FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI"

Transkriptio

1 1 FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Forssan ammatti instituutin toiminta ajatus on: Olemme monialainen, kehittyvä ja työelämän tarpeisiin vastaava oppilaitos, joka tukee opiskelijoiden yksilöllistä kasvua ammattiin. Forssan ammatti instituutin laatukäsikirja kuvaa laatujärjestelmän ja kertoo oppilaitoksen tavan toimia niin, että koulutukselle asetetut tavoitteet saavutetaan ja koulutusta kehitetään jatkuvasti. 1 SOSIAALI JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA Valtaosan sosiaali ja terveydenhuollon palveluista tuottaa julkinen ala, kunnat, kuntayhtymät ja valtio, mutta yhä enemmän palveluja tuottavat myös järjestöt ja yksityiset ammatinharjoittajat. Palvelujen tuottamista säätelevät sosiaali ja terveydenhuollon lainsäädäntö ja normit sekä ammattietiikka. Sosiaali ja terveydenhuollossa työskennellään moniammatillisessa työryhmissä, ja tämän lisäksi lisääntyy itsenäinen ammatinharjoittaminen. Asiakkaan ja potilaan asema tulee vahvistumaan sosiaali ja terveysalan toimintaympäristöissä. Asiakkaat ja potilaat ovat valveutuneempia ja tietoisempia oikeuksistaan myös kuluttajina. He tietävät, mitä haluavat, ja haluavat saada hoitoa ja palvelua toivomallaan tavalla. Toisaalta ihmiset syrjäytyvät, ja saattavat jäädä kokonaan palvelujen ulkopuolelle. Tämä on haaste sosiaali ja terveydenhuollolle. Sosiaali ja terveyspolitiikan tehtävänä on väestön sosiaalisen ja terveydellisen hyvinvoinnin turvaaminen ja edistäminen. Lähtökohtana ovat kansalaisten yhtäläiset oikeudet saada tarpeidensa mukaisia sosiaali ja terveyspalveluja. Sosiaali ja terveysalan työtä ohjaavat keskeiset periaatteet ovat elämän ja ihmisarvon kunnioittaminen, itsemääräämisoikeus, oikeudenmukaisuus ja tasa arvo. Näihin perustuu alan ammattietiikka. Sosiaali ja terveysalan ammattilainen on empaattinen, rehellinen, luotettava ja välittää aidosti ihmisistä. Hän arvostaa ammattiaan ja toisten ammatillista osaamista sekä kehittää jatkuvasti ammatillista osaamista. Ammattieettisten ohjeiden mukaan lähihoitaja on ensisijaisesti vastuussa asiakkaalle ja potilaalle. Hän tiedostaa vastuunsa laadukkaasta hoito ja huolenpitotyöstä ja sen kehittämisestä. Sosiaali ja terveysalan työssä lähtökohtana on kohdata asiakas tai potilas kokonaisvaltaisesti ihmisenä, joka elämän tilanteensa vuoksi tai muusta syystä on avun, hoidon tai tuen tarpeessa. Asiakkaan ja potilaan voimavaroja ja toimintakykyä tuetaan ja vahvistetaan. Ihmisen vakaumuksia, arvoja ja kokemuksia sekä fyysistä koskemattomuutta kunnioitetaan. Ihminen on myös sosiaalinen olento, ja siksi asiakkaan ja potilaan läheiset otetaan huomioon ja heidän yhteistoimintaansa tuetaan. 1.1 SOSIAALI JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA YHTEYDET MUUHUN KOULUTUKSEEN Kolmivuotisen perustutkinnon suorittanut on pätevä sosiaali ja terveysalan perustason hoito ja hoivatyöhön, jossa edellytetään teoreettista tietoa ja monipuolista työvälineiden ja menetelmien hallintaa. Teoriatietoa sovelletaan laajasti työtehtäviin hyvin erilaisissa työympäristöissä. Työtehtävät ovat monipuolisia, vastuullisia, vaihtelevia ja vaativat itsenäisiä ratkaisuja. Tutkinto rekisteröidään terveydenhuoltohenkilöstön ammatinharjoittamislainsäädännön (L559/1994) ja terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun asetuksen (A1121/1992) mukaan terveydenhuollon oikeusturvakeskuksessa, joka valvoo ammatinharjoittamista. Koulutuksen järjestäjän tulee ilmoittaa sosiaali ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja suorittaneet Terveydenhuollon oikeusturvakeskukseen ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen (A811/98) 24 mukaan. Tutkinnon nimi on sosiaali ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja. Se sisältää kahdeksan koulutusohjelmaa, josta opiskelija valitsee opintojen loppuvaiheessa yhden. Koulutusohjelma antaa

2 2 henkilölle laaja alaisen osaamisen lisäksi erityisosaamisen ja pätevyyden toimia seuraavissa toimintaympäristöissä. 1.2 SOSIAALI JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, MUODOSTUMINEN Sosiaali ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja, laajuus on 120 ov. Yksi opintovuosi sisältää 40 opintoviikkoa, ja yksi opintoviikko vastaa opiskelijan 40 tunnin työpanosta. Tutkinnon nimellinen laajuus on sama, vaikka opiskelijan tutkinnon suorittamiseen kuluva aika voikin vaihdella yksilöllisesti etenemisväylän ja aiempien opintojen tai työkokemuksen mukaan. Sosiaali ja terveysalan perustutkinto (120 ov), lähihoitaja, antaa yleisen jatko opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Tutkinnon muodostuminen Sosiaali ja terveysalan perustutkinto koostuu opintokokonaisuuksista (ks. kuvio seuraavalla aukeamalla). Se sisältää kaikille yhteisiä opintoja 20 opintoviikkoa. Tutkintoon kuuluu tutkinnon yhteisiä ammatillisia opintoja 50 opintoviikkoa, koulutusohjelman opintoja 40 opintoviikkoa ja vapaasti valittavia opintoja 10 opintoviikkoa. Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot Kasvun tukeminen ja ohjaus Hoito ja huolenpito Kuntoutumisen tukeminen 50 ov 16 ov 22 ov 12 ov Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot ovat pakollisia kaikille opiskelijoille. Opinnot aloitetaan kasvun tukeminen ja ohjaus opintokokonaisuudella ja suoritetaan opintokokonaisuuksittain. Tutkinnon yhteisten ammatillisten opintojen jälkeen opiskelija valitsee yhden koulutusohjelman (40 ov). Koulutusohjelman voi aloittaa, kun on suorittanut hyväksyttävästi tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot. 2. YHTEISIÄ JA VALITTAVIA OPINTOJA 2.1 PAKOLLISET YHTEISET OPINNOT 16 ov Yhteisiin opintoihin kuuluu pakollisia opintoja 16 ja valinnaisia opintoja 4 opintoviikkoa. Äidinkieli Toinen kotimainen kieli Vieras kieli Matematiikka Fysiikka ja kemia Yhteiskunta, yritys ja työelämätieto Taide ja kulttuuri Liikunta ja terveystieto 4 ov 1ov 2ov 3ov 2ov 1ov 1ov 2ov ÄIDINKIELI 4 ov omattava taidot oppimiseen ja osattava toimia tavoitteellisesti osattava hankkia tietoa itsenäisesti ja tunnettava tiedon hankinnan apuvälineet

3 osattava kuunnella ja ymmärtää sanatonta viestintää ja osoitettava suvaitsevaisuutta ja tasaarvoa erilaisia viestijöitä ja viestintätapoja kohtaan osattava ilmaista itseään kirjoittamalla, tunnettava kirjoittamisprosessin osat tunnettava tekstilajeja ja osattava hankkia itseään rikastuttavia kokemuksia ja elämyksiä mm. kirjallisuuden, teatterin ja elokuvan käyttäjänä ja osattava analysoida ja tulkita kaunokirjallisia tekstejä osattava laatia ammattinsa tavallisimmat kirjalliset työt (asiakirjat, raportit, muistiot ym.) ja työnhakuun liittyvät asiakirjat tunnettava kieliopin peruskäsitteet ja kielenhuollon perusasiat osattava lukea ja hyödyntää mediailmaisua osattava vaihtelevissa tilanteissa käyttää puheenvuoroja, perustella mielipiteensä ja ehdotuksensa, kuunnella aktiivisesti toisia ja ilmaista ajatuksensa ymmärrettävästi osattava vaihtelevissa tilanteissa vaikuttaa hyvän viestintäilmapiirin syntymiseen ja yhteisen tavoitteen saavuttamiseen osattava neuvotella työn ja vapaa ajan tilanteissa osattava suhtautua tietoon kriittisesti eli osattava valikoida, arvioida ja tulkita tietoa eri näkökulmista osattava arvioida omaa äidinkielentaitoaan ja kehittää sitä jatkuvasti hallittava opinnäytetyön kirjallisen osuuden tekemisen omattava taitoja oppimiseen ja osattava toimia tavoitteellisesti osattava hankkia tietoa osittain itsenäisesti ja tunnettava tiedon hankinnan apuvälineet oltava valmiudet kuunnella ja ymmärtää sanatonta viestintää ja osoitettava suvaitsevaisuutta ja tasa arvoa erilaisia viestijöitä ja viestintätapoja kohtaan osattava ilmaista itseään kirjoittamalla, tunnettava kirjoittamisprosessin osat tunnettava joitakin tekstilajeja ja oltava valmiuksia hankkia itseään rikastuttavia kokemuksia ja elämyksiä mm. kirjallisuuden, teatterin ja elokuvan käyttäjänä ja osattava analysoida ja tulkita kaunokirjallisia tekstejä osattava laatia osittain itsenäisesti ammattinsa tavallisimmat kirjalliset työt (asiakirjat, raportit, muistiot ym.) ja työnhakuun liittyvät asiakirjat tunnettava kieliopin peruskäsitteet ja kielenhuollon perusasiat oltava valmiuksia lukea ja hyödyntää mediailmaisua osattava tutuissa tilanteissa käyttää puheenvuoroja, perustella mielipiteensä ja ehdotuksensa, kuunnella aktiivisesti toisia ja ilmaista ajatuksensa ymmärrettävästi osattava osaltaan vaikuttaa hyvän viestintäilmapiirin syntymiseen ja yhteisen tavoitteen saavuttamiseen oltava valmiuksia valikoida, arvioida ja tulkita tietoa osattava arvioida omaa äidinkielentaitoaan, kehittää sitä ja asettaa omia kehittymistavoitteita hallittava ohjattuna opinnäytetyön kirjallisen osuuden tekemisen opiskelijan on ymmärrettävä, että eri tilanteissa puhutaan ja kirjoitetaan eri lailla, ja pystyttävä muuntamaan kielenkäyttöään tilanteittain osattava hankkia ohjatusti ja ryhmässä tietoa eri lähteistä, tiedettävä alan keskeiset aikakauslehdet ja tietokirjat ja osattava hyödyntää kirjastopalveluja ja teknologiaa tiedonhankinnassa ja väittämisessä osattava pyydettäessä käyttää puheenvuoroja keskusteluissa ja pystyttävä ilmaisemaan niissä ajatuksensa ja mielipiteensä pystyttävä huomioimaan muita keskustelijoita ja oltava tietoinen sanattoman viestinnän vaikutuksesta osattava täyttää työssään keskeisiä lomakkeita ja laatia raportti osattava esitellä itsensä ja esittää asiansa osattava toimia asiallisesti asiakaspalvelussa löydettävä kiinnostavaa luettavaa ja katsottavaa kirjallisuudesta, elokuvasta tai teatterista 3

4 4 pystyttävä työskentelemään erilaisten ihmisten kanssa oltava tietoinen omasta tavasta viestiä ja osattava arvioida omaa äidinkieltään ja asettaa omia kehittymistavoitteita osattava ohjattuna opinnäytetyön kirjallisen osuuden tekemisen tiedonhankinta lukeminen muistiinpanoja tehden puheilmaisua kirjoittaminen tekstilajeja, asiakirjoja, referointia, tiivistelmiä, muistioita, työhakemuksia kielioppi ja kielenhuolto kokous ja neuvottelutekniikka opinnäytetyön runko 1. lukukauden alussa kartoitetaan lukemisen ja kirjoittamisen valmiudet Suoritustapa ja arviointi: luennot, harjoitukset, koe tai kirjallinen työ, itsenäinen tiedonhankinta Kirjallisuus: Oppikirja: Alajärvi K. etc. Työelämän viestintä. Lähdekirjallisuus: Husu M. etc. Ammattisuomen käsikirja, Husu M. etc. Ammattisuomen työkirja sosiaali ja terveysalalle RUOTSI 1 ov selviydyttävä rutiininomaisista päivittäiseen elämään liittyvistä puhetilanteista, vaikkei pystyisikään ylläpitämään keskustelua osattava toimia työhön liittyvien käskyjen, kieltojen ja kehotusten mukaan selviydyttävä tavanomaisista asiakaspalvelutilanteista ja osattava pyytää tarkennusta tai selvennystä pystyttävä lukemaan erilaisia lyhyitä tekstejä (ruokalistat, aikataulut, mainokset, käyttö ja turvaohjeet ym.) osattava kirjoittaa työhön liittyviä muistiinpanoja, ohjeita ja tilauslistoja selviydyttävä ajoittain tuettuna rutiininomaisista päivittäiseen elämään liittyvistä puhetilanteista vaikkei pystyisikään ylläpitämään keskustelua osattava toimia työhön liittyvien käskyjen, kieltojen ja kehotusten mukaan oltava valmiuksia selviytyä tavanomaisista asiakaspalvelutilanteista ja pyytää tarkennusta tai selvennystä osattava lukea tavallisimpia lyhyitä tekstejä (ruokalistat, aikataulut, mainokset, käyttö ja turvaohjeet ym.) osattava kirjoittaa tavallisia työhön liittyviä muistiinpanoja, ohjeita ja tilauslistoja osattava muutamalla sanalla palvella asiakasta osattava täyttää alansa standardin mukaisia lomakkeita ymmärrettävä tuttuja ja yksinkertaisia suullisia ja kirjallisia sanoja ja ilmauksia ymmärrettävä lyhyiden ja yksinkertaisten alaansa ja työturvallisuuteen liittyvien kirjallisten ja suullisten viestien keskeinen sisältö

5 5 käytännön tilanteisiin liittyvät harjoitukset, draamat luetun ymmärtämistä, sanasto ja kirjoitustehtäviä, kuuntelu ja puheharjoituksia Suoritustapa ja arviointi: ohjatuista dialogeista vapaamuotoisiin parikeskusteluihin (suullinen kielitaito), dialogit ja kertovat osiot sekä erilliset kuullunymmärtämistehtävät ( kuullun ymmärtäminen), kappaleiden tekstit (luetun ymmärtäminen), lauseiden muodostaminen (kirjallinen tuottaminen) Kirjallisuus: Järvinen Kähkönen Pietilä: NÄRA DIG, Kajava Moisala: SKÖT OM DIG, SVENSKA FÖR NÄRVÅRDARE, Aalto Kokkonen: SVENSKA FÖR VÅRDYRKEN ENGLANTI 2 ov selviydyttävä itsenäisesti arkielämän puhetilanteista, osattava kuvata tapahtumia, kokemuksiaan sekä kertoa maastaan ja kulttuuristaan pystyttävä keskustelemaan itsenäisesti ja kirjoittamaan arkielämän aiheista osattava viestiä asiallisesti ja kohteliaasti asiakaspalvelutilanteissa osattava kertoa ja keskustella opiskelustaan ja alan työtehtävistään vieraskielisen henkilön kanssa pystyttävä hakemaan itsenäisesti tietoa vieraskielisestä alansa kirjallisuudesta osattava täyttää itsenäisesti standardin mukaisia henkilötietolomakkeita ja sosiaali ja terveysalan työhön liittyviä lomakkeita selviydyttävä arkielämän puhetilanteista, osattava kuvata kokemuksiaan sekä kertoa maastaan pystyttävä puhumaan ja kirjoittamaan arkielämän aiheista osattava viestiä asiallisesti ja kohteliaasti asiakaspalvelutilanteissa osattava kertoa opiskelustaan ja alan työtehtävistään ymmärrettävä lyhyitä ja melko yksinkertaisia alaan ja työturvallisuuteen liittyviä suullisia ja kirjallisia viestejä ja osattava toimia niiden mukaan pystyttävä hakemaan tietoa alansa vieraskielisestä kirjallisuudesta osattava täyttää standardin mukaisia henkilötietolomakkeita ja sosiaali ja terveysalan työhön liittyviä lomakkeita ymmärrettävä helppoja omaan elämään liittyviä suullisia ja kirjallisia viestejä ja osattava hakea aktiivisesti tietoa mm. aikatauluista, ruokalistoista ja esitteistä ymmärrettävä lyhyitä ja yksinkertaisia alaan ja työturvallisuuteen liittyviä suullisia ja kirjallisia viestejä ja osattava toimia niiden mukaan osattava viestiä asiallisesti ja kohteliaasti asiakaspalvelutilanteissa osattava kertoa itsestään ja alan työtehtävistä pystyttävä hakemaan tietoa vieraskielisestä alansa esittelylehtisistä, ohjeistoista ja luetteloista osattava kirjoittaa henkilökohtaisia viestejä ja täyttää standardin mukaisia henkilötietolomakkeita ja sosiaali ja terveysalan työhön liittyviä lomakkeita Sisältö käytännön tilanteisiin liittyvät harjoitukset, draamat luetun ymmärtämistä, sanasto ja kirjoitustehtäviä, kuuntelu ja puheharjoituksia kielen keskeisten rakenteiden kertausta

6 6 Suoritustapa ja arviointi: luetun ja kuullun ymmärtämistehtävät sosiaali ja terveysalaan liittyvistä aihepiireistä, parikeskustelut, dramatisointi, kirjalliset tehtävät, 1 2 koetta/1 ov Kirjallisuus: Rantanen, Snyder, Sykkö. Near You MATEMATIIKKA 1 1ov osattava ratkaista ongelmia sujuvasti käyttäen keskeisiä peruslaskutoimituksia sekä prosenttilaskentaa osattava muuntaa yksiköitä sujuvasti myös ammattinsa liittyvissä tehtävissä osattava ilmaista sujuvasti suureiden välisiä yhteyksiä kirjainlausekkeiden avulla muotoiltava sujuvasti arkielämän ongelmia taulukoiksi ja yhtälöiksi osattava soveltaa geometriaa sosiaali ja terveysalan vaatimassa laajuudessa osattava ratkaista tavallisimpia ongelmia käyttäen keskeisiä peruslaskutoimituksia sekä prosenttilaskentaa osattava muuntaa yksiköitä myös ammattinsa liittyvissä tehtävissä osattava ilmaista suureiden välisiä yhteyksiä kirjainlausekkeiden avulla osattava muotoilla arkielämän ongelmia taulukoiksi ja yhtälöiksi osattava käyttää geometriaa sosiaali ja terveysalan vaatimassa laajuudessa osattava laskea keskeisiä peruslaskutoimituksia sekä prosenttiosuudet osattava käyttää yksiköitä oikein osattava ilmaista suureiden välisiä yhteyksiä kirjainlausekkeiden avulla osattava muotoilla arkielämän ongelmia taulukoiksi ja yhtälöiksi osattava laskea ammatissaan tarvittavat yhteen, vähennys, kerto ja jakolaskut peruslaskutoimitukset, murtoluvut, 10 potenssit ja yksikkömuunnokset yhtälöt, suoraan verrannollisuus geometria, tilavuudet ja yksikkömuunnokset perusprosenttilaskut 1. lukukauden alussa kartoitetaan matematiikan valmiudet Suoritustapa ja arviointi: Koe ja harjoitukset Kirjallisuus: sovitaan opintojakson alkaessa MATEMATIIKKA 2 1ov osattava ratkaista sujuvasti keskeisiä matemaattisia ongelmia arkielämässä ja lähihoitajan ammattiin liittyvissä tehtävissä osattava arvioida sujuvasti saatujen tulosten luotettavuutta, tarkkuutta ja mielekkyyttä osattava käyttää laskinta tehtävien ratkaisuissa

7 7 osattava ratkaista tavallisimpia matemaattisia ongelmia arkielämässä ja lähihoitajan ammattiin liittyvissä tehtävissä osattava käyttää laskinta sosiaali ja terveysalan keskeisten matemaattisten tehtävien ratkaisuissa osattava arvioida saatujen tulosten luotettavuutta, tarkkuutta ja mielekkyyttä osattava ratkaista matemaattisia ongelmia arkielämässä ja lähihoitajan ammattiin liittyvissä tehtävissä joko päättelemällä tai kuvaamalla ongelmat yhtälön avulla osattava käyttää laskinta sosiaali ja terveysalan keskeisten matemaattisten tehtävien ratkaisuissa osattava arvioida saatujen tulosten luotettavuutta 0,5 ov peruslaskutoimitusten, yksikkömuunnosten, prosenttilaskujen kertaus ja syventäminen mitat, mittausvälineet liuospitoisuudet, m %, til % liuoksen valmistaminen liuosten laimentaminen liuosten pitoisuus lääkkeiden pitoisuus lääkelaskuja Suoritustapa ja arviointi. Koe ja harjoitukset Kirjallisuus: sovitaan opintojakson alkaessa MATEMATIIKKA 3 1ov osattava soveltaa sujuvasti prosenttilaskuja talousmatematiikkaan osattava käyttää tietokonetta taulukkolaskennassa sekä tilastollisen tiedon hakemisessa ja muokkaamisessa osattava lukea ja tulkita tilastoja sekä laatia niiden pohjalta kuvaajia tunnettava ja osattava käyttää tilastomatematiikan menetelmiä ja käsitteitä osattava käyttää prosenttilaskuja talousmatematiikassa osattava käyttää tietokonetta taulukkolaskennassa sekä tilastollisen tiedon hakemisessa ja muokkaamisessa osattava lukea ja tulkita tilastoja osattava lukea tilastomatematiikan menetelmiä ja käsitteitä osattava laskea prosenttilaskuja sekä materiaali ja valmistuskustannuksia tekemilleen töille osattava käyttää tietokonetta apuna sosiaali ja terveysalan keskeisten matemaattisten tehtävien ratkaisemisessa osattava lukea tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä osattava lukea tilastomatematiikan menetelmiä korkolaskut ja talousmatematiikka

8 8 taulukkolaskenta tietokoneella graafiset esitykset logaritminen asteikko tilastomatematiikan keskeiset käsitteet ja menetelmät Suoritustapa ja arviointi: Koe ja harjoitukset. Kirjallisuus: sovitaan opintojakson alkaessa FYSIIKKA JA KEMIA 1 1 ov ymmärrettävä kemian peruskäsitteet ja ilmiöt sekä merkkikielen osattava ottaa työssään huomioon ympäristön ja ammatin kannalta keskeisiä kemian ilmiöitä ja siksi tunnettava tavallisimpien alkuaineiden ja yhdisteiden kemiallisia ominaisuuksia osattava säilyttää ja käyttää oikein sekä hävittää asianmukaisesti sosiaali ja terveysalalla tarvittavia aineita. osattava huomioida työskentelyssään niin, ettei vaaranna ihmisten ja ympäristön turvallisuutta osattava tunnistaa ja tulkita alalla käytettävien aineiden, materiaalien ja tuotteiden merkinnöistä niiden terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja osattava toimia tilanteen edellyttämällä tavalla. osattava tarkastella aistien toimintaa fysiikan ja tekniikan näkökulmasta osattava toimia ympäristöä ja energiaa säästäen osattava kuvata jonkin alalla käytettävän tuotteen elinkaari ja siihen liittyvät energiamuutokset osattava kemian peruskäsitteet ja ilmiöt sekä lainalaisuudet osattava ottaa työssään huomioon ympäristön ja ammatin kannalta välttämättömiä kemian ilmiöitä ja siksi tunnettava tavallisimpien alkuaineiden ja yhdisteiden kemiallisia ominaisuuksia osattava säilyttää ja käyttää oikein sekä hävittää asianmukaisesti alalla tarvittavia aineita. osattava huomioida työskentelyssään niin, ettei vaaranna ihmisten ja ympäristön turvallisuutta osattava tunnistaa ja tulkita alalla käytettävien keskeisten aineiden ja materiaalien merkinnöistä niiden terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja osattava toimia merkintöjen edellyttämällä tavalla. osattava tarkastella aistien toimintaa fysiikan ja tekniikan näkökulmasta osattava toimia ympäristöä ja energiaa säästäen osattava kuvata jonkin alalla käytettävän tuotteen elinkaari tunnistettava ammattinsa kannalta tavallisimpiin työtehtäviin liittyvät tärkeimmät kemian ja fysiikan lainalaisuudet osattava säilyttää ja käyttää oikein sekä hävittää asianmukaisesti alalla tarvittavia aineita. osattava työskennellä niin, ettei vaaranna ihmisten ja ympäristön turvallisuutta osattava tunnistaa ja tulkita alalla käytettävien keskeisten aineiden ja materiaalien merkinnöistä niiden terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja osattava toimia merkintöjen edellyttämällä tavalla. osattava tarkastella aistien toimintaa fysiikan ja tekniikan näkökulmasta osattava työskennellä taloudellisesti osattava kuvata jonkin alalla käytettävän tuotteen elinkaari maailma systeemien avulla tarkasteltuna

9 9 kemian peruskäsitteet ja merkkikieli diffuusio ja osmoosi sekä niiden ilmeneminen fysiologiassa tuotteiden elinkaari aaltoliike, signaalit aistien fysiikka (kuulo, näkö) FYSIIKKA JA KEMIA 1 ov tiedettävä sähköopin peruskäsitteet ja niiden väliset riippuvuudet tiedettävä sähkön käyttöön liittyvät riskit. hallittava keskeisten mittaus ja hoitolaitteiden toiminnan ja käyttötarkoituksen sähköopin kannalta tiedettävä keskeiset verenpaineeseen sekä niiden mittauksiin liittyvät asiat ymmärrettävä painefysiikan avulla verenpainetautien patologiaa ja syy yhteyksiä tiedettävä tasapainoon ja nostoihin liittyvät biomekaniikan ja ergonomian perusteet sekä osattava soveltaa näitä tietoja käytäntöön tiedettävä sähköopin peruskäsitteet ja niiden välisiä keskeisimpiä riippuvuuksia tiedettävä sähkön käyttöön liittyvät riskit tiedettävä keskeisten mittaus ja hoitolaitteiden toiminnan ja käyttötarkoituksen sähköopin kannalta tiedettävä keskeiset verenpaineeseen sekä niiden mittauksiin liittyvät asiat ymmärrettävä painefysiikan avulla verenpainetautien patologiaa tiedettävä tasapainoon ja nostoihin liittyvät ergonomian perusteet sekä osattava soveltaa näitä tietoja käytäntöön tiedettävä joitakin sähköopin peruskäsitteitä ja niiden välisiä keskeisimpiä riippuvuuksia tiedettävä sähkön käyttöön liittyvät riskit tiedettävä keskeisten mittaus ja hoitolaitteiden toiminnan ja käyttötarkoituksen tiedettävä keskeiset verenpaineeseen sekä niiden mittauksiin liittyvät asiat ymmärrettävä verenpainetautien patologiaa tiedettävä tasapainoon ja nostoihin liittyviä ergonomian perusteita sekä osattava soveltaa näitä tietoja käytäntöön sähköopin perusteet, peruskäsitteet (ohmin laki, sähkömagnetismi) sähköturvallisuus sekä virran, jännitteen ja magneettikentän vaikutus ihmiseen hoito ja mittauslaitteet (esim. defibrillaattori, EKG mittaus, oksimetri) etähoito paine ja verenpaine, verenpainetautien fysiikka verenpaineen mittaamisen ja mittalaitteiden fysiikka mekaniikan perusteet biomekaniikka, nostot ja ergonomia Suoritustapa ja arviointi: Koe tai tehtävät ja harjoitukset Kirjallisuus: sovitaan opintojakson alkaessa

10 YHTEISKUNTA, YRITYS JA TYÖELÄMÄTIETO 1 ov osattava noudattaa yhteiskunnan, työelämän ja yhteisön lakeja, sääntöjä, ohjeita ja velvollisuuksia tunnettava opiskeluunsa liittyvät oikeudet ja velvollisuudet, kansalaisen perusoikeudet huomioitava kaikkien ihmisten yhtäläiset kansalaisoikeudet ja velvollisuudet, ymmärrettävä yhteiskunnallinen vastuunsa ja toimittava sen mukaisesti osattava hoitaa omaa talouttaan ja taloudelliset velvoitteensa, kuten verot osattava etsiä tietoa EU päätöksenteosta ja työmarkkinoista tunnettava Suomen sosiaaliturva ja osattava hakea sitä ymmärrettävä kotitalouksien ja yritystoiminnan vaikutus työllisyyteen ja kansantalouteen niin, että edistää niitä kuluttajana ja asiakaspalvelijana huomioitava kestävän kehityksen periaatteet osattava hakeutua aktiivisesti työmarkkinoille osattava esitellä osaamisensa työnantajalle tai sidosryhmille ryhtyessään yrittäjäksi tunnettava työmarkkinoiden toiminnan periaatteet, toimintatavat ja sopimusmenettelyt, osattava tehdä alansa työsopimus ja huolehtia oikeuksistaan ja vastuistaan työyhteisön jäsenenä tunnettava oikeutensa kansainvälisillä työmarkkinoilla ja osattava hakea työtä EU maista osattava noudattaa yhteiskunnan, työelämän ja yhteisön lakeja, sääntöjä, ohjeita ja velvollisuuksia tunnettava opiskeluunsa liittyvät keskeiset oikeudet ja velvollisuudet, kansalaisen perusoikeudet huomioitava ihmisten yhtäläiset kansalaisoikeudet ja velvollisuudet, ymmärrettävä yhteiskunnallinen vastuunsa ja toimittava sen mukaisesti osattava hoitaa omaa talouttaan ja ohjattuna taloudelliset velvoitteensa, kuten verot osattava etsiä ohjattuna tietoa EU päätöksenteosta ja työmarkkinoista tiedettävä Suomen sosiaaliturva pääpiirteiltään ja osattava ohjattuna hakea sitä tunnettava kotitalouksien ja yritystoiminnan vaikutusta työllisyyteen ja kansantalouteen huomioitava kestävän kehityksen periaatteet osattava hakeutua työmarkkinoille osattava esitellä osaamistaan työnantajalle osattava tehdä alansa työsopimuksen ja huolehtia oikeuksistaan ja vastuistaan työyhteisön jäsenenä Osattava toimia oppilaitoksessaan ja työssäoppimispaikoissa niiden sääntöjen mukaisesti osattava toimia opiskeluunsa ja omaan ikäkauteensa liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien mukaisesti osattava toimia yhteiskunnan jäsenenä kansalaisten perusoikeuksien ja velvollisuuksien mukaisesti osattava ohjattuna suunnitella omaa talouttaan ja huolehtia siihen liittyvistä velvoitteista tunnettava oikeutensa ja velvollisuutensa työntekijänä ja osattava hakea työtä, tehdä työsopimus ja noudattaa siinä sovittuja asioita osattava pohtia omaa kuluttajakäyttäytymistään ja sen vaikutusta työllisyyteen ja kansantalouteen osattava ohjattuna etsiä tietoa EU:n päätöksenteosta ja työmarkkinoista

11 11 yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä ja EU kansalaisena toimiminen kotitalouksien ja yritysten keskeinen vaikutus Suomen kansantalouteen työyhteisön jäsenenä ja työmarkkinoiden menettelytapojen mukaan toimiminen Suoritustapa ja arviointi: luennot, ryhmätyöt, keskustelu, kirjallinen tehtävä tai koe, itsenäinen tiedonhankinta kirjastoa ja atk:ta apuna käyttäen Kirjallisuus: Halttunen: Lähihoitaja arjen tilanteissa sivut 9 25, ajankohtaiset artikkelit sekä opintojakson alkaessa sovittu muu kirjallisuus 2.2 LIIKUNTA JA TERVEYSTIETO 2 ov osoitettava toiminnallaan ja tiedoillaan kykyä ja halua ylläpitää ja edistää terveyttä omaksuttava keskeiset tiedot ja taidot terveellisen ja liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi ja terveyttä kukuttavien tekijöiden ehkäisemiseksi osoitettava ymmärtävänsä mikä merkitys mielenterveydellä, ihmissuhteilla ja seksuaalisuudella on yksilön toimintakykyyn osoitettava tuntevansa tupakoinnin ja päihteiden vaikutukset terveyteen tiedettävä liikunnan, ravinnon ja terveyden väliset yhteydet tunnistettava ammattialansa kannalta keskeiset kuormitustekijät osoitettava kykyä ja halua ylläpitää ja edistää terveyttä omaksuttava keskeisiä tietoja ja taitoja terveellisen ja liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi ja terveyttä kukuttavien tekijöiden ehkäisemiseksi ymmärrettävä mikä merkitys mielenterveydellä, ihmissuhteilla ja seksuaalisuudella on yksilön toimintakykyyn tunnettava tupakoinnin ja päihteiden vaikutukset terveyteen tiedettävä liikunnan, ravinnon ja terveyden väliset yhteydet tunnistettava ammattialansa kannalta keskeiset kuormitustekijät osattava ohjattuna laatia itselleen henkilökohtainen liikuntaohjelma ja osattava toteuttaa sitä osattava toimia terveyttä edistävällä tavalla ja kyettävä arvioimaan toiminta ja työkykyään noudatettava sopimuksia ja aikatauluja tai sovittava muutoksista sekä tehtävä osuutensa liikunnassa ja muissa tilanteissa osoitettava olevansa tietoinen terveyttä edistävistä tavoista ja tottumuksista (tupakointi, päihteet, liikunta, ravinto, ihmissuhteet, seksuaalisuus, mielenterveys) osattava tunnistaa ammattikuntansa kannalta keskeiset kuormitustekijät henkilökohtaisen liikuntaohjelman laatiminen, noudattaminen ja seuranta liikunnan eri muotojen harjoittaminen erilaisissa ympäristöissä terveyttä ylläpitävä toiminta työssä ja vapaa aikana

12 12 Suoritustapa ja arviointi: aktiivinen osallistuminen, ryhmätyöt ja esitykset, itsenäinen tiedonhankinta TAIDE JA KULTTUURI 1 ov o osallistuttava aktiivisesti taide ja kulttuuriharrastuksiin ja uudistettava ja osallistuttava kouluyhteisönsä esteettisen, visuaalisen ja auditiivisen ilmeen kehittämiseen ja ylläpitämiseen o ymmärrettävä taiteen merkitys omassa elämässä ja tunnettava sen ilmenemismuotoja monikulttuurisessa yhteiskunnassa o osattava hankkia ja käsitellä median välittämää tietoa o osattava hyödyntää sos. ja terv. alan perinteitä ammattialansa tehtävissä o osattava huomioida asiakkaiden kulttuuriin liittyviä eroja o osattava tehdä omien ajatuksiensa ja mielikuviensa avulla jonkin taiteen tai taiteiden tuotos o huomioitava materiaalien valinnassa ja työskentelyssään ekologisen kestävyyden vaatimuksia o osattava arvioida omaa ja muiden työskentelyä ja tuotoksia ja käyttää saamansa palautetta työskentelynsä kehittämiseen o osattava tunnistaa työ ja elinympäristönsä esteettisiä ominaisuuksia ja osattava arvioida niiden vaikutusta elämänlaatuun o osallistuttava taide ja kulttuuriharrastuksiin ja uudistettava ja osallistuttava kouluyhteisönsä esteettisen, visuaalisen ja auditiivisen ilmeen kehittämiseen ja ylläpitämiseen o tunnistettava taiteen merkitys omassa elämässä ja tunnettava sen ilmenemismuotoja monikulttuurisessa yhteiskunnassa o osattava hankkia ja käsitellä median välittämää tietoa o osattava tehdä omien ajatuksiensa ja mielikuviensa avulla jonkin taiteen tai taiteiden tuotos o huomioitava materiaalien valinnassa ja työskentelyssään ekologisen kestävyyden vaatimuksia o osattava arvioida omaa ja muiden työskentelyä ja tuotoksia o osattava tunnistaa työ ja elinympäristönsä esteettisiä ominaisuuksia ja osattava arvioida niiden vaikutusta elämänlaatuun o osallistuttava paikkakuntansa taide ja kulttuuritapahtumiin o osattava ohjattuna osallistua viihtyisän ja toimivan kouluyhteisön ja työympäristön kehittämiseen o osattava ohjattuna hankkia tuotoksiaan varten median välittämää tietoa ja arvioida sitä o osattava työskentelyssään huomioida energian ja luonnonvarojen säästäminen o osattava ohjattuna luoda itselleen ja ammattialalleen sopivimmalla tavalla käsin tai muita tapoja käyttäen jokin omia ajatuksia, tunteita tai mielikuviaan ilmaiseva tuote osallistuminen paikkakunnan tai kouluyhteisön taide elämään ja kulttuuritapahtumiin sosiaali ja terveysalan perinteeseen tutustuminen ja sen hyödyntäminen oman tuotoksen tekeminen ja ympäristötietoisuus

13 13 Suoritustapa ja arviointi: aktiivinen osallistuminen, itsenäinen materiaalin ja tiedonhankinta, oma tuotos 2.2 VALITTAVIEN OPINTOJEN TARJONTA YHTEISTYÖSSÄ MUIDEN OPPILAITOSTEN KANSSA 4+10ov Opiskelijat valitsevat omaa ammatillista osaamista laajentavia ja jatko opiskeluvalmiuksia vahvistavia valinnaisia opintoja neljän (4) opintoviikon verran. Opintojaksot toteutetaan omassa oppilaitoksessa vuosittain osallistumishalukkuuden perusteella. Valinta tehdään seuraavista opinnoista: Äidinkieli Toinen kotimainen kieli Vieras kieli Matematiikka Fysiikka ja kemia Ympäristötieto Tieto ja viestintätekniikka Yhteiskunta, yritys ja työelämätieto Etiikka Psykologia Yritystoiminta Liikunta ja terveystieto Taide ja kulttuuri Kulttuurien tuntemus Opiskelijat valitsevat perusopintojen aikana kymmenen (10) opintoviikon verran vapaasti valittavia opintoja. Kahden ensimmäisen lukukauden aikana valitaan opintoja omasta oppilaitoksesta ja kolmannen ja neljännen lukukauden aikana myös instituutin muiden yksiköiden ja lukion tarjonnasta. Vapaasti valittavat opinnot voivat olla myös jatko opintoihin tai ylioppilastutkinnon suorittamiseen valmentavia opintoja, työkokemusta (korkeintaan 5 ov.) tai ohjattuja harrastuksia, jotka tukevat koulutuksen yleisiä tavoitteita ja opiskelijan persoonallista kasvua. 3. AMMATILLISET OPINNOT 3.1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS 16 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis ja arviointisuunnitelma liitteenä. OPPIMAAN OPPIMINEN JA TIEDONHANKINTA 1 ov SOSIAALI JA TERVEYSALAN AMMATTIEN YHTEISKUNNALLINEN PERUSTA 2 ov AMMATTIETIIKAN PERUSTEET 1 ov AMMATILLINEN VUOROVAIKUTUS 1 ov ERI IKÄISTEN KASVUN TUKEMINEN JA OHJAAMINEN 4 ov LUOVA ILMAISU JA TOIMINTA 1 ov OPINTO OHJAUS 1 ov TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 5 ov ja huolenpitoon)

14 OPPIMAAN OPPIMINEN JA TIEDONHANKINTA 1 ov osoitettava oppimaan oppimisen valmiudet ja oppimistaidot tunnistettava itsenäisesti oman kasvunsa kehityksen vaiheen ja haasteet osattava omatoimisesti asettaa haasteita ammatilliselle kehittymiselleen ja ottaa siitä itse vastuun osattava aktiivisesti hyödyntää saamansa palautteen ammatilliseen kehitykseensä oltava keskeiset oppimaan oppimisen valmiudet ja oppimistaidot tunnistettava oman kasvunsa kehityksen vaiheen osattavaa ohjattuna asettaa haasteita ammatilliselle kehittymiselleen ja ottaa siitä itse vastuun osattavaa ohjattuna hyödyntää saamansa palautteen ammatilliseen kehitykseensä oltava halukas oppimaan ammatillinen tietotaito osattava ohjattuna keskeisiä oppimaan oppimisen valmiuksia ja oppimistaitoja osattava hakea annettujen ohjeiden mukaan tietoa, käyttää kirjastoa ja tietotekniikkaa tiedonhaussa ja tuottaa tekstiä itsenäisesti tietotekniikkaa hyödyntäen tunnistettava ohjattuna oman kasvunsa kehityksen vaiheen ja haasteet oltava halukas ohjattuna asettaa haasteita ammatilliselle kehittymiselleen oltava halukas ohjattuna hyödyntämään saamansa palautteen ammatilliseen kehitykseensä erilaisten lähteiden käyttö tiedonhankinnassa tietotekniikan perustaidot oppimiseen liittyvien ongelmien ratkaisu taitoja persoonallinen ja ammatillinen itsetuntemus ja sen kehittyminen itsereflektio Suoritustapa ja arviointi: Itsenäinen tiedonhankinta, kirjaston käyttö ja muu tiedonhaku, aktiivinen pienryhmätyöskentely. Lähdekirjallisuutta: Laine, Ruishalme, Salervo jne.: Opi ja ohjaa sosiaali ja terveysalalla. Uusin painos. WSOY SOSIAALI JA TERVEYSALAN AMMATTIEN YHTEISKUNNALLINEN PERUSTA 2 ov osattava selittää sosiaali ja terveydenhuollon historiaa, nykyhetkeä ja keskeisiä tulevaisuuden visioita, lähihoitajan ammatin historiallisen ja yhteiskunnallisen taustan, rakenteen ja ammattitaitovaatimukset osattava toimia sos. ja terveydenhuollon toimintajärjestelmässä ja selittää sen merkitys hyvinvoinnin turvaajana ja sosiaalisten ongelmien ehkäisijänä osattava selittää sosiaali ja terveydenhuollon hyvinvointipalvelujen järjestämistavat, toimintajärjestelmän osana hyvinvointivaltiota tunnettava laatutyöskentelyn ja sosiaali ja terveysalan yrittäjyyden perusteita, noudatettava lähihoitajan ammatissa taloudellista ajattelua ja kestävän kehityksen periaatteita

15 15 osattava noudattaa keskeisiä kasvun tukemiseen ja ohjaukseen liittyviä sosiaali ja terveydenhuollon säädöksiä ja toimintaperiaatteita osattava selittää sosiaali ja terveydenhuollon historiaa, nykyhetkeä ja keskeisiä tulevaisuuden visioita, lähihoitajan ammatin historiallisen ja yhteiskunnallisen taustan, rakenteen ja ammattitaitovaatimukset osattava toimia sos. ja terveydenhuollon toimintajärjestelmässä ja selittää sen merkitys hyvinvoinnin turvaajana ja sosiaalisten ongelmien ehkäisijänä osattava selittää sosiaali ja terveydenhuollon hyvinvointipalvelujen järjestämistavat, toimintajärjestelmän osana hyvinvointivaltiota tunnettava laatutyöskentelyn ja sosiaali ja terveysalan yrittäjyyden perusteita osattava noudattaa keskeisiä kasvun tukemiseen ja ohjaukseen liittyviä sosiaali ja terveydenhuollon säädöksiä ja toimintaperiaatteita sekä lähihoitajan ammatissa taloudellista ajattelua ja kestävän kehityksen periaatteita osattava selostaa sos. ja terveydenhuollon toimintajärjestelmä pääpiirteissään osattava selostaa lähihoitajatutkinnon rakenne ja ammattitaitovaatimukset ja lähihoitajan ammattiin liittyvät keskeiset säädökset osattava ohjattuna noudattaa kestävän kehityksen periaatteita osattava ajoittain ohjattuna noudattaa sosiaali ja terveysalan toimintaperiaatteita osattava ohjattuna toimia sosiaali ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä keskeiset kasvun tukemiseen ja ohjaukseen liittyvät sosiaali ja terveydenhuollon säädökset ja toimintaperiaatteet laadunvarmennuksen perusteet, kestävä kehitys osana laatua yrittäjyyden ja taloudellisen ajattelun perusteita Suoritustapa ja arviointi: Yksilö ja ryhmätehtävät ja/tai kirjallinen koe Yhteistyö työelämän kanssa: vanhusten virkistystoiminnan järjestäminen.kirjallisuus: Taipale, Lehto, Mäkelä, Kokko, Kling, Viialainen. Sosiaali ja terveydenhuollon perusteet. uusin painos. WSOY AMMATTIETIIKAN PERUSTEET 1 ov osattava noudattaa sosiaali ja terveysalan arvoperustaa ja ihmiskäsityksiä ja ammattieettisiä periaatteita osattava tarkastella ilmiöitä eri näkökulmista ja perustella toimintaansa eettisin perustein osattava toimia lähihoitajan ammatissa huomioiden siihen liittyvän vastuun ja toimivallan osattava suhtautua asiakkaisiin ja potilaisiin kunnioittaen heidän arvoja ja kulttuuritaustaa tunnettava sosiaali ja terveysalan arvoperustaa ja ihmiskäsitystä ja ammattieettisiä periaatteita osattava tarkastella ilmiöitä eri näkökulmista ja perustella toimintaansa eettisin perustein osattava toimia lähihoitajan ammatissa huomioiden siihen liittyvän vastuun ja toimivallan

16 16 osattava suhtautua asiakkaisiin ja potilaisiin kunnioittaen heidän arvoja ja kulttuuritaustaa mutta ajoittain tuettuna ja ohjattuna uusissa tilanteissa osattava kohdella asiakkaita palveluhenkisesti ja kunnioittavasti tarjoten asiakkaalle apua ja tukea tämän tarpeet ja annetut ohjeet huomioiden Sisältö eri eettiset näkökulmat ilmiöiden tarkastelussa (normatiivinen, seuraamus ja tunne) eri ihmiskäsitykset hoitoetiikan keskeiset periaatteet lähihoitajan eettiset ohjeet, laki potilaan asemasta ja oikeuksista sekä laki terveydenhuollon ammatin harjoittamisesta ihmisen perusoikeudet yleinen ja persoonallinen ammattietiikka lähihoitajan ammatillisuus ja toimivallan rajat Suoritustapa ja arviointi: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen. Osaaminen osoitetaan kokonaan ammattiosaamisen näytössä. Lähdekirjallisuus: Vuori Kemilä, Lindroos, Nevala, Virtanen Ihmisen hyvä. Etiikka lähihoitotyössä. Sajama, S.: Arkipäivän etiikkaa, AMMATILLINEN VUOROVAIKUTUS 1 ov sitouduttava kehittymään ammatillisesti ja ottamaan vastuuta omasta kehittymisestään pystyttävä säätelemään omaa käyttäytymistään työssään harkinnan ja itsetuntemuksen avulla osattava kuunnella eläytyvästi asiakasta ja osoittaa myötätuntoa osattava aktiivisesti hakea ohjausta, antaa ja vastaanottaa sekä hakea palautetta, tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan osattava ilmaista itseään selkeästi ja asiallisesti sekä suullisesti että kirjallisesti noudatettava hyviä tapoja ja toimittava palveluhenkisesti hallittava ryhmässä toimimisen luokka ja työyhteisössä ja oltava halukas toimimaan myönteisen ilmapiirin edistämiseksi tunnettava ryhmätoimintaan liittyviä lainalaisuuksia hallittava yksilöiden ja ryhmien ohjaamisen hallittava eri ikäisten haastattelemisen oltava halukas kehittymään ammatillisesti ja ottamaan vastuuta omasta kehittymisestään pystyttävä säätelemään omaa käyttäytymistään työssään harkinnan ja itsetuntemuksen avulla osattava kuunnella eläytyvästi asiakasta ja osoittaa myötätuntoa osattava ohjattuna hakea ohjausta, antaa ja vastaanottaa sekä hakea palautetta, tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan osattava ohjattuna ilmaista itseään selkeästi ja asiallisesti sekä suullisesti että kirjallisesti noudatettava hyviä tapoja ja toimittava palveluhenkisesti osattava ryhmässä toimimisen taitoja luokka ja työyhteisössä ja oltava halukas toimimaan myönteisen ilmapiirin edistämiseksi tunnettava ryhmätoimintaan liittyviä lainalaisuuksia osattava työryhmän jäsenenä ohjata yksilöitä ja ryhmiä osattava haastatella eri ikäisiä asiakkaita

17 17 osattava ilmaista itseään ymmärrettävästi suullisesti ja kirjallisesti osattava käyttäytyä lämpimän kohteliaasti osattava toimia niin ettei käytä asiakastilanteita omien yksityisasioittensa selvittelyyn osattava toimia työryhmän jäsenenä ja noudattaa työryhmän sääntöjä oltava halukas haastattelemaan eri ikäisiä asiakkaita Sisältö ammatillisen kehityksen seuranta oman elämänhistorian haltuunotto ammatillisin välinein omat vahvuudet ja kehittämistarpeet psyykkisen itsesäätelyn ja elämänhallinnan kehittäminen vuorovaikutusteorioita ja käytännön harjoituksia tunnistetaan omia viestintätapoja ja niiden kehittämismahdollisuuksia omien ja muiden tunteiden ja tarpeiden tunnistaminen ja asianmukainen ilmaiseminen palautteen vastaanotto ja antaminen ja yhteisön henkisen ilmapiirin hoitaminen yksilöiden ja ryhmien ohjausharjoituksia haastatteluharjoituksia Suoritustapa ja arviointi: Osaaminen osoitetaan kokonaan näytössä. esim. hoito ja asiakassuhteiden vuorovaikutustilanteiden harjoittelu, ryhmätilanteiden harjoittelu, oman elämänhistorian kartoittaminen, oman ryhmän dynamiikan ja ilmapiirin tutkiminen ja kehittäminen, pari ja pienryhmäesitykset, draamalliset ja luovat menetelmät Yhteistyö työelämän kanssa: Vanhusten virkistystoiminnan järjestäminen Lähdekirjallisuus: Laine, Ruishalme, Salervo, Siven ja Välimäki: Opi ja ohjaa. WSOY ERI IKÄISTEN KASVUN TUKEMINEN JA OHJAAMINEN 4 ov Lapsen ja nuoren kasvun tukeminen ja ohjaus 2,5 ov tunnettava millainen on lapsen ja nuoren psyykkinen, sosiaalinen ja fyysisen kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät hallittava lapsen perushoito ja osattava ohjata lasten vanhempia ja nuorta perushoidon toteuttamisessa hallittava ohjaavan kasvatuksen taidot ja ikäkauteen sovellettavan asiakaslähtöisyyden hallittava lasten ja nuorten yksilö ja pienryhmäohjaamisen sekä toimintamahdollisuuksien tarjoamisen osattava tukea kulttuuritaustaltaan erilaisten lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä ja psyykkistä hyvinvointia päivittäisissä toiminnoissa tunnettava millainen on lapsen ja nuoren psyykkinen, sosiaalinen ja fyysisen kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät osattava lapsen perushoito ja osattava ohjata lasten vanhempia ja nuorta perushoidon toteuttamisessa osattava toimia työssään huomioiden lasten ja nuorten hyvinvointiin keskeisesti vaikuttavat tekijät osattava ohjata lasten ja nuorten yksilö ja pienryhmiä sekä tarjota toimintamahdollisuuksia osattava kuunnella lasten ja nuorten tarpeita ja ottaa huomioon heidän elämäntilanteensa ja taustansa

18 18 osattava tukea kulttuuritaustaltaan erilaisten lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä ja psyykkistä hyvinvointia päivittäisissä toiminnoissa osattava selostaa pääpiirteissään lapsen ja nuoren kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät osattava toteuttaa lapsen perushoitoa pääpiirteissään ja osattava ohjata nuorta perushoidon toteuttamisessa osattava ajoittain ohjattuna toimia työssään huomioiden lasten ja nuorten hyvinvointiin keskeisesti vaikuttavat tekijät oltava halukas osallistumaan lasten ja nuorten yksilö ja pienryhmäohjaamiseen sekä osattava tarjota toimintamahdollisuuksia, huolehtia annettujen ohjeiden mukaan turvallisuudesta antaa ohjeita ja neuvoja, asettaa rajoja hyväksyttävälle toiminnalle oltava halukas tukemaan kulttuuritaustaltaan erilaisten lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä ja psyykkistä hyvinvointia päivittäisissä toiminnoissa osattava kuunnella lasten ja nuorten tarpeita ja ottaa huomioon heidän elämäntilanteensa ja taustansa psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen ja moraalinen kehittyminen ja käytännön sovellukset ohjaava kasvatus ja lapsilähtöisyys terveen lapsen ja nuoren perushoito lapsen ja nuoren perheen huomioonottaminen oman sekä lapsen ja nuoren terveyden ja hygienian sisäistäminen osaa käyttää luovan ilmaisun menetelmiä kasvun tukemisen välineenä huomioiden ympäristön esteettisyys Suoritustapa ja arviointi: Yksilö ja ryhmätehtävät ja/tai kirjallinen koe Lähdekirjallisuus: Ajankohtaiset artikkelit ja tutkimukset, Laurila Anja: Perhepäivähoidon ihmissuhteet, Lähdekirjallisuus: Laurila Anja: Minäkin opin varhaiskasvatuksen esiopetus, Aaltonen Marjo: Lapsen aika, Aaltonen Marjo: Nuoren aika Aikuisen, vanhuksen ja potilaiden kasvun tukeminen ja ohjaus 1,5 ov osattava itsenäisesti ja aktiivisesti tukea ja ohjata kulttuuritaustaltaan erilaisten aikuisten, vanhusten ja potilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämänhallintaa korostaen asiakkaiden voimavaroja ja mahdollisuuksia selviytyä päivittäisissä toiminnoissa osattava tukea ja ohjata kulttuuritaustaltaan erilaisten aikuisten, vanhusten ja potilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämänhallintaa korostaen asiakkaiden voimavaroja ja mahdollisuuksia selviytyä päivittäisissä toiminnoissa osattava työryhmän jäsenenä tukea ja ohjata kulttuuritaustaltaan erilaisten psyykkistä hyvinvointia kuuntelemalla asiakkaiden tarpeita ja ottamalla huomioon heidän elämäntilanteensa ja taustansa osattava neuvoa työryhmän jäsenenä asiakasta tai potilasta osattava hankkia työryhmän jäsenenä hoidon tai palvelun kannalta tarpeelliset tiedot haastatellen asiakasta ja tämän läheisiä

19 19 Sisältö asiakkaiden omien voimavarojen ja päivittäisistä toiminnoista selviytymisen tukeminen aikuisen asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen eri kulttuuritaustan omaavien aikuisten ja vanhusten hyvinvoinnin keskeiset tekijät psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen vanhenemiseen liittyviä tekijöitä Suoritustapa ja arviointi: Yksilö ja ryhmätehtävät ja/tai kirjallinen työ. Yhteistyö työelämän kanssa: vanhusten virkistystoiminnan järjestäminen Lähdekirjallisuus: Hervonen, Pohjolainen, Kuure: Vanhene viisaasti, LUOVA ILMAISU JA TOIMINTA 1 ov osattava aktiivisesti ja itsenäisesti käyttää luovan ilmaisun menetelmiä ja työtapoja eri ikäisten ihmisten kanssa osattava aktiivisesti ja itsenäisesti huomioida ympäristön esteettisyyden merkityksen ihmisen hyvinvoinnille osattava omatoimisesti käyttää luovan ilmaisun menetelmiä ja työtapoja eri ikäisten ihmisten kanssa osattava huomioida ympäristön esteettisyyden merkityksen ihmisen hyvinvoinnille osattava työryhmässä ja ohjattuna käyttää luovan ilmaisun menetelmiä ja työtapoja eri ikäisten ihmisten kanssa osattava ohjattuna huomioida ympäristön esteettisyyden merkityksen ihmisen hyvinvoinnille käden taitoja, luovaa liikuntaa, erilaista luovaa toimintaa luova vuorovaikutus rakennetun ja luonnollisen ympäristön kanssa Suoritustapa ja arviointi: Osaaminen osoitetaan kokonaan näytössä. esim. ryhmän harrastusten ja voimavarojen kartoitus ja hyödyntäminen, uusien luovien menetelmien harjoittelu, pari ja ryhmässä tapahtuvat luovat projektit, luovien menetelmien soveltaminen hoitotyöhön, opintokäynti, yksilöllisiä ja ryhmätuotoksia, keskusteluja alustusten ja opetusvideoiden pohjalta Kirjallisuus: kirjallisuus sovitaan opintojakson alkaessa. Suoritustapa ja arviointi: Osaaminen osoitetaan kokonaan ammattiosaamisen näytössä. Oppitunneille ja yksilöohjaukseen osallistuminen, oma luova ilmaisu ja toiminta, opintokäynnit OPINTO OHJAUS 1 ov osattava toimia oppilaitosyhteisössä ja sitouduttava aktiivisesti opiskeluun osattava suunnitella omatoimisesti opintonsa tunnettava tutkintoonsa sisältyvät opinnot ja valinnaisuuden (valinnaisuuksista vastaa opo)

20 20 osattava omatoimisesti seurata opintosuoritusten kertymistä ja hakea tukea opintojen suunnittelulle osattava hakea tukea mahdollisiin opintoihinsa liittyviin vaikeuksiin sekä työtä ja/tai opiskelupaikkaa kotimaasta tai ulkomailta tutustuttava aktiivisesti ja valittava viimeisen vuoden koulutusohjelmaopinnot osattava toimia oppilaitosyhteisössä ja sitouduttava opiskeluun osattava ajoittain ohjattuna suunnitella opintonsa tunnettava tutkintoonsa sisältyvät opinnot ja valinnaisuuden (valinnaisuuksista vastaa opo) osattava seurata opintosuoritusten kertymistä ja hakea tukea opintojen suunnittelulle osattava hakea tukea mahdollisiin opintoihinsa liittyviin vaikeuksiin sekä työtä ja/tai opiskelupaikkaa kotimaasta tai ulkomailta tutustuttava ja valittava viimeisen vuoden koulutusohjelmaopinnot osattava toimia oppilaitosyhteisössä ja sitouduttava opiskeluun, mutta ajoittain ohjattuna osattava ohjattuna suunnitella opintonsa tiedettävä ohjattuna tutkintoonsa sisältyvät opinnot ja valinnaisuuden (valinnaisuuksista vastaa opo) osattava ohjattuna seurata opintosuoritusten kertymistä ja hakea tukea opintojen suunnittelulle osattava ohjattuna hakea tukea mahdollisiin opintoihinsa liittyviin vaikeuksiin sekä työtä ja/tai opiskelupaikkaa kotimaasta tai ulkomailta tutustuttava ja valittava ohjattuna viimeisen vuoden koulutusohjelmaopinnot aktiivinen osallistuminen opintoihinsa ja niiden suunnitteluun ja seurantaan. vastuullinen toimiminta oppilaitosyhteisössä ja työssäoppimisessa sekä niiden ohjeiden ja sääntöjen noudattaminen eri koulutusohjelmavaihtoehdot Suoritustapa ja arviointi: aktiivinen osallistuminen TYÖSSÄOPPIMINEN 5ov Työssäoppimiseen sisältyy ammattiosaamisen näyttö. Työssäoppiminen arvioidaan vain siltä osin mikä ei sisälly kansalliseen näyttöaineistoon. Ammattiosaamisen näytön arviointi pohjautuu kansalliseen näyttöaineistoon. Näytön arvosana painottuu puolet opintokokonaisuuden arvosanasta. Arvioinnin kohde 1: Ammattitaidon ja ammatillisuuden kehittyminen, motivaatio ja opitun soveltaminen Osaa toimia alan normien, eettisten ohjeiden ja laatuvaatimusten mukaisesti. Osoittaa työskentelyssään tulevan ammatin edellyttämää vastuullisuutta ja asennoitumista. Hankkii tarvittavaa tietoa itsenäisesti. On motivoitunut oppimaan ja osaa soveltaa teoriatietoa käytännön toimintaan. Pystyy arvioimaan omaa oppimistaan ja kehittymistään. kiitettävä hallitsee alaan liittyvät normit ja laatuvaatimukset ja kykenee käsittelemään ja ratkaisemaan eettisiä ongelmatilanteita työssään pystyy työskentelemään vastuullisesti ja tavoitteellisesti ja itsenäisesti ratkaisemaan työssä eteen tulevia ongelmia

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA 2006 TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma 120 ov hyväksytty kyha

Lisätiedot

SÄHKÖALAN PERUSTUTKINTO

SÄHKÖALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET SÄHKÖALAN PERUSTUTKINTO AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA, ASENTAJA ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUSHALLINNON KOULUTUSOHJELMA 120 ov

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA INFORMAATIO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO MAALAUSALAN KOULUTUSOHJELMA MAALARI LATTIANPÄÄLLYSTÄJÄ TEOLLISEN PINTAKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET OPETUSHALLITUS 1999 Opetushallitus Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO. Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma Datanomi

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO. Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma Datanomi TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma Datanomi Ammattiopiston johtokunta hyväksynyt 9.5.2006 Voimaantulo

Lisätiedot

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 2 3 JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSET SEKÄ KURINPITOVAATIMUKSET...

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto Päivitetty 5.6.2012 Hyväksytty 23.8.2012 106 Evelina Tyynelä Sirkku

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys-

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty 4.8.2011 Rehtorin päätös 36/2011 SISÄLLYSLUETTELO opetus ja ohjaus (Valmentava I)...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1)

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) Saimaan ammattiopisto Sampon rehtori hyväksynyt 13.6.2013 Voimaantulo 1.8.2013 2 (13) Sisältö

Lisätiedot

Humanistinen ja kasvatusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma

Humanistinen ja kasvatusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma Humanistinen ja kasvatusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma NUORISO- JA VAPAA-AJAN OHJAAJA Tämä opetussuunnitelma

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto 2 Sisällys 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN, (YHTEISET OPINNOT) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN, (YHTEISET OPINNOT) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN, (YHTEISET OPINNOT) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Sisällysluettelo 5.1 PAKOLLISET TUTKINNON

Lisätiedot

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014

Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat 2008-2014 Rehtorin hyväksymä ammattitaitoa täydentävien pakollisten ja valinnaisten tutkinnon osien opetussuunnitelma, joka sisältää Arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Koulutuksen perusteet AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Määräys 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Sisältö JOHDANTO... 1 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2014 jälkeen

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov Liiketalous ja kauppa OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov hyväksytty kyha 26.9.2006 83 SISÄLTÖ I OSA OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Puualan perustutkinto

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA PERUSTUU AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEITA KOSKEVAAN MÄÄRÄYKSEEN 16/ 011/ 2010 1 Sisältö 1.

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Laadittu 31.5.2010 Lehtori Jaakko Huhtala Hyväksytty 10.6.2010 Rehtori Sirkku Purontaus Dynasty päätös 10.6.2010 päätös nro 45 Lain

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma KOSMETOLOGI KOSMETIIKKANEUVOJA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU 1.8.2012 YLEISTÄ... 3 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON,

Lisätiedot