OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS"

Transkriptio

1 Oulaisten kaupunki OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

2 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 /12 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TURVALLISUUSSUUNNITTELUN TARKOITUS JA PERUSTEET TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAAJUUS JA LIITTYMINEN MUIHIN ASIAKIRJOIHIN RAKENNUSHANKE TURVALLISUUSSÄÄNNÖT TURVALLISUUSASIAKIRJAN TIETOJEN YLLÄPITO JA VASTUUT TÖIDEN YHTEENSOVITUS JA TURVALLISUUDEN YHDYSHENKILÖT KOULUTUS- JA PÄTEVYYSVAATIMUKSET PEREHDYTTÄMINEN, TIEDOTTAMINEN, TARKASTUKSET, DOKUMENTOINTI JA RAPORTOINTI VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT ULKOPUOLISILLE AIHEUTUVAT TURVALLISUUSRISKIT VAARALLISET TYÖT MENETTELYOHJEET TÖIDEN AJOITUS TYÖALUE JA LIIKKUMINEN TYÖT TIE- JA KATUALUEELLA KAIVUTYÖT NOSTOTYÖT PUTOAMISVAARALLISET TYÖT TYÖT VESISTÖALUEELLA JA RANNASSA MUUT VAARATEKIJÄT JA HAITAT TYÖALUEELLA JA SEN YMPÄRISTÖSSÄ MUUT TOIMINNOT (TYÖNAIKAINEN HOITO JA YLLÄPITO) TYÖTERVEYS (TERVEYSHAITAT) KÄYTTÖÖNOTTO...12

3 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 /12 1. YLEISTÄ 1.1 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN TARKOITUS JA PERUSTEET Tämä turvallisuusasiakirja on rakennuttajan tahto turvallisuuden varmistamiseksi ja se kuuluu urakassa noudatettaviin asiakirjoihin. Tämä turvallisuusasiakirja perustuu voimassaolevaan työturvallisuuslainsäädäntöön ja -ohjeistukseen: valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta ( 205/2009) työturvallisuuslaki (738/2002) valtioneuvoston päätös asbestityöstä (1380/1994) työministeriön päätös rakennustyömaiden henkilöstötiloista (977/1994) valtioneuvoston asetus työvälineiden tarkastamisesta (403/2008) valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä (715/2001) Tämän turvallisuusasiakirjan laadinta perustuu hankkeen suunnitteluvaiheessa läpi käytyyn turvallisuusselvitykseen, jonka tavoitteena on ennakoiva toiminta. Turvallisuusasiakirjaan on siirretty kaikki merkittävimmät rakennushankkeen turvallissuutta ja ulkopuolisia tahoja uhkaavat turvallisuusriskit, jotka on hankkeelle tunnistettu. Turvallisuusasiakirjassa ei ole erikseen toistettu turvallisuuslainsäädännön ja ohjeistuksen turvallisuusmääräyksiä tai niistä tehtyjä tiivistelmiä. Asiakirja toimii lähtötietona turvallisuuden varmistamisessa ja riskien hallinnassa hankkeen kaikissa vaiheissa ja se tulee osaksi rakennushankkeen muuta raportointia. Lähtökohtana on, että jokainen hankkeen osapuoli tuntee turvallisuuslainsäädännön vaatimukset ja osaa toimia niiden mukaisesti. Tämän turvallisuusasiakirjan on koostanut ja laatinut ins. Seppo Saarinen Ramboll Finland Oy:stä. 1.2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAAJUUS JA LIITTYMINEN MUIHIN ASIAKIRJOIHIN Turvallisuusasiakirja on osa tarjouspyyntöasiakirjoja ja rakennusurakan sopimusasiakirjoja. Tämä turvallisuusasiakirja täydentää urakan sopimusasiakirjojen työsuoritusta koskevia määräyksiä. Asiakirjassa on painotettu tälle rakennushankkeelle ominaisia turvallisuuteen liittyviä seikkoja, mutta siinä ei ole toistettu kaikkea muissa hankkeen asiakirjoissa olevia turvallisuustietoja ja vaatimuksia. Tämä turvallisuusasiakirja käsittelee vain rakennustyön aikaisia turvallisuustietoja mukaan lukien käyttöönoton. Asiakirjaan ei ole sisällytetty rakennuskohteen myöhempään käyttöön, huoltoon tai kunnossapitoon liittyviä turvallisuustietoja. Turvallisuusnäkökohdat on otettava huomioon kaikissa tämän hankkeen asiakirjoissa aina urakan päättymiseen saakka. Turvallisuusasiakirja on tarkoitettu kaikkien hankkeessa toimivien toimittajien, urakoitsijoiden, aliurakoitsijoiden, auton- ja koneenkuljettajien sekä tilaajan ja konsulttien

4 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 3 /12 ym. henkilöstön huomioon otettavaksi. Turvallisuusasiakirjaa täydennetään tarvittaessa tarjouspyyntövaiheen, urakkaneuvottelun, työmaan aloituskokouksen, katselmusten sekä työmaakokousten yhteydessä. 2. RAKENNUSHANKE Rakennusalue on Oulaisten kaupungin keskustassa Siltakadulla sijaitseva ja Pyhäjoen ylittävä Oulaistenkosken silta. Alueen tarkempi rajaus on esitetty suunnitelmaasiakirjoissa. Rakennusurakkaan sisältyy sillan korjaustyöt. Työmaa-alueilla työskentelee useita toimijoita samanaikaisesti, minkä vuoksi tiedonkulun varmistaminen on tärkeää. Erityisesti on huomioitava työvaiheiden ajallinen päällekkäisyys, aliurakoitsijoiden määrä, urakkarajat ja töiden yhteensovittaminen. 3 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 3.1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN TIETOJEN YLLÄPITO JA VASTUUT Rakennuttajan hankkeelle nimeämä, lainsäädännön mukainen turvallisuuskoordinaattori on Heikki Yliniemi. Turvallisuuskoordinaattorin vastuuna on ylläpitää rakennuttajan edustajana turvallisuusasiakirjaa päivitettynä sekä rakennushankkeen valmisteluvaiheen että rakennustyön aikana. Työmaan turvallisuuteen liittyvät yhteystiedot toimitetaan kaikille hankkeessa toimiville tahoille viimeistään urakan alkukokouksessa. Turvallisuusasiakirjan päivityksessä otetaan huomioon suunnittelijoilta ja päätoteuttajilta saadut tiedot sekä turvallisuuskoordinaattorin itse havaitsemat turvallisuuteen liittyvät tekijät ja olosuhteet. Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön (VNA 205/2009) tarkoittamana päätoteuttajana ja vastaa päätoteuttajan velvollisuuksista tässä rakennuskohteessa. Tilaajalle ei siirry tämän turvallisuusasiakirjan perusteella mitään päätoteuttajan tätä urakkaa koskevia velvoitteita. Päätoteuttajan turvallisuusvelvoitteiden päättyminen kirjataan pöytäkirjaan (vastaanotto tai mahdollinen jälkitarkastus). Päätoteuttajan vastuuna on laatia ja ylläpitää työmaalla turvallisuussuunnitelmaa, jossa urakoitsija esittää keinot ja menetelmät turvallisuusasiakirjassa ja sen liitteissä esille tuotujen vaarojen ja haittojen poistamiseksi tai hallitsemiseksi.

5 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 4 /12 Urakoitsijan on nimettävä pätevä vastuuhenkilö huolehtimaan turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä urakka-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. Ennen rakennustöiden aloitusta tulee urakoitsijan esittää rakennuttajan edustajalle VNA 702/ :ssä tarkoitetun rakennustöiden turvallisuutta koskevat suunnitelmat sekä 8 :ssä tarkoitetut rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelmat. Em. suunnitelmat käsitellään työmaakokouksissa. Jokaisen päätoteuttajan valitseman aliurakoitsijan on ennen rakennustyön aloittamista suunniteltava eri töiden ja työvaiheiden tekeminen sekä niiden ajoitus siten, että työt ja työvaiheet voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa työmaalla työskenteleville tai muille työn vaikutuspiirissä oleville. Päätoteuttajan on lisäksi huolehdittava rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelusta siten, että tapaturman vaara, terveyden haitta ja palon vaara ovat työmaalla mahdollisimman vähäiset. Päätoteuttajan on toimitettava turvallisuussuunnitelma kirjallisena rakennuttajan vastuuhenkilölle ennen töiden aloittamista. Päätoteuttajan on huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja eri osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä työmaa-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. Edellä tarkoitettuja tehtäviä työmaalla johtamaan on päätoteuttajan nimettävä pätevä vastuuhenkilö ja hänelle tarvittaessa sijainen. Päätoteuttajan on huolehdittava edellä mainitusta työmaan turvallisuussuunnittelusta johtuvien toimenpiteiden täytäntöönpanosta ja seurannasta sekä turvallisuussuunnittelun ajan tasalla pitämisestä. Päätoteuttajan on huolehdittava eri aliurakoitsijoiden ja heidän nimeämien vastuunalaisten henkilöiden sekä eri työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien tehtäväjaosta ja yhteistoiminnasta, työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä uhkaavien vaarojen estämisestä. Päätoteuttajan on huolehdittava eri työvaiheiden oikein ajoittamisesta, mahdollisista vaaroista tiedottamisesta sekä siitä, että työ voidaan tehdä turvallisesti ja haittaa aiheuttamatta työntekijöiden terveydelle Päätoteuttaja ja jokainen aliurakoitsija vastaa omien työntekijöidensä käyttämien koneiden ja laitteiden sekä työmenetelmien turvallisuudesta. Heidän tulee huolehtia tekemiensä töiden riittävästä suunnittelusta ja turvallisuuden ottamisesta osaksi työnsuunnittelua. Tämä turvallisuussuunnittelu tulee esittää kirjallisessa muodossa ja kopiot suunnitelmista toimitetaan rakennuttajalle. Jokaisen aliurakoitsijan on nimettävä työn johtoa ja valvontaa varten siihen pätevä ja vastuunalainen henkilö. 3.2 TÖIDEN YHTEENSOVITUS JA TURVALLISUUDEN YHDYSHENKILÖT Urakka-alueella samanaikaisesti muiden urakoitsijoiden, tilaajan tai kolmannen osapuolten toimesta tehtävät työt ja urakkasuhteet on yhteen sovitettava tämän urakan töihin.

6 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 5 /12 Työmaan turvallisuudesta vastaavista henkilöistä sekä tilaajan turvallisuudesta vastaavista henkilöistä pidetään työmaakokouksissa ajan tasalla olevaa luetteloa. Yhdyshenkilöluetteloon merkitään kaikkien työmaalla toimivien urakoitsijoiden, aliurakoitsijoiden ja mahdollisten kolmansien osapuolten turvallisuudesta vastaavat henkilöt. 3.3 KOULUTUS- JA PÄTEVYYSVAATIMUKSET Työnantajan on huolehdittava siitä, että maa- ja vesirakennustyömaalla tulee olla vähintään yksi ensiaputaitoinen henkilö alkavaa 25 työntekijää kohti. Kaikilta tie- ja katualueilla työskentelevillä vaaditaan Tieturva I pätevyys sekä työ- ja liikenneturvallisuudesta vastaavilta Tieturva II. Suositeltavaa on, että kaikilla työmaalla työskentelevillä on suoritettuna Työturvallisuuskoulutus, josta on todistuksena työturvallisuuskortti (nk. vihreä kortti ). 3.4 PEREHDYTTÄMINEN, TIEDOTTAMINEN, TARKASTUKSET, DOKUMENTOINTI JA RAPORTOINTI Jokainen työmaalla työskentelevä henkilö sekä koneiden ja autojen kuljettajat on perehdytettävä työmaahan ja sen turvallisuusasioihin. Perehdyttämisestä on pidettävää kirjanpitoa ja työmaalla on pidettävä yllä henkilöluetteloa, josta ilmenee henkilötiedot, tehtävät työmaalla sekä saatu perehdyttämis- ja turvallisuuskoulutus (mm. Tieturva, ensiapukoulutus jne.). Urakoitsijan on tehtävä ilmoitus työmaan aloittamisesta Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston Työsuojelun vastuualueelle, puh Eri urakan osia koskevat työlait on oltava työntekijöiden nähtävillä työmaalla. Vastaanottotarkastukset ja viikoittainen kuntotarkastus tehdään koneille, nostureille, muille nostolaitteille, nostoapuvälineille, telineille, elementeille, siirrettäville muoteille, väliaikaisille tuille ja henkilösuojaimille. Päätoteuttajan tulee toimittaa kopio tarkastuslomakkeesta rakennuttajan valvojalle, joka liitetään työmaan laatukansioon. Huomioitavaa on, että: - tarkastukset tehdään ajallaan ja huolellisesti, - tarkastajilla on tarpeellinen ammattitaito, - tarkastuksista laaditaan asianmukaiset pöytäkirjat, - tarkastuksissa havaitut turvallisuutta vaarantavat puutteet korjataan välittömästi. Päätoteuttajan tulee suorittaa työmaan viikoittainen kunnossapitotarkastus. Tarkastukseen osallistuu vähintään urakoitsijan työnjohdon ja työntekijän edustaja. Tarkastuksesta on laadittava pöytäkirja, joka talletetaan työmaan laatukansioon. Tilaajan edustajalla on oikeus valvoa päätoteuttajan tekemien tarkastusten suorittamista sekä osallistua tarkastuksiin.

7 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 6 /12 Päätoteuttajan tulee ylläpitää urakkaan liittyvää turvallisuusaineistoa mm. suunnitelmista tarkastuksista ja perehdyttämisistä. Urakan valvojaa tulee pitää ajan tasalla urakan turvallisuustarkastuksissa ilmenneistä puutteista ja niiden korjaustoimenpiteistä. Valvojalla on oikeus saada nähtäväkseen urakasta pidettäväturvallisuusaineisto. Työmaan turvallisuutta tulee seurata työnantajan sekä työntekijöiden allekirjoittamalla MVR- mittarilla viikoittain. Turvallisuuteen liittyvät tapahtumat ja poikkeamat sekä muuttuvat liikennejärjestelyt tulee kirjata työmaapäiväkirjaan. Turvallisuusasiat tulee ottaa esille työnsuunnittelussa sekä käsitellä työmaan aloituskokouksessa, työmaakokouksissa, vastaanottotarkastuksen kokouksessa sekä tarvittaessa muissa yhteisissä tilaisuuksissa. 4. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT Ennakkoon tiedostetut ja tälle rakennustyölle tyypilliset turvallisuusriskit ja olennaisin niiden ehkäisyyn viittaava ohjeistus on esitetty kohdissa ULKOPUOLISILLE AIHEUTUVAT TURVALLISUUSRISKIT Kaivannot Epäselvät työmaajärjestelyt ja työmaan liikennejärjestelyt. Törmääminen työkoneisiin ja työmaalaitteisiin Pölyn leviäminen Rakennustyöt Muuttuvat liikennejärjestelyt 4.2 VAARALLISET TYÖT. Kaivannot. Putoamisvaara Nostotyöt Sähkötapaturmavaaralliset asennustyöt sekä työmaasähkön asennus ja käyttö Tulityöt

8 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 7 /12 Maamassojen kuljetukset Koneiden liikkuminen työalueilla Lumen, jään ja pimeyden aiheuttamat vaarat Olevat johdot, kaapelit, rakenteet ja laitteet Työskentely sähkölinjan läheisyydessä Hukkumisvaaralliset työt Terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet ja materiaalit 5 MENETTELYOHJEET 5.1 TÖIDEN AJOITUS Tiedotusvälineissä informoidaan rakentamisen aiheuttamista liikennejärjestelyistä sekä rakentamisen aikatauluista. Urakoitsijan tulee informoida rakentamisesta lähikiinteistöjä. Työt on ajoitettava niin että kadun sulkemista vaativat työvaiheet tehdään muulloin kuin ruuhka-aikana. 5.2 TYÖALUE JA LIIKKUMINEN Päätoteuttajan tulee huomioida seuraavat asiat: Urakka-alue tulee rajata ja merkitä työmaa-alueeksi aidoin, lippusiimoin, puomein ja kyltein ennen töiden aloittamista. Päätoteuttajan tulee asentaa työmaalle työmaakyltti, mistä tulee ilmetä urakoitsijan ja tilaajan yhteystiedot, sekä työmaan arvioitu kesto Jokainen urakoitsija on velvollinen huolehtimaan työaikana oman työkohteensa siisteydestä ja järjestyksestä Työalueelle kertyneet jätteet ja muu tarpeeton tavara on välittömästi siirrettävä niille osoitettuihin paikkoihin. Tarvittavat materiaalit tulee varastoida siten, ettei niistä aiheudu vaaraa työmaalla tai sen välittömässä läheisyydessä liikkujille. Kevyenliikenteenväylillä ajo on sallittu vain luvassa määritellyllä alueilla. Liikkuvista työkoneista tulee varoittaa työmaa-liikennemerkein. Muut työmaan kulkutiet pidetään suljettuina. Töiden päätyttyä iltaisin tulee työmaan kulkutie sulkea puomilla. Kevyen liikenteen käytössä on oltava aina jompikumpi kahdesta kevyen liikenteen väylästä. Työvaiheesta riippuen rakennustöiden ajotiet sekä purkaus- ja lastauspaikat on tehtävä niille tulevan kuormituksen suuruuden ja laadun vaatimusten mukaisiksi. Ajotiet on rakennettava niin, että ajoneuvon suistuminen estyy. Ajotiet on jär-

9 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 8 /12 jestettävä siten, että ne eivät tarpeettomasti risteä työmaan kulkureittien kanssa. Liikennerajoitukset on osoitettava kuormitus- ja muilla liikennemerkeillä. Rakennustarvikkeiden purkaus- ja lastauspaikat on sijoitettava siten, että rakennustarvikkeita ei nosteta työntekijöiden ylitse. 5.3 TYÖT TIE- JA KATUALUEELLA Päätoteuttajan tulee huomioida seuraavat asiat: Työnaikaiset liikennejärjestelyt on suunniteltava siten, ettei yleistä liikennettä tarpeettomasti haitata. Päätoteuttaja vastaa työmaan yleisistä liikenteenjärjestelyistä sekä niiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Liikennejärjestelyjä suunniteltaessa ja tehtäessä noudatetaan Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisua Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella ja Liikenneviraston ohjeita Liikenne tietyömaalla. Liikennejärjestelyjä suunniteltaessa ja tehtäessä on otettava huomioon sekä työkohteessa työskentelevien ja tielläliikkujien turvallisuus. Päätoteuttajan on kiinnitettävä erityistä huomiota toimenpidealueen merkitsemiseen ja suojaamiseen. Työsuorituksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota vahingonvaaran vähentämiseen ja tarvittaessa jalankulun ohjaamiseen työkohteessa. Ulkopuolisia varoitetaan liikkumisesta työalueella asianomaisilla kieltomerkeillä. Työskenneltäessä pimeässä tai hämärässä ajoneuvojen ja työkoneiden toimintaalueella on suojavaatetuksen yhteydessä käytettävä heijastimia, heijastusliivejä tai niihin verrattavia välineitä. Liikenteenohjaus- ja sulkulaitteiden tulee olla määräysten mukaisia. Käytettävistä sulkulaitteista, aidoista yms. tulee ilmetä työtä suorittavan yhteystiedot. Työnaikaisia kaiteita suunniteltaessa tulee ottaa huomioon Liikenneviraston julkaisu Työmaakaiteet. Liikenteessä työskenneltäessä työntekijöiden on käytettävä näkyvää soveltuvaa varoitusvaatetusta. Kaikissa töissä olevissa ajoneuvoissa ja työkoneissa on oltava saatavilla määräysten mukaiset varoitusliivit. Kaivantojen suojauksessa ei saa käyttää lippusiimaa 5.4 KAIVUTYÖT Ennen kaivutöiden aloittamista päätoteuttajan tulee selvittää maan laatu ja kaivettavuus sekä kaivutyölle mahdollisesti aiheutuvat riskit mm. olemassa olevat verkostot (kaukolämpö-, kaasu-, sähkö-, puhelin-, tele-, vesi- ja viemärilinjat). Verkostojen sijainti tulee varmistaa laiteomistajilta. Päätoteuttajan on tehtävä kaivutyö turvallisesti ottaen erityisesti huomioon maan laatu, kaivannon syvyys, sortuman vaara, luiskan kaltevuus ja kuormitus sekä vedestä, liikenteestä ja sääolosuhteista aiheutuvat vaaratekijät sekä käytettävän kaluston asettamat vaatimukset. Kaikista suunnitelmasta poikkeavista maaperäolosuhteiden muutoksista urakoitsijan tulee välittömästi ilmoittaa tilaajalle ja muuttaa tarpeen mukaan kaivu yms. suunnitelmia.

10 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 9 /12 Kaivutöissä on huomioitava: Maanrakennuskoneiden työalueella ei saa olla henkilöitä vaaranalaisissa paikoissa kaivinkoneiden ja muiden työkoneiden liikkuminen on järjestettävä niin, etteivät ne aiheuta vaaraa työmaalla ja kaivannossa liikkuville peruuttavien ajoneuvojen peruutushälyttimet tarkistetaan päivittäin ja tilaajalla on oikeus poistaa työalueelta ajoneuvo, jos sen peruutushälytin ei ole kunnossa peruuttavien ajoneuvojen aiheuttamien vaarojen torjuntaan kiinnitetään erityistä huomiota urakoitsijan turvallisuussuunnitelmassa suljetun urakka-alueen ulkopuolella oleva kaivanto suojataan aidalla. kaivannot on merkittävä ja aidattava niin, ettei putoamisvaaraa ole. kaivumassoja ei saa läjittää niin lähelle kaivannon reunaa, että se aiheuttaa sortumavaaran luiskista on poistettava kivet, lohkareet yms. etteivät ne putoa kaivantoon sortumatilassa olevaa kaivantoa ei jätetä auki työvuoron päätyttyä kaivuluiskien juuret on tarvittaessa tuettava soratäytöllä tai luiskausta loivennettava alle 1:1 tai kevennettävä luiskaa porrastamalla roudan sulamisesta aiheutuva luiskien sortumavaara on ehkäistävä luiskaloivennuksin ja/tai tukitäytöin 5.5 NOSTOTYÖT Nostotyösuunnitelma on aina laadittava käytettäessä samanaikaisesti useampaa kuin yhtä nosturia taakan nostamiseen. Kuormituksen epätasainen jakautuminen sekä käytettävä nostotapa on nostettaessa otettava huomioon. Jos nostotöitä tehdään katualueella, niistä on aina tehtävä erillinen suunnitelma ympäristön turvaamiseksi. 5.6 PUTOAMISVAARALLISET TYÖT Putoamissuojaus Kaikki rakentamisen yhteydessä esiintyvät kuilut ja muut aukot, joihin henkilöt tai tavara saattavat pudota, on suojattava kansin ja/tai kaitein. Työn suunnittelussa on järjestettävä putoamissuoja- ja kaideratkaisut, kun töihin liittyy putoamisvaara. Putoamissuojauksien kiinnitysratkaisut on tarvittaessa hyväksytettävä rakennesuunnittelijalla. 5.7 TYÖT VESISTÖALUEELLA JA RANNASSA Vesistön läheisyydessä tehtävät työt on suunniteltava niin, että hukkumisvaara ja sen torjuntatoimenpiteet on otettu huomioon. Urakoitsijalla tulee olla hukkumisvaarallisia töitä tehtäessä työmaalla tarkoituksen mukaiset hengenpelastuslaitteet, joiden käyttöön työntekijät on perehdytetty. Paalutustyöt, vedenalaiset työt ja kaikki sillan rakentamiseen liittyvät työt on suunniteltava pätevän henkilön toimesta huolellisesti ja niissä on huomioitava kaikki mahdolliset vaaratekijät noudattaen tarkasti voimassa olevaa em. töitä koskevaa lainsäädäntöä.

11 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 10 / MUUT VAARATEKIJÄT JA HAITAT TYÖALUEELLA JA SEN YMPÄRISTÖSSÄ Melu, tärinä ja pöly Selvitettävä melulle, tärinälle ja pölylle herkkien kohteiden mahdollinen sijainti työmaan läheisyydessä Päätoteuttajan on työnsuunnittelussaan ja toiminnassaan huomioitava ympäristönsuojelulaissa, ympäristönsuojeluasetuksessa ja järjestyslaissa annetut määräykset ja ohjeet. Päätoteuttaja vastaa lain vaatimista ilmoituksista. Työmaapölyn ennaltaehkäisemiseen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Pölyämistä voidaan vähentää mm. työmaateiden pölynsidonnalla, ympäristöön kulkeutuneen pölyn ja lian nopealla poistamisella, käytettävien kiviainesten kastelulla ja/tai yksittäisten varastokasojen peittämisellä. Työmenetelmästä aiheutuvan pölyn syntyminen on estettävä tarvittaessa kastelulla. Varottavat rakenteet Työmaalla työskenneltäessä on varottava työmaan läheisyydessä olevia rakennuksia, rakennelmia, rajamerkkejä, yleisiä ja yksityisiä teitä sekä teiden varusteita. Samoin on varottava puita ja istutuksia. Päätoteuttajan on varmistettava ennen töiden aloittamista työalueella suojattavien rakenteiden ja rakennelmien tai tärkeiden suojattavien kohteiden sijainti sekä huolehdittava näiden suojaamisesta ja mahdollisista työnaikaisesta siirtämisestä. Siirtomahdollisuus on selvitettävä aina ko. rakenteen tai rakennelman omistajan sekä tarvittaessa rakennuttajan kanssa. Päätoteuttajan on huolehdittava siitä, ettei heidän työstään aiheudu vaaraa työn läheisyydessä oleville rakennuksille, rakenteille, kasvillisuudelle, eläimistölle, koneille ja laitteille. Sähkötapaturmavaaralliset työt Kaikkien sähköasennusten on täytettävä sähköturvallisuusmääräykset. Päätoteuttajan on huolehdittava työnsuunnittelussaan, etteivät työt sähkölinjojen ja kaapeleiden läheisyydessä aiheuta vaaraa työntekijöille tai työ ei vahingoita sähkölinjoja tai kaapeleita. Tarvittaessa on otettava yhteyttä linjojen omistavaan yhtiöön mm. johtojen ja kaapeleiden siirtoasioissa tai muissa käytännön järjestelyissä. Korkeajännitelinjan ja muun sähkölinjan tai -kaapelin läheisyydessä työskenneltäessä noudatetaan niitä omistavan yhtiön antamia turvallisuusmääräyksiä ja ohjeita, sekä sähkölaissa ja sähköturvallisuus-määräyksissä annettuja määräyksiä ja ohjeita. Kun työmaalla joudutaan työskentelemään eristämättömien johtojen läheisyydessä, on välillinen ja välitön tapaturman sähkötapaturman vaara estettävä suojarakenteilla tai muilla keinoilla. Päätoteuttajan on huolehdittava, että suojaetäisyyksiä ei aliteta nostokoneiden, muiden työkoneiden tai ajoneuvojen liikkuessa tai työskenneltäessä. Jännitteellisiksi kytketyt laitteistot tai laitteiston osat on merkittävä ja niihin on asennettava kosketussuojaukset.

12 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 11 /12 Terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet ja materiaalit Päätoteuttaja vastaa, että työmaalla noudatetaan voimassa olevia työntekijöiden suojaamista koskevia asetuksia ja määräyksiä. Kaikkien urakoitsijoiden on toimitettava työmaalla käytettävistä terveydelle vaarallisista aineista käyttöturvatiedotteet työmaalle. Vastuu käsittää myös työssä käytettävien aineiden ja materiaalien ympäristövaikutusten huomioon ottamisen. Puhtaanapitotöissä tulee huomioida mahdolliset vaaraa aiheuttavat lasinsirut, neulat, ulosteet yms. jätteet. Kaasu- ja nestekaasupullojen varastointi ja palavien nesteiden varastointi on otettava huomioon työmaasuunnittelussa. Mahdollisista purkutöiden yhteydessä ilmenevistä PAH- yhdisteistä (vanhoista pikieristeistä) on välittömästi ilmoitettava rakennuttajalle jatkotoimenpiteitä varten. Paloturvallisuus Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään erityistä huomiota paloturvallisuuteen ja toimimaan vastuualueellaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny. Palovaaraa aiheuttavaa työtä tekevä urakoitsija vastaa tilaajalle sekä rakennuttajalle ja/tai kolmannelle henkilölle aiheuttamastaan vahingosta. Tulitöitä tekevillä työntekijöillä tulee olla tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi tulityökortti. Pääurakoitsija huolehtii työnaikaisesta palosuojauksesta, paloturvallisuudesta, työmaan yleispalovartioinnista ja työkohtaisesta tulityöpalovartioinnista. Henkilökohtaiset suojavälineet Mikäli tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voida välttää tai rajoittaa riittävästi teknisillä suojelutoimenpiteillä tai työn organisoinnilla, on päätoteuttajan hankittava työntekijöiden käyttöön vaatimusten mukaiset henkilönsuojaimet. Työssä, jossa on olemassa silmä-, kuulo- tai putoamisvaara on käytettävä tähän työhön sopivia suojaimia. Rakennustyömaalla rakennustöitä tekevällä pitää olla suojalasit aina. Henkilösuojainten valinta on tehtävä työsuojelusuunnitelmaan liitettävän riskienarvioinnin perusteella. Rakennustyömaalla on käytettävä suojakypärää. Päätoteuttajan on valvottava, että annettuja henkilösuojaimia käytetään. Lisäksi päätoteuttajan on otettava huomioon kaikki laissa ja asetuksissa annetut määräykset henkilösuojainten käytöstä. 6 MUUT TOIMINNOT (TYÖNAIKAINEN HOITO JA YLLÄPITO) Urakoitsijan on huomioitava rakennustyön ja kunnossapidon rajapinnat. Työalueet on erotettava selkeästi muusta kunnan toiminnasta. vastaavien henkilöiden kanssa. Kulkuväylille aiheutetut vahingot on korjattava välittömästi. 7 TYÖTERVEYS (TERVEYSHAITAT) Riskinä ovat mm. altistuminen pölylle, melulle, kylmyydelle sekä työmaan epäjärjes-

13 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 12 /12 tyksestä johtuville loukkaantumisille. Tärkeää on turvallisuusohjeiden tuntemus, noudattaminen ja toiminnan urakoitsijakohtainen omavalvonta. Epäkohtiin on puututtava välittömästi. 8 KÄYTTÖÖNOTTO Rakennetut uudet kulkuyhteydet, liikennemerkit, uudet liittymät ja laitteistot sekä rakenteet voivat aiheuttaa riskejä (muuttuneet olosuhteet). Tämä on otettava huomioon tiedottamisen suunnittelussa. Oulaisten kaupunki Markku Ketonen Tekninen johtaja

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI LUOSTARINVAINION ALUEEN KADUT TURVALLISUUSASIAKIRJA, TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET

OULUN KAUPUNKI LUOSTARINVAINION ALUEEN KADUT TURVALLISUUSASIAKIRJA, TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET A4 OULUN KAUPUNKI LUOSTARINVAINION ALUEEN KADUT TURVALLISUUSASIAKIRJA, TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET Sisällysluettelo 1. TURVALLISUUSASIAKIRJAT... 2 2. RAKENNUSKOHTEEN KUVAUS... 2 3. TURVALLISUUSASIAKIRJA...

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT Tekninen keskus GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(8) Sisältö 1. TAUSTAA 3 1.1 Lainsäädännön vaatimus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 2 ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 Pohjolankatu 14 74100 IISALMI Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 2017 IISALMEN KAUPUNKI SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 1.2 Päätoteuttaja...3 1.3 Töiden

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA (7) NAKKILA HARJAVALTA PÄÄLLYSTYSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA (7) NAKKILA HARJAVALTA PÄÄLLYSTYSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2017-2018 1 (7) NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 PÄÄLLYSTYSURAKKA 2017 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2017-2018 2 (7) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA KAJAANIN KAUPUNKI Ympäristötekninen toimiala Tilakeskus TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖKOHDE: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt TURVALLISUUSASIAKIRJA: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt, KAJAANI

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA

PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen palvelukeskus 20.3.2014 Liite 5 PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen palvelukeskus 20.3.2014 Liite 5 1 YLEISTÄ... 1-1 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1-1 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA Päällysteurakan turvallisuusasiakirja

TURVALLISUUSASIAKIRJA Päällysteurakan turvallisuusasiakirja LIITEASIAKIRJA 4 Hyvinkään kaupunki Päällysteurakan turvallisuusasiakirja Hyvinkään kaupunki SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 1.2 Päätoteuttaja...3 1.3 Töiden yhteensovitus...3

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN LIIKUNTAPUISTON MAANRAKENNUSURAKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Urakkaohjelman liite 1. 1KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LATURAKAN ASEMAKAAVA-ALUEEN KATUJEN, KEVYEN LII- KENTEEN VÄYLIEN JA ULKOILUREITIN RAKENTAMINEN SEKÄ RAKKAVAARANTIEN SUOJATIEJÄRJESTELYT JÄRVELÄNTIE

Lisätiedot

Parikkalan vesitornin peruskorjaus

Parikkalan vesitornin peruskorjaus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARIKKALAN KUNTA Parikkalan vesitornin peruskorjaus Turvallisuusasiakirja URAKKALASKENTAA VARTEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25076 Turvallisuusasiakirja 1 (7) Lomperi Kari

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAATOPAIKAN SULKEMINEN

HAAPAVEDEN KAATOPAIKAN SULKEMINEN HAAPAVEDEN KAATOPAIKAN SULKEMINEN Työturvallisuusasiakirja Menettelyohjeet Turvallisuussäännöt 12.3.2013 Vestia Oy p. (08) 410 8700 Vestianväylä 80 asiakaspalvelu@vestia.fi PL 66, 84101 Ylivieska www.vestia.fi

Lisätiedot

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on:

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on: 1 (5) 1.2.2012 URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT LAHDEN KAUPUNGIN TEKNISEN- JA YMPÄRISTÖTOIMIALAN KUNNALLISTEKNIIKAN YKSIKÖN RAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ 1. Yleistä Tässä asiakirjassa

Lisätiedot

KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi kunnaninsinööri Jari Sihvonen Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.2.2015 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...4 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

Kiuruveden kaupunki Kuorevirran jalkapallokenttä

Kiuruveden kaupunki Kuorevirran jalkapallokenttä KIURUVEDEN KAUPUNKI 1(10) Pöyry Finland Oy Itkonniemenkatu 13 FI-70500 Kuopio Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8 Tel. +358 10 33450 Fax +358 10 33 45701 www.poyry.fi Kiuruveden kaupunki

Lisätiedot

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ Pornaisten koulukeskus Koulutie 4 07170 PORNAINEN Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton uusiminen TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ 13028 10.12.2014 13028 G0 0013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 1.1 Turvallisuusliitteen

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( )

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( ) Turvallisuusasiakirja VNA 205/2009 7.10.2016 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Tilaajan turvallisuustehtävät 3 2.2 Urakoitsijan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja 1/7 TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-011L 16066-011V 16066-011K Turvallisuusasiakirja 2/7 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Vastaanottaja Sotkamon kunta Asiakirjatyyppi Työturvallisuusasiakirja Päivämäärä 27.1.2017 Viite SOTKAMON KUNTA VESIHUOLTOLAITOSTEN Päivämäärä 27.1.2017 Laatija Tarkastaja Kuvaus Teemu Heikkinen Juha Hämäläinen

Lisätiedot

Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA

Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Kesän 2015 Päällystystyötyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (14) Sisältö 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito... 1 1.3 Päätoteuttaja... 1 1.4 Urakoitsijoiden

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TURVALLISUUSASIAKIRJA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TURVALLISUUSASIAKIRJA HAARAJOEN PATOSILLAN UUSIMINEN Muutos: Laadittu: Vantaalla 16.12.2015 Tarkastettu: Hyväksytty: 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Päätoteuttaja... 3 1.3.

Lisätiedot

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Porvoon kaupunki HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Turvallisuusasiakirja Vaahterakalliontie, Albert Edelfeltin rantatie, Hermanninsaarentie Sisällys 1. Yleistä 1 2. Rakennuskohde 1 3. Työssä esiintyvät vaaratekijät

Lisätiedot

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Kaivantojen turvallisuus miniseminaari Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Tommi Hakanen Esityksen sisältö 1. Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? 2. Uuden Kaivanto-ohjeen tausta 3. Työturvallisuus

Lisätiedot

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan?

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Monttumaanantai, 18.5.2015 Annina Peisa, Lemminkäinen Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Maansiirto 8/1983 Vastuu kaivantotyön turvallisuudesta kuuluu hankkeen kaikille osapuolille Rakennuttaja

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

URAKKAOHJELMAN LIITE OUKA/1280/ /2015 RAJAKYLÄ PATENIEMI HOLSTINMÄKI -ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

URAKKAOHJELMAN LIITE OUKA/1280/ /2015 RAJAKYLÄ PATENIEMI HOLSTINMÄKI -ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA RAJAKYLÄ PATENIEMI HOLSTINMÄKI -ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 16.3.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO ETELÄISEN RAKENNUSPIIRIN VALAISTUSTYÖT 2012 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2.4.2012 1. YLEISTÄ 2 1.1. Lainsäädännön vaatimus 2 1.2. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus ja merkitys 2 1.3.

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Kisakuja 79600 JOROINEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 17.08.2013 Tämä työturvallisuusliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka)

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet LIITE 5 Työturvallisuusasiakirja 1(8) Kiimingin alueurakan TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Työturvallisuusasiakirja 2(8) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖALUE JA

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA KAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA KATU- JA ULKOVALAISTUKSEN SANEERAUS 11.1.2017 2/8 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA RISKUNTIEN RAITIN RAKENTAMINEN RISKUNMÄKI. TEKNIIKKAKESKUS PL Liite SEINÄJOKI

TURVALLISUUSASIAKIRJA RISKUNTIEN RAITIN RAKENTAMINEN RISKUNMÄKI. TEKNIIKKAKESKUS PL Liite SEINÄJOKI www.seinajoki.fi 1(11) RISKUNTIEN RAITIN RAKENTAMINEN RISKUNMÄKI versio 1.4 www.seinajoki.fi 2(11) Sisällysluettelo: 1 YLEISTÄ 4 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 4 1.2 Päätoteuttaja 4 1.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy PL 231 13101 Hämeenlinna Hanke: Korkeakoulukeskuksen laajennus JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 29.2.2016, Janne

Lisätiedot

KADUN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPITOTÖIDEN TYÖTURVALLISUUS NOUDATETAAN TÄSSÄ URAKASSA SOVELTUVIN OSIN

KADUN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPITOTÖIDEN TYÖTURVALLISUUS NOUDATETAAN TÄSSÄ URAKASSA SOVELTUVIN OSIN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1(7) KADUN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPITOTÖIDEN TYÖTURVALLISUUS NOUDATETAAN TÄSSÄ URAKASSA SOVELTUVIN OSIN 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU PITKÄNIEMEN KASVIHUONELAITOS PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 8.7.2016 TURVALLISUUSASIAKIRJA 8.7.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan ja purkuohjeiden

Lisätiedot

Liikuntapaikkojen hoito. Kiimingin alueurakka TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKAOHJELMAN LIITE OUKA/2467/ /2016

Liikuntapaikkojen hoito. Kiimingin alueurakka TURVALLISUUSASIAKIRJA URAKKAOHJELMAN LIITE OUKA/2467/ /2016 Liikuntapaikkojen hoito Kiimingin alueurakka TURVALLISUUSASIAKIRJA 17.03.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus...

Lisätiedot

KAIKKI KOLUT / LUKITUS JA KULUNVALVONTA TURVALLISUUSASIAKIRJA

KAIKKI KOLUT / LUKITUS JA KULUNVALVONTA TURVALLISUUSASIAKIRJA KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Datum Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu 6.3.2017 KAUNIAISTEN KAUPUNKI / GRANKULLA STAD TILAKESKUS Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu

Lisätiedot

SUDENAUTION TIEKUNTA VATASENRANNANTIEN JA SUDENAUTION TIEN PARANTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

SUDENAUTION TIEKUNTA VATASENRANNANTIEN JA SUDENAUTION TIEN PARANTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1/9 SUDENAUTION TIEKUNTA VATASENRANNANTIEN JA SUDENAUTION TIEN PARANTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 18..7.2014 2/9 Sisältö 1 YLEISTÄ 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN. Liite urakkaohjelmaan SISÄLLYSLUETTELO

Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN. Liite urakkaohjelmaan SISÄLLYSLUETTELO Liite urakkaohjelmaan Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 2 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus... 2 0.2 Päätoteuttaja... 2 0.3 Töiden yhteensovittaminen...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen osasto /Kunnallistekniikka Dnro PIR/344/0401/2016 PIRKKALAN KUNTA AURAUS- JA LIUKKAUDENTORJUNTAPALVELUJEN PALVELUJEN HANKINTA TALVIKAUSILLE 2016/17 JA 17/18 + OPTIOKAUSILLE 18/19 JA 19/20 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1.3.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Pirkkalan kunta Hanke: Nuolialan yhtenäiskoulu JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 1.3.2016, Luotu turvallisuusasiakirja suunnittelua varten ALUSTAVA!

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt 1.6T Turvallisuusasiakirja Valtatien 15 (Valkealanväylä) kevyen liikenteen järjestelyt Käyräjoen kohdalla, Kouvola 18.6.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(11) Sisältö 1. Yleistä... 3 1.1 Kohteen tiedot... 3

Lisätiedot

Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen ja turvallinen toteutus.

Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen ja turvallinen toteutus. Hingunniemen koulukeskus,keittiön muutostyö TURVALLISUUSASIAKIRJA liite 1 (5) TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET Turvallisuushallinnan tavoitteet Rakennuttajan tavoitteena on rakennushankkeen terveellinen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9 ISS Proko Oy TURVALLISUUSASIAKIRJA 6.3.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Urjalan kunta PL 33 31761 URJALA Hanke: Urjalan yhtenäiskoulu TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 6.3.2015 luotu turvallisuusasiakirja

Lisätiedot

Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie

Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie ym ym-suunnittelu oy Mänttä-Vilppulan kaupunki Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie Turvallisuusasiakirja 4.5.2015 Työnro: 1524232 Ym-Suunnittelu Oy Teerikorventie 74 35820 Mänttä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖNRO 201464 20.1.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖNRO 201464 20.1.2014 MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖNRO 201464 20.1.2014 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä p. (019) 264 5000 fax (019) 6890 444 email: etunimi.sukunimi@mantsala.fi

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NENÄMÄKI 6 ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA LIEDON KUNTA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NENÄMÄKI 6 ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA LIEDON KUNTA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NENÄMÄKI 6 ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA LIEDON KUNTA TURVALLISUUSASIAKIRJA I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Rakennuttaja... 1 1.3 Suunnittelija...

Lisätiedot

ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO

ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO URAKKAOHJELMAN LIITE ESPOON KAUPUNKI Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos Asianumero: 1232/10.03.01/2014 ASEMA-ALUEIDEN LÄHIYMPÄRISTÖJEN LIIKENNE- JA VIHERALUEIDEN HOITO 2014-2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt TURVALLISUUSASIAKIRJA Turvallisuusasiakirja VNA 205/2009 30.1.2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Rakennuttajan turvallisuustehtävät 3 2.2 Urakoitsijan

Lisätiedot

LOUHINTATÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

LOUHINTATÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 LOUHINTATÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 1 Turvallisuusasia kirjan soveltaminen Tämä turvallisuusaisakirja on tarkoitettu noudettavaksi Leppävirran kunnan tilaamilla työmailla suoritettavissa räjäytys-

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Oulun kaupunki TARJOUSRYHMÄ 1 RAKENNUSTEN PURKAMINEN. Turvallisuusasiakirja 1.0

Oulun kaupunki TARJOUSRYHMÄ 1 RAKENNUSTEN PURKAMINEN. Turvallisuusasiakirja 1.0 TARJOUSRYHMÄ 1 RAKENNUSTEN PURKAMINEN Turvallisuusasiakirja 1.0 15.10.2013 15.10.2013 1 (8) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 2 2. TURVALLISUUSASIAKIRJAN LIITTYMINEN MUIHIN ASIAKIRJOIHIN... 2 3. TURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

KALAASIN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA

KALAASIN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA KALAASIN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖNRO 509 16.9.2009 Matti Sulonen Suunnitteluinsinööri Tekninen palvelukeskus Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä p. +358 40 314 5462 2

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus Turvallisuusliite Laitilan kaupunki Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus HANKE 3/ 2017 1. Yleistä Nämä ohjeet koskevat kohteen suunnittelijoita, urakoitsijoita ja rakennuttajan edustajia. Sen

Lisätiedot

TYÖSUOJELU SÄHKÖALOILLA

TYÖSUOJELU SÄHKÖALOILLA TYÖTURVALLISUUSOHJE STO 8/2016 13.4.2016 Korvaa: STO 8/2009 Työturvallisuuskeskus Sähköalojen työalatoimikunta Laatija: Jukka Tamminen Päivitys: Jukka Mäntynen, Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Työturvallisuusasiakirja 1(8) Oulun alueurakan TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Työturvallisuusasiakirja 2(8) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET...

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki

Hämeenlinnan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki LinnanInfra -liikelaitos Hiekoitushiekan poiston ja puhtaanapidon urakka 2017 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA A. Turvallisuusasiakirja B. Turvallisuussäännöt C. Menettelyohjeet A. TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 KENTTÄPALVELUT OULU JA KOILLISMAA 2017 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: - Yleinen hätänumero 112 - Myrkytyskeskus (09) 471 977 (suora)

Lisätiedot

LAIHIAN KUNTA UREHEILUKESKUKSEN HUOLTORAKENNUKSEN PURKAMINEN PURKU-URAKKA

LAIHIAN KUNTA UREHEILUKESKUKSEN HUOLTORAKENNUKSEN PURKAMINEN PURKU-URAKKA LAIHIAN KUNTA UREHEILUKESKUKSEN HUOLTORAKENNUKSEN PURKAMINEN PURKU-URAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA 25.2.2016 HUOLTORAKENNUKSEN PURKU-URAKKA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 3 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS

TYÖTURVALLISUUSLIITE SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö TYÖTURVALLISUUSLIITE 11-88 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus Turvallisuusliite

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

KOHDE ROVANIEMEN KIRKON PIHA-ALUEEN KUNNOSTUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

KOHDE ROVANIEMEN KIRKON PIHA-ALUEEN KUNNOSTUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 5.12.2015 KOHDE ROVANIEMEN KIRKON PIHA-ALUEEN KUNNOSTUS TYÖ 1054 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (12) SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ 0.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus 0.2 Päätoteuttaja 0.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA. Vastaanottaja Hausjärven kunta

HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA. Vastaanottaja Hausjärven kunta Vastaanottaja Hausjärven kunta Asiakirjatyyppi Työturvallisuusasiakirja Päivämäärä 01.08.2016 Viite 1510025613-006 HAUSJÄRVEN KUNTA PIHONKAARTEEN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Päivämäärä

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNTA YMPÄRISTÖ- JA TEKNISET PALVELUT OSASTO ALUEURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA. Leppävirran kunta Savonkatu 39, PL Leppävirta

LEPPÄVIRRAN KUNTA YMPÄRISTÖ- JA TEKNISET PALVELUT OSASTO ALUEURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA. Leppävirran kunta Savonkatu 39, PL Leppävirta LEPPÄVIRRAN KUNTA YMPÄRISTÖ- JA TEKNISET PALVELUT OSASTO ALUEURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ Tätä tilaajan laatimaa turvallisuusasiakirjaa käytetään alueurakassa. Tässä asiakirjassa mainittu rakennustyö

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAMALLI sekä turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAMALLI sekä turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Sivu 1/8 PIENVENESATAMIEN JA VENEVÄYLIEN HOITOURAKKA 2016-2017 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAMALLI sekä turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet 24.3.2016 Sivu 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ. 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Työturvallisuusasiakirja

Työturvallisuusasiakirja Liite 5 Työturvallisuusasiakirja Honkasuon pilaristabilointi 2015 HEL 2015 003997 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2(16) SISÄLLYSLUETTELO TYÖTURVALLISUUSASIAK IRJA... 1 1. YLEISTÄ... 3 1.1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA KYRÖÖNTIEN SADEVESIVIEMÄRIN SANEERAUS

ISONKYRÖN KUNTA KYRÖÖNTIEN SADEVESIVIEMÄRIN SANEERAUS Vastaanottaja Isonkyrön kunta Asiakirjatyyppi Turvallisuusasiakirja Päivämäärä 23.1.2017 Viite 1510026324 ISONKYRÖN KUNTA KYRÖÖNTIEN SADEVESIVIEMÄRIN SANEERAUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Päivämäärä 23.1.2017

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Työturvallisuusasiakirja nro 1(8) Kiimingin alueurakan TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Työturvallisuusasiakirja nro 2(8) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖALUE JA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA KAPULI IIB VAIHEEN YLEISTASAUKSENRAKENTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

MÄNTSÄLÄN KUNTA KAPULI IIB VAIHEEN YLEISTASAUKSENRAKENTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA MÄNTSÄLÄN KUNTA KAPULI IIB VAIHEEN YLEISTASAUKSENRAKENTAMINEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 8.2.2012, 04600 Mäntsälä p. (019) 264 5000 fax (019) 6890 444 email: etunimi.sukunimi@mantsala.fi www.mantsala.fi Mäntsälän

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA TEKNINEN OSASTO PÄIVÄKODIN SAATTOPYSÄKÖINTI. Turvallisuusasiakirja

JOUTSAN KUNTA TEKNINEN OSASTO PÄIVÄKODIN SAATTOPYSÄKÖINTI. Turvallisuusasiakirja JOUTSAN KUNTA TEKNINEN OSASTO PÄIVÄKODIN SAATTOPYSÄKÖINTI Turvallisuusasiakirja 8.6.2016 Turvallisuusasiakirja I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU TAI YLEISELLÄ ALUEELLA Luvan hakija Nimi ja osoite Luvan hakijan vastuuhenkilö KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT Puhelin Vastuuhenkilön sähköpostiosoite Kohteen tiedot Työkohteen

Lisätiedot

Liikenneväylien, liikennealueiden, liikenneviheralueiden, puistojen ja kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapito

Liikenneväylien, liikennealueiden, liikenneviheralueiden, puistojen ja kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapito ORIMATTILAN ALUEURAKKA Liikenneväylien, liikennealueiden, liikenneviheralueiden, puistojen ja kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapito TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖNUMERO:20600749 KAUNIAISTEN KAUPUNKI PALOKUNNANKUJA SWECO YMPÄRISTÖ OY Ilmalanportti 2 Mäkelininkatu 17 A 00240 Helsinki 90100 Oulu Sisällysluettelo RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1 Rakennuttaminen ja

Lisätiedot

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen Jussi Takamaa Rautatieympäristö Junan nopeus max 220 km/h Jännite 25 000 volttia Juna liikkuu lähes äänettömästi Vaarallista? Rautatieympäristö Junaliikenne

Lisätiedot

HINGUNNIEMEN KOULUKESKUS

HINGUNNIEMEN KOULUKESKUS HINGUNNIEMEN KOULUKESKUS Keittiön tilat MUUTOSTYÖ TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 YLEISTÄ 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä työturvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.3.2010 2/9 3/9 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA. Tievalaistustyöt LIEDON KUNTA/Kaavoitus ja tekniset palvelut

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA. Tievalaistustyöt LIEDON KUNTA/Kaavoitus ja tekniset palvelut TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Tievalaistustyöt 2016 LIEDON KUNTA/Kaavoitus ja tekniset palvelut TURVALLISUUSASIAKIRJA I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Rakennuttaja/tilaaja...

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kustaa Hiekan Lukutuvan sisäilmasaneeraus

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kustaa Hiekan Lukutuvan sisäilmasaneeraus Turvallisuusliite Laitilan kaupunki Kustaa Hiekan Lukutuvan sisäilmasaneeraus HANKE 1/ 2017 1. Yleistä Nämä ohjeet koskevat kohteen suunnittelijoita, urakoitsijoita ja rakennuttajan edustajia. Sen lisäksi,

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot