Kulttuurisesti kestävän kehityksen käsitteiden koonti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kulttuurisesti kestävän kehityksen käsitteiden koonti"

Transkriptio

1 Kulttuurisesti kestävän kehityksen käsitteiden koonti Kulttuurisesti kestävä kehitys -hankkeen väliraportti 2012 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 2

2 SISÄLLYS Kulttuurisesti kestävä kehitys... 3 Yhteenveto pienryhmien tuloksista... 9 Koonnin rakenne ja merkinnät Koonnin hierarkkinen rakenne Kulttuuri ja kulttuuriperintö Arvot Toimijat, toiminta ja toimenpiteet Kasvatus Aakkosellinen hakemisto Lähteet Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry 2

3 KULTTUURISESTI KESTÄVÄ KEHITYS Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran Kulttuurisesti kestävä kehitys -hanke lähestyy kulttuurisesti kestävän kehityksen teemaa kasvatuksen näkökulmasta. Hankkeen tavoitteena on luoda uusia kestävyysajattelun huomioivia sisältöjä kasvatuksen toteuttamiseen. Kulttuurisesti kestävän kehityksen toivotaan muodostuvan vaikuttavaksi osaksi kestävän kehityksen koulutuksia. Hankkeen tuloksista tuotetaan julkaisu. Tämä väliraportti on työkalu asiantuntijaryhmälle vielä analysoimattomien tulosten alustavaa jäsentämistä varten. KULTTUURISESTI KESTÄVÄN KEHITYKSEN MÄÄRITTELY Kulttuurisesti kestävälle kehitykselle ei ole yhtä, standardisoitua määritelmää. Kulttuuripolitiikan strategiassa kulttuurisesti kestävän kehityksen katsotaan tarkoittavan luovuuden ja kulttuurisen moninaisuuden kunnioitusta sekä vuorovaikutuksen edistämistä kulttuurien sisällä ja niiden kesken (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2009). Vaikutuspiireiksi mainitaan mm. yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelu, alueellinen kehittämistyö sekä kehityspolitiikka. Opetusministeriön (2006) julkaisun Kestävän kehityksen edistäminen koulutuksessa mukaan kulttuurisesti kestävä kehitys mahdollistaa ihmisten vapaan henkisen toiminnan, eettisen kasvun sekä kulttuurien moninaisuuden säilymisen ja kehittymisen sukupolvesta toiseen. Kierrätyskeskus (2008) puolestaan kuvaa kulttuurisesti kestävän kehityksen kasvatuksen teemoiksi kulttuuri-identiteetin, muiden kulttuureiden kohtaamisen, kulttuurisen ympäristön lukutaidon ja tietoisuuden itsestä uuden kulttuurin synnyttäjänä. Museoliitto (2010) on lähestynyt kulttuurisen kestävyyden teemaa määrittelemällä kestävän kehityksen arvojen mukaisia kulttuuritoimintoja. Kestävän kehityksen klassisen määritelmän mukaisesti nykyhetken tarpeet tulee tyydyttää siten, ettei tulevilta sukupolvilta viedä mahdollisuutta tyydyttää omia tarpeitaan. Kulttuuriperinnön näkökulmasta kestävän kehityksen voidaankin nähdä tarkoittavan kulttuuriperinnön ja kulttuuriperintötaitojen 1 vaalimista ja eteenpäin välittämistä. Kulttuuriperinnön vaaliminen mainitaan kestävän kehityksen ohjelmassa yhdeksi kestävän kehityksen kulmakiveksi. Kulttuuriympäristö, tavat ja perinteet ovat osa kestävää kehitystä oppilaitosten kestävän kehityksen kriteereissä ja sertifioinnissa (OKKA-säätiö 2009). 1 Kulttuuriperintötaidoiksi Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura on määritellyt kyvyn havaita kulttuurisia arvoja ja tulkita niiden ilmentymiä, valmiudet kulttuurin lukutaitoon sekä ymmärrykseen kulttuurin merkityksestä ja moninaisuudesta, taidot liittyen kulttuuri-identiteetin rakentamiseen ja mahdollisuuteen tuntea itsensä osaksi ympäröivää kulttuuriperintöä, valmiudet kulttuuriperinnön vaalimiseen, säilyttämiseen ja muokkaamiseen sekä kyvyn ja halun ymmärtää kulttuureiden erityispiirteitä ja edistää monikulttuurista kanssakäymistä. Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry 3

4 Museoviraston (2006) kulttuuriperintökasvatuksen strategiassa kulttuuriperintökasvatuksen toimintaympäristön haasteeksi mainitaan vaatimukset kulttuurisesti kestävästä kehityksestä. Tätä tematiikkaa on lähestytty kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategiassa (Opetushallitus 2006). Strategiassa nähdään, että kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen päämääränä on lisätä ymmärrystä omasta kulttuuriperinnöstä, erilaisista kulttuureista, ihmisryhmien välisen luottamuksen edellytyksistä ja oikeudenmukaisuudesta sekä kehittää valmiuksia kulttuurien väliseen ja kansainväliseen vuorovaikutukseen. Kansallinen kestävän kehityksen strategia puolestaan painottaa, että kestävässä yhteiskunnassa ihmisillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan kulttuuriseen, aineelliseen ja aineettomaan ympäristöönsä ja olla mukana rakentamassa sitä (Valtioneuvoston kanslia 2006). Strategian mukaan Suomen omasta kulttuurisesta ominaislaadusta on pidettävä huolta. Yhteisötasolla vahva kansallinen perintö ja muiden kulttuurien tuntemus lisäävät vakautta ja suvaitsevaisuutta. Kulttuurisen monimuotoisuuden säilymistä Suomen alueiden sisällä tulee edistää ja ottaa huomioon kulttuurinen näkökulma kaikessa päätöksenteossa. Suomen kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmenstrategian toimintalinjausten mukaisesti koulujen, oppilaitosten ja korkeakoulujen henkilökuntaa tulisi kouluttaa siten, että he voivat hoitaa tehtävänsä mm. kulttuurisesti vastuullisella tavalla (Opetusministeriö 2006). YHTEISTYÖLLÄ KOHTI MONIÄÄNISTÄ KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ Kestävän kehityksen eri ulottuvuudet voivat olla ristiriidassa keskenään. Aidosti kestävään tulevaisuuteen voidaan päästä vain ulottuvuuksien välisen vuoropuhelun avulla. Esimerkiksi kulttuurisen kestävyyden arvojen mukaisesti jokaisella on oikeus omaan kulttuuriperintöönsä. Tällöin perinteinen elinkeino voi olla ristiriidassa ekologisen kestävyyden kanssa (esim. porotalous vs. porotalouden ympäristövaikutukset). Kulttuuriperinnön suojeleminen ei voi olla itseisarvo, mutta toisaalta kaikkea inhimillistä toimintaa ei voida alistaa ainoastaan ekologisten tai taloudellisten arvojen mukaan mitattaviksi. Kestävän kehityksen tulee siis perustua avoimeen vuoropuheluun ja mielekkääseen joustavuuteen. Kasvatuksen kontekstissa täytyy huomioida oppilaan kokemusmaailma, joka on luonteeltaan yksilö- ja ihmiskeskeinen ja tarvitsee tukea, jotta globaalin näkökulman syntyminen on mahdollista. Hedelmällisen kestävän kehityksen mukaisen kasvatuksen saavuttamiseksi tulisi hyväksyä eri näkökulmien jännitteisyys ja ratkaisujen keskeneräisyys. Kestävän kehityksen kasvatuksen tavoitteena ei tulisikaan olla valmiiden ratkaisujen antaminen, vaan kasvattajien ja oppijoiden herättäminen pohtimaan, vertailemaan ja arvioimaan arvoja. Kestävän kehityksen edistäminen vaatii yhteistyötä ja yhteistoiminnallisuutta. Lisäksi se vaatii havainnoitavan ja tutkittavan aineksen näkemistä useista näkökulmista (ilmiökeskeinen lähestymistapa). Kansallisen kestävän kehityksen strategia onkin aset- Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry 4

5 tanut visiokseen, että kansalaiset osaavat punnita käytännön tilanteissa valintojen ekologisia, taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia vaikutuksia niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisesti (Valtioneuvoston kanslia 2006). Kulttuurisesti kestävän kehityksen arvot ovat yleisinhimillisiä. Kulttuurisesti kestävä kehitys antaa näille yleisesti jaetuille arvoille ja ihanteille uuden näkökulman. Näin sekä kasvattaja että kasvatettava oppii tulkitsemaan arvoja kulttuuristen elementtien kautta ja kulttuuriperinnöstään käsin. HANKKEEN ETENEMINEN Kulttuurisesti kestävä kehitys -hankkeen tavoitteena on avata kulttuurisesti kestävän kehityksen teemaa kasvatuksen näkökulmasta ja tuottaa aineistoa kestävän kehityksen perus-, lisä- ja täydennyskoulutusten käyttöön. Tavoitteena on siis vaikuttaa kasvatuksen sisältöihin. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeeseen osallistuu laaja asiantuntijajoukko. Hankkeen tuloksista tuotetaan julkaisu kasvattajien täydennyskoulutuksen tarpeisiin. Tässä väliraportissa kootaan yhteen hankkeessa esille tullutta käsitteistöä. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa ( ) koottiin asiantuntijaverkosto projektikoordinaattori Irma Rantosen avulla. Hankkeen avajaisseminaari järjestettiin (88 osallistujaa). Seminaaria edelsi kysely, jossa osallistujia pyydettiin määrittelemään kulttuurisesti kestävän kehityksen eri teemoja. Seminaarin jälkeen toteutettiin toinen kysely (yhteensä 79 vastausta). Asiantuntijoiden vastauksista nousi esiin kulttuurin arvostamiseen, vaalimiseen, säilyttämiseen ja eteenpäin välittämiseen liittyvä selkeä kasvatustarve. On kuitenkin syytä huomioida, että kulttuurin vaaliminen ei sulje pois luovaa suhtautumista kulttuuriperintöön. Osaamisen siirtäminen voi olla myös aktiivisena muutosvoimana toimimiseen kasvattamista. Kulttuuriperinnön jatkuvasti kehittyvä ja muuttuva luonne näkyi myös vastauksissa. Kulttuurin säilymisen rinnalla toiseksi kestävyyden haasteeksi nähtiin kulttuuriperinnön muokkaamiseen, uudistamiseen ja luomiseen liittyvät arvot ja taidot. On syytä muistaa myös teeman nivoutuminen oikeusnäkökulmaan: lapsen ja nuoren perusoikeuksiin kuluu oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin. Hankkeen toinen vaihe ( ) koostui työryhmätapaamisista sekä termistön kokoamisesta. Työkokouksia järjestettiin kuusi ja niiden puheenjohtajina toimivat seuran hallituksen jäsen Liisa Löfman ja kasvatustyön kehittäjä Marja Laine. Työskentelyä täydennettiin sähköisesti. Kulttuurisesti kestävän kehityksen ja sen arvojen mukaisen kasvatuksen käsitteiden koonti on luotu helpottamaan hankkeessa mukana olevien asiantuntijoiden työskentelyä. Koonnin tarkoituksena on tiivistää ja nitoa yhteen kulttuurisesti kestävän kehityksen hankkeen aikana toteutettujen kyselyiden, seminaarin Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry 5

6 sekä pienryhmätapaamisten antia. Hankkeessa on tähän mennessä määritelty mm. seuraavia ulottuvuuksia: Miksi kulttuurinen näkökulma tulee huomioida kestävän kehityksen kontekstissa? Kuinka kulttuurinen näkökulma tulisi huomioida kestävän kehityksen kontekstissa? Mitä kulttuurisesti kestävä kehitys tarkoittaa kasvatuksen kontekstissa? Millainen on kulttuurisesti kestävä päiväkoti/koulu/oppilaitos? Pienryhmätyöskentelyn tiivistetyt tulokset ovat luettavissa tämän väliraportin sivuilta Toteutettujen kyselyiden tuottamien vastausten sekä pienryhmätyöskentelyn laajempi analyysi johtopäätöksineen julkaistaan myöhemmin osana hankkeessa tuotettua julkaisua. Koonnin tarkoitus ei ole standardisoida käsitteiden määritelmiä. Koonti pohjautuu hankkeen aikana esiin tulleisiin aihepiireihin ja käsitteisiin sekä näiden määritelmäluonnoksiin. Koonti on näin ollen luonteeltaan työskentelyä jäsentelevä. Täten esimerkiksi kulttuurien monimuotoisuuteen liittyvää termistöä ei ole avattu, vaan kulttuuriperintö sinänsä nähdään elimellisesti monikulttuurisena ilmiönä, vastakohtana esimerkiksi etnosentrismille. Määritelmäluonnosten muodostamisessa apuna on käytetty jo olemassa olevia eri alojen sanastoja sekä sanakirjojen yleispäteviä määritelmiä. Kolmivuotinen hanke päättyy vuodenvaihteessa Hankkeen kolmannessa vaiheessa kootaan yhteen ja analysoidaan kerätyt aineistot konkreettisiksi tuloksiksi sekä tuotetaan lisäaineistoa. Hankkeen tuloksista tuotetaan julkaisu kestävän kehityksen koulutusten käyttöön. Lämmin kiitos kaikille työskentelyyn osallistuneille! Marja Laine Kasvatustyön kehittäjä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry Helsinki, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry 6

7 Lähteet: Keke koulussa Kestävän kehityksen ohjelma, esite. Keke päiväkodissa Kestävän kehityksen ohjelma, esite. Museoliitto, KEKE. Museot ja kestävä kehitys. Saatavilla pdf-muodossa: Museovirasto, Oppia menneisyydestä, katse tulevaisuudessa. Museoviraston kulttuuriympäristökasvatuksen strategia Saatavilla pdfmuodossa: OKKA-säätiö, Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi. Peruskoulut ja lukiot, esite. Opetushallitus, Kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaosto, Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma vuosille Saatavilla pdf-muodossa: Opetusministeriö, Kestävän kehityksen edistäminen koulutuksessa Baltic 21E ohjelman toimeenpano sekä kansallinen strategia YK:n kestävää kehiystä edistävän koulutuksen vuosikymmentä ( ) varten. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2006:6. Saatavilla pdf-muodossa: _tr06.pdf?lang=fi Opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuripolitiikan strategia Opetusja kulttuuriministeriön julkaisuja 12:2009. Saatavilla pdf-muodossa: Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy, Ympäristökasvatuksen käsitteiden määritelmäluonnos. Saatavilla pdf-muodossa: Valtioneuvoston kanslia, Kestävän kehityksen strategiaryhmä, Kohti kestäviä valintoja. Kansallisesti ja globaalisti kestävä Suomi. Kansallinen kestävän kehityksen strategia. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2006. Saatavilla pdf-muodossa: Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry 7

8 Kyselyihin vastasivat ja pienryhmätyöskentelyyn osallistuivat seuraavat henkilöt: Annukka Alppi Eeva-Maija Bergholm Maria Bergman Mervi Eskelinen Päivi Fernström Tove Hagman Maija Hakala Kukka Hammarström Jorma Harju Antti Hassi Raimo Hautanen Silja Heikkilä Sini Heikkilä Maarit Heinonen Aili Helenius Marita Holkeri Anja Hongisto Maunu Häyrynen Päivi Immonen- Orpana, Merja Isotalo Riitta Jaakkola Janne Jokelainen Timo Järvenpää Heljä Järnefelt Jaana Kallio Arto Kallioniemi Kaija Keski-Honkola Outi Kokkonen Riitta Korhonen Leena Lahtinen Marja Laine Erkka Laininen Tarja Lang Tommi Lindh Marja-Leena Loukola Marketta Luutonen Anna Lyytikäinen Liisa Löffman Minna Lönnqvist Meri Löyttyniemi Medeia Majavesi Kirsi Makkonen Airi Matila Harri Metsälä Aimo Nyberg Minna Perähuhta Laura Puolamäki Alexandra Ramsay Jaakko Rantala Maija Rautamäki Helmi Risku Kaija Riutta Merja Saarela Riitta Salasto Pirjo Salervo Ulla Salmela Leena Saloheimo Arto Salonen Seppo Saloranta Lassi Saressalo Pirjo Seddiki Katriina Siivonen Pia Smeds Katriina Soini Erja Syrjäläinen Kirsi-Marja Tattari Eija Temmes Risto Tenhunen Paula Toiviainen Leena Tornberg Kaija Turkki Ossian von Konow Riitta Wahlström Heidi Wirilander Koonnin on luonut viestinnän asiantuntija Tuuli Toivanen. Lisätietoja hankkeesta antaa Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran kasvatustyön kehittäjä Marja Laine, puh , Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry 8

9 YHTEENVETO PIENRYHMIEN TULOKSISTA Kulttuurisesti kestävälle kehitykselle on hankkeen kuluessa muodostunut kolme vaihtoehtoista määrittelyä. Samoin kulttuurisesti kestävän kehityksen arvojen mukaista opetuksen suunnittelua lähestyttiin hankkeessa kolmesta eri näkökulmasta. Näitä erilaisia näkökulmia on käytetty apuna tämän koonnin aihepiirien jaottelussa. Tässä luvussa esitellään pienryhmien tiivistetyt tulokset. Laajempi analyysi hankkeen tuloksista eksplikoituine sisältöineen esitellään hankkeen tulevassa julkaisussa. Näin ollen väliraportissa ei keskitytä esimerkiksi kulttuurisen kestävyyden sijoittumiseen muihin kasvatuksellisiin lähestymistapoihin nähden tai sen sisältöihin liittyen kulttuurin kenttään yleisemmällä tasolla. Pienryhmän 1 lähestymistapa oli seuraavanlainen: Kulttuurisesti kestävä kehitys ei ole yksi kestävän kehityksen pilareista. Se on kestävän kehityksen toiminnan kehys. Tämä kehys ei ole muuttumaton eikä samanlainen kaikkialla; se määrittää ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävän kehityksen muodon, sisällön ja painoarvon. Esimerkiksi kehittyvissä maissa taloudellinen kasvu edistää perustarpeiden tyydyttymistä, toisin kuin materiaalisesti rikkaissa maissa. Se minkä kestävän kehityksen kasvatuksessa halutaan muuttuvan, jatkuvan ja moninaistuvan määritellään kasvatuksen arvovalinnoilla: toiminnassa, aineettomissa merkityksissä ja materiassa (rakennukset, tavarat, maisema, luonto). Keskeinen kulttuurisesti kestävä taito on kyky pohtia, vertailla ja arvioida arvoja. Näitä arvoja ovat 1. vapaus ja vastuu, 2. ekologinen eheys ja monimuotoisuus, 3. tasavertaisuus ja ihmisten keskinäinen riippuvuus, 4. demokratia, väkivallattomuus ja rauha. Oppimistapahtuman tulee perustua tasavertaiseen ja uutta tuottavaan dialogisuuteen. Oppimistapahtumassa tavoitellaan perusymmärrystä siitä, että kestävän kehityksen edistäminen vaatii yhteistyötä ja yhteistoiminnallisuutta. Siinä hyväksytään näkökulmien jännitteisyys ja ratkaisujen keskeneräisyys. Koko maailma nähdään oppimisympäristönä. Oppijaa tuetaan kriittiseen ajatteluun ja tiedon hankintaan. Häntä tuetaan ymmärtämään syy seuraussuhteita eli arvojen ja merkitysten ja niistä seuraavien toimintojen vaikutuksia myös pitkällä aikavälillä. Oppimistapahtumassa on keskeistä oman subjektiuden vahvistuminen, voimaantuminen Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry 9

10 ajelehtimisen sijaan, vaikuttaminen omaan arkeen sekä laaja-alainen vastuullisuus. Oppija ymmärtää prosesseja ja tiedostaa omien valintojensa vaikutuksia. Hän sisäistää moninaisuuden ja monimuotoisuuden rikkauden sekä tasavertaisuuden merkityksen toiseuden kohtaamisessa. Edellä mainittuihin kasvatustavoitteisiin pyritään ilmiökeskeisesti oppimalla esimerkiksi projekteissa oppiainerajat ylittäen ja konkreettisesti itse tekemällä moninaisissa oppimisympäristöissä. (4b.) Pienryhmä 2 lähestyi kulttuurisesti kestävää kehitystä ja sen arvojen mukaista pedagogiikkaa seuraavasti: Kulttuurisesti kestävä kehitys on vastuuta itsestä, muista, yhteisöistä ja ympäristöstä. Se on osallisuutta, toimintaa ja vaikuttamista ajan jatkumossa ja monimuotoisessa ympäristössä. Se on demokraattista, yksilö-, yhteisö-, yhteiskunnan ja globaalilla tasolla tapahtuvaa kulttuurista muutosta kestävään elämäntapaan, joka turvaa luonnonvaraperustan ja luonnon moninaisuuden sekä kulttuuriperinnön säilymisen ja antaa kaikille ihmisille tasaarvoiset elämisen mahdollisuudet. Jokaisella on oikeus ja mahdollisuus osallistua yhteisen tulevaisuuden rakentamiseen. Kulttuurisesti kestävä kehitys toiminta-ympäristöineen ja arvoineen on osa laadukasta kasvatusta. Kestävän kehityksen tulee olla oppiainekokonaisuudet/oppiaineryhmät läpäisevä kokonaisuus, ja kestävän kehityksen osa-alueita tulee tarkastella opetuksessa kokonaisuuksina. Oppimistavoitteena on ymmärrys siitä, että kestävä kehitys on kokonaisuus. Oppilas omaksuu kestävyyden omaksi elämäntavakseen (yksi ns. kansalaisen taidoista). Kestävän elämäntavan taitoja ovat ympäristönlukutaito 2, yhteiskunnallinen lukutaito ja medialukutaito 3. Kasvatuksessa tuetaan oppilaan myönteistä kasvua ja kehitystä edesauttavan luonto- ja kulttuurisuhteen syntymistä. (4c.) 2 Ympäristö käsitteenä tulee ymmärtää moniulotteisesti. Ympäristö pitää sisällään seuraavat ulottuvuudet: luontoympäristö, kulttuuriympäristö, kaupunkiympäristö, sosiaalinen ja eettinen ympäristö, elinympäristö, lähiympäristö jne. 3 Ympäristönlukutaito, yhteiskunnallinen lukutaito ja medialukutaito pitävät sisällään mm. seuraavat näkökulmat: ymmärrys ympäristökysymyksistä ja vastuu ympäristöstä, kulttuuriperintöprosessin ymmärrys, valmiudet ymmärtää yhteiskuntaa eri toimijoiden näkökulmista, valmiudet oppia osallistumaan ja vaikuttamaan demokraattiseen päätöksentekoon koulussa ja muussa yhteiskunnassa, valmiudet ylläpitää demokraattisia toimintatapoja. Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry 10

11 Pienryhmässä 3 oli puolestaan seuraava lähestymistapa: Kulttuurisesti kestävä kehitys tunnistaa kulttuurin ja sen arvot sekä kestävän kehityksen ja sen arvot. Se yhdistää kulttuurin kestävään kehitykseen. Kestävää kehitystä ei ole ilman kulttuuria. Kulttuuriset vaikutukset tulee huomioida kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa, ei erillisenä vaan kaikessa toiminnassa läsnä olevana. Kulttuuri tulee nähdä merkityksellisenä, aktiivisena, muuttuvana, osallisuutta tukevana, monimuotoisena, yhteisöllisenä ja vuorovaikutteisena. Kulttuurisesti kestävä kehitys ei ole kehitystä, joka tuhoaa tai on ihmisoikeuksien vastaista. Kulttuurisesti kestävä kehitys huomioi ylisukupolvisuuden. Oppijalla on oikeus kulttuurisesti kestävään kehitykseen. Kasvatuksella taataan sivistykselliset ja kulttuuriset oikeudet. Oppijalle tulee antaa mahdollisuus tuntea oma kulttuurinsa ja välittää sitä vuorovaikutuksessa muiden kanssa eteenpäin. Oppilaalle annetaan valmiudet tulkita ja muokata kulttuuria. Oppilaan mahdollisuutta osallisuuteen ja kulttuurin luomiseen tuetaan. Kasvatuksella tuetaan identiteetin ja persoonan kehittymistä. Kasvatuksessa kulttuurisesti kestävä kehitys merkitsee sivistystä, joka ylittää oppiainerajat. Kasvatuksella tarjotaan välineitä arvioida ja löytää kulttuurisia merkityksiä. Kasvatuksella taataan kyky tulkita ympäristöään. Oppija kasvatetaan vastuullisuuteen. Oppijalla on oikeus opetukseen, joka sisältää myös käsillä tekemistä. Näin vahvistetaan onnistumisen kokemuksia erilaisille oppimistyyleille. Kasvatuksen tulee olla tasapuolisesti ja demokraattisesti kaikkien saatavilla. Tämä takaa kaikille samanlaiset kulttuuriset taidot. Kasvatuksella taataan tiedonhankintataidot, joilla oppija voi etsiä ja päivittää oppimaansa. Kasvatuksessa tulee huomioida monipuoliset oppimisympäristöt. Kasvattajalla tulee olla edellytykset yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa. (4d.) Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry 11

12 KOONNIN RAKENNE JA MERKINNÄT Kulttuurisesti kestävän kehityksen ja sen arvojen mukaisen kasvatuksen käsitteiden koonnissa on 240 käsitettä, jotka ovat olleet esillä hankkeen aikana toteutetuissa kyselyissä sekä pienryhmätapaamisissa. Kyselyitä toteutettiin kaksi ja niihin saatiin 79 vastausta. Pienryhmät (kolme ryhmää) kokoontuivat kukin kahdesti. Lisäksi käsitteiden koonti on ollut vapaasti täydennettävissä internetissä. Omana osionaan koonnin alusta löytyy käsitteiden hierarkkinen rakenne. Käsitteet on ryhmitelty aihepiireittäin neljään lukuun, ja lukujen sisällä käsitteet on esitetty pienempinä aihekokonaisuuksina. Aakkosellinen hakemisto löytyy varsinaisen koontiosuuden jäljestä. TIETUEEN RAKENNE Koonnissa käsitteet on esitetty tietueina. Tietueissa käsitteille annetaan ensin termi, jonka jälkeen seuraa määritelmä sekä mahdolliset määritelmää täydentävät lisätiedot eli huomautukset. Alla on esimerkkinä kulttuuria käsittelevä termitietue ja merkintöjen selitykset: kulttuuri (korvaa termin: xx) yhteisön tai koko ihmiskunnan henkisten ja aineellisten saavutusten kokonaisuus yksilön tai yhteisön henkisten tai ruumiillisten kykyjen kehittäminen tai kehittyneisyys, ajattelu- tai toimintatapojen kehittyneisyys, vakiintuneet toimintatavat Kulttuuri nähdään välineenä hyvään elämiseen: se luo uskoa tulevaisuuteen, auttaa oivaltamaan asioita, sallii erilaisuutta, mahdollistaa luovuuden, luo hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä on silta menneisyydestä tulevaan. Kulttuuri ja kulttuurissa tapahtuvat muutokset ovat keino edistää kestävää kehitystä., 4abcd termi termi, jota ei ole käytetty hankkeessa määritelmä (alkaa pienellä kirjaimella, ei pistettä lopussa) vaihtoehtoinen määritelmä (alkaa pienellä kirjaimella, ei pistettä lopussa) huomautus (normaali virke, alkaa isolla alkukirjaimella, antaa lisätietoa käsitteestä tai esimerkkejä ja tietoa termien käytöstä yms.) lähteet, joiden avulla määritelmä on muodostettu Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry 12

13 KOONNIN HIERARKKINEN RAKENNE Seuraavassa on esitetty kulttuurisesti kestävän kehityksen ja sen arvojen mukaisen kasvatuksen käsitteiden termit sisennettyinä puurakenteen mukaisissa hierarkiatasoissa. Puurakenne on jaoteltu luvuittain. Luku 1 KULTTUURI JA KULTTUURIPERINTÖ 71 käsitettä Taso kulttuuripääoma 2 kulttuuriin liittyvät taidot 1 kulttuuri 2 ammattikulttuuri 2 esinekulttuuri 2 kansankulttuuri 2 paikalliskulttuuri 2 tapakulttuuri 2 käsityökulttuuri 2 maaseutukulttuuri 2 perinne 3 ruokaperinne 3 musiikkiperinne 2 uskomus 2 kieli 2 taide 2 uskonto 2 tiede 3 etymologia 3 kansatiede 3 folkloristiikka 3 historia 3 antropologia 3 uskontotiede 3 museologia 1 kulttuuri- ja luonnonperintö 2 aineeton kulttuuriperintö 2 aineellinen kulttuuriperintö 2 arkeologinen kulttuuriperintö 2 rakennettu kulttuuriperintö 3 rakennustaiteellinen perintö Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry 13

14 2 rakennusperintö 2 kulttuuriperintö 2 arkistoperintö 3 kirjastoperintö 2 historiallinen kulttuuriperintö 2 vaikea kulttuuriperintö 2 henkinen perintö 2 maisemaperintö 2 luonnonperintö 2 merellinen perintö 2 elävä kulttuuriperintö 2 uskonnollinen perintö 2 maaseutuperintö 2 tieteellinen perintö 2 kaupunkiperintö 2 käsityöperintö 1 alue 2 historiallinen kohde ja muistomerkki 2 metsäalue 2 maaseutualue 2 puisto ja puutarha 2 maisema 3 luonnonmaisema 3 kulttuurimaisema 3 muinaismaisema 2 historiallinen alue 2 kulttuuriympäristö 3 kaupunkiympäristö 3 suojeltava alue 4 maisemansuojelualue 4 kansallispuisto 4 luonnonpuisto 4 luonnonsuojelualue 2 kohde 3 arkeologinen kohde 3 historiallinen asuinpaikka 3 rakennettu alue 3 luontokohde 3 suojeltava kohde 4 maailmanperintökohde Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry 14

15 Luku 2 ARVOT 31 käsitettä Taso yleispätevä arvo 2 eettisyys 2 hyvyys 2 esteettisyys 2 kauneus 2 kohtuullisuus 2 totuus 2 moniarvoisuus 2 monimuotoisuus 2 oikeudenmukaisuus 2 suvaitsevaisuus 1 yksilöön kohdistuva arvo 2 omaehtoisuus 2 onnellinen elämä 2 vapaus 1 ympäristöön kohdistuva arvo 2 ekologinen eheys 2 ekologinen monimuotoisuus 1 yhteisöön kohdistuva arvo 2 osallisuus 2 paikallisuus 2 innovatiivisuus 2 turvallisuus 2 tasavertaisuus 2 ihmisten keskinäinen riippuvuus 2 demokratia 2 väkivallattomuus 2 rauha 2 kansainvälisyys 2 monikulttuurisuus 2 ylisukupolvisuus Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry 15

16 Luku 3 TOIMIJAT, TOIMINTA JA TOIMENPITEET 51 käsitettä Taso toimija 2 oppilaitos 2 kulttuurilaitos 3 museo 3 teatteri 3 kirjasto 3 ooppera 3 arkisto 3 orkesteri 2 vapaa sivistystyö 2 ympäristökoulu 2 nuorisokeskus 2 kerho 1 toimenpidetyyppi 2 arvostaminen 2 tarkastelu 2 kehittäminen 2 luominen 2 tallennus 2 suojelu 2 säilyttäminen 2 muutos 2 vaaliminen 3 integroitu kulttuuriperinnön suojelu 3 kunnossapito 2 tutkimus 3 maisemantutkimus 2 restaurointi 2 maisemasuunnittelu 2 arkeologiseen kulttuuriperintöön kohdistuva toimenpide 2 rakennusperintöön kohdistuva toimenpide 3 rakennukseen kohdistuva toimenpide 3 kaupunkirakenteeseen kohdistuva toimenpide 3 rakennustyö 4 rekonstruointityö 4 restaurointityö 1 toimenpidestrategia 2 kestävän kehityksen strategia Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry 16

17 2 ympäristökasvatusstrategia 2 suojelupolitiikka 2 ympäristönsuojelupolitiikka 2 sopimus 1 toimenpideohjelma 2 sertifiointi 3 kestävän kehityksen sertifiointi 4 vihreä lippu -sertifiointi 2 kulttuurikasvatuksen ohjelma 2 kestävän kehityksen ohjelma 2 suojeluohjelma 2 restaurointiohjelma 2 rakennusperintöohjelma Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry 17

18 Luku 4 KASVATUS 87 käsitettä Taso kulttuurisesti kestävä kasvatus 2 kasvatuksen lähtökohta 3 elinikäinen oppiminen 4 formaali oppiminen 4 nonformaali oppiminen 4 informaali oppiminen 3 aktiivinen kansalaisuus 2 kasvatuksella tuettava ominaisuus 3 positiivisuus 3 tasapainoisuus 3 luottavaisuus 3 itsenäisyys 3 voimaantuminen 3 valtautuminen 3 avoimuus 2 taito/osaaminen 3 ajattelun taidot 3 ajallisen jatkumon ja globaalin kokonaisuuden ymmärtäminen 3 perustietojen hallitseminen 3 maailman ja itsen jäsentäminen 3 hyväksynnän vastaanottaminen ja antaminen 3 kommunikointi- ja vuorovaikutustaidot 4 osallistuminen 4 vaikuttaminen 4 taito puhua arvoista 3 kulttuurisensitiivisyys 3 luontosensitiivisyys 3 ympäristönlukutaito 3 yhteinen asiantuntijuus 3 käsillä tekemisen taito 3 suljetun systeemin periaatteen ymmärtäminen 3 vastuullisuus 4 sydämellisyys 4 empatia 2 identiteetti 3 kieli 1 oppimisen edistäminen Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry 18

19 2 avoin keskustelu 3 ilmaisunvapaus 2 ympäristökasvatus 2 yhteistyö 3 yhteisöllisyys 2 osallistaminen 2 vapaa ja avoin tiedonvälitys 3 valistus 3 opastus 3 neuvonta 3 julkaisu 2 aktiivinen toimijuus 2 vertaistuki 3 mallioppiminen 2 ongelmalähtöinen oppiminen 2 tutkiva oppiminen 2 oivaltava oppiminen 2 elämysoppiminen 2 arviointi 2 vuorovaikutteisuus 2 dialogisuus 2 kontekstuaalisuus 2 konkretia 2 omakohtaisuus 2 OTAVA-pedagogiikka 2 Reggio Emilia -pedagogiikka 2 Freinet-pedagogiikka 2 museopedagogiikka 2 arkeologiapedagogiikka 2 taidekasvatus 2 käytännön työkalu 3 tietotekniikka 3 ryhmäopiskelutoiminta 3 tutortoiminta 3 työpajatoiminta 3 esittävä taide 3 kotiseututyö 1 oppimisympäristö 2 arki 2 verkko-oppiminen 2 yhteisöllinen oppiminen Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry 19

20 1 oppimateriaali 1 opetusmenetelmä 2 pienryhmätyöskentely 2 tekemällä oppiminen 2 opintoretki 2 leikki 2 liikunta 1 opetussuunnitelma 2 kulttuuriopetussuunnitelma Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry 20

21 1 KULTTUURI JA KULTTUURIPERINTÖ Tässä luvussa esitellään hankkeen aikana esiin noussut kestävän kehityksen tematiikkaan liittyvä kulttuuri- ja kulttuuriperintökäsitys. kulttuuripääoma mikä tahansa kulttuurin ilmentymä tai kulttuurinen osaaminen, jota voidaan hyödyntää voimavarana jotain tarkoitusta varten Kulttuuripääoma voi olla niin yksilön, yhteisön kuin yhteiskunnan voimavara. Yksilön voimavarana kulttuuripääoma voi auttaa selviytymään esimerkiksi jokapäiväisestä elämästä. kulttuuriin liittyvät taidot kulttuurin ja elinolosuhteiden vaikutuksesta syntyvät taidot Esimerkiksi hiihto, ruoanlaitto (esim. karjalanpiirakoiden leipominen), perinnerakentaminen, musiikki (esim. kanteleen soitto). kulttuuri yhteisön tai koko ihmiskunnan henkisten ja aineellisten saavutusten kokonaisuus yksilön tai yhteisön henkisten tai ruumiillisten kykyjen kehittäminen tai kehittyneisyys, ajattelu- tai toimintatapojen kehittyneisyys, vakiintuneet toimintatavat Kulttuuri nähdään välineenä hyvään elämiseen: se luo uskoa tulevaisuuteen, auttaa oivaltamaan asioita, sallii erilaisuutta, mahdollistaa luovuuden, luo hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä on silta menneisyydestä tulevaan. Kulttuuri ja kulttuurissa tapahtuvat muutokset ovat keino edistää kestävää kehitystä., 4abcd ammattikulttuuri arvojen sekä ajattelu- ja toimintatapojen kokonaisuus, joka yhdistää eri toimijoita ammattialan sisällä esinekulttuuri kulttuurille ominaiset esineet sekä niiden käyttö Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry 21

Kestävä kasvatus. etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6

Kestävä kasvatus. etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6 Kestävä kasvatus kulttuuria etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 6 www.kulttuuriperintokasvatus.fi Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen

Lisätiedot

Cultural'Heritage'Thesaurus' Hierarchies'and'alphabetic'list'of'terms'in' Finnish,'English'and'French' ' European'Heritage'Network''!

Cultural'Heritage'Thesaurus' Hierarchies'and'alphabetic'list'of'terms'in' Finnish,'English'and'French' ' European'Heritage'Network''! !! Cultural'Heritage'Thesaurus' Hierarchies'and'alphabetic'list'of'terms'in' Finnish,'English'and'French' ' European'Heritage'Network''!!! Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa

Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa 1 OPKE Oppilaitosten kestävän kehityksen hallintajärjestelmien rakentaminen Euroopan Unionin ja Etelä-Suomen lääninhallituksen osarahoittama projekti 2002-2005

Lisätiedot

YSTÄVYYSKOULUTOIMINTA KANSAINVÄLISYYSKASVATUKSEN MUOTONA

YSTÄVYYSKOULUTOIMINTA KANSAINVÄLISYYSKASVATUKSEN MUOTONA YSTÄVYYSKOULUTOIMINTA KANSAINVÄLISYYSKASVATUKSEN MUOTONA Ritva Lahtinen Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos Tampereen yliopisto Marraskuu 2009 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin tunnus: Marisa Saarinen Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö

Lisätiedot

SeutuOPS 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9. Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi

SeutuOPS 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9. Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi SeutuOPS 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi 1. painos ISBN 951-96218-4-9 Toimittanut Elise Tarvainen Gummerus Kirjapaino

Lisätiedot

KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA. Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI

KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA. Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI Opetushallitus Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN 952-13-3072-4 (nid.) ISBN 952-13-3073-2

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen

Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen TERVEYDEN EDISTÄMISEN KESKUS RY (TEKRY) JULKAISU 9/2011 Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen Järjestöt suunnan näyttäjinä Päivi Rouvinen-Wilenius ja Pirjo Koskinen-Ollonqvist (toim.) Tasa-arvo ja osallisuus

Lisätiedot

Koko kunta oppimisympäristönä

Koko kunta oppimisympäristönä LUONNOS 11.4.2013 Koko kunta oppimisympäristönä -toimenpiteet ympäristökasvatuksessa ja kestävän kehityksen kasvatuksessa OPAS KUNTATOIMIJOILLE Koulutoimi Päivähoito OPAS KUNTATOIMIJOILLE Opettajat Kasvattajat

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2011 2 Sisällysluettelo 1. LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 1 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 1 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 2 2. LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta. Statsrådets redogörelse om kulturens framtid

Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta. Statsrådets redogörelse om kulturens framtid Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kultruministeriet Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta Statsrådets redogörelse om kulturens framtid Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2008 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 4 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011)

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Heinäkuu 2011 Hyväksytty klk..2011 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja

Lisätiedot

2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT

2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA JA TAVOITTEET Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden

Lisätiedot

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Projektin 2007 2009 keskeiset tulokset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:13 Monica

Lisätiedot

kiitos asiantuntijaryhmän jäsenille viisaista näkemyksistä, jotka auttoivat suuresti allekirjoittanutta selvityksen ehdotusosioiden laatimisessa.

kiitos asiantuntijaryhmän jäsenille viisaista näkemyksistä, jotka auttoivat suuresti allekirjoittanutta selvityksen ehdotusosioiden laatimisessa. 9 Saatesanat Matti Vanhasen hallituksen ohjelmassa on neljä poikkihallinnollista politiikkaohjelmaa. Yksi ohjelmista koskee kansalaisvaikuttamista. Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman tarkoituksena

Lisätiedot

RAUMAN NORMAALIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RAUMAN NORMAALIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA RAUMAN NORMAALIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA RAUMAN NORMAALIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA ( Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 sisältö kulkee rinnalla ja on ilmaistu otsikoissa kursivoituna punaisena

Lisätiedot

Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Koonnut Petri Niemi. Kyl määki! Turun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja

Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Koonnut Petri Niemi. Kyl määki! Turun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja Kyl määki Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja Koonnut Petri Niemi Kyl määki Turun kaupunki, kasvatus- ja opetustoimi ISBN 978-952-5991-84-0 Koonnut Petri Niemi Kuvat Taitto Lauri Tiikasalo

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

partnerit: Aurinkoinen tulevaisuus ry (osa-hankkeet ja rahoitus vuodest 2009 lähtien)

partnerit: Aurinkoinen tulevaisuus ry (osa-hankkeet ja rahoitus vuodest 2009 lähtien) Valoaurinko ry:n hakemus Taikalamppu-verkostoon pääsemiseksi Loista Lys Shine: Tekemisen taikalamppu yhteistyöhanke lapsilähtöisen kulttuurin vahvistamiseksi partnerit: Aurinkoinen tulevaisuus ry (osa-hankkeet

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Toukokuu 2005 Hyväksytty klk..2005 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja tietoa uutta, olen

Lisätiedot