Nostotyöt. Versio (18) Sisäinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nostotyöt. Versio 1.0 1 (18) Sisäinen"

Transkriptio

1 Nostotyöt 1. Yleistä Määritelmät ja termit Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi Suunnittelu Maapohja ja muut alustat Työmaa-alue Nostolaitteet ja -välineet Torninosturi Kiskoilla kulkevat nosturit Nostureiden irrallisten osien säilytys ja tarkastus Ajoneuvonosturit Kuorma-autojen kuormausnosturi Maansiirtokoneet, kurottajat ja traktori nostokoneena Helikopterin käyttö nostotöissä Vinssit ja taljat Nostoapuvälineet Tarkastus Erikoisnostot Erikoisnostojen suunnittelu Henkilönostot nosturiin kiinnitettävällä nostokorilla Pätevyydet ja vastuut Työmaan johto Nostotyönjohtaja Nosturinkuljettaja Taakan kiinnittäjä Merkinantaja Nostotapahtuma Perusperiaatteet Taakan sitominen Noston ohjaus Käsimerkit Ohjaus radiopuhelimella Versio (18) Sisäinen

2 Nostotyöt -ohje kuvaa vähimmäisvaatimukset nostotöihin Skanskan työmailla. Ohjeen tavoitteena on varmistaa häiriötön, luotettava ja turvallinen tuotanto. 1. Yleistä Kaikkien, jotka suorittavat nostotöitä Skanskan projekteissa, on tunnettava tässä dokumentissa esitetyt asiat. Työmaan johto on vastuussa siitä, että lain ja Skanskan vaatimuksia noudatetaan ja että kaikki nostoon osallistuvat henkilöt ovat selvillä omasta roolistaan ja vastuustaan. 2. Määritelmät ja termit Katveajo Nostotyö, jossa nosturinkuljettajalla ei ole suoraa näkyvyyttä taakkaan tai laskeutumispaikkaan. Huomautus: nosturiin asennettavan kameran käyttö työmaalla ei täytä suoran näkyvyyden kriteeriä. Nostolaite Laite, jota käytetään taakan nostamiseen ja liikutteluun vaakasuorassa asennossa (esimerkiksi kaikenlaiset nosturit, vinssit ja taljat). Nostossa käytettävät työvälineet Monenlaiset säiliöt, laatikot, korit, kontit, kaasupullotelineet, kottikärryt, jätelavat ja vastaavat nostolenkeillä varustetut astiat. Eivät ole itsessään nostoapuvälineitä, eikä vaadi vuosittaista tarkastusta, mutta niiden kuntoa on seurattava säännöllisesti ja korvakkeet tarkastettava ennen jokaista nostoa. Nostoapuvälineet Nostoapuvälineellä tarkoitetaan komponenttia tai laitetta, jota ei ole pysyvästi kiinnitetty nostolaitteeseen ja jota käytetään nostolaitteen ja taakan välissä. Nostoapuväline voi olla myös kiinnitetty kuormaan, jotta siihen voidaan tarttua. Esim. nostoliinat, kettinkiraksit, nostoakselit yms. Nostoapuvälinetarkastus Asiantuntevan henkilön suorittama tarkastus, jolla varmistetaan nostoapuvälineen kunto vuosittain. Tästä todistuksena laitetaan tuotteeseen tarkastus merkintä ja tarkastus dokumentoidaan. Tämän lisäksi on jokaisen henkilön suoritettava visuaalinen tarkastus nostoapuvälineille ja nostossa käytettäville työvälineille ennen jokaista nostoa. 2 (18)

3 Maksimikuorma Maksimitaakka, jonka hihna, liina tai nostolaite on testattu kestämään normaalissa käytössä ja määrätyssä asennossa. Tätä ei saa ylittää missään tapauksessa! Yhteisnosto Nostossa käytetään useampaa nostolaitetta samanaikaisesti. Alueen eristäminen Työmaa-alueen välttämätön eristäminen tulee tehdä ennen nostotyön käynnistämistä, jotta estetään henkilöiden joutuminen riippuvan taakan alle. Nostoväline Käsittää kaikki nostoapuvälineet ja nostossa käytettävät työvälineet. Ohjausköysi Taakkaan sidottu köysi, jolla voidaan hallita taakkaa. Köyttä ei saa käyttää taakan tasapainottamiseen tmv. tarkoitukseen. Nosturinkuljettajan on aina hyväksyttävä ohjausköyden käyttö. Köyttä ei saa kiinnittää työntekijään, eikä sen vapaaseen päähän saa tehdä solmuja. 3. Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi 3.1. Suunnittelu Jokainen nostotyö on suunniteltava etukäteen, jotta voidaan varmistaa sen turvallinen toteuttaminen ja se, että kaikki ennalta arvattavat riskit on otettu huomioon. Suunnittelun suorittaa henkilö, jolla on siihen vaadittava pätevyys ja ammattitaito nostettavasta taakasta riippuen. Nostotyönjohtaja varmistaa nostotöiden suunnittelun ja suorittamisen eri alueilla ja arvioi turvallisuustekijät liittyen samanaikaisiin töihin. Kaikista erikoisnostoista on laadittava erillinen nostotyösuunnitelma. Toistuvissa tai rutiininomaisissa nostoissa tämän kaltainen suunnittelu on tarpeellista vain ensimmäisellä kerralla. Kaikki nostoon osallistuvat henkilöt osallistuvat nostotyösuunnitelman laadintaan. Tämä toimii samalla työntekijöiden opastuksena ko. työhön. Muussa tapauksessa on annettava erillinen työnopastus, jossa käydään turvallinen nostaminen läpi. Mikäli olosuhteet muuttuvat noston aikana on työ keskeytettävä ja työtä voidaan jatkaa vasta, kun nostotyösuunnitelma on päivitetty vastaamaan näitä olosuhteita. Nostojen suunnittelu kannattaa liittää osaksi tuotantoon kuuluvaa materiaalikäsittelyn suunnittelua, jonka tavoitteena on taloudellinen, joustava ja turvallinen 3 (18)

4 tuotteiden käsittely. Jo projektin suunnitteluvaiheessa on syytä huomioida tulevat nostotarpeet Maapohja ja muut alustat Maaperän kestävyys ja koostumus pitää selvittää suhteessa siihen, paljonko kukin nosturi painaa, paljonko se kuormittaa maaperää ja mitä maaperä kestää. Pitää olla osoitettavissa GEO/RAK-suunnittelijan vahvistus, että maaperä vastaa noston vaatimuksia ja olosuhteita. Nosturin tukijalkojen alla on käytettävä kuormaa jakavia levyjä. Tarvittaessa on käytettävä myös paalutusta yms. menetelmiä. Raskaiden ajoneuvonosturien ja paalutuskoneiden työtasojen suunnittelun tulee vastata väliaikaisten rakenteiden menettelytapaohjetta Työmaa-alue Ennen projektin käynnistämistä tulee suorittaa riskien arviointi siitä, miten materiaalin käsittely tapahtuu turvallisella ja tehokkaalla tavalla projektin edetessä. Työmaasuunnitelman on erityisesti keskityttävä ja otettava huomioon: Mihin tarpeeseen ja minkä tyyppistä nosto- ja kuljetusvälineitä tarvitaan. Kuormaus- ja purkualueiden tarve Työmaa-alueen kuormarajoitukset tiejärjestelmässä, laiturit, maanalaiset jne., joilla on merkitystä nostolaitteille ja kuljetuskalustolle tarkoitettuja hyväksyttyjä pystytyspaikkoja silmällä pitäen Kuljetustiet Erilaisten taakkojen, kuten kemikaalien, räjähteiden jne., sijoittaminen ja käsittely Kielletyt alueet 4. Nostolaitteet ja -välineet Nostolaitteita ja -välineitä koskevan käytön, huollon, säilytyksen ja kontrollin tulee vastata kulloisiakin viranomaisvaatimuksia, standardeja ja valmistajan käyttöohjeita. Ennen nostureiden pystyttämistä lähelle rakennuksia, teitä, rautateitä, lentokenttiä ja korkeajännitejohtoja pitää tehdä riskien arviointi nostureiden pystyttämistä ja käyttöä varten. Nosturit tulee pystyttää valmistajan ohjeiden mukaan. Mikäli samalla alueella operoi useita nostureita, joiden toimintasäteet leikkaavat toisiaan, on laadittava ohjeistus ja harkittava alueen rajaamista. Lisäksi samalla alueella operoivien nosturien kuljettajilla on oltava radiopuhelinyhteys keskenään. 4 (18)

5 Mikäli nosturiin kuuluu erityislaitteita, kuten vakuuminostin, magneetti, tarrain tms, tulee kuljettajalla olla todistus näiden laitteiden tuntemisesta. Ennen nosturin käyttöönottoa on varmistettava, että seuraavat tarkastukset on suoritettu: Tarkastus Kuka Milloin Pystytys Kuljettaja ja työnjohtaja tai TSV Työmaalle tultaessa ja jokaisen pystytyksen yhteydessä Päivittäinen Kuljettaja Päivittäin ennen töiden aloittamista Viikko TR-mittaajat ja kuljettaja TR-kierroksen yhteydessä yhdessä Valmistajan edellyttämät Kuljettaja 1-3kk välein, valmistajan ohjeiden mukaan Määräaikais Sertifioitu tarkastaja vuosittain, toninostureilla ensimmäisen 10 vuoden aikana 2-vuoden välein 10-vuotis Sertifioitu tarkastaja 10 vuoden välein käyttöönotosta Käyttöönotto Sertifioitu tarkastaja Uuden koneen käyttöönotettaessa. Suoritetaan vain kerran. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan on nosturille haettava lentoestelupa, mikäli jokin seuraavista kohdista täyttyy: 1) ulottuu yli 10 metriä maanpinnasta ja sijaitsee lentopaikan, kevytlentopaikan tai varalaskupaikan kiitotien ympärillä olevan suorakaiteen sisällä, jonka pitkät sivut ovat 500 metrin etäisyydellä kiitotien keskilinjasta ja lyhyet sivut metrin etäisyydellä kiitotien kynnyksistä ulospäin; 2) ulottuu yli 30 metriä maanpinnasta ja sijaitsee 1 kohdassa tarkoitetun alueen ulkopuolella mutta kuitenkin enintään 45 kilometrin etäisyydellä lentoaseman mittapisteestä; 3) ulottuu yli 30 metriä maanpinnasta ja sijaitsee 1 kohdassa tarkoitetun alueen ulkopuolelta, mutta kuitenkin enintään 10 kilometrin etäisyydellä varalaskupaikan tai muun lentopaikan kuin lentoaseman mittapisteestä; tai 4) ulottuu yli 60 metriä maanpinnasta ja sijaitsee 1 3 kohdassa tarkoitettujen alueiden ulkopuolella. Lentoesteen asettajan tulee hakea Liikenteen turvallisuusvirasto TraFilta lupa lentoesteen asettamiseen. Trafille toimitettavaan lupahakemukseen on liitettävä ilmaliikennepalvelujen tarjoajan eli Finavian lausunto esteestä. Lentoesteen ylläpitäjän on ilmoitettava estettä ja yhteystietojaan koskevat muutokset viipymättä Finavialle. 5 (18)

6 4.1. Torninosturi Torninostureiden pystytyksessä, käytössä ja testauksessa tulee noudattaa Skanska Rakennuskoneen tai muun toimittajan ohjetta. Asennuksen ja purkamisen tulee tapahtua valmistajan ohjeiden ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Alue pitää eristää ja muu toiminta tulee sovittaa nostotöiden olosuhteisiin. Nosturin sähköjen päälle- ja poiskytkemisen saa suorittaa vain henkilö, jolla on siihen riittävä sähköalan pätevyys. Jokaisen uudelle paikalle pystytyksen jälkeen tulee suorittaa asiantuntijan tekemä pystytystarkastus. Huom! Kiskojen lyhentäminen tai pidentäminen, kiskoilla kulkeville nostureille, on uudelle paikalle pystyttämistä. Torninostureilla tapahtuvat nostotyöt tulee pysäyttää kun tuuli- tai sääolosuhteet ovat riskialttiita. Kovalla ukkosella tai yli 15 m/s tuulella konetta ei saa käyttää. Joitakin kappaleita nostettaessa tuuliraja voi olla jopa alhaisempi riippuen kappaleen muodosta ja tuulenvastuksesta. Torninostureilla ja nostureilla tapahtuva yhteisnosto kelluvista aluksista ei ole sallittua. Muissa yhteisnostoissa noudatetaan asiaan kuuluvaa ohjeistusta Poistuttaessa ohjaamosta tulee pääkatkaisimen olla pois päältä ja lukittu. Torninosturin kuljettajalla tulee olla nosturikortti Kiskoilla kulkevat nosturit Kiskoilla kulkevat nosturit tulee kiinnittää kiskoihin ja niihin pitää olla sähköjohtoa varten kelalaite. Taakkaa siirrettäessä kiskoja pitkin tulee kuljettajalla olla näkyvyys kulkuradalle ja olla varmuus siitä, että siinä ei ole esteitä. Mikäli näin ei ole, tulee nosturinkuljettajan käyttää apunaan merkinantajaa radiopuhelinyhteyden välityksellä. Nosturia tulee ajaa siten, että puomi on kiskojen suuntaisesti. Kiskojen päässä on oltava nosturin liikkeen pysäyttävät liikevaimentimet eli stopparit. Kiskoilla ei saa varastoida tavaraa Nostureiden irrallisten osien säilytys ja tarkastus Kaikissa nostureissa tulee olla irrallisille varusteille, kuten nostoapuvälineille omat säilytyspaikat. 6 (18)

7 Irralliset osat ja työvälineet tulee suojata sääolosuhteilta ja muilta vahingollisilta tekijöiltä varastoinnin aikana. Käyttäjä on vastuussa varusteiden ja työkalujen viemisestä takaisin säilytyspaikkaan käytön jälkeen. Käyttäjän on tarkastettava irrallisesta työvälineistöstä oikea merkintä, mahdollinen ylikuormitus, kuluminen tai viat ennen ja jälkeen niiden käytön. Vialliset laitteet ja varusteet tule merkitä ja kerätä sovittuun paikkaan, joka on selkeästi merkitty ja osoitettu Ajoneuvonosturit Voimassa olevia säädöksiä ajoneuvonostureiden käytöstä tulee aina noudattaa. Liikkuvia nostureita ja tukijalkoja ei saa sijoittaa rummun, viemärinkannen tai epävakaan alustan päälle. Nosturin tukijalkojen tulee noston yhteydessä olla pystytetty tukilevyille, jotka on valittu maaperän kantokykyä ja nostotyötä silmällä pitäen. Kovalla ukkosella ja riskialttiissa tuuli- tai sääolosuhteissa pitää liikkuvilla nostureilla tehtävät työt keskeyttää. Ajoneuvonosturin, jonka nostokyky on yli 5 tonnia, sekä torninosturin kuljettajalla on oltava asianmukainen ammattitutkinto tai sen soveltuva osa Kuorma-autojen kuormausnosturi Mikäli nostinta käytetään asennustyössä, tulee varmistaa, että kyseinen nostin on tarkoitettu ja soveltuu ko. asennustyöhön. Yleensä tavaran nostamiseen tarkoitetuissa nostimissa on karkeammat liikkeet kuin asennusnostimiksi tarkoitetuissa. Annettuja ohjeita ja sääntöjä, jotka koskevat ajoneuvojen käyttöä nostotyössä, on noudatettava kaikissa tilanteissa. Kuorma-auton käyttö sallitaan vain varmistetulla ja tarkastetulla ajoneuvolla. Liikkuvia nostureita ja tukijalkoja ei saa sijoittaa rummun, viemärinkannen tai epävakaan alustan päälle. Nosturin tukijalkojen tulee noston yhteydessä olla pystytetty tukilevyille, jotka on valittu maaperän kantokykyä ja nostotyötä silmällä pitäen. Jos kuorma-autonosturin sijoituspaikalla on hyvä näkyvyys eikä ole siis kyseessä sokkoajo, voi ajoneuvon kuljettaja suorittaa nostotyön yksin toimimalla itse sekä kiinnittäjänä että merkinantajana. 7 (18)

8 Kuorma-auton kuormausnostimen kuljettajan, merkinantajan, kiinnittäjän ja muun henkilöstön tulee pysytellä turvallisella etäisyydellä taakasta sitä nostettaessa tai laskettaessa. Nosturinkuljettajan tulee harkita nosturin kapasiteetin alentamista, mikäli nosto tapahtuu tukijalkojen alapuolelle. Jos kuormausnosturin kuormamomentti on yli 25 tonnimetriä ja se on tarkoitettu pääasiassa muuhun käyttöön kuin ajoneuvon kuormaamiseen, sen kuljettajalla tulee olla asianmukainen ammattitutkinto tai sen soveltuva osa Maansiirtokoneet, kurottajat ja traktori nostokoneena Jos riippuvan taakan nostossa käytetään maansiirtokonetta, tulee seuraavat toimenpiteet ottaa huomioon: On käytettävä sertifioituja nostovälineitä Taakan ripustuskohta on merkitty nostokoneessa ja se on hyväksytty valmistajan toimesta tai merkitty SWL/WLL -tunnuksella Jos siinä on kauha tai hydrauliikkavasara, pitää se ottaa pois, ja taakka ripustaa koukkuun. Koneenkuljettaja on vastuussa siitä, että laitteen toimittajan ohjeita noudatetaan. Nostotyökalun kiinnittämisessä taakkaan/koneeseen pitää olla pätevä alan mies. Koneet, joiden suurin työkuormitus on vähintään 1000 kg tai joiden tukimomentti on vähintään Nm pitää varustaa laitteilla, jotka varoittavat kuljettajaa ja estävät taakkaa kallistumista vaarallisesti ylikuormituksen yhteydessä, joko silloin kun suurin työkuormitus ylittyy tai koska tukimomentti ylittyy tämän kuormituksen seurauksena. Maansiirtokone, teleskooppitrukki ja traktori, jota käytetään nostossa, on myös varustettava letkurikkoventtiileillä. Kurottajalla ei saa ajaa riippuvan taakan kanssa koneen kaatumisvaaran vuoksi. Jos kurottajan kuormamomentti on yli 25 tonnimetriä, sen kuljettajalla tulee olla asianmukainen ammattitutkinto tai sen soveltuva osa Helikopterin käyttö nostotöissä Mikäli käytetään helikopteria riippuvan taakan nostamiseen, pitää tehdä nostosuunnitelma, jolla varmistetaan, että nosto-operaatio toteutetaan turvallisesti. Helikopterin miehistö osallistuu suunnitelman läpikäymiseen. 8 (18)

9 4.6. Vinssit ja taljat Mikäli nostolaitteena käytetään taljaa tms., on kiinnityskohta tarkastettava ja käyttöä valvottava. Jos asennus- tai purkutyössä käytetään taljaa, tulee varmistaa, että väkipyörässä ei ole kuormaa kun nostolaite on liikkeessä Nostoapuvälineet Nostoapuvälineitä ovat osat tai laitteet, joita ei ole pysyvästi kiinnitetty nostokoneeseen ja jotka on sijoitettu koneen ja kuorman väliin tai kuormaan, jotta siihen voidaan tarttua. Itse tehtyjä nostoapuvälineitä ei saa käyttää ilman virallisia hyväksyttämismenetelmiä ja CE-merkintää. Nostoapuvälineestä tulee aina löytyä: CE-merkintä Tiedot suurimmasta sallitusta kuormasta Tiedot valmistajasta Tiedot raaka-aineesta, jos tätä tietoa tarvitaan yhteensopivuutta varten Valmistuspäivämäärä, jos tämä vaikuttaa tuotteen käyttöikään Tarkastusmerkintä, jos tuote on yli vuoden ikäinen. Viallista tai tarkastamatonta nostoapuvälinettä ei saa käyttää. Esim. tynnyrinpuolikas, jossa on nostoreiät, on laiton työmaa-alueella, vaikka se olisi kehikon sisällä. Taakan kiinnittäjän on tarkastettava nostoapuvälineen kunto aina ennen nostoa. Mitä suurempi on nostoapuvälineen haarojen kaltevuuskulma, sitä pienemmän kuorman nostoapuväline sallii. Nostoapuväline kestää siis eniten silloin, kun sillä nostetaan pystysuoraan. Kuormitustaulukot selvittävät asiaa. Nostotöihin osallistuvien henkilöiden on tunnettava niiden käyttö. Suurin sallittu kaltevuuskulma (nostoapuvälineen haaran ja pystysuoran välinen kulma) on 60 astetta Tarkastus Nostoapuvälineiden määräaikaistarkastus on tehtävä vuoden välein. Tarkastusväliä on lyhennettävä, jos työvälineen käyttö tai käyttöolosuhteet ovat työvälineen toimintakuntoa erityisesti rasittavat tai jos turvallisen toimintakunnon varmistamiselle on muu erityisen tärkeä syy. Nostoapuväline on tarpeellisessa laajuudessa tarkastettava myös silloin, kun sen käytössä on tapahtunut sen rakenteen turvallisuuteen vaikuttanut onnetto- 9 (18)

10 muus tai vakava vaaratilanne tai kun se on ollut alttiina turvallisuutta heikentäville poikkeuksellisille olosuhteille. Tarkastus voidaan merkitä joko tarkastusvärillä, tuotteeseen kiinnitetyllä tarkastustarralapulla tai merkitsemällä tarkastus tuotteen tunnistelappuun tai blommiin. 5. Erikoisnostot 5.1. Erikoisnostojen suunnittelu Kaikki erikoisnostot on suunniteltava kirjallisesti. Erikoisnostoiksi luokitellaan kaikki tavanomaisesta poikkeavat sekä korkean riskin nostot. Erikoisnostoja ovat mm. seuraavat: raskas nosto yhteisnosto katvenosto hankalan mallisen kappaleen nosto elementin kääntäminen nosto ahtaassa paikassa helikopterin käyttö nostotöissä Erikoisnostoissa merkinantaja ja taakan kiinnittäjä ei voi olla sama henkilö. Tavanomaisista poikkeavissa katvenostossa tulee lähtökohtaisesti olla vähintään kaksi henkilöä (merkinantaja ja taakan kiinnittäjä), jotka näkevät taakan ja toisensa ja joilla on radiopuhelinyhteys nosturinkuljettajaan. Mahdollinen nosturiin asennettava kamera on apuväline eikä korvaa täten edellä mainittuja henkilöitä Henkilönostot nosturiin kiinnitettävällä nostokorilla Henkilöiden nostaminen on sallittua vain siihen tarkoitukseen valmistetulla nostolaitteella. Nostolaitetta käytettäessä 1. estetään asianmukaisin laittein mahdollinen henkilönostokorin tai telinesillan putoamisvaara. 2. estetään henkilönostokorissa olevien vahingoittumisen, puristuksiin tai loukkuun jäämisen vaara. 3. varmistetaan laitteen vikaantumisesta tai muusta syystä henkilönostokoriin tai telinesillalle jääneiden turvallisuus sekä mahdollistetaan heidän poispääsynsä. Nosturiin kiinnitettävässä henkilönostokorissa työntekijän on käytettävä henkilökohtaisia putoamissuojaimia. Nämä eivät korvaa erillistä nostokorin turvavaijeria ja tarrainta, jota on aina käytettävä, kun henkilöitä on korin kyydissä. 10 (18)

11 Henkilönostokorin käytön edellytyksenä on, että meneillään olevaa tehtävää ei ole käytännössä mahdollista suorittaa muulla hyväksytyllä henkilöiden nostamiseen tarkoitetuilla laitteella tai että nosturin koria pidetään turvallisempana vaihtoehtona. Nosturia ja koria voidaan käyttää pelastustilanteissa, vaikka työturvallisuusvirastosta ei olisikaan osoittaa hyväksyntää, jos tätä pidetään turvallisimpana ja nopeimpana keinona kuljettaa loukkaantuneita henkilöitä. 6. Pätevyydet ja vastuut Työmaan johdon tulee varmistua siitä, että kaikki, jotka osallistuvat nostotöihin tai nostovälineiden huoltoon, ovat ammattitaitoista ja pätevää sekä tarpeeksi koulutettua suorittamaan tehtävät. Tämä pätevyys voidaan osoittaa työkokemuksella tai koulutuksella. Esim. Skanskan Perehtynyt nostaja -koulutus antaa riittävät pätevyydet perusnostojen suorittamiseen, mutta ei kata erikoisnostoja, huoltoa tai tarkastuksia. Nostotyöhön nimetyt henkilöt voivat toimia työmaalla muissakin tehtävissä tämän tehtävän lisäksi, eikä henkilöiden tarvitse olla Skanskan työntekijöitä. Työmaan johdolla on työnantajapuolen vastuu omista ja vuokratuista nosturinkuljettajista. Johto palkkaa nostolaitteen kuljettajan ja valitsee nostotyönjohtajan kuhunkin nostotyöhön Työmaan johto Vastaa työmaakohteiden rutiinitöiden ja nostotöiden ylläpidosta sekä dokumentoinnista. Määrittelee ja perehdyttää jokaisen nostotöihin osallistuvan henkilön. Palkkaa omat tai vuokratut nosturinkuljettajat ja on vastuussa heistä. Huolehtii, että aliurakoitsijat, jotka ovat mukana nostotöissä, tuntevat ja noudattavat viranomaisten ja Skanskan nostotöihin liittyviä määräyksiä ja käytäntöjä. Huolehtii, että nostotöihin osallistuvat ovat täysi-ikäisiä Nostotyönjohtaja Nostotyönjohtaja johtaa ja vastaa oman vastuualueensa sisällä kaikista nosturilla tehtävistä toimenpiteistä ja päättää myös mm. siitä, kuka voi toimia merkinantajana ja lastin kiinnittäjänä. Nostotyönjohtaja varmistaa mm., että: Nostoalue on asianmukaisesti eristetty ja niistä on varoitettu 11 (18)

12 Käytetään oikeita ja hyväksyttyjä nostovälineitä valmistajan ohjeiden mukaisesti Taakka on oikein kiinnitetty Kaikki nostoon osallistuvat voivat kommunikoida toistensa kanssa Kaikki ne kapasiteetit ja rajoitukset, joita laitteille ja välineille on asetettu, otetaan huomioon Nosto-operaatioon liittyviä määräyksiä noudatetaan Varmistaa nostotöiden suunnittelun Tiedonkulku on riittävä ja selkeä eri vuorojen välillä Nostotöihin osallistuvat työntekijät ovat päteviä Varmistaa, että nosturinkuljettajat ovat saaneet konekohtaista koulutuksen Vuokratut nosturit noudattavat Skanskan määräyksiä Rutiininomaisissa nostoissa nosturinkuljettaja voi toimia nostotyönjohtajana Nosturinkuljettaja Toimii ohjeiden ja merkinantajan merkkien mukaisesti ja noudattaa pysäytyskäskyä huolimatta siitä kuka sen antaa. Pysäyttää noston, jos turvallisuus on uhattuna. Nostoa ei saa jatkaa ennen kuin tilanne on tarkastettu ja korjattu. Ei poistu koskaan kuljettajanpaikalta, jos taakka riippuu koukussa. Ei saa osallistua nostoihin, jos ei tunne itseään fyysisesti tai psyykkisesti kykeneväksi. Ei saa tehdä muita asioita nosturin kuljettamisen aikana, kuten puhua matkapuhelimeen. Kuljettajan täytyy olla pätevä kuljettamaan kyseessä olevaa nosturia ja varmistuttava siitä, että tarvittavat asiakirjat ovat paikallaan rakennustyömaalla (käyttöohjeet, käyttötodistukset/tarkastusraportit jne.) Taakan kiinnittäjä Taakan kiinnittäjä voi toimia myös merkinantajana tai päinvastoin, kun tämä sopii tarkoitukseen ja kun nosturinkuljettajalla on suora näkyvyys taakkaan ja sen laskemisalustalle koko nostotyön ajan. Taakan kiinnittäjän tulee olla riittävän pätevä henkilö suorittamaan työ, esim. Perehtynyt nostaja -kurssin käynyt henkilö. Taakan kiinnittäjä osallistuu yksittäisten nostojen suunnitteluun. Valitsee taakalle sopivan nostovälineen valmistajan ohjeiden mukaisesti sekä hoitaa näiden etukäteis- ja jälkitarkastuksen. Huolehtii, että taakka ja sen alusta on kiinnitetty ennen noston suorittamista. Kiinnittää/poistaa nostoapuvälineet taakasta sekä nostolaitteen koukusta tai nosto-välineestä. Ilmoittaa merkinantajalle, kun taakka on valmis nostoon ja kun koukku on vapaa suoritetun noston jälkeen. 12 (18)

13 Taakan kiinnittäjän tulee kiinnittää huomiota ennen nostoa siihen, että taakka on irrotettu tai irrallaan alustalta. Jos lasti on jäänyt kiinni, esimerkiksi jäätynyt alustaan, tulee nostotoimenpide pysäyttää Merkinantaja Merkinantajan tulee olla riittävän pätevä henkilö suorittamaan työ. Esim. Perehtynyt nostaja -koulutuksen käynyt henkilö, joka osaa aukottomasti viralliset nostonohjauksen käsimerkit ja radiopuhelimen käytön. Merkinantaja osallistuu yksittäisten nostojen suunnitteluun selvittää nostoreitin ja huolehtii välttämättömästä alueen eristämisestä, jotta asiattomilta evätään pääsy nostopaikalle varmistuu siitä, että taakan kiinnittäjä ja muu henkilökunta on turvallisella alueella antaa taakan nostamisen ja laskemisen yhteydessä aloitusmerkin, jolla johdetaan nosto turvallisesti on näkö- tai radiopuhelinyhteydessä nosturinkuljettajaan ja kiinnittäjään noston alussa ja lopussa kommunikoi standardikäskyjen ja standardisoitujen käsimerkkien mukaisesti. Mikäli käytetään radiopuhelinyhteyttä, on se testattava aina ennen noston aloitusta. Merkinantaja vastaa siitä, että noston joka vaiheessa kommunikaatio operaatioon osallistuvien henkilöiden välillä toimii ja kaikki tietävät, kuka toimii merkinantajana. Nosturinkuljettajan tulee toimia vain kussakin nostossa vain tietyn merkinantajan signaalien mukaisesti. Hätäpysäytysmerkin voivat antaa myös muut työntekijät. Kaikki komennot on puhuttava selkeästi ja rauhallisesti väärinkäsitysten välttämiseksi. Tarvittaessa on käytettävä tuki- tai varmennuskommunikaatiota noston yhteydessä. Tällä tarkoitetaan sitä, että merkinantaja antaa halutun nosturiliikkeen merkin ja että käskyt varmistaa nosturin kuljettaja. Siinä tapauksessa, että taakka pitää vetää tai työntää paikalle manuaalisesti, tulee merkinantajan seisoa taakan vieressä tai niin lähellä taakkaa, että hän voi turvallisesti ohjata nostoa ja siinä yhteydessä varmistaa muille nostoon osallistuville henkilöille turvalliset olosuhteet. Aina kun mahdollista, merkinantajan tulee asettautua niin, että hän voi antaa manuaalisen pysäytyssignaalin mahdollisen radiopuhelinkatkon aikana. 13 (18)

14 7. Nostotapahtuma 7.1. Perusperiaatteet Kaikki nostotoimenpiteet tulee suorittaa turvallisella tavalla. Nostoja ei saa suorittaa henkilöiden yli. Nostoalue on rajattava joko kulkuesteellä tai kulunvalvonnalla. Nostotöitä saa suorittaa vain nostovälineisiin ja nostotöihin perehtynyt henkilö. Nostotyö on pysäytettävä, jos turvallisuus noston yhteydessä on uhattuna, esim. jos merkinanto on epäselvä tai jos ilmenee kommunikaatiokatkoksia. Nostoissa tulee olla aina lähistöllä vähintään kaksi henkilöä, jotka voivat varoittaa tarvittaessa. Kaikille nostoon osallistuville on turvattava vapaat poistumistiet operaation kaikissa vaiheissa. Merkinantajan ja taakan kiinnittäjän on seisottava turvallisella alueella nosturin ja taakan liikkeisiin nähden. Nostureita saa käyttää ainoastaan nostamiseen. Taakan vetäminen tai työntäminen on kielletty. Vain nosturinkuljettajalla on lupa sallia pääsy liikkuvaan nosturiin Taakan sitominen Nostoapuväline kestää eniten silloin, kun sillä nostetaan pystysuoraan. Nostettavan taakan maksimipaino vähenee 60 asteen nostossa 30% nostoapuvälineen taulukkoarvosta. Kiristävässä nostossa sallittu maksimipaino vähenee edelleen 20%. Tavanomaisesta poikkeavasta sekä korkean riskin nostosta on tehtävä nostotyösuunnitelma. Ennen nostoa on tarkastettava nostovälineiden kunto ja sopivuus nostettavalle taakalle ja sen painolle (esim. ei kangasliinoja terävien kappaleiden nostamiseen). Tarvittaessa käytetään kulmasuojia tai tukipuita. Viallista nostovälinettä ei saa käyttää. Nostovälineessä ilmoitettua maksimikuormaa ei saa ylittää. Nostoapuvälineet on kiinnitettävä taakkaan kaikista suunnitelluista nostopisteistä. Ennen nostoa on varmistettava, että taakka on tasapainossa. Tarvittaessa suoritetaan koenosto. Tuulen ja nosturin liikkeiden vaikutus taakan käyttäytymiseen on huomioitava. 14 (18)

15 PUUTAVARA Koukku ketjun ympärille, ketju kiristyy nostossa. Riittävät aluspuut. Suora laskualusta. Varo koukun virheellistä rasitusta. LEVYNIPUT Nostoliinat ja kulmasuojat Kiristä liinat ennen nostoa. Nosta kuljetusalustalla. TERÄSPALKIT Nostokorvakkeet Älä nosta liinoilla. a > b IRTOTAVARA Käytä nostohäkkiä, -astiaa tai - verkkoa. Kiinnitä jokaisesta nostopisteestä. 15 (18)

16 HARJATERÄKSET Ympärisidonta Pitkille tukipalkki. Ei saa nostaa sidonta-langoista! BETONIELEMENTIT Varmista nostoapuvälineiden kestävyys. Tarkasta elementti ennen nostoa. ONTELOLAATAT Nosto nostopuomilla. Muista varmistusketjut. Tarkasta uran kunto ja saksen istuvuus. KAASUPULLOT Kiinnitettynä nostokehikkoon tai hitsauskärryyn. Ei häkissä. Nestemäiset tuotteet on nostettava suljetuissa säiliöissä, jotka on tarkoitettu niiden nostamiseen tai siirtämiseen. 16 (18)

17 1.3 Noston ohjaus Nosturinkuljettajan ja alamiehen välisen yhteistyön on oltava sujuvaa ja jatkuvaa. Komentojen on oltava selkeitä ja yksiselitteisiä. Komennot voidaan antaa käsimerkein tai radiopuhelimella Käsimerkit Kuvassa on esitetty noston ohjaukseen tarkoitettuja käsimerkkejä. Tärkeää on, että käsimerkit ovat työmaalla yhteisesti sovitut eikä samalle nosturinkuljettajalle anneta erilaisia merkkejä. 17 (18)

18 Autonosturilla nostetaan/lasketaan sekä koukkua että puomia. Puomin liikkeiden ohjauksessa käytetään käsimerkkinä peukalo ylös peukalo alas Ohjaus radiopuhelimella Paina tangenttia, varmista yhteys esim. kutsumalla kuljettaa nimeltä. Pidä tangentti pohjassa niin kauan, että jokainen sana kuuluu kokonaan. Varmista oikea ja vasen tai käytä muita suuntaa osoittavia määreitä (metsään päin, tielle päin) Anna ennakoivia ohjeita, sillä taakan liike ei pysähdy yhtäkkiä. Kerro myös, mihin taakan on tarkoitus päätyä. Muista kohteliaat käytöstavat! Kohteliasta on myös pitää kuljettaja ajan tasalla päivän aikatauluista. 18 (18)

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 ULTRALIFT TP Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 Valmistaja: Maahantuoja: Eclipse Magnetics Ltd. Units 1-4 Vulcan Rd Sheffield S9 1EW England OY

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Takeina turvallisuus ja. järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA. Nostetta korkeuksiin. Nostamisen ammattilaiset

Takeina turvallisuus ja. järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA. Nostetta korkeuksiin. Nostamisen ammattilaiset Takeina turvallisuus ja järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA 1982 Nostetta korkeuksiin Nostamisen ammattilaiset 1 Nykyaikainen kalusto ja ammattitaitoinen henkilökunta. Takeina turvallisuus ja järkkymätön

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Työturvallisuus. Vuonna Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme

Työturvallisuus. Vuonna Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme Työturvallisuus Vuonna 2020 Ajatuksia, mietteitä ja parannusehdotuksia joilla voimme parantaa työturvallisuutta rakennusalan yhteisillä työmaillamme Kuolemaan johtaneet työtapaturmat vuonna 2014 Työpaikkakuolemat

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

TAKI kiinnitysjärjestelmä

TAKI kiinnitysjärjestelmä Alkuperäiset ohjeet 1 KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS... 3 2 KUORMANKESTÄVYYS... 4 3 KIINNIKKEEN KIINNITTÄMINEN KISKOON... 4 4 TAKI KIINNITYSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ... 5 5 KUNNOSSAPITO JA TARKASTUKSET... 7 2 1 Kuvaus

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 11. huhtikuuta 2002 PE 301.518/Kompr.tark. 4-5 KOMPROMISSITARKISTUKSET 4-5 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Rakennusaineteollisuus TOT 25/01. Nosturinkuljettaja jäi alas pudonneen ontelolaattanipun alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Nosturinkuljettaja

Rakennusaineteollisuus TOT 25/01. Nosturinkuljettaja jäi alas pudonneen ontelolaattanipun alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Nosturinkuljettaja TOT-RAPORTTI 25/01 Nosturinkuljettaja jäi alas pudonneen ontelolaattanipun alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Nosturinkuljettaja oli lastaamassa radio-ohjatulla siltanosturilla polystyreenillä

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 16. tammikuuta 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSITARKISTUKSET 1-3 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 793. Valtioneuvoston päätös. henkilönostoista nosturilla ja haarukkatrukilla. Annettu Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 793. Valtioneuvoston päätös. henkilönostoista nosturilla ja haarukkatrukilla. Annettu Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä heinäkuuta 1999 N:o 793 796 SISÄLLYS N:o Sivu 793 Valtioneuvoston päätös henkilönostoista nosturilla ja haarukkatrukilla... 1789 794 Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Käyttö ja velvollisuudet

Käyttö ja velvollisuudet Käyttötarkoitus Käyttötarkoitus Kohderyhmä Scanian päällirakennetiedot on pääosin tarkoitettu päällirakentajille ja ne koskevat kaikkia Scanian kuorma-autoalustoihin ja valmiisiin kuorma-autoihin tehtyjä

Lisätiedot

AIKATAULU. Päivämäärä

AIKATAULU. Päivämäärä VALTIONEUVOSTON ASETUS 558/2012 maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennusja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta harjoittavien hyväksymisestä AIKATAULU ASETUS

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT

ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT Kapasiteetti 20 000 kg:aan asti SILTANOSTURIT - Radan päällä kulkevat - Riippuvarakenteiset PUKKINOSTURIT I-PALKKISET KÄÄNTÖ- PUOMINOSTURIT NOSTOPUOMIT HUOLTO ERIKKILA Hyvässä

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Helsinki 10. 11.12.2015 Aiheita Vastuista: lähetys, vastaanotto, koulutus STUKin uusi opas turvajärjestelyistä

Lisätiedot

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen, Saksa Sähköposti: info@kernsohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Kotisivu: www.kern-sohn.com Punnituslevyn käyttöohje ( 300 kg) KERN KFP_V20

Lisätiedot

VUOTTA SUOMESSA. Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija.

VUOTTA SUOMESSA. Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija. 30 1987 2017 VUOTTA SUOMESSA Yksi kone, monta tapaa työskennellä säästää aikaa ja tarkoittaa katetta urakoitsijalle. Suomalainen konealan asiantuntija. Monikäyttöiset tela-alustaiset kaivukoneet 6MCR 8MCR

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset

Lisätiedot

Jukka Pietilä 2013-06-19

Jukka Pietilä 2013-06-19 1 Jukka Pietilä 2013-06-19 LAITEMELUDIREKTIIVI 1. Yleistä Ns. laitemeludirektiivi saatettiin Suomessa voimaan asetuksella no. 621/01 Ulkona käytettävien laitteiden melupäästöstä. Asetus koskee vain niitä

Lisätiedot

Hiab XS 422 Kapasiteettiluokka 34 41 tm

Hiab XS 422 Kapasiteettiluokka 34 41 tm Hiab XS 422 Kapasiteettiluokka 34 41 tm Tuote-esite Lisää ulottuvuutta Hiab XS 422 Kapasiteettiluokka 34 41 tm Hiab XS 422 Hiabin XS 422 on luokkansa suorituskykyisin nosturi, jossa yhdistyy voima ja

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

Parhaat käytännöt työvälineasioissa

Parhaat käytännöt työvälineasioissa Jussi Aarnivuo, ABB Oy Turvallisuusmessut 9.9.2010, Tampere Parhaat käytännöt työvälineasioissa September 3, 2010 Slide 1 Parhaat käytännöt työvälineasioissa ABB Suomessa Työturvallisuuslaki taustalla

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (Käännös) Nostopöytä Tyyppi , , ,2

KÄYTTÖOHJE (Käännös) Nostopöytä Tyyppi , , ,2 1. Käyttäjäryhmät Tehtävät Käyttäjä Käyttö, silmämääräinen tarkastus Ammattihenkilöt KÄYTTÖOHJE (Käännös) Nostopöytä Tyyppi 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 FI Pätevyys Käyttöohjeen mukainen ohjeistus; pätevä

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

Elementtiasentaja putosi 5 metriä teräspalkin pudottua nostokorin päälle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Elementtiasentaja putosi 5 metriä teräspalkin pudottua nostokorin päälle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Elementtiasentaja putosi 5 metriä teräspalkin pudottua nostokorin päälle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 1/07 Tapahtumakuvaus Rakennustyömaalla oltiin pystyttämässä rakennuksen metallirunkoa. Ajoneuvonosturilla

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

N:o 12 167 TAVARATODISTUS

N:o 12 167 TAVARATODISTUS N:o 12 167 TAVARATODISTUS 1. Viejä (nimi, täydellinen osoite, maa) EUR.1 N:o A 000.000 Lukekaa kääntöpuolella olevat huomautukset ennen lomakkeen täyttämistä 2. Todistus, jota käytetään etuuskohteluun

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Kiinnitettävä pyöräsarja B

Kiinnitettävä pyöräsarja B 01/2011 lkuperäinen käyttöohje 999285511 fi Säilyttäkää käyttöohje Kiinnitettävä pyöräsarja B Tuotenro.: 586168000 vuosimallista 2008 lähtien Tuotekuvaus Tuotteen kuvaus Kiinnitettävällä pyöräsarjalla

Lisätiedot

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014 Lentokelpoisuustarkastuksen tekeminen Jukka Parviainen Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. LENTOKELPOISUUSTARKASTUKSEEN VALMISTAUTUMINEN (EASA ilma-alukset)

Lisätiedot

AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE

AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE AP-SUURMUOTTI Korotus Mantokasettimuoteilla haluttuun korkeuteen Turvaketju Telinekannatin Sähköohjauskeskus Tikkaat Säilytyskotelo kierrekiristintangoille muttereille Myrskyketju

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus LUONNOS 29.8.2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kaivosten nostolaitoksista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kaivoslain (621/2011) 134

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Nostoapuvälineet ja putoamissuojaimet Pumppaamot

Nostoapuvälineet ja putoamissuojaimet Pumppaamot Nostoapuvälineet ja putoamissuojaimet Pumppaamot Haponkestävät pumppukettingit HAPONKESTÄVÄ Työkuorma 200 12 000 kg. pewagin PCWI-pumppukettinkejä voidaan käyttää uppopumppujen ja suodattimien nostoon

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA

HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA Lähde: Groupement des associations meunieres des pays de la C.E.E. (G.A.M.), 2.6.1998 (Käännös englannin kielestä, Kauppamyllyjen Yhdistyksen hallituksen hyväksymä)

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly PÄÄDYN KOKOAMINEN Kiristysmomentti, ruuviliitos Ruuvi M0 8.8 Maks. kiristysmomentti 7 Nm Ruuviliitoksiin on käytettävä lukitusmuttereita M0 luokka 8 Taptite M6 Maks.

Lisätiedot

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ 110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ Tällä ohjeella määritetään ulkopuolisille toimijoille erilaisten kaavoitus- ja rakentamishankkeiden yhteydessä Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV)

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Orsien käytönrajat paljaille ja päällystetyille avojohdoille EN 50341, EN 50423. Johtokulma

Orsien käytönrajat paljaille ja päällystetyille avojohdoille EN 50341, EN 50423. Johtokulma Orsien käytönrajat paljaille ja päällystetyille avojohdoille EN 50341, EN 50423 40 50 60 70 80 90 100 110 03 Sisällysluettelo Orsien käytönrajat perusteet...04 20 kv paljaan avojohdon orret SH66 (seuraava

Lisätiedot

Snappy Ladder 300 askelmatikas nousulla

Snappy Ladder 300 askelmatikas nousulla Snappy Ladder 300 askelmatikas nousulla NIMIKE: SNAPPY LADDER 300 EN 1004 3 4/4 XXCD CEN-nimike tälle ohjeelle EN 1298 IM en Rev-00 Tämä kokoamisohje on suunniteltu toimimaan vaihe-vaiheelta ohjeena varmistamaan

Lisätiedot

ERGOLATOR. Henkilökohtainen nostoapulaite. 15 200 kg. ERGOLATOR erilaisten rullien käsittelyyn

ERGOLATOR. Henkilökohtainen nostoapulaite. 15 200 kg. ERGOLATOR erilaisten rullien käsittelyyn Henkilökohtainen nostoapulaite 5 00 kg ERGOLATOR erilaisten rullien käsittelyyn Henkilökohtainen nostoapulaite Jokaiselle oikea työskentelykorkeus ei turhaa kumartelua tai kurottamista. Portaaton nostonopeus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA KIINTEISTÖNHOITO 11 Ajoneuvojen, koneiden, veneiden

Lisätiedot

N:o 526 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ

N:o 526 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ 1644 N:o 526 11 000-11 099 11 100-11 107 LIITE B OSA II LUOKKIEN 1-9 VAARALLISTEN AINEIDEN KULEJTUKSIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA TÄYDENTÄVÄT TAI KORJAAVAT OSAN I MÄÄRÄYKSIÄ Yleistä LUOKKA 1. RÄJÄHTEET

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) Kaksisuuntainen sälekaihdin asennus a) Kaihdin on pakattu paperinauhoilla nippuun. Nämä nauhat voidaan poistaa, kun narukiinnikkeet on

Lisätiedot

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3

Lisätiedot

Teräsköysiraksit WWW.ERLATEK.FI

Teräsköysiraksit WWW.ERLATEK.FI Teräsköysiraksit 128 WWW.ERLATEK.FI Teräsköysiraksit ja -päätteet Tyträyhtiömme VM-Vaijeri Oy valmistaa teräsköysirakseja SFS-EN13414-1 mukaisesti, käyttäen teräsköysiin suunniteltua standardia SFS-EN13411-3

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

PERA HANKE. PERA turvallisuusjohtamisen tietojärjestelmä osaksi pelastuslaitosten päivittäistä turvallisuustoimintaa

PERA HANKE. PERA turvallisuusjohtamisen tietojärjestelmä osaksi pelastuslaitosten päivittäistä turvallisuustoimintaa PERA HANKE PERA turvallisuusjohtamisen tietojärjestelmä osaksi pelastuslaitosten päivittäistä turvallisuustoimintaa 1.6.2014-31.8.2015 PERA II jatkohanke 1.9.2015-30.4.2016 10.5.2016 1 HANKKEEN TAVOITTEET

Lisätiedot

Suojakaide ja kaidetarvikkeet

Suojakaide ja kaidetarvikkeet Suojakaide ja kaidetarvikkeet TURVALLISEN KÄSITTELYN JA ASENNUKSEN SUOSITUKSET TYÖMAALLE Sisältö: 1. Yleistä 2. Toimituksen vastaanotto ja tarkastus 3. Kuorman purkaminen ja siirrot 4. Varastointi 5. Kaiteiden

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015.

Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015. Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ TALVIHOITOTÖIDEN HANKINTA Tilaaja Kouvolan kaupunki /Tekninen tuotanto Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015.

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajankohtaista tuulivoimasta yksikönpäällikkö Juha Nurmi 2012 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. 1 Sisältö Tuulivoimalat, ilmailulaki laki ja lentoestelupa Tuulivoimaloiden rakentaminen ja korkeustarpeet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

PLATINUM LUOKKA 10 LAADUKKAAT TUOTTEET TURVALLISEEN NOSTAMISEEN

PLATINUM LUOKKA 10 LAADUKKAAT TUOTTEET TURVALLISEEN NOSTAMISEEN PTINUM UOKK 10 UKKT TUOTTT TURVISN NOSTMISN rosby Platinum luokka 10 Koukkuihin ja liminator-nostorenkaisiin on taottu merkit, joiden avulla on helppo tarkistaa mahdolliset muodonmuutokset ja sallittu

Lisätiedot

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu 3.-4.3.2012 Onko ilma-alus ELA1 vai Liite II ilma-alus? Huom: ELA1 ilma-alus on aina EASA ilma-alus 2 ELA1-ilma-alus tarkoittaa seuraavia eurooppalaisia

Lisätiedot

POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET

POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET Oulu 31.10.2007 Muutettu 30.11.2011 Insinööritoimisto Ponvia Oy Taka-Lyötyn katu 4, 90140 OULU Puh. 0207419900, fax 0207419909 Liikennevirasto 2 Poijujen

Lisätiedot

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje SISÄLTÖ 01 Biopuhdistaja 4 - ominaisuudet 02 Turvallisuus 03 Toimintaperiaate 04 Mitä tarvitset asennuksessa

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Yleiset ohjeet, vakiorakenne LQGB

Yleiset ohjeet, vakiorakenne LQGB Toimitus LQGB-koneen toimitusvaihtoedot ovat seuraavat: n Yhtenä toimitusyksikkönä, ts. kokoonpantuna yhdeksi lohkoksi. n Yhtenä toimitusyksikkönä, ts. kone kokoonpantuna ja asennettuna palkkialustalle.

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET 2017 1 Hälytystenvastaanottokeskuksien vaatimukset Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 MENETTELY... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 3 4 YLEISET VAATIMUKSET... 3 5 ARVIOINTIKRITEERIT...

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

301.4C. Minikaivukone

301.4C. Minikaivukone 301.4C Minikaivukone Moottori Nettoteho 13,2 kw 17,7 hp Paino Työpaino turvakaaren kanssa 1 380 kg 3 042 lb Työpaino ohjaamon kanssa 1 470 kg 3 241 lb Monipuolisuus Helppo kuljettaa ja käyttää erilaisilla

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

Hiab Loglift 105S Kapasiteetti 10 tm

Hiab Loglift 105S Kapasiteetti 10 tm Hiab Loglift 105S Kapasiteetti 10 tm Tuote-esite Luotettava ja hyväksi todettu puutavaranos turi Hiab Loglift 105S 105S - pettämätöntä tehoa päivästä toiseen Hiabin Loglift 105S -nosturissa tarkkuus ja

Lisätiedot

Press Brake Productivity -pikaopas

Press Brake Productivity -pikaopas Kuinka aloitat Press Brake Productivity -pikaopas Kiitos, että olet ostanut Wilan valmistaman laatutuotteen Wila on valmistanut jo yli 80 vuotta työkalunpitimiä, työkaluja ja varusteita särmäyspuristimien

Lisätiedot