VERKKO-OPPIMISEN KÄYTÄNTÖJÄ, MALLEJA JA TYÖKALUJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VERKKO-OPPIMISEN KÄYTÄNTÖJÄ, MALLEJA JA TYÖKALUJA"

Transkriptio

1 VERKKO-OPPIMISEN KÄYTÄNTÖJÄ, MALLEJA JA TYÖKALUJA RAPORTIT AiHe-projekti Verkko-oppimisen ohjauksen asiantuntijaryhmä Pekka Ihanainen Pentti Hietala Päivi Mäkinen Seija Rannikko Antti Keskinen 2004

2 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman Kansi: Studio Viiva Oy ISBN (nid.) ISBN X (pdf) Hakapaino Oy, Helsinki 2004

3 SAATTEEKSI Aikuisopiskelun henkilökohtaistaminen AiHe-projektin tarkoitus on näyttötutkintotoiminnan laadun ja vaikuttavuuden parantaminen ai kuisopiskelun henkilökohtaistamisen avulla. Projekti tarjoaa valmistavan koulutuksen ja näyttötutkintojen järjestäjälle (keskimäärin 50 oppilaitokselle) pitkäjänteistä konsultointia, koulutusta ja ohjausta näyttöjärjestelmään soveltuvien koulutustuotteiden, oppimisprosessien ja näyttötutkintojen henkilökohtaistamisen kehittämiseen. AiHe-projektissa ohjauksen kehittäminen on osoittautunut keskeiseksi tekijäksi joustavassa ja asiakaskohtaisessa näyttötoiminnassa. Ny ky ai kaiseen kommunikointiin kuuluu yhtenä muotona sähköisen verkon käyttö. Verkkooppimisen ohjauksen asiantuntijatyöryhmä on kehittänyt verkko-ohjauksen mallinnusta ja konkreettisesti verkkokoulutuksen suunnittelumallin ja näyttötutkinto- ja oppimisprosessin verkkotyökalun. Asiantuntijatyöryhmässä ovat toimineet e-kouluttaja ja -konsultti Pekka Ihanainen, IhaNova Oy, leh t ori Pentti Hietala, Tam pereen yli opisto, opinto-ohjaaja Antti Kes kinen, Tampereen kaupunki, KM Päivi Mäkinen, Opengate ja lehtori Seija Rannikko, Oulaisten terveydenhuolto-oppilaitos. Verkko-oppiminen on tullut jäädäkseen yhdeksi vaihtoehdoksi tarjot taessa joustavia koulutus- ja tutkintopalveluja aikuisten käyttöön. Haasteellista on löytää ohjaukseen erilaisia toimintamalleja ja mekanismeja. Verkko-ohjaus tarjoaa yhden vaihtoehdon lisää ja on nyt kehittämisen keskiössä. Miten onnistumme kehittämisessä? Riippuu paljolti siitä, miten toimivia ohjelmia saamme aikaan. Tähän raporttiin on koottu verkko-oppimisen ohjauksen asiantuntijatyöryhmän kaikki työn tuotokset. Tavoitteena on pilotoida kehiteltyjä malleja ja työkaluja AiHe-hankkeissa ja niiden pohjalta jatkaa kehittämistyötä edelleen. Raportista toivomme olevan hyötyä verkko-oppimisen ohjaukseen niin, että tutkinnon suorittajat ja aikuisopiskelijat saavat käyttöönsä heille soveltuvia vaihtoehtoisia oppimis- ja ohjausmuotoja. Helsingissä Timo Lähdesmäki ylijohtaja Aino Rikkinen projektipäällikkö

4 Raportit Päivi Mäkinen ja asiantuntijatyöryhmä (2002) Ammatillisen aikuiskoulutuksen verkko-oppimisen käytäntöjen ja kokemusten selvitys Asiantuntijatyöryhmä (2003) Opiskelun ja tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistaminen verkossa Päivi Mäkinen ja asiantuntijatyöryhmä (2003) Verkko-opetuksen suunnittelumalli Antti Keskinen (2003) Itsetuntemus itsearviointi. Itsearviointia tukevia välineitä verkossa 4

5 AMMATILLISEN AIKUISKOULUTUKSEN VERKKO-OPPIMISEN KÄYTÄNTÖJEN JA KOKEMUSTEN SELVITYS Päivi Mäkinen AiHe-projekti Verkko-oppimisen ohjauksen asiantuntijaryhmä Pekka Ihanainen Pentti Hietala Antti Keskinen Seija Rannikko ( ) 5

6 6

7 SISÄLLYS 1 SELVITYKSEN LÄHTÖKOHTIA 8 2 SELVITYSTYÖN JÄSENTELYÄ 9 3 SELVITYKSEN SATOA Taustaa OpinNet-projekti OpinNet-hankkeita Virtuaalipedagogiikka ammatillisessa koulutuksessa tutkimusprojekti (VETO) DIANA-mallin kokeiluja virtuaalikouluhankkeissa Virtuaalikouluhanke Ammatillisia virtuaalikouluhankkeita Lumipalloprojekti Esimerkkejä lumipalloprojektin hankkeista 24 4 MUITA HANKKEITA 25 5 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA POHDINTOJA Mitä? Miksi? Kuka ja kenelle? Miten? Mitä vastaisuudessa? Summa summarum: kokemusten ja käytäntöjen kehitysvaiheet 34 LÄHTEET 35 LIITE

8 1 SELVITYKSEN LÄHTÖKOHTIA Työryhmän tavoitteena on kehittää tietoverkkoa hyödyntävä/soveltava oppimisen ja ammattitaidon arvioinnin henkilökohtaistamisen malli. Työskentelyn ensimmäiseksi tehtäväksi annettiin olemassa olevien verkko-oppimisen käytäntöjen ja kokemusten selvittäminen ja jäsentäminen. Työryhmä piti oman jatkotyöskentelynsä vuoksi tärkeänä tutustua tähän mennessä toteutuneisiin verkko-oppimishankkeisiin ja niistä saatuihin kokemuksiin, ja samalla tavoitteena oli luoda niistä kokonaiskuva. Selvityksen tietolähteinä käytettiin mm. jo toteutettujen valtakunnallisten projektien loppuraportteja (OpinNet ja VETO) ja niihin sisältyviä subjektiivisia (kokemuksellisia) ja tutkimuksellisia hankekuvauksia ja -arviointeja. Pääasiallisena lähteenä toimi kuitenkin Virtuaalikouluprojektin portaali Edu.fi, joka julkaistiin huhtikuussa. Portaali on vasta rakentumassa, joten ihan kaikista hankkeista sieltä ei vielä löytynyt tarkempia tietoja. Virtuaalikoulun sosiaali- ja terveysalan verkkokouluhankkeitten tietojen suhteen olimme omavaraisia, kiitos hankkeen koordinaattorin, Seija Rannikon, joka on työryhmämme jäsen. Monista hankkeista on myös kirjoitettu esim. OTE-lehteen, jonka artikkeleita näin ollen myös hyödynsimme. VETO-projektiin sisältyneessä DIANA-toimintamallin tutkimuksessaan Aarnio ja Enqvist (2002) pyrkivät selvittämään ammatillisten oppilaitosten parhaita verkkototeutuksia. Pieni vastausten määrä (62/226) tulkittiin tässä tutkimuksessa vahvimmin kuvaavan nimenomaan sitä, että varsinaisia verkossa oppimisen kokemuksia ei vielä tuolloin (talvella 2001) ollut käytettävissä. Omassa selvityksessämme pyrimme ottamaan huomioon em. tutkimuksessa koottuja kokemuksia, mutta toisaalta suuntaamaan katseemme viimeisen vuoden aikana toteutuneisiin hankkeisiin. Selvitystä tehdessä jäi sellainen tuntuma, että viime syksynä uutta verkko-opetuksen käytäntöihin toi nimenomaan DIANA-mallin kokeiluprojektit, ja että tämä kevät on suunnattu kehittämistyöhön, jonka hedelmiä punnitaan ensi syksyn toteutuksissa. Tähän viittasivat myös ne palautteet, joita saimme henkilökohtaisista yhteydenotoistamme ammatillisten oppilaitosten opettajiin. Kovin moniin yksittäisiin oppilaitoksiin tai niiden edustajiin emme kuitenkaan olleet yhteydessä. Selvitystyön kannalta antoisaksi osoittautui myös vuoden 2002 ITK-konferenssi (Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa), johon työryhmämme jäsenet osallistuivat. Korvan taakse painettiin työryhmän myöhempääkin työskentelyä varten mielenkiintoisia havaintoja, mm. verkko-oppimisen arviointiin liittyvistä työkaluista ja niiden käyttökokemuksista. 8

9 2 SELVITYSTYÖN JÄSENTELYÄ Työryhmän tavoitteena oli luoda yleiskuva ammatillisen aikuiskoulutuksen verkko-oppimisen kokemuksista. Näkökulma oli siis holistinen, kokonaisvaltainen, ja konkretisoitui seuraaviin kysymyksiin: Mitä on tehty? Miksi? Kuka ja kenelle? Miten? Minkälaisin kokemuksin ja miten vastaisuudessa? Työryhmän jatkotyöskentelyn näkökulmasta jo toteutuneiden hankkeiden tavoitteisiin, aikatauluihin, käytettyihin menetelmiin ja malleihin liittyvät kokemukset olivat erityisen mielenkiintoisia. Kaikista ei kuitenkaan ollut käytettävissä arvioivaa raporttia. Monen kohdalla jouduimme tyytymään vain opetussuunnitelman mukaisiin kurssikuvauksiin ilman laajempaa (verkko)pedagogista kehystä. Monessa oppilaitoksessa tehdään parhaillaan verkko-opetusta koskevia suunnitelmia, joita ollaan toteuttamassa ensi syksystä lähtien. Suunnitelmia tehdään niin yksittäisissä oppilaitoksissa kuin verkostoituneina hankkeinakin. Esim. portaalissa olevissa virtuaalikoulusuunnitelmissa esitellään kaikki ne keskeiset tavoitteet, joita tälle valtakunnallisen projektin hankkeille on yhteisesti sovittu. Nämä eivät vielä ole kaikissa kuvauksissa konkretisoituneet. Selvitystyö painottui ammatillista aikuiskoulutusta tarjoavien oppilaitosten verkko-oppimisen tarjontaan. Tämä (hiljaisesti hyväksytty) lähestymistapa jättää tietenkin ulkopuolelleen kaikki ne työssä oppimisen ja työorganisaatioiden aloitteesta kehitetyt virtuaaliratkaisut, joita myöskin on maassamme parhaillaan menossa tai kehitteillä. Tällaisia ovat mm. ajatukset virtuaalisesta taitokoulun kehittämisestä (Vainio ym. 2001) tai esim. teollisuuden yhteisvoimin kehittelemistä verkostoituneista ja virtuaalisista koulutuksista, jollaista esim. Pirkanmaan alueen pk-alan teollisuus parhaillaan kehittelee. Tässä koulutusinstituutissa peruslähtökohtana on asenneilmaston muutos oman osaamisensa ja sen kehittämisen arvostukseen (Mörttinen, 2002). Oppilaitoksilla on tietenkin oma roolinsa tällaisten hankkeiden koulutuksen pedagogisina ja käytännöllisinä toteuttajina. 9

10 3 SELVITYKSEN SATOA 3.1 Taustaa Ammatillisessa koulutuksessa tietokoneet ovat olleet mukana jo 1980-luvulta lähtien. Niiden rooli on perinteisesti ollut olla työnteon välineenä ja/ tai opiskelun kohteena, koulutusalasta riippuen ei oppimisen välineenä. Myös ammatillisten oppilaitosten opettajien tietoteknistä osaamista, tai vähintäänkin ohjelmisto-osaamista, on kehitetty jo parin vuosikymmenen aikana. Opettajien tieto- ja viestintätekninen osaaminen ja esimerkiksi tietoverkon lisääntynyt käyttö sinänsä eivät näytä kuitenkaan sinällään lisäävän tietoverkkojen integroimista opetukseen, enemmänkin niitä käytetään oman tiedonhaun välineenä ja verkostoitumisen apuvälineinä. Toisaalta on huomattava eri alojen ja eri ikäryhmiä edustavien opettajien eroavaisuudet niin tieto- ja viestintätekniikan taidoissa kuin käytössäkin. (Koivisto & Ilomäki, 2001.) 1990-luvun alussa opiskelun joustavuuteen alettiin kiinnittää yhä enemmän huomiota. Myös ammatillisessa aikuiskoulutuksessa pohdittiin innokkaasti keinoja monimuoto-opetuksen kehittämiseksi ja myös jatkuvasti kehittyvän teknologian hyödyntämiseksi opetuksessa. 3.2 OpinNet-projekti 1996 aloitettu OpinNet-projekti keskittyikin tuohon teknologian hyväksikäyttöön aikuisopiskelijoiden joustavien, ajasta ja paikasta riippumattomien opiskelumahdollisuuksien kehittämiseksi. Tavoitteena oli myös se, että projektissa mukana olevat opiskelijat oppivat käyttämään uutta tieto- ja viestintäteknologiaa ja sen resursseja. Voimavarat suunnattiin nimenomaan ammattitutkintoihin johtavan, valmistavan koulutuksen kehittämiseen. (Lakio, L., 2000.) Käytännössä projektin tavoitteet konkretisoituivat verkkoon tuotetuiksi op pi mistehtäviksi ja oppimateriaaleiksi. Ohjausta ja tutorointia palautteen muodossa suunniteltiin myös tarjottavan riittävästi ja oikea-aikaisesti. Näin pyrittiin siihen, että opiskelijat voivat valmistautua tutkintoihin joustavasti ja oppijakeskeisesti. Ajatuksen kehittely johti puheisiin kurs sien tuotteistamisesta verkkovälitteistä opiskelua varten. (Lakio, L., 2000.) 10

11 OpinNet-projektiin otettiin mukaan kaikki kehittämishaluiset aikuisoppilaitokset, joita oli alkuvaiheessa 11. Projektin eri vaiheissa oppilaitoksia oli loppujen lopuksi mukana yhteensä 25 ja sitä toteutettiin yli 30 tutkintoon valmistavassa koulutuksessa. Opettajia ja muita toimijoita oli 197 ja opiskelijamäärät kasvoivat projektin nelivuotisen elinkaaren aikana aloittamisvuoden 49:stä lopettamisvuoden 1720:een. (Lakio, L., 2000.) OpinNetin tavoitteet ja toimintatavat eivät liittyneet yksittäisten verkkokurssien suunnitteluun ja toteuttamiseen, vaan enemmänkin oppilaitosedustajien yhteisöllisen ja verkottuneen toiminnan kehittämiseen yli oppilaitosrajojen. Toisaalta ne oli sidottu kuitenkin ops-perustaisiin ammattitutkintotavoitteisiin, mutta näissäkin toimittiin ammattialakohtaisesti yli oppilaitosten. Materiaaleja koottiin yhteiseen OpinNet-kirjastoon, ja oppimistehtävistä kehitettiin ammattitutkintokohtaisia. (Lakio, L., 2000.) Tavoitteissa mainittu ajatus joustavuudesta ja oppijakeskeisyydestä konkretisoitui projektin hankkeissa perinteisen etäopetuksen itsenäisen yksintyöskentelyn moderniksi versioksi. Verkon ominaispiirteistä pyrittiin käytännössä hyödyntämään nimenomaan sen helppokäyttöisyyttä jakelukanavana niin tiedottamisen, oppimistehtävien saatavuuden, palautuksen kuin palautteenkin osalta. Alkuvaiheessa kanavana toimi pääasiassa sähköposti, loppuvaiheessa projektin oppilaitokset saivat käyttöönsä Lotus LearningSpace -ohjelmiston. Ajattelu- ja toimintatavat olivat kuitenkin pääasiassa tehtävä- ja suorituskeskeisiä, ja ne perustuivat opiskelijoiden yksilösuorituksiin. Ilmeisesti tämän vuoksi myös ohjausviestintä osoittautui monin paikoin opettajien resursseja sitovaksi. Haasteina seuraaville virtuaalikoulun kehittämishankkeille nousivat Lakion (emt.) mukaan erityisesti tutoroinnin ja ohjauksen resurssoidun suunnitelman tarve ja ohjauksen kriittisten pisteiden pohtiminen. Hän myös korosti materiaalien ja oppimistehtävien riittävää määrää kurssien luomisen ensimmäisiksi vaiheiksi. Jälkimmäinen ajatus on looginen suhteessa niihin toimintatapoihin ja käytäntöihin, joita OpinNet-projektin hankkeissa käytettiin, mutta toisaalta viimeisten vuosien aikana ovat käsitykset verkko-oppimisen luonteesta ja lähestymistavoista kehittyneet yhä enemmän osallistujakeskeiseen ja prosessuaaliseen suuntaan, jolloin myös materiaalien ja tehtävien merkitys ja asema ovat muuttuneet. Ohjauksen ja tutoroinnin merkitys ja toteutuminen ovat yhä kehittämisen keskiössä, mutta liittyneinä ehkä enemmänkin tutorin rooliin vuorovaikutuksellisessa prosessissa ei niinkään yksittäisten opiskelijoiden ohjaamiseen. 11

12 3.2.1 OpinNet-hankkeita Tietojenkäsittelyn aikuiskoulutus Yrittäjätutkintoon valmistava virtuaaliluokka Siivousalan koulutus Kaikkia näitä OpinNet-hankkeita on kehitetty edelleen Virtuaalikouluproj ektissa. Hankkeet ovat antaneet hedelmällistä kokemusta ja pohjaa kollegiaaliselle opetuksen suunnittelulle, vaikka opiskelijanäkökulmasta katsottuna toteutukset painottuivatkin välineelliseen oppimistyöskentelyyn. 3.3 Verkkopedagogiikka ammatillisessa koulutuksessa ja työssäoppimisessa -tutkimusprojekti (VETO) VETO-projektin tavoitteena oli tutkia ja kehittää ammatillista verkko-oppimista nimenomaan pedagogisesta ja sisältönäkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena oli rakentaa dialogiin ja oppimisen intoa synnyttävään autenttisuuteen perustuva verkossa oppimisen toimintamalli. (Aarnio & Enqvist, 2002.) VETO-projektissa siis otettiin askel pidemmälle varsinaiseen oppimisprosessiin ja jätettiin opetuksen joustavaan organisointiin liittyneet retoriset näkökulmat ajasta ja paikasta riippumattomista itsenäisen työskentelyn mahdollisuuksista taka-alalle. Tutkimuksen tuloksena kehitettiin DIANA-malli, verkossa oppimisen toimintamalli, jonka käsitteellinen rakenne perustuu neljään kulmakiveen: yhteisen perustan luominen verkossa oppimiselle, verkossa oppimisen autenttinen eteneminen, verkossa oppimisen dialogiset toimintatavat ja oppimisen uudelleen suuntaaminen ja osaamisen kehittäminen ja näiden kulmakivien toiminnallisiin tarkennuksiin. (Aarnio & Enqvist, 2002.) Mallin mukaista verkossa oppimista opetettiin myös ammatillisille opettajille suunnatulla kurssilla ja eri alojen ammatilliset opettajat osallistuivat mallin käytännön testaamiseen omassa työssään. Kokeiluihin osallistui yhteensä 19 opettajaa ja ne tehtiin syksyllä Kaikki kokeiluissa mukana olleet opettajat eivät osallistuneet koulutukseen, toiset taas useammankin kerran. Kokeiluihin vapaaehtoisesti osallistuneet opettajat olivat mukana Opetushallituksen virtuaalikouluhankkeista. (Aarnio & Enqvist, 2002.) Tulosten mukaan opettajien itsensä on vaikea käydä dialogista keskustelua verkossa ja autenttisten oppimisprosessien rakentaminen on ammattitaidollisesti haastavaa. Samat havainnot tulivat ilmi myös opettajien omista verkossa oppimisen käytännön kokeiluista. Vaikeudet eivät kuitenkaan ole vähentäneet innostusta ja koettua tarvetta kehittää itseään näissä asioissa. (Aarnio & Enqvist, 2002.) 12

13 DIANA-mallissa korostuu osallistujien yhteinen työskentely ja erilaisten osaamisten yhdistäminen. Kehitteillä olevaa osaamista tuodaan esille, sitä arvioidaan ja opitaan samalla arvioimaan myös muiden osaamista. Sekä opettajat että opiskelijat ovat tutkimuksen perusteella kuitenkin vielä hyvin alussa dialogisen oppimisen taitojen kehittämisessä ja etsimisessä. (Aarnio & Enqvist, 2002.) DIANA-malli on OpinNetin kokemusten ja johtopäätösten jälkeen looginen jatko suunnata kehitystä perinteisten didaktisten elementtien verkkoonsiirtämisestä verkon vuorovaikutuksellisen ja näkyvän prosessin huomioimiseen oppimistyöskentelyssä. Se on lähtökohtaisesti opettajakeskeinen opettajan menetelmällinen työkalu, vaikka toisaalta se pyrkii lähentämään opettajaa ja opiskelijoita yhteiseen yhteisölliseen työskentelyyn DIANA-mallin kokeiluja virtuaalikouluhankkeissa Sähköala, Kokkolan ammattioppilaitoksen sähköosasto (http://www.virtuaalikoulu.kpedu.fi/virtuaalikoulu.htm) Catering-ala, Tampereen ammattiopisto (http://www.tao.tampere.fi/eta/too) Terveysala, Oulaisten terveydenhuolto-oppilaitos (http://www.ppnet.fi/othol/virtuaalikoulu/index.htmll) Metalliala, Turun ammatti-instituutti (ei tietoa www-sivuista) Kaupallinen ala, Oulaisten Instituutti (http://instituutti.yritysnet.com/virtuaalimerkonomi) Sosiaaliala, Espoon terveyden ja sosiaalialan oppilaitos (http://www.etso.eskk.fii- projektit Työssäoppimisen kehittäminen loppuraportti) Vaatetusala, Mikkelin ammattioppilaitos (ei tietoa www-sivuista) Käsi- ja taideala, Mikkelin ammatti-instituutti (ei tietoa www-sivuista) DIANA-mallin kokeiluihin osallistuneiden hankkeiden kokemukset vaihtelivat huomattavasti. Osa kurssien opettajista oli osallistunut jo useampaan 13

14 DIANA-koulutukseen, osalle perehtyminen ja mallin sisäistäminen oli jäänyt pinnallisemmaksi. Ilmeisesti näiden perusteella myös kurssien suunnittelussa ja arvioinnissa painotettiin erilaisia asioita. Kaikissa toteutuksissa ei myöskään ehditty kokeilla mallia kokonaisuudessaan, vaan vain joitakin sen osaelementtejä. (Aarnio & Enqvist, 2002.) Autenttisuuden löytäminen ja ymmärtäminen osaamisen ja sen kehittymisen viitekehykseksi on ilmeisen vaikea haaste. Joissakin hankkeissa sen problematisointiin ei kyetty juuri ollenkaan, toisissa taas tuli ilmi se, kuinka tärkeitä omakohtaiset kokemukset ovat mielekkään keskustelun pohjana ja peilinä. Esimerkiksi pelkkä simulaatio ei riitä autenttisuuden kokemukseksi. Ehkä juuri siksi kokeilut tuntuivat onnistuneen parhaiten nimenomaan työssäoppimisen jaksoihin liitettyinä. (Aarnio & Enqvist, 2002; Vuorela, 2002a.) Mitä paremmin opettajat olivat omaksuneet dialogisen oppimisprosessin ajatuksen, sitä tietoisemmin se oli otettu opetuksen suunnittelun lähtökohtana huomioon. Näin pedagoginen ajattelu ja toiminta muuttuivat oikeasti prosessimaisempaan suuntaan ja verkon kommunikatiivinen luonnetta hyödynnettiin suunnitelmallisesti. Oppimisen lähtökohtina voivat tällöin olla tutkiva ja ongelmakeskeinen lähestymistapa. Opiskelijakeskeisyys myös lisääntyy ja tehtäväpainotteisuus vähenee. Itse dialogin toteuttaminen oli myös paikoin ongelmallista, esimerkiksi käytetty kieli ja ilmaisumuodot ovat vaihtelevia. Dialogisuutta kuitenkin pidetään myös kulttuurisena muutoksena ja luokkatilanteessa sosiaalisesti vetäytyvien mahdollisuutena näyttäytyä aktiivisena toimijana. (Vuorela, 2002a.) 3.4 Virtuaalikouluhanke Virtuaalikoulun kehittäminen on osa valtakunnallista tietoyhteiskuntaohjelmaa (v ) ja sen tavoitteena on kehittää koulujärjestelmämme joustavuutta ja monipuolisuutta tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen. Virtuaalikoulun kehittämisen pohjana ovat jo olemassa olevat hankkeet ja palvelut. Käytännössä verkko-opetusta ja -opiskelua kehitetään paikallisissa, alueellisissa ja valtakunnallisissa virtuaalikouluhankkeissa. (www.minedu.fi) Virtuaalikoulun portaaliin (http://www.edu.fi joka julkistettiin huhtikuussa ITK-konferenssissa, on tarkoitus koota tietoja hankkeiden tuloksista. Portaalille on ajateltu myös muita tehtäviä: se tarjoaisi opiskelumoduuleja, kursseja ja muita opiskelupaketteja sekä koulumuodoittain ja opetussuunnitelmien mukaisesti jäsennettyä oppimateriaalia, virtuaalikoulun tarvitsemia vuorovaikutteisia ohjaus- ja neuvonta-, tuki ja opet- 14

15 tajankoulutuspalveluja, ja toimisi myös hyvien käytänteiden levittäjänä. Tavoitteena on näin myös auttaa jokaisen koulun toiminnan kehittämistä kohti virtuaalikoulua, sillä ajatuksena on, että vuonna 2005 jokainen ammatillista perututkintoa opiskeleva opiskelisi vähintään kaksi opintoviikkoa verkossa opiskelijalähtöisesti, autenttisesti ja dialogisesti (Vuorela, 2002a, Portaaliin sopivia opiskelumoduuleja, tukipalveluja ja oppimateriaaleja ke hitetään laajoissa kehittämishankkeissa. Hankkeiden tarkoituksena on lisäksi hakea ratkaisuja uusien opiskelumuotojen aiheuttamiin ongelmiin ja juurruttaa uusia menetelmiä osaksi koulujen käytäntöä. Tavoitteet kohdistuvat myös koulutuksen järjestäjien rahoitus- ja yhteistyömallien selvittämiseen, samoin kuin opettajien palkkausten periaatteiden selvittämiseen. Tarkoitus olisi saada myös yksityistä sektoria mukaan kehittämistyöhön etenkin opetusaineistojen osalta. (www.minedu.fi) Virtuaalikoulun verkko-opiskeluhankkeet ovat valtakunnallisesti koordinoituja ja tuottavat kurssikokonaisuuksia tietoverkkoon, digitaaliradioon tai digitaalitelevisioon. Verkko-opiskeluhankkeilla pyritään tarjoamaan esimerkiksi työssä oleville aikuisille opiskelumahdollisuuksia mm. ammatillisissa oppilaitoksissa. Tarkoitus on myös, että opiskelija voi suorittaa kursseja tai laajempia kokonaisuuksia myös muissa op pi laitoksis sa. Valtakunnallisten hankkeiden lisäksi virtuaalikoulussa on myös paikallisia tai alueellisia tarpeita varten sovitettuja hankkeita. (www.minedu.fi) Ammatillisia virtuaalikouluhankkeita Työryhmän mielenkiinto kohdistui erityisesti aikuisten ammatilliseen verkko-opetukseen, mutta esim. Edu.fi:n sivuilta löytyvistä virtuaalikouluhankkeiden kuvauksista suurin osa näyttää koskevan ammatillista peruskoulutusta. Muutamissa hankkeissa mainittiin kuitenkin kokeiluista myös aikuisopiskelijoiden kanssa. Hankkeet on jäsennelty ammattitutkinnottain ja -aloittain. Edu.fi:n si - vuilla on myös suunnitelmia ja kuvauksia yksittäisistä opintojaksoista ja kursseista, joita eri koulutusaloilla on suunnitteilla ja joista osaa on jo käytännössä toteutettukin. Osaan näistä kursseista viitataan oheisissa tarkasteluissa. Tarkastelun aluksi on kuvattu suunnitelmia (ja osittain toteutettuja hankkeita) aikuisten ammatillisesta lisäkoulutuksesta verkossa. Hankkeet ovat pääosin suunnitteilla, toisten hankkeitten taustalla on jo kokemuksia mm. OpinNet-projektista. Työryhmämme aiheen näkökulmasta on todet- 15

16 tava, että ainakin hankekuvauksissa materiaalin tuottaminen ja tehtäväkeskeisyys nousevat esille keskeisinä tavoitteina. Muita toteutuksen tapoja ja menetelmiä ei juurikaan tuoda esille. HOPSit mainitaan, mutta lähestymistapa on silti vahvasti opettaja- ja suorituskeskeinen. Ravintola- ja suurtalouskokin ammattitutkinto (www-kotisivu tulossa Hämeenlinnan ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen sivuille) Viiden oppilaitoksen verkosto. Riskeinä opettajat epäilevät mm. opiskelijoiden puuttuvia valmiuksia ja motivaatiota. Taustaoletuksena he toteavat jo olemassa olevan materiaalin ja tehtävistön olevan valmiina siirrettäväksi virtuaaliseen oppimisympäristöön (jokaisella oppilaitoksella oma) päivityksen jälkeen. Konkreettisempia suunnitelmia ei vielä ole. Levyseppä-hitsaajan ja koneistajan ammattitutkinto (vastuuoppilaitos Innova Länsi-Suomen aikuiskoulutuskeskus ei tietoa www-sivuista) Viiden oppilaitoksen verkosto. Tavoitteena on materiaalin tuottaminen pyritään kattavaan oppimislähteistöön. Tämän vuoden tavoitteena mm. virtuaalisten mahdollisuuksien sisällyttäminen sivustoon (tehtävät, keskustelu verkossa, muu vuorovaikutus). Pyritään metallialan ja elinkeinoelämän yhteistyön kehittämiseen ja monipuolistamiseen. Vartijan ammattitutkinto (http://www.tuakk.net/vat ja Neljän oppilaitoksen verkosto. Mahdollisuus suorittaa opintokokonaisuuksien osia virtuaalisesti. Tavoitteena on oppilaitosten ja turva-alan yrittäjien yhteistyön parantaminen. Tavoitteena on tuottaa opiskelukokonaisuuksia/materiaaleja/tehtäviä. Tavoitteena on HENSU- ja HOPS-käytäntöjen verkko-oppimisympäristöön vieminen Kokemusten vaihto tutoroinnista ja ohjaamisesta on tärkeätä. Aikaisempien kokemusten perusteella on todettava seuraavia asioita: opiskelijat ovat yleensä nuoria ja hiljaisia verkossa, lähdetään hopseista ja pyritään päätymään ropseihin (ryhmä..) (Ruohola, 2002.) 16

17 Tietojenkäsittelyn ammattitutkinto (hankkeista laaditaan kotisivut) 10 oppilaitoksen verkosto Tavoitteena on verkko-oppimisympäristön luominen tietojenkäsittelyn ammattitutkinnon valmistavaan koulutukseen ja näyttöihin niiltä osin kuin se on pedagogisesti ja teknisesti mahdollista ja järkevää. LearningSpace on jo tuttu ympäristö (OpinNet). Open source -materiaalit ja mallitehtävistöt tallennetaan oppimisympäristöriippumattomaan webbikanisteriin. Sisällöt on muokattavissa oppilaitosten ja opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden mukaisiksi. Aikaisempien kokemusten perusteella on todettava seuraavia asioita: verkko-opiskelu sopii parhaiten oppisopimuskoulutukseen ja työn ohessa opiskeleville, henkilökohtaistaminen näkyy esimerkiksi opiskeluun käytettävässä ajassa. (Kestilä, 2002.) Taloushallinnon ammattitutkinto (ei tietoa www-sivuista) Viiden oppilaitoksen verkosto. Tavoitteena on vuoden 2001 loppuun mennessä materiaalien tuottaminen tutkinnonosittain ja virtuaalisen opetuksen käynnistäminen. Vuonna 2002 jokainen oppilaitos vastaa oman tutkinnonosan näyttöjen kehittämisestä. Yhteistyönä kehitetään arviointia ja testataan pedagogista toimivuutta. Valinnainen yrittäjyysosa (ei tietoa www-sivuista) 11 oppilaitoksen verkosto portaalissa on valinnainen yrittäjyysosa (ei kuulu ammattitutkintoon valmistavien koulutusten ops:iin, vaan lähtökohtana on yksittäisten opiskeljoiden hopsit). Tavoitteena on tuottaa paitsi asianmukainen sisältö, myös toiminnallisesti aito oppimisympäristö. Tuotossuunnitelmissa otetaan huomioon sisältöjen ja materiaalien yms. lisäksi myös oppimisprosessin kuvaus ja ohjausprosessin kuvaus. Ensimmäisen version testaus Ohjauksen tarpeen ja toteuttamisen arviointi (resurssien vähyys tarjonnan kilpailukykyisyys: tavoite kehittää kokonaispalvelu, jossa yhdistyvät niin koulutus, ohjaus kuin näytöt) Yrittäjän ammattitutkinto (www-sivusto suunnitteilla) Kahdeksan oppilaitoksen verkosto. 17

18 Tavoitteena on standardin kehittäminen yrittäjän ammattitutkintoon valmistavalle koulutukselle. Taustalla on jo kokemuksia OpinNetistä. Siivoustyönohjaajan virtuaalikoulu (http://www.tuakk.net/sto) Viiden oppilaitoksen verkosto. On tuotettu tutkintoon valmistavia verkko-oppimistehtäviä, joita on jo testattu. Taustalla on jo kokemuksia OpinNetistä. Aikaisempien kokemusten perusteella on todettava seuraavia asioita: Opiskelijat ovattyössä olevia tai oppisopimuksella opiskelevia vuotiaita ammattikouluttamattomia naisia, joilla ei ole tietoteknisiä taitoja. Verkossa ohjeistusmateriaalia, teoria (sisältömateriaali) ja oppimistehtävät, startti lähipäivänä (HOPS, HENSU), annetaan mahdollisuus vuorovaikutukseen verkossa opettajien ja työnohjaajien kanssa. Se ei kuitenkaan toimi. Opiskelijat haluaisivat vuorovaikutusta lisää, mutta esteiksi mainittiin opiskelun vaativuus ja omaehtoi - nen tahti. Vuorovaikutuksen ja ohjauksen kehittämiselle on tarvetta. Ohjaus ei ilmeisesti vastaa opiskelijoiden tarpeita ja toiveita. (Sirola, 2002.) Ammatillisen peruskoulutuksen virtuaalihankkeita esitellään sivuilla jo moniakin. Näistäkin hankkeista osa on aivan alkutaipaleella, osa on jo käytännössä koeteltuja. Suurin osa hankkeista on nuorisoasteen koulutusta, mutta osaa on kokeiltu myös aikuisryhmien kanssa, myönteisin kokemuksin. Liiketalouden perustutkinto Merkonomin virtuaalikoulu (http://edu.kuusamo.fi/merkonomii) 12 oppilaitoksen verkosto. Ensimmäiset kurssit järjestettiin yhdeksän oppilaitoksen välisenä vaihtokauppana. Aloitettiin oppimateriaalin tuotannolla; nyt tavoitteet ovat opetuksen laadullisessa kehittämisessä. Kuusamon kauppaoppilaitoksen sivuilta pääsee vierailijana tutustumaan opintojaksojen WebCT-toteutuksiin (http://edu.kuusamo.fi/kai/virtuaali koulu). Asiakirjakurssin WebCT-ympäristöstä löytyvät opettajan ohjeet, materiaalit ja harjoitustehtävät (palautus sähköpostitse opettajalle, samoin kuin opettajan palaute). Keskustelualue on annettu opiskelijoiden mahdollisuudeksi, mutta heikoin tuotoksin. 18

19 Oulaisten Instituutin (http://instituutti.yritysnet.com/virtuaali merko nomi) virtuaalikurssi Kaupallisen alan kulttuuri ja etiikka on ollut mukana DIANA-kokeilussa. Ks. DIANA-esimerkit. Muitakin verkkokursseja löytyy. Oulun kauppaoppilaitoksen (http://oko.osakk.fi/ yrttinet/www/frame. htm) verkko-opetus noudattaa samaa tyyliä kuin Kuusamon esimerkki ohjeineen, materiaaleineen, harjoitustehtävineen, mutta se on vapaasti www-sivuilla saatavissa. Sivut on animoitu levottomasti. Kokemuksista koottua: Verkko-opiskelun ei todettu olevan paras tapa paikata kesken jääneitä lähiopintoja, nuoret opiskelijat olisivat kaivanneet lähiohjausta. Raahen Porvari- ja Kauppakoulussa ( toimitaan verkko-opetuksessa non-stop -periaatteella: materiaali, harjoitukset ja tehtävät ovat verkossa ja vuorovaikutus opettajan ja oppilaan välillä hoituu sähköpostitse. Salon kaupan ja terveyden ammattiopistossa ( pohditaan käytännön ratkaisumalleja virtuaaliopinnoille. Salon alueen yhteistyöverkoston virtuaalikoulusta (http://www.salonopetus.fi:8000/ virtuaalikoulu/sivusto/main.htm) löytyy esimerkkejä ja raportteja mm. liike-elämän kieltenopetuksesta verkossa. Niissä on toteutettu ongelmaperustaista oppimista. Esimerkiksi Seinäjoen palvelualojen oppilaitoksen (http://www.sepo.fi/ virtuaalimerkonomin opintoihin ei pääse tutustumaan ilman WebCT:n käyttäjätunnusta, sisältö on esitelty.rtf-tiedostona. Kokemuksista koottua: Kurssi oli puhdas verkkokurssi alussa lyhyt perehdytys WebCT: hen. Opiskelu jaettiin kahden viikon mittaisiin moduuleihin, joiden päättyessä tsätti. Moduulien aikana opiskelijat tekivät materiaaliin liittyviä tehtäviä, jotka palautettiin sähköpostitse (myös palautekanavana sp.). Tavoitteena ei kuitenkaan ollut kehittää materiaalia, vaan menetelmiä materiaalin opiskelemiseksi ja työstämiseksi verkkoon. Opiskelijat olivat motivoituneita, mutta osa luovutti huomattuaan kurssin vaativan itsenäistä otetta ja vastuullisuutta. Opiskelun mielekkyys todettiin suoraan verrannolliseksi tietoteknisiin taitoihin. Kurssia kokeiltiin myös aikuisryhmällä, jolla se näytti toimivan paremmin (pitkäjännitteisyys ja verkko-opiskelun opiskeluintoa kasvattava vaikutus). Tietojenkäsittelyn perustutkinto Datonomin virtuaalikoulu (http://www.datanomi.net) Kahdeksan oppilaitoksen verkosto. Toteutettuja opintojaksoja on lähinnä Espoon liiketalouden instituutissa 19

LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA?

LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA? OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 94 TUTKIMUKSIA Marko Kortetmäki LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA? Opetuskokeilu Turun ammattikorkeakoulussa TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA 94 Turun

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta C 9 Irma Mänty ja Pasi Nissinen IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 9 Ideasta toteutukseen - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE

VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE Teija Lehto (toim.) VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE Sotefo-hankkeen parhaat käytännöt Teija Lehto (toim.) Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 60. Tampere

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Ammatillinen erityisopetus, 2/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. NÄKÖKULMIA

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille. AiHe-projekti

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille. AiHe-projekti HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille AiHe-projekti Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille -kirjanen on syntynyt

Lisätiedot

R A P O R T T I. Näyttötutkinnot verkkoympäristössä -muistio kokemuksista ja käytännöistä (20051109) OPETUSHALL ITUS UTBILDNINGSS T YRELSEN

R A P O R T T I. Näyttötutkinnot verkkoympäristössä -muistio kokemuksista ja käytännöistä (20051109) OPETUSHALL ITUS UTBILDNINGSS T YRELSEN R A P O R T T I Näyttötutkinnot verkkoympäristössä -muistio kokemuksista ja käytännöistä (20051109) OPETUSHALL ITUS UTBILDNINGSS T YRELSEN SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 HANKKEEN VETÄJÄN PUHEENVUORO...

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

Verkko-opetus ammatti-instituutissa

Verkko-opetus ammatti-instituutissa Forssan ammatti-instituutin opiskelijoiden ja opettajien näkemyksiä verkko-opetuksesta Opinnäytetyö Teknologiaosaamisen johtaminen Hämeenlinna 21.4.2007 Marko Ruusiala OPINNÄYTETYÖ Teknologiaosaamisen

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

AIKUISOPISKELUN HENKILÖKOHTAISTAMISESTA AIKUISKOULUTUKSEN HENKILÖKOHTAISTAMISEEN. AiHe-projektin kokonaisarvioinnin loppuraportti

AIKUISOPISKELUN HENKILÖKOHTAISTAMISESTA AIKUISKOULUTUKSEN HENKILÖKOHTAISTAMISEEN. AiHe-projektin kokonaisarvioinnin loppuraportti Timo Spangar & Esa Jokinen AIKUISOPISKELUN HENKILÖKOHTAISTAMISESTA AIKUISKOULUTUKSEN HENKILÖKOHTAISTAMISEEN AiHe-projektin kokonaisarvioinnin loppuraportti Opetushallitus ja tekijät Kansi: Studio Viiva

Lisätiedot

Hyvässä kasvussa. Irja Leppisaari Pekka Ihanainen Anne Nevgi Veli-Matti Taskila Tarja Tuominen Seppo Saari

Hyvässä kasvussa. Irja Leppisaari Pekka Ihanainen Anne Nevgi Veli-Matti Taskila Tarja Tuominen Seppo Saari Irja Leppisaari Pekka Ihanainen Anne Nevgi Veli-Matti Taskila Tarja Tuominen Seppo Saari Hyvässä kasvussa Yhdessä kehittäen kohti ammattikorkeakoulujen laadukasta verkko-opetusta KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Kokemuksia syrjäytymisen ehkäisy -projektien tuloksista ja toteuttamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa Leena Nikander ja Juha Lahtinen (toim.) Hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET Vertaileva tutkimus interaktiivisten laitteiden soveltuvuudesta opetuskäyttöön Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Ohjaustoiminnan koulutusohjelma Lahdensivun kampus, 11.5.2012

Lisätiedot

AiHe enemmän kuin aihioita aikuisopiskelun henkilökohtaistamiseen

AiHe enemmän kuin aihioita aikuisopiskelun henkilökohtaistamiseen Timo Spangar, Esa Jokinen ja Karin Filander AiHe enemmän kuin aihioita aikuisopiskelun henkilökohtaistamiseen AiHe-projektin kokonaisarviointi 2003 2004 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman Kansi:

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA Pro Gradu tutkielma Päivi Kuvaja Kasvatustieteiden tiedekunta Aikuiskasvatus Leo Pekkala

Lisätiedot

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Sisältö Alkusanat... 2 1 Johdanto... 3 1.1 Opetuksen ja oppimisen

Lisätiedot

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander Uusien mediateknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa ja opetuksessa Kuusio

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 12/2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 Tuula Nyström EDUSKUNNAN

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota ISBN 978-952-272-778-7 Nimike Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota - selvitys Julkaisijat Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot