TELINETURVALLISUUSOHJE HARJAVALLAN SUURTEOLLISUUSPUISTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TELINETURVALLISUUSOHJE HARJAVALLAN SUURTEOLLISUUSPUISTO"

Transkriptio

1 TELINETURVALLISUUSOHJE HARJAVALLAN SUURTEOLLISUUSPUISTO

2 Sisällysluettelo 1. Yleistä Telineen määritteleminen Telinetyön aikatauluttaminen Telineen tilaamainen Käyttöohje Rakennesuunnitelma Käyttösuunnitelma A-tikas Nojatikkaat Erikoispitkät tikkaat Telineen rakentaminen Telineen vastaanottaminen Telineen käytönaikaiset muutostyöt Telineen käytönaikaiset kunnontarkastukset Telineen siisteys Telineen purku Telinetarvikkeiden varastoiminen Työpukkia koskevat lisävaatimukset Työn lopettaminen Työn laskutus Työkohtainen riskien arviointi... 13

3 1. Yleistä Tämän toimintaohjeen tarkoituksena on luoda koko tehdasalueelle yhteiset telinerakentamisen toimintaperiaatteet. Ohjeen tavoitteena on saada aikaan helppo, turvallinen ja kustannustehokas toimintamalli. Kaikki Harjavallan Suurteollisuuspuiston alueella työskentelevät yritykset sitoutuvat noudattamaan tätä ohjetta. 2. Telineen määritteleminen Mikäli työn vastuuhenkilö tietää telinetyön tarpeesta jo suunnitellessaan korjaustyötä tilataan teline hyväksytyltä telinetoimittajalta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Jos kysymyksessä on ns. arvaamaton telinetarve, kyseinen vastuuhenkilö ilmoittaa ennalta määrätylle telinetoimittajan edustajalle suoraan kyseessä olevasta telinetarpeesta. Telineen tilaaja antaa samalla työmääräimen kyseisestä työstä. 3. Telinetyön aikatauluttaminen Korjaustyön vastuuhenkilö antaa täsmällisen aikataulun, jolloin teline on oltava käyttöönotettavissa ja merkitsee sen työmääräimen historiatietoihin. Mikäli purkuajankohta on jo tiedossa, merkitään sekin työmääräimen historiatietoihin. Jos purkuajankohtaa ei etukäteen tiedetä, ilmoitetaan se välittömästi telinetoimittajalle kun teline on purettavissa. Pääsääntöisesti purkuaikaa annetaan n. 1 viikko, jotta telinetoimittaja pystyy käyttämään resurssejaan tasaisesti. 4. Telineen tilaamainen Telineen tilaaja määrittelee telineen sijainnin ja tarvittavan työskentelykorkeuden. Mikäli telinekuorma tulee olemaan poikkeuksellisen suuri (yli 100kg/m2) on se ilmoitettava telinetoimittajalle ja kirjattava työmääräimeen. 5. Käyttöohje Elementtitelineen käytössä on noudatettava käyttöohjetta. - tyyppiratkaisut työtelineen käyttötarkoituksesta - rakenne, kokoaminen, ankkurointi, nousutiet - tasojen suurin sallittu kuorma - ohjeet perustamista varten - ohjeet turvallista käyttöä varten - tarkastukset, - osien käsittelystä, - käytönrajoituksista - ohjeet tukijalkojen ja tahattoman siirtymisen estämiselle

4 6. Rakennesuunnitelma Rakennesuunnitelma on tehtävä aina kun käyttöohje puuttuu (esim. puutelineet) tai työteline poikkeaa käyttöohjeesta. Rakennesuunnitelma koostuu alla olevista asiakokonaisuuksista työtelineen rakenteesta - rakenneosien materiaali - työtelineen rungon ja työtasojen rakenne mittoineen - nousuteiden rakenne ja sijoitus - putoamissuojarakenteet - ankkurointi ja muut vakavuutta lisäävät rakenteet 2. suunnittelun perusteista - käyttötarkoitus - mitoituksessa käytetyt kuormat ja kuormayhdistelmät - työtasojen suurin sallittu kuorma - työtelineen lujuuden, jäykkyyden ja seisontavakavuuden riittävyyden osoittamiseksi laskelmat tai muu riittävä selvitys. - selvitys perustusten painumattomuudesta - mitoitusmenetelmän sekä mahdolliset yhdenmukaistetut standardit tai muu asiakirjat, joita mitoituksessa on käytetty - peitetyillä työtelineillä osoitus siitä että työtelineen jäykistys ja ankkurointi on riittävä ottamaan vastaan tuulivoimista aiheutuvat kuorma. Suunnitelmasta poikkeavia toimenpiteitä ei saa tehdä ennen kuin suunnitelman laatija on ne hyväksynyt. 7. Käyttösuunnitelma Käyttösuunnitelma on tehtävä aina, jos työtelineellä suuren korkeutensa, kokonsa, vaaraa aiheuttavan sijaintinsa, erityisen käyttötarkoituksensa tai muun vastaavan tekijän vuoksi on olennainen vaikutus työmaa-alueen käyttöön. Käyttösuunnitelmasta on ilmettävä ainakin seuraavat tiedot: - telineen käyttötarkoitus - kulku, ja nousuteiden sijainti ja liittyminen rakennukseen tai rakenteeseen - toimenpiteet joilla estetään työmaan liikenteen, materiaalien siirtojen ja muiden tekijöiden aiheuttamat vaarat telineiden käytölle - työtelineen työtasoilta esineiden putoamisvaaran ehkäisy sekä torjuminen suojakatoksella tai muilla toimenpiteillä. Rakennesuunnitelman ja käyttösuunnitelman laatimiseen on oltava käytössä riittävät ja tarpeelliset tiedot työmaan olosuhteista ja työtelineeltä tehtävästä työstä.

5 8. A-tikas A-tikkaiden turvallinen käyttö Uusi VNa 205/2009 (32 ) määrää A-tikkaiden käytöstä mm. seuraavaa: A-tikkaita saa käyttää työtelineiden sijaan työalustana vain, kun työtelineitä ei voida käyttää työn lyhytkestoisuudesta tai muusta vastaavasta seikasta johtuen. Tällöin A-tikkaita saadaan pääsääntöisesti käyttää työalustana vain siten, että työntekijä seisoo niillä alle metrin korkeudessa. Kuitenkin A-tikkaita saadaan käyttää työalustana siten, että työalusta on 1-2 metrin korkeudessa, kun A-tikkaiden seisontavakavuus täyttää soveltuvin osin tämän asetuksen liitteessä 6 tarkoitetut työpukille asetettavat vakavuusvaatimukset. (ks. kuvat alla) A-tikkaita ei saa käyttää töissä, joissa joudutaan käyttämään huomattavan suurta voimaa vaativia työkaluja eikä töissä, joissa aiheutuu A-tikkaiden kaatumisvaara tai palonvaara. A-tikkaita saa käyttää vain painumattomalla ja tasaisella alustalla. Kuva 1. Tätä saa käyttää vain kun työntekijä seisoo niillä alle metrin korkeudessa. Suositus: Ilman sivuttaistukia olevia A-tikkaita ei käytetä!

6 Kuva 2. A-tikkaita joiden seisontavakavuus on varmistettu esim. sivuttaistuilla saa käyttää myös silloin kun työntekijä seisoo niillä 1-2 metrin korkeudessa (alatukipalkin leveys väh. 90 cm). Lisäksi tikkaista määrätään, että: Tikkaiden on oltava mitoitukseltaan, lujuudeltaan, jäykkyydeltään, seisontavakavuudeltaan, materiaaliltaan ja tyypiltään rakennustyömaan työtehtäviin ja käyttöolosuhteisiin soveltuvat. Tikkaiden askelmien, rajoittajan ja nivelen sekä lukitushakojen lujuuden ja jäykkyyden on oltava riittävät. Tikkaat on asetettava tukevalle alustalle siten, että ne eivät kaadu eivätkä luista. Tikkaat on tarvittaessa erotettava ympäristöstään, esimerkiksi riittävän havaittavalla kulkuesteellä tai kulun estävällä lippusiimalla. 9. Nojatikkaat Käyttö on sallittu vain kertaluonteisena kulkutienä. Nojatikkaita ei saa käyttää työalustana. - maksimikorkeus 6 m - tukeva ja ehjä rakenne - tikkaissa merkintä EN tikkaat on asetettava oikeaan nojakulmaan 68-75ast. - tikkaiden liukumisen estämiseksi sekä tarvittaessa on käytettävä liukuesteitä ja tikkaiden yläpäässä kaatumisen estäviä laitteita, esim. alapään tukileveyttä lisäävä tuki. - tikas yltää vähintään 1 m noustavan tason yläpuolelle tikkaat on tarvittaessa erotettava ympäristöstään esimerkiksi aidalla tai lippusiimalla. Oman työn riskien arviointi: soveltuvuus työtehtävään ja käyttöolosuhteisiin ( esim. parityöskentely) tarvittaessa käytettävä turvavaljaita

7 10. Erikoispitkät tikkaat Käyttäminen edellyttää työkohtaisen kirjallisen riskienarvioinnin, putoamisturvallisuuden varmistavan sekä suunnitelman käyttäjien perehdyttämiseen valmistajan ohjeisiin. 11. Telineen rakentaminen Ennen työn aloittamista on telinetoimittajan haettava kirjallinen työlupa. Työluvan antaa pääsääntöisesti asiakkaan tuotannon työnjohto. Toimittaja tekee telineet Työ- ja suojatelineohjeiden (RIL 142) mukaan. Telineet tehdään tilaajan määrittelemään paikkaan työturvallisuusohjeita noudattaen. Teline on pyrittävä tekemään yhtäjaksoisesti valmiiksi. Mikäli työhön kuitenkin tulee tauko, on Telinekortilla ehdottomasti ilmaistava, että telineelle meno on kielletty. Kuva 3. Telinekortti ja siihen liitettävät mahdolliset lisäkilvet Telineiden teossa turvavaljaiden käyttö on pakollista. Turvavaljaat kiinnitetään välittömästi, kun valjaiden kiinnittäminen on mahdollista. Työskentelytasot tulee varustaa aina potkulistalla. Suojakaide on pakollinen myös alle 2m telineissä kun putoamisriskin on kohtalainen tai suurempi. Siirreltävät telineet Siirrettävien telineiden pyörät on lukittava työskentelyn ajaksi, eikä työskentelytasolla saa siirron aikana olla henkilöitä. Telineen ankkurointi ja jäykistys lisäävät telineen lujuutta. Työtasot on lukittava telineen rakenteeseen. Suojakaiteessa on oltava välijohde ja jalkalista. Turvallisuusmääräykset edellyttävät, että telineiden nousuteiksi valitaan

8 ensisijaisesti porras. Teline pystytetään telineohjeen tai telineen valmistajan ohjeen mukaisesti. Huolehditaan putoamissuojauksesta. Huomioon otettavia tekijöitä ovat: - alustan kaltevuus - alustan kantavuus - sivuttaiskuorma - jäykistys - ankkurointi, työtasot ja kaiteet, nousutiet - teline puretaan telineohjeen mukaisesti - ylempi kerros puretaan kokonaan ennen seuraavan kerroksen purkua - telineitä ei saa käyttää purkutyön aikana - telineiden purettavia osia ei saa koskaan pudottaa maahan Kuva 4. Liikuteltavissa henkilönostimissa käytettävä aina putoamissuojaimia

9 Työkohtaiset portaat: Korkeuseron ollessa yli 50 cm on käytettävä porrasta tai luiskaa Yli 1,5 m korkeissa portaissa on oltava molemmin puolin käsijohde ja välijohde. Alle 1,5 m vähintään toisella puolella. Hyvä askelman nousu on 160 mm ja etenemä 275 mm, eivätkä ne muutu kesken nousun. Kaltevuus astetta, leveys vähintään 60 cm. Liukkauden torjunnassa on käytettävä tarvittaessa liukuesteitä. 12. Telineen vastaanottaminen Telineen valmistuttua telineen tekijä kirjaa telinekorttiin ja käyttöönottopöytäkirjaan telineen tiedot. Telineen tilaaja ja tekijä tarkastavat telineen yhdessä ja allekirjoittavat kumpikin telineen käyttöönottopöytäkirjaan. Teline on aina käyttökiellossa, kunnes edellä mainittu vastaanottotarkastus on suoritettu ja telinekortti puuttuu. 13. Telineen käytönaikaiset muutostyöt Mikäli telineeseen joudutaan tekemään muutoksia, on niistä ilmoitettava telineen tekijälle. Muutostyöt suorittaa telineen tekijä. Muutostöiden valmistuttua ne kirjataan telinekorttiin ja käyttöönottopöytäkirjaan. Telineestä ei missään olosuhteissa saa poistaa pysyvästi mitään telineen osia. 14. Telineen käytönaikaiset kunnontarkastukset Teline on tekijän toimesta tarkastettava kerran viikossa. Tarkastusajankohta on merkittävä telinekorttiin. Telinekortin puuttuessa tai kunnossapitotarkastus merkinnän ollessa yli viikon vanha niin teline on ehdottomasti käyttökiellossa. Tilaajan on välittömästi ilmoitettava havaitsemistaan puutteista telineen tekijälle. Puutteet on korjattava telineen tekijän toimesta välittömästi.

10 Kuva 5. Jos telineissä ei ole telinekorttia, tai korttiin kirjattu tarkastus merkintä on vanhentunut, niin telineiden käyttö on kielletty 15. Telineen siisteys Telineen siisteydestä huolehtii käyttäjä. Mikäli telineelle kertyy ylimääräistä tavaraa, on käyttäjän huolehdittava siitä, että telineet siistitään ja tarvittaessa pestään. 16. Telineen purku Telineen purku tilataan, kuten kohdassa 3 on määritelty. Toimittaja pyrkii purkamaan telineen yhtäjaksoisesti, tilaajan antaman aikataulun mukaan. Mikäli kyseisessä paikassa on lähitulevaisuudessa telinetarvetta, on toimittajan ja tilaajan yhdessä mietittävä purun tarpeellisuutta. Telinemateriaali tarkastetaan purkamisen yhteydessä, jos havaitaan vaurioita, niin ne kirjataan käyttöönottopöytäkirjaan. Tilaajan edustajalle ilmoitetaan vaurioista välittömästi. Telineiden purussa turvavaljaiden käyttö pakollista aina kun kiinnityskohta on löydettävissä. 17. Telinetarvikkeiden varastoiminen Telinetarvikkeita saa varastoida tehdasalueella ainoastaan niille määritellyillä paikoilla. Telinepurun jälkeen tarvikkeet on välittömästi siivottava ja siirrettävä niille osoitettuun paikkaan.

11 Telinelankkua ei saa uudelleen käyttää, jos se lankkujen päälle on vuotanut happoa tai on muuta vastaavia roiskeita. Kuva 6. Korkean paikan töissä esim. katoilla työskenneltäessä käytetään aina putoamissuojaimia 18. Työpukkia koskevat lisävaatimukset Työpukkien on oltava lujuudeltaan, seisontavakavuudeltaan, materiaaliltaan ja tyypiltään rakennustyömaan työtehtäviin ja käyttöolosuhteisiin soveltuvia. Rakennustyössä työpukin on täytettävä seuraavat vaatimukset: 1) yli 0,5 metriä korkeat työpukit on varustettava kiinteillä vaakatasossa olevilla askelmilla, joiden syvyys on vähintään 50 millimetriä ja leveys vähintään 0,3 metriä. 2) askelmaväli saa olla enintään 0,3 metriä.

12 3) työpukin korkeus saa olla enintään 2,0 metriä. 4) alle 1,0 metriä korkeiden työpukkien työtason leveyden on oltava vähintään 0,3 metriä ja, jos korkeus on yli 1,0 metrin ja alle 2,0 metriä, työtason leveyden on oltava vähintään 0,4 metriä. 5) työpukin seisontavakavuuden on täytettävä VNa 205/2009 esitetyt vaatimukset. Työpukin säädeltävien jalkojen ja muiden rakenneosien lukitus ei saa aueta eikä löystyä käytön aikana. Työpukki on asetettava niin tasaiselle ja kestävälle alustalle, että se ei pääse käytön aikana kaatumaan tai siirtymään paikaltaan ja että sen työtaso on riittävän vaakasuorassa. Kuva 7. Myös saksinostin on henkilönostin ja siellä työskenneltäessä on käytettävä putoamissuojaimia. Myös nostimen vakavuus ja alustan kantavuus on varmistettava.

13 19. Työn lopettaminen Työhön käytettävät tunnit kirjataan toimittajan toimesta. Työn vastuuhenkilön tehtävä on varmistaa että työ laitetaan valmis tilaan ja kun laskutus on suoritettu, niin sulkea työ. 20. Työn laskutus Teline toimittaja laskuttaa työn järjestelmään kirjattujen tuntien perusteella. 21. Työkohtainen riskien arviointi Tehdään aina ennen telinetyön aloitusta työn suorittajien toimesta, käyttäen telinetöiden riskien arviointi kaavake pohjaa. Telinetoimittaja säilyttää riskienarviointikaavakkeen kunnes teline on purettu. Työn vaarojen ja haittojen selvitys (esimerkki riskienarvioinnista) TELINETYÖT Arvioijat/ työn suorittajat: Riskialttiit työt, työvaiheet, kohteet listataan Suuruuden arviointi, toimenpiteet riskin pienentämiseksi, ohjeistus, koulutus ja valvonta

14 Tehtävä/työ Dokumenttien läpikäynti (TOPS ) Tarvittavat erityispätevyydet/ -osaaminen työn suorittamiseen Tarvittavat erityislaitteet Telineen rakentaminen Purkaminen Tunnistettu riski tai vaara Työlupajärjestelmää ja riskienarviointia ei tehdä Lakisääteiset vaatimukset, virheellinen työskentely Väärä työskentelytapa, vialliset laitteet Henkilön putoaminen Tavaran putoaminen Ulkoiset olosuhteet Prosessipöly tai vast Liikenteen huomiointi Happojen huomiointi, jos työn aikana päässyt rakenteisiin Vakavuus Todennäköisyys Riski Toimenpiteet Työlupajärjestelmä. "Vaativa" työmaakohtainen riskien kartoitus. Perehdytys vanhemman mukana. Pätevyys ei virallisesti määritelty. Suositellaan kirjattavaksi toimittajan toimesta. Nostoapuvälineet vuosittain tarkastuksessa. Köysien silmämääräinen tarkastus tehtävä ennen käyttöä. Valjaat käyttö pakollinen heti kun kiinnityskohta on löydettävissä Alueen rajaaminen lippusiima tai vaativissa aitaus. Jalkalista pakollinen Työluvassa mainittavaa ajan tuomat riskit Silmäsuojaimet pakolliset Kokokasvonaamari. Rajaus suojaamaan telineiden rakentamista. Liikenne rajoitettava riittävän kauaksi Hapon syömät tarkastetaan. Happokohteissa huomioitava vaatetuksessa ja käsineissä.. Toimenpiteiden aikataulu ja vastuu Työnjohto Työnjohto Työnjohto Todennäköisyys 1 Lievästi haitallinen 2 Haitallinen 3 Erittäin haitallinen Epätodennäköinen I Merkityksetön riski II Siedettävä riski III Kohtalainen riski 2Mahdollinen II Siedettävä riski III Kohtalainen riski IV Merkittävä riski 3 Todennäköinen III Kohtalainen riski IV Merkittävä riski V Sietämätön riski

15 Tehtävä/työ Purkaminen Purkaminen Purkaminen Tunnistettu riski tai vaara Hitsareiden puikkovarastot ontoissa putkissa Telineille jätetyt tavarat Onko telinettä muutettu Vakavuus Todennäköisyys Riski Toimenpiteet huomioitava myös tarkastuksissa ja hitsareiden perehdytyksissä Telineen tarkastus ennen purkua Silmämääräinen arvio ennen purkamista Purkaminen Vioittuneet osat Tarkastus palautettaessa, Tarkastaminen Joku on muuttanut rakennetta, ennakoimaton tilanne rikkinäiset tuhottava Telinekortti pois Yhteydenotto telineen tilaajaan Telineen korjaus Tarkastaminen Jää tarkastamatta Sovittu viikoittaiseksi. Jos yli viikon vanha merkintä telinekortti pois Säiliön sisälle tehtävät telineet lankkutasot pääsevät liikkumaan, vialliset lankut Lankkujen tarkastus, poikkilaudan naulaus Nousutiet aukot työtasoilla Huomioitava tilanteen mukaan. Maksimi tikkaiden korkeus 4m Liikutettavat telineet pyörillä Ei enää tasaisella alustalla siirron jälkeen lyhin sivu min 2m jos korkeus 6m. Paikka siirtäjän tarkastettava, huomioitava työluvassa Toimenpiteiden aikataulu ja vastuu Kaikki Vakavuus Todennäköisyys 1 Lievästi haitallinen 2 Haitallinen 3 Erittäin haitallinen Epätodennäköinen I Merkityksetön riski II Siedettävä riski III Kohtalainen riski 2Mahdollinen II Siedettävä riski III Kohtalainen riski IV Merkittävä riski 3 Todennäköinen III Kohtalainen riski IV Merkittävä riski V Sietämätön riski

16 Tehtävä/työ Alueella liikkuminen ja työmaan aloitus Tunnistettu riski tai vaara Paikkojen epäsiisteys Vakavuus Todennäköisyys Riski Toimenpiteet Puhdistukset, työasun näkyvyys Toimenpiteiden aikataulu ja vastuu Alueella liikkuminen ja työmaan aloitus Vierastyövoima Kielen ymmärtämättömyys Poikkeusolosuhteet Kaasuvaara, tuotantohäiriöt esim. sähkökatkokset Altistukset Poikkeusolosuhteet Pimeys Varmistettava työluvan antamisen yhteydessä. (työturvallisuuskortti pakollinen) Ilmoittautuminen ohjaamossa (tai vast) päivittäin työmaalle mentäessä Suojainmatriisin mukaiset suojavälineet ja selvitetään paras poistumisreitti suojatilaan Ja aina mukana henkilökohtainen taskulamppu Riittävä kohdevalaistus Työnjohto Koko työn ajan Koko työn ajan Poikkeusolosuhteet EX-tilat Työlupakäytännöt Koko työn ajan Ei kipinöintiä Vakavuus Todennäköisyys 1 Lievästi haitallinen 2 Haitallinen 3 Erittäin haitallinen Epätodennäköinen I Merkityksetön riski II Siedettävä riski III Kohtalainen riski 2Mahdollinen II Siedettävä riski III Kohtalainen riski IV Merkittävä riski 3 Todennäköinen III Kohtalainen riski IV Merkittävä riski V Sietämätön riski

17

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betoniteollisuus ry 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 1. YHTEINEN TYÖPAIKKA 4 1.1. Asenne, lainsäädäntö ja huolehtimisvelvollisuus...4 1.2. Työturvallisuusjärjestelmät...5

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-05842-07 27.6.2007. Putoamissuojaus pientalorakentamisessa. Tarja Mäkelä, Hannu Kauranen

TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-05842-07 27.6.2007. Putoamissuojaus pientalorakentamisessa. Tarja Mäkelä, Hannu Kauranen TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-05842-07 27.6.2007 Putoamissuojaus pientalorakentamisessa Kirjoittajat Tarja Mäkelä, Hannu Kauranen Raportin nimi Putoamissuojaus pientalorakentamisessa Asiakkaan nimi, yhteyshenkilö

Lisätiedot

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa)

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAATIMUKSET TYÖTURVALLISUUDESTA JA YMPÄRISTÖSTÄ... 2 Työn vaarojen arviointi ja hallinta...

Lisätiedot

3.1 Työmaaperehdytys- ja kulkulupakäytäntö YIT:n työmailla

3.1 Työmaaperehdytys- ja kulkulupakäytäntö YIT:n työmailla 1 (8) YLEISET TYÖTURVALLISUUSVAATIMUKSET YIT:n TYÖMAILLA Muutoshistoria 27.2.2015 henkilösuojainten leukahihnavaatimus + EN koodit Muutettu Urakoitsija termi Työnantaja 19.6.2014 Asiakirja laadittu 1 Työturvallisuusvaatimusten

Lisätiedot

Layher AllrouNd-teline Asennus- ja käyttöohje

Layher AllrouNd-teline Asennus- ja käyttöohje Layher AllrouNd-teline Asennus- ja käyttöohje Painos 05.2013 Laadunhallinta sertifioitu standardin DIN EN ISO 9001:2008 mukaantüv-certin toimesta www.ramirent.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Putoamisen

Lisätiedot

Turvallisesti raksalla

Turvallisesti raksalla Turvallisesti raksalla 1.Työntekijän yleiset velvollisuudet Noudata työssäsi työnantajaltasi tai työmaan päätoteuttajalta saamiasi turvallisuusohjeita. Käytä sinulle luovutettuja henkilökohtaisia suojavarusteita

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Itä-Suomen läänin rakennusalan työturvallisuuden motivointi- ja koulutushanke TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Toiminnallinen työturvallisuuskansio pienille ja keskisuurille rakennusyrityksille

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

MONISTE 7/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNOSSA

MONISTE 7/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 7/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-2806-1 (nid.) ISBN 952-13-2807-X (pdf) ISSN 1237-6590 Edita

Lisätiedot

Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta

Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta Valtakunnallista Tapaturmapäivää on vietetty vuodesta 1995, jonakin vuoden perjantaina 13. päivä. Tapaturmapäivä

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10.

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 1/2009 15.11.2012 Korvaa: 8.10.2009 Laatija: Jukka Tamminen Tietoliikenne Sähkön jakelu Energian tuotanto Sähköasennus Liittyvä

Lisätiedot

Sääsuojauksen ohjekirja

Sääsuojauksen ohjekirja Sääsuojauksen ohjekirja www.ramirent.fi 1 Sisällysluettelo Sääsuojamallit ja käyttötarkoitukset...3 Suojauskohteen suunnitteluvaihe...10 Turvallisuus- ja nostosuunnitelma...10 Ankkurointi... 11 Siirrot

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

TELINEIDEN TURVALLISUUS OHJE

TELINEIDEN TURVALLISUUS OHJE Sinun turvallisuus ja menestys on meille tärkeää. Tulosta tämä ohje ja lue se huolella. Jos sinulla on jotain nähin liittyviä kysymyksiä voit kysyä meiltä neuvoa. Olemme täällä teitä varten. TELINEIDEN

Lisätiedot

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET KEMI

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET KEMI TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET KEMI TURVALLISUUSOPAS KEMI 1 SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖSSÄ TURVALLISUUDEN HUIPULLE... 4 JOHDANTO... 5 TURVALLISUUS PERIAATTEET... 5 TURVALLISUUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE Työturvallisuusliite 24.2.2015 1(9) LIITE TYÖTURVALLISUUSLIITE SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Timo Alapere Insinööritoimisto Timo Alapere Oy Näsintie 27 06100 Porvoo Työturvallisuusliite

Lisätiedot

Rengasalan ergonomiaselvitys

Rengasalan ergonomiaselvitys Rengasalan ergonomiaselvitys Loppuraportti Mika Nyberg & Vuokko Puro Työterveyslaitos Tampere 2 (37) Esipuhe ja kiitokset Tämä rengasalan ergonomiaselvitys on tehty Työturvallisuuskeskuksen ja kumiteollisuuden

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

Rakennuskonepäälliköt ry RAKENNUSKONEIDEN KÄYTTÖTURVALLISUUS

Rakennuskonepäälliköt ry RAKENNUSKONEIDEN KÄYTTÖTURVALLISUUS Rakennuskonepäälliköt ry RAKENNUSKONEIDEN KÄYTTÖTURVALLISUUS RAKENNUSKONEIDEN KÄYTTÖTURVALLISUUS RAKENNUSKONEPÄÄLLIKÖT RY RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY, HELSINKI RAKENNUSTUOTANTO-KIRJASARJA

Lisätiedot

ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR

ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR SC1809 12 EN 1298 - IM - fi TURVALLISUUTTA JOKA ASKELEELLA wibeladders.fi

Lisätiedot

Rakennustyömaan. kestävät käytännöt

Rakennustyömaan. kestävät käytännöt Rakennustyömaan kestävät käytännöt Toimitus: Mia O Neill Kuvat: Suomen ympäristöopisto SYKLI / Vesa-Pekka Heikkilä Taitto: Vesa-Pekka Heikkilä 2 Rakennustyömaan kestävät käytännöt Sisältö Kestävää kehitystä

Lisätiedot

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi opas Vaarallisten kemikaalien varastointi Vaarallisten kemikaalien varastointi Mirja Palmén, Heikki Penttinen, Jorma Partanen, Hannu Kononen, Roger Kanerva, Anneli Vahter Piirrokset: Pirkko-Liisa Toppinen

Lisätiedot

OMAKOTITALON VESIVAHINGON KORJAUS

OMAKOTITALON VESIVAHINGON KORJAUS Opinnäytetyö (AMK) Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma Rakennusmestari (AMK) 2014 Teemu Saarinen OMAKOTITALON VESIVAHINGON KORJAUS OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennusalan

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset 2 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenneviraston ohjeita 2/2015

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 TURVALLISUUSASIAKIRJA 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

TELINEASENTAJIEN HENKILÖSERTIFIOINTI

TELINEASENTAJIEN HENKILÖSERTIFIOINTI 1.2.2013 TELINEASENTAJIEN HENKILÖSERTIFIOINTI YLEISTÄ Telineasentajien koulutus- ja sertifiointiedellytykset koostuvat peruskoulutuksesta, telineasentajan koulutuksesta, vaaditusta kokemuksesta sekä suoritetusta

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot