Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2014 1. Asia Sivu"

Transkriptio

1 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Kokousaika klo 16:00-19:00 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone, Petäjikönkatu 2, Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle Työohjelma vuodelle Terveyskeskuksen peruskorjaukset - putkistojen uusiminen 5 4 Lämpölaitoksen varatehon lisäys - esisuunnitelma 6 5 Kunnan omistamien asuinkiinteistöjen kuntotilanne ja parannusohjelma 7 6 Parikkalan torirannan vetovoimaisuuden kehittäminen - suunnittelijan valinta 7 Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen osuuskuntien osalta 11 8 Rajanylityspaikan varastoalue 1 rakennustilitys 13 9 Saaren uimahallin kosteiden tilojen peruskorjauksen rakennustilitys Särkisalmen paloaseman tilanne ja toimenpiteet Viranhaltijapäätökset Pöytäkirjat ja muistiot Ilmoitusasiat 21 9

2 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Osallistujat Läsnä Niiranen Kari puheenjohtaja Heltimoinen Jouni varapuheenjohtaja Poutanen Jussi jäsen pöytäkirjan tarkastaja Repo Minna jäsen poistui 5 käsittelyn jälkeen klo Rissanen Varpu jäsen pöytäkirjan tarkastaja Saikkonen Matti jäsen Kontiokorpi Anniina jäsen Muut osallistujat Sinkkonen Sami Laukkanen Marjatta Määttänen Heikki Nikulainen Anu Varis Heikki khall edustaja hallintojohtaja, va. kunnanjohtaja, esittelijä va. rakentamispäällikkö, pöytäkirjanpitäjä yhdyskuntatekniikan päällikkö kunnossapitopäällikkö Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan tarkastajiksi nimettiin Jussi Poutanen ja Varpu Rissanen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Kari Niiranen Heikki Määttänen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Parikkalassa Allekirjoitukset Jussi Poutanen Varpu Rissanen Käsitellyt asiat 1-13 Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Teknisessä toimistossa, os. Petäjikönkatu 2, Parikkala, :00 pöytäkirjanpitäjä Heikki Määttänen, va. rakentamispäällikkö

3 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle / /2014 Teknltk 1 Valmistelija va. rakentamispäällikkö Heikki Määttänen, puh , s-posti Kunnanvaltuusto on vahvistanut toimielimille tuloerät ja myön si määrärahat sekä asetti toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain. Toimi eli met jakavat tulosalueen tuloerät ja määrärahat tulosyksikköihin. Toimi alo jen menoesityksistä on talousarvion tasapainotuksessa tehty kar sintaa. Talousarvion tulosalueen määrärahaa ei saa ylittää ilman kun nan val tuuston lupaa. Sitä vastoin tulosalueen sisäiset määrärahan käytöt eivät ole tulo- ja menolajeittain sitovia. Käyttösuunnitelmiin on varattava sitovien perustelujen edellyttämät mää rära hat. Käyttösuunnitelmia vahvistettaessa tulee kiinnittää huomiota myös teh tä vä alu eel le vahvistettuihin tunnuslukuihin ja mittareihin sekä an net tuihin tavoitteisiin ja painopistealueisiin. Myös tulosyksiköille tulee asettaa vas taa via toiminnan tuloksellisuutta ja kehityssuuntaa osoittavia mää rit te lyjä. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää vahvistaa vuoden 2014 ta lous ar vion käyttösuunnitelman tulosyksiköittäin seuraavasti; Toiminta- Toiminta- Toimintakulut tuotot kate Rakennuttaminen ja kaavoitus Kaavoitus Liikenne Palo- ja pelastuspalvelut Ympäristöpalvelut Kiinteistöt Kiinteistöhallinto Asuinrakennukset, aravatalot Asuinrakennukset, muut Muut rakennukset Teollisuusrakennukset Vapaa- ajan rakennukset Yleiset alueet Yhdyskuntatekniikka Vesilaitos Jätevesilaitos Kaukolämplaitos Kadut ja tiet Päätös: Hyväksyttiin.

4 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Työohjelma vuodelle /10.00/2014 Teknltk 2 Valmistelija va. rakentamispäällikkö Heikki Määttänen, puh , s-posti Kunnan rakennustöiden suunnittelun kannalta on tarpeellista laatia vuositason työohjelma. Teknisessä toimistossa on laadittu vuoden 2014 työohjelma, joka perustuu valtuuston hyväksymään rakentamisohjelmaan ja hyväksyttyyn talousarvioon. Työohjelman toteutumista seurataan tarpeen mukaan. Rakentamisohjelman isommista investoinneista voidaan todeta seuraavaa: - Erilaisissa parannushankkeissa tärkeänä perusteena on erilaisien putki ja kattovuotojen seurannaisriskien eliminointi. - Terveyskeskuksen saneerauksen keskeisenä sisältönä on ongelmaisien vesiverkostojen uusiminen. - Käskynkän perusparannuksessa varaudutaan lähinnä suunnitteluttamaan hanke ja aloitus jää aivan loppuvuoteen. - Tiehankkeista merkittävin on Lehmuskujan parantaminen. - Torin ja ympäristön vetovoimaisuuden kehittämishankkeen suunnittelu on käynnistymässä ja työ on tarkoitus toteuttaa kuluvana vuonna - Parikkalan aseman ulkopuolen parantaminen on tarkoitus saattaa päätökseen parkkipaikkojen ja valaistuksen sekä ympäristön osalta. - Lämpölaitoksessa on vireillä hyvin akuuttina laitoksen varakapasiteetin parantaminen, myös öljysäiliöt uusitaan. - Viemärilaitoksen puolella painopisteenä on uuden puhdistamon suunnittelu. Esisuunnittelu on käynnistymässä membraani- pilotoinnilla. Myös viemäriverkon hulevesien saneeraukseen panostetaan laaditun hulevesiselvityksen perustein. Joidenkin useammalle vuodelle jakaantuvan kohteen aikatauluista on tullut esille seikkoja, että riskien hallinnan kannalta saattaa olla perusteltua esittää hankkeiden aikaistamista. Tällaisia on mm. lämpölaitoksen varatehokapasiteetin nostamisen aikaistaminen siten, että lisäteho on käytettävissä ennen seuraavaa talvea. Toinen harkittava aikaistamisen tarve on Tapulikuja 3 C:n vesikaton uusiminen, tässä on kysymyksessä mahdollisesti pahentuvan sisäilmariskin lieventäminen. Terveyskeskuksen runkovesijohtojen uusiminen ei myöskään sovi kuluvan vuoden rakennusohjelman raamiin. Nämä asiat tuodaan erillisinä käsiteltäväksi. Tiedoksi: vuoden 2014 työohjelma Va. kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää hyväksyä työohjelman vuodelle 2014.Työohjelma lähetetään kunnanhallitukselle tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin.

5 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Terveyskeskuksen peruskorjaukset - putkistojen uusiminen 63/ /2014 Teknltk 3 Valmistelija va. rakentamispäällikkö Heikki Määttänen, puh , s-posti ja kunnossapitopäällikkö Heikki Varis, puh , s-posti Terveyskeskuksen peruskorjaukseen on varattu kuluvalle vuodelle investointivaraus. Pääasiallisena hankkeena on suunniteltu ongelmaisien vesijohtoverkostojen uusimista. Uusiminen on tarkoitus aloittaa rungoista ja edetään vaiheittain siten, että kaikki vanhat kupariputket tulevat uusituiksi. Työn aikataulu ulottuu syyskesään, jolloin työssä voidaan hyödyntää hiljaisempia loma-aikoja. Seuraavina perusparannuskohteina on mm. välinehuollon tilojen ja ilmanvaihdon parannus sekä mielenterveyspuolen siiven tilojen korvaaminen ja vanhan osan purkaminen sekä kyseiselle paikalle parkkipaikkojen rakentaminen. Tälle vuodelle suunniteltu putkistoremontti on kuitenkin niin mittava, ettei muille tarpeille jää varoja. Putkistojen uusimisesta on teetetty suunnitelmat ja pyydetty tarjouksia. Tarjouksien jättöaika päättyi Saatujen tarjouksien mukaan putkistotyön kustannuksiksi muodostuu noin ja lisäksi tulee vielä rakennusteknisiä läpivienti- ja alaslaskutöitä. Kokonaiskustannuksiksi muodostuu noin Töiden jakamista useammalle vuodelle on selvitelty. Toisaalta riskikohteita on niin monia, ettei jakamista riskien hallinnan kannalta pidetä hyvänä. Ennen kokousta selvitellään mahdolista töiden jakamista tai vaihtoehtona lisärahoituksen järjestämistä. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää terveyskeskuksen kuluvan vuoden töiden toteutuksesta. Esittelijä esitti kokouksessa, että terveyskeskuksen suunniteltu putkiremontti toteutetaan kokonaisuutena ja tarvittavan lisärahoituksen lähtökohtana pidetään määrärahan siirtoa hankeryhmän sisällä. Kilpailutettu putkiurakka tuodaan käsittelyyn erillisenä kun selonottopalaveri on pidetty. Päätös: Hyväksyttiin.

6 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Lämpölaitoksen varatehon lisäys - esisuunnitelma 58/ /2014 Teknltk 4 Valmistelijat va. rakentamispäällikkö Heikki Määttänen, puh , s-posti ja yhdyskuntatekniikan päällikkö Anu Nikulainen, puh , s-posti Lämpökeskuksen varavoiman lisäykseen on varauduttu kuluvana vuonna :n ja seuraavana vuonna :n investointivarauksella. Hankkeesta on teetetty esisuunnitelma Elomatic Oy:llä. Suunnitelman mukaan varatehon puute on n.2.7 Mw:n kokoluokkaa. Tehopuute on suurempi, kuin aiemmin oli arvioitu ja tällä hetkellä riski lämpölaitoksen vakaville lämmöntoimitusongelmille on aivan liian suuri. Laitoksella on ollut nytkin viimekesän logiikan uusimiseen liittyviä käyttöongelmia ja vaikka tilanteita on pyritty ennakoimaan on poikkeustilan riski olemassa. Esisuunnitelman mukaan hankkeen kokonaisbudjetointitarve on ja hankkeeseen voi hakea investointiavustusta. Kustannukset näyttävät nousevan ennakoitua korkeammiksi, mutta mikäli hankkeeseen saataisiin investointiavustusta, nettokustannus jää lähelle budjetoitua. Rahoitusasiaa selvitellään ennen kokousta. Varatehon lisäyksen rakentamisen aloitukseen oli varauduttu kuluvana vuonna ja hankkeen valmistuminen on suunnitelmassa ensivuonna. Varatehoselvityksessä esille tullut konkreettinen varatehon puute ja esille tulleet laitoksen haavoittuvuuden riskit huomioiden on tultu siihen tulokseen, että varatehon lisäys on välttämätöntä saada käyttöön ennen seuraavaa talvikautta Taloussuunnitelman perusteissa varateho suunniteltiin toteutettavaksi hakelaitoksena. Hakkeella toimivassa varatehossa on kuitenkin ongelmana liian hidas tehon nosto, myös hakelaitoksen kustannukset ovat merkittävästi korkeammat. Varatehon vaihtoehtoina kysymyksessä olevassa teholuokassa on lähinnä pelletti tai kevyt polttoöljy. Kevyt polttoöljy olisi investointina edullinen, mutta käyttökustannukset ja Parikkalan energiapolitiikan suunta huomioiden pelletti muodostuu hyvin vahvaksi vaihtoehdoksi. Tiedoksi: Elomatic Oy:n selvitys varatehon tarpeista ja vaihtoehdoista. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää oheisiin selvityksiin tukeutuen, että varatehon hankintaa jatketaan pellettivaihtoehdon pohjalta. Hankkeesta teetetään tarpeellinen tekninen määrittely tarjouskilpailun pohjaksi. Taloussuunnitelman varauksen muutosesitys tehdään kilpailutuksen jälkeen, kun hankkeen kokonaisuus tarkentuu. Päätös: Hyväksyttiin.

7 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnan omistamien asuinkiinteistöjen kuntotilanne ja parannusohjelma 62/ /2014 Teknltk Valmistelija: va. tekninen johtaja Heikki Määttänen, p , sp: Asuinkiinteistöjen kuntokartoituksia on tehty vaiheittain ja tehtyjen sel vi tyksien perusteella on tarve tehdä yhteenvetoa ja periaatteellisia joh to pää töksiä tulevaisuudessa tarvittavista toimenpiteistä. Esityslistan liitteenä on va. teknisen johtajan laatima yhteenveto ja alus tavat toimenpidearviot. Va. teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää käydä alus tavan keskustelun kunnan asuinkiinteistöjen tilanteesta. Päätetään toi men piteis tä, miten kiinteistöjen parannuksien tai muiden jatkotoimenpiteiden osal ta edetään. Päätös: Keskustelun jälkeen tekninen lautakunta päätti, että 1. ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan tarkemmin kiireellisiä ja pahempia vaurioita ehkäiseviä vesijohto-, vesikatto-, yms. parannustarpeita ja niistä laaditaan parannusesitykset seuraavaan taloussuunnitelmaan, 2. asuntopoliittisen ohjelman tarve ja valmistelu otetaan selvitettäväksi ja 3. asiaa valmistellaan kokonaisuutena pienemmässä työryhmässä ja käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. Teknltk 5 Valmistelija kunnossapitopäällikkö Heikki Varis, puh , s-posti Kiinteistöjen kuntoselvityksiä on jatkettu sekä parempaan riskien hallitsemiseen tähtääviä putkistotöitä on käynnistetty kahdessa kerrostalokiinteistössä (Petäjikönkatu 12 ja Simonkuja 3) ja osittaisena yhdessä kiinteistössä (Tapulikuja 3) Kuntoselvityksessä kiinteistöjä on jaettu kunnon tai kiinteistön luonteen mukaisesti eri kokonaisuuksiin. Painopiste on ollut asuinkiinteistöjen tilanteessa, mutta yhteenvetoon on otettu koko kiinteistökannan tilanne. Tiedoksi: tarkistettu yhteenveto kiinteistöjen tilanteesta sekä esitys tarvittavista investoinneista / purkamisesta / mahdollisesta myymisestä. Yhteenvetona voi todeta, että pikaisesti purettavia asuntoja on 8 kpl. Viiden vuoden kuluessa purettavia n. 30 kpl ja 5-10 vuoden kuluessa purettavia 7 kpl. Myytäviä / sellaisia, joihin ei ole tarkoituksenmukaista investoida on 36 asuntoa.

8 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Va. kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta toteaa kiinteistöjen kuntoselvityksien yhteenvedon ja päättää esittää kunnanhallitukselle suosituksen purku tai myyntilistalle otettavista asuinkiinteistöistä. Muiden kiinteistöjen osalta parannustarpeita esitetään seuraavaan investointiohjelmaan. Koko kiinteistökannan tilanteen selvitystä tarkennetaan ja asian käsittelyä jatketaan viimeistään taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Päätös: Hyväksyttiin.

9 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Parikkalan torirannan vetovoimaisuuden kehittäminen - suunnittelijan valinta 273/ /2013 Khall Valmistelija elinkeinojohtaja Aune Ritola-Grahn, puh , s-posti Parikkalan kunnan talousarvion investointiohjelmassa on nimikkeellä keskus tan ranta-alueen kehittäminen varattu vuosille määrärahaa ja kuitenkin edellytyksenä, että investoinnille saadaan ul ko puo lis ta rahoitusta Hankkeesta on jätetty vuonna 2012 alus ta va hanke-esitys Kaak kois-suomen ELY-keskukselle. Tarkennettu ra hoi tus ha ke mus on jätetty Hank keen tavoitteena on kes kus taa ja man vetovoimaisuuden pa ra ne minen, vierasvenelaituri ja septitankki. Han ke ha ke muk sen ko ko nais kus tannus ar viok si on tarkentunut ja keskeisiksi toimenpiteiksi seu raavaa: alueen suunnitelmien ajantasaistaminen veneväylän ruoppaus ja kunnostaminen vierasvenelaiturin ja septitankki -järjestelmän rakentaminen elämysleikkikentän rakentaminen ranta-alueen liikuntaesteisille soveltuvia kulkuväyliä ranta-alueen istutuksia ja rakenteita infokioski / grillikatos / kanootti- ym vuokrauspiste lyhytaikaiseen pysäköintiin 4 sähkötolpallista karavaanipaikkaa olemas sa olevalle rantapuiston pysäköintialueelle. Todetaan, että Järvenpään osakaskunta on antanut suos tu muksen sa vierasvenelaiturin rakentamiseen ja veneväylän enintään 500 m³ ruop pauk seen. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on antanut asiasta lau sunnon KASELY/39/07.02/2013 ja todennut, ettei esitetylle hankkeel le ole estettä, eikä toimenpiteelle tarvita Etelä-Suomen alue hal lin to viras ton lupaa. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on päätöksellään KA SE- LY/15/07.04/2013 myöntänyt hankkeelle EAKR-aluekehitysrahaston osa rahoi tus ta eli 49,6 % kokonaiskustannuksista. Tuensaajan on asetet ta va hankkeelle ohjausryhmä, jonka tehtävänä on seurata, ohjata ja valvoa projektin toimintaa ja rahoituksen käyttöä. Projektin vastuuvirkamies ELY-keskuksessa on ylitarkastaja Antti Puhalainen. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä Kaak kois-suo men ELY-keskuksen rahoituspäätöksen tiedoksi ja siir tää hankkeen tek ni sen toimen toteutettavaksi nimetä kunnan edustajat oh jaus ryh mään pyytää Parikkalan yrittäjät ry:tä ni meä mään kaksi edustajaa oh jausryh mään. Päätös: Kunnanhallitus nimesi ohjausryhmään kunnanhallituksen jäsenen Antti Paajasen, teknisen lautakunnan puheenjohtaja Kari Niirasen sekä

10 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta viranhaltijat elinkeinojohtaja Aune Ritola-Grahnin ja va. tekninen johtaja Heikki Määttäsen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja Sakari Paakkinen ja kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Pekka Anttonen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello Teknltk 6 Suunnittelijan valinta Valmistelijat va. rakentamispäällikkö Heikki Määttänen, puh , s-posti ja kunnossapitopäällikkö Heikki Varis, puh , s-posti Hanketta on käynnistetty tavoitteiden asettamisella ja periaatteiden suunnittelulla ohjausryhmässä. Hankkeen yksityiskohtaisesta suunnittelusta pyydettiin tarjouksia alan konsulteilta. Ohjausryhmä käsitteli suunnittelutarjoukset ja suosittaa yksimielisesti suunnittelijaksi Ympäristösuunnittelu Soini & Harju Ky:tä. Suunnitteluhankkeen suuruus on yli , joten valinta kuuluu teknisen lautakunnan toimivaltaan. Tarjouksissa pyydettiin työryhmän tuntiveloitushinnat, tuntimenekkiarvio sekä referenssit vastaavista tehtävistä. Tarjouksien tuntimenekkiarvioissa oli hyvin suuret erot, vertailussa käytettiin keskiarvotyömenekkiä. Kenelläkään ei nähty olevan sellaisia tekijöitä, jonka olisi voinut nähdä vaikuttavan vähentävästi työmenekkiin, joten vertailuperusteena käytettiin kaikilla laskennallista keskiarvoa. Suunnittelijoiden referensseissä oli huomattavia eroja ja kokemuksen vaikutus huomioitiin pisteytyksellä. Liite: Parikkalan torin ranta-alueen 2014 aluesuunnittelu, tarjousten avauspöytäkirja ja tarjousvertailu Tarjouksien laskennallisen vertailuhinnan ja referenssien perustein suoritetun pisteytyksen perustein suunnittelu on kokonaistaloudellisesti edullisinta teettää Ympäristösuunnittelu Soini & Harju Ky:llä. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää edellä selvitetyn tarjousmenettelyn perustein valita torirannan vetovoimaisuuden kehittämishankkeen suunnittelijaksi Ympäristösuunnittelu Soini & Harju ky:n. Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Parikkalan torin ranta-alueen 2014 aluesuunnittelu, tarjousten avauspöytäkirja ja tarjousvertailu ovat pöytäkirjan liitteenä. Liitteet Liite 1 Parikkalan torin ranta-alueen suunnittelu, tarjousten avauspöytäkirja Liite 2 Parikkalan torirannan suunnittelijan valinta, tarkennettu tarjousvertailu

11 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen osuuskuntien osalta 330/ /2013 Teknltk 7 Valmistelija yhdyskuntatekniikan päällikkö Anu Nikulainen, puh , s-posti Parikkalan vesihuoltolaitoksen taksassa ei ole huomioitu yleistä kaikkia vesiosuuskuntia palvelevaa maksuperustetta. Melkoniemen vesiosuuskunnalle on vahvistettu v normaalista taksasta poikkeava maksuperuste jossa taksan poikkeavuuden lisäksi kunta hoitaa osuuskunnan puolesta laskutuksen ja laitosmiespalvelut. Melkoniemen vesiosuuskunnan taksa on 70% normaalista taksasta. Yleisien taksaperiaatteiden mukaisesti vesihuoltolaitoksen taksojen tulee olla saman tasoinen kaikille samanlaisessa tilanteessa oleville. Osuuskunnalla voi olla erilainen taksa, mutta osuuskuntien taksat tulisi olla keskenään samantasoisia. Parikkalassa on tällä hetkellä neljä vesiosuuskuntaa, joista yhdellä on ainoastaan vesiverkosto, muilla on vesija viemäriverkostot. Osuuskunnan ylläpitämiä linjapumppaamoja on vain yksi. Pumppaamojen ylläpito on yksi suurimmista tekijöistä osuuskunnan kustannusten muodostumisessa. Eri kunnista on selvitetty osuuskuntien taksaperusteita ja käytäntö on varsin kirjava. Joissakin kunnissa osuuskuntahinnoittelussa on huomioitu kunnan rakentamisavustus. Esityslistan viitteenä on selvitystä eri laitoksien taksaperusteista. Vesiosuuskuntien maksuperusteiden oikeudenmukaisen ja yhtenevän käytännön muodostamista on selvitelty myös vesilaitosyhdistyksen kautta. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole olemassa määräysperustetta, joka ohjaisi hinnoittelua. Vesihuoltolakiin on valmisteilla muutos, joka saattaa aikanaan tuoda täsmennystä asiaan. Johtopäätöksenä on todettu, että taksat ja vesiosuuskuntien maksujen määräytyminen vaihtelevat voimakkaasti. Parikkalan tilanteessa on todettu, että ainakin tällä hetkellä oleva tilanne, jossa vain yhden vesiosuuskunnan taksaa on huojennettu on epäoikeudenmukainen. Kokonaisuuden kohtuullisuutta on harkittu siten, että vesipuolella osuuskuntataksa voisi olla 80-90% normaalista ja mikäli kunta hoitaa laskutuksen alennus olisi 10 % pienempi. Viemäripuolella olisi sama periaate, mutta mikäli vesiosuuskunnalla on hoidossaan linjapumppaamoja niiden vaikutus huomioidaan alentavasti 5% / pumppaamo. Vesiosuuskunnan pumppaamo voidaan ottaa kunnan valvontaan, jolloin alennusta ei tule. Valvontaan ottamisen edellytyksenä on, että pumppaamo(t) on liitettävissä kunnan valvontajärjestelmään tai osuuskunta hoitaa tarvittavan muutostyön. Osuuskuntien taksamuutos esitetään tulevaksi voimaan takautuvasti , paitsi Melkoniemen osuuskunnan osalta muutos esitetään tulevaksi voimaan Samalla todetaan, että kunnassa on vireillä perusmaksun ottaminen vesihuoltolaitoksen taksoihin. Edellä todettu poikkeava maksu kohdistuu maksun kulutusmaksun osaan, perusmaksu

12 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta määräytyy osuuskunnan liittyjien määrästä ja huomioidaan samoin kuin yksittäinen liittyjä. Osuuskuntien taksaperuste otetaan tarkasteltavaksi vuosittain taksakäsittelyn yhteydessä. Tiedoksi: Vesihuoltolaitoksen taksat vesiosuuskunnille Va. kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta keskustelee osuuskuntien taksaperusteista. Täsmennetty esitys taksan perusteista annetaan edellä selvitetyin perustein kokouksessa. Päätös: Tekninen lautakunta kävi asiasta saatekeskustelun. Periaatetasolla katsottiin, että maksuperusteiden tarkistus ja yhtenäistäminen on perusteltua. Asian kokonaisvaikutuksien ja erilaisien tilanteiden tasapuolisuusperiaatteiden selvittämiseksi asia jätettiin jatkovalmisteluun.

13 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Rajanylityspaikan varastoalue 1 rakennustilitys 68/ /2013 Tekn. ltk Rajanylityspaikan varastoalue Valmistelija: vs. kunnanrakennusmestari Heikki Määttänen p , sp: Rajanylityspaikan varastoalueen toteuttamiseen on kuluvan vuoden investointisuunnitelmassa :n varaus. Varastoalueen suunnitelma on ollut toteutusvalmiudessa jo pitkään, mutta alueen haasteellisuus mm. II-luokan pohjavesialueena on tuonut lupamenettelyyn vaikeutta ja edellytyksenä on ollut moninaisien laajojen selvityksien teettäminen. Ennakoimattomana lisänä on tulossa pohjavesialueelle suunnitellun toiminnan aiheuttamana pintavesien johtamisesta pohjavesialueen ulkopuolelle aiheutuvat kustannukset. Lupamenettely on edelleen vireillä suunnittelutarveratkaisuna. Tarvittavat selvitykset alkavat kuitenkin olla koossa, joten lupamenettely etenee suunnitellusti. Tiedoksi: Alueen yleissuunnitelma ja suunnitelmaselostus sekä hulevesiputkilinjan yleissuunnitelma Hankkeen toteuttamisesta on pyydetty urakkatarjoukset ja tarjouksien jättöaika päättyy klo Kokoukseen laaditaan yhteenveto saaduista tarjouksista. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy hankkeen yleissuunnitelmat ja päättää rakentamisen käynnistämisestä ja urakoitsijan valinnasta. Päätös: Hankkeen kustannukset ylittävät teknisen lautakunnan hankintavaltuudet, joten lautakunta esittää yleissuunnitelmat kunnanhallituksen vahvistettavaksi. Samalla esitetään, että hankkeen maarakennusurakoitsijaksi valitaan edullisimman tarjouksen mukaisesti Maanrakennus Kosonen Oy. Pöytäkirjan liite nro 13: Urakkatarjouksien yhteenveto Hyväksyttiin. Markku Peuhkuri jätti asiasta eriävän mielipiteen. Pöytäkirjan liite nro 14: Eriävä mielipide Khall Suunnitelmien hyväksyminen / hankkeen toteutus

14 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Tiedoksi: 1) Urakkatarjousten yhteenveto, 2) pöytäkirjaan liitetty eriävä mielipide Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti rajanylityspaikan varastoalueen maanrakennustöiden urakoitsijaksi Maanrakennus Kosonen Oy:n hintaan euroa edellyttäen, että puuttuva määräraha otetaan vuoden 2013 talousarvioon. Päätös: Tekninen johtaja selvitti kokoukselle hanketta. Kokoukselle selostettiin myös Ely-keskuksen hankkeelle hyväksymä euron avustus, jonka käyttöaikaa on jatkettu vuoden 2013 loppuun saakka. Kunnanhallitus keskusteli laajasti asiasta. Keskustelun aikana Sami Sinkkonen esitti hankkeen hylkäämistä. Ehdotusta ei kannatettu. Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Sami Sinkkonen jätti eriävän mielipiteen. Teknltk 8 Valmistelija va. rakentamispäällikkö Heikki Määttänen, puh , s-posti Rajanylityspaikan varastoalue 1 on valmistunut heinäkuussa Hanke on aloitettu jo vuonna 2010, mutta vaikeaksi osoittautuneet ympäristö- ja lupamenettelyt siirsivät kohteen valmistumista. Myös kustannuksiltaan hankkeen muoto muuttui alkuvaiheen lähtökohdista, suurimmalta osin asiaan vaikutti vaatimus kentän hule- ja sulamisvesien johtamisesta pohjavesialueen ulkopuolelle. Hankkeen yhteydessä toteutettiin hulevesiputki pohjavesialueen ulkopuolelle ja pumppaamo, joiden mitoituksessa huomioitiin toteutetun alueen lisäksi viereen suunnitellun alueen pintavesijärjestelyt. Hankkeeseen on ollut määrärahavarauksia alkaen vuodelta 2010, alkuperäinen kustannusarvio oli Viimeisin taloussuunnitelmassa 2013 esitetty kustannusarvio on Rahoituksen lopputilityksen mukaan hankkeen toteutunut kustannus on ,26 Hankkeen alkuperäinen kustannusarvio kasvoi lähinnä hulevesijärjestelyiden suunnittelun ja toteutuksen myötä. Hankkeen luvituksessa tuli velvoite rajata alue, joka toteutettiin teräskaiteella. Lisäksi työn kuluessa arvioitiin suunniteltu asfalttipinnoite alimittaiseksi erittäin raskaalle liikenteelle. Huomion johdosta pinnoitteen painoluokka nostettiin 120 kg:sta 150kg:aan, alkuperäisestä kustannuksesta puuttui lisäksi asfalttipohjan viimeistely. Lähinnä näiden kustannusarviossa huomioimattomien seikkojen seuraamuksena lopullinen kustannus nousi vielä noin arviota suuremmaksi. Hankkeeseen on myönnetty :n avustus, jonka loppuraportti / maksatushakemus on tehty.

15 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Tiedoksi: hankkeen loppuraportti Va. kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää esittää rajanylityspaikan varastoalue 1:n lopputilityksen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Lautakunta keskusteli kohteen vuokranmääräytymisperusteista. Vuokran osalta lautakunta esitti tarkistettavaksi hankkeen kuluessa varastokenttään kohdistuneiden lisäkustannuksien huomioimisen vuokran määräytymiseen.

16 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Saaren uimahallin kosteiden tilojen peruskorjauksen rakennustilitys 66/ /2014 Teknltk 9 Valmistelija va. rakentamispäällikkö Heikki Määttänen, puh , s-posti ja kunnossapitopäällikkö Heikki Varis, puh , s-posti Uimahallin kosteiden tilojen peruskorjaukseen oli :n määrärahavaraus. Kohteen luonne muuttui hieman, kun siihen haettiin liikuntapaikkojen parantamiseen kohdennettua valtion avustusta. Valtionavustuksen perustana ollut kustannusarvio oli Kohteeseen on myönnetty :n valtionavustus. Maksatushakemus ja loppuraportti on jätetty Ely:lle. Hankkeen lopputilityksen mukaan lopulliset kustannukset tulivat olemaan ,95. Hanke toteutui suunnitellussa laajuudessa hieman kevyempänä kuin rahoitushakemuksessa oli arvioitu, toisaalta työn kuluessa paljastui vakavia erittäin suuren kosteuskuormituksen aiheuttamia vaurioita, jotka oli välttämättä saatettava nykyvaatimuksien mukaiseen kuntoon. Kohteen toteutus on ollut tasoltaan teknisen lautakunnan valtuuksissa, joten rakennustilityksen hyväksyy tekninen lautakunta. Liite: hankeselvitys/loppuraportti Va. kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta hyväksyy Saaren uimahallin kosteiden tilojen peruskorjauksen rakennustilityksen. Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Pöytäkirjan liitteenä on hankeselvitys/loppuraportti. Liitteet Liite 3 Saaren uimahallin peruskorjauksen hankeselvitys/raportti

17 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Särkisalmen paloaseman tilanne ja toimenpiteet 411/ /2013 Teknltk 10 Valmistelija va. rakentamispäällikkö Heikki Määttänen, puh , s-posti ja kunnossapitopäällikkö Heikki Varis, puh , s-posti Särkisalmen VPK on toimittanut kuntaan kirjeen, jossa se edellyttää toimenpiteitä erittäin heikossa kunnossa olevan Särkisalmen paloaseman tilanteen johdosta. Paloaseman kunto on ollut tiedossa jo pidempään ja korvaavien tilojen järjestäminen on ollut selvitettävänä. Nykyisen aseman parantaminen on katsottu toivottomaksi ja lähinnä rahan hukaksi, koska tilat ovat heikon kunnon lisäksi myös erittäin epäkäytännölliset ja mitoitukseltaan nykykalustolle aivan liian pienet. Tilojen kunto ja väistötilojen puute ovat herättäneet keskustelun uusien tilojen mahdollisuuksista. Uusista tiloista puhuttaessa on joutunut miettimään Parikkalan palotoimen kokonaistilannetta. Parikkalan kunnan alueella on yhteensä neljä paloasemaa, kaikilla asemilla toimii omat itsenäisen VPK:t. Särkisalmen paloaseman lisäksi myös keskustaajaman pääpaloasemalla on mm. mitoituksellisia puutteita, jotka ovat haasteena kaluston yhä kasvaessa. Pahin ongelma on tilojen mataluus, joka rajoittaa hankittavien kalustojen korkeutta. Tässä kokonaistilanteessa on haluttu nostaa pitkän tähtäimen keskusteluun ajatus, olisiko viisautta varautua toteuttamaan Parikkalan keskustan tuntumaan yksi uusi paloasema, joka korvaisi sekä Särkisalmen, että Parikkalan keskustaajaman asemat. Alustavan palotoimen kannan mukaan tämä ei kuitenkaan nykyisien VPK-toimijoiden kesken ole toiminnallisesti mahdollista, vaan on vaarana, että VPK toiminta loppuu tai häiriintyy pahasti. Särkisalmen asemalla on tällä hetkellä hyvin aktiivinen VPK-toiminta ja se toimii muutoinkin tärkeänä lenkkinä Parikkalan pelastustoimen kokonaisuudessa. Aseman tulevaisuus tulisi turvata jollakin keinolla siihen saakka, kuin olisi valmiutta päästä toteuttamaan uutta mahdollisesti yhteistä paloasemaa. Tiedoksi: Särkisalmen VPK:n selvitys toimitilojen käytöstä Va. kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta toteaa Särkisalmen paloaseman tilanteen sekä käy periaatekeskustelun Parikkalan paloasemien kokonaistilanteesta. Tekninen lautakunta päättää pyytää pelastuslaitoksen / pelastuslautakunnan lausuntoa Parikkalan paloasemien pitkän tähtäimen kehittämistarpeista ja sijoituksista. Lisäksi kuullaan Parikkalan alueen VPK:tia tämän hetken tilaratkaisuista sekä pitkän tähtäimen tilaratkaisuiden vaihtoehdoista. Päätös: Kokouksen aluksi palomestari ja Särkisalmen VPK:n edustajat esittelivät pelastustoimen ja Särkisalmen paloaseman tilannetta.

18 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Lautakunta kävi ennakkokeskusteluiden ja alustuksien pohjalta laajan periaatekeskustelun. Lautakunta päätti lausuntojen pyytämisestä ehdotuksen mukaisesti. Entisen meijerin tiloja selvitetään vielä ennen asian jatkokäsittelyä akuuttina väistötilamahdollisuutena.

19 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätökset 8/ /2014 Teknltk 11 Valmistelija va. rakentamispäällikkö Heikki Määttänen, puh , s-posti Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat: Va. rakentamispäällikkö Dynasty-päätökset päätöstyypeittäin: / 1, yleispäätös Web-päätökset: / 2-5, henkilöstöasia / 1-2, henkilöstöasia / 2, viranhaltijapäätös Yhdyskuntatekniikan päällikkö Dynasty-päätökset päätöstyypeittäin: / 1, yleispäätös / 2, hankintapäätös Web-päätökset: / 8-10, henkilöstöasia / 1-5, henkilöstöasia Kunnossapitopäällikkö Dynasty-päätökset päätöstyypeittäin: / 1, yleispäätös / 1, hankintapäätös / 1, talouteen liittyvä päätös Web-päätökset: / , henkilöstöasia / 1-21, henkilöstöasia Va. kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää merkitä viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei KuntaL 51 :n perusteella (otto-oikeus) oteta asioita erikseen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Päätös: Hyväksyttiin.

20 Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjat ja muistiot 8/ /2014 Teknltk 12 Valmistelija va. rakentamispäällikkö Heikki Määttänen, puh , s-posti - Pelastuslautakunnan pöytäkirja Imatran seudun ympäristölautakunta ja Imatran seudun ympäristöviranomaisen talousavio 2014 Va. kunnanjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää merkitä pöytäkirjat tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin.

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 32 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 18.12.2015 klo 12:00-12:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2016 1 Tekninen lautakunta Kokousaika 20.06.2016 klo 16:00-16:36 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Rakennuslautakunta Sivu 60

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Rakennuslautakunta Sivu 60 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Rakennuslautakunta Sivu 60 Kokousaika Keskiviikko 25.9.2013 klo 18.00-19.10 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone, Petäjikönkatu 2 Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2016 49 Tekninen lautakunta Kokousaika 12.04.2016 klo 16:00-16:18 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19.

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2009 39 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2009 klo 14-14.45 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta. Aika klo 10:00-10:25. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta. Aika klo 10:00-10:25. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 19.06.2014 klo 10:00-10:25 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 57 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24 Rakennuslautakunta Kokousaika 05.11.2014 klo 18:30-19:30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone, Petäjikönkatu 2, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 8

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, jäsen, poistui klo 15.30, : n 4 aikana. Marko Törmälehto, kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, jäsen, poistui klo 15.30, : n 4 aikana. Marko Törmälehto, kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2009 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.3.2009 klo 14-15.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 7/2015 Tekninen lautakunta

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 7/2015 Tekninen lautakunta SISÄLLYSLUETTELO 7/2015 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 30.9.2015 klo 17.00 18.24 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 39 Ilmoilan alueen teiden korjausrakentaminen/ katusuunnitelma/rakennussuunnitelma...

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 20.10.2015 klo 15:48 18:06 Paikka Ulvilan sairaala, Välskärintie 1 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Ulvilan sosiaali- ja

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 15.02.2016 AIKA 17:00-18:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 24.09.2012 klo 16:00-17:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 Aika Keskiviikko 22.04.2015 klo 18.00 19.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 16:30-20:00 Paikka: Nuorisotalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS MUHOKSEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEEN

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS MUHOKSEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEEN MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 Tarkastuslautakunta AIKA 26.02.2014 klo 17:00-19:54 PAIKKA Muhoksen terveyskeskuksen kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90 Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.06.2014 AIKA 18:00-18:55 PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 37 PORNAINEN, POIKKEAMISLUPA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Vammaisneuvosto 10.11.2014 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ Tiistai klo Marttilan kunnankirjasto

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ Tiistai klo Marttilan kunnankirjasto MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 28 KOKOUSAIKA Tiistai 13.12.2016 klo 17.00 17.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnankirjasto Jäsen (x) Ritva Laine, puheenjohtaja (x) Liisa Grönroos

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 6/2016 Tekninen lautakunta

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 6/2016 Tekninen lautakunta SISÄLLYSLUETTELO 6/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.00 17.30 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 28 Sataman aallonmurtajan sivukiinnityspaikka... 46 29 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 35

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 35 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 35 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 2.9.2014 klo 17.00 17.40 Isonkyrön

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 13:00 14:25 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 Tarkastuslautakunta AIKA 02.09.2015 klo 16:15-17:37 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 38 HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot