KeuLink Uutiskirje. V~nttajat KEURUSSEUTU. KEQ 1 t i K lteutlnk- etuslw hallinto palvelut Keunjun seutu ota ytteyttit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KeuLink Uutiskirje. V~nttajat KEURUSSEUTU. KEQ 1 t i K lteutlnk- etuslw hallinto palvelut Keunjun seutu ota ytteyttit"

Transkriptio

1 » Tammikuun 2014 uutiskirje Sivu 1/6 KEQ 1 t i K lteutlnk- etuslw hallinto palvelut Keunjun seutu ota ytteyttit Uutisarkisto > Tammikuun 2014 uutiski e» TAMMIKUUN 2014 UUTISKIROJE Ajankohtaista pa sta Oikein hyvää kuluvaa wotta 2014! KeuLink Uutiskirje Tu ossa: DHS Oy Audit Patnars palyystää Keulinktla myöhemmin ilmoltettavine päivinä. Ajanvaraistsel Keutnkin toimistoon puh Kehittämisyhöl Katiink Oy on käynyt v,soden loppupuolela neuvottatuja Ketxuun kaupungh kanssa Keuli* Klinteistöt Orsla. Mikäli sairvillelmat toteutuvat, Kauruun kaupu,ld ostaa Ketiink Kilntelstöt Oy:n osstdteätja Kaulnk Klintetotöt Oy siirtyy kokonaisuudessaan kai*ungte omistitseen. Neuvottelut ovat vielä kesken ja tedotamme asiasta ta,icemmin, kun mahdollinen osto toteutuu. Keuruon kaupwld myönsi Keullnk Ilinteistöt Oy:lla auton lainan Kailolan taotisuuselueelle rakennetiavan pressuhallis rakentamisen rahoittarniseea Lisådetnja antaa: tdnitu~ohtaja Esa Untula ptii Nyt on aika ottaa loppukiil kuluvan ohjelmakauden yritystuldhaussa. Yritystiuidpiatöksle tehdään nylrylsilla säädöksilla saakka ja hakertusten tulisi olla vfrallla viimaistäan mennessä, jotta päätökset saadaan tehtyc riittävän ajoissa. Uusi ysltystuldleld astuu voimaan mutta sen tjovria muutoksia ei vielä tartdosan tiedetä, tosin pahio~steessa tulevat oiemaai eittytsesi aloittavat, kasvavat ja kansainvalistyvät yritykset Vesuil ry:n tokninnanjohtaja Raisa Saarilahv-Kuqu päivystää KeuLinidUa torstaina 9.1. Tervetuloa keskustelemaan ytkystukiln llittplstl asioista 1 Keuniun seuttitunnalla toimivat ale 10 -henkilön yritykset voivat hakea Vesuri -tyhmältä tukea investointeihin, kelittamiseen, toiminnan käynnistamlseen tai laajentamiseen sekä enslmmaisa, ulkopuolisen työntak~än palkkaukseen. Tukea voidaan myenlää myös ytoisempaan etnkelnoeleman kehittämiseen. Usätedotja ajanvsraus: Puh Vestal -vylvnan kotstvut ja hankerekistetin löydat Keald-Suomen ELi-keskuksen koulutukaiata saat tetoe Lue Ilsaä asiasta Elinkelnoharjolttajan on lahtan tarjottava tavaran tai palvelun ostajalle maksusuosituksasla laadittu kuitti, jos maksu suoritetaan kätaisella rahatta tai siihen ilrmastettavalla mairsutavalla Uusi laki maailttaa myös kuten tietosisaltöä. Kullissa tulee olla elinkelnohsrjottajan nimi, yhteystedot ja y-tunnus, lo~wn antamispäivamaareja tumistenunero, myytyjen tavaroiden määrä ja laji sekä palvelujen laji sekä tavaroista tai palveluista suoritettu maksu arvoniisaverolneen ja verokantoineen, K~itt voi ola tuloslettt4 kssinltirjoltellu tai se voidaan tarjota myös såheölsestl. Uuden lain tavoitteena on vähentää harn,aata taloutta. Lue asiesta Mikes sinulla on kysyttävää asiasta, voit kääntyä Aluehauintoviraston yksikön päällikkö, ylliärkastaja Maito Pulddsen puoleen. p i seutukunna le perustetut yritykset: Remppa-Eemet Lähde: Kauppa,eststestn kuuiuhisvjetopefreiu. Ulkomaalsisen työvoiman käyttö on levinnyt kaltille tokiilelollle, joten valvoanalle on ollut perusteita. Ulkomaalaisten työntekijöiden tyåehtoja valvotaan samalta tavata luin suomalaistenkin. Työsuojettsviranomalset valvovat työturvatisuusmeartysten noudattainlaen lisäksi ulkomaalaisten työntekijöiden työnteko-oikeutta ja heidän työstfleldensa vflnmälaehtojen toteutumista. Valvontaislciihin ovat osallistuneet ensts(aisestt tatitastajat, joiden tehtäviin kuuluu ulkornaalalsen työvoiman valvonta. Valvontaiskut on tehty yhteistyössä Etelä-Suomen aiuehailinlovlraston työsuojelun vasttxialueen (Ulasjsvastuu), verottajan, poliisin ja rajavarttolaitoksen kanssa. Valvontaiskut tehdään pääsääntöisesti emisita Ilmoittamatta työpalkane. Tällä menettetylla voidaan paljastaa itrveton ulkomaalainen työvoima työpaltaila. Valvontaiskujen tuloksena työsuojelu on antanut useita kehotuksia ja tolrninlaohjelta työnantajille, selca tehnyt vaadttavte Ilmoituksia tyiiupeyksiköile ja poliisille. Lue asiasta Llsätietoja antaa Muehatintovfraston tarkastaja Rauno Kolileinen, p Vuoden alusta tuli voimaan myös Ety-keskustan asets, Sen rrit*aan mm. rekanneeahestohalknnolnhi siirtyy neljään ELY-kesloikseen - esiskaspelvelut säliyvet kalldsae EtY -keaskaissa Rekennerahestopaosessin tehostamiseksi relcennerstsestojen hsiinndntasiat hoideteen jaossa vtdentoista ELY-keskticsen sijasta neljässä ELY-kesloiksessa, jotka ovat Hämeen ELY-keskus Etelä-Suonien suursiueella, Kesid-Suomen EtYkeskus Länsi-Suomen suoralueella, Etelä-Savon ELY-keakus Itä-Suomen suuralueelia ja Pohjois-Pohjanmaan EtY-keskus Pohjois-Suomen suurakseelte. Lue asiasta Ltsätledot: netrvotteieva virkamies Eina isokaela, TEM, pit yitaitaslaja Johanna Oser,ius (rakeivrershastojeo helentotehtävät), TEki. pti~ Ylitetatyössä seutukuntarnrne yrityselämän pauveaksti OSOS V~nttajat KEURUSSEUTU Tolvotamme Hyvää Uutta Vuotta :0141 Yrtttäjien hallitus 2014 Pj. Tapani Panu ( ) Varapj. Hannu Nuoranne ( ) Sihteeri Heikki Hunne ( ) Rehastonhoitaja Minne Luoma-kio ( ) Maila Valssi ( ) Emila Kolkkalsinen ( ) Hannu Hatinen ( ) Meridot RatIiÖ ( ) Veli rtenalio ( ) Jouni LWitula ( ) Tulevia tapahtumia: 2&I. klo Keski-Suomen YrittäjIen maai~untajutila Jyvasltyt5ssä P klo 2e.Oe Kyljys -ealtvuorot alkavatl Jouko Luoma toimi vetälänä ja mukaan mahtuvat kettu likunnssta kinnostuneet Ota sählymalla mitään! Tapani Peasu puheenjohtaja Keurusseudun Yrittäjät ry

2 Tammikuun 2014 uutiskirje Sivu 2/6 Kaikille kuntalalsille avoin Multian kunnan markkinointisuunnitelman idealita keskiviikkona 29. tammikuuta klo 1800 kunnantalolla Mukaan kutsutaan kaikki yrittejat, yhteisöt, järjestöt Ja ksmtaiaiset Mukana suunnittelussa on myös seutukunnan paikallinen kehitlamisyhta i(euiink Oy. P iiettajolitaa k.nranjohtaja Erkki Pyölddmies. Pohjatyökalune käytämme Muitten kunnan 2020 sfrateglakastlaa, joka avautuu Työkalujamme mm.: Otenima Fsoebooldsaa Yrittavä Keurusseutu Tykirsä 158 Yrittäva Keuntsseutu Pk-ydtysten - sitoutuminen, verkostoltumlnen ja osaihsttsrdnen aviisiusjaqestelmä - hyvät kayttrrnöl sekä uudet innovaallot ja toimintatavat tehostuu uuden lain myötä. - tuotteistaminen Laki tulee voimaan - madddrtolnti yrftystoiminjian huonhioiminen kaavoltitsossa ja maaitsytössa Se on - yhteistyön Ja resurssien parempi hyö~niaminen maaräailwlsena voimassa Tavoltleitarrmia mm EU:n rakannerahastojen - vaikuttaminen ohjeiniakaiden patveitädev~ kunnan ja yritysten perempi näkyvyys ja t.,aiettuos ajan. - yhteisen pebna&an kirlrastarnkien - kunnan einvoimaisuus Tye-j..lh,kelnomirnst.db Työskentelemme työpajoissa ja tavottteenamni. on työsiha avalnlrohtelta tulokatkeli Lalnuldantöhmnkelsaku v,ww.ten.fi Kah.Itaqoiluldol73lalkaen. ~..- 1 limolttault.niset Miitian kunta puh tai Kehittämisyhilö Keulink Oy puh Tervetuloa kehittämään yhdessä Multiaal Fsmboo~isytOdaCOtfl*en 00 toiminta Kaann.eua., v,tvksat w.iovtolmiln ~vhaio&~s ehittarrisyhtiö Keuhnk Oy ja Inveat in Keuruu TYÖ -hanke järjestivät Keski-Suomen kauppakamailn sekä Yritysten Taitava Keski-Suomen osaanilspäatikölden kanssa yhteistyössä kasvupotun. joka täiä kertaa suuntautui reteytointeihin. Mukaan iattt kahdeksan tointtjaa; Mainostoimisto Pelismo Oy, Velikoon asumls- ja koulutuspaiveluyhdistys ~, Terakuti Oy Vaisal Oy, Keurmin Etäinkiniltta Oy, Reka Kaapeli Oy, Rakennushke M. Mäkinen Oy sekä Keuruun kaupun9in vanhus- ja tukipalvelut Spwrauspäleii kertyi kaitd~iaan kolme, joiden aikana asiantuntijat toivat oman osasmisensa psikatistan toknijoiden kayttöön. Kysymyksiä, ehdotuksia, suotituksisja hyvtä tolmintaznatiehdotuktia satei runsaast Kawupoktn aikana mukana olieet yritykset Ja Keinsin keupun~n ytalköt rakensivat on_se kesvokarttaansa. Kun viimeisen sparrauspaivan iopuksl kootttln saidoa sää, mitä rekrytointaja on tulossa, kertyi kasaan flä tsta: ohjaimo~a, ldrjanpitajä, tuotannon asiantuntija, elainleäkari. sotiaahtyönttlrijöite, lahihoitajia, avustajta - monenisisis evalnhenktötta toiminnan kasvuun. Esimerkaaina tulevista rek4rtoinneista msinttskoon seuraavat Rektytohviin kaswpdussa mukana olleet toknijat tamitsevat yhteensä 16 saitte osajaa ja yksi reksytdnt on jo ehditty toteuttaaldn. Keunam Eiälnkliniidsa Oy kasvattaa vahvasti patveiutarjontaansa kivestoimaila uusin iaittelain, joten tikni kaipaa uutta eiainiaakbia. Keunaun Elärttnlid<a Oy:n omistaja Jukka Ktaialsto kiteyttae reloytolnnin keswpolun annin seuraavaali: - Taujoamme asiakkaulemme laeduititaita ja jousiavta palvelut. investointi uusin tahystyslaittelsin ~Ie toimintamme uudelta tasote. Ilmen kas~n~~olun spasrauata emme olisi näin pitkäliä. Etakiime itvniimme etainlaakerla, joita on hatua kehittää uutta palveiuarnme ja koko hlketoimintaamme eteenpän. Kehittamisyhtiö Keuhnk Oy ja invest in Keuruu TYÖ -hanke tulee jatitamaan kasv~poliwja ensi vuoden aikana, Myi järjestetty reioytoira,in kas aipotku oli jatjeatylcsesaaan jo kolmas alueelta toteutettu kasnipolwtapahkima. -Kasnwdku on eilttän hieno kasvun työkalu ja syntyvat työpaikat vievät meidat läheromäksi +300 työpaikan tavoitettamme, ktayttaa kehttysjohtaja Nea Kontonieni, Kerniain la hbjitlai metaail- te teknoloelavnttvksita stän-rattu kasvtmrn1~d ei, edannr.q DDBA Patarsin Jari Nenosen ja Esko Teerikorven osaaminen, kokemus Ja kontaktit ovat olleet kuiuneena syksynä psikaliisten metaitalan yritysten käytettävissä: Viitsentoista palkalista yritystä on tavannut Nenosen ja Teerikorven henkliökohtaisesl, joita lisäksi muutamat yritykset ovat antaneet tietoja kirjailsesti osaamiskartan laatimista veden, järjestetyssä tilaisuudessa, jossa käytiin läpi vallion ja Teketin tusdmahdoltssaicsta sekä esiteltiin projekth. toimintaa, oli vitseitymmente osanottajaa. liaisuus huomioitu, hyvin tehdistössä ja esimeritätsi YLE Keski Suonien tv-ss,tlstassa. Nenosan ja Teeilkorven tavoitteena on hahmottaa paarniasten kanssa käytavisaa keskusteluissa, miilaista yhteistyötä Keutuun seudtäe vaaditaan ja mitä kehitys- ja investointitarpeka yksuttaisisaa yrityksissä on, r~n että eslakaayritysten tarpeet teyttyvät ja he voivat keskittää tai siirtää atthanldntaansa Ketiruun seuduite. Projektb~ puitteissa on sehitetty venetaollisuuden alt,anklrmsn vaatimuksia ruosttanatloman teräksen ja lestlwldun käsittatyn osalta. Tarvekartasto tuotannotisen toiminnan keskittäniiseksi Keuruun seudulle koostetaan. Edetä mah ittujen tsäksl konstitit ovat osailistuneat Karahas, seudun yrltyshantdntatoimenptelsuin. Tammio», 2014 aikuun koostetaan kokonaissrandtelma kasvuun tarvittavista kehitythankkelsia, jolta yritykset voivat laittaa toteuttamaan mahdaltisuiksien mukaan esirnertcksi tqtke-raholtticsella, Tekestn rahoituksesa ja pk -yritysten kehittäsntsavjstukselia. Projektki raportti julkaistaan elklnajodesta. tisatietc4a projektista antaa: kahitysjohtaja Nea Kontonierri puh Tanettiea Ka.mnaeodtie. suutarli Kaunjulia toimiva vaatiuti-suutail Haimu Harärunen suumttelee etaköltynistä ja etsii palvetuileen jatkajaa

3 » Tammikuun 2014 uutiskirje Sivu 3/6 VleraiIhwi,e 1-tanhisen kanssa Ka*aanpaan ajutartoppitaitoksessa joulukuussa. Mawlddnolmme Keuruun seutua tuleailie suisariyrut4fle ja pyrimme leytamaan alueellemme uuden tetdjen. Tutustu esitettyyn atne~oon. Alkt4soptshdijet. jotta olivat kotoisin kaikkia Suomesta, olivat kiinnostuneita ja kuluvat keunjulalata akuilviajiidesta. Kahden henkilön kanssa so~ittin asiaan palawrlsesta ~~soden 2014 puolella ennen OpIsICaMjOIden vaimistumista. Oppaaitosvtarailut ovat yksi käytainön keino etsiä yrttyksellesijatkajaa, Ota yhteytta niin pohditaan, voisimmeko jäijestaa cpplialtos.iaraillm kanssasii fliteysiledot San Ul.1ner~ Tulevia kehittämisyhtiön Järjestämiä tapahtumia Kehatanisyhue Keoilnk Oy j estaa tulevana kevaaia setxeavia tapahtumia, joista tiedotemala tarhenvnin myöhemmin: - Relerytolnhltllalsuus maallsktmsaa Työpaikkoja etakama Keon j-mullua-manttä4ttppula-wrsi-pet4ävesl-juupajold-kitad -akselita. Mitali yrttyksesskme on avautwnassa keväälla 1 keuitä työpaltka, voit tmolttaa aitta jo nyt Ritva Po*lsv*rate puh tai sflöposthla: nltva.pohjolsvttta~keuiirdtfi Työnhaldjakohderytvnana ovat katkld Keoruin ja Mittaan työt5 etsivät työnhatdjat. - Kasvupotku kevattalvella teemana Taho~nyynnln avaimer - Avoimet ovet KeMtantisyIdlS Keultnk Oy:na tontaina 20. helmikuuta klo soita IltalIlalsuus Kimarassa Seuraa imokteluamnie Ajankohtaisia -oslosta sekä ulsisldijalstalnmel CafÖ Raija etsii kumppaniyrittä ää Keuruin kaupungissa, Haapaoneen Itylekesktdtsen sydamassa, Ptklajavaden-ja Asentanlien kulmauksassa sijaitsee viahattavä, histotiaa henkiva hikakintelstö, jossa sijaitsee Gatä Ratia. cm Raijan oven avatetsean vol antia Haapamaen histodan ja n3dqrpäiv5n kohtaamisen. Emanti kaatelee kuumaa kahvia positrikuppeihin ja pifltst habaat haiahtavet Vtehettåvst hotvhkkwiat, tuohikoristeet ja muut vanhan ajan esineet luovat alnuflaatutsta tunnelmaa, joka auttaa katia- ja Iounas vierasta unohtamaan kireen ja st essln. LasMblinit, kohteipornon paakelsit. puialeansalt ja kahvin tuoksu... Metkeajan on aika ladata atetujaan. Mutta mistä tuo rnusiildd kuuluu? Tuleeko se tuosta vanhasta puukaapista? Nälkäkö yletti kultujan? Raljan makoisa höyryåvän kuuma lounas maistuu hatlwilisetta. tst.istapa najan omassa holvl4idujnasta tamhamflan tai kutiosteie museovetuilpitin klmaldtaa viheliystil - Historia on tullut tahaot palvaan. Mi Si haluat vdvähtaa alueella kauemmin, yläkerrasta löytyvät nukavat majoituslilat matkataisifia vaikka useanisnaksittin peivaksi, Kiypä levote ja arvoa histoilan astua uneasi: Tiinnkotnan rakeqnis rakennettiin jo vuonna 1927 puurakenteisen liiterakermuksen tielle. Rakennusta elettiin kutsua timosen Kauppakeskuksekst Makarrassa oli 3 kauppahuonehtoa ja kahviiattat yläkerrassa oli matkustajahuonelta ja harrenasiaakanin tilat Rakennuksessa on toiminut teoilisuuskauppa. ostaisilike, asustelike, kifrkakauppa, karnikalolika, tihaonyymaa ja pitihan tietysti olla myös kahvtatoimlntaa. Läheltä sijaitsevan Haapameen ratapihan kautta ktikl vilkas junaitkenne moneen suuntaan. Kyllä aune mehi monetynoista Irulkijea, nyssatetaa ja matkaliratuet Heraahan kulkijal Jatka matkaasi vinldstynaenä ja pold~ea jäneen telooni Ruldd jää odottamaan tuloati. Nykyinen kahvulanpltaja, Raija Jarvensh,j, ihastiä Idintalatöön ja sen tistostaa henklvåan ympailstöön jo Vuorela 2(5)3 ja avasi rakennuksessa tounaskahvlian. Haapaniaen taajama tatioae upean ymparistön ynitt~alta, joka haluaa hy8~ntaä historian tai~oania mahdollisuuksia. Cfl Raija vanhan Haapamaen rata-aseman tunkimassa, kyläyhteusön eydknessi, låhelta Pod-*askyta tietä voi olla Klava ynityiraesll Taisi tilaisuuteen ja ota yhteytta Raija Jarsensivuun, jotta voit Itse nähda, mitä mahdotisuuksia kahvia slnute taijoaai (MahdollisuuksIa on monenlaisia: asun. pafrävuokraus, oea-aikayi tttåjyya, likkaen osto.) Puh (tavoltet Reijan puheitnatsa pathaitan a,tdain Itto välisenä aikana Sahköposliosolte: raiia.lsveratvtflau,at.osm, 4 Maakunnailinen kiusterilhjeima nykymuodossaan päättyi Osa-alueita ohjelmassa olivat: IJudlstLrvst koneet ja lalttaet, Kehittyvä asuminen sekä Bloenergiasta elbwdmaa. Keski-Suomessa toimivat kehlttasnlsyhfiöt antava jatkossakin apua, neuvoja ja paivalulta yritysten kasvixn ja kehittämiseen liittyen. Näkökuimaverstas yrittäj lie hanke on päättynyt Nakökiimaveostaasta evälta yrittajyyteen -hanke totautettiin Kesld-Suomen alueella vuosina Maaseudun Sivistysliiton haltnnotmasaa hankkeessa oa mukana eri alojen ja yrityksen eri etinkaaren vaiheessa

4 » Tammikuun 2014 uutiskirje Sivu 4/6 toimivia, alle 10 henldiöä työllistävia yrltt~iå myös MLMII*a ja KeSS1JLME. Osailistujat etsivät uudenlaista nakålwlmia oman elinkeinonsa harjottamiseen, kehittanlteeen ja muutosvalmiulaen. Tavoitteena oli löytää keinoja uuskitua tolminlaympädstön misiokaissa, ttnmlstaa omat yhteistyötaidot ja -kyv~t sekä oppia toimimaan yhteistyövertostoissa, Lue hanitteen toiminnasta ja tuloksista tarkemmin CE-me kintäkoulutus metallitolmialan y Ot 5 1 e maanantakia kello 14-17~ MänitLVtlppubasa, Koskelaeallssa, osoltteessa Koskelariratu 2 Qtäuppaopettimen ifiat). EU:n kattava rakenmistuoteasetus tuli voimaan , jolloin CE-mertdntä tuli pakolliseksi srnirlmma lie osalle rakennustuotteista. Kantavina rakenteina kaytettävien teräs ja alumiinikokoonpanojen CE- merldntä on pakollinen alkaen, jolloin harmonisoldun tuotestandardln EN siirtymäalka päättyy. Jarjestefiava koulutus on erinomainen tilaisuus yrityksille hankida kaytanoöniahelset ohjeet siihen, kuinka yritys vol hanklda pakolliset CE-n,erldnnat Irantavule hais-ja siumlkiikokoonpandife määräalkaan mennessä. Kotdutusaialsuudessa jokaiseiia osaiistr4ails on mahdollisuus esittää oman ytityksensä CE-meitdntöliln liittyviä kysymyksiä aslantunlijolile. Tavoitteena on, etta koutimiksan jäikaen ooalhstujst 1. ymmärtävät CE-n,ertdntöØn vaikutokset yrityksalleen 2. osaavat tehdå fsktolhin pevustuila päätöksiä CE-meddnnöissä 3. ymmartävät tuo estandardllettt 1oglikarr 4. pystyvät itsenäisesti tulkitsemaan standardien asettanlia vaatimuksia Koulutuissen jaliastäa pk~rttyaten CE-vnesldntölhtn erikoistunut tamperelainen yritys, innovator Neteorit Oy. sä innover. Kouluttajina toimivat Innovenlta dipiomi-insinööti Juhani Toivanen ja Jad<ko Toivanen. Ohjeima avautuu täatä.,. Tilaisuus on msksutonl Llsätletoja ja ilmolttautumiset Savi J&a~ tiedottaja, MW-Kehltys Oy ,arwtl4..fl~ 4LMtrs ~rn MW-Kehltys Oy Seppalan puistotte Mänttä W~tN ~*~im~qn w*w viankimiynaa fi Y - tukipäätöks ä tehdää nykylsi ä päätöksi Iä saa ka Nyt on aika ottaa loppukki kuitwan ohjelmakauden yritystuldheussa. Yrttystukipäätöksia tehdään røyislilä säädöksilä saatua ja hakemusten toisi ola vteilå viimeistään mennessä, jotta paatökset saadaan tehtyä rilttavan ajoissa Ihisi yrtystukilalti astuu voimaan mutta sen tuomia muutoksia.1 vielä tarkkaan tiedata, tosin painopisteessä tuievat oiemsan edtytsesll aloittavat kasvavat ja kansainväiistyvät Lisaketoja: Laila Piippa, Kehittamlstytvtiö Keutinit Oy, , ~~Ciarh*J Opas as tosijotta (sesta Keuruulla adattavissa Rakannusliike Mika Mäkinen Oy on laätnut Ilmaisen oppaan asuntosijoittasnisesta Keun,jlla, Opas antaa pevusliedot asunlosljoittamtsesta Kauniullaja esittelee Ikionaistohotäfli Runon vaihtoehtona hyvatuottoisille sijoitukselle. Mikä Mattinen toteaa -4<et,uu on hyvää tuottoa etsivän asuntostolttajan valinta. Asuntosijoittamiseen iittyy itioiiss määrä kysymyksiä, joista kokoslnvne oppaan. tlaastattelimme alan osaafl ja Idijoitimme asiat paperilla selkeaan muotoon. Luettuasi oppaan tiedät, millaisia asioita asuntosijoittajan on tarkea ottaa huomioon ja miksi Keuruu on hyvää tuottoa etstväile hyvä paildca.kasltt&en,nie oppaassa esiniesldksi seuraavanlalsis kysymyksiä asuntosljolttamisaen ihityen: Mite aaunnonhsnldnnassa ja sijoltutprosesaissa pitäisi ottaa huomioon? O MtS on myynllhlnts? - Mika on velaton hinta? - Mikä on rahoitusosuus? O Mii~~~ rahoitus pikaa meksaa? O Mitä Keunaj ja Ketnw~n etua tarjoaa asuntosijoittajalle? liisa opas sähköpostilsi tästå: htt;/iw,.w.,ki,mn.fiaataa-rnaksuton-oooewn-sahkooosffisu Keuruun seutukunnan työttömyys edel ee seutukuntien alhalsln Keski-Suomen Kewuun setftticumian työttömyysaste oli marraskuun lopussa 13,2%, joka oli Keski-Suomen seututmtien alhaisln. Korkein tyött&nyysasle oli Ääneskosken sat4ukrzwiaila, jonka Lyöttöniyysaste oli 17,1 %. Koko Kaski Suomen työttömyysaste oli %. Kaunain setihicinnalia työttömiä työnhskijofta tarlcasteluajanl<ohtsna oli 689 heittilöä. Työttömien työrtisldjoiden määrä oli sautliajnnatasnma lisääntynyt lokalaain iopln tilanteesta 43 henkilöä (

5 » Tammikuun 2014 uutiskirje Sivu 5/6 ENSIAPUKURSSI EA 1 (16 h) Keuniulla ko 151 a p kello 8-15 (16 oppltuntia) Kurssin hinta: 38 ei hiö (ei siaajia 10 e kotwmaksua) UsStledotja ilmolttautumlnen: vs. aikuis%oululuspaallikkö Eeva Jatvenlausta, p tai vllnielsthei, Kurssi toteutuu, mitali kurasille tnioittaiittm vstantäan 10 osallistujaa UståtietoØ avautuu Yhteistyötä, luottamusta ja ekotehokkuutta - Energia ja ympäristök usterin kehittämishankkeen lopp seminaa Ener9ia- ja ymp&tstöiduste,in kehittamishanke (ENY) toppiai helmikuussa l-ta.tejasieståa loppusanilnaarin, jd~on kutsutaan kalldd hankkeessa mukana oieet yritykset ja yhteistyokimippa Seminaari jarjestetaan torstaina 13. helmikuuta hotelli Kewusaettsaa Luvassa on mlelerildlntolsia puheenvooroja hankkeen teemaan sopien; min uusien ener9lamuotojen mahdoms asista kuin energlatehokkuudestaitin. Paåosassa semtnaalssa ovat haniskeeseen osallistuneet yrittajat jota esittetevät omia tuotekshar»eitaan, Semlnaadyldsöa saapuu iltapelvaltä herattelemaan yiitt~a. metsahottaja ja toimittaja Mikael Pentlk8lnen, aiheena yhtelstyö ja luottamu?. Ltnassa on nilalankiintoleta asiaa ja ve,icostoitumissneiidolisuuksla. Tervetuloa mukaan! Tilaisuuden ohjehria tasmen~ pian. tlslutesaasi voit jo ilrnoittautua mukaan sahköpostilla: senntjaionenømw kehttys.com Seminaarin osallistuminen on makaulonta, lossias on omalwstantelnen. Lisatietoja seminaarin sisaliösta: jonna,hapamapj intw-kehity,~m Jonne Haapearald-Syijila Energia- ja yriwariståldustefln Kehittamiahanke (Efl~~ projeldlpaalllkkö MW-Kehtys 0y Paaskynsee Virrat Ratakatu Man:ta +353 (0) jonne. haapameid~ylaptrkanmaa.fi wnylapwkarvnaa.weny Hublk Oy järjestää Hub messut 9.-lO toukoku ta 201 Me ii jar~estetaj5n vwudcunnassa Messutaenioloa ovat salkkellu, liikunta, matkellu ja hyvinvointi. Vierailla on mdldoltsla,s kokeiie erilaisia selldcaliu- ja ilkuntalajeja, mika tajoaa erinomaisen mahdollisuuden my6s yritysten Tylcy -palvaan. Muina tolmintolna messuilla ovat hplnvolntihoidot, seutukurnan malkeilularjonnan esittelyt ja kansainvatsen ampumaurhellukeskusharfleen esittely, Nalkaisena viereiden i toki tarinaa olla: tarjolla on nessoravintolapalvalut ja Messul-lutbslht Lisatietojs massuista antaa: San Saarinen puh MessuoI~elma julkaistaan myöhemmin Seuraa ilmoitielua HuNk Oy:n neltisivuilla CWAW bjbikm Suomen Cup 3. osakilpailu hihdetään Keuru Ila Jailestettava hihtotapahtuma on 100-vootiaan Keuniun Kisaijain jul-laldlpsllujen avausldsa. Hiihtojen suojeljaksi on lupautunut rnaakuntajohtaja Mlta Mikkonen.. lantile on kunnia-asia olla ItilpaTujen suojelijana, totesi maaknmtajr4itajs. VaWka saa ei tolslalseksi olekaan suosinut ldsajar~es1åjie, Kauruulla on edelleen vahva usko sthan. eila kisat saadaan janlestettya. - Ne on varmistettu jo hyvisaa ajoin sanölylla tumella, joka on pariisin talvelta, Mikali aaaty~ppl jatkuu tasaisena, totaulamme kisat hieman rtautulla mallilla, mutta kisat pdetaan, toteaa ktpait4en johtaja Veikko Ahonen. - Hanmittaahan se, etta saa ei ole nyt ollut palaa nialidolirtanmutta kaikan kaikkiaan ollaan posltmseila mislella, lisåå Veikko Ahonen. Kilpailijoita on ttiosaa n. 350 ja ylaissa odotetaan saaplnan n henldila 1 paive. Kisat myös teievlaloldaa, ja IV -katsoniot vataval n kataetjsa. Kauniute kisat ovatkin erinomaisen taal<es rnedia arvoltaan, joten nyt totvomme kaildd kisojen orailsttrvan odotusten mukaisesti. Innoatarrenje myös kaikkia lahtemean palkanpaalle luomaan kisatunneimaa ja kinittamaan hsattjoila. Tutisuu Kauniin l3sailijolden natllsl.nilhin Kylävoimaa -hankkeen kuulumis a Kylavolmaa -hankkeen ajen*ohtai&a luajiumisia voit eetrata taata Dutislc Usatietoja:

6 » Tammikuun 2014 uutiskiije Sivu 6/6 Kylavoimea -hfle pt~%lipaåiliid~ö ilrsi Heiskanen puh sahköposii: Taltenna slw kldamnetkke*dn Lähetä *nj kaverilte olonsa smn Tilaa Xeutfrd uotissvdte /? Takaisin ~4ös Yrittevä Keunjsseutu TyUrfl 155 Liity Keulinkin tleclotusllstalle kebittäsnisyhtiö Keullnk Oy on keuniw. seutukunnan eflnkelnoyhtlö, Keunjun kaurid omistaa yhtiön iseista m, sahköpostosoitteesi muina omistajina ovat Ja24 patuaulsta yiltystä. Keulinkin tledotusilstaua saat sähköpostllsi tiedot ajankohtaisista tapahtumista seutukunnan yrltysei~niässä. 0 Keullnk / ~n~ti f&aisa flitentiedot f~!äisk Stsiiston ssutn,lttelu MaInostoInhIsto Aava & Bang

Työvoimatiedustelu marraskuussa 2010. Rakennusteollisuus RT ry/talonrakennustoimiala

Työvoimatiedustelu marraskuussa 2010. Rakennusteollisuus RT ry/talonrakennustoimiala Työvoimatiedustelu marraskuussa 2010 Rakennusteollisuus RT ry/talonrakennustoimiala Työvoimatiedustelu 2010 Rakennusteollisuus RT:n talonrakennustoimialan jäsenistön piirissä marraskuussa 2010 selvitys

Lisätiedot

Yrityskartoituksen kooste (syksy 2014 ja 03.2015) n = 1096

Yrityskartoituksen kooste (syksy 2014 ja 03.2015) n = 1096 Yrityskartoituksen kooste (syksy 2014 ja 03.2015) n = 1096 Miksi ennakoida? Tietoista ja tavoitteellista tulevaisuuden ennakointia Ilmiön esiintyminen ja ilmiöstä tietämisen määrä Pari paikallista tapausta

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2015. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

18.8.2010. Suomen Kuntaliitto ja Lapin liitto järjestävät Lapin kuntapäivän ajankohtaisista kuntaasioista.

18.8.2010. Suomen Kuntaliitto ja Lapin liitto järjestävät Lapin kuntapäivän ajankohtaisista kuntaasioista. 18.8.2010 Jakelussa mainituille KUTSU LAPIN KUNTAPÄIVÄÄN 22.9.2010 Arvoisa vastaanottaja, Suomen Kuntaliitto ja Lapin liitto järjestävät Lapin kuntapäivän ajankohtaisista kuntaasioista. Tilaisuus järjestetään

Lisätiedot

Ajankohtaista taidekaupungista ja matkailuhankkeesta. Antti Korkka MW-Kehitys Oy

Ajankohtaista taidekaupungista ja matkailuhankkeesta. Antti Korkka MW-Kehitys Oy Ajankohtaista taidekaupungista ja matkailuhankkeesta Antti Korkka MW-Kehitys Oy MATKAILUN KEHITTÄMINEN MW-KEHITYKSEN VETOVASTUULLE Perustana kaupungin konserni- ja strategiaohjaus. Hyötynä suora yhteys

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2014. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 27.11.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Bioenergia ry Bioenergian puolesta

Bioenergia ry Bioenergian puolesta Bioenergia ry Bioenergian puolesta Bioenergia ry Bioenergian puolesta! Bioenergia-ala on yksi maailman nopeimmin kasvavista ja kehittyvistä teollisuuden aloista. Suomi on edelläkävijä. Polttoaineen ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 246 29.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy 652/61/616/2011 STLTK 246 HES Sairaankuljetus Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE)

KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE) ELINIKÄINEN OPPIMINEN JA OHJAUS KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE) VARAATHAN KALENTERIISI AJANKOHDAT! OHJELMAT SAA MYÖHEMMIN. 20.8.2015 YHTEISTYÖSSÄ ASIAKKAAN PARHAAKSI! Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Taru-Kalusteen Tarja Siivonen toiminut yrittäjänä 40 vuotta Nummelan Kenttälässä toimivan Taru-Kalusteen yrittäjä Tarja Siivoselle on kertynyt yrittäjyysvuosia

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

KUVA 1. Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskusalueella vuosina 2006-2011

KUVA 1. Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskusalueella vuosina 2006-2011 TYÖTTÖMYYDEN LASKU HIDASTUI HIEMAN JOULUKUUSSA Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien työ- ja elinkeinotoimistoissa oli joulukuun lopussa 19 286 työtöntä työnhakijaa, mikä on 2 014 vähemmän (-9,5 %) kuin vuosi

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

LeaseGreen ostaa TalPron

LeaseGreen ostaa TalPron Kauppalehti Keskiviikko 06.08.2014 klo 11:17 LeaseGreen ostaa TalPron KUVA: Katja Lehto EMC Talotekniikka myy TalPron LeaseGreen Groupille. Ydinliiketoimintoihinsa keskittyvä EMC Talotekniikka myy TalPron

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

TYÖPAIKKAVÄHENNYSVERTAILU PAIKKAKUNNITTAIN

TYÖPAIKKAVÄHENNYSVERTAILU PAIKKAKUNNITTAIN Tyossakaynti2009 muuttujina Sukupuoli, Työnantajasektori (tvm), Seutukunnat 2011 ja Vuosi TYÖPAIKKAVÄHENNYSVERTAILU PAIKKAKUNNITTAIN Molemmat sukupuolet Kokonaistyöpaikkamäärä v. 2009 Lopetetaan työpaikkaa

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työvoimakysely 2013 8.1.2014

Rakennusteollisuuden työvoimakysely 2013 8.1.2014 Rakennusteollisuuden työvoimakysely 2013 8.1.2014 Työvoimakyselyn julkistustilaisuuden ohjelma 8.1.2014 kello 12 13 Rakennusalan työllisyys ja työttömyystilanne toimitusjohtaja Tarmo Pipatti Talonrakennusteollisuuden

Lisätiedot

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin. Nefa-Jyväskylä Ry. Esityslista Historian ja etnologian laitos 6/2014 Historica PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto nefa-hallitus@lists.jyu.fi 7.5.2014 Hallituksen kokous Aika: 7.5.2014 Klo 16.00 Paikka: Yliopiston

Lisätiedot

Välkky-projektin päätösseminaari Avauspuheenvuoro ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus

Välkky-projektin päätösseminaari Avauspuheenvuoro ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus Välkky-projektin päätösseminaari Avauspuheenvuoro ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus 12.11.2014 Tilastot: Satakunnan ELY-keskus, Merja Mannelin 13.11.2014 140 HAASTEELLINEN tilanne: Suomen

Lisätiedot

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS ESITYSLISTA 1/2013 Aika: perjantai 15.2.2013 klo 9.00 10.35 Paikka: Haapajärvi, hallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Hankintafoorumin esittely

Hankintafoorumin esittely Hankintafoorumin esittely Hankintafoorumin perustehtävä (Missio) Hankintafoorumin perustehtävänä on olla vahva vaikuttaja suomalaisen hankintaosaamisen kehittämisessä ja jäsentensä kilpailukyvyn edistämisessä.

Lisätiedot

Omistajakuntien ja Räyskälä-Säätiön rahoitusosuudet olisivat seuraavat:

Omistajakuntien ja Räyskälä-Säätiön rahoitusosuudet olisivat seuraavat: 1LOP P I KESKELLÄ KASVU -SUOM EA 1 HALLINTO JA TALOUS 14.1.2015 FORSSnnJ KAUPUNKI Jakelun mukaan /oc / d y / 5 RÄYSKÄLÄN ILMAILUKESKUKSEN AIRPARK-HANKKEEN ESISELVITYSHANKE Lopen kunnantalolla 12.12.2014

Lisätiedot

Pk-yrittäjien turvetuotannon kehittäminen hankkeen esittely

Pk-yrittäjien turvetuotannon kehittäminen hankkeen esittely Pk-yrittäjien turvetuotannon kehittäminen hankkeen esittely 7.11.2006 Pudasjärvi, Hotelli Iso-Syöte 14.11.2006 Saarijärvi, Hotelli Summassaari Ari Erkkilä 2 TAUSTA Tutkimus- ja kehitystarpeiden koonti

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51. Vammaisneuvosto 15.12.2015. Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51. Vammaisneuvosto 15.12.2015. Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51 Vammaisneuvosto 15.12.2015 Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 32-37

Lisätiedot

Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa. www.franchising.fi

Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa. www.franchising.fi Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa Suomen Franchising-Yhdistys ry. (SFY) Yhdistys on perustettu 1988 Vuonna 2013 yhdistys vietti 25-juhlavuotta teemalla 1000 uutta yritystä

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma

Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma Finlandia-talo 16.9.2015 Fasilitaattorien osuudet / Risto Karinen ja Olli Oosi Kohti kumppanuutta, tavoitteet ja mahdollisuudet Kumppanuusohjelma

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Jyväskylän seudun työryhmän näkemyksiä 27.11.2008 2008 Olli Patrikainen Johtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Kannattavan Kannattavan

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

Häme asumisen, elinkeinojen ja vapaa-ajan maakuntana. Kiinteistöliiton tilaisuus 22.3.2013 Timo Reina

Häme asumisen, elinkeinojen ja vapaa-ajan maakuntana. Kiinteistöliiton tilaisuus 22.3.2013 Timo Reina Häme asumisen, elinkeinojen ja vapaa-ajan maakuntana Kiinteistöliiton tilaisuus 22.3.2013 Timo Reina Häme on yksi Suomen historiallisista maakunnista. Hämeen maakunta sijaitsee keskeisellä paikalla Suomen

Lisätiedot

Vanhusneuvostojen seminaari

Vanhusneuvostojen seminaari Vanhusneuvostojen seminaari 25.9.2015, Hämeenlinna Maakuntajohtaja Timo Reina Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Strategiaperusta Missio 2020 Hämeen liitto toimii siten, että ihmiset tahtovat

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotakuu Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Lisätiedot

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista Tavoitetaso Nykytaso Haastateltavan kommentit 1 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky oman maakunnan alueella 4 4 4 2 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky valtakunnallisilla markkinoilla 4 5 3 Lisää markkinointia

Lisätiedot

MAL-verkostopäivä maaseudun suunnittelusta ja kaavoituksesta Ylä-Savossa TYÖPAJAN TULOKSIA 3.9.2015. Susanna Harvio

MAL-verkostopäivä maaseudun suunnittelusta ja kaavoituksesta Ylä-Savossa TYÖPAJAN TULOKSIA 3.9.2015. Susanna Harvio MAL-verkostopäivä maaseudun suunnittelusta ja kaavoituksesta Ylä-Savossa TYÖPAJAN TULOKSIA 3.9.2015 Susanna Harvio 1 Työpajan sisältö ja ryhmät Osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään Tehtävänä oli kiertää

Lisätiedot

Perinteisen Siilikasteen sai tänä vuonna Kuntohoitaja Sirpa NUMERO 2/2015

Perinteisen Siilikasteen sai tänä vuonna Kuntohoitaja Sirpa NUMERO 2/2015 Perinteisen Siilikasteen sai tänä vuonna Kuntohoitaja Sirpa NUMERO 2/2015 ESKON PUUMERKIT Parhaat Yrittäjät Nuoret Duuniin 2017 -hanke on käynnissä. Nyt jos koskaan on otollinen aika harkita nuorta työntekijää

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1 Kokousaika klo 13.00 15.30 Kokouspaikka Riihimäen kaupungintalo, kokoushuone 2 :t Liite Asiat Sivu 33 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN 3 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitusperiatteista lyhyesti Finnvera yritysjärjestelyjen

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia

HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia HYVÄN ELÄMISEN EVVÄÄTelinkeinostrategia 2008-2020 Hyvän Elämisen Evväät- elinkeinostrategia 2008 2020 Tekijöinä Keuruun kaupunki, Multian kunta, Keuruun Yrittäjät ry sekä Kehittämisyhtiö Keulink Oy. Lisäksi

Lisätiedot

Tilastokooste 2014. Kehittämisyhtiö Keulink Oy

Tilastokooste 2014. Kehittämisyhtiö Keulink Oy Tilastokooste 2014 Kehittämisyhtiö Keulink Oy Sisältö: 1. Työpaikat 2. Osaava työvoima 3. Väkiluvun kehitys 4. Huoltosuhde 5. Yritysten määrän kehitys 6. Myönnetyt yritystuet 7. Teollisuuden kehitys 8.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Kehittyvä johtajuus. Jyvässeudun Verkonrakennuspalvelu

Kehittyvä johtajuus. Jyvässeudun Verkonrakennuspalvelu Kehittyvä johtajuus JyNet Oy Jyvässeudun Verkonrakennuspalvelu JyNet Oy www.jynet.fi Puh.020 77 90 990 Y-tunnus 2236083-2 Harkkotie 6 info@jynet.fi 40250 JYVÄSKYLÄ etunimi.sukunimi@jynet.fi Perustettu

Lisätiedot

Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani

Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta (2009-2012) Muistio 1/2010 Aika: 11.2.2010 klo 10.30 13.10 Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Hollola 13.2.2015 Kari Sartamo 18.2.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN

Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN VAPAA AJAN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN 3. 10 TALOUDEN TOTEUMA 4. 11

Lisätiedot

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW Suomen Kylätoiminta ry, Maaseutuverkostoyksikkö ja Maaseudun Sivistysliitto järjestävät syksyn 2008 aikana Vastuuta ottavan paikallisyhteisö

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 Hyvääsyksynalkuakaikillejäsenillemme! KävimmeelokuunlopussaretkelläPorvoossajaHangossa.Oliupeasääjamuutenkin reissuolionnistunut.kuvassaistunmustionlinnankartanonportaikolla.enollutkäynytsiellä

Lisätiedot

Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700. Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9.

Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700. Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9. NÄKYMIÄ LOKAKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700 Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9.00 Omaehtoisen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 3 /2015

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 3 /2015 Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 3 /2015 Ko ko usaika Torstai 26.3.2015 klo 14.00 15.15 Ko ko usp aikka Pyhännän kunnantalo, valtuustosali Käsiteltävät asiat 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 liite 1 2 3 4 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

OHJELMA S02000915.001 (I805401) 7.7.2015 1. AEL Insko-seminaari Askeleet kohti vahvaa turvallisuuskulttuuria 25. 26.8.

OHJELMA S02000915.001 (I805401) 7.7.2015 1. AEL Insko-seminaari Askeleet kohti vahvaa turvallisuuskulttuuria 25. 26.8. 7.7.2015 1 AEL Insko-seminaari Askeleet kohti vahvaa turvallisuuskulttuuria 25. 26.8.2015, AEL Helsinki AEL järjestää yhdessä Santé et Securité Oy:n kanssa 25. 26.8.2015 Helsingissä kahden päivän turvallisuusjohtamisen

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4/13 Aika 10.4.2013 klo 17.30 Paikka Urheilukentän huoltorakennus Osallistujat Niina Kivinen (pj), Marke Paavola (si), Katri Paavola, Ari Kankkonen, Ari Pekkarinen, Pekka Nikula, Heli Sorvisto, Marjo Salminen,

Lisätiedot

Haasteena omistajanvaihdokset

Haasteena omistajanvaihdokset Haasteena omistajanvaihdokset Suunnittelusti vapaalle-seminaari Satakunta 14.9.2012 Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala 1 Yritysten henkilöstömäärän muutos 2001 2010 yritysten kokoluokittain, henkilöä 35000

Lisätiedot

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs.

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Kauppakamarin Hankintainfo Vantaa 6.3.2015 Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos

Lisätiedot

Tukea ja kumppanuutta yrittäjille

Tukea ja kumppanuutta yrittäjille Pieksämäen mentorifoorumi Tukea ja kumppanuutta yrittäjille Useat pieksämäkeläiset yrittäjät ja yrittäjähenkiset ovat kouluttautuneet mentoreiksi tarkoituksena antaa kokemustaan ja verkostojaan muiden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 TELA / Toimitusjaosto 11.12.2012 AIKA 11.12.2012 klo 18:00 PAIKKA Mäntsälän kunnantalo, kokoushuone 4. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Kannus 1.10.2013 Tiina Sivonen Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus 8.8.2007 Kutsujana Keski-Suomen Kylät ry,

Lisätiedot

31.8.2011 VANH 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 VANH 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 16

31.8.2011 VANH 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 VANH 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 16 3/2011 31.8.2011 Asiat VANH 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 VANH 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 16 VANH 17 OSALLISTUMINEN KANGASALAN SEUDUN SYDÄNYHDISTYKSEN JÄRJESTÄMÄÄN SYYSTAPAHTUMAAN

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Yritetään ja työllistetään Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Oulu / Syyskuu 2013 Työttömien lukumäärä 18 000 16 000 14 000 12 000 13 226 Kaikki työttömät Yli 50- vuotiaat 14,4% 27,0% Henkilöä 10 000 8

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat liite 75 Torstai 29.10.2015 klo 14.00 16.06 PSK-Aikuisopisto, Haapaveden Teknologiakylä, Haapavesi PSK-Aikuisopiston toiminnan

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskus tiedottaa

Hämeen ELY-keskus tiedottaa HÄMEEN TYÖTTÖMYYDEN LASKU JATKUU HITAASTI Hämeen ELY-keskus tiedottaa Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien (Hämeen ELY-keskuksen toimialue) työ- ja elinkeinotoimistoissa oli helmikuun lopussa 22 436 työtöntä

Lisätiedot

Pohjanmaa. Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa. Kanta-Häme Varsinais-Suomi

Pohjanmaa. Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa. Kanta-Häme Varsinais-Suomi TYÖLLISYYSKEHITYS VAROVAISEN POSITIIVISTA Varsinais-Suomen työllisyystilanne on kuluvan syksyn aikana kehittynyt hiljalleen positiivisempaan suuntaan. Maakunnan työttömyysaste laski lokakuussa koko maan

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta uudistuu -seminaari 3.11.2010 Hilton Helsinki Strand Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi

Lisätiedot

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa Maahanmuuttajille suunnattu tukimateriaali työturvallisuuskorttikoulutukseen/ Luonnos/ KK Tavastia / Tiina Alhainen Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa s. 7 Yhteinen työpaikka tarkoittaa, että

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Esittely 21.10.2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 12.12.2010 1 Pohjois-Pohjanmaan ELYn toiminta-alue Päätoiminta-alue

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 99 33 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 100 34 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015... 101

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

ÄÄNESEUDUN OSAAMIS- JA TYÖLLISYYSOHJELMA 2007-2013 /AH

ÄÄNESEUDUN OSAAMIS- JA TYÖLLISYYSOHJELMA 2007-2013 /AH ÄÄNESEUDUN OSAAMIS- JA TYÖLLISYYSOHJELMA 2007-2013 /AH KEHITYSTAVOITE ELINVOIMAINEN ÄÄNESEUTU, JOSSA TOIMIVAT TYÖMARKKINAT TUKEVAT KUNTIEN, KUNTALAISTEN JA YRITYSTEN MENESTYSTÄ JA HYVINVOINTIA Mittarit:

Lisätiedot

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Sirkku Hiltunen 29.10.2009

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Sirkku Hiltunen 29.10.2009 Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet Sirkku Hiltunen 29.10.2009 Aluekatsaukset Pohjois-Suomen katsaus (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) Itä-Suomen katsaus (Etelä-Savo,

Lisätiedot

24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA

24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA LAUSUNTOPYYNTÖ Dnro 479/07/70/700/2014 24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA Luonnokset Helsingin

Lisätiedot

Huhtikuun uutisia Atria lopettaa lihanleikkuun ja teurastuksen Kannuksessa Atria vähentää väkeä Atria supistaa toimintaansa muun muassa Kannuksessa

Huhtikuun uutisia Atria lopettaa lihanleikkuun ja teurastuksen Kannuksessa Atria vähentää väkeä Atria supistaa toimintaansa muun muassa Kannuksessa Historiaa Pouttu Oy, perustettu Kannukseen 1938 Kannuslainen Poutun suku omistanut v. 2007 omistus siirtyi pääomasijoittaja Sponsor Capital Oy:lle 2007 syksyllä Sponsor Capital myi Lihapouttu Oy:n Atrialle

Lisätiedot

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus Oy Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Ektakompus

Lisätiedot

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella Perusturvalautakunta 35 10.03.2015 Kaupunginhallitus 119 16.03.2015 Työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelu Etelä-Savossa 1/37/379/2015 PTL 35 Selostus: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassasi! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

HÄMEEN MATKAILU OY OMISTAJUUS YHTEISMARKKINOINTI-, MYYNTI- PALVELUSOPIMUSMALLI STRATEGIATYÖRYHMÄN MIETINTÖ 25.3.2009

HÄMEEN MATKAILU OY OMISTAJUUS YHTEISMARKKINOINTI-, MYYNTI- PALVELUSOPIMUSMALLI STRATEGIATYÖRYHMÄN MIETINTÖ 25.3.2009 HÄMEEN MATKAILU OY OMISTAJUUS YHTEISMARKKINOINTI-, MYYNTI- PALVELUSOPIMUSMALLI - STRATEGIATYÖRYHMÄN MIETINTÖ 25.3.2009 Matkailu maakunnan yksi strategisista elinkeinoista ja toiseksi suurin työllistäjä

Lisätiedot

Fouga IT Oy Tiedotustilaisuus

Fouga IT Oy Tiedotustilaisuus Fouga IT Oy Tiedotustilaisuus Fouga IT kasvaa ja kehittyy Kokkola 24.1.2013 Päivän agenda Asialista: Teemu Korpiaho: Vuosi 2012, tulos ja tapahtumat, näkymät vuodelle 2013 (15min) Jyrki Veijola: Laatu

Lisätiedot

OAJ PIRKANMAAN KOULUTUKSET JA EDUNVALVONNANTILAISUUDET VUONNA 2013 (päivitetty 6.2.2013)

OAJ PIRKANMAAN KOULUTUKSET JA EDUNVALVONNANTILAISUUDET VUONNA 2013 (päivitetty 6.2.2013) OAJ PIRKANMAAN KOULUTUKSET JA EDUNVALVONNANTILAISUUDET VUONNA 2013 (päivitetty 6.2.2013) Yhdistystietokoulutus (OAJ Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Pirkanmaa) Kohderyhmä: Kaikki ryhmät, yhdistysten uudet puheenjohtajat

Lisätiedot

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 ESITYSLISTA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 19.11.09 kello 9 11 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat:

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 12.15 Paikka: Kukkaismäen maaseutumatkailutila, Jämsän Juokslahti,

Lisätiedot

Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa. www.franchising.fi

Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa. www.franchising.fi Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa Suomen Franchising-Yhdistys ry. (SFY) Yhdistys on perustettu 1988 Vuonna 2013 yhdistys viettää 25-juhlavuotta teemalla 1000 uutta yritystä

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassa! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

Hankintafoorumin esittely

Hankintafoorumin esittely Hankintafoorumin esittely Hankintafoorumin perustehtävä (Missio) Hankintafoorumin perustehtävänä on olla vahva vaikuttaja suomalaisen hankintaosaamisen kehittämisessä ja jäsentensä kilpailukyvyn edistämisessä.

Lisätiedot

ESR-FUTUREX Osaamisen arviointi yritysten näkökulmasta 6.6.2012 koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu

ESR-FUTUREX Osaamisen arviointi yritysten näkökulmasta 6.6.2012 koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu ESR-FUTUREX Osaamisen arviointi yritysten näkökulmasta 6.6.2012 koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu 14.6.2012 1 Yrittäjät ja työvoima Suomessa Työlliset 2 474 000 Työttömät 209 000 Työvoima 2

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1 / 2015 PUHEENJOHTAJALTA

JÄSENKIRJE 1 / 2015 PUHEENJOHTAJALTA JÄSENKIRJE 1 / 2015 PUHEENJOHTAJALTA Olen Vantaan yrittäjänaisten uusi puheenjohtaja Anne Nurminen. Olen paljasjalkainen vantaalainen ja työskentelen oppimisen, arvioinnin ja monikielisyyden kentällä.

Lisätiedot

Tietokone työvälineenä

Tietokone työvälineenä Tietokone työvälineenä Aloitusluento 30.8.2013 Emilia Hjelm Yleistä kurssista Pakollinen Mahtava Työläs Palkitseva Kurssin laajuus 1 opintopiste ei vastaa kurssin todellista laajuutta. NYYH! Mutta TVT-ajokortista

Lisätiedot