Reunakaide ja kaidetarvikkeet Turvallisen käsittelyn ja asennuksen suositukset työmaalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Reunakaide ja kaidetarvikkeet Turvallisen käsittelyn ja asennuksen suositukset työmaalle"

Transkriptio

1 Reunakaide ja kaidetarvikkeet Turvallisen käsittelyn ja asennuksen suositukset työmaalle Sisältö: 1. Yleistä 2. Toimituksen vastaanotto ja tarkastus 3. Kuorman purkaminen ja siirrot 4. Varastointi 5. Kaiteiden kokoonpano ja asentaminen Turvallisen käsittelyn perusteet: Noudata aina voimassa olevia turvallisuusohjeita ja varmista työmaan erityisvaatimukset ennen työn aloittamista Käytä aina kypärää, suojakäsineitä ja suojavaatetusta kun käsittelet kaidetuotteita Käytä aina hyväksyttyjä nostovälineitä tuotteiden siirrossa Varmista että liinat ja koukut ovat tukevasti ja varmasti kiinnitetty Älä mene tuotteiden alle nostojen ja siirtojen aikana Huomioi, että nippujen sidevanteet ovat jännitettyjä ja katkaistaessa ne voivat aiheuttaa tapaturmia Älä käytä sidevanteita tuotteiden nostoon Ole varovainen terävien reunojen ja kulmien käsittelyssä Ruukki toimittaa asiakkailleen energiatehokkaita teräsratkaisuja: paremmin rakennettuja ympäristöjä asumiseen, työhön ja liikkumiseen.

2 1. Yleistä Tämän ohjeen tarkoituksena on esittää suosituksia reunakaiteen ja kaidetarvikkeiden käsittelyyn työmaalla. Ruukki edellyttää henkilöstönsä ja alihankkijoidensa noudattavan esitettyjä suosituksia. Suositukset perustuvat Ruukin näkemykseen niiden laatimishetkellä ja niihin voi aika-ajoin tulla muutoksia, sikäli kun Ruukki katsoo tarpeelliseksi. Suositusten yhtenä tarkoituksena on estää vaurioita, vahinkoja ja tapaturmia työmaalla. Suositukset eivät ole kaikenkattavia ja eikä niissä ole tyhjentävästi esitetty kaikkia kaiteiden ja kaidetarvikkeiden käsittelyssä ja asennuksessa yleisesti tai tapauskohtaisesti huomioon otettavia seikkoja. Ruukki ei voi taata ettei tapaturmia tai vaurioita voi sattua suositusten noudattamisesta huolimatta, eikä Ruukki vastaa sellaisista vahingoista. Ensisijaisesti tulee aina noudattaa laissa määritettyjä ja alalla tunnettuja turvallisuuskäytäntöjä, joita nämä suositukset täydentävät. Työmaalla tulee lisäksi noudattaa voimassa olevia työturvallisuusohjeita ja käyttää vaadittuja henkilökohtaisia suojavarusteita. 2. Toimituksen vastaanotto ja tarkastus Kaiteiden ja kaidetarvikkeiden vastaanottotarkastus tehdään välittömästi toimituksen tullessa työmaalle. Tarkastuksessa varmistetaan, että toimitus on tilauksen mukainen ja vastaa lähetysluetteloa. Kaiteiden ja kaidetarvikkeiden tulee vastata kohteen suunnitelmissa esitettyjä tuotteita. Hyväksytty toimitus kuitataan rahtikirjaan. Sisällöltään tai laadullisesti virheellisestä tai väärästä toimituksesta on ilmoitettava myyjälle välittömästi ja tehtävä merkintä rahtikirjaan. Virheellistä tai väärää tuotetta ei saa asentaa. Toimituksen vastaanottaja osoittaa suositusten mukaisen kuorman purkauspaikan etukäteen tai viimeistään kuorman saapuessa työmaalle. Kuorman saa avata vasta merkityllä purkupaikalla vahinkojen estämiseksi. Työmaan kulkutien purkupaikalle tulee olla asianmukaisessa kunnossa. Purkupaikan tulee olla sellainen, että purku voidaan suorittaa turvallisesti ja tehokkaasti. Purkupaikan tulee lisäksi olla kantava ja tasainen sekä tilan riittävä, ja siellä tulee olla paikalla asianmukainen purkukalusto ja aluspuut. 3. Kuorman purkaminen ja siirrot Käsittelyn yhteydessä on varmistauduttava, ettei käsittely aiheuta kaiteisiin pysyviä muodonmuutoksia tai muita käsittelyvaurioita. Sinkkipinnoite ei saa vaurioitua. Siirron yhteydessä jokainen nippu on tarkastettava vaurioiden toteamiseksi. Yleisperiaatteena on, että nippujen tarpeetonta siirtelyä ja purkamista ennen kaiteiden asennusta on vältettävä. Kaiteita tai kaidetarvikkeita ei saa pudottaa kuormasta maahan. Kuorman purussa kaiteet ja kaidetarvikkeet nostetaan asianmukaisella nostovälineellä varasto- tai asennuspaikalle. Kaiteet on laskettava varoen aluspuiden päälle ja varmistettava että taakka pysyy noston aikana vaakasuorassa. Ennen kuorman purkua tulee mahdollinen lumi ja jää poistaa vaaratilanteiden estämiseksi. 2

3 3

4 Yleistä huomioitavaa nostettaessa: Noston aikana kukaan ei saa olla taakan alla, ja taakasta tulee olla riittävän etäällä Varoita ennen nostoa muita alueella olevia Nostoalueen tulee olla rajattu ja alueelle pääsy estetty Nosta tasaisesti ilman nykäyksiä Varmista, ettei taakka noston ja siirron aikana tartu esteisiin Nostettavan kuorman paino ei saa ylittää koneen, nostoapulaitteen ja nostovälineiden (esim. liinat ja ketjut) sallittua kuormaa Nosturin käyttäjällä tulee olla tarvittava koulutus ja lupa nosturin käyttöön Käytä ehjiä ja tarkoitukseen soveltuvia nostoapuvälineitä Ota huomioon sääolosuhteet ja niiden aiheuttamat riskit nostotilanteessa Jäiset ja lumiset kaiteet ja kaideniput ovat erittäin liukkaita ja vaativat erityistä huomiota käsiteltäessä. Nostovälineitä valittaessa on otettava huomioon tuotteiden paino. Paino on merkitty kaidenipun taakkalappuun (Kuva 1). Taakkalappu pidetään kiinni nipussa asennukseen asti. Suositeltava nostovälineiden sijoituspaikka on kahdesta pisteestä nostettaessa noin ¼ kaiteen pituudesta sen päistä Nostoketjujen tai -liinojen käyttö Nostoihin tulee käyttää vain hyväksyttyjä ja tarkoitukseen sopivia nostoapuvälineitä. Nostoapuvälineitä käytettäessä on huomioitava lisäksi johteiden terävät reunat. Kuvassa 2 kuvataan nostoliinojen oikeaa käyttöä. Kaiteet eivät saa taipua nostossa pysyvään muodonmuutokseen saakka. Noston apuvälineenä voidaan käyttää välipuomia (Kuva 3). Nostoissa ketjujen ja/tai nostoliinojen tulee olla pystysuorassa linjassa, mikä tulee ottaa huomioon käytettävän välipuomin pituudessa. Jäisiä tai lumisia kaiteita ja nippuja nostettaessa nostoliinojen sijainti on harkittava työmaalla tapauskohtaisesti, jotta vältytään nostoapuvälineiden luistamiselta Pyöräkuormaajan käyttö Pyöräkuormaajan nostohaarukat asetetaan nipun, yksittäisen kaiteen tai kaidetarvikelavan alle siten, että tuotteet ovat tasapainossa. Nostohaarukka työnnetään nipun alle niin, ettei se vahingoita nostettavaa nippua eivätkä viereistä nippua, mikäli niput on varastoitu vierekkäin. Tarvittaessa taakka on sidottava. Jos ajoväylä on epätasainen, on ajonopeus valittava siten, etteivät niput tai kaidetarvikelava pääse putoamaan pyöräkuormaajan haarukan päältä. Kaidetuotteiden työntäminen pyöräkuormaajan haarukalla on kielletty. Kuva 1. Kuva taakkalapusta 4

5 1/4 L L Kuva 2. Nosto liinoilla 1/4 L L Kuva 3. Välipuomin käyttäminen nostossa 4. Varastointi Varastointi ja kuljetukset työmaalla tulee suunnitella etukäteen, jotta nostot ja siirrot voidaan minimoida. Varastoalue suositellaan järjestettäväksi siten, ettei se ole yleisten kulkureittien varrella. Nippujen päällä ei saa missään tilanteessa kävellä. Kaiteet ja kaidetarvikkeet varastoidaan ja niitä käsitellään työmaalla siten, että niihin ei synny vaurioita. Kaiteiden kiinnitystarvikkeet tulee varastoida säältä suojassa (esimerkiksi kontissa tai muussa vastaavassa tilassa). Valkoruosteriskin minimoimiseksi johde- ja pylväsniput on suositeltavaa säilyttää sateelta suojassa (esimerkiksi katoksessa) ja hieman kaltevassa asennossa veden kerääntymisen välttämiseksi. Kosteuden keräytymisen aiheuttama värjäytyminen (ns. valkoruoste), aiheutuen pääosin sinkkioksidin muodostumisesta varastoitaessa kuumasinkittyjä tuotteita kosteissa olosuhteissa, ei aiheuta tuotteen hylkäystä (SFS EN ISO 1461). Tuotteet pitää varastoida kantavalla alustalla aluspuiden päällä (Kuvassa 4 pylväsnippujen varastointi). Aluspuut tulee asetella tasaisin välimatkoin ja reunimmaiset aluspuut tulee olla noin metrin etäisyydellä kaiteen päistä. 5 Kuva 4. Pylväsnippujen varastointi

6 Välipuut vähintään 70 x 70 mm Suositeltava varastointikaltevuus cm Vähintään n. 1 Aluspuut vähintään 100 x 100 mm Aluspuita oltava vähintään 2 m välein Kuva 5. Johdenippujen oikea varastoiminen kerroksiin Aluspuiden tulee olla vähintään 100 x 100 mm ja välipuiden vähintään 70 x 70 mm (huomioon ottaen esimerkiksi pyöräkuormaajan haarukan koko). Aluspuiden korkeus-/leveyssuhteen on oltava riittävä, etteivät niput kaadu. Johdenipuissa aluspuita tulee olla vähintään kahden metrin välein (Kuva 5). Pylväsnipuissa aluspuita tulee olla vähintään kaksi. Niput voidaan myös varastoida useampiin kerroksiin. Pinottaessa nippuja kerroksiin ne tulee tukea välipuiden avulla kerroksittain. Välipuiden paksuuden on korkeussuunnassa oltava sellainen, että nostoliinat tai pyöräkuormaajan nostohaarukka mahtuvat tuotetta vaurioittamatta nippujen väliin. Välipuita tulee olla riittävästi ja niiden tulee olla samassa linjassa alempien välipuiden ja aluspuiden kanssa (Kuva 5). Johdenippuja suositellaan laitettavaksi päällekkäin enintään neljä nippua ja pylväsnippuja ja sidelevylavoja enintään kolme nippua päällekkäin. Kaiteiden varastoinnissa tulee ottaa huomioon myös nippujen purkamisen edellytykset (esimerkiksi nostoliinojen mahduttaminen kaidenippujen väliin). 5. Kaiteiden kokoonpano ja asentaminen Ruukin valmistama reunakaide W230/4 on Liikenneviraston yleispiirustusten TY3/51 ja TY3/55 mukainen. Kaiteen kokoonpano nimikkeineen on esitetty kuvassa 6. Reunakaide on CE-merkitty standardin SFS-EN mukaisesti. Kaidetyön kaikissa vaiheissa on huolehdittava työturvallisuudesta. Asennuskohteen mahdolliset erityisvaatimukset työturvallisuuden osalta on selvitettävä ennen asennustyön aloittamista. Kaiteen asennuksessa on noudatettava InfraRYL:n mukaisia ohjeita (InfraRYL 2006; Kaiteet, johteet ja törmäyssuojat). Kaiteet ja niissä käytettävät tarvikkeet tarkastetaan vielä ennen asennusta. Ennen asennusta tapahtuvassa tarkastuksessa varmistutaan, että kaiteet eivät ole vahingoittuneet työmaalla tapahtuneen käsittelyn tai varastoinnin aikana. Ennen asentamisen aloittamista on lisäksi varmistuttava, että kaikki kaiteeseen tarvittavat osat ovat Ruukin toimittamia. Muita kuin Ruukin toimittamia osia (mukaan lukien ruuvit) ei saa tämän ohjeen mukaisten kaidekokonaisuuksien asentamisessa käyttää. 6

7 C B A A E D F Kuva 6. Reunakaide W230/4 kokoonpano Positio ja nimike Mitat Standardi A B C D E F 1. Ajojohde L=4; 8; 12 m EN Päätekappale L=~600 mm EN Kaidepylväs L=1.1; 1.8; 2.2 m EN Välilevy 45x90x Linjauslaatta 50x50x Sidelevy L=470 mm EN Erikoissidelevy; 8 ja 12 m L=470 mm EN Erikoissidelevy; 4 m L=470 mm EN Kuusioruuvi, kuusiomutteri, 2xaluslaatta M16x50-8.8; 2x17x30x3 DIN 933/934/ Kuusioruuvi, kuusiomutteri, 2xkorialuslaatta M12x50 4.6;2x13x40x3 DIN 933/934/ Lukkoruuvi, kuusiomutteri, aluslaatta M12x30 5.8; 14x24x2.5 DIN 603/934/ Kokoonpano ja osat liikenneviraston yleispiirustusten TY3/51, TY3/52 ja TY3/55 mukaisesti. 7

8 5.1. Reunakaide W230/4 kaarreosat Kaidetyypin W230/4 johteen saa taivuttaa kaarteen vaatimaan muotoon. Kaarteessa johteeseen porataan jatkoksen edellyttämät reiät. Johteita ja sidelevyjä ei saa jatkaa hitsaamalla. W-johteita voidaan toimittaa myös taivutettuina. Pienin mahdollinen taivutussäde kaarreosille on 350 mm ja pitempien kaideprofiilien taivutussäteet sovitaan tilauskohtaisesti. Lisäksi johteeseen W230/4 on valittavissa 45 ja 90 asteen valmiita kaarreosia (Kuva 7). Lisätietoja muiden astelukujen valmistusmahdollisuuksista saat teknisestä tuesta ja myynnistä. Ulkokaarre W230 90OC W230 EC Sisäkaarre W230 EC W230 90IC W230 45IC W230 90IC W230 45OC W230 90OC Kuva 7. Kaarreosat Ruukki Construction Oy, Harvialantie 420, Hämeenlinna, puh , fax , Tämä ohjelehti on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Copyright 2012 Rautaruukki Oyj. Kaikki oikeudet pidätetään. Ruukki, Rautaruukki, Living. Working. Moving. ja Ruukin tuotenimet ovat Rautaruukki Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä 8

RUUKKI AURINKO SÄHKÖ PAKETTI

RUUKKI AURINKO SÄHKÖ PAKETTI RUUKKI AURINKO SÄHKÖ PAKETTI ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET Johdanto Nämä ohjeet käsittelevät aurinkopaneelien asentamisen esivalmistelut, aurinkopaneelien kiinnittämisen katolla, kaapelien kytkennät

Lisätiedot

www.ruukkikatot.fi Finnera Plus -asennusohje FINNERA plus Finnera plus

www.ruukkikatot.fi Finnera Plus -asennusohje FINNERA plus Finnera plus www.ruukkikatot.fi Finnera Plus -asennusohje FINNERA plus -Asennusohje Finnera plus Suunniteltu helpottamaan elämääsi Onnittelut! Olet juuri ostanut Ruukin teräskaton, joka onkin paras ratkaisu huolettomaan

Lisätiedot

Sandwich panel SPA. Asennus- ja huolto-ohje

Sandwich panel SPA. Asennus- ja huolto-ohje Sandwich panel SPA Asennus- ja huolto-ohje Ruukin tarjoaman paneelijärjestelmän näyttävään ulkonäköön yhdistyy hyvä lämmöneristävyys ja palonkestävyys. Paneelien keveys ja esivalmisteisuus tuovat nopeutta

Lisätiedot

CLASSIC C JA CLASSIC D. Asennusohjeet

CLASSIC C JA CLASSIC D. Asennusohjeet www.ruukkikatot.fi ASENNUSOHJEET CLASSIC C JA CLASSIC D Vesikatot Asennusohjeet Mallit Classic C ja D CLASSIC C JA CLASSIC D Asennusohjeet Ruukin katto on kokonaisuus, joka sisältää paljon muutakin kuin

Lisätiedot

www.ruukkikatot.fi ASENNUSOHJEET RUUKIN SADEVESIJÄRJESTELMÄ

www.ruukkikatot.fi ASENNUSOHJEET RUUKIN SADEVESIJÄRJESTELMÄ www.ruukkikatot.fi RUUKIN SADEVESIJÄRJESTELMÄ ASENNUSOHJEET RUUKIN SADEVESIJÄRJESTELMÄ Ruukin vesikourut ja rännit - suunniteltu helpottamaan elämää. Onnittelut, olet juuri hankkinut laadukkaan Ruukin

Lisätiedot

Vesikatot. Asennusohjeet Mallit Classic C ja D

Vesikatot. Asennusohjeet Mallit Classic C ja D Vesikatot Asennusohjeet Mallit Classic C ja D Ruukin katto on kokonaisuus, joka sisältää paljon muutakin kuin pelkät katelevyt. Läpiviennit, veden poisto, tikkaat, kulkusillat ja lumiesteet yhdessä tekevät

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betoniteollisuus ry 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 1. YHTEINEN TYÖPAIKKA 4 1.1. Asenne, lainsäädäntö ja huolehtimisvelvollisuus...4 1.2. Työturvallisuusjärjestelmät...5

Lisätiedot

Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv

Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 1 (62) KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE DRYREX Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10 20 kv Sisällys Soveltamisala... 2

Lisätiedot

Tiilikuvioisen pellin asennus- ja käsittelyohjeet sekä takuuehdot

Tiilikuvioisen pellin asennus- ja käsittelyohjeet sekä takuuehdot Tiilikuvioisen pellin asennus- ja käsittelyohjeet sekä takuuehdot Upean Lappi teräskatteen asennus käy näin helposti! Asenna ensin aluskate. Aluskatteen tulee johtaa katteen alapinnalle kondensoitunut

Lisätiedot

Elegantti Asennusohje

Elegantti Asennusohje Elegantti Asennusohje 2/2014 Tämän asennusohjeen rakenneratkaisut ovat ohjeellisia ja saneerauskohteessa toteutukset voivat olla niistä poikkeavia. Poikkeavilla rakenneratkaisuilla tulee olla rakennesuunnittelijan

Lisätiedot

LOCK 25 RIVIKATTO ASENNUSOHJE

LOCK 25 RIVIKATTO ASENNUSOHJE 1 LOCK 25 RIVIKATTO ASENNUSOHJE PINTALEIKKAUS VAHVUUS: 0,6 mm MAALIPINNOITTEET: RUUKKI PURAL MATTA TAKUU 20 VUOTTA PERUSVÄRIT: RR 23, 29, 32, 33 VALMISTAJA * VESIKATTOPALVELU KEMPPAINEN OY * KAJAANI 2

Lisätiedot

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34 Sisällysluettelo 2011-10-12 Käyttöohje Sähkömoottori ATEX Dok-ID: 7439 Lue käyttöohje aina ennen töiden aloittamista! Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford Puh.:+49

Lisätiedot

Layher AllrouNd-teline Asennus- ja käyttöohje

Layher AllrouNd-teline Asennus- ja käyttöohje Layher AllrouNd-teline Asennus- ja käyttöohje Painos 05.2013 Laadunhallinta sertifioitu standardin DIN EN ISO 9001:2008 mukaantüv-certin toimesta www.ramirent.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Putoamisen

Lisätiedot

Junkkari J120. Junkkari J120. 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 e-mail: junkkari@mako-junkkari.

Junkkari J120. Junkkari J120. 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 e-mail: junkkari@mako-junkkari. Junkkari J120 Junkkari J120 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 e-mail: junkkari@mako-junkkari.fi 1. SISÄLLYSLUETTELO SIVUNO. 2 ARVOISA ASIAKAS 2 2.1 VAROITUSMERKKI 2 3

Lisätiedot

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa)

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAATIMUKSET TYÖTURVALLISUUDESTA JA YMPÄRISTÖSTÄ... 2 Työn vaarojen arviointi ja hallinta...

Lisätiedot

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY käyttö-ja huolto-ohjeet Tämä dokumentaatio, jonka alkuperäiskieli on italia, on laadittu direktiivin 2006/42/EY mukaisesti. "Alkuperäisten ohjeiden käännös" SERIENUMMER: L.04.

Lisätiedot

Turvallisuus ja käyttö. Alkuperäisten ohjeiden käännös. Zenith Pumps

Turvallisuus ja käyttö. Alkuperäisten ohjeiden käännös. Zenith Pumps Alkuperäisten ohjeiden käännös Turvallisuus ja käyttö Zenith Pumps 1710 Airport Rd. Monroe, NC 28110 USA Puhelin: +1 704 289 6511 Sähköposti: CustomerCare@ColfaxCorp.com Internet: http://www.zenithpumps.com

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

Varastokalusteiden tarkastustoiminta käytäntöön

Varastokalusteiden tarkastustoiminta käytäntöön Varastokalusteiden tarkastustoiminta käytäntöön Ohjeet kuormalavahyllystön tarkastamiseen!!! Turvallisuutta, taloudellisuutta ja toimintavarmuutta Saatteeksi Tämä opas on suunnattu varastoissa toimiville

Lisätiedot

Asennus, käyttö ja huolto

Asennus, käyttö ja huolto Goulds Pumps Asennus, käyttö ja huolto Model VIT Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...3 Turvallisuus...3 Turvasanomien tasot...3 Ympäristön turvallisuus...4 Käyttäjän terveys ja

Lisätiedot

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE 2002 Suomen Betonitieto Oy Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa TAMPERE

Lisätiedot

SERVISTAR GASTRO 30/40/60/80/120. Käyttöohje

SERVISTAR GASTRO 30/40/60/80/120. Käyttöohje 30/40/60/80/120 Käyttöohje Yleistä Takuu Tekijänoikeus Tekniset muutokset Tuoteaineisto Merkkien selitykset Tämä vaunu on valmistettu huolellisesti korkealuokkaisia materiaaleja ja nykyaikaista tuotantotekniikkaa

Lisätiedot

Ruukki Finnera - Asennusohjeet. Ruukki Finnera - Asennusohjeet

Ruukki Finnera - Asennusohjeet. Ruukki Finnera - Asennusohjeet Ruukki Finnera - Asennusohjeet Ruukki Finnera - Asennusohjeet Uusi, innovatiivinen kattojärjestelmä. Finnera-moduulikattojärjestelmän innovatiivinen rakenne tekee teräskatostasi kauniin ja kestävän. Ainutlaatuisen

Lisätiedot

e-mail: junkkari@mako-junkkari.fi J 55

e-mail: junkkari@mako-junkkari.fi J 55 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 e-mail: junkkari@mako-junkkari.fi J 55 1. SISÄLLYSLUETTELO SIVUNO. 2 ARVOISA ASIAKAS 2 2.1 VAROITUSMERKKI 2 3 TEKNISET TIEDOT 3 4 TURVALLISUUSOHJEET

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Varasiltakaluston hoito- ja varastointiohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Varasiltakaluston hoito- ja varastointiohje 19 2011 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Varasiltakaluston hoito- ja varastointiohje Liikenneviraston ohjeita 19/2011 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuva: Juha Noeskoski ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-663X

Lisätiedot

RUUKKI CLASSIC SOLAR -LÄMPÖKATTO

RUUKKI CLASSIC SOLAR -LÄMPÖKATTO www.ruukkikatot.fi RUUKKI CLASSIC SOLAR -LÄMPÖKATTO KÄYTTÄJÄN OPAS Ruukki Classic solar -lämpökatto Käyttöohje Integroitu aurinkolämpökeräin Classic -katoille Ruukin aurinkolämpökatto on kokonaisuus, joka

Lisätiedot

RAIMONDI. Taotusta teräksestä valmistetut painetiivisteiset istukkaventtiilit - T-, Y- ja kulmamalli puskuhitsatut tai laipoitetut päät

RAIMONDI. Taotusta teräksestä valmistetut painetiivisteiset istukkaventtiilit - T-, Y- ja kulmamalli puskuhitsatut tai laipoitetut päät RAIMONDI Taotusta teräksestä valmistetut painetiivisteiset istukkaventtiilit - T-, Y- ja kulmamalli puskuhitsatut tai laipoitetut päät Sisällysluettelo 1 Venttiilien säilytys 1 1.1 Valmistelu ja säilytys

Lisätiedot

H.SV, H.VV, H.HV, H.KV, H.DV, H.FV B.SV, B.VV, B.HV, B.KV, B.DV, B.FV

H.SV, H.VV, H.HV, H.KV, H.DV, H.FV B.SV, B.VV, B.HV, B.KV, B.DV, B.FV Hammaspyörävaihde H.SV, H.VV, H.HV, H.KV, H.DV, H.FV B.SV, B.VV, B.HV, B.KV, B.DV, B.FV koot 1-22 Asennusohje ja käyttöohje FLENDER gear units Hammaspyörävaihde H.SV, H.VV, H.HV, H.KV, H.DV, H.FV B.SV,

Lisätiedot