Tietomallien hyödyntäminen työnjohdon tehtävissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietomallien hyödyntäminen työnjohdon tehtävissä"

Transkriptio

1 NCC Rakennus Oy:n ja Metropolia ammattikorkeakoulun yhteistyöprojekti Syyslukukausi Tietomallien hyödyntäminen työnjohdon tehtävissä TAVOITE Yhteistyöprojektin tavoitteena oli lisätä tietoutta rakennuksen tietomallien hyödyntämisestä ja antaa opiskelijoille mahdollisuus tutustua tietomallien hyödyntämiseen rakennusprojektin tuotantovaiheen näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena oli saada palautetta tuotannossa käytettyjen ilmaisohjelmistojen käytettävyydestä henkilöiltä, jotka eivät itse käytä varsinaisia suunnitteluohjelmistoja päivittäisessä työssään. TOTEUTUS Projekti toteutettiin NCC Rakennuksen ja Metropolian yhteistyönä. Oppilaitos vastasi kurssin sisällöstä, koulutuksesta, tietomallinnuksen perusopetuksesta sekä harjoitustehtävien annosta ja ohjauksesta. NCC Rakennus antoi opiskelijoiden käyttöön projektin ajaksi todellisen tietomallinnetun kohteen tietomallit, malleista tuotettuja määrälistauksia sekä aluesuunnitelman laatimiseen tarvittavat objektit. NCC Rakennuksen VDCtiimiläiset perehdyttivät opiskelijat kahden ilmaisohjelman, Tekla BIMsightin ja Google Sketchupin, käyttöön. Lisäksi oppilaitos perehdytti opiskelijat juuri oppilaitokselle saatuun Solibri Model Checker -ohjelmaan. Yhteistyöprojekti aloitettiin tilaisuudella, jossa case -projektissa työskentelevät, NCC Rakennuksen ja sen sidosryhmien henkilöt kertoivat tietomallien hyödyntämisestä oman roolinsa näkökulmasta. Tämän jälkeen NCC Rakennuksen VDC -tiimi perehdytti opiskelijat ohjelmien käyttöön. Oppilaitos antoi opiskelijoille kurssin sisältöön kuuluvat harjoitustehtävät, joiden tekemisessä oppilaiden tuli hyödyntää annettuja tietomalleja sekä annettua oheismateriaalia mahdollisimman laajasti. Kurssiin liittyen järjestettiin kaksi välitapaamista, joissa opiskelijoilla oli mahdollisuus kysyä sekä tuotannonsuunnitteluun ja toteutukseen että tietomallien hyödyntämiseen liittyviä kysymyksiä ja saada lisäohjeistusta NCC Rakennuksen projektihallinnan ja VDC -tiimin henkilöstöltä. TULOKSET Projektin lopuksi pidettiin loppuseminaari, jossa opiskelijat esittelivät harjoitustyönsä ja kertoivat kuinka tietomalleja ja aineistoa oli työssä hyödynnetty sekä antoivat palautetta ohjelmien käytöstä. Seminaarin päätteeksi VDC -tiimi kävi vielä kaikki lopputyöt ja niiden raportit läpi ja antoi jokaiselle ryhmälle kirjallisen palautteen. Ryhmien raportit ovat tämän dokumentin liitteenä. Kaiken kaikkiaan yhteistyö projektin aikana oli antoisaa ja vahvisti selkeästi näkemystä siitä, että tietomallinnus tuotannon työkaluna on arkipäiväistymässä kovaa vauhtia. NCC Rakennus Oy, VDC -tiimi

2 Marko Jokinen, Suvi Höyden, Aki Kaakinen ja Tero Huovinen Määrälaskennan raportti Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari (AMK) Rakennusalan työjohto Projektityö

3 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Tietomallin käyttö määrälaskennassa Lähtötiedot Tehtävä Työn eteneminen Tietomallien hyöty 5

4 Sivu 1 of 5 1 Johdanto Syksyn työmaaprojektissa tutustuttiin tietomallien hyödyntämiseen rakentamisessa. Kurssin alussa opiskeltiin Tekla BIMsightin ja SketchUpin käyttöä sekä niiden soveltamista työmaajohdon näkökulmasta katsottuna. Näiden ohjelmien avulla projektinhallinta helpottuu. Kiinteistöjen ja rakennusten mallinnuksen tavoite on suunnittelun ja rakentamisen laadun, tehokkuuden, turvallisuuden ja kestävän kehityksen mukaisen hankeja elinkaariprosessin tukeminen. Tietomalleja hyödynnetään koko rakennuksen elinkaaren ajan, lähtien suunnittelun alusta ja jatkuen vielä rakennusprojektin jälkeenkin käytön ja ylläpidon aikana. Rakennuksen tietomallien avulla määrälaskentaa saadaan tehostettua ja määrätietoja saadaan helpommin hyödynnettyä. Tietomalleista tarvittavat määrät saadaan ulos huomattavasti nopeammin kuin manuaalisesti mittaamalla. Arkkitehdin, rakennesuunnittelija ja talotekniikan suunnitelmat voidaan yhdistää ja näin niitä voidaan hyödyntää useilla eri tavoilla. Ryhmämme aiheeksi valikoitui määrälaskenta ja tämä raportti kertoo siitä miten hyödynsimme tietomalleja terästen määrälaskennassa.

5 Sivu 2 of 5 2 Tietomallin käyttö määrälaskennassa 2.1 Lähtötiedot Työmaaprojektin alussa saimme käyttöömme kohteen tiedostot muistitikulla. Saimme arkkitehdin, rakennesuunnittelija, talotekniikan sekä geotekniikan suunnittelijoiden 2d sekä 3d kuvat ja määräluettelon. 2.2 Tehtävä Tehtävänämme oli teräsrakenteiden määrittely tietomalleista havainnollistamalla. Mallista piti havainnollistaa erityyppiset teräsrakenteet, runkoa täydentävät teräs rakenteet kuten katokset ja IV-konehuone. Mallista oli otettu ulos määrälistaus, jota hyödyntäen piti koota tiedot runkoon kuuluvien pilarien ja palkkien lukumäärästä, painoista tyypeittäin ja kerroksittain. Nämä kaikki tiedot piti vielä summata koko rakennuksesta, sekä koota tiedot täydentävien rakenteiden määrästä. 2.3 Työn eteneminen Aloitimme tuomalla kaikkien suunnittelijoiden mallit Teklan BIMsight ohjelmaan jossa useiden eri suunnittelijoiden tuottamia tietomalleja voi tarkastella samanaikaisesti, mutta niitä ei voi tuottaa itse. Kyseessä oli teräsrakenteiden tutkiminen joten piilotimme ensin kaikki muut tasot paitsi rakennesuunnitelman. Sen jälkeen lähdimme etsimään kohteen teräsrakenteita, helpoiten tämä onnistuu oikealta löytyvästä valikosta, josta löytyy kaikki malleissa olevat objektit ja niihin liittyvä informaatio. Listasta voi esimerkiksi tarkastaa palkkien kokoja, painoja ja niiden sijainnin, sekä etsiä muita samanlaisia palkkeja työstä. Tehtävämme helpottamiseksi kuiten-

6 Sivu 3 of 5 kin päätimme piilottaa mallista kaikki objektiivit, jotka eivät olleet terästä. Se tapahtui helpoiten painamalla Not Matching kohdalla olevaa silmää, jolloin kaikki paitsi teräkset katosivat kuvasta. Tämän jälkeen poistimme näkyvistä myös ylimääräiset elementteihin kuuluvat teräsosat, jotta kuvan hahmottaminen olisi selkeämpi. Hienosäädön jälkeen kuvasta oli helposti havaittavissa eri teräsosat. Avasimme määrälistauksen, joka löytyi valmiina excel-taulukkona. Piilotimme oikealla olevasta pivottaulukosta kaikki ylimääräiset tiedot ja valitsimme alasvetovalikoista tarvittavat tiedot. Määrät haluttiin kerroksittain, joten valitsimme näytettäviin tietoihin aina yhden kerroksen kerrallaan. Listasimme tiedot omaan tiedostoon ja samalla etsimme nimien mukaiset palkit sekä pilarit tietomallista.

7 Sivu 4 of 5 Saimme kasattua kaikki teräkset kerroksittain määrien sekä painojen mukaisesti ja samalla havainnollistimme ne eri väreillä, jotta niiden sijaintien hahmottaminen olisi helpompaa.

8 Sivu 5 of Tietomallien hyöty Määrälaskennassa tietomalleista ulos saatava informaatio on lähes rajaton, jos malleja osaa käyttää oikein niistä saadaan juuri esimerkiksi teräsrakenteista kaikki tarvittava tieto ulos. Mallissa voi tutkia samanlaisia teräksiä ryhmissä, yksittäisiä teräspalkkeja, ottaa niistä mittoja tai katsoa yksittäisen palkin painon, muodon tai mallin.

9 Sivu 6 of 5 3 Pohdinta Tietomallien käyttö on yleistymässä ja niitä käytetään entistä enemmän. Tulevaisuudessa kaikki suunnittelu tulee siirtymään tietomalleiksi, sillä niiden hyöty verrattuna 2d kuviin on merkittävä. Mielestämme tämä projektityö oli erittäin hyödyllinen sillä kyseiset mallit tulevat varmasti vastaan työmaalla jossain vaiheessa. Kun ohjelmia osaa käyttää, voi niiden avulla tehostaa omaa työn johtamistaan.

10 Skants, Markku Salapuro, Ville Paju, Mikko Parkkinen, Tero Väisänen, Jere Tietomallin käyttömahdollisuudet rakennustyömaalla Työmaaprojektin loppuraportti Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari (AMK) Rakennusalan työnjohto Työmaaprojektin loppuraportti

11 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Työmaaprojekti BIMsightin käyttö työmaalla SketchUp työmaasuunnittelussa 2 3 Yhteenveto 3

12 1 1 Johdanto Projekti toteutettiin yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun ja NCC Rakennus Oy:n kanssa. Projektin tarkoituksena oli tutustua tietomallien käyttömahdollisuuksiin ja SketchUp-ohjelmaan, sekä hyödyntää tietomallia aikatauluohjelmassa. Projektin aikana vierailtiin NCC:llä, sekä työskenneltiin Metropolian tiloissa Kalliossa. Projektin lähtötiedot jaettiin NCC:n toimesta oppilaille. Projektissa tutustuttiin eri tietomalliohjelmiin, kuten BIMsightiin, Solibriin ja SketchUpiin. Raportissa käsitellään Tekla BIMsightin SketchUpin käyttömahdollisuuksia rakennustyön suunnittelussa ja tuotannossa. Aikataulun laadintaa vaikeutti puutteellinen aikataulu, joten täysin toimivaa aikataulua ei saatu laadittua projektin aikana. Tietomalleja voidaan hyödyntää tuotannossa havainnollistamaan kohdetta kolmeulotteisesti, määrälaskennassa ja esim. yhteensovituksessa.

13 2 2 Työmaaprojekti 2.1 BIMsightin käyttö työmaalla Tekla BIMsight on ilmainen ohjelma, jolla voi tarkastella 3D-malleja. Työmaaprojektissa tarkasteltiin talo Verdiä, joka sijaitsee Ruskeasuolla. Mallin tarkastelussa tehtävänä oli löytää eri rakenteita. Eri osat rakenteissa ovat nimetty jokainen omilla nimillään ja värjätty eri väreillä. Tämä helpottaa, kun mallista etsii jotain tiettyä osaa. Värikoodaus helpottaa havainnointia. Tietomallin käyttö työmaalla vaatii koneelta suorituskykyä. Tietomallia voidaan käyttää myös tehokkaissa tablet-tietokoneissa. Tulevaisuudessa tietotekniikan kehittyessä tietomallia tullaan varmasti käyttämään myös kentällä. Tehokkaampien tietokoneiden avulla voidaan myös havainnollistaa halutut pintamateriaalit. Tässä vaiheessa voidaan vielä vain tarkastella eri rakenteita ja määriä. Tietomallin käytön edellytyksenä on, että malli on ajantasainen ja risteävät kappaleet on todella huomioitu mallissa. Tietomallin avulla tehtävä määrälaskenta helpottaa tilausvaiheessa, sekä työmaata ennakoimaan logistiikan tarpeita. 2.2 SketchUp työmaasuunnittelussa Trimble SketchUp osoittautui varsin nerokkaaksi tavaksi tehdä työmaan aluesuunnitelma, sekä lisätä siihen putoamissuojausta. SketchUpiin saa ladattua 3D-malleja Googlen 3D-mallivarastosta, sekä lisättyä mallin Google Earthiin koordinaattien avulla. Työmaaprojektissa tehtiin SketchUpin avulla putoamissuojausta ja aluesuunnitelma. SketchUpin käytön oppiminen on helppoa ja nopeaa. Valmiiden kappaleiden avulla tehtäväksi jääkin raahata ne oikealle paikalle ja saada oikeaan korkeuteen, sekä syvyyteen.

14 3 3 Yhteenveto Parasta ohjelmassa on se, että suunnitelmien visuaalisuus on aivan omaa luokkaansa vanhojen kaksiulotteisiin verrattuna. Kuvapankkien avulla säästää aikaa, kun jokaista objektia ei tarvitse mallintaa. Käytetyimpiä objekteja oli NCC:n mallityöhön valmiiksi tallennettuna. Näitä objekteja käyttämällä oli mahdollista toteuttaa koko työmaan aluesuunnitelma, sekä putoamissuojaussuunnitelma. Toki mehän emme vain tähän tyytyneet, vaan haimme lisää objekteja SketchUpin laajasta objektikirjastosta saavuttaen samalla sen, että suunnitelmiin saatiin hieman lisää mittakaavaa (mm. työskentelevät henkilöt suunnitelmissa.) SketchUp oli kaiken kaikkiaan varsin pätevä ohjelma ja ennen kaikkea positiivinen yllätys näin työnjohtajan näkökulmasta. Ryhmämme jäsenet tulevat varmasti hyödyntämään SketchUpia tulevaisuuden työmaasuunnittelussa, josko siihen annetaan mahdollisuus yrityksissä joissa työskentelemme.

15 Tietomallien hyödyntäminen työmaan aluesuunnittelussa Salapuro, Paju, Parkkinen, Väisänen & Skants

16 Työmaaprojektin synty Metropolia ammattikorkeakoulun ja NCC Rakennus Oy:n yhteistyö mahdollisti Mahdollisuus tutustua NCC-Rakennuksen tulevaan Verdi-toimistorakennusprojektiin. Ideana tutustuttaa rakennusmestariopiskelijoita tietomalleihin, joista esimerkkeinä tietomallien hyödyntäminen: Aluesuunnittelussa (Meidän ryhmämme aihe) Määrälaskennassa ja kustannussuunnittelussa Aikataulutuksessa Resurssisuunnittelu Putoamissuojaussuunnittelu Elementtiasennussuunnittelu

17 Trimble Sketchup 3D-mallinnusohjelma, jolla työmaan aluesuunnittelua on helppo toteuttaa Tyypillisiä käyttökohteita ovat mallit rakennuksista ja ajoneuvoista 2 versiota, joista toinen ilmainen ja toinen ns. Pro-lisenssi Opetusvideot ja Sketchup-wiki Mallikirjastossa huikea määrä valmiita malleja

18 Aluesuunnittelu työmaalla Aluesuunnitelma on suunnitelma, jossa kuvataan työmaa-alueen järjestelyt Lakisääteinen (Päätoteuttajan on esitettävä rakennuttajalle rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelmat) Aluesuunnitelmaa on päivitettävä rakennus- ja työvaiheittain

19 Aluesuunnittelu työmaalla Aluesuunnitelmasta tulisi selvitä: Toimisto-, henkilöstö- ja varastotilat Koneiden ja laitteiden sijoitus Kaivuu- ja täyttömassojen sijoitus Lastaus-, purku- ja varastointialueet Työmaaliikenne Jätteiden keräyspisteet Palontorjunta Varastoalueiden rajaaminen

20 Aluesuunnittelu Sketchupilla

21 Työmaan toimisto- ja sosiaalitilat

22 Elementtien varastointi

23 Työmaan pysäköintialue

24 Työmaan liikenne ja jätehuolto

25 Rakennushissi ja sähköistys

26 Varastokontti holvilla

27 Kulku kerroksiin

28 Kiitokset Metropolia Erno Olkkonen Metropolia Päivi Jäväjä Metropolia sivutoimiopettaja Janne Salin (solibri) NCC Rakennus Oy

29 Ville Rokka Jenni Sahlberg Tiia Sorsa Tiina Siika-aho Tietomallin käyttömahdollisuudet rakennustyömaalla Työmaaprojektin loppuraportti Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari Rakennusalan työnjohto Työmaaprojektin loppuraportti

30 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Tekla BIMsight Projektissa ilmenneet käyttömahdollisuudet Tietomallin hyödyntäminen rakennustyömaalla 3 3 Solibri Model Checker Projektissa ilmenneet käyttömahdollisuudet Tietomallin hyödyntäminen rakennustyömaalla 5 4 Palaute työmaaprojektista 6 Lähteet 7

31 1 1 Johdanto Tämä projekti toteutettiin yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun ja NCC Rakennus Oy:n kanssa. Projektin tarkoituksena oli, että opiskelijat syventyisivät tietomallien käyttöön työmaalla. Projektissa käytettiin NCC Rakennus Oy:n luovuttamia tietomalleja ja määrätietoja yhdestä heidän toimitilakohteestaan. Projektissa tutustuttiin eri tietomalliohjelmiin, kuten BIMsightiin, Solibriin ja SketchUpiin. Tässä raportissa käsitellään Tekla BIMsightin ja Solibri Model Checkerin käyttömahdollisuuksia rakennustyömaalla. Rakennustyömaan tuotannon kannalta oleellista oli se, että mallit oli tehty teknisesti oikein. Tietomallit oli myös tarkistettu ja yhteensovitettu kaikkien suunnittelualojen suunnittelijoiden kesken. Urakointiyritykset hyödyntävät tietomalleja rakentamisen valmistelu- ja rakentamisvaiheissa esim. seuraavissa toiminnoissa: yleinen rakentamisen aikainen toimintojen koordinointi ja tiedonvaihto tuotannon 4D-aikataulutus ja työjärjestysten suunnittelu sekä toteutumatilanteen havainnollistaminen eri suunnittelualojen mallien yhdistäminen mm. talotekniikan asennusjärjestysten ohjaamista varten ja rakennettavuustarkasteluihin rakenteiden sijaintitiedon siirto mittalaitteisiin työmaa-alueen käytön suunnittelu ja turvallisuussuunnittelu, kuten esim. putoamissuojaussuunnittelu [1. s. 5].

32 2 2 Tekla BIMsight Tekla BIMsight on ilmainen tietomallinnuksen työkalu ammattirakentajien käyttöön. BIMsightilla voi yhdistää malleja, tarkistaa esimerkiksi talotekniikan konfliktikohdat ja jakaa tietoja. Kaikki rakennushankkeen osapuolet voivat käyttää tietomallia BIMsightilla. [2]. Kuva 1: Tekla BIMsight. 2.1 Projektissa ilmenneet käyttömahdollisuudet Yhteistyöprojektissa hyödynnettiin BIMsightia kohteen havainnollistamiseen. Kaikkien eri suunnittelualojen mallit pystyttiin avaamaan ohjelmalla yhtä aikaa, ja näin saatiin hyvä kokonaiskuva rakennuksesta. BIMsightista pystyi katsomaan esimerkiksi komponenttien materiaali-, paino-, tilavuus- ja sijaintitietoja (kuva 2). Eri kerroksia pääsi tarkastelemaan suurentamalla yksityiskohtiin tai leikkaamalla tietomallin pysty- tai vaakasuunnassa.

33 3 Kuva 2: Tekla BIMsight objektin tiedot. Tietomallin käsittely BIMsightilla auttoi hahmottamaan kokonaisuutta ja rakennusjärjestystä. Ohjelmalla voitiin myös tarkastella rakennuksen yksityiskohtia. Tietomalliin pystyttiin lisäämään huomioita ja huomautuksia, ja siitä pystyi mittaamaan helposti etäisyyksiä ja paksuuksia. 2.2 Tietomallin hyödyntäminen rakennustyömaalla Yhdeksi BIMsightin merkittäväksi eduksi todettiin asennusdetaljien selkeä esitysmahdollisuus työn tekijälle. Vaikeiden yksityiskohtien hahmottaminen on tekijällekin helpompaa, kun sen näkee kolmiulotteisena ja eri suunnista. BIMsight esiteltiin myös oivana apuvälineenä elementtiasennussuunnitelmien tekoon, mutta käytännössä suunnitelmaan tarvittavat tiedot olivat opiskelijoiden käyttötaidoilla vaikeita irrottaa mallista. BIMsightissa oli paljon hyviä ominaisuuksia ilmaisohjelmaksi, mutta sen käyttömukavuudessa oli parantamisen varaa. Käytössä ohjelma ei tunnistanut mallista kaikkia tarvittavia komponentteja. Lisäksi siitä oli ilman perusteellisesta koulutusta hankalaa kerätä koostetusti esimerkiksi pelkkien teräsosien tiedot määrälaskentaa ja hankintaa varten.

34 4 3 Solibri Model Checker Solibri Model Checker on maksullinen tietomalliohjelma, jolla tuotetaan rakennuksen eri suunnittelualojen tietomalleista kolmiulotteista kuvaa. Ohjelman avulla voidaan tarkastella eri suunnittelualojen suunnitelmia, tuoda määrätietoja sekä tutkia objektien tarkempia tietoja. Alla olevassa kuvassa on etsitty kaikki Verdin arkkitehtimallin seinäkomponentit informaation talteenotto -työkalulla (kuva 3). Kuva 3: Solibri Model Checker 3.1 Projektissa ilmenneet käyttömahdollisuudet Tässä projektissa hyödynnettiin ohjelman informaation talteenotto -toimintoa. Toiminnolla voitiin tuoda objektikohtaisesti tietomallissa olleet määrätiedot. Elementtiasennussuunnitelma sekä hankintaluettelo kohteen teräsosista laadittiin kyseisen toiminnon avulla. Tiedot voitiin siirtää suoraan Exceliin raportoi -painikkeesta, joka on ympyröity yllä olevassa kuvassa (kuva 3). Kohteen yleisaikataulun laadinnan lähtötietoina käytettiin Solibrista talteen otettuja ja Excel-tiedostoon siirrettyjä määrätietoja. Excel-taulukossa olleet määrätiedot pystyi kopioimaan suoraan Vico Control -aikatauluohjelmaan.

35 5 3.2 Tietomallin hyödyntäminen rakennustyömaalla Solibri Model Checker on rakennustyömaalle monipuolinen apuväline. Kolmiulotteisen hahmottamisen helpottamisen lisäksi Solibri nopeuttaa rakennusprojektin määrälaskentaa sekä hankintojen ja työvaiheiden suunnittelua. Käytettävän tietomallin oli kuitenkin oltava huolellisesti laadittu ja informatiivinen. Solibrin haasteeksi tunnistettiin kuitenkin ohjelmiston suuret lisenssimaksut, jotka rajoittivat Solibrin hankintaa työmaille. Ennen Solibri Model Checker -ohjelmiston ostamista työmaakäyttöön tulisi yrityksen tehdä kattava selvitys mahdollisista käyttötarkoituksista ja koulutuksen tarpeesta todellisten kustannusten ja hyötyjen välisen suhteen selvittämiseksi.

36 6 4 Palaute työmaaprojektista Projekti oli osa Metropolia Ammattikorkeakoulun rakennusmestariopiskelijoiden Työmaaprojekti-opintojakson toteutusta. Projekti toteutettiin yhteistyössä NCC Rakennus Oy:n kanssa. Kun yhteistyöprojekti esiteltiin opintojaksototeutuksen alussa, jäimme positiivisella mielellä odottamaan toteutuksen aloitusta. Yhteistyön alkaessa kuitenkin totesimme, että monet seikat alkavasta toteutuksesta oli ilmeisesti projektin eri osapuolille epäselviä. Projektin sisällön ja toteutuksen suunnittelulle oli jäänyt ilmeisen vähän aikaa oppilaitoksen lehtorien ja NCC Rakennus Oy:n välillä. Tähän olisimme toivoneet käytettävän enemmän aikaa. Opiskelijoiden pohjatiedot huomioon ottaen tuotannon teorian ja ohjelmistojen käytön ohjeistus jäi liian vähäiselle huomiolle. Projektin yleisaikataulun, määrälaskennan ja elementtiasennussuunnitelman laatiminen oli annettujen lähtötietojen pohjalta haasteellista ja välillä turhauttavaa. Oivalsimme projektin edetessä Solibrin olevan ominaisuuksiltaan helppokäyttöinen sekä monipuolinen rakennustyömaan työnsuunnittelun ja -ohjauksen avuksi. Vertaillessamme Solibirin ja BIMsightin käyttöominaisuuksia valitsisimme ehdottomasti Solibri Model Checkerin. Opiskelijoiden projektityöskentelyä olisi sujuvoittanut tavoitteiden nimeäminen ja rajaaminen heti projektin alussa. NCC:n tiloissa pidettiin kolme tilaisuutta projektin aikana: esittelytilaisuus sekä kaksi välinäyttöä. Välinäytöissä saatu informaatio oli erittäin tärkeää projektin toteutuksen mahdollistamiseksi. Opiskelijoiden ammatillista kasvua olisi tapahtunut varmasti paljon enemmän, mikäli välinäyttöjä ja yhteistyötä NCC:n osaajien kanssa olisi painotettu suuremmassa määrin. Näin myös projektista saatavat tulokset olisivat olleet kattavampia.

37 7 Lähteet 1 Yleiset tietomallivaatimukset 2012, versio 1.0. Osa 13. Tietomallien hyödyntäminen rakentamisessa. 2

38

39

40 RYHMÄ 4 Teemu Hakasalo, Niko Jokivuori, Markus Heinonen & Jere Hellsten Elementtiasennussuunnitelma Työmaaprojekti Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari AMK Rakennusalan työnjohto Harjoitustyö

41 1 Johdanto Elementtiasennussuunnitelman teosta vastaa yleensä työmaa, mutta se on hyväksytettävä useilla eri suunnittelijoilla, ja sen on oltava työmaalla nähtävänä kirjallisessa muodossa. Tärkein elementtisuunnitelman vahvistaja on rakennesuunnittelija, koska hänellä on pätevin koulutus elementtisuunnitteluun. Työmaan yleissuunnitelman on oltava pohjana asennussuunnitelmalle. Elementtien asennuksen suunnittelusta on tehty valtioneuvoston asetus elementtirakentamisen työturvallisuus. 2 Tietomallin käyttö elementtiasennussuunnitelmassa Tietomallista on paljon hyötyä elementtiasennussuunnitelmaa suunniteltaessa. Tietomallin edut elementtiasennussuunnitelmaa laatiessa: Määrälaskenta Elementtien tarkat sijainnit Liittyminen toisiin rakenteisiin Asennusjärjestyksen hahmottaminen helpottuu Elementtien paino ja mitat Nosturin rajat Työturvallisuus näkökulmat Logistiikkanostojen suunnittelu Kohteeseen perehtyminen Asennussuunnitelmassa olennaista on asennusaikataulu, logistiikan hallinnointi, työturvallisuus ja varsinainen asennustyö. Työvaiheena elementtien asennus on tahdistava ja runkovaiheessa työskentelee suuri määrä työntekijöitä. Huolellisella suunnittelulla varmistetaan työn sujuminen aikataulussa ja kustannusarvioiden mukaan.

42 3 Elementtiasennussuunnitelma Asennussuunnitelma sisältää seuraavat tiedot: Kohdetiedot työmaasta Elementit, nostoapuvälineet ja erityistoimenpiteet Elementtien kuljetus työmaalla, kuorman purku, vastaanotto ja työmaavarastointi Nostot, asennus ja asennusjärjestys Toleranssit ja seurantamittaus Asennuksen aikainen tuenta Elementtien lopulliset kiinnitykset Asennuksessa tarvittavat työtasot ja putoamissuojaukset Suunnittelun varmentaminen Kuva 1 Elementtiasennussuunnitelma

43 4 Yhteenveto Tietomallin hyödyntämistä elementtiasennussuunnitelmaa tehdessä tulee yleistymään tulevaisuudessa varmasti, koska tietomalli paljastaa paljon ongelmia mitä ei välttämättä huomata perinteisissä piirustuksissa. Tietomallin käyttäminen nopeuttaa ja helpottaa suunnittelijan työskentelyä. Mallintaminen parantaa kohteen hahmottamista ja helpottaa työntekijöiden perehdyttämistä.

44 RYHMÄ 5 Jani Rönnberg Sampo Ahlholm Samuel Juntunen Jukka Salminen Työmaaprojekti Putoamissuojaus Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusalan työnjohto Työmaaprojekti

45 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Lähtötiedot 2 3 Projektin kulku 2 4 Ratkaisut Kaideratkaisut 2 5 Havainnot ja ongelmat 3 6 Hyödyt 4 7 Projektin hyödyt 4

46 1 Johdanto Aiheena oli tehdä putoamissuojaussuunnitelma SketchUP-ohjelmaa hyväksi käyttäen. Työmaaprojekti tehtiin NCC Rakennus Oy:lle. Projektin tarkoitus oli tutustua käytettävissä oleviin ohjelmiin ja niiden käyttömahdollisuuksiin sekä auttaa NCC:tä parantamaan tuotantoaan. Lähtötietoina ja materiaalina saimme valmiin kuvan tontista, talosta ja kaikista käytettävissä olevista yksittäisistä artikkeleista, joita voisi työmaan aluesuunnitelmaa tehtäessä käyttää. Putoamissuojaussuunnitelma tehtiin samaan tiedostoon kuin työmaan aluesuunnitelma.

47 2 Lähtötiedot Lähtötietoina saimme SketchUP-kuvan, jossa oli jo valmistunut Aitio-toimistorakennus, tontti ja käytettävissä olevat aluesuunnitelmaan ja putoamissuunnitelmaan tulevat artikkelit. Jälkikäteen pyydettäessä saimme myös Verdin talon samaan tiedostoon sijoitettavaksi. Työssä käytettiin Tekla BIMsightia, Sketchuppia ja Solibri Model Checker v8.1:stä. 3 Projektin kulku Työmaaprojektissa meidän tuli tehdä. Yleisaikataulu elementtiasennussuunnitelma alue- ja logistiikkasuunnitelma työnjohdon resurssisuunnitelma BIM:ä hyväksi käyttäen putoamisturvallisuussuunnitelma teräsrakenneluettelo 4 Ratkaisut Projektissa tuli päättää muutamia asioita. 4.1 Kaideratkaisut Päätimme valita kohteessa käytettäväksi koukkukaiteita ja pinta-asennettavia kaiteita. Aukkosuojissa päätettiin käyttää Suomalaista havuvaneria. Kaiteita meni seuraavalla tavalla. pinta-asennettavia kaiteita 73 kpl/kerros holvireunakaiteita 24 kpl/kerros kaidelankkua 525 metriä/kerros aukkosuojia kolme vaneria/kerros

48 Alla olevasta kuvasta selvennetään Koukkukaide 5 Havainnot ja ongelmat Ongelmat Ohjelmien käyttövarmuus eli tuppaavat kaatumaan säännöllisen epäsäännöllisesti. Vanhempi versio ohjelmasta ei osaa avata uudempaa versiota Lähtötiedot eli ei osata käyttää ohjelmia kunnolla

49 6 Hyödyt Työmaaprojekti oli erittäin havainnollistava, jossa kirjallinen paperilla oleva suunnitelma saadaan yhteen 3D-tiedostoon. Sitä on helppo päivittää työmaan eri vaiheissa, josta on suuri hyöty työmaahenkilökunnalle. LVISA-suunnitelmat detaljitasolla tarkentuvat, kun 3D kuvasta nähdään yhteentörmäykset ja ne voidaan ratkaista ennen töiden alkua jo suunnitteluvaiheessa. Mallinnusohjelmat helpottavat laskentaa mm. määrälaskennassa. 7 Projektin hyödyt Työmaaprojektin hyödyt jäivät projektiryhmälle jokseenkin epäselväksi. Projekti vei NCC:n henkilökunnan aikaa, ja oli epäselvää mitä he tästä hyötyvät. Opiskelijoille saatiin koottua hiukan tietoa tietomallinnusohjelmistoista. Lintuperspektiivi

50 Tuomas Heiskanen Tommi Suikkanen Antti Aro Sami Ilonen Tietomallien hyödyntäminen aikataulusuunnittelussa Alaotsikko Metropolia Ammattikorkeakoulu Työmaaprojekti

51 Abstract Sisällys 1 Johdanto 1 2 Aikataulusuunnittelu 1 3 Tietomallin hyödyntäminen 2 4 Yhteenveto 3

52 1 1 Johdanto Tässä työmaaprojektin osuudessa pyrittiin selvittämään miten tietomallia voidaan hyödyntää yleisaikataulun tekemiseen. Kohteena toimi NCC Rakennus Oy kohde Verdi Mannerheimintien varressa Helsingissä. Kohteen perustuksen on valmiit. Verdi on NCC:n toimitilahanke, joka tarkoituksena on luoda innovatiivisia ja muunneltavia tiloja eri aloilla toimiville yrityksille. Hanke on tällä hetkellä jäissä. Aikataulu suunniteltiin Vico Control ohjelmistolla. Ohjelmistossa on helppo hyödyntää tietomallin antamia määrätietoja. 2 Aikataulusuunnittelu Yleisaikataulun tehtävä rakennustyömaalla on kuvata rakennettavan kohteen ajallinen sijoittuminen. Talonrakennuskohteessa yleisaikataulu on useimmiten kuvatta paikkaaikakaavio muotoon eli niin sanottu vinoviiva-aikataulu. Sen tarkoitus on kuvata milloin työ alkaa ja miten työ etenee ajallisesti. Paikka-aikakaavioista saadaan myös selville missä lohkossa työt on suunniteltu aloitettavaksi, jolloin osataan suunnitella jo etukäteen, etteivät tehtävät työt mene päällekkäin. Aikataulu luodaan käyttäen menekki sekä määrälistoja joiden tulona saadaan eri työvaiheille työnkesto, joka merkitään yleisaikatauluun. Aikataulu voidaan tehdä myös resurssipohjaisesti. Siinä työ on määritetty tehtäväksi tietylle työryhmälle tai muulle resurssille. Aliurakoitsijalta vaaditaan sopimuksessa sen käyttämät resurssit, jotta työ voidaan toteuttaa aikataulun mukaisesti Aikataulu suunnittelussa on otettava huomioon mahdolliset häiriöt. Mahdollisia häiriöitä ovat mm. elementtien saatavuus, vuodenajasta johtuvat häiriöt kuten lumi, pakkanen sekä rakenteiden hidas kuivuminen.

53 2 Kuvio 1. Projektiin suunniteltu yleisaikataulu Aikataulun suunnittelussa menekkitieto tai työsaavutus tieto on erittäin tärkeää. Suunittelussa olisi syytä hyödyntää edellä mainittuja tietoja. Tietoja voidaan saada esimerkiksi, seuraavista paikoista RATU-kortistot jälkilaskenta aliurakoitsijoiden omat kokemukset työnjohtajan kokemus. 3 Tietomallin hyödyntäminen Tietomallia voi hyödyntää yleisaikataulun suunnittelussa monella tavalla. Tietomallia hyödynnettiin tässä työmaaprojektissa lähinnä, ottamalla mallista määriä joiden perusteella voitiin aikataulua suunnitella. Työssä käytettiin aluksi Tekla BIMSight ohjelmaa, jonka käyttö ja hyödyntäminen aikatauluun todettiin hankalaksi. Sen jälkeen siirryttiin käyttämään Solibri -ohjelmaa, joka ominaisuuksiltaan oli huomattavasti edistyksellisempi. Suurin ero Solibrin ja Tekla BIMSightin välillä oli, että Solibrista sai määrät helpommin ymmärrettävässä muodossa toisin kuin BIMsightilla. Tietomallin suurin helpotus on, että määrien laskenta helpottuu huomattavasti verrattuna paperisiin suunnitelmiin.

54 3 Määrälaskennassa saadaan kappalemäärät suoraan, eikä tarvitse käyttää laskennallisia neliöitä. Tietomallinnuksen avulla saadaan etukäteen selville haastavat rakenteet, jotka on hyvä huomioida jo yleisaikataulua tehdessä. Tietomallin avulla voidaan huomioida rakenteet, joiden hankkiminen saattaa ottaa aikaa ja tulee huomioida jo aikataulusuunnittelussa. Kuvio 2. Laattoja tietomallissa 4 Yhteenveto Tietomallit ovat ehdottoman hyödyllisiä tulevaisuudessa rakentamiselle. Niiden avulla voidaan tehostaa suunnittelua ja paremmin suunniteltuja asioita pystytään hyödyntämään rakentamisvaiheessa paremmin. Hyödyntäminen vaatii kuitenkin tietomalli ohjelmien käyttökoulutusta, jotta työmaa toimihenkilöt osaavat hyödyntää tietomallia omassa kohteessaan. Alun perin oli suunniteltu käytettäväksi ohjelmaksi Tekla BIMSight, joka todettiin kankeaksi ja huonoksi. Solibri ohjelma todettiin huomattavasti käyttökelpoisemmaksi ohjelmaksi.

55 Liite 1 1 (1)

56 Liite 2 1 (1)

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa

CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa K Y M D A T A O Y : N A S I A K A S L E H T I 2 0 1 2 CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa Suunnittelun painopiste muuttuu tietomallinnus tehostaa rakentamista ARE

Lisätiedot

Juho Jussila LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION KAUPPAKESKUS MATKUKSESSA

Juho Jussila LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION KAUPPAKESKUS MATKUKSESSA Juho Jussila LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION KAUPPAKESKUS MATKUKSESSA LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION

Lisätiedot

KUNTOSALIN VERKKOPALVELU

KUNTOSALIN VERKKOPALVELU KUNTOSALIN VERKKOPALVELU Suunnitteludokumentti Ryhmä: Salimarkut Kristiina Heinonen Johanna Räisänen Topi Aura Henri Kalve Joonas Keskinen MATHM-47250, Verkkopalvelun sisällöntuotanto Hypermedia Tampereen

Lisätiedot

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta partner KYMDATA MUKANA TOIMIALAA JA YHTEISKUNTAA KEHITTÄMÄSSÄ Vuoden sähkösuunnittelija PANOSTAA TIETO- MALLINTAMISEEN JA TIIMITYÖSKENTELYYN CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Mia Salonen OOPEAA Office for Peripheral Architecture 17.05.2015 Tiivistelmä Tutkielma

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

MAA- JA VIHERRAKENTAMISEN TULOSPALKKAUS SUOMESSA

MAA- JA VIHERRAKENTAMISEN TULOSPALKKAUS SUOMESSA MAA- JA VIHERRAKENTAMISEN TULOSPALKKAUS SUOMESSA Näkökulmia käyttöönottoa miettivälle yritykselle Hämeen ammattikorkeakoulu Maisemasuunnittelun koulutusohjelma Lepaa, kevät 5 Marja-Liisa Nenonen TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa

Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa AALTO-YLIOPISTON INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU Rakennustekniikan laitos Harri Niemi Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

Ratu-tiedoston käyttö rakennustyömaan tuotannonsuunnittelussa

Ratu-tiedoston käyttö rakennustyömaan tuotannonsuunnittelussa Ratu-tiedoston käyttö rakennustyömaan tuotannonsuunnittelussa Käyttötapoja, kannanottoja ja kehitysehdotuksia Pro gradu - tutkielma Tarja Mäki Joulukuu 2008 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

rakentaminen teemana: aaro kohonen oy mukana housen kehitystyössä tuotemallipohjainen suunnittelu yleistyy www.cads.fi

rakentaminen teemana: aaro kohonen oy mukana housen kehitystyössä tuotemallipohjainen suunnittelu yleistyy www.cads.fi www.cads.fi KYMDATA OY:N ASiAKASlEHTi 1/2007 teemana: rakentaminen aaro kohonen oy mukana housen kehitystyössä tuotemallipohjainen suunnittelu yleistyy cads partner 1/2007 1 CADS PARTNER cads sisällysluettelo

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

Tietomallipohjaisen suunnittelun johtaminen. Pääsuunnnittelijakoulutus PS Pro 2015

Tietomallipohjaisen suunnittelun johtaminen. Pääsuunnnittelijakoulutus PS Pro 2015 Tietomallipohjaisen suunnittelun johtaminen Pääsuunnnittelijakoulutus PS Pro 2015 Erkki Vuopala Vuorelma Arkkitehdit Oy 7.5.2015 Tiivistelmä Tietomallipohjainen suunnittelu yleistyy rakennusalalla, niin

Lisätiedot

LVI-suunnittelutoimiston detalji- ja piirrosmerkkiohje

LVI-suunnittelutoimiston detalji- ja piirrosmerkkiohje Pekka Peltonen LVI-suunnittelutoimiston detalji- ja piirrosmerkkiohje Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 4.6.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

www.cads.fi KYMDATA OY:N ASIAKASLEHTI 1/2008 CADS Planner 14 julkaistaan marraskuussa House Elements tehostaa rakennesuunnittelua CADS PARTNER

www.cads.fi KYMDATA OY:N ASIAKASLEHTI 1/2008 CADS Planner 14 julkaistaan marraskuussa House Elements tehostaa rakennesuunnittelua CADS PARTNER www.cads.fi KYMDATA OY:N ASIAKASLEHTI 1/2008 CADS-ohjelmistot Are-konsernin suunnittelun päätyökaluiksi Hepac Pro on Tekmanni Pohjanmaan valinta CADS Planner 14 julkaistaan marraskuussa House Elements

Lisätiedot

Tuotannonsuunnittelun käytännöt

Tuotannonsuunnittelun käytännöt Tuotannonsuunnittelun käytännöt Anssi Koskenvesa, DI Mittaviiva Oy koskenvesa@mittaviiva.fi Rakentajain kalenteri 2012 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL

Lisätiedot

INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA

INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA Prujut samannimisestä kirjasta, tekijät Mika Lindholm ja Juha-Matti Junnonen Abstract Tein koska aattelin lukea kirjan ajatuksella mutta sitten homma lähti vähän lapasesta.

Lisätiedot

LVI-suunnitelmien tarkastusasiakirja Erno Sjögren

LVI-suunnitelmien tarkastusasiakirja Erno Sjögren Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma LVI-suunnitelmien tarkastusasiakirja Erno Sjögren Insinöörityö: 30.05.2010 Ohjaaja: rakennuttajainsinööri Pekka Talonpoika Ohjaava opettaja:

Lisätiedot

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Tuomo Törmälehto & Aki Taskila TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Ylivieskan yksikkö Toukokuu

Lisätiedot

Microsoft Office 365 pilvipalvelu työskentely-ympäristönä Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijan näkökulmasta

Microsoft Office 365 pilvipalvelu työskentely-ympäristönä Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijan näkökulmasta Microsoft Office 365 pilvipalvelu työskentely-ympäristönä Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijan näkökulmasta Jarno Kuusela Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Luonnontieteiden

Lisätiedot

Hankesuunnitteluvaiheen tietomallin LVI-nimikkeistöjen sekä algoritmimallien laatiminen

Hankesuunnitteluvaiheen tietomallin LVI-nimikkeistöjen sekä algoritmimallien laatiminen Energiatekniikan laitos Maria Mäenpää Hankesuunnitteluvaiheen tietomallin LVI-nimikkeistöjen sekä algoritmimallien laatiminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0 YTV versio 1.0 Yleiset tietomallivaatimukset 2012 Osa 11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen Julkaisusarja Yleiset tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve

Lisätiedot

HUHTIKUU 2005. Vianovanews. Systems Finland Oy:n asiakaslehti. Infra tietomalli-projekti. Uusi brändi. Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet

HUHTIKUU 2005. Vianovanews. Systems Finland Oy:n asiakaslehti. Infra tietomalli-projekti. Uusi brändi. Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet Vianovanews Systems Finland Oy:n asiakaslehti HUHTIKUU 2005 Infra tietomalli-projekti Uusi brändi Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet Julkaisija Vianova Systems Finland Oy Hannuntie 6, 02360 Espoo Vaihde

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Kuopio

Projektisuunnitelma Kuopio Projektisuunnitelma Kuopio Kuopio, Projektisuunnitelma, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 13.10.2001 Ossi Jokinen 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Sisäisen katselmoinnin korjaukset.

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

Timo Harju Jarkko Antintupa. Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu

Timo Harju Jarkko Antintupa. Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu Timo Harju Jarkko Antintupa Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu Liiketalous ja matkailu 2010 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely TIIVISTELMÄ Tekijä Timo Harju, Jarkko Antintupa

Lisätiedot

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Opinnäytetyö (AMK) Viestintä Mediatuotanto 2011 Laura Lennala YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA case MIMO Moving In, Moving On! Application of Art Based Methods to Social and Youth Work

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012 VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 29-212 Valmistuneiden kyselyn yhteenvetoraportti 212 Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Riku Kumpu Sisällysluettelo Koulutusalojen yhteiset tiedot... 3 Taustatiedot...

Lisätiedot