Nostotyöt. Versio (18) Sisäinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nostotyöt. Versio 1.0 1 (18) Sisäinen"

Transkriptio

1 Nostotyöt 1. Yleistä Määritelmät ja termit Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi Suunnittelu Maapohja ja muut alustat Työmaa-alue Nostolaitteet ja -välineet Torninosturi Kiskoilla kulkevat nosturit Nostureiden irrallisten osien säilytys ja tarkastus Ajoneuvonosturit Kuorma-autojen kuormausnosturi Maansiirtokoneet, kurottajat ja traktori nostokoneena Helikopterin käyttö nostotöissä Vinssit ja taljat Nostoapuvälineet Tarkastus Erikoisnostot Erikoisnostojen suunnittelu Henkilönostot nosturiin kiinnitettävällä nostokorilla Pätevyydet ja vastuut Työmaan johto Nostotyönjohtaja Nosturinkuljettaja Taakan kiinnittäjä Merkinantaja Nostotapahtuma Perusperiaatteet Taakan sitominen Noston ohjaus Käsimerkit Ohjaus radiopuhelimella Versio (18) Sisäinen

2 Nostotyöt -ohje kuvaa vähimmäisvaatimukset nostotöihin Skanskan työmailla. Ohjeen tavoitteena on varmistaa häiriötön, luotettava ja turvallinen tuotanto. 1. Yleistä Kaikkien, jotka suorittavat nostotöitä Skanskan projekteissa, on tunnettava tässä dokumentissa esitetyt asiat. Työmaan johto on vastuussa siitä, että lain ja Skanskan vaatimuksia noudatetaan ja että kaikki nostoon osallistuvat henkilöt ovat selvillä omasta roolistaan ja vastuustaan. 2. Määritelmät ja termit Katveajo Nostotyö, jossa nosturinkuljettajalla ei ole suoraa näkyvyyttä taakkaan tai laskeutumispaikkaan. Huomautus: nosturiin asennettavan kameran käyttö työmaalla ei täytä suoran näkyvyyden kriteeriä. Nostolaite Laite, jota käytetään taakan nostamiseen ja liikutteluun vaakasuorassa asennossa (esimerkiksi kaikenlaiset nosturit, vinssit ja taljat). Nostossa käytettävät työvälineet Monenlaiset säiliöt, laatikot, korit, kontit, kaasupullotelineet, kottikärryt, jätelavat ja vastaavat nostolenkeillä varustetut astiat. Eivät ole itsessään nostoapuvälineitä, eikä vaadi vuosittaista tarkastusta, mutta niiden kuntoa on seurattava säännöllisesti ja korvakkeet tarkastettava ennen jokaista nostoa. Nostoapuvälineet Nostoapuvälineellä tarkoitetaan komponenttia tai laitetta, jota ei ole pysyvästi kiinnitetty nostolaitteeseen ja jota käytetään nostolaitteen ja taakan välissä. Nostoapuväline voi olla myös kiinnitetty kuormaan, jotta siihen voidaan tarttua. Esim. nostoliinat, kettinkiraksit, nostoakselit yms. Nostoapuvälinetarkastus Asiantuntevan henkilön suorittama tarkastus, jolla varmistetaan nostoapuvälineen kunto vuosittain. Tästä todistuksena laitetaan tuotteeseen tarkastus merkintä ja tarkastus dokumentoidaan. Tämän lisäksi on jokaisen henkilön suoritettava visuaalinen tarkastus nostoapuvälineille ja nostossa käytettäville työvälineille ennen jokaista nostoa. 2 (18)

3 Maksimikuorma Maksimitaakka, jonka hihna, liina tai nostolaite on testattu kestämään normaalissa käytössä ja määrätyssä asennossa. Tätä ei saa ylittää missään tapauksessa! Yhteisnosto Nostossa käytetään useampaa nostolaitetta samanaikaisesti. Alueen eristäminen Työmaa-alueen välttämätön eristäminen tulee tehdä ennen nostotyön käynnistämistä, jotta estetään henkilöiden joutuminen riippuvan taakan alle. Nostoväline Käsittää kaikki nostoapuvälineet ja nostossa käytettävät työvälineet. Ohjausköysi Taakkaan sidottu köysi, jolla voidaan hallita taakkaa. Köyttä ei saa käyttää taakan tasapainottamiseen tmv. tarkoitukseen. Nosturinkuljettajan on aina hyväksyttävä ohjausköyden käyttö. Köyttä ei saa kiinnittää työntekijään, eikä sen vapaaseen päähän saa tehdä solmuja. 3. Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi 3.1. Suunnittelu Jokainen nostotyö on suunniteltava etukäteen, jotta voidaan varmistaa sen turvallinen toteuttaminen ja se, että kaikki ennalta arvattavat riskit on otettu huomioon. Suunnittelun suorittaa henkilö, jolla on siihen vaadittava pätevyys ja ammattitaito nostettavasta taakasta riippuen. Nostotyönjohtaja varmistaa nostotöiden suunnittelun ja suorittamisen eri alueilla ja arvioi turvallisuustekijät liittyen samanaikaisiin töihin. Kaikista erikoisnostoista on laadittava erillinen nostotyösuunnitelma. Toistuvissa tai rutiininomaisissa nostoissa tämän kaltainen suunnittelu on tarpeellista vain ensimmäisellä kerralla. Kaikki nostoon osallistuvat henkilöt osallistuvat nostotyösuunnitelman laadintaan. Tämä toimii samalla työntekijöiden opastuksena ko. työhön. Muussa tapauksessa on annettava erillinen työnopastus, jossa käydään turvallinen nostaminen läpi. Mikäli olosuhteet muuttuvat noston aikana on työ keskeytettävä ja työtä voidaan jatkaa vasta, kun nostotyösuunnitelma on päivitetty vastaamaan näitä olosuhteita. Nostojen suunnittelu kannattaa liittää osaksi tuotantoon kuuluvaa materiaalikäsittelyn suunnittelua, jonka tavoitteena on taloudellinen, joustava ja turvallinen 3 (18)

4 tuotteiden käsittely. Jo projektin suunnitteluvaiheessa on syytä huomioida tulevat nostotarpeet Maapohja ja muut alustat Maaperän kestävyys ja koostumus pitää selvittää suhteessa siihen, paljonko kukin nosturi painaa, paljonko se kuormittaa maaperää ja mitä maaperä kestää. Pitää olla osoitettavissa GEO/RAK-suunnittelijan vahvistus, että maaperä vastaa noston vaatimuksia ja olosuhteita. Nosturin tukijalkojen alla on käytettävä kuormaa jakavia levyjä. Tarvittaessa on käytettävä myös paalutusta yms. menetelmiä. Raskaiden ajoneuvonosturien ja paalutuskoneiden työtasojen suunnittelun tulee vastata väliaikaisten rakenteiden menettelytapaohjetta Työmaa-alue Ennen projektin käynnistämistä tulee suorittaa riskien arviointi siitä, miten materiaalin käsittely tapahtuu turvallisella ja tehokkaalla tavalla projektin edetessä. Työmaasuunnitelman on erityisesti keskityttävä ja otettava huomioon: Mihin tarpeeseen ja minkä tyyppistä nosto- ja kuljetusvälineitä tarvitaan. Kuormaus- ja purkualueiden tarve Työmaa-alueen kuormarajoitukset tiejärjestelmässä, laiturit, maanalaiset jne., joilla on merkitystä nostolaitteille ja kuljetuskalustolle tarkoitettuja hyväksyttyjä pystytyspaikkoja silmällä pitäen Kuljetustiet Erilaisten taakkojen, kuten kemikaalien, räjähteiden jne., sijoittaminen ja käsittely Kielletyt alueet 4. Nostolaitteet ja -välineet Nostolaitteita ja -välineitä koskevan käytön, huollon, säilytyksen ja kontrollin tulee vastata kulloisiakin viranomaisvaatimuksia, standardeja ja valmistajan käyttöohjeita. Ennen nostureiden pystyttämistä lähelle rakennuksia, teitä, rautateitä, lentokenttiä ja korkeajännitejohtoja pitää tehdä riskien arviointi nostureiden pystyttämistä ja käyttöä varten. Nosturit tulee pystyttää valmistajan ohjeiden mukaan. Mikäli samalla alueella operoi useita nostureita, joiden toimintasäteet leikkaavat toisiaan, on laadittava ohjeistus ja harkittava alueen rajaamista. Lisäksi samalla alueella operoivien nosturien kuljettajilla on oltava radiopuhelinyhteys keskenään. 4 (18)

5 Mikäli nosturiin kuuluu erityislaitteita, kuten vakuuminostin, magneetti, tarrain tms, tulee kuljettajalla olla todistus näiden laitteiden tuntemisesta. Ennen nosturin käyttöönottoa on varmistettava, että seuraavat tarkastukset on suoritettu: Tarkastus Kuka Milloin Pystytys Kuljettaja ja työnjohtaja tai TSV Työmaalle tultaessa ja jokaisen pystytyksen yhteydessä Päivittäinen Kuljettaja Päivittäin ennen töiden aloittamista Viikko TR-mittaajat ja kuljettaja TR-kierroksen yhteydessä yhdessä Valmistajan edellyttämät Kuljettaja 1-3kk välein, valmistajan ohjeiden mukaan Määräaikais Sertifioitu tarkastaja vuosittain, toninostureilla ensimmäisen 10 vuoden aikana 2-vuoden välein 10-vuotis Sertifioitu tarkastaja 10 vuoden välein käyttöönotosta Käyttöönotto Sertifioitu tarkastaja Uuden koneen käyttöönotettaessa. Suoritetaan vain kerran. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan on nosturille haettava lentoestelupa, mikäli jokin seuraavista kohdista täyttyy: 1) ulottuu yli 10 metriä maanpinnasta ja sijaitsee lentopaikan, kevytlentopaikan tai varalaskupaikan kiitotien ympärillä olevan suorakaiteen sisällä, jonka pitkät sivut ovat 500 metrin etäisyydellä kiitotien keskilinjasta ja lyhyet sivut metrin etäisyydellä kiitotien kynnyksistä ulospäin; 2) ulottuu yli 30 metriä maanpinnasta ja sijaitsee 1 kohdassa tarkoitetun alueen ulkopuolella mutta kuitenkin enintään 45 kilometrin etäisyydellä lentoaseman mittapisteestä; 3) ulottuu yli 30 metriä maanpinnasta ja sijaitsee 1 kohdassa tarkoitetun alueen ulkopuolelta, mutta kuitenkin enintään 10 kilometrin etäisyydellä varalaskupaikan tai muun lentopaikan kuin lentoaseman mittapisteestä; tai 4) ulottuu yli 60 metriä maanpinnasta ja sijaitsee 1 3 kohdassa tarkoitettujen alueiden ulkopuolella. Lentoesteen asettajan tulee hakea Liikenteen turvallisuusvirasto TraFilta lupa lentoesteen asettamiseen. Trafille toimitettavaan lupahakemukseen on liitettävä ilmaliikennepalvelujen tarjoajan eli Finavian lausunto esteestä. Lentoesteen ylläpitäjän on ilmoitettava estettä ja yhteystietojaan koskevat muutokset viipymättä Finavialle. 5 (18)

6 4.1. Torninosturi Torninostureiden pystytyksessä, käytössä ja testauksessa tulee noudattaa Skanska Rakennuskoneen tai muun toimittajan ohjetta. Asennuksen ja purkamisen tulee tapahtua valmistajan ohjeiden ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Alue pitää eristää ja muu toiminta tulee sovittaa nostotöiden olosuhteisiin. Nosturin sähköjen päälle- ja poiskytkemisen saa suorittaa vain henkilö, jolla on siihen riittävä sähköalan pätevyys. Jokaisen uudelle paikalle pystytyksen jälkeen tulee suorittaa asiantuntijan tekemä pystytystarkastus. Huom! Kiskojen lyhentäminen tai pidentäminen, kiskoilla kulkeville nostureille, on uudelle paikalle pystyttämistä. Torninostureilla tapahtuvat nostotyöt tulee pysäyttää kun tuuli- tai sääolosuhteet ovat riskialttiita. Kovalla ukkosella tai yli 15 m/s tuulella konetta ei saa käyttää. Joitakin kappaleita nostettaessa tuuliraja voi olla jopa alhaisempi riippuen kappaleen muodosta ja tuulenvastuksesta. Torninostureilla ja nostureilla tapahtuva yhteisnosto kelluvista aluksista ei ole sallittua. Muissa yhteisnostoissa noudatetaan asiaan kuuluvaa ohjeistusta Poistuttaessa ohjaamosta tulee pääkatkaisimen olla pois päältä ja lukittu. Torninosturin kuljettajalla tulee olla nosturikortti Kiskoilla kulkevat nosturit Kiskoilla kulkevat nosturit tulee kiinnittää kiskoihin ja niihin pitää olla sähköjohtoa varten kelalaite. Taakkaa siirrettäessä kiskoja pitkin tulee kuljettajalla olla näkyvyys kulkuradalle ja olla varmuus siitä, että siinä ei ole esteitä. Mikäli näin ei ole, tulee nosturinkuljettajan käyttää apunaan merkinantajaa radiopuhelinyhteyden välityksellä. Nosturia tulee ajaa siten, että puomi on kiskojen suuntaisesti. Kiskojen päässä on oltava nosturin liikkeen pysäyttävät liikevaimentimet eli stopparit. Kiskoilla ei saa varastoida tavaraa Nostureiden irrallisten osien säilytys ja tarkastus Kaikissa nostureissa tulee olla irrallisille varusteille, kuten nostoapuvälineille omat säilytyspaikat. 6 (18)

7 Irralliset osat ja työvälineet tulee suojata sääolosuhteilta ja muilta vahingollisilta tekijöiltä varastoinnin aikana. Käyttäjä on vastuussa varusteiden ja työkalujen viemisestä takaisin säilytyspaikkaan käytön jälkeen. Käyttäjän on tarkastettava irrallisesta työvälineistöstä oikea merkintä, mahdollinen ylikuormitus, kuluminen tai viat ennen ja jälkeen niiden käytön. Vialliset laitteet ja varusteet tule merkitä ja kerätä sovittuun paikkaan, joka on selkeästi merkitty ja osoitettu Ajoneuvonosturit Voimassa olevia säädöksiä ajoneuvonostureiden käytöstä tulee aina noudattaa. Liikkuvia nostureita ja tukijalkoja ei saa sijoittaa rummun, viemärinkannen tai epävakaan alustan päälle. Nosturin tukijalkojen tulee noston yhteydessä olla pystytetty tukilevyille, jotka on valittu maaperän kantokykyä ja nostotyötä silmällä pitäen. Kovalla ukkosella ja riskialttiissa tuuli- tai sääolosuhteissa pitää liikkuvilla nostureilla tehtävät työt keskeyttää. Ajoneuvonosturin, jonka nostokyky on yli 5 tonnia, sekä torninosturin kuljettajalla on oltava asianmukainen ammattitutkinto tai sen soveltuva osa Kuorma-autojen kuormausnosturi Mikäli nostinta käytetään asennustyössä, tulee varmistaa, että kyseinen nostin on tarkoitettu ja soveltuu ko. asennustyöhön. Yleensä tavaran nostamiseen tarkoitetuissa nostimissa on karkeammat liikkeet kuin asennusnostimiksi tarkoitetuissa. Annettuja ohjeita ja sääntöjä, jotka koskevat ajoneuvojen käyttöä nostotyössä, on noudatettava kaikissa tilanteissa. Kuorma-auton käyttö sallitaan vain varmistetulla ja tarkastetulla ajoneuvolla. Liikkuvia nostureita ja tukijalkoja ei saa sijoittaa rummun, viemärinkannen tai epävakaan alustan päälle. Nosturin tukijalkojen tulee noston yhteydessä olla pystytetty tukilevyille, jotka on valittu maaperän kantokykyä ja nostotyötä silmällä pitäen. Jos kuorma-autonosturin sijoituspaikalla on hyvä näkyvyys eikä ole siis kyseessä sokkoajo, voi ajoneuvon kuljettaja suorittaa nostotyön yksin toimimalla itse sekä kiinnittäjänä että merkinantajana. 7 (18)

8 Kuorma-auton kuormausnostimen kuljettajan, merkinantajan, kiinnittäjän ja muun henkilöstön tulee pysytellä turvallisella etäisyydellä taakasta sitä nostettaessa tai laskettaessa. Nosturinkuljettajan tulee harkita nosturin kapasiteetin alentamista, mikäli nosto tapahtuu tukijalkojen alapuolelle. Jos kuormausnosturin kuormamomentti on yli 25 tonnimetriä ja se on tarkoitettu pääasiassa muuhun käyttöön kuin ajoneuvon kuormaamiseen, sen kuljettajalla tulee olla asianmukainen ammattitutkinto tai sen soveltuva osa Maansiirtokoneet, kurottajat ja traktori nostokoneena Jos riippuvan taakan nostossa käytetään maansiirtokonetta, tulee seuraavat toimenpiteet ottaa huomioon: On käytettävä sertifioituja nostovälineitä Taakan ripustuskohta on merkitty nostokoneessa ja se on hyväksytty valmistajan toimesta tai merkitty SWL/WLL -tunnuksella Jos siinä on kauha tai hydrauliikkavasara, pitää se ottaa pois, ja taakka ripustaa koukkuun. Koneenkuljettaja on vastuussa siitä, että laitteen toimittajan ohjeita noudatetaan. Nostotyökalun kiinnittämisessä taakkaan/koneeseen pitää olla pätevä alan mies. Koneet, joiden suurin työkuormitus on vähintään 1000 kg tai joiden tukimomentti on vähintään Nm pitää varustaa laitteilla, jotka varoittavat kuljettajaa ja estävät taakkaa kallistumista vaarallisesti ylikuormituksen yhteydessä, joko silloin kun suurin työkuormitus ylittyy tai koska tukimomentti ylittyy tämän kuormituksen seurauksena. Maansiirtokone, teleskooppitrukki ja traktori, jota käytetään nostossa, on myös varustettava letkurikkoventtiileillä. Kurottajalla ei saa ajaa riippuvan taakan kanssa koneen kaatumisvaaran vuoksi. Jos kurottajan kuormamomentti on yli 25 tonnimetriä, sen kuljettajalla tulee olla asianmukainen ammattitutkinto tai sen soveltuva osa Helikopterin käyttö nostotöissä Mikäli käytetään helikopteria riippuvan taakan nostamiseen, pitää tehdä nostosuunnitelma, jolla varmistetaan, että nosto-operaatio toteutetaan turvallisesti. Helikopterin miehistö osallistuu suunnitelman läpikäymiseen. 8 (18)

9 4.6. Vinssit ja taljat Mikäli nostolaitteena käytetään taljaa tms., on kiinnityskohta tarkastettava ja käyttöä valvottava. Jos asennus- tai purkutyössä käytetään taljaa, tulee varmistaa, että väkipyörässä ei ole kuormaa kun nostolaite on liikkeessä Nostoapuvälineet Nostoapuvälineitä ovat osat tai laitteet, joita ei ole pysyvästi kiinnitetty nostokoneeseen ja jotka on sijoitettu koneen ja kuorman väliin tai kuormaan, jotta siihen voidaan tarttua. Itse tehtyjä nostoapuvälineitä ei saa käyttää ilman virallisia hyväksyttämismenetelmiä ja CE-merkintää. Nostoapuvälineestä tulee aina löytyä: CE-merkintä Tiedot suurimmasta sallitusta kuormasta Tiedot valmistajasta Tiedot raaka-aineesta, jos tätä tietoa tarvitaan yhteensopivuutta varten Valmistuspäivämäärä, jos tämä vaikuttaa tuotteen käyttöikään Tarkastusmerkintä, jos tuote on yli vuoden ikäinen. Viallista tai tarkastamatonta nostoapuvälinettä ei saa käyttää. Esim. tynnyrinpuolikas, jossa on nostoreiät, on laiton työmaa-alueella, vaikka se olisi kehikon sisällä. Taakan kiinnittäjän on tarkastettava nostoapuvälineen kunto aina ennen nostoa. Mitä suurempi on nostoapuvälineen haarojen kaltevuuskulma, sitä pienemmän kuorman nostoapuväline sallii. Nostoapuväline kestää siis eniten silloin, kun sillä nostetaan pystysuoraan. Kuormitustaulukot selvittävät asiaa. Nostotöihin osallistuvien henkilöiden on tunnettava niiden käyttö. Suurin sallittu kaltevuuskulma (nostoapuvälineen haaran ja pystysuoran välinen kulma) on 60 astetta Tarkastus Nostoapuvälineiden määräaikaistarkastus on tehtävä vuoden välein. Tarkastusväliä on lyhennettävä, jos työvälineen käyttö tai käyttöolosuhteet ovat työvälineen toimintakuntoa erityisesti rasittavat tai jos turvallisen toimintakunnon varmistamiselle on muu erityisen tärkeä syy. Nostoapuväline on tarpeellisessa laajuudessa tarkastettava myös silloin, kun sen käytössä on tapahtunut sen rakenteen turvallisuuteen vaikuttanut onnetto- 9 (18)

10 muus tai vakava vaaratilanne tai kun se on ollut alttiina turvallisuutta heikentäville poikkeuksellisille olosuhteille. Tarkastus voidaan merkitä joko tarkastusvärillä, tuotteeseen kiinnitetyllä tarkastustarralapulla tai merkitsemällä tarkastus tuotteen tunnistelappuun tai blommiin. 5. Erikoisnostot 5.1. Erikoisnostojen suunnittelu Kaikki erikoisnostot on suunniteltava kirjallisesti. Erikoisnostoiksi luokitellaan kaikki tavanomaisesta poikkeavat sekä korkean riskin nostot. Erikoisnostoja ovat mm. seuraavat: raskas nosto yhteisnosto katvenosto hankalan mallisen kappaleen nosto elementin kääntäminen nosto ahtaassa paikassa helikopterin käyttö nostotöissä Erikoisnostoissa merkinantaja ja taakan kiinnittäjä ei voi olla sama henkilö. Tavanomaisista poikkeavissa katvenostossa tulee lähtökohtaisesti olla vähintään kaksi henkilöä (merkinantaja ja taakan kiinnittäjä), jotka näkevät taakan ja toisensa ja joilla on radiopuhelinyhteys nosturinkuljettajaan. Mahdollinen nosturiin asennettava kamera on apuväline eikä korvaa täten edellä mainittuja henkilöitä Henkilönostot nosturiin kiinnitettävällä nostokorilla Henkilöiden nostaminen on sallittua vain siihen tarkoitukseen valmistetulla nostolaitteella. Nostolaitetta käytettäessä 1. estetään asianmukaisin laittein mahdollinen henkilönostokorin tai telinesillan putoamisvaara. 2. estetään henkilönostokorissa olevien vahingoittumisen, puristuksiin tai loukkuun jäämisen vaara. 3. varmistetaan laitteen vikaantumisesta tai muusta syystä henkilönostokoriin tai telinesillalle jääneiden turvallisuus sekä mahdollistetaan heidän poispääsynsä. Nosturiin kiinnitettävässä henkilönostokorissa työntekijän on käytettävä henkilökohtaisia putoamissuojaimia. Nämä eivät korvaa erillistä nostokorin turvavaijeria ja tarrainta, jota on aina käytettävä, kun henkilöitä on korin kyydissä. 10 (18)

11 Henkilönostokorin käytön edellytyksenä on, että meneillään olevaa tehtävää ei ole käytännössä mahdollista suorittaa muulla hyväksytyllä henkilöiden nostamiseen tarkoitetuilla laitteella tai että nosturin koria pidetään turvallisempana vaihtoehtona. Nosturia ja koria voidaan käyttää pelastustilanteissa, vaikka työturvallisuusvirastosta ei olisikaan osoittaa hyväksyntää, jos tätä pidetään turvallisimpana ja nopeimpana keinona kuljettaa loukkaantuneita henkilöitä. 6. Pätevyydet ja vastuut Työmaan johdon tulee varmistua siitä, että kaikki, jotka osallistuvat nostotöihin tai nostovälineiden huoltoon, ovat ammattitaitoista ja pätevää sekä tarpeeksi koulutettua suorittamaan tehtävät. Tämä pätevyys voidaan osoittaa työkokemuksella tai koulutuksella. Esim. Skanskan Perehtynyt nostaja -koulutus antaa riittävät pätevyydet perusnostojen suorittamiseen, mutta ei kata erikoisnostoja, huoltoa tai tarkastuksia. Nostotyöhön nimetyt henkilöt voivat toimia työmaalla muissakin tehtävissä tämän tehtävän lisäksi, eikä henkilöiden tarvitse olla Skanskan työntekijöitä. Työmaan johdolla on työnantajapuolen vastuu omista ja vuokratuista nosturinkuljettajista. Johto palkkaa nostolaitteen kuljettajan ja valitsee nostotyönjohtajan kuhunkin nostotyöhön Työmaan johto Vastaa työmaakohteiden rutiinitöiden ja nostotöiden ylläpidosta sekä dokumentoinnista. Määrittelee ja perehdyttää jokaisen nostotöihin osallistuvan henkilön. Palkkaa omat tai vuokratut nosturinkuljettajat ja on vastuussa heistä. Huolehtii, että aliurakoitsijat, jotka ovat mukana nostotöissä, tuntevat ja noudattavat viranomaisten ja Skanskan nostotöihin liittyviä määräyksiä ja käytäntöjä. Huolehtii, että nostotöihin osallistuvat ovat täysi-ikäisiä Nostotyönjohtaja Nostotyönjohtaja johtaa ja vastaa oman vastuualueensa sisällä kaikista nosturilla tehtävistä toimenpiteistä ja päättää myös mm. siitä, kuka voi toimia merkinantajana ja lastin kiinnittäjänä. Nostotyönjohtaja varmistaa mm., että: Nostoalue on asianmukaisesti eristetty ja niistä on varoitettu 11 (18)

12 Käytetään oikeita ja hyväksyttyjä nostovälineitä valmistajan ohjeiden mukaisesti Taakka on oikein kiinnitetty Kaikki nostoon osallistuvat voivat kommunikoida toistensa kanssa Kaikki ne kapasiteetit ja rajoitukset, joita laitteille ja välineille on asetettu, otetaan huomioon Nosto-operaatioon liittyviä määräyksiä noudatetaan Varmistaa nostotöiden suunnittelun Tiedonkulku on riittävä ja selkeä eri vuorojen välillä Nostotöihin osallistuvat työntekijät ovat päteviä Varmistaa, että nosturinkuljettajat ovat saaneet konekohtaista koulutuksen Vuokratut nosturit noudattavat Skanskan määräyksiä Rutiininomaisissa nostoissa nosturinkuljettaja voi toimia nostotyönjohtajana Nosturinkuljettaja Toimii ohjeiden ja merkinantajan merkkien mukaisesti ja noudattaa pysäytyskäskyä huolimatta siitä kuka sen antaa. Pysäyttää noston, jos turvallisuus on uhattuna. Nostoa ei saa jatkaa ennen kuin tilanne on tarkastettu ja korjattu. Ei poistu koskaan kuljettajanpaikalta, jos taakka riippuu koukussa. Ei saa osallistua nostoihin, jos ei tunne itseään fyysisesti tai psyykkisesti kykeneväksi. Ei saa tehdä muita asioita nosturin kuljettamisen aikana, kuten puhua matkapuhelimeen. Kuljettajan täytyy olla pätevä kuljettamaan kyseessä olevaa nosturia ja varmistuttava siitä, että tarvittavat asiakirjat ovat paikallaan rakennustyömaalla (käyttöohjeet, käyttötodistukset/tarkastusraportit jne.) Taakan kiinnittäjä Taakan kiinnittäjä voi toimia myös merkinantajana tai päinvastoin, kun tämä sopii tarkoitukseen ja kun nosturinkuljettajalla on suora näkyvyys taakkaan ja sen laskemisalustalle koko nostotyön ajan. Taakan kiinnittäjän tulee olla riittävän pätevä henkilö suorittamaan työ, esim. Perehtynyt nostaja -kurssin käynyt henkilö. Taakan kiinnittäjä osallistuu yksittäisten nostojen suunnitteluun. Valitsee taakalle sopivan nostovälineen valmistajan ohjeiden mukaisesti sekä hoitaa näiden etukäteis- ja jälkitarkastuksen. Huolehtii, että taakka ja sen alusta on kiinnitetty ennen noston suorittamista. Kiinnittää/poistaa nostoapuvälineet taakasta sekä nostolaitteen koukusta tai nosto-välineestä. Ilmoittaa merkinantajalle, kun taakka on valmis nostoon ja kun koukku on vapaa suoritetun noston jälkeen. 12 (18)

13 Taakan kiinnittäjän tulee kiinnittää huomiota ennen nostoa siihen, että taakka on irrotettu tai irrallaan alustalta. Jos lasti on jäänyt kiinni, esimerkiksi jäätynyt alustaan, tulee nostotoimenpide pysäyttää Merkinantaja Merkinantajan tulee olla riittävän pätevä henkilö suorittamaan työ. Esim. Perehtynyt nostaja -koulutuksen käynyt henkilö, joka osaa aukottomasti viralliset nostonohjauksen käsimerkit ja radiopuhelimen käytön. Merkinantaja osallistuu yksittäisten nostojen suunnitteluun selvittää nostoreitin ja huolehtii välttämättömästä alueen eristämisestä, jotta asiattomilta evätään pääsy nostopaikalle varmistuu siitä, että taakan kiinnittäjä ja muu henkilökunta on turvallisella alueella antaa taakan nostamisen ja laskemisen yhteydessä aloitusmerkin, jolla johdetaan nosto turvallisesti on näkö- tai radiopuhelinyhteydessä nosturinkuljettajaan ja kiinnittäjään noston alussa ja lopussa kommunikoi standardikäskyjen ja standardisoitujen käsimerkkien mukaisesti. Mikäli käytetään radiopuhelinyhteyttä, on se testattava aina ennen noston aloitusta. Merkinantaja vastaa siitä, että noston joka vaiheessa kommunikaatio operaatioon osallistuvien henkilöiden välillä toimii ja kaikki tietävät, kuka toimii merkinantajana. Nosturinkuljettajan tulee toimia vain kussakin nostossa vain tietyn merkinantajan signaalien mukaisesti. Hätäpysäytysmerkin voivat antaa myös muut työntekijät. Kaikki komennot on puhuttava selkeästi ja rauhallisesti väärinkäsitysten välttämiseksi. Tarvittaessa on käytettävä tuki- tai varmennuskommunikaatiota noston yhteydessä. Tällä tarkoitetaan sitä, että merkinantaja antaa halutun nosturiliikkeen merkin ja että käskyt varmistaa nosturin kuljettaja. Siinä tapauksessa, että taakka pitää vetää tai työntää paikalle manuaalisesti, tulee merkinantajan seisoa taakan vieressä tai niin lähellä taakkaa, että hän voi turvallisesti ohjata nostoa ja siinä yhteydessä varmistaa muille nostoon osallistuville henkilöille turvalliset olosuhteet. Aina kun mahdollista, merkinantajan tulee asettautua niin, että hän voi antaa manuaalisen pysäytyssignaalin mahdollisen radiopuhelinkatkon aikana. 13 (18)

14 7. Nostotapahtuma 7.1. Perusperiaatteet Kaikki nostotoimenpiteet tulee suorittaa turvallisella tavalla. Nostoja ei saa suorittaa henkilöiden yli. Nostoalue on rajattava joko kulkuesteellä tai kulunvalvonnalla. Nostotöitä saa suorittaa vain nostovälineisiin ja nostotöihin perehtynyt henkilö. Nostotyö on pysäytettävä, jos turvallisuus noston yhteydessä on uhattuna, esim. jos merkinanto on epäselvä tai jos ilmenee kommunikaatiokatkoksia. Nostoissa tulee olla aina lähistöllä vähintään kaksi henkilöä, jotka voivat varoittaa tarvittaessa. Kaikille nostoon osallistuville on turvattava vapaat poistumistiet operaation kaikissa vaiheissa. Merkinantajan ja taakan kiinnittäjän on seisottava turvallisella alueella nosturin ja taakan liikkeisiin nähden. Nostureita saa käyttää ainoastaan nostamiseen. Taakan vetäminen tai työntäminen on kielletty. Vain nosturinkuljettajalla on lupa sallia pääsy liikkuvaan nosturiin Taakan sitominen Nostoapuväline kestää eniten silloin, kun sillä nostetaan pystysuoraan. Nostettavan taakan maksimipaino vähenee 60 asteen nostossa 30% nostoapuvälineen taulukkoarvosta. Kiristävässä nostossa sallittu maksimipaino vähenee edelleen 20%. Tavanomaisesta poikkeavasta sekä korkean riskin nostosta on tehtävä nostotyösuunnitelma. Ennen nostoa on tarkastettava nostovälineiden kunto ja sopivuus nostettavalle taakalle ja sen painolle (esim. ei kangasliinoja terävien kappaleiden nostamiseen). Tarvittaessa käytetään kulmasuojia tai tukipuita. Viallista nostovälinettä ei saa käyttää. Nostovälineessä ilmoitettua maksimikuormaa ei saa ylittää. Nostoapuvälineet on kiinnitettävä taakkaan kaikista suunnitelluista nostopisteistä. Ennen nostoa on varmistettava, että taakka on tasapainossa. Tarvittaessa suoritetaan koenosto. Tuulen ja nosturin liikkeiden vaikutus taakan käyttäytymiseen on huomioitava. 14 (18)

15 PUUTAVARA Koukku ketjun ympärille, ketju kiristyy nostossa. Riittävät aluspuut. Suora laskualusta. Varo koukun virheellistä rasitusta. LEVYNIPUT Nostoliinat ja kulmasuojat Kiristä liinat ennen nostoa. Nosta kuljetusalustalla. TERÄSPALKIT Nostokorvakkeet Älä nosta liinoilla. a > b IRTOTAVARA Käytä nostohäkkiä, -astiaa tai - verkkoa. Kiinnitä jokaisesta nostopisteestä. 15 (18)

16 HARJATERÄKSET Ympärisidonta Pitkille tukipalkki. Ei saa nostaa sidonta-langoista! BETONIELEMENTIT Varmista nostoapuvälineiden kestävyys. Tarkasta elementti ennen nostoa. ONTELOLAATAT Nosto nostopuomilla. Muista varmistusketjut. Tarkasta uran kunto ja saksen istuvuus. KAASUPULLOT Kiinnitettynä nostokehikkoon tai hitsauskärryyn. Ei häkissä. Nestemäiset tuotteet on nostettava suljetuissa säiliöissä, jotka on tarkoitettu niiden nostamiseen tai siirtämiseen. 16 (18)

17 1.3 Noston ohjaus Nosturinkuljettajan ja alamiehen välisen yhteistyön on oltava sujuvaa ja jatkuvaa. Komentojen on oltava selkeitä ja yksiselitteisiä. Komennot voidaan antaa käsimerkein tai radiopuhelimella Käsimerkit Kuvassa on esitetty noston ohjaukseen tarkoitettuja käsimerkkejä. Tärkeää on, että käsimerkit ovat työmaalla yhteisesti sovitut eikä samalle nosturinkuljettajalle anneta erilaisia merkkejä. 17 (18)

18 Autonosturilla nostetaan/lasketaan sekä koukkua että puomia. Puomin liikkeiden ohjauksessa käytetään käsimerkkinä peukalo ylös peukalo alas Ohjaus radiopuhelimella Paina tangenttia, varmista yhteys esim. kutsumalla kuljettaa nimeltä. Pidä tangentti pohjassa niin kauan, että jokainen sana kuuluu kokonaan. Varmista oikea ja vasen tai käytä muita suuntaa osoittavia määreitä (metsään päin, tielle päin) Anna ennakoivia ohjeita, sillä taakan liike ei pysähdy yhtäkkiä. Kerro myös, mihin taakan on tarkoitus päätyä. Muista kohteliaat käytöstavat! Kohteliasta on myös pitää kuljettaja ajan tasalla päivän aikatauluista. 18 (18)

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10.

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 1/2009 15.11.2012 Korvaa: 8.10.2009 Laatija: Jukka Tamminen Tietoliikenne Sähkön jakelu Energian tuotanto Sähköasennus Liittyvä

Lisätiedot

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betoniteollisuus ry 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 1. YHTEINEN TYÖPAIKKA 4 1.1. Asenne, lainsäädäntö ja huolehtimisvelvollisuus...4 1.2. Työturvallisuusjärjestelmät...5

Lisätiedot

Ratkaisuja uutta ja asiantuntevaa asennus- ja kunnossapitopalvelua jo vuodesta 1984

Ratkaisuja uutta ja asiantuntevaa asennus- ja kunnossapitopalvelua jo vuodesta 1984 N U M E R O 1 1 2 0 1 0 2015 Ratkaisuja uutta Luotettavaa taloutta varten ja asiantuntevaa asennus- ja kunnossapitopalvelua jo vuodesta 1984 Sit amet, consec tetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Page 1 of 54 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2008» 400/2008 400/2008 Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008 Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-05842-07 27.6.2007. Putoamissuojaus pientalorakentamisessa. Tarja Mäkelä, Hannu Kauranen

TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-05842-07 27.6.2007. Putoamissuojaus pientalorakentamisessa. Tarja Mäkelä, Hannu Kauranen TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-05842-07 27.6.2007 Putoamissuojaus pientalorakentamisessa Kirjoittajat Tarja Mäkelä, Hannu Kauranen Raportin nimi Putoamissuojaus pientalorakentamisessa Asiakkaan nimi, yhteyshenkilö

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas

Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas Ruotsinkielisestä julkaisusta Miljö- och säkerhetsmanual för betongpumpar Käännös: Fil.kand. Elisa Petrow Julkaisija: Rakennustuoteteollisuus RTT ry Kustantaja:

Lisätiedot

3.1 Työmaaperehdytys- ja kulkulupakäytäntö YIT:n työmailla

3.1 Työmaaperehdytys- ja kulkulupakäytäntö YIT:n työmailla 1 (8) YLEISET TYÖTURVALLISUUSVAATIMUKSET YIT:n TYÖMAILLA Muutoshistoria 27.2.2015 henkilösuojainten leukahihnavaatimus + EN koodit Muutettu Urakoitsija termi Työnantaja 19.6.2014 Asiakirja laadittu 1 Työturvallisuusvaatimusten

Lisätiedot

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto. Suljetun tilan käytäntö. Sisällysluettelo

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto. Suljetun tilan käytäntö. Sisällysluettelo FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Suljetun tilan käytäntö Hyväksyntäpäivä: 8/5/13 Alkuperäinen päivä: SOP # FCX-05 Korjattu versio # 04 Korvaa version 03 X Korkea Tehtäväriski Keskinkertainen

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Itä-Suomen läänin rakennusalan työturvallisuuden motivointi- ja koulutushanke TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Toiminnallinen työturvallisuuskansio pienille ja keskisuurille rakennusyrityksille

Lisätiedot

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö 31995L0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/16/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, jäsenvaltioiden hissejä koskevan lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 213, 07/09/1995

Lisätiedot

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY käyttö-ja huolto-ohjeet Tämä dokumentaatio, jonka alkuperäiskieli on italia, on laadittu direktiivin 2006/42/EY mukaisesti. "Alkuperäisten ohjeiden käännös" SERIENUMMER: L.04.

Lisätiedot

KUORMANSIDONNAN KÄSIKIRJA. Copyright Lorda ry 2004 1. Painoksen pdf versio

KUORMANSIDONNAN KÄSIKIRJA. Copyright Lorda ry 2004 1. Painoksen pdf versio KUORMANSIDONNAN KÄSIKIRJA LOGISTIIKAN TUTKIMUS JA KEHITYS LORDA ry Copyright Lorda ry 2004 1. Painoksen pdf versio Pdf-versio 2004 Tämän kirjan laadinnan ovat tuellaan mahdollistaneet: Finncarriers Oy

Lisätiedot

Moottorikelkkapalveluiden kuluttajaturvallisuuden tarkastuslista - Aloita lukemalla liitteen 1 ohjeet.

Moottorikelkkapalveluiden kuluttajaturvallisuuden tarkastuslista - Aloita lukemalla liitteen 1 ohjeet. Kuluttajaturvallisuusvalvonta / 13.12.2011 Moottorikelkkapalveluiden kuluttajaturvallisuuden tarkastuslista - Aloita lukemalla liitteen 1 ohjeet. Tarkastettavan kohteen taustatiedot Kohteen nimi (esim.

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1998L0037 FI 07.12.1998 001.002 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 98/37/EY, annettu 22 päivänä

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset 2 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenneviraston ohjeita 2/2015

Lisätiedot

Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta

Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta ST Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta Yleiskatsaus ja tärkeitä ohjeita Olette hankkineet käyttöönne STAHL CraneSystems GmbH:n tuotteen. Tämä tuote on rakennettu voimassa olevien

Lisätiedot

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE MANITOU BF BP 049 4458 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0) 40 09 0 MYYJÄ 647083 SF (/06/0) MT 73 Série E-E3 MT 93 Série E-E3 MT 030 S Turbo Série 5-E3 KÄYTTÖOHJE TÄMÄ KÄSIKIRJA ON PIDETTÄVÄ VAKITUISESTI

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja. Z-33/18 Tasavirta. Kattaa sarjanumerot. Sarjanumerosta: Z331815M-101. ja huoltotiedot

Käyttäjän opaskirja. Z-33/18 Tasavirta. Kattaa sarjanumerot. Sarjanumerosta: Z331815M-101. ja huoltotiedot . Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot Z-33/18 Tasavirta Sarjanumerosta: Z331815M-101 CE ja huoltotiedot Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Ensimmäinen painos Koodi 1257143FI Käyttäjän

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

RUUKKI AURINKO SÄHKÖ PAKETTI

RUUKKI AURINKO SÄHKÖ PAKETTI RUUKKI AURINKO SÄHKÖ PAKETTI ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET Johdanto Nämä ohjeet käsittelevät aurinkopaneelien asentamisen esivalmistelut, aurinkopaneelien kiinnittämisen katolla, kaapelien kytkennät

Lisätiedot

SISU - Polar Päällerakenneohjeistus

SISU - Polar Päällerakenneohjeistus Päällerakenne... 2 Turvallisuus... 2 Vaatimukset ja vastuut... 2 Ympäristötekijät... 3 Laadunvarmistus... 3 Turvalliset työtavat... 4 Putoamisvaara... 4 Kaatumisvaara... 5 Sähkövaara... 5 Paineilmavaara...

Lisätiedot

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt Tekninen opas nro 2 EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 7 Oppaan tarkoitus... 7 Oppaan käyttö... 8 Vastuut ja toimenpiteet... 8 Tarkistusruudut... 8 Viittaukset...

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

Rengasalan ergonomiaselvitys

Rengasalan ergonomiaselvitys Rengasalan ergonomiaselvitys Loppuraportti Mika Nyberg & Vuokko Puro Työterveyslaitos Tampere 2 (37) Esipuhe ja kiitokset Tämä rengasalan ergonomiaselvitys on tehty Työturvallisuuskeskuksen ja kumiteollisuuden

Lisätiedot