JOUKKOLIIKENNESTRATEGIA ELI TARINA TUUSULAN JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISESTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOUKKOLIIKENNESTRATEGIA ELI TARINA TUUSULAN JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISESTÄ 17.2.2015"

Transkriptio

1 JOUKKOLIIKENNESTRATEGIA ELI TARINA TUUSULAN JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISESTÄ

2 JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHTANA OVAT KUNNAN ARVOT, STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT, KEINOT NIIDEN SAAVUTTAMISEKSI SEKÄ TAVOITTEET Kunnan arvot Päämäärät Päämääriin liittyvät keinot 2

3 KUNTALAISET ODOTTAVAT JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISEEN PANOSTAMISTA Liikennejärjestelmän kehittämiseen käytössä olevien määrärahojen tulee painottua julkisen liikenteen kehittämiseen, ei niinkään yksityisautoilun sujuvoittamiseen. 0 (1 = Täysinerimieltä, 4 = Täysinsamaa mieltä) EOS Kaikki (KA:3.003, Hajonta:0.968) (Vastauksia:1160) Tuusulan tulee liittyä HSL:ään (Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä). Tällöin julkista liikennettä suunniteltaisiin alueella kokonaisuutena. Käytössä olisi HSL-alueen yhtenäinen lippujärjestelmä ja vaihtoyhteydet toimisivat paremmin. Jäsenyys maksaisi reilu 3 miljoonaa vuosittain, nyt kunta käyttää julkisen liikenteen ostoihin ja tukiin noin vuosittain (1 = Täysinerimieltä, 4 = Täysinsamaa mieltä) EOS Kaikki (KA:2.909, Hajonta:1.07) (Vastauksia:1161) Lähde: Kuntalaiskysely

4 KUNTALAISTEN NÄKEMYKSET JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISKOHTEISTA PAINOTTUVAT TYÖ- JA KOULUMATKALIIKENTEESEEN Työmatkalaiset (96/177) Kehittämiskohteet: 1. Enemmän viikonloppu- ja iltavuoroja 2. Liittyminen HSL:een 3. Aikataulujen synkronointi junaliikenteen kanssa Koulu- tai opiskelumatkalaiset (68/177) Kehittämiskohteet: 1. Tiheämmät aikataulut, lisää vuoroja (erit. viikonloput) 2. Aikataulujen pitävyys 3. Lippujärjestelmän yhtenäistäminen (HSL:n kanssa) Vapaa-ajan matkalaiset (7/177) Kehittämiskohteet: 1. Yhdistyminen seutuliikenteeseen (liittyminen HSL:een) 2. Enemmän vuoroja ruuhka-ajan ulkopuolelle, viikonlopuille ja illoille Asiointimatkalaiset (6/177) Kehittämiskohteet: 1. Yhdistyminen seutuliikenteeseen (liittyminen HSL:een) 2. Enemmän viikonloppu- ja iltavuoroja Lähde: Joukkoliikenteen Kehittämiskohteet haastattelututkimuksen mukaan (10/2013) 4

5 VUONNA 2013 PANOSTUKSET JOUKKOLIIKENTEESEEN OLIVAT KUUMA-KUNNISSA SAMANSUURUISIA Tuusula Nurmijärvi Sipoo Mäntsälä Avoin joukkoliikenne 1,70 M Koulukuljetukset 1,47 M Sosiaalitoimen kuljetukset 1,16 M Avoin joukkoliikenne 1,57 M Koulukuljetukset 2,63 M Sosiaalitoimen kuljetukset 1,04 M Avoin joukkoliikenne 1,69 M Koulukuljetukset 0,85 M Sosiaalitoimen kuljetukset 0,63M Avoin joukkoliikenne 0,38 M Koulukuljetukset 1,22 M Sosiaalitoimen kuljetukset 0,61 M YHTEENSÄ 4,33 M YHTEENSÄ 5,23 M YHTEENSÄ 3,17 M YHTEENSÄ 2,21 M Kustannus /vuosi Kustannus /asukas Avoin joukkoliikenne Koulukuljetukset Sosiaalitoimen kuljetukset 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 18,7 59,4 29,6 38,0 63,9 25,2 89,2 45,1 33,3 44,6 38,5 30,4 Henkilökuljetusten kustannusvertailua naapurikuntiin (vuoden 2013 tilanne) 5

6 MUTTA MERKITTÄVÄÄ LISÄPANOSTUSTA JOUKKOLIIKENTEESEEN ON JO TEHTY NAAPURIKUNNISSA! Nurmijärven sisäisestä ja pääkaupunkiseudulle suuntautuvasta liikenteestä on muodostettu suuri käyttöoikeussopimus, jonka UUDELY on kilpailuttanut vuosille (sopimukseen sisältyy optio vuodesta 2018). Käyttöoikeussopimus astui voimaan vuoden 2015 alusta. Liikennöitsijä suunnittelee asetettujen palvelutasotavoitteiden mukaisen tarjonnan ja tuottaa sen mukaisen liikenteen määrätyillä asiakashinnoilla. Lipputuloriski mutta myös mahdollinen hyöty matkustuksen lisääntyessä kohdistuu liikennöitsijälle. Kustannustaso nousee aiemmasta lipputukeen ja ostoliikenteeseen perustuneesta järjestelystä, mutta myös tarjonta on lisääntynyt korkeimman palvelutason alueilla. Sopimuksen vuosihinta on noin 3,4 M. Nurmijärven kunta maksaa noin 90 % tästä kustannuksesta ja UUDELY noin 10 %. UUDELYn osuus on euromääräisesti samalla tasolla kuin ennen uudistusta. Kunnan kustannukset ovat noin kaksinkertaiset verrattuna vanhaan lainsäädäntöön perustuneeseen järjestelmään. Sipoo on liittynyt HSL:ään HSL on suunnitellut ja kilpailuttanut Sipoota palvelevaa liikennettä vanhojen siirtymäajan liikennöintisopimuksiin perustuneiden palveluiden poistuessa. Tarjonnan painopistettä on siirretty osittain liityntäyhteyksiin Keravan rautatieasemalle. Ilta ja vkl-liikennettä on lisätty. Luonnollisesti kaikki HSL:n lipputuotteet ovat sipoolaisten käytettävissä. HSLn talousarvion 2015 mukainen Sipoon kuntaosuus on hieman vajaat 2,5 M. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosien 2016 ja 2017 kuntaosuuksien arvioidaan olevan 3,2 M ja 3,4 M. Vuodesta 2013 vuoteen 2017 Sipoon avoimen joukkoliikenteen kustannukset kaksinkertaistuvat. Avoimen joukkoliikenteen kustannuskehitys naapurikunnissa (vuoden 2015 alun tilanne) 6

7 LIIKKUMISTARPEET OVAT MUUTTUMASSA NIIN LYHYELLÄ KUIN PITKÄLLÄKIN AIKAVÄLILLÄ Siirtymäkausi (lyhyt aikaväli) Vakiintumisen kausi (keskipitkä aikaväli) Pitkän aikavälin muutokset Liikkumistottumukset lähes ennallaan Informaatiopalvelut ja tietoisuus tarjonnasta lisääntyy Nykykalusto Tarpeet ja kyky liikkumisen optimointiin lisääntyvät Liikkumisen tarjonta palveluna lisääntyy Uudet liikkumismuodot ja tavat Uutta kalustoa Liikkumisen henkilökohtainen optimointi ja liikkumismuotojen priorisointi arkipäiväistyvät Liikkumisen budjetti (vrt. hiilijalanjälki) Mahdollisuudet ja keinot viisaan liikkumisen toteuttamiseen olemassa Liikkumiseen käytettävä kalusto mukautunut muutoksiin 7

8 JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN YLEISET MUUTOSTRENDIT LUOVAT ULKOISTA PAINETTA Toimintaympäristön muutostrendeinä tunnistettiin seuraavat Tuusulaan vaikuttavat tekijät Ruuhkaisuuden kasvu Joukkoliikenteen huomiointi strategisessa väyläsuunnittelussa Helsingin väyläbulevardien merkitys ja heijastusvaikutukset (Hidastaa autoliikennettä -> ohjaa raideliikenteen käyttöön) HSL:n symbolinen merkitys asukkaiden/asiakkaiden houkuttelussa Kevyen liikenteen ja ulkoilureittien merkitys erityisesti nuorille Uusien ratkaisujen mahdollistaminen ja kunta kokeilualustojen tarjoajana Raideliikenteen korostuminen 4. maakuntakaavassa ja tarve panostaa syöttö-/liityntäliikenteeseen Tuusulassa 8

9 MUUTOSPAINE JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISEKSI TULEE MONELTA SUUNNALTA Voiko kestävästi kehittyvä kunta olla panostamatta joukkoliikenteeseen? Äänestävätkö asukkaat jaloillaan? Joukkoliikennestrategia? Ovatko naapurikunnat houkuttelevampia tulevaisuudessa? Pystyykö Tuusula vastaamaan toimintaympäristön muutostrendeihin? 9

10 JOHTOPÄÄTÖS: TUUSULA TARVITSEE KUNNIANHIMOISEN VISION JOUKKOLIIKENTEELLE JA TAVOITTEELLISEN STRATEGIAN VISION TOTEUTTAMISEKSI 10

11 Investoinnit joukkoliikenteeseen tuottavat säästöjä väyläinvestoinneissa Kilpailukykyisen palvelutason turvaamiseksi avoimen joukkoliikenteen budjetin lisääminen 1,5 M -> 3 M (v. 2016) Joukkoliikennemyönteinen kaavoittaminen toteuttaa kuntastrategiaa (YK2040) Joukkoliikenne on hyvä ympäristöteko Kunnan sitoutuminen rahoituksen jatkuvuuteen ja uudet rahoitustavat Kuntastrategian toteuttaminen joukkoliikennestrategialla Matkaketjujen kehittäminen ja hallinta Sujuva arki ja joukkoliikenteen palvelutason vakaus Asiakaslähtöisyys kuntarajat ylittävissä palveluissa Taksa-, lippu- ja informaatiojärjestelmien palvelevuuden parantaminen Kehitämme yhteistyötä sujuvan liikkumisen edistämiseksi Joukkoliikenteen palvelutaso paranee TUUSULAN JOUKKOLIIKENNESTRATEGIA Joukkoliikenne tuottaa lisäarvoa Visio 2040: Viisas liikkuminen on ensisijainen liikkumisvalinta 80 % kuntalaisista Kuntalaisyhteistyö Kunnan henkilö- ja pientavarakuljetusten sekä kuntalaisten työ- ja asiointimatkojen yhdistäminen Visio 2020: Tuusulan taajamissa 20% matkoista tehdään joukkoliikenteellä Kuntalaisnäkökulma Kuntanäkökulma Yhteistyönäkökulma ELY/HSL yhteistyö suunnittelussa Kevytväylät ja ulkoilureitistö sujuvan viisaan liikkumisen tukena Kuntien välinen yhteistyö Kokeilualustat ja pilotointi kumppanien kanssa Maankäytön suunnittelu luo edellytykset hyvälle joukkoliikenteelle 11

12 JOUKKOLIIKENNESTRATEGIAN LOGIIKKA Strategian perusteella tulee laatia konkreettiset toimenpiteet, joilla visio saavutetaan! Visio 2040: Visio 2020: Viisas liikkuminen on Tuusulan taajamissa ensisijainen 20% matkoista tehdään liikkumisvalinta joukkoliikenteellä 80 % kuntalaisista Joukkoliikenteen yhteistyötä Kehitämme Joukkoliikenne palvelutaso liikkumisen sujuvan tuottaa lisäarvoa paraneeedistä- miseksi Sujuva arki ja joukkoliikenteen palvelutason vakaus Visio asettaa joukkoliikenteelle kunnianhimoiset tavoitteet sekä lyhyelle (2020) että pitkälle (2040) aikavälille Visio jäsentyy tavoitetiloihin, kolmesta eri näkökulmasta Tavoitetilojen saavuttaminen edellyttää strategisten päämäärien saavuttamista Konkreettisia hankeaihioita strategian tavoitetilojen toteuttamiseksi 12

13 VISION JA STRATEGIAN PERUSTELUT Tuusulan joukkoliikennestrategian tavoitteena on ohjata panostuksia kunnan joukkoliikenteen radikaaliin kehittämiseen, joka edellyttää henkilökuljetusten tarkastelua yhtenä kokonaisuutena. Strategian visiolausekkeet ovat tarkoituksellisesti muotoiltu erittäin kunnianhimoisiksi, koska Tuusula haluaa säilyttää kilpailukykynsä ja vahvistaa vetovoimaansa houkuttelevana asuinkuntana Helsingin seudulla. Tuusula profiloituu tämän strategian toteuttamisella joukkoliikennemyönteisenä kuntana, jossa joukkoliikenteen kehittämisen kautta siirrytään kohti viisaan liikkumisen tukemista ja aktiivista liikkumista. MÄÄRITELMÄT Joukkoliikenne tarkoittaa julkista liikennettä, jossa samalla kulkuvälineellä kulkee useita toisilleen vieraita ihmisiä yhtä aikaa. Joukkoliikenne tarjoaa tavan liikkumiseen niin, että matkustajan ei tarvitse omistaa, vuokrata tai ajaa omaa kulkuvälinettä. Joukkoliikenne on yleensä reitti- ja aikataulusidonnaista lukuun ottamatta kutsujoukkoliikennettä ja osin palveluliikennettä. Matkustajien ottaminen ja jättäminen tapahtuu yleensä erikseen merkityillä pysäkeillä tai terminaaleissa. Viisaalla liikkumisella tarkoitetaan ympäristön ja yhteiskunnan kannalta suotuisia kulkutapoja, jotka ovat myös taloudellisia, sujuvia ja turvallisia sekä liikkujan terveyttä kohentavia. Ensisijaisia kulkutapoja ovat kävely, pyöräily ja joukkoliikenne. Mikäli henkilöauton käyttö on välttämätöntä, viisas liikkuja suosii auton yhteiskäyttöä, kimppakyytejä ja liityntäpysäköintiä. Liikkumisen ohjaus (Mobility Management) tarkoittaa viisaan liikkumisen edistämistä muun muassa neuvonnalla, markkinoinnilla, liikkumisen suunnittelulla sekä palvelujen koordinoinnilla ja kehittämisellä. Tavoitteena on vähentää yksin omalla autolla ajamista. Määritelmien lähteet: Liikennevirasto; Motiva; Wikipedia 13

14 MAHDOLLISIA JATKOHANKKEITA 1. HSL:en liittymisen hintatiedon päivittäminen, kustannusperusteiden avaaminen ja liittymisen vaikutusten täsmentäminen sekä päätös liittymisestä (kyllä/ei) 2. Suorat bussilinjat vs. liityntälinjat raideliikenteeseen; hyötyjen ja haittojen arviointi sekä tarvittavat päätökset 3. Kimppa-autoilun lisääminen; kimppakyytiportaali Tuusulan www-sivuille; kunta kimppakyytien aktiivisena sysäyttäjänä 4. Lähiliikenne polkupyörillä, kevyen liikenteen verkosto ja väylät; kunnalle kevyen liikenteen strategia 5. Robottiautoilun pilotointi 6. Automaattibussiliikenteen pilotointi 7. Liityntäliikenteen ja pysäköinnin kehittäminen (myös kevyt liikenne); rahoitus, toteutustavat, yhteistyö 8. Joukkoliikenteen vaatimat kustannukset mukaan kaavatalouslaskelmiin 9. Pilotit ja kokeilualustat esim. avoimen datan hankkeen kautta; kumppanuuskartoitus 10. Henkilökuljetusten suunnittelun yhdistäminen kunnan sisällä, yhteinen suunnittelu ja budjetointi 11. Yhteiskäyttöautoilun sysäyttäminen liikkeelle kumppanuusperiaatteella. Strategiaa tukevia hankkeita tulee aktiivisesti ja määrätietoisesti käynnistää, kehittää sekä ylläpitää, jotta vision toteutuminen on mahdollista! 14

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle VR-Yhtymä Oy 2009 Kohti uutta liikennepolitiikkaa Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle Ohjelmia ja strategioita 1/2013 Kohti uutta liikennepolitiikkaa

Lisätiedot

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN LIIKKUMISEN OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN HYVINKÄÄLLÄ SISÄLTÖ JOHDANTO A. TOIMENPITEIDEN

Lisätiedot

Kestävän liikkumisen suunnitelmien eurooppalainen konsepti Planning for People

Kestävän liikkumisen suunnitelmien eurooppalainen konsepti Planning for People Kestävän liikkumisen suunnitelmien eurooppalainen konsepti Planning for People Uusia välineitä kestävän liikkumisen suunnitteluun-seminaari Helsinki, 18. syyskuuta 2012 Maija Rusanen Itämeren kaupunkien

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin'

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan hallitus tavoittelee Suomea, joka on maailman eturintamassa

Lisätiedot

1 2007 Paikallisliikenne

1 2007 Paikallisliikenne 1 2007 Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O 57. UITP:n kansainvälinen joukkoliikennekongressi Helsingissä 20.-24.5.2007 Paikallisliikenne 1/2007 SISÄLTÖ 57. UITP:n

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Helsingin kaupunki Talous- ja

Lisätiedot

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Julkaisulupa:03042 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus PL 233 40101 JYVÄSKYLÄ Puhelinvaihde (014) 624 211 Jyväskylän kevyen

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

19 9.6.2011 Kirkkonummen linjastosuunnitelma 2013 2017 www.hsl.fi

19 9.6.2011 Kirkkonummen linjastosuunnitelma 2013 2017 www.hsl.fi 19 9.6.2011 Kirkkonummen linjastosuunnitelma 2013 2017 www.hsl.fi HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja: Ville Lepistö,

Lisätiedot

AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative. Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä

AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative. Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä Esipuhe Tämä selvitys on tehty Insinööritieteiden koulun dekaanin Petri Varstan toimeksiannosta. Selvityksen

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 Kylärakenneohjelma Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 SISÄLTÖ 1. LÄHTÖKOHDAT... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN TARKOITUS... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN OVAT RAKENTANEET VALTUUTETUT JA KYLIEN ASUKKAAT... 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Naantalin maankäytön kehityskuva 2035

Naantalin kaupunki Naantalin maankäytön kehityskuva 2035 Naantalin kaupunki Naantalin maankäytön kehityskuva 2035 (osa) Kehityskuvavaihtoehdot 1.6.2011 Maankäytön kehityskuvan asiakirjat Osa I Lähtökohdat ja tavoitteet (väliraportti 1) 1 Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät Juha Harju, Seinäjoen kaupunki Tekijät: Laura Lundgren & Niina Huovari 2010 Sisällysluettelo 1.0 Alkusanat... 3 2.0 Johdanto...

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Ottaako uusi liikenneministeri mallia Kreikasta? "Liikkumisesta tulossa palvelu"

Ottaako uusi liikenneministeri mallia Kreikasta? Liikkumisesta tulossa palvelu Ottaako uusi liikenneministeri mallia Kreikasta? "Liikkumisesta tulossa palvelu" Ministeri Henna Virkkunen (kok). Martti Kainulainen Julkaistu: 12.6.2014 Suomen ja Kreikan liikenneministerit ja komission

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot