ENSIHOITOTYÖNTEKIJÖIDEN FYYSISTEN TYÖOLOJEN PARANTAMINEN. Työntekijöiden kokemuksia ergonomiakoulutuksesta ja työn ergonomiasta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENSIHOITOTYÖNTEKIJÖIDEN FYYSISTEN TYÖOLOJEN PARANTAMINEN. Työntekijöiden kokemuksia ergonomiakoulutuksesta ja työn ergonomiasta."

Transkriptio

1 ENSIHOITOTYÖNTEKIJÖIDEN FYYSISTEN TYÖOLOJEN PARANTAMINEN. Työntekijöiden kokemuksia ergonomiakoulutuksesta ja työn ergonomiasta. Marika Isoaho Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Isoaho, Marika. Ensihoitotyöntekijöiden fyysisten työolojen parantaminen. Työntekijöiden kokemuksia ergonomia koulutuksesta ja työn ergonomiasta. Pieksämäki 2004, 50 sivua, 5 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö, Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma, hoitotyön suuntautumisvaihtoehto, sairaanhoitaja (AMK). Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ensihoitohenkilöstön työolojen parantamista ergonomisesta näkökulmasta. Opinnäytetyö lähestyy aihetta työntekijälähtöisesti, selvittämällä miten työntekijät kokevat fyysiset työolonsa ja miten he parantaisivat niitä. Tutkimusongelmat ovat: Millainen on työntekijöiden oma kokemus fyysisestä kunnostaan? Pitävätkö työntekijät riittävänä saamaansa ergonomia koulutusta? Millaiset apuvälineet olisivat tarpeellisia helpottamaan fyysistä rasitusta työssä? ja Onko työntekijöiden fyysisen kunnon testaus riittävää työpaikoilla? Tutkimuksessa on käytetty kvantitatiivista menetelmää. Tutkimusaineisto on kerätty postikyselyillä. Kyselylomakkeita oli lähetetty kattavasti ympäri Suomea 95 kappaletta, joista täytettyinä palautui 41 kappaletta. Vastausprosentti oli 43. Aineisto on analysoitu SPSS-ohjelman avulla. Teoriaosa käsittelee ensihoitajien kuormittumista työssä, ergonomian tarpeellisuutta yleisellä tasolla ja ergonomian vaikutusta talouteen. Lisäksi avataan käsitteitä työturvallisuus, työkyky, ergonomia ja sairaankuljetus. Tietoa on kerätty alan kirjallisuudesta ja Internet-lähteistä. Tutkimustuloksista ilmenee ergonomiakoulutuksen tarve työpaikoilla. Työntekijät kokevat tarvitsevansa käytännön harjoitusta erilaisissa simuloiduissa tilanteissa. Erilaisia työskentelyä helpottavia apuvälineitä oltiin valmiita kokeilemaan ja suunnittelemaan. Vuosittain tapahtuva fyysisen kunnon testaus nähtiin hyväksi asiaksi. Asiasanat: ergonomia, työturvallisuus, työkyky, sairaankuljetus, kvantitatiivinen tutkimus. Sijoituspaikka: Diak kirjasto, Pieksämäen yksikkö.

3 ABSTRACT Isoaho, Marika. Improvement of Paramedics' Physical Working Conditions. Workers' Experiences of Ergonomics Education and Ergonomics Work. Pieksämäki 2004, 50 pages, 5 appendices. Diaconia Polytechnic, Pieksämäki Unit, Degree Programme in Diaconal Social Welfare, Health Care and Education, Bachelor of Nursing. The purpose of this scholarly thesis was to study improvement of paramedics' work from ergonomical perspective. The thesis approaches the topic from workers' point of view. It reports workers' experiences of ergonomics at work and how they would improve it. Study problems are: How do the workers feel about their physical condition? Do they get enough education in ergonomics? What kinds of instruments are necessary to help them in their work? and are the workers' physical condition tested enough at their work? This scholarly thesis was a quantitative research. Research material was collected by questionaires by mail. Questionaires were sent comprehensively all over Finland out of 95 sent. Questionaires 41 were filled and sent back. The reply procentage was 43. Research material was analyzed by using the SPSS program. In the theory part I handle paramedics' strain at work, the necessity of ergonomics generally and the influence of ergonomics for economy. I am also opening concepts such as occupational safety, ability to work, ergonomics and transportation of a patient. Facts are collected from professional books and Internet. Research results show that education in ergonomics is needed at work. Workers experience that they need training in different kinds of situations. They were ready to test and develop different kinds of Instruments to help them in their work. Annual physical condition tests were seen as a good thing. Key words: ergonomics, occupational safety, ability to work, transportation of a patient, quantitative research Deposited at the library of Diak, Pieksämäki Unit

4 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1 JOHDANTO KESKEISET KÄSITTEET Työturvallisuus ja työkyky Ergonomia Sairaankuljetus ja ensihoito ENSIHOITAJIEN KUORMITTUMINEN TYÖSSÄ ERGONOMIAN TARPEELLISUUS ERGONOMIAN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET Ensihoitotyön fyysisen kuormittavuuden arviointi Ensihoitajan työn fyysinen kuormittavuus Hengitys- ja verenkiertoelimistön kuormittumisen arviointi ensihoidossa Työssä jaksaminen ensihoidossa sairaanhoitajien kuormittuminen hoitotyössä TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Aineiston hankinta Tutkimusmenetelmä Kyselylomakkeen laadinta Aineiston analyysi TUTKIMUSTULOKSET Taustatiedot tutkituista Työntekijöiden terveydentila ja liikunnan määrä Poissaolot kuluneen vuoden aikana Ergonomiakoulutuksen saatavuus Apuvälineiden tarve Apuvälineiden saatavuus Työntekijöiden fyysisen kunnon testaus työpaikoilla POHDINTA Tutkimustulosten tarkastelu ja johtopäätökset Taustatiedot tutkituista Työntekijöiden terveydentila ja liikunnan määrä Poissaolot kuluneen vuoden aikana Ergonomiakoulutuksen saatavuus Apuvälineiden tarve ja saatavuus Työntekijöiden fyysisen kunnon testaus työpaikoilla Tutkimustulokset suhteessa aikaisempiin tutkimuksiin Tutkimuksen luotettavuus ja virheettömyys KEHITTÄMISHAASTEET TYÖPAIKALLA JATKOTUTKIMUSHAASTEET LÄHTEET... 38

5 LIITTEET Liite 1: Sähköpostitiedustelu halukkuudesta osallistua opinnäytetyöhön Liite 2: Tutkimuslupa-anomus Liite 3: Tutkimussuunnitelman tiivistelmä Liite 4: Kyselylomake Liite 5: Saatekirje esitestaukseen... 50

6 1. JOHDANTO Terveysalalla toimii yli henkilöä eri terveyden- ja sairaanhoitoalan ammattiryhmissä. Heillä on korkeat ammattitaitovaatimukset, riippumatta siitä, työskentelevätkö he sairaalassa vai sairaalan ulkopuolella. Heidän fyysinen ja psyykkinen kuntonsa on jatkuvasti koetuksella. Työsuojelulliset ongelmat vaihtelevat toimipisteen, eivät niinkään ammattinimikkeen mukaan. Yleistettävissä olevia työsuojelullisia ongelmia ovat vuorotyö, epäsäännölliset työajat sekä psyykkisesti raskas ihmissuhdekuormitus. Ensihoitotyöntekijöitä kuormittavat vielä lisäksi jatkuva valmiustilassa oleminen, kuormitushuiput ja fyysisesti raskaat työtehtävät. (Kaitila, Mikkonen & Rajala 1994, 114; Laamanen, Nurminen & Saikko 2001, 28; Lindqvist-Virkamäki 2003, 504.) Ensihoito on terveysalan tehtävistä eniten fyysistä kuntoa vaativaa. Ensihoito kuormittaa erityisesti tukirankaa, raajoja ja hengitys- ja verenkiertoelimistöä työtehtävien aikana. Työtehtäviä on päivällä sekä yöllä, sääolosuhteista ja vuodenajoista riippumatta. Lähitulevaisuudessa kasvavana ongelmana ovat vaikeissa työolosuhteissa tapahtuvat potilassiirrot, jotka suoritetaan usein ilman apuvälineitä sekä niihin liittyvät tuki- ja liikuntaelinten kuormitustekijät. Laamasen, Nurmisen ja Pellikan (2001) tekemässä tutkimuksessa todettiin, että 70,7 prosentilla tutkituista esiintyi tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Työpaikan turvallisuuteen voidaan vaikuttaa kohdistamalla toiminta ihmisen ympäristöön, työyhteisöön tai itse ihmiseen. Työn ergonomia nousee tärkeimmäksi ennaltaehkäistäväksi kohteeksi työn ollessa fyysisesti kuormittavaa ja työasentojen ollessa epäedullisia työntekijälle. (Laamanen, Nurminen & Saikko 2001, 29; Saikko 2004, 31; Suni 1991a, 1; Tikkanen 2002; Viikari-Juntura & Takala 1995, 253.) Aiemmin ei ole tehty yksiselitteistä tutkimusta ensihoitajien työn ergonomiasta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää ensihoitohenkilöstön työolojen parantamista. Tutkimuksen ajatuksena oli antaa puheenvuoro työntekijöille. Tarkoituksena on saada selville heidän arvionsa fyysisestä kunnostaan ja siitä, kuinka aktiivisesti he ylläpitävät sitä vapaa-aikanaan ja työpaikalla. Ajatuksena oli myös selvittää työperäisten vaivojen ja tapaturmien ennaltaehkäisyä ergonomisesta näkökulmasta.

7 7 2. KESKEISET KÄSITTEET Tutkimuksessa on keskitytty erityisesti fyysiseen ergonomiaan ja organisaatioergonomiaan. Niiden tavoitteena on sopeuttaa työ ja ihminen toisiinsa. Tutkimuksessa ergonomia on painotettu alue. Se tähtää ensihoitotyöntekijöiden terveyden ja turvallisuuden ylläpitoon, yhdessä työturvallisuuden ja työkyvyn kanssa. Työsuojelullisista ongelmista työssä korostuvat erityisesti työasennot, työliikkeet ja työn fyysisestä kuormittavuudesta johtuvat ongelmat sekä niiden ennaltaehkäisy. Tutkimuksessa kohderyhmänä ovat ensihoitotyöntekijät. Heidän työnsä eroaa monella tapaa sairaalan sisällä tapahtuvasta työstä. Heidän työnsä on ennalta arvaamatonta ja työskentelyolosuhteet voivat olla hyvinkin vaikeat. Käsitteiden kautta pyrin avaamaan heidän työtehtäviään ja asiakkaan kohtaamista, jotta voidaan paremmin ymmärtää heidän työnsä erityispiirteitä. Käsitteet on pyritty määrittelemään henkilönäkökulmasta, koska tutkimus on työelämälähtöinen. 2.1 Työturvallisuus ja työkyky Vuosisadan alussa työturvallisuudesta sairaaloissa ei vielä tiedetty mitään. Radioaktiivisia aineita käsiteltiin kumihansikkain ja pinsetein, eikä röntgeniä ollut vielä luvulla. Vuonna 1970 hyväksyttiin lait virkaehtosopimuksista kunnan ja valtion välillä. Työturvallisuutta alettiin kehittää seuraavien vuosien aikana. Vuonna 1972 astui voimaan laki työsuojeluhallinnosta ja 1974 tuli voimaan laki työsuojelun valvonnasta luvulla tehdyt muutokset lisäsivät suurilla työpaikoilla työsuojeluun erikoistuneiden henkilöiden määrää ja asiantuntemusta ratkaisevasti. Tultaessa 1980-luvun alkupuolelle vakavat työtapaturmat olivat vähentyneet selvästi. Sen jälkeen tapaturmien määrä tasaantui. Nykyinen työturvallisuuslaki pohjautuu 1958 säädettyyn lakiin, jota uudistettiin Uudistetussa laissa otettiin erityisesti huomioon elinkeinorakenteen muutokset, yleisesti lisääntynyt kemiallisten aineiden käyttö, ergonomia ja henkinen työsuojelu. Työterveyshuoltolakia on uudistettu 1978 ja (Husman 2003, 29 31; Kaitila, Mikkonen & Rajala 1994, 36 37, ; Laitinen & Tiitta 1995; Parvi & Yrjänheikki 1995, 441.)

8 8 Työturvallisuus on kokonaisuus, jossa työskentelyn edellytykset luodaan työntekijälle turvallisiksi ja terveellisiksi. Tavoitteena on tapaturmien ja työperäisten sairauksien ennaltaehkäisy sekä fyysisen ja psyykkisen terveyden parantaminen ja ylläpito. Työsuojelulliset ongelmat voidaan jakaa seuraavasti: - Työtapaturmat - Työhygieeniset ongelmat, joihin kuuluvat fysikaaliset, kemialliset ja biologiset haittatekijät - Ergonomiset ongelmat, joihin kuuluvat työasennoista, työliikkeistä ja työn fyysisestä kuormittavuudesta johtuvat ongelmat - Fyysinen kuormittavuus, kuten lihastyön määrä ja voimankäyttö Psyykkinen kuormittavuus, kuten työn aiheuttama stressi, työuupumus tai työpaikan ihmissuhdeongelmat. (Kaitila, Mikkonen & Rajala 1994, 109, 116; Parvi & Yrjänheikki 1995, 441.) Työkyky on toimintakyky, kyky tehdä työtä. Työkyvyllä selviydytään työn ruumiillisesta, henkisestä ja sosiaalisesta vaikutuksesta. Työkyky tarkoittaa sitä toimintaa, jolla työnantajat, -tekijät ja yhteistyökumppanit edistävät työ- ja toimintakykyä kaikissa työuran vaiheissa. Työkyky voidaan määritellä kolmella eri tavalla. Lääketieteellisen käsityksen mukaan työkyky on yksilön terveydentilaan liittyvä ja työstä irrallaan oleva. Käsityksen mukaan terve yksilö on työkykyinen, kun taas sairaalla yksilöllä työkyky on heikentynyt. Työkyvyn tasapainomallin mukaan työkyky on riippuvainen yksilön toimintakyvystä suhteessa työn vaatimuksiin. Integroidun käsityksen mukaan työkyky on yhteydessä työyhteisön toimintatapoihin ja kulttuuriin sekä työssä tarvittavaan välineistöön. Työkyky on myös työn kehityksen mukana muuttumista ja kulkemista. Työterveyshuolto käyttää lääketieteellisen ja tasapainomallin mukaista, yhdistettyä, suhtautumista toiminnassaan. (Louhevaara 1995, 16; Mäkisalo 2003, 20; Mäkitalo 2003: ) 2.2 Ergonomia Ergonomia korostaa kokonaisvaltaisuutta. Se soveltaa työfysiologian, työpsykologian, toiminnallisen anatomian ja sosiologian tietoja. Ergonomia tähtää ihminen-työjärjestelmän toimivuuteen, työn kehittämiseen, työtehtävien rasitus- ja haittatekijöiden vähentämiseen sekä tuottavuuden parantamiseen. Ergonomia on siis tietoa siitä, miten

9 9 työ, työympäristö ja ihminen voidaan sopeuttaa toisiinsa. Näillä toimilla pyritään välttämään elimistön vaurioituminen ja työ muokataan mielekkääksi työntekijöille. Työntekijän työkyky voidaan näin mahdollisesti säilyttää vanhuuteen saakka. (Eklundh 1980, 13; Hanhinen, Parvikko, Rantanen & Tamminen-Peter 1994, 17; International Ergonomics Association 2000; Kaitila, Mikkonen & Rajala 1994, 122; Launis & Lehtelä 1995, 331; Wisner & Kuorinka 1988, 591.) Ergonomia on jaettu kolmeen osa-alueeseen: organisaatioergonomiaan, fyysiseen ergonomiaan ja kognitiiviseen ergonomiaan. Organisaatioergonomiassa on kyse työpaikan ja työmenetelmien mukauttamisesta ihmiselle sopivaksi. Fyysisessä ergonomiassa on kyse ihmisen itsensä sopeuttamisesta työhön. Keskeisiä asioita näissä ovat muun muassa työasennot, työperäiset tuki- ja liikuntaelinsairaudet, turvallisuus, terveys, uudet työmallit ja osallistuva suunnittelu. Organisaatioergonomiassa ja fyysisessä ergonomiassa rationalisointi, menetelmäsuunnittelu ja työntutkimus ovat kanavia, joiden kautta ergonomiset suunnitelmat toteutetaan. (Eklundh 1980, 13; International Ergonomics Assiciation 2000; Wisner & Kuorinka 1988, 592.) 2.3 Sairaankuljetus ja ensihoito Sairaankuljetus on osa lääkinnällistä ensihoitojärjestelmää. Sairaankuljetusta saa suorittaa asianmukaisen koulutuksen saanut henkilö sairaankuljetusajoneuvolla tai erityisajoneuvolla. Sairaankuljetus on jaettu perustasoon ja hoitotasoon. Perustasoisessa sairaankuljetuksessa on riittävät valmiudet valvoa ja huolehtia potilaasta kuljetuksen aikana. Hätätilanteessa on mahdollisuus aloittaa yksinkertaiset henkeäpelastavat toimenpiteet. Hoitotason sairaankuljetuksessa on mahdollisuus aloittaa tehostettu hoito ja jatkuvasti tarkkailla potilaan peruselintoimintoja. (Kemppainen 2000, 1-2; Kinnunen & Murtomaa 1998, 1-7, 1-8; Määttä 2003; 27.) Sairaankuljetusasetuksessa ensihoito on määritelty asiakkaan ja hoitavan ammattihenkilön asianmukaiseksi tapaamiseksi, joka usein on äkillinen ja ennakoimaton. Tapaamisen aikana pyritään hoidollisin keinoin turvaamaan asiakkaan elintoiminnot tai käynnistämään ne. Ensihoitoprosessi käynnistyy asiakkaan soittaessa hätäkeskukseen, joka ohjaa ja neuvoo soittajaa sekä lähettää tarkoituksen mukaisen ensihoitoyksikön soittajan luo.

10 10 Lääkinnällisellä ensihoidolla tarkoitetaan sitä terveyden-huollon osa-aluetta, joka huolehtii äkillisten tilanteiden ja mahdollisten potilaiden hoidosta ennen kuljetusta ja kuljetuksen aikana. (Kemppainen 2000, 1-2; Määttä 2003, 27.) 3. ENSIHOITAJIEN KUORMITTUMINEN TYÖSSÄ Kuormittuminen työssä on yhteydessä yksilöllisiin ominaisuuksiin, kuten hengitys- ja verenkiertoelimistöön, tuki- ja liikuntaelimistön suorituskykyyn ja psyykkisiin voimavaroihin. Tuki- ja liikuntaelimistön suorituskykyyn vaikuttavat muun muassa ikä, sukupuoli sekä terveydentila. Fyysisesti raskaat työt, kuten nostaminen, kantaminen, huonot työasennot, eivät yleensä muutu. Ihmisen hengitys- ja verenkiertoelimistö sekä tuki- ja liikuntaelimistön toimintakyky taas heikkenee iän myötä. Heikkeneminen on suhteessa liikunnan määrään ja laatuun. Louhevaaran (1984) ja Ilmarisen ym. (1985) mukaan fyysisesti huonokuntoisen ihmisen suorituskyky on alhaisempi kuin samalla kuormalla fyysisesti hyväkuntoisen ihmisen. (Ilmarinen 1995, 34; Nuikka 2002, 22; Tikkanen 2002.) Laamasen, Nurmisen ja Pellikan (2001) tekemästä tutkimuksesta käy ilmi, että ensihoitotyössä on kolme fyysisesti rasittavaa osa-aluetta, jotka vaikuttavat työssä suoriutumiseen. Osa-alueet ovat lihasvoima, motoriset ominaisuudet ja sorminäppäryys. Työntekijät kokivat fyysisesti raskaimmiksi työtehtäviksi ensihoidossa potilaan kantamisen, siirtämisen, nostamisen ja hoitovälineiden kantamisen. Ensihoito vaatiikin työntekijöiltään keskimääräistä parempaa fyysistä kuntoa. (Laamanen, Nurminen & Saikko 2001, )

11 11 4. ERGONOMIAN TARPEELLISUUS Ergonomia muistetaan usein vasta, kun työntekijät alkavat oireilla, sairauspoissaolot ovat yleisiä ja henkilöstön vaihtuvuus on suuri. Terveydellisten vaarojen syntyminen työpaikalla voi olla äkillistä, ne voivat syntyä vähitellen tai vasta vuosikymmenien päästä. Hedelmällisintä olisikin soveltaa ergonomiaa jo töiden, työmenetelmien ja työolojen suunnittelussa. (Hanhinen, Parvikko, Rantanen & Tamminen-Peter 1994, 64; Kaitila, Mikkonen & Rajala 1994, 109.) Tekniikan muutos on nykyään nopeaa. Samalla se muuttaa ihmisten työtapoja varsin nopeasti. Ihmisen rakenne ja elimistö ovat säilyneet vuosisatoja samana. Ihmiselle on luonteenomaista mukautua epäedullisiinkin tilanteisiin tuottamatta itselleen suurtakaan haittaa, mikäli tilanteet ovat lyhytkestoisia. Työkuormitus on yleensä pitkäkestoista, jatkuu vuodesta toiseen ja kuormitus on liiallista, liian vähäistä tai muuten epäsopivaa. Tämä aiheuttaa turhaa väsymystä, terveydellisiä haittoja ja voi johtaa sairastumiseen. Rutenfranz (1981) ja Louhevaara (1984) ovat todenneet, että kuormituksen ollessa sopivaa se ylläpitää ja jopa edistää terveyttä. (Hanhinen, Parvikko, Rantanen & Tamminen- Peter 1994, 17; Kaitila, Mikkonen & Rajala 1994, 122; Nuikka 2002, 22; Tikkanen 2002.) Ergonomian perusteet opitaan ammatillisen perustutkinnon yhteydessä. Ergonomian tulisi sisältyä myös työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen. Ergonomia-tietoudella parannetaan ensisijaisesti työntekijöiden terveyttä, paranee sen avulla myös hoidon laatu. Ergonomisilla toimenpiteillä voidaan lähes kokonaan ehkäistä esimerkiksi ranteen jännetupen- ja jänteen ympärystulehdukset sekä helpottaa esimerkiksi alaselän vaivoja. (Hanhinen, Parvikko, Rantanen & Tamminen-Peter 1994, 64; Riihimäki 2003, 103; Viikari-Juntura & Takala 1995, 255.)

12 12 5. ERGONOMIAN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Työpaikkojen ergonomisen toiminnan talousvaikutuksista osa on välittömiä, osa välillisiä. Terveydentilan kohentuminen näkyy työpaikoilla sairauspoissaolojen vähentymisellä, yksilötuottavuuden parantumiselle, tapaturmien ja kuolemantapausten vähenemisellä. Jo pelkästään liikuntaohjelmilla pystytään vähentämään lyhytaikaisia poissaoloja 6-32 prosenttia. Työntekijää kohden edellä esitetty prosenttiluku tarkoittaa 1-2 päivää vähemmän poissaoloja vuotta kohden. (Ahonen 1995, 25 29; Smolander 1995a, 60.) Vuonna 2000 on laadittu sosiaali- ja terveysministeriön toimesta laaja selvitys Suomessa toteutettavan työkykyä edistävän toiminnan vaikutuksista. Selvityksessä todetaan työperäisten sairauksien ja työtapaturmien laskeneen neljästä prosentista kolmeen prosenttiin bruttokansantuotteesta 1990-luvun aikana. Rahallisesti saavutettua hyötyä on vaikea mitata. Suuntaa antavat kuitenkin seuraavat tiedot: vuonna 2000 yksi prosentti bruttokansantuotteesta oli yli miljardi euroa ja vuotuiset työterveyshuollon kustannukset olivat noin 200 miljoonaa euroa. Jo näiden lukujen perusteella ergonominen toiminta on kannattavaa. (Ahonen 2003, 190.) 6. AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET Seuraavissa tutkimuksissa sivutaan tämän opinnäytetyön aihetta. Useissa käsiteltävissä tutkimuksissa fyysistä kuormittavuutta mitattiin erilaisin menetelmin, joita olivat muun muassa RPE-asteikko (kuorma-kuormittumis-malli), syketaajuuden mittaus sykemittarilla ja maksimaalisen hapenottokyvyn mittaus. Esiteltävien tutkimusten tuloksista ilmenee, että ensihoitotyö on kuormittavaa ja fyysisesti raskasta. Raskaimmiksi työtehtäviksi osoittautuivat potilaan kuljetus, nostaminen ja siirtäminen. Tuki- ja liikuntaelimistön osista kuormittuivat eniten alaselkä, niska- hartiaseutu, alaraajat ja yläraajat.

13 13 Ensimmäistä esiteltyä tutkimusta on käytetty pohjana opinnäytetyön aiheen valinnassa. Tutkimuksen tuloksista ilmeni, että tulevaisuudessa pitäisi kiinnittää enemmän huomiota työntekijöiden fyysiseen jaksamiseen työssä ja työperäisten vaivojen ennaltaehkäisyyn. Muidenkin tutkimusten tuloksista käy ilmi, että ensihoitajan työ rasittaa elimistöä fyysisesti. Erityisesti niska-hartiaseudun, alaselän ja raajojen kuormittuminen on yhteydessä tilanteisiin, joissa potilaan auttamiseksi tarvitaan fyysistä voimaa ja kehon hallintaa. Aikaisemmat tutkimukset tukevat tätä opinnäytetyötä tuomalla esiin fyysisen voiman tarpeen ja kohdat, joihin rasitus eniten vastaa elimistössä. 6.1 Ensihoitotyön fyysisen kuormittavuuden arviointi Laamasen, Nurmisen ja Pellikan (2001) opinnäytetyönä tehty tutkimus (Ensihoitotyön fyysisen kuormittavuuden arviointi) oli osa isompaa kehitys projektia Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulussa, jossa oli tarkoituksena kehittää valtakunnallisesti yhtenäinen fyysisen suorituskyvyn testi ensihoitajakoulutukseen pyrkiville opiskelijoille. Tarkoituksena oli tehdä ammattianalyysi ensihoitotyön fyysisestä kuormittavuudesta. Tutkimuksessa selvitettiin ensihoitotyössä vaadittavaa fyysistä suorituskykyä, fyysisesti raskaimpia työtehtäviä sekä tuki- ja liikuntaelinten (TULE) kuormittumista työssä. Tutkimusstrategiana oli survey-tutkimus ja tutkimus ote oli pääosin kvantitatiivinen. Tiedonkeruumenetelminä olivat puolistrukturoitu haastattelu ja kyselylomake. Tutkimuksen kohderyhmä koostui 7:n palo- ja pelastuslaitoksen ensihoitotyötä tekevistä henkilöistä ympäri Suomea sekä Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun ensihoitajaopiskelijoista, yhteensä 87 henkilöstä (miehiä 86 % ja naisia 14 %). Tuloksista ilmenee, että ensihoitotyössä suoriutumisen kannalta kolme tärkeintä fyysistä suorituskykytekijää ovat lihasvoima, motoriset ominaisuudet ja sorminäppäryys. TULE: n osista kuormittuivat eniten alaselkä, niska-hartiaseutu, alaraajat ja yläraajat.

14 14 Tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että ensihoitotyö on fyysisesti raskasta ja vaatii työntekijältä hyvää fyysistä suorituskykyä. Työssä jaksaminen voi heikentyä ja työperäisten tapaturmien ja vaivojen riski kasvaa, jos työn fyysiset vaatimukset ylittävät työntekijän fyysiset voimavarat. Näin ollen olisi tärkeää panostaa entistä enemmän työntekijöiden fyysiseen jaksamiseen työssä sekä työperäisten vaivojen ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn. Työntekijöiden valinnalla voidaan vaikuttaa heidän selviytymiseensä työssä. 6.2 Ensihoitajan työn fyysinen kuormittavuus Tikkasen (2002) tutkimuksessa (Ensihoitajan työn fyysinen kuormittavuus) tarkoituksena oli selvittää ensihoitajan työnkuormittavuutta erilaisin mittauksin. Tutkimus suoritettiin 24-vuotiaalle sairaanhoitajalle. Hän työskenteli sairaankuljetuksia tarjoavassa yrityksessä sekä oli aputöissä paikallisella terveysasemalla. Mittausmenetelmänä tutkija käytti Edholmin- menetelmää, OWAS-menetelmää (Ovako Working posture Analyzing System), RPE-asteikkoa (kuorma-kuormittumis-malli) sekä syketaajuutta. Edholmin menetelmällä saadaan selville miten työ kuormittaa verenkiertoelimistöä ja syketaajuutta mittaamalla sydämen rasittumista työn aikana. OWAS menetelmällä pystyttiin seuraamaan liikuntaelimistön lihastyön kuormittavuutta eri työasennoissa. Menetelmässä työasentoja havainnoidaan joko työpaikalla tai videokuvasta. Menetelmää varten on luotu työasentojen luokitusjärjestelmä, jonka avulla työasennot voidaan arvioida. (Owas ohjelmisto Owas tutkimukseen, 2004). RPE asteikolla arvioitiin erikseen käsien, selän ja jalkojen kuormittuminen. Mittaus suoritettiin yhden työvuoron aikana. Työvuoro on 24 tuntia työtä ja arkisin ollaan kello 7-16 aputöissä terveysasemalla. Ennakolta oli sovittu, että varsinainen mittaus suoritetaan ensimmäisen akuutin hälytyksen sattuessa. Mittaus suoritettiin aamuyöstä tulleella rintakipu tapauksella. Ensihoitajan työ oli jaettu viiteen osa-alueeseen: odottaminen, aputyöt terveysasemalla, potilaan hoitaminen, hälytysajo sekä välineiden kantaminen. Näistä raskaimmiksi osoittautuivat potilaan kantaminen ja hälytysajo. Potilaan kantaminen kuormittaa raskaasti hengitys- ja verenkiertoelimistöä, tukirankaa ja raajoja. Hälytysajossa puolestaan syketaajuus nousee elimistön omien stressihormonien suojatessa elimistöä ulkoa tulevalta kuormitukselta. Tutkimustuloksia ei voida yleistää, koska tutkimus suoritettiin yhdellä työntekijällä, yhden työtehtävän aikana. Mittaus tuloksista

15 15 näkyy kuitenkin selvästi, että ensihoitotyö kuormittaa ensihoitajan fysiikkaa. Tutkimuksen tuloksia tukee myös Aavelan ja Talkan (2002) tekemä tutkimus hengitys- ja verenkiertoelimistön kuormittumisen arvioinnista ensihoidossa. 6.3 Hengitys- ja verenkiertoelimistön kuormittumisen arviointi ensihoidossa Aavelan, Kärkkäisen ja Talkan (2002) tutkimus (Hengitys- ja verenkiertoelimistön kuormittumisen arviointi ensihoidossa) oli osa laajempaa projektia. Projektin tarkoituksena oli selvittää ensihoitotyön fyysistä kuormittavuutta ja kehittää valtakunnallisesti yhtenäinen fyysisen toimintakyvyn soveltuvuuskoe. Tutkimuksessa mukana oli kuusi koehenkilöä Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulusta ensihoidon koulutusohjelmasta. Koehenkilöt suorittivat maksimaalisen hapenottokyvyn testin, työsimulaation ja testiradan. Testirata kehitettiin työsimulaation fyysisen kuormittavuuden arvioinnin pohjalta. Koehenkilöt arvioivat omaa fyysistä kestävyyttään kuorma-kuormittumis-mallin (RPEasteikko) mukaisesti työsimulaation eri vaiheissa. Työsimulaation aikana tutkittavien sykettä tarkasteltiin sykemittarien avulla. Tiedossa olevan maksimaalisen hapenottokyvyn perusteella arvioitiin koehenkilöiden hengitys- ja verenkiertoelimistön kuormittumista työsimulaation aikana. Tutkimuksessa huomioitiin työympäristö, työvälineet ja työn fyysiset ominaisuudet. Psykososiaalisia ominaisuuksia ei tässä tutkimuksessa käsitelty. Tutkimus on kvantitatiivinen tutkimus ja tutkimusstrategiana on tapaustutkimus. Tiedonkeruumenetelmänä on maksimaalisen hapenottokyvyn mittaaminen, sydämen sykkeen mittaaminen sekä kuorma-kuormittumis-malli. Tutkimustuloksista käy ilmi, että paarien kanssa siirtyminen oli fyysisesti kuormittavin työtehtävä. Koehenkilöiden yksilöllisillä ominaisuuksilla oli myös huomattava vaikutus. Pisimmillä ja painavimmilla koehenkilöillä kuormittuminen oli matalampaa. Tutkimus osoittaa, että ensihoidon työtehtävät ovat fyysisesti kuormittavia ja työntekijältä vaaditaan fyysisen kunnon lisäksi riittävää pituutta ja painoa.

16 Työssä jaksaminen ensihoidossa Kemppaisen (2000) tutkimuksen (Työssä jaksaminen ensihoidossa) tarkoituksena oli kuvata yksityissektorilla työskentelevien ensihoidon työntekijöiden työssä jaksamista. Lazaruksen kehittämä CPT-malli (Cognitive-Phenomenological-Transaktional malli) on tutkimusta jäsentävä malli. Mallin mukaan työssä jaksamista voidaan tarkastella vuorovaikutustilanteena työntekijän ja hänen työympäristönsä välillä. Tutkimuksessa vastausprosentti oli 57 %. Tuloksista laskettiin frekvenssit, prosentit, keskihajonta ja vaihteluväli, ja aineiston analysoinnissa käytettiin tilastollisia menetelmiä. Khiin neliötestillä tutkittiin muuttujien välisiä yhteyksiä. Tutkimustuloksista ilmenee, että yksityissektorilla työskentelevät ensihoidon työntekijät jaksoivat työssään hyvin ja arvioivat oman työkykynsä hyväksi. Työyhteisöissä, joissa ensihoitotapahtumia oli 0-2 kertaa vuorokaudessa, työssä jaksaminen oli tasaisinta. Mukautuminen ensihoidon nopeasti muuttuviin tilanteisiin oli vahvinta runsaasti työtehtäviä sisältävissä työyhteisöissä. Työtehtävien määrän mennessä yli 6 kertaa vuorokaudessa ja aktiivityömäärän ollessa yli 300 tuntia kuukaudessa, heikensi tutkittujen terveydentilaa ja työssäjaksamista. Tavallisimmat stressiä aiheuttavat asiat ensihoidossa olivat oman terveydentilan heikentyminen, työnhallinta ensihoidon erityistilanteissa, ensihoidon selkiytymätön yhteiskunnallinen tilanne, taloudelliset vaikeudet sekä vuorovaikutukselliset ongelmat työyhteisöissä ja työyhteisöjen välillä. Tutkitut pitivät tärkeimpänä työvoimavarana haasteellista ja mielekästä työtä. Monipuolinen harrastustoiminta, oman itsensä kehittäminen, potilailta ja läheisiltä saatu palaute, työtovereilta ja potillaan vastaanottavan yksikön henkilöstöltä saatu tuki auttoivat ensihoidontyöntekijöitä jaksamaan työssään. Tutkimus osoitti, että työssäjaksamista edistettäisiin jakamalla työmäärä tasaisemmin ja tehostamalla yhteistyötä ja vuorovaikutusta työyhteisöjen kesken.

17 Sairaanhoitajien kuormittuminen hoitotyössä Nuikan (2002) tutkimuksessa (Sairaanhoitajien kuormittuminen hoitotyössä) tarkoituksena oli määrittää sairaanhoitajien kuormittumista hoitotilanteissa mittaamalla fyysistä ja psyykkistä kuormittumista todellisissa työtilanteissa sekä selvittää yksilöllisten ominaisuuksien yhteyksiä kuormittumiseen. Lisäksi tavoitteena oli tuottaa tietoa sairaanhoitajia kuormittavista hoitotilanteista. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvantitatiivista ja kvalitatiivista menetelmää. Tutkimuksen kohteena olivat Kuopion Yliopistollisen sairaalan sisätautiosaston ja kirurgisen osaston sairaanhoitajat (N=179). Ensivaiheessa osastoille lähetettiin kyselylomakkeita, joissa tiedusteltiin muun muassa koulutusta, työkokemusta ja terveydentilaa. Vastanneet jaoteltiin kahteen ryhmään, yli ja alle 45-vuotiaisiin. Ikärajaa tutkija perusteli sillä, että mahdolliset ikään liittyvät terveydelliset muutokset eivät vaikuttaisi fyysisen suorituskyvyn testaukseen ja muihin kuormituksen mittauksiin. Toisessa vaiheessa tutkija valitsi alle 45-vuotiaiden ryhmästä satunnaisesti 45 hoitajaa, jotka suorittivat terveystarkastuksen ja kliinisen kuormituskokeen. Heistä 23:lle tehtiin teemahaastattelu. Tutkittavien lihaskunto testattiin invalidisäätiön testistön avulla ja erilaiset lihaskivut piirrettiin kaavioon. Kuormitusta tutkija mittasi aidoissa tilanteissa sykemittarin, elektromyografian ja viivakoodilomakkeen avulla. Mittaamalla saamaansa aineiston tutkija analysoi SPSS ohjelman avulla. Haastatteluaineiston hän analysoi kvalitatiivisella sisällönanalyysillä. Tutkimustuloksista ilmenee, että mieliala ja kuormittuminen ovat yhteydessä toisiinsa. Mielialan ollessa huono kuormittuneisuus lisääntyy. Keskitasoa parempikuntoiset kuormittuivat vähemmän hoitotilanteissa kuin keskitasoa huonokuntoisemmat. Kuormittavia tilanteita olivat muun muassa peseminen, erittämisessä avustaminen, injektion antaminen ja potilaan kuljetus. Niska-hartiaseudun ja alaselän lihaskivut liittyivät suoraan kuormittumiseen. Kiputilat ovat ehkäistävissä hoitotyön kehittämisen, säädettävien vuoteiden, apuväline- ja nostolaitteiden avulla sekä nostojen ja potilassiirtojen oikeilla työotteilla. Yksilöllisillä ominaisuuksilla, kuten terveydellä ja elintavoilla, ei havaittu olevan yhteyttä kuormittumiseen. Tiivistettynä sairaanhoitajat kuormittuivat hoitotilanteissa, joissa potilaan auttamisessa tarvittiin fyysistä voimaa ja kehon hallintaa.

18 18 7. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaiseksi ensihoitotyöntekijät kokevat fyysiset työolonsa ja millaisia ehdotuksia heillä on fyysisten työolojensa parantamiseksi. Tutkimus käsittelee aihetta työntekijälähtöisesti. Tutkimusongelmat ovat seuraavat: 1. Millainen on työntekijöiden oma kokemus fyysisestä kunnostaan? 2. Pitävätkö työntekijät riittävänä saamaansa ergonomiakoulutusta? 3. Millaiset apuvälineet ovat tarpeellisia helpottamaan fyysistä rasitusta työssä? 4. Onko työntekijöiden fyysisen kunnon testaus riittävää työpaikoilla? 8. TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 8.1 Aineiston hankinta Tutkimuksen kohderyhmänä ovat yksityissektorilla ja kunnallisella sektorilla sairaankuljetuksessa toimivat henkilöt. Toimipaikat on valittu satunnaisesti mahdollisimman kattavasti ympäri Suomea, yhteensä viisi toimipaikkaa. Yksityissektorilta on saatu vastaus yhdeltä palvelun tuottajalta. Loput neljä toimipaikkaa ovat kunnallisia. Toimipaikkojen tiedot on otettu Internetistä Suomen sairaankuljetusliiton sivulta (Pajuoja 2004) ja google-hakukoneen avulla. Jokaiseen toimipaikkaan on otettu yhteyttä sähköpostitse (liite 1). Sähköpostissa tiedusteltiin halukkuutta ottaa osaa tutkimukseen. Tämän jälkeen on halukkaille lähetetty postitse tutkimuslupa-anomus (liite 2 ja 3). Tutkimusluvan saamisen jälkeen on lähetetty kyselylomakkeet. Sähköposti tiedustelut, tutkimuslupaanomukset ja kyselylomakkeet on lähetetty tammi-maaliskuun 2004 aikana. Kyselylomakkeita lähetettiin 95 kappaletta, joista täytettyinä palautui 41 kappaletta. Vastausprosentti oli 43. Tutkimus on suoritettu täysin nimettömänä. Tutkimuksessa mukana olleet toimipaikat ovat vain tutkijan tiedossa, eivätkä ne tule esille tutkimuksen missään vaiheessa. Tietosuoja toimipaikoille ja vastaajille on luvattu jo sähköpostitiedustelussa.

19 Tutkimusmenetelmä Tutkimus on tehty kvantitatiivisesti, jossa aineistonkeruu menetelmänä on käytetty postitse lähetettyjä kyselylomakkeita. Tämä tunnetaan survey-tutkimuksen keskeisenä menetelmänä. Survey-tutkimus on, ei-kokeellinen tutkimus, joka toteutetaan kysely- tai haastattelumenetelmällä. Aineisto on kerätty standardoidusti ja kohdehenkilöt muodostavat otoksen tai näytteen perusjoukosta. Kohdehenkilöt on valittu satunnaisotannalla. Tutkimusaineisto on kerätty postikyselynä, koska silloin on mahdollista tutkia kohderyhmää, joka sijaitsee maantieteellisesti laajalla alueella. Kvantitatiivisella tutkimuksella pystytään myös hankkimaan täsmällistä tietoa. (Hirsjärvi 2000a, 180; Kemppainen 2000, 16; Polit & Hungler 1995, 340; Tilastokeskus 2004.) Tutkimuksen yleistettävyyden kannalta tutkittavan joukon on oltava suurehko. Näin voidaan vähentää yksilöiden välisiä eroja ja virhelähteitä. Tutkimusaineisto kerätään vain kerran, sillä todellisuuden oletetaan pysyvän samanlaisena. Kvantitatiivisen tutkimuksen vahvuutena on, että se poistaa suurimman osan arvailuista mitattua tietoa analysoitaessa. Osborne (1977) on todennut, että kvantitatiivisessa tutkimusmenetelmässä etsitään syitä ja tosiasioita ulkopuolisesta tai vallitsevan käsityksen näkökulmasta. Kun ympäristön vaikutus pyritään vakioimaan, voidaan muuttujien väliset yhteydet yleistää. Kvantitatiivisen tutkimuksen heikkoutena on sen pinnallisuus. Tutkija pystyy numeraalisen tiedon avulla kartoittamaan olemassa olevan tiedon, muttei voi selvittää asioiden syitä. Vaarana on, että tutkija tekee vääriä johtopäätöksiä tulkitessaan tuloksia. Tutkijalle tuntematon aihe lisää riskiä vääriin tulkintoihin. (Field & Morse 1988, 24 25; Heikkilä 1999, 16; Polit & Hungler 1995, 339; Wisner & Kuorinka 1988, 597.) Kvantitatiivista tietoa on mielekästä tulkita tilastollisella menetelmällä. Silloin tieto on ymmärrettävää. Ilman tilastollista menetelmää kvantitatiivinen tutkimus voi olla vain kaoottinen kasa numeroita. Tilastollinen menetelmä antaa tutkijalle mahdollisuuden laskea, yhteenvetää, järjestää, arvioida, tulkita ja kommunikoida numeraalisella tiedolla. Kvantitatiivisessa tutkimusmenetelmässä aineisto kerätään ja luokitellaan koodien mukaan. Kun käytetään tietokonetta, tiedon analysoinnissa tutkittu tieto täytyy muuttaa sellaiseen muotoon, että tietokone ymmärtää sen. Koodaamalla tieto muutetaan symboleiksi, esimerkiksi numeroimalla, joka on yhtenevä tietokoneohjelman kanssa. [Kyselylomakkeen vastausvaihtoehdot on numeroitu, eli koodattu.] Tästä aineistosta lasketaan

20 20 muuttujien väliset tilastolliset riippuvuudet ja pyritään päättelemään tutkittavien mielipide asiasta. (Hirsjärvi 2000b, 208; Polit & Hungler 1995, 232, 370, 469.) 8.3 Kyselylomakkeen laadinta Kyselylomakkeessa on käytetty valmiita, strukturoituja kysymyksiä ja avoimia kysymyksiä (liite 4). Kyselylomake jakautui neljään osa-alueeseen: 1. Taustatiedot (kysymykset 1-6), 2. Työpaikkaa koskevat tiedot (kysymykset 7-10), 3. Apuvälineisiin liittyvät tiedot (kysymykset 11 ja 12) ja 4. Ergonomiakoulutukseen liittyvät tiedot (kysymykset 13 15). Suljettujen kysymysten hallinta ja analysointi on yksinkertaisempaa kuin avoimien kysymysten. Vastausvaihtoehdot on tehty helpoiksi, toisensa poissulkeviksi. Vastaus ilmaisee näin vastaajan tunnetta tai mielipidettä. Esimerkiksi kysymyksen 7 asettelussa, "Kuinka monta päivää olit viimeksi kuluneen vuoden aikana työperäisen sairauden takia pois töistä?" on pyritty sulkemaan pois muun muassa influenssat, jotka eivät ole riippuvaisia työpaikasta. Suurilla vaihteluväleillä vastausvaihtoehdoissa (1. 0 päivää, päivää ja 3. yli 7 päivää) mahdollistetaan summittainen vastaus. Tutkittavien ja tutkimuksen kannalta ei ole oleellista saada tietoon tarkkoja poissaolo päiviä. Tarkkojen päivien kysyminen olisi lisännyt halukkuutta olla vastaamatta kyselyyn. Tutkimusaineisto on kerätty vuoden alussa, joten voidaan olettaa kuluneen vuoden olevan vielä suhteellisen hyvin mielessä. Suljetut kysymykset ovat tarkoituksenmukaisia silloin, kun vastausvaihtoehdot tiedetään tarkasti. Suljetuilla kysymyksillä pystytään välttämään tiettyjä virheitä; kielellisesti ei-lahjakkaat uskaltavat vastata paremmin ja moittivat tai negatiiviset vastaukset on helpompi ilmaista. Suljettujen kysymysten ongelmana on mahdollisten tärkeiden vastausten löytymättä jääminen. Väärin aseteltu kysymys voi johtaa asian väärin ymmärtämiseen ja mahdollisuuteen, ettei vastaaja löydä lähinnä oikeaa olevaa vastausta. Lisäksi vastaukset voidaan antaa kiireellä täysin harkitsematta, "en osaa sanoa" vastaus houkuttelee ja kysymysten asettelu, ja järjestys voi johdatella vastaajaa haluttuun suuntaan. (Heikkilä 1999, 49 50; Polit & Hungler 1995, )

ENSIHOITAJIEN KOKEMUKSIA TYÖSKENTELYSTÄ RASKAUDEN AIKANA ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSTYÖSSÄ

ENSIHOITAJIEN KOKEMUKSIA TYÖSKENTELYSTÄ RASKAUDEN AIKANA ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSTYÖSSÄ ENSIHOITAJIEN KOKEMUKSIA TYÖSKENTELYSTÄ RASKAUDEN AIKANA ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSTYÖSSÄ Johanna Kilpinen PRO GRADU -TUTKIELMA Hoitotiede Turun yliopisto Hoitotieteen laitos Huhtikuu 2011 TURUN YLIOPISTO

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ Henna Nevala, Miira Palovaara, 2012

OPINNÄYTETYÖ Henna Nevala, Miira Palovaara, 2012 OPINNÄYTETYÖ Henna Nevala, Miira Palovaara, 2012 SEN KÄYNTIASENNON OON JO OTTANU OMAKSENI - Potilassiirtojen Ergonomiakortti -koulutuksen käyneiden hoitotyöntekijöiden siirtotaito, fyysinen kuormittuvuus,

Lisätiedot

TYÖSSÄ KOETUN FYYSISEN JA PSYYKKISEN KUORMITUKSEN YHTEYS VARHAISELÄKEAJATUKSIIN YLI 50-VUOTIAILLA TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖILLÄ JA -TOIMIHENKILÖILLÄ

TYÖSSÄ KOETUN FYYSISEN JA PSYYKKISEN KUORMITUKSEN YHTEYS VARHAISELÄKEAJATUKSIIN YLI 50-VUOTIAILLA TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖILLÄ JA -TOIMIHENKILÖILLÄ TYÖSSÄ KOETUN FYYSISEN JA PSYYKKISEN KUORMITUKSEN YHTEYS VARHAISELÄKEAJATUKSIIN YLI 50-VUOTIAILLA TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖILLÄ JA -TOIMIHENKILÖILLÄ Kati Kallimo Gerontologian ja kansaterveyden pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana Marja Immonen - Vuokko Strengell Opinnäytetyö, kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Kirsti Anttila Kati Kupari Opinnäytetyö, Syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE

Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Fysioterapian koulutusohjelma 2011 ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Lehtinen, Juho Satakunnan ammattikorkeakoulu Fysioterapian koulutusohjelma Toukokuu

Lisätiedot

Sairaanhoitajan työhyvinvointi

Sairaanhoitajan työhyvinvointi Sairaanhoitajan työhyvinvointi Kirjallisuuskatsaus Tiina Hakkarainen Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Hoitotyön koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala KUVAILULEHTI Tekijä(t) HAKKARAINEN, Tiina

Lisätiedot

KUVAUS LIIKUNNANOHJAAJAN TYÖSTÄ

KUVAUS LIIKUNNANOHJAAJAN TYÖSTÄ KUVAUS LIIKUNNANOHJAAJAN TYÖSTÄ Liikunnanohjaajan työnkuva, aerobinen kunto ja työn energeettinen kuormitus LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Fysioterapian koulutusohjelma Opinnäytetyö Syksy 2008 Kolari Hanna

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO poliisin henkisen hyvinvoinnin turvaamisessa

TYÖTERVEYSHUOLTO poliisin henkisen hyvinvoinnin turvaamisessa Mari Luostarinen TYÖTERVEYSHUOLTO poliisin henkisen hyvinvoinnin turvaamisessa Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyö Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 24.4.2009 Tekijä(t)

Lisätiedot

HYVINVOINTIANALYYSILLÄ KOHTI ELÄMÄNTAPAMUUTOSTA

HYVINVOINTIANALYYSILLÄ KOHTI ELÄMÄNTAPAMUUTOSTA OPINNÄYTETYÖ JUHA KOIVISTO 2010 HYVINVOINTIANALYYSILLÄ KOHTI ELÄMÄNTAPAMUUTOSTA HOITOTYÖNKOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö HYVINVOINTIANALYYSILLÄ

Lisätiedot

Tuula Mattila TULEE PUITUA JA KÄYTYÄ LÄPI NÄITÄ ASIOITA PALOESIMIESTEN TYÖNOHJAUSKOKEILU

Tuula Mattila TULEE PUITUA JA KÄYTYÄ LÄPI NÄITÄ ASIOITA PALOESIMIESTEN TYÖNOHJAUSKOKEILU Tuula Mattila TULEE PUITUA JA KÄYTYÄ LÄPI NÄITÄ ASIOITA PALOESIMIESTEN TYÖNOHJAUSKOKEILU Kuntoutuksen ohjauksen ja suunnittelun koulutusohjelma 2010 TULEE PUITUA JA KÄYTYÄ LÄPI NÄITÄ ASIOITA PALOESIMIESTEN

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma Kirsi Turunen ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ Opinnäytetyö Lokakuu 2008 OPINNÄYTETYÖ Lokakuu 2008

Lisätiedot

Kuorm a kevenee yhteistyöllä

Kuorm a kevenee yhteistyöllä Itellan ja Työterveyslaitoksen yhteisessä Kuormahankkeessa vuosina 2011-2013 kartoitettiin kokonaisvaltaisesti postinjakajien ja varhaisjakajien työn kuormitustekijöitä ja työntekijöiden kuormittuneisuutta.

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA Anita Rotso - Laura Salli - Tarja Ylöstalo Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan laitos

Lisätiedot

TYÖN FYYSINEN JA PSYYKKINEN KUORMITTAVUUS VANHUSTENHOIDOSSA

TYÖN FYYSINEN JA PSYYKKINEN KUORMITTAVUUS VANHUSTENHOIDOSSA TYÖN FYYSINEN JA PSYYKKINEN KUORMITTAVUUS VANHUSTENHOIDOSSA - seurantatutkimus ergonomisen kehittämistyön tuloksista English Abstract Kristiina Hellstén TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA TURUN YLIOPISTON ANNALES

Lisätiedot

LAADUSTA TYYTYVÄISYYTEEN Asiakkaina olevien kuntien tyytyväisyys Palvelukeskus Kotipesä Oy:n tarjoamiin palveluihin ja niiden laatuun

LAADUSTA TYYTYVÄISYYTEEN Asiakkaina olevien kuntien tyytyväisyys Palvelukeskus Kotipesä Oy:n tarjoamiin palveluihin ja niiden laatuun LAADUSTA TYYTYVÄISYYTEEN Asiakkaina olevien kuntien tyytyväisyys Palvelukeskus Kotipesä Oy:n tarjoamiin palveluihin ja niiden laatuun Jessica Heikkinen Niina Kantanen Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 SUPERIN SELVITYKSIÄ 2012 LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 Jaksamisen rajat tulee työssä vastaan. Huoli hoidon laadusta painaa. Lähi- ja perushoitajien työhyvinvointi 2012 -selvitystyöryhmä:

Lisätiedot

PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE

PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma Tapahtumamatkailu Opinnäytetyö Kevät 2015 Tiina Laine Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Grén, Sanna Heimonen, Hanna Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 3/2010 TYÖFYSIOTERAPEUTTI: Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu: 1976 Jäsenmäärä: 700 Jäsenmaksu:

Lisätiedot

Riikka Honkanen SUUHYGIENISTIOPISKELIJOIDEN JA HAMMASLÄÄKETIETEEN OPISKELI- JOIDEN VÄLNEN MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ OULUSSA

Riikka Honkanen SUUHYGIENISTIOPISKELIJOIDEN JA HAMMASLÄÄKETIETEEN OPISKELI- JOIDEN VÄLNEN MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ OULUSSA Riikka Honkanen SUUHYGIENISTIOPISKELIJOIDEN JA HAMMASLÄÄKETIETEEN OPISKELI- JOIDEN VÄLNEN MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ OULUSSA SUUHYGIENISTIOPISKELIJOIDEN JA HAMMASLÄÄKETIETEENOPISKELI- JOIDEN VÄLINEN MONIAMMATILLINEN

Lisätiedot

Sosiaalinen hyvinvointi ja kunta hyvinvoinnin tukijana

Sosiaalinen hyvinvointi ja kunta hyvinvoinnin tukijana Johanna Tomperi Sosiaalinen hyvinvointi ja kunta hyvinvoinnin tukijana Kemi terveeksi 2015 -kuntalaiskyselyn tuloksia sosiaalisen hyvinvoinnin näkökulmasta Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja

Lisätiedot

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Peltonen, Johanna Satakunnan

Lisätiedot

Firstbeat-hyvinvointianalyysin hyödyt ja käyttökokemukset terveydenhoitajan ohjaustyössä

Firstbeat-hyvinvointianalyysin hyödyt ja käyttökokemukset terveydenhoitajan ohjaustyössä OPINNÄYTETYÖ Jaana Jalkanen Riikka Oravisjärvi 702T07 Firstbeat-hyvinvointianalyysin hyödyt ja käyttökokemukset terveydenhoitajan ohjaustyössä Sallassa Hoitotyön koulutusohjelma, Terveydenhoitotyö ROVANIEMEN

Lisätiedot

MITEN TYÖSSÄ JAKSAMISTA ON TUTKITTU?

MITEN TYÖSSÄ JAKSAMISTA ON TUTKITTU? MITEN TYÖSSÄ JAKSAMISTA ON TUTKITTU? Elina Jäntti Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos/työterveyshuolto Marraskuu 2013 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

Karoliina Granqvist. Hyvinvointiteknologia osana elämäntapaohjausta - Painonhallintaryhmään osallistuneiden kokemukset

Karoliina Granqvist. Hyvinvointiteknologia osana elämäntapaohjausta - Painonhallintaryhmään osallistuneiden kokemukset Karoliina Granqvist Hyvinvointiteknologia osana elämäntapaohjausta - Painonhallintaryhmään osallistuneiden kokemukset Fysioterapian koulutusohjelma 2013 HYVINVOINTITEKNOLOGIA OSANA ELÄMÄNTAPAOHJAUSTA -

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

PAREMMIN KUIN OSASIN KUVITELLA

PAREMMIN KUIN OSASIN KUVITELLA PAREMMIN KUIN OSASIN KUVITELLA Asiakastyytyväisyyskysely Lahden A-klinikan asiakkaille palveluiden laadusta Tiia Kankala Satu Sinisalo Opinnäytetyö, Syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu / Lahden ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Käypä hoito suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin hoidossa

Käypä hoito suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin hoidossa Käypä hoito suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin hoidossa Hassinen, Marja 2014 Laurea Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Käypä hoito -suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma. Johanna Nykyri Harri Suomalainen DIABETEKSEEN SAIRASTUNEEN LAPSEN ALKUOHJAUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma. Johanna Nykyri Harri Suomalainen DIABETEKSEEN SAIRASTUNEEN LAPSEN ALKUOHJAUS POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Johanna Nykyri Harri Suomalainen DIABETEKSEEN SAIRASTUNEEN LAPSEN ALKUOHJAUS Opinnäytetyö Maaliskuu 2009 OPINNÄYTETYÖ Maaliskuu 2009 Hoitotyön

Lisätiedot