuun osattavaa ohjattuna hyödyntää saamansa palautteen ammatilliseen kehitykseensä oltava halukas oppimaan ammatillinen tietotaito osattava ohjattuna keskeisiä oppimaan oppimisen valmiuksia ja oppimistaitoja osattava hakea annettujen ohjeiden mukaan tietoa, käyttää kirjastoa ja tietotekniikkaa tiedonhaussa ja tuottaa tekstiä itsenäisesti tietotekniikkaa hyödyntäen tunnistettava ohjattuna oman kasvunsa kehityksen vaiheen ja haasteet oltava halukas ohjattuna asettaa haasteita ammatilliselle kehittymiselleen oltava halukas ohjattuna hyödyntämään saamansa palautteen ammatilliseen kehitykseensä erilaisten lähteiden käyttö tiedonhankinnassa tietotekniikan perustaidot oppimiseen liittyvien ongelmien ratkaisu taitoja persoonallinen ja ammatillinen itsetuntemus ja sen kehittyminen itsereflektio Suoritustapa ja arviointi: Itsenäinen tiedonhankinta, kirjaston käyttö ja muu tiedonhaku, aktiivinen pienryhmätyöskentely. Lähdekirjallisuutta: Laine, Ruishalme, Salervo jne.: Opi ja ohjaa sosiaali ja terveysalalla. Uusin painos. WSOY SOSIAALI JA TERVEYSALAN AMMATTIEN YHTEISKUNNALLINEN PERUSTA 2 ov osattava selittää sosiaali ja terveydenhuollon historiaa, nykyhetkeä ja keskeisiä tulevaisuuden visioita, lähihoitajan ammatin historiallisen ja yhteiskunnallisen taustan, rakenteen ja ammattitaitovaatimukset osattava toimia sos. ja terveydenhuollon toimintajärjestelmässä ja selittää sen merkitys hyvinvoinnin turvaajana ja sosiaalisten ongelmien ehkäisijänä osattava selittää sosiaali ja terveydenhuollon hyvinvointipalvelujen järjestämistavat, toimintajärjestelmän osana hyvinvointivaltiota tunnettava laatutyöskentelyn ja sosiaali ja terveysalan yrittäjyyden perusteita, noudatettava lähihoitajan ammatissa taloudellista ajattelua ja kestävän kehityksen periaatteita

15 15 osattava noudattaa keskeisiä kasvun tukemiseen ja ohjaukseen liittyviä sosiaali ja terveydenhuollon säädöksiä ja toimintaperiaatteita osattava selittää sosiaali ja terveydenhuollon historiaa, nykyhetkeä ja keskeisiä tulevaisuuden visioita, lähihoitajan ammatin historiallisen ja yhteiskunnallisen taustan, rakenteen ja ammattitaitovaatimukset osattava toimia sos. ja terveydenhuollon toimintajärjestelmässä ja selittää sen merkitys hyvinvoinnin turvaajana ja sosiaalisten ongelmien ehkäisijänä osattava selittää sosiaali ja terveydenhuollon hyvinvointipalvelujen järjestämistavat, toimintajärjestelmän osana hyvinvointivaltiota tunnettava laatutyöskentelyn ja sosiaali ja terveysalan yrittäjyyden perusteita osattava noudattaa keskeisiä kasvun tukemiseen ja ohjaukseen liittyviä sosiaali ja terveydenhuollon säädöksiä ja toimintaperiaatteita sekä lähihoitajan ammatissa taloudellista ajattelua ja kestävän kehityksen periaatteita osattava selostaa sos. ja terveydenhuollon toimintajärjestelmä pääpiirteissään osattava selostaa lähihoitajatutkinnon rakenne ja ammattitaitovaatimukset ja lähihoitajan ammattiin liittyvät keskeiset säädökset osattava ohjattuna noudattaa kestävän kehityksen periaatteita osattava ajoittain ohjattuna noudattaa sosiaali ja terveysalan toimintaperiaatteita osattava ohjattuna toimia sosiaali ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä keskeiset kasvun tukemiseen ja ohjaukseen liittyvät sosiaali ja terveydenhuollon säädökset ja toimintaperiaatteet laadunvarmennuksen perusteet, kestävä kehitys osana laatua yrittäjyyden ja taloudellisen ajattelun perusteita Suoritustapa ja arviointi: Yksilö ja ryhmätehtävät ja/tai kirjallinen koe Yhteistyö työelämän kanssa: vanhusten virkistystoiminnan järjestäminen.kirjallisuus: Taipale, Lehto, Mäkelä, Kokko, Kling, Viialainen. Sosiaali ja terveydenhuollon perusteet. uusin painos. WSOY AMMATTIETIIKAN PERUSTEET 1 ov osattava noudattaa sosiaali ja terveysalan arvoperustaa ja ihmiskäsityksiä ja ammattieettisiä periaatteita osattava tarkastella ilmiöitä eri näkökulmista ja perustella toimintaansa eettisin perustein osattava toimia lähihoitajan ammatissa huomioiden siihen liittyvän vastuun ja toimivallan osattava suhtautua asiakkaisiin ja potilaisiin kunnioittaen heidän arvoja ja kulttuuritaustaa tunnettava sosiaali ja terveysalan arvoperustaa ja ihmiskäsitystä ja ammattieettisiä periaatteita osattava tarkastella ilmiöitä eri näkökulmista ja perustella toimintaansa eettisin perustein osattava toimia lähihoitajan ammatissa huomioiden siihen liittyvän vastuun ja toimivallan

16 16 osattava suhtautua asiakkaisiin ja potilaisiin kunnioittaen heidän arvoja ja kulttuuritaustaa mutta ajoittain tuettuna ja ohjattuna uusissa tilanteissa osattava kohdella asiakkaita palveluhenkisesti ja kunnioittavasti tarjoten asiakkaalle apua ja tukea tämän tarpeet ja annetut ohjeet huomioiden Sisältö eri eettiset näkökulmat ilmiöiden tarkastelussa (normatiivinen, seuraamus ja tunne) eri ihmiskäsitykset hoitoetiikan keskeiset periaatteet lähihoitajan eettiset ohjeet, laki potilaan asemasta ja oikeuksista sekä laki terveydenhuollon ammatin harjoittamisesta ihmisen perusoikeudet yleinen ja persoonallinen ammattietiikka lähihoitajan ammatillisuus ja toimivallan rajat Suoritustapa ja arviointi: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen. Osaaminen osoitetaan kokonaan ammattiosaamisen näytössä. Lähdekirjallisuus: Vuori Kemilä, Lindroos, Nevala, Virtanen Ihmisen hyvä. Etiikka lähihoitotyössä. Sajama, S.: Arkipäivän etiikkaa, AMMATILLINEN VUOROVAIKUTUS 1 ov sitouduttava kehittymään ammatillisesti ja ottamaan vastuuta omasta kehittymisestään pystyttävä säätelemään omaa käyttäytymistään työssään harkinnan ja itsetuntemuksen avulla osattava kuunnella eläytyvästi asiakasta ja osoittaa myötätuntoa osattava aktiivisesti hakea ohjausta, antaa ja vastaanottaa sekä hakea palautetta, tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan osattava ilmaista itseään selkeästi ja asiallisesti sekä suullisesti että kirjallisesti noudatettava hyviä tapoja ja toimittava palveluhenkisesti hallittava ryhmässä toimimisen luokka ja työyhteisössä ja oltava halukas toimimaan myönteisen ilmapiirin edistämiseksi tunnettava ryhmätoimintaan liittyviä lainalaisuuksia hallittava yksilöiden ja ryhmien ohjaamisen hallittava eri ikäisten haastattelemisen oltava halukas kehittymään ammatillisesti ja ottamaan vastuuta omasta kehittymisestään pystyttävä säätelemään omaa käyttäytymistään työssään harkinnan ja itsetuntemuksen avulla osattava kuunnella eläytyvästi asiakasta ja osoittaa myötätuntoa osattava ohjattuna hakea ohjausta, antaa ja vastaanottaa sekä hakea palautetta, tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan osattava ohjattuna ilmaista itseään selkeästi ja asiallisesti sekä suullisesti että kirjallisesti noudatettava hyviä tapoja ja toimittava palveluhenkisesti osattava ryhmässä toimimisen taitoja luokka ja työyhteisössä ja oltava halukas toimimaan myönteisen ilmapiirin edistämiseksi tunnettava ryhmätoimintaan liittyviä lainalaisuuksia osattava työryhmän jäsenenä ohjata yksilöitä ja ryhmiä osattava haastatella eri ikäisiä asiakkaita

17 17 osattava ilmaista itseään ymmärrettävästi suullisesti ja kirjallisesti osattava käyttäytyä lämpimän kohteliaasti osattava toimia niin ettei käytä asiakastilanteita omien yksityisasioittensa selvittelyyn osattava toimia työryhmän jäsenenä ja noudattaa työryhmän sääntöjä oltava halukas haastattelemaan eri ikäisiä asiakkaita Sisältö ammatillisen kehityksen seuranta oman elämänhistorian haltuunotto ammatillisin välinein omat vahvuudet ja kehittämistarpeet psyykkisen itsesäätelyn ja elämänhallinnan kehittäminen vuorovaikutusteorioita ja käytännön harjoituksia tunnistetaan omia viestintätapoja ja niiden kehittämismahdollisuuksia omien ja muiden tunteiden ja tarpeiden tunnistaminen ja asianmukainen ilmaiseminen palautteen vastaanotto ja antaminen ja yhteisön henkisen ilmapiirin hoitaminen yksilöiden ja ryhmien ohjausharjoituksia haastatteluharjoituksia Suoritustapa ja arviointi: Osaaminen osoitetaan kokonaan näytössä. esim. hoito ja asiakassuhteiden vuorovaikutustilanteiden harjoittelu, ryhmätilanteiden harjoittelu, oman elämänhistorian kartoittaminen, oman ryhmän dynamiikan ja ilmapiirin tutkiminen ja kehittäminen, pari ja pienryhmäesitykset, draamalliset ja luovat menetelmät Yhteistyö työelämän kanssa: Vanhusten virkistystoiminnan järjestäminen Lähdekirjallisuus: Laine, Ruishalme, Salervo, Siven ja Välimäki: Opi ja ohjaa. WSOY ERI IKÄISTEN KASVUN TUKEMINEN JA OHJAAMINEN 4 ov Lapsen ja nuoren kasvun tukeminen ja ohjaus 2,5 ov tunnettava millainen on lapsen ja nuoren psyykkinen, sosiaalinen ja fyysisen kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät hallittava lapsen perushoito ja osattava ohjata lasten vanhempia ja nuorta perushoidon toteuttamisessa hallittava ohjaavan kasvatuksen taidot ja ikäkauteen sovellettavan asiakaslähtöisyyden hallittava lasten ja nuorten yksilö ja pienryhmäohjaamisen sekä toimintamahdollisuuksien tarjoamisen osattava tukea kulttuuritaustaltaan erilaisten lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä ja psyykkistä hyvinvointia päivittäisissä toiminnoissa tunnettava millainen on lapsen ja nuoren psyykkinen, sosiaalinen ja fyysisen kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät osattava lapsen perushoito ja osattava ohjata lasten vanhempia ja nuorta perushoidon toteuttamisessa osattava toimia työssään huomioiden lasten ja nuorten hyvinvointiin keskeisesti vaikuttavat tekijät osattava ohjata lasten ja nuorten yksilö ja pienryhmiä sekä tarjota toimintamahdollisuuksia osattava kuunnella lasten ja nuorten tarpeita ja ottaa huomioon heidän elämäntilanteensa ja taustansa

18 18 osattava tukea kulttuuritaustaltaan erilaisten lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä ja psyykkistä hyvinvointia päivittäisissä toiminnoissa osattava selostaa pääpiirteissään lapsen ja nuoren kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät osattava toteuttaa lapsen perushoitoa pääpiirteissään ja osattava ohjata nuorta perushoidon toteuttamisessa osattava ajoittain ohjattuna toimia työssään huomioiden lasten ja nuorten hyvinvointiin keskeisesti vaikuttavat tekijät oltava halukas osallistumaan lasten ja nuorten yksilö ja pienryhmäohjaamiseen sekä osattava tarjota toimintamahdollisuuksia, huolehtia annettujen ohjeiden mukaan turvallisuudesta antaa ohjeita ja neuvoja, asettaa rajoja hyväksyttävälle toiminnalle oltava halukas tukemaan kulttuuritaustaltaan erilaisten lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä ja psyykkistä hyvinvointia päivittäisissä toiminnoissa osattava kuunnella lasten ja nuorten tarpeita ja ottaa huomioon heidän elämäntilanteensa ja taustansa psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen ja moraalinen kehittyminen ja käytännön sovellukset ohjaava kasvatus ja lapsilähtöisyys terveen lapsen ja nuoren perushoito lapsen ja nuoren perheen huomioonottaminen oman sekä lapsen ja nuoren terveyden ja hygienian sisäistäminen osaa käyttää luovan ilmaisun menetelmiä kasvun tukemisen välineenä huomioiden ympäristön esteettisyys Suoritustapa ja arviointi: Yksilö ja ryhmätehtävät ja/tai kirjallinen koe Lähdekirjallisuus: Ajankohtaiset artikkelit ja tutkimukset, Laurila Anja: Perhepäivähoidon ihmissuhteet, Lähdekirjallisuus: Laurila Anja: Minäkin opin varhaiskasvatuksen esiopetus, Aaltonen Marjo: Lapsen aika, Aaltonen Marjo: Nuoren aika Aikuisen, vanhuksen ja potilaiden kasvun tukeminen ja ohjaus 1,5 ov osattava itsenäisesti ja aktiivisesti tukea ja ohjata kulttuuritaustaltaan erilaisten aikuisten, vanhusten ja potilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämänhallintaa korostaen asiakkaiden voimavaroja ja mahdollisuuksia selviytyä päivittäisissä toiminnoissa osattava tukea ja ohjata kulttuuritaustaltaan erilaisten aikuisten, vanhusten ja potilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämänhallintaa korostaen asiakkaiden voimavaroja ja mahdollisuuksia selviytyä päivittäisissä toiminnoissa osattava työryhmän jäsenenä tukea ja ohjata kulttuuritaustaltaan erilaisten psyykkistä hyvinvointia kuuntelemalla asiakkaiden tarpeita ja ottamalla huomioon heidän elämäntilanteensa ja taustansa osattava neuvoa työryhmän jäsenenä asiakasta tai potilasta osattava hankkia työryhmän jäsenenä hoidon tai palvelun kannalta tarpeelliset tiedot haastatellen asiakasta ja tämän läheisiä

19 19 Sisältö asiakkaiden omien voimavarojen ja päivittäisistä toiminnoista selviytymisen tukeminen aikuisen asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen eri kulttuuritaustan omaavien aikuisten ja vanhusten hyvinvoinnin keskeiset tekijät psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen vanhenemiseen liittyviä tekijöitä Suoritustapa ja arviointi: Yksilö ja ryhmätehtävät ja/tai kirjallinen työ. Yhteistyö työelämän kanssa: vanhusten virkistystoiminnan järjestäminen Lähdekirjallisuus: Hervonen, Pohjolainen, Kuure: Vanhene viisaasti, LUOVA ILMAISU JA TOIMINTA 1 ov osattava aktiivisesti ja itsenäisesti käyttää luovan ilmaisun menetelmiä ja työtapoja eri ikäisten ihmisten kanssa osattava aktiivisesti ja itsenäisesti huomioida ympäristön esteettisyyden merkityksen ihmisen hyvinvoinnille osattava omatoimisesti käyttää luovan ilmaisun menetelmiä ja työtapoja eri ikäisten ihmisten kanssa osattava huomioida ympäristön esteettisyyden merkityksen ihmisen hyvinvoinnille osattava työryhmässä ja ohjattuna käyttää luovan ilmaisun menetelmiä ja työtapoja eri ikäisten ihmisten kanssa osattava ohjattuna huomioida ympäristön esteettisyyden merkityksen ihmisen hyvinvoinnille käden taitoja, luovaa liikuntaa, erilaista luovaa toimintaa luova vuorovaikutus rakennetun ja luonnollisen ympäristön kanssa Suoritustapa ja arviointi: Osaaminen osoitetaan kokonaan näytössä. esim. ryhmän harrastusten ja voimavarojen kartoitus ja hyödyntäminen, uusien luovien menetelmien harjoittelu, pari ja ryhmässä tapahtuvat luovat projektit, luovien menetelmien soveltaminen hoitotyöhön, opintokäynti, yksilöllisiä ja ryhmätuotoksia, keskusteluja alustusten ja opetusvideoiden pohjalta Kirjallisuus: kirjallisuus sovitaan opintojakson alkaessa. Suoritustapa ja arviointi: Osaaminen osoitetaan kokonaan ammattiosaamisen näytössä. Oppitunneille ja yksilöohjaukseen osallistuminen, oma luova ilmaisu ja toiminta, opintokäynnit OPINTO OHJAUS 1 ov osattava toimia oppilaitosyhteisössä ja sitouduttava aktiivisesti opiskeluun osattava suunnitella omatoimisesti opintonsa tunnettava tutkintoonsa sisältyvät opinnot ja valinnaisuuden (valinnaisuuksista vastaa opo)

20 20 osattava omatoimisesti seurata opintosuoritusten kertymistä ja hakea tukea opintojen suunnittelulle osattava hakea tukea mahdollisiin opintoihinsa liittyviin vaikeuksiin sekä työtä ja/tai opiskelupaikkaa kotimaasta tai ulkomailta tutustuttava aktiivisesti ja valittava viimeisen vuoden koulutusohjelmaopinnot osattava toimia oppilaitosyhteisössä ja sitouduttava opiskeluun osattava ajoittain ohjattuna suunnitella opintonsa tunnettava tutkintoonsa sisältyvät opinnot ja valinnaisuuden (valinnaisuuksista vastaa opo) osattava seurata opintosuoritusten kertymistä ja hakea tukea opintojen suunnittelulle osattava hakea tukea mahdollisiin opintoihinsa liittyviin vaikeuksiin sekä työtä ja/tai opiskelupaikkaa kotimaasta tai ulkomailta tutustuttava ja valittava viimeisen vuoden koulutusohjelmaopinnot osattava toimia oppilaitosyhteisössä ja sitouduttava opiskeluun, mutta ajoittain ohjattuna osattava ohjattuna suunnitella opintonsa tiedettävä ohjattuna tutkintoonsa sisältyvät opinnot ja valinnaisuuden (valinnaisuuksista vastaa opo) osattava ohjattuna seurata opintosuoritusten kertymistä ja hakea tukea opintojen suunnittelulle osattava ohjattuna hakea tukea mahdollisiin opintoihinsa liittyviin vaikeuksiin sekä työtä ja/tai opiskelupaikkaa kotimaasta tai ulkomailta tutustuttava ja valittava ohjattuna viimeisen vuoden koulutusohjelmaopinnot aktiivinen osallistuminen opintoihinsa ja niiden suunnitteluun ja seurantaan. vastuullinen toimiminta oppilaitosyhteisössä ja työssäoppimisessa sekä niiden ohjeiden ja sääntöjen noudattaminen eri koulutusohjelmavaihtoehdot Suoritustapa ja arviointi: aktiivinen osallistuminen TYÖSSÄOPPIMINEN 5ov Työssäoppimiseen sisältyy ammattiosaamisen näyttö. Työssäoppiminen arvioidaan vain siltä osin mikä ei sisälly kansalliseen näyttöaineistoon. Ammattiosaamisen näytön arviointi pohjautuu kansalliseen näyttöaineistoon. Näytön arvosana painottuu puolet opintokokonaisuuden arvosanasta. Arvioinnin kohde 1: Ammattitaidon ja ammatillisuuden kehittyminen, motivaatio ja opitun soveltaminen Osaa toimia alan normien, eettisten ohjeiden ja laatuvaatimusten mukaisesti. Osoittaa työskentelyssään tulevan ammatin edellyttämää vastuullisuutta ja asennoitumista. Hankkii tarvittavaa tietoa itsenäisesti. On motivoitunut oppimaan ja osaa soveltaa teoriatietoa käytännön toimintaan. Pystyy arvioimaan omaa oppimistaan ja kehittymistään. kiitettävä hallitsee alaan liittyvät normit ja laatuvaatimukset ja kykenee käsittelemään ja ratkaisemaan eettisiä ongelmatilanteita työssään pystyy työskentelemään vastuullisesti ja tavoitteellisesti ja itsenäisesti ratkaisemaan työssä eteen tulevia ongelmia

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009 ÄIDINKIELI, SUOMI, 4 OV, pakollinen opintojakso Mediaosaaminen Kielen ja kulttuurin tunteminen 2 opintoviikkoa 1. lukuvuosi 2 opintoviikkoa 2. lukuvuosi. Kirjalliset/suulliset tuotokset ja kokeet Portfolio

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: KASVUN TUKEMINEN

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN

MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp Pakollinen tutkinnon osa osaa tehdä peruslaskutoimitukset, toteuttaa mittayksiköiden muunnokset ja soveltaa talousmatematiikkaa

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN OPINTOKOKONAISUUDESSA

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN TUTKINNON OSASSA

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Ammatillisten perustutkintojen uudistuminen Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Infotilaisuus 7.12.2009 Perustutkinnon muodostuminen Ammatillinen perustutkinto muodostuu seuraavasti: 1. Ammatilliset

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS NÄYTTÖ KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS NÄYTTÖ 1 2 1. NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN TUTKINNONOSASSA / NÄYTÖN KUVAUS Kasvun tukemisen ja ohjauksen tutkinnonosan näytössä opiskelija osallistuu työryhmän jäsenenä

Lisätiedot

2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp 2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Tutkinnon osan tulee sisältää kaikkien kolmen osa-alueen pakolliset osaamistavoitteet (yhteensä 8 osaamispistettä). Lisäksi tutkinnon osan tulee sisältää

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Autonkuljettaja / Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Autonkuljettaja / Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Autonkuljettaja / Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Ammattiopiston johtokunta hyväksynyt 9.5.2006 Voimaantulo

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO. Laboratorioalan koulutusohjelma Laborantti

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO. Laboratorioalan koulutusohjelma Laborantti TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma Laborantti Ammattiopiston johtokunta hyväksynyt 9.5.2006 Voimaantulo 1.8.2006 Muutokset hyväksytty 22.5.2007

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 K-MESTARIMYYJÄKOULUTUS, 1 ov 1. Ilmoittautuminen linjakohtaisesti Mestarimyyjäkoulutukseen ilmoittutumisajan puitteissa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat!

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteistyöseminaari 15.8.2017 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Tilanne säädösten ja yhteisten tutkinnon osien valmistelun osalta Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE LÄHIHOITAJA - Lähellä sinua Sosiaali- ja terveysalan opistolla tarjoamme Sinulle mahdollisuuden hankkia ihmisläheisen ammatin, jonka työllistymisnäkymät

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

LÄHIHOITAJAN EETTISET OHJEET

LÄHIHOITAJAN EETTISET OHJEET LÄHIHOITAJAN EETTISET OHJEET Tehtävän nimi (Raportti, Essee ) 31.5.2005 Oulun seudun ammattiopisto Kontinkankaan yksikkö Lähihoitajakoulutus STAP 39 T Tiina Opiskelija (opiskelijan nimi) Opettaja Onerva

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä suunnittelemalla ja ohjaamalla itsenäisesti kerhotoimintaa. Keskeisinä taitoina kerhontoiminnan ohjauksessa ovat kasvatuksellisesti

Lisätiedot

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN Ammattitaitovaatimukset: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa työskennellä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, arvopohjan ja ammattieettisten periaatteiden

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 Ammattiosaajan työkykypassilla vahvistat työkykyäsi Lisää ensimmäinen luettelomerkki tähän Lisää toinen luettelomerkki tähän Lisää kolmas luettelomerkki tähän https://vimeo.com/57925261

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA ETIIKKA, 2 ov 1. Eettisten kysymysten pohdinta 2. Arvo- ja normiristiriitojen käsittely työssä 3. Elinikäisen oppimisen avaintaidot - Ammattietiikka Arvioinnin kohteiden 1 ja 2 osaaminen osoitetaan aktiivisella

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinnon osa SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN Tutkinnon osan suorittaja Nimi

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa 1. 6. luokilla Sisällysluettelo Suomen kielen ja kirjallisuuden arviointi lukuvuositodistuksessa... 1 Ruotsin arviointi lukuvuositodistuksessa... 2 Englannin arviointi

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op OPPIMINEN JA OPPIMISYMPÄRISTÖT, 5op tuntee ammattikorkeakoulun opiskeluympäristönä omaa ammattikorkeakouluopintojen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

TODISTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN, 20 0V 40 OV. Opinnot Opintojen laajuus Arvosana

TODISTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN, 20 0V 40 OV. Opinnot Opintojen laajuus Arvosana MALLI 1. ESIMERKKILÄN SEUDUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ ESIMERKKILÄN AMMATTIOPPILAITOS TODISTUS Tiiti Tokko (300681-6148) on suorittanut AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Työpaja 3. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Työpaja 3. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Uudistuvat yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 14.-15.4.2015 Työpaja 3. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Marjatta Säisä, Opetushallitus Iltapäivän ohjelma (klo 13:00-16:00)

Lisätiedot

Liikuntatapahtuman järjestäminen

Liikuntatapahtuman järjestäminen 1/7 järjestäminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunta- tai kilpailutapahtuman suunnittelu-, järjestely- ja ohjaustehtävissä. Hän

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT Johtokunnan hyväksymä 13.10.2009 / 69 Voimassa alkaen 1.8.2009 Sisältö 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat... 3 5.2.1 Äidinkieli (0-4 ov)...

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 Ammattiosaajan työkykypassilla vahvistat työkykyäsi Lisää ensimmäinen luettelomerkki tähän Lisää toinen luettelomerkki tähän Lisää kolmas luettelomerkki tähän https://vimeo.com/57925261

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työn tavoitteellinen suunnittelu ja toteuttaminen sosiaalisista

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 1 2 Muutokset, jotka koskevat kaikkia perustutkintoja Kaikkien ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden kohtaa 3.1.2.1 Toinen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Työpaja Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija

Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Työpaja Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Työpaja 15.4.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Sosiaalisen ja kulttuurisen osaamisen merkittävyys Kulttuuriosaaminen, kuten monikulttuurisuuden sekä paikalliskulttuurin

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TUTKINNON

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Työelämälähtöinen projekti näyttö sisältää vähintään yhden seuraavista: 1. Oman vastuualueen hoitaminen messu- tai näyttelyjärjestelyissä;

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT Johtokunnan hyväksymä 13.10.2009 / 69 Voimassa alkaen 1.8.2009 SISÄLTÖ 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat... 1 5.2.1 Äidinkieli (0-4 ov)...

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot