Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen. Klikkaa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen. Klikkaa. www.nettiluotsi.fi"

Transkriptio

1 Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen Klikkaa 1

2 Opas on tuotettu Keski-Pohjanmaan toisen asteen virtuaalikouluhankkeessa. Hankkeessa ovat olleet mukana: Kannuksen lukio Kiviniityn lukio Karleby svenska gymnasium Kaustisen musiikkilukio Kokkolan yhteislyseon lukio Kokkolan yhteislyseon lukion aikuislinja Lucina Hagmanin lukio Perhon lukio Toholammin lukio Vetelin lukio Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän yksiköt: Keski-Pohjanmaan aikuisopisto Keski-Pohjanmaan kulttuuriopisto Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto Keski- Pohjanmaan oppisopimustoimisto Kokkolan ammattiopisto Kokkolan kauppaopisto Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Toimitus: Marjatta Kuutsa Essi Hukka Jukka Penttinen Panu Kela Liisa Sadeharju Riitta Liias-Lepistö Janne Yli-Länttä Katriina Sipilä Oikolukija: Jutta Perkkiö Oppaan jakelu: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä/yhtymäpalvelut Oppaan voi ladata ilmaiseksi PDF-tiedostona Nettiluotsi-verkkopalvelusta: Ulkoasu: Satu Hourula, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kuvitus: Johannes Kuutsa, Viestintätoimisto St. Hurmos Nettiluotsi-logo: Mainostoimisto Heinäkuu JULKAISIJA: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Närvilänkatu 8, Kokkola ISBN (nid.) ISBN (PDF) Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän julkaisusarja ISSN Painopaikka: Ab Forsberg Rahkola Oy, 2008

3 Opas Sisältö Oppaan ensimmäinen luku on lyhyt johdatus verkko-opetukseen yleensä, verkkopedagogiikkaan ja tietoyhteiskunnan työelämään mukanaan tuomiin muutoksiin. Mukana on myös esimerkkejä verkko-opetuksen käytöstä Keski-Pohjanmaan alueen toisen asteen koulutuksessa. Toisessa luvussa kerrotaan verkkokurssien tuottamiseen ja järjestämiseen liittyvistä asioista. Kolmannessa luvussa käydään läpi Nettiluotsi-palvelua sekä oppilaitosten väliseen yhteistyöhön liittyviä asioita. Alkusanat LUKU 1 Verkko-opetus Mitä se on?... 4 Opettajan uudet haasteet Verkko-oppimisen taidot ovat välttämättömiä Esimerkkejä verkko-opetuksesta... 6 Hygieniapassi verkkokurssina... 7 Latinaa videoneuvotteluvälitteisesti... 8 Moodle viestintätiimin toimintaympäristönä... 9 Tahtoo polille Terveystietoa verkko-opetuksena LUKU 2 Verkko-opetuksen toteuttaminen Verkkokurssit Verkkokurssien järjestäminen LUKU 3 Alueellinen opintotarjotin Nettiluotsi Oppilaitosten välinen yhteistyö Opinto-ohjaus Nettiluotsin ohjeistus opinto-ohjaajille/opettajille syytä aloittaa verkko-opetus

4

5 Opas Alkusanat Tämä opas on tarkoitettu Sinulle, opettaja, joka haluat olla mukana kehittämässä toisen asteen alueellista verkko-opetusta. Keski-Pohjanmaalla on toiminut kahden vuoden ajan Opetushallituksen rahoittamana Keski-Pohjanmaan toisen asteen virtuaalikoulu -hanke, jossa ovat olleet mukana koulutusyhtymän opistot sekä kymmenen lukiota. Hankkeen kautta on toteutettu Nettiluotsi-verkkopalvelu, jossa alueemme toisen asteen verkko-opetus on tarjolla. Nettiluotsissa on myös muita avoimia kursseja, kuten yhteistoiminta-ajalla toteutettavaa opetusta. Opiskelija voi valita tutkintoonsa soveltuvia avoimia kursseja sekä lukiokursseista että ammatillisen koulutuksen kursseista. Opiskelijat voivat opiskella oman oppilaitoksensa tarjoamia kursseja tai hakeutua muiden oppilaitosten tuottamille kursseille. Nettiluotsi-verkkopalvelu sijaitsee osoitteessa: Verkkopalvelun lisäksi myös tämä opas on toteutettu hankkeen kautta. Oppaassa kerrotaan verkko-opetukseen liittyvistä käytännön asioista opettajan ja oppilaitoksen näkökulmasta. Tavoitteena on luoda yhteisiä käytäntöjä verkkokurssien toteuttamiseksi sekä käynnistää keskustelua oppilaitosten välisestä yhteistyöstä. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole antaa määräyksiä tai virallisia ohjeita, joiden mukaan täytyisi toimia. Oppaan kautta halutaan tuoda esille hyviä käytänteitä sekä antaa oppilaitoksille työvälineitä oman verkko-opetuksensa kehittämiseen sekä verkkokurssien suunnitteluun ja toteutukseen. Myös sinun kehittämisideasi ovat tervetulleita. Nettiluotsin sivuilla on palautelomake, jolla voit antaa palautetta ja kommentteja tästä oppaasta tai Nettiluotsin verkkokurssitarjonnasta. Haluamme kiittää kaikkia oppaan kirjoittamiseen ja kommentointiin osallistuneita henkilöitä sekä Opetushallitusta alueellisen toimintamme tukemisesta. Kokkolassa Marjatta Kuutsa Essi Hukka Jukka Penttinen Panu Kela Liisa Sadeharju Riitta Liias-Lepistö Janne Yli-Länttä Katriina Sipilä 3

6 [ LUKU 1 ]... Verkkoopetus Mitä se on?... Tieto- ja viestintäteknologisia oppimisen apuvälineitä ovat perinteisten viestintävälineiden, puhelimen, television ja radion lisäksi mm. sähköposti, videoneuvottelulaitteistot ja yhä useammin nykyisin oppimista varten rakennetut ryhmätyöohjelmistot, ns. virtuaaliset oppimisympäristöt. Verkkopohjaisia ympäristöjä käytetään selainpohjaisen ohjelmiston avulla ja niiden varaan rakennetaan esim. verkkokursseja tai pienimuotoisia oppimisaihioita. Verkko-opetuksesta voidaan puhua myös silloin, kun tietoverkoissa olevia resursseja, esim. Internet-sivuja, käytetään hyväksi oppimisen tukena. Tieto- ja viestintätekniikka antaa uudenlaisia välineitä oppimiseen: vuorovaikutus verkon kautta tiedonhallinta, opetusjärjestelyt sähköiset oppimateriaalit, simulaatiot verkkokurssit ohjattu etäopiskelu itsenäinen opiskelu videoneuvottelut lähiopetuksen tukena. Verkko-opetus voi varsinaisen verkko-oppimisympäristössä työskentelyn lisäksi sisältää lähiopetusta, projektitöitä tai esimerkiksi työssä oppimista muissa oppimisympäristöissä. Verkko-opetukseen liittyy aina oppimisen ohjaus ja palaute, joiden pohjalta oppija kehittää omaa ajatteluaan. Ohjaus ja sen hyödyntäminen on yksi keskeisimmistä verkko-opetuksen osaalueista. Verkko-opetuksella tarkoitetaan tieto- ja viestintätekniikan käyttämistä osana opetusta tai tieto- ja viestin tätekniikan tuomien mahdollisuuksien käyttämistä itsenäisen opiskelun tukena. Verkko-opiskelulla ja verkko-opetuksella on siis monia eri muotoja. Opiskelu voi tapahtua toistuvasti samaan aikaan samassa paikassa. Tällöin verkko toimii lähi opetuksen tukena, esimerkiksi opiskelumateriaalin jakopaikkana. Verkko-opiskelu voi tapahtua samaan aikaan myös eri paikoissa, esimerkiksi videoneuvottelun välityksellä, joka mahdollistaa opetukseen osallistumisen myös muilta paikkakunnilta kuin missä opettaja on. Opiskelijat voivat olla myös eri paikoissa ja eri aikaan, ja verkkoa voidaan käyttää oppimisen ohjaamiseen verkossa olevan materiaalin ja keskustelupalstojen avulla. Opiskelu voi kokonaisuudessaan olla myös itsenäistä täysin verkossa olevaan materiaaliin perustuvaa opiskelua ilman opettajan ohjausta. Opiskelija voi näin opiskella täysin omassa tahdissaan ja silloin, kun hänelle parhaiten sopii. 4

7 [ Opettajan uudet haasteet ] Erilaisten teknisten välineiden, virtuaalisten oppimisympäristöjen ja muiden verkko-opetussovellusten kehittyminen on ollut nopeaa. Tekniikan kehittyminen ei ole tuonut ratkaisua oppimisen ongelmiin, eikä se koskaan tule korvaamaan opettajaa. Opettajalle verkkojen käyttö opetuksessa tuo sen sijaan mukanaan uudenlaisia mahdollisuuksia ja haasteita oman opetuksensa kehittämiseen. Opettajalta vaaditaan oman alansa ja pedagogisen osaamisen lisäksi myös tietoteknistä osaamista ja näiden yhteensovittamista. Jokaisella opettajalla on tänä päivänä velvollisuus kouluttaa tietoyhteiskuntataitoisia kansalaisia. Opettajan ja kouluttajan on osattava suunnitella ja toteuttaa opetusta uusien konstruktivististen, oppilaiden omaa aktiivista tiedonmuodostusta korostavien opetus- ja oppimisnäkemysten mukaisesti. Opettajan tulisi ohjata opiskelijoita itseohjautuviksi opiskelijoiksi, jotka kykenevät itsenäiseen tiedonhankintaan, tiedon prosessointiin ja tiedon kriittiseen arviointiin. Toisaalta verkko-opetuksessa painotetaan ohjausta ja sosiaalista vuorovaikutusta oppimisen tukena. Opettajan työ vaatii opettamisen sijasta entistä enemmän ohjauksellisia taitoja. Pedagogisesta näkökulmasta tietoverkot voidaan nähdä monella tavalla oppimisprosessia tukevana välineenä, jota voi käyttää esimerkiksi tiedon haussa, julkaisussa tai vaikkapa yhteisöllisenä toimintaympäristönä. Oppiminen nähdään tiedollisten rakenteiden muuttumisena, ei pelkästään tiedon määrän kasvattamisena. Opetuskulttuuri on sen myötä muuttumassa oppimiskulttuuriksi, jossa oppiminen nähdään aktiivisena, vuorovaikutteisena ja sosiaalisena tapahtumana. Opettajan on verkko-opetusympäristöissä toimiessaan osattava sisällön tuottamisen taitoja, oppimisprosessin suunnittelutaitoja ja palautteen antamisen ja osaamisen arviointitaitoja. Verkkokurssilla käytettävän oppimateriaalin suunnittelussa ja tuottamisessa on huomioitava pedagoginen näkökulma; miten materiaali tukee opiskelijan omaa oppimisprosessia ja miten opettajan oma oppimiskäsitys todentuu oppimisprosessissa. Myös verkkokurssin teknisen rakenteen tulee olla oppimisprosessia tukevaa. Didaktiselta kannalta käytettävien opetusmenetelmien ja palautteen antamisen taidot korostuvat entisestään. Lisäksi jo verkko-opetuksen suunnitteluvaiheessa opiskelijoiden opintosuoritusten arviointi ja arvostelu on otettava huomioon. Verkko-opetuksessa opettajan erityisinä haasteina ovat koko opetus oppimisprosessin aikaiset verkkokeskustelun hallinta- ja ohjaustaidot. Opetuksen ja ohjauksen kannalta tärkeää on vuorovaikutteisuus, ja opettajan on osattava tukea opiskelijoiden keskinäisen vuorovaikutuksen ja yhteisöllisen kulttuurin syntymistä opiskelijaryhmän keskuuteen. Lisäksi opettajan on osattava antaa opiskelijalle kirjallista, oppimisprosessia ja ajattelun kehittymistä tukevaa yksilöllistä palautetta. Oppilaitoksetkaan eivät välty uudenlaisten toimintatapojen kehittämiseltä tietoyhteiskuntataitojen eteenpäin viemisessä. Verkkokurssien tuottaminen samoin kuin verkko-opetuksen järjestäminen poikkeavat totutuista opetuskäytännöistä. Jotta verkko-opetus kehittyisi osaksi oppilaitoksen normaalia toimintaa, on sen kehittämiseen sitouduttava ja paneuduttava myös oppilaitosten johdossa. On sovittava mm. verkko-opetukseen käytettävissä olevista laitteista, resursseista, opettajien palkanmaksuperusteista jne. Lisäksi verkko-opetukseen liittyy tekijänoikeuksiin liittyviä kysymyksiä, jotka on syytä huomioida kurssien tuottamisen yhteydessä. Tietoverkot mahdollistavat myös joustavien paikallisten, alueellisten, valtakunnallisten ja jopa kansainvälisten yhteistyöverkostojen syntymisen rikastamaan opetusta. Käytännöistä sopiminen kaikkien osapuolten kesken on erityisen tärkeää silloin, kun tehdään yhteistyötä useiden eri toimijoiden muodostamissa verkostoissa. Uudenlaiset tavat oppia ovat haaste sekä opiskelijalle, opettajalle että sellaisille organisaatioille, jotka opetusta järjestävät.... 5

8 [ Verkko-oppimisen taidot ovat välttämättömiä ] Verkko-opetus ja verkko-oppiminen nähdään oppilaitoksissa usein vain uutena opetusmenetelmänä, jonka teknologia on mahdollistanut. Asiaa kannattaa kuitenkin tarkastella laajemmin. Työn luonteen muuttuminen asiantuntijatyyppiseksi työksi edellyttää kykyä oppia ja opiskella uusia asioita työn ohessa. Tärkeitä taitoja ovat tiedonhakutaidot, tiedon soveltaminen sekä kyky tuottaa uutta tietoa. Erilaiset monimuotoiset ja joustavat opiskelumenetelmät ovat myös tärkeitä organisaation oppimisen kannalta. Elinikäisen oppimisen periaate edellyttää monimuotoisia opiskelumenetelmiä sekä opintojen henkilökohtaistamista. [ Esimerkkejä verkko-opetuksesta ] Seuraavissa esimerkeissä on esitelty verkko-opetuksen käyttöä lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa Keski-Pohjanmaalla. Lisää esimerkkejä hyväksi havaituista käytännöistä sekä opettajien kokemuksia verkko-opetuksesta löytyy Opetushallituksen opettajan verkkopalvelusta (www.edu.fi). Verkkopalvelusta löytyy esimerkiksi virtuaalikouluhankkeiden esittelyjä. Käytännön kokemuksia ja hankkeiden tuloksia on koottu erilliseen Open Idea -palveluun. Myös työmenetelmät ovat muuttumassa. Tietotekniikan ja tietoverkkojen tekninen kehittyminen lisää työhön liittyviä tietojärjestelmiä ja tiedonhallintaa. Tietotekniset perustaidot ovat tietysti tärkeitä, mutta yhtälailla tärkeitä ovat myös tietotyöhön liittyvien toimintamallien hallinta. Työn tekeminen tapahtuu myös yhä useammin projektien kautta, ja työtä tehdään verkostoissa. Tämä edellyttää henkilöltä hyviä vuorovaikutustaitoja sekä virtuaalisten työympäristöjen hallintaa. Oppilaitosten onkin kyettävä antamaan opiskelijoilleen valmiudet toimia tietoyhteiskunnassa. Verkko-oppiminen on hyvää harjoittelua myös työelämää tai jatkoopintoja varten. [ Miksi verkko-opetusta tarvitaan? ] Toimintaympäristön muutos > Tietoyhteiskuntataitojen kehittäminen > Uudet oppimisen työvälineet > Uudet vaikuttamisen välineet > Palvelut siirtyvät verkkoon > Tietohallinnon kehittyminen Elinikäisen oppimisen periaate > Työn ohessa opiskelu > Työhön liittyvä oppiminen > Opintojen henkilökohtaistaminen > Yksilölliset opiskelumenetelmät Opiskelijalla on oikeus hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa omassa oppimisessaan. 6

9 Esimerkki... HYGIENIAPASSI VERKKOKURSSINA Hygieniaosaamisen koulutusta toteutetaan monilla eri tahoilla ja monilla eri tavoilla. Itse testitilaisuus järjestetään aina Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) kysymyspatterilla tarkkojen ohjeitten mukaan. Keski- Pohjanmaan koulutusyhtymässä testin suorittamiseen valmistavaa koulutusta toteutetaan sekä lähiopetuksena että verkko-opetuksena. Hygieniaosaamisen verkkokurssia (1 ov) oli alun perin kehittämässä Kokkolan ammattiopiston hotelli- ja ravintola-alan lehtori Tuula Junttila ja Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opiston lehtori Katriina Sipilä. Kurssia on sittemmin kehitetty kummassakin opistossa erillisinä, jolloin pystytään paremmin huomioimaan koulutusalan erilaiset tarpeet hygieniaosaamisen suhteen. Kurssi toteutetaan Moodle-oppimisalustalla, jossa tavoitteiden pohjalta on luotu 10 eri aihetta. Opiskelumateriaalina käytetään Eviran verkkosivuilla olevaa tietopakettia (www.evira.fi/hygieniaosaaminen/ tietopaketti) sekä opetushallituksen sivuilla julkaistua -sivustoa. Lehtori ja opinto-ohjaaja Katriina Sipilä Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opistosta kertoo oppilaitoksessa verkkokurssina toteutettavasta 1 opintoviikon laajuisesta Hygieniaosaamisen jaksosta: Hygieniapassi vaaditaan kaikilta, jotka toimivat helposti pilaantuvien elintarvikkeiden parissa. Työntekijät jotka työskentelevät elintarviketeollisuudessa, kaupassa, ravintoloissa, suurkeittiöissä tai hoitoyksiköiden ruokahuollossa, joutuvat suorittamaan testin, jolla varmennetaan työntekijän hygieniaosaaminen. Tavoitteena tällä on tietenkin se, että ruokamyrkytysten aiheuttamat ongelmat saataisiin vähenemään. Jokaisesta aiheesta on Moodle-alustalla oppimisen prosessia ohjaava ja syventävä tehtävä. Tehtävät ovat erilaisia: keskusteluja, palautettavia tehtäviä, testejä, materiaaliin tutustumista jne. Tutoropettaja ohjaa ja aktivoi keskusteluja sekä vastaanottaa ja tarkistaa palautettuja tehtäviä. Kurssille on suunniteltu myös ohjeellinen aikataulu, eli millä viikolla tehdään mikäkin tehtävä. Tällä pyritään jäntevöittämään opiskelua ja estetään viimeisten viikkojen paniikki. Kurssin on suorittanut verkko-opiskeluna jo noin 100 opiskelijaa. Lukuvuoden kursseille on ilmoittautunut 71 opiskelijaa. Kaikille verkossa opiskelu ei tietenkään sovi. Toiset eivät saa pidettyä kiinni aikataulusta, ja lopussa tulee kiire ja paniikki. Jotkut kokevat aiheen liian vaikeaksi ja haluaisivat, että opettaja selittää heille lähiopetuksessa asioita. Mutta on myös paljon niitä, jotka kiittelevät sitä, että saa rauhassa tutustua materiaaliin ja tehdä sitä silloin kun itselle parhaiten sopii. Myös se, että joutuu itse ottamaan asioita selville, on koettu hyväksi oppimisen kannalta. Tuo viimeksi mainittu asia onkin mielestäni se tärkein anti verkko-opiskelussa. Hyvin suunnitellut verkkotehtävät tukevat opiskelijan tiedonhankintaa, syventävät oppimisprosessia ja vahvistavat itseohjautuvuutta. Opettajana koen hyvänä verkko-opintojen antaman aikataulullisen vapauden. On mielenkiintoista huomata sellaisten opiskelijoiden osallistuvan verkossa tapahtuvaan keskusteluun, jotka eivät lähiopetuksessa juurikaan tuo mielipiteitään julki. Nettiluotsin kautta tapahtuva ilmoittautuminen on helpottanut työtäni opinto-ohjaajana. Verkko-opintojen markkinointi on helpompaa, kun kurssit on kerätty yhdelle tarjottimelle. Kurssien sisällöistä tiedottaminen on helppoa ja ilmoittautuneiden kurssilaisten määrien seuranta on vaivatonta. Seuraavassa on muutamia palautteita kurssilta Katriinan kokoamana. Opiskelija 1: Kurssin aikana on tullut paljon sellaista eteen, mitä en tiennyt. Enemmän tietoa olen saanut materiaalista, mutta jos jokin kysymys mihin en vastausta ole materiaalista löytänyt, olen sen etsinyt muualta. Nykyään kun on paljon eri sivustoja, jotka käsittelevät esimerkiksi hygieniaa. Kurssille annan arvosanaksi H4, koska: 1) Opin paljon itsenäisessä opiskelussa, kun tietoa piti hakea ja päähän jäi vähän muutakin. 2) Mielestäni parannettavaa on kurssin sisällössä. Sellainen ihminen joka ei ole ennen kuullutkaan sanaa elintarvikehuoneisto on mahdoton päästä alkuun ennen kuin ymmärtää sanan todellisen merkityksen. 3) Opettajan ohjauksessa ei ole mielestäni parannettavaa, koska ongelmiin sai aina vastauksen. Mielestäni asiaa on mahdoton opettaa enempää. Itseopiskelulla on tässäkin suuri merkitys. Itselleni antaisin H3, koska päähäni jäi huomatta- 7

10 Esimerkki... vasti sellaista tietoa, jota ei edes kysytty. Olen omasta mielestäni oppinut hyvin tämän kurssin aikana. H3 on mielestäni sopiva keskiarvo opiskelutottumuksilleni, taidolle, tiedolle jne. Vaikka itse tentti voikin mennä penkin alle, itselleni jäi kuitenkin erittäin hyvä kuva siitä, mitä hygieniaosaaminen on ja mitä kaikkea siihen liittyy. Opiskelija 2: Suoritin kurssia ilman lähiopetustunteja ja mielestäni selviydyin melko hyvin, vaikkakin mielestäni opin paremmin siten, että olen tunneilla mukana (lähiopetuksessa) ja luen kotona koulussa käytyjä asioita. Oli kuitenkin kiinnostavaa etsiä tietoa itse ja seurata sitä, miten selviytyy tehtävien palautuksen kanssa. Kurssin järjestäminen onnistui mielestäni hyvin (H4). Pyrin vastaamaan kaikkiin tehtäviin annetussa ajassa ja onnistuin siinä mielestäni melko hyvin. Opin paljon uusia asioita, vaikka huomista ajatellen olen hieman epävarma passin läpäisemisestä. Omana kurssiarvosanana voisi olla H3 tai H4 (aikaisemmat perustelut). Kiitos hyvästä kurssista! Tutoropettaja: Hyvin olet ollut mukana, ja olen huomannut, että olet tosissasi perehtynyt asiaan. Siksi olet myös oppinut uusia asioita ja varmasti myös sisäistänyt niitä. Kontaktitunnit ovat eri tyyppisiä, ja siellä niitä käsitteitä olisi aukaistu enemmän, mutta kuten totesit, verkkokurssista irti saatu asia on opiskelijan oman työn tulosta. Ohjaaja lähinnä valottaa ja ohjaa oikeille jäljille. Minusta olet kyllä opiskellut siten, että varmasti testisi menee läpi. Tsemppiä! Ja kiitos palautteesta. LATINAA VIDEONEUVOTTELU- VÄLITTEISESTI Lehtori Seppo Humina Kälviältä Lucina Hagmanin lukiosta opettaa latinan kieltä video-opetuksena. Hän kertoo: Toteutan kurssin video-opetuksena. Opetustilanne on paljolti tavanomaisen luokkaopetuksen kaltainen, johon kiinnostavan lisän tuo laitteiston käyttö. Tähän mennessä suurin osanottajamäärä yhden kurssini aikana on ollut viisi lukiota, jotka olivat kuva- ja ääniyhteydessä toisiinsa. Tekniikan toimivuus on tärkein tunnin onnistumisen edellytys, samoin mukana olevien koulujen täsmällisyys, sillä yhteydenotto ei onnistu mikäli laitteita ei ole avattu ajoissa. Tällöin yhteys joudutaan rakentamaan uudelleen ja siihen tuhrautuu aikaa. On tärkeätä, että jokaisessa oppilaitoksessa on video- ja verkkolaitteista vastaava henkilö, joka ongelman ilmetessä on saatavissa paikalle. Myös opettajan kannattaa tutustua laitteiston käyttöön hyvissä ajoin. Niiden käytön oppii kuka tahansa. Seppo Huminan mielestä koulujen laitteistojen toimivuus ja yhteensopivuus tulisi testata aina lukukauden alkaessa ja tehdä tarpeelliset toimenpiteet ajoissa, jotta tekniikka todella pelaa. Laitteiden toimivuus ja yhteensopivuus vaativat siis usein kouluissa myös ajallista tai rahallista panostusta. Opiskelijoiden asenne on ollut yksinomaan myönteinen. Palaute koskee useimmiten kuva ääniyhteyksien puutteita, mutta olen myös joskus saanut innostuneen viestin, joissa ihastellaan video-opetuksen erilaisuuden tuomaa vaihtelua sekä tilaisuutta saada opiskella yhdessä eripuolella maakuntaa olevien ikätovereiden kanssa. Kannattaa myös muistaa, että video-opetus mahdollistaa opetusryhmien muodostamisen aineissa, esim. harvinaisissa kielissä, joissa yksittäisen koulun tasolla opetusta resurssin niukkuuden vuoksi ei voitaisi järjestää. Valinta siis voi toteutua, vaikka koulussa olisi vain yksi ko. kurssin valinnut opiskelija, mikäli valintoja tulee muistakin seutukunnan lukioista. Opiskelija voi osallistua opetukseen omassa oppilaitoksessaan, ja se merkitsee ajan sekä rahan säästöä. 8

11 Esimerkki... MOODLE VIESTINTÄTIIMIN TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ Keski-Pohjanmaan aikuisopiston viestintätiimi käyttää Moodlea osana kaikkea koulutustoimintaansa. Verkkoopetuksen lisäksi Moodlen kautta hoidetaan lähiopetukseen liittyviä opetusjärjestelyjä, kuten tiedottamista, oppimateriaalin jakelua sekä tehtävien palautuksia. Jokaiselle ryhmälle perustetaan oma kurssi, jonne koulutuksen aikana rakentuu kurssin oma virtuaalinen toimintaympäristö. Toimintamallia on kehitetty vuodesta 2006 alkaen. Tätä ennenkin verkko-opetusta on käytetty aktiivisesti hyödyksi useissa monimuotokoulutuksissa. Opetustilanteiden lisäksi Moodlea on käytetty näytöissä sekä työssäoppimisen ohjauksessa. Näyttöihin liittyy paljon kirjallista aineistoa, joiden jakaminen on ollut järkevää keskittää yhteen paikkaan. Esimeriksi näyttöjen ohjeet, tehtävänannot ja tehtäväpalautukset on hoidettu Moodle-ympäristössä. Verkon kautta toimiminen on helpottanut aineiston jakelua työelämän arvioitsijoille. Tiiminvetäjä Mika Väisälä kertoo: Audiovisuaalisen viestinnän perustutkintokoulutukset ovat pitkäkestoisia aikuiskoulutuksia. Koulutusten kesto on 2,5 vuotta. Olemme ottaneet verkko-opetuksen mukaan koulutukseen tarjoamaan monipuolisuutta opetusmenetelmiin. Osa suoritettavista opinnoista on aikataulutettu verkko-opetuksena toteutettavaksi niin, että joka perjantai opiskelu tapahtuu verkossa. Opiskelijat ovat kokeneet verkko-opetuksen positiivisena, vaikkakin verkko-opetus on työlästä opiskelijan kannalta ja itseopiskelu vaatii paljon. Verkossa opiskelu vaatii ohjauspyyntöjen tekemistä ja aiemmin opitun tiedon hallintaa. Työssäoppimisen ohjaus verkossa on ollut erittäin hyvä käytäntö. Opiskelijamme suorittavat työssäoppimista eri puolilla maata sekä myös ulkomaanjaksoja. Opiskelijaa ohjataan verkossa koko työssäoppimisjakson ajan. Opiskelija täyttää oppimispäiväkirjaa ja dokumentoi työssäoppimista päivittäin verkossa. Opettajan seuranta työssäoppimisen aikana helpottuu, ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin tai epäkohtiin voi puuttua nopeammin. Opiskelijat ovat myös pitäneet avointa blogia työssäoppimisjakson aikana. Tämä on pitänyt hyvin opiskelijaryhmää koossa, kun yhteydenpito on tiivistä ja opiskelijalla on mahdollisuus saada tietoa ja jakaa myös muiden työssäoppimiskokemuksia. Näyttöjen dokumentoinnin toteutus verkossa on tapahtunut onnistuneesti. Kaikki tehtävänannot, ohjaus ja dokumentointi on viety verkkoon. Verkkoon on viety myös opiskelijakohtaiset palautteet arviointikeskustelujen yhteydessä. Opiskelijat ovat suhtautuneet asiaan erittäin positiivisesti, kun kaikki näyttöihin kuuluva dokumentaatio on yhdessä paikassa, aina aikatauluista palautteeseen. Perustutkintokoulutusten lisäksi pidimme myös keväällä 2007 työvoimapoliittisen verkkokoulutuksen markkinointiviestinnästä, jonka opiskelijat olivat toiselta puolelta Suomea, Parikkalasta. Koulutus onnistui erittäin hyvin ja se sai paljon positiivista palautetta. Koulutus perustui verkkomateriaaleihin ja verkossa toteutettaviin tehtäviin. Verkko-opiskelun lisäksi opiskelijoilla oli oppikirjoja verkkomateriaalin tukena. 9

12 Esimerkki... TAHTOO POLILLE Perhon lukiossa videopetusta toteuttavan lehtori Teemu Nevalaisen mielestä tärkeintä on se, että videon välityksellä toteutettu opetus laajentaa oppilaiden kurssivalintaa ja tutustuttaa erilaiseen opiskelutyyliin. Lukioiden opiskelijamäärien vähenemiseen tai kasvamiseen hän ei usko verkko-opetuksella olevan vaikutusta. Keski-Pohjanmaalla tärkeää olisi, että kaikki halukkaat koulut voisivat olla tarjoamassa kursseja eikä mikään koulu nousisi erityisasemaan. Lisäksi yhteistyötä tulisi lisätä ja tiivistää, etteivät lukiot tarjoaisi lähes saman sisältöisiä kursseja. Teemu Nevalainen valmentaa kurssillaan oppilaita lääketieteellisen tiedekunnan ja teknillisen korkeakoulun pääsykokeisiin fysiikan tehtävien osalta. Nevalainen kertoo: Lääketieteellisen tiedekunnan tehtävät edellyttävät jonkin verran enemmän soveltavaa fysiikkaa, johon olemme tällä kurssilla varovasti yrittäneet paneutua. Jonkin verran otimme koulukurssin ulkopuolelta olevaa asiaa, esimerkkinä Bernoullin virtausyhtälö. Kurssilla ratkaisimme vanhoja lääketieteellisen tiedekunnan pääsykoetehtäviä. Myös teknillisen tiedekunnan vanhoja pääsykoetehtäviä ratkaistiin, tarkoituksena oli tutustuttaa oppilaat vaativampiin tehtäviin. Ennen kurssin alkua oppilailla oli laskettavana muutamia tehtäviä, joilla selvitettiin oppilaiden lähtötaso. Lähes joka viikko oli kaksi opetustuokiota, noin 90 minuuttia kukin. Kotona laskettavia tehtäviä oli 2 3 kappaletta. Tehtävien ratkaisut oppilaat lähettivät sähköpostilla. Ratkaisuna riitti vastaus ja lyhyt selvitys ratkaisun kulusta. Mikäli ilmeni tarvetta, tehtävien ratkaisut käytiin läpi. Käytössämme oli e-beam-laitteisto ja videoneuvotteluohjelma. Itse olen tyytyväinen verkko-opetuksen aloittamiseen. Video-opetuksen koen haasteellisena ja haavoittuvampana kuin normaalin luokkaopetuksen, ainakin vielä tällä hetkellä. Opetuksen luonne on, ainakin minulla, enemmän luennoiva. Kovin suuria opetuskeskusteluja ei voi käydä. Aikaa vievät mikrofonin siirto oppilaalta toiselle, ääniyhteyden syntyminen sekä kuvan siirtyminen koululta toiselle. Haasteellisuus tulee siitä, että kurssia varten käsiteltävät asiat on tarkasti mietittävä, jolloin opettaja voi löytää asian opettamiseen uuden ja mielekkäämmän tavan. Kokemukseni mukaan ainakin tällä kurssilla oppilaat olivat todella innostuneita, syynä suureen motivaatioon oppilailla oli tietysti kurssin tärkeys heille. Muille opettajille sanoisin, että ei kannata pelätä tekniikkaa, atk-tukihenkilöt ohjaavat alussa ja ohjelmat hoitavat lopun. Jokainen uusi asia toki jännittää, mutta ainakin itse olen tyytyväinen siitä, että tulin lähteneeksi mukaan. Joskus toki saattoi käydä mielessä a) toimiiko yhteys (silta) b) onko oppilaat muistaneet laittaa laitteet päälle ja kytkeytyä oikeaan kouluun c) onko opettaja muistanut samat asiat d) eihän vain tule sähkökatkoa e) miten ääni f) onko tukka kammattu. 10

13 Esimerkki... TERVEYSTIETOA VERKKO-OPETUKSENA Lehtorit Tiina Kujala ja Harri Kangasniemi Kiviniityn lukiosta ovat käyttäneet verkko-opetusta terveystiedon opettamisen apuvälineenä. Opetettavia aineita ovat olleet terveystieto ja liikunta. Verkko-opetusta on kokeiltu projektiluontoisesti erilaisissa kurssikokonaisuuksissa. Aluksi kurssit olivat tehtäväpainoitteisia, joissa ei välttämättä tarvittu oppikirjaa. Kokeilujen jälkeen kuitenkin katsottiin parhaimmaksi suunnitella myös verkkokurssien eteneminen oppikirjan mukaan. Kujala ja Kangasniemi kertovat: Käytössämme on ollut Moodle-oppimisympäristö. Verkkokurssilla opiskelijat tekevät tehtäviä, esittävät toisille oppilaille kysymyksiä, vastailevat toisilleen ja käyvät verkkokeskusteluja. Verkkokurssi muodostuu kontaktiopetuksesta ja Moodle-ympäristössä työskentelystä. Varsinaisesta kontaktiopetuksesta on syntynyt mielestämme luonteva verkko-opiskelun ja kontaktiopetuksen yhdistelmä. Arviointi kurssilla tapahtuu tentin (50 %) ja Moodlessa toiminnan perusteella (50 %). Verkkotyöskentelyn arvioimiseksi olemme pisteyttäneet verkkotyöskentelyyn osallistumista, esim. muille esitettyjä kysymyksiä, osallistumista keskustelutehtäviin, sanaston laadintaa, mind mappien tekemistä tai muuta vastaavaa opintoihin liittyvää kommentointia. Kurssi on muotoutunut kaikkien yhteisenä tuotoksena ja sen tulos on ollut aina ainutlaatuinen. Kontaktiopetuksen ja verkko-opintojen yhdistämisen myötä kurssi on ollut helppo toteuttaa uudestaan. Uuden kurssin luominen on ollut aikaisempia kokemuksia ja tuotoksia hyödyntämällä helppoa. Esimerkiksi opiskelijoille annetut oppimistehtävät ja omat luentomateriaalit säilyvät verkossa kurssin päätyttyä ja ovat tarvittaessa helposti päivitettävissä. Opiskelijat voivat puolestaan tehdä tehtäviä ja lukea opettajan materiaalia ajasta ja paikasta riippumattomina. Mielestämme kurssitiedottaminen Moodlen avulla on mitä erinomaisin asia, sillä Moodlesta lähtee aina viesti opiskelijan omaan sähköpostiin. Olemme ottaneet Moodle-oppimisympäristön käyttöön myös yläasteella. Näin oppilaat lukioon tai ammatilliseen kouluun tullessaan osaavat jo Moodlen perustoiminnot. Verkko-opetuksen tärkein pointti on opiskelu sellaisessa ympäristössä, joka oppilaille on ominaista. Opettajan kannalta verkko-opetuksen suuri etu on se, että kurssi on hallinnassa kaikin puolin. Opiskelijoiden tehtävien tekoa voi seurata verkossa ja heille voi verkon välityksellä antaa palautetta opintojen etenemisestä. Lisäksi opiskelijoiden tekemät oppimistehtävät pysyvät tallessa ja ovat vaihtoehtoisesti joko kaikkien nähtävissä tai tarvittaessa pelkästään opettajan nähtävissä. Vaikka verkko-opinnot voidaankin toteuttaa ajasta ja paikasta riippumattomasti, näemme kuitenkin erittäin tärkeäksi opiskelijan opintoja jäsentäväksi tehtävien aikatauluttamisen ja viimeisten palautuspäivien määrittämisen. Koemme itsemme vielä Moodlen käyttäjinä ja sen toimintamahdollisuuksien tuntijoina vielä aikalailla vasta-alkajiksi. Mielestämme se on opettajalle mitä mainioin työväline ja kokemuksemme mukaan opettaja pystyy toimimaan oppimisympäristössä varsin vähällä perehdytyksellä. 11

14 [ LUKU 2 ]... Verkkoopetuksen toteuttaminen... Verkko-opetuksen järjestämisen ei tarvitse olla sen monimutkaisempaa kuin lähiopetuksen järjestäminenkään. Suurimpana erona on vuorovaikutuksen ja toiminnan siirtyminen virtuaaliseen toimintaympäristöön. Verkko-opetuksessa voidaan hyödyntää samoja oppimateriaaleja ja tehtäviä kuin lähiopetuksessakin. Verkko-opetus onkin vain yksi opetusmenetelmä muiden menetelmien joukossa, jossa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikan tuomia mahdollisuuksia. Verkko-opetuksen menetelmiä hyödynnetään yleensä monipuolistamaan lähiopetusta tai osana monimuotokoulutuksia. Verkko-opetusta on esimerkiksi: sähköisten oppimateriaalien käyttö sekä Internetin hyödyntäminen tiedonlähteenä opiskelijoiden ohjaus oppimisalustan kautta tehtävien antaminen ja arviointi oppimisalustan kautta ryhmätöiden julkaiseminen sähköisessä muodossa esimerkiksi oppimisalustan avulla opetustilanteen välittäminen videoneuvottelun avulla. Verkko-opetuksen aloittamiseen liittyy usein teknisten asioitten opettelua, jotka saattavat olla esteenä verkko-opetuksen aloittamiselle ja vaativat koulutusta sekä työaikaa. Kun verkko-opetuksen työvälineitten käyttö on opettajalla hallinnassa, verkko-opetus ei vie sen enempää työaikaa kuin lähiopetuskaan. Verkko-opetusta pidetään kuitenkin usein työläämpänä toteutukseltaan. Yhtenä syynä tähän on se että verkko-opetusta varten lähdetään usein tekemään erillistä kirjallista oppimateriaalia. Verkko-opetuksessa voidaan hyödyntää valmiita oppikirjoja tai olemassa olevaa oppimateriaalia. Toinen aikaa vievä asia verkko-opetuksessa on opiskelijoiden ohjaaminen. Verkko-opetuksessa opettaja antaa jokaiselle opiskelijalle kirjallista palautetta usein henkilökohtaisesti, kun taas lähiopetuksessa annetaan useimmiten ryhmäpalautetta. Palautteen antaminen täytyy kuitenkin nähdä opetuksen laatua parantavana tekijänä. Verkko-opetusta hyödyntämällä opettaja voi vähentää luennointiin ja ryhmäopetukseen käyttämäänsä aikaa ja kohdistaa sen opiskelijoiden ohjaamiseen. [ Verkkokurssit ] Erillisten verkkokurssien suunnittelu ja toteuttaminen voi olla oma tilanteensa, jossa opettaja ja oppilaitos rakentavat erillistä kurssia, jota voidaan järjestää myös muille oppilaitoksille. Tällaisessa tapauksessa verkkokurssia rakennetaan erillisenä koulutustuotteena. Verkkokurssin suunnittelu ja toteutus voivat kuulua opettajan tai muun henkilöstön normaaliin työaikaan tai siihen liittyvistä palkkioista voidaan tilanteen vaatiessa tehdä erillinen sopimus. Korvausasioiden lisäksi verkkokurssin ja verkkokurssilla käytettävien oppimateriaalien toteutukseen liittyy muutamia tuotannollisia asioita, jotka on syytä huomioida. 12

15 Oppimateriaalia tekevälle opettajalle syntyy erilaisia tekijänoikeuksia teksti- ja kuvamateriaalin suhteen, joiden siirrosta on sovittava opettajan ja oppilaitoksen kesken. Tekijänoikeus ei siirry automaattisesti työsopimuksen mukana, vaan tekijänoikeuksien siirto on parasta määritellä erikseen. Tekijänoikeussopimuksella varmistetaan se, että oppilaitoksella on riittävät käyttöoikeudet kustantamaansa oppimateriaalin. Lisäk si sopimuksella kannattaa varmistaa se, että oppimateriaalia tuottava opettaja vastaa siitä, että hänellä on tarvittavat tekijänoikeudet oppimateriaaliin. Jos oppimateriaalissa on käytetty ilman lupaa kolmansien osapuolien tuottamaa materiaalia, kuten esimerkiksi kuvitusta, on oppimateriaalin kustantaja viime kädessä vastuussa mahdollisista tekijänoikeusrikkomuksista. Tekijänoikeussopimuksessa kannattaakin huomioida molempien sopimusosapuolien vastuut. Toinen verkkokurssien toteutuksessa huomioitava asia on verkkokurssin tekninen ja sisällöllinen laatu. Jos verkkokurssin toteuttamisesta maksetaan erillinen korvaus, on syytä tehdä erillinen sopimus, jossa määritellään verkkokurssin käyttötarkoitus, laajuus sekä muita laatuun vaikuttavia asioita. Sopimus turvaa sen, että opettaja saa työstä oikeudenmukaisen korvauksen ja toisaalta myös sen että oppilaitos saa tilaamansa verkkokurssin, jota se voi hyödyntää suunnittelemallaan tavalla. Verkkokurssien toteutuksessa korostuvat ennakkosuunnittelun ja sopimusten tärkeys. Verkkokurssin toteuttaminen kannattaa aloittaa aina kirjallisella suunnitelmalla, jossa on lyhyesti kuvattu verkkokurssin sisällöt, tavoite ja kohderyhmä. Ennakkosuunnitelman pituus voi olla n. 1 2 sivua. Ennakkosuunnitelmaan voidaan liittää myös työsuunnitelma aikatauluineen sekä kustannusarvio. Suunnitelman avulla verkkokurssia on helpompi esitellä omassa oppilaitoksessa, ja sen perusteella voidaan tehdä päätös verkkokurssin toteuttamisesta. [ Verkkokurssien järjestäminen ] Verkkokurssiin liittyvät käytännön järjestelyt ovat samoja kuin muillakin kursseilla. Kurssi kannattaa aikatauluttaa lukujärjestyksen mukaisesti, jotta opiskelijat osaavat varata opiskeluun tarvittavan ajan. Oman oppilaitoksen ulkopuoliset opiskelijat hankitaan esimerkiksi markkinoimalla kurssia Nettiluotsi-palvelun kautta. Verkkokursseja voidaan järjestää myös nonstop-periaatteella, mutta tämä edellyttää opettajalta päivystysvalmiutta. Pienten ryhmien tai yksittäisten opiskelijoiden ohjaus voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti verkkokurssin avulla, mutta opiskelijoiden kannalta yksinopiskelu ei ole välttämättä mielekästä. Verkko-opiskeluunkin liittyy tärkeänä osana sosiaalinen vuorovaikutus. Kurssin opettajan on ohjeistettava opiskelijat verkkokurssin aloittamista varten. Opiskelijoille toimitetaan esimerkiksi kirjeellä tai sähköpostilla ohjeistus, verkkokurssin www-osoite sekä tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat. Ohjeistuksessa on hyvä olla myös yhteystiedot tekniseen tukeen, jotta mahdolliset kirjautumisongelmat saadaan hoidettua nopeasti ja opiskelu saadaan käyntiin. Opettaja ohjaa opiskelijaa verkkokurssilla suunnitelmansa mukaan ja valvoo, että kurssin oppimistavoitteet kunkin opiskelijan osalta tulevat saavutetuiksi. Opettaja arvioi kurssin luomiinsa arviointikriteereihin perustuen ja antaa opiskelijalle palautteen ja suoritusmerkinnän sekä mahdollisesti arvosanan kurssin suorittamisesta. Opintosuorituksista opettaja lähettää listauksen opinto- tai koulusihteerille, joka välittää tiedon kurssilla mukana olleiden opiskelijoiden oppilaitokseen. Kurssin lopuksi on hyvä kerätä opiskelijapalaute, ainakin uusien kurssien suhteen. Palautteesta opettaja saa arvokasta tietoa kurssin jatkokehittämistä varten. Ennakkosuunnitelman sisältö: verkkokurssiin liittyvä opetussuunnitelma: tavoitteet ja sisältö kurssin ensisijainen kohderyhmä ja muut mahdolliset kohderyhmät, jotka voivat hyödyntää kurssia olemassa oleva valmis oppimateriaali ja kuvaus tuotettavasta uudesta oppimateriaalista. Lisäksi myös suunnitelmassa voi olla: kurssin tekijät kustannusarvio toteutusaikataulu

16 [ LUKU 3 ]... Alueellinen opinto- tar jotin Nettiluotsi... Kurssien lisääminen Nettiluotsi-palveluun edellyttää kirjautumista. Tällä hetkellä Keski-Pohjanmaan toisen asteen oppilaitokset voivat tilata tunnukset sähköpostitse Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opintosihteeri Essi Hukalta Tunnusten yhteydessä toimitetaan myös tarkemmat ohjeet kurssien lisäämisestä palveluun. Periaatteena on, että jokaiselle oppilaitokselle tai yksikölle myönnetään vain yhdet tunnukset. Oppilaitoksissa yksi yhteyshenkilö hallinnoi tunnuksia ja jakaa niitä edelleen omassa oppilaitoksessa. Tiedot yhteyshenkilöistä ovat Nettiluotsin sivuilla. Kurssin opettaja syöttää kurssitiedot Nettiluotsin opintotarjottimelle ja valmistautuu lisäinformaation kertomiseen opiskelijoille ja opinto-ohjaajille. Opiskelijat ilmoittautuvat kursseille Nettiluotsissa olevalla kurssikohtaisella ilmoittautumislomakkeella, josta menee suoraan tieto kurssin opettajalle. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen opettaja valitsee opiskelijat kurssilleen aiemmin määriteltyjen valintakriteereiden perusteella. Opettaja saa kurssille ilmoittautuneiden tiedot myös Nettiluotsin oppilaitoskohtaisilta sivuilta. Opettaja huolehtii siitä, että opiskelijat saavat tiedon kurssin toteutumisesta tai peruuntumisesta. [ Oppilaitosten välinen yhteistyö ] Nettiluotsi-palvelun tarkoituksena on yhteisen opintotarjottimen avulla markkinoida verkkokursseja sekä oman oppilaitoksen opiskelijoille että toisista oppilaitoksista ilmoittautuville opiskelijoille. Kurssit ovat osa oppilaitoksen normaalia toimintaa ja näin ollen oman oppilaitoksen opiskelijoille maksuttomia. Jos opiskelija on halukas ilmoittautumaan jonkun muun kuin oman oppilaitoksen verkkokurssille, verkkokurssin tuottavalla oppilaitoksella on oikeus periä kurssista hinta, jonka kurssin tuottava oppilaitos voi itse määritellä. Hintatieto voidaan laittaa kurssitietoihin, tai oppilaitokset voivat sopia korvauksista esimerkiksi opiskelijamäärien mukaan erillisellä sopimuksella. Kurssimaksun voi maksaa joko opiskelijan oma oppilaitos tai opiskelija itse. Nettiluotsi on Keski-Pohjanmaan alueella toimivien lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten yhteinen opintotarjotin. Nettiluotsin kautta oppilaitokset voivat markkinoida kurssejaan muille oppilaitoksille ja opiskelijoille. Nettiluotsi ei toimi kurssien järjestäjänä, vaan oppilaitokset vastaavat kurssien järjestämisestä. 14 Verkkokurssien tuottaminen saattaa olla, ainakin ensimmäisiä kursseja tuotettaessa, huomattavasti kalliimpaa kuin perinteinen opetus. Kun samaa kurssia järjestetään useaan kertaan, kustannukset vertautuvat lähiopetuksen kustannuksiin. Kuten muussakin koulutuksessa, myös verkkokurssin hinnoittelussa vaikuttavat kurssin kesto, ohjaustunteihin varattu resurssi sekä myös kurssin oppimateriaalin kustannukset ja laatu. Valtakunnallisesti verkkokurssien hinnat ovat n. 100 /lukiokurssi tai opintoviikko.

17 [ Opinto-ohjaus ] Opinto-ohjaajat ovat avainasemassa Nettiluotsin opintotarjonnan markkinoinnissa ja sen mahdollisuuksien tiedottamisessa opiskelijoille. Opinto-ohjaajan kannattaakin seurata Nettiluotsin tarjontaa säännöllisesti. Nettiluotsin opintotarjonta laajentaa opiskelijan valittavissa olevien kurssien tarjontaa ja antaa opintojen suorittamiseen vaihtoehtoisia tapoja. Verkkokurssin hyväksymisestä osaksi opiskelijan opintoja päätetään aina siinä oppilaitoksessa, jossa opiskelija on kirjoilla. Verkko-opinnot vaativat usein enemmän itseohjautuvuutta ja motivaatiota kuin lähiopetus. Opintojen etenemisen seuranta on kurssin opettajan vastuulla. Kurssin opettajan on tiedotettava mahdollisista ongelmatilanteista opiskelijan omaan oppilaitokseen esimerkiksi opinto-ohjaajalle, jotta kurssi saadaan suoritettua sovitusti. Kurssin opettaja toimittaa kurssipalautteet ja opintojen suoritusmerkinnät opiskelijan oppilaitokselle. [ Nettiluotsin ohjeistus opinto-ohjaajille/opettajille ] Jokaisessa oppilaitoksessa voi olla omia käytäntöjä muualla suoritettavien opintojen valinnasta sekä hyväksynnästä osaksi opiskelijan opintoja. Tarkista oman oppilaitoksesi yleiset periaatteet oman koulusi rehtorilta. Nettiluotsissa markkinoitavissa kursseissa on aina mainittu yhteystiedot kurssin järjestäjästä, jolta saa lisätietoja kurssin toteutuksesta, kustannuksista, sisällöistä yms. Kun etsit opiskelijallesi soveltuvia opintoja: 1. Tutustu tarjontaan Nettiluotsissa. 2. Perehdy kurssien sisältöihin, menetelmiin ja toteutusaikatauluihin omien opiskelijoidesi tarpeiden ja heille soveltuvuuden kannalta. 3. Kysy tarvittaessa tarkkoja sisältöjä opettajalta, joka on mainittu Nettiluotsin kurssikuvauksessa yhteyshenkilönä. 4. Mikäli tarjonnassa on opiskelijoillesi soveltuvia kokonaisuuksia, markkinoi niitä opiskelijoille yhtenä opintojen suoritusmahdollisuutena. 5. Keskustelkaa yhdessä opiskelijan kanssa opintojen soveltuvuudesta osaksi hänen HOPSiaan. Kun sopiva kurssi löytyy tai opiskelija ehdottaa Nettiluotsin kurssia osaksi omia opintojaan: 1. Keskustelkaa opiskelijan kanssa myös hänen valmiuksistaan, motivaatiostaan ja sitoutumisestaan verkko-opintojen suorittamiseen. 2. Hyväksy verkkokurssi osaksi opiskelijan HOPSia huomioiden oppilaitoksesi sisäiset käytännöt ja periaatteet muualla suoritettujen opintojen hyväksyttävyydestä osaksi opintoja. 3. Varmista omasta oppilaitoksesta, että oppilaitos sitoutuu kustantamaan opiskelijan opinnot toisesta oppilaitoksesta. 4. Ilmoita opiskelijalle, että hän voi sekä HOPSin että kustannusten puolesta ilmoittautua kurssille. 5. Opasta opiskelijaa tarvittaessa Nettiluotsin kursseille ilmoittautumisessa. 6. Pyydä opiskelijaa ilmoittamaan sinulle mikäli kurssi toteutuu ja hänet on valittu kurssille. Kun kurssi vahvistetaan käynnistyväksi: 1. Seuraa tarvittaessa, että opiskelija suorittaa opinnot suunnitelman mukaisesta ja saa palautteen opinnoistaan ja suoritusmerkinnän hyväksytysti suorittamastaan kurssista. 2. Pyydä kurssista opiskelijoiden palautteen ja opettajan oman arvioinnin perusteella tehty kokonaisarvio myös itsellesi, jotta osaat vastaisuudessa kertoa kurssista ja sen saamasta palautteesta tuleville opiskelijoillesi. 3. Tee kehittämisehdotuksia kurssin vastaavalle opettajalle

18 syytä aloittaa verkkoopetus Jokainen opiskelija on aktiivinen opiskellessaan verkossa. Ryhmän hiljaisetkin osallistuvat. 2. Verkko-opetus tuo joustavuutta opintoihin, koska se on ajasta ja paikasta riippumatonta. 3. Opiskelutaidot kehittyvät. 4. Opiskelijan tietotekniset taidot kehittyvät. 5. Verkko-opetus tukee lähiopetusta. 6. Opiskelija voi edetä opinnoissaan yksilöllisesti. 7. Materiaalit jaetaan sähköisesti, vähentää kopiokoneen vieressä seisomista. 8. Vuorovaikutteisuus lisää toisilta oppimista, ja myös opettaja oppii. 9. Oppilaitosrajat ylittävä yhteistyö on mahdollista. 10. Opettajan oma osaaminen kehittyy. MUISTIINPANOJA:

19 Oppaan jakelu: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä/yhtymäpalvelut Oppaan voi ladata ilmaiseksi PDF-tiedostona Nettiluotsi-verkkopalvelusta:

20 ISBN (nid.) ISBN (PDF) Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän julkaisusarja ISSN Kannus Kaustinen Kokkola Kälviä Perho Toholampi Veteli Klikkaa Klikkaa.fi 18

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK Mirva Pilli-Sihvola@kyamk.fi Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö 1 Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, VirtuaaliAMK, on ammattikorkeakoulujen (29) muodostama yhteistyöverkosto.

Lisätiedot

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla SUUNNITTELU JA VALMENNUS TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMISEN ALOITUS TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN SUUNNITELMA Työpaikka-analyysi

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 1 SAMIedun organisaatio Yhteensä noin 5500 Opiskelijaa

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Pirkanmaan Maakunnallinen verkkokurssitarjotin

Pirkanmaan Maakunnallinen verkkokurssitarjotin Pirkanmaan Maakunnallinen verkkokurssitarjotin (http://www.seututarjotin.fi) Opo info 22.3.2012 Minna Helynen PAOK Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelma minna.helynen@tampere.fi http://paokhanke.ning.com

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava 29.8.2012 29.8.2012 Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1 2op) Pakollinen opintojakso kandidaatintutkinnossa

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Opettajan pedagogiset opinnot yliopisto-opettajille Pilottikoulutus 2011-2013, Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta Harjoittelu (laaja-alainen opettaja) 7 op HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Harjoittelusta

Lisätiedot

E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT

E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT 1(11) E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT SISÄLTÖ: OPISKELUPALVELUT eopintotoimistossa... 2 Selainvaatimus... 2 Rekisteröityminen portaaliin... 2 Muista päivittää muuttuneet tietosi... 3 VirtuaaliAMK:n koulutustarjonta

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus 2.10. 2007 Ohjelma 13.15-13.25 Tervetuloa ja tavoite 13.25 YPE opintojen esittely 13.40 TVT 8 op opintojen esittely 13.55 Koulutusten kytkennät ja suorittamismallit

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 46,0 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 11 Koulutuksen sisällöt

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS Riitta Karusaari Pedagogiset huiput Levillä 16.9.2016 Mikä on Tulevaisuuden opettajan opas? Lähtökohtana pohdintaa - Millaista opettajan työ on tulevaisuudessa? - että opetus

Lisätiedot

Työaikakokeilu Lapin matkailuopisto, Levi-Instituutti - vastaus opettajan muuttuvaan työnkuvaan

Työaikakokeilu Lapin matkailuopisto, Levi-Instituutti - vastaus opettajan muuttuvaan työnkuvaan Työaikakokeilu Lapin matkailuopisto, Levi-Instituutti - vastaus opettajan muuttuvaan työnkuvaan ECVET TULEE, OLETKO VALMIS! SEMINAARISARJA OPPILAITOSVÄELLE Turku 13.9.2013 Riitta Karusaari Toimipistejohtaja

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin

Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin Luennon teemat Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin Hanna Salovaara, tutkija Kasvatustieteiden tiedekunta Koulutusteknologian tutkimusyksikkö Oulun Yliopisto Pedagogiset mallit ja skriptaus

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto 1.1.2011 alkaen Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa määrittävät normiasiakirjat Perusopetuslaki 642/2010 (voimaan 1.1.2011, velvoittaen

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) prosessi Omnian ammattiopisto Päivitys 11.11.2014 Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) toteuttamisprosessi 1. SOVELTAMISALUE - Prosessia sovelletaan kaikissa Omnian

Lisätiedot

Lukio-opintojen säädöstaustaa

Lukio-opintojen säädöstaustaa Lukio-opintojen säädöstaustaa Marjaana Manninen KONSTIT hanke 2009 Lukiodiplomit verkkoon paja Osaamisen ja sivistyksen asialla LUKIOKOULUTUKSEN SÄÄTELYJÄRJESTELMÄ Lukiolaki Yleiset valtakunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa

Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa Tiina Anttila 16.2.2016 Esityksen sisältö 1. Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa hankeen lyhyt esittely 2. Asiantuntijuus-käsitteestä

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 7.2.2013 M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA 1 HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Hakeutuminen Tiedon kirjaamis- ja siirtolupa Tietojen kirjaamisen on kysytty lupa kyllä ei Tässä henkilökohtaistamissuunnitelmassa olevia tietoja saa antaa valmistavassa

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA

VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA 31.10.2007 Kirsi Keskisärkkä ja Tomi Kontio Yhteistyöhanke Kuopion yliopisto, Turun yliopisto ja Tritonia oppimiskeskus (Vaasan yliopisto,

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo A-jakso: viikot 44 49 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti 25.10.2016 klo 12.30-14.00 paikka L302 A-jakson Infotilaisuus 25.10. 2016 klo 14.15 14.35 Normaalikoulun

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe Nämä kriteerit on tuotettu 2011-2012 Hyria koulutuksen koordinoimassa Aikuiskoulutuksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit (Aikuis-KEKE) -hankkeessa. Kriteerien suunnittelusta vastasi hankkeen kehittämisryhmä,

Lisätiedot

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo A-jakso: viikot 44 49 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti 25.10.2016 klo 12.30-14.00 paikka L302 1 A-jakson Infotilaisuus 25.10. 2016 klo 14.15 14.35

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Uusi e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi

Uusi e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi Uusi e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi B5. Oppimateriaalit ja verkko-oppimisympäristöt Mikko Hartikainen 7.12.2011 Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2011 7.-8.12.2011 Helsinki, Helsingin Messukeskus,

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOISSA 3 op

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOISSA 3 op HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOISSA 3 op Koulutuksen sisältösuunnitelma Maanantai 22.11.2010 Klo 9-11.30 Koulutukseen osallistujat Koulutuksen tavoitteet ja sisällöt Ennakkotehtävä; mitä tiedän henkilökohtaistamisesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Sulautuva, aktivoiva opetus

Sulautuva, aktivoiva opetus Sulautuva, aktivoiva opetus Taina Joutsenvirta Ohjelma.. Mitä on sulautuva opetus? Miten suunnitella sulautuvaa, aktivoivaa opetusta? Oppimistehtävien pohdintaa Blended learning Sulautuva opetus Sulautuva

Lisätiedot

Kotoutumiskoulutuksen arviointi. Riina Humalajoki

Kotoutumiskoulutuksen arviointi. Riina Humalajoki Kotoutumiskoulutuksen arviointi Riina Humalajoki Osallisena Suomessa -hanke Laki kotouttamisesta uudistui 2009. Laki sisältää Osallisena Suomessa kokeilulakihankkeen, jonka toimikausi on 22.3.2010-30.6.2013.

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin työtehtävät Seuraavassa on kuvattu ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin mukaisesti siihen

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

KOULUTUSTARVEKYSELYN TULOKSET

KOULUTUSTARVEKYSELYN TULOKSET KOULUTUSTARVEKYSELYN TULOKSET Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö Keski- Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöverkoston oppilaitoksissa Johanna Kattilakoski Toisen asteen koordinaattori helmikuu 2012

Lisätiedot

A! PEDA INTRO (5 op)

A! PEDA INTRO (5 op) A! PEDA INTRO (5 op) LP 1: Minä yliopisto-opettajana Oppimispalvelut Yliopistopedagoginen koulutus Miia Leppänen (SCI) ja Päivi Kinnunen (BIZ) 3.2.2016 Ohjaajat ja yhteystiedot Miia Leppänen Asiantuntija

Lisätiedot

Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu Kannattaako vaivautua? Lisää Töitä Uusia välineitä opeteltavaksi Aikaa palaa opetuksen suunnitteluun Omien kokemusteni mukaan sosiaalisen median

Lisätiedot

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPROSESSI LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN LaVaTo laatua ja valinnaisuutta työssäoppimiseen Loppuseminaari 15.11.2012 Hillevi Kivelä, Vaasanammattiopisto ammattiopisto Työssäoppimisen laatukriteereitä

Lisätiedot