Tietomallien hyödyntäminen työnjohdon tehtävissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietomallien hyödyntäminen työnjohdon tehtävissä"

Transkriptio

1 NCC Rakennus Oy:n ja Metropolia ammattikorkeakoulun yhteistyöprojekti Syyslukukausi Tietomallien hyödyntäminen työnjohdon tehtävissä TAVOITE Yhteistyöprojektin tavoitteena oli lisätä tietoutta rakennuksen tietomallien hyödyntämisestä ja antaa opiskelijoille mahdollisuus tutustua tietomallien hyödyntämiseen rakennusprojektin tuotantovaiheen näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena oli saada palautetta tuotannossa käytettyjen ilmaisohjelmistojen käytettävyydestä henkilöiltä, jotka eivät itse käytä varsinaisia suunnitteluohjelmistoja päivittäisessä työssään. TOTEUTUS Projekti toteutettiin NCC Rakennuksen ja Metropolian yhteistyönä. Oppilaitos vastasi kurssin sisällöstä, koulutuksesta, tietomallinnuksen perusopetuksesta sekä harjoitustehtävien annosta ja ohjauksesta. NCC Rakennus antoi opiskelijoiden käyttöön projektin ajaksi todellisen tietomallinnetun kohteen tietomallit, malleista tuotettuja määrälistauksia sekä aluesuunnitelman laatimiseen tarvittavat objektit. NCC Rakennuksen VDCtiimiläiset perehdyttivät opiskelijat kahden ilmaisohjelman, Tekla BIMsightin ja Google Sketchupin, käyttöön. Lisäksi oppilaitos perehdytti opiskelijat juuri oppilaitokselle saatuun Solibri Model Checker -ohjelmaan. Yhteistyöprojekti aloitettiin tilaisuudella, jossa case -projektissa työskentelevät, NCC Rakennuksen ja sen sidosryhmien henkilöt kertoivat tietomallien hyödyntämisestä oman roolinsa näkökulmasta. Tämän jälkeen NCC Rakennuksen VDC -tiimi perehdytti opiskelijat ohjelmien käyttöön. Oppilaitos antoi opiskelijoille kurssin sisältöön kuuluvat harjoitustehtävät, joiden tekemisessä oppilaiden tuli hyödyntää annettuja tietomalleja sekä annettua oheismateriaalia mahdollisimman laajasti. Kurssiin liittyen järjestettiin kaksi välitapaamista, joissa opiskelijoilla oli mahdollisuus kysyä sekä tuotannonsuunnitteluun ja toteutukseen että tietomallien hyödyntämiseen liittyviä kysymyksiä ja saada lisäohjeistusta NCC Rakennuksen projektihallinnan ja VDC -tiimin henkilöstöltä. TULOKSET Projektin lopuksi pidettiin loppuseminaari, jossa opiskelijat esittelivät harjoitustyönsä ja kertoivat kuinka tietomalleja ja aineistoa oli työssä hyödynnetty sekä antoivat palautetta ohjelmien käytöstä. Seminaarin päätteeksi VDC -tiimi kävi vielä kaikki lopputyöt ja niiden raportit läpi ja antoi jokaiselle ryhmälle kirjallisen palautteen. Ryhmien raportit ovat tämän dokumentin liitteenä. Kaiken kaikkiaan yhteistyö projektin aikana oli antoisaa ja vahvisti selkeästi näkemystä siitä, että tietomallinnus tuotannon työkaluna on arkipäiväistymässä kovaa vauhtia. NCC Rakennus Oy, VDC -tiimi

2 Marko Jokinen, Suvi Höyden, Aki Kaakinen ja Tero Huovinen Määrälaskennan raportti Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari (AMK) Rakennusalan työjohto Projektityö

3 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Tietomallin käyttö määrälaskennassa Lähtötiedot Tehtävä Työn eteneminen Tietomallien hyöty 5

4 Sivu 1 of 5 1 Johdanto Syksyn työmaaprojektissa tutustuttiin tietomallien hyödyntämiseen rakentamisessa. Kurssin alussa opiskeltiin Tekla BIMsightin ja SketchUpin käyttöä sekä niiden soveltamista työmaajohdon näkökulmasta katsottuna. Näiden ohjelmien avulla projektinhallinta helpottuu. Kiinteistöjen ja rakennusten mallinnuksen tavoite on suunnittelun ja rakentamisen laadun, tehokkuuden, turvallisuuden ja kestävän kehityksen mukaisen hankeja elinkaariprosessin tukeminen. Tietomalleja hyödynnetään koko rakennuksen elinkaaren ajan, lähtien suunnittelun alusta ja jatkuen vielä rakennusprojektin jälkeenkin käytön ja ylläpidon aikana. Rakennuksen tietomallien avulla määrälaskentaa saadaan tehostettua ja määrätietoja saadaan helpommin hyödynnettyä. Tietomalleista tarvittavat määrät saadaan ulos huomattavasti nopeammin kuin manuaalisesti mittaamalla. Arkkitehdin, rakennesuunnittelija ja talotekniikan suunnitelmat voidaan yhdistää ja näin niitä voidaan hyödyntää useilla eri tavoilla. Ryhmämme aiheeksi valikoitui määrälaskenta ja tämä raportti kertoo siitä miten hyödynsimme tietomalleja terästen määrälaskennassa.

5 Sivu 2 of 5 2 Tietomallin käyttö määrälaskennassa 2.1 Lähtötiedot Työmaaprojektin alussa saimme käyttöömme kohteen tiedostot muistitikulla. Saimme arkkitehdin, rakennesuunnittelija, talotekniikan sekä geotekniikan suunnittelijoiden 2d sekä 3d kuvat ja määräluettelon. 2.2 Tehtävä Tehtävänämme oli teräsrakenteiden määrittely tietomalleista havainnollistamalla. Mallista piti havainnollistaa erityyppiset teräsrakenteet, runkoa täydentävät teräs rakenteet kuten katokset ja IV-konehuone. Mallista oli otettu ulos määrälistaus, jota hyödyntäen piti koota tiedot runkoon kuuluvien pilarien ja palkkien lukumäärästä, painoista tyypeittäin ja kerroksittain. Nämä kaikki tiedot piti vielä summata koko rakennuksesta, sekä koota tiedot täydentävien rakenteiden määrästä. 2.3 Työn eteneminen Aloitimme tuomalla kaikkien suunnittelijoiden mallit Teklan BIMsight ohjelmaan jossa useiden eri suunnittelijoiden tuottamia tietomalleja voi tarkastella samanaikaisesti, mutta niitä ei voi tuottaa itse. Kyseessä oli teräsrakenteiden tutkiminen joten piilotimme ensin kaikki muut tasot paitsi rakennesuunnitelman. Sen jälkeen lähdimme etsimään kohteen teräsrakenteita, helpoiten tämä onnistuu oikealta löytyvästä valikosta, josta löytyy kaikki malleissa olevat objektit ja niihin liittyvä informaatio. Listasta voi esimerkiksi tarkastaa palkkien kokoja, painoja ja niiden sijainnin, sekä etsiä muita samanlaisia palkkeja työstä. Tehtävämme helpottamiseksi kuiten-

6 Sivu 3 of 5 kin päätimme piilottaa mallista kaikki objektiivit, jotka eivät olleet terästä. Se tapahtui helpoiten painamalla Not Matching kohdalla olevaa silmää, jolloin kaikki paitsi teräkset katosivat kuvasta. Tämän jälkeen poistimme näkyvistä myös ylimääräiset elementteihin kuuluvat teräsosat, jotta kuvan hahmottaminen olisi selkeämpi. Hienosäädön jälkeen kuvasta oli helposti havaittavissa eri teräsosat. Avasimme määrälistauksen, joka löytyi valmiina excel-taulukkona. Piilotimme oikealla olevasta pivottaulukosta kaikki ylimääräiset tiedot ja valitsimme alasvetovalikoista tarvittavat tiedot. Määrät haluttiin kerroksittain, joten valitsimme näytettäviin tietoihin aina yhden kerroksen kerrallaan. Listasimme tiedot omaan tiedostoon ja samalla etsimme nimien mukaiset palkit sekä pilarit tietomallista.

7 Sivu 4 of 5 Saimme kasattua kaikki teräkset kerroksittain määrien sekä painojen mukaisesti ja samalla havainnollistimme ne eri väreillä, jotta niiden sijaintien hahmottaminen olisi helpompaa.

8 Sivu 5 of Tietomallien hyöty Määrälaskennassa tietomalleista ulos saatava informaatio on lähes rajaton, jos malleja osaa käyttää oikein niistä saadaan juuri esimerkiksi teräsrakenteista kaikki tarvittava tieto ulos. Mallissa voi tutkia samanlaisia teräksiä ryhmissä, yksittäisiä teräspalkkeja, ottaa niistä mittoja tai katsoa yksittäisen palkin painon, muodon tai mallin.

9 Sivu 6 of 5 3 Pohdinta Tietomallien käyttö on yleistymässä ja niitä käytetään entistä enemmän. Tulevaisuudessa kaikki suunnittelu tulee siirtymään tietomalleiksi, sillä niiden hyöty verrattuna 2d kuviin on merkittävä. Mielestämme tämä projektityö oli erittäin hyödyllinen sillä kyseiset mallit tulevat varmasti vastaan työmaalla jossain vaiheessa. Kun ohjelmia osaa käyttää, voi niiden avulla tehostaa omaa työn johtamistaan.

10 Skants, Markku Salapuro, Ville Paju, Mikko Parkkinen, Tero Väisänen, Jere Tietomallin käyttömahdollisuudet rakennustyömaalla Työmaaprojektin loppuraportti Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari (AMK) Rakennusalan työnjohto Työmaaprojektin loppuraportti

11 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Työmaaprojekti BIMsightin käyttö työmaalla SketchUp työmaasuunnittelussa 2 3 Yhteenveto 3

12 1 1 Johdanto Projekti toteutettiin yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun ja NCC Rakennus Oy:n kanssa. Projektin tarkoituksena oli tutustua tietomallien käyttömahdollisuuksiin ja SketchUp-ohjelmaan, sekä hyödyntää tietomallia aikatauluohjelmassa. Projektin aikana vierailtiin NCC:llä, sekä työskenneltiin Metropolian tiloissa Kalliossa. Projektin lähtötiedot jaettiin NCC:n toimesta oppilaille. Projektissa tutustuttiin eri tietomalliohjelmiin, kuten BIMsightiin, Solibriin ja SketchUpiin. Raportissa käsitellään Tekla BIMsightin SketchUpin käyttömahdollisuuksia rakennustyön suunnittelussa ja tuotannossa. Aikataulun laadintaa vaikeutti puutteellinen aikataulu, joten täysin toimivaa aikataulua ei saatu laadittua projektin aikana. Tietomalleja voidaan hyödyntää tuotannossa havainnollistamaan kohdetta kolmeulotteisesti, määrälaskennassa ja esim. yhteensovituksessa.

13 2 2 Työmaaprojekti 2.1 BIMsightin käyttö työmaalla Tekla BIMsight on ilmainen ohjelma, jolla voi tarkastella 3D-malleja. Työmaaprojektissa tarkasteltiin talo Verdiä, joka sijaitsee Ruskeasuolla. Mallin tarkastelussa tehtävänä oli löytää eri rakenteita. Eri osat rakenteissa ovat nimetty jokainen omilla nimillään ja värjätty eri väreillä. Tämä helpottaa, kun mallista etsii jotain tiettyä osaa. Värikoodaus helpottaa havainnointia. Tietomallin käyttö työmaalla vaatii koneelta suorituskykyä. Tietomallia voidaan käyttää myös tehokkaissa tablet-tietokoneissa. Tulevaisuudessa tietotekniikan kehittyessä tietomallia tullaan varmasti käyttämään myös kentällä. Tehokkaampien tietokoneiden avulla voidaan myös havainnollistaa halutut pintamateriaalit. Tässä vaiheessa voidaan vielä vain tarkastella eri rakenteita ja määriä. Tietomallin käytön edellytyksenä on, että malli on ajantasainen ja risteävät kappaleet on todella huomioitu mallissa. Tietomallin avulla tehtävä määrälaskenta helpottaa tilausvaiheessa, sekä työmaata ennakoimaan logistiikan tarpeita. 2.2 SketchUp työmaasuunnittelussa Trimble SketchUp osoittautui varsin nerokkaaksi tavaksi tehdä työmaan aluesuunnitelma, sekä lisätä siihen putoamissuojausta. SketchUpiin saa ladattua 3D-malleja Googlen 3D-mallivarastosta, sekä lisättyä mallin Google Earthiin koordinaattien avulla. Työmaaprojektissa tehtiin SketchUpin avulla putoamissuojausta ja aluesuunnitelma. SketchUpin käytön oppiminen on helppoa ja nopeaa. Valmiiden kappaleiden avulla tehtäväksi jääkin raahata ne oikealle paikalle ja saada oikeaan korkeuteen, sekä syvyyteen.

14 3 3 Yhteenveto Parasta ohjelmassa on se, että suunnitelmien visuaalisuus on aivan omaa luokkaansa vanhojen kaksiulotteisiin verrattuna. Kuvapankkien avulla säästää aikaa, kun jokaista objektia ei tarvitse mallintaa. Käytetyimpiä objekteja oli NCC:n mallityöhön valmiiksi tallennettuna. Näitä objekteja käyttämällä oli mahdollista toteuttaa koko työmaan aluesuunnitelma, sekä putoamissuojaussuunnitelma. Toki mehän emme vain tähän tyytyneet, vaan haimme lisää objekteja SketchUpin laajasta objektikirjastosta saavuttaen samalla sen, että suunnitelmiin saatiin hieman lisää mittakaavaa (mm. työskentelevät henkilöt suunnitelmissa.) SketchUp oli kaiken kaikkiaan varsin pätevä ohjelma ja ennen kaikkea positiivinen yllätys näin työnjohtajan näkökulmasta. Ryhmämme jäsenet tulevat varmasti hyödyntämään SketchUpia tulevaisuuden työmaasuunnittelussa, josko siihen annetaan mahdollisuus yrityksissä joissa työskentelemme.

15 Tietomallien hyödyntäminen työmaan aluesuunnittelussa Salapuro, Paju, Parkkinen, Väisänen & Skants

16 Työmaaprojektin synty Metropolia ammattikorkeakoulun ja NCC Rakennus Oy:n yhteistyö mahdollisti Mahdollisuus tutustua NCC-Rakennuksen tulevaan Verdi-toimistorakennusprojektiin. Ideana tutustuttaa rakennusmestariopiskelijoita tietomalleihin, joista esimerkkeinä tietomallien hyödyntäminen: Aluesuunnittelussa (Meidän ryhmämme aihe) Määrälaskennassa ja kustannussuunnittelussa Aikataulutuksessa Resurssisuunnittelu Putoamissuojaussuunnittelu Elementtiasennussuunnittelu

17 Trimble Sketchup 3D-mallinnusohjelma, jolla työmaan aluesuunnittelua on helppo toteuttaa Tyypillisiä käyttökohteita ovat mallit rakennuksista ja ajoneuvoista 2 versiota, joista toinen ilmainen ja toinen ns. Pro-lisenssi Opetusvideot ja Sketchup-wiki Mallikirjastossa huikea määrä valmiita malleja

18 Aluesuunnittelu työmaalla Aluesuunnitelma on suunnitelma, jossa kuvataan työmaa-alueen järjestelyt Lakisääteinen (Päätoteuttajan on esitettävä rakennuttajalle rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelmat) Aluesuunnitelmaa on päivitettävä rakennus- ja työvaiheittain

19 Aluesuunnittelu työmaalla Aluesuunnitelmasta tulisi selvitä: Toimisto-, henkilöstö- ja varastotilat Koneiden ja laitteiden sijoitus Kaivuu- ja täyttömassojen sijoitus Lastaus-, purku- ja varastointialueet Työmaaliikenne Jätteiden keräyspisteet Palontorjunta Varastoalueiden rajaaminen

20 Aluesuunnittelu Sketchupilla

21 Työmaan toimisto- ja sosiaalitilat

22 Elementtien varastointi

23 Työmaan pysäköintialue

24 Työmaan liikenne ja jätehuolto

25 Rakennushissi ja sähköistys

26 Varastokontti holvilla

27 Kulku kerroksiin

28 Kiitokset Metropolia Erno Olkkonen Metropolia Päivi Jäväjä Metropolia sivutoimiopettaja Janne Salin (solibri) NCC Rakennus Oy

29 Ville Rokka Jenni Sahlberg Tiia Sorsa Tiina Siika-aho Tietomallin käyttömahdollisuudet rakennustyömaalla Työmaaprojektin loppuraportti Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari Rakennusalan työnjohto Työmaaprojektin loppuraportti

30 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Tekla BIMsight Projektissa ilmenneet käyttömahdollisuudet Tietomallin hyödyntäminen rakennustyömaalla 3 3 Solibri Model Checker Projektissa ilmenneet käyttömahdollisuudet Tietomallin hyödyntäminen rakennustyömaalla 5 4 Palaute työmaaprojektista 6 Lähteet 7

31 1 1 Johdanto Tämä projekti toteutettiin yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun ja NCC Rakennus Oy:n kanssa. Projektin tarkoituksena oli, että opiskelijat syventyisivät tietomallien käyttöön työmaalla. Projektissa käytettiin NCC Rakennus Oy:n luovuttamia tietomalleja ja määrätietoja yhdestä heidän toimitilakohteestaan. Projektissa tutustuttiin eri tietomalliohjelmiin, kuten BIMsightiin, Solibriin ja SketchUpiin. Tässä raportissa käsitellään Tekla BIMsightin ja Solibri Model Checkerin käyttömahdollisuuksia rakennustyömaalla. Rakennustyömaan tuotannon kannalta oleellista oli se, että mallit oli tehty teknisesti oikein. Tietomallit oli myös tarkistettu ja yhteensovitettu kaikkien suunnittelualojen suunnittelijoiden kesken. Urakointiyritykset hyödyntävät tietomalleja rakentamisen valmistelu- ja rakentamisvaiheissa esim. seuraavissa toiminnoissa: yleinen rakentamisen aikainen toimintojen koordinointi ja tiedonvaihto tuotannon 4D-aikataulutus ja työjärjestysten suunnittelu sekä toteutumatilanteen havainnollistaminen eri suunnittelualojen mallien yhdistäminen mm. talotekniikan asennusjärjestysten ohjaamista varten ja rakennettavuustarkasteluihin rakenteiden sijaintitiedon siirto mittalaitteisiin työmaa-alueen käytön suunnittelu ja turvallisuussuunnittelu, kuten esim. putoamissuojaussuunnittelu [1. s. 5].

32 2 2 Tekla BIMsight Tekla BIMsight on ilmainen tietomallinnuksen työkalu ammattirakentajien käyttöön. BIMsightilla voi yhdistää malleja, tarkistaa esimerkiksi talotekniikan konfliktikohdat ja jakaa tietoja. Kaikki rakennushankkeen osapuolet voivat käyttää tietomallia BIMsightilla. [2]. Kuva 1: Tekla BIMsight. 2.1 Projektissa ilmenneet käyttömahdollisuudet Yhteistyöprojektissa hyödynnettiin BIMsightia kohteen havainnollistamiseen. Kaikkien eri suunnittelualojen mallit pystyttiin avaamaan ohjelmalla yhtä aikaa, ja näin saatiin hyvä kokonaiskuva rakennuksesta. BIMsightista pystyi katsomaan esimerkiksi komponenttien materiaali-, paino-, tilavuus- ja sijaintitietoja (kuva 2). Eri kerroksia pääsi tarkastelemaan suurentamalla yksityiskohtiin tai leikkaamalla tietomallin pysty- tai vaakasuunnassa.

33 3 Kuva 2: Tekla BIMsight objektin tiedot. Tietomallin käsittely BIMsightilla auttoi hahmottamaan kokonaisuutta ja rakennusjärjestystä. Ohjelmalla voitiin myös tarkastella rakennuksen yksityiskohtia. Tietomalliin pystyttiin lisäämään huomioita ja huomautuksia, ja siitä pystyi mittaamaan helposti etäisyyksiä ja paksuuksia. 2.2 Tietomallin hyödyntäminen rakennustyömaalla Yhdeksi BIMsightin merkittäväksi eduksi todettiin asennusdetaljien selkeä esitysmahdollisuus työn tekijälle. Vaikeiden yksityiskohtien hahmottaminen on tekijällekin helpompaa, kun sen näkee kolmiulotteisena ja eri suunnista. BIMsight esiteltiin myös oivana apuvälineenä elementtiasennussuunnitelmien tekoon, mutta käytännössä suunnitelmaan tarvittavat tiedot olivat opiskelijoiden käyttötaidoilla vaikeita irrottaa mallista. BIMsightissa oli paljon hyviä ominaisuuksia ilmaisohjelmaksi, mutta sen käyttömukavuudessa oli parantamisen varaa. Käytössä ohjelma ei tunnistanut mallista kaikkia tarvittavia komponentteja. Lisäksi siitä oli ilman perusteellisesta koulutusta hankalaa kerätä koostetusti esimerkiksi pelkkien teräsosien tiedot määrälaskentaa ja hankintaa varten.

34 4 3 Solibri Model Checker Solibri Model Checker on maksullinen tietomalliohjelma, jolla tuotetaan rakennuksen eri suunnittelualojen tietomalleista kolmiulotteista kuvaa. Ohjelman avulla voidaan tarkastella eri suunnittelualojen suunnitelmia, tuoda määrätietoja sekä tutkia objektien tarkempia tietoja. Alla olevassa kuvassa on etsitty kaikki Verdin arkkitehtimallin seinäkomponentit informaation talteenotto -työkalulla (kuva 3). Kuva 3: Solibri Model Checker 3.1 Projektissa ilmenneet käyttömahdollisuudet Tässä projektissa hyödynnettiin ohjelman informaation talteenotto -toimintoa. Toiminnolla voitiin tuoda objektikohtaisesti tietomallissa olleet määrätiedot. Elementtiasennussuunnitelma sekä hankintaluettelo kohteen teräsosista laadittiin kyseisen toiminnon avulla. Tiedot voitiin siirtää suoraan Exceliin raportoi -painikkeesta, joka on ympyröity yllä olevassa kuvassa (kuva 3). Kohteen yleisaikataulun laadinnan lähtötietoina käytettiin Solibrista talteen otettuja ja Excel-tiedostoon siirrettyjä määrätietoja. Excel-taulukossa olleet määrätiedot pystyi kopioimaan suoraan Vico Control -aikatauluohjelmaan.

35 5 3.2 Tietomallin hyödyntäminen rakennustyömaalla Solibri Model Checker on rakennustyömaalle monipuolinen apuväline. Kolmiulotteisen hahmottamisen helpottamisen lisäksi Solibri nopeuttaa rakennusprojektin määrälaskentaa sekä hankintojen ja työvaiheiden suunnittelua. Käytettävän tietomallin oli kuitenkin oltava huolellisesti laadittu ja informatiivinen. Solibrin haasteeksi tunnistettiin kuitenkin ohjelmiston suuret lisenssimaksut, jotka rajoittivat Solibrin hankintaa työmaille. Ennen Solibri Model Checker -ohjelmiston ostamista työmaakäyttöön tulisi yrityksen tehdä kattava selvitys mahdollisista käyttötarkoituksista ja koulutuksen tarpeesta todellisten kustannusten ja hyötyjen välisen suhteen selvittämiseksi.

36 6 4 Palaute työmaaprojektista Projekti oli osa Metropolia Ammattikorkeakoulun rakennusmestariopiskelijoiden Työmaaprojekti-opintojakson toteutusta. Projekti toteutettiin yhteistyössä NCC Rakennus Oy:n kanssa. Kun yhteistyöprojekti esiteltiin opintojaksototeutuksen alussa, jäimme positiivisella mielellä odottamaan toteutuksen aloitusta. Yhteistyön alkaessa kuitenkin totesimme, että monet seikat alkavasta toteutuksesta oli ilmeisesti projektin eri osapuolille epäselviä. Projektin sisällön ja toteutuksen suunnittelulle oli jäänyt ilmeisen vähän aikaa oppilaitoksen lehtorien ja NCC Rakennus Oy:n välillä. Tähän olisimme toivoneet käytettävän enemmän aikaa. Opiskelijoiden pohjatiedot huomioon ottaen tuotannon teorian ja ohjelmistojen käytön ohjeistus jäi liian vähäiselle huomiolle. Projektin yleisaikataulun, määrälaskennan ja elementtiasennussuunnitelman laatiminen oli annettujen lähtötietojen pohjalta haasteellista ja välillä turhauttavaa. Oivalsimme projektin edetessä Solibrin olevan ominaisuuksiltaan helppokäyttöinen sekä monipuolinen rakennustyömaan työnsuunnittelun ja -ohjauksen avuksi. Vertaillessamme Solibirin ja BIMsightin käyttöominaisuuksia valitsisimme ehdottomasti Solibri Model Checkerin. Opiskelijoiden projektityöskentelyä olisi sujuvoittanut tavoitteiden nimeäminen ja rajaaminen heti projektin alussa. NCC:n tiloissa pidettiin kolme tilaisuutta projektin aikana: esittelytilaisuus sekä kaksi välinäyttöä. Välinäytöissä saatu informaatio oli erittäin tärkeää projektin toteutuksen mahdollistamiseksi. Opiskelijoiden ammatillista kasvua olisi tapahtunut varmasti paljon enemmän, mikäli välinäyttöjä ja yhteistyötä NCC:n osaajien kanssa olisi painotettu suuremmassa määrin. Näin myös projektista saatavat tulokset olisivat olleet kattavampia.

37 7 Lähteet 1 Yleiset tietomallivaatimukset 2012, versio 1.0. Osa 13. Tietomallien hyödyntäminen rakentamisessa. 2

38

39

40 RYHMÄ 4 Teemu Hakasalo, Niko Jokivuori, Markus Heinonen & Jere Hellsten Elementtiasennussuunnitelma Työmaaprojekti Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari AMK Rakennusalan työnjohto Harjoitustyö

41 1 Johdanto Elementtiasennussuunnitelman teosta vastaa yleensä työmaa, mutta se on hyväksytettävä useilla eri suunnittelijoilla, ja sen on oltava työmaalla nähtävänä kirjallisessa muodossa. Tärkein elementtisuunnitelman vahvistaja on rakennesuunnittelija, koska hänellä on pätevin koulutus elementtisuunnitteluun. Työmaan yleissuunnitelman on oltava pohjana asennussuunnitelmalle. Elementtien asennuksen suunnittelusta on tehty valtioneuvoston asetus elementtirakentamisen työturvallisuus. 2 Tietomallin käyttö elementtiasennussuunnitelmassa Tietomallista on paljon hyötyä elementtiasennussuunnitelmaa suunniteltaessa. Tietomallin edut elementtiasennussuunnitelmaa laatiessa: Määrälaskenta Elementtien tarkat sijainnit Liittyminen toisiin rakenteisiin Asennusjärjestyksen hahmottaminen helpottuu Elementtien paino ja mitat Nosturin rajat Työturvallisuus näkökulmat Logistiikkanostojen suunnittelu Kohteeseen perehtyminen Asennussuunnitelmassa olennaista on asennusaikataulu, logistiikan hallinnointi, työturvallisuus ja varsinainen asennustyö. Työvaiheena elementtien asennus on tahdistava ja runkovaiheessa työskentelee suuri määrä työntekijöitä. Huolellisella suunnittelulla varmistetaan työn sujuminen aikataulussa ja kustannusarvioiden mukaan.

42 3 Elementtiasennussuunnitelma Asennussuunnitelma sisältää seuraavat tiedot: Kohdetiedot työmaasta Elementit, nostoapuvälineet ja erityistoimenpiteet Elementtien kuljetus työmaalla, kuorman purku, vastaanotto ja työmaavarastointi Nostot, asennus ja asennusjärjestys Toleranssit ja seurantamittaus Asennuksen aikainen tuenta Elementtien lopulliset kiinnitykset Asennuksessa tarvittavat työtasot ja putoamissuojaukset Suunnittelun varmentaminen Kuva 1 Elementtiasennussuunnitelma

43 4 Yhteenveto Tietomallin hyödyntämistä elementtiasennussuunnitelmaa tehdessä tulee yleistymään tulevaisuudessa varmasti, koska tietomalli paljastaa paljon ongelmia mitä ei välttämättä huomata perinteisissä piirustuksissa. Tietomallin käyttäminen nopeuttaa ja helpottaa suunnittelijan työskentelyä. Mallintaminen parantaa kohteen hahmottamista ja helpottaa työntekijöiden perehdyttämistä.

44 RYHMÄ 5 Jani Rönnberg Sampo Ahlholm Samuel Juntunen Jukka Salminen Työmaaprojekti Putoamissuojaus Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusalan työnjohto Työmaaprojekti

45 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Lähtötiedot 2 3 Projektin kulku 2 4 Ratkaisut Kaideratkaisut 2 5 Havainnot ja ongelmat 3 6 Hyödyt 4 7 Projektin hyödyt 4

46 1 Johdanto Aiheena oli tehdä putoamissuojaussuunnitelma SketchUP-ohjelmaa hyväksi käyttäen. Työmaaprojekti tehtiin NCC Rakennus Oy:lle. Projektin tarkoitus oli tutustua käytettävissä oleviin ohjelmiin ja niiden käyttömahdollisuuksiin sekä auttaa NCC:tä parantamaan tuotantoaan. Lähtötietoina ja materiaalina saimme valmiin kuvan tontista, talosta ja kaikista käytettävissä olevista yksittäisistä artikkeleista, joita voisi työmaan aluesuunnitelmaa tehtäessä käyttää. Putoamissuojaussuunnitelma tehtiin samaan tiedostoon kuin työmaan aluesuunnitelma.

47 2 Lähtötiedot Lähtötietoina saimme SketchUP-kuvan, jossa oli jo valmistunut Aitio-toimistorakennus, tontti ja käytettävissä olevat aluesuunnitelmaan ja putoamissuunnitelmaan tulevat artikkelit. Jälkikäteen pyydettäessä saimme myös Verdin talon samaan tiedostoon sijoitettavaksi. Työssä käytettiin Tekla BIMsightia, Sketchuppia ja Solibri Model Checker v8.1:stä. 3 Projektin kulku Työmaaprojektissa meidän tuli tehdä. Yleisaikataulu elementtiasennussuunnitelma alue- ja logistiikkasuunnitelma työnjohdon resurssisuunnitelma BIM:ä hyväksi käyttäen putoamisturvallisuussuunnitelma teräsrakenneluettelo 4 Ratkaisut Projektissa tuli päättää muutamia asioita. 4.1 Kaideratkaisut Päätimme valita kohteessa käytettäväksi koukkukaiteita ja pinta-asennettavia kaiteita. Aukkosuojissa päätettiin käyttää Suomalaista havuvaneria. Kaiteita meni seuraavalla tavalla. pinta-asennettavia kaiteita 73 kpl/kerros holvireunakaiteita 24 kpl/kerros kaidelankkua 525 metriä/kerros aukkosuojia kolme vaneria/kerros

48 Alla olevasta kuvasta selvennetään Koukkukaide 5 Havainnot ja ongelmat Ongelmat Ohjelmien käyttövarmuus eli tuppaavat kaatumaan säännöllisen epäsäännöllisesti. Vanhempi versio ohjelmasta ei osaa avata uudempaa versiota Lähtötiedot eli ei osata käyttää ohjelmia kunnolla

49 6 Hyödyt Työmaaprojekti oli erittäin havainnollistava, jossa kirjallinen paperilla oleva suunnitelma saadaan yhteen 3D-tiedostoon. Sitä on helppo päivittää työmaan eri vaiheissa, josta on suuri hyöty työmaahenkilökunnalle. LVISA-suunnitelmat detaljitasolla tarkentuvat, kun 3D kuvasta nähdään yhteentörmäykset ja ne voidaan ratkaista ennen töiden alkua jo suunnitteluvaiheessa. Mallinnusohjelmat helpottavat laskentaa mm. määrälaskennassa. 7 Projektin hyödyt Työmaaprojektin hyödyt jäivät projektiryhmälle jokseenkin epäselväksi. Projekti vei NCC:n henkilökunnan aikaa, ja oli epäselvää mitä he tästä hyötyvät. Opiskelijoille saatiin koottua hiukan tietoa tietomallinnusohjelmistoista. Lintuperspektiivi

50 Tuomas Heiskanen Tommi Suikkanen Antti Aro Sami Ilonen Tietomallien hyödyntäminen aikataulusuunnittelussa Alaotsikko Metropolia Ammattikorkeakoulu Työmaaprojekti

51 Abstract Sisällys 1 Johdanto 1 2 Aikataulusuunnittelu 1 3 Tietomallin hyödyntäminen 2 4 Yhteenveto 3

52 1 1 Johdanto Tässä työmaaprojektin osuudessa pyrittiin selvittämään miten tietomallia voidaan hyödyntää yleisaikataulun tekemiseen. Kohteena toimi NCC Rakennus Oy kohde Verdi Mannerheimintien varressa Helsingissä. Kohteen perustuksen on valmiit. Verdi on NCC:n toimitilahanke, joka tarkoituksena on luoda innovatiivisia ja muunneltavia tiloja eri aloilla toimiville yrityksille. Hanke on tällä hetkellä jäissä. Aikataulu suunniteltiin Vico Control ohjelmistolla. Ohjelmistossa on helppo hyödyntää tietomallin antamia määrätietoja. 2 Aikataulusuunnittelu Yleisaikataulun tehtävä rakennustyömaalla on kuvata rakennettavan kohteen ajallinen sijoittuminen. Talonrakennuskohteessa yleisaikataulu on useimmiten kuvatta paikkaaikakaavio muotoon eli niin sanottu vinoviiva-aikataulu. Sen tarkoitus on kuvata milloin työ alkaa ja miten työ etenee ajallisesti. Paikka-aikakaavioista saadaan myös selville missä lohkossa työt on suunniteltu aloitettavaksi, jolloin osataan suunnitella jo etukäteen, etteivät tehtävät työt mene päällekkäin. Aikataulu luodaan käyttäen menekki sekä määrälistoja joiden tulona saadaan eri työvaiheille työnkesto, joka merkitään yleisaikatauluun. Aikataulu voidaan tehdä myös resurssipohjaisesti. Siinä työ on määritetty tehtäväksi tietylle työryhmälle tai muulle resurssille. Aliurakoitsijalta vaaditaan sopimuksessa sen käyttämät resurssit, jotta työ voidaan toteuttaa aikataulun mukaisesti Aikataulu suunnittelussa on otettava huomioon mahdolliset häiriöt. Mahdollisia häiriöitä ovat mm. elementtien saatavuus, vuodenajasta johtuvat häiriöt kuten lumi, pakkanen sekä rakenteiden hidas kuivuminen.

53 2 Kuvio 1. Projektiin suunniteltu yleisaikataulu Aikataulun suunnittelussa menekkitieto tai työsaavutus tieto on erittäin tärkeää. Suunittelussa olisi syytä hyödyntää edellä mainittuja tietoja. Tietoja voidaan saada esimerkiksi, seuraavista paikoista RATU-kortistot jälkilaskenta aliurakoitsijoiden omat kokemukset työnjohtajan kokemus. 3 Tietomallin hyödyntäminen Tietomallia voi hyödyntää yleisaikataulun suunnittelussa monella tavalla. Tietomallia hyödynnettiin tässä työmaaprojektissa lähinnä, ottamalla mallista määriä joiden perusteella voitiin aikataulua suunnitella. Työssä käytettiin aluksi Tekla BIMSight ohjelmaa, jonka käyttö ja hyödyntäminen aikatauluun todettiin hankalaksi. Sen jälkeen siirryttiin käyttämään Solibri -ohjelmaa, joka ominaisuuksiltaan oli huomattavasti edistyksellisempi. Suurin ero Solibrin ja Tekla BIMSightin välillä oli, että Solibrista sai määrät helpommin ymmärrettävässä muodossa toisin kuin BIMsightilla. Tietomallin suurin helpotus on, että määrien laskenta helpottuu huomattavasti verrattuna paperisiin suunnitelmiin.

54 3 Määrälaskennassa saadaan kappalemäärät suoraan, eikä tarvitse käyttää laskennallisia neliöitä. Tietomallinnuksen avulla saadaan etukäteen selville haastavat rakenteet, jotka on hyvä huomioida jo yleisaikataulua tehdessä. Tietomallin avulla voidaan huomioida rakenteet, joiden hankkiminen saattaa ottaa aikaa ja tulee huomioida jo aikataulusuunnittelussa. Kuvio 2. Laattoja tietomallissa 4 Yhteenveto Tietomallit ovat ehdottoman hyödyllisiä tulevaisuudessa rakentamiselle. Niiden avulla voidaan tehostaa suunnittelua ja paremmin suunniteltuja asioita pystytään hyödyntämään rakentamisvaiheessa paremmin. Hyödyntäminen vaatii kuitenkin tietomalli ohjelmien käyttökoulutusta, jotta työmaa toimihenkilöt osaavat hyödyntää tietomallia omassa kohteessaan. Alun perin oli suunniteltu käytettäväksi ohjelmaksi Tekla BIMSight, joka todettiin kankeaksi ja huonoksi. Solibri ohjelma todettiin huomattavasti käyttökelpoisemmaksi ohjelmaksi.

55 Liite 1 1 (1)

56 Liite 2 1 (1)

buildingsmart Finland

buildingsmart Finland buildingsmart Finland Tero Järvinen buildingsmart Finland Talotekniikkatoimialaryhmä Finnbuild 2014 03.10.2014 TALOTEKNIIKKATOIMIALARYHMÄN KYSELY Kyselyn tarkoitus Kartoittaa talotekniikan tietomallikäytäntöjä

Lisätiedot

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa JKMM Arkkitehdit Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa Max Levander, Ramboll Tero Ollikainen, Peikko Group Oy Teräsrakennepäivä 2016, Scandic Park 8.11.2016 RAMBOLL SUOMESSA

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Tkk Sali600 Arkkitehtisuunnittelijan näkökulma

Tkk Sali600 Arkkitehtisuunnittelijan näkökulma Tkk Sali600 Arkkitehtisuunnittelijan näkökulma TkkSali600 Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy Arkkitehtitoimisto A-konsultit perustettu 1961 (nimellä Adlercreutz & Aschan) Siirtyminen cad-ohjelmien käyttöön

Lisätiedot

Tietomallinnus palvelurakentamisessa Case Linnanmäki

Tietomallinnus palvelurakentamisessa Case Linnanmäki Tietomallinnus palvelurakentamisessa Case Linnanmäki Henry Salo Fira Oy Esityksen sisältö Fira pähkinänkuoressa Fira Oy Historiamme Palvelurakentamisen konseptimme Tietomallin käyttö palvelurakentamisessa

Lisätiedot

TITANIC TEMPPU, vaan ei karille

TITANIC TEMPPU, vaan ei karille TITANIC TEMPPU, vaan ei karille Mikko Mäkelä Tuomo Rintamäki 17/10/10 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Metropolia- ammattikorkeakoulusta Suomen suurin ammattikorkeakoulu, joka aloitti

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

FlowIT virtaa IT-hankintoihin

FlowIT virtaa IT-hankintoihin FlowIT virtaa IT-hankintoihin Virpi Kalakoski, Matti Gröhn, Kirsi Jääskeläinen, Tiina Kalliomäki-Levanto, Jani Lukander, Kristian Lukander, Jarno Turunen, Teppo Valtonen, Tiina Vihtonen, Tuija Virtanen

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl Ratu-tiedosto Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974 Ratu-tiedoston tarkoitus Kortiston tarkoitus on rakentamisen tuottavuuden, turvallisuuden ja laadun parantaminen seuraavasti: keräämällä työmailta

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste. Virtuaalirakentamisen Laboratorio Jiri Hietanen

VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste. Virtuaalirakentamisen Laboratorio Jiri Hietanen VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste 1 2 Sisältö Tietomalleihin perustuva järjestelmä Järjestelmän osien valmiusaste Rakennuksen tietomallien tuottaminen Rakennuksen tietomalleihin perustuvat

Lisätiedot

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Tuotemallintamisohjeet 2006 Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Hannu Penttilä Sampsa Nissinen Tuotemallintaminen rakentamisessa piirustus- ja dokumenttikeskeinen rakentaminen muuttuu vähitellen v tuotemallikeskeiseksi,,

Lisätiedot

Valmistusprosessin kehittäminen/abb

Valmistusprosessin kehittäminen/abb Timi Tamminen, Toni Taavila ja Konsta Kilponen Valmistusprosessin kehittäminen/abb Metropolia Ammattikorkeakoulu Energiatekniikka Projektisuunnitelma 5.5.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto 1 2 Projektin

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

PUUMERA KIVISTÖ

PUUMERA KIVISTÖ PUUMERA KIVISTÖ 1 2015-11-28 Teolliset puurakenteet monimuotoisessa rakentamisessa Aiheet Teollinen puurakentaminen PuuMERA järjestelmä Ratkaisut Opit hyötykäyttöön 2 28/11/2015 Teollinen puurakentaminen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Graniittirakennus Kallio Oy Taustaa. Tilaajien vaatimukset

Graniittirakennus Kallio Oy Taustaa. Tilaajien vaatimukset MANK PÄIVÄT 24.9.2015 Tietomallit työmaan näkökulmasta missä mennään uuden teknologian soveltamisessa Graniittirakennus Kallio Oy -2013 Taustaa Tilaajien vaatimukset Suurimpien tilaajien (suuret kunnat,

Lisätiedot

Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa

Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa Rakennusteollisuuden tuotemallitieto-prosessit Pro IT Kehitystyön käynnistystilaisuus 23.9.2002 Susanne Backas 05.03.2002 Strategia Tuottaa tietoa asiakkaan

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

VERSIONHALLINTA. PARIOHJELMOINTI Lari Ahti, 62634M Antti Kauppinen, 58390D

VERSIONHALLINTA. PARIOHJELMOINTI Lari Ahti, 62634M Antti Kauppinen, 58390D VERSIONHALLINTA PARIOHJELMOINTI Lari Ahti, 62634M Antti Kauppinen, 58390D Versio Päivä Tekijä Kuvaus 0.1 26.10.2005 Kaarlo Lahtela Ensimmäinen versio 0.2 10.12.2006 Lauri Kiiski Suomennettu 3 (8 ) SISÄLLYS

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Lepolan Puutarha Oy pilotoi TTY:llä kehitettyä automaattista langatonta sensoriverkkoa Turussa 3 viikon ajan 7.-30.11.2009. Puutarha koostuu kokonaisuudessaan 2.5

Lisätiedot

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Talokeskus Yhtiöt Oy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus

Lisätiedot

Tietomallintaminen. Suunnittelun kipupisteet

Tietomallintaminen. Suunnittelun kipupisteet Tietomallintaminen Suunnittelun kipupisteet 25.10.2016 Tietomallinnus yhteiset pelisäännöt (YIV) edellytys eri järjestelmissä tuotetun tiedon yhdistämiseen (IInfraBIM-nimikkeistö) standardi tiedonsiirtoformaatit

Lisätiedot

Korjaushankkeen laadun haasteet

Korjaushankkeen laadun haasteet KORJAUSHANKKEEN LAADUN HAASTEET 12.11.2013 Esko Lindblad Valvontapäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm Suomen Sisäilmakeskus Oy 1 Case ullakkorakentaminen 5 kerroksinen kerrostalo rakennettu 1920

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan rakennuspäivä - Rakennusala digitaalisuuden kourissa? Miten digiloikka saadaan aikaan? Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan amk

Etelä-Karjalan rakennuspäivä - Rakennusala digitaalisuuden kourissa? Miten digiloikka saadaan aikaan? Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan amk Etelä-Karjalan rakennuspäivä - Rakennusala digitaalisuuden kourissa? Miten digiloikka saadaan aikaan? Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan amk ROTI 2015-arvosanat Rakennukset : 7 Liikenneverkot : 7 Yhdyskuntatekniikka

Lisätiedot

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Esteettömyyskartoittajatapaaminen 21.10.2016 Tampere Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Niina Kilpelä esteettömyysasiantuntija, arkkitehti (SAFA) Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE p.

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

alv 0 % yhteensä alv 0 % 24 % 24 %

alv 0 % yhteensä alv 0 % 24 % 24 % 1 Voimaan 1.1.2016 alkaen A GRAAFISET TULOSTEET, JÄLJENNÖKSET JA PDF-TIEDOSTOT 1. KARTTATULOSTEET MATERIAALI JA KOKO TODISTAMATON OIKEAKSI TODISTETTU PAPERI JA PDF- TIEDOSTOT 0 % 0 % 24 % 24 % A4 6,66

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: SUUNTA Laajasalon tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI 1) Asiakassuunnitelman

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Tietomallien käyttö työmaalla

Tietomallien käyttö työmaalla Luottamuksellinen Tietomallien käyttö työmaalla Tietomallit Lujatalossa Matti Tauriainen, tietomalliasiantuntija, TkL 13.4.2016 Hotelli Iso-Valkeinen, Kuopio Luottamuksellinen Osaava suomalainen rakentaja

Lisätiedot

TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI

TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI INFRAMALLINTAMISEN PÄIVÄ 1.2.2017 Veli-Pekka Koskela ESITYKSEN SISÄLTÖ Hanke-esittely Yhteistoiminta puistosuunnitteluhankkeessa

Lisätiedot

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio.

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. SYNNYTYSKESKUSTELU Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. Synnytyskeskustelu käydään lapsivuodeosastoilla ennen perheen kotiutumista ja tähän hetkeen on

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Keskiviikko, 31.1. 2007 Spektri, Otaniemi Reijo Hänninen, toimitusjohtaja Insinööritoimisto Olof Granlund

Lisätiedot

MINNO Metropolis Loppukatselmus. Luonto sisällä Vuodenajat

MINNO Metropolis Loppukatselmus. Luonto sisällä Vuodenajat MINNO Metropolis 2013 - Loppukatselmus Luonto sisällä Vuodenajat 17.11.2014 Mikä MINNO on? Innovaatioprojekti sisältyy jokaisen Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijan opintoihin, yleensä toteutus 3.

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo HUS-suunnittelijaseminaari 18.9.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Uudet suunnitteluvaiheet Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen

Lisätiedot

Tuotannon virtautus ja nopeutettu korjaaminen Teoriaa, kokemuksia ja oppeja Juha Salminen, Consti Yhtiöt

Tuotannon virtautus ja nopeutettu korjaaminen Teoriaa, kokemuksia ja oppeja Juha Salminen, Consti Yhtiöt Tuotannon virtautus ja nopeutettu korjaaminen Teoriaa, kokemuksia ja oppeja Juha Salminen, Consti Yhtiöt LCI-Päivä 2016 TUOTANNON VIRTAUTUS JA TAHTIAIKA LEAN CONSTRUCTION KONFERENSSI, CHICAGO 2016 Kiinnostava

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön- Ongelmalähtöinen oppiminen verkossa

Teoriasta käytäntöön- Ongelmalähtöinen oppiminen verkossa Teoriasta käytäntöön- Ongelmalähtöinen oppiminen verkossa TieVie (5 ov) 24.9.2004 Minna Pesonen, Kasvatustieteiden tiedekunta Oulun yliopisto Mistä kaikki alkoi? Idea PBL:n soveltamisesta syntyi Ongelmalähtöisen

Lisätiedot

Geomedia ja nuorten MARKUS JUNE 05, 2016

Geomedia ja nuorten MARKUS JUNE 05, 2016 Geomedia ja nuorten elämismaailma MARKUS JUNE 05, Amazing race - GoogleEarth-pohjalla seikkaillaan ympäri maailmaa Ensiksi google earth perusjuttuja. Tavallisiin karttoihin verattuna ongelmia, esim. GE

Lisätiedot

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu Elina Lappalainen & Pia Perälä Suunnittelemamme käsityön kokonaisuuden teemana on joulu. Projekti on suunniteltu kuudesluokkalaisille. Projektin esittelyvaiheessa

Lisätiedot

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti Rakentajan info Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti 12.9.2016 Suunnittelun lähtökohtia Rakennus tulee suunnitella aina paikkaansa Maasto-olosuhteet,

Lisätiedot

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN Hankintasuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. RAKENNUTTAMINEN 3. SUUNNITTELU 4. TOTEUTUS 5. VIRANOMAISET 6. TOTEUTUSMUODON VALINTA 7. SUUNNITTELUMUODOT

Lisätiedot

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Käyttöohje Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset 0.1

Lisätiedot

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan?

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Monttumaanantai, 18.5.2015 Annina Peisa, Lemminkäinen Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Maansiirto 8/1983 Vastuu kaivantotyön turvallisuudesta kuuluu hankkeen kaikille osapuolille Rakennuttaja

Lisätiedot

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Valmisteluvaihe ja tausta Tiedotus Osallistaminen Pilotointiprosessin toteutus Itsearviointi-istunnot Tietojen koonti ja syöttö Mitä maksoi? Hyödyt: Organisaatiolle

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka Tuokio 6 19.12.2014 Tuukka Kivioja tupejuki@student.jyu.fi Samuel Rahikainen samarahi@student.jyu.fi Sisältö 1. Esittelyt, tuokioiden esittely, Optima, peda.net, tietokoneen

Lisätiedot

Mitä on tutkimus ja tutkijan työ? Luonnonvarakeskus

Mitä on tutkimus ja tutkijan työ? Luonnonvarakeskus Mitä on tutkimus ja tutkijan työ? Tutkiminen on jokapäiväinen asia Tutkit usein itse - esimerkiksi: Verkko ei toimi. Et kuitenkaan ajattele, että netti on noiduttu vaan että vika on tekninen. Vaihtoehtoisia

Lisätiedot

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa Kaikki ihan kaikki toiminnan tavoite Tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti yhteisön ilmapiiriin ja erityisesti aikuisten, opettajien, vanhempien ja muun henkilökunnan

Lisätiedot

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 VUOKRANANTAJA: Joutsan kunta Y-tunnus 0174108-9 Länsitie 5, PL 20, 19651 JOUTSA 1.2 VUOKRALAINEN Grundfos Environment Finland Oy Y-tunnus: 1599796-6 PL 1036 00101 HELSINKI

Lisätiedot

TUOTEMALLIN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSLIIKKEESSÄ MIKA SOINI KEHITYSJOHTAJA NCC RAKENNUS OY

TUOTEMALLIN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSLIIKKEESSÄ MIKA SOINI KEHITYSJOHTAJA NCC RAKENNUS OY PRO IT - Tuotemallitieto rakennusprosessissa -seminaari Tuotemallipohjainen suunnittelu Kansallismuseon Auditorio, 19.5.2003 TUOTEMALLIN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSLIIKKEESSÄ MIKA SOINI KEHITYSJOHTAJA NCC RAKENNUS

Lisätiedot

NSS- aluekoulutus Kevät 2015

NSS- aluekoulutus Kevät 2015 NSS- aluekoulutus Kevät 2015 Huippuluokan tuotetieto laadukkaan - Nopeasti muuttuva tuotetieto - Tuotteiden vertailtavuus - ETIM mitä se on ja miten se vaikuttaa suunnittelijalle? - Kevään uutuustuotteita

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

ArcInfo, Uusi ulottuvuus hitsauskoulutukseen. ArcInfo UUSI ULOTTUVUUS HITSAUSKOULUTUKSEEN (6)

ArcInfo, Uusi ulottuvuus hitsauskoulutukseen. ArcInfo UUSI ULOTTUVUUS HITSAUSKOULUTUKSEEN (6) ArcInfo UUSI ULOTTUVUUS HITSAUSKOULUTUKSEEN 1(6) WEB-POHJAINEN TYÖKALU HITSAUSPARAMETRIDATAN ANALYSOINTIIN Oletko koskaan kaivannut perustasoista, käyttäjäystävällistä työkalua hitsausdatan tarkkaan analysointiin?

Lisätiedot

Pellon tasaus. Magnus Selenius Maanviljelijä Espoo 3.11.2010

Pellon tasaus. Magnus Selenius Maanviljelijä Espoo 3.11.2010 Pellon tasaus Magnus Selenius Maanviljelijä Espoo 3.11.2010 Nybyn tilan peltomaisemaa Pellot ovat pääosin varsin tasaisia Lohkojen koko n. 3-15 ha Kuva: Jukka Rajala 2 3.11.2010 Tasaisia peltoja Kuva:

Lisätiedot

Vesienhallinta kaivoksessa

Vesienhallinta kaivoksessa Vesienhallinta kaivoksessa Hannu Tikkanen 10.6.2016 Levi Koulutuksen lähtökohtia Vesienhallin kokonaisuuteen liittyvät tekijät kaivoksen rajojen sisäpuolella Ulkoiset sääolosuhteet (meteorologia) Maaperän

Lisätiedot

ExTime ohjeistus Apusarjojen käyttö 22.12.2012 Jorma Tuomimäki Sivu 1 / (8)

ExTime ohjeistus Apusarjojen käyttö 22.12.2012 Jorma Tuomimäki Sivu 1 / (8) Jorma Tuomimäki Sivu 1 / (8) ESIMERKKI MAAKUNTAVIESTIN TULOSTUKSESTA EXTIME-OHJELMALLA APUSARJOJA KÄYTTÄEN EP:N MAAKUNTAVIESTIN TIEDOT EP:llä maakuntaviestin paremmuus julkaistaan kahdessa sarjassa yhteistuloksen

Lisätiedot

VIASYS VDC ASIAKASPÄIVÄ 2016 SUUNNITTELUSTA RAKENTAMISEEN TIETOMALLINTAMINEN JA TIEDONHALLINTA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA

VIASYS VDC ASIAKASPÄIVÄ 2016 SUUNNITTELUSTA RAKENTAMISEEN TIETOMALLINTAMINEN JA TIEDONHALLINTA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA VIASYS VDC ASIAKASPÄIVÄ 2016 SUUNNITTELUSTA RAKENTAMISEEN TIETOMALLINTAMINEN JA TIEDONHALLINTA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA Emil Matintupa 25.5.2016 1 AGENDA 1. Tietomallien rooli tiensuunnitteluprosessissa

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

RAKENNUSURAKAN TOTEUTUS INTEGROIDULLA FIRA OY TOTEUTUSMALLILLA Sakari Pesonen

RAKENNUSURAKAN TOTEUTUS INTEGROIDULLA FIRA OY TOTEUTUSMALLILLA Sakari Pesonen RAKENNUSURAKAN TOTEUTUS INTEGROIDULLA TOTEUTUSMALLILLA FIRA OY 26.3.2014 Sakari Pesonen SUTTER HEALTH - PAMF SAN CARLOS INTEGRATED FORM OF AGREEMENT (IFOA) ALLIANSSISOPIMUS MIKSI UUSIA TOTEUTUSMALLEJA

Lisätiedot

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Johtamisen tuloksellisuus Pyry Airaksinen Laurea P2P projektiryhmä: Jani Moisiola, Jenni Rajakallio, Anssi Rajala, Joel Reikko, Anselmi Tuominen, Vera Veremenko 9/14/2012

Lisätiedot

HANKKEEN YHTEYDESSÄ SAATUJA KOKEMUKSIA JA TULOKSIA

HANKKEEN YHTEYDESSÄ SAATUJA KOKEMUKSIA JA TULOKSIA SAVO-KARJALAN UUMA HANKKEEN YHTEYDESSÄ SAATUJA KOKEMUKSIA JA TULOKSIA DI Harri Jyrävä Ramboll Finland Oy, T&K Luopioinen SAVO-KARJALA UUMA HANKKEEN YHTEENVETORAPORTTI MARRASKUU 2012 1 LÄHTÖKOHTIA Savo-Karjalan

Lisätiedot

Rakentamisen laadun prosessi

Rakentamisen laadun prosessi Rakentamisen laadun prosessi Työn suunnittelu Työmaan toimintasuunnitelma Työn toteutus Rakenne- tai työvaihekohtainen laaturaportti Urakkakohtainen laaturaportti Työnaikainen laadunvarmistus Poikkeamaraportti

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

HYVÄN MIELEN RAKENTAJA

HYVÄN MIELEN RAKENTAJA HYVÄN MIELEN RAKENTAJA Lean & korjausrakentaminen työpaja 11.6.2014 Linjasaneerausten vallankumous - heitetään hukka pihalle Sami Kokkonen, Fira Palvelut Oy AGENDA Lyhyt yritysesittely Lyhyesti rakennusalan

Lisätiedot

XX PSK BIM ammattilaisseminaari Helsinki, Finlandia-talo

XX PSK BIM ammattilaisseminaari Helsinki, Finlandia-talo XX PSK BIM ammattilaisseminaari 09.09.2016 Helsinki, Finlandia-talo Allianssimuotoinen projekti investointihankkeen toteutusmuotona PSK STANDARDISOINTI Profox Companies Ltd; 2016 SEMINAARIN AJATUS -Jakaa

Lisätiedot

10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta. Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus

10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta. Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus 10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus Leena.r.k.Hiltunen@jyu.fi Teesi 1: Suunnittele! Aloita pienillä parannuksilla Mieti mikä on

Lisätiedot

KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P)

KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P) KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P) 20.11.2007 26.2.2008 Eläytymismenetelmä (role-playing) J. Eskola, J. Suoranta R. Rajala, P. Hakkarainen - sosiaalitieteet, kasvatustieteet, tulevaisuudentutkimus Kehystarina

Lisätiedot

Big Room suunnittelun ohjauksen työkaluna

Big Room suunnittelun ohjauksen työkaluna Big Room suunnittelun ohjauksen työkaluna PSK BIM ammattilaisseminaari Jouni Juntunen 9.9.2016 Esityksen rakenne Termit ja käsitteet Perustelut Big Roomille Kytkentä suunnittelun ohjaukseen Big Room prosessin

Lisätiedot

Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills workshop Minna Kuusela TTS

Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills workshop Minna Kuusela TTS Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla Build up Skills workshop 24.4. 2012 Minna Kuusela TTS Build up Skills- kysely: Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla Toteutettiin maalis-huhtikuussa,

Lisätiedot

Työturvallisuus. Vuonna Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme

Työturvallisuus. Vuonna Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme Työturvallisuus Vuonna 2020 Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme Kuolemaan johtaneet työtapaturmat vuonna 2014 Työpaikkakuolemat

Lisätiedot

CLOSE TO OUR CUSTOMERS

CLOSE TO OUR CUSTOMERS CLOSE TO OUR CUSTOMERS CLOSE TO OUR CUSTOMERS ARI TULUS CLOSE TO OUR CUSTOMERS WIRTGEN FINLAND OY Esitelmän aihe: Digitaalisen päällystysprosessin kuvaus koneasemalta lopputuotteen laatuun Lähtökohta Tehostaa

Lisätiedot

Osa 14: Tietomallipohjaisen hankkeen johtaminen

Osa 14: Tietomallipohjaisen hankkeen johtaminen PRE/Inframallin vaatimukset ja ohjeet, osa 14: Tietomallipohjaisen hankkeen johtaminen 1 Osa 14: Tietomallipohjaisen hankkeen johtaminen SISÄLLYSLUETTELO Osa 14: Tietomallipohjaisen hankkeen johtaminen...

Lisätiedot

Paroc Panel System ArchiCAD-sovellus

Paroc Panel System ArchiCAD-sovellus Paroc Panel System ArchiCAD-sovellus 1.1.2014 Käyttöehdot Sovelluksen käyttö ja kopiointi on maksutonta. Sovelluksen ja kaikki sen näyttämä sisältö toimitetaan sellaisenaan ilman minkäänlaista takuuta.

Lisätiedot

Siltojen tietomalliohje ( ) Hankekohtaisesti sovittavat asiat

Siltojen tietomalliohje ( ) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Esimerkki: yleissuunnitteluvaihe Liikenneviraston ohjeita 8/2011 Liite Liikennevirasto Helsinki 2011 Siltojen tietomalliohje 3 (7)

Lisätiedot

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille loppuraportti määrittelyprojektille Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Sähkö ja informaatiotekniikan laitos Versiomuutokset 29.1.2014 viimeisin tilanne tietokantakonversiosta Mirja Loponen 7.2.2014 tarkennettu

Lisätiedot

Hirsi ja julkinen rakentaminen case Haapaveden päiväkoti

Hirsi ja julkinen rakentaminen case Haapaveden päiväkoti Hirsi ja julkinen rakentaminen case Haapaveden päiväkoti Haapaveden uuden päiväkodin rakentamistarve kehittyi monen asian aiheuttamana: Monta pientä päiväkotia sijaitsi eri puolilla keskustaajamaa, josta

Lisätiedot

AUTODESK ACCOUNT -OHJE

AUTODESK ACCOUNT -OHJE AUTODESK ACCOUNT -OHJE Tuotteiden asentaminen Avaa selaimeen sivu https://manage.autodesk.com ja kirjaudu Autodesk ID -tunnuksillasi. Jotkin kohdat ovat erinäköisiä riippuen käyttäjäroolista. Tuotteet

Lisätiedot

14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio. 16:30 InfraTM hanke ja InfraBIM Liikennevirasto

14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio. 16:30 InfraTM hanke ja InfraBIM Liikennevirasto RIL infrabim seminaari 14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio RIL Tietomallitoimikunnan puheenjohtaja rakennusteollisuuden aloilla, Erkki Mäkinen, Segmenttijohtaja, Infrarakentaminen

Lisätiedot

Puu rakennusyhtiön arjessa. Projektipäällikkö Antti Aaltonen

Puu rakennusyhtiön arjessa. Projektipäällikkö Antti Aaltonen Puu rakennusyhtiön arjessa Projektipäällikkö Antti Aaltonen Antti Aaltonen: Kiinan kautta puurakentajaksi Rakennustekniikan DI, TTY 2010 Lemcon 2007-2010: työnjohtaja, projekti-insinööri SRV 2010-2012:

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

Samalla Puolella? Näkökulmia perheiden jälleenyhdistämiseen lastensuojelussa

Samalla Puolella? Näkökulmia perheiden jälleenyhdistämiseen lastensuojelussa Samalla Puolella? Näkökulmia perheiden jälleenyhdistämiseen lastensuojelussa Susanna Hoikkala & Hanna Heinonen Valtakunnalliset Sijaishuollon päivät Tampere L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I

Lisätiedot

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit - Mitä betoninormeihin (rakentamiskokoelmaan) jää jäljelle - Mitä suunnittelijan tulee tietää tuotestandardeista

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville.

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. etwinning on eurooppalainen kansainvälistymisen verk kotyökalu opettajille, oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. Satojentuhansien opettajien joukosta löydät helposti kollegoita, joiden kanssa

Lisätiedot

Heikki Kulusjärvi. Tuotemalliprosessin laadunvalvonta Dipoli Solibri Oy. Täyden palvelun ohjelmistotoimittaja

Heikki Kulusjärvi. Tuotemalliprosessin laadunvalvonta Dipoli Solibri Oy. Täyden palvelun ohjelmistotoimittaja Heikki Kulusjärvi Tuotemalliprosessin laadunvalvonta Dipoli 16.5.2002 Solibri Oy Täyden palvelun ohjelmistotoimittaja Projektin alkuvaiheet Päätöksenteon tuki Tuotemallintaminen, analyysi, visualisointi

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot