KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS..."

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2012

2 SISÄLTÖ 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS KUNNAN HALLINTO Organisaatio Kunnan sisäisen valvonnan järjestäminen TALOUDELLINEN KEHITYS Yleinen taloudellinen kehitys Oman talousalueen kehitys Kunnan toiminnan ja talouden kehitys Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Tasetarkastelu Kuntakonsernin toiminta ja talous Konsernirakenne Konsernin toiminnan ohjaus ja valvonnan järjestäminen Konsernia koskevat olennaiset tapahtumat Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Yleisluontoiset tavoitteet Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä Toimintakertomus Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Aikuiskoulutus Tekninen lautakunta Investoinnit Tekninen toimi Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT LIITETIEDOT... 63

3 1 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Teollisia työpaikkoja oli Kesälahdella vuoden lopussa 203 kpl, määrä pysyi edellisen vuoden tasolla. Työttömien osuus työvoimasta keskimäärin oli 14,3 % vuonna 2012, missä kasvua edellisestä vuodesta 1,7 %-yksikköä. Kiteen kaupungin kanssa loppuvuodesta 2011 käynnistetyt kuntaliitosneuvottelut johtivat molempien valtuustojen myönteisiin päätöksiin huhtikuussa Kesäkuun 14. päivä 2012 valtioneuvosto vahvisti Kiteen kaupungin ja Kesälahden kunnan kuntaliitoksen. Vuotta 2012 sävytti sekä Kesälahdella että Kiteellä valmistautuminen alkavaan uuteen Kiteeseen. Kuntaliitosneuvottelujen aikaan uskottiin, että Kiteen ja Kesälahden talous alkaa parantua. Toisin kuitenkin kävi. Uuden Kiteen talous on yli 5 milj. euroa huonompi vuosilta kuin neuvottelujen aikaan oletettiin. Lupaukset sopimuksessa ovat suuremmat kuin kaupungin taloudellinen kantokyky on loppuvuoden 2013 tilanteessa. Kunta järjesti peruspalvelut asukkailleen edellisen vuoden tasoisesti. Toimintakate heikkeni 2,2 milj. euroa eli 16,7 %. Verorahoitus oli lähes edellisen vuoden tasolla kasvaen vain 0,1 %. Verorahoitus ei riittänyt tilikauden nettomenojen katteeksi. Vuosikate oli negatiivinen, - 1,1 milj. euroa. Poistojen jälkeinen tulos oli 1,5 milj. euroa. Tilikauden alijäämä oli - 1,5 milj. euroa. Kunnan velkamäärä kasvoi, lainamäärä vuoden lopussa oli 5,6 milj. euroa, euroa/asukas. Kertynyt alijäämä Kesälahden kunnalla oli vuoden lopussa 3,2 milj. euroa, euroa/asukas. Tilinpäätös valmistui yli 8 kk myöhässä. Vuosi 2012 oli itsenäisen Kesälahden kunnan viimeinen toimintavuosi. Kiteellä Eeva-Liisa Auvinen kaupunginjohtaja

4 2 2 KUNNAN HALLINTO 2.1 Organisaatio Vuoden 2009 alussa tapahtuneista muutoksista lähtien kunnan organisaatio on ollut seuraava: kunnanvaltuusto (21) kunnanhallitus (7) kuntayhtymät elinkeinotoimikunta suunnittelutoimikunta kunnanjohtaja tarkastusltk JHTT-tilintarkastaja hallinto-osasto sivistysosasto tekninen osasto hallintojohtaja - talousasiat - henkilöstöasiat maaseutusihteeri - maaseututoimi - elinkeinoasiat sivistysjohtaja - koulutoimi vapaa-aikasihteeri - vapaa-aikatoimi tekninen johtaja - tekninen toimisto - ympäristönsuojelu rakennustarkastaja - rakennustarkastus keskusvaaliltk sivistysltk tekninen ltk Kunnanvaltuuston poliittiset voimasuhteet vuonna 2012 olivat seuraavat: Suomen Keskusta 10 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 6 Kansallinen Kokoomus 3 Perussuomalaiset 2 yhteensä 21 Valtuuston puheenjohtajisto vuonna 2012 oli seuraava: Raimo Oksman, kesk Matti Kosonen, sdp Lilja Konttinen-Miinalainen, kok pj. I vpj. II vpj. Kunnanhallituksen kokoonpano vuonna 2012 oli seuraava: Ari Asikainen, pj. Jaakko Uuksulainen, vpj. Seija Makkonen Timo Rahunen Juha Repo Paula Tolvanen Mirja Uutela kesk ps kesk kok sdp sdp kesk Kunnanhallituksen esittelijänä on toiminut kunnanjohtaja Jorma Turunen.

5 3 Kesälahden kunnan palveluksessa olevan henkilöstön lukumäärä osastoittain : Toimintayksikkö Vakinaiset Sijaiset Määräaik. Työllist. Oppisop. Yhteensä Yleishallinto Ruoka- ja siivouspalv Sivistystoimi Tekninen toimi YHTEENSÄ Kunnan sisäisen valvonnan järjestäminen Yleistä Kesälahden kunnan sisäisen valvonnan ohjeet ovat tulleet voimaan Ohjeen mukaan kukin osastopäällikkö antaa omalta toimialaltaan selonteon, jonka jälkeen ne kootaan yhdeksi selonteoksi. Kesälahden kunnan säännöt ja ohjeet ovat kohtuullisesti ajan tasalla ja niiden noudattamista on valvottu normaalin esimiestyön yhteydessä, eikä niissä ole ollut erityistä huomautettavaa. Kunnan tilivelvollisia viran- ja toimenhaltijoita tilikaudella 2012 olivat kunnanjohtaja, hallintojohtaja, sivistysjohtaja, tekninen johtaja ja ruokapalvelupäällikkö. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja raportointi Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet määritellään kunnan taloussuunnitelmassa ja operatiivinen johto seuraa tavoitteiden toteutumista. Kunnanhallitukselle ja -valtuustolle raportoidaan kolmannesvuosittain tavoitteiden toteutumisesta taloussuunnitelmassa hyväksyttyjen mittareiden ja sanallisen selostuksen avulla. Yleisesti ottaen on taloussuunnitelma toteutunut kohtuullisesti lisämäärärahojen kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon menoissa on ylityksiä alkuperäiseen taloussuunnitelmaan verrattuna ollut vain erikoissairaanhoidon osalla. Myös toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti. Hallintokuntien raportointia on vaikeuttanut se, että kirjanpidon kirjaukset ovat olleet edelleen myöhässä. Kirjanpidon myöhäisyys on hankaloittanut myös Helli-liikelaitoksen raportointia kuntiin päin. Kiteen kanssa on sovittu yhteisen Tilike-tilitoimiston purkamisesta vuoden 2013 alusta. Henkilöstö ja palvelut Koko kunnan henkilöstömäärä väheni edellisestä vuodesta 9 henkilöllä, joista 5 oli vakinaisia, 1 sijainen, 2 määräaikaista ja 1 työllistetty. Sairauspoissaoloja oli vuonna 2012 yhteensä koko kunnassa 1578 kpv. Sairauspoissaolot lisääntyivät 78 kpv edellisestä vuodesta. Palkkojen ja palkkioiden yhteismäärä oli vuonna 2012 tilikaudella yhteensä ,19 euroa. Kehityskeskustelut ovat osa johtamista ja raportointia. Kehityskeskustelut on käyty henkilöstön kanssa. Henkilökohtaisen työn arvioinnit on myös suurimmalta osalta tehty. Esimiestyössä on työssäjaksamiseen ja työn kuormittavuuteen kiinnitetty kovasti huomiota. Vuonna 2011 hyväksyttiin Kaari-malli, jolla pyritään tunnistamaan jo esioireet ja tuetaan työssä jaksamista.

6 4 Päätöspöytäkirjat Viranhaltijapäätöksiä tekevät henkilöt noudattavat päätöksissään ja perusteluissa hallintosäännön määräyksiä. Kunnanjohtaja ja osastopäälliköt tarkastavat päätökset määräajoin ja ne tuodaan myös monijäsenisten toimielinten käsiteltäviksi otto-oikeuden käyttämistä varten. Vuonna 2012 kunnanhallituksen puheenjohtaja, teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja kunnanjohtaja käyttivät otto-oikeuttaan kukin yhden kerran. Päätökset ovat olleet asianmukaisia ja perusteltuja ja ne on pantu täytäntöön asianmukaisesti. Päätöksentekijöiden esteellisyydessä ei ole ollut huomautettavaa. Rahoitus-, omaisuus- ja henkilöstöriskien hallinta Kunnanhallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta sekä päättää kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta hallintosäännön mukaan. Kunnan omaisuus ja riskit on vakuutettu asianmukaisesti ja vakuutusten ajantasaisuus käydään vuosittain lävitse ja lisäksi ne tarkistetaan omaisuuden oston ja myynnin yhteydessä. Riskienhallintakartoitus on jo noin 10 vuotta vanha, sitä on tosin osittain päivitetty. Kunnan työyksiköissä noudatetaan heidän omia turvallisuusmääräyksiä sekä yleisiä turvallisuusohjeita. Kunnan menojen rahoituksen hallinta on ollut haasteellista nykyisin vallitsevassa tiukassa taloudellisessa tilanteessa. Hallintojohtajalle kuuluvat kunnan talousasiat ja hän hoitaa päivittäisen maksuvalmiuden hallinnan ja valvoo ja ohjeistaa hankintoja tekeviä. Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja yhdessä suunnittelevat kuukausittaisen kassanhallinnan, jossa huomioidaan rahan riittävyys ja tilapäislainan valtuudet. Isommat hankinnat katsotaan aina yhdessä osastopäälliköiden kanssa. Kunnanjohtaja valvoo kokonaisuutena kunnan taloudenpitoa. Pieni organisaatio on henkilöstön suhteen helposti haavoittuva erityistilanteissa. Kesälahden kunnassa on kuitenkin sijaisjärjestelyt ajan tasalla. Kunnan rahavarojen käyttö edellyttää kahden henkilön allekirjoituksen. Tietoturva ja atk-tietojärjestelmien hallinta Kesälahden kunta on ulkoistanut atk-tietojärjestelmien hallinnan suurelta osin Pohjois- Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:lle, joka omistaa ja vastaa myös laitteista ja ohjelmista. Vuoden 2011 alussa hyväksyttiin tietoturvasuunnitelma ja tietoturvapolitiikka kunnanhallituksessa. Nämä yhdessä Tietotekniikkakeskuksen omien turvallisuussuunnitelmien kanssa antavat hyvän pohjan Kesälahden kunnan tietoturvalle. 3 TALOUDELLINEN KEHITYS 3.1 Yleinen taloudellinen kehitys Kansainvälisen talouden tila heikentyi vuoden 2012 aikana. Näkymiä varjostivat maailmantalouden kasvun hidastuminen, luottamusilmapiirin pysyminen heikkona sekä euroalueen ongelmat. Suomen kokonaistuotannon kasvu hidastui selvästi vuoden 2012 aikana. Varsinkin vuoden loppupuolella yksityisen kulutuksen kasvu hidastui merkittävästi. Investointikysyntä hidastui varsinkin asuinrakentamisen hiipumisesta johtuen. Kuluttajahintojen nousu jatkui nopeana vuonna 2012 lähinnä välillisten verojen korotusten vuoksi. Toisaalta talouden vaimea kasvu, energiaraaka-aineiden hintojen aleneminen ja yksikkötyökustannusten kasvun hidastuminen vähensivät inflaatiopaineita.

7 5 Hitaana jatkuva talouskasvu heikentää työllisyyttä. Työttömyyden kasvua kuitenkin hidastaa työvoiman tarjonnan supistuminen suurten ikäluokkien saavuttaessa eläkeiän. Julkisen talouden velkaantuminen jatkui ja kuntien alijäämä syveni. Verotuksen kiristyminen on nostanut kunnissa veroastetta. Kuntien taloustilannetta ovat heikentäneet esimerkiksii yhteisöverojen voimakas pieneneminen vuonna 2012 ja valtionosuuksien leikkaukset.. Vuoden 2012 alkupuolella lyhyet markkinakorot laskivat voimakkaasti, minkä jälkeen lasku hidastui. Heinäkuun alkupuolella lasku jälleen nopeutui hidastuen vuoden loppua kohti mentäessä. Esimerkiksi 3 kk:n euribor laski vuoden aikana 1,343:sta lukemaan 0,187. Keskeiset talouden muuttujat vuosilta 2009, 2010, 2011, 2012 (ennuste) ja 2013 (ennuste) on esitetty oheisessa taulukossa (lähde Suomen Pankin Euro & Talous 5/2011 ja 5/2012). Muutos, % ed. vuodesta Kuluttajahintaindeksi 0,0 1,2 3,4 2,9 2,3 Ansiotaso 4,0 2,6 2,7 3,4 2,5 Työttömyysaste 8,2 8,4 7,8 7,8 8,4 BKT:n muutos -8,2 5,1 3,7 3,1 3,3 Viennin määrän muutos -13,3 13,2 6,8 2,7 2,9 Tuonnin määrän muutos -10,7 12,8 6,3 3,0 4,1 Tuottavuus työllistä kohti -5,5 3,7 1,7-0,1 1,0 Vaihtotase/ % BKT:sta 1,8 1,5-1,6-1,3-1,3 3 kk Euribor 1,2 0,8 1,4 0,6 0,2 3.2 Oman talousalueen kehitys Kesälahti kuuluu Keski-Karjalan talousalueeseen, jonka muut kunnat vuonna 2012 olivat Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi. Talousalueen keskus on Kitee, johon on keskittynyt merkittävä osa alueen julkisista palveluista. Viime vuosina yhteistä alueen kunnille on ollut asukasmäärän aleneminen ja korkea työttömyys. Keski-Karjalan asukasluku on ollut selvässä laskussa 1990-luvulta lähtien. Väkimäärän lasku jatkui vuonna 2012 jonkin verran edellistä vuotta nopeammin: alueen väestö väheni 307 hengellä, mikä vastaa noin 1,6 %. Väestön väheneminen oli suhteellisesti voimakkainta Tohmajärvellä n. 1,9 % ja vähäisintä Kiteellä n. 1,4 %. Vuoden lopussa Keski-Karjalan väkimäärä oli henkeä. Työllisyys heikkeni Keski-Karjalassa vuonna Vuoden lopussa alueen keskimääräinen työttömyysaste oli 16,1 %, mikä on noin 0,6 %-yksikköä heikompi kuin vuoden 2011 lopussa. Työttömyys oli alhaisin Kiteellä, jossa se oli 14,6 % työvoimasta. Korkein työttömyysaste oli Tohmajärvellä 17,8 %. Koko Pohjois-Karjalan työttömyysaste oli vuoden vaihteessa 15,5 %. Luvut on koottu ELY-keskuksen julkaisemasta aineistosta. 3.3 Kunnan toiminnan ja talouden kehitys Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Kesälahden kunnanvaltuusto päätti kuntaliitoksesta Kiteen kaupungin kanssa alkaen. Samana päivänä myös Kiteen kaupunginhallitus teki myönteisen päätöksen kuntaliitoksesta Kesälahden kunnan kanssa. Valtioneuvosto hyväksyi kuntaliitoksen

8 6 Liittymispäätöksen jälkeen perustettiin Yhdistymishallitus valmistelemaan kuntaliitosta sekä päättämään uuden yhdistetyn Kiteen kaupungin tulevista asioista. Syksyn kuntavaaleissa valittiin yhdessä Kiteelle uudet kaupunginvaltuutetut. Uusi valtuusto sekä hallitus aloittivat työnsä jo vuoden 2012 puolella, jolloin entisten valtuustojen ja hallitusten sekä yhdistymishallituksen toiminta lakkasi. Vuoden 2013 talousarvio laadittiin molempien kuntien talousasiantuntijoiden kesken yhteistyössä. Toimintakate heikkeni 2,2 milj. euroa eli 16,7 %. Verorahoitus oli lähes edellisen vuoden tasolla kasvaen vain 0,1 %. Verorahoitus ei riittänyt tilikauden nettomenojen katteeksi. Vuosikate oli negatiivinen, - 1,1 milj. euroa. Poistojen jälkeinen tulos oli 1,5 milj. euroa. Tilikauden alijäämä oli -1,5 milj. euroa. Vuoden 2013 alusta toimintansa aloitti Kesälahden kunnasta ja Kiteen kaupungista muodostettu Kiteen kaupunki Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon Kesälahden kunnan tilikauden tulos vuonna 2012 oli huomattavasti odotettua heikompi. Nykyisen Kiteen kaupungin kumulatiivinen alijäämä on näin ollen odotettuakin suurempi.

9 Tilikauden tuloksen muodostuminen Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Kesälahden kunta Tuloslaskelma TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VEROTULOT VALTIONOSUUDET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 44 2 MUUT RAHOITUSTUOTOT KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET TILIKAUDEN TULOS TILINPÄÄTÖSSIIRROT TILIK. YLI/ALIJÄÄMÄ TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 9,82 15,25 Vuosikate/Poistot, % -268,51 264,32 Vuosikate, /asukas -462,93 484,57 Asukasmäärä Vuoden 2012 tilinkauden alijäämä on ,93 euroa, joka on tarkistettuun talousarvioon verrattuna n euroa heikompi tulos. Toimintamenot kasvoivat 2,8 miljoonaa euroa, toimintatulot vähenivät noin euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakate heikkeni noin 2,2 miljoonalla eurolla. Verotulot vähenivät noin eurolla ja valtionosuudet lisääntyivät lähes eurolla edellisvuodesta. Rahoitustuotot kasvoivat hieman ja korkokulut vähenivät noin eurolla. Vuosikate oli 2,2 miljoonaa euroa edellisvuotta heikompi.

10 Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Kesälahden kunta Rahoituslaskelma TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 6 27 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 0 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANT.VAROJEN JA PO MUU -2 SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT RAHAVARAT RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % -66,71 412,29 Pääomamenojen tulorahoitus, % -38,53 89,01 Lainanhoitokate -0,75 1,13 Kassavarat , (1000 ) Kassasta maksut/vuosi, (M ) 21,6 17,3 Kassan riittävyys, pv 0,11 2,4 Uutta pitkäaikaista lainaa otettiin 1,2 miljoonaa euroa, jonka lisäksi tarvittiin lyhytaikaista lainaa maksuvalmiuden ylläpitämiseksi. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin eurolla. Maksuvalmius oli huono, ja heikkeni edelleen edellisvuodesta. Kassan riittävyys oli vuonna 2012 keskimäärin 0,1 päivää. Tavoitteena kassan riittävyydelle voidaan pitää 14 päivää.

11 Tasetarkastelu Taseen loppusumma oli noin 12,7 miljoonaa euroa. Vastattavien puolen taseessa oman pääoman määrä väheni johtuen alijäämäisestä tilinpäätöksestä. Vieraan pääoman määrä lisääntyi noin eurolla. Kunnan omavaraisuusaste heikkeni edellisen vuoden tasosta 7 prosenttiyksiköllä 38,90 %:iin. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona pidetään kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. Rahoitusvarallisuus -tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Negatiivinen erotus osoittaa määrän, joka vieraasta pääomasta jää rahoitusomaisuudella kattamatta. Kuntatalouden rahoitusvarallisuus on ollut vuonna 2011 keskimäärin /asukas. Kesälahden kunnan rahoitusvarallisuus euroa/asukas oli Suhteellinen velkaantuneisuus on 46,9 %, mikä on hieman pienempi kuin koko kuntasektorilla keskimäärin vuonna 2012 (48,3 %).

12 10 Kesälahden kunta Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet MUUT PITKÄAIKAISET MENOT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet MAA- JA VESIALUEET RAKENNUKSET KIINT.RAKENTEET JA LAITTEET KONEET JA KALUSTO ENN.MAKS.JA KESKENER.H Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset OSAKKEET JA OSUUDET MUUT SAAMISET Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 1 3 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1 3 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset PITKÄAIKAISET SAAMISET MUUT SAAMISET PITKÄAIKAISET SAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET MUUT SAAMISET SIIRTOSAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET Saamiset Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Edell tilikaus yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä OMA PÄÄOMA POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS Poistoero POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot 1 3 Muut toimeksiantojen pääomat TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL MUUT VELAT/LIIT.MAKSUT JA MUUT Pitkäaikainen Lyhytaikainen LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL OSTOVELAT MUUT VELAT/LIIT.MAKSUT JA MUUT SIIRTOVELAT Lyhytaikainen VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA

13 11 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste 38,9 45,9 Rahoitusvarallisuus, /asukas Suhteellinen velkaantuneisuus, % 46,9 44,26 Lainakanta (1000 ) Lainat, /asukas Kertynyt yli-/alijäämä, milj Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Kunnan kokonaistulot ja -menot TULOT MENOT Toiminta Toiminta Toimintatuotot Toimintakulut Verotulot Valmistus omaan käyttöön 0 Valtionosuudet Korkokulut 171 Korkotuotot 44 Muut rahoituskulut 45 Muut rahoitustuotot 140 Satunnaiset kulut 0 Satunnaiset tuotot Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät Pakollisten varausten muutos - Pysyvien vastaavien - Pakollisten varausten lis.(+),väh.(-) hyödykkeiden luovutusvoitot 66 - Pysyvien vastaavien Investoinnit hyödykkeiden luovutustappiot Rahoitusosuudet investointeihin 6 Investoinnit Pysyvien vastaavien hyödykkeiden Investointimenot luovutusvoitot 987 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset 58 Antolainasaamisten vähennykset 14 Pitkäaikaiten lainojen vähennys Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen vähennys 131 Lyhytaikaisten lainojen lisäys Oman pääoman vähennykset Oman pääoman lisäykset Kokonaistulot yhteensä Kokonaismenot yhteensä

14 Kuntakonsernin toiminta ja talous Konsernirakenne Kesälahti-konserniin kuuluu yksi kiinteistöosakeyhtiö, viisi kuntayhtymää ja yksi osakkuusyhteisö. Kaikki yksiköt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen. Kuviossa kunnan omistusosuus on merkitty kunkin yhteisön jälkeen. KUNTA TYTÄRYHTEISÖT KUNTAYHTYMÄT Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sos.palvelujen ky. 1,71 % Itä-Savon koulutus ky 3,52 % KOY Kesälahden Itä-Suomen Päihdehuollon ky 0,30 % Vuokratalot 100 % P-K:n koulutuskuntayhtymä 0,20 % Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1,58 % OSAKKUUSYHTEISÖ KOy Juhanantupa 26,30 % Konserniin kuuluva kiinteistöosakeyhtiö muodostaa valtaosan paikkakunnan vuokrahuoneistotarjonnasta. Vuokrataloyhtiöiden hallinto fuusioitiin vuoden 2003 alusta yhdeksi yhtiöksi Kuntayhtymät järjestävät perussopimustensa mukaisia palveluja jäsenkuntien asukkaille. Merkittävimmät tehtäväalueet ovat terveyden- ja sairaanhoito sekä keskiasteen ammatillinen koulutus Konsernin toiminnan ohjaus ja valvonnan järjestäminen Kunnan konserniohjeen kunnanhallitus on hyväksynyt Konserniohjeessa on määritelty konsernijohto, konsernitaseen laatimisesta, tilinpäätöstietojen antamisesta ja aikatauluista sekä käyttöomaisuuden arvostamisperiaatteista ja tilintarkastajasta. Ohjeen mukaan konsernijohdosta vastaa kunnanhallitus. Hallitus valitsee toimikaudekseen yhteisöjen yhtiökokousedustajan ja on tarvittaessa antanut edustajilleen erillispäätöksillään ohjeistuksia ja evästyksiä toiminnan toteutukseen Konsernia koskevat olennaiset tapahtumat Kesälahden kunnan konserniin kuuluu yksi kiinteistöosakeyhtiö, viisi kuntayhtymää, ja yksi osakkuusyhteisö. Yksi tytäryhteisö väheni tilikaudella, kun Kesälahden kunnan aikaisemmin kokonaan omistaneen tytäryhteisön KOY Kesälahden Virastotalon purkaminen saatettiin päätökseen kunnanvaltuuston hyväksyessä kiinteistöosakeyhtiön luovutuskirjan. Valtuuston on päätettävä kunnan omien tavoitteiden lisäksi myös kuntakonsernin tavoitteista. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2012 talousarvioon Kesälahti-konsernin tavoitteet.

15 Kesälahti-konsernille asetetaan seuraavat tavoitteet: Konserniyhteisöjen toiminnan on tuettava Kesälahden kunnan strategian toteuttamista ja tuotava kunnalle lisäarvoa toiminnallaan. 2. Konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien on toimittava taloudellisesti ja itsensä kannattavasti sekä niiden tulee Kesälahden kunnan tavoin tehostaa toimintaansa. Kunnan maksettavaksi tulevat käyttömenot eivät saa reaalisesti kasvaa. Sama koskee myös investointeja. Kiinteistöosakeyhtiö Kesälahden Vuokratalot ja Virastotalo yhteisöille asetettavat tavoitteet: 1. Asuntokannan/toimitilojen kuntotason ylläpitämiseksi laadittava yhteisöjen kaikkien asuntojen/toimitilojen osalta asiantuntijan kuntokartoituksen pohjalta suunnitelma tarvittavista peruskorjaustoimista vuoden 2011 loppuun mennessä 2. Asuntokannan/toimitilojen kuntotason ylläpitäminen toteutettava vuotuisin peruskorjaustoimin. 3. Kiinteistöosakeyhtiö Kesälahden Vuokratalot asuntokannan sopeuttaminen käytön mukaiseksi. Kiinteistöosakeyhtiö Kesälahden vuokratalot yhtiön kiinteistöjen kuntoarvion tekeminen on kilpailutettu yhdessä kunnan kanssa. Kuntokartoitusta ei ole tehty Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Konsernin tuloslaskelman mukaan kuntakonsernin toimintamenot olivat noin 21 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 8 miljoonaa euroa. Tilikauden ylijäämä on 0,5 miljoonaa euroa. Konsernitaseen loppusumma on noin 19,1 miljoonaa euroa. Konsernin lainakanta on 10,8 miljoonaa euroa, noin 4595 euroa asukasta kohti. Konsernin lainakanta väheni ja sen myötä omavaraisuusaste parani 3,37 prosenttiyksiköllä 28,55 %:iin. Konsernin omavaraisuusaste on alhaisempi kuin kunnan. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että kiinteistöyhtiöiden lainamäärä on sangen korkea. Konsernin asukasta kohti laskettu lainamäärä väheni hieman vuoden 2011 aikana noin 189 eurolla.

16 14 KONSERNITULOSLASKELMA Kesälahti Toimintatuotot , ,58 Toimintakulut , ,46 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) -893,98-239,90 Toimintakate , ,78 Verotulot , ,21 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 3 072, ,69 Muut rahoitustuotot , ,56 Korkokulut , ,70 Muut rahoituskulut , ,88 Vuosikate , ,10 Poistot ja arvonalentumiset Suunnnitelman mukaiset poistot , ,79 Tilikauden yli- ja alipariarviot 0,00 743,80 Arvonalentumiset 0,00-371,08 Satunnaiset erät , ,40 Tilikauden tulos , ,43 Tilinpäätössiirrot , ,92 Vähemmistöosuudet 48,44-70,77 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,58 Konsernituloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut % 33,85 38,04 Vuosikate/Poistot % -66,37 148,11 Vuosikate euroa/asukas -227,07 590,62 Asukasmäärä

17 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Kesälahti Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,10 Satunnaiset erät -505, ,40 Tulorahoituksen korjauserät , ,02 Toiminnan rahavirta yhteensä , ,52 Investointien rahavirta Investointimenot , ,60 Rahoitusosuudet investointimenoihin 7 382, ,05 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,92 Investointien rahavirta yhteensä , ,63 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,89 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,00 Antolainasaamisten vähennys ,70 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,03 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,92 Lainakannan muutokset yhteensä , ,11 Oman pääoman muutokset , ,24 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääom. muutokset -295, ,65 Vaihto-omaisuuden muutos , ,28 Saamisten muutos , ,80 Korottomien velkojen muutos , ,92 Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä , ,19 Rahoituksen rahavirta , ,06 Rahavarojen muutos , ,83 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,79 Rahavarat , ,96 Rahavarojen muutos , ,83 Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % -28,35 182,89 Pääomamenojen tulorahoitus, % -15,06 68,35 Lainanhoitokate -0,16 1,08 Kassan riittävyys 7,57 6,34

18 16 KONSERNITASE Kesälahti VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,69 OMA PÄÄOMA , ,36 Aineettomat hyödykkeet , ,67 Peruspääoma , ,98 Aineettomat oikeudet , ,95 Arvonkorotusrahasto , ,76 Muut pitkävaikutteiset menot 9 141, ,78 Muut omat rahastot , ,54 Ennakkomaksut 1 279,67 26,94 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,50 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,58 Aineelliset hyödykkeet , ,47 Maa- ja vesialueet , ,85 VÄHEMMISTÖOSUUDET 2 446, ,28 Rakennukset , ,59 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,02 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,98 Koneet ja kalusto , ,42 Poistoero , ,22 Muut aineelliset hyödykkeet 21,17 21,17 Vapaaehtoiset varaukset , ,76 Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat , ,42 PAKOLLISET VARAUKSET , ,98 Sijoitukset , ,55 Eläkevaraukset 4 385, ,03 Osakkuusyhteisöosuudet , ,99 Muut pakolliset varaukset , ,95 Muut osakkeet ja osuudet , ,70 Joukkovelkakirjalainasaamiset 0,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,31 Muut lainasaamiset 0,00 Muut saamiset , ,86 VIERAS PÄÄOMA , ,06 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma , ,41 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,84 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma , ,82 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma , ,35 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,44 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma , ,48 Vaihto-omaisuus , ,53 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,97 Saamiset , ,12 Pitkäaikaiset saamiset , ,31 Lyhtyaikaiset saamiset , ,81 Rahoitusarvopaperit , ,80 Rahat ja pankkisaamiset , ,99 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,97 Konsernitaseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 28,11 28,57 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 57,65 60,07 Kertynyt ylijäämä + / alijäämä (1000 ) Kertynyt ylijäämä + / alijäämä - /asukas Konsernin lainat, /asukas Konsernin lainakanta (1000 ) Konsernin lainasaamiset (1000 ) Kunnan asukasmäärä

19 2012/1 2012/2 2012/3 2012/4 2012/5 2012/6 2012/7 2012/8 2012/9 2012/ / / TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 4.1 Yleisluontoiset tavoitteet Jo kauan kunnan keskeinen yleisluontoinen tavoite on ollut asukasluvun kääntäminen nousuun. Tavoite ei ole toteutunut, vaan asukasmäärä on edelleen alentunut. Pohjois-Karjalassa väkiluku väheni vuonna 2012 yhteensä 152 asukkaalla. Joensuussa, Kontiolahdella ja Liperissä väkiluku kasvoi, muissa väheni. Suhteessa eniten väki lisääntyi Kontiolahdella (1,8 %) ja väheni Juuassa ja Ilomantsissa (2,4 %). Kesälahden kunnan väkiluvun kehitys vuonna 2012 on esitetty seuraavassa kuviossa. Voimakkainta väestön väheneminen on ollut heinä-syyskuussa. Väkiluku väheni vuoden aikana kaikkiaan 35:llä ja oli vuoden lopussa henkilöä. Kesälahden kunnan väkiluku Vuonna 2012 kuntaan syntyi 14 lasta, mikä on 6 lasta enemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin kuitenkin syntyi poikkeuksellisen vähän lapsia. Kuolleita oli jälleen enemmän kuin syntyneitä (netto -26). Muuttoliike oli myös negatiivinen, mikä kertoo paitsi opiskelijoiden kirjautumisesta opiskelupaikkakunnilleen myös siitä, että työpaikkakehitys ei ole ollut riittävän suotuisa ja työttömyysaste on pysynyt korkealla tasolla. Kunnan työllistämistoimenpiteillä työllistettiin vuoden aikana keskimäärin 24 työtöntä, minkä osuus työvoimasta on noin 2,5 %. Alla Kesälahden kunnan väestön ikärakenne vuoden 2012 lopussa:

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 VUOLIJOEN KUNTA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2005 2 3 TOIMINTAKERTOMUS 2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Yleinen taloudellinen kehitys 7 1.4. Oman

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT.

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA Sari Kaija 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. TOIMINTAKERTOMUS... 4 2.1. Toimintakertomuksen pakolliset ja suositeltavat asiat... 4 2.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 1 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1.1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 3 1.3

Lisätiedot

2.5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 95 2.5.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 95 2.6 Käyttötalousosan numero-osan yhteenveto... 103 2.7 Tuloslaskelmaosan

2.5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 95 2.5.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 95 2.6 Käyttötalousosan numero-osan yhteenveto... 103 2.7 Tuloslaskelmaosan TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA LIITETIEDOT 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 Kunnanhallitus 26.3.2012 84 Kunnanvaltuusto 18.6.2012 32 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS...5 1.1 Kunnanjohtajan katsaus...5 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...7

Lisätiedot

Tasekirja 2014 1. Tasekirja. Khall 31.3.2015 / 68 Kvalt 22.6.2015 / 23

Tasekirja 2014 1. Tasekirja. Khall 31.3.2015 / 68 Kvalt 22.6.2015 / 23 Tasekirja 2014 1 Tasekirja 2014 Khall 31.3.2015 / 68 Kvalt 22.6.2015 / 23 Tasekirja 2014 2 Sisällysluettelo Sivu ARVOT... 4 Strategiset menestystekijät valtuustokaudelle... 7 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 2 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus Toimintakertomus

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto Tilinpäätös 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen kunnan toiminnassa ja taloudessa 1 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Danske Bank www.pyhäntä.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 4 1.2.1

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Someron kaupunki Tilinpäätös 212 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet.. 4 3. Taloudellinen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 22.6.2015 11

Kunnanvaltuusto 22.6.2015 11 Kunnanvaltuusto 22.6.2015 11 1 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 5 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 5 1.1.2. Miehikkälän kuntastrategia 2017 - Vireä

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT 3 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA. Kunnanhallitus 4.4.2011 70

HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA. Kunnanhallitus 4.4.2011 70 HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA Kunnanhallitus 4.4.2011 70 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.1.3 Yleinen ja oman

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 08-8117 811 Pankit: Pyhännän Osuuspankki 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8117 823 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 3 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus 1. Toimintakertomus...6

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 4 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ

Lisätiedot