Erityismenettely keinoja rakenteellisen turvallisuuden varmistamiseksi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erityismenettely keinoja rakenteellisen turvallisuuden varmistamiseksi"

Transkriptio

1 Erityismenettely keinoja rakenteellisen turvallisuuden varmistamiseksi Gunnar Åström DI, julkaisu- ja kehityspäällikkö Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

2 A. Rakennushankkeen osapuolten tehtäviä rakenteellisen turvallisuuden varmistamiseksi Toteutuksen ulkop. tarkastaja Valvojat Viranomaiset Rakennushankkeeseen ryhtyvä Pääsuunnittelija Käyttäjä Rakennuttajakonsultti Pääurakoitsija Muut urakoitsijat Rakenteellinen turvallisuus! Rakennussuunnittelija (arkk.) Vastaava rakennesuunnittelija Rakennesuunn. ulkop. tarkastaja Tuoteosasuunnittelijat Tuoteosavalmistaja Muut suunnittelijat (GEO, LVIS, ym.)

3 A.1 Rakennushankkeeseen ryhtyvä (rakennuttaja) Huolehtii siitä, että suunnittelu ja toteutus on säännösten, määräysten ja rak.luvan mukaisesti Tulee olla riittävät edellytykset, käytettävissään pätevä henkilöstö Rakenteellista turvallisuutta varmistavia toimenpiteitä: - huolehtii riittävistä resursseista - hanke organisoidaan kunnolla - muutosten käsittely on hallinnassa - tarjoajien resurssit ja pätevyydet kunnossa - suunnittelijoiden pätevyys ja hankekohtainen kelpoisuus kunnossa - huolehtii laadunvarmistuksesta (mm. erityismenettelyn toimenpiteet) - tarpeellinen määrä valvojia ja tarkastajia - huolehtii aloituskokouksista (-palavereista)

4 A.2 Pääsuunnittelija Huolehtii suunnitelmien riittävästä laadusta ja laajuudesta Toimii yhteyshenkilönä rakennusvalvontaviranomaisiin päin Pääsuunnittelija: arkkitehti tai esim. vastaava rakennesuunnittelija. Erityistehtäviä: huolehtii lähtötiedoista: ristiriidattomat, ajan tasalla, saattaa ne suunnittelijoiden tietoon varmistaa, että suunnittelijoilla on tieto siitä, mikä osuus vaadittavista suunnitelmista on heidän vastuullaan huolehtii eri alojen suunnittelijoiden yhteistyön järjestämisestä osaltaan huolehtii, että laaditussa aikataulussa on suunnittelulle varattu riittävästi aikaa huolehtii, että tarvittavat suunnitelmat tehdään ja että suunnitelmat on todettu yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi osallistuu alustavan riskiarvion ja riskianalyysiin laadintaan sekä erikseen sovittaessa muihin toimenpiteisiin, esim. tarkastuksiin. huolehtia muutossuunnittelun yhteensovittamisesta valvontatehtäviä tarvittaessa

5 A.3 Vastaava rakennesuunnittelija Vastaa oman työnsä ja eri osarakennesuunnitelmien yhteensovittamisesta. Varmistaa, että rakennesuunnitelmat muodostavat riittävän kattavan kokonaisuuden. vastaa suunnitellusta rakenneteknisestä laadusta (arkk.suunn. pohjalta) vastaa rakennesuunnittelun laadusta oman työnsä osalta toimittaa osarakennesuunnitelmien laatijalle riittävät lähtötiedot (mm. kuormat, mittatiedot, ymv.) ja varmistaa, että tiedot on ymmärretty oikein sekä varmistaa, että eri suunnitteluosapuolten laatimat rakennesuunnitelmat ovat yhteensopivia, erityisesti tuoteosasuunnitelmien yhteensopivuus kokonaisuuteen toimii pääkoordinaattorina rakenteellisen turvallisuuden varmistustoimenpiteiden toteuttamisessa (alustava riskiarvio, riskianalyysi, tarkastukset, jne.) toimittaa tietoja asennussuunnitelman laadintaan ja hyväksyy sen omalta osaltaan osallistuu työmaa- ja tuotantotarkastuksiin sovitussa laajuudessa

6 A.4 Urakoitsija Urakoitsijat vastaavat suunnitelmien mukaisesta toteutuksesta sekä siihen liittyvistä työmaatoiminnoista sopimusasiakirjojen ja viranomaismääräysten mukaisesti. Rakenteelliseen turvallisuuteen ja muuhun ladunvarmistukseen liittyvät erityistehtävät: - pääurakoitsija: yleinen laadunvalvontavelvollisuus - pääurakoitsija: valvoo aikatauluvastuunsa puitteissa, että suunnittelun ja tuoteosavalmistuksen yhteistyö toimii sovitun aikataulun mukaisesti. - asennusurakoitsija: laatii asennussuunnitelman mm. vastaavan rakennesuunnittelijan antamien ohjeiden mukaisesti - muut urakoitsijat: osallistuvat tarpeellisessa laajuudessa rakenteellisen turvallisuuden erityismenettelyn toimenpiteisiin (mm. riskianalyysin laadintaan).

7 A.5 Tuoteosavalmistajat, - suunnittelijat Rakenteelliseen turvallisuuteen ja muuhun ladunvarmistukseen liittyvät erityistehtävät: valmistaa tuotteensa omaa laatujärjestelmäänsä noudattaen varmistaa, että kaikki rakennusosien varastointiin, käyttöön ja asennukseen liittyvä ohjeistus on toimituksen mukana tarkastaa ja täydentää asennussuunnitelman osallistuu erityismenettelyn toimenpiteisiin (mm. riskianalyysin laadintaan) toimittaa suunnitelmiensa ja tuotteidensa osalta vastaavalle rakennesuunnittelijalle tarvittavat lähtötiedot, esim. liitos- ja kuormitustiedot perustusten suunnittelua varten. toimittaa laatimansa tuoteosien rakennesuunnitelmat (piirustukset, laskelmat) hyvissä ajoin vastaavalle rakennesuunnittelijalle ja sovitussa laajuudessa arkkitehdille tarkastettavaksi ennen osien valmistusta.

8 A.6 Ulkopuolinen rakennesuunnitelmien tarkastaja Tarkastaa vaiheittain rakennesuunnitelmat sekä riskianalyysin sovitun suunnitelman mukaisesti ja Laatii tarvittavat tarkastusasiakirjat rakennuttajan ja rakennesuunnittelijan käyttöön A.7 Valvojat ja tarkastajat Työmaavalvojan tehtävänä on toimia työmaalla rakennuttajan edustajana ja valvoa, että hanke etenee suunnitelmien ja sopimusten mukaisesti. Kriittisten kohtien tarkastuksessa on syytä käyttää ulkopuolista tarkastajaa, joka usein on suunnitelmat laatinut rakennesuunnittelija.

9 A.8 Rakennusvalvontaviranomaiset Rakennusvalvontaviranomaisen tulee valvoa rakennuslakien ja - määräysten noudattamisesta rakennuskohteessa. Hän ottaa kantaa erityismenettelyn tarpeeseen RakMKA1:n mukaisesti ja määrittelee erityismenettelyn toimenpiteet. Hän suorittaa määräysten ja kunnan ohjeiden mukaisia työmaakatselmuksia. Valvoo, että suunnitelmia laaditaan riittävästi ja suunnittelijat ovat kohteen vaativuuteen nähden päteviä. RakMK A1:n mukaan voi viranomainen vaatia selvityksiä käytetyistä laadunvarmistustoimenpiteistä, mikäli hän epäilee, että määräysten mukaista laatutasoa ei olla saavuttamassa. Selvityksen perusteella hän voi vaatia korjaavia toimenpiteitä.

10 B. Normaalimenettely Normaalimenettelynä voidaan pitää seuraavia toimenpiteitä: - laaditaan alustava riskiarvio - pätevyydet ja hanke-/tehtäväkohtaiset kelpoisuudet ovat kunnossa - vastaava rakennesuunnittelija on nimetty ja hän varmistaa eri osapuolten laatimien rakennesuunnitelmien yhteensopivuuden - rakennesuunnitelmat ovat tehtävään luonteeseen nähden riittävän kattavat - rakennesuunnittelijoilla on oma sisäinen laadunvarmistus- ja asiakirjojen tarkastusmenettely - hankkeen alussa on mm. rakennusvalvonnan kanssa sovittu suunnitelmien tarkastusmenettelystä - urakoitsijoilla ja tuotevalmistajilla on omat sisäiset laadunvarmistusmenettelyt - rakenteiden tärkeimmät kohdat on tunnistettu ja rakennesuunnittelija osallistuu niihin liittyvien työvaiheiden tarkastuksiin (esim. tärkeät raudoitukset ja liitokset) - viranomaistarkastukset ja RakMK A1:ssä mainitut muut normaalit laadunvarmistustoimenpiteet suoritetaan asianmukaisesti.

11 C. Erityismenettely ja sen käynnistyminen RakMK A1 / 3.2 Erityismenettely: Rakennushankkeessa on noudatettava erityismenettelyä, jos rakennuksen suunnittelussa, rakentamisessa tai käytössä tapahtuvasta virheestä voi seurata suuronnettomuuden vaara (määräys). Henkilö-, ympäristö-, omaisuusvahingot: määrän tai laadun perusteella erityisen vakavia (ohje) Rakennusvalvontaviranomainen päättää rakennusluvassa, aloituskokouksessa tai rakennustyön aikana tarvittavasta erityismenettelystä ja sen laajuudesta hankkeessa tai osassa sitä (määräys).

12 Erityismenettelyä edellyttäviä hankkeita (erittäin vaativia hankkeita) ovat esim. rakennesuunnittelu tai rakennustyö kuuluu vaativuusluokkaan AA (RakMK A2) tai rakenneluokkaan 1 sisältävät vaikeita, riskeille altistavia olosuhteita tai työmenetelmiä vaikeat rakentamisolosuhteet työn toteutuksessa käytetään erityismenetelmiä erityisosaamista vaativa työkokonaisuus muu vaikea taikka rakennusvirheiden kannalta riskillinen työvaihe vaativat korjaus- ja muutostyöt Erityisosaamista vaativia tehtäviä ovat esim. vaativat perustustyöt vaikeissa olosuhteissa tai helposti vaurioituvassa ympäristössä kantavien rakenteiden vaativat asennus- ja liittorakennetyöt jännitettyjen betonirakenteiden valmistus rakennuspaikalla.

13 RIL : Riskin rajoittaminen erityismenettelyllä Vahingon seuraamukset Vahingon seuraamukset RISKI Erityismenettely RISKI Todennäköisyys Todennäköisyys Korrelaatio: tapahtuman todennäköisyys <-> hankkeen vaativuus

14 Erityismenettelyn piiriin kuuluvat hankkeet Suuronnettomuus- tai muu erityisen vakava vahinkovaara: henkilövahinko ympäristövahinko taloudellinen vahinko Erityinen vaativuus tai poikkeavuus koskien teknisiä ratkaisuja hankkeen toteutusta huoltoa ja ylläpitoa Erityismenettely

15 Rakenteellisen turvallisuuden varmistaminen Rakenteellisen turvallisuuden alustava riskiarvio 1. Normaali hanke Vaativa tai erityisen vaativa hanke Riskianalyysi 2. Normaalit toimenpiteet 3. Erityismenettelyn toteutustoimenpiteet Rakennesuunnitteluresurssien varmistaminen Tehostettu tiedonkulku Tehostettu käytönaikainen seuranta ja huolto Rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastus Rakenteiden työmaatoteutuksen ulkopuolinen tarkastus Valmisosien valmistuksen laadunvarmistus Kantavan rakenteen kelpoisuuden selvittäminen Pätevyydet Rakennusvalvontaviranomaisten määräämät muut toimenpiteet = toimenpide, joka kuuluu myös A1:n erityismenettelyn piiriin

16 Erityismenettelyn vaiheet ja osapuolten tehtävät laajassa toteuttamisessa Osapuoli Luonnossuunn Toteutussuunnittelu. = erityismenettelyn tarveselvitys = erityismenettelyn toimenpide (emt) = normaali toimenpide Rakentaminen Käyttö Rakennushankkeeseen ryhtyvä Osallistu riskiarvion laadintaan Huolehdi rak.suun. resursseista Huolehdi edellytyksistä ja resursseista, valvo ja seuraa Huolehdi emt-toimenpiteet toteutuksesta Vastaava rakennesuunnittelija Laadi alustava riskiarvio ymv. ja esittele RV:lle. Koord. riskianalyysin laadintaa, esittele RV:lle, ylläpidä ja päivitä Laadi rakennesuunnitelmat Koordinoi emt:n suorittamista ja tee johtopäätökset, tiedot RV:lle Kerää ja kirjaa käytön.aik. riskit huoltokirjaan (Suorita tarkastukset) Rakennusvalvontaviranomainen Päätä erityismenettelyn toimenpiteistä Varmistu suunnittelijoiden pätevyydestä Totea vast. rak.suunn. resurssit Totea vaadittujen emt:n suorittamista Seuraa, ohjaa ja valvo suunnittelua ja toteutusta Ulkopuolinen rak.suunn. tarkastaja Tarkista ja hyväksy riskianalyysi ja rakennesuunnitelmat Pääsuunnittelija Osallistu riskiarvion laadintaan Osallistu riskianalyysin laadintaan Osallistu tarvittaviin tarkastuksiin Ulkopuoliset toteutuksen tarkastajat (=rak.suunn.) Tarkista ja hyväksy toteutuksen riskianalyysi Tarkista työmaatoteutusta ja valmistusta Käyttäjä (erikoistapauksissa) (Osallistu riskiarvion laadintaan) (Osallistu riskianalyysin laadintaan) Osallistu käytön aik. katselmuksiin Vastaava työnjohtaja Osallistu riskianalyysin laadintaan Osallistu emt-tarkastuksiin Rakenna, varmista laatu, jne- Kirjaa tiedot huoltokirjaan Tuoteosavalmistaja/ suunnittelija/asentaja Osallistu riskianalyysin laadintaan Laadi oma riskianalyysi, toimita vast. rak.suunn. Suunn./valmista/ asenna/ varmista laatu

17 Erityismenettelytarpeen selvittäminen Luonnossuunnitelmat (arkk.-, rakenne-, lvi-suunn, pohjatutkimus) Yhteydenpito: rakennushankkeeseen ryhtyvä/ suunnittelijat/ rakennusvalvontaviranomainen Alustava riskiarvio (mahdollisesti myös alustava riskianalyysi) Lupahakemus Päätös/ennakkolausunto koskien erityismenettelyä Lupapäätös - sisältää päätöksen erityismenettelystä

18 Vaihe 1. Alustava riskiarvio laaditaan rakennuksille, jotka ovat AA-luokassa (RakMK A2) tai rakennuksille, joissa on normaalia vaativammat rakenteet tai olosuhteet. on rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuulla (RakMk A1) vastaava rakennesuunnittelija laatii (suositus) toimitetaan rakennusvalvontaan jo luonnossuunnitteluvaiheessa määrittää kohteen riskitasoluokan (1,2,3) sekä jatkotoimenpiteet Luokitusperiaate: 3 = Suuri, 2 = Keskisuuri, 1 = Vähäinen

19 Riskitasoluokka (1-3) Seuraamusluokka (1-3) S1: Henkilövahingot (1-3) 3: Suurten yleisötilojen ymv. henkilömäärät 2: Toimistot, asunnot, ymv. 1: Ei yleensä henkilöitä S2: Ympäristövahingot (1-3) S3: Taloudelliset vahingot (1-3) Vaativuusluokka (1-3) V1, V2: Vaativa rakenne suunnittelun ja toteutuksen kannalta (1-3) V3: Teknisesti vaativa käytön, huollon tai olosuhteiden kannalta (1-3) V4: Vaativa hankkeen tiedonhallinnan ja organisaation kannalta (1-3)

20 Seuraamusluokka S1. Henkilövahingot 3: suurten yleisö- ja liike- ym. tilojen sekä poikkeuksellisen suurten toimisto- ja asuinrakennusten henkilömäärät 2: tavallisten toimisto-, asuinrakennusten ja pienten liike- ym. tilojen henkilömäärät 1: henkilömäärä yleensä pieni tai henkilöstöä vain tilapäisesti S2. Ympäristövahingolla tarkoitetaan esim. rakenteen sortumisesta ympäristölle aiheutuvaa haitta. Vahinko on välillisesti myös ihmiselle haitta tai vahinko. 3: vahingon suuruus suuri, esim. laaja pohjaveden tai läheisen vesistön pilaantuminen 2: vahingon suuruus keskisuuri, esim. paikallinen maaperän tai vesistön pilaantuminen 1: vahingon suuruus vähäinen, esim. vähäinen maaperän tai vesistön saastuminen, jolla ei vaikutusta eliöihin tai lajistoihin. S3. Taloudelliset vahingot 3: vahingon suuruus suuri 2: vahingon suuruus keskisuuri 1: vahingon suuruus vähäinen

21 V1. Suunnittelun ja/tai toteutuksen kannalta vaativia rakenteita - rakenteet, joissa on suuri jänneväli, esim. kupolikatto, jänneväli yli 20 m kaarikatto, jänneväli yli 20 m muu esivalmistettu rakenne, jänneväli yli 25 m (betoni, puu) tai 36 m (teräs) - muu paikalla valmistettu rakenne, jänneväli yli 15 m - kerrosmäärä yli 8 (teräs- tai betonirakenne) tai 3-4 (puurakenne) - tavanomaisesta poikkeava liittorakenne - vakavuussuunnittelun osalta erityisen vaativa - muu vaativa erikoisrakenne, esim. - uusi rakenne tai liitos, joista ei ole käyttökokemusta - vaativat liitokset, esim. sisältää piiloon jääviä liitososia - muu riskialtis rakenne (myös ei-kantava), joka kokemusperäisesti puoltaa erityismenettelyä - vaativat pohjarakennusolosuhteet - rakennushanke on erittäin vaativa RakMK A1 kohdan ohjeen mukaan. Ohje: V1 = 3, jos yksi em. tärkeimmistä kriteereistä toteutuu.

22 V2. Suunnittelun kannalta normaalista poikkeavia staattisia tai dynaamisia kuormitustilanteita - suuret epäsymmetriset kuormat - suuret pistekuormat - suuret dynaamiset kuormat - suuret kuormitusvaihtelut, törmäyskuormat tai onnettomuuskuormat - vaativat lumi- ja tuulikuormat esim. rakennuksen muodon takia. Ohje: V2 = 2 tai 3, jos yksi em. tärkeimmistä kriteereistä toteutuu.

23 V3. Teknisesti vaativa käytön, huollon tai olosuhteiden kannalta Rakenne voi olla vaativa käytön ja huollon kannalta kun - rakenne suunnitellaan tai toteutetaan siten, että se vaatii poikkeuksellisia tai säännöllisiä huoltotoimenpiteitä, joiden laiminlyönti voi aiheuttaa vahingon - vaihtelevat tai poikkeavat kuormitusolosuhteet (ks. ed. kohta) - tilassa on suuria palokuormia - tilan olosuhteet ovat vaativia, esim. suuri kosteus, lämpö, kemialliset aineet tai muita rakenteen kantokykyyn tai toimivuuteen vaikuttavia rasitustekijöitä Ohje: V3 = 2 tai 3, jos yksi em. tärkeimmistä kriteereistä toteutuu.

24 V4. Vaativa hankkeen tiedonhallinnan ja organisaation kannalta Hanke voi myös olla poikkeava tai vaativa, jos - hankkeen rakennesuunnittelutehtävät ja toteutus on pilkottu monelle osapuolelle - hankkeen ohjelmointiin katsotaan liittyvän riskitekijöitä (normaalista poikkeava aikataulu, tiedonhallintamuodot). - epäillään, että rakentamisen säännösten ja määräysten edellyttämä taso rakenneturvallisuuden kannalta ei saavuteta ilman erityistoimenpiteitä Ohje: Vaativuudelle V4 = 2 tai 3, jos yksi em. tärkeimmistä kriteereistä toteutuu.

25 Riskitasoluokan määrittely: Hankkeen vaativuus (vaativuusluokka): Vahingon seuraamus (seuraamusluokka): Suuri (3) Keskisuuri (2) Vähäinen(1) Suuri (3) Keskisuuri (2) Vähäinen (1) = erityismenettely = erityismenettelyä valikoidusti

26 Riskitasoluokan määrittely: Riskitasoluokka R = 3: Hanke kuuluu erityismenettelyn piiriin. Riskianalyysin ja muiden selvitysten perusteella valitaan ne erityismenettelyn toimenpiteet, joiden avulla voidaan todetut riskit tehokkaasti estää toteutumasta. Toimenpiteet tulle kohdistaa niihin rakenteisiin ja seikkoihin, joissa todetaan olevan erityistä kriittisyyttä, vaativuutta ja/tai poikkeavuutta. Riskitasoluokka R = 2: Hanke kuuluu erityismenettelyn piiriin erikoistapauksissa. Valitut erityistoimenpiteet, jotka ovat rajatut ja tarkkaan kohdistetut, voidaan joko suorittaa viranomaispäätöksellä erityismenettelynä (erikoistapaus) tai hankeorganisaation omilla laadunvarmistustoimenpiteillä. Riskitasoluokka R = 1: Erityismenettelyä ei tarvita.

27 Riskitasoluokkiin R = 3 tai 2 kuuluvia kohteita: urheiluhallit, konsertti- ja kokousrakennukset, kauppahallit, muut vastaavat yleisötilat korkeat rakennukset urheilu- ym. katsomot uimahallit, kylpylät suuret teollisuuskiinteistöt suuret maatalousrakennukset vaativat rakenteet yleensä

28 Erityismenettelyn toimenpiteet ja niiden ajoitus Tehtävä Luonnossuunn Toteutussuunnittelu. Rakentaminen Käyttö Alustava riskiarvio Riskianalyysi Rakennesuunnittelun resurssien varmistaminen = workshop Rakennustuotteen kelpoisuuden varmistaminen Toimijoiden pätevyyden varmistaminen Rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastus Rakenteiden työmaatoteutuksen ulkopuolinen tarkastus Valmisosien valmistuksen laadunvarmistus Tehostettu käytönaikainen seuranta ja huolto

29 Rakenteellisen turvallisuuden alustava riskiarvio Pvm: Yleistiedot Kohteen nimi Rakennuttaja Omistaja/käyttäjä Pääsuunnittelija Vastaava rakennesuunnittelija Rakennuksen käyttötarkoitus Kohteen tilavuus ja pinta ala br-m3 br-m2 Rakennuksen runkojärjestelmä (materiaalit, rakenteet) Vahinkojen seuraamukset Mahdolliset vahingot ja niiden kuvaus: - henkilövahingot Seuraamusluokka S1 (1-3): - ympäristövahingot Seuraamusluokka S2 (1-3): - taloudelliset vahingot Seuraamusluokka S3 (1-3): Seuraamusluokka S (1-3):

30 Hankkeen vaativuus V1. Suunnittelun ja/tai toteutuksen kannalta vaativia rakenteita ovat: ON EI Tarkennus: - rakenteet, joissa on suuri jänneväli, esim. - kupoli- tai kaarikatto, jänneväli yli 20 m - esivalmistettu rakenne, jänneväli yli 25 m (betoni, puu) tai 36 m(teräs) - muu paikalla valmistettu rakenne, jänneväli yli 15 m - korkea rakennus: yli 8 krs. (betoni- tai teräsrak.) tai 3-4 krs. (puurakennus) - tavanomaisesta poikkeava liittorakenne - vakavuussuunnittelun osalta erityisen vaativa - muu vaativa erikoisrakenne, esim. - uusi rakenne tai liitos, joista ei ole käyttökokemusta - vaativa liitos, esim. sisältää piiloon jääviä liitososia - muu riskialtis rakenne (myös ei-kantava) - vaativat pohjarakennusolosuhteet - rakennushanke on erittäin vaativa Rak Mk A1 kohdan ohjeen mukaan Vaativuus V1 (1-3): V2. Vaativia kuormitustilanteita ON EI Tarkennus: - suuret epäsymmetriset kuormat raskaat kuormat - suuret pistekuormat - suuret dynaamiset kuormat - suuret kuormitusvaihtelut ja törmäyskuormat - vaativat lumi- ja tuulikuormat, esim. rakennuksen muodon takia Vaativuus V2 (1-3): V3. Teknisesti vaativa käytön, huollon ja ulkoisten olosuhteiden kannalta Kuvaus: V4. Vaativa hankkeen tiedonhallinnan ja organisaation kannalta Kuvaus: Vaativuus V3 (1-3): Vaativuus V4 (1-3): Vaativuusluokka V (1-3): Riskitasoluokka R (1-3) Erityismenettelyn tarve (ks. ohje, taulukko 1) ja ehdotus toimenpiteiksi: Lomakkeen täyttäjä ja tehtävä:

31 Tarkempia ohjeita erityismenettelyn tarpeen selvittämiseen ja erityismenettelyn toteuttamiseen ohjeesta: RIL Rakenteellisen turvallisuuden varmistaminen. Erityismenettelyn soveltamisohje.

Erityismenettely vaativan kohteen rakenteellisen turvallisuuden varmistaja

Erityismenettely vaativan kohteen rakenteellisen turvallisuuden varmistaja Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL ry 1 (10) Tämä on tiivistelmä ohjeesta RIL 241 Rakenteellisen turvallisuuden varmistaminen. Erityismenettelyn soveltamisohje (kohdat 3 4) erityismenettelyn tarpeen

Lisätiedot

Rakennusten kantavien rakenteiden tarkastusmenettelyohje

Rakennusten kantavien rakenteiden tarkastusmenettelyohje Rakennusten kantavien rakenteiden tarkastusmenettelyohje Gunnar Åström RIL 1 Taustaa 2000 luvulla kattosortumien määrä hälyttävä Ympäristöministeri Jan Erik Enestam: nollatoleranssi Rakenteellisen turvallisuuden

Lisätiedot

RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen - ammattilaisen ja jokamiehen työkalu Hometalkoot/työmaakokous 1.1.2013

RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen - ammattilaisen ja jokamiehen työkalu Hometalkoot/työmaakokous 1.1.2013 RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen - ammattilaisen ja jokamiehen työkalu Hometalkoot/työmaakokous 1.1.2013 Gunnar Åström RIL Julkaisun lähtökohta (v. 2008) Jatkuvia kosteuteen liittyviä

Lisätiedot

RIL OHJEIDEN ESITTELY

RIL OHJEIDEN ESITTELY Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen miten hoidetaan? RIL OHJEIDEN ESITTELY Gunnar Åström RIL Kosteudenhallinta: = prosessit + tekniset ratkaisut + resurssit Hankeprosessi (tavoitemäärittely, suunnittelu,

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4

Lisätiedot

RIL Erityismenettelyn soveltaminen. rakennuksen turvallisuus, terveellisyys ja kulttuurihistorialliset arvot

RIL Erityismenettelyn soveltaminen. rakennuksen turvallisuus, terveellisyys ja kulttuurihistorialliset arvot RIL 241-2016 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Erityismenettelyn soveltaminen rakennuksen turvallisuus, terveellisyys ja kulttuurihistorialliset arvot 2 RIL 241-2016 RILin julkaisuilla on oma kotisivu,

Lisätiedot

Maaseuturakentamisen ajankohtapäivät 15.9.2014. Rakennesuunnitelmien kolmannen osapuolen tarkastus. Suunnittelijan näkökulma. Sisältö Tarkastusten taustaa Maatalousrakentamisen taustaa Kokemuksia tyypillisistä

Lisätiedot

Rakennusten rakenteellisen turvallisuuden varmistaminen

Rakennusten rakenteellisen turvallisuuden varmistaminen Rakennusten rakenteellisen turvallisuuden varmistaminen - Yleistä rakenteellisesta turvallisuudesta - Toimenpiteitä vuosien varrella - Erityismenettely - Katsastusmenettely -> tarkastusmenettely - Tuleva

Lisätiedot

KOKEMUKSIA ERITYISMENETTELYSTÄ Marjatta Uusitalo Kaupunkikuva-arkkitehti Kaupunkitilayksikön päällikkö Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto

KOKEMUKSIA ERITYISMENETTELYSTÄ Marjatta Uusitalo Kaupunkikuva-arkkitehti Kaupunkitilayksikön päällikkö Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto KOKEMUKSIA ERITYISMENETTELYSTÄ Marjatta Uusitalo Kaupunkikuva-arkkitehti Kaupunkitilayksikön päällikkö Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto Rakennusvalvonnan tietopäivä 3.3.2015 ERITYISMENETTELY

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala.

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala. TYÖNJOHTAJAT Hyväksyminen ja tehtävät Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 26.1.2017 YLEISPERIAATTEET Rakennustyön vastaavan työnjohtajan,

Lisätiedot

RIL Rakennesuunnittelun julkaisut - tilannekatsaus

RIL Rakennesuunnittelun julkaisut - tilannekatsaus RIL Rakennesuunnittelun julkaisut - tilannekatsaus Eurokoodiseminaari 2016 Gunnar Åström RIL gunnar.astrom@ril.fi 10.12.2015/GÅ 1 Eurokoodien suunnitteluohjeet RIL 201 207 (EC1 EC7) Tehtävä: Esittää eurokoodien

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus

Ympäristöministeriön asetus Luonnos 11.12.2012 Ympäristöministeriön asetus rakentamisen suunnittelutehtävän vaativuusluokan määräytymisestä nnettu Helsingissä.. päivänä..kuuta 201. Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arviointi

Laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arviointi rakenteellisen turvallisuuden arviointi MTK Loimaa, syyskokous 1.12.2015 johtava rakennustarkastaja Harri Salminen Loimaan kaupunki Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista

Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista EUROKOODI 2014 SEMINAARI Rakennusvalvonnan terveiset ajankohtaisista asioista tarkastusinsinööri Ulla Poutanen, Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto Säädöksissä muutoksia MRL:n muutos 41/2014 Sovelletaan

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelma

Rakentamismääräyskokoelma Rakentamismääräyskokoelma Osa B1 Kantavat rakenteet Määräykset ja ohjeet 2010 Huom! Esitys perustuu B1-ehdotuksen 22.11.2010 olevaan versioon. Muutokset ovat hyvin mahdollisia. B-sarjan uudistustyön periaatteet

Lisätiedot

Erityismenettely ulkoseinän rakennusfysikaalisessa suunnittelussa

Erityismenettely ulkoseinän rakennusfysikaalisessa suunnittelussa Erityismenettely ulkoseinän rakennusfysikaalisessa suunnittelussa Anssi Knuutila Opinnäytetyö, Rakennusterveysasiantuntija RTA 2015-2016 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL 132/1999) 150 d Erityismenettely

Lisätiedot

Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit

Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Teräsrakenteiden suunnittelua koskevat määräykset, ohjeet ja Eurocode-standardit Esityksen aiheet: Suomen rakentamismääräykset

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Korjaushankkeen laadun haasteet

Korjaushankkeen laadun haasteet KORJAUSHANKKEEN LAADUN HAASTEET 12.11.2013 Esko Lindblad Valvontapäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm Suomen Sisäilmakeskus Oy 1 Case ullakkorakentaminen 5 kerroksinen kerrostalo rakennettu 1920

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Rakennusteollisuus RT RakMK luotiin 1970 luvun jälkipuoliskolla Rakennusteollisuus RT ry 2 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

Ajankohtaista. Yhteisiä pelisääntöjä

Ajankohtaista. Yhteisiä pelisääntöjä Pasi Timo Tarkastuspäällikkö Vantaan kaupunki Rakennusvalvonta Ajankohtaista ja Yhteisiä pelisääntöjä Eurokoodiseminaari 8.12.2016 Kalastajatorppa pksrava.fi Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen TOPTEN

Lisätiedot

PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU

PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU SUUNNITTELUN OSAPUOLET RAKENNUTTAJA PÄÄSUUNNITTELIJA / ARKKITEHTI RAKENNESUUNNITTELIJA LVI-SUUNNITTELIJA SÄHKÖSUUNNITTELIJA Lisäksi esim. - sisustussuunnittelija

Lisätiedot

PKS rakennusvalvontojen yhtenäiset ja uudistuvat käytännöt. Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö

PKS rakennusvalvontojen yhtenäiset ja uudistuvat käytännöt. Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö PKS rakennusvalvontojen yhtenäiset ja uudistuvat käytännöt Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö 19.11.2014 Missä mennään? MRL:n muutos 41/2014 Sovelletaan 1.9.2014 alkaen kaikkiin tilanteisiin Asetukset

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TIETOPÄIVÄ 3.3.2015

RAKENNUSVALVONNAN TIETOPÄIVÄ 3.3.2015 RAKENNUSVALVONNAN TIETOPÄIVÄ 3.3.2015 KOKEMUKSIA ERITYISMENETTELYSTÄ Tarkastusinsinööri Aimo Nousiainen Kun erityismenettely tuli säädöksiin: RakMK A1 (2006) Erityismenettely 3.2.1 Määräys Rakennushankkeessa

Lisätiedot

Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia

Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia Hannu Mönkkönen tarkastusinsinööri TAVOITTEENA TURVALLINEN JA TERVEELLINEN RAKENNUS Rakennuksen kosteuslähteet

Lisätiedot

www.finlex.fi Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 20.3.2015/300 Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-4-45-9 Pinta-ala 1559.0 Eteläinen Heikelintie 4 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus

Lisätiedot

Vastaanottaja: Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi

Vastaanottaja: Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi LAUSUNTO 16.5.2014 Sivu 1 (6) Vastaanottaja: Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi Lausunto luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi koskien suunnitteluja työnjohtotehtäviä sekä ympäristöministeriön

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö

Uudistuva lainsäädäntö Uudistuva lainsäädäntö Suunnittelijoiden ja työnjohtajien kelpoisuutta ja tehtävien vaativuutta koskevat uudistuneet säännökset ja soveltamisohjeet Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2014 Aila Korpivaara

Lisätiedot

Rakennesuunnittelijat ja vastaavat työnjohtajat, kelpoisuus. Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö 4.3.2015

Rakennesuunnittelijat ja vastaavat työnjohtajat, kelpoisuus. Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö 4.3.2015 Rakennesuunnittelijat ja vastaavat työnjohtajat, kelpoisuus Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö 4.3.2015 Missä mennään? MRL:n muutos 41/2014 Sovelletaan 1.9.2014 alkaen kaikkiin tilanteisiin Asetukset

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

RIL 13.4.2015 1 LAMMISEN LAARI!! Erityismenettelyn ja ulkopuolisen tarkastuksen laajennettu käyttöala

RIL 13.4.2015 1 LAMMISEN LAARI!! Erityismenettelyn ja ulkopuolisen tarkastuksen laajennettu käyttöala RIL 13.4.2015 1 LAMMISEN LAARI!! Erityismenettelyn ja ulkopuolisen tarkastuksen laajennettu käyttöala Rakennustarkastajan vastuu rakennustuotteiden kelpoisuuden varmistamisessa Erityissuunnittelijoiden

Lisätiedot

BETONISEMINAARI. Betonirakenteiden suunnittelu DI Matti Kinnunen / WSP Finland

BETONISEMINAARI. Betonirakenteiden suunnittelu DI Matti Kinnunen / WSP Finland BETONISEMINAARI Betonirakenteiden suunnittelu DI Matti Kinnunen / WSP Finland Betonirakenteiden suunnittelu 1 Miten laatutavoitteet asetetaan 2 3 4 Miten betonirakenteita suunnitellaan Miten laatutavoitteiden

Lisätiedot

FISEn uudet suunnittelija- ja työnjohtajapätevyydet. Eurokoodiseminaari 2015 Marita Mäkinen

FISEn uudet suunnittelija- ja työnjohtajapätevyydet. Eurokoodiseminaari 2015 Marita Mäkinen FISEn uudet suunnittelija- ja työnjohtajapätevyydet Eurokoodiseminaari 2015 Marita Mäkinen RAKENTAMISTA KOSKEVAN SÄÄNTELYN UUDISTAMINEN Normien perkaaminen Yleisesti sääntely vähenee Tavoitteena sääntelyn

Lisätiedot

Työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta. Risto Levanto

Työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta. Risto Levanto Työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta Risto Levanto 7.10.2015 Missä mennään? MRL:n muutos 41/2014 Sovelletaan 1.9.2014 alkaen kaikkiin tilanteisiin Asetusmuutos 1.6.2015

Lisätiedot

Kestäväksi rakennettu Suomi

Kestäväksi rakennettu Suomi KANSILEHTI Rakennusvalvonnan valvontaprosessi RAKENNUSHANKKEEN KOSTEUDENHALLINTA Rakennusvalvontaviranomaisentehtävänä on omalta osaltaan varmistua siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä on riittävät

Lisätiedot

RILin uuden tarkastusmenettelyohjeen esittely RIL 269-2015 Rakennusten rakenteellisen turvallisuuden tarkastusohje

RILin uuden tarkastusmenettelyohjeen esittely RIL 269-2015 Rakennusten rakenteellisen turvallisuuden tarkastusohje RILin uuden tarkastusmenettelyohjeen esittely RIL 269-2015 Rakennusten rakenteellisen turvallisuuden tarkastusohje Gunnar Åström RIL 1 Taustaa ja tilanne Rakennusten säännöllinen ja systemaattinen tarkastus

Lisätiedot

Rakennusten rakenteellinen turvallisuus ja kehittyvä lainsäädäntö

Rakennusten rakenteellinen turvallisuus ja kehittyvä lainsäädäntö Rakennusten rakenteellinen turvallisuus ja kehittyvä lainsäädäntö RIL Rakennusten sortumat miten estetään 30.10.2013 Yli insinööri Jukka Bergman Maankäyttö ja rakennuslaki, muutos 1.1.2013 Rakennus on

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

Pientalotyömaan vastuuhenkilöt. Tapani Hoppu

Pientalotyömaan vastuuhenkilöt. Tapani Hoppu Pientalotyömaan vastuuhenkilöt Tapani Hoppu Pientalotyömaan ammattilaiset SUUNNITTELUVAIHE Pääsuunnittelija Rakennussuunnittelija Rakennesuunnittelija Pohjarakennesuunnittelija Talotekninen suunnittelijat

Lisätiedot

MRL 153 :n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto

MRL 153 :n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto RAKENNUSVALVONTA Rakennuspaikan osoite MRL 153 :n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto Kiinteistötunnus Rakennuslupatunnus loppukatselmus

Lisätiedot

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013 Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman voimaan 1.7.2013, kaupan esteiden poisto jäsenmaiden välillä pakollinen CE-merkintä koskee niitä rakennustuotteita, joille

Lisätiedot

METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 1 EUROKOODI 2013 SEMINAARI

METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 1 EUROKOODI 2013 SEMINAARI METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 1 EUROKOODI 2013 SEMINAARI METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 2 YLEISTÄ EU:n tasolla eräs perusvaatimuksia on kilpailun esteiden poistaminen sekä tavaroiden

Lisätiedot

RIL 269-2015. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Rakennusten rakenteellisen turvallisuuden tarkastusohje

RIL 269-2015. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Rakennusten rakenteellisen turvallisuuden tarkastusohje RIL 269-2015 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Rakennusten rakenteellisen turvallisuuden tarkastusohje 2 RIL 269-2015 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa

Lisätiedot

Mitä vihervalvojan pitää tietää CE-merkinnästä ja rakennustuotteiden kelpoisuudesta? Vihervalvojapäivä 20.11.2015 Tuuli Kunnas

Mitä vihervalvojan pitää tietää CE-merkinnästä ja rakennustuotteiden kelpoisuudesta? Vihervalvojapäivä 20.11.2015 Tuuli Kunnas Mitä vihervalvojan pitää tietää CE-merkinnästä ja rakennustuotteiden kelpoisuudesta? Vihervalvojapäivä 20.11.2015 Tuuli Kunnas Sisältö Rakennustuotteiden kelpoisuus Rakennustuotteiden CE-merkintä Tietolähde:

Lisätiedot

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin lausunto luonnoksesta asetuksiksi kantavista rakenteista ja pohjarakenteista

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin lausunto luonnoksesta asetuksiksi kantavista rakenteista ja pohjarakenteista 27.5.2013 Vastaanottaja: Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi jukka.bergman@ym.fi Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin lausunto luonnoksesta asetuksiksi kantavista rakenteista ja pohjarakenteista

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Rakennus- ja ympäristölautakunta Esityslista Liite Bilaga 9. Lupatunnus 15-0205-A 22.09.2015 Sivu 1

KIRKKONUMMEN KUNTA Rakennus- ja ympäristölautakunta Esityslista Liite Bilaga 9. Lupatunnus 15-0205-A 22.09.2015 Sivu 1 Lupatunnus 15-0205-A 22.09.2015 Sivu 1 Asia Rakennuslupa Hakemus on saapunut 18.6.2015. Sitä on täydennetty 23.7., 19.8. ja 28.8. ja 11.9.2015 Rakennuspaikka KOLSARI, 257-447-0004-0005 Pakrintie 4, 02480

Lisätiedot

Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA

Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA Rakennustarkastusyhdistyksen ohje: Kosteusvauriokorjausten lupamenettely Mervi Abell Rakennustarkastusyhdistys RTY ry. projektiryhmä

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-1-300-3 Pinta-ala 1254.0 Fasaaninpolku 8 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Lisärakennusoikeus

Lisätiedot

RAKENTAJAILTA. Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen. 13.1.2010 Rakentajailta 1

RAKENTAJAILTA. Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen. 13.1.2010 Rakentajailta 1 RAKENTAJAILTA Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen 13.1.2010 Rakentajailta 1 OMA KOTI UNELMAAKO Akan otossa ja auton ostossa ei terveellä järjellä ole mitään tekemistä Näin ei pidä edetä

Lisätiedot

EUROKOODI 2012 SEMINAARI. Betonirakenteet eurokoodit ja toteutusstandardi SFS-EN 13670

EUROKOODI 2012 SEMINAARI. Betonirakenteet eurokoodit ja toteutusstandardi SFS-EN 13670 EUROKOODI 2012 SEMINAARI Betonirakenteet eurokoodit ja toteutusstandardi SFS-EN 13670 Koulutus ja käyttöönotto Eurokoodikoulutukset järjestettiin pääosin 2007 Oppilaitoksissa opetus pääosin eurokoodipohjaista

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 YLEISTÄ Nämä asiakirjat piirustuksineen ja liitteineen sisältävät rakennusluvan. Rakennettaessa on noudatettava hyväksyttyjä piirustuksia.

Lisätiedot

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit - Mitä betoninormeihin (rakentamiskokoelmaan) jää jäljelle - Mitä suunnittelijan tulee tietää tuotestandardeista

Lisätiedot

VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS

VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS HELSINGIN KAUPUNKI LUPAPROSESSIKUVAUS 1 (6) VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS HELSINGIN KAUPUNKI LUPAPROSESSIKUVAUS 2 (6) 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53

Lisätiedot

Lakiehdotus laajarunkoisten hallien rakenteellisesta turvallisuudesta

Lakiehdotus laajarunkoisten hallien rakenteellisesta turvallisuudesta Lakiehdotus laajarunkoisten hallien rakenteellisesta turvallisuudesta Toimintaryhmä 17.12.2014 Rakennusneuvos Ympäristöministeriö Vastuu rakennusten rakenteellisesta turvallisuudesta on omistajalla MRL

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖMAAN VASTAAVA TYÖNJOHTAJA

RAKENNUSTYÖMAAN VASTAAVA TYÖNJOHTAJA RAKENNUSTYÖMAAN VASTAAVA TYÖNJOHTAJA 1. JAKSO 5.-7.4.2016 Tiistai 5.4.2016 8.00 Ilmoittautuminen ja kahvi PÄTEVYYDET JA VASTUUT 8.30 Vastaavan työnjohtajan pätevyysvaatimukset, vastuut ja velvoitteet järjestöpäällikkö

Lisätiedot

Toteutusstandardien käyttöönotto - Puurakenteet. EUROKOODI 2011 SEMINAARI Ari Kevarinmäki VTT Expert Services Oy

Toteutusstandardien käyttöönotto - Puurakenteet. EUROKOODI 2011 SEMINAARI Ari Kevarinmäki VTT Expert Services Oy Toteutusstandardien käyttöönotto - Puurakenteet EUROKOODI 2011 SEMINAARI Ari Kevarinmäki VTT Expert Services Oy 9.12.2011 2 prsfs 5978:2010 Puurakenteiden toteuttaminen Rakennuksien kantavia rakenneosia

Lisätiedot

Korkearakentaminen rakennusvalvonnan silmin 25.2.2016

Korkearakentaminen rakennusvalvonnan silmin 25.2.2016 Korkearakentaminen rakennusvalvonnan silmin 25.2.2016 1 Jyrki Ottman rakennustarkastusinsinööri Sisällöstä: Yleistä Lakikirjan availua (Maankäyttö- ja rakennuslaki, -asetus, RakMK, YM:n ohjeet) Korkean

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSLUPAAN 14-0016-R/ AS OY METSOHOVIN KATETUT TERASSIT/VASTINE VALITUKSEEN 244/00.02.02/2014 VOLTK 17 Juhani Riuttanen

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen Nimitys 1 (5) Eteläisen hankinta-alueen kunnossapidon laadunvalvontaurakka 2017-2020 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen ELY-keskus on rakennuttajan ominaisuudessa nimennyt

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakennuslupapäätös Rakennuslupapäätöksen tekee rakennustarkastaja. Rakennuslupapäätös annetaan ns. julkipanon jälkeen ( 14 vrk oikaisuvaatimusaika

Lisätiedot

Suunnittelutehtävien vaativuusluokat ja suunnittelijoiden kelpoisuus Tapani Hoppu

Suunnittelutehtävien vaativuusluokat ja suunnittelijoiden kelpoisuus Tapani Hoppu Suunnittelutehtävien vaativuusluokat ja suunnittelijoiden kelpoisuus 14.04.2016 Tapani Hoppu MRL:n muutos 41/2014 Säädöskatsaus Sovelletaan 1.9.2014 alkaen kaikkiin tilanteisiin Asetusmuutos 1.6.2015 Pääsuunnittelijan

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa MRL 119 Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan

Lisätiedot

Ympäristövaliokunnan kuuleminen 20.1.2015. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö

Ympäristövaliokunnan kuuleminen 20.1.2015. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö HE 336/2014 vp - HE laeiksi laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista sekä maankäyttöja rakennuslain 117 i ja 166 :n muuttamisesta Ympäristövaliokunnan kuuleminen 20.1.2015

Lisätiedot

Yhteistoiminta suunnittelussa palosuunnittelun näkökulmasta. Esko Mikkola KK-Palokonsultti Oy

Yhteistoiminta suunnittelussa palosuunnittelun näkökulmasta. Esko Mikkola KK-Palokonsultti Oy Yhteistoiminta suunnittelussa palosuunnittelun näkökulmasta Esko Mikkola KK-Palokonsultti Oy Sisältö Mihin palosuunnittelulla pyritään? Yhteistyön osapuolet Eri toimijoiden rooleista Suunnittelusta käytön

Lisätiedot

Rakentamisen laadun prosessi

Rakentamisen laadun prosessi Rakentamisen laadun prosessi Työn suunnittelu Työmaan toimintasuunnitelma Työn toteutus Rakenne- tai työvaihekohtainen laaturaportti Urakkakohtainen laaturaportti Työnaikainen laadunvarmistus Poikkeamaraportti

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Puukerrostalon suunnittelu eurokoodeilla

Puukerrostalon suunnittelu eurokoodeilla Puukerrostalon suunnittelu eurokoodeilla Eurokoodiseminaari 2012 Hanasaaren Kulttuurikeskus 31.10.2012 1 kuuluu Metsä Groupiin Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, joka keskittyy viiteen

Lisätiedot

MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto

MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) Lupatunnus Osoite Postinumero Postitoimipaikka Osa 1. Ilmoitus Ilmoitus loppukatselmusta varten: Olemme yhdessä todenneet, että: Rakennustyö on valmis ja MRL153 2 momentin

Lisätiedot

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Mistä hyvät rakennushankkeet on tehty RATUKE SEMINAARI Helsinki Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Milko Tietäväinen Rakennuttamispäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät osana rakennuttajan toimia RATUKE seminaari 12.11.2009

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät osana rakennuttajan toimia RATUKE seminaari 12.11.2009 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät osana rakennuttajan toimia RATUKE seminaari 12.11.2009 Tekninen johtaja Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Sisältö Rakli lyhyesti Työturvallisuustavoitteita

Lisätiedot

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA 2 1 YLEISTÄ Tämä opas toimii ohjeena käyttö- ja huolto-ohjeen (kutsutaan myös huolto-ohjekirjaksi tai huoltokirjaksi) laadinnassa. Opas on rakenteeltaan

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

Rakenteiden suunnittelua koskevien säädösten ja ohjeiden tilanne. Jukka Bergman Yli-insinööri Rakennukset ja rakentaminen yksikkö

Rakenteiden suunnittelua koskevien säädösten ja ohjeiden tilanne. Jukka Bergman Yli-insinööri Rakennukset ja rakentaminen yksikkö Rakenteiden suunnittelua koskevien säädösten ja ohjeiden tilanne Jukka Bergman Yli-insinööri Rakennukset ja rakentaminen yksikkö Hilton Kalastajatorppa 10.12.2015 MRL I 1.1.2013-> MRL II 1.9.2014-> YMa+VNa

Lisätiedot

RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI , HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN

RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI , HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI 16.3.2016, HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN TAUSTAA JA TAVOITTEET Kosteusteknisen toimivuuden ja kosteudenhallinnan kannalta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1 6440/10.03.00/2011 33 Selityksen antaminen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle vastaavan työnjohtajan hyväksymisen peruuttamista koskevasta valituksesta, lupatunnus

Lisätiedot

Suunnittelun asiakirjat muuttuvat Eurokoodiseminaari 2012 Hanasaari. Hemmo Sumkin Ramboll Finland Oy

Suunnittelun asiakirjat muuttuvat Eurokoodiseminaari 2012 Hanasaari. Hemmo Sumkin Ramboll Finland Oy Suunnittelun asiakirjat muuttuvat Eurokoodiseminaari 2012 Hanasaari Hemmo Sumkin Ramboll Finland Oy Suunnittelun asiakirjat muuttuvat Täsmällisemmin esim.: Osa suunnittelun asiakirjoista muuttuu - Mitkä

Lisätiedot

RAKENNUKSEN SUUNNITTELIJAT JA SUUNNITELMAT

RAKENNUKSEN SUUNNITTELIJAT JA SUUNNITELMAT RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNUKSEN SUUNNITTELIJAT JA SUUNNITELMAT OHJE Tammikuu 2003 YLEISTÄ Ympäristöministeriön rakennusten suunnittelijoita ja suunnitelmia koskevat uudet määräykset ja ohjeet (Rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Timo Saarinen, ympäristöministeriö Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset 2013 olennaiset tekniset vaatimukset 2014 rakennuksen suunnittelu, rakennustyönjohto, viranomaisvalvonta P-Savon ELY-keskus 4.12.2013 Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Lisätiedot

VAARA VAANII KAIVANNOSSA

VAARA VAANII KAIVANNOSSA VAARA VAANII KAIVANNOSSA 22.5.2015 Vaara Vaanii Kaivannossa Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? TAUSTA Vuonna 2009 turvallisuuslainsäädäntö kiristyi kaivantojen osalta VNa 205/2009 Rakennustyön turvallisuudesta

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016 Raskasrakenteiset LVI-hormielementit Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 1.1. Rajaukset... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 3.1. Yleistä...

Lisätiedot

Tekninen toimi Rakennusvalvonta

Tekninen toimi Rakennusvalvonta Tekninen toimi Rakennusvalvonta ALOITUSKOKOUSPÖYTÄKIRJA AR., AK, AL, T MRL 121, MRA 74, RakMk:A1, A2, A3 Kohde Kylä/k-osa Osoite Tila/kortteli Lupatunnus Rno/tontti 1 Kokouksen järjestäytyminen ja osallistujat

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS 41/2014 RAKENNESUUNNITTELUTEHTÄVIEN VAATIVUUSLUOKAT JA SUUNNITTELIJOIDEN KELPOISUUS

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS 41/2014 RAKENNESUUNNITTELUTEHTÄVIEN VAATIVUUSLUOKAT JA SUUNNITTELIJOIDEN KELPOISUUS MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS 41/2014 RAKENNESUUNNITTELUTEHTÄVIEN VAATIVUUSLUOKAT JA SUUNNITTELIJOIDEN KELPOISUUS Teräsrakennepäivä 2015 Helsinki 25.11.2015 Jouko Lamminen Tarkastusinsinööri, DI Vantaan

Lisätiedot

Lupanumero 2015-7 Päätöspäivä 21.4.2015 41

Lupanumero 2015-7 Päätöspäivä 21.4.2015 41 / 8 Lupanumero 205-7 Päätöspäivä 2.4.205 4 HAKIJA As Oy Porvoon Stenbockinkatu 2 c/o Sisco Asunnot Oy Linnavuorentie 28 C, 00950 HELSINKI RAKENNUSPAIKKA Kiinteistötunnus Kaupunginosa 638-026-2406-000 KAUPUNGINOSA

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta

Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta 1 Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta YM4/601/2015 Ympäristöministeriö antaa rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja

Lisätiedot

Maankäyttöpalvelut RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Rakennusvalvonta 04600, Mäntsälä puh. (019) 264 5000 rakennusvalvonta@mantsala.

Maankäyttöpalvelut RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Rakennusvalvonta 04600, Mäntsälä puh. (019) 264 5000 rakennusvalvonta@mantsala. Maankäyttöpalvelut RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Rakennusvalvonta 04600, Mäntsälä puh. (019) 264 5000 rakennusvalvonta@mantsala.fi RAKENNUS- HANKKEEN TIEDOT Lupatunnukset Kiinteistötunnus Rakennuspaikan

Lisätiedot

Kuivaketju 10. Virtain kaupungin keskuskeittiö Virtain kaupunki Raimo Pirhonen

Kuivaketju 10. Virtain kaupungin keskuskeittiö Virtain kaupunki Raimo Pirhonen Kuivaketju 10 Virtain kaupungin keskuskeittiö 20.6.2017 Virtain kaupunki Raimo Pirhonen Sisällys 1. Kuivaketju10... 2 1.1. Kuivaketju10... 2 1.2. Kuivaketjun hallitseminen... 2 1.3. Rakennushankkeen erityispiirteet...

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy

URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy URAKKAOHJELMA VÄLINE SOPIMUSJOHTAMISEEN Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy TAUSTA Professori 1980 2009 Tilaajan avustamista urakkasopimusten teossa Urakkamuodon valinta Konsultin valinta Konsulttisopimusten

Lisätiedot

suunnitelmien tarkastus ja arkistointi sekä töiden valvonta 2.12.2014 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri

suunnitelmien tarkastus ja arkistointi sekä töiden valvonta 2.12.2014 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Osakasmuutosten valvonta asuntoosakeyhtiössä: toimijoiden pätevyys, suunnitelmien tarkastus ja arkistointi sekä töiden valvonta 2.12.2014 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Oikeus ja velvollisuus 1.7.2010

Lisätiedot

VALION NAVETTASEMINAARI

VALION NAVETTASEMINAARI VALION NAVETTASEMINAARI Helsinki 9.2.2012 13.2.2012 1 KARJARAKENNUS RAKENNUSHANKKEENA RAKENNUSVIRANOMAISEN KOKEMUKSIA KALEVI KOPONEN Rakennuslupainsinööri IISALMEN KAUPUNKI 13.2.2012 2 1 YLÄ-SAVO ON MAITOALUETTA

Lisätiedot

RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet

RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet 2 RIL 142-2010 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi Kirjakauppa

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot