Läsnä viran puolesta: Risto Kolari talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Läsnä viran puolesta: Risto Kolari talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä"

Transkriptio

1 VIITASAAREN SEURAKUNTA Pöytäkirja 3 / 2015 Aika KLO Paikka: Srk-talo Läsnä Antti Hiltunen kirkkoherra, puheenjohtaja Hämäläinen Tuulikki jäsen Kananen Mauri jäsen Kotilainen Jari-Pekka, jäsen Pulkkinen Eero, kirkkoneuvoston vpj Ruuska Marjatta jäsen Poissa: Linna Sisko sosionomi, jäsen Läsnä viran puolesta: Risto Kolari talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Muut läsnäolijat: Pentti Kinnunen kirkkovaltuuston varapj Tämä pöytäkirja sisältää pykälät 19 sekä kokouksen päättyessä annetun valitusosoituksen. Asian käsittely ja tehdyt päätökset ilmenevät sisällä olevista pöytäkirjanlehdistä ja valitusosoitus tämän pöytäkirjan lopusta. Aika ja paikka yllämainitut: Antti Hiltunen Puheenjohtaja Risto Kolari Pöytäkirjanpitäjä Tarkistettu / 2015 Valitut tarkastajat:

2 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Ohjesäännön 9. :n mukaan kokouskutsu on postitettava viimeistään kaksi päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen esityslista/pöytäkirja on lähetetty Kirkkoneuvosto Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 20 Pöytäkirjantarkastajien vaali. Ohjesäännön 13 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa. Päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tapana on ollut, että tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä ja siitä kuka kulloinkin on vuorossa, tehdään merkintä asialistaan. Vuorossa ovat Eero Pulkkinen ja Marjatta Ruuska. Kirkkoneuvosto Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eero Pulkkinen ja Marjatta Ruuska. 21 Tukiryhmien nimeäminen Kirkkoneuvosto on kokouksessa hyväksynyt periaatteet, joiden mukaan neuvoston alaiset tukiryhmät muodostetaan, ja joiden mukaan ne toimivat. Tukiryhmien kokoaminen on tapahtunut siten, että valtuustoryhmien edustajat ovat selvittäneet valtuutettujen kiinnostusta eri tukiryhmiin ja seurakunnan työntekijät ovat kyselleet muita seurakunnan jäseniä niihin. Nuorisotyön pappi on pyytänyt vuotiaita tukiryhmiin. Liitteessä on esitys tukiryhmistä vuosiksi Siinä puheenjohtajan nimi on lihavoitu, sihteerin alleviivattu ja vuotiaiden jäsenten kirjoitettu punaisella fontilla. Tukiryhmiä kirkkoneuvosto voi tarvittaessa täydentää myöhemmin tukiryhmien esitysten pohjalta. Päätösesitys Kirkkoneuvosto nimeää tukiryhmät liitteen mukaisesti. Kirkkoneuvosto Tukiryhmiin nimettiin vuosiksi 2015 ja 2016 seuraavat henkilöt:

3 Aikuistyön tukiryhmä Pentti Kinnunen Kari Hämäläinen Mervi Sahinaho Arvo Pietiläinen Kristiina Kauppinen Edwin Krause Tero Leppämäki Mari Waali Diakonian tukiryhmä Marjatta Ruuska Paula Tuohimetsä Ansa Litendahl Anna-Kaisa Kokkoniemi Helena Karppinen Anneli Palonen Ritva Muittari Ilmi Hakonen Mervi Sahinaho Laila Leskelä Markku Vihava Pirkko Hämäläinen Jumalanpalveluselämän ja musiikin tukiryhmä Jari-Pekka Kotilainen Elina Räsänen Antti Hiltunen Raija Kuronen Jukka Puustinen kanttori Sisko Linna Seija Puttonen Sami Siltanen Mervi Sahinaho Riitta Kotisara Krista Hakkarainen Lapsi- ja perhetyön tukiryhmä Ulpu Kananen Jaana Hyppönen Heidi Syvänen Ulla Urpelainen Janne Hiltunen Sari Toikkanen Liisa Kumpula Sami Siltanen Terhi Mehto Teija Varis Lähetyksen tukiryhmä Eero Pulkkinen Kaija Korhonen Marja-Leena Leivo Tuulikki Hämäläinen Aino Kemppainen Mervi Sahinaho Outi Helle Kaija Hakonen Pirkko Hämäläinen Nuoriso- ja rippikoulutyön tukiryhmä Juhani Halonen Mervi Paananen Alpo Syvänen Olli Helle Kaisamari Hiltunen Heidi Syvänen Seija Ruuska Sami Siltanen Tiina Vuorio Tapani Kähärä Anniina Palonen

4 Viestinnän tukiryhmä Maria Kaisa Aula Jaana Räihälä Päivi Paananen Päivi Leivonen-Majaniemi Tiia Toikkanen Tuija Siidorow Antti Hiltunen 22 Kappalaisen virkavapaan sijaisuusjärjestelyt Kappalainen on ilmoittanut jäävänsä virkavapaalle heinäkuussa. Virkavapaa kestää ainakin vuoden. Kirkkoneuvoston pitäisi ratkaista, kuinka toimitaan viransijaisen hankkimisen suhteen. Päävaihtoehdot ovat: 1. Pyritään saamaan viransijainen, kokoaikaisesti palkattava pappi. Todennäköisesti hän olisi keväällä vihittävä uusi pappi. 2. Viransijaista ei palkata. Sen sijaan organisoidaan töitä niin, että osa kappalaisen tehtävistä siirtyy toisille työntekijöille, osan hoitavat seurakuntalaiset ja jotkut työt jätetään hoitamatta. Lisäksi voidaan nykyistä enemmän käyttää keikkapappeja kiireisinä viikonloppuina ja loma-aikoina. Tämä vaihtoehto olisi 1. vaihtoehtoa paremmin linjassa seurakunnan säästölinjauksen kanssa. Päätösehdotus: Kirkkoneuvosto keskustelee tilanteesta ja päättää kuinka asiassa edetään. Kirkkoneuvosto Kirkkoherra esitteli vaihtoehdot 1 ja 2 kokoukselle. Helpoin tapa ratkaista syntyvä tilanne olisi kysyä tuomiokapitulilta olisiko silla tiedossa sopivaa pappia sijaisuutta hoitamaan. Ellei ole, niin sijainen tulisi pappisvihkimyksen saaneiden joukosta. Toinen vaihtoehto olisi vähemmän työntekijäkeskeinen toimintamalli, jossa pappi palvelisi niissä tehtävissä, missä papin on välttämätön. Tällöin merkkipäivät ja muut sen tapaiset tehtävät jäisivät nykyistä enemmän muiden työntekijöiden ja luottamushenkilöiden vastuulle. Myös tilapäisiä sijaisia pyrittäisiin käyttämään. Tätä mallia on jonkun verran suunniteltu ja viransijaisuuden täyttämättä jättäminen tukisi seurakunnan säästötavoitteita. Taloustilanteen vakauttaminen edellyttää säästötavoitetta seuraavien 3 vuoden aikana. Kirkkoneuvoston jäsenet pitivät tärkeänä sitä, että seurakuntalaisia pystytään palvelemaan hyvin. Kirkkoneuvosto päätti palata asiaan myöhemmin ja toivoi tarkempaa suunnitelmaa ja selvitystä siitä, miten seurakunta selviäisi kahdella vakituisella papilla viransijaisuuden ajan.

5 23 Kirkkoneuvoston ohjesäännön tarkistaminen Kirkkohallitus on antanut suosituksen kirkkoneuvoston ohjesäännön tarkistamisesta. Asia liittyy voimaantulleeseen kirkkolain virkamiesoikeudellisten säädösten muutokseen. Päätösehdotus 1. Kirkkohallitus suosittelee ohjesäännön 10 :n täydentämistä niin, että aiemmin virkasäännössä ollut toimivaltamääräys viranhaltijan tai työntekijän ottamisesta palvelussuhteeseen lisätään kirkkoneuvoston ohjesääntöön kirkkoneuvosto ottaa viranhaltijan ja työntekijän palvelussuhteeseen, jollei kirkkolaista, kirkkojärjestyksestä, johtosäännöstä tai tämän ohjesäännön 15 tai 16 :stä muuta johdu taikka jollei kirkkovaltuusto ole virkaa perustaessaan pidättänyt viran täyttämistä itselleen 2. KJ 1 :n 2 mom. mukaan kirkkoneuvosto määrää kokouksen kutsumistavasta. Valtuuston hyväksymässä ohjesäännössä tästä ei voida määrätä. Pykälä 7 muutetaan muotoon kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. Kirkkoneuvosto piti muutosehdotuksia tarpeellisina. Kirkkoneuvosto päätti tarkastella vielä koko ohjesääntöä kokonaisuutena ennen sen jättämistä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 24 Kirkkoneuvoston kokoontumisesta päättäminen Kirkkojärjestyksen 9 L 1-3 :ssä on määräykset kirkkoneuvoston kokousten koolle kutsumisesta. Päätösehdotus Kirkkoneuvosto päättää tavoista, jolla kokoukset järjestetään. Kirkkoneuvosto päätti jättää yksityiskohtaiset määräykset kirkkoneuvoston koollekutsumisesta viranhaltijoiden valmisteltaviksi.

6 25 Seurakunnan vakuutusten kilpailuttaminen Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 3 kilpailuttaa seurakunnan vakuutukset. Tehtävä annettiin Meklaritalo Oy:lle tarjouksen mukaisin ehdoin. Melkaritalo Oy:n edustajat kävivät esittelemässä saadut tarjoukset. Tarjoupyyntö oli lähetetty 5 vakuutusyhtiölle ja tarjouspyyntö oli nähtävillä Hilmassa, koska tilauksen arvo ylittää kansallisen kilpailutusrajan. Päätösehdotus Tarjous saatiin vain kahdelta yhtiöltä IF Oy:ltä ja Pohjola Oy:ltä. Talouspäällikkö esittelee tarjoukset. Kirkkoneuvosto Talouspäällikkö esitteli Meklaritalo Oy:n toteuttaman kilpailuttamisen tulokset, joita voidaan pitää varsin erikoisena. Yllättävintä oli, että nykyinen vakuutusyhtiö Lähitapiola ei jättänyt tarjoustaan määräajassa eivätkä määräajassa tarjouksen jättäneet yhtiöt hyväksyneet sitä mukaan kilpailutukseen. Edellisen kerran vakuutukset oli kilpailutettu v Tarjouksia vertailtaessa kaikkien vahinkovakuutusten sekä lakisääteisen tapaturmavakuutuksen osalta If:in tarjous oli jäljelle jääneistä edullisin. If Pohjola Seurakunta voi ottaa ryhmätapatumavakuutuksen edullisemman tarjouksen tehneeltä Pohjolalta samoin kuin vapaaehtoisten tapaturmavakuutuksen yhteishintaan 999. Nykytasoon verrattuna vakuutusmaksut nousevat reippaasti. Kirkon osalta IF:n tarjouksessa on ehto, jonka mukaan tuhopolttotilanteessa yhtiön vakuutus ei ole voimassa ellei kirkkoa ole suojattu kameravalvonnalla. Talouspäällikkö ehdotti, että kameravalvontajärjestelmä hankitaan kultuurihistoriallisestikin arvokkaan kirkon suojaksi. Asia oli esillä jo Kirkonmäen peruskorjauksen yhteydessä ja tuolloin rakennettiin valmiiksi kamerakaapelointi. Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä IF Oy:n tarjouksen sekä ehdotuksen kameravalvonnan toteuttamisesta tämän vuoden aikana. Lähitapiolalta pyydetään selvitystä siitä, miksi tarjouspyyntö jätettiin myöhässä. Lisäselvitysten jälkeen kirkkoneuvosto päätti palata asiaan seuraavassa kokouksessaan.

7 26 As Oy Miekkapuiston putkiremontti Asunto Oy Miekkapuiston omistamassa rivitalossaon ollut muutamia putkivaurioita viime. Taloyhtiö on päättänyt tehdä asunnoissa putkiremontin. Yhtiöllä on asuinneliöitä 962 m2. Kerhohuoneiston pintaalamon 70 m2. Vuoden 2015 talousarvioon ei ole varattu määrärahaa em. remonttia varten. Investointeihin, kirkonmäen sosiaalitilan suunniteluun on varattu :n määräraha. Alustavasti seurakunnan osuus remontista on Päätösehdotus Investointiohjelmaa muutetaan siten, että em. määräraha jaetaan putkiremontin ja sosiaalitilan suunnittelun kesken. Kirkkoneuvosto Päätösehdotus hyväksyttiin. 27 Avustushakemus kirkkohallitukselle Kirkkohallitus päättäessään siirtää talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen tuottamisesta palvelukeskuksissa lupasi tukea siirtymävaiheessa pieniä seurakuntia taloudellisesti. Pienen seurakunnan kriteerinä pidettiin yhtä taloushallinnon virkaa. Viitasaaren seurakuntalla on ollut yksi taloushallinnon virka ja ennen siirtymistä Kipan asiakkaaksi seurakunnan kirjanpito ja palkanlaskenta ostettiin Norlic Oy:ltä. Asiakkaaksi siirryttiin Talouspäällikkö jäi osa-aikaeläkkeelle aiemmin tehdyn suunnitelman mukaisesti. Taloustoimistoon palkattiin osa-aikainen toimistotyöntekijä em. syystä. Talouspäällikkö on kysellyt Kipasta / Anne Saleniukselta avustuksen perään. Saleniuksen mielestä meillä on kaksi työntekijää, talouspäällikön mielestä ei yhtäkään kun huomioidaan talouspäällikön osa-aikaeläke ja muut tehtävät. Tehtäväjaon mukaan talouspäällikkö käyttää työajastaan puolet taloushallinnon tehtävien hoitoon. Salenius on ilmoittanut, että kirkkohallitus päättää avustuksen myöntämisestä. Päätösehdotus Kirkkohallitusta pyydetään myöntämään seurakunnalle sille kuuluva avustus. Kirkkoneuvosto totesi, että edellytykset avustuksen myöntämiselle ovat olemassa. Yhden henkilön tehtävät on jaettu kahdelle osa-aikaeläkkeen johdosta. Sen lisäksi Kipa on aiheuttanut seurakunnalle lisätöitä ja kustannuksia, koska aiemmin Norlic Oy huolehti seurakunnan kirjanpidosta ja palkanlaskennasta. Kipan järjestelmä on keskeneräinen ja pienen

8 seurakunnan tarpeisiin kankea. Työntekijät joutuvat tekemään aiempaa enemmän perustyötä ja käyttämään vielä Norlic Oy:n palveluja, mistä siitäkin syntyy lisäkustannuksia. 28 Kiinteistöpalvelujen uudelleen järjestäminen Kirkkoneuvosto kokouksessaan totesi, että seurakunnalla on tarve tasapainottaa talousarviota menoja leikkaamalla. Samalla päätettiin selvittää mahdolliset säästöt, jos seurakunta luopuisi itse eräiden hautaustoimeen ja kiinteistöjen ylläpitoon kuuluvista tehtävistä. Em. tehtäviä ovat -haudankaivu ja peitto -lumi- ja hiekoitustyöt Edellä mainittujen tehtävien hankkiminen yksityisiltä urakoitsijoilta edellyttää niiden kilpailuttamista. Sopimus olisi laadittava riittävän pitkänä, jotta yrittäjät sitoutuisivat tehtävään ja heillä olisi mahdollisuus tarpeellisiin investointeihin. Päätösehdotus Kirkkoneuvosto päättää pyytää urakoitsijoilta tarjoukset A. Haudankaivu-ja peittotyöstä B. Lumi- ja hiekoitustöistä seurakunnan vastuulla olevilla kiinteistöillä Sopimuskausi on kuitenkin aluksi 1 v koska seurakunta haluaa vertailla todellisia kustannuksia omana työnä / yrittäjäntoimesta tuottamina. Kirkkoneuvosto päätti, että em. palvelujen hankinnasta pyydetään tarjoukset alan yrittäjiltä. Todettiin, että hankintasopimusten laatiminen em. palveluista on tärkeä asia ja niiden laatimiseen pyydetään tarvittaessa ulkopuolista apua. Hankintasopimusehdotuksen laatiminen annettiin Eero Pulkkisen ja talouspäällikön tehtäväksi. Kun kyseessä on alustava kokeilu ja tarjous pyydetään vuodeksi kerrallaan, kansalliset kilpailurajat eivät ylity. Samalla on tarpeen arvioida samoista tehtävistä omana työnä tuotettujen palvelujen kustannukset sisältäen henkilöstökustannusten lisäksi kaikki em. tehtävien hoitoon tarvittavat kustannukset.

9 29 Metsästysalueen vuokraaminen Kirkkoneuvosto päätti vuoden 2011 lopulla sallia hirvenmetsästyksen Kirkkosaaressa perusteena ylisuuren hirvikannan aiheuttamat vahingot metsänhoidolle. Saaren pinta-ala on n. 270 ha joten yksin sille ei voida hirven kaatolupaa myöntää. Talouspäällikölle annettiin tuolloin lupa neuvotella seurojen kanssa vuokrauksesta vuosittain ja sopia vuokran määrästä. Talouspäällikkö vuokrasi metsästysoikeuden 3 vuodeksi Permosen Erälle perusteena toiminta vastarannalla sekä seuran resurssit. Päätösehdotus Hirvenmetsästys sallitaan edelleen Kirkkosaaressa. Metsästysoikeus vuokrataan 3 vuodeksi Permosen Erälle 200 :n vuosivuokralla. Kirkkoneuvosto Päätösehdotus hyväksyttiin. 30 Talouspäällikön vuosiloma ja pitämättömän vuosiloman hyväksyminen säästövapaaksi Talouspäällikkö on pitänyt vuoden 2014 vuosilomasta 20 päivää. Nyt hän anoo vuosilomasta 5 pv pidettäväksi Loput 13 päivää hyväksytään siirrettäväksi säästövapaaksi. Päätösehdotus Vuosiloma myönnetään anotulla tavalla ja loppuosa vuosilomasta hyväksytään siirrettäväksi säästövapaana. Kirkkoneuvosto Päätösehdotus hyväksyttiin. 31 Valitus hautausjärjestelyistä Pirjo Ruokanen on osoittanut kirkkoneuvostolle kirjeen, jossa hän moittii äidin hautauksen yhteydessä tapahtuneita epäkohtia ( liite ). Päätösehdotus Suntio on toimittanut taloustoimistoon selvityksen tapahtuneesta. Kirkkoneuvosto pahoittelee seurakunnan puolesta tapahtunutta. Asianomaisille seurakunnan työntekijöille annetaan huomautus omaisille aiheutetusta ylimääräisestä murheesta. Seurakunta täsmentää hautaukseen liittyvän toimituspolun ohjeita siten, että vastaavilta tilanteilta vältytään jatkossa. Kirkkoneuvosto Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi todettiin tarpeelliseksi muistuttaa hautausten valmisteluun osallistuvia henkilöitä siitä, että em.

10 tapaukset voidaan estää vain noudattamalla ohjeita ja riittävän huolellisella esivalmistelulla ja työllä. Kirkkoneuvosto pahoittelee omaisille aiheitettua ylimääräistä mielipahaa. Ylimääräiset kustannukset korvataan ja hautaamismaksu jätetään perimättä. 32 Muut asiat 1. Metsä-Board Oyj:n osakeanti. Yhtiön hallitus on päättänyt maksullisesta osakeannista. Tarkoituksena on kerätä markkinoilta 100 milj. euroa. Seurakunta omistaa ko. osakkeita 920 kpl. Päätösehdotus Osakkeenomistaja voi merkitä 12:lla merkintäoikeudella osakkeita hintaan 3,99 / kpl. Seurakunnalla on oikeus merkitä uusia osakkeita 76 kpl hintaan 278,16. Seurakunta merkitsee 77 uutta osaketta. Kirkkoneuvosto Päätösehdotus hyväksyttiin. 2. Hautapaikka-anomus Tauno ja Salli Valkeinen anovat hautapaikkaa Haapasaaren hautausmaalta osastolta 6. Paikkaan 65 on haudattu em. poika. Päätösehdotus Periaate on, että hautapaikka luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä. Samalla hautaoikeus voidaan luovuttaa vainajan omaisille yhteen paikkaan. Hautapaikat 64 ja 66 luovutetaan Valkeisille. Kirkkoneuvosto Päätösehdotus hyväksyttiin. 33 Kokouksen päättäminen ja muutoksenhakuohjeen antaminen Puheenjohtaja antaa tiedoksi em. kirkkolain mukaiset muutoksenhakuohjeet ja päätökset, joista lain mukaan voidaan valittaa. Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja päätti kokouksen ja ilmoitti, että valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. Pöytäkirjan nähtävillä oloa koskeva kuulutus on ollut seurakunnan ilmoitustaululla Esittelijät : Kirkkoherra 21,22,30 Talouspäällikkö 23-29,31

11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 19,20,22,2,24,33 Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 21,25, 26,27,28,29,30,31,32 Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 ja 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Viitasaaren seurakunnan kirkkoneuvosto. Käyntiosoite: Pappilantie 6 Postiosoite: VIITASAARI Telekopio: Sähköposti: viitasaaren Pykälät Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Läsnä viran puolesta: Risto Kolari talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

Läsnä viran puolesta: Risto Kolari talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä VIITASAAREN SEURAKUNTA Pöytäkirja 4 / 2015 Aika13.4.2015 KLO 17.00-20.00 Paikka: Srk-talo Läsnä Antti Hiltunen kirkkoherra, puheenjohtaja Hämäläinen Tuulikki jäsen Kananen Mauri jäsen Kotilainen Jari-Pekka,

Lisätiedot

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ:

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: VIITASAAREN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: Halonen Juhani Helle Olli Hämäläinen Tuulikki Kananen Mauri Kananen Ulpu Kinnunen Pentti

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22)

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Asialista: 14 Kokouksen avaus 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Pöytäkirjantarkastajien valinta 17 Esityslistan

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 10.2.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15. 32 Kokouksen avaus 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

Kirkko, Keskuskatu 64, Kankaanpää

Kirkko, Keskuskatu 64, Kankaanpää KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikko 3.6.2015 klo 17.00 19.00 Paikka: Kirkko, Keskuskatu 64, Kankaanpää Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 8.5.2013 kello 16.30-17.37 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2012 1 (14)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2012 1 (14) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2012 1 (14) AIKA Tiistai 24.4.2012 klo 15.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 16. päivänä toukokuuta klo 18.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 16. päivänä toukokuuta klo 18. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 16. päivänä toukokuuta klo 18. 45 Kokouksen avaus 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 3.3.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 2012 Kirkkoneuvosto Aika: 28.3.2012 klo 17.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) Aika: Keskiviikko 9.1.2013 kello 16.30-17.35 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014. Sivu 1 / 11 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 1/2014 Aika Keskiviikkona 29. päivänä tammikuuta 2014 klo 18.- 19.55 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

kokouksen puheenjohtaja Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä

kokouksen puheenjohtaja Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä KOKOUSAIKA: Keskiviikko 29.10.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Frigård Marita :t 95-99 Koivumäki Anu Koivunen Leena Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Sorvali Toni Pitkänen Jorma Alatalo Juho

Lisätiedot

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja

Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka kirkkoherra Yliluoma Tapio talousjohtaja PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 3/2014 17.9.2014 32 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikkona 17.9.2014 klo 18.30 22.01 Läsnäolevat jäsenet Ali-Mattila Liisa Ketola Jukka Pulkkinen Rauno Aspila

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 13. päivänä kesäkuuta klo 09.00.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 13. päivänä kesäkuuta klo 09.00. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 13. päivänä kesäkuuta klo 09.00. 60 Kokouksen avaus 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 62 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) Aika: Ti 16.10.2007 klo 18.00 (Ryhmät klo 17, kahvitarjoilu klo 17.45) Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Ilomäki,

Lisätiedot

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 56 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Aluksi veisattiin virsi 54. Kirkkoherra Jouni Heikkinen piti alkuhartauden.

Aluksi veisattiin virsi 54. Kirkkoherra Jouni Heikkinen piti alkuhartauden. 1/16 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 2/2013 Aika Keskiviikkona 13. päivänä helmikuuta 2013 klo 19-21.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot