Virtaa verkosta kuvataiteen opettajankoulutus verkko-opiskeluna

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virtaa verkosta kuvataiteen opettajankoulutus verkko-opiskeluna"

Transkriptio

1 Artikkeli on alunperin on julkaistu teoksessa Kaisa Kettunen, Mirja Hiltunen, Sirkka Laitinen & Marja Rastas (toim.) 2006: Kuvien keskellä Kuvataideopettajaliitto 100 vuotta. Helsinki: LIKE. Martti Raevaara Virtaa verkosta kuvataiteen opettajankoulutus verkko-opiskeluna Työntämällä peukalonsa opiskelijatiedoston tunnistusuraan osaston uusi opiskelija saa TaiKin service centeristä datapuvun ja verkkoliittymän kuvaamataidon opetuksen koulutusohjelmaan. Puvun avulla hän kytkeytyy taide-kasvatuksen alan kansainväliseen tietoverkkoon (INAE International Network of Art Education), joka tarjoaa hänelle simuloidun keinotodellisuuden, täynnä uusia elämyksiä ja ennen kokemattomia ilmiöitä. Jos INAE ei riitä, ovat esimerkiksi design leadership ja management verkon ulottuvilla. Taidekasvatuksen osastolla hänen ei tarvitse käydä, kaikki tapahtuu etäopiskeluna. Itse asiassa osasto ja koko korkeakoulu muodostavat Image Media Instituutin, joka luo koko ajan uutta keinotodellisuutta opiskelijoiden koettavaksi. Opinnot alkavat osaston johtajan tiedotustilaisuudella. Hän vie tietoverkkoon kytketyt opiskelijat vuoteen Historiallinen hetki on juuri käsillä. Alan koulutus käynnistyy Taideteollisessa keskuskoulussa piirustuksenopettajakurssilla käsityöläiskoulujen opettajille. Osaston johtaja hehkuttaa ja piirtää datahanskallaan keinotodellisuuteen merkitseviä kuvioita. Armoitettuna pedagogina hän rakentaa vuorovaikutustilanteen ja pyytää opiskelijoita kertomaan ensimmäisistä kuvaamataidon opetukseen liittyvistä kokemuksistaan. Yllättäen piirustussalin teräpylväät, kipsipäät ja kaariikkunoista näkyvät vossikat haihtuvat ilmaan, yhteys verkossa katkeaa. Osaston johtaja painaa epätoivoisesti return-näppäintä, mutta verkko vaikenee. Kaivuri on puraissut kaapelia koulun nurkalla. Lukivat kaapelikarttaa väärin, insinöörit. Uusi yhteys on luvattu viikon sisällä. (Taidekasvatuksen osaston opintomoniste )

2 Tekstilainaus on noin 15 vuoden takaa, osaston johtajan tervehdyksestä, jonka kirjoitin Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osaston opintomonisteeseen. Kirjoitukseni otsikkona oli Keinotodellisuus nyt yhdentyvästä Euroopasta rajattomien kuvavirtojen universumiin. Osastolle oli juuri ripustettu macpöntöt ja ensimmäiset pesijät olivat vasta asettuneet kun jo ryhdyttiin vetämään verkkopiuhoja ja opettelemaan surffausta luvun alussa olin osaston johtajana myös mukana suunnittelemassa ja perustamassa korkeakouluun Image Media Instituuttia, joka nykyisin tunnetaan Medialaboratoriona. Digitaalisen vallankumouksen visioista ei ollut pulaa, mutta vain harva osasi tuolloin odottaa tieto- ja viestintäteknologian huimaa kehitysvauhtia ja moninaisia vaikutuksia yhteiskunnan eri alueille. Nyt kulttuuriset muutokset ovat selvästi nähtävissä ja ne koskettavat kaikkia elämänaloja, myös opetusta ja koulutusta. Oma työnkuvani on muuttunut viimeisen viiden vuoden aikana lähes täydellisesti. Vedän maisteriohjelmaa joka toteutetaan pääosin verkkoopetuksena ja myös oma opetukseni on siirtynyt suurelta osin verkkooppimisympäristöihin. Näiden rinnalla olen mukana kansallisissa ja kansainvälisissä verkko-opetusprojekteissa, jotka perustuvat opetuksen tuottamiseen yhteistyönä. Työyhteisöni on verkosto, jossa on toimijoita eri laitoksilta ja yliopistoista. Kuvaava on, että maaliskuun lopussa (2006) minut on kutsuttu puhujaksi Designs on elearning konferenssiin, jonka järjestää University of Arts Lontoossa. Kansainvälinen konferenssi tapahtuu kokonaan verkossa mm. videoluentojen, AV-chattilojen, oppimisympäristön ja esitelmäarkiston avulla. Omaan esitykseeni liittyvän kahden päivän verkkokeskustelun ja kahden tunnin chat-kommentoinnin hoidan kannettavan tietokoneen avulla Singaporesta, jossa osallistun alan toiseen konferenssiin. Samalla myös seuraan ja ohjaan verkkokurssieni etenemistä Taideteollisessa korkeakoulussa ja olen tarvittaessa yhteydessä projektiryhmiin. Edellä kuvattu ei edusta minulle ideaalia tai toivottavaa yleistä opetustyön kehityssuuntaa, mutta kuvaa mielestäni hyvin tieto- ja viestintäteknologian vaikutusta opiskelun, opetuksen ja oppimisyhteisön (koulun) käsitteisiin sekä mahdollisuuksiin.

3 Opettajankoulutus ja tieto- ja viestintäteknologia Tieto- ja viestintäteknologian (TVT) merkitystä kuvataiteen opettajankoulutuksessa voi tarkastella yleisemmin opettajankoulutukseen sisältyvän myönteisen dilemman opetettavan aineen ja pedagogisten opintojen suhteena. Voidaan tarkastella, mikä on aineenhallinnan, opetusalueen tai taiteenalan opintojen asema tutkinnossa, kuinka paljon tutkintoon sisältyy kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin opintoja, miten ne ajoittuvat tai mikä on niiden suhde pedagogisiin opintoihin määrällisesti, sisällöllisesti ja ajoituksellisesti, miten ainedidaktiset opinnot ja opetusharjoittelu toteutetaan. (ks. kuvio 1) Ammatillisen identiteetin muodostuminen on keskeinen osa opiskeluprosessia. Koulutusohjelman tavoitteena on tukea opiskelijaa identiteetin rakentamisessa ja vahvistamisessa ja kasvussa ammattiyhteisön jäseneksi. Kuvataiteen opettajakoulutuksessa tämä prosessi sisältää usein dialogin ja jännitteen taiteilija- ja opettajaidentiteettien välillä. Kuvataideopetuksen maisteriohjelma perustuu alan koulutusperinteeseen, tietotaitoon, tutkimustietoon ja tulevaisuuden visioihin ammattialan kehittymisestä ja alalla tarvittavasta asiantuntemuksesta. Opintojen myötä opiskelijan toivotaan oppivan tulevaisuudessa (oletettavasti) tarvittavia taitoja ja tietoja. Jos opiskelija on opiskeluaikanaan orientoitunut enemmän opetustehtäviin koulumaailmassa, heijastuu se myös hänen valintoihinsa, siihen, minkälaisia kompetensseja hän painottaa kursseissa ja opintoprojekteissa. Ja vastaavasti voimakkaampi suuntautuminen taiteelliseen työskentelyyn taidemaailmassa ohjaa opiskelijaa tätä tukeviin opintoihin. Samanlainen orientaatioprosessi erilaisten ammatillisten identiteettien välillä on löydettävissä kaikista taideteollisen alan koulutusohjelmissa. Kun tieto- ja viestintäteknologian asemaa ja merkitystä arvioidaan edellä mainittujen elementtien näkökulmasta, suhteessa opetettavan aineen ja pedagogiikan opintoihin, ammatillisen identiteetin rakentamiseen ja ammatissa vaadittavaan asiantuntemukseen, on ilmeisen selvää että sen roolia ei voi jättää

4 avoimeksi. Tieto- ja viestintäteknologialla on lisääntyvä merkitys yhteiskunnassa ja ihmisten arkipäivän elämässä, ja sen pitää näkyä myös opetussuunnitelmissa ja koulutuksessa. Tieto- ja viestintäteknologian käytön hallinta ja kriittinen tarkastelu ovat tärkeä osa ammatillista asiantuntemusta ja opetusalueen/ oppiaineen sisältöä ja pedagogiikkaa riippumatta siitä toimiiko opiskelija valmistuttuaan koulutus- tai taidemaailmassa tai molemmissa. Uusia muotoja opettajankoulutukseen Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osasto on järjestänyt taiteen maisterin tutkintoon johtavaa kuvataideopettajan koulutusta verkko-opiskeluna vuosina ja (http://virta2.uih.fi). koulutuksen nimeä kantava hanke toteutetaan projektimuotoisena Opetusministeriön erillisrahoituksella osana ns. opettajankoulutuksen laajennusohjelmaa. Peruskoulussa ja lukiossa on pula pätevistä opettajista. Merkittävä osa hajaasutusalueiden kouluista ei pysty tarjoamaan kuvataiteen opetusta pätevien

5 opettajien toimesta. Ongelma on tuttu myös pienille ja keskisuurille kaupungeille. Taideaineiden koulutuspalvelujen suhteen lapset ja nuoret ovat siten hyvin eriarvoisessa asemassa asuinpaikkakunnasta riippuen. koulutus on suunnattu erityisesti haja-asutusalueilla toimiville ja muodollista pätevyyttä vailla oleville kuvataiteen opettajille. Valmistuneet sijoittuvat pääasiassa niihin kouluihin ja oppilaitoksiin, joissa he ovat toimineet epäpätevinä opettajina. hankkeen yleisempänä tavoitteena on tukea kuvataiteen ja taideteollisen alan verkko-opetusmenetelmien kehittämistä ja toimintamallien uudelleenarviointia. Pyrkimyksenä on tuottaa tietoa, jolla on yleisempää käyttöarvoa taidealan koulutuskysymysten ratkaisemisessa. Taustalla on taidekasvatuksen osaston pitkäjänteinen työ erilaisten opettajankoulutusmallien kehittämiseksi; koulutuksen monipuolistamiseksi, erilaisten opiskelijoiden rekrytoimiseksi ja heidän taustansa hyödyntämiseksi sekä tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksien hyväksikäyttämiseksi. II koulutukseen oli noin 260 hakijaa ja ensimmäiseen koulutukseen 190. Kumpaankin valittiin 60 opiskelijaa. Opinnot perustuvat opiskelijan aiempaan taiteelliseen tai pedagogiseen koulutukseen ja opetuskokemukseen. Useimmilla opiskelijoilla on taiteellinen pohjakoulutus, kuten kuvataiteilijan, valokuvaajan, mediataiteilijan, keraamikon, muotoilijan tai arkkitehdin koulutus. Pedagogisen pohjakoulutuksen omaavilla on yleensä taustalla luokan- tai aineenopettajan opinnot. Lähiopetusta on vain viidestä kuuteen viikkoa lukuvuodessa. Etä- ja monimuoto-opetus mahdollistaa opiskelun oman opetustyön ohella. Itse asiassa monet kurssit on rakennettu siten, että opiskelu perustuu opetussisältöjen soveltamiseen ja kokeiluun omassa opetustyössä ja kokemusten jakamiseen verkkoympäristössä. Opiskelijat on jaettu viiteen pienryhmään lähiopetuspisteiden ja opiskelijoiden asuinpaikkojen mukaan. Jokaisella pienryhmällä on kaksi opettajatuutoria, joista toinen on yhteistyöyliopiston opettajankoulutuslaitoksen kuvataiteen opettaja ja toinen kokenut kuvataideopettaja kentältä.

6 Tutkintoon sisältyvät opettajan pedagogiset opinnot järjestetään yhteistyössä viiden yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan opettajankoulutusyksikön kanssa. Sen myötä pyritään myös vahvistamaan alan asiantuntijaverkostoa ja tukemaan kuvataiteen opetusta opettajankoulutuslaitoksissa. Kokemukset yhteistyöstä ovat erittäin rohkaisevia vaikka toiminta useiden yliopistojen kanssa lisää hallinnollista työtä ja kustannuksia, eikä erilaisten toimintakulttuurien yhteensovittaminen ole aina sujunut ongelmitta. yhteistyössä on mukana myös Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan taidekasvatuksen laitos, joka on toinen maamme kuvataideopettajien koulutusyksiköistä. Laitos tuottaa joitain kursseja kokonaan ja lisäksi sen opettajia on mukana muiden kurssien tuotantotiimeissä. Yhteistyön avulla toivotaan syntyvän malleja yhteisen verkko-opetuksen järjestämiseen myös normaalin kuvataiteen opettajakoulutuksen puitteissa. Kokemuksia ja verkko-opetuksen arviointia Seuraavassa esittelen koulutuksessa kehitettyjä ja käytettyjä pedagogisia toimintamalleja ja arvioin niistä saatuja kokemuksia opettajan tai opetuksen ja opiskelijan tai oppimisen näkökulmista. (ks. myös kuvio 2) Opettajien valinnassa korostetaan opetusalueen asiantuntemusta ja opetuskokemusta. Opettajalta ei siis edellytetä aikaisempaa suuntautumista verkko-opetukseen tai sen erityisosaamista. Tieto- ja viestintäteknologian laajamittainen hyödyntäminen opetuksessa on iso haaste opettajille. Se pakottaa ja rohkaisee pohtimaan ja arvioimaan uudelleen omia opetusmenetelmiä, sisältöjä ja toimintatapoja. Se vaatii valmiutta sietää epävarmuutta ja sisältää epäonnistumisen mahdollisuuden. Toisaalta juuri epävarmuus voi avata uusia ajattelutapoja ja johtaa vaihtoehtoisiin ratkaisuihin. koulutuksessa pyrimme korostamaan, että opiskelijat ovat samassa veneessä opettajien kanssa kehittämässä kuvataiteen verkko-opetukseen ja

7 opiskeluun sopivia menetelmiä. Opiskelijoiden monialainen asiantuntijuus ja intensiivinen verkko-opiskelu antavat tähän hyvän pohjan. Varsinkin alussa opettajilla oli vaikea arvioida verkko-opetuksen ja -opiskelun vaatimaa aikaa ja työmäärää. Kurssit olivat usein ylikuormitettuja oppimateriaalista, tehtävistä ja tenteistä. Opettajat olivat myös yllättyneitä opiskelijoiden ohjauksen ja opintosuoritusten arvioinnin vaatimasta suuresta työmäärästä. Tähän vaikutti mitä ilmeisemmin osaltaan se, että useimmat opettajat ja opiskelijat olivat samanaikaisesti aloittelijoita verkkotyöskentelyssä. Aikaa ja energiaa kului välineiden ja verkkoympäristöjen käytön opetteluun. Verkko-opetus edellyttää yleensä tiimityötä, jossa opettajan lisäksi on kahdesta kolmeen muuta asiantuntijaa (tuottaja, tekninen tuki, opettajatuutori). Eri tahojen keskusteluun ja neuvonpitoon menee aikaa, tarvitaan yhteistä kieltä, sopimuksia toimintatavoista ja aikatauluista. Verkkoympäristö ja tiimityö lisäävät opetusprosessin julkisuutta. Kurssien tuotantoprosessi, suunnittelu ja valmistelu muodostavat merkittävän osan kurssien kokonaisuudesta. Opetuksen käsite muuttuu, ja jo tämä aiheuttaa joissain opettajissa hämmennystä. Opettajia kannustetaan kokeilemaan erilaisia opetusratkaisuja. Edistyminen tapahtuu tekemällä, kokemuksia keräämällä ja analysoimalla sekä parhaita käytäntöjä jakamalla. Innovatiivisia ratkaisuja voidaan löytää pieninkin askelin ja hyvän etäopetuskurssin voi toteuttaa useilla eri tavoilla. Opettajia ei pakoteta tietyn oppimisympäristön tai opetusmenetelmän käyttöön. Heille esitellään erilaisia vaihtoehtoja ja kokemuksia, mutta valinta ja soveltaminen tapahtuvat opettajien sisällöllisen asiantuntemuksen pohjalta. Käytännössä tämä tarkoittaa erilaisten opetusmenetelmien ja välineiden kirjoa. Usein kokonaisuus muodostuu erilaisia elementtejä, kuten kurssin www-sivuja, oppimisympäristöjä, tietokantoja, sähköpostin käyttöä, videoneuvottelua tai linkkilistoja yhdistelemällä. Tätä voi kutsua legopalikkamenetelmäksi, jossa tavoitteena ei ole kaikkeen sopivan ja kaiken kattavan kokonaisuuden, megaympäristön luominen vaan jokaisen kurssin omiin tarpeisiin ja tilanteisiin mahdollisimman hyvin soveltuvien elementtien löytäminen ja yhdistäminen.

8 koulutuksessa on käytössä neljä verkko-oppimisympäristöä: Fle3, Moodle, MimerDesk ja Optima. Vain jälkimmäinen on kaupallinen ympäristö, muut perustuvat ns. avoimeen koodiin. Useisiin verkko-oppimisympäristöihin perehtyminen katsotaan osaksi tulevan kuvataideopettajan ammatillista kompetenssia. Yhden kurssin puitteissa käytetään kuitenkin vain yhtä ympäristöä. Teknisten ratkaisujen toteutus tapahtuu asiantuntijoiden ja yksiköiden yhteistyönä. Taideteollisessa korkeakoulussa erityisesti Media Laboratorio ja Virtuaaliyliopisto ovat tarjonneet arvokasta tukea. Opettajilla on omistusoikeus opetukseensa. Opettajien pääoma on heidän pedagoginen asiantuntijuutensa. Opettajilta ei osteta oppimateriaalia vaan hyvä oppimisprosessi. Yleisenä tavoitteena on avoin opetus ja avoin oppimateriaali. Käytännössä vain osa kurssien aineistoista, oppimateriaaleista ja prosesseista on muiden kuin osallistujien saavutettavissa. Kaikille avoimen osuuden laajentaminen on pedagogisesti perusteltua, mutta myös haaste opettajille siitä, missä määrin he ovat valmiit asettamaan oman opetuksensa julkisesti esille, muiden arvioitavaksi ja käytettäväksi. Opettajien kannustaminen verkko-opetukseen sisältää myös muutosvastarinnan prosessoinnin. Työyhteisölle verkko-opetuksen yhteinen suunnittelu voi parhaimmillaan tarjota neutraalin tilan kaiken opetuksen uudelleen arviointiin ja kehittämiseen. Kun opetusta on ajateltava uudesta lähtökohdasta, on helpompi käsitellä oppiaineisiin ja opettajiin sitoutuneita opetusperinteitä. Verkkoopetukseen soveltuvien vaihtoehtoisten menetelmien kehittämistä käytetäänkin nykyisin keinona työyhteisön pedagogisten toimintatapojen ja toimintakulttuurin, myös johtamisen kokonaisvaltaiseen uudistamiseen. Yleisellä tasolla kyse on siirtymisestä yksilöllisestä työstä kohti yhteisöllistä tiedon jakamista ja rakentamista. Se sisältää myös mahdollisuuden työyhteisön käsitteen laajentamiseen esimerkiksi oppilaitosten välisen opetuksen avulla. Opiskelijoiden (Virta I ja II) palaute on ollut pääosin erittäin myönteistä ja kannustavaa vaikka opiskelun ja työn yhdistäminen ei ole aina helppoa. Opetussuunnitelman pedagogisena ideaalina on aktiivinen, motivoitunut ja itsenäinen aikuisopiskelija, joka rakentaa oman henkilökohtaisen

9 opintosuunnitelmansa aikaisemman koulutuksensa ja työkokemuksensa pohjalle, ja kykenee vielä tarvittaessa yhdistämään opiskelun ja opetustyön. Käytännössä tämä on suuri haaste. Etäopiskelu vaatii runsaasti aikaa, työtä ja omaa aktiivisuutta. Tiedot ja taidot eivät virtaa suoraan kaapelia pitkin opiskelijan haltuun. Ajan ja paikan vapauden harha paljastuu viimeistään siinä vaiheessa, kun opiskelija ryhtyy järjestämään ja ylläpitämään omaa opiskeluympäristöään: laatii itselleen aikataulun opintosuoritusten tekemiseen, järjestää välineet, tilat ja verkkoyhteydet, hankkii tarvittaessa apua tietoteknisiin ongelmiin ja pyytää omasta työpaikastaan vapaata opiskeluun. Ensimmäisessä koulutuksessa viisi opiskelijaa keskeytti opintonsa ensimmäisen syyslukukauden aikana. Pääasiallisen syynä oli, että he eivät etukäteen riittävästi tiedostaneet etäopiskelun vaatimaa aikaa, työmäärää ja erityisesti arkipäivään liittyviä järjestelyjä. II koulutuksen alussa asia nostettiin korostetusti esille ja kaikki opiskelijat ovat edelleen mukana opinnoissa. Palautekyselyjen perusteella opiskelijat ovat erittäin sitoutuneita ja motivoituneita ja käyttävät runsaasti aikaa opiskeluun. Useimpien mielestä opinnot ovat olleet heille hyvin tarpeellisia ja antoisia ja he näkevät opiskelun henkilökohtaisen merkityksen suurena. Opintojen ilmapiiri on tukenut hyvin oppimista ja opetusohjelmassa esitetyt tavoitteet ovat vastanneet opetusta. Opiskelijoiden oman työpaikan tuki on vaihdellut runsaasti. Monien kohdalla oman koulun rehtori on kannustanut opiskelua esimerkillisesti, mutta valitettavasti myös monet ovat kohdanneet kateutta ja vastustusta koulun muiden opettajien taholta saadakseen edes hieman joustoa opiskelua varten. Viime kädessä vastuu opiskelun ja opetustyön yhteen sovittamisesta ja opiskelun pitämisestä ensisijaisena on kuitenkin opiskelijalla. Tämä vaatii sekä omien voimavarojen tuntemista että hyvää etukäteissuunnittelua. koulutus on tuottanut hyvin tutkintoja. Lopputyöprosessin onnistuminen vaikuttaa merkittävästi tutkinnon loppuun saattamiseen. Keskeneräinen lopputyö (pro gradu) heijastuu myös opiskelijan motivaatioon suorittaa muut mahdollisesti puuttuvat opinnot valmiiksi. Verkkokoulutuksessa irtaantuminen

10 opiskelijayhteisöstä on helpompaa kuin kontaktiopetuksessa ja tämän takia sitoutumiseen ja yhteisön tukeen on kiinnitettävä erityistä huomiota lopputyövaiheessa. Opiskelijat kokoavat lopputyönsä idealuonnokset, suunnitelmat, tekstit ja lähdeaineistot kaikille opiskelijoille ja opettajille avoimeen verkkoympäristöön. Työtä lähestytään eri näkökulmista kursseilla ja vertaisryhmätyöskentelyn avulla siten, että opiskelijan on mahdollista liittää tehtäväsuoritukset myös työnsä osaksi. Ideoiden jakaminen, kehittely, kommentointi ja palautteen antaminen tapahtuvat yhteisöllisessä työskentelyssä ja yhteisellä alustalla. Tämä tekee myös lopputyön etenemisen helpommin havaittavaksi. Kurssien opettajia ja lopputöiden ohjaajia ei velvoiteta yhteistyöhön opetuksen toteuttamisessa, jos he eivät sitä halua, mutta yhteisen verkkoalustan avulla heidän on mahdollista seurata kunkin opiskelijan lopputyöprosessin etenemistä ja suunnata ohjaustaan sopivasti ajoitetulla ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Verkkotyöskentelyn keskeisiä elementtejä Kuten edellä kuvatusta ilmenee, korostuu koulutuksessa yhteisöllinen oppiminen, tiimi- ja projektityöskentely ja osallistujien monialainen asiantuntijuus. Yhteisöllinen oppimisprosessi tukee yksilön merkityksellistä oppimista. Toisaalta opetuksen ja opiskelun järjestämisessä korostetaan opiskelijoiden ja opettajien mahdollisuutta vaikuttaa omiin toimintatapoihinsa. Yleisellä tasolla verkko-opiskelun ja -opetuksen keskeiseksi kysymykseksi nouseekin, kuinka yhdistää opiskelijoiden ja opettajien yksilöllinen työskentely, erilaiset oppimisen ja opettamisen tavat ja henkilökohtainen valinnan vapaus yhteisölliseen ja vertaisryhmässä tapahtuvaan työskentelyyn ja oppimiseen. Tähänastisten kokemusten ja arviointitulosten perusteella näyttää siltä, että seuraavat elementit ovat verkkotyöskentelyssä tärkeitä (ks. kuvio 2): kurssien selkeä, ositettu sisältörakenne ja aikataulutus erilaiset menetelmät seurata ja ohjata opiskelijan opintoja ja oppimista jatkuva ja oikein ajoitettu palaute ja arviointi

11 erilaiset keinot tehdä läsnäolo ja osallistuminen näkyväksi kontaktina tapahtuvan opetuksen, tuutoroinnin ja vertaisryhmätyöskentelyn yhdistäminen verkkotyöskentelyyn (määrä, ajoitus) kuvallisuuden lisääminen tiedonrakentelussa (alan asiantuntijuuden ominaispiirteiden tunnistaminen ja vahvistaminen) vertaisryhmän ja akateemisen/ammatillisen yhteisön olemassaolon tekeminen näkyväksi, eläväksi ja houkuttelevaksi (ammatti-identiteetin rakentaminen verkossa) Monet yllä mainituista asioista vaikuttavat siihen miten hyvin opiskelija kykenee toteuttamaan henkilökohtaisen opintosuunnitelmaansa, mutta ne tekevät myös edistymisen ja oppimisen näkyväksi. Tämä puolestaan auttaa opiskelijaa reflektoimaan ja arvioimaan oppimistaan ja ymmärtämään tiedonrakentamisen prosessia verkkotyöskentelyssä.

12 Verkko-opetus näyttää lisäävän kirjallisen työskentelyn osuutta, varsinkin jos opettajat ovat aloittelijoita verkossa. Tämän takia on tärkeä korostaa kuvien käyttöä ja kuvallisuuden arvostamista oppimisessa, tiedonrakentamisessa ja vuorovaikutuksessa. Tämä ei tarkoita kirjallisen ilmaisun tai puheen merkityksen väheksymistä vaan alan asiantuntijuuden ominaispiirteiden tunnistamista ja vahvistamista myös verkkotyöskentelyssä. Vaikka tieto- ja viestintäteknologia mahdollistaa uusien opetusmenetelmien ja - välineiden käyttöönoton kuvataiteen ja taideteollisen alan koulutuksessa, ovat oppimiseen liittyvät keskeiset kysymykset edelleen läsnä: miten tuetaan luovaa, taiteellista (oppimis)prosessia tai kuvallista tiedonrakentamista? Verkkoopetuksen lisääminen ei saa olla itseisarvo. Sen käyttö ei sellaisenaan tee opettajasta parempaa pedagogia tai kehitä kuvataideopetuksen pedagogiikkaa. Opettajan merkitys ei vähene verkko-opetuksen myötä, päinvastoin, vaikka verkko-opetus halutaan usein nähdä digitaalisen oppimateriaalin jakamisena ja opintosuoritusten kontrolloimisena. Ehkä osin tämän takia monet kuntien ja oppilaitosten taloudesta vastaavat ovat kiinnostuneita verkko-opetuksen lisäämisestä. Ajatusmallin mukaan opettajat ja opetus ovat korvattavissa kurssisivuilla ja oppimateriaalikansioilla, jotka sellaisenaan käynnistävät tehokkaan oppimisprosessin ja synnyttävät oppimistuloksia, jotka ovat automaattisesti arvioitavissa tietokoneopettajan toimesta. Tämä on perin omituinen ja kapea-alainen käsitys oppimisesta ja koulutuksesta, varsinkin kun kirja ja kirjasto ovat olleet jo vuosituhansia käytössä. Lähiopetus ja kasvokkain kohtaaminen ovat tärkeitä myös verkko-opetuksessa. Kehittämistyön keskiöön onkin syytä nostaa erilaisten lähi- ja verkkoopetusmuotojen yhdistäminen, kokeilu ja tutkiminen. Jos voimavarat suunnataan digitaalisen kurssimateriaalin tuotantoon ja jakeluun sekä automatisoituun tuutorointiin ja palautteenantoon, unohdetaan oppimisprosessin kompleksisuus ja oppimisen yksilöllisyys. Vaikka tavoite olisikin perusteltu, muuttaa tällainen koulutusajattelu väistämättä opetuksen luonnetta ja toimintatapoja pois opiskelijalähtöisyydestä.

13 Kuten aiemmin totesin, opettajankoulutus merkitsee opiskelijalle keskeisesti ammatillisen identiteetin tai identiteettien rakentamista, oman paikan etsimistä ammattikentällä ja -yhteisössä. Mutta millainen kuva ammattikentästä ja - yhteisöstä verkko-opiskelussa rakentuu, kuinka innostavana tai tavoittelemisen arvoisena opiskelija ne näkee, miten identiteettiprosessi rakentuu ja miten sitä voidaan tukea kun kuvataiteen opiskelu tapahtuu verkkoyhteisössä? kokemukset tarjoavat joitain mahdollisia vastauksia, mutta tarvitaan vielä runsaasti lisätutkimusta. Osaston nykyiset opiskelijat toimivat työelämässä pääosin luvuilla. Koulutuksen tulisi vastata niihin tarpeisiin ja vaatimuksiin, joita he kohtaavat kuvataideopettajina seuraavan vuoden aikana. Tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvät mediataidot ja -osaaminen ovat kiistämättä osa ihmisten nykyisiä ja tulevia perusvalmiuksia. Millaisia haasteita tulevaisuus kohdistaa näihin perusvalmiuksiin ja miten tämän pitäisi ottaa huomioon nykyisessä opettajankoulutuksessa? Tulevaisuuden ennustaminen on tunnetusti vaikeaa ja muutosten nopeutta ja vaikutusta on vaikea hahmottaa. Viime aikojen tapahtumat, esimerkiksi islamilaisen maailman ja länsimaiden kuvakulttuurikonflikti ja siihen liittyneet väkivaltaisuudet ja sensuuritoimet ovat paljastaneet muutostekijöiden runsauden ja arvaamattomuuden. Mutta samalla ne ovat tehneet entistä selvemmäksi medialukutaidon merkityksen ja kuvataideopettajan tärkeän roolin visuaalisen kulttuurin opettajana ja asiantuntijana. Lähteet Taidekasvatuksen osaston opintomoniste Toim. Max Juntunen ja Timo Leppänen. Helsinki: Yliopistopaino 1990.

JOustavat toteutustavat

JOustavat toteutustavat Mervi Lätti (toim.) Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B:34 LOREN IPSUM DOLOR JOustavat toteutustavat aikuiskoulutuksessa kokemuksia kehittämistyöstä Joustavat toteutustavat aikuiskoulutuksessa

Lisätiedot

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta C 9 Irma Mänty ja Pasi Nissinen IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 9 Ideasta toteutukseen - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA Pro Gradu tutkielma Päivi Kuvaja Kasvatustieteiden tiedekunta Aikuiskasvatus Leo Pekkala

Lisätiedot

LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA?

LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA? OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 94 TUTKIMUKSIA Marko Kortetmäki LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA? Opetuskokeilu Turun ammattikorkeakoulussa TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA 94 Turun

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Mira Päätalo SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta sosiaalisen median käyttäjänä SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta

Lisätiedot

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota ISBN 978-952-272-778-7 Nimike Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota - selvitys Julkaisijat Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 12/2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 Tuula Nyström EDUSKUNNAN

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa Reeta Tenhola Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa 2011 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Tiivistelmä opinnäytetyöstä

Lisätiedot

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Kandidaatintutkielma Kasvatustiede Sara Partanen & Petra Ruusunen Maaliskuu 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Opetustilanteen tuen organisointi opettajien ja tukipalveluhenkilöstön näkökulmasta

Opetustilanteen tuen organisointi opettajien ja tukipalveluhenkilöstön näkökulmasta Opetustilanteen tuen organisointi opettajien ja tukipalveluhenkilöstön näkökulmasta Arja Piironen Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto Pro gradu -tutkielma Kevät 2008 Lapin yliopisto, kasvatustieteiden

Lisätiedot

Verkko-opetus ammatti-instituutissa

Verkko-opetus ammatti-instituutissa Forssan ammatti-instituutin opiskelijoiden ja opettajien näkemyksiä verkko-opetuksesta Opinnäytetyö Teknologiaosaamisen johtaminen Hämeenlinna 21.4.2007 Marko Ruusiala OPINNÄYTETYÖ Teknologiaosaamisen

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 46 Laura Salmi & Kyllikki Kupari (toim.) LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 46 Learning by

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

VERKKO-OPINTOJAKSOJEN TYÖELÄMÄLÄHEINEN UUDISTAMISPROSESSI

VERKKO-OPINTOJAKSOJEN TYÖELÄMÄLÄHEINEN UUDISTAMISPROSESSI Markus Maunula VERKKO-OPINTOJAKSOJEN TYÖELÄMÄLÄHEINEN UUDISTAMISPROSESSI Tietotekniikan pro gradu -tutkielma Ohjelmistotekniiikan linja 22.12.2011 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Kokkolan yliopistokeskus

Lisätiedot

Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009

Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009 Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009 Pia Pitkänen KKAS3007 Työharjoittelu Kasvatustieteiden tiedekunta, mediakasvatus Harjoittelua ohjaava opettaja: Leo Pekkala Sisällys

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko Liisa Heinämäki Varhaista tukea KOULUN ARKEEN työvälineenä kehittämisvalikko Toimitusneuvosto Mauno Konttinen, puheenjohtaja Tuukka Lahti Kristiina Manderbacka Heli Mustonen Elina Palola Kerttu Perttilä

Lisätiedot

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Ammatillinen erityisopetus, 2/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. NÄKÖKULMIA

Lisätiedot

Kehittävä ote kantaa ja kannattaa

Kehittävä ote kantaa ja kannattaa ANTTILA, HUHTANISKA, LEPPÄNEN, NENONEN, NISULA, PIRINEN, RAATIKAINEN, RINNE, RÄSÄNEN JA SOINI Kehittävä ote kantaa ja kannattaa pedagogisia löytöjä ammattikorkeakoulussa KEHITTÄVÄ OTE KANTAA JA KANNATTAA

Lisätiedot

Lukiopedagogiikka. Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen

Lukiopedagogiikka. Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen Jouni Välijärvi Niklas Huotari Pekka Iivonen Marianne Kulp Taina Lehtonen Harri Rönnholm Gunnel KnubbManninen Jouko Mehtäläinen Sari Ohranen Lukiopedagogiikka K o u l u t u k s e n a r v i o i n t i n

Lisätiedot

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ TIETOYHTEISKUNTAOPETUS KOLMANNELLA SEKTORILLA Liisa Mäenpää Pro gradu-tutkielma Aikuiskasvatus Ohjaaja Leo Pekkala Kevät 2007 2 Älkää koskeko tavaroihini. Haluan niiden olevan siellä,

Lisätiedot

Opetussuunnittelu Tampereen ammattikorkeakoulussa

Opetussuunnittelu Tampereen ammattikorkeakoulussa TAMK Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu Antero Stenlund Opetussuunnittelu Tampereen ammattikorkeakoulussa Käsityksiä, onnistumisen kokemuksia, kiinnostavia ajatuksia ja hyviä käytäntöjä Sisällysluettelo

Lisätiedot

MEDIAKASVATUKSEN TOTEUTUS ALAKOULUN KUVATAIDEOPETUKSESSA Tutkimusalueena Jyväskylä. Anna Romo

MEDIAKASVATUKSEN TOTEUTUS ALAKOULUN KUVATAIDEOPETUKSESSA Tutkimusalueena Jyväskylä. Anna Romo MEDIAKASVATUKSEN TOTEUTUS ALAKOULUN KUVATAIDEOPETUKSESSA Tutkimusalueena Jyväskylä Anna Romo Toukokuu 2009 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 2 MEDIAKASVATUKSEN HAASTEET... 7 2.1 Media ja mediakasvatus...7 2.2

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot