KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTO. Voimassa alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTO. Voimassa 19.11.2012 alkaen"

Transkriptio

1 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTO Voimassa alkaen

2 SISÄLLYS 1 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNON SUORITTANEEN TYÖN KUVAUS Ammatin kuvaus Alan arvoperusta Toimintaympäristöt Ammattitaidon kuvaus KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN VALMISTAVA KOULUTUS Opetusjärjestelyt ja oppiminen Arviointi valmistavassa koulutuksessa TUTKINTOTILAISUUDET Tutkintotilaisuuksien prosessi KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNOSSA VAADITTAVA AMMATTITAITO JA ARVIOINNIN PERUSTEET SEKÄ VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT Ammatissa toimiminen Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen Oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen Yrittäjyys... 25

3 3(27) 1 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNON SUORITTANEEN TYÖN KUVAUS 1.1 AMMATIN KUVAUS Tutkinnon suorittanut osallistuu eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Työ sisältää kasvun, kehityksen, oppimisen ja toiminnan tukemista, ohjaamista ja avustamista erilaisissa toimintaympäristöissä. Työn tavoitteena on hyvinvoiva lapsi, nuori tai aikuinen, joka voi toimia optimaalisella tavalla yhteisössään sekä kasvaa, kehittyä ja oppia omien yksilöllisten edellytystensä mukaisesti. Hän saa tarvitsemansa tuen, ohjauksen ja avustuksen, jonka avulla hän voi toimia mahdollisimman itsenäisesti ja omatoimisesti. Työtä ohjaavat kasvatukselliset ja pedagogiset tavoitteet. Työ pohjautuu ihmisen kehityksen kokonaisvaltaiseen tuntemiseen sekä kasvun ja oppimisen teoreettisten lähtökohtien huomioon ottamiseen työssä. 1.2 ALAN ARVOPERUSTA Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus perustuu eettisesti kestäviin periaatteisiin. Työn arvoperustana eri kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan toimintaympäristöissä ovat humanistinen elämänkatsomus ja ihmisen kohtaaminen kokonaisvaltaisena toimijana. Humanismissa korostuvat yksilön arvokkuus ja autonomia, vastuut ja velvollisuudet sekä empatia ja välittäminen. Tutkinnon suorittanut arvostaa omaa ammattiaan ja ammatillista osaamistaan ja toimii oman ammattinsa edustajana työyhteisössä ja yhteistyöverkostoissa. 1.3 TOIMINTAYMPÄRISTÖT Tutkinnon suorittaneen toimintaympäristöinä ovat mm. varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa päivähoito, esiopetus ja peruskoulu sekä aamu- ja iltapäivätoiminta ja vapaa-ajan toiminnot. Toisella asteella toimintaympäristöjä ovat mm. vammaisten opiskelijoiden valmentava kuntouttava opetus ja ohjaus, maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus, ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, ammatilliset tutkintokoulutukset ja lukio. Tutkinnon suorittaneen toimintaympäristö voi olla myös muu opiskeluun, työhön, vapaa-aikaan tai kotiin liittyvä toimintaympäristö esimerkiksi henkilökohtaista avustamista tarvitsevan avustettavan tarpeiden mukaan. 1.4 AMMATTITAIDON KUVAUS Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan työ edellyttää soveltuvuutta alan työtehtäviin. Keskeiset vaatimukset työssä ovat hyvät vuorovaikutus- ja ohjaustaidot sekä yhteistyötaidot. Tutkinnon suorittanut toimii yksilölähtöisesti yhteistyössä eri verkostojen kanssa sekä moniammatillisen tiimin jäsenenä. Yhteistyö huoltajien kanssa on myös tärkeä osa työtä. Monikulttuuriset perheet ovat osa yhä monimuotoisempaa yhteistyötä.

4 4(27) Alan työtehtävät muuttuvat ja laaja-alaistuvat. Lapset ja nuoret tarvitsevat lähelleen turvallisia, ammattitaitoisia aikuisia, joilla on aikaa ja kykyä läsnäoloon ja välittämiseen. Työntekijät luovat yhdessä turvallisen ja yhteisöllisen arjen, mikä edistää lasten ja nuorten mielenterveyttä ja ehkäisee syrjäytymistä. Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon suorittaneella on tietoyhteiskunnassa tarvittavat perusvalmiudet ja edellytykset tieto- ja viestintätekniikan sekä teknologian monipuoliselle hyödyntämiselle työssään. Tutkinnon suorittanut osaa myös hyödyntää ilmaisutaitojaan toiminnan ohjauksessa. Erilaisten ryhmien ohjauksessa korostuvat itsenäisen toiminnan suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin taidot. Työ vaatii havainnointikykyä ja tilanteiden tunnistamis- ja arviointikykyä sekä harkintaan perustuvaa kriittistä ongelmanratkaisua ja päätöksentekoa. Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon suorittanut osaa perustella työssään tekemänsä ratkaisut ja valinnat. Työn kehittäminen edellyttää kykyä ja halua jatkuvaan oman toiminnan arviointiin ja itsensä kehittämiseen työryhmän jäsenenä. 2 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto muodostuu neljästä pakollisesta tutkinnon osasta. Lisäksi on mahdollista suorittaa yksi valinnainen tutkinnon osa, Yrittäjyys. Tutkinto on valmis, kun kaikki pakolliset tutkinnon osat on hyväksytysti suoritettu. Taulukko 1. Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon osat. Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto Pakolliset osat Ammatissa toimiminen Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen Oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen Valinnainen osa Yrittäjyys 3 VALMISTAVA KOULUTUS 3.1 OPETUSJÄRJESTELYT JA OPPIMINEN Tutkintoon valmistava koulutus järjestetään tutkinnon perusteiden mukaisesti ja valmistavaan koulutukseen sisältyy myös työelämässä tapahtuva tavoitteellinen, ohjattu ja arvioitu opiskelu, työssä oppiminen. Työssä oppimispaikat sovitaan yhteisesti opiskelijan ja opettajien kanssa. Opiskelu perustuu opetussuunnitelmaan, jonka pohjalta jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen oppimissuunnitelmansa (HOPS) sekä tutkintosuoritusten suunnitelman yhteistyössä opettajien kanssa. HOPSia tarkennetaan ja sen toteutumista arvioidaan ohjauskeskusteluissa.

5 5(27) Koulutuksessa ja ohjauksessa korostuvat opiskelijoiden aktiivista ja yhteistoiminnallista opiskelua tukevat menetelmät sekä kokemuksellinen oppiminen. Opiskelija rakentaa kuvaa ympäröivästä todellisuudesta ja itsestään sen osana. Tämän hän tekee valikoimalla ja tulkitsemalla tietoa sekä ottamalla vastaan palautetta omasta toiminnastaan. Oppiminen on todellisuuden kuvan rakentumista ja muuntumista (konstruointia) jo olemassa olevan tiedon pohjalta. Keskeistä on kuinka tieto syntyy ihmisten välisissä vuorovaikutussuhteissa opiskelijaryhmän, opiskeluyhteisön ja työpaikoilla työyhteisön jäsenten kanssa. Opettajan ja opiskelijan suhde on yhteistyösuhde, jossa opiskelijaa tuetaan itseohjautuvuuteen, kriittiseen ajatteluun ja itsearviointiin sekä vastuuseen omasta ja yhteisvastuullisesti koko ryhmän oppimisesta. Läpi koulutuksen kulkevalla yksilö- ja ryhmäohjauksella tuetaan opiskelija ammatillista kasvua. 3.2 ARVIOINTI VALMISTAVASSA KOULUTUKSESSA Arvioinnilla ohjataan, motivoidaan ja kannustetaan opiskelijaa tavoitteiden saavuttamiseen, tuetaan opiskelijan myönteisen minäkuvan kehittymistä sekä kasvua ammatti-ihmisenä. Opiskelijan ohjauksen ja kannustuksen lisäksi arvioinnin tulee tuottaa tietoa opiskelijoiden osaamisesta opiskelijalle itselleen, työnantajille sekä jatko-opintoihin pyrkimistä varten. Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa arvioidaan opiskelijan oppimista suhteessa tutkinnon perusteissa asetettuihin ammattitaitovaatimuksiin. Valmistava koulutus arvioidaan asteikolla T1-K3. Oppisopimuskoulutuksessa niin tietopuolinen ja työpaikalla tapahtuva oppiminen arvioidaan asteikolla T1-K3. Numeraalisen arvioinnin lisäksi opiskelija saa myös laadullista arviointia. Arviointiin vaikuttavat opiskelijan itsearviointi, työssäoppimisen ohjaajan ja opettajan arviointi. 4 TUTKINTOTILAISUUDET Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnossa ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa (=osaamisen arviointi). Tutkintotilaisuuden järjestäminen ja tutkintotilaisuuteen liittyvät tehtävät suunnitellaan yhdessä työelämän edustajien kanssa. Tutkintotilaisuudet arvioidaan tutkinnon osittain Opetushallituksen hyväksymien arviointikriteerien mukaisesti arviointiasteikolla hyväksytty hylätty. Edellytyksenä tutkintotilaisuuteen osallistumiselle on se, että tutkinnon suorittajalla katsotaan olevan osaamista niin, että hän voi selviytyä tutkintotilaisuudesta hyväksyttävästi. 4.1 TUTKINTOTILAISUUKSIEN PROSESSI Tutkintotilaisuudet toteutetaan toimintaympäristöissä, joissa koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja toimii ja joissa hänen on mahdollista tuoda esille osaamisensa kansallisten arviointikriteerien vaatimusten mukaan. perehtyy työpaikan ja sen toimintatapoihin ennen tutkintosuoritusta. ja tutkintosuorituksen arvioijat (työntekijöiden ja työnantajan edustaja) perehdytetään kuhunkin tutkintotilaisuuteen. tekee kirjallisen suunnitelman, jonka hän esittää tutkintosuorituksen arvioijille ennen tutkintosuorituksen alkamista. Tutkintosuoritus kes-

6 6(27) tää noin 5 työvuoroa. Tutkintosuorituksen jälkeen pidetään arviointikeskustelu. Ennen arviointikeskustelua tutkinnon suorittaja tekee kirjallisen itsearvioinnin, jossa hän peilaa omaa osaamistaan ja tietämystään kansallisiin arviointikriteereihin. Arviointipäätösesitys tehdään kolmikantaisesti (tutkinnon järjestäjän edustaja, työnantajan edustaja, työntekijöiden edustaja). lle kerrotaan välittömästi päätöksen jälkeen hänen suoriutumisensa taso (arvosana) ja perustelut. Lopullisen päätöksen tekee tutkintotoimikunta. 5 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNOSSA VAADITTAVA AMMATTITAITO JA ARVIOINNIN PERUSTEET SEKÄ VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon pakolliset tutkinnon osat 5.1 AMMATISSA TOIMIMINEN Opiskelija suorittaja saa valmiudet toimia eri toimintaympäristöissä eri-ikäisten henkilöiden ohjaajana, tukijana ja avustajana. Hän osaa toimia lasten, nuorten tai aikuisten parissa työskennellen moniammatillisessa yhteistyössä ja palveluihin ohjaten, oman työnsä eettisiä periaatteita noudattaen sekä ohjaustoimintaa ohjaavien suunnitelmien, määräysten sekä lainsäädännön mukaan toimien. Opiskelija osaa ohjata yksittäistä asiakasta, pienryhmää tai koko ryhmää ja hän osaa toimia moniammatillisessa verkostoyhteistyössä. Opiskelija osaa toimia erilaisissa kasvatus-, opetus ja sosiaalialan ympäristöissä ja ohjata palveluihin, osaa noudattaa työnsä eettisiä periaatteita ja työtään ohjaavia säädöksiä ja asiakirjoja. Osaa toimia monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. Osaa ylläpitää toimintakykyään ja työhyvinvointiaan. Noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita. Ammattitaitovaatimukset osaa toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan ympäristöissä ja ohjata palveluihin. Arvioinnin kohteet Erilaisissa kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan toimintaympäristöissä toimiminen Arviointikriteerit toimii ammatillisesti ja asiakaslähtöisesti varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa sekä eri-ikäisten henkilöiden henkilökohtaisena avustajana toimii moniammatillisessa yhteistyössä varhaiskasvatuksen, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja opetusalan työntekijöiden kanssa oman vastuualueensa mukaisesti sovitulla tavalla ottaa työssään huomioon oppilas- ja opiskelijahuollon tavoitteet ja toimintatavat ja toimii vastuualueensa mukaisesti oppilas- ja opiskelijahuoltotyössä. Palveluihin ohjaaminen ohjaa lapsia, nuoria ja aikuisia julkishallinnon päätöksentekojärjestelmän sekä suomalaisen koulutusjärjestelmän tuntemusta hyödyntäen

7 7(27) Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa toimiminen ja järjestelmän tunteminen tarvittaessa käyttämään kasvatus- ja opetusalan sekä sosiaali- ja terveysalan palveluita tarkoituksenmukaisella tavalla tarvittaessa käyttämään lapsiperheille suunnattuja julkisia, kolmannen sektorin ja vapaaehtoistyön palveluita hyödyntäen työssään julkisten palvelujen tiedonhaun menetelmiä. hyödyntää työssään tietoja erilaisista aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen muodoista, järjestäjistä ja sisällöllisistä painotuksista. osaa noudattaa työnsä eettisiä periaatteita Ammattieettinen toiminta toimii työssään kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan yleisten eettisten periaatteiden mukaisesti toimii työssään huomioiden erilaiset ihmiskäsitykset tunnistaa omien arvojensa ja ihmiskäsityksensä vaikutuksen toimintaansa perustelee toimintansa ja ratkaisunsa eettisten periaatteiden pohjalta toimii kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan arvojen ja työyhteisössä yhteisesti sovittujen normien mukaisesti suhteuttaa omat vastuunsa ja työn rajat suhteessa muun henkilöstön toimintaan työskentelee kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan salassapitosäädöksien mukaisesti. osaa noudattaa työtään ohjaavia säädöksiä ja asiakirjoja. Lainsäädännön sekä kansallisten että kansainvälisten sopimus- asiakirjojen mukaisesti, kuten toimii omaa työtään ohjaavien säädösten ja muiden ohjaavien ten ja julistusten mukaan toimiminen Suomen perustuslaki Yleiset lait, asetukset ja sopimukset kuntalaki hallintolaki henkilötietolaki laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta lastensuojelulaki ja -asetus laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä työturvallisuuslaki ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus YK:n lapsenoikeuksien sopimus sosiaalihuoltolaki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettu laki yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnasta annettu laki laki kehitysvammaisten erityishuollosta vammaispalvelulaki ja -asetus Päivähoitoa ja koulutusta koskevat lait ja asetukset laki lasten päivähoidosta ja asetus perusopetuslaki ja -asetus valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta lukiolaki ja -asetus laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä laki ammatillisesta koulutuksesta ja asetus

8 8(27) valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista seuraa toimintaan liittyvien säädösten, suositusten ja julistusten muutoksia siltä osin kuin ne liittyvät omaan työhön. Toimintaa ohjaavien suunnitelmien ja määräysten mukaan toimiminen Työlainsäädännön noudattaminen Työturvallisuusmääräysten noudattaminen toimii omaa työtään koskevien opetussuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti omalla vastuualueellaan toimii omaa työtään ohjaavien valtakunnallisten ja paikallisten ohjeiden, suositusten ja suunnitelmien mukaisesti omalla vastuualueellaan toimii johdonmukaisesti opettajien antamien ohjeiden mukaisesti ja yhteistyössä muun opetus- ja oppilas- tai opiskelijahuoltohenkilöstön kanssa. toimii työsopimuslain mukaisesti toimii omaa työtään koskevien säädösten, oikeuksien, vastuiden ja velvollisuuksien mukaisesti. toimii työturvallisuuslain ja työturvallisuusmääräyksien mukaisesti toimii työturvallisuuden edellyttämällä tavalla toimii ennaltaehkäisevästi ja ammatillisesti turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa. osaa toimia monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. Kulttuuritaustan huomioon ottaminen ottaa työssään huomioon suomalaisen valtakulttuurin ja vähem- mistökulttuurit Suomessa sekä erityisesti paikalliset vähemmistökulttuurit toimii yksilöiden tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja inkluusiota tukevalla tavalla toimii ammatillisesti eri kulttuuritaustoista tulevien kanssa sekä monikulttuurisissa verkostoissa tarkastelee kriittisesti omia asenteitaan erilaisuutta kohtaan ennaltaehkäisee toiminnallaan ennakkoluuloja ja stereotypioita. osaa ylläpitää toimintakykyään ja työhyvinvointiaan. Toimintakyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitä- minen toimii oman fyysisen ja psyykkisen työhyvinvoinnin tekijät huomioon ottaen tunnistaa omat voimavaransa sekä ylläpitää ja edistää toimintakykyään ja terveyttään hyödyntää työssään työyhteisön vertaistukea ja työnohjausta edistää osaltaan työyhteisön hyvinvointia ja toimivuutta työskentelee ergonomisesti ja huolehtii omasta työergonomiastaan. osaa toimia työyhteisössään kasvattajana Sisäisen yrittäjyyden periaatteet toiminnassa osoittaa arvostavansa omaa työtään tekee työtään tavoitteellisesti ja aktiivisesti työlleen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi

9 9(27) toimii oma-aloitteisesti, taloudellisesti ja tuloksellisesti. Työn organisointi Oman työn arvioiminen ja kehittäminen organisoi työnsä ja ajankäyttönsä itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa asettaa työtehtävänsä tärkeysjärjestykseen toimii joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti työyhteisön tarpeet huomioon ottaen. arvioi realistisesti omia vahvuuksiaan ja ammatillisen kehittymisen haasteitaan arvioi oman toimintansa tuloksia seuraa ja hyödyntää alalla tapahtuvaa kehitystä oman työskentelynsä kehittämiseksi. Valmistavan koulutuksen keskeiset sisällöt: Työn toimintaympäristöt ja työhyvinvointi ammatillinen ja asiakaslähtöinen toiminta erilaisissa toimintaympäristöissä moniammatillinen yhteistyö oppilas- ja opiskelijahuolto opiskelijan tukena aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen muodot, järjestäjät ja sisällölliset painotukset fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen toimintaympäristö toimintaympäristöstä huolehtiminen suomalainen valtakulttuuri vähemmistökulttuurit Suomessa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä toiminta inkluusion periaate monikulttuuriset verkostot asenteet, ennakkoluulot ja stereotypiat kielellinen ja kulttuurinen identiteetti ja sen edistäminen työturvallisuuslaki työturvallisuusmääräykset työturvallisuuden edellyttämä ja ennaltaehkäisevä toiminta fyysisen ja psyykkisen työhyvinvoinnin tekijät oman toimintakyvyn ja terveyden edistäminen työyhteisön vertaistuki ja työnohjaus Yksilö yhteiskunnassa julkishallinnon päätöksentekojärjestelmä suomalainen koulutusjärjestelmä kasvatus- ja opetusalan palvelujärjestelmät sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmät kolmannen sektorin ja vapaaehtoistyön palvelut julkisten palvelujen tiedonhaun menetelmät perhetaustan, elinolojen, kulttuuri- ja elämäntapaerojen vaikutus työhön ja toimintaan

10 10(27) Ammatillisuus kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan yleiset eettiset periaatteet keskeiset ihmiskäsitykset työn perustana olevat arvot ja omien arvojen tunnistaminen vastuullinen ja tasa-arvoinen toiminta työyhteisössä oman työn arvostus tavoitteellinen ja tuloksellinen työskentely työn organisointi ja ajan käyttö työyhteisön huomiointi oman toiminnan arviointi ja kehittäminen alan kehityksen seuraaminen joustava toiminta muuttuvissa tilanteissa Työtä ohjaavat lait, säädökset ja säännökset yleiset lait, asetukset ja sopimukset o salassapitosäädökset o Suomen perustuslaki o kuntalaki o hallintolaki o henkilötietolaki o laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta o lastensuojelulaki ja -asetus o laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä o ihmisoikeuksien yleismaalimallinen julistus o YK:n lapsen oikeuksien sopimus o sosiaalihuoltolaki o sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettu laki o yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnasta annettu laki o laki kehitysvammaisten erityishuollosta o vammaispalvelulaki ja -asetus Päivähoitoa ja koulutusta koskevat lait ja asetukset o laki lasten päivähoidosta ja asetus o perusopetuslaki ja -asetus o valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta o lukiolaki ja -asetus o laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä o laki ammatillisesta koulutuksesta ja asetus o valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista Työlainsäädäntö o Työlainsäädäntö o omaa työtä koskevat säädökset, oikeudet, vastuut ja velvollisuudet Kasvattajana toimiminen 1 opetussuunnitelmat ja niiden tavoitteet o opetussuunnitelma työn perustana (yleiset tavoitteet) o varhaiskasvatus o esiopetus

11 11(27) o perusopetus o 2. aste o APIP -toiminta muut työtä ohjaavat ohjeet, suositukset ja suunnitelmat 5.2 KASVUN JA KEHITYKSEN TUKEMINEN JA OHJAAMINEN Opiskelija saa valmiudet toimia eri toimintaympäristöissä eri-ikäisten henkilöiden kasvun ja kehityksen tukemisessa ja ohjaamisessa. Hän osaa toimia tukien lasten, nuorten tai aikuisten kasvua ja kehitystä, edistäen tuettavien terveyttä ja hyvinvointia sekä toimii kasvattajana työyhteisössään. Opiskelija osaa toimia työyhteisössään kasvattajana, hän osaa tukea ohjattavien kasvua ja kehitystä sekä huolehtia toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta. Hän osaa ehkäistä ohjattavien syrjäytymistä ja puuttua kiusaamistilanteisiin. Opiskelija osaa toimia ammatillisessa vuorovaikutuksessa ohjattavien, työyhteisönsä toimijoiden, huoltajien ja verkostojen kanssa. Hän osaa arvioida ja kehittää omaa työtään Ammattitaitovaatimukset osaa toimia työyhteisössään kasvattajana Kasvattajana toimiminen työyhteisössä toimii työssään kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan salassapitosää- dösten mukaisesti toimii eettisesti ja tasapuolisesti kasvatettavia ja työtovereita kohtaan soveltaa ohjaustyössään erilaisia kasvatusnäkemyksiä toimii johdonmukaisesti ja vastuullisesti yhteistyössä muiden kasvattajien kanssa ja ymmärtää erilaisia ajattelu- ja toimintatapoja tukee yksilöiden osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta omaan yhteisöönsä ja vertaisryhmäänsä edistää yksilön tarpeiden huomioon ottamista ryhmässä toimii mallina sosiaalisissa tilanteissa osoittaen kasvatusvastuutaan huomioi toiminnassaan lapsen tai nuoren yksilöllisen tilanteen ja perhetaustan sekä kehitykseen vaikuttavia elinoloja ja kulttuuri- ja elämäntapaeroja osallistuu sovitulla tavalla ennaltaehkäisevään oppilashuoltotyöhön sekä tarvittaessa oppilas- tai opiskelijahuoltoryhmän kokouksiin. Yhteisöllisyyden edistäminen toimii kaikissa tilanteissa turvallisena läsnä olevana aikuisena ja edistää toiminnallaan yhteisöllisyyttä edistää yksilöiden sosiaalisia suhteita ja ystävyyssuhteiden solmimista tukee ohjattavien ryhmäytymistä ja toisista huolehtimista auttaa yhteisön jäseniä tuntemaan itsensä tarpeelliseksi, hyväksytyksi ja arvokkaaksi. osaa tukea ohjattavien kasvua ja kehitystä. Yksilön kasvun ja kehityksen havainnointi, tukeminen ja tukitoi- ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon ihmisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen

12 12(27) mien arviointi havainnoi ja tukee työssään yksilön kehitystasoa ja toimintakykyä arjen eri tilanteissa arvioi yksilön henkilökohtaista tuen tarvetta yhteistyössä opettajan ja huoltajien kanssa. Yksilön minäkuvan ja itsetunnon tukeminen Yksilön sosiaalisen kehityksen edistäminen Yksilön kehityksen esteiden huomioiminen tukee lasta, nuorta ja aikuista toimien kannustavasti, rohkaisevasti ja positiivisia kokemuksia tuottaen arjen tilanteissa edistäen toiminnallaan myönteistä minäkuvaa, persoonallisuutta ja itsetuntoa sekä kielellistä ja kulttuurista identiteettiä asettaen toiminnassa turvallisia rajoja, jotka edistävät realistisen minäkuvan kehittymistä ottaen toiminnassaan huomioon kehityspoikkeamien vaikutuksia minäkuvalle ja itsetunnolle ottaen toiminnassaan huomioon kehityspoikkeamien vaikutuksia perheeseen ja tukien perhettä oman työnsä ja vastuualueensa rajoissa luomalla yhteisössä kaikille tasavertaisia osallistumisen mahdollisuuksia. ohjaa toisten ihmisten huomioon ottamiseen ja antaa toiminnallaan siihen mallin toimii johdonmukaisesti tasa-arvoisuuden ylläpitämiseksi ohjaa lasta, nuorta tai aikuista ymmärtämään käyttäytymisensä seurauksia ohjaa kannustavasti ratkaisemaan ristiriitoja. huomioi työssään kehityksen viivästymiä ja kehityksessä ilmeneviä vaikeuksia hyödyntää työssään tietoa vaikeuksien syistä tarjoaa ikä- ja kehitystasolle sopivia virikkeitä kasvun tukemiseksi asettaa tavoitteita ja vaatimuksia yksilöllisesti oikealle tasolle. osaa huolehtia toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta. Toimintaympäristöistä huolehtiminen luo ja ylläpitää fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallisen toimintaympäristön käyttää tiloja toimintojen kannalta joustavasti ja mielekkäästi huolehtii tilojen esteettisyydestä, toimintavälineistä, materiaaleista, turvallisuudesta ja esteettömyydestä toiminnan edellyttämällä tavalla toimii työyhteisön kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. osaa edistää ohjattavien terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä. Terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ohjaa terveellisiin ruokatottumuksiin ja elämäntapoihin edistäminen huomioi päivittäisen levon, liikkumisen ja ulkoilun tarpeen ja kannustaa omaehtoiseen liikkumiseen tukee omatoimisuutta ja oman toimintakyvyn ylläpitämistä ottaa ohjauksessa huomioon työskentelyn ja vapaa-ajan sopivan suhteen huolehtii asianmukaisesti allergioista, erityisruokavalioista ja eri-

13 13(27) tyistarpeista toimii elintarvikehygieenisiä turvallisuusmääräyksiä noudattaen toimii terveellisten elämäntapojen esimerkkinä edistää ohjattavien välistä vuorovaikutusta ja sosiaalisia suhteita luo edellytyksiä lasten ja nuorten tasavertaiselle osallistumiselle. Lääkehoidon toteuttaminen Ensiavun antaminen toimii työssään STM:n Turvallinen lääkehoidon opas ja Toimintamalli diabetesta sairastavan lapsen koulupäivän aikaisesta hoidosta mukaisesti osoittaa ymmärtävänsä lääkehoidon merkityksen kokonaishoidon kannalta. antaa ensiavun EA1-tasolla huolehtii sairastuneen jatkohoitoon sairaus- ja tapaturmatilanteissa tiedottaa esimiehelleen ja huoltajille tai omaisille sairastumisesta tai tapaturmasta sovitulla tavalla toimii ensiaputilanteissa ammatillisesti ja kokonaistilanteen huomioiden. osaa ehkäistä ohjattavien syrjäytymistä ja puuttua kiusaamistilanteisiin. Syrjäytymisen ehkäiseminen ennaltaehkäisee syrjäytymistä varhaisen puuttumisen keinoin havainnoi ja viestittää havaitsemansa huolen riskitekijöistä, kuten esimerkiksi oppimisvaikeuksista, koulukiusaamisesta, koulupelosta ja kouluhaluttomuudesta ohjaa toisten huomioon ottamiseen ja rohkaisee olemaan ryhmässä aktiivinen toimija tukee kaverisuhteiden syntymistä yksinäisyyden vähentämiseksi ohjaa mielekkäiden harrastusten pariin ja vapaa-ajanviettotapoihin toimii yhteistyössä huoltajien kanssa syrjäytymisen ehkäisemiseksi tekee moniammatillista yhteistyötä syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Kiusaamistilanteisiin puuttuminen Uhkatilanteissa toimiminen tunnistaa ja puuttuu työssään havaitsemiinsa kiusaamistilanteisiin toimii kiusaamistilanteissa yhteistyössä muiden työntekijöiden sekä huoltajien kanssa toimii oman työpaikkansa turvallisuusohjelman ja toimintamallin mukaisesti kiusaamistilanteissa. ennakoi turvallisuutta uhkaavan tilanteen työssään toimii sovitulla tavalla työyhteisöä ja sen jäseniä uhkaavissa tilanteissa toimii oman toimivaltansa ja vastuunsa rajoissa. osaa toimia ammatillisessa vuorovaikutuksessa ohjattavien, työyhteisönsä toimijoiden, huoltajien ja verkostojen kanssa. Ammatillinen vuorovaikutus ohjattavien kuuntelee ja on läsnä oleva aikuinen kaikissa arjen tilanteissa kanssa kohtaa lapsen, nuoren ja aikuisen yksilöllisesti hänen ikätasonsa tai kehitystasonsa mukaisesti toimii ammattieettisesti lasta, nuorta tai aikuista kunnioittaen ja hänen oikeuksiaan arvostaen.

14 14(27) Työparina toimiminen Tiimi- ja verkostotyössä toimiminen Huoltajien kanssa toimiminen Viestintä toimii aktiivisena ja vastuullisena työparina opetus- ja kasvatustilanteissa. toimii aktiivisesti erilaisissa tiimeissä tekee aloitteita tiimin tai ryhmän kehittämiseksi tekee moniammatillista yhteistyötä omassa työyhteisössään osallistuu vastuualueensa mukaisesti oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmän toimintaan toimii alueellisen yhteistyöverkoston jäsenenä. ottaa huomioon huoltajien ensisijaisen kasvatusvastuun tukee huoltajia heidän kasvatustehtävässään kohtaa perheet ja sen jäsenet yhdenvertaisesti ottaa työssään huomioon perheiden erilaisuuden kasvuyhteisöinä kohtaa ammatillisesti haastavat huoltajat toimii ammattieettisten periaatteiden mukaisesti huoltajien kanssa. käyttää selkeää suullista ja kirjallista ilmaisua sekä kuuntelee toista osapuolta käyttää ja tulkitsee sanatonta viestintää, esim. eleitä, ilmeitä, äänensävyjä ja kehonkieltä käyttää työssään joustavasti tieto- ja viestintätekniikkaa sekä hyödyntää työssään sosiaalista mediaa käyttää työssään suomen tai ruotsin kieltä sekä lisäksi yhtä vierasta kieltä auttavasti työtehtäviensä mukaisesti. osaa arvioida ja kehittää omaa työtään. Oman työn arvioiminen ja kehittäminen arvioi omia vahvuuksiaan ja ammatillisen kehittymisen haasteitaan realistisesti toimii joustavasti muuttuvissa tilanteissa seuraa ja hyödyntää alalla tapahtuvaa kehitystä. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen suhtautuu rakentavalla tavalla saamaansa palautteeseen ja pyytää palautetta omasta työstään antaa rakentavaa palautetta työyhteisössään kehittää omaa toimintaansa saatua palautetta hyödyntäen. Valmistavan koulutuksen keskeiset sisällöt: Kasvattajana toimiminen 2 mitä kasvatus on? kasvatusteorioita kasvatusnäkemykset kasvatussuhde kasvatustietoisuus tieto, taito, tahto kasvatusilmastot o autoritaarinen, lapsijohtoinen, ohjaava kasvatus johdonmukainen ja vastuullinen kasvatustoiminta

15 15(27) yksilön ohjaus o kannustaminen ja rohkaisu o myönteisen minäkuvan, persoonallisuuden kehityksen ja itsetunnon tukeminen Ryhmätyötaidot yhteisöllisyys, sosiaaliset suhteet, ystävyyssuhteet ja niiden edistäminen ryhmäytymisen edistäminen, ryhmän kehitysvaiheet ryhmädynamiikka ryhmänohjaus tasavertaisuus osallistumisessa, syrjäytymisen ehkäisy ristiriitojen ratkaisu, vertaisryhmät ja niiden merkitys lapsen kasvulle ja kehitykselle yksilönä ryhmässä Yksilön fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kehitys kiintymyssuhde temperamentti fyysinen kasvu ja kehitys, motorinen kehitys psyykkinen kehitys: minäkuva ja itsetunto o puheen ja kielen kehitys o ajattelun kehitys Piaget n mukaan o persoonallisuuden kehitys Eriksonin ja Freudin mukaan o kognitiiviset toiminnat: tarkkaavaisuus, havainnot, kieli, ajattelu, muisti, oppiminen sosiaalinen kehitys: moraalin kehitys Kohlbergin teoria, toisten ihmisten huomioon ottaminen, käyttäytymisen seuraukset, tunteet ja niiden hallinta lapsen havainnointi lapsen, nuoren ja aikuisen tuen tarpeen arviointi päivittäisistä toiminnoista huolehtiminen terveyden edistäminen: ruokailutottumukset, uni ja lepo, liikunnan merkitys, päihteiden vaikutus. sosiaaliset suhteet terveyden tukipilarina, vapaa-ajan vietto ja harrastustoiminta Erityispedagogiikka surutyö, perheiden huomiointi kehitysviivästymät, kehityksessä ilmenevät vaikeudet kasvun ja kehityksen yksilöllinen tukeminen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintaympäristö kestävän kehityksen periaate oppimisvaikeudet koulukiusaaminen koulupelot kouluhaluttomuus Aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen uhkaavien tilanteiden ennakointi uhkaavissa tilanteissa toimiminen Ravitsemus ravitsemussuositukset ja ravintoaineet o suomalaiset ravitsemussuositukset o lasten ja nuorten ravitsemuksen erityiskysymykset

16 16(27) lihavuus ja painonhallinta allergiat (yleisimmät) erityisruokavaliot (laktoosi-intoleranssi, keliakia, diabetes) elintarvikehygienia, hygieniapassi Lääkehoito STM:n turvallisen lääkehoidon opas toimintamalli diabetesta sairastavan lapsen koulupäivän aikaisesta hoidosta lääkehoito osana kokonaishoitoa EA 1 toiminta ensiaputilanteissa jatkohoitoon toimittaminen tiedottaminen eri tahoille Vuorovaikutustaidot ja viestintä asiakkaan kohtaaminen katsominen, kuunteleminen, puhuminen, kätteleminen, koskettaminen, läheisyys-etäisyys, hiljaisuus, ilmeet, eleet, kehonkieli palautteen antaminen ja vastaanottaminen ammatillinen vuorovaikutus suullinen ja kirjallinen viestintä tieto- ja viestintätekniikka sosiaalinen media Verkostotyö työparityö tiimityö yhteistyöverkostot, verkostotyö huoltajien kanssa toimiminen moniammatillinen yhteistyö Englanti ammattienglannin perusteet 5.3 OPPIMISEN JA TOIMINNAN TUKEMINEN JA OHJAAMINEN Opiskelija saa valmiudet toimia eri toimintaympäristöissä lasten ja nuorten oppimisen ja toiminnan tukemisessa ja ohjaamisessa. Hän toimii lasten ja nuorten lasten ja nuorten oppimisen ja toiminnan tukemisessa ja ohjaamisessa niin, että ohjattavat voivat omien edellytystensä mukaisesti osallistua vertaistensa kanssa toimintaan ja saavuttaa henkilökohtaiset tavoitteensa. Opiskelija osaa toimia ohjaustilanteissa sekä edistää oppimista yhteistyössä opettajan kanssa. osaa ohjata ryhmiä ja hyödyntää työsään erilaisia ohjauksen muotoja. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa aamu- ja iltapäivätoimintaa. Osaa arvioida ja kehittää omaa työtään.

17 17(27) Ammattitaitovaatimukset osaa toimia ohjaustilanteissa. Kasvatukseen, kehitykseen ja oppimi- seen liittyvän teoreettisen tiedon toimii yhteistyössä opettajan kanssa tukien ja ohjaten lapsen, nuoren ja aikuisen kasvatusta, kehitystä ja oppimista oman vastuualueensa rajoissa hyödyntäminen hyödyntää työssään tietoa kasvatuksen, kehityksen ja oppimisen lainalaisuuksista soveltaa ohjauksessaan pedagogista ja didaktista osaamista hyödyntää ohjauksessa oppijalle ominaisia oppimistyylejä oppimisen tukena perustelee valitsemiaan toimintatapoja ja ratkaisuja pedagogisesti. Vuorovaikutus ja ohjaustilanteissa toimiminen tukee lasta, nuorta ja aikuista omalla toiminnallaan ja vuorovaikutuksellaan tavoitteelliseen oppimiseen erilaisissa oppimistilanteissa motivoimalla oppimaan ja rohkaisemalla yrittämään parhaansa kuuntelemalla ja olemalla läsnä oleva turvallinen aikuinen antamalla rakentavaa ja välitöntä palautetta välittömästi oppimistilanteissa auttamalla ymmärtämään opittavaa asiaa havainnollistamalla ja konkretisoimalla asioita käyttämällä vaihtelevia vuorovaikutuksen menetelmiä. osaa edistää oppimista yhteistyössä opettajan kanssa. Arvioinnin kohteet Arvioinnin kriteerit Oppimista edistävän toiminnan suunnittelu, toteuttaminen ja ottaa omalta osaltaan vastuun oppimista edistävästä toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista arviointi suunnittelee ja valmistelee opetukseen ja ohjaukseen liittyvää materiaalia opettajan kanssa sovituilla tavoilla. Oppimisvaikeuksien havaitseminen, tukeminen ja ohjaaminen Opetussuunnitelmien huomioon ottaminen hyödyntää työssään tietoa oppimisvaikeuksia ennakoivista riskitekijöistä kehityksen eri osa-alueilla tunnistaa lapsen, nuoren ja aikuisen vahvuudet, erityiset osaamisalueet sekä oppimistyylit ja -tavat havainnoi lapsen, nuoren ja aikuisen oppimisen vaikeuksia ja viestittää havainnoistaan opettajalle käyttää monipuolisia oppimista tukevia menetelmiä työssään kannustaa, tukee ja ohjaa oppimisessa oppijan omatoimisuutta ja itsenäisyyttä. ottaa työssään huomioon toimintaympäristössä käytettävän opetussuunnitelman tavoitteet toimii ottaen huomioon tavoitteiden ja oppijoiden yksilölliset

18 18(27) edellytykset sovitulla tavalla tukee ja ohjaa integroituja oppilaita ja opiskelijoita toimii joustavasti eri toimintaympäristöissä tilanteen, yksilön ja ryhmän edellyttämällä tavalla. Kielellisen kehityksen tukeminen Lukemisen ja kirjoittamisen sekä matematiikan opettamisen menetelmien soveltaminen Tietokoneen hyödyntäminen ohjaustilanteissa tukee tavoitteellisesti lapsen, nuoren tai aikuisen kielellistä kehitystä ottaa ohjauksessaan huomioon kielellisiä kehitysviivästymiä sekä puheen ymmärtämisen ja tuottamisen häiriöitä tukee yksilöllistä kielen oppimisprosessia eri ikävaiheissa. käyttää asiamukaisesti uusia tyyppikirjaimia ja numeroita soveltaa käytössä olevia lukemisen ja kirjoittamisen sekä matematiikan opettamisen menetelmiä tukemisessa ja ohjauksessa. hyödyntää työssä käytössään olevia harjoitus- ja tukiopetusohjelmia käyttää asiantuntevasti ainakin yhtä opetusohjelmaa ohjaustilanteessa. osaa ohjata ryhmiä ja hyödyntää työssään erilaisia ohjauksen muotoja. Ryhmien ohjaaminen ottaa ohjauksessa huomioon ryhmän kehityksen vaiheet sekä ryhmän sisäiset roolit, suhteet ja viestinnän toimii itsenäisesti pienryhmäohjaustilanteissa ohjaa tarvittaessa koko ryhmää itsenäisesti ottaa ohjauksessa huomioon ohjattavien ikä- ja kehitystason ja toimintakyvyn hyödyntää ohjauksessa ryhmän jäsenten erilaisia vahvuuksia ja ottaa huomioon erityistarpeita ohjaa yksilöllisesti ja ryhmän tavoitteiden suuntaisesti huomioi aktiivisesti keskustelun ja tunteiden merkityksen ohjaustilanteissa toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa valitsee ikä- ja kehitystason sekä toimintakyvyn mukaiset ohjausmenetelmät ja välineet soveltaa luovan toiminnan menetelmiä ohjauksessa toimii esimerkkinä ja motivoijana ryhmässä. Vapaan ja luovan toiminnan toteuttaminen toimii lapsilähtöisesti suunnittelee ja toteuttaa monipuolista toimintaa yhdessä lasten tai nuorten kanssa auttaa osallistujia ilmaisemaan ja toteuttamaan omia kiinnostuksen kohteitaan mahdollistaa vapaan, leikinomaisen ja luovan toiminnan

19 19(27) edistää toiminnalla osallistumisen iloa ja onnistumisen kokemuksia toimii luotettavana ja turvallisena aikuisena ja toiminnan ohjaajana kunnioittaa yksilön itsenäistä toimintaa, omaa rauhaa ja levon tarvetta. Liikunnan ohjaaminen Ilmaisullisen toiminnan ohjaaminen Päivittäisten toimintojen ohjaaminen ottaa ohjauksessa huomioon monipuolisen liikunnan merkityksen kasvulle ja kehitykselle suunnittelee ja toteuttaa kehontuntemusta ja motoristen taitojen oppimista edistävää liikunnallista toimintaa käyttää monipuolisesti erilaisia liikuntavälineitä, toimintaympäristöjä ja liikuntamuotoja liikunnan ohjauksen toteuttamisessa huomioi turvallisuustekijät toiminnassaan. ottaa ohjauksessa huomioon monipuolisen taiteellisen toiminnan kasvun ja kehityksen tukemisessa suunnittelee ja toteuttaa monipuolista ilmaisullista toimintaa ohjauksessaan käyttää erilaisia menetelmiä ja tekniikoita musiikissa, käsityössä, kuvallisessa ja kielellisessä sekä draamailmaisussa ottaa ohjauksessa huomioon median vaikutuksen ihmisen elämään ja osaa käsitellä mediaviestejä yhdessä ohjattaviensa kanssa. tukee iänmukaista itsenäistä selviytymistä ohjaa tavoitteellisesti päivittäisissä toiminnoissa ja siirtymätilanteissa toimimista ohjaa lapsia ja nuoria huolehtimaan asianmukaisesti ympäristöstä, tiloista ja tavaroista ohjaa viihtyisiin ja rauhallisiin ruokailutilanteisiin huomioi ohjauksessa kestävän kehityksen huomioi työssään liikenneturvallisuuteen liittyvät asiat. osaa suunnitella ja toteuttaa aamu- ja iltapäivätoimintaa. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan sisällön suunnitteleminen hyödyntää työssään tietoja kunnan aamu- ja iltapäivätoimintaan hyväksymästä toimintasuunnitelmasta ja toteutta- minen laatii ja toteuttaa vuosi-, kuukausi-, viikko-, päivä- ja tuokiosuunnitelmia tavoitteellisen ja laadukkaan toiminnan toteutumiseksi osallistaa lapset mukaan toiminnan suunnitteluun hyödyntää suunnittelussa iltapäivätoiminnan laatuajattelun valtakunnallisia periaatteita tukee kodin kasvatustyötä ja tekee yhteistyötä huoltajien kanssa.

20 20(27) osaa arvioida ja kehittää omaa työtään. Oman työn arvioiminen ja kehittämi- nen arvioi omia vahvuuksiaan ja ammatillisen kehittymisen haasteitaan realistisesti toimii joustavasti muuttuvissa tilanteissa seuraa ja hyödyntää alalla tapahtuvaa kehitystä. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen suhtautuu rakentavalla tavalla saamaansa palautteeseen ja pyytää palautetta omasta työstään antaa rakentavaa palautetta työyhteisössään kehittää omaa toimintaansa saatua palautetta hyödyntäen. Valmistavan koulutuksen keskeiset sisällöt: Oppimisen ohjaaminen mitä oppiminen on o oppimiseen liittyviä tekijöitä ihmiskäsitys, minäkäsitys, maailmankuva hermoston kypsyneisyys, herkkyyskaudet, kriittiset kaudet muisti ja mieleenpalauttaminen yleistyminen ja erottaminen siirtovaikutus yksilölliset erot oppimisessa oppimisympäristöt o oppimisen tyylit, lajit ja muodot o eri-ikäisten oppiminen o oppimisprosessi opetus, ohjaus ja neuvonta o opetus kasvatuksen osana o opetus on dialogia o opetustyylit opetuksen suunnittelu opetuksen havainnollistaminen o tietokoneperustainen opetus lapsilähtöisyys APIP-työn laatuajattelu yhteistyö huoltajien kanssa Erityispedagogiikka oppimisvaikeuksia ennakoivat riskitekijät o biologiset, perimä, keskosuus, pre- ja perinataaliset tekijät, sukupuoli o ympäristötekijät, suorat ja epäsuorat tekijät o perheen olosuhteet, vanhempien koulutustaso ja sosiaalinen asema, mielenterveysongelmat, suhtautuminen lapseen erityistuen tarpeen tunnistaminen o Sensoriset toiminnot o Motoriikka o Kognitiiviset taidot muisti- ja havaintotoiminnot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työn tavoitteellinen suunnittelu ja toteuttaminen sosiaalisista

Lisätiedot

Koulunkäynnin ja aamuja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Koulunkäynnin ja aamuja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto Koulunkäynnin ja aamuja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Koulunkäynnin ja aamuja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Koulunkäynnin ja aamuja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Koulunkäynnin ja aamuja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN TUTKINNON OSASSA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kuntoutumisen tukeminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: VAMMAISTYÖ

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Kuntoutumisen tukeminen

Kuntoutumisen tukeminen Kuntoutumisen tukeminen Ammattitaitovaatimukset osaa laatia, toteuttaa ja arvioida lähihoitajan vastuualueella kuntoutujalähtöisen edistävän yhteistyössä moni työryhmän kanssa ohjata ja tukea erilaisten

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan yhteistyössä

Lisätiedot

ymmärtää nuoruuden arvon ja ainutkertaisuuden edistää omalla toiminnallaan nuoren itsenäistymistä tukee nuoren itsetuntoa ja minäkuvan kehittymistä

ymmärtää nuoruuden arvon ja ainutkertaisuuden edistää omalla toiminnallaan nuoren itsenäistymistä tukee nuoren itsetuntoa ja minäkuvan kehittymistä 1 Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto VALINNAISET TUTKINNON OSAT ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN NUORTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ OHJAUS JA TUKEMINEN Näytön antaja: Näytön arvioija: Paikka ja aika:

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT 5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sivu 1/6Sivu 1/6 KOMMENTIT 1(6) Opetushallitus / Aira Rajamäki PL 380 00531 Helsinki aira.rajamaki@oph.fi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Ohessa Kuuloliiton kommentit sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAAJAN AMMATTITUTKINTO 2005 MÄÄRÄYS 43/011/2004 OPETUSHALLITUS Opetushallitus 2005 Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-2324-8

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkinnon osa: Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkinnon osa: Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: iltapäivätoiminnan ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Työhyvinvointi 15 osp

Työhyvinvointi 15 osp Työhyvinvointi 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja moduulit Helmessä Oman toiminta- ja työkyvyn edistäminen 5 osp opiskelija - tiedostaa tulevan ammattinsa työkykyhaasteet ja oman toimintansa vaikutuksen

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Lisäksi ammattitaitoa täydennetään erilaisilla tehtävillä ja portfoliolla siltä osin kuin sitä ei voida tutkintotilaisuudessa osoittaa

Lisäksi ammattitaitoa täydennetään erilaisilla tehtävillä ja portfoliolla siltä osin kuin sitä ei voida tutkintotilaisuudessa osoittaa 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet suunnitellaan yksilöllisesti yhteistyössä

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista. Kaisa Nuikkinen

Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista. Kaisa Nuikkinen Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista Kaisa Nuikkinen 10.5.2006 kaisa.nuikkinen@edu.hel.fi TYÖTURVALLISUUSLAKI TYÖYMPÄRISTÖ on tarkoituksenmukainen toimintaan nähden,

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003).

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). 1 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lainsäädäntö Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa säädetyn

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Dnro 53/011/2012 1 A. Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen

Lisätiedot

Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto

Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto Opetushallitus Peltonen Heidi, opetusneuvos Opiskelukyvyn palapeli, Vanha Ylioppilastalo 24.5.2011 Opetushallitus Heidi.Peltonen@oph.fi +358403487271 Opiskelijahuolto-

Lisätiedot

Ohjaus ja monikulttuurisuus

Ohjaus ja monikulttuurisuus Ohjaus ja monikulttuurisuus ELO-foorumi 25.9.2014 Ohjaus Ohjaus on ihmisen normaaleissa elämäntilanteissa kohtaamien vaikeuksien käsittelyä, jossa yksilöä ei patologisoida eikä tukeuduta autoritaariseen

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien mahdollisuudet lihavuuden ehkäisyssä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Opetusneuvos Marjaana Manninen,

Lisätiedot

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN 1.8.2016 alkaen Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016 ja se otetaan käyttöön portaittain. Lukuvuonna 2016 2017 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat

Lisätiedot