Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Aika klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja Loberg Hannu II varapuheenjohtaja Alanen Tuomo jäsen Hirvelä Sirkka jäsen Järvenpää Esko jäsen Koskinen Pentti jäsen Putkonen Aira jäsen Sahala Eila jäsen Muut läsnäolleet Lahtinen Merja valtuuston pj. Rajala Sanna valtuuston I vpj. Paavuori Heikki valtuuston II vpj. Salminen Ilkka kaupunginjohtaja Juurinen Anna-Liisa vt. hallintojohtaja Nevalainen Tarja henkilöstön edustaja Poissa Hiljanen Juhani NuorJämpsän edustaja Käsitellyt asiat :t 1-31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Piritta Rantanen puheenjohtaja Anna-Liisa Juurinen pöytäkirjanpitäjä Ari Luostarinen pöytäkirjanpitäjä 32 Pöytäkirjan tarkastus Jämsä Tuomo Alanen Sirkka Hirvelä

2 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, klo pöytäkirjanpitäjä Anna-Liisa Juurinen

3 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Käsitellyt asiat Sivu 1 Työjärjestyksen hyväksyminen 5 2 Myllymäki II teollisuusalueen asemakaavan muutos 6 3 Jämsän Yrityskiinteistöt Oy/ takaus vastaanottohallin rakentamiseksi 8 4 Teollisuuskadun varikon täydennysrakentaminen 11 5 Kiinteistöpäällikön viran täyttäminen 13 6 Kunnossapitomestarin toimen täyttölupa 14 7 Henkilöstösuunnitelma v Henkilöstöaterian hinta 18 9 Osallistuminen Keski-Suomen laajakaistahankkeeseen Konsernikeskustelut 2014 / Jämsän Aluelämpö Oy Tilintarkastajan ilmoitus tarkastuslautakunnalle ja kaupunginhallitukselle koskien sote-kilpailutusta Kaupunginhallituksen kokousajat vuosina Kaupunginhallituksen edustajat eri toimielimissä Palkkatoimikunnan nimeäminen v Yhteistyötoimikunnan nimeäminen v Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano / ja Eduskuntavaalit 2015 / vaalien ulkomainonta Eduskuntavaalit 2015 / ennakkoäänestyksen järjestäminen ja ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen 19 Eduskuntavaalit 2015 / vaalipäivän äänestyspaikoista päättäminen Valtuustoaloite / Uimahalli Koskikaran nimen muuttaminen Valtuustoaloite / Särkijärven kuntotalon peruskorjaus Kuntalaisaloite / uimarannan rakentaminen Jämsänjoen varteen Paunun urheilupuistoon 23 Kuntalaisaloite / tekonurmen rakentaminen Jämsänjokilaakson urheilijoiden käyttöön Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 53

4 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Valtateiden risteysalueen osayleiskaava Valtatien 9 ja kantatien 56 risteysalueen asemakaava Työohjelma I / Lausunto valitukseen / Kaavoitusarkkitehdin valinta / Hämeenlinnan hallinto-oikeus 29 Sote kilpailutuksen tilanne sekä neuvottelumenettelyyn osallistuvat henkilöt ja ryhmän täydentäminen Muut asiat Oikaisuvaatimus/Anna-Liisa Juurinen 68 Muutoksenhakuohjeet

5 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen Khall Jämsän kaupungin hallintosääntö 17 : Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Päätettiin ottaa käsittelyyn lisälistalta asiat: - Valtateiden risteysalueen osayleiskaava - Valtatien 9 ja kantatien 56 risteysalueen asemakaava - Työohjelma I/ Lausunto valitukseen / Kaavoitusarkkitehdin valinta / Hä meenlin nan hallinto-oikeus - Oikaisuvaatimus / Anna-Liisa Juurinen Päätettiin ottaa käsittelyyn ylimääräiset asiat: - Sote kilpailutuksen tilanne sekä neuvottelumenettelyyn osal listu vat henkilöt ja ryhmän täydentäminen - Muut asiat Merkittiin, että kokouksessa olivat läsnä asiantuntijoina hen ki lös töjoh ta ja Auli Korhonen, talousjohtaja Ari Luostarinen, kaa voi tus ark kiteh ti Kari Stenlund ja tekninen johtaja Tarja Kuisma.

6 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Myllymäki II teollisuusalueen asemakaavan muutos 1726/ /2014 Tekla Valmistelija: maankäyttöinsinööri, puh Myllymäki II teollisuusalueen kunnallistekniikan rakentamisvaiheessa on ilmennyt ongelmia Tekijäntien ja Taitajantien risteysalueen yli kulkevan voimajohdon kanssa. Kyseinen voimajohto kulkee liian matalalla suhteessa suunnitellun Tekijäntien kadun pintaan nähden, Fingrid on antanut risteämälausunnon katusuunnitelmista Voimajohtoa olisi mahdollista kiristää, jolloin Tekijäntien kadun pinnan ja voimajohdon etäisyys toisistaan saataisiin riittäväksi. Tämä toimenpide olisi kuitenkin kustannuksiltaan korkea. Toinen vaihtoehto olisi että katuyhteyttä Tekijäntien ja Taitajantien välille ei rakennettaisi, ja Tekijäntien päähän voitaisiin tehdä kääntöpaikka. Katuyhteyden katkaiseminen sekä tilan varaaminen kääntöpaikalle vaatisi asemakaavan muutoksen tekemisen. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää käynnistää Myllymäki II teollisuusalueen asemakaavan muutoksen sekä kuuluttaa kaavan vireilletulosta. hyväksyttiin. Tekla Valmistelija: maankäyttöpäällikkö, puh Asemakaavan muutoksen vireilletulosta on kuulutettu Muutosalueen pinta-ala on noin 1,9 hehtaaria. Kaavoitustoimi on laatinut muutoksesta kaavaluonnoksen selostuksineen sekä hanketta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Luonnoksessa on esitetty Tekijäntien katkaiseminen voimajohtoalueen kohdalta ja kääntöpaikan sijoittaminen päättyvän kadun päähän. Muilta osin muutos noudattaa voimassa olevaa asemakaavaa. Maankäyttö- ja rakennuslain 62 :ssä tarkoitettu tilaisuuden varaaminen osallisille mielipiteensä esittämiseen kaavaa valmisteltaessa voidaan tehdä asettamalla valmisteluaineisto

7 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipiteensä määräajassa (MRA 30 ). Vs.tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää asettaa kaavaluonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville valmisteluvaiheen kuulemiseksi. hyväksyttiin. Tekla Valmistelija: maankäyttöinsinööri, puh Asemkaavan muutosluonnos on ollut nähtävillä Luonnoksesta pyydettiin lausunnot Keski-Suomen ELY-keskukselta, Keski-Suomen museolta, Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen pelastuslaitokselta, Ympäristölautakunnalta, Elenia Oy:ltä sekä Fingrid Oyj:ltä. Lausunnon ovat antaneet Keski-Suomen ELY-keskus, Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen museo ja Fingrid. Kaupungin valvontatoimi on ilmoittanut ettei ympäristölautakunnalla ole tarpeen antaa lausuntoa. Lausunnon antajilla ei ole ollut huomauttamista kaavaluonnoksesta. Luonnosvaiheen jälkeen ei ole ollut tarpeen tehdä muutoksia kaavaan. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukaan on kaavaehdotus pidettävä julkisesti nähtävillä vähintään 30 päivän ajan. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville. hyväksyttiin. Khall Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville. hyväksyttiin.

8 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Jämsän Yrityskiinteistöt Oy/ takaus vastaanottohallin rakentamiseksi 1872/ /2014 Khall Valmistelija: talousjohtaja, puh Jämsän Yrityskiinteistö Oy on ILMO-hankkeen ohessa luon nos suunni tel lut Myllymäki II alueelle kaksi teollisuushallia, joiden ra ken ta minen on nopeasti aloitettavissa, mikäli tiloja tarvitsevia yrityksiä on tulos sa. Viimeisen vuoden aikana ainakin kolme tiloja kysynyttä yri tystä on sijoittunut naapurikuntiin, vaikka halukkuutta Jämsään si joit tumi seen on ensin ollut. Sopivia tiloja ei ole löytynyt Yrityskiinteistöiltä ei kä yksityisiltä tahoilta. Jämsän Yrityskiinteistöjen hallituksen mielestä yhtiön tulisi harkita vas taan ot to hal lin rakentamista, jotta yritysten tarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan nykyistä paremmin. Laaditut luonnokset ja alus ta vat kustannusarviot ovat pienemmässä vaihtoehdossa ( ,00 euroa alv 0 %) rakentuisivat tilat kahdelle/kolmelle yrityk sel le ja suuremmassa (1,6 M alv 0 %) neljälle/viidelle yritykselle. Jämsän Yrityskiinteistöjen hallitus on päättänyt jatkaa isomman hallin suunnittelua valmiiksi muunneltavin tiloin ja hakea hankkeelle raken nus lu paa. Kustannusarvio olisi näin ollen 1,6 1,8 M, alv 0 %. Hal li tus pyytää Jämsän kaupungin valtuustolta 2,0 M kon ser ni lainaa tai vaihtoehtoisesti lainan omavelkaista takausta vuodelle Hal li tus tekee varsinaisen rakentamisen aloituspäätöksen, kun raken nus lu pa on saatu ja mahdollisia esivuokrasopimuksia olemassa tai hankkeen potentiaali muutoin todettu. Jämsän Yrityskiinteistöillä ei tällä hetkellä ole tiloja mahdollisesti tule via yrityksiä varten. Yhtiön liikevaihto 2013 oli noin 1,3 Meur ja laina kan ta noin 8,3 Meur. Uusien tilojen rakentaminen ennen varmoja vuok ra lai sia tai halliin tulevien vuokralaisten vuokratessa tilat vain osit tain on suuri taloudellinen riski. Toisaalta työpaikkojen luominen vaa tii panostuksia uusiinkin yrityksiin. Yhtiön taloustilannetta ja hal lihank kee seen liittyviä riskejä selvitetään tarkemmin kokouksessa. Vs. kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuus to myöntää Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:lle enintään 2,0 Meur suu rui sen takauksen vastaanottohallinhallin rakentamiseen, lainaai ka vuotta. Takauksen ehtona on, että yhtiö luovuttaa Jämsän kaupungille en sisi jai set kiinnitykset ko. alueeseen ja halleihin vastavakuudeksi ja et-

9 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus tä yli 50 %:a on vastaanottohallin tiloista varattu, ennen kuin hanke aloi te taan.kaupunginhallitus valtuutetaan antamaan lopullinen takaus edellä mainittujen ehtojen toteuduttua. Keskustelun kuluessa vs. kaupunginjohtaja teki seuraavan sisältöisen muutetun päätösehdotuksen: Asian käsittelyä siirretään lisäselvityksiä varten, esim. riskit ja yritystilojen kokonaistilanne. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan kokouksessa tekemän muutetun päätösehdotuksen. Khall Valmistelija: talousjohtaja, puh Asiaa on käsitelty Jämsän Yrityskiinteistöt Oy hallituksessa uu destaan ja yhtiö on päätynyt pienemmän hallin rakentamisen kannalle. Kau pun gin hal li tuk sen kokouksessa asia oli esillä pöytäkirjan ul kopuo lel la joulukuussa. Jämsässä toimiva Metso Endress Oy on saanut yhtiönsä johdolta tehtävän hankkia uudet toimitilat korvaamaan ny kyi set, joissa toimiminen tulee olemaan hankalaa, koska Valmet Oy:n toiminta rakennuksessa on päättänyt oman osansa myynnissä. Met so voi sitoutua sitoutuminen vuokraukseen viiden vuoden määrä ajak si. Metso on käyttänyt tähän asti Valmetin osassa hallia olevia so si aa liti lo ja, laitteiden pesupaikkaa ja konetta, kuten myös tulityöpaikkaa ja hiekkapuhalluskonetta. Näitä korvaamaan Metso on jo tilannut uuden pesukoneen ja hiekkapuhalluskoneen. Nykyiseen tilaan laitteet ei vät mahdu, eikä siellä ole pesupaikkaa. Tilatarvetta on laskettu yhdes sä toimitusjohtajan kanssa. Metson toiminnot vaatisivat noin 450 m2. Nykyinen toimitila on avoimessa yhteydessä Valmetin tilaan. Mo lemmat hallitilat tulisi olla ostettavissa samaan aikaan, jotta kiinteistö olisi kiinnostava kohde. Jämsän Yrityskiinteistöt omistaa Metson toi miti lan. Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:n omistaman osuuden 376 m 2, joka on rakennettu laajennuksena vuonna Valmetin osa hallista on rakennettu 1992 ja saneerattu osittain laajennuksen ra ken ta misen yhteydessä. Hintapyynti Valmetin osalta kohteesta on eu roa. Vaihtoehtona Metson kumppaniksi pitäisi olla hyvin siisti toiminto, jot ta heidän tuotteensa pysyvät puhtaina. Metsolla työskentelee laite huol los sa nyt kaksi henkilöä ja Äänekosken tehtaan laajentuessa hen ki lö mää rä kasvanee neljään. Eli merkittävää työllistävää suo ranais ta vaikutusta Metson sijainnilla ei ole. Tarkoitus on kuitenkin säilyt tää huolto Jämsänkoskella Jokilaakson tehtaiden vuoksi.

10 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Aiemmin vastaanottohalliin mielenkiintoa osoittaneista Pohjolan Wer kon ra ken nus Oy on ilmoittanut löytäneensä muualta toimitilat Jäm sän seudun verkon ylläpitoon. JAO:n endurovalmennusryhmän tal li ti lo ja etsitään ensin oppilaitoksen omista tiloista. Jämsän Yri tyskiin teis tö jen hallitus on esittänyt Jämsän kaupungille, että vas taan otto hal li toteutettaisiin aiempaa pienempänä noin 900 kem 2 suu rui sena, tällöin yritystiloja vastaanottohalliin saataisiin yhteensä 3-4 kpl. Met son vaatimat tilat suunnitellaan vastaanottohalliin. Tämä on noin puo let hallin huoneistoalasta. Edelleen hallitus pyytää Jämsän kaupun gin val tuus tol ta kaupungin takausta euron lainalle vuodeksi 5 vuoden kiinteällä korolla. Kustannusarvio tarkentuu suun nit te lun edetessä.hankkeesta on yhtiö pyytänyt uudella koolla päi vi te tyn kustannusarvion Aulis Immoselta (Allu -Team Oy), joka on pää suun nit te li ja na hankkeessa. Vs. kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuus to päättää myöntää Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:lle enintään 1,4 Meur suuruisen takauksen vastaanottohallinhallin rakentamiseen, lai na-ai ka15 vuotta. Keskustelun kuluessa Piritta Rantanen esitti Aira Putkosen kan natta ma na, että takausta ei myönnetä, koska investointi on liian kallis. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että Piritta Rantasen esitys tä on kannatettu, joten siitä on äänestettävä. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan eh do tusta kannatti 1 jäsen (Sahala) ja Piritta Rantasen esitystä kannatti 7 jäsen tä (Rantanen, Koskinen, Alanen, Hirvelä, Kyrö, Loberg, Put konen). Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on äänestystuloksena 1-7 hyväksynyt Piritta Rantasen tekemän esityksen. Merkittiin, että Esko Järvenpää ja Ilkka Salminen es teel li si nä (yhteisöjäävi) eivät osal lis tu neet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon ja poistuivat ko kouk ses ta asian käsittelyn ajaksi. Esittelijänä toimi vs. kau pun gin joh ta ja Auli Korhonen.

11 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Teollisuuskadun varikon täydennysrakentaminen 1943/ /2014 Khall Valmistelija: tekninen johtaja, puh Vuoden 2014 talousarvioon varattiin määräraha hankesuunnitelman laa ti mi sek si Teollisuuskadun ja Metsurintien varikkojen yh dis tä mises tä ja tarvittavista tilojen muutostoimenpiteistä uudella hen ki lös tömi toi tuk sel la. Asiaa varten perustettiin varikkotyöryhmä. Varikkotyöryhmä, jonka pu heen joh ta ja na on toiminut teknisen lau takun nan puheenjohtaja Voitto Suo saa ri, päätyi esittämään Met su rintien ja Teol li suus ka dun varikkojen toimintojen yhdistämistä yhteen toi mi pis tee seen. Jämsän kaupungin yhdyskuntatoimen varikot yh diste tään ja et tä varikkotoiminnat keskitetään Seppolan taajamassa sijait se val le Teol li suus ka tu 10:n varikolle. Keskittämistä perustellaan toi min nal li suu den ja töiden järjestämisen paranemisella ja työn johdon sel kiy ty mi sel lä. Lisäksi näillä toimenpiteillä nostetaan käytössä ole vien ko nei den käyttöastetta. Tarkoituksena on peruskorjata Teollisuuskatu 10:ssä olevien ra kennus ten ilmanvaihto- ja lämpöjärjestelmät sekä uusia kylmän va ras tora ken nuk sen nosto-ovet. Nämä toimenpiteet on tehtävä yh dis te täänpä varikot tai ei. Peruskorjauksen kustannusarvio on euroa. Nä mä toimenpiteet on hyväksytty talousarvion ta lous suun ni tel maosas sa tehtäväksi vuonna Jotta varikkotoiminnat voidaan siirtää kokonaisuudessaan teol li suuska tu 10:n tiloihin ja alueelle, tarvitaan sinne lisää konesuojatilaa neljäl le katujen kunnossapitoon ja rakentamiseen käytettävälle koneelle ja sosiaalitilaa noin 10:lle työntekijälle. Konehallitilaan varataan lisäk si tuli- ja liikennemerkkityötila.samassa yhteydessä uusitaan van han rakennuksen käyttövesijohdot. Varikkotyöryhmän toimeksiannosta ja ohjauksessa on suun nit te lu tettu uudisrakennus, joka sisältää nämä mainitut tilat sekä katettua ulko va ras toin ti ti laa Jämsän Vesi liikelaitoksen tarvitsemille putkille ym va ra osil le. Katostila on suunniteltu vanhan rakennuksen päähän. Täl lä hetkellä yksityiskohtainen rakennussuunnittelu on käynnissä. Ta voit tee na on, että rakentamaan päästäisiin toukokuussa 2015 ja et tä tilat olisivat käytössä marraskuussa Rakentamista kos kevat päätökset vaikuttavat mm. keväällä kilpailutettavien tal vi kun nossa pi toura koi den aluejakoon. Uudisrakennuksen kustannusarvio on euroa. Määräraha sisältyy vuodelle 2015 hyväksytyn ta lousar vion investointiosaan. Kaupunginhallitus tekee in ves toin ti osaan sisäl ty vien määräahojen käytöstä erillisen toi meen pa no pää tök sen han ke koh tai ses ti.

12 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Edellä esitetyin toimenpitein saadaan Metsurintien tilat tyhjiksi ja tila voi daan myydä yksityiseen käyttöön. Samalla säästetään noin euroa vuodessa ylläpitokustannuksia ja työnjohtokustannuksia noin euroa vuodessa. Investointi euroa - putkiremontti euroa - kauppahinta euroa Uusinvestointi euroa/ =2,33 Investoinnin voidaan katsoa maksavan itsensä noin 2 3 vuodessa, riip puen vanhan varikon myyntihinnasta. Lisäksi on huomioitava, että ylläpidettävien koneiden määrän vähennys vähentää kus tan nuksia ainakin lisääntyvien ajokilometrien ja siihen käytettävän ajan verran. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että Teollisuuskadun täy den nys ra ken ta mis han ke aloitetaan ja Metsurintien varikosta luovutaan ja se myydään. hyväksyttiin.

13 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kiinteistöpäällikön viran täyttäminen 1977/ /2014 Tekla Valmistelija: tekninen johtaja, puh Kiinteistöpäällikkö on jäämässä eläkkeelle Vuosilomista joh tuen viimeinen työpäivä on Kiinteistöpäällikkö toimii tilapalvelut tulosalueen esimiehenä. Kiinteistöpäällikön avaintehtäviä ovat: - Tulosalueen toiminnan johtaminen ja ohjaaminen siten, että tulos ta voit teet saavutetaan. - Vastaa tilapalvelut tulosalueen talousarvion laadinnasta ja to teutu mi ses ta. - Päättää teknisen lautakunnan hallinnassa olevien rakennusten, toi mi ti lo jen ja asuntojen vuokrat ja käyttökorvaukset sekä ra kennus ten ja toimitilojen luovuttamisen käyttöön. - Hankintojen suunnittelu ja toteuttaminen. Tehtävien suorittamisen kannalta on välttämätöntä täyttää kiin teis töpääl li kön virka. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kiin teis töpääl li kön viran täyttölupa myönnetään. Khall hyväksyttiin. Valmistelija: vt. hallintojohtaja, puh Täyttölupaa on pyydetty henkilöstöjohtajan lausunto. Henkilöstöjohtaja: " Täyttölupa myönnetään." Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan kiinteistöpäällikön virkaan. hyväksyttiin.

14 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kunnossapitomestarin toimen täyttölupa 1835/ /2014 Tekla Valmistelija: kiinteistöpäällikkö, puh Jämsän kaupungin nykyinen kunnossapitomestari on eläköitymässä vuoden 2015 alussa. Kiinteistöjen ylläpidon kannalta on tärkeää, että kunnossapitomestarin toimi (544002) täytetään. Kunnossapitomestarin tehtäviin kuuluu: kiinteistöjen kunnossapitosuunnitelmien laadinta kiinteistöjen hoito- ja kunnossapitotöiden työnjohto ja valvonta avustaa investointihankkeissa valvonta tehtävissä muut esimiehet määräämät tehtävät Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kunnossapitomestari toimen täyttölupa myönnetään ehdolla, että nykyinen toimenhaltija on ilmoittanut sitovasti eläköitymisestään. Voitto Suosaari esitti, että täyttölupaa ei vielä tässä vaiheessa myönnetä vaan odotellaan kaupungilla meneillään olevan konsulttiselvityksen valmistumista henkilöstön määrästä. Esitystä ei kannatettu joten se raukesi. Päätökseksi tuli esittelijän ehdotus. Voitto Suosaari jätti asian eriävän mielipiteen suullisesti. Khall Valmistelija: vt. hallintojohtaja, puh Täyttölupaan on pyydetty henkilöstöjohtajan lausunto. Henkilöstöjohtaja:" Täyttölupa myönnetään." Kaupunginjohtaja: Täyttölupa myönnetään teknisen lautakunnan ehdotuksen mu kaises ti. Keskustelun kuluessa Tuomo Alanen teki Piritta Rantasen kan nat tama na ehdotuksen, että täyttölupaa ei vielä tässä vaiheessa myön netä vaan odotellaan kaupungilla meneillään olevan kon sult ti sel vi tyksen valmistumista.

15 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Mika Kyrö esitti, että täyttölupa myönnetään määräaikaisena elokuun 2016 loppuun. Kaupunginjohtaja teki seuraavan sisältöisen muutetun pää tös eh dotuk sen: Täyttölupaa ei vielä tässä vaiheessa myönnetä vaan odo tellaan kaupungilla olevan konsulttiselvityksen valmistumista. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että Mika Kyrön esitystä ei ole kannatettu. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ko koukses sa tekemän muutetun päätösehdotuksen. Khall Valmistelija: vt. hallintojohtaja, puh Täyttölupaan on pyydetty henkilöstöjohtajan lausunto. Henkilöstöjohtaja:" Täyttölupa myönnetään." Kaupunginjohtaja: Kaupunginhalllitus myöntää täyttöluvan kunnossapitomestarin toimeen. hyväksyttiin.

16 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Henkilöstösuunnitelma v / /2015 Khall Valmistelija: henkilöstöjohtaja, puh Henkilöstöresursseista ja koulutussuunnitelmasta Kaupungin henkilöstömäärä on vähentynyt viimeisen kahden vuoden aikana noin 200 henkilöllä. Henkilöstötuottavuutta on jatkuvasti li sät tä vä niin kaupungin omissa toiminnoissa kuten os to pal ve luis sakin, erityisesti esimerkiksi tulevissa sote-järjestelyissä. Niin kau pungin omissa toiminnoissa kuin tulevissa ostopalvelujen piirissä ole vissa sote-toiminnoissa eläkkeelle siirtyminen on voimakasta. Tek no logiaa ja osaamisen kehittämistä hyödyntämällä sekä toimintojen uu del leen järjestelyillä saadaan henkilöstötuottavuutta lisää. Jo saavutetuista tuloksista huolimatta henkilöstötuottavuus ja hen kilös tö me no jen tarkka kustannustietoisuus ja -seuranta on siis edelleen asetettava tavoitteeksi niin kaupungin omille toiminnoille kuin uu te na elementtinä myös ulkoa ostettaville palveluille. Henkilöstösuunnitelmassa on nyt mukana myös kou lu tus suun ni telma, joka on laadittu strategialähtöisesti. Koulutussuunnitelman tavoit tee na on edistää osaamisen kehittämistä, varautumista muu toksiin, pidentää työuria, parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä edis tää työntekijän työllistymisedellyksiä. Osaamista kehitetään nykyi sis sä tai mahdollisissa uusissa tehtävissä vaadittavaa osaamista en na koi den. Koulutussuunnitelma ja henkilöstön määrällinen suunnitelma esi tyslis tan liitteenä. Suunnitelmat on käsitelty yhteistyötoimikunnan kokouk sis sa ja Ponsiesitys koulunkäyntiavustajan tehtävänimikkeen muutoksesta Valtuuston kokouksessa valtuutettu Jorma Poti jätti pon siesi tyk sen, jonka mukaan koulunkäyntiavustajan nimike tulisi muuttaa koulunkäynninohjaajan nimikkeeksi. Kaupunginvaltuusto hy väksyi ponsiesityksen yksimielisesti. Nimikemuutokset kuuluvat kau pungin hal li tuk sen toimivaltaan. Sivistystoimen henkilöstösuunnitelmissa ao. nimikemuutosta ei ole esi tet ty liitteessä mainituin perusteluin. Myös KT:n kannanoton mukaan perusopetuslaki tuntee oikeuden avustajapalveluihin eikä mitään erityistä syytä nimikkeen muuttamiseen työnantajapuolella ole näh ty. Vaikka nimikemuutos onkin kunnan harkinnassa ja se voidaan toteuttaa pelkästään teknisenä muutoksena ilman palkan tai teh tä vä ku van tarkistamisia, ei ole poissuljettua etteikö tämä ajan

17 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus kans sa voisi aiheuttaa palkkausperusteiden muutoksia. Kou lun käynti avus ta jat ovat opetus- ja kasvatustoimen puolella viimeisiä teh täviä, joissa ei ole lakiin perustuvia kelpoisuusvaatimuksia. Yhteistyötoimikunnassa ja muutoinkin henkilöstöpoliittisissa kes kuste luis sa on tuotu esiin yhdenvertaisuusnäkökulma. Jos ao. ni mi kemuu tok seen lähdetään mukaan, vastaava linja pitää olla myös varhais kas va tuk sen puolella työskentelevien avustajien kohdalla. Sellai seen tilanteeseen, että avustajatehtäviin otettaisiin kahdella eri nimik keel lä, ei pitäisi joutua. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstösuunnitelman Kou lunkäyn ti avus ta jan nimikettä ei muuteta ja ponsiesitys näin katsotaan näin loppuun saakka käsitellyksi. Keskustelun kuluessa Pentti Koskinen esitti Piritta Rantasen ja Eila Sa ha lan kannattamana, että valtuustossa hyväksytyn ponnen mukai ses ti koulunkäyntiavustajan nimike muutetaan kou lun käyn nin ohjaa jak si. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että Pentti Koskisen esitys tä on kannatettu, joten siitä on äänestettävä. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan eh do tusta ei kannattanut kukaan ja Pentti Koskisen esitystä kannatti 9 jäsen tä (Rantanen, Koskinen, Alanen, Hirvelä, Kyrö, Sahala, Loberg, Jär ven pää, Putkonen). Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus hyväksyi hen ki lös tösuun ni tel man Pentti Koskisen esittämällä muutoksella.

18 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Jämsän Ateria-, Puhtaus- ja tekstiilipalvelut liikelaitos Kaupunginhallitus Henkilöstöaterian hinta Ateria Valmistelija: liikelaitosjohtaja, puh Jämsän kaupungin henkilöstöaterian hinta henkilöstölle on 4,60 euroa (sis. alv) ja jälkiruoan hinta 1 euroa/2 euroa (sis alv). Ateriapalvelujen kilpailutuksen myötä Hallin alueella lukien ateriat valmistaa Hallin päiväkodille, Hallin palvelutalolle ja Kuoreveden yhtenäiskoululle Fazer Food Services ja heidän tarjouksensa mukainen henkilöstöaterian hinta on 4,55 euroa 0 alv (5,18 euroa sis. alv). Kyseessä on henkilöstön itse ostama henkilöstöateria, koulujen ja päiväkotien esimerkkiateriat laskutetaan hallintokunnilta. Henkilöstön tasapuolisen kohtelun periaatteella henkilöstöaterian tulisi olla kaupungin henkilöstölle samanhintainen. Kuoreveden yhtenäiskoululla em. henkilöstöruokailua on ajalla tammi-kesäkuu 250 kpl, joka tekee vuositasolla n. 500 ateriaa. Hallin päiväkodissa tammi-kesäkuu 9 kpl, joka tekee vuositasolla n. 22 ateriaa. Hallin palvelutalolla tammi-kesäkuu 0 kpl. Mikäli Jämsän kaupunki maksaa henkilöstöateriasta hintakompensaatiota (0,58 euroa/ateria), vuositasolla summa on noin 300 euroa. Liikelaitosjohtaja: Johtokunta merkitsee tiedoksi henkilöstöaterian hintaeron Jämsän eri toimipisteissä. Koska henkilöstöateriat Hallin alueella valmistaa Fazer Food Services, liikelaitoksella ei ole mahdollisuutta vaikuttaa henkilöstöaterian hintaan. Johtokunta esittää Jämsän kaupunginhallitukselle, että se ottaa käsiteltäväkseen henkilöstöateriahinnan mahdollisen kompensaation maksamisen. hyväksyttiin. Khall Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää kompensoida henkilöstöaterian hintaa Kuo re ve den yhtenäiskoululla, Hallin päiväkodissa ja Hallin pal ve lu talol la siten, että henkilöstön yhdenvertainen kohtelu toteutuu.

19 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Jämsän Ateria-, Puhtaus- ja tekstiilipalvelut liikelaitos Kaupunginhallitus Keskustelun kuluessa Piritta Rantanen esitti Tuomo Alasen ja Aira Put ko sen kannattamana, että kompensaatiota ei myönnetä. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että Piritta Rantasen esitys tä on kannatettu, joten siitä on äänestettävä. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan eh do tusta kannatti 1 jäsen (Kyrö) ja Piritta Rantasen esitystä kannatti 6 jäsen tä (Rantanen, Alanen, Koskinen, Putkonen, Sahala, Järvenpää), tyh jää äänesti 2 jäsentä (Hirvelä, Loberg). Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on äänestystuloksena 1-6 hyväksynyt Piritta Rantasen esityksen.

20 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Osallistuminen Keski-Suomen laajakaistahankkeeseen 930/ /2013 Khall Valmistelija: vt. hallintojohtaja, puh Haja-asutusalueiden laajakaistarakentamista säätelevän lain (1186/2009) mukaisesti Keski-Suomen liitto on kilpailuttanut laa jakais ta hank keen toteuttajat maakunnassa. Viimeisimpänä toteutettiin Jout san ja Jämsän alueiden kilpailuttaminen. Maakuntahallitus on valinnut Verkko-osuuskunta Kuuskaistan hankkeen toteut ta jak si. Muita tarjouksia ei annettu ja Sonera ilmoitti, ettei tule jät tä mään tarjousta laajakaistan rakentamisesta Jämsän alueelle. Laajakaistahankkeita tuetaan EU:n maaseudun kehittämisvaroista, val tion tuella ja lisäksi odotetaan kuntien ja laajakaistaoperaattorin omaa rahoitusta. Kuntien osuus hankkeen rahoittamisesta vaihtelee 8 ja 33 % välillä. Jämsän hankkeen osalta kunnan omarahoituksen on 33 %. Verkko-osuuskunta Kuuskaista on tehnyt päivätyn eh dotuk sen Jämsän kaupungille. on esityslistan liitteenä ja sen voi mas sa olo ai kaa on jatkettu saakka. Kuuskaistan tarjous pe rus tuu kiinteään valokuituteknologiaan. Kuuskaistan laatiman hanke-ehdotuksen mukaan Jämsän laa ja kaista hank keen kokonaiskustannusarvio on , joka jakautuisi hank keen rahoittajien kesken seuraavasti: Jämsän omarahoitus (33 %) Valtion ja EU:n rahoitus (33 %) Operaattorin omarahoitus (34 %) yhteensä Kunnan rahoitusosuuden (33 %) lisäksi Kuuskaista edellyttää, että kun nat takaavat verkon rakentamiskustannuksia varten otetut lainat se kä runkoverkon, että liittymäverkon osalta, mikä tarkoittaa lainan takausta. Liittymän hinta Kuuskaistan asiakkaalle on runkoverkon raken ta mi sen aikana ja sen jälkeen. Verkkomaksu on 29,51 /kk, minkä lisäksi loppukäyttäjän maksettavaksi tulee vies tin tä palve lui hin liittyviä lisämaksuja sen mukaan mitä asiakas tilaa. Asiakas voi tilata palvelun haluamaltaan operaattorilta (open access).

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot