KULTTUURISESTI KESTÄVÄN KEHITYKSEN HANKE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KULTTUURISESTI KESTÄVÄN KEHITYKSEN HANKE"

Transkriptio

1 1 (6) KULTTUURISESTI KESTÄVÄN KEHITYKSEN HANKE Mistä puhumme, kun puhumme kulttuurisesti kestävän kehityksen arvojen mukaisesta kasvatuksesta ja opetuksesta? Pienryhmätyöskentelyn muistio / ryhmä 1 / tapaaminen 2 Aika ma klo Paikka Suomen ry, Ritarihuone, Hallituskatu 2 B Läsnä Kukka Hammarström Helsingin yliopisto Päivi Immonen-Orpana Laurea ammattikorkeakoulu Arto Salonen Metropolia ammattikorkeakoulu Katriina Siivonen Turun yliopisto, Åbo Akademi Marja Laine Hanna Lämsä Liisa Löfman Tuuli Toivanen SISÄLTÖ Kommentteja kulttuurisesti kestävästä kehityksestä...2 Kasvatus...2 Kulttuurisesti kestävän kehityksen mukaiset oppimistavoitteet... 3 Kasvatusmenetelmät ja kasvatuksen ohjenuorat... 4 Kulttuurisesti kestävää kehitystä edistävät opetuskäytännöt... 4 Olemassa olevat käytännöt... 4 Huomioitavaa ja kehitettävää... 5 Kulttuurisesti kestävä kehitys opetussuunnitelmissa...5 Yhteenveto: kulttuurisesti kestävä kehitys opetussuunnitelman perusteissa... 5 Artikkeleita...6

2 2 (6) KOMMENTTEJA KULTTUURISESTI KESTÄVÄSTÄ KEHITYKSESTÄ Ryhmässä 1 keskusteltiin kestävän kehityksen ulottuvuuksien keskinäisestä järjestymisestä ja siitä, millaisia ongelmia sektoreittainen lähestymistapa vielä synnyttää. Kestävän kehityksen haasteena onkin ryhmän 1 mukaan saada eri sektoreiden edustajat keskustelemaan kestävästä kehityksestä saman pöydän ääreen. Kulttuurisen kestävyyden rooliksi nähtiin konsensuksen tuominen kestävän kehityksen keskusteluun. Yhdeksi keinoksi lisätä tietoisuutta kulttuurisesti kestävän kehityksen hyödyistä mainittiin hyötyjen sanoittaminen talouden kielelle. Esimerkiksi Terveyttä kulttuurista -projektissa on konkretisoitu jotain, mikä ei ole konkreettista. Toisaalta tällainen uudelleensanoittaminen vaatii taustalleen tutkimusta sekä konkreettisia esimerkkejä taloudellisesta hyödystä/säästöstä. Suomessa on esimerkiksi laskettu ihmisen syrjäytymisen aiheuttavan miljoonan euron tappiot yhteiskunnalle. Englannissa taas on tutkittu isossa projektissa puistojen läheisyyden ihmisten asuinympäristössä vähentävän terveyspalvelujen käyttöä. Talouden kielelle sanoittamisessa tulee kuitenkin ryhmän 1 mukaan olla varovainen. Esimerkkinä käytettiin tietyn ihmisryhmän leimautumista väärällä tavalla. Kun perimmäisenä tavoitteena on käyttäytymisen muutos parempaan suuntaan, pitäisi sanavalintojenkin olla myönteisiä (syrjäytymisen ehkäiseminen vs. osallisuuden vahvistaminen). Lisäksi ryhmässä 1 kyseenalaistettiin tarve puhua talouden kielellä. Ryhmässä 1 pohdittiin myös sitä, että päättäjäelimissä ollaan ehkä väsytty kestävän kehityksen käsitteeseen. Syyksi väsymiseen arveltiin juuri sektoroitunutta lähestymistapaa kestävän kehityksen haasteisiin sekä sitä, että kestävä kehitys on usein vain liimattu päälle toimintaan. Nyt tulisi ryhmän 1 mukaan saada synnytettyä ymmärrys siitä, mitä kulttuurisesti kestävä kehitys on, millaisia sen arvot ovat ja miten sen avulla voidaan vaikuttaa kokonaisvaltaisesti hyvinvoinnin lisäämiseen. Se, mitä kullakin kouluasteella tulisi opettaa, määrittyy ryhmän 1 mukaan vahvasti tämän uudenlaisen integroitumisen kautta. Ryhmässä 1 kiinnitettiin huomiota siihen, että kulttuurisesti kestävällä kehityksellä tulisi saada poistettua harha, johon meidät on ujutettu sisään: Ryhmän 1 mukaan meitä pidetään koko ajan tyytymättöminä, minkä takia myös haluamme koko ajan lisää. Tämän takia talous toimii. Kulttuurisesti kestävän kehityksen haaste onkin saada ihmiset oivaltamaan, mikä on tarpeeksi ja toisaalta kyseenalaistamaan jatkuvan talouskasvun tarve. KASVATUS Kasvatuksen lähtökohdaksi nostettiin ryhmässä 1 elinikäinen oppiminen (life long learning), jota tapahtuu formaalisti, nonformaalisti ja informaalisti. Formaaliin oppimiseen kuuluu oppiminen koulussa ja nonformaaliin työssä oppiminen tai uusien työskentelymenetelmien oppiminen kuten tietokoneohjelman käytön oppiminen. Informaalia oppimista on vanhempien, sisarusten, kaverusten tai median tuoma kasvatus. Kasvatuksessa pyritään siis siihen, että oppimista tapahtuu koko ajan riip-

3 3 (6) pumatta oppimistavasta. Samalla tulee muistaa se, että samassakin oppimistilanteessa oppimista voi tapahtua yhtäaikaisesti useammalla tavalla. Ryhmässä 1 pohdittiin, että Bolognan prosessin tuoman muutoksen yhteydessä opetussuunnitelmiin unohtui kirjata YK:n kestävän kehityksen ohjelman tavoitteet, joihin Suomi kuitenkin on sitoutunut. Esimerkiksi korkeakouluilta on saattanut puuttua tämä kestävän kehityksen näkökulma kokonaan. Bolognan sopimuksessa ja Euroopan tutkintojen viitekehyksessä on kirjattu formaalin kasvatuksen tavoitteiksi geneeristen kompetenssien vahvistaminen. Geneerisiä kompetensseja ovat: 1. eettinen kompetenssi 2. oppimisen taidot (elinikäinen oppiminen syntyy täällä) 3. työelämä- ja yhteistyöosaaminen 4. kansainvälisyys (kulttuurienvälinen vuorovaikutus, kielitaito) 5. TKI, innovaatio-osaaminen Ryhmässä 1 ehdotettiin kulttuurisesti kestävän kehityksen ajatusten sisältyvän eettiseen kompetenssiin. Työelämä- ja yhteistyöosaamisen tulisi ryhmän 1 mukaan perustua vieläkin enemmän vuorovaikutukseen ja osallistavaan yhdessä toimimiseen. Toisaalta ryhmässä 1 haluttiin pitää kaikkien oppimistapojen roolia kasvattajana yhtä tärkeänä, eikä ryhmä 1 halunnut rajata kasvatuksen tehtävää vain oppilaitoksille. Aktiivinen kansalaisuus nähtiin olennaisena osana jokaisen omaa elinikäistä oppimista: jokaisen nuoren ja aikuisen tulisi tuntea oman alueensa päätöksenteko ja ymmärtää, että hän voi osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon ja yhteisen hyvinvoinnin luomiseen. Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen taustalla vaikuttavat universaalit arvot ovat ryhmän 1 mukaan 1) vapaus ja vastuu (sekä niiden välinen tasapaino), 2) ekologinen eheys ja monimuotoisuus (jotta elämä voisi kukoistaa pitkällä aikavälilläkin), 3) tasavertaisuus ja ihmisten keskinäinen riippuvuus ja 4) demokratia, väkivallattomuus ja rauha. Kulttuurisesti kestävän kehityksen mukaiset oppimistavoitteet Ryhmässä 1 keskusteltiin kestävän kehityksen mukaisista oppimistavoitteista. Vastuuta tavoitteiden toteutumisesta ei kuitenkaan jätetty vain formaalin koulujärjestelmän harteille, vaan sen nähtiin oikeastaan olevan kaikkien yhteinen asia. Oppimistavoitteiksi ymmärrettiin kriittisen ajattelun kehittyminen, johon sisältyy myös medialukutaito. Kriittiseen ajatteluun ymmärrettiin ryhmässä 1 kuuluvan myös oivallus siitä, että asioiden kehittämiseen voi vaikuttaa. Tavoitteiksi määriteltiin myös kestävään kansalaisuuteen liittyvät perusasiat (esim. kierrätys ja lajittelu). Ryhmässä puhuttiin ns. kestävän arjen taidoista, jotka ovat hyvin esillä jo nykyisessä formaalissa kasvatuksessa. Ryhmän 1 mukaan kulttuurisesti kestävän kehityksen oppimistavoitteisiin kuuluu myös systeeminen linkittyvä ajattelu, joka mahdollistaa kestävän kehityksen kokonaisuuden ymmärtämisen: yksilöllä tulee olla kyky reagoida tietoon ja etsiä uutta tietoa, ja olla valmis muuttamaan omaa toimintaansa jälleen. Oppimistavoitteeksi ymmärrettiin myös kyky pohtia, vertailla, arvioida ja kyseenalaistaa arvoja. Ryhmässä 1 todettiin arvokeskustelun olevan olennainen osa kestävää kehitystä. Arvosta tulee kestävä, jos se kyseenalaistamisesta ja arvioinnista huolimatta säilyy keskustelussa mukana.

4 4 (6) Kasvatusmenetelmät ja kasvatuksen ohjenuorat Kasvatuksella tulee pyrkiä ryhmän 1 mukaan muutokseen silloin, kun jokin toiminta ei ole kestävää. Kasvatuksen tehtäväksi mainittiinkin edistää ymmärrystä siitä, millaiset toiminnat ovat epäkestäviä, ja motivoida muutosta ja uutta oppimista. Kasvatuksen tulisi perustua aktiiviseen toimijuuteen ja vähittäin kasvavaan vastuunottoon omasta oppimisesta. Kasvatuksessa korostuu itse tekeminen, joka pitää sisällään myös kriittisen tiedon etsimisen, arvioimisen ja prosessoinnin. Kulttuurisesti kestävän kehityksen näkökulmasta itse tekemisen tulisi kuitenkin tapahtua yhteistyössä, ja olla tässä mielessä sosiaalista toimintaa. Olennaista on huomioida myös käsillä tekemisen tarpeellisuus Kasvatusmenetelmät tulee ryhmän 1 mukaan valita niin, että ne opettavat sietämään keskeneräisyyttä, koska kestävässä kehityksessä on kyse on jännitteisestä kokonaisuudesta, joka muuttuu koko ajan. Menetelmiksi ryhmässä 1 esitettiin mm. vertaistukea. Mallioppimisen on todettu edesauttavan kestävän kehityksen asioiden ymmärtämistä. Esimerkiksi joillakin alueilla kierrätys on saatu nousemaan 30 prosentista jopa 70 prosenttiin, kun alueella on julkaistu tietoa siitä, miten naapurustossa on kierrätykseen suhtauduttu. Ryhmän 1 mukaan kyse on sosiaalisesta vertaisuudesta: haluamme olla taviksia. Ryhmässä 1 nousi esiin kysymys siitä, millaisissa oppimisympäristöissä pystytään mahdollistamaan kestävän kehityksen eri näkökulmien ja lähestymistapojen sekä eri toimijoiden kohtaaminen. Yhdeksi mahdollisuudeksi nähtiin verkko-oppiminen, jolla voidaan toteuttaa yhteisöllisen oppiminen ja tiedon jakamisen ja kulttuurien kohtaamisen tavoitetta. (Esimerkiksi kiinalainen lastentarhaopettaja halusi tehdä verkossa yhteistyötä suomalaisen päiväkodin kanssa. Projektissa lapset valokuvasit ja kokosivat tietoa vuodenajoista jne., ja tämä tieto jaettiin verkossa.) Eri toimijoiden ja näkökulmien kohtaamista, ja näin yhteisöllistä oppimista ja tiedon jakamista haluttiin edistää myös työelämässä sekä kolmannella sektorilla. Toisaalta esimerkiksi palveluiden parantamiseen haluttiin mukaan myös todelliset asiakkaat. Esimerkiksi vanhusten tulisi saada osallistua omien hoitopalveluidensa kehittämiseen. Kulttuurisesti kestävää kehitystä edistävät opetuskäytännöt Pienryhmässä 1 nousi esiin joitakin esimerkkejä, joilla kulttuurisesti kestävää kehitystä tai siihen liittyviä taitoja voidaan edistää kasvatuksessa. Olemassa olevat käytännöt Päiväkodissa lähdetään pois luokkahuoneesta tai tehdään isompia projekteja jostakin aihepiiristä, mahdollisesti aidoissa ympäristöissä. Oman kasvin kasvattaminen. Itse tekeminen opettaa ymmärtämään omaa subjektiutta. Saksassa on laskettu kilometreissä jugurttipurkin kulkema polku 1. 1 Kaupan hyllylle tullessaan jugurttipurkki on kulkenut 7500 kilometrin matkan. Kilometreihin on laskettu kaikki matkat, jotka liittyvät siihen, että raaka-aineista saadaan valmis täysi jugurttipurkki.

5 5 (6) Avaamalla polkuja oppilaat oppivat syy-seuraussuhteita myös ajassa. Oppilaat ovat myös poikkeuksetta äärimmäisen kiinnostuneita tietämään tällaisia polkuja, joilla on jotakin kosketuspintaa heidän omaan elämäänsäkin (esim. CocaCola-tölkin polun avaaminen). Huomioitavaa ja kehitettävää Opetuksessa tulisi kuitenkin ryhmän 1 mukaan nähdä vielä laajemmin koko maailma oppimisympäristönä. Ongelmaksi ryhmässä 1 nähtiin se, että opettajia sitoo liikaa opettajien oppaat henkisellä tasolla. Opettajia tulisikin kannustaa käsittelemään opetuksessa aitoja tapahtumia, kuten Haitin katastrofia. Aitoihin tapahtumiin saa helposti linkitettyä kaikki kestävään kehitykseen liittyvät näkökulmat. Kestävän kehityksen tulisi myös jatkossa kulkea läpäisyperiaatteella kaikissa oppiaineissa. Toisaalta esimerkiksi tiedon etsimistä tai projektien vetämistä ei saisi jättää vain yksittäisen opettajan harteille, vaan koulutuksella, oppimateriaaleilla sekä koulun johdon tuella opettajia tulisi rohkaista toimimaan uusilla tavoilla, ja tuoda kestävän kehityksen näkökulmat helposti lähestyttäviksi. KULTTUURISESTI KESTÄVÄ KEHITYS OPETUSSUUNNITELMISSA Yhteenveto: kulttuurisesti kestävä kehitys opetussuunnitelman perusteissa Kulttuurisesti kestävän kehityksen arvojen mukaista pedagogiikkaa lähestyttiin ryhmässä 1 siitä näkökulmasta, mitä kulttuurisesti kestävästä kehityksestä haluttaisiin kirjoittaa opetussuunnitelman perusteisiin. Ryhmässä 1 päädyttiin seuraavanlaiseen yhteenvetoon: Keskeinen kulttuurisesti kestävä taito on kyky pohtia, vertailla ja arvioida arvoja. Näitä arvoja ovat 1. vapaus ja vastuu, 2. ekologinen eheys ja monimuotoisuus, 3. tasavertaisuus ja ihmisten keskinäinen riippuvuus, 4. demokratia, väkivallattomuus ja rauha. Oppimistapahtuman tulee perustua tasavertaiseen ja uutta tuottavaan dialogisuuteen. Oppimistapahtumassa tavoitellaan perusymmärrystä siitä, että kestävän kehityksen edistäminen vaatii yhteistyötä ja yhteistoiminnallisuutta. Siinä hyväksytään näkökulmien jännitteisyys ja ratkaisujen keskeneräisyys. Koko maailma nähdään oppimisympäristönä. Oppijaa tuetaan kriittiseen ajatteluun ja tiedon hankintaan. Häntä tuetaan ymmärtämään syy seuraussuhteita eli arvojen ja merkitysten ja niistä seuraavien toimintojen vaikutuksia myös pitkällä aikavälillä. Oppimistapahtumassa on keskeistä oman subjektiuden vahvistuminen, voimaantuminen ajelehtimisen sijaan, vaikuttaminen omaan arkeen sekä laaja-alainen vastuullisuus. Oppija ymmärtää prosesseja ja tiedostaa omien valintojensa vaikutuksia. Hän sisäistää moninaisuuden ja monimuotoisuuden rikkauden sekä tasavertaisuuden merkityksen toiseuden kohtaamisessa. Edellä mainittuihin kasvatustavoitteisiin pyritään ilmiökeskeisesti oppimalla esimerkiksi projekteissa oppiainerajat ylittäen ja konkreettisesti itse tekemällä moninaisissa oppimisympäristöissä. Ryhmässä 1 jäätiin kuitenkin pohtimaan, tulisiko opetussuunnitelmiin haluttava lisäys sanoittaa kauttaaltaan osaamisperustaiseksi.

6 6 (6) ARTIKKELEITA Council of the European Union Council conclusions on education for sustainable development. 3046th Education, Youth, Culture and Sport Council meeting. Saatavilla www-muodossa: United Nations Economic and Social Council Report on progress made by the United Nations Economic Commission for Europe Expert Group on Competences in Education for Sustainable Development. Economic Commission for Europe, Committee on Environmental Policy. Saatavilla wwwmuodossa: GC/ECE_CEP_AC13_2011_5%20REPORT%20EGC%20EN.pdf

Kestävä kasvatus. etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6

Kestävä kasvatus. etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6 Kestävä kasvatus kulttuuria etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 6 www.kulttuuriperintokasvatus.fi Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen opetus auto- ja kuljetusalan ammatillisessa koulutuksessa

Kestävän kehityksen opetus auto- ja kuljetusalan ammatillisessa koulutuksessa 1 Kestävän kehityksen opetus auto ja kuljetusalan ammatillisessa koulutuksessa Kuva: HSY/JenniJustiina Niemi 11/2010 Anne Virtanen Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Johdanto 2 Sisällysluettelo Johdanto...3

Lisätiedot

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ TIETOYHTEISKUNTAOPETUS KOLMANNELLA SEKTORILLA Liisa Mäenpää Pro gradu-tutkielma Aikuiskasvatus Ohjaaja Leo Pekkala Kevät 2007 2 Älkää koskeko tavaroihini. Haluan niiden olevan siellä,

Lisätiedot

Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa

Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa 1 OPKE Oppilaitosten kestävän kehityksen hallintajärjestelmien rakentaminen Euroopan Unionin ja Etelä-Suomen lääninhallituksen osarahoittama projekti 2002-2005

Lisätiedot

Ympäristöosaajat2025. kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan

Ympäristöosaajat2025. kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan ÖOSAAJAT MPÄR YM YMPÄRISTÖOSAAJAT 2025 Ympäristöosaajat2025 kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan Sisältö JOHDANTO 3 TIIVISTELMÄ 4 1. YMPÄRISTÖOSAAMISTA KAIKKEEN KOULUTUKSEEN 6 2. MONIALAISUUTTA

Lisätiedot

KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA. Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI

KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA. Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI Opetushallitus Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN 952-13-3072-4 (nid.) ISBN 952-13-3073-2

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Projektin 2007 2009 keskeiset tulokset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:13 Monica

Lisätiedot

Maalle oppimaan. Kestävää kehitystä koulujen ja lähimaatilojen yhteistyönä. Maa- ja elintarviketalous 112. Helmi Risku-Norja ja Virpi Aaltonen (toim.

Maalle oppimaan. Kestävää kehitystä koulujen ja lähimaatilojen yhteistyönä. Maa- ja elintarviketalous 112. Helmi Risku-Norja ja Virpi Aaltonen (toim. Maa- ja elintarviketalous 112 Maalle oppimaan Kestävää kehitystä koulujen ja lähimaatilojen yhteistyönä Helmi Risku-Norja ja Virpi Aaltonen (toim.) Maaseutu Maa- ja elintarviketalous 112 64 s. Maalle oppimaan

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

YSTÄVYYSKOULUTOIMINTA KANSAINVÄLISYYSKASVATUKSEN MUOTONA

YSTÄVYYSKOULUTOIMINTA KANSAINVÄLISYYSKASVATUKSEN MUOTONA YSTÄVYYSKOULUTOIMINTA KANSAINVÄLISYYSKASVATUKSEN MUOTONA Ritva Lahtinen Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos Tampereen yliopisto Marraskuu 2009 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko Liisa Heinämäki Varhaista tukea KOULUN ARKEEN työvälineenä kehittämisvalikko Toimitusneuvosto Mauno Konttinen, puheenjohtaja Tuukka Lahti Kristiina Manderbacka Heli Mustonen Elina Palola Kerttu Perttilä

Lisätiedot

Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen

Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen TERVEYDEN EDISTÄMISEN KESKUS RY (TEKRY) JULKAISU 9/2011 Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen Järjestöt suunnan näyttäjinä Päivi Rouvinen-Wilenius ja Pirjo Koskinen-Ollonqvist (toim.) Tasa-arvo ja osallisuus

Lisätiedot

Suositus vapaan sivistystyön kansalaisopinnoista

Suositus vapaan sivistystyön kansalaisopinnoista Suositus vapaan sivistystyön kansalaisopinnoista Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö 1 SUOSITUS VAPAAN SIVISTYSTYÖN KANSALAISOPINNOISTA Julkaisemista tuettu opetusministeriön myöntämillä VSOP-ohjelman varoilla.

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA SUDENET Suomen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen verkostohanke - Polytechnic Network for Sustainable Development 2004

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KUKA PELKÄÄ MUSTAA MIESTÄ?

KUKA PELKÄÄ MUSTAA MIESTÄ? 1 KUKA PELKÄÄ MUSTAA MIESTÄ? POLKUJA MATKALLA KOHTI MAAILMANKANSALAISUUTTA Riitta Kemppainen-Koivisto Opinnäytetyö Humanistinen ammattikorkeakoulu Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma (90 op) Lokakuu

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen

Ammattikorkeakoulujen Ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajuus muutoksessa Kohti motivoivaa ohjaamista Taina Juurakko-Paavola (toim.) Ammattikorkeakoulujen ruotsin opettajuus muutoksessa Kohti motivoivaa ohjaamista Taina Juurakko-Paavola

Lisätiedot

- elämäntaitoja (sosiaalinen kanssakäyminen, käyttäytyminen, yleissivistys, suvaitsevaisuutta), itsensä ja tulevaisuutensa takia)

- elämäntaitoja (sosiaalinen kanssakäyminen, käyttäytyminen, yleissivistys, suvaitsevaisuutta), itsensä ja tulevaisuutensa takia) Arvokeskustelu Kurkelan koulu OPS2016-vanhempainilta 6.2.2014, paikalla n. 45 huoltajaa. Jakaannuimme neljään ryhmään, joiden tuotokset on koottu alla olevien kysymysten alapuolelle sellaisenaan. 1. a)

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Mira Päätalo SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta sosiaalisen median käyttäjänä SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta

Lisätiedot

Jutta Kapp. Silta yli digitaalis en kuilun. S osiokulttuurinen innost aminen tietotekniikkaop etuk s ess a

Jutta Kapp. Silta yli digitaalis en kuilun. S osiokulttuurinen innost aminen tietotekniikkaop etuk s ess a Jutta Kapp Silta yli digitaalis en kuilun S osiokulttuurinen innost aminen tietotekniikkaop etuk s ess a M e t ro p o l i a A m m at t i ko r ke a ko u l u n julk a isus a r j a Jutta Kapp Silta yli digitaalis

Lisätiedot

kiitos asiantuntijaryhmän jäsenille viisaista näkemyksistä, jotka auttoivat suuresti allekirjoittanutta selvityksen ehdotusosioiden laatimisessa.

kiitos asiantuntijaryhmän jäsenille viisaista näkemyksistä, jotka auttoivat suuresti allekirjoittanutta selvityksen ehdotusosioiden laatimisessa. 9 Saatesanat Matti Vanhasen hallituksen ohjelmassa on neljä poikkihallinnollista politiikkaohjelmaa. Yksi ohjelmista koskee kansalaisvaikuttamista. Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman tarkoituksena

Lisätiedot

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198

LÄHTÖTELINEISSÄ. Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta. Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 198 TUTKIMUKSIA Outi Arvola & Anja Kuukasjärvi (toim.) LÄHTÖTELINEISSÄ Kohti liikunnallisempaa varhaiskasvatusta Turun ammattikorkeakoulun raportteja 198 Turun

Lisätiedot

Eye on culture - Kulttuurien ilmeneminen alakoulun viides ja kuudesluokkalaisten englannin kielen oppikirjoissa

Eye on culture - Kulttuurien ilmeneminen alakoulun viides ja kuudesluokkalaisten englannin kielen oppikirjoissa Eye on culture - Kulttuurien ilmeneminen alakoulun viides ja kuudesluokkalaisten englannin kielen oppikirjoissa Pro gradu- tutkielma Anna-Leena Räisänen Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

KURKKAUKSIA JA VÄLÄHDYKSIÄ Yläkoulujen TET-jaksot yrittäjyyskasvatuksen välineenä opettajan näkökulmasta

KURKKAUKSIA JA VÄLÄHDYKSIÄ Yläkoulujen TET-jaksot yrittäjyyskasvatuksen välineenä opettajan näkökulmasta KUOPION YLIOPISTO Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos KURKKAUKSIA JA VÄLÄHDYKSIÄ Yläkoulujen TET-jaksot yrittäjyyskasvatuksen välineenä opettajan näkökulmasta Pro

Lisätiedot