Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu"

Transkriptio

1 Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu TIKKURILAN YDINKESKUSTA 1 Asemakaavan muutosluonnoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro / II.

2 sivu: 1 / 46 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutosluonnos: 61. kaupunginosa, Tikkurila Korttelit 61202, 61205, 61207, sekä katu-, tori-, liikenne- ja virkistysaluetta. Kumoutuvassa asemakaavassa muutos koskee kortteleita 61202, 61205, sekä katu-, tori-, virkistysalueita. Tonttijakoluonnos ja tonttijaon muutosluonnos: 61. kaupunginosa, Tikkurila Korttelit 61202, 61205, sekä KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Kaavaluonnoksen muutosalue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa rautatieaseman länsipuolella. Alue rajautuu idässä Ratatiehen, etelässä kortteliin niin, että Asematiestä osa kuuluu suunnittelualueeseen. Lännessä ja pohjoisessa alue rajautuu rakennettuihin kortteleihin: kaupungintalon kirjaston, Elisan ja Laurean toimitilojen tontit eivät enää sisälly kaavamuutosalueeseen.

3 sivu: 2 / 46 Yhteystiedot: Lea Varpanen, aluearkkitehti, p , Ritva Kotilainen, asemakaavasuunnittelija, p , 1.3 KAAVAN NIMI JA TARKOITUS Asemakaavan muutos nro , Tikkurilan ydinkeskusta 1 Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on kehittää Vantaan hallinnolliselle keskukselle, Tikkurilalle toiminnoiltaan vahva ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen keskus. Tavoitteena on myös, että alue palvelee hyvin kaupunkilaisten keskeisenä kokoontumis- ja tapahtumapaikkana; sen hallinnon, kulttuurin ja kaupan palvelut ovat helposti tavoitettavissa ja alueelle sijoittuva asuminen järjestetään viihtyisästi ja turvallisesti.

4 sivu: 3 / SELOSTUKSEN SISÄLLYSLUETELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Selostuksen sisällysluetelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 4 2 TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava ja asemakaavan muutos Asemakaavan toteuttaminen 5 3 LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 10 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITELUN VAIHEET Asemakaavan suunnitelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 27 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja määräykset 30 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS TOTEUTUSTA OHJAAVAT SUUNNITELMAT Toteuttaminen ja ajoitus 30 7 KAAVAMUUTOSTYÖHÖN OSALLISTUNEET...32

5 sivu: 4 / LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA - Asemakaavan seurantalomake - Yleissuunnitelma - Asemakaavan muutosluonnos nro Asemakaavamerkinnät ja -määräykset - Havainnekuva - Vantaan teknisen toimen suunnitelma pysäköintiratkaisuista kevät Vesihuoltosuunnitelma - Uudisrakentamisen rakennusoikeudet - Vantaan kaupunginmuseon selvitys Asematie 1:n rakennushistoriallisesta arvosta, LUETTELO MUISTA KAAVAA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA, TAUSTASELVITYKSISTÄ JA LÄHDEMATERI- AALISTA - Tikkurilan keskusta yleinen aatekilpailu, ratkaisu Vantaan matkakeskus Tikkurilan asema, esiselvitys LT-Konsultit Oy, Arkkitehtuuritoimisto B&M, Tikkurilan keskustan liikenne- ja pysäköintisuunnitelma, SITO-Konsultit K2 Vantaa, selvitys kaupunkibulevardin idealuonnoksesta Tikkurilantielle, Tikkurilan keskustan liikenne- ja pysäköintisuunnitelma, pysäköinnin jatkotarkastelut, SITO- Konsultit Vantaa alueittain 2003, Vantaan kaupunki, Tilasto ja tutkimus - Tikkurilan keskustasuunnitelma-alueen maaperän kunnostamistarve, Vantaan kaupunki, ympäristökeskus, Selvitys Asunto Oy Kassatalon julkisivujen korjaustarpeesta, Vahanen Yhtiöt, Asunto Oy Kassatalon vesivahingon kosteuskartoitus, Anticimex Oy Raportti Tikkurilan keskustan raideliikennemelusta, YTV ja RHK - Asemakaavan laatimiseen liittyvän aineiston arkistointipaikka - Asemakaava- ja asemakaavanmuutoksen laadinnan yhteydessä syntyneitä asiakirjoja säilytetään tulevaisuudessa Vantaan kaupungin kaupunkisuunnittelussa. 2 TIIVISTELMÄ 2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET Asemakaavamuutosluonnos perustuu Tikkurilan keskustan aatekilpailun tuloksiin. Aloitteen kaavamuutoksen laatimiseksi on tehnyt Vantaan kaupunki. Tikkurilan keskustan suunnittelusta järjestettiin SAFA:n kilpailusääntöjen mukainen yleinen aatekilpailu Vantaan kaupunginhallitus päätti , että Tikkurilan keskustan suunnittelutyötä jatkettaisiin kilpailussa palkittujen ehdotusten "Satumaa" ja "Silkkitiellä" pohjalta ja että alueelle laaditaan kaavarunko perustaksi yksityiskohtaiselle jatkosuunnittelulle. Yleisötilaisuus Tikkurilan keskustan yleisen aatekilpailun pohjalta tehdystä kaavarunkoluonnoksesta pi-

6 sivu: 5 / 46 dettiin Vantaan kaupungin valtuustosalissa. Tilaisuus oli osa kaupunkilaisten osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyä. MRL 62 :n mukaisesti kaavan vireille tulosta tiedotettiin Vantaan sanomissa ja internetissä sekä osallisille varattiin mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta. Osallisten kuuleminen suoritettiin ja Kirjallisia mielipiteitä jätettiin viisi kappaletta ja suullisia mielipiteitä kahdeksan kappaletta. Kaavoituslautakunta hyväksyi kilpailualuetta koskevan asemakaavan muutosluonnoksen nro Kaupunkisuunnitteluyksikkö pyysi alustavat lausunnot päivätystä asemakaavaluonnoksesta. Lausuntoja pyydettiin 16 ja saatiin 15. Suunnittelua jatkettiin päivätyn yleissuunnitelman pohjalta, joka esiteltiin ja hyväksyttiin kaavoituslautakunnassa ja kaupunginhallituksessa. Asemakaavan muutosluonnos on laadittu yleissuunnitelman pohjalta ja sitä on jatkotyöstetty ja tarkennettu. Muutosluonnos nro koskee kortteleita 61202, 61205, 61207, Vantaanaukiota sekä Männistönpuistoa. Työ Vantaan matkakeskuksen kehittämiseksi tilattiin talvella 2005 ja yleissuunnitelma valmistuu kesäkuussa Työn aikana on tutkittu eri mahdollisuuksia mm. bussiterminaalin sijoittumiselle sekä liityntäpysäköinnille. Mahdolliselle tulevalle matkakeskukselle jätetään tilavaraus nykyisen Ratatien siirtämistä varten. 2.2 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavamuutosluonnoksen tavoitteena on kehittää Tikkurilalle toiminnoiltaan vahva ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen keskus. Tavoitteena on myös, että alue toimii hyvin kaupunkilaisten keskeisenä kokoontumis- ja tapahtumapaikkana ja että alueelle sijoittuva asuminen järjestetään viihtyisästi ja turvallisesti. Keskeisiä suunnitteluperiaatteita ovat olleet maanalainen pysäköinti, Asematien muuttaminen kävelykaduksi sekä kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten suojelukysymykset. Uusi kauppatori sijoittuu muutosalueelle. Nykyisen Männistönpuiston korvaavaksi puistoksi on rajattu suunnittelualueen pohjoisosaan suojaisa puistoalue, joka on kooltaan nykyistä puistovarausta hiukan suurempi. Puisto liittyy kävelykadun varteen rajattavaan torialueeseen ja ne muodostavat yhdessä laajan julkisten ulkotilojen sarjan. Ratatien varteen on sijoitettu uusia asuin-, liike- ja toimistotiloja. Ratatieltä on avattu kevyenliikenteen yhteys uuteen kaupunkipuistoon. Paikoitus on järjestetty muutosalueen pohjoisreunaan sijoittuvaan pysäköintilaitokseen sekä Ratatien uudisrakennusten alapuolella sijaitsevaan maanalaiseen paikoitushalliin. Suunnitelmassa on ehdotettu säilytettäväksi ns. Kassatalon molemmat rakennukset. Julkiset ulkotilat toteutetaan laadukkaasti ja viimeisteltynä. Alueella pyritään säilyttämään mahdollisimman laajasti kokonaisuuksia muodostavat puuryhmät, etenkin alueella kasvat kookkaat männyt. 2.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN Pysäköinnin rakentaminen vaiheittain mahdollistaa koko alueen rakentamisen osa-alueittain. Ensimmäisessä vaiheessa Vantaanaukio muutetaan puistoksi. Pysäköintitalon rakentaminen samaan aikaan korvaa menetetyt autopaikat ja tuo lisää pysäköintipaikkoja alueelle. Vaihtoehtoisesti kortteli voisi olla rakentamisen aloituskortteli. Samalla tulisi toteuttaa osa maanalaisesta paikoituksesta. Eteläisimmän korttelin uudisrakentaminen on mahdollista, kun korttelin maanalainen pysäköinti on rakennettu, sillä korttelin pysäköinnin ajoluiska on naapurikorttelissa. Korttelit voidaan toteuttaa myös yhtäaikaisesti.

7 sivu: 6 / 46 Viimeinen vaihe rakentamisessa olisi kortteli nro toreineen. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA ALUEEN YLEISKUVAUS Alueella sijaitsee 1950-luvulla rakennettuja asuin- ja liikerakennuksia. Tarkastelualuetta rajaa suojeltujen, 1950-luvun rakennusten sarja; kaupungintalo, kirkko sekä lasten ja nuorten taidetalo Pessi (entinen kirjasto). Vantaanaukiota ei ole rakennettu kaavan mukaisesti aukioksi. Vantaanaukion läpi kulkee epätasainen asvalttitie, jonka varrella on epämääräisesti rajautuvia pysäköintialueita. Esteetön Tikkurila selvityksessä Vantaanaukion jalkakäytävät todettiin puutteellisiksi ja alueelle sijoittui jalankulkijan kannalta vaarallisia ylityksiä. Alueen kulkureittien epätasaisuudesta johtuen erityisesti liikuntarajoitteisten kulku on hankalaa. Nykyisen Männistönpuiston ja rakentamattoman YH-korttelin alueella kasvaa kauniita mäntyryhmiä sekä joitakin isoja jaloja lehtipuita. Männistönpuiston läpi kulkee kirjaston ja aseman välinen polku, jota ei ole valaistu. Osa Männistönpuistosta on tällä hetkellä pysäköintikenttänä, ns. Kenkäaseman talon eteläpuolella.

8 sivu: 7 / 46 Keskustan ulkotilojen valaistus on toteutettu eri aikakausina ja valaistus on alueella keskimäärin puutteellista. Varsinkin jalankulkijan kannalta alue koetaan turvattomaksi Luonnonympäristö Maisemarakenne, maisemakuva Tikkurila on entistä merenpohjaa ja alkuperäistä luonnonmaisemaa ei ole enää juuri havaittavissa. Ratatien varressa on säilynyt pieni pala Hiekkaharjun eteläisintä kärkeä, jossa kasvaa luonnontilaisia mäntyjä. Maaperä Muutosalueen maaperä on pääosin hiekkaa, täyttömaata ja jonkin verran moreenia. Edullisin maanvaraisen rakentamisen salliva alue on Ratatien varressa kauppakeskus Tikkurin ja kirjaston välissä. Perustamistavan valinta edellyttää normaaliin tapaan rakennuspaikkakohtaisia pohjatutkimuksia ja suunnitelmia. Kasvillisuus Tarkastelualueen kasvillisuus muodostuu pääosin Ratatien varren mäntykankaasta sekä Vantaanaukiolla kasvavasta täysikasvuisesta puustosta.

9 sivu: 8 / RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella Tikkurilan kaupunginosassa oli asukkaita vuoden 2003 alussa hieman yli Väkiluvun ennustetaan kasvavan vuoteen 2010 mennessä noin 5200 henkeen. Alueen väestö on vanhusvoittoista. Koko Vantaaseen verrattuna Tikkurilassa on eniten yksinasuvia ja vähiten suuria perheitä. Kaupunkikuva ja rakennettu ympäristö Tikkurilan keskusta on väljästi ja matalasti rakennettu viimeisen 50 vuoden aikana. Kaupunkikuvassa on löydettävissä 50-luvun kirkonkylämäistä tunnelmaa sekä 1970-luvun autokaupunki-ihanteisiin perustuvaa miljöötä. Usein katutilat ovat leveitä ja autot laajoine parkkikenttineen hallitsevat kaupunkikuvaa luvulla kaupallinen keskustarakentaminen on tuonut Tikkurilaan isoja kaupallisia yksiköitä, kuten mm. kauppiastavaratalo Tikkurin ja myöhemmin oppilaitokseksi muutetun Vehkapolun viereisen kauppatalon, nykyisen Laurean. Viimeistellyt puistoalueet puuttuvat Tikkurilasta ja varsinkin rakentamaton Vantaanaukio antaa viimeistelemättömän ja huolimattoman kaupunkikuvan. Kerrosluvultaan matalassa ytimessä on kuitenkin sympaattista henkeä koivurivistöineen. Palvelut Tarkastelualue rajautuu kaupungintalon tonttiin sekä kaupungin ja valtion paikallishallinnon virastoihin. Kaupungintalon naapurina on Vantaan seurakuntayhtymän virastoja sekä kirkko. Kaupungin pääkirjasto näyttelytiloineen ja posti ovat aivan tarkastelualueen läheisyydessä kuin myös Laureaammattioppilaitos. Kaupan palvelut Muutosalueen lähimmät kaupalliset palvelut ovat keskittyneet kauppiastavaratalo Tikkuriin. Asematien varrella on katutasolla yksittäisiä kivijalkakauppoja. Läheisyydessä on paljon myös ravintoloita. Työpaikat, elinkeinotoiminta Tikkurilan kaupunginosa on toiseksi suurin työpaikkakeskittymä lentokentän jälkeen. Lähes 6300 työpaikasta 92 prosenttia on palvelujen parissa. Virkistys Tikkurilan urheilupuisto mm. uima-, keila- ja jäähalleineen sijaitsee parin kilometrin päässä tarkastelualueelta. Liikenne Suunnittelualue sijoittuu Tikkurilan rautatie- sekä bussiaseman läheisyyteen, joten joukkoliikenneyhteydet ovat erinomaiset. Lähes kaikki kaukojunat pysähtyvät Tikkurilan asemalla, joten junayhteydet ovat hyvät eri puolille Suomea. Kulkuyhteydet lentoasemalle ovat myös sujuvat. Tarkastelualueen pääväylä on Asematie ja Ratatie sivuaa aluetta. Kevyt liikenne on ohjautunut pääasiassa jalkakäytäville ja yhtenäiset pyöräilyreitit puuttuvat alueelta. Vesihuolto Asemakaavan muutosalueelle on rakennettu vedenjakelu-, jätevesiviemäri- ja sadevesiviemäriverkot. Vedenjakelu Alue kuuluu Tikkurilan painepiiriin, jonka yläsäiliö (tilavuus 6700 m³, HW = ja NW = )

10 sivu: 9 / 46 sijaitsee Hiekkaharjussa. Käyttövesi saadaan Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitokselta Ylästön paineenkorotuspumppaamon kautta. Lisäksi verkkoon syötetään vettä Valkoisenlähteen pohjavedenottamolta. Painetasot ovat: alin ja ylin mvp (merenpinnasta). Jätevesiviemäröinti Alueen jätevesiviemäriverkko on valmis. Jätevedet johdetaan Keravanjoen varressa sijaitsevaan Tikkurilan pääviemäriin (1200 mm). Siinä vedet kulkeutuvat Suutarilan pumppaamolle joen etelärannalle ja edelleen Helsingin viemäriverkostossa Viikinmäen keskuspuhdistamolle. Käsitellyt jätevedet päästetään mereen. Sadevesiviemäröinti Alueelle on rakennettu sadevesiviemärit. Sadevedet johdetaan Keravanjokeen. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Likaantuneet maa-alueet Vantaan kaupungin teettämän riskinarvioinnin mukaisia kunnostustoimenpiteitä vaativat pitoisuusarvot ylittyivät suunnittelualueella kahdessa pisteessä. Puhdasta maata oli vain leikkipaikkojen hiekkaisilla alueilla. Nykyisessä asemakaavassa puistoksi varatulla alueella myrkkypitoisuudet ovat alustavien tutkimusten mukaan niin suuret, että sille vaaditaan maaperän kunnostusta. Alueen maaperän pilaantumisesta meneillään oleva jatkotyö valmistuu touko-kesäkuun vaihteessa ja sen aineisto on jatkossa hyödynnettävissä. Silloin selviää, kuinka suurilta alueilta ja kuinka syvältä pilaantuneita maita joudutaan vaihtamaan ja mitkä ovat maanvaihdon vaikutukset olemassa olevien puiden juuristoille. Lisäksi alueella saattaa olla syvemmällä lyijyisiä maita ja jätteitä (entisen akkutehtaan lähiympäristössä). Ratamelu ja junaliikenteen aiheuttama tärinä Rakennettavat uudisrakennukset sijaitsevat noin 30 metrin etäisyydellä pääradasta. Rakentamisalue sijoittuu osittain melualueelle, jossa melutaso on välillä 55-60dB(A). Kevään 2005 aikana on jatkunut konsulttityö Tikkurilan matkakeskuksen suunnittelusta ja sen raportti valmistuu kesäkuussa. Matkakeskuksen ratkaisumallista riippuen ratamelun aiheuttama häiriö voitaneen ratkaista usealla eri tavalla. Asemakaavatyön edellyttämä meluselvitys tarkentuu matkakeskusraportin yhteydessä.

11 sivu: 10 / Maanomistus Puistoalueet, Vantaanaukion sekä YH- korttelialueen omistaa Vantaan kaupunki. Muita maanomistajia ovat Onvest Oy, As Oy Leppäpuisto sekä Asunto Oy Tikkurilan Kassatalo. 3.2 SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaavaehdotus Uudenmaan maakuntakaavassa kaavamuutosalue on taajama- ja keskustatoimintojen aluetta. Uudenmaan maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa , mutta siitä on valitettu. Maakuntakaavan vahvistaa aikanaan ympäristöministeriö.

12 sivu: 11 / 46 Seutukaava Helsingin seudun taajamaseutukaavassa suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen palvelualueeksi C. Seutukaava on Ympäristöministeriön vahvistama. Yleiskaava Alue on Vantaan kaupunginvaltuuston hyväksymässä yleiskaavassa keskustatoimintojen aluetta (C).

13 sivu: 12 / 46 Yleiskaavaluonnos Yleiskaavaluonnoksessa muutosalue on keskustatoimintojen aluetta. Muutosalueen ympäristö on laajemmalta alueelta myös keskustatoimintojen aluetta kuin hyväksytty yleiskaava. Asemakaava Ensimmäiset asemakaavat suunnittelualueella ovat nro (SM ) Tikkurilan keskusta ja (SM ) Tikkurilan keskusta A. Nämä asemakaavat ovat osittain edelleen voimassa. Voimassa olevia asemakaavamuutoksia suunnittelualueella ovat lisäksi nro (YM ) ja (YM ).

14 sivu: 13 / 46 Rakennusjärjestys Valtuusto vahvisti Vantaan kaupungin rakennusjärjestyksen, joka tuli voimaan Tonttijako- ja kiinteistörekisteri Korttelialueet on merkitty tontteina ja puisto yleisenä alueena kiinteistörekisteriin. Pohjakartta Alueen pohjakartta täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista annetun asetuksen 1284 / 1999 asettamat vaatimukset. Rakennuskielto Alueella ei ole rakennuskieltoa. Muut aluetta koskevat päätökset ja suunnitelmat Suunnittelua on jatkettu kaupunginhallituksen jatkotyön pohjaksi hyväksymän yleissuunnitelman perusteella. Lisäksi aiemmasta suunnittelusta saatua palautetta on pyritty huomioimaan. Keskeisiä suunnittelukokonaisuuksia ovat olleet liikenne- ja pysäköintiratkaisut, rakennussuojelukysymykset sekä yksityiseen maanomistukseen liittyvät asiat. Lisäksi on käynnistynyt julkisten ulkotilojen suunnittelu ja maaperän pilaantuneisuuteen liittyvien asioiden jatkoselvitys. Tammikuussa 2005 alkoi konsulttiyönä toinen osuus Tikkurilan Matkakeskuksen suunnittelusta. Loppuraportti työstä valmistuu kesäkuussa Olemassa olevan puuston kuntoa on arvioitu kaupungin omana työnä. Puiden tarkempi mittaaminen tapahtuu kesän 2005 aikana. Asemakaavan suunnittelun kuluessa on laadittu useita vaihtoehtoisia ratkaisuja, joista on kehitetty kaksi perusvaihtoehtoa. Näistä toinen, pysäköintitalon sisältävä ratkaisu on asemakaavaluonnoksen pohjana. Pysäköintiratkaisuja on tutkittu kaupungin sisäisessä työryhmässä kevään 2005 aikana. Samoin suojelukysymyksiä oli selvitetty kaupungin oman asiantuntijaryhmän kanssa. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITELUN VAIHEET 4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITELUN TARVE Tikkurilan hallinnollista ja kaupallista keskustaa on suunniteltu useita vuosia. Kaupungin oma tahto on ollut saada Tikkurilaan arkkitehtonisesti ja toiminnallisesti elävä kaupunkikeskusta. Keskusta-alueelle on ollut tarvetta lisätä asuntotuotantoa. Tikkurilan keskustassa on vähän hissillisiä kerrostaloja ja väestön vanhetessa hissillisille asunnoille on kysyntää. Myös kaupallisten palvelujen lisääminen keskustaalueelle on Vantaan strategian mukaista kaupunkirakenteen tiivistämistä. Tikkurilan keskustasta puuttuu erityyppisiä julkisia ulkotiloja, kuten esiintymislava ja paikka, missä järjestää mm. toritanssit. Nykyinen Peltolantori sijaitsee hieman syrjäisesti ydinkeskustasta. 4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET Alueen yleissuunnitelma (liitekuva), joka esiteltiin KH:lle päätettiin ottaa jatkotyön pohjaksi. Suunnittelutyö jatkui kaupunkisuunnittelussa syksyllä Tammikuussa 2005 päätettiin perustaa asiantuntijatyöryhmät suojelu-, pysäköinti- sekä sopimusasioista. Yleissuunnitelman ( ) pohjana oli asemakaavan muutosluonnos nro

15 sivu: 14 / 46 Muutosluonnoksessa alue on suunniteltu kävelykeskustaksi. Pysäköintiratkaisut ovat pääasiassa maanalaisia. Huolto- ja saattoliikenne on sallittu keskustakorttelin sisällä. Alueen ajoneuvoliikenne toimii suunnitelmassa ulkosyöttöisesti. Suunnittelualueelle sijoittuu uusi kauppatori, kaupunkipuisto ja kävelyraitti. Alueelle sijoittuu myös uusia asuinkerrostaloja, liike- ja toimistotiloja, valtion virastotiloja sekä uusi kirkko.

16 sivu: 15 / OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset - Alueen kiinteistöjen omistajat ja vuokralaiset, viereisten ja vastapäisen kiinteistöjen omistajat ja vuokralaiset - kaupunginosan tai lähialueen asukkaat - asukkaat, yritykset ja työntekijät, asukas ym. yhdistykset - kunnan jäsenet - kaikki, jotka katsovat olevansa osallisia - kaupungin asiantuntijaviranomaiset - valtion viranomaiset - muut viranomaiset ja yhteisöt Vireilletulo Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta on tiedotettu Vantaan sanomissa joulukuun 8. päivänä Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Laajemman suunnittelualueen, :n vireille tulosta on tiedotettu Vantaan sanomissa ja internetissä toukokuussa 2002 MRL 62 :n mukaisesti. MRL63 :n mukaisesti osallisia on kuultu toukokuun 15. ja 16. päivänä Kuulemiskirjeiden liitteenä oli osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavaluonnos, sekä ote yleiskaavasta sekä luonnoksia asuinalueen suunnitelmasta. Suunnittelua ja kaavamuutoksen valmistelua on esitelty Tikkurilan aluetoimikunnan järjestämässä tilaisuudessa kaupungintalolla. Tilaisuuteen osallistui noin 100 lähiympäristön asukasta. Kyseessä olevan asemakaavaluonnoksen osalta päivitetään aikaisempi OAS Viranomaisyhteistyö Kaavaehdotus on laadittu yhteistyössä Vantaan kaupungin eri toimialojen viranomaisten kanssa. Kaupunkisuunnittelun ja yrityspalveluyksikön edustajat ovat osallistuneet kaavasuunnitteluun. Teknisen toimialan liikenne- ja vesihuoltosuunnittelu, puisto-osasto, geotekninen suunnittelu sekä rakennusvalvonta, kaupungin museo ja ympäristökeskus ovat olleet suunnittelutyössä mukana Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet Vantaan kaupungin asuntostrategian tavoitteena on, että asuinalueiden kehittämistä jatketaan alueellisten kehityskuvien pohjalta asukasrakenteeltaan ja asumismuodoltaan monipuolisten sekä asuinympäristöltään viihtyisien ja turvallisten asuinalueiden varmistamiseksi. Asuntotarjonnan lisääminen hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen tukemaan keskustapalvelujen säilymistä on perusteltua ja kaupungin tavoitteiden mukaista. Suunnittelusta johdetut tavoitteet Kaavamuutoksen tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset hyvän keskusta-asuinympäristön sekä viihtyisien julkisten ulkotilojen toteuttamiselle. Tavoitteena on saada toimiva keskitettyyn pysäköintiin perustuva kaupunkikeskusta, jossa liikkuminen on esteetöntä ja turvallista.

17 Liikenneolojen kehittäminen Vantaan kaupunki / Maankäyttötoimi / Kaupunkisuunnittelu sivu: 16 / 46 Liikennesuunnittelun tavoitteena on kaavallisesti ratkaista riittävät ja hyvät pysäköintitilat alueelle. Ajo pysäköintitiloihin on Ratatien puolelta. Muu alue on kaavoitettu kävelykeskustaksi. Kävelyraittien esteettömyyteen (tasaisuus), valaistukseen sekä turvallisuuteen samoin kuin viimeisteltyyn yleisilmeeseen tullaan kiinnittämään erityishuomiota. Ympäristöhäiriöiden poistaminen Ympäristöministeriön luonnos liikennemelun huomioonottamisesta kaavoituksessa antaa melutasoista ohjearvoja suunnittelun lähtökohdaksi. Toimintoja sijoitettaessa tulisi voida varmistaa, että ohjearvot alitetaan asuntojen pihoilla leikkiin ja oleskeluun tarkoitetuilla alueilla, sekä aktiivikäytössä olevilla virkistys- ja ulkoilualueilla. Tavoitteena on ratkaista pääradan ja Ratatien liikenteen aiheuttama melu tulevien asuinrakennusten rakenneratkaisuilla. Pihojen sijoitteluun on kiinnitetty huomiota niin ettei liikennemelun aiheuttama häiriö ylitä sallittuja arvoja. Matkakeskuksen konsulttityön yhteydessä tullaan tekemään erillinen melu- ja tärinäselvitys muutosalueelta Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Alueen maanomistajien ja asukkaiden tavoitteet Yleissuunnitteluvaiheessa Asematie 1:n maanomistajien toiveena on ollut purkaa olemassa olevat rakennukset ja rakentaa uudisrakennus-rakennukset nykyistä suuremmalla tehokkuudella alueelle. Asematie 3:n maanomistajan tavoitteena on olla osana Tikkurilan keskustan kehittämisessä arkkitehtuurikilpailuvoittojen pohjalta. Maanomistaja ei kuitenkaan suosi kivijalkakauppojen rakentamista vaan toivoo suuremman liikekeskuksen rakentamista kauppiastavaratalo Tikkurin toiminnan tukemiseksi. Asematie 5:n maanomistaja on ilmaissut tahtonsa että korttelissa oleva rakennus purettaisiin. Asukkaiden jättämissä mielipiteissä toivottiin Männistönpuiston säilyttämistä yli 4000 hengen adressilla. Erityisesti vanhojen mäntyjen säästäminen oli lähellä asukkaiden sydäntä. Autoton keskusta sai paljon kannatusta viihtyisiä ja turvallisia ulko-oleskelutiloja toivottiin. Kaupungin tavoitteena on tehdä keskustapuistosta eri ikäisiä kaupunkilaisia palveleva ulko-oleskeluun soveltuva liikennemelulta suojattu alue, jonka kasvillisuus on kaupunkikeskustaan soveltuvaa ja kävelyreitit ja istuskeluryhmät viimeisteltyjä. Puisto- ja torialueelle on tarkoitus suunnitella myös esiintymislava sekä alue esimerkiksi petanquekentälle tai ulkoshakin peluuseen. Tavoitteena on myös rakentaa puistoon pieni kahvila. Kaupungin lähtökohtana on myös rakentaa keskustaan asuntotuotantoa. Aatekilpailun tavoitteena oli asuinkerrosneliön uudisrakentaminen. Suunnittelutyön edetessä ollaan päädytty kilpailutöiden asuinalueeksi osoittamalla alueella noin k-m² asuinkerrosalaan. Tavoitteena on ohjata rakennussuunnittelua ja toteutusta niin, että paikan arkkitehtoninen ilme ja rakentamisen korkea laatutaso saavutetaan ja luodaan viihtyisä kaupunkiympäristö. Muutosalueella pyritään kaupunkimaiseen miljööseen, jossa uudisrakennukset ovat olemassa olevien naapurirakennusten kanssa saman korkuisia sekä massaltaan samaa kokoluokkaa. Uudet asuinrakennukset on sijoitettu niin, että liikennemelulta suojatut oleskelupihatilat avautuvat länteen. Ensimmäisiin maanpäällisiin kerroksiin Ratatien varressa on suunniteltu liike- ja toimistotiloja. Kortteleihin tullaan laatimaan erilliset rakentamisohjeet sekä piha- ja istutussuunnitelmat. Asemakaavan laadulliset tavoitteet Asemakaavaluonnoksen laadullisena tavoitteena on luoda ajatonta kaupunkirakennusperinnettä modernin arkkitehtuurin keinoin toteuttava alue. Rakennusten tulee olla arkkitehtuuriltaan ja rakennusmateri-

18 sivu: 17 / 46 aaleiltaan korkeatasoisia. Asuinkortteleiden pihat tulee toteuttaa kaupunkimiljööseen sopivalla tyylillä. Istutuksissa suositaan jaloja lehtipuita. Tontteja ei saa aidata ja pihojen mahdolliset tasoerot tulee rakentaa viimeistellysti luonnonkivisin tukimuurein. Ulko-oleskelutilojen osalta laaditaan erillinen laatutason määrittelevä suunnitelma. Suunnittelusta johdetut tavoitteet Lähtökohtana suunnittelussa oli kaiken pysäköinnin rakentaminen maan alle, mikä osoittautui liian kalliiksi. Uusi kaavaluonnos mahdollistaa maanpäällisen pysäköintilaitoksen rakentamisen suunnittelualueen pohjoisosaan. Pysäköintitalon viereiselle, itäiselle tontille, ehdotetaan toteutettavaksi arkkitehtuuriltaan moderni mutta kaupunkirakentamisen perinteeseen liittyvä kaupunkikuvallinen kohokohta, jonka piha-alueena toimii pysäköintilaitoksen katto. Tammikuussa 2005 alkanut Tikkurilan matkakeskuksen suunnittelu toi esiin Ratatien laajenemistarpeet linja-autoterminaalien sijoitusvaihtoehdoissa. Asemakaavamuutosluonnoksessa mahdollistetaan eri terminaalivaihtoehtojen kehittäminen siirtäen Ratatien katualuetta seitsemällä metrillä länteen päin. Suojelukysymyksiä selvittäneen asiantuntijatyöryhmän esitykseen ja hyväksyttyyn yleissuunnitelmaan pohjautuen molemmat ns. Kassatalon rakennukset esitetään muutosluonnoksessa suojeltaviksi. Keskeinen lähtökohta suunnittelulle on ollut lisärakentamisen laajuuden ja sijoituksen tutkiminen taloyhtiön esityksiin pohjautuen. Osoittamalla lisärakentamista pelkästään olemassa olevalle tontille ei ole päästy kaupunkikuvallisesti sopusuhtaiseen ratkaisuun ja siksi ko. tonttia esitetään laajennettavaksi. Kaupungin asiantuntijaryhmä on keskustellut myös mahdollisuudesta järjestää kävelykatu-, puisto- ja aukiotilojen osalta maisema-arkkitehtikilpailu. Osallisten tavoitteet Koko alueen suunnittelun kuulemisen yhteydessä saatiin mielipiteet puhelimitse, sähköpostitse sekä kirjeitse yhteensä 13 kpl. Mielipiteissä kiinnitettiin huomiota liikenne- ja pysäköintiratkaisuihin sekä Männistönpuiston suojeluun. Kaavoituslautakuntakäsittelyn jälkeen saatiin Avoin Tikkurila-Ryhmittymältä (allekirjoituksia 4485), Janne Peltoselta, Tikkurilan Martat ry:ltä ja Marja-Leena Levolta Männistönpuistoa koskevat mielipiteet. Mielipiteissä toivottiin Männistönpuiston säilyttämistä Tikkurilan keskustasuunnitelmassa. Mielipiteissä oltiin sitä mieltä, että alueen nykyinen puusto tulee kaavallisella ratkaisulla säilyttää. Kaavoituslautakunta oikeutti kaupunkisuunnitteluyksikön pyytämään tarvittavat lausunnot asemakaavan muutosluonnoksesta nro Lausuntoja pyydettiin 16 kpl ja saatiin 15 kpl. Lyhennelmä lausunnoista, koskien kaavamuutosluonnosta : - Asuntotoimi: Autopaikkojen riittävyys tulisi varmistaa. Maanalaista pysäköintiratkaisua pidettiin kalliina. - Sivistystoimi: Keskusta-alueelle tulee varata tiloja nuorten vapaa-ajan toiminnoille sekä kulttuuritoiminnoille. - Sosiaali- ja terveyslautakunta: Keskusta-alueelle tulee sijoittaa varaus vanhusten palvelukeskukselle ja vanhusten palveluasunnoille. - Tekninen lautakunta: Ratatieltä tulisi olla parempi yhteys Keskuspuistoon. Kevyenliikenteenyhteys kirjastolle rautatieasemalta tulisi säilyä. Tulisi varmistaa tilan varaus sadevesiputkelle Ratatieltä keskuspuiston suuntaan. Palo- ja pelastusreiteistä tulisi tehdä erillinen suunnitelma - Kulttuuripalvelut: Kaupunkipuiston suunnittelussa tulee huomioida eri ikäryhmien tarpeet. - Ympäristövalvontalautakunta: Männistön puisto tulee säilyttää nykyisellä paikallaan ja jatkosuunnittelussa parhaat puuryhmät tulisi säilyttää.

19 sivu: 18 / 46 - Tikkurilan aluetoimikunta: Männistönpuistoa voisi kehittää yhteytenä asemalta keskustaan. Kaavalla tulisi turvata vapaa-aika- ja nuorisotilan sekä vanhusten palvelukeskuksen sijoittumista keskusta-alueelle. - Svenska Kommittee: Männistönpuisto tulee säilyttää kaavassa ja Asematien varren rakennusten korkeuksiin tulee kiinnittää huomiota. - Vantaan Kaupunginmuseo: Suojelumääräyksiä tulee täsmentää. Kaavalla tulisi suojella ns. Kassatalo (Asematie 1). Osa Männistönpuiston puista tulisi säilyttää osana kaupunkipuistoa. Maanpinnan luontevat korkeusasemat tulisi säilyttää. - Elisa Networks Oy: Kaapeleiden siirrosta on sovittava erikseen. - Uudenmaan Ympäristökeskus: Kaavan vaikutusten selvitystyö tulee tehdä rinnan suunnittelutyön kanssa ja enemmän julkista keskustelua kaavatyöstä. Lisäselvitykset tulisi tehdä mm. ratamelusta. - Vantaan Seurakuntayhtymä: Kulkuyhteys asemalta keskuspuistoon tulisi säilyä ja matkakeskussuunnitelma olisi huomioitava paremmin. Liikerakennusoikeutta tulisi keskusta-alueella olla tavaratalon kokoisen yksikön verran. Paras kirkon sijoituspaikka olisi Kenkäaseman kohdalla. - Vantaan Energia: Kaapelien siirrot tulee huomioida. - Ratahallintokeskus: Matkakeskuksen mahdolliset vaikutukset ja meluselvitykset tulisi tehdä. - VR-Yhtymä: Matkakeskuksen mahdolliset vaikutukset ja meluselvitykset tulisi tehdä. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Asemakaavamuutos täydentää pääkaupunkiseudun yhdyskuntarakennetta eikä ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. 4.5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Muutoksen ympäristövaikutuksia MRA1 :n mukaisesti on selvitetty kaavamuutosluonnosta laadittaessa rakennetun ympäristön ja maiseman sekä liikenteen, kulttuuristen ja sosiaalisten vaikutusten kannalta. Sosiaaliset ja kulttuurilliset vaikutukset Tikkurilan ydinkeskustan tiivistäminen ja uusien kaupunkitilojen (torit, aukiot ja puistot) rakentaminen luo edellytykset viihtyisän ja turvallisen kaupunkikeskustan syntymiselle. Uudet tilat palvelevat kaupunkilaisia keskeisenä kokoontumis- ja tapahtumapaikkana. Muutosalueen palvelut ovat helposti saavutettavissa ja luovat uusia työpaikkoja alueelle. Keskustamainen asuminen tuo alueelle myös sosiaalista kontrollia. Rakennettu ympäristö Suunnitelmassa Tikkurilan kauppatori rakennetaan kaupungintalon itäpuolelle. Toria rajaamaan rakennetaan liike- ja asuintiloja. Torialue, kaupungintalo ja hallintoaukio muodostavat uuden tunnistettavan kaupungin sydämen. Torialueen pohjoispuolelle on suunniteltu kaupunkipuisto kaupunkilaisten viherolohuoneeksi sen pohjoispäähän sijaittuu suunnitelmassa uusi kirkkorakennus. Ratatien varteen on suunniteltu uusia V-VI½- kerroksisia asuinkerrostaloja, jotka rajaavat kaupunkitilaa radalle päin.

20 sivu: 19 / 46 Liikenne ja pysäköintiratkaisut Suunnittelualueesta on suunnitelmassa luotu kaikille käyttäjille esteetön kokonaisuus; jalankulun sekä pyöräilyn tulee olla alueella vaivatonta. Alueen ajoneuvoliikenne toimii suunnitelmassa ulkosyöttöisesti. Ajo maanalaiseen pysäköintiin ja laitoksiin tapahtuu suoraan Ratakadulta. Korttelin sisällä sallitaan vain saatto- ja pakollinen huoltoliikenne. Alueen pysäköintiratkaisu on pääasiallisesti maanalaista paikoitusta. Alueen pysäköintitarjonta on suhteutettu alueen pysäköintitarpeeseen (liitekuvat). Tammikuussa 2004 kaupunginhallitus päätti, että asemakaavatyötä voidaan jatkaa osa-alueittain. Luonnoksia tehdessä paneuduttiin saatuihin kommentteihin ja ratkaisun kehittelyyn liittyi myös uudelleen käynnistynyt matkakeskuksen suunnittelutyö.

21 sivu: 20 / 46 Asemakaavamuutosluonnos Vaihtoehto1 Suunnitelmassa alueen paikoitusalueet ovat maanalaisia. Pohjoisimmassa korttelissa uudisrakennukset muodostavat kokonaisuuden puhelinkeskus Elisan rakennuksen kanssa. Laureaammattikorkeakoulun laajennuksen eteläpuolelle on haluttu jättää ilmavuutta, koska Laurean uudisrakennuksen ikkunat avautuvat etelään. Luonnoksessa on tutkittu mahdollisuuksia säilyttää olemassa olevaa puustoa.

22 sivu: 21 / 46 Vaihtoehto 2 Suunnitelmassa on huomioitu uuden linja-autoterminaalin mahdollinen siirtyminen nykyiseltä sijainniltaan rautatieaseman pohjoispuolelle. Ratatietä on siirretty loivan kaaren muodossa länteen. Suunnitelmassa huomioidaan olemassa olevien puiden sijainti. Pohjois- korttelissa rakennukset eivät enää ylitä Elisan taloa.

23 sivu: 22 / 46 Vaihtoehto 3 Pohjoiskortteliin on sijoitettu pysäköintitalo, johon mahtuu liki kolmesataa autopaikkaa. Pysäköintitalon viereiselle kapealle tontille on suunniteltu erityisasumista ja alakerroksiin liike- ja toimistotilaa. Ratatien kaksi eteläisemmät asuin-, liike- ja toimistotilakorttelit muodostavat liikennemelulta suojatut ja aurinkoiset sisäpihat. Viherreitti uudesta kaupunkipuistosta asemalle on esitetty vaihtoehdossa. Sen varteen sijoittuu pieni leikkipuistikko.

24 sivu: 23 / 46 Vaihtoehto 4 Suunnitelmassa on tutkittu tilannetta kenkäasemantalon ollessa vielä paikallaan. Näkymä Tikkuraitilta päin.

VANTAAN KAUPUNGINMUSEO

VANTAAN KAUPUNGINMUSEO VANTAAN KAUPUNGINMUSEO Vanda stadsmuseum Vantaa City Museum Stadtmuseum Vantaa Vantaa Linnamuuseum 21.3.2005 Asematie 1:n ns. Kassan talon rakennushistoriallisesta arvosta Asema kaupunkirakenteessa Tikkurilan

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne kaavamuutoksesta.

Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne kaavamuutoksesta. VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus 25.9.2006 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Uusinta ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kivistön asemakaavayksikkö Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.3.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002221. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos

Lisätiedot

Martinlaakson asemanseudun täydentäminen

Martinlaakson asemanseudun täydentäminen VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu / NKo 20.10.2006 Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavan muutos nro 001936, Martinlaakso Osallistumis- ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro

SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 21.1.2013 päivättyä, 15.4.2013 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002185 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunginosa

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Korson torni Asemakaavan muutos nro 002144,

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 870 /2014 34 KURJENMETSÄ (2308), ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.3.2015/18 20.5.2015/34 Kkj. 18 Asemakaava muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 600 sekä puistoaluetta (VP). Asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus 7.3.2006 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Kuva 1: Ilmakuva suunnittelualueesta Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen 30 mukainen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Koisoniitty. Asemakaavan muutos nro osoitteessa Koisotie 8

Koisoniitty. Asemakaavan muutos nro osoitteessa Koisotie 8 Koisoniitty Asemakaavan muutos nro 002193 osoitteessa Koisotie 8 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 9.9.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki Ylikylä KAAVASELOSTUSLUONNOS KAAVOITUS 2017 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 2 Asemakaavan muutos Rovaniemen

Lisätiedot

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 12.3.2013 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Leinelä / K 70116 Asemakaavan muutos nro 002066 Koivukylä 70. kaupunginosa Kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 15.6.2016 UNIKKOTIE 11 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002312 Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan keskustassa, Tikkuraitin varrella. Suunniteltavana alueena on Unikkotie 11:n

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 Ak 5171 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 20.11.2012 RUOKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

KAUPUNGINTALO LAAJENEE

KAUPUNGINTALO LAAJENEE KAUPUNGINTALO LAAJENEE 10.6.2009 Tämä on asemakaavan muutoksen nro 002068, Kaupungintalon laajennus, maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Tämä asiakirja löytyy

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3.KAUPUNGINOSA KORTTELI 126 TONTTIT 1 JA 2, KOSKIKATU 40 JA 42 Suunnittelualue sijaitsee 3. kaupunginosan korttelin 126 tontilla

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Asemakaavan muutos nro 002114 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 6. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 82 TONTIN 15 ASEMAKAAVAN MUUTOS, Pitkäkatu 25 2 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Metsotorni. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002218. 1 Perus- ja tunnistetiedot

Metsotorni. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002218. 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002218 1 Perus- ja tunnistetiedot Metsotorni Kaupunginosa 83, Metsola Asemakaavan muutos: Osa

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELEIDEN 133 JA 141 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, Vaajakoskentie 101 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 1.10.2009 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta Asia:

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SEPÄNKATU 14 KAAVATUNNUS 11:091 KAAVAN PÄIVÄYS 3.6.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5187 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 47 tonttia 1 ja korttelin

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus 3.9.2009 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 6 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli 6 Selostus

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan 1 Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.11.2011 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002128 Rekola 73. kaupunginosa ja Matari 80. kaupunginosa Kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.8.2017 SPINELLIKUJAN PYSÄKÖINTILAITOS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002351 Kaavamuutosalue sijaitsee 23. Kivistön kaupunginosassa osoitteessa Spinellikuja 2 (tontti 23-183-2).

Lisätiedot

OSALLISTUMIS-JA ARVIONTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS-JA ARVIONTISUUNNITELMA Teollisuuskylän 9. kaupunginosan osakorttelia 125 ja korttelia 128, osaa Maakarintietä sekä puistoalueita koskeva asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako (Lieksan Saha Oy:n asemakaavamuutos) Kuva 1: Ilmakuva

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.5.2017 SÄHKÖTIE 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002344 Kaavamuutosalue sijaitsee Tammiston kaupunginosassa. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu kortteli 50001/13 sekä katualuetta.

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Suunnittelualueen alustava rajaus ilmakuvassa Hakija: Asemakaavan

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro Havukoski

Asemakaavan muutos nro Havukoski Asemakaavan muutos nro 001994 Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan muutosta ovat hakeneet Vantaan kaupungin

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro Havukoski

Asemakaavan muutos nro Havukoski Asemakaavan muutos nro 001993 Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan muutosta on hakenut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HUOLTOASEMATONTIT KLINKKERIKAARELLE

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HUOLTOASEMATONTIT KLINKKERIKAARELLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.8.2017 HUOLTOASEMATONTIT KLINKKERIKAARELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002348 Kaavamuutosalue sijaitsee Petikossa Petikontien ja Klinkkerikaaren rajaamassa korttelissa

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot