Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2014 1. Asia Sivu"

Transkriptio

1 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kokousaika klo 16:00-19:00 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone, Petäjikönkatu 2, Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle Työohjelma vuodelle Terveyskeskuksen peruskorjaukset - putkistojen uusiminen 5 4 Lämpölaitoksen varatehon lisäys - esisuunnitelma 6 5 Kunnan omistamien asuinkiinteistöjen kuntotilanne ja parannusohjelma 7 6 Parikkalan torirannan vetovoimaisuuden kehittäminen - suunnittelijan valinta 7 Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen osuuskuntien osalta 11 8 Rajanylityspaikan varastoalue 1 rakennustilitys 13 9 Saaren uimahallin kosteiden tilojen peruskorjauksen rakennustilitys Särkisalmen paloaseman tilanne ja toimenpiteet Viranhaltijapäätökset Pöytäkirjat ja muistiot Ilmoitusasiat 21 9

2 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Osallistujat Läsnä Niiranen Kari puheenjohtaja Heltimoinen Jouni varapuheenjohtaja Poutanen Jussi jäsen pöytäkirjan tarkastaja Repo Minna jäsen poistui 5 käsittelyn jälkeen klo Rissanen Varpu jäsen pöytäkirjan tarkastaja Saikkonen Matti jäsen Kontiokorpi Anniina jäsen Muut osallistujat Sinkkonen Sami Laukkanen Marjatta Määttänen Heikki Nikulainen Anu Varis Heikki khall edustaja hallintojohtaja, va. kunnanjohtaja, esittelijä va. rakentamispäällikkö, pöytäkirjanpitäjä yhdyskuntatekniikan päällikkö kunnossapitopäällikkö Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan tarkastajiksi nimettiin Jussi Poutanen ja Varpu Rissanen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Kari Niiranen Heikki Määttänen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Parikkalassa Allekirjoitukset Jussi Poutanen Varpu Rissanen Käsitellyt asiat 1-13 Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Teknisessä toimistossa, os. Petäjikönkatu 2, Parikkala, :00 pöytäkirjanpitäjä Heikki Määttänen, va. rakentamispäällikkö

3 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle / /2014 Teknltk 1 Valmistelija va. rakentamispäällikkö Heikki Määttänen, puh , s-posti Kunnanvaltuusto on vahvistanut toimielimille tuloerät ja myön si määrärahat sekä asetti toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain. Toimi eli met jakavat tulosalueen tuloerät ja määrärahat tulosyksikköihin. Toimi alo jen menoesityksistä on talousarvion tasapainotuksessa tehty kar sintaa. Talousarvion tulosalueen määrärahaa ei saa ylittää ilman kun nan val tuuston lupaa. Sitä vastoin tulosalueen sisäiset määrärahan käytöt eivät ole tulo- ja menolajeittain sitovia. Käyttösuunnitelmiin on varattava sitovien perustelujen edellyttämät mää rära hat. Käyttösuunnitelmia vahvistettaessa tulee kiinnittää huomiota myös teh tä vä alu eel le vahvistettuihin tunnuslukuihin ja mittareihin sekä an net tuihin tavoitteisiin ja painopistealueisiin. Myös tulosyksiköille tulee asettaa vas taa via toiminnan tuloksellisuutta ja kehityssuuntaa osoittavia mää rit te lyjä. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää vahvistaa vuoden 2014 ta lous ar vion käyttösuunnitelman tulosyksiköittäin seuraavasti; Toiminta- Toiminta- Toimintakulut tuotot kate Rakennuttaminen ja kaavoitus Kaavoitus Liikenne Palo- ja pelastuspalvelut Ympäristöpalvelut Kiinteistöt Kiinteistöhallinto Asuinrakennukset, aravatalot Asuinrakennukset, muut Muut rakennukset Teollisuusrakennukset Vapaa- ajan rakennukset Yleiset alueet Yhdyskuntatekniikka Vesilaitos Jätevesilaitos Kaukolämplaitos Kadut ja tiet Päätös: Hyväksyttiin.

4 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Työohjelma vuodelle /10.00/2014 Teknltk 2 Valmistelija va. rakentamispäällikkö Heikki Määttänen, puh , s-posti Kunnan rakennustöiden suunnittelun kannalta on tarpeellista laatia vuositason työohjelma. Teknisessä toimistossa on laadittu vuoden 2014 työohjelma, joka perustuu valtuuston hyväksymään rakentamisohjelmaan ja hyväksyttyyn talousarvioon. Työohjelman toteutumista seurataan tarpeen mukaan. Rakentamisohjelman isommista investoinneista voidaan todeta seuraavaa: - Erilaisissa parannushankkeissa tärkeänä perusteena on erilaisien putki ja kattovuotojen seurannaisriskien eliminointi. - Terveyskeskuksen saneerauksen keskeisenä sisältönä on ongelmaisien vesiverkostojen uusiminen. - Käskynkän perusparannuksessa varaudutaan lähinnä suunnitteluttamaan hanke ja aloitus jää aivan loppuvuoteen. - Tiehankkeista merkittävin on Lehmuskujan parantaminen. - Torin ja ympäristön vetovoimaisuuden kehittämishankkeen suunnittelu on käynnistymässä ja työ on tarkoitus toteuttaa kuluvana vuonna - Parikkalan aseman ulkopuolen parantaminen on tarkoitus saattaa päätökseen parkkipaikkojen ja valaistuksen sekä ympäristön osalta. - Lämpölaitoksessa on vireillä hyvin akuuttina laitoksen varakapasiteetin parantaminen, myös öljysäiliöt uusitaan. - Viemärilaitoksen puolella painopisteenä on uuden puhdistamon suunnittelu. Esisuunnittelu on käynnistymässä membraani- pilotoinnilla. Myös viemäriverkon hulevesien saneeraukseen panostetaan laaditun hulevesiselvityksen perustein. Joidenkin useammalle vuodelle jakaantuvan kohteen aikatauluista on tullut esille seikkoja, että riskien hallinnan kannalta saattaa olla perusteltua esittää hankkeiden aikaistamista. Tällaisia on mm. lämpölaitoksen varatehokapasiteetin nostamisen aikaistaminen siten, että lisäteho on käytettävissä ennen seuraavaa talvea. Toinen harkittava aikaistamisen tarve on Tapulikuja 3 C:n vesikaton uusiminen, tässä on kysymyksessä mahdollisesti pahentuvan sisäilmariskin lieventäminen. Terveyskeskuksen runkovesijohtojen uusiminen ei myöskään sovi kuluvan vuoden rakennusohjelman raamiin. Nämä asiat tuodaan erillisinä käsiteltäväksi. Tiedoksi: vuoden 2014 työohjelma Va. kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää hyväksyä työohjelman vuodelle 2014.Työohjelma lähetetään kunnanhallitukselle tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin.

5 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Terveyskeskuksen peruskorjaukset - putkistojen uusiminen 63/ /2014 Teknltk 3 Valmistelija va. rakentamispäällikkö Heikki Määttänen, puh , s-posti ja kunnossapitopäällikkö Heikki Varis, puh , s-posti Terveyskeskuksen peruskorjaukseen on varattu kuluvalle vuodelle investointivaraus. Pääasiallisena hankkeena on suunniteltu ongelmaisien vesijohtoverkostojen uusimista. Uusiminen on tarkoitus aloittaa rungoista ja edetään vaiheittain siten, että kaikki vanhat kupariputket tulevat uusituiksi. Työn aikataulu ulottuu syyskesään, jolloin työssä voidaan hyödyntää hiljaisempia loma-aikoja. Seuraavina perusparannuskohteina on mm. välinehuollon tilojen ja ilmanvaihdon parannus sekä mielenterveyspuolen siiven tilojen korvaaminen ja vanhan osan purkaminen sekä kyseiselle paikalle parkkipaikkojen rakentaminen. Tälle vuodelle suunniteltu putkistoremontti on kuitenkin niin mittava, ettei muille tarpeille jää varoja. Putkistojen uusimisesta on teetetty suunnitelmat ja pyydetty tarjouksia. Tarjouksien jättöaika päättyi Saatujen tarjouksien mukaan putkistotyön kustannuksiksi muodostuu noin ja lisäksi tulee vielä rakennusteknisiä läpivienti- ja alaslaskutöitä. Kokonaiskustannuksiksi muodostuu noin Töiden jakamista useammalle vuodelle on selvitelty. Toisaalta riskikohteita on niin monia, ettei jakamista riskien hallinnan kannalta pidetä hyvänä. Ennen kokousta selvitellään mahdolista töiden jakamista tai vaihtoehtona lisärahoituksen järjestämistä. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää terveyskeskuksen kuluvan vuoden töiden toteutuksesta. Esittelijä esitti kokouksessa, että terveyskeskuksen suunniteltu putkiremontti toteutetaan kokonaisuutena ja tarvittavan lisärahoituksen lähtökohtana pidetään määrärahan siirtoa hankeryhmän sisällä. Kilpailutettu putkiurakka tuodaan käsittelyyn erillisenä kun selonottopalaveri on pidetty. Päätös: Hyväksyttiin.

6 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Lämpölaitoksen varatehon lisäys - esisuunnitelma 58/ /2014 Teknltk 4 Valmistelijat va. rakentamispäällikkö Heikki Määttänen, puh , s-posti ja yhdyskuntatekniikan päällikkö Anu Nikulainen, puh , s-posti Lämpökeskuksen varavoiman lisäykseen on varauduttu kuluvana vuonna :n ja seuraavana vuonna :n investointivarauksella. Hankkeesta on teetetty esisuunnitelma Elomatic Oy:llä. Suunnitelman mukaan varatehon puute on n.2.7 Mw:n kokoluokkaa. Tehopuute on suurempi, kuin aiemmin oli arvioitu ja tällä hetkellä riski lämpölaitoksen vakaville lämmöntoimitusongelmille on aivan liian suuri. Laitoksella on ollut nytkin viimekesän logiikan uusimiseen liittyviä käyttöongelmia ja vaikka tilanteita on pyritty ennakoimaan on poikkeustilan riski olemassa. Esisuunnitelman mukaan hankkeen kokonaisbudjetointitarve on ja hankkeeseen voi hakea investointiavustusta. Kustannukset näyttävät nousevan ennakoitua korkeammiksi, mutta mikäli hankkeeseen saataisiin investointiavustusta, nettokustannus jää lähelle budjetoitua. Rahoitusasiaa selvitellään ennen kokousta. Varatehon lisäyksen rakentamisen aloitukseen oli varauduttu kuluvana vuonna ja hankkeen valmistuminen on suunnitelmassa ensivuonna. Varatehoselvityksessä esille tullut konkreettinen varatehon puute ja esille tulleet laitoksen haavoittuvuuden riskit huomioiden on tultu siihen tulokseen, että varatehon lisäys on välttämätöntä saada käyttöön ennen seuraavaa talvikautta Taloussuunnitelman perusteissa varateho suunniteltiin toteutettavaksi hakelaitoksena. Hakkeella toimivassa varatehossa on kuitenkin ongelmana liian hidas tehon nosto, myös hakelaitoksen kustannukset ovat merkittävästi korkeammat. Varatehon vaihtoehtoina kysymyksessä olevassa teholuokassa on lähinnä pelletti tai kevyt polttoöljy. Kevyt polttoöljy olisi investointina edullinen, mutta käyttökustannukset ja Parikkalan energiapolitiikan suunta huomioiden pelletti muodostuu hyvin vahvaksi vaihtoehdoksi. Tiedoksi: Elomatic Oy:n selvitys varatehon tarpeista ja vaihtoehdoista. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää oheisiin selvityksiin tukeutuen, että varatehon hankintaa jatketaan pellettivaihtoehdon pohjalta. Hankkeesta teetetään tarpeellinen tekninen määrittely tarjouskilpailun pohjaksi. Taloussuunnitelman varauksen muutosesitys tehdään kilpailutuksen jälkeen, kun hankkeen kokonaisuus tarkentuu. Päätös: Hyväksyttiin.

7 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnan omistamien asuinkiinteistöjen kuntotilanne ja parannusohjelma 62/ /2014 Teknltk Valmistelija: va. tekninen johtaja Heikki Määttänen, p , sp: Asuinkiinteistöjen kuntokartoituksia on tehty vaiheittain ja tehtyjen sel vi tyksien perusteella on tarve tehdä yhteenvetoa ja periaatteellisia joh to pää töksiä tulevaisuudessa tarvittavista toimenpiteistä. Esityslistan liitteenä on va. teknisen johtajan laatima yhteenveto ja alus tavat toimenpidearviot. Va. teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää käydä alus tavan keskustelun kunnan asuinkiinteistöjen tilanteesta. Päätetään toi men piteis tä, miten kiinteistöjen parannuksien tai muiden jatkotoimenpiteiden osal ta edetään. Päätös: Keskustelun jälkeen tekninen lautakunta päätti, että 1. ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan tarkemmin kiireellisiä ja pahempia vaurioita ehkäiseviä vesijohto-, vesikatto-, yms. parannustarpeita ja niistä laaditaan parannusesitykset seuraavaan taloussuunnitelmaan, 2. asuntopoliittisen ohjelman tarve ja valmistelu otetaan selvitettäväksi ja 3. asiaa valmistellaan kokonaisuutena pienemmässä työryhmässä ja käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. Teknltk 5 Valmistelija kunnossapitopäällikkö Heikki Varis, puh , s-posti Kiinteistöjen kuntoselvityksiä on jatkettu sekä parempaan riskien hallitsemiseen tähtääviä putkistotöitä on käynnistetty kahdessa kerrostalokiinteistössä (Petäjikönkatu 12 ja Simonkuja 3) ja osittaisena yhdessä kiinteistössä (Tapulikuja 3) Kuntoselvityksessä kiinteistöjä on jaettu kunnon tai kiinteistön luonteen mukaisesti eri kokonaisuuksiin. Painopiste on ollut asuinkiinteistöjen tilanteessa, mutta yhteenvetoon on otettu koko kiinteistökannan tilanne. Tiedoksi: tarkistettu yhteenveto kiinteistöjen tilanteesta sekä esitys tarvittavista investoinneista / purkamisesta / mahdollisesta myymisestä. Yhteenvetona voi todeta, että pikaisesti purettavia asuntoja on 8 kpl. Viiden vuoden kuluessa purettavia n. 30 kpl ja 5-10 vuoden kuluessa purettavia 7 kpl. Myytäviä / sellaisia, joihin ei ole tarkoituksenmukaista investoida on 36 asuntoa.

8 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Va. kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta toteaa kiinteistöjen kuntoselvityksien yhteenvedon ja päättää esittää kunnanhallitukselle suosituksen purku tai myyntilistalle otettavista asuinkiinteistöistä. Muiden kiinteistöjen osalta parannustarpeita esitetään seuraavaan investointiohjelmaan. Koko kiinteistökannan tilanteen selvitystä tarkennetaan ja asian käsittelyä jatketaan viimeistään taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Päätös: Hyväksyttiin.

9 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Parikkalan torirannan vetovoimaisuuden kehittäminen - suunnittelijan valinta 273/ /2013 Khall Valmistelija elinkeinojohtaja Aune Ritola-Grahn, puh , s-posti Parikkalan kunnan talousarvion investointiohjelmassa on nimikkeellä keskus tan ranta-alueen kehittäminen varattu vuosille määrärahaa ja kuitenkin edellytyksenä, että investoinnille saadaan ul ko puo lis ta rahoitusta Hankkeesta on jätetty vuonna 2012 alus ta va hanke-esitys Kaak kois-suomen ELY-keskukselle. Tarkennettu ra hoi tus ha ke mus on jätetty Hank keen tavoitteena on kes kus taa ja man vetovoimaisuuden pa ra ne minen, vierasvenelaituri ja septitankki. Han ke ha ke muk sen ko ko nais kus tannus ar viok si on tarkentunut ja keskeisiksi toimenpiteiksi seu raavaa: alueen suunnitelmien ajantasaistaminen veneväylän ruoppaus ja kunnostaminen vierasvenelaiturin ja septitankki -järjestelmän rakentaminen elämysleikkikentän rakentaminen ranta-alueen liikuntaesteisille soveltuvia kulkuväyliä ranta-alueen istutuksia ja rakenteita infokioski / grillikatos / kanootti- ym vuokrauspiste lyhytaikaiseen pysäköintiin 4 sähkötolpallista karavaanipaikkaa olemas sa olevalle rantapuiston pysäköintialueelle. Todetaan, että Järvenpään osakaskunta on antanut suos tu muksen sa vierasvenelaiturin rakentamiseen ja veneväylän enintään 500 m³ ruop pauk seen. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on antanut asiasta lau sunnon KASELY/39/07.02/2013 ja todennut, ettei esitetylle hankkeel le ole estettä, eikä toimenpiteelle tarvita Etelä-Suomen alue hal lin to viras ton lupaa. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on päätöksellään KA SE- LY/15/07.04/2013 myöntänyt hankkeelle EAKR-aluekehitysrahaston osa rahoi tus ta eli 49,6 % kokonaiskustannuksista. Tuensaajan on asetet ta va hankkeelle ohjausryhmä, jonka tehtävänä on seurata, ohjata ja valvoa projektin toimintaa ja rahoituksen käyttöä. Projektin vastuuvirkamies ELY-keskuksessa on ylitarkastaja Antti Puhalainen. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä Kaak kois-suo men ELY-keskuksen rahoituspäätöksen tiedoksi ja siir tää hankkeen tek ni sen toimen toteutettavaksi nimetä kunnan edustajat oh jaus ryh mään pyytää Parikkalan yrittäjät ry:tä ni meä mään kaksi edustajaa oh jausryh mään. Päätös: Kunnanhallitus nimesi ohjausryhmään kunnanhallituksen jäsenen Antti Paajasen, teknisen lautakunnan puheenjohtaja Kari Niirasen sekä

10 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta viranhaltijat elinkeinojohtaja Aune Ritola-Grahnin ja va. tekninen johtaja Heikki Määttäsen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja Sakari Paakkinen ja kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Pekka Anttonen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello Teknltk 6 Suunnittelijan valinta Valmistelijat va. rakentamispäällikkö Heikki Määttänen, puh , s-posti ja kunnossapitopäällikkö Heikki Varis, puh , s-posti Hanketta on käynnistetty tavoitteiden asettamisella ja periaatteiden suunnittelulla ohjausryhmässä. Hankkeen yksityiskohtaisesta suunnittelusta pyydettiin tarjouksia alan konsulteilta. Ohjausryhmä käsitteli suunnittelutarjoukset ja suosittaa yksimielisesti suunnittelijaksi Ympäristösuunnittelu Soini & Harju Ky:tä. Suunnitteluhankkeen suuruus on yli , joten valinta kuuluu teknisen lautakunnan toimivaltaan. Tarjouksissa pyydettiin työryhmän tuntiveloitushinnat, tuntimenekkiarvio sekä referenssit vastaavista tehtävistä. Tarjouksien tuntimenekkiarvioissa oli hyvin suuret erot, vertailussa käytettiin keskiarvotyömenekkiä. Kenelläkään ei nähty olevan sellaisia tekijöitä, jonka olisi voinut nähdä vaikuttavan vähentävästi työmenekkiin, joten vertailuperusteena käytettiin kaikilla laskennallista keskiarvoa. Suunnittelijoiden referensseissä oli huomattavia eroja ja kokemuksen vaikutus huomioitiin pisteytyksellä. Liite: Parikkalan torin ranta-alueen 2014 aluesuunnittelu, tarjousten avauspöytäkirja ja tarjousvertailu Tarjouksien laskennallisen vertailuhinnan ja referenssien perustein suoritetun pisteytyksen perustein suunnittelu on kokonaistaloudellisesti edullisinta teettää Ympäristösuunnittelu Soini & Harju Ky:llä. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää edellä selvitetyn tarjousmenettelyn perustein valita torirannan vetovoimaisuuden kehittämishankkeen suunnittelijaksi Ympäristösuunnittelu Soini & Harju ky:n. Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Parikkalan torin ranta-alueen 2014 aluesuunnittelu, tarjousten avauspöytäkirja ja tarjousvertailu ovat pöytäkirjan liitteenä. Liitteet Liite 1 Parikkalan torin ranta-alueen suunnittelu, tarjousten avauspöytäkirja Liite 2 Parikkalan torirannan suunnittelijan valinta, tarkennettu tarjousvertailu

11 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen osuuskuntien osalta 330/ /2013 Teknltk 7 Valmistelija yhdyskuntatekniikan päällikkö Anu Nikulainen, puh , s-posti Parikkalan vesihuoltolaitoksen taksassa ei ole huomioitu yleistä kaikkia vesiosuuskuntia palvelevaa maksuperustetta. Melkoniemen vesiosuuskunnalle on vahvistettu v normaalista taksasta poikkeava maksuperuste jossa taksan poikkeavuuden lisäksi kunta hoitaa osuuskunnan puolesta laskutuksen ja laitosmiespalvelut. Melkoniemen vesiosuuskunnan taksa on 70% normaalista taksasta. Yleisien taksaperiaatteiden mukaisesti vesihuoltolaitoksen taksojen tulee olla saman tasoinen kaikille samanlaisessa tilanteessa oleville. Osuuskunnalla voi olla erilainen taksa, mutta osuuskuntien taksat tulisi olla keskenään samantasoisia. Parikkalassa on tällä hetkellä neljä vesiosuuskuntaa, joista yhdellä on ainoastaan vesiverkosto, muilla on vesija viemäriverkostot. Osuuskunnan ylläpitämiä linjapumppaamoja on vain yksi. Pumppaamojen ylläpito on yksi suurimmista tekijöistä osuuskunnan kustannusten muodostumisessa. Eri kunnista on selvitetty osuuskuntien taksaperusteita ja käytäntö on varsin kirjava. Joissakin kunnissa osuuskuntahinnoittelussa on huomioitu kunnan rakentamisavustus. Esityslistan viitteenä on selvitystä eri laitoksien taksaperusteista. Vesiosuuskuntien maksuperusteiden oikeudenmukaisen ja yhtenevän käytännön muodostamista on selvitelty myös vesilaitosyhdistyksen kautta. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole olemassa määräysperustetta, joka ohjaisi hinnoittelua. Vesihuoltolakiin on valmisteilla muutos, joka saattaa aikanaan tuoda täsmennystä asiaan. Johtopäätöksenä on todettu, että taksat ja vesiosuuskuntien maksujen määräytyminen vaihtelevat voimakkaasti. Parikkalan tilanteessa on todettu, että ainakin tällä hetkellä oleva tilanne, jossa vain yhden vesiosuuskunnan taksaa on huojennettu on epäoikeudenmukainen. Kokonaisuuden kohtuullisuutta on harkittu siten, että vesipuolella osuuskuntataksa voisi olla 80-90% normaalista ja mikäli kunta hoitaa laskutuksen alennus olisi 10 % pienempi. Viemäripuolella olisi sama periaate, mutta mikäli vesiosuuskunnalla on hoidossaan linjapumppaamoja niiden vaikutus huomioidaan alentavasti 5% / pumppaamo. Vesiosuuskunnan pumppaamo voidaan ottaa kunnan valvontaan, jolloin alennusta ei tule. Valvontaan ottamisen edellytyksenä on, että pumppaamo(t) on liitettävissä kunnan valvontajärjestelmään tai osuuskunta hoitaa tarvittavan muutostyön. Osuuskuntien taksamuutos esitetään tulevaksi voimaan takautuvasti , paitsi Melkoniemen osuuskunnan osalta muutos esitetään tulevaksi voimaan Samalla todetaan, että kunnassa on vireillä perusmaksun ottaminen vesihuoltolaitoksen taksoihin. Edellä todettu poikkeava maksu kohdistuu maksun kulutusmaksun osaan, perusmaksu

12 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta määräytyy osuuskunnan liittyjien määrästä ja huomioidaan samoin kuin yksittäinen liittyjä. Osuuskuntien taksaperuste otetaan tarkasteltavaksi vuosittain taksakäsittelyn yhteydessä. Tiedoksi: Vesihuoltolaitoksen taksat vesiosuuskunnille Va. kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta keskustelee osuuskuntien taksaperusteista. Täsmennetty esitys taksan perusteista annetaan edellä selvitetyin perustein kokouksessa. Päätös: Tekninen lautakunta kävi asiasta saatekeskustelun. Periaatetasolla katsottiin, että maksuperusteiden tarkistus ja yhtenäistäminen on perusteltua. Asian kokonaisvaikutuksien ja erilaisien tilanteiden tasapuolisuusperiaatteiden selvittämiseksi asia jätettiin jatkovalmisteluun.

13 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Rajanylityspaikan varastoalue 1 rakennustilitys 68/ /2013 Tekn. ltk Rajanylityspaikan varastoalue Valmistelija: vs. kunnanrakennusmestari Heikki Määttänen p , sp: Rajanylityspaikan varastoalueen toteuttamiseen on kuluvan vuoden investointisuunnitelmassa :n varaus. Varastoalueen suunnitelma on ollut toteutusvalmiudessa jo pitkään, mutta alueen haasteellisuus mm. II-luokan pohjavesialueena on tuonut lupamenettelyyn vaikeutta ja edellytyksenä on ollut moninaisien laajojen selvityksien teettäminen. Ennakoimattomana lisänä on tulossa pohjavesialueelle suunnitellun toiminnan aiheuttamana pintavesien johtamisesta pohjavesialueen ulkopuolelle aiheutuvat kustannukset. Lupamenettely on edelleen vireillä suunnittelutarveratkaisuna. Tarvittavat selvitykset alkavat kuitenkin olla koossa, joten lupamenettely etenee suunnitellusti. Tiedoksi: Alueen yleissuunnitelma ja suunnitelmaselostus sekä hulevesiputkilinjan yleissuunnitelma Hankkeen toteuttamisesta on pyydetty urakkatarjoukset ja tarjouksien jättöaika päättyy klo Kokoukseen laaditaan yhteenveto saaduista tarjouksista. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy hankkeen yleissuunnitelmat ja päättää rakentamisen käynnistämisestä ja urakoitsijan valinnasta. Päätös: Hankkeen kustannukset ylittävät teknisen lautakunnan hankintavaltuudet, joten lautakunta esittää yleissuunnitelmat kunnanhallituksen vahvistettavaksi. Samalla esitetään, että hankkeen maarakennusurakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen mukaisesti Maanrakennus Kosonen Oy. Pöytäkirjan liite nro 13: Urakkatarjouksien yhteenveto Hyväksyttiin. Markku Peuhkuri jätti asiasta eriävän mielipiteen. Pöytäkirjan liite nro 14: Eriävä mielipide Khall Suunnitelmien hyväksyminen / hankkeen toteutus

14 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Tiedoksi: 1) Urakkatarjousten yhteenveto, 2) pöytäkirjaan liitetty eriävä mielipide Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti rajanylityspaikan varastoalueen maanrakennustöiden urakoitsijaksi Maanrakennus Kosonen Oy:n hintaan euroa edellyttäen, että puuttuva määräraha otetaan vuoden 2013 talousarvioon. Päätös: Tekninen johtaja selvitti kokoukselle hanketta. Kokoukselle selostettiin myös Ely-keskuksen hankkeelle hyväksymä euron avustus, jonka käyttöaikaa on jatkettu vuoden 2013 loppuun saakka. Kunnanhallitus keskusteli laajasti asiasta. Keskustelun aikana Sami Sinkkonen esitti hankkeen hylkäämistä. Ehdotusta ei kannatettu. Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Sami Sinkkonen jätti eriävän mielipiteen. Teknltk 8 Valmistelija va. rakentamispäällikkö Heikki Määttänen, puh , s-posti Rajanylityspaikan varastoalue 1 on valmistunut heinäkuussa Hanke on aloitettu jo vuonna 2010, mutta vaikeaksi osoittautuneet ympäristö- ja lupamenettelyt siirsivät kohteen valmistumista. Myös kustannuksiltaan hankkeen muoto muuttui alkuvaiheen lähtökohdista, suurimmalta osin asiaan vaikutti vaatimus kentän hule- ja sulamisvesien johtamisesta pohjavesialueen ulkopuolelle. Hankkeen yhteydessä toteutettiin hulevesiputki pohjavesialueen ulkopuolelle ja pumppaamo, joiden mitoituksessa huomioitiin toteutetun alueen lisäksi viereen suunnitellun alueen pintavesijärjestelyt. Hankkeeseen on ollut määrärahavarauksia alkaen vuodelta 2010, alkuperäinen kustannusarvio oli Viimeisin taloussuunnitelmassa 2013 esitetty kustannusarvio on Rahoituksen lopputilityksen mukaan hankkeen toteutunut kustannus on ,26 Hankkeen alkuperäinen kustannusarvio kasvoi lähinnä hulevesijärjestelyiden suunnittelun ja toteutuksen myötä. Hankkeen luvituksessa tuli velvoite rajata alue, joka toteutettiin teräskaiteella. Lisäksi työn kuluessa arvioitiin suunniteltu asfalttipinnoite alimittaiseksi erittäin raskaalle liikenteelle. Huomion johdosta pinnoitteen painoluokka nostettiin 120 kg:sta 150kg:aan, alkuperäisestä kustannuksesta puuttui lisäksi asfalttipohjan viimeistely. Lähinnä näiden kustannusarviossa huomioimattomien seikkojen seuraamuksena lopullinen kustannus nousi vielä noin arviota suuremmaksi. Hankkeeseen on myönnetty :n avustus, jonka loppuraportti / maksatushakemus on tehty.

15 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Tiedoksi: hankkeen loppuraportti Va. kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää esittää rajanylityspaikan varastoalue 1:n lopputilityksen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Lautakunta keskusteli kohteen vuokranmääräytymisperusteista. Vuokran osalta lautakunta esitti tarkistettavaksi hankkeen kuluessa varastokenttään kohdistuneiden lisäkustannuksien huomioimisen vuokran määräytymiseen.

16 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Saaren uimahallin kosteiden tilojen peruskorjauksen rakennustilitys 66/ /2014 Teknltk 9 Valmistelija va. rakentamispäällikkö Heikki Määttänen, puh , s-posti ja kunnossapitopäällikkö Heikki Varis, puh , s-posti Uimahallin kosteiden tilojen peruskorjaukseen oli :n määrärahavaraus. Kohteen luonne muuttui hieman, kun siihen haettiin liikuntapaikkojen parantamiseen kohdennettua valtion avustusta. Valtionavustuksen perustana ollut kustannusarvio oli Kohteeseen on myönnetty :n valtionavustus. Maksatushakemus ja loppuraportti on jätetty Ely:lle. Hankkeen lopputilityksen mukaan lopulliset kustannukset tulivat olemaan ,95. Hanke toteutui suunnitellussa laajuudessa hieman kevyempänä kuin rahoitushakemuksessa oli arvioitu, toisaalta työn kuluessa paljastui vakavia erittäin suuren kosteuskuormituksen aiheuttamia vaurioita, jotka oli välttämättä saatettava nykyvaatimuksien mukaiseen kuntoon. Kohteen toteutus on ollut tasoltaan teknisen lautakunnan valtuuksissa, joten rakennustilityksen hyväksyy tekninen lautakunta. Liite: hankeselvitys/loppuraportti Va. kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta hyväksyy Saaren uimahallin kosteiden tilojen peruskorjauksen rakennustilityksen. Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Pöytäkirjan liitteenä on hankeselvitys/loppuraportti. Liitteet Liite 3 Saaren uimahallin peruskorjauksen hankeselvitys/raportti

17 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Särkisalmen paloaseman tilanne ja toimenpiteet 411/ /2013 Teknltk 10 Valmistelija va. rakentamispäällikkö Heikki Määttänen, puh , s-posti ja kunnossapitopäällikkö Heikki Varis, puh , s-posti Särkisalmen VPK on toimittanut kuntaan kirjeen, jossa se edellyttää toimenpiteitä erittäin heikossa kunnossa olevan Särkisalmen paloaseman tilanteen johdosta. Paloaseman kunto on ollut tiedossa jo pidempään ja korvaavien tilojen järjestäminen on ollut selvitettävänä. Nykyisen aseman parantaminen on katsottu toivottomaksi ja lähinnä rahan hukaksi, koska tilat ovat heikon kunnon lisäksi myös erittäin epäkäytännölliset ja mitoitukseltaan nykykalustolle aivan liian pienet. Tilojen kunto ja väistötilojen puute ovat herättäneet keskustelun uusien tilojen mahdollisuuksista. Uusista tiloista puhuttaessa on joutunut miettimään Parikkalan palotoimen kokonaistilannetta. Parikkalan kunnan alueella on yhteensä neljä paloasemaa, kaikilla asemilla toimii omat itsenäisen VPK:t. Särkisalmen paloaseman lisäksi myös keskustaajaman pääpaloasemalla on mm. mitoituksellisia puutteita, jotka ovat haasteena kaluston yhä kasvaessa. Pahin ongelma on tilojen mataluus, joka rajoittaa hankittavien kalustojen korkeutta. Tässä kokonaistilanteessa on haluttu nostaa pitkän tähtäimen keskusteluun ajatus, olisiko viisautta varautua toteuttamaan Parikkalan keskustan tuntumaan yksi uusi paloasema, joka korvaisi sekä Särkisalmen, että Parikkalan keskustaajaman asemat. Alustavan palotoimen kannan mukaan tämä ei kuitenkaan nykyisien VPK-toimijoiden kesken ole toiminnallisesti mahdollista, vaan on vaarana, että VPK toiminta loppuu tai häiriintyy pahasti. Särkisalmen asemalla on tällä hetkellä hyvin aktiivinen VPK-toiminta ja se toimii muutoinkin tärkeänä lenkkinä Parikkalan pelastustoimen kokonaisuudessa. Aseman tulevaisuus tulisi turvata jollakin keinolla siihen saakka, kuin olisi valmiutta päästä toteuttamaan uutta mahdollisesti yhteistä paloasemaa. Tiedoksi: Särkisalmen VPK:n selvitys toimitilojen käytöstä Va. kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta toteaa Särkisalmen paloaseman tilanteen sekä käy periaatekeskustelun Parikkalan paloasemien kokonaistilanteesta. Tekninen lautakunta päättää pyytää pelastuslaitoksen / pelastuslautakunnan lausuntoa Parikkalan paloasemien pitkän tähtäimen kehittämistarpeista ja sijoituksista. Lisäksi kuullaan Parikkalan alueen VPK:tia tämän hetken tilaratkaisuista sekä pitkän tähtäimen tilaratkaisuiden vaihtoehdoista. Päätös: Kokouksen aluksi palomestari ja Särkisalmen VPK:n edustajat esittelivät pelastustoimen ja Särkisalmen paloaseman tilannetta.

18 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Lautakunta kävi ennakkokeskusteluiden ja alustuksien pohjalta laajan periaatekeskustelun. Lautakunta päätti lausuntojen pyytämisestä ehdotuksen mukaisesti. Entisen meijerin tiloja selvitetään vielä ennen asian jatkokäsittelyä akuuttina väistötilamahdollisuutena.

19 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätökset 8/ /2014 Teknltk 11 Valmistelija va. rakentamispäällikkö Heikki Määttänen, puh , s-posti Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat: Va. rakentamispäällikkö Dynasty-päätökset päätöstyypeittäin: / 1, yleispäätös Web-päätökset: / 2-5, henkilöstöasia / 1-2, henkilöstöasia / 2, viranhaltijapäätös Yhdyskuntatekniikan päällikkö Dynasty-päätökset päätöstyypeittäin: / 1, yleispäätös / 2, hankintapäätös Web-päätökset: / 8-10, henkilöstöasia / 1-5, henkilöstöasia Kunnossapitopäällikkö Dynasty-päätökset päätöstyypeittäin: / 1, yleispäätös / 1, hankintapäätös / 1, talouteen liittyvä päätös Web-päätökset: / , henkilöstöasia / 1-21, henkilöstöasia Va. kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää merkitä viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei KuntaL 51 :n perusteella (otto-oikeus) oteta asioita erikseen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Päätös: Hyväksyttiin.

20 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjat ja muistiot 8/ /2014 Teknltk 12 Valmistelija va. rakentamispäällikkö Heikki Määttänen, puh , s-posti - Pelastuslautakunnan pöytäkirja Imatran seudun ympäristölautakunta ja Imatran seudun ympäristöviranomaisen talousavio 2014 Va. kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää merkitä pöytäkirjat tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin.

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 32 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 18.12.2015 klo 12:00-12:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2016 1 Tekninen lautakunta Kokousaika 20.06.2016 klo 16:00-16:36 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2016 49 Tekninen lautakunta Kokousaika 12.04.2016 klo 16:00-16:18 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 17.04.2015 klo 17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 11

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Rakennuslautakunta Sivu 60

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Rakennuslautakunta Sivu 60 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Rakennuslautakunta Sivu 60 Kokousaika Keskiviikko 25.9.2013 klo 18.00-19.10 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone, Petäjikönkatu 2 Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 38 Tekninen lautakunta Kokousaika 16.05.2017 klo 16:00-16:40 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 18 Vanhusneuvosto 13.09.2017 AIKA 14:00-15:45 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA KAUDELLE 2017-2021

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot