ASEMAKAAVAN MUUTOS Kotkan kaupunki, 7. kaupunginosa Hovinsaari, kortteli 712, osa kortteleita 13, osa Yrjönkatua, Kalevanpuisto ja puistoalue

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN MUUTOS Kotkan kaupunki, 7. kaupunginosa Hovinsaari, kortteli 712, osa kortteleita 13, osa Yrjönkatua, Kalevanpuisto ja puistoalue"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kotkan kaupunki, 7. kaupunginosa Hovinsaari, kortteli 712, osa kortteleita 13, osa Yrjönkatua, Kalevanpuisto ja puistoalue KAAVA NRO 0714 Kaupunkisuunnittelu KALA

2 Sisällys KAAVA NRO PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavan tavoitteet ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Kaavan vaikutukset ja ekologinen tarkastelu Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutusten arviointi energia- ja ilmastonäkökulmasta Muut vaikutukset Ympäristön häiriötekijät ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteuttaminen ja ajoitus

3 3 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos Kotkan kaupunki, 7. kaupunginosa Hovinsaari, kortteli 712, osa kortteleita 13, osa Yrjönkatua, Kalevanpuisto ja puistoalue Kaava nro Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Kotkansaarelta noin 2 km:n etäisyydellä pohjoiseen rajautuen etelässä Kotkantien tulevaan tielinjaukseen, lännessä Kotka Kouvola rataan, pohjoisessa Yrjönkadun teollisuusalueeseen ja idässä Runeberginkatuun ja asuinalueeseen. Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 3,5 ha. Liitteenä 1 sijaintikartta. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaavan muutoksen tavoitteena on sallia tontilla olevien teollisuusrakennusten nykykäyttö sekä mahdollistaa tulevaisuudessa tapahtuva lisä- tai uudisrakentaminen, joka voidaan toteuttaa myös liikerakentamisena. Samalla tutkitaan rakentamattomien asuinkerrostalokorttelin rakennustyypin ja sijoittelun vaihtoehtoja. 1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. sijaintikartta 1: ote maanomistuksen karttakirjasta 3. ote ajantasa-asemakaavasta 1: asemakaavakartta

4 4 5. asemakaavamerkinnät ja määräykset 6. osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7. asemakaavan perustiedot ja yhteenveto 1.5 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 1. Kotkan alueen meluselvitys, tieliikenne 2003, SCC Viatek Oy 2. Kotkan alueen meluselvitys, raideliikenne- ja teollisuusmelu 2003, SCC Viatek Oy 3. Maaperän haitta-ainetutkimus 2015, FCG suunnittelu ja tekniikka Oy 4. Lausunto kaava-alueen luontoarvoista, Kotkan ympäristökeskus TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 2.2 Asemakaava 3 LÄHTÖKOHDAT - asemakaavan muutos laaditaan Oy Shipstores Nyman & Co Ltd:n aloitteesta - asemakaavan muutoksen vireilletulo osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä , liite 6 - asemakaavaluonnos kaupunkisuunnittelulautakunta loppukesällä virallinen nähtävilläolo alkusyksyllä kaupunginhallitus syksyllä 2015 Voimassa olevan asemakaavan asuinkorttelin käyttötarkoitukset ja rakennusoikeudet säilyvät pääosin ennallaan; kaava mahdollistaa myös hoivakotiasumisen. Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue saa laajemman maankäyttömerkinnän eli korttelissa sallitaan myös vähäinen liikerakentaminen. Kalevanpuiston alue muuttaa vähän muotoaan, mutta säilyy pinta-alaltaan suurin piirtein samana ja kävely-yhteys Runeberginkadun ja Kotkantien välillä säilyy. Elisan tukiasema sekä masto Kalevanpuistossa on rakennettu ympäristölautakunnan vuonna 2011 tehdyn poikkeamisluvan mukaisesti. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaava-alue on pinta-alaltaan noin 3,5 ha. Muutosalueen asuintontit ja puistoalueet ovat kaupungin omistuksessa, teollisuustontti on yksityisen omistuksessa. Hovinsaaren ensimmäinen vahvistettu asemakaava on vuodelta 1917, minkä jälkeen alueelle on laadittu useita asemakaavan muutoksia. Alueen perusrakenne noudattelee edelleen katulinjojen ja rakentamisalueiden osalta alkuperäistä asemakaavaa. Hovinsaari on rakentunut pääosin kerros- ja pientaloista, pienteollisuus on rajautunut radan varteen. Valtatie 15 Kotkan sisääntulotien suunnitelman mukaan Paimenportin nykyinen risteysalue siirtyy pohjoisemmaksi ja muuttuu eritasoristeykseksi. Tämän johdosta kaupungin omistamia vanhoja asuinrakennuksia on purettu uuden tielinjauksen alta. Hovinsaari on hyvien liikenneyhteyksien varrella ja kävelyetäisyydellä Kotkan keskustasta Kotkansaaresta.

5 Luonnonympäristö Kaava-alueella ei ole varsinaista luonnonympäristöä, ainoastaan Kalevanpuisto on suurien korkeuserojen takia jäänyt rakentamatta. Maanpinnan korot vaihtelevat +3 ja +15 metrin välillä. Maaperä on pääasiassa moreenia ja mm. Kalevanpuiston alueella on paikoitellen paljas kallio näkyvissä. Kotkan ympäristökeskuksen tekemän luontokartoituksen mukaan kaava-alueen rakentamaton osa on kalliolakialueen ja pienialaisen metsikön muodostama viheralue pienteollisuusalueen ja asutuksen välissä. Alueelta ei todettu luonnonsuojelullisia erityisarvoja eikä lisäinventoinneille nähdä tarvetta. Kallioalueella on muutama yksittäinen, hieno mänty. Kapea metsikköalue rajoittuu kallioalueeseen ja Runebergin katuun. Lajistossa mm. vaahteraa, koivua, leppää, lehmusta. Alueelle on todennäköisesti istutettu puustoa, mistä kertovat mm. erikoiskoivut ja sulkaharmaaleppä Rakennettu ympäristö Suunnittelualue sijaitsee Hovinsaaren teollisuusalueella rajautuen lännessä Kotka Kouvola rautatiehen ja idässä Hovinsaaren asutusalueeseen. Radan läheisyydellä on aikanaan ollut suuri merkitys teollisuuden sijoittumiselle tälle alueelle; esim. Yhtyneet Paperitehtaat (ent. Kotkan Selluloosatehdas Oy) perustaminen 1900 luvun alussa. Tehtaan toiminta lakkasi vuonna 1993 ja tällä hetkellä sen tiloissa toimii kaksi tehtaanmyymälää. Yrjönkadulla sijaitsevien yritysten toimialoja on autokorjaamopalvelut, kiinteistöpalvelut, veneilyalan tuotteet ja kaasun tuottaja. Alueen yrityksillä on päivittäistä asiakaspalvelua. Kaava-alueen teollisuustontilla sijaitsi alun perin kaupungin puistotoimiston kasvihuoneita ja varastorakennuksia, jotka on lähes kaikki purettu. Wahlroosit Oy rakensi vuonna 1966 osittain kaksikerroksisen 5110 k-m2:n tehdasrakennuksen. Samalle tontille valmistui vuonna k-m2:n vihannessäilyketehdas. Vuonna 2014 on käynnistynyt kerrosalaltaan 3200 m2:n teollisuusrakennuksen rakentaminen. Tontilla on myös kaksi yhteensä noin 550 m2:n varastorakennusta, jotka ovat aiemmilta vuosikymmeniltä. Palvelut Muutosalueella toimii elintarvikkeiden, juomien ja tupakan yleistukkukauppa. Hovinsaaren palvelutaso on monipuolinen. Alueelta löytyy mm. kauppa, esi- ja peruskoulu, lounaskahvila, kioski, kirpputori, huoneistohotelli, pienteollisuuteen liittyviä tuotantolaitoksia ja tehtaanmyymälä. Kaikki seutu- ja paikallisliikenteen bussivuorot kulkevat Kotkantien kautta. Lähin pysäkki on runsaan 100 metrin päässä muutosalueesta. Paimenportin junaseisake on noin 200 metrin päässä muutosalueesta. Liikenne Kulku alueelle tapahtuu etelästä Kotkantien kautta tai pohjoisesta Hietasen teollisuusalueen kautta. Ennen Hyväntuulentien rakentamista kaikki liikenne Kotkan keskustaan tapahtui Hovinsaaren läpi kulkevan pääväylän Kotkantien kautta. Sataman liikenne ohjautuu Runeberginkadun kautta. Kevyen liikenteen väylä kulkee Kotkantiellä ja Ruununmaankadulla. Kotkan tie- ja katuverkkosuunnitelman 2030 mukaan kevyen liikenteen väylätarve Runeberginkadulle on kiireellisyysluokassa kolmantena. Virkistys Muutosalueella ei ole varsinaista virkistysaluetta, ainoastaan Kalevanpuisto, joka on luonnontilaisena on tärkeä vapaa-alue polkuineen Runeberginkadun ja Kotkantien välillä. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Teollisuuskorttelissa sijainneet teollisuus- ja asuinrakennukset on purettu 2010 luvulla.

6 6 Kaava-alueella ei ole tällä hetkellä kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia Tekninen huolto Alueella on rakennettu yleinen vesijohto-, sadevesi- ja viemäriverkosto. Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n vuonna 2014 asentama puistomuuntamo sijaitsee teollisuustontilla. Elisan tukiasema sekä masto sijaitsevat Kalevanpuistossa. Alueella on maakaasu- ja kaukolämpöverkosto. Työpaikat Suunnittelualueella on noin 20 työntekijää. Asukkaat Alueella asuu 12 henkilöä Maanomistus Teollisuuskorttelin 712 tontti 5 on yksityisen omistuksessa, muut alueet ovat kaupungin omistuksessa. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Ympäristöministeriö on ja vahvistanut Kymenlaakson maakuntakaavan, taajamat ja niiden ympäristöt, missä suunnittelualue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi, jolla on säilytettävä vähintään maakunnallisesti merkittäviä rakennuskulttuurikohteita (A/s). ote Kymenlaakson maakuntakaavsta taajamat ja niiden ympäristöt Kotkan yleiskaava Kaupunginvaltuuston hyväksymässä oikeusvaikutuksettomassa Kotkan yleiskaavassa alue on merkitty ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman teollisuuden alueeksi TY, asuinalueeksi AP ja lähivirkistysalueeksi VL.

7 7 ote Kotkan yleiskaavasta Asemakaava Voimassa olevat asemakaavat on vahvistettu , ja Asemakaavoissa suunnittelualue on merkitty teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi T, asuinkerrostalojen korttelialueeksi AK ja puistoksi VP. Rakennusoikeudet kerrostalotonteilla ovat k-m 2 ja kerrosluvut 1/2II2/3. Teollisuustontin tonttitehokkuusluku e = 0,66 antaa rakennusoikeudeksi k-m 2. ote ajantasa-asemakaavasta Poikkeamis- ja rakennusluvat Kotkan ympäristölautakunta on myöntänyt poikkeamisluvan kerrosalaltaan 800 m 2 myymälätilojen sijoittamiseksi suunnitteilla olleen 3083 k-m 2 :n pakkas- ja kylmävaraston yhteyteen. Kaakkois-Suomen ELY-keskus valitti päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Rakennuslupa ko. varastorakennukselle on myönnetty ja rakennustyöt ovat käynnissä.

8 8 Rakennusjärjestys Voimassa oleva rakennusjärjestys on hyväksytty ja tullut voimaan Tonttijako- ja rekisteri Kaava-alue on kiinteistörekisterissä. Pohjakartta Pohjakartta on MRL muutoksen 323/2014 mukainen ja tarkistettu Maankäyttösopimus Mikäli on tarpeen, kaupunki laatii kaavahankkeesta maankäyttösopimuksen. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Asemakaavan tarkoituksena on selvittää kauppapalvelun sijoittumismahdollisuuksia alueelle ja tutkia rakentamattomien kerrostalotonttien käyttötarkoitusta ja rakentamisen sijoittelua. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Asemakaavan muutoksen laatiminen käynnistettiin Oy Shipstoeres Nyman & Co Ltd:n aloitteesta. Kaupunkisuunnittelulautakunta on pitämässään kokouksessaan tehnyt päätöksen ottaa alue vuoden 2014 kaavoitusohjelmaan. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo - maanomistajat ja lähialueen asukkaat - Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Meri-Kymen luonto ry, Kotkan ympäristöseura ry, Kotka-Seura ry, Kymenlaakson museo, Kymen Vesi Oy, Kymenlaakson Sähköverkko Oy, Kotkan Energia Oy, Elisa, Gasum Oy, Gasum Paikallisjakelu ja Kymenlaakson Jäte - kaupungin asiantuntijaviranomaiset: maanhankinta ja luovutus, kaupunkimittaus, tekninen palvelu, puistotoimisto, rakennusvalvonta, ympäristökeskus ja Kymenlaakson pelastuslaitos. Vireilletulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ilmoitettiin osallisille kirjeitse ja muille lehtiilmoituksella Ankkurissa sekä kaupungin nettisivuilla Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä Kaavahanke ei herättänyt yleistä mielenkiintoa. Lausunnon osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta antoivat Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kymenlaakson Sähköverkko Oy, Kymenlaakson pelastuslaitos, Kymenlaakson museo ja Kotkan ympäristöseura ry.

9 9 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti on tehty luontoselvitys sekä selvitetty liikerakentamisen aiheuttamaa vaikutusta olevaan liikenneverkkoon. Kymenlaakson pelastuslaitos muistutti kaava-alueen läheisyydessä toimivaa kemikaalikohdetta (nestekaasu), jonka toiminta on tällä hetkellä vähäisen toiminnan luvalla. Tukesin laajamittaisen toiminnan mukainen lupakäsittely on käynnissä. Kymenlaakson Sähkö Oy pyysi huomioimaan sähköverkkoon kuuluvien johtojen laitteiden sijoittamista varten varattavat riittävät tilat sekä tilaajan vastuu rakentamisen aiheuttamista mahdollisista johtojen siirtokustannuksista. Kymenlaakson museolla ei ollut huomautettavaa hankkeesta. Kotkan ympäristöseura ry piti tärkeänä asutuksen ja teollisuustoiminnan luontevan rajan määrittelyä, joka nykyisellään täyttää tämän ehdon. Teollisuusaluetta ei tule ulottaa Kalevanpuistoon eikä mäenrinteelle. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on osittain täydennetty kuulemisen johdosta ja huomioitu luonnosvaiheen suunnittelussa. Asemakaavaluonnos oli nähtävillä Luonnokseen tutustui Lausunnon luonnoksesta antoivat Asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä x.x. x.x Määräaikaan mennessä 4.4 Asemakaavan tavoitteet Asemakaavalla halutaan vastata Hovinsaaren uudistamiseen ja kehittämiseen sekä luoda edellytykset monipuolisten palveluiden tarjonnalle. Teollisuustontilla rakenteilla olevaan varastorakennukseen on tarkoitus sijoittaa myymälä- ja kahvilatiloja. Asuinkerrostalojen rakentamisen myötä rakentamattomat tontit siistiytyvät ja saadaan aikaan myönteinen vaikutus ihmisten viihtymiseen ja kaupunkikuvaan. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 3,9697 ha, josta 0,5250 ha on asumista, teollisuusaluetta 2,8102 ha, energiahuollon aluetta 0,0109 ha, puistoa 0,5942 ha ja katualuetta 0,0294 ha. Rakennusoikeutta koko kaava-alueella on yhteensä k-m 2. Vaadittavat autopaikkamäärät ovat: AKS-korttelialueilla 1 autopaikka/150 k-m 2. Palvelumaisesti rakennettaessa autopaikkoja varataan todellista tarvetta varten, kuitenkin vähintään 1 autopaikka/200 k-m 2 T-korttelialueella tulee olla toimintaan nähden riittävästi autopaikkoja.

10 Asemakaavassa teollisuustontille on sallittu sijoittaa kaupallisia palveluita 1000 k-m2, mikä on noin 10 % käytetystä rakennusoikeudesta ja 5,4 % kaavan sallimasta rakennusoikeudesta. Kotkantien varrella sijaitseva rakentamaton kerrostalotontti on muutettu virkistysalueeksi. Koska Hyväntuulentie ja Kotkantie toteutetaan eritasoristeyksenä, kulkuyhteys tontille on hankala toteuttaa ja lisäksi ollaan melualueella. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Liike- ja hoiva tarjoavien palvelevien rakennusten rakentaminen ja olemassa olevien laajentaminen ja kehittäminen vaikuttavat alueen ympäristöön myönteisesti. Katunäkymä tiivistyy ja täydentyy. 5.3 Kaavan vaikutukset ja ekologinen tarkastelu Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kyseessä on rakennettuun ympäristöön liittyvä asemakaavan muutos, joka tukee alueen palvelutarjontaa sekä huomioi olemassa olevan maankäytön. Asemakaavaa uudistamalla pyritään saamaan rakentamattomat tontit käyttöön. Liikerakentamisen sijoittaminen teollisuuskiinteistöön lisää jonkin verran liikennemääriä Runeberginkadulla, mutta määrät jakautuvat tasaisesti liikenteen ohjautuessa sekä pohjoisesta että etelästä. Toimiva ulkoilureittiyhteys varmistetaan kaavamääräyksellä ja Kotkantiehen rajoittuva rakentamaton kerrostalotontti muutetaan viheralueeksi Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Kaavan mukainen rakentaminen ei aiheuta muutoksia maa- ja kallioperään eikä pintavesiolosuhteisiin. Kaava ei pinta-alaisesti vähennä alueen virkistysalueita (lisäystä noin 700 m2) eikä katkaise kävely-yhteyksiä Kotkankadun ja Runeberginkadun välillä Vaikutusten arviointi energia- ja ilmastonäkökulmasta Asemakaavan muutoksella ei ole laajempaa vaikutusta energia- ja ilmastoasioihin. Kaava edesauttaa kaupunkirakenteen tiivistämistä ja täydentämistä. Taulukko. Energia- ja ilmastoasioiden huomiointi kaavassa Asia Arvio* Perustelut arviolle ja lisätietoja Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen (vähentää liikenteen päästöjä) Sijainti yhdyskuntarakenteessa sekä mm. palveluiden ja asumisen välisen sijoittumisen suhde Alueen joukkoliikenneyhteydet / olosuhteet Reittien tiheys ja sujuvuus (yhteydet keskeisiin kohteisiin) Etäisyydet ja yhteydet pysäkeille. 2 Lähimmät päivittäistavarakaupat ja muut palvelut sijaitsevat noin 300 m:n etäisyydellä kaava-alueesta, kaupallisen palvelun sijoittuminen alueelle vähentää sisäistä liikennetarvetta alueella, mutta toisaalta tuo myös muualta asiakkaita. 2 Sijainti työmatka- ja joukkoliikenteen suhteen erinomainen, lähes kaikki joukkoliikenneyhteydet kulkevat Kotkantien kautta 10

11 11 Kävelyn hyvien olosuhteiden huomiointi Reittien turvallisuus ja kattavuus Pyöräilyn hyvien olosuhteiden huomiointi Reittien ehjyys ja innostavuus Polkupyörien pysäköinti Kestävien energiaratkaisujen mahdollistaminen Kaukolämmön mahdollisuus (mm. kaukolämpöverkon läheisyys & aluetehokkuus vaikuttavat) Maalämmön mahdollisuus (pieni tontti ja sijainti pohjavesialueella voivat estää) Aurinkoenergian mahdollistaminen (mm. harjasuunnat) ja etäisyydet pysäkeille alle 200 m 3 Runeberginkadulla on molemmin puolin jalkakäytävät 1 Keskustoista tuleva kevyen liikenteen väylä ulottuu Ruununmaankadulle. Runeberginkadulla kevyenliikenteen väylätarve on huomioitu tie- ja katuverkkosuunnitelmassa ja tarpeen vaatiessa verkostoa täydennetään. 3 Alueella on kaukolämpötai maakaasuverkostoa. *asteikko: 0 toteutuu heikosti, 1 toteutuu kohtalaisesti, 2 toteutuu hyvin, 3 toteutuu erinomaisesti,? ei arvioitavissa/ei arvioitu Muut vaikutukset Asumiseen ja työpaikkoihin liittyvien palveluiden tarjonta vahvistuu ja monipuolistuu ja hanke edistää muidenkin alueella toimivien yritysten kannattavuutta ja tukee Kotkansaaren Kantasatamaan suunnitteilla olevaa kehityshanketta. Kotkan tie- ja katuverkkosuunnitelman 2010 mukaan Runeberginkadun kevyen liikenteen väyläntarve sekä Kotkansaari Puolanlaiturin kevyen liikenteen sillan rakentaminen kuuluvat kolmanteen kiireellisyysluokkaan. Kaavan mukainen rakentaminen tukee ja edesauttaa liikenneolosuhteiden kehittämistä ja toteuttamista sekä liittää Hovinsaaren kiinteäksi osaksi Kotkan keskustaa. 5.4 Ympäristön häiriötekijät 5.5. Nimistö Kaava-alueella ei kaavan toteuttamisesta aiheudu merkittäviä ympäristöhäiriöitä aiheuttavia tekijöitä. Liikenteen määrä jonkin verran lisääntyy rakentamisen myötä. Runeberginkatu toimii alueella kokoojakatuna, joka välittää liikennettä pohjoisen suuntaan sekä Hietasen satamaan, alueen muihin yrityksiin sekä asuinalueelle. Nykyisellään Runeberginkadun liikennemäärä on 1100 ajoneuvoa vuorokaudessa. Osa tästä liikenteestä on Hietasen sataman liikennettä, mistä raslkaan liikenteen osuus on 29 %. HaminaKotka Satama Oy:n tieliikenteestä vuonna 2014 tehdyn selvityksen mukaan liikenne Runeberginkadulla vähenee 800 ajoneuvoon vuoteen 2030 mennessä sataman liikenteen siirtyessä käyttämään muita reittejä. Mahdolliset pilaantuneet maa-alueet tulee selvittää ja tarvittaessa puhdistaa ennen rakentamiseen ja maankaivuun ryhtymistä. Hyväntuulentieltä ja Kotkantieltä sekä rata-alueelta kantautuu melua, mutta se ei ulotu kaavan mukaisille asuinkortteleille. Kotkan kaupungin vuonna 2003 teettämän selvityksen mukaan ainoastaan teollisuustontista noin puolet ennustetaan kuuluvan vuonna 2020 vyöhykkeeseen, jossa äänitaso päivällä ylittää 60 db(a). Runeberginkadulta kantautuu jonkin verran melua ja tästä syystä kaavamääräyksiin on annettu ohjearvo rakennusten kadunpuoleisen ulkoseinien ja ikkunoiden äänieristävyydelle.

12 12 Kaava-alueen nimistö ei muutu. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteuttaminen ja ajoitus Asemakaavan toteutus kuuluu maanomistajalle kaavan saatua lainvoiman. Sitova tonttijako laaditaan erillisenä.

RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 1 KOTKA 17. SUTELA RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 19.11.2014 12.6.2015 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Rasinkylä (0214)

Lisätiedot

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 1 KOTKA 1. KOTKANSAARI KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 2.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Luumi Jari kaupunginhallituksen edustaja

OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Luumi Jari kaupunginhallituksen edustaja -1, KALA 9.12.2014 17:00 OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja Bohm Tarja jäsen Elo Jari Leijamaa Päivi Mamia Nanni Mielonen Joona Niininen Kari Paananen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

A S E M A K A A V A N S E L O S T U S LUONNOS!!!

A S E M A K A A V A N S E L O S T U S LUONNOS!!! A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KOTKANSAARI POHJOLATALO Valmistelija Jarkko Puro, kaavoitusarkkitehti, puh. 040 744 0041 LUONNOS!!! 9.6.2014 KAAVA NRO 0514 Kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan.

TIIVISTELMÄ. Tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan. ASEMAKAAVAN ASETTAMINEN NÄHTÄVILLE. LAKALAIVA, 6030 4, 8, 9, 6032 5, 6034 3, 5, 9, 6055 5 JA MESSUKYLÄN KYLÄ 19, SEKÄ KATU, VIRKISTYS, SUOJAVIHER, LIIKENNE JA ERITYISALUETTA, LAHDESJÄRVI, KATU JA SUOJAVIHERALUETTA,

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 1 7 7 P AK K AL A 5 1 SILV ASTINTIE 2 Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy MULTIAN KUNTA AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 25073- Kaavaselostus Ehdotusvaihe 15.6.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta I P11270 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Vireille teknisten palveluiden lautakunta 18.11.2009 107 Hyväksyminen kaupunginhallitus 13.09.2010 169 kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos, joka koskee 17.

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus / Vireilletulo: 21.8.2007 Kaavaluonnos: 31.5.2011 Kaavaehdotus: 21.11.2011 Kaupunginhallitus: xx.xx.201x Kaupunginvaltuusto: xx.xx.201x 1

Lisätiedot