SELVITYS LUKION VERKKO-OPPIMISEN KOULUTUSTARJONNAN HYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ HELSINGIN OPETUSVIRASTOLLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVITYS LUKION VERKKO-OPPIMISEN KOULUTUSTARJONNAN HYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ HELSINGIN OPETUSVIRASTOLLE"

Transkriptio

1 1 (21) SELVITYS LUKION VERKKO-OPPIMISEN KOULUTUSTARJONNAN HYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ HELSINGIN OPETUSVIRASTOLLE Humap Oy: Terhikki Rimmanen ja Pertti Siekkinen Humap Oy Humap Oy Vapaudenkatu 43 L16 puh Fredrikinkatu 39 C 22 Y-tunnus Jyväskylä fax Helsinki Kotipaikka: Jyväskylä

2 2(21) SISÄLLYS 1 SELVITYKSEN TAVOITTEET SELVITYKSEN TOTEUTUS Selvityksen kohteet Kysely Haastattelu KOOSTE VERKKOKYSELYN JA HAASTATTELUJEN TULOKSISTA Pedagogiikka Yhteistyösopimukset (koulut ja kunnat) Käytetyt välineet Opettajat ja oppilaat LOPUKSI Liitteet: Kysely 2

3 3(21) 1 SELVITYKSEN TAVOITTEET Helsingin kaupungin opetusvirasto teetti verkkolukiokonseptin suunnittelun tueksi selvityksen lukio verkko-oppimisen koulutustarjonnan malleista ja hyvistä käytänteistä. Selvitys päivitti ja täydensi vuonna 2007 tehtyä selvitystä Verkko-oppimisen tarjotinmalleista. Selvityksen tarkoituksena oli saada vertailutietoa siitä, miten Suomen eri kunnissa ja verkostoissa lukio-opetuksen järjestäjät ja koulut ovat käytännössä toteuttaneet verkkooppimisen koulutustarjonnassa yhteistyötä koulutuksen järjestäjän omien koulujen ja oppilaitosten välillä sisältäen oppijalähtöiset mallit, 2.0 verkko-oppimisympäristöt ja opettajien kanssa tehdyt sopimukset, sopimustavat ja suositukset. Lisäksi selvitys tuotti konkreettisia esimerkkejä toimintamalleista ja parhaista käytänteistä verkkolukiokonseptin rakentamisen tueksi. Selvityksessä tuotettiin sellaista tietoa, jota Helsingin opetustoimi voi hyödyntää omassa työssään. 2 SELVITYKSEN TOTEUTUS Selvitys toteutettiin loka-joulukuussa 2010 välisenä aikana. Selvityksen ensimmäisessä vaiheessa lähetettiin kysely (Katso luku Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.). Kohteeksi valittiin 2007 verkkopedagogisten mallien arviointityössä mukana olevia kouluja, kuntia ja verkostoja eri puolilta Suomea. Seuraavassa vaiheessa valittiin kahdeksan syvällisemmin tutkittavaa kohdetta, joille tehtiin puhelin-haastattelu (katso luku 2.3) ja joilta kerättiin hyviä kokemuksia, käytänteitä ja ideoita verkkolukiokonseptin kehittämiseksi. Selvityksen taustalla kysymyksen asettelussa vaikuttaa ilmiölähtöinen yhteisöllisen oppimisen pedagoginen malli, joka valittiin yhdessä asiakkaan kanssa. Malli on verkkoa hyödyntävä monimuoto-opetuksen malli, jossa opettaja ja oppilaat ovat materiaalin ja sisällön tuottajina. 2.1 Selvityksen kohteet Selvityksen ensimmäisessä vaiheessa lähetettiin kysely seuraaville kohteille: Päivä ja iltalukiot Opistot: Verkostot: Hankkeet: Espoon lukiot Kansanopistot Isoverkosto Internetix Vantaan lukiot Otavanopisto Etelä-Pohjanmaa Korkeammalle Turun opetustoimi Jyväskylä maalaiskunnat syvemmälle Tampereen opetustoimi Lapin etäopetus Oulun opetustoimi Lapin toinen aste Pohjoinen Keski-Suomi Jämsän seutu Pienten lukioiden verkostp Pohjois-Pohjanmaan etälukio Tampereen seutu Kainuu enorssi 3

4 4(21) 2.2 Kysely Kyselylomake on liitteessä 1. Vastauksia saatiin yhteensä 14 seuraavilta tahoilta: Espoon Leppävaaran lukio Espoon aikuislukio Turun iltalukio Oulun normaalikoulu ja lukio Helsingin normaalilyseo Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu (2) Tampereen normaalikoulu Joensuun normaalikoulu Tampereen kaupunki, toinen aste Verkko-oppiminen hanke Oulun kaupungin opetustoimi: Tulevaisuuden koulu Raudaskylän Kristillinen Opisto päivä- ja iltalukio Otavan opiston nettilukio Kuopion kaupunki Isoverstas: Verkko-oppimisen valtakunnallinen kehittäjäyhteisö 2.3 Haastattelu Haastattelut räätälöitiin jokaiselle taholle tarkentaen kyselyssä esiin nousseita kiinnostavia asioita. Tunnin mittaisia puhelinhaastatteluita suoritettiin kahdeksan kappaletta: 1) Lapin toinen aste 2) Espoon aikuislukio 3) Otavan opiston nettilukio 4) Oulun opetustoimi 5) Tampereen toinen aste 6) Isoverkosto 7) Jyväskylän aikuislukio 8) Satakunnan toinen aste 4

5 5(21) 3 KOOSTE VERKKOKYSELYN JA HAASTATTELUJEN TULOKSISTA 3.1 Pedagogiikka 1. Vastaajien mielestä opetusmenetelmät ovat kehittyneet jonkin verran (n=7) tai paljon (n=6) viimeisen kolmen vuoden aikana (ka 3,36). Hyviä ja toimivia käytänteitä: Verkkokouluhankkeessa on luotu malli, jonka tavoitteena on varmistaa, että seudun kouluilla on valmius järjestää verkkolukiokursseja: - Vaiheessa yksi on ollut vuoden ajan 70 opettajaa kuntarajat ylittävissä ryhmissä (15 lukiota ja elukio) ideoimassa workshop tyyppisesti lukion verkko-opetusta verkossa ja rakentamassa kursseja. Ns opepajatoiminnassa on pääasiassa oppiaineryhmiä, mutta myös oppiainerajat ylittäviä ryhmiä. - Vaiheessa kaksi toiminta laajennettiin koskemaan 40 lukiota ja ohjaus toteutetaan edelleen työpajoina ja lisäksi Connect Pron kautta. Connect tapaamisissa opettajat voivat pyytää tukea oman kurssin rakentamiseen. - Vaiheessa kolme tehdään koulukiertueet, jonka tavoitteena on saada kaikki opettajat mukaan verkko-oppimisympäristöjä hyödyntämään. Suunnittelussa on mukana ensimmäisessä vaiheessa olleet 70 ydinryhmän opettajaa. Maakunnallisen verkkokurssitarjottimen kautta lukiot tarjoavat kursseja maakunnallisesti toisen asteen opiskelijoille verkossa suoritettavaksi: - Prosessissa on tehty osaamiskartoitukset, jonka ansiota tiedetään mitä 35 oppilaitoksen opettajat osaavat ja eivät osaa. Opettajien osaamistason nostamiseen on tarjottu seuraavia palveluja: Road show 45 min tietoisku, jonka jälkeen 3-4 työpajaa, johon opettajat valikoituvat. Johdon yhteistyö on ollut ensisijaisen tärkeää ja pedagogiseen johtamiseen tarvitaan edelleen lisää tukea. Kokonaisuudessaan prosessin pitää olla osallistava. Kaikkien toimijoiden pitää olla mukana toiminnan luomisessa ja kehittämisessä. - Hankkeessa rakennettu maakunnallinen verkkokurssitarjotin, jossa opettajat suunnittelevat yhdessä, mutta ei opettajat eri oppilaitoksista vuorotellen toteuttavat. Tavoitteena on lähteä kehittämään linjakasta opetusta & ohjausta (psyykkinen, fyysinen, opetus, arviointi). Toisena tavoitteena on, että eri koulujen opettajat tekevät työtä yhdessä. Opettajilta tullut palautetta että kun tehdään alussa kehittämistyötä, se on raskasta, mutta jatkossa oma työ on helpompaa - Lisäksi on tuotettu palvelu, josta oppilaat voivat valita kursseja, jotka eivät omassa koulussa. Kolmen kattauksen malli tukee kokemuksellista ja oppijalähtöistä oppimista: 1) Non-stop suoritettavat/itsenäisesti suoritettavat 2) Ryhmäkurssit: tietty ajanjakso, mutta etäopiskeluna verkossa, ohjaus mukana 3) Ilmiöpohjainen oppiminen: tämä vuosi pohjautuu kahdeksaan ilmiöön. Ilmiöitä 5

6 6(21) tutkiessaan oppilaat saavat suoritettua ops.n mukaisesti kursseja. Opiskelija voi valita mistä nurkasta lähtee tutkimaan ilmiötä. Koko oppiminen tapahtuu seuraavassa oppimisympäristössä: Ilmiopohjaisuus.ning.com (avoin). Siellä on asiantuntijoita muualta sekä opiskelijoita muualta vaikka ei suorita kursseja. Kehitetty Smart board:n käyttöä ja monimuoto-opetuksen menetelmiä myös lähiopetuksessa: Tunnilla tehtävät asiat etenevät samalla tavalla myös verkossa. Smart board on muuttanut luokkahuone ja opetustilannetta niin, että ettei oppilas jää pelkän oppikirjan varaan vaan oppilaalla on jo valmiina verkossa materiaalia. Sama virtuaaliluokka formaatti on käytössä sekä päivä- että etäopetuksessa. Tämä menetelmä on ollut suosituin kielissä ja reaaliaineiden syventävillä kursseilla. Laaditaan verkko-opetuksen laatukriteereitä, joissa tarkastellaan sisältöjä, ohjausta, hallinnointia / organisointia / tekniikkaa sekä osaamista eri näkökumista (opettaja, oppilaitos, verkosto): Opettajilla on pedagoginen vastuu ja laatukriteereillä on ohjaava vaikutus. Ohjaa opettajaa kehittymään. Myös uskottavuuskysymys - kysytään usein onko verkkokurssit laadukkaita. Tämän kautta varmistetaan että taso on jollakin tasolla ja tietyssä kehittämisen suunnassa. Kun mahdollisuudet lisääntyvät myös käsitys laadusta muuttuu. Verkkokurssit kehittyneet oppijalähtöisemmiksi, monimediaisemmiksi ja yhteisöllisemmiksi. Verkko-opetuksessa käytetään erilaisten diagnostisten sekä yhteisöllisten menetelmien yhdistelmiä. Luovuttu äidinkielen opetuksessa kokonaan oppikirjoita ja siirrytty Moodleen (materiaalien jakaminen, tehtävien palautus, työskentely). Yliopiston oman wikialustan käyttö paritöinä tehtävissä työselostuksissa. Adobe Connect Pro verkkokokousjärjestelmän käyttö opetuksen tukena / verkkokeskustelukäytänteiden monipuolistaminen. Asiantuntijaverkosto tarjoaa videoneuvottelun kautta asiantuntijavierailuja lukion oppitunneille. Kaikki kurssit löytyvät LSM- systeemistä, jolloin tehtävien tarkistuksen voi hoitaa muuna aikana ja jää aikaa olennaiseen. Verkkoportfolion kehittäminen. Koko lukion voi suorittaa verkossa. Käytänteet ovat vakiintuneet. Oppilaskeskeisyys on vahvistunut. Toisaalta koko aikuislukio perustuu oppilaskeskeisyyteen. Verkko-opettaminen antaa tähän lisää mahdollisuuksia. Opettajilla suuri autonomia järjestää opetus. Verkko-opetuksessa käytetään oppimappia ja ebeam. Videoneuvotteluun on tulossa weblink. Toiminta halutaan keskittää vain rajoittuneeseen määrään järjestelmiä, jotta opiskelijoille järjestelmien käytöstä ei tulisi liian suurta haastetta. Yhdellä kurssilla opittuja teknisiä käyttötaitoja voi hyödyntää läpi lukion. 6

7 7(21) 2. Vastaajien mielestä heillä on jonkin verran (n=7) tai paljon (n=6) hyviä kokemuksia oppilaslähtöisestä oppimisesta (ka3,29). Hyviä ja toimivia käytänteitä: Verkkokurssit yhä enemmän omassa tahdissa suoritettavia, jolloin yksilölliset opiskelusuunnitelmat voivat toteutua. Opiskelijat voivat olla sekä päivä- että iltalukion tunneilla opiskelemassa samaa kurssia. Verkossa asiat etenevät kuten tunnillakin ja auttaa esim poissaolotilanteissa. Yritysyhteistyö, jossa opiskelijat aktiivisesti mukana. Oppilaslähtöiset kurssitehtävät: omien käsitysten reflektointi alussa esseen muodossa tai ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi miten fysiikasta tehdään esseevastauksia. Toteutus tehdään lähiopetuksen ja verkon yhdistelmänä. Soveltavien tehtävien lisääminen kokeisiin ja arviointikriteereihin. Opettajan arvioinnin lisäksi enemmän itsearviointia ja vertaisarviointia. Myös tunnilla annettu opetus dokumentoidaan verkkoon, jolloin se helpottaa poissaolijoita ja etäopiskelijoita Etäkurssilla yhdistetään etäopiskeluja ja lähiopetusta. Lähiopetus yksilöllistä ohjausta ja tukio-opetusta. Eräänlaisia vastaanottoaikoja. 3. Vastaajien mielestä heillä on jonkin verran (n=6) tai paljon (n=5) hyviä kokemuksia yhteisöllisestä oppimisesta (ka3,07). Ningin vaivattomuus on innostanut oppilaita yhteistyöhön ja yhteisölliseen oppimiseen kuten blogien kirjoittamiseen tai kuvien ja videoiden lisäämiseen alustalle Yhteisen tiedon luominen wikien avulla. Käytössä ilmainen sosiaalisen median ohjelmisto Elgg, jota käytetään esim. Blogien kirjoittamiseen ja sivujen tekemiseen. Yhteisen verkkolehden tekeminen. 7

8 Ryhmätöinä tuotettavat posterit esim kemian opetuksessa. Käytetään opetusharjoittelijoiden toteuttamia menetelmiä. Toisten vastausten arvioiminen. Opiskelijat pitävät tutortupaa kerran viikossa. 8(21) Melkein kaikissa aineissa kokeiltu erilaisia muotoja. Meneillään Aktiiviset työtavat hanke. 4. Vastaajien mielestä heillä on vähän (ka 2,36) hyviä kokemuksia kokemuksellisesta oppimisesta. Kolmella vastaajalla on paljon hyviä kokemuksia. Toinen lukuvuosi on meneillään, jossa 8 teemaa ilmiöpohjaisesti tutkivan oppimisen menetelmällä. Yksi ilmiöjakso on 7 viikkoa. Lukuvuoden ilmiöt : kaupunkien rytmit, nälkä ja jano, ihminen 2.0, fanittaminen ja kiusaaminen, matkailun tulevaisuus, hyvinvointivaltio, aika ja energia. Työtilana Ning, johon tehdään ryhmiä. Opiskelija saa itse valita mitä lähtee tutkimaan. Kun ilmoittautuu ryhmään, on siinä mukana. Kaikki eivät ole näissä ilmiömäisissä kursseissa mukana. Suoritukset tulevat oppiaineiden / vastuuopettajien kautta. Ilmiöissä on aina vetäjä, joka on projektipäällikkö (rakentaa raamit, aikatauluttaa, hakee asiantuntijoita, koordinoi koko ilmiötä ja hän voi olla joku muukin kuin oman talon henkilökuntaa), pedagogi on oman talon henkilökuntaa ja hänen tehtävänsä on varmistaa, että oppilaalla on mielekästä saada myös suoritus projektista. Hän ohjaa opiskelijaa hakemaan ilmiön mielenkiinnon kautta mitä voisi suorittaa ja ottaa yhteyttä kyseiseen aineopettajaan. Opiskelijat tekevät tuotoksen, joka voi olla minkälainen vaan. Tämä antaa tilaa oppijalle enemmän ja oppiminen ei ole pirstottu oppiaineisiin. Oppilaat ovat sitoutuneita ja oppimistilanne mahdollistaa todellisen maailman, autenttisuuden ja tutkimisen ei simulaatioita. Kriittisen tiedonhankintaprosessin malli, jossa tavataan kasvokkain kolme kertaa ja oppiainelähtöisesti rakennetaan avoimia tehtäviä etäjakson aikana tehtäväksi. - Ensimmäisessä vaiheessa opiskelijat etsivät teeman ympäriltä (esim yhteiskunnallinen kriisitilanne) ajankohtaista tietoa eri medioista ja kirjoista. - Seuraavassa vaiheessa opiskelija selvittää mistä kriisi on syntynyt ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen. - Kolmannessa vaiheessa opiskelijat pyrkivät löytämään ratkaisuja. Tuotos syntyy prosessikirjoittamisen mallilla ja tuotokset tuodaan kommentoitavaksi ja keskusteltavaksi oppimisympäristöön. Oppikirjoja hyödynnetään kursseilla, mutta niiden mukaan ei edetä kuin kumulatiivisissa aineissa, kuten matematiikka. Vaikka ongelmiin saattaa liittyä asioita monista oppiaineista, suoritukset saadaan vain kyseiseen oppiaineiseen. Tämä malli on lisännyt opiskelijoiden motivaatiota niin, että kurssia ei lopeteta niin helposti kesken kuin aiemmin. 8

9 9(21) Tutkivaa oppimista on toteutettu luonnontiedeaineissa: biologia, kemia, maantiede, fysiikka. Näissä esimerkiksi kerätään aineistoa ja tutkitaan laboratoriovälineillä paikan päällä pienryhmissä verkkoa hyödyntäen. Raportit kirjataan verkkoon kommentoitavaksi. Tiedonhankinta ja keskustelu keskitetään kerralla yhteen asiaan -> laajenee keskustelujen pohjalta. 5. Vastaajien mielestä verkkolukiossa käytetään vähän (ka 2,29) valmista verkkooppimateriaalia. Kuuden vastaajan mukaan käytetään jonkin verran ja yhden vastaajan mielestä paljon. Yhteinen verkkokurssitarjotin eri oppiaineisiin, johon lukiot tarjoavat virtuaalikursseja. Tuotetaan yhteiseen käyttöön muokattavia Moodle-verkkokurssipohjia, joita opettajat voivat käyttää. Valmiina pohjia 310 kpl. Opettajat koostavat kurssin itse yhdistäen eri oppikirjavalmistajien valmiita aineistoja (esim. WSOY opit tehtävämateriaalit), internetistä löytyviä materiaaleja (tieteellisiä artikkeleita, tv:n dokumenttiohjelmia, kuunnelmia), kielissä käytetään eri kielisiä sanomalehtiä, radioaineistoja tai BBC:n videoklippejä). Kolmen äidinkielen opettajan ryhmä lähti toteuttamaan pakollisia äidinkielen kursseja verkkoon kokonaan pois oppikirjoista. Kurssit lähdettiin rakentamaan heidän olemassa olevista materiaaleistaan, valmiita materiaaleja hyödyntämällä ja uusia rakentamalla. Malli koettiin niin hyväksi, että kaikki äidinkielenopettajat siirtyivät kirjattomaan kurssiin. Oppilaille, jotka aloittivat kurssin suoraan verkossa ei ollut haasteita. Muutamalle oppilaalle, jotka kesken lukion siirtyivät verkkomateriaalin käyttöön, oli työskentely alkuvaiheessa ollut haastavaa. Ensimmäiset ylioppilaskirjoitukset ovat vuoden kuluttua, jolloin oppimisen arviointi toteutuu parhaiten. Käytänteen vaihtelevat. Perusoppimateriaali on kirja, mutta opettajat tuottavat myös itse verkko-oppimateriaalia. Verkko-kursseilla, joita tuotetaan yhteistyössä Länsi-Suomen lukioiden kanssa verkko-oppimateriaalia on kursseissa enemmän. Kustantajien verkkooppimateriaalia käytetään vähän. 6. Vastaajien mielestä portfoliota käytetään vähän (ka 2,29) oppimisen tukena. Kolmen vastaajan mukaan käytetään jonkin verran ja kahden vastaajan mielestä paljon. 9

10 10(21) Opiskelijakohtainen portfolio, johon kertyy jäljet kaikesta opiskelijan tekemisestä koko lukion ajan (ei kurssikohtainen). Kielisalkku, johon kerätään kaikki helposti digitaaliseen muotoon tallennettavat työt itseja pariarviointeineen. Sopii paremmin pitkäaikaiseen työskentelyyn, ei lyhyessä ajassa suoritettaviin verkkokursseihin. Hyviä kokemuksia on tiedon erittelystä esim. Fysiikassa: mikä on uuden käytännön osalta oleellinen tieto, mistä se on rakentunut, mitkä ovat syitä, seurauksia ja sovelluksia miten ne näkyvät käytännössä. 3.2 Yhteistyösopimukset (koulut ja kunnat) 7. Vastaajien mielestä heillä on jonkin verran (n=5) tai paljon (n=7) yhteistyöhankkeita muiden lukioiden kanssa (ka 3,21). Verkostomaisessa työssä on tärkeää yhdistää heti alkuvaiheessa hallintoa, josta tulee helposti verkostomaisen yhteistyön kompastuskivi. Tärkeänä pidettiin myös riittävä resurssointia, jotta asioiden hoitaminen ei jää liikaa rehtoreiden vastuulle. Useamman henkilön tiimi auttaa toiminnallisuuden eteenpäin viemistä. Alkuvaiheessa tulee olla vahva suunta ja kun ylläpitäjät ovat linjanneet mitä kunnat haluavat, ei synny ns yksityisyrittäjiä. Yhden oppilaitoksen on hyvä ottaa vetovastuu verkkolukioyksiköstä. Etäryhmä ottaa vastuun yhteisen päämäärän luomisesta, paikasta missä opiskelu ja yhteistyö tehdään, kurssien valmistelusta ja tekijöistä. Näin verkkolukio saadaan tehtyä kokonaisuutena valmiiksi. Tämän kautta varmistetaan myös, että seurataan tarkkoja lukion ohjeita miten kurssit tulee suorittaa. Tämän lisäksi rehtorin tehtävänä on huolehtia ylioppilaskirjoituksista ja oppilaanohjaaja opiskelijoista. Prosessin nopeus on osoittautunut tärkeäksi. Malli on tehty itseohjautuvaksi eli koulut voivat itse ilmoittaa kurssit järjestelmään, ilmoittatuminen tapahtuu itseohjautuvasti ja kukaan ei keskitetysti tee esim laskutuksia. Tekninen ratkaisu mahdollistaa ilmoittautumisen tekemisen tietokantaan ja laskutukset tehdään sen perusteella. ' Järjestelmässä tapahtuva prosessikuvaus: 1. Tarvekartoitus mitä tulee järjestää 2. Koulut syöttävät kurssitiedot 3. Opiskelijat ilmoittautuvat 4. Raportti ilmoittautumisista 5. Kurssimerkinnät 6. Kurssipäiväkirjat, palautteet ja arvosanat 7. Lukuvuositoiminto -> voidaan tehdä seuraava lukuvuonna sama kurssi. ISOverstaan kehittäjäyhteisö toimii pääosin vakiintuneen jäsenmaksurahoituksen turvin. Kehittämistyössä hyödynnetään myös hankerahoitusta. Virtuaaliluokkapalveluja kehitetään 10

11 11(21) Opetushallituksen oppimisympäristöhankkeessa, jossa on mukana 49 lukiota. Tavoitteena on monimediaistaa verkkokursseja sekä tarjota mahdollisuuksia luokkaopetuksen jakamiseen samanaikaisesti tai tallenteiden avulla. enorssin verkkokurssiyhteistyö. Jokainen Norssi tarjoaa kurssitarjottimelle ainakin kolme kurssia / vuosi. Kaikki eivät tietenkään toteudu, mutta jo kehittämis- ja suunnittelutyö kehittää jo suunnittelijan omaa ajattelua ja ammatillista kehittymistä. Tampereen kaupungin lukiot ovat verkostoituneet keskenään, muiden Tampereen lukioiden kanssa, Tampereen kehyskuntien lukioiden kanssa ja maakunnallisesti PAOK-hankkeen ja verkkokurssitarjottimen kautta. Länsi-Suomen aikuislukioiden yhteinen verkkotarjotin sekä erilaisia projekteja (koekäyätneet, aktiiviset työtavat verkossa ym.). Kansanopistolukiot kokoontuvat säännöllisesti väh. kerran vuodessa, yhteistyötä esim. Markkinoinnissa. Oppilaitossopimuksia yksittäisten kurssien suorittamiseen (aineopiskelijat) yhteistyötä myös mm. ilmiöpohjaisessa oppimisessa ja sosiaalisen median koulutuksissa ja käyttöönotossa. Yhteinen kurssitarjonta - Opettajien välinen yhteistyö kurssien suunnittelussa ja toteutuksessa Lukio opettajien täydennyskoulutusta yli kuntarajojen Opiskelijahuollon ja opinto-ohjauksen suunnittelu. Eiran aikuislukion kanssa videoneuvotteluvälineistön avulla tapahtuvaa opetusta. Videoneuvottelukurssit, lukiodiplomikurssit, harvinaiset uskonnot. Verkkokurssit ovat avoimia. Paljon erilaisia käytänteitä. Jyväskylän lukioilla yhteinen kurssitarjotin, jossa myös etäkursseja (= pitää suorittaa yhden kurssin aikana, mutta sisältää etä- ja lähiopetusta). Ammatilliselta puolelta opiskelijat ovat suorittaneet paljonkin kursseja ja myös kaksoistutkintoja. Ammatilliset opiskelijat käyttävät paljon etäkursseja. Lukioiden siirtyminen koulutuskuntayhtymälle saattaa muuttaa tilannetta. Esimerkiksi ammatillisen koulutuksen ja lukioiden yhteistyön muodot ovat auki. Länsi-Suomen lukiot tuottavat yhdessä verkkokursseja (=voi aloittaa ja suorittaa milloin vain. Ei ohjausta). Kurssitarjotin muodostuu eri lukioiden kanssa sovitusta kurssitarjottimisesta, jossa jokainen lukio tuottaa oman osuutensa. Rahaa ei vaihdeta. 8. Vastaajien mielestä heillä on vähän (ka 2,71) yhteistyöhankkeita toisen asteen kanssa. Kuuden vastaajan mukaan yhteistyötä on jonkin verran ja kolmen vastaajan mielestä paljon. Lukion ja toisen asteen yhteistyön edellytyksenä nähtiin oikea tarve yhteistyölle. Tästä hyvä esimerkki kaksoistutkinto, jonka ansiosta yhteistyö on kasvamassa jatkuvasti. Yhteistyössä korostettiin oikeiden henkilöiden yhteistyön tärkeyttä. Henkilöiden tulee tuntea lukiokoulutus ja verkkokoulutus. 11

12 12(21) Kokemusten mukaan yhteistyön rakentuminen on pitkä tie: Luottamusta pitää rakentaa. Aluksi jaetaan kokemuksia ja tasapuolisuus on tärkeä. Kaikilla tulee olla vaikuttamisen mahdollisuudet. Hyöty tulee vasta kun osallistut ja jaat ja saat. Ensin siis pitää luottaa ja jakaa. Esim. Helsingissä voidaan kilpailla kovin koulujen kesken, voi olla epäilys voiko toinen opettaja opettaa tai tehdä kurssin. Siksi prosessien tekemisen näkyväksi on tärkeää. Kaupungin lukiokoulutus ja ammattiopisto kuuluvat hallinnollisesti toisen asteen koulutukseen. Yhteistyömuotona myös ammattilukio. Toisen asteen koulutukset tekevät yhteistyötä alueella. Kouluttamisen on hyvä olla yhtenevä ja yhdessä tehtävää. Näin syntyy sosiaalisia tilanteita tutustua ja verkostoitua: Mukana kaikki oppilaitokset. Hankkeen tehtävänä on osaamisen kehittämiseen tarvittavien rakenteiden vahvistaminen ja suunnitelmallisen toiminnan luominen sekä osaamisen vahvistaminen menetelmällisesti ja sisällöllisesti kehittyvän täydennyskoulutuksen avulla. Yhteisen verkko-opon avulla on saatu hyviä kokemuksia, koska hän jakaa tietoa mitä verkossa on tarjolla ja on samalla lähituki koulun opettajille. Tämän lisäksi opettajat tarvitsevat edelleen teknisestä tukea. Välineistön tulee olla myös molemmissa, jotta yhteistyö aidosti toteutuu: kaikkia munia ei saa laittaa samaan koriin vaan hajautetun järjestelmän edut kannattaa hyödyntää. Tämä on noussut esiin mm. Ammatillisen koulutuksen kanssa yhteistyötä suunniteltaessa. Lukiossa ja ammatillisella puolella on erilaisia elementtejä esim. Tekemisen ja oppimisen näytöissä, miten toiminnallinen puoli saadaan verkkoon. Tämä edellyttää aiempaa enemmän teknisiä ratkaisuja. Lukio-opetuksen tarjoaminen ammattiopiston kaksoistutkintolaisille. Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat voivat suorittaa verkkokursseja esim kielet. Kurssitarjottimen laajentaminen. Hygieniapassi, joka suosituin kurssi. Yhteistyö konservatorion kanssa, kahden tai kolmen tutkinnon opiskelijat. Kesälukio, seudun etärengas. enorssiyhteistyö. Lisäksi muutama lukiokurssi kaupungin yhteisellä lukiokurssitarjottimella. Jyväskylässä todella pitkät perinteet kaksoistutkintojen suorittamisessa vuodesta Nyt, kun koko toisen asteen koulutus on koulutuskuntayhtymän alla tälle yhteistyölle on lisää mahdollisuuksia. Kaikki ratkaisut ovat vielä kuitenkin auki. Lukiolaisten mahdollisuus suorittaa kursseja ammatilliselta puolelta on ollut lähinnä teoreettista. 9. Vastaajien mielestä opetuksessa ja ohjauksessa käytetään vähän (ka 2,36) ulkopuolisia asiantuntijoita. Kuuden vastaajan mukaan asiantuntijoita käytetään jonkin verran ja kahden mukaan paljon. Verkkolukiossa on tärkeää jatkuva kehittyvä asiantuntijuus. Se ei saa olla itseriittoinen, joka ei ole uudistusta suosivaa. Ovien avaaminen ja yhteistyö on välttämätön edellytys. 12

13 13(21) Lukio-opiskelijoille tarjotaan korkeakoulukelpoisia opintoja Korota-tarjottimen kautta (yliopisto, kesäyliopisto ja amk opintoja). Itä-Suomen yliopisto tarjoaa lukiolaisille Master Class opintoja luma-aineissa. Kiinan kielen yhteiset opetusryhmät yliopiston ja amk:n kanssa. Korkea-asteen esittelyt lukiossa. -pajoissa ja ilmiöissä on kuukausittain eri alojen asiantuntijoita Hankkeiden kautta tehdään yhteistyötä: Asiantuntijaverkosto, Tieto haltuun hanke, PAOK) eoppimisen klusteri, jossa mukana yliopisto, ammattikorkeakoulu, perusopetus, toinen aste ja Educode yhteistyöfoorumi. Oulun Settlementti. Valmennuskeskus studia-messut. Haastatteluiden mukaan yhteistyölle ei ole tehty yhteistä sopimuspohjaa, mutta sitä ei koettu hyvänä tai huonona käytänteenä. 10. Vastaajien mielestä heillä on vähän yhteistyöverkostoihin uusia ratkaisuja (ka 2,43). Kahdeksan vastaajan mukaan uusia ratkaisuja on jonkin verran. Kolmikantakokoukset (harjoittelukoulu, opettajankoulutuslaitos, ainelaitos). Sosiaalisen median ja verkkokokouksen hyödyntäminen suunnittelussa ja vuorovaikutuksessa. Hankintojen yhdistäminen seutukunnallisesti. Maakunnallinen verkkokurssitarjotin. Kollegavalmentajaverkosto. TVT-osaamisen kartoitus toisen asteen oppilaitoksissa. eoppimisen klusterit seminaarit. Toisen asteen oppimisympäristön kehittämisessä kuullaan eri sidosryhmiä (yritykset, työelämä, korkeakoulut, oppilaitokset, etujärjestöt jne.) Tutustuminen yliopisto-opintoihin lukiokurssi. Toisen asteen koulutuksen yhdistymisen koulutuskuntayhtymän alle avaa uusia mahdollisuuksia. Kaikki on vielä kuitenkin aivan alussa. 13

14 14(21) 3.3 Käytetyt välineet 11. Vastaajien mielestä sosiaalista mediaa hyödynnetään vähän (ka 2,36) lukion verkko-opetuksessa. Yhdeksän vastaajan mukaan sosiaalista mediaa hyödynnetään jonkin verran. Wikit, blogit, doodle, kirjainmerkit, Twitter. Adobe Connect Pron käyttö kasvamassa. Käytössä ilmainen sosiaalisen median ohjelmisto Elgg, jota hyödynnetään blogien kirjoittamiseen ja sivujen tekemiseen oppiaineina kielet, reaaliaineet ja tietotekniikka. Moodle,. LMS:n käytöstä on tehty sopimuspohjat kuinka paljon niitä käytetään. Käytössä avoin NIng ympäristö, jota hyödynnetään sosiaalisissa kirjainmerkeissä, wikeissä, jaetuissa dokumenteissa, kuvapalvelussa, chat:ssä, videochat:ssä. Learning Management Systeemit (esim. Moodle) koetaan turvallisiksi ja kokoaviksi alustoiksi, mutta niiden kankeus ei tue joustavia oppimisprosesseja. Ne luovat myös toisaalta virtuaaliset seinät. Oppilaat haluavat mennä yhteiskunnan yhteisöihin ja rikkoa koulun seiniä. Siksi opettajat siirtyvät niiden käytöstä yhä enenevässä määrin hyödyntämään wikejä ja blogeja, jopa www-sivujen (esim ning) sijaan. Blogeja käytetään wikejä enemmän, koska ne eivät vaadi niin suurta suunnittelutyötä ja tukevat yhteisöllistä oppimista hyvin. Microsoftin oppimisympäristö, jonka pilvipalvelu tarjoaa paljon mahdollisuuksia mm. Opettajien yhteistyöympäristö, opiskelijoiden oma profiili, oma tiedostojen tallennuspaikka, messenger, sähköposti. Worrdpress sisältää blogipalvelun. Facebook:n haasteena pidetään sosiaalisen median käyttöehtoja opetuksessa. Opiskelijoita eikä opettajia voida pakottaa käyttämään vapaa-ajan järjestelmää. GoogleDocs, jossa opetusmateriaalia mm. Matematiikassa suoritetaan tehtäviä, oppaat, Koulun blogi. Oppimapissa on paljon sosiaalisen median ominaisuuksia, joita käytetään opetuksessa. Muita ratkaisuja ei ole käytetty. 14

15 15(21) 12. Vastaajien mielestä mobiiliratkaisuja ei hyödynnetä (ka 1,64) lukion opetuksessa. Kahden vastaajan mukaan mobiiliratkaisuja hyödynnetään jonkin verran. Yhteydenpito luokanohjaajien puolelta omiin oppilaisiin. Tiedottaminen (pikaviestintää). Lähitilanteissa teemapäivissä tai teemaviikoissa. Hankkeissa (Mobi). Äänitetään ja nauhoitetaan omia esityksiä ja asiantuntijahaastatteluja. 13. Vastaajien mielestä videoneuvottelukäytänteet ovat vakiintuneet vähän (ka 2,64). Kolmen vastaajan mukaan käytänteet ovat vakiintuneet hyvin tai kuuden mukaan melko hyvin. Videoneuvottelukäytänteet on rakennettu päivälukion toteuttamiseen lähikuntien välillä. Oppilaiden itseohjautuvuus etäpisteissä on ollut todella hyvää. Opettaja kuitenkin liikkuu välillä toisissa pisteissä, jotta hän tutustuu oppilaisiin. Tätä kautta osallistaminen ja aktivoiminen on koettu helpommaksi. Koulujen välillä on sovittu erikseen matkakustannusten korvauksista. Videoneuvottelukäytänteitä on kehitetty viisi vuotta aktiivisesti ja nyt reilusti yli 100 kurssia toteutetaan video-opetuksena. Käytänteet on kehitetty Tyrnävän ja Kainuun malleista. Laitteistopohjaisen videojärjestelmän käyttöönotto on ollut hyvä polku kohti verkkopohjaisia ratkaisuja, koska opettajat ovat pystyneet hyödyntämään niissä jo olemassa olevia valmiita materiaaleja. Verkkopohjaisissa ratkaisuissa opettajat ovat joutuneet tuottamaan uudet slidet ja materiaalit. Kokemuksen mukaan siirtyminen on vienyt aikaa, mutta vaiheittainen eteneminen on edesauttanut käyttöönottoa. Etälukion ja maakunnallisen verkkokurssitarjottimen opetuksessa verkkokokouksen käyttö kasvaa koko ajan. Connect Pro:n käyttö ei sido paikkaan ja videoneuvottelu on helppokäyttöisempi. Tekniikka ei myöskään takkuile verkkopohjaisissa ratkaisuissa yhtä paljon kuin laitepohjaisissa ratkaisuissa. Keski-Suomessa alkamassa weblinkin käyttö 15

16 16(21) 14. Vastaajien mielestä oppimateriaalien käytöstä tai tuotannosta on tehty vähän (ka 2,0) käyttöoikeus tai tekijänoikeussopimuksia. Yhden vastaajan mukaan niitä on tehty paljon ja neljän mukaan jonkin verran. Kustannussopimukset tuottajien kanssa. Oman henkilökunnan sisällöntuotanto CC-lisenssin alaista. Kustantajat ostaneet opettajien tuottamia materiaaleja. Kehittämisprojektityön rahoituksen ehtona on kurssien mallin jakaminen verkoston jäsenille. Muuten asia sovitaan oppilaitoskohtaisesti. Tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet: Ilmiömäisessä oppimisessa avoin (ei sopimuksia) ja tärkeää korostaa opiskelijalle, että ympäristö on avoin. Ohjaaja huolehtii tästä. Aikuislukio jkl ei ole tehnyt 3.4 Opettajat ja oppilaat 15. Vastaajien mielestä koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen on jonkin verran (ka 3,14) tiimimäistä. Viiden vastaajan mukaan se on paljon tiimimäistä ja seitsemän vastaajan mukaan jonkin verran. Johtotiimi, sekä aine-, teema- ja vuosikurssitiimit. Perustettu työryhmä, jonka tehtävänä on kehittää opettajakunnan pedagogista täydennyskoulutusta. Ryhmässä aineenopettajia ja opit-tukihenkilö. Ryhmä tukee heterogeenisen aikuislukion opiskelijoiden opettajia, jotta heillä on riittävä pedagoginen osaaminen. Kaikki lukiot tarjoavat virtuaalikursseja yhteiselle verkkokurssitarjottimelle eri oppiaineissa. Eri kuntien oppilaitokset olivat aluksi erillisiä, mutta rehtoreiden tiivistettyä verkostoa se siirtyi myös opettajien tavaksi. Henkilökohtaisten kanavien ansiosta suhteista on syntynyt päivittäinen kollegatuki. Kuntarajat ylittävässä opettajaverkostossa on nyt kurssisuunnittelutiimejä, jossa opettajat voivat seurata toistensa opetusta. YLE (yleissivistävän) tiimiin kuuluvat kaikki lukion ja kymppiluokan opetusta antavat. 16

VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE

VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE Teija Lehto (toim.) VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE Sotefo-hankkeen parhaat käytännöt Teija Lehto (toim.) Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 60. Tampere

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA Pro Gradu tutkielma Päivi Kuvaja Kasvatustieteiden tiedekunta Aikuiskasvatus Leo Pekkala

Lisätiedot

LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA?

LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA? OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 94 TUTKIMUKSIA Marko Kortetmäki LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA? Opetuskokeilu Turun ammattikorkeakoulussa TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA 94 Turun

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

ITK2015 TAO TULEVAISUUS. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna

ITK2015 TAO TULEVAISUUS. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna ITK2015 TAO TULEVAISUUS Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B Interaktiivinen Tekniikka

Lisätiedot

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Sisältö Alkusanat... 2 1 Johdanto... 3 1.1 Opetuksen ja oppimisen

Lisätiedot

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 12/2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 Tuula Nyström EDUSKUNNAN

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä

Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä Ajatuksia ja työkaluja opetukseen Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä Mika Koivu Henriikka Laiho Sari Piisi Tuure Puurunen Minna Seppä Maria Älli Esipuhe Tämä teos on omistettu hankkeemme sielun ja

Lisätiedot

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota ISBN 978-952-272-778-7 Nimike Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota - selvitys Julkaisijat Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Tekes Opetus- ja kulttuuriministeriö SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Loistavaa verkostoyhteistyötä

Lisätiedot

VERKKOKOKOUSJÄRJESTELMÄ ALAKOULUN ETÄOPETUKSESSA. Case: VIRTA-hanke, Turun opetuspalvelukeskus

VERKKOKOKOUSJÄRJESTELMÄ ALAKOULUN ETÄOPETUKSESSA. Case: VIRTA-hanke, Turun opetuspalvelukeskus VERKKOKOKOUSJÄRJESTELMÄ ALAKOULUN ETÄOPETUKSESSA Case: VIRTA-hanke, Turun opetuspalvelukeskus TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Turun opettajankoulutuslaitos Antti Huttunen, 72820 27.10.2009

Lisätiedot

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Ammatillinen erityisopetus, 2/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. NÄKÖKULMIA

Lisätiedot

Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009

Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009 Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009 Pia Pitkänen KKAS3007 Työharjoittelu Kasvatustieteiden tiedekunta, mediakasvatus Harjoittelua ohjaava opettaja: Leo Pekkala Sisällys

Lisätiedot

Minkälainen on hyvä kansainvälinen projekti?; Arviointitutkimus opettajien kokemuksista etwinningprojekteissa

Minkälainen on hyvä kansainvälinen projekti?; Arviointitutkimus opettajien kokemuksista etwinningprojekteissa This document is downloaded from HELDA - The Digital Repository of University of Helsinki. Title Minkälainen on hyvä kansainvälinen projekti?; Arviointitutkimus opettajien kokemuksista etwinningprojekteissa

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Verkko-opetus ammatti-instituutissa

Verkko-opetus ammatti-instituutissa Forssan ammatti-instituutin opiskelijoiden ja opettajien näkemyksiä verkko-opetuksesta Opinnäytetyö Teknologiaosaamisen johtaminen Hämeenlinna 21.4.2007 Marko Ruusiala OPINNÄYTETYÖ Teknologiaosaamisen

Lisätiedot

ITK2013. Tulevaisuus pelissä. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 10. 12.4.2013 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna

ITK2013. Tulevaisuus pelissä. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 10. 12.4.2013 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna ITK2013 Tulevaisuus pelissä Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 10. 12.4.2013 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B Interaktiivinen Tekniikka

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa

Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa KÄYTTÄTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPETTAJANKOULUTUSLAITOS SEMINAARITUTKIELMA Yksilöllisen oppimisen malli Martinlaakson lukiossa Jouni Koponen Ainekohtainen Seminaari 2014 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA?

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA? Anna Launonen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA? Päättyneiden tavoite 3 -ohjelman ESR-projektien 2000 2003 loppuraporttien

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU -raportti SISÄLLYSLUETTELO s. 3 s. 4-5 s. 6-11 s. 12 s. 14 s. 16 s. 18 s. 22 s. 24 s. 26 s. 26 s. 27 s. 27 Johdanto 10 Keskeisintä askelta koulutuksen kehittämiseksi

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot