Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2014 1. Asia Sivu"

Transkriptio

1 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kokousaika klo 16:00-19:00 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone, Petäjikönkatu 2, Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle Työohjelma vuodelle Terveyskeskuksen peruskorjaukset - putkistojen uusiminen 5 4 Lämpölaitoksen varatehon lisäys - esisuunnitelma 6 5 Kunnan omistamien asuinkiinteistöjen kuntotilanne ja parannusohjelma 7 6 Parikkalan torirannan vetovoimaisuuden kehittäminen - suunnittelijan valinta 7 Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen osuuskuntien osalta 11 8 Rajanylityspaikan varastoalue 1 rakennustilitys 13 9 Saaren uimahallin kosteiden tilojen peruskorjauksen rakennustilitys Särkisalmen paloaseman tilanne ja toimenpiteet Viranhaltijapäätökset Pöytäkirjat ja muistiot Ilmoitusasiat 21 9

2 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Osallistujat Läsnä Niiranen Kari puheenjohtaja Heltimoinen Jouni varapuheenjohtaja Poutanen Jussi jäsen pöytäkirjan tarkastaja Repo Minna jäsen poistui 5 käsittelyn jälkeen klo Rissanen Varpu jäsen pöytäkirjan tarkastaja Saikkonen Matti jäsen Kontiokorpi Anniina jäsen Muut osallistujat Sinkkonen Sami Laukkanen Marjatta Määttänen Heikki Nikulainen Anu Varis Heikki khall edustaja hallintojohtaja, va. kunnanjohtaja, esittelijä va. rakentamispäällikkö, pöytäkirjanpitäjä yhdyskuntatekniikan päällikkö kunnossapitopäällikkö Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan tarkastajiksi nimettiin Jussi Poutanen ja Varpu Rissanen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Kari Niiranen Heikki Määttänen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Parikkalassa Allekirjoitukset Jussi Poutanen Varpu Rissanen Käsitellyt asiat 1-13 Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Teknisessä toimistossa, os. Petäjikönkatu 2, Parikkala, :00 pöytäkirjanpitäjä Heikki Määttänen, va. rakentamispäällikkö

3 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle / /2014 Teknltk 1 Valmistelija va. rakentamispäällikkö Heikki Määttänen, puh , s-posti Kunnanvaltuusto on vahvistanut toimielimille tuloerät ja myön si määrärahat sekä asetti toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain. Toimi eli met jakavat tulosalueen tuloerät ja määrärahat tulosyksikköihin. Toimi alo jen menoesityksistä on talousarvion tasapainotuksessa tehty kar sintaa. Talousarvion tulosalueen määrärahaa ei saa ylittää ilman kun nan val tuuston lupaa. Sitä vastoin tulosalueen sisäiset määrärahan käytöt eivät ole tulo- ja menolajeittain sitovia. Käyttösuunnitelmiin on varattava sitovien perustelujen edellyttämät mää rära hat. Käyttösuunnitelmia vahvistettaessa tulee kiinnittää huomiota myös teh tä vä alu eel le vahvistettuihin tunnuslukuihin ja mittareihin sekä an net tuihin tavoitteisiin ja painopistealueisiin. Myös tulosyksiköille tulee asettaa vas taa via toiminnan tuloksellisuutta ja kehityssuuntaa osoittavia mää rit te lyjä. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää vahvistaa vuoden 2014 ta lous ar vion käyttösuunnitelman tulosyksiköittäin seuraavasti; Toiminta- Toiminta- Toimintakulut tuotot kate Rakennuttaminen ja kaavoitus Kaavoitus Liikenne Palo- ja pelastuspalvelut Ympäristöpalvelut Kiinteistöt Kiinteistöhallinto Asuinrakennukset, aravatalot Asuinrakennukset, muut Muut rakennukset Teollisuusrakennukset Vapaa- ajan rakennukset Yleiset alueet Yhdyskuntatekniikka Vesilaitos Jätevesilaitos Kaukolämplaitos Kadut ja tiet Päätös: Hyväksyttiin.

4 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Työohjelma vuodelle /10.00/2014 Teknltk 2 Valmistelija va. rakentamispäällikkö Heikki Määttänen, puh , s-posti Kunnan rakennustöiden suunnittelun kannalta on tarpeellista laatia vuositason työohjelma. Teknisessä toimistossa on laadittu vuoden 2014 työohjelma, joka perustuu valtuuston hyväksymään rakentamisohjelmaan ja hyväksyttyyn talousarvioon. Työohjelman toteutumista seurataan tarpeen mukaan. Rakentamisohjelman isommista investoinneista voidaan todeta seuraavaa: - Erilaisissa parannushankkeissa tärkeänä perusteena on erilaisien putki ja kattovuotojen seurannaisriskien eliminointi. - Terveyskeskuksen saneerauksen keskeisenä sisältönä on ongelmaisien vesiverkostojen uusiminen. - Käskynkän perusparannuksessa varaudutaan lähinnä suunnitteluttamaan hanke ja aloitus jää aivan loppuvuoteen. - Tiehankkeista merkittävin on Lehmuskujan parantaminen. - Torin ja ympäristön vetovoimaisuuden kehittämishankkeen suunnittelu on käynnistymässä ja työ on tarkoitus toteuttaa kuluvana vuonna - Parikkalan aseman ulkopuolen parantaminen on tarkoitus saattaa päätökseen parkkipaikkojen ja valaistuksen sekä ympäristön osalta. - Lämpölaitoksessa on vireillä hyvin akuuttina laitoksen varakapasiteetin parantaminen, myös öljysäiliöt uusitaan. - Viemärilaitoksen puolella painopisteenä on uuden puhdistamon suunnittelu. Esisuunnittelu on käynnistymässä membraani- pilotoinnilla. Myös viemäriverkon hulevesien saneeraukseen panostetaan laaditun hulevesiselvityksen perustein. Joidenkin useammalle vuodelle jakaantuvan kohteen aikatauluista on tullut esille seikkoja, että riskien hallinnan kannalta saattaa olla perusteltua esittää hankkeiden aikaistamista. Tällaisia on mm. lämpölaitoksen varatehokapasiteetin nostamisen aikaistaminen siten, että lisäteho on käytettävissä ennen seuraavaa talvea. Toinen harkittava aikaistamisen tarve on Tapulikuja 3 C:n vesikaton uusiminen, tässä on kysymyksessä mahdollisesti pahentuvan sisäilmariskin lieventäminen. Terveyskeskuksen runkovesijohtojen uusiminen ei myöskään sovi kuluvan vuoden rakennusohjelman raamiin. Nämä asiat tuodaan erillisinä käsiteltäväksi. Tiedoksi: vuoden 2014 työohjelma Va. kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää hyväksyä työohjelman vuodelle 2014.Työohjelma lähetetään kunnanhallitukselle tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin.

5 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Terveyskeskuksen peruskorjaukset - putkistojen uusiminen 63/ /2014 Teknltk 3 Valmistelija va. rakentamispäällikkö Heikki Määttänen, puh , s-posti ja kunnossapitopäällikkö Heikki Varis, puh , s-posti Terveyskeskuksen peruskorjaukseen on varattu kuluvalle vuodelle investointivaraus. Pääasiallisena hankkeena on suunniteltu ongelmaisien vesijohtoverkostojen uusimista. Uusiminen on tarkoitus aloittaa rungoista ja edetään vaiheittain siten, että kaikki vanhat kupariputket tulevat uusituiksi. Työn aikataulu ulottuu syyskesään, jolloin työssä voidaan hyödyntää hiljaisempia loma-aikoja. Seuraavina perusparannuskohteina on mm. välinehuollon tilojen ja ilmanvaihdon parannus sekä mielenterveyspuolen siiven tilojen korvaaminen ja vanhan osan purkaminen sekä kyseiselle paikalle parkkipaikkojen rakentaminen. Tälle vuodelle suunniteltu putkistoremontti on kuitenkin niin mittava, ettei muille tarpeille jää varoja. Putkistojen uusimisesta on teetetty suunnitelmat ja pyydetty tarjouksia. Tarjouksien jättöaika päättyi Saatujen tarjouksien mukaan putkistotyön kustannuksiksi muodostuu noin ja lisäksi tulee vielä rakennusteknisiä läpivienti- ja alaslaskutöitä. Kokonaiskustannuksiksi muodostuu noin Töiden jakamista useammalle vuodelle on selvitelty. Toisaalta riskikohteita on niin monia, ettei jakamista riskien hallinnan kannalta pidetä hyvänä. Ennen kokousta selvitellään mahdolista töiden jakamista tai vaihtoehtona lisärahoituksen järjestämistä. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää terveyskeskuksen kuluvan vuoden töiden toteutuksesta. Esittelijä esitti kokouksessa, että terveyskeskuksen suunniteltu putkiremontti toteutetaan kokonaisuutena ja tarvittavan lisärahoituksen lähtökohtana pidetään määrärahan siirtoa hankeryhmän sisällä. Kilpailutettu putkiurakka tuodaan käsittelyyn erillisenä kun selonottopalaveri on pidetty. Päätös: Hyväksyttiin.

6 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Lämpölaitoksen varatehon lisäys - esisuunnitelma 58/ /2014 Teknltk 4 Valmistelijat va. rakentamispäällikkö Heikki Määttänen, puh , s-posti ja yhdyskuntatekniikan päällikkö Anu Nikulainen, puh , s-posti Lämpökeskuksen varavoiman lisäykseen on varauduttu kuluvana vuonna :n ja seuraavana vuonna :n investointivarauksella. Hankkeesta on teetetty esisuunnitelma Elomatic Oy:llä. Suunnitelman mukaan varatehon puute on n.2.7 Mw:n kokoluokkaa. Tehopuute on suurempi, kuin aiemmin oli arvioitu ja tällä hetkellä riski lämpölaitoksen vakaville lämmöntoimitusongelmille on aivan liian suuri. Laitoksella on ollut nytkin viimekesän logiikan uusimiseen liittyviä käyttöongelmia ja vaikka tilanteita on pyritty ennakoimaan on poikkeustilan riski olemassa. Esisuunnitelman mukaan hankkeen kokonaisbudjetointitarve on ja hankkeeseen voi hakea investointiavustusta. Kustannukset näyttävät nousevan ennakoitua korkeammiksi, mutta mikäli hankkeeseen saataisiin investointiavustusta, nettokustannus jää lähelle budjetoitua. Rahoitusasiaa selvitellään ennen kokousta. Varatehon lisäyksen rakentamisen aloitukseen oli varauduttu kuluvana vuonna ja hankkeen valmistuminen on suunnitelmassa ensivuonna. Varatehoselvityksessä esille tullut konkreettinen varatehon puute ja esille tulleet laitoksen haavoittuvuuden riskit huomioiden on tultu siihen tulokseen, että varatehon lisäys on välttämätöntä saada käyttöön ennen seuraavaa talvikautta Taloussuunnitelman perusteissa varateho suunniteltiin toteutettavaksi hakelaitoksena. Hakkeella toimivassa varatehossa on kuitenkin ongelmana liian hidas tehon nosto, myös hakelaitoksen kustannukset ovat merkittävästi korkeammat. Varatehon vaihtoehtoina kysymyksessä olevassa teholuokassa on lähinnä pelletti tai kevyt polttoöljy. Kevyt polttoöljy olisi investointina edullinen, mutta käyttökustannukset ja Parikkalan energiapolitiikan suunta huomioiden pelletti muodostuu hyvin vahvaksi vaihtoehdoksi. Tiedoksi: Elomatic Oy:n selvitys varatehon tarpeista ja vaihtoehdoista. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää oheisiin selvityksiin tukeutuen, että varatehon hankintaa jatketaan pellettivaihtoehdon pohjalta. Hankkeesta teetetään tarpeellinen tekninen määrittely tarjouskilpailun pohjaksi. Taloussuunnitelman varauksen muutosesitys tehdään kilpailutuksen jälkeen, kun hankkeen kokonaisuus tarkentuu. Päätös: Hyväksyttiin.

7 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnan omistamien asuinkiinteistöjen kuntotilanne ja parannusohjelma 62/ /2014 Teknltk Valmistelija: va. tekninen johtaja Heikki Määttänen, p , sp: Asuinkiinteistöjen kuntokartoituksia on tehty vaiheittain ja tehtyjen sel vi tyksien perusteella on tarve tehdä yhteenvetoa ja periaatteellisia joh to pää töksiä tulevaisuudessa tarvittavista toimenpiteistä. Esityslistan liitteenä on va. teknisen johtajan laatima yhteenveto ja alus tavat toimenpidearviot. Va. teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää käydä alus tavan keskustelun kunnan asuinkiinteistöjen tilanteesta. Päätetään toi men piteis tä, miten kiinteistöjen parannuksien tai muiden jatkotoimenpiteiden osal ta edetään. Päätös: Keskustelun jälkeen tekninen lautakunta päätti, että 1. ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan tarkemmin kiireellisiä ja pahempia vaurioita ehkäiseviä vesijohto-, vesikatto-, yms. parannustarpeita ja niistä laaditaan parannusesitykset seuraavaan taloussuunnitelmaan, 2. asuntopoliittisen ohjelman tarve ja valmistelu otetaan selvitettäväksi ja 3. asiaa valmistellaan kokonaisuutena pienemmässä työryhmässä ja käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. Teknltk 5 Valmistelija kunnossapitopäällikkö Heikki Varis, puh , s-posti Kiinteistöjen kuntoselvityksiä on jatkettu sekä parempaan riskien hallitsemiseen tähtääviä putkistotöitä on käynnistetty kahdessa kerrostalokiinteistössä (Petäjikönkatu 12 ja Simonkuja 3) ja osittaisena yhdessä kiinteistössä (Tapulikuja 3) Kuntoselvityksessä kiinteistöjä on jaettu kunnon tai kiinteistön luonteen mukaisesti eri kokonaisuuksiin. Painopiste on ollut asuinkiinteistöjen tilanteessa, mutta yhteenvetoon on otettu koko kiinteistökannan tilanne. Tiedoksi: tarkistettu yhteenveto kiinteistöjen tilanteesta sekä esitys tarvittavista investoinneista / purkamisesta / mahdollisesta myymisestä. Yhteenvetona voi todeta, että pikaisesti purettavia asuntoja on 8 kpl. Viiden vuoden kuluessa purettavia n. 30 kpl ja 5-10 vuoden kuluessa purettavia 7 kpl. Myytäviä / sellaisia, joihin ei ole tarkoituksenmukaista investoida on 36 asuntoa.

8 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Va. kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta toteaa kiinteistöjen kuntoselvityksien yhteenvedon ja päättää esittää kunnanhallitukselle suosituksen purku tai myyntilistalle otettavista asuinkiinteistöistä. Muiden kiinteistöjen osalta parannustarpeita esitetään seuraavaan investointiohjelmaan. Koko kiinteistökannan tilanteen selvitystä tarkennetaan ja asian käsittelyä jatketaan viimeistään taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Päätös: Hyväksyttiin.

9 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Parikkalan torirannan vetovoimaisuuden kehittäminen - suunnittelijan valinta 273/ /2013 Khall Valmistelija elinkeinojohtaja Aune Ritola-Grahn, puh , s-posti Parikkalan kunnan talousarvion investointiohjelmassa on nimikkeellä keskus tan ranta-alueen kehittäminen varattu vuosille määrärahaa ja kuitenkin edellytyksenä, että investoinnille saadaan ul ko puo lis ta rahoitusta Hankkeesta on jätetty vuonna 2012 alus ta va hanke-esitys Kaak kois-suomen ELY-keskukselle. Tarkennettu ra hoi tus ha ke mus on jätetty Hank keen tavoitteena on kes kus taa ja man vetovoimaisuuden pa ra ne minen, vierasvenelaituri ja septitankki. Han ke ha ke muk sen ko ko nais kus tannus ar viok si on tarkentunut ja keskeisiksi toimenpiteiksi seu raavaa: alueen suunnitelmien ajantasaistaminen veneväylän ruoppaus ja kunnostaminen vierasvenelaiturin ja septitankki -järjestelmän rakentaminen elämysleikkikentän rakentaminen ranta-alueen liikuntaesteisille soveltuvia kulkuväyliä ranta-alueen istutuksia ja rakenteita infokioski / grillikatos / kanootti- ym vuokrauspiste lyhytaikaiseen pysäköintiin 4 sähkötolpallista karavaanipaikkaa olemas sa olevalle rantapuiston pysäköintialueelle. Todetaan, että Järvenpään osakaskunta on antanut suos tu muksen sa vierasvenelaiturin rakentamiseen ja veneväylän enintään 500 m³ ruop pauk seen. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on antanut asiasta lau sunnon KASELY/39/07.02/2013 ja todennut, ettei esitetylle hankkeel le ole estettä, eikä toimenpiteelle tarvita Etelä-Suomen alue hal lin to viras ton lupaa. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on päätöksellään KA SE- LY/15/07.04/2013 myöntänyt hankkeelle EAKR-aluekehitysrahaston osa rahoi tus ta eli 49,6 % kokonaiskustannuksista. Tuensaajan on asetet ta va hankkeelle ohjausryhmä, jonka tehtävänä on seurata, ohjata ja valvoa projektin toimintaa ja rahoituksen käyttöä. Projektin vastuuvirkamies ELY-keskuksessa on ylitarkastaja Antti Puhalainen. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä Kaak kois-suo men ELY-keskuksen rahoituspäätöksen tiedoksi ja siir tää hankkeen tek ni sen toimen toteutettavaksi nimetä kunnan edustajat oh jaus ryh mään pyytää Parikkalan yrittäjät ry:tä ni meä mään kaksi edustajaa oh jausryh mään. Päätös: Kunnanhallitus nimesi ohjausryhmään kunnanhallituksen jäsenen Antti Paajasen, teknisen lautakunnan puheenjohtaja Kari Niirasen sekä

10 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta viranhaltijat elinkeinojohtaja Aune Ritola-Grahnin ja va. tekninen johtaja Heikki Määttäsen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja Sakari Paakkinen ja kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Pekka Anttonen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello Teknltk 6 Suunnittelijan valinta Valmistelijat va. rakentamispäällikkö Heikki Määttänen, puh , s-posti ja kunnossapitopäällikkö Heikki Varis, puh , s-posti Hanketta on käynnistetty tavoitteiden asettamisella ja periaatteiden suunnittelulla ohjausryhmässä. Hankkeen yksityiskohtaisesta suunnittelusta pyydettiin tarjouksia alan konsulteilta. Ohjausryhmä käsitteli suunnittelutarjoukset ja suosittaa yksimielisesti suunnittelijaksi Ympäristösuunnittelu Soini & Harju Ky:tä. Suunnitteluhankkeen suuruus on yli , joten valinta kuuluu teknisen lautakunnan toimivaltaan. Tarjouksissa pyydettiin työryhmän tuntiveloitushinnat, tuntimenekkiarvio sekä referenssit vastaavista tehtävistä. Tarjouksien tuntimenekkiarvioissa oli hyvin suuret erot, vertailussa käytettiin keskiarvotyömenekkiä. Kenelläkään ei nähty olevan sellaisia tekijöitä, jonka olisi voinut nähdä vaikuttavan vähentävästi työmenekkiin, joten vertailuperusteena käytettiin kaikilla laskennallista keskiarvoa. Suunnittelijoiden referensseissä oli huomattavia eroja ja kokemuksen vaikutus huomioitiin pisteytyksellä. Liite: Parikkalan torin ranta-alueen 2014 aluesuunnittelu, tarjousten avauspöytäkirja ja tarjousvertailu Tarjouksien laskennallisen vertailuhinnan ja referenssien perustein suoritetun pisteytyksen perustein suunnittelu on kokonaistaloudellisesti edullisinta teettää Ympäristösuunnittelu Soini & Harju Ky:llä. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää edellä selvitetyn tarjousmenettelyn perustein valita torirannan vetovoimaisuuden kehittämishankkeen suunnittelijaksi Ympäristösuunnittelu Soini & Harju ky:n. Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Parikkalan torin ranta-alueen 2014 aluesuunnittelu, tarjousten avauspöytäkirja ja tarjousvertailu ovat pöytäkirjan liitteenä. Liitteet Liite 1 Parikkalan torin ranta-alueen suunnittelu, tarjousten avauspöytäkirja Liite 2 Parikkalan torirannan suunnittelijan valinta, tarkennettu tarjousvertailu

11 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen osuuskuntien osalta 330/ /2013 Teknltk 7 Valmistelija yhdyskuntatekniikan päällikkö Anu Nikulainen, puh , s-posti Parikkalan vesihuoltolaitoksen taksassa ei ole huomioitu yleistä kaikkia vesiosuuskuntia palvelevaa maksuperustetta. Melkoniemen vesiosuuskunnalle on vahvistettu v normaalista taksasta poikkeava maksuperuste jossa taksan poikkeavuuden lisäksi kunta hoitaa osuuskunnan puolesta laskutuksen ja laitosmiespalvelut. Melkoniemen vesiosuuskunnan taksa on 70% normaalista taksasta. Yleisien taksaperiaatteiden mukaisesti vesihuoltolaitoksen taksojen tulee olla saman tasoinen kaikille samanlaisessa tilanteessa oleville. Osuuskunnalla voi olla erilainen taksa, mutta osuuskuntien taksat tulisi olla keskenään samantasoisia. Parikkalassa on tällä hetkellä neljä vesiosuuskuntaa, joista yhdellä on ainoastaan vesiverkosto, muilla on vesija viemäriverkostot. Osuuskunnan ylläpitämiä linjapumppaamoja on vain yksi. Pumppaamojen ylläpito on yksi suurimmista tekijöistä osuuskunnan kustannusten muodostumisessa. Eri kunnista on selvitetty osuuskuntien taksaperusteita ja käytäntö on varsin kirjava. Joissakin kunnissa osuuskuntahinnoittelussa on huomioitu kunnan rakentamisavustus. Esityslistan viitteenä on selvitystä eri laitoksien taksaperusteista. Vesiosuuskuntien maksuperusteiden oikeudenmukaisen ja yhtenevän käytännön muodostamista on selvitelty myös vesilaitosyhdistyksen kautta. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole olemassa määräysperustetta, joka ohjaisi hinnoittelua. Vesihuoltolakiin on valmisteilla muutos, joka saattaa aikanaan tuoda täsmennystä asiaan. Johtopäätöksenä on todettu, että taksat ja vesiosuuskuntien maksujen määräytyminen vaihtelevat voimakkaasti. Parikkalan tilanteessa on todettu, että ainakin tällä hetkellä oleva tilanne, jossa vain yhden vesiosuuskunnan taksaa on huojennettu on epäoikeudenmukainen. Kokonaisuuden kohtuullisuutta on harkittu siten, että vesipuolella osuuskuntataksa voisi olla 80-90% normaalista ja mikäli kunta hoitaa laskutuksen alennus olisi 10 % pienempi. Viemäripuolella olisi sama periaate, mutta mikäli vesiosuuskunnalla on hoidossaan linjapumppaamoja niiden vaikutus huomioidaan alentavasti 5% / pumppaamo. Vesiosuuskunnan pumppaamo voidaan ottaa kunnan valvontaan, jolloin alennusta ei tule. Valvontaan ottamisen edellytyksenä on, että pumppaamo(t) on liitettävissä kunnan valvontajärjestelmään tai osuuskunta hoitaa tarvittavan muutostyön. Osuuskuntien taksamuutos esitetään tulevaksi voimaan takautuvasti , paitsi Melkoniemen osuuskunnan osalta muutos esitetään tulevaksi voimaan Samalla todetaan, että kunnassa on vireillä perusmaksun ottaminen vesihuoltolaitoksen taksoihin. Edellä todettu poikkeava maksu kohdistuu maksun kulutusmaksun osaan, perusmaksu

12 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta määräytyy osuuskunnan liittyjien määrästä ja huomioidaan samoin kuin yksittäinen liittyjä. Osuuskuntien taksaperuste otetaan tarkasteltavaksi vuosittain taksakäsittelyn yhteydessä. Tiedoksi: Vesihuoltolaitoksen taksat vesiosuuskunnille Va. kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta keskustelee osuuskuntien taksaperusteista. Täsmennetty esitys taksan perusteista annetaan edellä selvitetyin perustein kokouksessa. Päätös: Tekninen lautakunta kävi asiasta saatekeskustelun. Periaatetasolla katsottiin, että maksuperusteiden tarkistus ja yhtenäistäminen on perusteltua. Asian kokonaisvaikutuksien ja erilaisien tilanteiden tasapuolisuusperiaatteiden selvittämiseksi asia jätettiin jatkovalmisteluun.

13 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Rajanylityspaikan varastoalue 1 rakennustilitys 68/ /2013 Tekn. ltk Rajanylityspaikan varastoalue Valmistelija: vs. kunnanrakennusmestari Heikki Määttänen p , sp: Rajanylityspaikan varastoalueen toteuttamiseen on kuluvan vuoden investointisuunnitelmassa :n varaus. Varastoalueen suunnitelma on ollut toteutusvalmiudessa jo pitkään, mutta alueen haasteellisuus mm. II-luokan pohjavesialueena on tuonut lupamenettelyyn vaikeutta ja edellytyksenä on ollut moninaisien laajojen selvityksien teettäminen. Ennakoimattomana lisänä on tulossa pohjavesialueelle suunnitellun toiminnan aiheuttamana pintavesien johtamisesta pohjavesialueen ulkopuolelle aiheutuvat kustannukset. Lupamenettely on edelleen vireillä suunnittelutarveratkaisuna. Tarvittavat selvitykset alkavat kuitenkin olla koossa, joten lupamenettely etenee suunnitellusti. Tiedoksi: Alueen yleissuunnitelma ja suunnitelmaselostus sekä hulevesiputkilinjan yleissuunnitelma Hankkeen toteuttamisesta on pyydetty urakkatarjoukset ja tarjouksien jättöaika päättyy klo Kokoukseen laaditaan yhteenveto saaduista tarjouksista. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy hankkeen yleissuunnitelmat ja päättää rakentamisen käynnistämisestä ja urakoitsijan valinnasta. Päätös: Hankkeen kustannukset ylittävät teknisen lautakunnan hankintavaltuudet, joten lautakunta esittää yleissuunnitelmat kunnanhallituksen vahvistettavaksi. Samalla esitetään, että hankkeen maarakennusurakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen mukaisesti Maanrakennus Kosonen Oy. Pöytäkirjan liite nro 13: Urakkatarjouksien yhteenveto Hyväksyttiin. Markku Peuhkuri jätti asiasta eriävän mielipiteen. Pöytäkirjan liite nro 14: Eriävä mielipide Khall Suunnitelmien hyväksyminen / hankkeen toteutus

14 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Tiedoksi: 1) Urakkatarjousten yhteenveto, 2) pöytäkirjaan liitetty eriävä mielipide Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti rajanylityspaikan varastoalueen maanrakennustöiden urakoitsijaksi Maanrakennus Kosonen Oy:n hintaan euroa edellyttäen, että puuttuva määräraha otetaan vuoden 2013 talousarvioon. Päätös: Tekninen johtaja selvitti kokoukselle hanketta. Kokoukselle selostettiin myös Ely-keskuksen hankkeelle hyväksymä euron avustus, jonka käyttöaikaa on jatkettu vuoden 2013 loppuun saakka. Kunnanhallitus keskusteli laajasti asiasta. Keskustelun aikana Sami Sinkkonen esitti hankkeen hylkäämistä. Ehdotusta ei kannatettu. Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Sami Sinkkonen jätti eriävän mielipiteen. Teknltk 8 Valmistelija va. rakentamispäällikkö Heikki Määttänen, puh , s-posti Rajanylityspaikan varastoalue 1 on valmistunut heinäkuussa Hanke on aloitettu jo vuonna 2010, mutta vaikeaksi osoittautuneet ympäristö- ja lupamenettelyt siirsivät kohteen valmistumista. Myös kustannuksiltaan hankkeen muoto muuttui alkuvaiheen lähtökohdista, suurimmalta osin asiaan vaikutti vaatimus kentän hule- ja sulamisvesien johtamisesta pohjavesialueen ulkopuolelle. Hankkeen yhteydessä toteutettiin hulevesiputki pohjavesialueen ulkopuolelle ja pumppaamo, joiden mitoituksessa huomioitiin toteutetun alueen lisäksi viereen suunnitellun alueen pintavesijärjestelyt. Hankkeeseen on ollut määrärahavarauksia alkaen vuodelta 2010, alkuperäinen kustannusarvio oli Viimeisin taloussuunnitelmassa 2013 esitetty kustannusarvio on Rahoituksen lopputilityksen mukaan hankkeen toteutunut kustannus on ,26 Hankkeen alkuperäinen kustannusarvio kasvoi lähinnä hulevesijärjestelyiden suunnittelun ja toteutuksen myötä. Hankkeen luvituksessa tuli velvoite rajata alue, joka toteutettiin teräskaiteella. Lisäksi työn kuluessa arvioitiin suunniteltu asfalttipinnoite alimittaiseksi erittäin raskaalle liikenteelle. Huomion johdosta pinnoitteen painoluokka nostettiin 120 kg:sta 150kg:aan, alkuperäisestä kustannuksesta puuttui lisäksi asfalttipohjan viimeistely. Lähinnä näiden kustannusarviossa huomioimattomien seikkojen seuraamuksena lopullinen kustannus nousi vielä noin arviota suuremmaksi. Hankkeeseen on myönnetty :n avustus, jonka loppuraportti / maksatushakemus on tehty.

15 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Tiedoksi: hankkeen loppuraportti Va. kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää esittää rajanylityspaikan varastoalue 1:n lopputilityksen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Lautakunta keskusteli kohteen vuokranmääräytymisperusteista. Vuokran osalta lautakunta esitti tarkistettavaksi hankkeen kuluessa varastokenttään kohdistuneiden lisäkustannuksien huomioimisen vuokran määräytymiseen.

16 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Saaren uimahallin kosteiden tilojen peruskorjauksen rakennustilitys 66/ /2014 Teknltk 9 Valmistelija va. rakentamispäällikkö Heikki Määttänen, puh , s-posti ja kunnossapitopäällikkö Heikki Varis, puh , s-posti Uimahallin kosteiden tilojen peruskorjaukseen oli :n määrärahavaraus. Kohteen luonne muuttui hieman, kun siihen haettiin liikuntapaikkojen parantamiseen kohdennettua valtion avustusta. Valtionavustuksen perustana ollut kustannusarvio oli Kohteeseen on myönnetty :n valtionavustus. Maksatushakemus ja loppuraportti on jätetty Ely:lle. Hankkeen lopputilityksen mukaan lopulliset kustannukset tulivat olemaan ,95. Hanke toteutui suunnitellussa laajuudessa hieman kevyempänä kuin rahoitushakemuksessa oli arvioitu, toisaalta työn kuluessa paljastui vakavia erittäin suuren kosteuskuormituksen aiheuttamia vaurioita, jotka oli välttämättä saatettava nykyvaatimuksien mukaiseen kuntoon. Kohteen toteutus on ollut tasoltaan teknisen lautakunnan valtuuksissa, joten rakennustilityksen hyväksyy tekninen lautakunta. Liite: hankeselvitys/loppuraportti Va. kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta hyväksyy Saaren uimahallin kosteiden tilojen peruskorjauksen rakennustilityksen. Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Pöytäkirjan liitteenä on hankeselvitys/loppuraportti. Liitteet Liite 3 Saaren uimahallin peruskorjauksen hankeselvitys/raportti

17 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Särkisalmen paloaseman tilanne ja toimenpiteet 411/ /2013 Teknltk 10 Valmistelija va. rakentamispäällikkö Heikki Määttänen, puh , s-posti ja kunnossapitopäällikkö Heikki Varis, puh , s-posti Särkisalmen VPK on toimittanut kuntaan kirjeen, jossa se edellyttää toimenpiteitä erittäin heikossa kunnossa olevan Särkisalmen paloaseman tilanteen johdosta. Paloaseman kunto on ollut tiedossa jo pidempään ja korvaavien tilojen järjestäminen on ollut selvitettävänä. Nykyisen aseman parantaminen on katsottu toivottomaksi ja lähinnä rahan hukaksi, koska tilat ovat heikon kunnon lisäksi myös erittäin epäkäytännölliset ja mitoitukseltaan nykykalustolle aivan liian pienet. Tilojen kunto ja väistötilojen puute ovat herättäneet keskustelun uusien tilojen mahdollisuuksista. Uusista tiloista puhuttaessa on joutunut miettimään Parikkalan palotoimen kokonaistilannetta. Parikkalan kunnan alueella on yhteensä neljä paloasemaa, kaikilla asemilla toimii omat itsenäisen VPK:t. Särkisalmen paloaseman lisäksi myös keskustaajaman pääpaloasemalla on mm. mitoituksellisia puutteita, jotka ovat haasteena kaluston yhä kasvaessa. Pahin ongelma on tilojen mataluus, joka rajoittaa hankittavien kalustojen korkeutta. Tässä kokonaistilanteessa on haluttu nostaa pitkän tähtäimen keskusteluun ajatus, olisiko viisautta varautua toteuttamaan Parikkalan keskustan tuntumaan yksi uusi paloasema, joka korvaisi sekä Särkisalmen, että Parikkalan keskustaajaman asemat. Alustavan palotoimen kannan mukaan tämä ei kuitenkaan nykyisien VPK-toimijoiden kesken ole toiminnallisesti mahdollista, vaan on vaarana, että VPK toiminta loppuu tai häiriintyy pahasti. Särkisalmen asemalla on tällä hetkellä hyvin aktiivinen VPK-toiminta ja se toimii muutoinkin tärkeänä lenkkinä Parikkalan pelastustoimen kokonaisuudessa. Aseman tulevaisuus tulisi turvata jollakin keinolla siihen saakka, kuin olisi valmiutta päästä toteuttamaan uutta mahdollisesti yhteistä paloasemaa. Tiedoksi: Särkisalmen VPK:n selvitys toimitilojen käytöstä Va. kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta toteaa Särkisalmen paloaseman tilanteen sekä käy periaatekeskustelun Parikkalan paloasemien kokonaistilanteesta. Tekninen lautakunta päättää pyytää pelastuslaitoksen / pelastuslautakunnan lausuntoa Parikkalan paloasemien pitkän tähtäimen kehittämistarpeista ja sijoituksista. Lisäksi kuullaan Parikkalan alueen VPK:tia tämän hetken tilaratkaisuista sekä pitkän tähtäimen tilaratkaisuiden vaihtoehdoista. Päätös: Kokouksen aluksi palomestari ja Särkisalmen VPK:n edustajat esittelivät pelastustoimen ja Särkisalmen paloaseman tilannetta.

18 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Lautakunta kävi ennakkokeskusteluiden ja alustuksien pohjalta laajan periaatekeskustelun. Lautakunta päätti lausuntojen pyytämisestä ehdotuksen mukaisesti. Entisen meijerin tiloja selvitetään vielä ennen asian jatkokäsittelyä akuuttina väistötilamahdollisuutena.

19 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätökset 8/ /2014 Teknltk 11 Valmistelija va. rakentamispäällikkö Heikki Määttänen, puh , s-posti Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat: Va. rakentamispäällikkö Dynasty-päätökset päätöstyypeittäin: / 1, yleispäätös Web-päätökset: / 2-5, henkilöstöasia / 1-2, henkilöstöasia / 2, viranhaltijapäätös Yhdyskuntatekniikan päällikkö Dynasty-päätökset päätöstyypeittäin: / 1, yleispäätös / 2, hankintapäätös Web-päätökset: / 8-10, henkilöstöasia / 1-5, henkilöstöasia Kunnossapitopäällikkö Dynasty-päätökset päätöstyypeittäin: / 1, yleispäätös / 1, hankintapäätös / 1, talouteen liittyvä päätös Web-päätökset: / , henkilöstöasia / 1-21, henkilöstöasia Va. kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää merkitä viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei KuntaL 51 :n perusteella (otto-oikeus) oteta asioita erikseen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Päätös: Hyväksyttiin.

20 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjat ja muistiot 8/ /2014 Teknltk 12 Valmistelija va. rakentamispäällikkö Heikki Määttänen, puh , s-posti - Pelastuslautakunnan pöytäkirja Imatran seudun ympäristölautakunta ja Imatran seudun ympäristöviranomaisen talousavio 2014 Va. kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää merkitä pöytäkirjat tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin.

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 17.04.2015 klo 17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 11

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Tekninen lautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Aika 20.05.2015 klo 14:00-16:40 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Läsnä Lindlöf Veikko puheenjohtaja Kananen

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95 Tekninen lautakunta Aika 20.05.2015 klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Tekninen lautakunta Aika 23.04.2015 klo 17:00-18:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 39 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 74 40 Sopimusten

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 Tekninen lautakunta 20.04.2011 AIKA 20.04.2011 klo 17:00-17:35 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto, kokoushuone 202 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-28.2.2011

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 49

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 49 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 49 Tekninen lautakunta Aika 03.10.2014 klo 8:00-10:10 Paikka Kaupungintalo, kh:n kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite 131 132 133 134 Liite 1 135 Liitteet 2-3 136 Liitteet 3-4 137 Liitteet 1-2 138 139 Liite

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 348. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 348. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 348 Kunnanhallitus 23.09.2013 AIKA 23.09.2013 15:00-18:45 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 115. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 115. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 115 Tekninen lautakunta 26.11.2014 AIKA 26.11.2014 18:00-19:57 PAIKKA Kokoushuone 1 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 117 64 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Tekninen lautakunta Aika 10.09.2014 klo 16:00-17:40 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot