OptiInno PEREHDYTTÄMISEN ABC

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OptiInno PEREHDYTTÄMISEN ABC"

Transkriptio

1 OptiInno PEREHDYTTÄMISEN ABC

2 Sisällysluettelo Johdanto Perehdyttämisopas Yleiset säännöt Pedagoginen, eettinen ja moraalinen perehdyttäminen Työpaikkaohjaajan tehtävät Miten laaditaan virtuaaliaineistoa uuden työntekijän tai opiskelijan tueksi Esimerkkejä esitykseen sopivista ohjelmista Sovellusesimerkkejä Yhteenveto

3 PEREHDYTTÄMISEN ABC Johdanto Tämä käsikirja on laadittu osana EAKR-rahoitteista OptiInno-hanketta. Vuosina toteutettu hanke on pitkälti keskittynyt kehittämään työpaikkaa oppimisympäristönä - ei pelkästään koulutuksen vaan myös työelämän näkökulmasta. Oppiminen on jatkuva prosessi eikä se lopu koulunkäynnin päättymiseen. Työelämässä tapahtuva oppiminen muuttuu usein hiljaiseksi osaamiseksi. Sitä pitäisi tehdä näkyväksi, ottaa talteen ja välittää eteenpäin. Kun uuden työntekijän perehdyttäminen suunnitellaan hyvin ja myös vanhat työntekijät sitoutetaan uuden ohjaajiksi, hiljainen osaaminen voi muuttua julkilausutuksi osaamiseksi. Tällä tavoin voidaan edistää henkilöstön ja sitä kautta myös työpaikan kehittämistä. Se, miten uusi työntekijä tai opiskelija perehdytetään työhönsä, on erittäin tärkeää hänen viihtyvyydelleen ja osallisuuden tunteelleen. Työsuojelu (www.tyosuojelu.fi) tarjoaa tietoa asioista, jotka on lain ja turvallisuuden näkökulmasta otettava huomioon uuden työntekijän perehdyttämisessä työhönsä. Olemme laatiessamme tätä Perehdyttämisen ABC -käsikirjaa sen sijaan halunneet keskittyä tarjoamaan ohjausta työnantajan keinoihin rakentaa ja kehittää uusien työntekijöiden perehdyttämistä tehtäviinsä pedagogisesta, eettisestä ja moraalisesta näkökulmasta. 1. Perehdyttämisopas 1.1 Yleiset säännöt Uudessa työpaikassa aloittaessaan työntekijällä on usein runsaasti erilaisia odotuksia. Ehkä työntekijällä on tietty kuva työpaikasta jo ennalta tai sitten hän ei tiedä siitä juuri mitään. Eri ihmisten ennakkotiedoissa voi olla suurta vaihtelua heidän aloittaessaan työn. On muistettava, että uudella, uraansa aloittelevalla työntekijällä esittää harvemmin vaatimuksia työnantajalleen. Työntekijä ei ehkä uskalla esittää vaatimuksia pelätessään joutuvansa irtisanotuksi. Kaikilla uusilla työntekijöillä on työsopimuslain mukaan koeaika. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia enintään neljän kuukauden koeajasta. Alle kahdeksan kuukauden työsopimussuhteessa koeaikaa saa olla enintään puolet. Kumpikin osapuoli voi koeaikana purkaa työsopimuksen, mutta ei epäasiallisin perustein. Koeajasta sovitaan työsopimuksen solmimisen yhteydessä. Koeaika voidaan poikkeuksellisesti liittää työsopimukseen myöhemmin, mikäli työtehtävät muuttuvat olennaisesti. Jos työhön sisältyy keskeytymättä yli neljä kuukautta kestävää koulutusta (tässä ei tarkoiteta tavanomaista perehdyttämiskoulutusta), koeaika voi kestää enintään kuusi kuukautta. Työnantajan on tarkasti kerrottava työntekijälle tämän oikeudet ja velvollisuudet. Työnantajan on annettava työntekijälle kirjallisen selvitys keskeisistä työehdoista, mikäli niitä ei ole määritelty työsopimuksessa. Selvitys annetaan ensimmäisellä palkkakaudella. 3

4 1.2 Pedagoginen, eettinen ja moraalinen perehdyttäminen 4

5 Perehdyttäminen ei mielellään saisi kestää yli neljää tuntia. Siihen lasketaan myös tiloihin tutustuminen. Aluksi uusi työntekijä toivotetaan tervetulleeksi. Perehdyttämisestä vastaava henkilö ottaa uuden työntekijän vastaan. Mikäli käytätte tietokonetta, projektoria ja fläppitaulua, tarkistakaa että ne ovat saatavilla ja toimivat. Tilaisuuden aluksi kaikki esittäytyvät ja yrittävät luoda turvallista ja luottamusta herättävää ilmapiiriä. Käytä mielellään tarkistuslistaa, jossa luetellaan käsiteltävät asiat. Tarkistuslistaa laatiessasi on erittäin tärkeää ottaa huomioon juridiset, laadulliset ja työympäristöön liittyvät seikat (katso esim. ISO 9001, OHSAS ja IIP) ja huolehdi, että ne käydään tarkasti läpi työntekijän kanssa. Tarkistuslista voi mielellään sisältää myös esim. seuraavat seikat: 1. Toiminnan esittely Millainen työpaikka on, lyhyt historia, tuotteet, alat, markkinat, taloudellisesti tärkeät virstanpylväät, johtamisjärjestelmä, organisaatio, kehitysmahdollisuudet, kulttuuri, bonusjärjestelmät. 2. Yleiset säännöt Työajat, palkat, loma, poissaolo, vakuutukset, vaitiolovelvollisuus ja mahdollisen salassapitosopimuksen allekirjoittaminen. 3. Työympäristö Ateriajärjestelyt, työterveydenhuolto, ergonomia ym. 4. Vapaa-ajantoiminta Työpaikan tukema vapaa-ajantoiminta, työnantajan järjestämät juhlat jne. 5. Muut henkilöstöasiat Tiedotustoiminta eli miten ja minkä kanavien kautta tiedotus hoidetaan sisäisesti, työyhteisössä (esim. kokoukset, s-posti, intranet, uutiskirjeet). 6. Luottamusmiesorganisaatio Luottamusmiehet ja heidän toimintansa. 7. Työsuojelu Turvallisuusasiat käydään läpi ja kerrotaan työvaatetuksesta, vastuista ja velvollisuuksista. 8. Tietoa kiertokävelyn yhteydessä Uudelle työntekijälle esitellään työpaikkaa kiertokävelyn aikana, hänet esitellään kollegoille, hän tutustuu sosiaalitiloihin jne. Jos uusi työntekijä työskentelee tuotannossa, hänelle on korostettava turvallisuuden merkitystä. Lisäksi laatu, motivaatio, osallisuus, johtaminen, tavoitteellisuus, pätevyys ja henkilökohtainen kehittyminen on tärkeitä esiin nostettavia seikkoja. Hyvällä perehdyttämisellä voi toiminnasta luoda myönteistä kuvaa uudelle työntekijälle. Sillä poistetaan tarpeetonta stressiä ja epävarmuutta jo heti ensimmäisenä päivänä. Pian varsinaisen perehdyttämisen jälkeen, mielellään jo seuraavana päivänä, työntekijän kanssa tulee käydä läpi muu tehtävään liittyvä koulutus. Perehdyttämisestä vastaava voi lisäksi toimia uuden työntekijän mentorina ensimmäisen kuukauden ajan. 5

6

7 Jos yrityksessä on työpaikk avat työte täviin k ty tekijän v katsoa ävän niistä itsenäisesti s. k 2 työpaikk te tävät). Tämä k voi v k viikkoa. työntek k tenkin tarjota teeseen toimintaan, k työpaikk oppineen tietyt kykenev r te tävistä itsenäisemmin. Käytä per k ja jos niitä on saata Tämän käsikirjan tetään miten esitt yaineistoa pystyy yvin atimaan t v kin v Koska yvän k van antaminen työpaikasta k on tärkeää, per vastaava ja työpaikk kannattaa v Jonas Sandlin OY KWH MIRKA AB 2. Työpaikkaohjaajan tehtävät työpaikan k ria ja ajatt Se on tärkeä te tävä ja voi vaik työtek ty kän aikaa. Työpaikkaohjaajana sinun pitää tuntea: työpaikan toiminta, tavoitteet ja työprosessit. työpaikan säännöt ja määräykset, esim. ). ja miksi. Työpaikkaohjaajana sinun pitää: se vittää työn. 7

8 Eivor Romar, Åbo Akademi/Kasvatustieteen tiedekunta ja Lena Nyman-Lehtinen, Optima 3 Miten laaditaan virtuaaliaineistoa uuden työntekijän tai opiskelijan tueksi mitä, miksi ja miten Sisällön suunnittelu = mitä: Sisällön perustelut = miksi: 8

9 Menetelmien selventäminen = miten: Kenelle Milloin 3.1 Esimerkkejä esitykseen sopivista ohjelmista Powerpoint 9

10 Prezi - Prezi on esitysten laadintaan tarkoitettu ilmainen internet-pohjainen ohjelma. Sen sijaan että sivut rakennettaisiin erikseen kuten esim. Powerpointissa, Prezissä työskennellään yhdellä ainoassa suurella arkilla. Siihen kirjoitetaan teksi, lisätään kuvat ja filmipätkät, zoomataan pienemmäksi ja suuremmaksi, käännetään ja kierretään, siirretään ja skaalataan aineisto ja lopuksi aineisto linkitetään esitysjärjestykseen. Kun Prezi on valmis, se tallennetaan verkkoon, josta sen voi helposti taas poimia esiin. Voit myös ladata esityksesi erilliseksi tiedostoksi, jolloin voit esittää sen myös ilman internet-yhteyttä. Mitä kannattaa muistaa Prezi-esitystä laadittaessa: sen jälkeen aineisto haluamallasi tavalla. pitkiä matkoja. näytöt ovat nykyään usein laajakuvaformaattia, kun taas videoprojektorit käyttävät usein vanhaa 4:3-formaattia. Se voi vaikuttaa esityksesi lopulliseen ulkoasuun. 3.2 Sovellusesimerkkejä neistoa lähinnä verkkoon tai intranettiin. ispring Free - Virtualisoi jo olemassa olevan tai uuden Powerpoint-esityksen julkaistavaksi verkkoon tai intranettiin. Esityksestä tulee interaktiivinen filmi, joka sisältää esim. ääntä, kuvaa ja animaatioita. Käyttäjä voi itse siirtyä eteenpäin omaa vauhtia ja tarvittaessa katsoa uudelleen tietyt jaksot tai koko esityksen. Quick Publish tai Publish. Valitse, mihin haluat tallentaa esityksen. 10

11 Screencast-O-Matic - Näytön tapahtumien tallennusohjelmalla, esim. Screencast-O-Maticilla, voi nauhoittaa tietokonenäytön tapahtumia, laatia ns. ruutukaappausvideoita. Videoon voi liittää myös kertojan äänen ja selventäviä tekstejä. Tällainen nauhoitus voi havainnollistaa tietokoneella, miten eri työvaiheet tehdään sen sijaan, että ne kuvattaisiin sanallisesti. Fredrik Åman ja Andreas Sundstedt, Åbo Akademi/Kasvatustieteen tiedekunta Yhteenveto Tämän käsikirjan tarkoituksena on tarjota yleisiä vinkkejä ja ideoita, jotka voivat auttaa tarjoamaan uusille työntekijöille hyvän alun ja osallisuudentunteen. Laadi omat tarkistuslistat oman toimintasi pohjalta helpottamaan työpaikkaasi perehdyttämistä. Käy mielellään uuden työntekijän kanssa seurantakeskustelu jonkin ajan kuluttua (n. 6 kuukautta) ja käytä hyväksesi häneltä saamasi palaute perehdyttämisen kehittämiseksi edelleen. Seurantakeskustelussa voi käsitellä esimerkiksi seuraavia asioita: Mitä paremmin työntekijät tuntevat työpaikan kulttuurin, työtoverinsa ja työnantajan tavoitteet, sitä paremmat edellytykset hyvinvoivan työyhteisön saavuttamiseen ovat. Työyhteisönsä osaksi itsensä tuntevat työntekijät, jotka toimivat yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi, ovat kehitystä edistävä voimavara. 11

12 06/2012

Perehdyttäminen tulokkaan kehityskeskustelu

Perehdyttäminen tulokkaan kehityskeskustelu Perehdyttäminen tulokkaan kehityskeskustelu Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Perehdyttämisen lähtökohta 3. Tavoitteena menestys 4. Yhteistyöllä se onnistuu 5. Perehdyttämisen malli 6. Perehdyttämisen tarkistuslista

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

UUDEN TYÖNTEKIJÄN PEREHDYTYS

UUDEN TYÖNTEKIJÄN PEREHDYTYS UUDEN TYÖNTEKIJÄN PEREHDYTYS LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketalouden koulutusohjelma Johtaminen ja viestintä Opinnäytetyö Kevät 2014 Petri Salonen Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

TYÖPAIKKA- KOULUTTAJAN OPAS

TYÖPAIKKA- KOULUTTAJAN OPAS TYÖPAIKKA- KOULUTTAJAN OPAS Kerro minulle ja unohdan, näytä minulle ja muistan, tee kanssani ja ymmärrän. Hyvä työpaikkakouluttaja! Sinulle on tarjoutunut antoisa ja haastava tehtävä. Työpaikkakouluttajana

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen

Oppisopimuskoulutuksen Oppisopimuskoulutuksen opas - opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle Oppisopimuspalvelut Ketunpolku 1 Tieto 1 87100 Kajaani www.kao.fi/oppisopimuskoulutus 1 Oppisopimus on nykyaikainen

Lisätiedot

TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE

TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun

Lisätiedot

MALLI VUOKRATYÖN TYÖTURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN VARMISTAMISEEN

MALLI VUOKRATYÖN TYÖTURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN VARMISTAMISEEN MALLI VUOKRATYÖN TYÖTURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN VARMISTAMISEEN 2011 Sisällysluettelo OSA I: MALLI JA SEN KÄYTTÄMINEN... i Mallin tausta... ii Mallin tarkoitus ja käyttäminen... ii Malli vuokratyön työturvallisuuden

Lisätiedot

Hyvä perehdytys -opas

Hyvä perehdytys -opas Sarja B Oppimateriaalia Kumppanuudella tuloksiin pk-yrityksissä - OR-BITS Hyvä perehdytys -opas Hyvä perehdytys -opas Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja Oppimateriaalia, osa 4 Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Miten ohjaat työssäoppijoita

Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Terttu-projekteissa kehitetty koulutusmateriaali työpaikkojen ja yritysten työpaikkaohjaajille Pirjo Lehtoranta Harri Leivo Seija Haapasalo Miten

Lisätiedot

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen OSAAMISTA KEHITTÄMÄÄN! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Oppaan sisällön on tuottanut

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE SISÄLTÖ Miten käytän opasta? 3 Nuorisoseura työpaikkana 4 Miten nuorisoseura voi palkata työntekijän? 5 Työllistämisen eri vaihtoehdot 6 Palkkatuki 6 Kuntien työllistämistuet

Lisätiedot

Onnistuneesti työelämään!

Onnistuneesti työelämään! JOHANNA KORKEAMÄKI TERHI KORKIALA KIMMO TERÄVÄ Onnistuneesti työelämään! Tukea nuoren työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa Sisällys 3 Lukijalle 5 Nuoret ja työ 5 Tukea nuoren työuran alkuun 6 Nuoret

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun perehdytysopas

Henkilökohtaisen avun perehdytysopas 2010 Henkilökohtaisen avun perehdytysopas HAVU - hanke Henkilökohtaisen avun perehdytysopas työnantajille, edunvalvojille, työnjohtajille ja heidän avustajilleen. Opas sisältää yleistä tietoa käytännöistä

Lisätiedot

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Yliopisto-opintojen työelämäintegraatio hanke 2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työhön perehdyttäminen ja työn opastus Tapausesimerkkinä Puukeskus Oy.

Työhön perehdyttäminen ja työn opastus Tapausesimerkkinä Puukeskus Oy. Työhön perehdyttäminen ja työn opastus Tapausesimerkkinä Puukeskus Oy. PRO FORMA DIDACTICA Kevät 2005 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelija: Risto Goman Tutor: Tuulikki

Lisätiedot

Tervetuloa työnvälitykseen!

Tervetuloa työnvälitykseen! Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Finska Tervetuloa työnvälitykseen! Information till dig som är arbetssökande Tietoa työnhakijalle Työnvälitys palvelee kaikkia

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille

Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille KE-78-09-735-FI-C Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille Euroopan unionin aloite Sisällysluettelo Pk-työnantajat ja moninaisuus 1 Mitä muut pk-työnantajat ajattelevat moninaisuudesta ja tekevät sen

Lisätiedot

Työpaikkakouluttajan opas

Työpaikkakouluttajan opas Työpaikkakouluttajan opas Hyvä työpaikkakouluttaja! Sinulle on tarjoutunut antoisa ja haastava tehtävä. Työpaikkakouluttajana olet mukana niin koulutuksen suunnittelussa kuin opiskelijan ohjauksessa ja

Lisätiedot

PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE

PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma Tapahtumamatkailu Opinnäytetyö Kevät 2015 Tiina Laine Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola

PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Vastavalmistuneiden opettajien ja heidän rehtoreidensa kokemuksia perehdytyksestä Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola Kasvatustieteen Pro Gradu -tutkielma Syksy 2013 Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. Työpaikkakouluttajan. opas

OPPISOPIMUS. Työpaikkakouluttajan. opas OPPISOPIMUS Työpaikkakouluttajan opas Hyvä työpaikkakouluttaja! Sinulle on tarjoutunut antoisa ja haastava tehtävä. Työpaikkakouluttajana olet mukana niin koulutuksen suunnittelussa kuin opiskelijan ohjauksessa

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset

GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset AVOIMET KYSYMYKSET: 1. Taustatiedot Kuvatkaa lyhyesti organisaationne toimintaa mukaan lukien organisaationne toimiala, tuotteet/palvelut sekä

Lisätiedot

Kirkon perehdyttämisopas. Aineistoa seurakuntien johdolle, esimiehille ja muille perehdyttäjille

Kirkon perehdyttämisopas. Aineistoa seurakuntien johdolle, esimiehille ja muille perehdyttäjille Kirkon perehdyttämisopas Aineistoa seurakuntien johdolle, esimiehille ja muille perehdyttäjille Kirkon koulutuskeskus 1.10.2010 Kirkon perehdyttämisopas on Kirkon koulutuskeskuksessa valmisteltua aineistoa

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot