OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS"

Transkriptio

1 Oulaisten kaupunki OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

2 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 /12 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TURVALLISUUSSUUNNITTELUN TARKOITUS JA PERUSTEET TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAAJUUS JA LIITTYMINEN MUIHIN ASIAKIRJOIHIN RAKENNUSHANKE TURVALLISUUSSÄÄNNÖT TURVALLISUUSASIAKIRJAN TIETOJEN YLLÄPITO JA VASTUUT TÖIDEN YHTEENSOVITUS JA TURVALLISUUDEN YHDYSHENKILÖT KOULUTUS- JA PÄTEVYYSVAATIMUKSET PEREHDYTTÄMINEN, TIEDOTTAMINEN, TARKASTUKSET, DOKUMENTOINTI JA RAPORTOINTI VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT ULKOPUOLISILLE AIHEUTUVAT TURVALLISUUSRISKIT VAARALLISET TYÖT MENETTELYOHJEET TÖIDEN AJOITUS TYÖALUE JA LIIKKUMINEN TYÖT TIE- JA KATUALUEELLA KAIVUTYÖT NOSTOTYÖT PUTOAMISVAARALLISET TYÖT TYÖT VESISTÖALUEELLA JA RANNASSA MUUT VAARATEKIJÄT JA HAITAT TYÖALUEELLA JA SEN YMPÄRISTÖSSÄ MUUT TOIMINNOT (TYÖNAIKAINEN HOITO JA YLLÄPITO) TYÖTERVEYS (TERVEYSHAITAT) KÄYTTÖÖNOTTO...12

3 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 /12 1. YLEISTÄ 1.1 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN TARKOITUS JA PERUSTEET Tämä turvallisuusasiakirja on rakennuttajan tahto turvallisuuden varmistamiseksi ja se kuuluu urakassa noudatettaviin asiakirjoihin. Tämä turvallisuusasiakirja perustuu voimassaolevaan työturvallisuuslainsäädäntöön ja -ohjeistukseen: valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta ( 205/2009) työturvallisuuslaki (738/2002) valtioneuvoston päätös asbestityöstä (1380/1994) työministeriön päätös rakennustyömaiden henkilöstötiloista (977/1994) valtioneuvoston asetus työvälineiden tarkastamisesta (403/2008) valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä (715/2001) Tämän turvallisuusasiakirjan laadinta perustuu hankkeen suunnitteluvaiheessa läpi käytyyn turvallisuusselvitykseen, jonka tavoitteena on ennakoiva toiminta. Turvallisuusasiakirjaan on siirretty kaikki merkittävimmät rakennushankkeen turvallissuutta ja ulkopuolisia tahoja uhkaavat turvallisuusriskit, jotka on hankkeelle tunnistettu. Turvallisuusasiakirjassa ei ole erikseen toistettu turvallisuuslainsäädännön ja ohjeistuksen turvallisuusmääräyksiä tai niistä tehtyjä tiivistelmiä. Asiakirja toimii lähtötietona turvallisuuden varmistamisessa ja riskien hallinnassa hankkeen kaikissa vaiheissa ja se tulee osaksi rakennushankkeen muuta raportointia. Lähtökohtana on, että jokainen hankkeen osapuoli tuntee turvallisuuslainsäädännön vaatimukset ja osaa toimia niiden mukaisesti. Tämän turvallisuusasiakirjan on koostanut ja laatinut ins. Seppo Saarinen Ramboll Finland Oy:stä. 1.2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAAJUUS JA LIITTYMINEN MUIHIN ASIAKIRJOIHIN Turvallisuusasiakirja on osa tarjouspyyntöasiakirjoja ja rakennusurakan sopimusasiakirjoja. Tämä turvallisuusasiakirja täydentää urakan sopimusasiakirjojen työsuoritusta koskevia määräyksiä. Asiakirjassa on painotettu tälle rakennushankkeelle ominaisia turvallisuuteen liittyviä seikkoja, mutta siinä ei ole toistettu kaikkea muissa hankkeen asiakirjoissa olevia turvallisuustietoja ja vaatimuksia. Tämä turvallisuusasiakirja käsittelee vain rakennustyön aikaisia turvallisuustietoja mukaan lukien käyttöönoton. Asiakirjaan ei ole sisällytetty rakennuskohteen myöhempään käyttöön, huoltoon tai kunnossapitoon liittyviä turvallisuustietoja. Turvallisuusnäkökohdat on otettava huomioon kaikissa tämän hankkeen asiakirjoissa aina urakan päättymiseen saakka. Turvallisuusasiakirja on tarkoitettu kaikkien hankkeessa toimivien toimittajien, urakoitsijoiden, aliurakoitsijoiden, auton- ja koneenkuljettajien sekä tilaajan ja konsulttien

4 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 3 /12 ym. henkilöstön huomioon otettavaksi. Turvallisuusasiakirjaa täydennetään tarvittaessa tarjouspyyntövaiheen, urakkaneuvottelun, työmaan aloituskokouksen, katselmusten sekä työmaakokousten yhteydessä. 2. RAKENNUSHANKE Rakennusalue on Oulaisten kaupungin keskustassa Siltakadulla sijaitseva ja Pyhäjoen ylittävä Oulaistenkosken silta. Alueen tarkempi rajaus on esitetty suunnitelmaasiakirjoissa. Rakennusurakkaan sisältyy sillan korjaustyöt. Työmaa-alueilla työskentelee useita toimijoita samanaikaisesti, minkä vuoksi tiedonkulun varmistaminen on tärkeää. Erityisesti on huomioitava työvaiheiden ajallinen päällekkäisyys, aliurakoitsijoiden määrä, urakkarajat ja töiden yhteensovittaminen. 3 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 3.1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN TIETOJEN YLLÄPITO JA VASTUUT Rakennuttajan hankkeelle nimeämä, lainsäädännön mukainen turvallisuuskoordinaattori on Heikki Yliniemi. Turvallisuuskoordinaattorin vastuuna on ylläpitää rakennuttajan edustajana turvallisuusasiakirjaa päivitettynä sekä rakennushankkeen valmisteluvaiheen että rakennustyön aikana. Työmaan turvallisuuteen liittyvät yhteystiedot toimitetaan kaikille hankkeessa toimiville tahoille viimeistään urakan alkukokouksessa. Turvallisuusasiakirjan päivityksessä otetaan huomioon suunnittelijoilta ja päätoteuttajilta saadut tiedot sekä turvallisuuskoordinaattorin itse havaitsemat turvallisuuteen liittyvät tekijät ja olosuhteet. Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön (VNA 205/2009) tarkoittamana päätoteuttajana ja vastaa päätoteuttajan velvollisuuksista tässä rakennuskohteessa. Tilaajalle ei siirry tämän turvallisuusasiakirjan perusteella mitään päätoteuttajan tätä urakkaa koskevia velvoitteita. Päätoteuttajan turvallisuusvelvoitteiden päättyminen kirjataan pöytäkirjaan (vastaanotto tai mahdollinen jälkitarkastus). Päätoteuttajan vastuuna on laatia ja ylläpitää työmaalla turvallisuussuunnitelmaa, jossa urakoitsija esittää keinot ja menetelmät turvallisuusasiakirjassa ja sen liitteissä esille tuotujen vaarojen ja haittojen poistamiseksi tai hallitsemiseksi.

5 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 4 /12 Urakoitsijan on nimettävä pätevä vastuuhenkilö huolehtimaan turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä urakka-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. Ennen rakennustöiden aloitusta tulee urakoitsijan esittää rakennuttajan edustajalle VNA 702/ :ssä tarkoitetun rakennustöiden turvallisuutta koskevat suunnitelmat sekä 8 :ssä tarkoitetut rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelmat. Em. suunnitelmat käsitellään työmaakokouksissa. Jokaisen päätoteuttajan valitseman aliurakoitsijan on ennen rakennustyön aloittamista suunniteltava eri töiden ja työvaiheiden tekeminen sekä niiden ajoitus siten, että työt ja työvaiheet voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa työmaalla työskenteleville tai muille työn vaikutuspiirissä oleville. Päätoteuttajan on lisäksi huolehdittava rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelusta siten, että tapaturman vaara, terveyden haitta ja palon vaara ovat työmaalla mahdollisimman vähäiset. Päätoteuttajan on toimitettava turvallisuussuunnitelma kirjallisena rakennuttajan vastuuhenkilölle ennen töiden aloittamista. Päätoteuttajan on huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja eri osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä työmaa-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. Edellä tarkoitettuja tehtäviä työmaalla johtamaan on päätoteuttajan nimettävä pätevä vastuuhenkilö ja hänelle tarvittaessa sijainen. Päätoteuttajan on huolehdittava edellä mainitusta työmaan turvallisuussuunnittelusta johtuvien toimenpiteiden täytäntöönpanosta ja seurannasta sekä turvallisuussuunnittelun ajan tasalla pitämisestä. Päätoteuttajan on huolehdittava eri aliurakoitsijoiden ja heidän nimeämien vastuunalaisten henkilöiden sekä eri työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien tehtäväjaosta ja yhteistoiminnasta, työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä uhkaavien vaarojen estämisestä. Päätoteuttajan on huolehdittava eri työvaiheiden oikein ajoittamisesta, mahdollisista vaaroista tiedottamisesta sekä siitä, että työ voidaan tehdä turvallisesti ja haittaa aiheuttamatta työntekijöiden terveydelle Päätoteuttaja ja jokainen aliurakoitsija vastaa omien työntekijöidensä käyttämien koneiden ja laitteiden sekä työmenetelmien turvallisuudesta. Heidän tulee huolehtia tekemiensä töiden riittävästä suunnittelusta ja turvallisuuden ottamisesta osaksi työnsuunnittelua. Tämä turvallisuussuunnittelu tulee esittää kirjallisessa muodossa ja kopiot suunnitelmista toimitetaan rakennuttajalle. Jokaisen aliurakoitsijan on nimettävä työn johtoa ja valvontaa varten siihen pätevä ja vastuunalainen henkilö. 3.2 TÖIDEN YHTEENSOVITUS JA TURVALLISUUDEN YHDYSHENKILÖT Urakka-alueella samanaikaisesti muiden urakoitsijoiden, tilaajan tai kolmannen osapuolten toimesta tehtävät työt ja urakkasuhteet on yhteen sovitettava tämän urakan töihin.

6 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 5 /12 Työmaan turvallisuudesta vastaavista henkilöistä sekä tilaajan turvallisuudesta vastaavista henkilöistä pidetään työmaakokouksissa ajan tasalla olevaa luetteloa. Yhdyshenkilöluetteloon merkitään kaikkien työmaalla toimivien urakoitsijoiden, aliurakoitsijoiden ja mahdollisten kolmansien osapuolten turvallisuudesta vastaavat henkilöt. 3.3 KOULUTUS- JA PÄTEVYYSVAATIMUKSET Työnantajan on huolehdittava siitä, että maa- ja vesirakennustyömaalla tulee olla vähintään yksi ensiaputaitoinen henkilö alkavaa 25 työntekijää kohti. Kaikilta tie- ja katualueilla työskentelevillä vaaditaan Tieturva I pätevyys sekä työ- ja liikenneturvallisuudesta vastaavilta Tieturva II. Suositeltavaa on, että kaikilla työmaalla työskentelevillä on suoritettuna Työturvallisuuskoulutus, josta on todistuksena työturvallisuuskortti (nk. vihreä kortti ). 3.4 PEREHDYTTÄMINEN, TIEDOTTAMINEN, TARKASTUKSET, DOKUMENTOINTI JA RAPORTOINTI Jokainen työmaalla työskentelevä henkilö sekä koneiden ja autojen kuljettajat on perehdytettävä työmaahan ja sen turvallisuusasioihin. Perehdyttämisestä on pidettävää kirjanpitoa ja työmaalla on pidettävä yllä henkilöluetteloa, josta ilmenee henkilötiedot, tehtävät työmaalla sekä saatu perehdyttämis- ja turvallisuuskoulutus (mm. Tieturva, ensiapukoulutus jne.). Urakoitsijan on tehtävä ilmoitus työmaan aloittamisesta Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston Työsuojelun vastuualueelle, puh Eri urakan osia koskevat työlait on oltava työntekijöiden nähtävillä työmaalla. Vastaanottotarkastukset ja viikoittainen kuntotarkastus tehdään koneille, nostureille, muille nostolaitteille, nostoapuvälineille, telineille, elementeille, siirrettäville muoteille, väliaikaisille tuille ja henkilösuojaimille. Päätoteuttajan tulee toimittaa kopio tarkastuslomakkeesta rakennuttajan valvojalle, joka liitetään työmaan laatukansioon. Huomioitavaa on, että: - tarkastukset tehdään ajallaan ja huolellisesti, - tarkastajilla on tarpeellinen ammattitaito, - tarkastuksista laaditaan asianmukaiset pöytäkirjat, - tarkastuksissa havaitut turvallisuutta vaarantavat puutteet korjataan välittömästi. Päätoteuttajan tulee suorittaa työmaan viikoittainen kunnossapitotarkastus. Tarkastukseen osallistuu vähintään urakoitsijan työnjohdon ja työntekijän edustaja. Tarkastuksesta on laadittava pöytäkirja, joka talletetaan työmaan laatukansioon. Tilaajan edustajalla on oikeus valvoa päätoteuttajan tekemien tarkastusten suorittamista sekä osallistua tarkastuksiin.

7 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 6 /12 Päätoteuttajan tulee ylläpitää urakkaan liittyvää turvallisuusaineistoa mm. suunnitelmista tarkastuksista ja perehdyttämisistä. Urakan valvojaa tulee pitää ajan tasalla urakan turvallisuustarkastuksissa ilmenneistä puutteista ja niiden korjaustoimenpiteistä. Valvojalla on oikeus saada nähtäväkseen urakasta pidettäväturvallisuusaineisto. Työmaan turvallisuutta tulee seurata työnantajan sekä työntekijöiden allekirjoittamalla MVR- mittarilla viikoittain. Turvallisuuteen liittyvät tapahtumat ja poikkeamat sekä muuttuvat liikennejärjestelyt tulee kirjata työmaapäiväkirjaan. Turvallisuusasiat tulee ottaa esille työnsuunnittelussa sekä käsitellä työmaan aloituskokouksessa, työmaakokouksissa, vastaanottotarkastuksen kokouksessa sekä tarvittaessa muissa yhteisissä tilaisuuksissa. 4. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT Ennakkoon tiedostetut ja tälle rakennustyölle tyypilliset turvallisuusriskit ja olennaisin niiden ehkäisyyn viittaava ohjeistus on esitetty kohdissa ULKOPUOLISILLE AIHEUTUVAT TURVALLISUUSRISKIT Kaivannot Epäselvät työmaajärjestelyt ja työmaan liikennejärjestelyt. Törmääminen työkoneisiin ja työmaalaitteisiin Pölyn leviäminen Rakennustyöt Muuttuvat liikennejärjestelyt 4.2 VAARALLISET TYÖT. Kaivannot. Putoamisvaara Nostotyöt Sähkötapaturmavaaralliset asennustyöt sekä työmaasähkön asennus ja käyttö Tulityöt

8 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 7 /12 Maamassojen kuljetukset Koneiden liikkuminen työalueilla Lumen, jään ja pimeyden aiheuttamat vaarat Olevat johdot, kaapelit, rakenteet ja laitteet Työskentely sähkölinjan läheisyydessä Hukkumisvaaralliset työt Terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet ja materiaalit 5 MENETTELYOHJEET 5.1 TÖIDEN AJOITUS Tiedotusvälineissä informoidaan rakentamisen aiheuttamista liikennejärjestelyistä sekä rakentamisen aikatauluista. Urakoitsijan tulee informoida rakentamisesta lähikiinteistöjä. Työt on ajoitettava niin että kadun sulkemista vaativat työvaiheet tehdään muulloin kuin ruuhka-aikana. 5.2 TYÖALUE JA LIIKKUMINEN Päätoteuttajan tulee huomioida seuraavat asiat: Urakka-alue tulee rajata ja merkitä työmaa-alueeksi aidoin, lippusiimoin, puomein ja kyltein ennen töiden aloittamista. Päätoteuttajan tulee asentaa työmaalle työmaakyltti, mistä tulee ilmetä urakoitsijan ja tilaajan yhteystiedot, sekä työmaan arvioitu kesto Jokainen urakoitsija on velvollinen huolehtimaan työaikana oman työkohteensa siisteydestä ja järjestyksestä Työalueelle kertyneet jätteet ja muu tarpeeton tavara on välittömästi siirrettävä niille osoitettuihin paikkoihin. Tarvittavat materiaalit tulee varastoida siten, ettei niistä aiheudu vaaraa työmaalla tai sen välittömässä läheisyydessä liikkujille. Kevyenliikenteenväylillä ajo on sallittu vain luvassa määritellyllä alueilla. Liikkuvista työkoneista tulee varoittaa työmaa-liikennemerkein. Muut työmaan kulkutiet pidetään suljettuina. Töiden päätyttyä iltaisin tulee työmaan kulkutie sulkea puomilla. Kevyen liikenteen käytössä on oltava aina jompikumpi kahdesta kevyen liikenteen väylästä. Työvaiheesta riippuen rakennustöiden ajotiet sekä purkaus- ja lastauspaikat on tehtävä niille tulevan kuormituksen suuruuden ja laadun vaatimusten mukaisiksi. Ajotiet on rakennettava niin, että ajoneuvon suistuminen estyy. Ajotiet on jär-

9 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 8 /12 jestettävä siten, että ne eivät tarpeettomasti risteä työmaan kulkureittien kanssa. Liikennerajoitukset on osoitettava kuormitus- ja muilla liikennemerkeillä. Rakennustarvikkeiden purkaus- ja lastauspaikat on sijoitettava siten, että rakennustarvikkeita ei nosteta työntekijöiden ylitse. 5.3 TYÖT TIE- JA KATUALUEELLA Päätoteuttajan tulee huomioida seuraavat asiat: Työnaikaiset liikennejärjestelyt on suunniteltava siten, ettei yleistä liikennettä tarpeettomasti haitata. Päätoteuttaja vastaa työmaan yleisistä liikenteenjärjestelyistä sekä niiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Liikennejärjestelyjä suunniteltaessa ja tehtäessä noudatetaan Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisua Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella ja Liikenneviraston ohjeita Liikenne tietyömaalla. Liikennejärjestelyjä suunniteltaessa ja tehtäessä on otettava huomioon sekä työkohteessa työskentelevien ja tielläliikkujien turvallisuus. Päätoteuttajan on kiinnitettävä erityistä huomiota toimenpidealueen merkitsemiseen ja suojaamiseen. Työsuorituksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota vahingonvaaran vähentämiseen ja tarvittaessa jalankulun ohjaamiseen työkohteessa. Ulkopuolisia varoitetaan liikkumisesta työalueella asianomaisilla kieltomerkeillä. Työskenneltäessä pimeässä tai hämärässä ajoneuvojen ja työkoneiden toimintaalueella on suojavaatetuksen yhteydessä käytettävä heijastimia, heijastusliivejä tai niihin verrattavia välineitä. Liikenteenohjaus- ja sulkulaitteiden tulee olla määräysten mukaisia. Käytettävistä sulkulaitteista, aidoista yms. tulee ilmetä työtä suorittavan yhteystiedot. Työnaikaisia kaiteita suunniteltaessa tulee ottaa huomioon Liikenneviraston julkaisu Työmaakaiteet. Liikenteessä työskenneltäessä työntekijöiden on käytettävä näkyvää soveltuvaa varoitusvaatetusta. Kaikissa töissä olevissa ajoneuvoissa ja työkoneissa on oltava saatavilla määräysten mukaiset varoitusliivit. Kaivantojen suojauksessa ei saa käyttää lippusiimaa 5.4 KAIVUTYÖT Ennen kaivutöiden aloittamista päätoteuttajan tulee selvittää maan laatu ja kaivettavuus sekä kaivutyölle mahdollisesti aiheutuvat riskit mm. olemassa olevat verkostot (kaukolämpö-, kaasu-, sähkö-, puhelin-, tele-, vesi- ja viemärilinjat). Verkostojen sijainti tulee varmistaa laiteomistajilta. Päätoteuttajan on tehtävä kaivutyö turvallisesti ottaen erityisesti huomioon maan laatu, kaivannon syvyys, sortuman vaara, luiskan kaltevuus ja kuormitus sekä vedestä, liikenteestä ja sääolosuhteista aiheutuvat vaaratekijät sekä käytettävän kaluston asettamat vaatimukset. Kaikista suunnitelmasta poikkeavista maaperäolosuhteiden muutoksista urakoitsijan tulee välittömästi ilmoittaa tilaajalle ja muuttaa tarpeen mukaan kaivu yms. suunnitelmia.

10 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 9 /12 Kaivutöissä on huomioitava: Maanrakennuskoneiden työalueella ei saa olla henkilöitä vaaranalaisissa paikoissa kaivinkoneiden ja muiden työkoneiden liikkuminen on järjestettävä niin, etteivät ne aiheuta vaaraa työmaalla ja kaivannossa liikkuville peruuttavien ajoneuvojen peruutushälyttimet tarkistetaan päivittäin ja tilaajalla on oikeus poistaa työalueelta ajoneuvo, jos sen peruutushälytin ei ole kunnossa peruuttavien ajoneuvojen aiheuttamien vaarojen torjuntaan kiinnitetään erityistä huomiota urakoitsijan turvallisuussuunnitelmassa suljetun urakka-alueen ulkopuolella oleva kaivanto suojataan aidalla. kaivannot on merkittävä ja aidattava niin, ettei putoamisvaaraa ole. kaivumassoja ei saa läjittää niin lähelle kaivannon reunaa, että se aiheuttaa sortumavaaran luiskista on poistettava kivet, lohkareet yms. etteivät ne putoa kaivantoon sortumatilassa olevaa kaivantoa ei jätetä auki työvuoron päätyttyä kaivuluiskien juuret on tarvittaessa tuettava soratäytöllä tai luiskausta loivennettava alle 1:1 tai kevennettävä luiskaa porrastamalla roudan sulamisesta aiheutuva luiskien sortumavaara on ehkäistävä luiskaloivennuksin ja/tai tukitäytöin 5.5 NOSTOTYÖT Nostotyösuunnitelma on aina laadittava käytettäessä samanaikaisesti useampaa kuin yhtä nosturia taakan nostamiseen. Kuormituksen epätasainen jakautuminen sekä käytettävä nostotapa on nostettaessa otettava huomioon. Jos nostotöitä tehdään katualueella, niistä on aina tehtävä erillinen suunnitelma ympäristön turvaamiseksi. 5.6 PUTOAMISVAARALLISET TYÖT Putoamissuojaus Kaikki rakentamisen yhteydessä esiintyvät kuilut ja muut aukot, joihin henkilöt tai tavara saattavat pudota, on suojattava kansin ja/tai kaitein. Työn suunnittelussa on järjestettävä putoamissuoja- ja kaideratkaisut, kun töihin liittyy putoamisvaara. Putoamissuojauksien kiinnitysratkaisut on tarvittaessa hyväksytettävä rakennesuunnittelijalla. 5.7 TYÖT VESISTÖALUEELLA JA RANNASSA Vesistön läheisyydessä tehtävät työt on suunniteltava niin, että hukkumisvaara ja sen torjuntatoimenpiteet on otettu huomioon. Urakoitsijalla tulee olla hukkumisvaarallisia töitä tehtäessä työmaalla tarkoituksen mukaiset hengenpelastuslaitteet, joiden käyttöön työntekijät on perehdytetty. Paalutustyöt, vedenalaiset työt ja kaikki sillan rakentamiseen liittyvät työt on suunniteltava pätevän henkilön toimesta huolellisesti ja niissä on huomioitava kaikki mahdolliset vaaratekijät noudattaen tarkasti voimassa olevaa em. töitä koskevaa lainsäädäntöä.

11 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 10 / MUUT VAARATEKIJÄT JA HAITAT TYÖALUEELLA JA SEN YMPÄRISTÖSSÄ Melu, tärinä ja pöly Selvitettävä melulle, tärinälle ja pölylle herkkien kohteiden mahdollinen sijainti työmaan läheisyydessä Päätoteuttajan on työnsuunnittelussaan ja toiminnassaan huomioitava ympäristönsuojelulaissa, ympäristönsuojeluasetuksessa ja järjestyslaissa annetut määräykset ja ohjeet. Päätoteuttaja vastaa lain vaatimista ilmoituksista. Työmaapölyn ennaltaehkäisemiseen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Pölyämistä voidaan vähentää mm. työmaateiden pölynsidonnalla, ympäristöön kulkeutuneen pölyn ja lian nopealla poistamisella, käytettävien kiviainesten kastelulla ja/tai yksittäisten varastokasojen peittämisellä. Työmenetelmästä aiheutuvan pölyn syntyminen on estettävä tarvittaessa kastelulla. Varottavat rakenteet Työmaalla työskenneltäessä on varottava työmaan läheisyydessä olevia rakennuksia, rakennelmia, rajamerkkejä, yleisiä ja yksityisiä teitä sekä teiden varusteita. Samoin on varottava puita ja istutuksia. Päätoteuttajan on varmistettava ennen töiden aloittamista työalueella suojattavien rakenteiden ja rakennelmien tai tärkeiden suojattavien kohteiden sijainti sekä huolehdittava näiden suojaamisesta ja mahdollisista työnaikaisesta siirtämisestä. Siirtomahdollisuus on selvitettävä aina ko. rakenteen tai rakennelman omistajan sekä tarvittaessa rakennuttajan kanssa. Päätoteuttajan on huolehdittava siitä, ettei heidän työstään aiheudu vaaraa työn läheisyydessä oleville rakennuksille, rakenteille, kasvillisuudelle, eläimistölle, koneille ja laitteille. Sähkötapaturmavaaralliset työt Kaikkien sähköasennusten on täytettävä sähköturvallisuusmääräykset. Päätoteuttajan on huolehdittava työnsuunnittelussaan, etteivät työt sähkölinjojen ja kaapeleiden läheisyydessä aiheuta vaaraa työntekijöille tai työ ei vahingoita sähkölinjoja tai kaapeleita. Tarvittaessa on otettava yhteyttä linjojen omistavaan yhtiöön mm. johtojen ja kaapeleiden siirtoasioissa tai muissa käytännön järjestelyissä. Korkeajännitelinjan ja muun sähkölinjan tai -kaapelin läheisyydessä työskenneltäessä noudatetaan niitä omistavan yhtiön antamia turvallisuusmääräyksiä ja ohjeita, sekä sähkölaissa ja sähköturvallisuus-määräyksissä annettuja määräyksiä ja ohjeita. Kun työmaalla joudutaan työskentelemään eristämättömien johtojen läheisyydessä, on välillinen ja välitön tapaturman sähkötapaturman vaara estettävä suojarakenteilla tai muilla keinoilla. Päätoteuttajan on huolehdittava, että suojaetäisyyksiä ei aliteta nostokoneiden, muiden työkoneiden tai ajoneuvojen liikkuessa tai työskenneltäessä. Jännitteellisiksi kytketyt laitteistot tai laitteiston osat on merkittävä ja niihin on asennettava kosketussuojaukset.

12 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 11 /12 Terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet ja materiaalit Päätoteuttaja vastaa, että työmaalla noudatetaan voimassa olevia työntekijöiden suojaamista koskevia asetuksia ja määräyksiä. Kaikkien urakoitsijoiden on toimitettava työmaalla käytettävistä terveydelle vaarallisista aineista käyttöturvatiedotteet työmaalle. Vastuu käsittää myös työssä käytettävien aineiden ja materiaalien ympäristövaikutusten huomioon ottamisen. Puhtaanapitotöissä tulee huomioida mahdolliset vaaraa aiheuttavat lasinsirut, neulat, ulosteet yms. jätteet. Kaasu- ja nestekaasupullojen varastointi ja palavien nesteiden varastointi on otettava huomioon työmaasuunnittelussa. Mahdollisista purkutöiden yhteydessä ilmenevistä PAH- yhdisteistä (vanhoista pikieristeistä) on välittömästi ilmoitettava rakennuttajalle jatkotoimenpiteitä varten. Paloturvallisuus Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään erityistä huomiota paloturvallisuuteen ja toimimaan vastuualueellaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny. Palovaaraa aiheuttavaa työtä tekevä urakoitsija vastaa tilaajalle sekä rakennuttajalle ja/tai kolmannelle henkilölle aiheuttamastaan vahingosta. Tulitöitä tekevillä työntekijöillä tulee olla tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi tulityökortti. Pääurakoitsija huolehtii työnaikaisesta palosuojauksesta, paloturvallisuudesta, työmaan yleispalovartioinnista ja työkohtaisesta tulityöpalovartioinnista. Henkilökohtaiset suojavälineet Mikäli tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voida välttää tai rajoittaa riittävästi teknisillä suojelutoimenpiteillä tai työn organisoinnilla, on päätoteuttajan hankittava työntekijöiden käyttöön vaatimusten mukaiset henkilönsuojaimet. Työssä, jossa on olemassa silmä-, kuulo- tai putoamisvaara on käytettävä tähän työhön sopivia suojaimia. Rakennustyömaalla rakennustöitä tekevällä pitää olla suojalasit aina. Henkilösuojainten valinta on tehtävä työsuojelusuunnitelmaan liitettävän riskienarvioinnin perusteella. Rakennustyömaalla on käytettävä suojakypärää. Päätoteuttajan on valvottava, että annettuja henkilösuojaimia käytetään. Lisäksi päätoteuttajan on otettava huomioon kaikki laissa ja asetuksissa annetut määräykset henkilösuojainten käytöstä. 6 MUUT TOIMINNOT (TYÖNAIKAINEN HOITO JA YLLÄPITO) Urakoitsijan on huomioitava rakennustyön ja kunnossapidon rajapinnat. Työalueet on erotettava selkeästi muusta kunnan toiminnasta. vastaavien henkilöiden kanssa. Kulkuväylille aiheutetut vahingot on korjattava välittömästi. 7 TYÖTERVEYS (TERVEYSHAITAT) Riskinä ovat mm. altistuminen pölylle, melulle, kylmyydelle sekä työmaan epäjärjes-

13 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 12 /12 tyksestä johtuville loukkaantumisille. Tärkeää on turvallisuusohjeiden tuntemus, noudattaminen ja toiminnan urakoitsijakohtainen omavalvonta. Epäkohtiin on puututtava välittömästi. 8 KÄYTTÖÖNOTTO Rakennetut uudet kulkuyhteydet, liikennemerkit, uudet liittymät ja laitteistot sekä rakenteet voivat aiheuttaa riskejä (muuttuneet olosuhteet). Tämä on otettava huomioon tiedottamisen suunnittelussa. Oulaisten kaupunki Markku Ketonen Tekninen johtaja

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU KANKAANTAAN PÄIVÄKODIN PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.05.2015 Nokian kaupunki TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilapalvelu 29.05.2015 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Itä-Suomen läänin rakennusalan työturvallisuuden motivointi- ja koulutushanke TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Toiminnallinen työturvallisuuskansio pienille ja keskisuurille rakennusyrityksille

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Työsuojelusäädöksiä... 4 1.4 Työsuojeluorganisaatio

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Työsuojelusäädöksiä... 4 1.4 Työsuojeluorganisaatio

Lisätiedot

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE 10.7.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttaja 3 0.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 3 0.4 Työsuojelusäädökset

Lisätiedot

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun.

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 5/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE Työturvallisuusliite 24.2.2015 1(9) LIITE TYÖTURVALLISUUSLIITE SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Timo Alapere Insinööritoimisto Timo Alapere Oy Näsintie 27 06100 Porvoo Työturvallisuusliite

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät LIIKENNEVIRASTON TURVALLISUUSKOORDINAATTORIEN KOULUTUS 28.10.2011 Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät Simo Sauni 1 LÄHTÖKOHTA Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2 (205/2009)

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 TURVALLISUUSASIAKIRJA 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 30.6.2015 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230, 13101

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3 Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 ASUIN- JA PIHARAKENNUKSEN PURKU-URAKKA, VILLENTIE 5, NAKKILA RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 15.1.2015 2 0. YLEISTÄ 0.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusliite on rakennustyön

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.7.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: RVLE kiinteistöyksikkö Niskapietiläntie 32 E 55910 Imatra Projekti: Onttola 2010R-00020.01, Ivalo 2010R-00041.01 Ivalon ja Onttolan ampumaratojen kehittäminen JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betoniteollisuus ry 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 1. YHTEINEN TYÖPAIKKA 4 1.1. Asenne, lainsäädäntö ja huolehtimisvelvollisuus...4 1.2. Työturvallisuusjärjestelmät...5

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset 2 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenneviraston ohjeita 2/2015

Lisätiedot

Tieturva 1 TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS

Tieturva 1 TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS 3 2014 LIIKENNEVIRASTON oppaita TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus Kurssin oppikirja Liikenneviraston oppaita 3/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen

Lisätiedot

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAADINTA... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta... 3 2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ...

1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAADINTA... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta... 3 2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ... LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (12) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAADINTA... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan laadinta... 3 2 TURVALLISUUSASIAKIRJAN SISÄLTÖ... 4 3 TURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT Näkökulmana seuraavat alat: energia, maarakennus, metsänparannus, puunhankinta versio 5.0 1 Lukijalle Käsissäsi on koneyrittäjille valmisteltu turvallisuustehtävien opas,

Lisätiedot

3.1 Työmaaperehdytys- ja kulkulupakäytäntö YIT:n työmailla

3.1 Työmaaperehdytys- ja kulkulupakäytäntö YIT:n työmailla 1 (8) YLEISET TYÖTURVALLISUUSVAATIMUKSET YIT:n TYÖMAILLA Muutoshistoria 27.2.2015 henkilösuojainten leukahihnavaatimus + EN koodit Muutettu Urakoitsija termi Työnantaja 19.6.2014 Asiakirja laadittu 1 Työturvallisuusvaatimusten

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT

RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT RAKENNESUUNNITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO RY Tapiolan keskustorni, 02100 ESPOO Puh 020 595 5100, fax 020 595 5111 skolry@skolry.fi www.skolry.fi v 1.0 18.1.2010

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot