Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu"

Transkriptio

1 Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu TIKKURILAN YDINKESKUSTA 1 Asemakaavan muutosluonnoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro / II.

2 sivu: 1 / 46 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutosluonnos: 61. kaupunginosa, Tikkurila Korttelit 61202, 61205, 61207, sekä katu-, tori-, liikenne- ja virkistysaluetta. Kumoutuvassa asemakaavassa muutos koskee kortteleita 61202, 61205, sekä katu-, tori-, virkistysalueita. Tonttijakoluonnos ja tonttijaon muutosluonnos: 61. kaupunginosa, Tikkurila Korttelit 61202, 61205, sekä KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Kaavaluonnoksen muutosalue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa rautatieaseman länsipuolella. Alue rajautuu idässä Ratatiehen, etelässä kortteliin niin, että Asematiestä osa kuuluu suunnittelualueeseen. Lännessä ja pohjoisessa alue rajautuu rakennettuihin kortteleihin: kaupungintalon kirjaston, Elisan ja Laurean toimitilojen tontit eivät enää sisälly kaavamuutosalueeseen.

3 sivu: 2 / 46 Yhteystiedot: Lea Varpanen, aluearkkitehti, p , Ritva Kotilainen, asemakaavasuunnittelija, p , 1.3 KAAVAN NIMI JA TARKOITUS Asemakaavan muutos nro , Tikkurilan ydinkeskusta 1 Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on kehittää Vantaan hallinnolliselle keskukselle, Tikkurilalle toiminnoiltaan vahva ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen keskus. Tavoitteena on myös, että alue palvelee hyvin kaupunkilaisten keskeisenä kokoontumis- ja tapahtumapaikkana; sen hallinnon, kulttuurin ja kaupan palvelut ovat helposti tavoitettavissa ja alueelle sijoittuva asuminen järjestetään viihtyisästi ja turvallisesti.

4 sivu: 3 / SELOSTUKSEN SISÄLLYSLUETELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Selostuksen sisällysluetelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 4 2 TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava ja asemakaavan muutos Asemakaavan toteuttaminen 5 3 LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 10 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITELUN VAIHEET Asemakaavan suunnitelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 27 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja määräykset 30 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS TOTEUTUSTA OHJAAVAT SUUNNITELMAT Toteuttaminen ja ajoitus 30 7 KAAVAMUUTOSTYÖHÖN OSALLISTUNEET...32

5 sivu: 4 / LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA - Asemakaavan seurantalomake - Yleissuunnitelma - Asemakaavan muutosluonnos nro Asemakaavamerkinnät ja -määräykset - Havainnekuva - Vantaan teknisen toimen suunnitelma pysäköintiratkaisuista kevät Vesihuoltosuunnitelma - Uudisrakentamisen rakennusoikeudet - Vantaan kaupunginmuseon selvitys Asematie 1:n rakennushistoriallisesta arvosta, LUETTELO MUISTA KAAVAA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA, TAUSTASELVITYKSISTÄ JA LÄHDEMATERI- AALISTA - Tikkurilan keskusta yleinen aatekilpailu, ratkaisu Vantaan matkakeskus Tikkurilan asema, esiselvitys LT-Konsultit Oy, Arkkitehtuuritoimisto B&M, Tikkurilan keskustan liikenne- ja pysäköintisuunnitelma, SITO-Konsultit K2 Vantaa, selvitys kaupunkibulevardin idealuonnoksesta Tikkurilantielle, Tikkurilan keskustan liikenne- ja pysäköintisuunnitelma, pysäköinnin jatkotarkastelut, SITO- Konsultit Vantaa alueittain 2003, Vantaan kaupunki, Tilasto ja tutkimus - Tikkurilan keskustasuunnitelma-alueen maaperän kunnostamistarve, Vantaan kaupunki, ympäristökeskus, Selvitys Asunto Oy Kassatalon julkisivujen korjaustarpeesta, Vahanen Yhtiöt, Asunto Oy Kassatalon vesivahingon kosteuskartoitus, Anticimex Oy Raportti Tikkurilan keskustan raideliikennemelusta, YTV ja RHK - Asemakaavan laatimiseen liittyvän aineiston arkistointipaikka - Asemakaava- ja asemakaavanmuutoksen laadinnan yhteydessä syntyneitä asiakirjoja säilytetään tulevaisuudessa Vantaan kaupungin kaupunkisuunnittelussa. 2 TIIVISTELMÄ 2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET Asemakaavamuutosluonnos perustuu Tikkurilan keskustan aatekilpailun tuloksiin. Aloitteen kaavamuutoksen laatimiseksi on tehnyt Vantaan kaupunki. Tikkurilan keskustan suunnittelusta järjestettiin SAFA:n kilpailusääntöjen mukainen yleinen aatekilpailu Vantaan kaupunginhallitus päätti , että Tikkurilan keskustan suunnittelutyötä jatkettaisiin kilpailussa palkittujen ehdotusten "Satumaa" ja "Silkkitiellä" pohjalta ja että alueelle laaditaan kaavarunko perustaksi yksityiskohtaiselle jatkosuunnittelulle. Yleisötilaisuus Tikkurilan keskustan yleisen aatekilpailun pohjalta tehdystä kaavarunkoluonnoksesta pi-

6 sivu: 5 / 46 dettiin Vantaan kaupungin valtuustosalissa. Tilaisuus oli osa kaupunkilaisten osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyä. MRL 62 :n mukaisesti kaavan vireille tulosta tiedotettiin Vantaan sanomissa ja internetissä sekä osallisille varattiin mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta. Osallisten kuuleminen suoritettiin ja Kirjallisia mielipiteitä jätettiin viisi kappaletta ja suullisia mielipiteitä kahdeksan kappaletta. Kaavoituslautakunta hyväksyi kilpailualuetta koskevan asemakaavan muutosluonnoksen nro Kaupunkisuunnitteluyksikkö pyysi alustavat lausunnot päivätystä asemakaavaluonnoksesta. Lausuntoja pyydettiin 16 ja saatiin 15. Suunnittelua jatkettiin päivätyn yleissuunnitelman pohjalta, joka esiteltiin ja hyväksyttiin kaavoituslautakunnassa ja kaupunginhallituksessa. Asemakaavan muutosluonnos on laadittu yleissuunnitelman pohjalta ja sitä on jatkotyöstetty ja tarkennettu. Muutosluonnos nro koskee kortteleita 61202, 61205, 61207, Vantaanaukiota sekä Männistönpuistoa. Työ Vantaan matkakeskuksen kehittämiseksi tilattiin talvella 2005 ja yleissuunnitelma valmistuu kesäkuussa Työn aikana on tutkittu eri mahdollisuuksia mm. bussiterminaalin sijoittumiselle sekä liityntäpysäköinnille. Mahdolliselle tulevalle matkakeskukselle jätetään tilavaraus nykyisen Ratatien siirtämistä varten. 2.2 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavamuutosluonnoksen tavoitteena on kehittää Tikkurilalle toiminnoiltaan vahva ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen keskus. Tavoitteena on myös, että alue toimii hyvin kaupunkilaisten keskeisenä kokoontumis- ja tapahtumapaikkana ja että alueelle sijoittuva asuminen järjestetään viihtyisästi ja turvallisesti. Keskeisiä suunnitteluperiaatteita ovat olleet maanalainen pysäköinti, Asematien muuttaminen kävelykaduksi sekä kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten suojelukysymykset. Uusi kauppatori sijoittuu muutosalueelle. Nykyisen Männistönpuiston korvaavaksi puistoksi on rajattu suunnittelualueen pohjoisosaan suojaisa puistoalue, joka on kooltaan nykyistä puistovarausta hiukan suurempi. Puisto liittyy kävelykadun varteen rajattavaan torialueeseen ja ne muodostavat yhdessä laajan julkisten ulkotilojen sarjan. Ratatien varteen on sijoitettu uusia asuin-, liike- ja toimistotiloja. Ratatieltä on avattu kevyenliikenteen yhteys uuteen kaupunkipuistoon. Paikoitus on järjestetty muutosalueen pohjoisreunaan sijoittuvaan pysäköintilaitokseen sekä Ratatien uudisrakennusten alapuolella sijaitsevaan maanalaiseen paikoitushalliin. Suunnitelmassa on ehdotettu säilytettäväksi ns. Kassatalon molemmat rakennukset. Julkiset ulkotilat toteutetaan laadukkaasti ja viimeisteltynä. Alueella pyritään säilyttämään mahdollisimman laajasti kokonaisuuksia muodostavat puuryhmät, etenkin alueella kasvat kookkaat männyt. 2.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN Pysäköinnin rakentaminen vaiheittain mahdollistaa koko alueen rakentamisen osa-alueittain. Ensimmäisessä vaiheessa Vantaanaukio muutetaan puistoksi. Pysäköintitalon rakentaminen samaan aikaan korvaa menetetyt autopaikat ja tuo lisää pysäköintipaikkoja alueelle. Vaihtoehtoisesti kortteli voisi olla rakentamisen aloituskortteli. Samalla tulisi toteuttaa osa maanalaisesta paikoituksesta. Eteläisimmän korttelin uudisrakentaminen on mahdollista, kun korttelin maanalainen pysäköinti on rakennettu, sillä korttelin pysäköinnin ajoluiska on naapurikorttelissa. Korttelit voidaan toteuttaa myös yhtäaikaisesti.

7 sivu: 6 / 46 Viimeinen vaihe rakentamisessa olisi kortteli nro toreineen. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA ALUEEN YLEISKUVAUS Alueella sijaitsee 1950-luvulla rakennettuja asuin- ja liikerakennuksia. Tarkastelualuetta rajaa suojeltujen, 1950-luvun rakennusten sarja; kaupungintalo, kirkko sekä lasten ja nuorten taidetalo Pessi (entinen kirjasto). Vantaanaukiota ei ole rakennettu kaavan mukaisesti aukioksi. Vantaanaukion läpi kulkee epätasainen asvalttitie, jonka varrella on epämääräisesti rajautuvia pysäköintialueita. Esteetön Tikkurila selvityksessä Vantaanaukion jalkakäytävät todettiin puutteellisiksi ja alueelle sijoittui jalankulkijan kannalta vaarallisia ylityksiä. Alueen kulkureittien epätasaisuudesta johtuen erityisesti liikuntarajoitteisten kulku on hankalaa. Nykyisen Männistönpuiston ja rakentamattoman YH-korttelin alueella kasvaa kauniita mäntyryhmiä sekä joitakin isoja jaloja lehtipuita. Männistönpuiston läpi kulkee kirjaston ja aseman välinen polku, jota ei ole valaistu. Osa Männistönpuistosta on tällä hetkellä pysäköintikenttänä, ns. Kenkäaseman talon eteläpuolella.

8 sivu: 7 / 46 Keskustan ulkotilojen valaistus on toteutettu eri aikakausina ja valaistus on alueella keskimäärin puutteellista. Varsinkin jalankulkijan kannalta alue koetaan turvattomaksi Luonnonympäristö Maisemarakenne, maisemakuva Tikkurila on entistä merenpohjaa ja alkuperäistä luonnonmaisemaa ei ole enää juuri havaittavissa. Ratatien varressa on säilynyt pieni pala Hiekkaharjun eteläisintä kärkeä, jossa kasvaa luonnontilaisia mäntyjä. Maaperä Muutosalueen maaperä on pääosin hiekkaa, täyttömaata ja jonkin verran moreenia. Edullisin maanvaraisen rakentamisen salliva alue on Ratatien varressa kauppakeskus Tikkurin ja kirjaston välissä. Perustamistavan valinta edellyttää normaaliin tapaan rakennuspaikkakohtaisia pohjatutkimuksia ja suunnitelmia. Kasvillisuus Tarkastelualueen kasvillisuus muodostuu pääosin Ratatien varren mäntykankaasta sekä Vantaanaukiolla kasvavasta täysikasvuisesta puustosta.

9 sivu: 8 / RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella Tikkurilan kaupunginosassa oli asukkaita vuoden 2003 alussa hieman yli Väkiluvun ennustetaan kasvavan vuoteen 2010 mennessä noin 5200 henkeen. Alueen väestö on vanhusvoittoista. Koko Vantaaseen verrattuna Tikkurilassa on eniten yksinasuvia ja vähiten suuria perheitä. Kaupunkikuva ja rakennettu ympäristö Tikkurilan keskusta on väljästi ja matalasti rakennettu viimeisen 50 vuoden aikana. Kaupunkikuvassa on löydettävissä 50-luvun kirkonkylämäistä tunnelmaa sekä 1970-luvun autokaupunki-ihanteisiin perustuvaa miljöötä. Usein katutilat ovat leveitä ja autot laajoine parkkikenttineen hallitsevat kaupunkikuvaa luvulla kaupallinen keskustarakentaminen on tuonut Tikkurilaan isoja kaupallisia yksiköitä, kuten mm. kauppiastavaratalo Tikkurin ja myöhemmin oppilaitokseksi muutetun Vehkapolun viereisen kauppatalon, nykyisen Laurean. Viimeistellyt puistoalueet puuttuvat Tikkurilasta ja varsinkin rakentamaton Vantaanaukio antaa viimeistelemättömän ja huolimattoman kaupunkikuvan. Kerrosluvultaan matalassa ytimessä on kuitenkin sympaattista henkeä koivurivistöineen. Palvelut Tarkastelualue rajautuu kaupungintalon tonttiin sekä kaupungin ja valtion paikallishallinnon virastoihin. Kaupungintalon naapurina on Vantaan seurakuntayhtymän virastoja sekä kirkko. Kaupungin pääkirjasto näyttelytiloineen ja posti ovat aivan tarkastelualueen läheisyydessä kuin myös Laureaammattioppilaitos. Kaupan palvelut Muutosalueen lähimmät kaupalliset palvelut ovat keskittyneet kauppiastavaratalo Tikkuriin. Asematien varrella on katutasolla yksittäisiä kivijalkakauppoja. Läheisyydessä on paljon myös ravintoloita. Työpaikat, elinkeinotoiminta Tikkurilan kaupunginosa on toiseksi suurin työpaikkakeskittymä lentokentän jälkeen. Lähes 6300 työpaikasta 92 prosenttia on palvelujen parissa. Virkistys Tikkurilan urheilupuisto mm. uima-, keila- ja jäähalleineen sijaitsee parin kilometrin päässä tarkastelualueelta. Liikenne Suunnittelualue sijoittuu Tikkurilan rautatie- sekä bussiaseman läheisyyteen, joten joukkoliikenneyhteydet ovat erinomaiset. Lähes kaikki kaukojunat pysähtyvät Tikkurilan asemalla, joten junayhteydet ovat hyvät eri puolille Suomea. Kulkuyhteydet lentoasemalle ovat myös sujuvat. Tarkastelualueen pääväylä on Asematie ja Ratatie sivuaa aluetta. Kevyt liikenne on ohjautunut pääasiassa jalkakäytäville ja yhtenäiset pyöräilyreitit puuttuvat alueelta. Vesihuolto Asemakaavan muutosalueelle on rakennettu vedenjakelu-, jätevesiviemäri- ja sadevesiviemäriverkot. Vedenjakelu Alue kuuluu Tikkurilan painepiiriin, jonka yläsäiliö (tilavuus 6700 m³, HW = ja NW = )

10 sivu: 9 / 46 sijaitsee Hiekkaharjussa. Käyttövesi saadaan Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitokselta Ylästön paineenkorotuspumppaamon kautta. Lisäksi verkkoon syötetään vettä Valkoisenlähteen pohjavedenottamolta. Painetasot ovat: alin ja ylin mvp (merenpinnasta). Jätevesiviemäröinti Alueen jätevesiviemäriverkko on valmis. Jätevedet johdetaan Keravanjoen varressa sijaitsevaan Tikkurilan pääviemäriin (1200 mm). Siinä vedet kulkeutuvat Suutarilan pumppaamolle joen etelärannalle ja edelleen Helsingin viemäriverkostossa Viikinmäen keskuspuhdistamolle. Käsitellyt jätevedet päästetään mereen. Sadevesiviemäröinti Alueelle on rakennettu sadevesiviemärit. Sadevedet johdetaan Keravanjokeen. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Likaantuneet maa-alueet Vantaan kaupungin teettämän riskinarvioinnin mukaisia kunnostustoimenpiteitä vaativat pitoisuusarvot ylittyivät suunnittelualueella kahdessa pisteessä. Puhdasta maata oli vain leikkipaikkojen hiekkaisilla alueilla. Nykyisessä asemakaavassa puistoksi varatulla alueella myrkkypitoisuudet ovat alustavien tutkimusten mukaan niin suuret, että sille vaaditaan maaperän kunnostusta. Alueen maaperän pilaantumisesta meneillään oleva jatkotyö valmistuu touko-kesäkuun vaihteessa ja sen aineisto on jatkossa hyödynnettävissä. Silloin selviää, kuinka suurilta alueilta ja kuinka syvältä pilaantuneita maita joudutaan vaihtamaan ja mitkä ovat maanvaihdon vaikutukset olemassa olevien puiden juuristoille. Lisäksi alueella saattaa olla syvemmällä lyijyisiä maita ja jätteitä (entisen akkutehtaan lähiympäristössä). Ratamelu ja junaliikenteen aiheuttama tärinä Rakennettavat uudisrakennukset sijaitsevat noin 30 metrin etäisyydellä pääradasta. Rakentamisalue sijoittuu osittain melualueelle, jossa melutaso on välillä 55-60dB(A). Kevään 2005 aikana on jatkunut konsulttityö Tikkurilan matkakeskuksen suunnittelusta ja sen raportti valmistuu kesäkuussa. Matkakeskuksen ratkaisumallista riippuen ratamelun aiheuttama häiriö voitaneen ratkaista usealla eri tavalla. Asemakaavatyön edellyttämä meluselvitys tarkentuu matkakeskusraportin yhteydessä.

11 sivu: 10 / Maanomistus Puistoalueet, Vantaanaukion sekä YH- korttelialueen omistaa Vantaan kaupunki. Muita maanomistajia ovat Onvest Oy, As Oy Leppäpuisto sekä Asunto Oy Tikkurilan Kassatalo. 3.2 SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaavaehdotus Uudenmaan maakuntakaavassa kaavamuutosalue on taajama- ja keskustatoimintojen aluetta. Uudenmaan maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa , mutta siitä on valitettu. Maakuntakaavan vahvistaa aikanaan ympäristöministeriö.

12 sivu: 11 / 46 Seutukaava Helsingin seudun taajamaseutukaavassa suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen palvelualueeksi C. Seutukaava on Ympäristöministeriön vahvistama. Yleiskaava Alue on Vantaan kaupunginvaltuuston hyväksymässä yleiskaavassa keskustatoimintojen aluetta (C).

13 sivu: 12 / 46 Yleiskaavaluonnos Yleiskaavaluonnoksessa muutosalue on keskustatoimintojen aluetta. Muutosalueen ympäristö on laajemmalta alueelta myös keskustatoimintojen aluetta kuin hyväksytty yleiskaava. Asemakaava Ensimmäiset asemakaavat suunnittelualueella ovat nro (SM ) Tikkurilan keskusta ja (SM ) Tikkurilan keskusta A. Nämä asemakaavat ovat osittain edelleen voimassa. Voimassa olevia asemakaavamuutoksia suunnittelualueella ovat lisäksi nro (YM ) ja (YM ).

14 sivu: 13 / 46 Rakennusjärjestys Valtuusto vahvisti Vantaan kaupungin rakennusjärjestyksen, joka tuli voimaan Tonttijako- ja kiinteistörekisteri Korttelialueet on merkitty tontteina ja puisto yleisenä alueena kiinteistörekisteriin. Pohjakartta Alueen pohjakartta täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista annetun asetuksen 1284 / 1999 asettamat vaatimukset. Rakennuskielto Alueella ei ole rakennuskieltoa. Muut aluetta koskevat päätökset ja suunnitelmat Suunnittelua on jatkettu kaupunginhallituksen jatkotyön pohjaksi hyväksymän yleissuunnitelman perusteella. Lisäksi aiemmasta suunnittelusta saatua palautetta on pyritty huomioimaan. Keskeisiä suunnittelukokonaisuuksia ovat olleet liikenne- ja pysäköintiratkaisut, rakennussuojelukysymykset sekä yksityiseen maanomistukseen liittyvät asiat. Lisäksi on käynnistynyt julkisten ulkotilojen suunnittelu ja maaperän pilaantuneisuuteen liittyvien asioiden jatkoselvitys. Tammikuussa 2005 alkoi konsulttiyönä toinen osuus Tikkurilan Matkakeskuksen suunnittelusta. Loppuraportti työstä valmistuu kesäkuussa Olemassa olevan puuston kuntoa on arvioitu kaupungin omana työnä. Puiden tarkempi mittaaminen tapahtuu kesän 2005 aikana. Asemakaavan suunnittelun kuluessa on laadittu useita vaihtoehtoisia ratkaisuja, joista on kehitetty kaksi perusvaihtoehtoa. Näistä toinen, pysäköintitalon sisältävä ratkaisu on asemakaavaluonnoksen pohjana. Pysäköintiratkaisuja on tutkittu kaupungin sisäisessä työryhmässä kevään 2005 aikana. Samoin suojelukysymyksiä oli selvitetty kaupungin oman asiantuntijaryhmän kanssa. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITELUN VAIHEET 4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITELUN TARVE Tikkurilan hallinnollista ja kaupallista keskustaa on suunniteltu useita vuosia. Kaupungin oma tahto on ollut saada Tikkurilaan arkkitehtonisesti ja toiminnallisesti elävä kaupunkikeskusta. Keskusta-alueelle on ollut tarvetta lisätä asuntotuotantoa. Tikkurilan keskustassa on vähän hissillisiä kerrostaloja ja väestön vanhetessa hissillisille asunnoille on kysyntää. Myös kaupallisten palvelujen lisääminen keskustaalueelle on Vantaan strategian mukaista kaupunkirakenteen tiivistämistä. Tikkurilan keskustasta puuttuu erityyppisiä julkisia ulkotiloja, kuten esiintymislava ja paikka, missä järjestää mm. toritanssit. Nykyinen Peltolantori sijaitsee hieman syrjäisesti ydinkeskustasta. 4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET Alueen yleissuunnitelma (liitekuva), joka esiteltiin KH:lle päätettiin ottaa jatkotyön pohjaksi. Suunnittelutyö jatkui kaupunkisuunnittelussa syksyllä Tammikuussa 2005 päätettiin perustaa asiantuntijatyöryhmät suojelu-, pysäköinti- sekä sopimusasioista. Yleissuunnitelman ( ) pohjana oli asemakaavan muutosluonnos nro

15 sivu: 14 / 46 Muutosluonnoksessa alue on suunniteltu kävelykeskustaksi. Pysäköintiratkaisut ovat pääasiassa maanalaisia. Huolto- ja saattoliikenne on sallittu keskustakorttelin sisällä. Alueen ajoneuvoliikenne toimii suunnitelmassa ulkosyöttöisesti. Suunnittelualueelle sijoittuu uusi kauppatori, kaupunkipuisto ja kävelyraitti. Alueelle sijoittuu myös uusia asuinkerrostaloja, liike- ja toimistotiloja, valtion virastotiloja sekä uusi kirkko.

16 sivu: 15 / OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset - Alueen kiinteistöjen omistajat ja vuokralaiset, viereisten ja vastapäisen kiinteistöjen omistajat ja vuokralaiset - kaupunginosan tai lähialueen asukkaat - asukkaat, yritykset ja työntekijät, asukas ym. yhdistykset - kunnan jäsenet - kaikki, jotka katsovat olevansa osallisia - kaupungin asiantuntijaviranomaiset - valtion viranomaiset - muut viranomaiset ja yhteisöt Vireilletulo Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta on tiedotettu Vantaan sanomissa joulukuun 8. päivänä Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Laajemman suunnittelualueen, :n vireille tulosta on tiedotettu Vantaan sanomissa ja internetissä toukokuussa 2002 MRL 62 :n mukaisesti. MRL63 :n mukaisesti osallisia on kuultu toukokuun 15. ja 16. päivänä Kuulemiskirjeiden liitteenä oli osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavaluonnos, sekä ote yleiskaavasta sekä luonnoksia asuinalueen suunnitelmasta. Suunnittelua ja kaavamuutoksen valmistelua on esitelty Tikkurilan aluetoimikunnan järjestämässä tilaisuudessa kaupungintalolla. Tilaisuuteen osallistui noin 100 lähiympäristön asukasta. Kyseessä olevan asemakaavaluonnoksen osalta päivitetään aikaisempi OAS Viranomaisyhteistyö Kaavaehdotus on laadittu yhteistyössä Vantaan kaupungin eri toimialojen viranomaisten kanssa. Kaupunkisuunnittelun ja yrityspalveluyksikön edustajat ovat osallistuneet kaavasuunnitteluun. Teknisen toimialan liikenne- ja vesihuoltosuunnittelu, puisto-osasto, geotekninen suunnittelu sekä rakennusvalvonta, kaupungin museo ja ympäristökeskus ovat olleet suunnittelutyössä mukana Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet Vantaan kaupungin asuntostrategian tavoitteena on, että asuinalueiden kehittämistä jatketaan alueellisten kehityskuvien pohjalta asukasrakenteeltaan ja asumismuodoltaan monipuolisten sekä asuinympäristöltään viihtyisien ja turvallisten asuinalueiden varmistamiseksi. Asuntotarjonnan lisääminen hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen tukemaan keskustapalvelujen säilymistä on perusteltua ja kaupungin tavoitteiden mukaista. Suunnittelusta johdetut tavoitteet Kaavamuutoksen tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset hyvän keskusta-asuinympäristön sekä viihtyisien julkisten ulkotilojen toteuttamiselle. Tavoitteena on saada toimiva keskitettyyn pysäköintiin perustuva kaupunkikeskusta, jossa liikkuminen on esteetöntä ja turvallista.

17 Liikenneolojen kehittäminen Vantaan kaupunki / Maankäyttötoimi / Kaupunkisuunnittelu sivu: 16 / 46 Liikennesuunnittelun tavoitteena on kaavallisesti ratkaista riittävät ja hyvät pysäköintitilat alueelle. Ajo pysäköintitiloihin on Ratatien puolelta. Muu alue on kaavoitettu kävelykeskustaksi. Kävelyraittien esteettömyyteen (tasaisuus), valaistukseen sekä turvallisuuteen samoin kuin viimeisteltyyn yleisilmeeseen tullaan kiinnittämään erityishuomiota. Ympäristöhäiriöiden poistaminen Ympäristöministeriön luonnos liikennemelun huomioonottamisesta kaavoituksessa antaa melutasoista ohjearvoja suunnittelun lähtökohdaksi. Toimintoja sijoitettaessa tulisi voida varmistaa, että ohjearvot alitetaan asuntojen pihoilla leikkiin ja oleskeluun tarkoitetuilla alueilla, sekä aktiivikäytössä olevilla virkistys- ja ulkoilualueilla. Tavoitteena on ratkaista pääradan ja Ratatien liikenteen aiheuttama melu tulevien asuinrakennusten rakenneratkaisuilla. Pihojen sijoitteluun on kiinnitetty huomiota niin ettei liikennemelun aiheuttama häiriö ylitä sallittuja arvoja. Matkakeskuksen konsulttityön yhteydessä tullaan tekemään erillinen melu- ja tärinäselvitys muutosalueelta Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Alueen maanomistajien ja asukkaiden tavoitteet Yleissuunnitteluvaiheessa Asematie 1:n maanomistajien toiveena on ollut purkaa olemassa olevat rakennukset ja rakentaa uudisrakennus-rakennukset nykyistä suuremmalla tehokkuudella alueelle. Asematie 3:n maanomistajan tavoitteena on olla osana Tikkurilan keskustan kehittämisessä arkkitehtuurikilpailuvoittojen pohjalta. Maanomistaja ei kuitenkaan suosi kivijalkakauppojen rakentamista vaan toivoo suuremman liikekeskuksen rakentamista kauppiastavaratalo Tikkurin toiminnan tukemiseksi. Asematie 5:n maanomistaja on ilmaissut tahtonsa että korttelissa oleva rakennus purettaisiin. Asukkaiden jättämissä mielipiteissä toivottiin Männistönpuiston säilyttämistä yli 4000 hengen adressilla. Erityisesti vanhojen mäntyjen säästäminen oli lähellä asukkaiden sydäntä. Autoton keskusta sai paljon kannatusta viihtyisiä ja turvallisia ulko-oleskelutiloja toivottiin. Kaupungin tavoitteena on tehdä keskustapuistosta eri ikäisiä kaupunkilaisia palveleva ulko-oleskeluun soveltuva liikennemelulta suojattu alue, jonka kasvillisuus on kaupunkikeskustaan soveltuvaa ja kävelyreitit ja istuskeluryhmät viimeisteltyjä. Puisto- ja torialueelle on tarkoitus suunnitella myös esiintymislava sekä alue esimerkiksi petanquekentälle tai ulkoshakin peluuseen. Tavoitteena on myös rakentaa puistoon pieni kahvila. Kaupungin lähtökohtana on myös rakentaa keskustaan asuntotuotantoa. Aatekilpailun tavoitteena oli asuinkerrosneliön uudisrakentaminen. Suunnittelutyön edetessä ollaan päädytty kilpailutöiden asuinalueeksi osoittamalla alueella noin k-m² asuinkerrosalaan. Tavoitteena on ohjata rakennussuunnittelua ja toteutusta niin, että paikan arkkitehtoninen ilme ja rakentamisen korkea laatutaso saavutetaan ja luodaan viihtyisä kaupunkiympäristö. Muutosalueella pyritään kaupunkimaiseen miljööseen, jossa uudisrakennukset ovat olemassa olevien naapurirakennusten kanssa saman korkuisia sekä massaltaan samaa kokoluokkaa. Uudet asuinrakennukset on sijoitettu niin, että liikennemelulta suojatut oleskelupihatilat avautuvat länteen. Ensimmäisiin maanpäällisiin kerroksiin Ratatien varressa on suunniteltu liike- ja toimistotiloja. Kortteleihin tullaan laatimaan erilliset rakentamisohjeet sekä piha- ja istutussuunnitelmat. Asemakaavan laadulliset tavoitteet Asemakaavaluonnoksen laadullisena tavoitteena on luoda ajatonta kaupunkirakennusperinnettä modernin arkkitehtuurin keinoin toteuttava alue. Rakennusten tulee olla arkkitehtuuriltaan ja rakennusmateri-

18 sivu: 17 / 46 aaleiltaan korkeatasoisia. Asuinkortteleiden pihat tulee toteuttaa kaupunkimiljööseen sopivalla tyylillä. Istutuksissa suositaan jaloja lehtipuita. Tontteja ei saa aidata ja pihojen mahdolliset tasoerot tulee rakentaa viimeistellysti luonnonkivisin tukimuurein. Ulko-oleskelutilojen osalta laaditaan erillinen laatutason määrittelevä suunnitelma. Suunnittelusta johdetut tavoitteet Lähtökohtana suunnittelussa oli kaiken pysäköinnin rakentaminen maan alle, mikä osoittautui liian kalliiksi. Uusi kaavaluonnos mahdollistaa maanpäällisen pysäköintilaitoksen rakentamisen suunnittelualueen pohjoisosaan. Pysäköintitalon viereiselle, itäiselle tontille, ehdotetaan toteutettavaksi arkkitehtuuriltaan moderni mutta kaupunkirakentamisen perinteeseen liittyvä kaupunkikuvallinen kohokohta, jonka piha-alueena toimii pysäköintilaitoksen katto. Tammikuussa 2005 alkanut Tikkurilan matkakeskuksen suunnittelu toi esiin Ratatien laajenemistarpeet linja-autoterminaalien sijoitusvaihtoehdoissa. Asemakaavamuutosluonnoksessa mahdollistetaan eri terminaalivaihtoehtojen kehittäminen siirtäen Ratatien katualuetta seitsemällä metrillä länteen päin. Suojelukysymyksiä selvittäneen asiantuntijatyöryhmän esitykseen ja hyväksyttyyn yleissuunnitelmaan pohjautuen molemmat ns. Kassatalon rakennukset esitetään muutosluonnoksessa suojeltaviksi. Keskeinen lähtökohta suunnittelulle on ollut lisärakentamisen laajuuden ja sijoituksen tutkiminen taloyhtiön esityksiin pohjautuen. Osoittamalla lisärakentamista pelkästään olemassa olevalle tontille ei ole päästy kaupunkikuvallisesti sopusuhtaiseen ratkaisuun ja siksi ko. tonttia esitetään laajennettavaksi. Kaupungin asiantuntijaryhmä on keskustellut myös mahdollisuudesta järjestää kävelykatu-, puisto- ja aukiotilojen osalta maisema-arkkitehtikilpailu. Osallisten tavoitteet Koko alueen suunnittelun kuulemisen yhteydessä saatiin mielipiteet puhelimitse, sähköpostitse sekä kirjeitse yhteensä 13 kpl. Mielipiteissä kiinnitettiin huomiota liikenne- ja pysäköintiratkaisuihin sekä Männistönpuiston suojeluun. Kaavoituslautakuntakäsittelyn jälkeen saatiin Avoin Tikkurila-Ryhmittymältä (allekirjoituksia 4485), Janne Peltoselta, Tikkurilan Martat ry:ltä ja Marja-Leena Levolta Männistönpuistoa koskevat mielipiteet. Mielipiteissä toivottiin Männistönpuiston säilyttämistä Tikkurilan keskustasuunnitelmassa. Mielipiteissä oltiin sitä mieltä, että alueen nykyinen puusto tulee kaavallisella ratkaisulla säilyttää. Kaavoituslautakunta oikeutti kaupunkisuunnitteluyksikön pyytämään tarvittavat lausunnot asemakaavan muutosluonnoksesta nro Lausuntoja pyydettiin 16 kpl ja saatiin 15 kpl. Lyhennelmä lausunnoista, koskien kaavamuutosluonnosta : - Asuntotoimi: Autopaikkojen riittävyys tulisi varmistaa. Maanalaista pysäköintiratkaisua pidettiin kalliina. - Sivistystoimi: Keskusta-alueelle tulee varata tiloja nuorten vapaa-ajan toiminnoille sekä kulttuuritoiminnoille. - Sosiaali- ja terveyslautakunta: Keskusta-alueelle tulee sijoittaa varaus vanhusten palvelukeskukselle ja vanhusten palveluasunnoille. - Tekninen lautakunta: Ratatieltä tulisi olla parempi yhteys Keskuspuistoon. Kevyenliikenteenyhteys kirjastolle rautatieasemalta tulisi säilyä. Tulisi varmistaa tilan varaus sadevesiputkelle Ratatieltä keskuspuiston suuntaan. Palo- ja pelastusreiteistä tulisi tehdä erillinen suunnitelma - Kulttuuripalvelut: Kaupunkipuiston suunnittelussa tulee huomioida eri ikäryhmien tarpeet. - Ympäristövalvontalautakunta: Männistön puisto tulee säilyttää nykyisellä paikallaan ja jatkosuunnittelussa parhaat puuryhmät tulisi säilyttää.

19 sivu: 18 / 46 - Tikkurilan aluetoimikunta: Männistönpuistoa voisi kehittää yhteytenä asemalta keskustaan. Kaavalla tulisi turvata vapaa-aika- ja nuorisotilan sekä vanhusten palvelukeskuksen sijoittumista keskusta-alueelle. - Svenska Kommittee: Männistönpuisto tulee säilyttää kaavassa ja Asematien varren rakennusten korkeuksiin tulee kiinnittää huomiota. - Vantaan Kaupunginmuseo: Suojelumääräyksiä tulee täsmentää. Kaavalla tulisi suojella ns. Kassatalo (Asematie 1). Osa Männistönpuiston puista tulisi säilyttää osana kaupunkipuistoa. Maanpinnan luontevat korkeusasemat tulisi säilyttää. - Elisa Networks Oy: Kaapeleiden siirrosta on sovittava erikseen. - Uudenmaan Ympäristökeskus: Kaavan vaikutusten selvitystyö tulee tehdä rinnan suunnittelutyön kanssa ja enemmän julkista keskustelua kaavatyöstä. Lisäselvitykset tulisi tehdä mm. ratamelusta. - Vantaan Seurakuntayhtymä: Kulkuyhteys asemalta keskuspuistoon tulisi säilyä ja matkakeskussuunnitelma olisi huomioitava paremmin. Liikerakennusoikeutta tulisi keskusta-alueella olla tavaratalon kokoisen yksikön verran. Paras kirkon sijoituspaikka olisi Kenkäaseman kohdalla. - Vantaan Energia: Kaapelien siirrot tulee huomioida. - Ratahallintokeskus: Matkakeskuksen mahdolliset vaikutukset ja meluselvitykset tulisi tehdä. - VR-Yhtymä: Matkakeskuksen mahdolliset vaikutukset ja meluselvitykset tulisi tehdä. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Asemakaavamuutos täydentää pääkaupunkiseudun yhdyskuntarakennetta eikä ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. 4.5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Muutoksen ympäristövaikutuksia MRA1 :n mukaisesti on selvitetty kaavamuutosluonnosta laadittaessa rakennetun ympäristön ja maiseman sekä liikenteen, kulttuuristen ja sosiaalisten vaikutusten kannalta. Sosiaaliset ja kulttuurilliset vaikutukset Tikkurilan ydinkeskustan tiivistäminen ja uusien kaupunkitilojen (torit, aukiot ja puistot) rakentaminen luo edellytykset viihtyisän ja turvallisen kaupunkikeskustan syntymiselle. Uudet tilat palvelevat kaupunkilaisia keskeisenä kokoontumis- ja tapahtumapaikkana. Muutosalueen palvelut ovat helposti saavutettavissa ja luovat uusia työpaikkoja alueelle. Keskustamainen asuminen tuo alueelle myös sosiaalista kontrollia. Rakennettu ympäristö Suunnitelmassa Tikkurilan kauppatori rakennetaan kaupungintalon itäpuolelle. Toria rajaamaan rakennetaan liike- ja asuintiloja. Torialue, kaupungintalo ja hallintoaukio muodostavat uuden tunnistettavan kaupungin sydämen. Torialueen pohjoispuolelle on suunniteltu kaupunkipuisto kaupunkilaisten viherolohuoneeksi sen pohjoispäähän sijaittuu suunnitelmassa uusi kirkkorakennus. Ratatien varteen on suunniteltu uusia V-VI½- kerroksisia asuinkerrostaloja, jotka rajaavat kaupunkitilaa radalle päin.

20 sivu: 19 / 46 Liikenne ja pysäköintiratkaisut Suunnittelualueesta on suunnitelmassa luotu kaikille käyttäjille esteetön kokonaisuus; jalankulun sekä pyöräilyn tulee olla alueella vaivatonta. Alueen ajoneuvoliikenne toimii suunnitelmassa ulkosyöttöisesti. Ajo maanalaiseen pysäköintiin ja laitoksiin tapahtuu suoraan Ratakadulta. Korttelin sisällä sallitaan vain saatto- ja pakollinen huoltoliikenne. Alueen pysäköintiratkaisu on pääasiallisesti maanalaista paikoitusta. Alueen pysäköintitarjonta on suhteutettu alueen pysäköintitarpeeseen (liitekuvat). Tammikuussa 2004 kaupunginhallitus päätti, että asemakaavatyötä voidaan jatkaa osa-alueittain. Luonnoksia tehdessä paneuduttiin saatuihin kommentteihin ja ratkaisun kehittelyyn liittyi myös uudelleen käynnistynyt matkakeskuksen suunnittelutyö.

21 sivu: 20 / 46 Asemakaavamuutosluonnos Vaihtoehto1 Suunnitelmassa alueen paikoitusalueet ovat maanalaisia. Pohjoisimmassa korttelissa uudisrakennukset muodostavat kokonaisuuden puhelinkeskus Elisan rakennuksen kanssa. Laureaammattikorkeakoulun laajennuksen eteläpuolelle on haluttu jättää ilmavuutta, koska Laurean uudisrakennuksen ikkunat avautuvat etelään. Luonnoksessa on tutkittu mahdollisuuksia säilyttää olemassa olevaa puustoa.

22 sivu: 21 / 46 Vaihtoehto 2 Suunnitelmassa on huomioitu uuden linja-autoterminaalin mahdollinen siirtyminen nykyiseltä sijainniltaan rautatieaseman pohjoispuolelle. Ratatietä on siirretty loivan kaaren muodossa länteen. Suunnitelmassa huomioidaan olemassa olevien puiden sijainti. Pohjois- korttelissa rakennukset eivät enää ylitä Elisan taloa.

23 sivu: 22 / 46 Vaihtoehto 3 Pohjoiskortteliin on sijoitettu pysäköintitalo, johon mahtuu liki kolmesataa autopaikkaa. Pysäköintitalon viereiselle kapealle tontille on suunniteltu erityisasumista ja alakerroksiin liike- ja toimistotilaa. Ratatien kaksi eteläisemmät asuin-, liike- ja toimistotilakorttelit muodostavat liikennemelulta suojatut ja aurinkoiset sisäpihat. Viherreitti uudesta kaupunkipuistosta asemalle on esitetty vaihtoehdossa. Sen varteen sijoittuu pieni leikkipuistikko.

24 sivu: 23 / 46 Vaihtoehto 4 Suunnitelmassa on tutkittu tilannetta kenkäasemantalon ollessa vielä paikallaan. Näkymä Tikkuraitilta päin.

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne kaavamuutoksesta.

Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne kaavamuutoksesta. VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus 25.9.2006 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Uusinta ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 Ak 5171 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 20.11.2012 RUOKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466

Lisätiedot

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 12.3.2013 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Leinelä / K 70116 Asemakaavan muutos nro 002066 Koivukylä 70. kaupunginosa Kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 15.6.2016 UNIKKOTIE 11 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002312 Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan keskustassa, Tikkuraitin varrella. Suunniteltavana alueena on Unikkotie 11:n

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Asemakaavan muutos nro 002114 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Metsotorni. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002218. 1 Perus- ja tunnistetiedot

Metsotorni. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002218. 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002218 1 Perus- ja tunnistetiedot Metsotorni Kaupunginosa 83, Metsola Asemakaavan muutos: Osa

Lisätiedot

KAUPUNGINTALO LAAJENEE

KAUPUNGINTALO LAAJENEE KAUPUNGINTALO LAAJENEE 10.6.2009 Tämä on asemakaavan muutoksen nro 002068, Kaupungintalon laajennus, maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Tämä asiakirja löytyy

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro Havukoski

Asemakaavan muutos nro Havukoski Asemakaavan muutos nro 001993 Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan muutosta on hakenut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus 3.9.2009 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 6 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli 6 Selostus

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE

ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE ULVILA, FRIITALA, PITKÄRANTA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVA (LAAJENNUS): KATUALUE PITKÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: KORTTELEITA 882-884 SEKÄ KATU- JA LÄHIVIRKISTYS- ALUEITA PITKÄRANNAN ASEMAKAAVALLA (LAAJENNUS)

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro sekä tonttijako, Asola

Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro sekä tonttijako, Asola Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro 721300 sekä tonttijako, Asola Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA)

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) L O V I I S A KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: SEPPÄLÄNTIE / TORPPARINKUJA Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti)

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) Tekninen lautakunta 427 09.12.2015 Kaupunginhallitus 515 14.12.2015 Kaupunginhallitus 56 15.02.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) 1065/10.02.03.00/2015

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 LUONNOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOSKARTTA NRO xxxxxx PÄIVÄTTY xx.xx.2015 Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 Kaavan

Lisätiedot

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU LÄHIVIRKISTYSALUE ULVILASSA 5.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO 1. PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTI 2

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTI 2 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTI 2 ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 2 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO luonnos

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO luonnos KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan muutos. Muutos koskee tilaa 214-406-3-487. 214005186 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO Ympäristökeskus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.3.2016 KIELOTIE 34-44 VVO & SUOJELU ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002299 Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu korttelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ Keskusta, Kauppalaispihan kortteli

JYVÄSKYLÄ Keskusta, Kauppalaispihan kortteli JYVÄSKYLÄ Keskusta, Kauppalaispihan kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS, kaavatunnus 01:158 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavan otsikko: Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan korttelin 11 tonteille

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN

NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN Naantalin kaupunki Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sivu 1 (6) ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 02.0.02.20.2010 NAANTALI, MERIMASKUN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KYLÄKAUPAN KAUPAN

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 9.3.2017 ASOLANVÄYLÄ 48-50 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002295 Kaavamuutosalue sijaitsee Koivukylän kaupunginosassa Asolanväylän ja Koivukylän puistotien risteyksessä

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 12.3.2009

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 12.3.2009 VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 12.3.2009 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Asia: Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot