OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS"

Transkriptio

1 Oulaisten kaupunki OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

2 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 /12 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TURVALLISUUSSUUNNITTELUN TARKOITUS JA PERUSTEET TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAAJUUS JA LIITTYMINEN MUIHIN ASIAKIRJOIHIN RAKENNUSHANKE TURVALLISUUSSÄÄNNÖT TURVALLISUUSASIAKIRJAN TIETOJEN YLLÄPITO JA VASTUUT TÖIDEN YHTEENSOVITUS JA TURVALLISUUDEN YHDYSHENKILÖT KOULUTUS- JA PÄTEVYYSVAATIMUKSET PEREHDYTTÄMINEN, TIEDOTTAMINEN, TARKASTUKSET, DOKUMENTOINTI JA RAPORTOINTI VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT ULKOPUOLISILLE AIHEUTUVAT TURVALLISUUSRISKIT VAARALLISET TYÖT MENETTELYOHJEET TÖIDEN AJOITUS TYÖALUE JA LIIKKUMINEN TYÖT TIE- JA KATUALUEELLA KAIVUTYÖT NOSTOTYÖT PUTOAMISVAARALLISET TYÖT TYÖT VESISTÖALUEELLA JA RANNASSA MUUT VAARATEKIJÄT JA HAITAT TYÖALUEELLA JA SEN YMPÄRISTÖSSÄ MUUT TOIMINNOT (TYÖNAIKAINEN HOITO JA YLLÄPITO) TYÖTERVEYS (TERVEYSHAITAT) KÄYTTÖÖNOTTO...12

3 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 /12 1. YLEISTÄ 1.1 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN TARKOITUS JA PERUSTEET Tämä turvallisuusasiakirja on rakennuttajan tahto turvallisuuden varmistamiseksi ja se kuuluu urakassa noudatettaviin asiakirjoihin. Tämä turvallisuusasiakirja perustuu voimassaolevaan työturvallisuuslainsäädäntöön ja -ohjeistukseen: valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta ( 205/2009) työturvallisuuslaki (738/2002) valtioneuvoston päätös asbestityöstä (1380/1994) työministeriön päätös rakennustyömaiden henkilöstötiloista (977/1994) valtioneuvoston asetus työvälineiden tarkastamisesta (403/2008) valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä (715/2001) Tämän turvallisuusasiakirjan laadinta perustuu hankkeen suunnitteluvaiheessa läpi käytyyn turvallisuusselvitykseen, jonka tavoitteena on ennakoiva toiminta. Turvallisuusasiakirjaan on siirretty kaikki merkittävimmät rakennushankkeen turvallissuutta ja ulkopuolisia tahoja uhkaavat turvallisuusriskit, jotka on hankkeelle tunnistettu. Turvallisuusasiakirjassa ei ole erikseen toistettu turvallisuuslainsäädännön ja ohjeistuksen turvallisuusmääräyksiä tai niistä tehtyjä tiivistelmiä. Asiakirja toimii lähtötietona turvallisuuden varmistamisessa ja riskien hallinnassa hankkeen kaikissa vaiheissa ja se tulee osaksi rakennushankkeen muuta raportointia. Lähtökohtana on, että jokainen hankkeen osapuoli tuntee turvallisuuslainsäädännön vaatimukset ja osaa toimia niiden mukaisesti. Tämän turvallisuusasiakirjan on koostanut ja laatinut ins. Seppo Saarinen Ramboll Finland Oy:stä. 1.2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAAJUUS JA LIITTYMINEN MUIHIN ASIAKIRJOIHIN Turvallisuusasiakirja on osa tarjouspyyntöasiakirjoja ja rakennusurakan sopimusasiakirjoja. Tämä turvallisuusasiakirja täydentää urakan sopimusasiakirjojen työsuoritusta koskevia määräyksiä. Asiakirjassa on painotettu tälle rakennushankkeelle ominaisia turvallisuuteen liittyviä seikkoja, mutta siinä ei ole toistettu kaikkea muissa hankkeen asiakirjoissa olevia turvallisuustietoja ja vaatimuksia. Tämä turvallisuusasiakirja käsittelee vain rakennustyön aikaisia turvallisuustietoja mukaan lukien käyttöönoton. Asiakirjaan ei ole sisällytetty rakennuskohteen myöhempään käyttöön, huoltoon tai kunnossapitoon liittyviä turvallisuustietoja. Turvallisuusnäkökohdat on otettava huomioon kaikissa tämän hankkeen asiakirjoissa aina urakan päättymiseen saakka. Turvallisuusasiakirja on tarkoitettu kaikkien hankkeessa toimivien toimittajien, urakoitsijoiden, aliurakoitsijoiden, auton- ja koneenkuljettajien sekä tilaajan ja konsulttien

4 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 3 /12 ym. henkilöstön huomioon otettavaksi. Turvallisuusasiakirjaa täydennetään tarvittaessa tarjouspyyntövaiheen, urakkaneuvottelun, työmaan aloituskokouksen, katselmusten sekä työmaakokousten yhteydessä. 2. RAKENNUSHANKE Rakennusalue on Oulaisten kaupungin keskustassa Siltakadulla sijaitseva ja Pyhäjoen ylittävä Oulaistenkosken silta. Alueen tarkempi rajaus on esitetty suunnitelmaasiakirjoissa. Rakennusurakkaan sisältyy sillan korjaustyöt. Työmaa-alueilla työskentelee useita toimijoita samanaikaisesti, minkä vuoksi tiedonkulun varmistaminen on tärkeää. Erityisesti on huomioitava työvaiheiden ajallinen päällekkäisyys, aliurakoitsijoiden määrä, urakkarajat ja töiden yhteensovittaminen. 3 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 3.1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN TIETOJEN YLLÄPITO JA VASTUUT Rakennuttajan hankkeelle nimeämä, lainsäädännön mukainen turvallisuuskoordinaattori on Heikki Yliniemi. Turvallisuuskoordinaattorin vastuuna on ylläpitää rakennuttajan edustajana turvallisuusasiakirjaa päivitettynä sekä rakennushankkeen valmisteluvaiheen että rakennustyön aikana. Työmaan turvallisuuteen liittyvät yhteystiedot toimitetaan kaikille hankkeessa toimiville tahoille viimeistään urakan alkukokouksessa. Turvallisuusasiakirjan päivityksessä otetaan huomioon suunnittelijoilta ja päätoteuttajilta saadut tiedot sekä turvallisuuskoordinaattorin itse havaitsemat turvallisuuteen liittyvät tekijät ja olosuhteet. Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön (VNA 205/2009) tarkoittamana päätoteuttajana ja vastaa päätoteuttajan velvollisuuksista tässä rakennuskohteessa. Tilaajalle ei siirry tämän turvallisuusasiakirjan perusteella mitään päätoteuttajan tätä urakkaa koskevia velvoitteita. Päätoteuttajan turvallisuusvelvoitteiden päättyminen kirjataan pöytäkirjaan (vastaanotto tai mahdollinen jälkitarkastus). Päätoteuttajan vastuuna on laatia ja ylläpitää työmaalla turvallisuussuunnitelmaa, jossa urakoitsija esittää keinot ja menetelmät turvallisuusasiakirjassa ja sen liitteissä esille tuotujen vaarojen ja haittojen poistamiseksi tai hallitsemiseksi.

5 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 4 /12 Urakoitsijan on nimettävä pätevä vastuuhenkilö huolehtimaan turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä urakka-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. Ennen rakennustöiden aloitusta tulee urakoitsijan esittää rakennuttajan edustajalle VNA 702/ :ssä tarkoitetun rakennustöiden turvallisuutta koskevat suunnitelmat sekä 8 :ssä tarkoitetut rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelmat. Em. suunnitelmat käsitellään työmaakokouksissa. Jokaisen päätoteuttajan valitseman aliurakoitsijan on ennen rakennustyön aloittamista suunniteltava eri töiden ja työvaiheiden tekeminen sekä niiden ajoitus siten, että työt ja työvaiheet voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa työmaalla työskenteleville tai muille työn vaikutuspiirissä oleville. Päätoteuttajan on lisäksi huolehdittava rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelusta siten, että tapaturman vaara, terveyden haitta ja palon vaara ovat työmaalla mahdollisimman vähäiset. Päätoteuttajan on toimitettava turvallisuussuunnitelma kirjallisena rakennuttajan vastuuhenkilölle ennen töiden aloittamista. Päätoteuttajan on huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja eri osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä työmaa-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. Edellä tarkoitettuja tehtäviä työmaalla johtamaan on päätoteuttajan nimettävä pätevä vastuuhenkilö ja hänelle tarvittaessa sijainen. Päätoteuttajan on huolehdittava edellä mainitusta työmaan turvallisuussuunnittelusta johtuvien toimenpiteiden täytäntöönpanosta ja seurannasta sekä turvallisuussuunnittelun ajan tasalla pitämisestä. Päätoteuttajan on huolehdittava eri aliurakoitsijoiden ja heidän nimeämien vastuunalaisten henkilöiden sekä eri työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien tehtäväjaosta ja yhteistoiminnasta, työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä uhkaavien vaarojen estämisestä. Päätoteuttajan on huolehdittava eri työvaiheiden oikein ajoittamisesta, mahdollisista vaaroista tiedottamisesta sekä siitä, että työ voidaan tehdä turvallisesti ja haittaa aiheuttamatta työntekijöiden terveydelle Päätoteuttaja ja jokainen aliurakoitsija vastaa omien työntekijöidensä käyttämien koneiden ja laitteiden sekä työmenetelmien turvallisuudesta. Heidän tulee huolehtia tekemiensä töiden riittävästä suunnittelusta ja turvallisuuden ottamisesta osaksi työnsuunnittelua. Tämä turvallisuussuunnittelu tulee esittää kirjallisessa muodossa ja kopiot suunnitelmista toimitetaan rakennuttajalle. Jokaisen aliurakoitsijan on nimettävä työn johtoa ja valvontaa varten siihen pätevä ja vastuunalainen henkilö. 3.2 TÖIDEN YHTEENSOVITUS JA TURVALLISUUDEN YHDYSHENKILÖT Urakka-alueella samanaikaisesti muiden urakoitsijoiden, tilaajan tai kolmannen osapuolten toimesta tehtävät työt ja urakkasuhteet on yhteen sovitettava tämän urakan töihin.

6 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 5 /12 Työmaan turvallisuudesta vastaavista henkilöistä sekä tilaajan turvallisuudesta vastaavista henkilöistä pidetään työmaakokouksissa ajan tasalla olevaa luetteloa. Yhdyshenkilöluetteloon merkitään kaikkien työmaalla toimivien urakoitsijoiden, aliurakoitsijoiden ja mahdollisten kolmansien osapuolten turvallisuudesta vastaavat henkilöt. 3.3 KOULUTUS- JA PÄTEVYYSVAATIMUKSET Työnantajan on huolehdittava siitä, että maa- ja vesirakennustyömaalla tulee olla vähintään yksi ensiaputaitoinen henkilö alkavaa 25 työntekijää kohti. Kaikilta tie- ja katualueilla työskentelevillä vaaditaan Tieturva I pätevyys sekä työ- ja liikenneturvallisuudesta vastaavilta Tieturva II. Suositeltavaa on, että kaikilla työmaalla työskentelevillä on suoritettuna Työturvallisuuskoulutus, josta on todistuksena työturvallisuuskortti (nk. vihreä kortti ). 3.4 PEREHDYTTÄMINEN, TIEDOTTAMINEN, TARKASTUKSET, DOKUMENTOINTI JA RAPORTOINTI Jokainen työmaalla työskentelevä henkilö sekä koneiden ja autojen kuljettajat on perehdytettävä työmaahan ja sen turvallisuusasioihin. Perehdyttämisestä on pidettävää kirjanpitoa ja työmaalla on pidettävä yllä henkilöluetteloa, josta ilmenee henkilötiedot, tehtävät työmaalla sekä saatu perehdyttämis- ja turvallisuuskoulutus (mm. Tieturva, ensiapukoulutus jne.). Urakoitsijan on tehtävä ilmoitus työmaan aloittamisesta Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston Työsuojelun vastuualueelle, puh Eri urakan osia koskevat työlait on oltava työntekijöiden nähtävillä työmaalla. Vastaanottotarkastukset ja viikoittainen kuntotarkastus tehdään koneille, nostureille, muille nostolaitteille, nostoapuvälineille, telineille, elementeille, siirrettäville muoteille, väliaikaisille tuille ja henkilösuojaimille. Päätoteuttajan tulee toimittaa kopio tarkastuslomakkeesta rakennuttajan valvojalle, joka liitetään työmaan laatukansioon. Huomioitavaa on, että: - tarkastukset tehdään ajallaan ja huolellisesti, - tarkastajilla on tarpeellinen ammattitaito, - tarkastuksista laaditaan asianmukaiset pöytäkirjat, - tarkastuksissa havaitut turvallisuutta vaarantavat puutteet korjataan välittömästi. Päätoteuttajan tulee suorittaa työmaan viikoittainen kunnossapitotarkastus. Tarkastukseen osallistuu vähintään urakoitsijan työnjohdon ja työntekijän edustaja. Tarkastuksesta on laadittava pöytäkirja, joka talletetaan työmaan laatukansioon. Tilaajan edustajalla on oikeus valvoa päätoteuttajan tekemien tarkastusten suorittamista sekä osallistua tarkastuksiin.

7 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 6 /12 Päätoteuttajan tulee ylläpitää urakkaan liittyvää turvallisuusaineistoa mm. suunnitelmista tarkastuksista ja perehdyttämisistä. Urakan valvojaa tulee pitää ajan tasalla urakan turvallisuustarkastuksissa ilmenneistä puutteista ja niiden korjaustoimenpiteistä. Valvojalla on oikeus saada nähtäväkseen urakasta pidettäväturvallisuusaineisto. Työmaan turvallisuutta tulee seurata työnantajan sekä työntekijöiden allekirjoittamalla MVR- mittarilla viikoittain. Turvallisuuteen liittyvät tapahtumat ja poikkeamat sekä muuttuvat liikennejärjestelyt tulee kirjata työmaapäiväkirjaan. Turvallisuusasiat tulee ottaa esille työnsuunnittelussa sekä käsitellä työmaan aloituskokouksessa, työmaakokouksissa, vastaanottotarkastuksen kokouksessa sekä tarvittaessa muissa yhteisissä tilaisuuksissa. 4. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT Ennakkoon tiedostetut ja tälle rakennustyölle tyypilliset turvallisuusriskit ja olennaisin niiden ehkäisyyn viittaava ohjeistus on esitetty kohdissa ULKOPUOLISILLE AIHEUTUVAT TURVALLISUUSRISKIT Kaivannot Epäselvät työmaajärjestelyt ja työmaan liikennejärjestelyt. Törmääminen työkoneisiin ja työmaalaitteisiin Pölyn leviäminen Rakennustyöt Muuttuvat liikennejärjestelyt 4.2 VAARALLISET TYÖT. Kaivannot. Putoamisvaara Nostotyöt Sähkötapaturmavaaralliset asennustyöt sekä työmaasähkön asennus ja käyttö Tulityöt

8 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 7 /12 Maamassojen kuljetukset Koneiden liikkuminen työalueilla Lumen, jään ja pimeyden aiheuttamat vaarat Olevat johdot, kaapelit, rakenteet ja laitteet Työskentely sähkölinjan läheisyydessä Hukkumisvaaralliset työt Terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet ja materiaalit 5 MENETTELYOHJEET 5.1 TÖIDEN AJOITUS Tiedotusvälineissä informoidaan rakentamisen aiheuttamista liikennejärjestelyistä sekä rakentamisen aikatauluista. Urakoitsijan tulee informoida rakentamisesta lähikiinteistöjä. Työt on ajoitettava niin että kadun sulkemista vaativat työvaiheet tehdään muulloin kuin ruuhka-aikana. 5.2 TYÖALUE JA LIIKKUMINEN Päätoteuttajan tulee huomioida seuraavat asiat: Urakka-alue tulee rajata ja merkitä työmaa-alueeksi aidoin, lippusiimoin, puomein ja kyltein ennen töiden aloittamista. Päätoteuttajan tulee asentaa työmaalle työmaakyltti, mistä tulee ilmetä urakoitsijan ja tilaajan yhteystiedot, sekä työmaan arvioitu kesto Jokainen urakoitsija on velvollinen huolehtimaan työaikana oman työkohteensa siisteydestä ja järjestyksestä Työalueelle kertyneet jätteet ja muu tarpeeton tavara on välittömästi siirrettävä niille osoitettuihin paikkoihin. Tarvittavat materiaalit tulee varastoida siten, ettei niistä aiheudu vaaraa työmaalla tai sen välittömässä läheisyydessä liikkujille. Kevyenliikenteenväylillä ajo on sallittu vain luvassa määritellyllä alueilla. Liikkuvista työkoneista tulee varoittaa työmaa-liikennemerkein. Muut työmaan kulkutiet pidetään suljettuina. Töiden päätyttyä iltaisin tulee työmaan kulkutie sulkea puomilla. Kevyen liikenteen käytössä on oltava aina jompikumpi kahdesta kevyen liikenteen väylästä. Työvaiheesta riippuen rakennustöiden ajotiet sekä purkaus- ja lastauspaikat on tehtävä niille tulevan kuormituksen suuruuden ja laadun vaatimusten mukaisiksi. Ajotiet on rakennettava niin, että ajoneuvon suistuminen estyy. Ajotiet on jär-

9 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 8 /12 jestettävä siten, että ne eivät tarpeettomasti risteä työmaan kulkureittien kanssa. Liikennerajoitukset on osoitettava kuormitus- ja muilla liikennemerkeillä. Rakennustarvikkeiden purkaus- ja lastauspaikat on sijoitettava siten, että rakennustarvikkeita ei nosteta työntekijöiden ylitse. 5.3 TYÖT TIE- JA KATUALUEELLA Päätoteuttajan tulee huomioida seuraavat asiat: Työnaikaiset liikennejärjestelyt on suunniteltava siten, ettei yleistä liikennettä tarpeettomasti haitata. Päätoteuttaja vastaa työmaan yleisistä liikenteenjärjestelyistä sekä niiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Liikennejärjestelyjä suunniteltaessa ja tehtäessä noudatetaan Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisua Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella ja Liikenneviraston ohjeita Liikenne tietyömaalla. Liikennejärjestelyjä suunniteltaessa ja tehtäessä on otettava huomioon sekä työkohteessa työskentelevien ja tielläliikkujien turvallisuus. Päätoteuttajan on kiinnitettävä erityistä huomiota toimenpidealueen merkitsemiseen ja suojaamiseen. Työsuorituksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota vahingonvaaran vähentämiseen ja tarvittaessa jalankulun ohjaamiseen työkohteessa. Ulkopuolisia varoitetaan liikkumisesta työalueella asianomaisilla kieltomerkeillä. Työskenneltäessä pimeässä tai hämärässä ajoneuvojen ja työkoneiden toimintaalueella on suojavaatetuksen yhteydessä käytettävä heijastimia, heijastusliivejä tai niihin verrattavia välineitä. Liikenteenohjaus- ja sulkulaitteiden tulee olla määräysten mukaisia. Käytettävistä sulkulaitteista, aidoista yms. tulee ilmetä työtä suorittavan yhteystiedot. Työnaikaisia kaiteita suunniteltaessa tulee ottaa huomioon Liikenneviraston julkaisu Työmaakaiteet. Liikenteessä työskenneltäessä työntekijöiden on käytettävä näkyvää soveltuvaa varoitusvaatetusta. Kaikissa töissä olevissa ajoneuvoissa ja työkoneissa on oltava saatavilla määräysten mukaiset varoitusliivit. Kaivantojen suojauksessa ei saa käyttää lippusiimaa 5.4 KAIVUTYÖT Ennen kaivutöiden aloittamista päätoteuttajan tulee selvittää maan laatu ja kaivettavuus sekä kaivutyölle mahdollisesti aiheutuvat riskit mm. olemassa olevat verkostot (kaukolämpö-, kaasu-, sähkö-, puhelin-, tele-, vesi- ja viemärilinjat). Verkostojen sijainti tulee varmistaa laiteomistajilta. Päätoteuttajan on tehtävä kaivutyö turvallisesti ottaen erityisesti huomioon maan laatu, kaivannon syvyys, sortuman vaara, luiskan kaltevuus ja kuormitus sekä vedestä, liikenteestä ja sääolosuhteista aiheutuvat vaaratekijät sekä käytettävän kaluston asettamat vaatimukset. Kaikista suunnitelmasta poikkeavista maaperäolosuhteiden muutoksista urakoitsijan tulee välittömästi ilmoittaa tilaajalle ja muuttaa tarpeen mukaan kaivu yms. suunnitelmia.

10 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 9 /12 Kaivutöissä on huomioitava: Maanrakennuskoneiden työalueella ei saa olla henkilöitä vaaranalaisissa paikoissa kaivinkoneiden ja muiden työkoneiden liikkuminen on järjestettävä niin, etteivät ne aiheuta vaaraa työmaalla ja kaivannossa liikkuville peruuttavien ajoneuvojen peruutushälyttimet tarkistetaan päivittäin ja tilaajalla on oikeus poistaa työalueelta ajoneuvo, jos sen peruutushälytin ei ole kunnossa peruuttavien ajoneuvojen aiheuttamien vaarojen torjuntaan kiinnitetään erityistä huomiota urakoitsijan turvallisuussuunnitelmassa suljetun urakka-alueen ulkopuolella oleva kaivanto suojataan aidalla. kaivannot on merkittävä ja aidattava niin, ettei putoamisvaaraa ole. kaivumassoja ei saa läjittää niin lähelle kaivannon reunaa, että se aiheuttaa sortumavaaran luiskista on poistettava kivet, lohkareet yms. etteivät ne putoa kaivantoon sortumatilassa olevaa kaivantoa ei jätetä auki työvuoron päätyttyä kaivuluiskien juuret on tarvittaessa tuettava soratäytöllä tai luiskausta loivennettava alle 1:1 tai kevennettävä luiskaa porrastamalla roudan sulamisesta aiheutuva luiskien sortumavaara on ehkäistävä luiskaloivennuksin ja/tai tukitäytöin 5.5 NOSTOTYÖT Nostotyösuunnitelma on aina laadittava käytettäessä samanaikaisesti useampaa kuin yhtä nosturia taakan nostamiseen. Kuormituksen epätasainen jakautuminen sekä käytettävä nostotapa on nostettaessa otettava huomioon. Jos nostotöitä tehdään katualueella, niistä on aina tehtävä erillinen suunnitelma ympäristön turvaamiseksi. 5.6 PUTOAMISVAARALLISET TYÖT Putoamissuojaus Kaikki rakentamisen yhteydessä esiintyvät kuilut ja muut aukot, joihin henkilöt tai tavara saattavat pudota, on suojattava kansin ja/tai kaitein. Työn suunnittelussa on järjestettävä putoamissuoja- ja kaideratkaisut, kun töihin liittyy putoamisvaara. Putoamissuojauksien kiinnitysratkaisut on tarvittaessa hyväksytettävä rakennesuunnittelijalla. 5.7 TYÖT VESISTÖALUEELLA JA RANNASSA Vesistön läheisyydessä tehtävät työt on suunniteltava niin, että hukkumisvaara ja sen torjuntatoimenpiteet on otettu huomioon. Urakoitsijalla tulee olla hukkumisvaarallisia töitä tehtäessä työmaalla tarkoituksen mukaiset hengenpelastuslaitteet, joiden käyttöön työntekijät on perehdytetty. Paalutustyöt, vedenalaiset työt ja kaikki sillan rakentamiseen liittyvät työt on suunniteltava pätevän henkilön toimesta huolellisesti ja niissä on huomioitava kaikki mahdolliset vaaratekijät noudattaen tarkasti voimassa olevaa em. töitä koskevaa lainsäädäntöä.

11 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 10 / MUUT VAARATEKIJÄT JA HAITAT TYÖALUEELLA JA SEN YMPÄRISTÖSSÄ Melu, tärinä ja pöly Selvitettävä melulle, tärinälle ja pölylle herkkien kohteiden mahdollinen sijainti työmaan läheisyydessä Päätoteuttajan on työnsuunnittelussaan ja toiminnassaan huomioitava ympäristönsuojelulaissa, ympäristönsuojeluasetuksessa ja järjestyslaissa annetut määräykset ja ohjeet. Päätoteuttaja vastaa lain vaatimista ilmoituksista. Työmaapölyn ennaltaehkäisemiseen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Pölyämistä voidaan vähentää mm. työmaateiden pölynsidonnalla, ympäristöön kulkeutuneen pölyn ja lian nopealla poistamisella, käytettävien kiviainesten kastelulla ja/tai yksittäisten varastokasojen peittämisellä. Työmenetelmästä aiheutuvan pölyn syntyminen on estettävä tarvittaessa kastelulla. Varottavat rakenteet Työmaalla työskenneltäessä on varottava työmaan läheisyydessä olevia rakennuksia, rakennelmia, rajamerkkejä, yleisiä ja yksityisiä teitä sekä teiden varusteita. Samoin on varottava puita ja istutuksia. Päätoteuttajan on varmistettava ennen töiden aloittamista työalueella suojattavien rakenteiden ja rakennelmien tai tärkeiden suojattavien kohteiden sijainti sekä huolehdittava näiden suojaamisesta ja mahdollisista työnaikaisesta siirtämisestä. Siirtomahdollisuus on selvitettävä aina ko. rakenteen tai rakennelman omistajan sekä tarvittaessa rakennuttajan kanssa. Päätoteuttajan on huolehdittava siitä, ettei heidän työstään aiheudu vaaraa työn läheisyydessä oleville rakennuksille, rakenteille, kasvillisuudelle, eläimistölle, koneille ja laitteille. Sähkötapaturmavaaralliset työt Kaikkien sähköasennusten on täytettävä sähköturvallisuusmääräykset. Päätoteuttajan on huolehdittava työnsuunnittelussaan, etteivät työt sähkölinjojen ja kaapeleiden läheisyydessä aiheuta vaaraa työntekijöille tai työ ei vahingoita sähkölinjoja tai kaapeleita. Tarvittaessa on otettava yhteyttä linjojen omistavaan yhtiöön mm. johtojen ja kaapeleiden siirtoasioissa tai muissa käytännön järjestelyissä. Korkeajännitelinjan ja muun sähkölinjan tai -kaapelin läheisyydessä työskenneltäessä noudatetaan niitä omistavan yhtiön antamia turvallisuusmääräyksiä ja ohjeita, sekä sähkölaissa ja sähköturvallisuus-määräyksissä annettuja määräyksiä ja ohjeita. Kun työmaalla joudutaan työskentelemään eristämättömien johtojen läheisyydessä, on välillinen ja välitön tapaturman sähkötapaturman vaara estettävä suojarakenteilla tai muilla keinoilla. Päätoteuttajan on huolehdittava, että suojaetäisyyksiä ei aliteta nostokoneiden, muiden työkoneiden tai ajoneuvojen liikkuessa tai työskenneltäessä. Jännitteellisiksi kytketyt laitteistot tai laitteiston osat on merkittävä ja niihin on asennettava kosketussuojaukset.

12 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 11 /12 Terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet ja materiaalit Päätoteuttaja vastaa, että työmaalla noudatetaan voimassa olevia työntekijöiden suojaamista koskevia asetuksia ja määräyksiä. Kaikkien urakoitsijoiden on toimitettava työmaalla käytettävistä terveydelle vaarallisista aineista käyttöturvatiedotteet työmaalle. Vastuu käsittää myös työssä käytettävien aineiden ja materiaalien ympäristövaikutusten huomioon ottamisen. Puhtaanapitotöissä tulee huomioida mahdolliset vaaraa aiheuttavat lasinsirut, neulat, ulosteet yms. jätteet. Kaasu- ja nestekaasupullojen varastointi ja palavien nesteiden varastointi on otettava huomioon työmaasuunnittelussa. Mahdollisista purkutöiden yhteydessä ilmenevistä PAH- yhdisteistä (vanhoista pikieristeistä) on välittömästi ilmoitettava rakennuttajalle jatkotoimenpiteitä varten. Paloturvallisuus Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään erityistä huomiota paloturvallisuuteen ja toimimaan vastuualueellaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny. Palovaaraa aiheuttavaa työtä tekevä urakoitsija vastaa tilaajalle sekä rakennuttajalle ja/tai kolmannelle henkilölle aiheuttamastaan vahingosta. Tulitöitä tekevillä työntekijöillä tulee olla tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi tulityökortti. Pääurakoitsija huolehtii työnaikaisesta palosuojauksesta, paloturvallisuudesta, työmaan yleispalovartioinnista ja työkohtaisesta tulityöpalovartioinnista. Henkilökohtaiset suojavälineet Mikäli tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voida välttää tai rajoittaa riittävästi teknisillä suojelutoimenpiteillä tai työn organisoinnilla, on päätoteuttajan hankittava työntekijöiden käyttöön vaatimusten mukaiset henkilönsuojaimet. Työssä, jossa on olemassa silmä-, kuulo- tai putoamisvaara on käytettävä tähän työhön sopivia suojaimia. Rakennustyömaalla rakennustöitä tekevällä pitää olla suojalasit aina. Henkilösuojainten valinta on tehtävä työsuojelusuunnitelmaan liitettävän riskienarvioinnin perusteella. Rakennustyömaalla on käytettävä suojakypärää. Päätoteuttajan on valvottava, että annettuja henkilösuojaimia käytetään. Lisäksi päätoteuttajan on otettava huomioon kaikki laissa ja asetuksissa annetut määräykset henkilösuojainten käytöstä. 6 MUUT TOIMINNOT (TYÖNAIKAINEN HOITO JA YLLÄPITO) Urakoitsijan on huomioitava rakennustyön ja kunnossapidon rajapinnat. Työalueet on erotettava selkeästi muusta kunnan toiminnasta. vastaavien henkilöiden kanssa. Kulkuväylille aiheutetut vahingot on korjattava välittömästi. 7 TYÖTERVEYS (TERVEYSHAITAT) Riskinä ovat mm. altistuminen pölylle, melulle, kylmyydelle sekä työmaan epäjärjes-

13 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 12 /12 tyksestä johtuville loukkaantumisille. Tärkeää on turvallisuusohjeiden tuntemus, noudattaminen ja toiminnan urakoitsijakohtainen omavalvonta. Epäkohtiin on puututtava välittömästi. 8 KÄYTTÖÖNOTTO Rakennetut uudet kulkuyhteydet, liikennemerkit, uudet liittymät ja laitteistot sekä rakenteet voivat aiheuttaa riskejä (muuttuneet olosuhteet). Tämä on otettava huomioon tiedottamisen suunnittelussa. Oulaisten kaupunki Markku Ketonen Tekninen johtaja

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI VALTATIEN 20 LIIKENNEJÄRJESTELYT VÄLILLÄ VARSITIE-POROPUDAS RITOLANTIE, PELTOTIE, KALLENTIE, NYYNÄJÄNTIE

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI VALTATIEN 20 LIIKENNEJÄRJESTELYT VÄLILLÄ VARSITIE-POROPUDAS RITOLANTIE, PELTOTIE, KALLENTIE, NYYNÄJÄNTIE A4 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI VALTATIEN 20 LIIKENNEJÄRJESTELYT VÄLILLÄ VARSITIE-POROPUDAS RITOLANTIE, PELTOTIE, KALLENTIE, NYYNÄJÄNTIE TURVALLISUUSASIAKIRJA, TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET Sisällysluettelo

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä Turvallisuusasiakirja (Valtioneuvoston asetus 205 / 2009) 9.6.2010 Hannikaisenkatu 17

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA2 (7) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012

TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012 TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012 1(6) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus 3 1.4 Yhdyshenkilöt... 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA TURVALLISUUSASIAKIRJA

LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA TURVALLISUUSASIAKIRJA LIEKSA LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA 7.6.2010 Lieksa 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Turvallisuuskoordinaattori... 3 1.3 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma Polvijärven kunta Rakennussuunnitelma 08.10.2013 Polvijärven kunta 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuuskoordinaattori... 3 1.3. Päätoteuttaja...

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Urakkaohjelman liite 1. KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA 1(6) 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus

Lisätiedot

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT Tekninen keskus GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(8) Sisältö 1. TAUSTAA 3 1.1 Lainsäädännön vaatimus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 2 ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän Energia Oy 1 (6) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN TARKOITUS Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen asfaltointiurakka

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen asfaltointiurakka Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen asfaltointiurakka Turvallisuusasiakirja 10.6.2015 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 3 2. TURVALLISUUSASIAKIRJAN LIITTYMINEN MUIHIN ASIAKIRJOIHIN 3 3. TURVALLISUUSASIAKIRJAN TIETOJEN

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA

PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen palvelukeskus 14.1.2015 Sivu 1 (5) PÄÄLLYSTYSTYÖT 2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen palvelukeskus 14.1.2015 Sivu 2 (5) 1 YLEISTÄ 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä työturvallisuusasiakirja

Lisätiedot

Järvenpään kaupungin KIVITYÖT 2013-2014

Järvenpään kaupungin KIVITYÖT 2013-2014 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus 11.2.2013 Järvenpään kaupungin KIVITYÖT 2013-2014 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen Turvallisuusasiakirja Vitomittaus Oy 19.2.2014 1 Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2 Työsuojelusäädöksiä...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA KAJAANIN KAUPUNKI Ympäristötekninen toimiala Tilakeskus TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖKOHDE: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt TURVALLISUUSASIAKIRJA: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt, KAJAANI

Lisätiedot

PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA

PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen palvelukeskus 20.3.2014 Liite 5 PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen palvelukeskus 20.3.2014 Liite 5 1 YLEISTÄ... 1-1 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1-1 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA Päällysteurakan turvallisuusasiakirja

TURVALLISUUSASIAKIRJA Päällysteurakan turvallisuusasiakirja LIITEASIAKIRJA 4 Hyvinkään kaupunki Päällysteurakan turvallisuusasiakirja Hyvinkään kaupunki SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 1.2 Päätoteuttaja...3 1.3 Töiden yhteensovitus...3

Lisätiedot

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 19.3.2015 KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖ 1611 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 2 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN LIIKUNTAPUISTON MAANRAKENNUSURAKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014

Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014 Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja 3 1.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Laihian kunta URAKKAOHJELMAN 1.7.2014 1(6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KATUJEN- JA KEVYENLIIKENTEENVÄYLIEN TALVI- JA KESÄHOITO Kokonaishintaurakka SISÄLLYSLUETTELO Laihian kunta URAKKAOHJELMAN 1.7.2014 2(6)

Lisätiedot

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET 1 Lainsäädäntö Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 2 VASTUUKAAVIO SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3 Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Urakkaohjelman liite 1. 1KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LATURAKAN ASEMAKAAVA-ALUEEN KATUJEN, KEVYEN LII- KENTEEN VÄYLIEN JA ULKOILUREITIN RAKENTAMINEN SEKÄ RAKKAVAARANTIEN SUOJATIEJÄRJESTELYT JÄRVELÄNTIE

Lisätiedot

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE TURVALLISUUSASIAKIRJA

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE TURVALLISUUSASIAKIRJA 6.2.2015 PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun Valtioneuvoston asetuksen Vna 205/2009 mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU KANKAANTAAN PÄIVÄKODIN PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.05.2015 Nokian kaupunki TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilapalvelu 29.05.2015 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI KRANNILAN ALUEEN KADUT JA VESIHUOLTO, STABILOINTIURAKKA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI KRANNILAN ALUEEN KADUT JA VESIHUOLTO, STABILOINTIURAKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (7) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI KRANNILAN ALUEEN KADUT JA VESIHUOLTO, TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA LIITE 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 2 (6) Sisällysluettelo Sisällysluettelo.......................................... 2 1 YLEISTÄ.........................

Lisätiedot

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Turvallisuus osana laatua ja tuottavuutta seminaari 6.6.2012 Tarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAATOPAIKAN SULKEMINEN

HAAPAVEDEN KAATOPAIKAN SULKEMINEN HAAPAVEDEN KAATOPAIKAN SULKEMINEN Työturvallisuusasiakirja Menettelyohjeet Turvallisuussäännöt 12.3.2013 Vestia Oy p. (08) 410 8700 Vestianväylä 80 asiakaspalvelu@vestia.fi PL 66, 84101 Ylivieska www.vestia.fi

Lisätiedot

Parikkalan vesitornin peruskorjaus

Parikkalan vesitornin peruskorjaus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARIKKALAN KUNTA Parikkalan vesitornin peruskorjaus Turvallisuusasiakirja URAKKALASKENTAA VARTEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25076 Turvallisuusasiakirja 1 (7) Lomperi Kari

Lisätiedot

1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015. Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola. Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1

1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015. Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola. Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015 Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 Turvallisuusasiakirja laadittu suunnittelua varten 2/6 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT Hankkeeseen ryhtyvät Maatilan rakennustyömaa on yhteinen työpaikka Yksi kokonaisuutta hallitseva työnantaja Työpaikka, jossa toimii useampi kuin

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.7.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: RVLE kiinteistöyksikkö Niskapietiläntie 32 E 55910 Imatra Projekti: Onttola 2010R-00020.01, Ivalo 2010R-00041.01 Ivalon ja Onttolan ampumaratojen kehittäminen JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja Sillanrakentamisurakka 9.4.2014 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (10) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TURVALLISUUSASIAKIRJA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TURVALLISUUSASIAKIRJA POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN Muutos: Laadittu: Järvenpää 4.3.2015 Tarkastettu: Hyväksytty: 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2. Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Kiuruveden kaupunki Kuorevirran jalkapallokenttä

Kiuruveden kaupunki Kuorevirran jalkapallokenttä KIURUVEDEN KAUPUNKI 1(10) Pöyry Finland Oy Itkonniemenkatu 13 FI-70500 Kuopio Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8 Tel. +358 10 33450 Fax +358 10 33 45701 www.poyry.fi Kiuruveden kaupunki

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA

PORNAISTEN KUNTA MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA PORNAISTEN KUNTA 8.11.2012 1 (15) PORNAISTEN KUNTA MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA Laadittu: 2.11.2012 osoite puhelin www-osoite Y-tunnus Kirkkotie 176, PL 21 (019) 5294 500

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 13.5.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: Akaan kaupunki Myllytie 3 37800 Akaa Hanke: Arvo Ylpön vanhan kivikoulun lattioiden uusinta. TURVALLISUUSASIAKIRJA VERSIO 1.0 Sivu 2/8 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Pyhän FIS-rinne TURVALLISUUSASIAKIJRA 29.3.2010 URAKKALASKENTAAN

Pyhän FIS-rinne TURVALLISUUSASIAKIJRA 29.3.2010 URAKKALASKENTAAN Pyhän FIS-rinne TURVALLISUUSASIAKIJRA 29.3.2010 URAKKALASKENTAAN 2 / 9 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus ja merkitys... 3 1.2 Eri osapuolten yleiset velvollisuudet turvallisuusasioissa...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TURVALLISUUSASIAKIRJA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TURVALLISUUSASIAKIRJA HAARAJOEN PATOSILLAN UUSIMINEN Muutos: Laadittu: Vantaalla 16.12.2015 Tarkastettu: Hyväksytty: 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Päätoteuttaja... 3 1.3.

Lisätiedot

PERUSKORJAUS. Työkeskus Kipinä TYÖTURVALLISUUSLIITE

PERUSKORJAUS. Työkeskus Kipinä TYÖTURVALLISUUSLIITE PERUSKORJAUS Työkeskus Kipinä TYÖTURVALLISUUSLIITE 30.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttaja 3 0.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 3 0.4 Työsuojelusäädökset

Lisätiedot

KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi kunnaninsinööri Jari Sihvonen Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.2.2015 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...4 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

Miten huolehtia turvallisuudesta vieraassa työpaikassa

Miten huolehtia turvallisuudesta vieraassa työpaikassa Miten huolehtia turvallisuudesta vieraassa työpaikassa Jukka Tamminen jukka.tamminen@finnsafe.net jukka.tamminen@barona.fi TSP-Safetymedia Oy 29.10.2009 Jukka Tamminen TSP-Safetymedia Oy 1 Yhteisten vaarojen

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( )

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( ) Turvallisuusasiakirja VNA 205/2009 7.10.2016 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Tilaajan turvallisuustehtävät 3 2.2 Urakoitsijan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ Pornaisten koulukeskus Koulutie 4 07170 PORNAINEN Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton uusiminen TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ 13028 10.12.2014 13028 G0 0013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 1.1 Turvallisuusliitteen

Lisätiedot

Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA

Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (14) Sisältö 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito... 1 1.3 Päätoteuttaja... 1 1.4 Urakoitsijoiden

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt. Toukovuori

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt. Toukovuori PORVOON KAUPUNKI Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 Rakennustyöt A-Insinöörit Suunnittelu Oy 22.08.2012 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (10) Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Säädösperusta ja turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

Tordalintien hulevesiviemäri

Tordalintien hulevesiviemäri S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KEMIÖNSAAREN KUNTA Tordalintien hulevesiviemäri Turvallisuusasiakirja FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23911 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Turvallisuusasiakirja

Lisätiedot

RIL 263-2014 Kaivanto-ohje

RIL 263-2014 Kaivanto-ohje Kaivantojen turvallisuus miniseminaari 25.11.2014 RIL 263-2014 Kaivanto-ohje Ohjeet ja suositukset Tommi Hakanen Esityksen sisältö 1. Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? 2. Uuden Kaivanto-ohjeen tausta 3.

Lisätiedot

Tilaaja: Kauniaisten kaupunki. Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN, KOKONAISURAKKA

Tilaaja: Kauniaisten kaupunki. Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN, KOKONAISURAKKA KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Datum Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu Tilaaja: Kauniaisten kaupunki Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN

Lisätiedot

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE MENETTELYOHJEET

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE MENETTELYOHJEET 6.2.2015 PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE Sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 1.2 Kohteen määrittely... 3 Kohteeseen liittyviä erityistietoja ja -vaatimuksia... 3 1.3 Menettelyohjeiden velvoittavuus...

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA. Turvallisuusasiakirja. Oulu 28.2.2011

KIIMINGIN KUNTA. Turvallisuusasiakirja. Oulu 28.2.2011 KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSURAKKA Turvallisuusasiakirja Oulu 28.2.2011 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 2414

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO ETELÄISEN RAKENNUSPIIRIN VALAISTUSTYÖT 2012 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2.4.2012 1. YLEISTÄ 2 1.1. Lainsäädännön vaatimus 2 1.2. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus ja merkitys 2 1.3.

Lisätiedot

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 ASUIN- JA PIHARAKENNUKSEN PURKU-URAKKA, VILLENTIE 5, NAKKILA RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 15.1.2015 2 0. YLEISTÄ 0.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusliite on rakennustyön

Lisätiedot

Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentaminen välillä Kantatie 51 Saunaniementie, Siuntio Turvallisuusasiakirja

Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentaminen välillä Kantatie 51 Saunaniementie, Siuntio Turvallisuusasiakirja Siuntion kunta, tekninen osasto Kantatie 51 Saunaniementie, Siuntio Turvallisuusasiakirja TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (10) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

VAARA VAANII KAIVANNOSSA

VAARA VAANII KAIVANNOSSA VAARA VAANII KAIVANNOSSA 22.5.2015 Vaara Vaanii Kaivannossa Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? TAUSTA Vuonna 2009 turvallisuuslainsäädäntö kiristyi kaivantojen osalta VNa 205/2009 Rakennustyön turvallisuudesta

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 R15/1094/S3 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (11) Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Säädösperusta ja turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE 10.7.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttaja 3 0.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 3 0.4 Työsuojelusäädökset

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA Turvallisuusasiakirja Tässä urakassa on noudatettava: -Vna 205/09 - Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta -Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Urjalan kunta Turvallisuusasiakirja Tässä urakassa on noudatettava: -Vna 205/09 - Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta -Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella

Lisätiedot

URAKKAOHJELMAN LIITE OUKA/1280/ /2015 RAJAKYLÄ PATENIEMI HOLSTINMÄKI -ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

URAKKAOHJELMAN LIITE OUKA/1280/ /2015 RAJAKYLÄ PATENIEMI HOLSTINMÄKI -ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA RAJAKYLÄ PATENIEMI HOLSTINMÄKI -ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 16.3.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA RISKUNTIEN RAITIN RAKENTAMINEN RISKUNMÄKI. TEKNIIKKAKESKUS PL Liite SEINÄJOKI

TURVALLISUUSASIAKIRJA RISKUNTIEN RAITIN RAKENTAMINEN RISKUNMÄKI. TEKNIIKKAKESKUS PL Liite SEINÄJOKI www.seinajoki.fi 1(11) RISKUNTIEN RAITIN RAKENTAMINEN RISKUNMÄKI versio 1.4 www.seinajoki.fi 2(11) Sisällysluettelo: 1 YLEISTÄ 4 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 4 1.2 Päätoteuttaja 4 1.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja 1/7 TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-011L 16066-011V 16066-011K Turvallisuusasiakirja 2/7 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus...

Lisätiedot

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Kaivantojen turvallisuus miniseminaari Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Tommi Hakanen Esityksen sisältö 1. Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? 2. Uuden Kaivanto-ohjeen tausta 3. Työturvallisuus

Lisätiedot

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan?

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Monttumaanantai, 18.5.2015 Annina Peisa, Lemminkäinen Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Maansiirto 8/1983 Vastuu kaivantotyön turvallisuudesta kuuluu hankkeen kaikille osapuolille Rakennuttaja

Lisätiedot

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Porvoon kaupunki HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Turvallisuusasiakirja Vaahterakalliontie, Albert Edelfeltin rantatie, Hermanninsaarentie Sisällys 1. Yleistä 1 2. Rakennuskohde 1 3. Työssä esiintyvät vaaratekijät

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy PL 231 13101 Hämeenlinna Hanke: Korkeakoulukeskuksen laajennus JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 29.2.2016, Janne

Lisätiedot

ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 28.5.2015

ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 28.5.2015 ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 4 Turvallisuusasiakirja Sivu 1 / 7 Sisällysluettelo Yleistä... 2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 Päätoteuttaja... 2 Töiden yhteensovitus... 2 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet LIITE 5 Työturvallisuusasiakirja 1(8) Kiimingin alueurakan TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Työturvallisuusasiakirja 2(8) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖALUE JA

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖ 31.1.2012 Pekka v. Hertzen 1

LAINSÄÄDÄNTÖ 31.1.2012 Pekka v. Hertzen 1 LAINSÄÄDÄNTÖ 1 Lainsäädäntöä Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista 29.5.1986/410

Lisätiedot

KADUN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPITOTÖIDEN TYÖTURVALLISUUS NOUDATETAAN TÄSSÄ URAKASSA SOVELTUVIN OSIN

KADUN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPITOTÖIDEN TYÖTURVALLISUUS NOUDATETAAN TÄSSÄ URAKASSA SOVELTUVIN OSIN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1(7) KADUN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPITOTÖIDEN TYÖTURVALLISUUS NOUDATETAAN TÄSSÄ URAKASSA SOVELTUVIN OSIN 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

8.10.2009 Korvaa: Säännös ei koske rakennuksia, joissa eri työnantajien toiminnat on erotettu toisistaan rakenteellisesti.

8.10.2009 Korvaa: Säännös ei koske rakennuksia, joissa eri työnantajien toiminnat on erotettu toisistaan rakenteellisesti. Työturvallisuusohje STO 8/2009 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Tietoliikenne Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) VNa rakennustyön

Lisätiedot

Johdanto Eri osapuolten turvallisuustehtävät Urakan turvallisuusperiaatteet Yksityiskohtaiset turvallisuustiedot

Johdanto Eri osapuolten turvallisuustehtävät Urakan turvallisuusperiaatteet Yksityiskohtaiset turvallisuustiedot R20-2 Turvallisuusasiakirja (VNA 205/2009 ) Mustola Metsäkansola, Lappeenranta Kaakkois-Suomen tiepiiri 31.12.2009 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (11) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU PITKÄNIEMEN KASVIHUONELAITOS PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 8.7.2016 TURVALLISUUSASIAKIRJA 8.7.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan ja purkuohjeiden

Lisätiedot

SUDENAUTION TIEKUNTA VATASENRANNANTIEN JA SUDENAUTION TIEN PARANTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

SUDENAUTION TIEKUNTA VATASENRANNANTIEN JA SUDENAUTION TIEN PARANTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1/9 SUDENAUTION TIEKUNTA VATASENRANNANTIEN JA SUDENAUTION TIEN PARANTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 18..7.2014 2/9 Sisältö 1 YLEISTÄ 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka Turvallisuusasiakirja 9.4.2010 LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT SISÄLLYSLUETTELO 1 1 YLEISTÄ 2

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.2.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 23.2.2015, Heikki

Lisätiedot