KeuLink Uutiskirje. V~nttajat KEURUSSEUTU. KEQ 1 t i K lteutlnk- etuslw hallinto palvelut Keunjun seutu ota ytteyttit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KeuLink Uutiskirje. V~nttajat KEURUSSEUTU. KEQ 1 t i K lteutlnk- etuslw hallinto palvelut Keunjun seutu ota ytteyttit"

Transkriptio

1 » Tammikuun 2014 uutiskirje Sivu 1/6 KEQ 1 t i K lteutlnk- etuslw hallinto palvelut Keunjun seutu ota ytteyttit Uutisarkisto > Tammikuun 2014 uutiski e» TAMMIKUUN 2014 UUTISKIROJE Ajankohtaista pa sta Oikein hyvää kuluvaa wotta 2014! KeuLink Uutiskirje Tu ossa: DHS Oy Audit Patnars palyystää Keulinktla myöhemmin ilmoltettavine päivinä. Ajanvaraistsel Keutnkin toimistoon puh Kehittämisyhöl Katiink Oy on käynyt v,soden loppupuolela neuvottatuja Ketxuun kaupungh kanssa Keuli* Klinteistöt Orsla. Mikäli sairvillelmat toteutuvat, Kauruun kaupu,ld ostaa Ketiink Kilntelstöt Oy:n osstdteätja Kaulnk Klintetotöt Oy siirtyy kokonaisuudessaan kai*ungte omistitseen. Neuvottelut ovat vielä kesken ja tedotamme asiasta ta,icemmin, kun mahdollinen osto toteutuu. Keuruon kaupwld myönsi Keullnk Ilinteistöt Oy:lla auton lainan Kailolan taotisuuselueelle rakennetiavan pressuhallis rakentamisen rahoittarniseea Lisådetnja antaa: tdnitu~ohtaja Esa Untula ptii Nyt on aika ottaa loppukiil kuluvan ohjelmakauden yritystuldhaussa. Yritystiuidpiatöksle tehdään nylrylsilla säädöksilla saakka ja hakertusten tulisi olla vfrallla viimaistäan mennessä, jotta päätökset saadaan tehtyc riittävän ajoissa. Uusi ysltystuldleld astuu voimaan mutta sen tjovria muutoksia ei vielä tartdosan tiedetä, tosin pahio~steessa tulevat oiemaai eittytsesi aloittavat, kasvavat ja kansainvalistyvät yritykset Vesuil ry:n tokninnanjohtaja Raisa Saarilahv-Kuqu päivystää KeuLinidUa torstaina 9.1. Tervetuloa keskustelemaan ytkystukiln llittplstl asioista 1 Keuniun seuttitunnalla toimivat ale 10 -henkilön yritykset voivat hakea Vesuri -tyhmältä tukea investointeihin, kelittamiseen, toiminnan käynnistamlseen tai laajentamiseen sekä enslmmaisa, ulkopuolisen työntak~än palkkaukseen. Tukea voidaan myenlää myös ytoisempaan etnkelnoeleman kehittämiseen. Usätedotja ajanvsraus: Puh Vestal -vylvnan kotstvut ja hankerekistetin löydat Keald-Suomen ELi-keskuksen koulutukaiata saat tetoe Lue Ilsaä asiasta Elinkelnoharjolttajan on lahtan tarjottava tavaran tai palvelun ostajalle maksusuosituksasla laadittu kuitti, jos maksu suoritetaan kätaisella rahatta tai siihen ilrmastettavalla mairsutavalla Uusi laki maailttaa myös kuten tietosisaltöä. Kullissa tulee olla elinkelnohsrjottajan nimi, yhteystedot ja y-tunnus, lo~wn antamispäivamaareja tumistenunero, myytyjen tavaroiden määrä ja laji sekä palvelujen laji sekä tavaroista tai palveluista suoritettu maksu arvoniisaverolneen ja verokantoineen, K~itt voi ola tuloslettt4 kssinltirjoltellu tai se voidaan tarjota myös såheölsestl. Uuden lain tavoitteena on vähentää harn,aata taloutta. Lue asiesta Mikes sinulla on kysyttävää asiasta, voit kääntyä Aluehauintoviraston yksikön päällikkö, ylliärkastaja Maito Pulddsen puoleen. p i seutukunna le perustetut yritykset: Remppa-Eemet Lähde: Kauppa,eststestn kuuiuhisvjetopefreiu. Ulkomaalsisen työvoiman käyttö on levinnyt kaltille tokiilelollle, joten valvoanalle on ollut perusteita. Ulkomaalaisten työntekijöiden tyåehtoja valvotaan samalta tavata luin suomalaistenkin. Työsuojettsviranomalset valvovat työturvatisuusmeartysten noudattainlaen lisäksi ulkomaalaisten työntekijöiden työnteko-oikeutta ja heidän työstfleldensa vflnmälaehtojen toteutumista. Valvontaislciihin ovat osallistuneet ensts(aisestt tatitastajat, joiden tehtäviin kuuluu ulkornaalalsen työvoiman valvonta. Valvontaiskut on tehty yhteistyössä Etelä-Suomen aiuehailinlovlraston työsuojelun vasttxialueen (Ulasjsvastuu), verottajan, poliisin ja rajavarttolaitoksen kanssa. Valvontaiskut tehdään pääsääntöisesti emisita Ilmoittamatta työpalkane. Tällä menettetylla voidaan paljastaa itrveton ulkomaalainen työvoima työpaltaila. Valvontaiskujen tuloksena työsuojelu on antanut useita kehotuksia ja tolrninlaohjelta työnantajille, selca tehnyt vaadttavte Ilmoituksia tyiiupeyksiköile ja poliisille. Lue asiasta Llsätietoja antaa Muehatintovfraston tarkastaja Rauno Kolileinen, p Vuoden alusta tuli voimaan myös Ety-keskustan asets, Sen rrit*aan mm. rekanneeahestohalknnolnhi siirtyy neljään ELY-kesloikseen - esiskaspelvelut säliyvet kalldsae EtY -keaskaissa Rekennerahestopaosessin tehostamiseksi relcennerstsestojen hsiinndntasiat hoideteen jaossa vtdentoista ELY-keskticsen sijasta neljässä ELY-kesloiksessa, jotka ovat Hämeen ELY-keskus Etelä-Suonien suursiueella, Kesid-Suomen EtYkeskus Länsi-Suomen suoralueella, Etelä-Savon ELY-keakus Itä-Suomen suuralueelia ja Pohjois-Pohjanmaan EtY-keskus Pohjois-Suomen suurakseelte. Lue asiasta Ltsätledot: netrvotteieva virkamies Eina isokaela, TEM, pit yitaitaslaja Johanna Oser,ius (rakeivrershastojeo helentotehtävät), TEki. pti~ Ylitetatyössä seutukuntarnrne yrityselämän pauveaksti OSOS V~nttajat KEURUSSEUTU Tolvotamme Hyvää Uutta Vuotta :0141 Yrtttäjien hallitus 2014 Pj. Tapani Panu ( ) Varapj. Hannu Nuoranne ( ) Sihteeri Heikki Hunne ( ) Rehastonhoitaja Minne Luoma-kio ( ) Maila Valssi ( ) Emila Kolkkalsinen ( ) Hannu Hatinen ( ) Meridot RatIiÖ ( ) Veli rtenalio ( ) Jouni LWitula ( ) Tulevia tapahtumia: 2&I. klo Keski-Suomen YrittäjIen maai~untajutila Jyvasltyt5ssä P klo 2e.Oe Kyljys -ealtvuorot alkavatl Jouko Luoma toimi vetälänä ja mukaan mahtuvat kettu likunnssta kinnostuneet Ota sählymalla mitään! Tapani Peasu puheenjohtaja Keurusseudun Yrittäjät ry

2 Tammikuun 2014 uutiskirje Sivu 2/6 Kaikille kuntalalsille avoin Multian kunnan markkinointisuunnitelman idealita keskiviikkona 29. tammikuuta klo 1800 kunnantalolla Mukaan kutsutaan kaikki yrittejat, yhteisöt, järjestöt Ja ksmtaiaiset Mukana suunnittelussa on myös seutukunnan paikallinen kehitlamisyhta i(euiink Oy. P iiettajolitaa k.nranjohtaja Erkki Pyölddmies. Pohjatyökalune käytämme Muitten kunnan 2020 sfrateglakastlaa, joka avautuu Työkalujamme mm.: Otenima Fsoebooldsaa Yrittavä Keurusseutu Tykirsä 158 Yrittäva Keuntsseutu Pk-ydtysten - sitoutuminen, verkostoltumlnen ja osaihsttsrdnen aviisiusjaqestelmä - hyvät kayttrrnöl sekä uudet innovaallot ja toimintatavat tehostuu uuden lain myötä. - tuotteistaminen Laki tulee voimaan - madddrtolnti yrftystoiminjian huonhioiminen kaavoltitsossa ja maaitsytössa Se on - yhteistyön Ja resurssien parempi hyö~niaminen maaräailwlsena voimassa Tavoltleitarrmia mm EU:n rakannerahastojen - vaikuttaminen ohjeiniakaiden patveitädev~ kunnan ja yritysten perempi näkyvyys ja t.,aiettuos ajan. - yhteisen pebna&an kirlrastarnkien - kunnan einvoimaisuus Tye-j..lh,kelnomirnst.db Työskentelemme työpajoissa ja tavottteenamni. on työsiha avalnlrohtelta tulokatkeli Lalnuldantöhmnkelsaku v,ww.ten.fi Kah.Itaqoiluldol73lalkaen. ~..- 1 limolttault.niset Miitian kunta puh tai Kehittämisyhilö Keulink Oy puh Tervetuloa kehittämään yhdessä Multiaal Fsmboo~isytOdaCOtfl*en 00 toiminta Kaann.eua., v,tvksat w.iovtolmiln ~vhaio&~s ehittarrisyhtiö Keuhnk Oy ja Inveat in Keuruu TYÖ -hanke järjestivät Keski-Suomen kauppakamailn sekä Yritysten Taitava Keski-Suomen osaanilspäatikölden kanssa yhteistyössä kasvupotun. joka täiä kertaa suuntautui reteytointeihin. Mukaan iattt kahdeksan tointtjaa; Mainostoimisto Pelismo Oy, Velikoon asumls- ja koulutuspaiveluyhdistys ~, Terakuti Oy Vaisal Oy, Keurmin Etäinkiniltta Oy, Reka Kaapeli Oy, Rakennushke M. Mäkinen Oy sekä Keuruun kaupun9in vanhus- ja tukipalvelut Spwrauspäleii kertyi kaitd~iaan kolme, joiden aikana asiantuntijat toivat oman osasmisensa psikatistan toknijoiden kayttöön. Kysymyksiä, ehdotuksia, suotituksisja hyvtä tolmintaznatiehdotuktia satei runsaast Kawupoktn aikana mukana olieet yritykset Ja Keinsin keupun~n ytalköt rakensivat on_se kesvokarttaansa. Kun viimeisen sparrauspaivan iopuksl kootttln saidoa sää, mitä rekrytointaja on tulossa, kertyi kasaan flä tsta: ohjaimo~a, ldrjanpitajä, tuotannon asiantuntija, elainleäkari. sotiaahtyönttlrijöite, lahihoitajia, avustajta - monenisisis evalnhenktötta toiminnan kasvuun. Esimerkaaina tulevista rek4rtoinneista msinttskoon seuraavat Rektytohviin kaswpdussa mukana olleet toknijat tamitsevat yhteensä 16 saitte osajaa ja yksi reksytdnt on jo ehditty toteuttaaldn. Keunam Eiälnkliniidsa Oy kasvattaa vahvasti patveiutarjontaansa kivestoimaila uusin iaittelain, joten tikni kaipaa uutta eiainiaakbia. Keunaun Elärttnlid<a Oy:n omistaja Jukka Ktaialsto kiteyttae reloytolnnin keswpolun annin seuraavaali: - Taujoamme asiakkaulemme laeduititaita ja jousiavta palvelut. investointi uusin tahystyslaittelsin ~Ie toimintamme uudelta tasote. Ilmen kas~n~~olun spasrauata emme olisi näin pitkäliä. Etakiime itvniimme etainlaakerla, joita on hatua kehittää uutta palveiuarnme ja koko hlketoimintaamme eteenpän. Kehittamisyhtiö Keuhnk Oy ja invest in Keuruu TYÖ -hanke tulee jatitamaan kasv~poliwja ensi vuoden aikana, Myi järjestetty reioytoira,in kas aipotku oli jatjeatylcsesaaan jo kolmas alueelta toteutettu kasnipolwtapahkima. -Kasnwdku on eilttän hieno kasvun työkalu ja syntyvat työpaikat vievät meidat läheromäksi +300 työpaikan tavoitettamme, ktayttaa kehttysjohtaja Nea Kontonieni, Kerniain la hbjitlai metaail- te teknoloelavnttvksita stän-rattu kasvtmrn1~d ei, edannr.q DDBA Patarsin Jari Nenosen ja Esko Teerikorven osaaminen, kokemus Ja kontaktit ovat olleet kuiuneena syksynä psikaliisten metaitalan yritysten käytettävissä: Viitsentoista palkalista yritystä on tavannut Nenosen ja Teerikorven henkliökohtaisesl, joita lisäksi muutamat yritykset ovat antaneet tietoja kirjailsesti osaamiskartan laatimista veden, järjestetyssä tilaisuudessa, jossa käytiin läpi vallion ja Teketin tusdmahdoltssaicsta sekä esiteltiin projekth. toimintaa, oli vitseitymmente osanottajaa. liaisuus huomioitu, hyvin tehdistössä ja esimeritätsi YLE Keski Suonien tv-ss,tlstassa. Nenosan ja Teeilkorven tavoitteena on hahmottaa paarniasten kanssa käytavisaa keskusteluissa, miilaista yhteistyötä Keutuun seudtäe vaaditaan ja mitä kehitys- ja investointitarpeka yksuttaisisaa yrityksissä on, r~n että eslakaayritysten tarpeet teyttyvät ja he voivat keskittää tai siirtää atthanldntaansa Ketiruun seuduite. Projektb~ puitteissa on sehitetty venetaollisuuden alt,anklrmsn vaatimuksia ruosttanatloman teräksen ja lestlwldun käsittatyn osalta. Tarvekartasto tuotannotisen toiminnan keskittäniiseksi Keuruun seudulle koostetaan. Edetä mah ittujen tsäksl konstitit ovat osailistuneat Karahas, seudun yrltyshantdntatoimenptelsuin. Tammio», 2014 aikuun koostetaan kokonaissrandtelma kasvuun tarvittavista kehitythankkelsia, jolta yritykset voivat laittaa toteuttamaan mahdaltisuiksien mukaan esirnertcksi tqtke-raholtticsella, Tekestn rahoituksesa ja pk -yritysten kehittäsntsavjstukselia. Projektki raportti julkaistaan elklnajodesta. tisatietc4a projektista antaa: kahitysjohtaja Nea Kontonierri puh Tanettiea Ka.mnaeodtie. suutarli Kaunjulia toimiva vaatiuti-suutail Haimu Harärunen suumttelee etaköltynistä ja etsii palvetuileen jatkajaa

3 » Tammikuun 2014 uutiskirje Sivu 3/6 VleraiIhwi,e 1-tanhisen kanssa Ka*aanpaan ajutartoppitaitoksessa joulukuussa. Mawlddnolmme Keuruun seutua tuleailie suisariyrut4fle ja pyrimme leytamaan alueellemme uuden tetdjen. Tutustu esitettyyn atne~oon. Alkt4soptshdijet. jotta olivat kotoisin kaikkia Suomesta, olivat kiinnostuneita ja kuluvat keunjulalata akuilviajiidesta. Kahden henkilön kanssa so~ittin asiaan palawrlsesta ~~soden 2014 puolella ennen OpIsICaMjOIden vaimistumista. Oppaaitosvtarailut ovat yksi käytainön keino etsiä yrttyksellesijatkajaa, Ota yhteytta niin pohditaan, voisimmeko jäijestaa cpplialtos.iaraillm kanssasii fliteysiledot San Ul.1ner~ Tulevia kehittämisyhtiön Järjestämiä tapahtumia Kehatanisyhue Keoilnk Oy j estaa tulevana kevaaia setxeavia tapahtumia, joista tiedotemala tarhenvnin myöhemmin: - Relerytolnhltllalsuus maallsktmsaa Työpaikkoja etakama Keon j-mullua-manttä4ttppula-wrsi-pet4ävesl-juupajold-kitad -akselita. Mitali yrttyksesskme on avautwnassa keväälla 1 keuitä työpaltka, voit tmolttaa aitta jo nyt Ritva Po*lsv*rate puh tai sflöposthla: nltva.pohjolsvttta~keuiirdtfi Työnhaldjakohderytvnana ovat katkld Keoruin ja Mittaan työt5 etsivät työnhatdjat. - Kasvupotku kevattalvella teemana Taho~nyynnln avaimer - Avoimet ovet KeMtantisyIdlS Keultnk Oy:na tontaina 20. helmikuuta klo soita IltalIlalsuus Kimarassa Seuraa imokteluamnie Ajankohtaisia -oslosta sekä ulsisldijalstalnmel CafÖ Raija etsii kumppaniyrittä ää Keuruin kaupungissa, Haapaoneen Itylekesktdtsen sydamassa, Ptklajavaden-ja Asentanlien kulmauksassa sijaitsee viahattavä, histotiaa henkiva hikakintelstö, jossa sijaitsee Gatä Ratia. cm Raijan oven avatetsean vol antia Haapamaen histodan ja n3dqrpäiv5n kohtaamisen. Emanti kaatelee kuumaa kahvia positrikuppeihin ja pifltst habaat haiahtavet Vtehettåvst hotvhkkwiat, tuohikoristeet ja muut vanhan ajan esineet luovat alnuflaatutsta tunnelmaa, joka auttaa katia- ja Iounas vierasta unohtamaan kireen ja st essln. LasMblinit, kohteipornon paakelsit. puialeansalt ja kahvin tuoksu... Metkeajan on aika ladata atetujaan. Mutta mistä tuo rnusiildd kuuluu? Tuleeko se tuosta vanhasta puukaapista? Nälkäkö yletti kultujan? Raljan makoisa höyryåvän kuuma lounas maistuu hatlwilisetta. tst.istapa najan omassa holvl4idujnasta tamhamflan tai kutiosteie museovetuilpitin klmaldtaa viheliystil - Historia on tullut tahaot palvaan. Mi Si haluat vdvähtaa alueella kauemmin, yläkerrasta löytyvät nukavat majoituslilat matkataisifia vaikka useanisnaksittin peivaksi, Kiypä levote ja arvoa histoilan astua uneasi: Tiinnkotnan rakeqnis rakennettiin jo vuonna 1927 puurakenteisen liiterakermuksen tielle. Rakennusta elettiin kutsua timosen Kauppakeskuksekst Makarrassa oli 3 kauppahuonehtoa ja kahviiattat yläkerrassa oli matkustajahuonelta ja harrenasiaakanin tilat Rakennuksessa on toiminut teoilisuuskauppa. ostaisilike, asustelike, kifrkakauppa, karnikalolika, tihaonyymaa ja pitihan tietysti olla myös kahvtatoimlntaa. Läheltä sijaitsevan Haapameen ratapihan kautta ktikl vilkas junaitkenne moneen suuntaan. Kyllä aune mehi monetynoista Irulkijea, nyssatetaa ja matkaliratuet Heraahan kulkijal Jatka matkaasi vinldstynaenä ja pold~ea jäneen telooni Ruldd jää odottamaan tuloati. Nykyinen kahvulanpltaja, Raija Jarvensh,j, ihastiä Idintalatöön ja sen tistostaa henklvåan ympailstöön jo Vuorela 2(5)3 ja avasi rakennuksessa tounaskahvlian. Haapaniaen taajama tatioae upean ymparistön ynitt~alta, joka haluaa hy8~ntaä historian tai~oania mahdollisuuksia. Cfl Raija vanhan Haapamaen rata-aseman tunkimassa, kyläyhteusön eydknessi, låhelta Pod-*askyta tietä voi olla Klava ynityiraesll Taisi tilaisuuteen ja ota yhteytta Raija Jarsensivuun, jotta voit Itse nähda, mitä mahdotisuuksia kahvia slnute taijoaai (MahdollisuuksIa on monenlaisia: asun. pafrävuokraus, oea-aikayi tttåjyya, likkaen osto.) Puh (tavoltet Reijan puheitnatsa pathaitan a,tdain Itto välisenä aikana Sahköposliosolte: raiia.lsveratvtflau,at.osm, 4 Maakunnailinen kiusterilhjeima nykymuodossaan päättyi Osa-alueita ohjelmassa olivat: IJudlstLrvst koneet ja lalttaet, Kehittyvä asuminen sekä Bloenergiasta elbwdmaa. Keski-Suomessa toimivat kehlttasnlsyhfiöt antava jatkossakin apua, neuvoja ja paivalulta yritysten kasvixn ja kehittämiseen liittyen. Näkökuimaverstas yrittäj lie hanke on päättynyt Nakökiimaveostaasta evälta yrittajyyteen -hanke totautettiin Kesld-Suomen alueella vuosina Maaseudun Sivistysliiton haltnnotmasaa hankkeessa oa mukana eri alojen ja yrityksen eri etinkaaren vaiheessa

4 » Tammikuun 2014 uutiskirje Sivu 4/6 toimivia, alle 10 henldiöä työllistävia yrltt~iå myös MLMII*a ja KeSS1JLME. Osailistujat etsivät uudenlaista nakålwlmia oman elinkeinonsa harjottamiseen, kehittanlteeen ja muutosvalmiulaen. Tavoitteena oli löytää keinoja uuskitua tolminlaympädstön misiokaissa, ttnmlstaa omat yhteistyötaidot ja -kyv~t sekä oppia toimimaan yhteistyövertostoissa, Lue hanitteen toiminnasta ja tuloksista tarkemmin CE-me kintäkoulutus metallitolmialan y Ot 5 1 e maanantakia kello 14-17~ MänitLVtlppubasa, Koskelaeallssa, osoltteessa Koskelariratu 2 Qtäuppaopettimen ifiat). EU:n kattava rakenmistuoteasetus tuli voimaan , jolloin CE-mertdntä tuli pakolliseksi srnirlmma lie osalle rakennustuotteista. Kantavina rakenteina kaytettävien teräs ja alumiinikokoonpanojen CE- merldntä on pakollinen alkaen, jolloin harmonisoldun tuotestandardln EN siirtymäalka päättyy. Jarjestefiava koulutus on erinomainen tilaisuus yrityksille hankida kaytanoöniahelset ohjeet siihen, kuinka yritys vol hanklda pakolliset CE-n,erldnnat Irantavule hais-ja siumlkiikokoonpandife määräalkaan mennessä. Kotdutusaialsuudessa jokaiseiia osaiistr4ails on mahdollisuus esittää oman ytityksensä CE-meitdntöliln liittyviä kysymyksiä aslantunlijolile. Tavoitteena on, etta koutimiksan jäikaen ooalhstujst 1. ymmärtävät CE-n,ertdntöØn vaikutokset yrityksalleen 2. osaavat tehdå fsktolhin pevustuila päätöksiä CE-meddnnöissä 3. ymmartävät tuo estandardllettt 1oglikarr 4. pystyvät itsenäisesti tulkitsemaan standardien asettanlia vaatimuksia Koulutuissen jaliastäa pk~rttyaten CE-vnesldntölhtn erikoistunut tamperelainen yritys, innovator Neteorit Oy. sä innover. Kouluttajina toimivat Innovenlta dipiomi-insinööti Juhani Toivanen ja Jad<ko Toivanen. Ohjeima avautuu täatä.,. Tilaisuus on msksutonl Llsätletoja ja ilmolttautumiset Savi J&a~ tiedottaja, MW-Kehltys Oy ,arwtl4..fl~ 4LMtrs ~rn MW-Kehltys Oy Seppalan puistotte Mänttä W~tN ~*~im~qn w*w viankimiynaa fi Y - tukipäätöks ä tehdää nykylsi ä päätöksi Iä saa ka Nyt on aika ottaa loppukki kuitwan ohjelmakauden yritystuldheussa. Yrttystukipäätöksia tehdään røyislilä säädöksilä saatua ja hakemusten toisi ola vteilå viimeistään mennessä, jotta paatökset saadaan tehtyä rilttavan ajoissa Ihisi yrtystukilalti astuu voimaan mutta sen tuomia muutoksia.1 vielä tarkkaan tiedata, tosin painopisteessä tuievat oiemsan edtytsesll aloittavat kasvavat ja kansainväiistyvät Lisaketoja: Laila Piippa, Kehittamlstytvtiö Keutinit Oy, , ~~Ciarh*J Opas as tosijotta (sesta Keuruulla adattavissa Rakannusliike Mika Mäkinen Oy on laätnut Ilmaisen oppaan asuntosijoittasnisesta Keun,jlla, Opas antaa pevusliedot asunlosljoittamtsesta Kauniullaja esittelee Ikionaistohotäfli Runon vaihtoehtona hyvatuottoisille sijoitukselle. Mikä Mattinen toteaa -4<et,uu on hyvää tuottoa etsivän asuntostolttajan valinta. Asuntosijoittamiseen iittyy itioiiss määrä kysymyksiä, joista kokoslnvne oppaan. tlaastattelimme alan osaafl ja Idijoitimme asiat paperilla selkeaan muotoon. Luettuasi oppaan tiedät, millaisia asioita asuntosijoittajan on tarkea ottaa huomioon ja miksi Keuruu on hyvää tuottoa etstväile hyvä paildca.kasltt&en,nie oppaassa esiniesldksi seuraavanlalsis kysymyksiä asuntosljolttamisaen ihityen: Mite aaunnonhsnldnnassa ja sijoltutprosesaissa pitäisi ottaa huomioon? O MtS on myynllhlnts? - Mika on velaton hinta? - Mikä on rahoitusosuus? O Mii~~~ rahoitus pikaa meksaa? O Mitä Keunaj ja Ketnw~n etua tarjoaa asuntosijoittajalle? liisa opas sähköpostilsi tästå: htt;/iw,.w.,ki,mn.fiaataa-rnaksuton-oooewn-sahkooosffisu Keuruun seutukunnan työttömyys edel ee seutukuntien alhalsln Keski-Suomen Kewuun setftticumian työttömyysaste oli marraskuun lopussa 13,2%, joka oli Keski-Suomen seututmtien alhaisln. Korkein tyött&nyysasle oli Ääneskosken sat4ukrzwiaila, jonka Lyöttöniyysaste oli 17,1 %. Koko Kaski Suomen työttömyysaste oli %. Kaunain setihicinnalia työttömiä työnhskijofta tarlcasteluajanl<ohtsna oli 689 heittilöä. Työttömien työrtisldjoiden määrä oli sautliajnnatasnma lisääntynyt lokalaain iopln tilanteesta 43 henkilöä (

5 » Tammikuun 2014 uutiskirje Sivu 5/6 ENSIAPUKURSSI EA 1 (16 h) Keuniulla ko 151 a p kello 8-15 (16 oppltuntia) Kurssin hinta: 38 ei hiö (ei siaajia 10 e kotwmaksua) UsStledotja ilmolttautumlnen: vs. aikuis%oululuspaallikkö Eeva Jatvenlausta, p tai vllnielsthei, Kurssi toteutuu, mitali kurasille tnioittaiittm vstantäan 10 osallistujaa UståtietoØ avautuu Yhteistyötä, luottamusta ja ekotehokkuutta - Energia ja ympäristök usterin kehittämishankkeen lopp seminaa Ener9ia- ja ymp&tstöiduste,in kehittamishanke (ENY) toppiai helmikuussa l-ta.tejasieståa loppusanilnaarin, jd~on kutsutaan kalldd hankkeessa mukana oieet yritykset ja yhteistyokimippa Seminaari jarjestetaan torstaina 13. helmikuuta hotelli Kewusaettsaa Luvassa on mlelerildlntolsia puheenvooroja hankkeen teemaan sopien; min uusien ener9lamuotojen mahdoms asista kuin energlatehokkuudestaitin. Paåosassa semtnaalssa ovat haniskeeseen osallistuneet yrittajat jota esittetevät omia tuotekshar»eitaan, Semlnaadyldsöa saapuu iltapelvaltä herattelemaan yiitt~a. metsahottaja ja toimittaja Mikael Pentlk8lnen, aiheena yhtelstyö ja luottamu?. Ltnassa on nilalankiintoleta asiaa ja ve,icostoitumissneiidolisuuksla. Tervetuloa mukaan! Tilaisuuden ohjehria tasmen~ pian. tlslutesaasi voit jo ilrnoittautua mukaan sahköpostilla: senntjaionenømw kehttys.com Seminaarin osallistuminen on makaulonta, lossias on omalwstantelnen. Lisatietoja seminaarin sisaliösta: jonna,hapamapj intw-kehity,~m Jonne Haapearald-Syijila Energia- ja yriwariståldustefln Kehittamiahanke (Efl~~ projeldlpaalllkkö MW-Kehtys 0y Paaskynsee Virrat Ratakatu Man:ta +353 (0) jonne. haapameid~ylaptrkanmaa.fi wnylapwkarvnaa.weny Hublk Oy järjestää Hub messut 9.-lO toukoku ta 201 Me ii jar~estetaj5n vwudcunnassa Messutaenioloa ovat salkkellu, liikunta, matkellu ja hyvinvointi. Vierailla on mdldoltsla,s kokeiie erilaisia selldcaliu- ja ilkuntalajeja, mika tajoaa erinomaisen mahdollisuuden my6s yritysten Tylcy -palvaan. Muina tolmintolna messuilla ovat hplnvolntihoidot, seutukurnan malkeilularjonnan esittelyt ja kansainvatsen ampumaurhellukeskusharfleen esittely, Nalkaisena viereiden i toki tarinaa olla: tarjolla on nessoravintolapalvalut ja Messul-lutbslht Lisatietojs massuista antaa: San Saarinen puh MessuoI~elma julkaistaan myöhemmin Seuraa ilmoitielua HuNk Oy:n neltisivuilla CWAW bjbikm Suomen Cup 3. osakilpailu hihdetään Keuru Ila Jailestettava hihtotapahtuma on 100-vootiaan Keuniun Kisaijain jul-laldlpsllujen avausldsa. Hiihtojen suojeljaksi on lupautunut rnaakuntajohtaja Mlta Mikkonen.. lantile on kunnia-asia olla ItilpaTujen suojelijana, totesi maaknmtajr4itajs. VaWka saa ei tolslalseksi olekaan suosinut ldsajar~es1åjie, Kauruulla on edelleen vahva usko sthan. eila kisat saadaan janlestettya. - Ne on varmistettu jo hyvisaa ajoin sanölylla tumella, joka on pariisin talvelta, Mikali aaaty~ppl jatkuu tasaisena, totaulamme kisat hieman rtautulla mallilla, mutta kisat pdetaan, toteaa ktpait4en johtaja Veikko Ahonen. - Hanmittaahan se, etta saa ei ole nyt ollut palaa nialidolirtanmutta kaikan kaikkiaan ollaan posltmseila mislella, lisåå Veikko Ahonen. Kilpailijoita on ttiosaa n. 350 ja ylaissa odotetaan saaplnan n henldila 1 paive. Kisat myös teievlaloldaa, ja IV -katsoniot vataval n kataetjsa. Kauniute kisat ovatkin erinomaisen taal<es rnedia arvoltaan, joten nyt totvomme kaildd kisojen orailsttrvan odotusten mukaisesti. Innoatarrenje myös kaikkia lahtemean palkanpaalle luomaan kisatunneimaa ja kinittamaan hsattjoila. Tutisuu Kauniin l3sailijolden natllsl.nilhin Kylävoimaa -hankkeen kuulumis a Kylavolmaa -hankkeen ajen*ohtai&a luajiumisia voit eetrata taata Dutislc Usatietoja:

6 » Tammikuun 2014 uutiskiije Sivu 6/6 Kylavoimea -hfle pt~%lipaåiliid~ö ilrsi Heiskanen puh sahköposii: Taltenna slw kldamnetkke*dn Lähetä *nj kaverilte olonsa smn Tilaa Xeutfrd uotissvdte /? Takaisin ~4ös Yrittevä Keunjsseutu TyUrfl 155 Liity Keulinkin tleclotusllstalle kebittäsnisyhtiö Keullnk Oy on keuniw. seutukunnan eflnkelnoyhtlö, Keunjun kaurid omistaa yhtiön iseista m, sahköpostosoitteesi muina omistajina ovat Ja24 patuaulsta yiltystä. Keulinkin tledotusilstaua saat sähköpostllsi tiedot ajankohtaisista tapahtumista seutukunnan yrltysei~niässä. 0 Keullnk / ~n~ti f&aisa flitentiedot f~!äisk Stsiiston ssutn,lttelu MaInostoInhIsto Aava & Bang

YRITTÄJYYTTÄ lobbaamassa Liity jäseneksi - lähde Bilbaoon Yrittäjäjuhla 2011 Rakkaudesta kaikkiin lapsiin uusi jäsen Perhekoti Amicus

YRITTÄJYYTTÄ lobbaamassa Liity jäseneksi - lähde Bilbaoon Yrittäjäjuhla 2011 Rakkaudesta kaikkiin lapsiin uusi jäsen Perhekoti Amicus Keravan Yrittäjät Keravan Yrittäjien tiedotuslehti 1/2012 Poikkea Putiikissa saapuu Keravalle YRITTÄJYYTTÄ lobbaamassa Liity jäseneksi - lähde Bilbaoon Yrittäjäjuhla 2011 Rakkaudesta kaikkiin lapsiin uusi

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri. Kokemuksia Yrityssalosta. Yrityssalo Oy:n asiakaslehti Syyskuu 2009. Tässä numerossa mm. Uutta syksyllä 2009

Tapahtumakalenteri. Kokemuksia Yrityssalosta. Yrityssalo Oy:n asiakaslehti Syyskuu 2009. Tässä numerossa mm. Uutta syksyllä 2009 Yrityssalo Oy:n asiakaslehti Tässä numerossa mm. Uutta syksyllä 2009 Sivulla 3 tietoa mm. yritysten elive-klinikasta ja syksyn yrittäjätreffeistä Sivulla 6 uusia työkaluja mm. ICT-alan yrityksille ja palvelutoimialan

Lisätiedot

maaseutu Yrittäjyydellä maaseudulle Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Mikä LEADER? syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN

maaseutu Yrittäjyydellä maaseudulle Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Mikä LEADER? syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN maaseutu Ruokaa läheltä Voimaa pienessä kylässä Mikä LEADER? Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Yrittäjyydellä vaikutusmahdollisuuksia maaseudulle 1 PÄÄKIRJOITUS Tervetuloa

Lisätiedot

Eläkkeellä yrittäjäksi. Risto Ilonen ei kauan laakereillaan levännyt eläkepäivien koittaessa. toiminimen alla. Senttikuja 5 14200 Janakkala

Eläkkeellä yrittäjäksi. Risto Ilonen ei kauan laakereillaan levännyt eläkepäivien koittaessa. toiminimen alla. Senttikuja 5 14200 Janakkala Huhtikuu l 3/2012 230 vuotta paikallista osaamista Esittelyssä pitkän linjan yrityksiä monine mielenkiintoisine vaiheineen: Vekka Liikenne, J.E. Kaila ja Hämeen Akku, joka viettää tänä vuonna kuusikymppisiään.

Lisätiedot

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 YriTTäminen PerinTeeT kansainvälisyys asuminen luonto Perinteiden innoittamana tähän päivään. Tempaudu mukaan maaseudun elämään! PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja Juha

Lisätiedot

Yrittäjien erinomainen valinta - KONICA MINOLTA

Yrittäjien erinomainen valinta - KONICA MINOLTA YRITTÄJÄ-LEHTI 1 K E S K I - P O H J A N M A A N Yrittäjä YRITTÄMISEN JA TALOUSELÄMÄN ERIKOISLEHTI 4/2013 Osoitelähde: Viestimix Ky Savisilta 1 84100 YLIVIESKA M-Itella Oy Yrittäjien erinomainen valinta

Lisätiedot

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 Paja haastaa Sotkamon nuoret www. hyödylliset hankelinkit Yritysryhmälle kehittämistuki jopa 75 % Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Tee ympäristötekoja,

Lisätiedot

Yksinään yrittävä tarvitsee vahvan verkoston. Sivut 4-5. TalviTYÖJalKiNeeT

Yksinään yrittävä tarvitsee vahvan verkoston. Sivut 4-5. TalviTYÖJalKiNeeT Helmikuu l 1/2014 27 722 Yrittäjillä ja kaupungilla lähentäviä tapaamisia Yksinään yrittävä tarvitsee vahvan verkoston Yrittäjät ja kaupungin edustajat, johtajista alkaen, ovat pohtineet Hämeenlinnan yhteistä

Lisätiedot

Uusi muhkea 12-sivuinen!

Uusi muhkea 12-sivuinen! 1/2005 Yrityspalvelujen yhteistyö syvenee sivu 2 Iittalan kehittäminen vauhdissa sivu 4 Jaspicomille INNOSUOMI sivu 7 Uusi muhkea 12-sivuinen! Uskoa yrittäjyyteen maaseudulle ja taajamiin Vuosi 2004 valoi

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

Vätskäri 5/2006. Tässä numerossa mm. - ITIL - mikä se on, mistä se tulee, onko siitä hyötyä? - Tanssia ja tietotekniikkaa

Vätskäri 5/2006. Tässä numerossa mm. - ITIL - mikä se on, mistä se tulee, onko siitä hyötyä? - Tanssia ja tietotekniikkaa Vätskäri 5/2006 Vätskäri on Varsinais-Suomen tietojenkäsittely-yhdistyksen (VSTKY) virallinen jäsenlehti, joka tavoittaa 6 kertaa vuodessa n. 1500 Lounais-Suomen alueella IT-alalla työskentelevää ammattilaista.

Lisätiedot

MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15

MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15 YRITYSSALO OY:N ASIAKASLEHTI / Teema: suuntana yrittäjyys TOUKOKUU 2011 MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15

Lisätiedot

Kymenlaakson Kylät ry Kyläkirje 1 / Maaliskuu 2014

Kymenlaakson Kylät ry Kyläkirje 1 / Maaliskuu 2014 Kymenlaakson Kylät ry Kyläkirje 1 / Maaliskuu 2014 Tämän tiedotteen Arjen Tukea ja Turvaa kotikylältä - ja Kyläportaali hankkeiden osuutta on rahoittanut Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Tiedotteen sisällöstä

Lisätiedot

kätevä Forssan Levy Oy Osaaminen ja kokonaisuuksien hallinta on toiminnan perusta. s.4 - Köökki - Bon Appètit s. 8

kätevä Forssan Levy Oy Osaaminen ja kokonaisuuksien hallinta on toiminnan perusta. s.4 - Köökki - Bon Appètit s. 8 kätevä Forssan Seudun Käsityöja Teollisuusyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2015 Osaaminen ja kokonaisuuksien hallinta on toiminnan perusta. Forssan Levy Oy s.4 www.fsktry.fi - Köökki - Bon Appètit s. 8 Forssan

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2012. Vastuullista liiketoimintaa s. 6-7. Parempi johtaa hyvin s. 13. Finnveralta uusi vienninrahoitusjärjestelmä

JÄSENTIEDOTE 1/2012. Vastuullista liiketoimintaa s. 6-7. Parempi johtaa hyvin s. 13. Finnveralta uusi vienninrahoitusjärjestelmä JÄSENTIEDOTE 1/2012 Vastuullista liiketoimintaa s. 6-7 Parempi johtaa hyvin s. 13 Finnveralta uusi vienninrahoitusjärjestelmä s. 16 SISÄLLYSLUETTELO: Pääkirjoitus Kansainvälistymisvaliokunta terävöittää

Lisätiedot

Hämeenlinnan Yrittäjien jäsenille avautuu uusia asiakasmahdollisuuksia

Hämeenlinnan Yrittäjien jäsenille avautuu uusia asiakasmahdollisuuksia Helmikuu l 1/2013 Levikki 27 722 kpl Yrjö Raunisto lataa asiaa suomalaisesta työelämästä Keksijä Yrjö Raunisto on vienyt tuotteitaan 42 maahan. Hänellä on myös kokemusta erilaisista työkulttuureista maailmalta.

Lisätiedot

Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 4/2011. Paikallisten yritysten on kyettävä markkinoimaan osaamistaan

Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 4/2011. Paikallisten yritysten on kyettävä markkinoimaan osaamistaan Kauppakamari Oulun Kauppakamarilehti 4/2011 Toimitusjohtaja Tapio Saarenpää, Fennovoima: Paikallisten yritysten on kyettävä markkinoimaan osaamistaan Oulun yliopisto kouluttaa osaajia ydinvoimalaitoksen

Lisätiedot

LAPIN NUMEROSSA 3/2014. Milloin työntekijä saa pitää lomaa? Yrityskaupat ja sukupolven-/ omistajanvaihdosjärjestelyt lisääntyvät

LAPIN NUMEROSSA 3/2014. Milloin työntekijä saa pitää lomaa? Yrityskaupat ja sukupolven-/ omistajanvaihdosjärjestelyt lisääntyvät LAPIN NUMEROSSA 3/2014 Milloin työntekijä saa pitää lomaa? Yrityskaupat ja sukupolven-/ omistajanvaihdosjärjestelyt lisääntyvät Kauppakeskusyrittäjille vapaapäivä Enontekiön Yrittäjät Inarin Yrittäjät

Lisätiedot

Sisällys 2/2014. Turun Yrittäjät ry Brahenkatu 20 20100 Turku. www.yrittajat.fi/turunyrittajat www.facebook.com/turunyrittajat

Sisällys 2/2014. Turun Yrittäjät ry Brahenkatu 20 20100 Turku. www.yrittajat.fi/turunyrittajat www.facebook.com/turunyrittajat Turun Yrittäjät ry:n Jäsenlehti 2/2014 Jäsenlehti 2/2014 Turun Yrittäjät ry:n Sisällys 2/2014 Turun Yrittäjät ry Brahenkatu 20 20100 Turku www.yrittajat.fi/turunyrittajat www.facebook.com/turunyrittajat

Lisätiedot

YRITTÄJÄ. Myynnissä ratkaisee lopputulos. Pohjois-Pohjanmaan. Niin myös myynti- ja asiakaspalveluhenkilöstön rekrytoinneissa.

YRITTÄJÄ. Myynnissä ratkaisee lopputulos. Pohjois-Pohjanmaan. Niin myös myynti- ja asiakaspalveluhenkilöstön rekrytoinneissa. Pohjois-Pohjanmaan YRITTÄJÄ TALOUSELÄMÄN JA YRITTÄMISEN ERIKOISLEHTI nro 1/2011 73. vuosikerta sivu 3 Uusille asiakkaille tarjotaan 10% alennus ensimmäisestä rekrytoinnista. Mainitse tunnus Yrittäjä-lehti.

Lisätiedot

Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? SOTE-ala kasvaa & työllistää. Yrittäjyyden monet polut

Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? SOTE-ala kasvaa & työllistää. Yrittäjyyden monet polut N:o 4 Keskiviikko 14. marraskuuta 2012 Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? 8 SOTE-ala kasvaa & työllistää Yrittäjyyden monet polut 4 6 7 n seudun, Rautjärven

Lisätiedot

2/2011. Nuorena yrittäjäksi

2/2011. Nuorena yrittäjäksi 2/2011 Nuorena yrittäjäksi sisältö 7 10 Hermia Oululaiset insinöörit olivat kuulemassa, kuinka UIL on heidän tukenaan Nokian muutoksissa. Liiton kampanja käynnistyi maaliskuun alussa. Yrityskeskus auttaa

Lisätiedot

PYLKÖNPOSTI. Kuvaaja Timo Tuhkio

PYLKÖNPOSTI. Kuvaaja Timo Tuhkio PYLKÖNPOSTI Kuvaaja Timo Tuhkio 1/2007 SISALLYSLUETTELO: KUNTALIITOSNEUVOTTELUT KÄYNNISTYVÄT...1 KESKUSHALLINTO TIEDOTTAA...3 EDUSKUNTAVAALIT 2007...3 PYLKÖNMÄEN KUNNAN PUHELINNUMEROT MUUTTUIVAT 1.12.2006...3

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

Salo tarvitsee aikaansaavia yrityksiä! s. 2 YRITYSSALO GRAAFINEN OHJEISTO 12/2008. s. 8. s.12. s. 4. s. 6. Tulevaisuuden osaamista

Salo tarvitsee aikaansaavia yrityksiä! s. 2 YRITYSSALO GRAAFINEN OHJEISTO 12/2008. s. 8. s.12. s. 4. s. 6. Tulevaisuuden osaamista Yrityssalo Oy:n asiakaslehti - www.yrityssalo.fi Helmikuu 2012 JEISTO 12/2008 YRITYSSALO GRAAFINEN OHJEISTO 12/2008 Yrityssalo mahdollistaa yrityksille ympäristön kasvaa, kehittyä ja kansainvälistyä Salo

Lisätiedot

Kannen kylvömies kutsui kansaa vuonna 1938 maanviljelysseuran 75-vuotisjuhlanäyttelyyn. 20 Varaslähtö kevään. 14 Palvelut saman. 4 ProAgria tiedottaa

Kannen kylvömies kutsui kansaa vuonna 1938 maanviljelysseuran 75-vuotisjuhlanäyttelyyn. 20 Varaslähtö kevään. 14 Palvelut saman. 4 ProAgria tiedottaa No. 1/2013 ProAgria Etelä-Pohjanmaan jäsenasiakaslehti 20 Varaslähtö kevään tukihakuihin 14 Palvelut saman katon alta 8 150 VUOTTA juhlavuosi alkaa Kannen kylvömies kutsui kansaa vuonna 1938 maanviljelysseuran

Lisätiedot

sivu 6 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 3 sivut 8-9 sivu 12 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät Eero Suutari vs Timo Korhonen:

sivu 6 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 3 sivut 8-9 sivu 12 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät Eero Suutari vs Timo Korhonen: Kainuun Yrittäjät ry:n tiedotuslehti www.yrittajat.fi/kainuu Kainuun Yrittäjät ry:n tiedotuslehti 27.2.2014 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 6 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät sivu

Lisätiedot

YRITTÄJÄ KESKI-SUOMEN. Uusia silmuja Tarjousosaamista hankkimassa Keski-Suomen päivä maalla Sparraamista kohti kasvua Miljarditiimi säätää palveluja

YRITTÄJÄ KESKI-SUOMEN. Uusia silmuja Tarjousosaamista hankkimassa Keski-Suomen päivä maalla Sparraamista kohti kasvua Miljarditiimi säätää palveluja KESKI-SUOMEN YRITTÄJÄ Jutun tms. nimi tänne Nr 2 kevät 2011 Uusia silmuja Tarjousosaamista hankkimassa Keski-Suomen päivä maalla Sparraamista kohti kasvua Miljarditiimi säätää palveluja Pitkäaikainen haave

Lisätiedot

Yritä huvikses Perusopetuksen yrittäjyyskasvatusopas

Yritä huvikses Perusopetuksen yrittäjyyskasvatusopas Yritä huvikses Perusopetuksen yrittäjyyskasvatusopas Aktiivisille nuorille ja tuleville yrittäjille sekä heidän opettajilleen Tämän aineiston tarkoitus on kannustaa nuoria pohtimaan yrittäjyyttä yhtenä

Lisätiedot

Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3

Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3 PIRKANMAAN LIITON TIEDOTUSLEHTI 3.2012 www.pirkanmaa.fi Avoin kuitu tuo nopeat yhteydet 3 Henkilöstön kehittämistä on tutkittu kunnissa Yrittäjyys ja innovatiivisuus palkittiin Pirkan päivänä 8 16 Näköalapaikalla

Lisätiedot