KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS..."

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2012

2 SISÄLTÖ 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS KUNNAN HALLINTO Organisaatio Kunnan sisäisen valvonnan järjestäminen TALOUDELLINEN KEHITYS Yleinen taloudellinen kehitys Oman talousalueen kehitys Kunnan toiminnan ja talouden kehitys Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Tasetarkastelu Kuntakonsernin toiminta ja talous Konsernirakenne Konsernin toiminnan ohjaus ja valvonnan järjestäminen Konsernia koskevat olennaiset tapahtumat Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Yleisluontoiset tavoitteet Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä Toimintakertomus Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Aikuiskoulutus Tekninen lautakunta Investoinnit Tekninen toimi Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT LIITETIEDOT... 63

3 1 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Teollisia työpaikkoja oli Kesälahdella vuoden lopussa 203 kpl, määrä pysyi edellisen vuoden tasolla. Työttömien osuus työvoimasta keskimäärin oli 14,3 % vuonna 2012, missä kasvua edellisestä vuodesta 1,7 %-yksikköä. Kiteen kaupungin kanssa loppuvuodesta 2011 käynnistetyt kuntaliitosneuvottelut johtivat molempien valtuustojen myönteisiin päätöksiin huhtikuussa Kesäkuun 14. päivä 2012 valtioneuvosto vahvisti Kiteen kaupungin ja Kesälahden kunnan kuntaliitoksen. Vuotta 2012 sävytti sekä Kesälahdella että Kiteellä valmistautuminen alkavaan uuteen Kiteeseen. Kuntaliitosneuvottelujen aikaan uskottiin, että Kiteen ja Kesälahden talous alkaa parantua. Toisin kuitenkin kävi. Uuden Kiteen talous on yli 5 milj. euroa huonompi vuosilta kuin neuvottelujen aikaan oletettiin. Lupaukset sopimuksessa ovat suuremmat kuin kaupungin taloudellinen kantokyky on loppuvuoden 2013 tilanteessa. Kunta järjesti peruspalvelut asukkailleen edellisen vuoden tasoisesti. Toimintakate heikkeni 2,2 milj. euroa eli 16,7 %. Verorahoitus oli lähes edellisen vuoden tasolla kasvaen vain 0,1 %. Verorahoitus ei riittänyt tilikauden nettomenojen katteeksi. Vuosikate oli negatiivinen, - 1,1 milj. euroa. Poistojen jälkeinen tulos oli 1,5 milj. euroa. Tilikauden alijäämä oli - 1,5 milj. euroa. Kunnan velkamäärä kasvoi, lainamäärä vuoden lopussa oli 5,6 milj. euroa, euroa/asukas. Kertynyt alijäämä Kesälahden kunnalla oli vuoden lopussa 3,2 milj. euroa, euroa/asukas. Tilinpäätös valmistui yli 8 kk myöhässä. Vuosi 2012 oli itsenäisen Kesälahden kunnan viimeinen toimintavuosi. Kiteellä Eeva-Liisa Auvinen kaupunginjohtaja

4 2 2 KUNNAN HALLINTO 2.1 Organisaatio Vuoden 2009 alussa tapahtuneista muutoksista lähtien kunnan organisaatio on ollut seuraava: kunnanvaltuusto (21) kunnanhallitus (7) kuntayhtymät elinkeinotoimikunta suunnittelutoimikunta kunnanjohtaja tarkastusltk JHTT-tilintarkastaja hallinto-osasto sivistysosasto tekninen osasto hallintojohtaja - talousasiat - henkilöstöasiat maaseutusihteeri - maaseututoimi - elinkeinoasiat sivistysjohtaja - koulutoimi vapaa-aikasihteeri - vapaa-aikatoimi tekninen johtaja - tekninen toimisto - ympäristönsuojelu rakennustarkastaja - rakennustarkastus keskusvaaliltk sivistysltk tekninen ltk Kunnanvaltuuston poliittiset voimasuhteet vuonna 2012 olivat seuraavat: Suomen Keskusta 10 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 6 Kansallinen Kokoomus 3 Perussuomalaiset 2 yhteensä 21 Valtuuston puheenjohtajisto vuonna 2012 oli seuraava: Raimo Oksman, kesk Matti Kosonen, sdp Lilja Konttinen-Miinalainen, kok pj. I vpj. II vpj. Kunnanhallituksen kokoonpano vuonna 2012 oli seuraava: Ari Asikainen, pj. Jaakko Uuksulainen, vpj. Seija Makkonen Timo Rahunen Juha Repo Paula Tolvanen Mirja Uutela kesk ps kesk kok sdp sdp kesk Kunnanhallituksen esittelijänä on toiminut kunnanjohtaja Jorma Turunen.

5 3 Kesälahden kunnan palveluksessa olevan henkilöstön lukumäärä osastoittain : Toimintayksikkö Vakinaiset Sijaiset Määräaik. Työllist. Oppisop. Yhteensä Yleishallinto Ruoka- ja siivouspalv Sivistystoimi Tekninen toimi YHTEENSÄ Kunnan sisäisen valvonnan järjestäminen Yleistä Kesälahden kunnan sisäisen valvonnan ohjeet ovat tulleet voimaan Ohjeen mukaan kukin osastopäällikkö antaa omalta toimialaltaan selonteon, jonka jälkeen ne kootaan yhdeksi selonteoksi. Kesälahden kunnan säännöt ja ohjeet ovat kohtuullisesti ajan tasalla ja niiden noudattamista on valvottu normaalin esimiestyön yhteydessä, eikä niissä ole ollut erityistä huomautettavaa. Kunnan tilivelvollisia viran- ja toimenhaltijoita tilikaudella 2012 olivat kunnanjohtaja, hallintojohtaja, sivistysjohtaja, tekninen johtaja ja ruokapalvelupäällikkö. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja raportointi Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet määritellään kunnan taloussuunnitelmassa ja operatiivinen johto seuraa tavoitteiden toteutumista. Kunnanhallitukselle ja -valtuustolle raportoidaan kolmannesvuosittain tavoitteiden toteutumisesta taloussuunnitelmassa hyväksyttyjen mittareiden ja sanallisen selostuksen avulla. Yleisesti ottaen on taloussuunnitelma toteutunut kohtuullisesti lisämäärärahojen kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon menoissa on ylityksiä alkuperäiseen taloussuunnitelmaan verrattuna ollut vain erikoissairaanhoidon osalla. Myös toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti. Hallintokuntien raportointia on vaikeuttanut se, että kirjanpidon kirjaukset ovat olleet edelleen myöhässä. Kirjanpidon myöhäisyys on hankaloittanut myös Helli-liikelaitoksen raportointia kuntiin päin. Kiteen kanssa on sovittu yhteisen Tilike-tilitoimiston purkamisesta vuoden 2013 alusta. Henkilöstö ja palvelut Koko kunnan henkilöstömäärä väheni edellisestä vuodesta 9 henkilöllä, joista 5 oli vakinaisia, 1 sijainen, 2 määräaikaista ja 1 työllistetty. Sairauspoissaoloja oli vuonna 2012 yhteensä koko kunnassa 1578 kpv. Sairauspoissaolot lisääntyivät 78 kpv edellisestä vuodesta. Palkkojen ja palkkioiden yhteismäärä oli vuonna 2012 tilikaudella yhteensä ,19 euroa. Kehityskeskustelut ovat osa johtamista ja raportointia. Kehityskeskustelut on käyty henkilöstön kanssa. Henkilökohtaisen työn arvioinnit on myös suurimmalta osalta tehty. Esimiestyössä on työssäjaksamiseen ja työn kuormittavuuteen kiinnitetty kovasti huomiota. Vuonna 2011 hyväksyttiin Kaari-malli, jolla pyritään tunnistamaan jo esioireet ja tuetaan työssä jaksamista.

6 4 Päätöspöytäkirjat Viranhaltijapäätöksiä tekevät henkilöt noudattavat päätöksissään ja perusteluissa hallintosäännön määräyksiä. Kunnanjohtaja ja osastopäälliköt tarkastavat päätökset määräajoin ja ne tuodaan myös monijäsenisten toimielinten käsiteltäviksi otto-oikeuden käyttämistä varten. Vuonna 2012 kunnanhallituksen puheenjohtaja, teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja kunnanjohtaja käyttivät otto-oikeuttaan kukin yhden kerran. Päätökset ovat olleet asianmukaisia ja perusteltuja ja ne on pantu täytäntöön asianmukaisesti. Päätöksentekijöiden esteellisyydessä ei ole ollut huomautettavaa. Rahoitus-, omaisuus- ja henkilöstöriskien hallinta Kunnanhallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta sekä päättää kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta hallintosäännön mukaan. Kunnan omaisuus ja riskit on vakuutettu asianmukaisesti ja vakuutusten ajantasaisuus käydään vuosittain lävitse ja lisäksi ne tarkistetaan omaisuuden oston ja myynnin yhteydessä. Riskienhallintakartoitus on jo noin 10 vuotta vanha, sitä on tosin osittain päivitetty. Kunnan työyksiköissä noudatetaan heidän omia turvallisuusmääräyksiä sekä yleisiä turvallisuusohjeita. Kunnan menojen rahoituksen hallinta on ollut haasteellista nykyisin vallitsevassa tiukassa taloudellisessa tilanteessa. Hallintojohtajalle kuuluvat kunnan talousasiat ja hän hoitaa päivittäisen maksuvalmiuden hallinnan ja valvoo ja ohjeistaa hankintoja tekeviä. Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja yhdessä suunnittelevat kuukausittaisen kassanhallinnan, jossa huomioidaan rahan riittävyys ja tilapäislainan valtuudet. Isommat hankinnat katsotaan aina yhdessä osastopäälliköiden kanssa. Kunnanjohtaja valvoo kokonaisuutena kunnan taloudenpitoa. Pieni organisaatio on henkilöstön suhteen helposti haavoittuva erityistilanteissa. Kesälahden kunnassa on kuitenkin sijaisjärjestelyt ajan tasalla. Kunnan rahavarojen käyttö edellyttää kahden henkilön allekirjoituksen. Tietoturva ja atk-tietojärjestelmien hallinta Kesälahden kunta on ulkoistanut atk-tietojärjestelmien hallinnan suurelta osin Pohjois- Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:lle, joka omistaa ja vastaa myös laitteista ja ohjelmista. Vuoden 2011 alussa hyväksyttiin tietoturvasuunnitelma ja tietoturvapolitiikka kunnanhallituksessa. Nämä yhdessä Tietotekniikkakeskuksen omien turvallisuussuunnitelmien kanssa antavat hyvän pohjan Kesälahden kunnan tietoturvalle. 3 TALOUDELLINEN KEHITYS 3.1 Yleinen taloudellinen kehitys Kansainvälisen talouden tila heikentyi vuoden 2012 aikana. Näkymiä varjostivat maailmantalouden kasvun hidastuminen, luottamusilmapiirin pysyminen heikkona sekä euroalueen ongelmat. Suomen kokonaistuotannon kasvu hidastui selvästi vuoden 2012 aikana. Varsinkin vuoden loppupuolella yksityisen kulutuksen kasvu hidastui merkittävästi. Investointikysyntä hidastui varsinkin asuinrakentamisen hiipumisesta johtuen. Kuluttajahintojen nousu jatkui nopeana vuonna 2012 lähinnä välillisten verojen korotusten vuoksi. Toisaalta talouden vaimea kasvu, energiaraaka-aineiden hintojen aleneminen ja yksikkötyökustannusten kasvun hidastuminen vähensivät inflaatiopaineita.

7 5 Hitaana jatkuva talouskasvu heikentää työllisyyttä. Työttömyyden kasvua kuitenkin hidastaa työvoiman tarjonnan supistuminen suurten ikäluokkien saavuttaessa eläkeiän. Julkisen talouden velkaantuminen jatkui ja kuntien alijäämä syveni. Verotuksen kiristyminen on nostanut kunnissa veroastetta. Kuntien taloustilannetta ovat heikentäneet esimerkiksii yhteisöverojen voimakas pieneneminen vuonna 2012 ja valtionosuuksien leikkaukset.. Vuoden 2012 alkupuolella lyhyet markkinakorot laskivat voimakkaasti, minkä jälkeen lasku hidastui. Heinäkuun alkupuolella lasku jälleen nopeutui hidastuen vuoden loppua kohti mentäessä. Esimerkiksi 3 kk:n euribor laski vuoden aikana 1,343:sta lukemaan 0,187. Keskeiset talouden muuttujat vuosilta 2009, 2010, 2011, 2012 (ennuste) ja 2013 (ennuste) on esitetty oheisessa taulukossa (lähde Suomen Pankin Euro & Talous 5/2011 ja 5/2012). Muutos, % ed. vuodesta Kuluttajahintaindeksi 0,0 1,2 3,4 2,9 2,3 Ansiotaso 4,0 2,6 2,7 3,4 2,5 Työttömyysaste 8,2 8,4 7,8 7,8 8,4 BKT:n muutos -8,2 5,1 3,7 3,1 3,3 Viennin määrän muutos -13,3 13,2 6,8 2,7 2,9 Tuonnin määrän muutos -10,7 12,8 6,3 3,0 4,1 Tuottavuus työllistä kohti -5,5 3,7 1,7-0,1 1,0 Vaihtotase/ % BKT:sta 1,8 1,5-1,6-1,3-1,3 3 kk Euribor 1,2 0,8 1,4 0,6 0,2 3.2 Oman talousalueen kehitys Kesälahti kuuluu Keski-Karjalan talousalueeseen, jonka muut kunnat vuonna 2012 olivat Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi. Talousalueen keskus on Kitee, johon on keskittynyt merkittävä osa alueen julkisista palveluista. Viime vuosina yhteistä alueen kunnille on ollut asukasmäärän aleneminen ja korkea työttömyys. Keski-Karjalan asukasluku on ollut selvässä laskussa 1990-luvulta lähtien. Väkimäärän lasku jatkui vuonna 2012 jonkin verran edellistä vuotta nopeammin: alueen väestö väheni 307 hengellä, mikä vastaa noin 1,6 %. Väestön väheneminen oli suhteellisesti voimakkainta Tohmajärvellä n. 1,9 % ja vähäisintä Kiteellä n. 1,4 %. Vuoden lopussa Keski-Karjalan väkimäärä oli henkeä. Työllisyys heikkeni Keski-Karjalassa vuonna Vuoden lopussa alueen keskimääräinen työttömyysaste oli 16,1 %, mikä on noin 0,6 %-yksikköä heikompi kuin vuoden 2011 lopussa. Työttömyys oli alhaisin Kiteellä, jossa se oli 14,6 % työvoimasta. Korkein työttömyysaste oli Tohmajärvellä 17,8 %. Koko Pohjois-Karjalan työttömyysaste oli vuoden vaihteessa 15,5 %. Luvut on koottu ELY-keskuksen julkaisemasta aineistosta. 3.3 Kunnan toiminnan ja talouden kehitys Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Kesälahden kunnanvaltuusto päätti kuntaliitoksesta Kiteen kaupungin kanssa alkaen. Samana päivänä myös Kiteen kaupunginhallitus teki myönteisen päätöksen kuntaliitoksesta Kesälahden kunnan kanssa. Valtioneuvosto hyväksyi kuntaliitoksen

8 6 Liittymispäätöksen jälkeen perustettiin Yhdistymishallitus valmistelemaan kuntaliitosta sekä päättämään uuden yhdistetyn Kiteen kaupungin tulevista asioista. Syksyn kuntavaaleissa valittiin yhdessä Kiteelle uudet kaupunginvaltuutetut. Uusi valtuusto sekä hallitus aloittivat työnsä jo vuoden 2012 puolella, jolloin entisten valtuustojen ja hallitusten sekä yhdistymishallituksen toiminta lakkasi. Vuoden 2013 talousarvio laadittiin molempien kuntien talousasiantuntijoiden kesken yhteistyössä. Toimintakate heikkeni 2,2 milj. euroa eli 16,7 %. Verorahoitus oli lähes edellisen vuoden tasolla kasvaen vain 0,1 %. Verorahoitus ei riittänyt tilikauden nettomenojen katteeksi. Vuosikate oli negatiivinen, - 1,1 milj. euroa. Poistojen jälkeinen tulos oli 1,5 milj. euroa. Tilikauden alijäämä oli -1,5 milj. euroa. Vuoden 2013 alusta toimintansa aloitti Kesälahden kunnasta ja Kiteen kaupungista muodostettu Kiteen kaupunki Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon Kesälahden kunnan tilikauden tulos vuonna 2012 oli huomattavasti odotettua heikompi. Nykyisen Kiteen kaupungin kumulatiivinen alijäämä on näin ollen odotettuakin suurempi.

9 Tilikauden tuloksen muodostuminen Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Kesälahden kunta Tuloslaskelma TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VEROTULOT VALTIONOSUUDET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 44 2 MUUT RAHOITUSTUOTOT KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET TILIKAUDEN TULOS TILINPÄÄTÖSSIIRROT TILIK. YLI/ALIJÄÄMÄ TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 9,82 15,25 Vuosikate/Poistot, % -268,51 264,32 Vuosikate, /asukas -462,93 484,57 Asukasmäärä Vuoden 2012 tilinkauden alijäämä on ,93 euroa, joka on tarkistettuun talousarvioon verrattuna n euroa heikompi tulos. Toimintamenot kasvoivat 2,8 miljoonaa euroa, toimintatulot vähenivät noin euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakate heikkeni noin 2,2 miljoonalla eurolla. Verotulot vähenivät noin eurolla ja valtionosuudet lisääntyivät lähes eurolla edellisvuodesta. Rahoitustuotot kasvoivat hieman ja korkokulut vähenivät noin eurolla. Vuosikate oli 2,2 miljoonaa euroa edellisvuotta heikompi.

10 Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Kesälahden kunta Rahoituslaskelma TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 6 27 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 0 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANT.VAROJEN JA PO MUU -2 SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT RAHAVARAT RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % -66,71 412,29 Pääomamenojen tulorahoitus, % -38,53 89,01 Lainanhoitokate -0,75 1,13 Kassavarat , (1000 ) Kassasta maksut/vuosi, (M ) 21,6 17,3 Kassan riittävyys, pv 0,11 2,4 Uutta pitkäaikaista lainaa otettiin 1,2 miljoonaa euroa, jonka lisäksi tarvittiin lyhytaikaista lainaa maksuvalmiuden ylläpitämiseksi. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin eurolla. Maksuvalmius oli huono, ja heikkeni edelleen edellisvuodesta. Kassan riittävyys oli vuonna 2012 keskimäärin 0,1 päivää. Tavoitteena kassan riittävyydelle voidaan pitää 14 päivää.

11 Tasetarkastelu Taseen loppusumma oli noin 12,7 miljoonaa euroa. Vastattavien puolen taseessa oman pääoman määrä väheni johtuen alijäämäisestä tilinpäätöksestä. Vieraan pääoman määrä lisääntyi noin eurolla. Kunnan omavaraisuusaste heikkeni edellisen vuoden tasosta 7 prosenttiyksiköllä 38,90 %:iin. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona pidetään kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. Rahoitusvarallisuus -tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Negatiivinen erotus osoittaa määrän, joka vieraasta pääomasta jää rahoitusomaisuudella kattamatta. Kuntatalouden rahoitusvarallisuus on ollut vuonna 2011 keskimäärin /asukas. Kesälahden kunnan rahoitusvarallisuus euroa/asukas oli Suhteellinen velkaantuneisuus on 46,9 %, mikä on hieman pienempi kuin koko kuntasektorilla keskimäärin vuonna 2012 (48,3 %).

12 10 Kesälahden kunta Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet MUUT PITKÄAIKAISET MENOT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet MAA- JA VESIALUEET RAKENNUKSET KIINT.RAKENTEET JA LAITTEET KONEET JA KALUSTO ENN.MAKS.JA KESKENER.H Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset OSAKKEET JA OSUUDET MUUT SAAMISET Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 1 3 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1 3 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset PITKÄAIKAISET SAAMISET MUUT SAAMISET PITKÄAIKAISET SAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET MUUT SAAMISET SIIRTOSAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET Saamiset Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Edell tilikaus yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä OMA PÄÄOMA POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS Poistoero POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot 1 3 Muut toimeksiantojen pääomat TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL MUUT VELAT/LIIT.MAKSUT JA MUUT Pitkäaikainen Lyhytaikainen LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL OSTOVELAT MUUT VELAT/LIIT.MAKSUT JA MUUT SIIRTOVELAT Lyhytaikainen VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA

13 11 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste 38,9 45,9 Rahoitusvarallisuus, /asukas Suhteellinen velkaantuneisuus, % 46,9 44,26 Lainakanta (1000 ) Lainat, /asukas Kertynyt yli-/alijäämä, milj Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Kunnan kokonaistulot ja -menot TULOT MENOT Toiminta Toiminta Toimintatuotot Toimintakulut Verotulot Valmistus omaan käyttöön 0 Valtionosuudet Korkokulut 171 Korkotuotot 44 Muut rahoituskulut 45 Muut rahoitustuotot 140 Satunnaiset kulut 0 Satunnaiset tuotot Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät Pakollisten varausten muutos - Pysyvien vastaavien - Pakollisten varausten lis.(+),väh.(-) hyödykkeiden luovutusvoitot 66 - Pysyvien vastaavien Investoinnit hyödykkeiden luovutustappiot Rahoitusosuudet investointeihin 6 Investoinnit Pysyvien vastaavien hyödykkeiden Investointimenot luovutusvoitot 987 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset 58 Antolainasaamisten vähennykset 14 Pitkäaikaiten lainojen vähennys Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen vähennys 131 Lyhytaikaisten lainojen lisäys Oman pääoman vähennykset Oman pääoman lisäykset Kokonaistulot yhteensä Kokonaismenot yhteensä

14 Kuntakonsernin toiminta ja talous Konsernirakenne Kesälahti-konserniin kuuluu yksi kiinteistöosakeyhtiö, viisi kuntayhtymää ja yksi osakkuusyhteisö. Kaikki yksiköt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen. Kuviossa kunnan omistusosuus on merkitty kunkin yhteisön jälkeen. KUNTA TYTÄRYHTEISÖT KUNTAYHTYMÄT Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sos.palvelujen ky. 1,71 % Itä-Savon koulutus ky 3,52 % KOY Kesälahden Itä-Suomen Päihdehuollon ky 0,30 % Vuokratalot 100 % P-K:n koulutuskuntayhtymä 0,20 % Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1,58 % OSAKKUUSYHTEISÖ KOy Juhanantupa 26,30 % Konserniin kuuluva kiinteistöosakeyhtiö muodostaa valtaosan paikkakunnan vuokrahuoneistotarjonnasta. Vuokrataloyhtiöiden hallinto fuusioitiin vuoden 2003 alusta yhdeksi yhtiöksi Kuntayhtymät järjestävät perussopimustensa mukaisia palveluja jäsenkuntien asukkaille. Merkittävimmät tehtäväalueet ovat terveyden- ja sairaanhoito sekä keskiasteen ammatillinen koulutus Konsernin toiminnan ohjaus ja valvonnan järjestäminen Kunnan konserniohjeen kunnanhallitus on hyväksynyt Konserniohjeessa on määritelty konsernijohto, konsernitaseen laatimisesta, tilinpäätöstietojen antamisesta ja aikatauluista sekä käyttöomaisuuden arvostamisperiaatteista ja tilintarkastajasta. Ohjeen mukaan konsernijohdosta vastaa kunnanhallitus. Hallitus valitsee toimikaudekseen yhteisöjen yhtiökokousedustajan ja on tarvittaessa antanut edustajilleen erillispäätöksillään ohjeistuksia ja evästyksiä toiminnan toteutukseen Konsernia koskevat olennaiset tapahtumat Kesälahden kunnan konserniin kuuluu yksi kiinteistöosakeyhtiö, viisi kuntayhtymää, ja yksi osakkuusyhteisö. Yksi tytäryhteisö väheni tilikaudella, kun Kesälahden kunnan aikaisemmin kokonaan omistaneen tytäryhteisön KOY Kesälahden Virastotalon purkaminen saatettiin päätökseen kunnanvaltuuston hyväksyessä kiinteistöosakeyhtiön luovutuskirjan. Valtuuston on päätettävä kunnan omien tavoitteiden lisäksi myös kuntakonsernin tavoitteista. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2012 talousarvioon Kesälahti-konsernin tavoitteet.

15 Kesälahti-konsernille asetetaan seuraavat tavoitteet: Konserniyhteisöjen toiminnan on tuettava Kesälahden kunnan strategian toteuttamista ja tuotava kunnalle lisäarvoa toiminnallaan. 2. Konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien on toimittava taloudellisesti ja itsensä kannattavasti sekä niiden tulee Kesälahden kunnan tavoin tehostaa toimintaansa. Kunnan maksettavaksi tulevat käyttömenot eivät saa reaalisesti kasvaa. Sama koskee myös investointeja. Kiinteistöosakeyhtiö Kesälahden Vuokratalot ja Virastotalo yhteisöille asetettavat tavoitteet: 1. Asuntokannan/toimitilojen kuntotason ylläpitämiseksi laadittava yhteisöjen kaikkien asuntojen/toimitilojen osalta asiantuntijan kuntokartoituksen pohjalta suunnitelma tarvittavista peruskorjaustoimista vuoden 2011 loppuun mennessä 2. Asuntokannan/toimitilojen kuntotason ylläpitäminen toteutettava vuotuisin peruskorjaustoimin. 3. Kiinteistöosakeyhtiö Kesälahden Vuokratalot asuntokannan sopeuttaminen käytön mukaiseksi. Kiinteistöosakeyhtiö Kesälahden vuokratalot yhtiön kiinteistöjen kuntoarvion tekeminen on kilpailutettu yhdessä kunnan kanssa. Kuntokartoitusta ei ole tehty Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Konsernin tuloslaskelman mukaan kuntakonsernin toimintamenot olivat noin 21 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 8 miljoonaa euroa. Tilikauden ylijäämä on 0,5 miljoonaa euroa. Konsernitaseen loppusumma on noin 19,1 miljoonaa euroa. Konsernin lainakanta on 10,8 miljoonaa euroa, noin 4595 euroa asukasta kohti. Konsernin lainakanta väheni ja sen myötä omavaraisuusaste parani 3,37 prosenttiyksiköllä 28,55 %:iin. Konsernin omavaraisuusaste on alhaisempi kuin kunnan. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että kiinteistöyhtiöiden lainamäärä on sangen korkea. Konsernin asukasta kohti laskettu lainamäärä väheni hieman vuoden 2011 aikana noin 189 eurolla.

16 14 KONSERNITULOSLASKELMA Kesälahti Toimintatuotot , ,58 Toimintakulut , ,46 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) -893,98-239,90 Toimintakate , ,78 Verotulot , ,21 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 3 072, ,69 Muut rahoitustuotot , ,56 Korkokulut , ,70 Muut rahoituskulut , ,88 Vuosikate , ,10 Poistot ja arvonalentumiset Suunnnitelman mukaiset poistot , ,79 Tilikauden yli- ja alipariarviot 0,00 743,80 Arvonalentumiset 0,00-371,08 Satunnaiset erät , ,40 Tilikauden tulos , ,43 Tilinpäätössiirrot , ,92 Vähemmistöosuudet 48,44-70,77 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,58 Konsernituloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut % 33,85 38,04 Vuosikate/Poistot % -66,37 148,11 Vuosikate euroa/asukas -227,07 590,62 Asukasmäärä

17 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Kesälahti Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,10 Satunnaiset erät -505, ,40 Tulorahoituksen korjauserät , ,02 Toiminnan rahavirta yhteensä , ,52 Investointien rahavirta Investointimenot , ,60 Rahoitusosuudet investointimenoihin 7 382, ,05 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,92 Investointien rahavirta yhteensä , ,63 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,89 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,00 Antolainasaamisten vähennys ,70 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,03 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,92 Lainakannan muutokset yhteensä , ,11 Oman pääoman muutokset , ,24 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääom. muutokset -295, ,65 Vaihto-omaisuuden muutos , ,28 Saamisten muutos , ,80 Korottomien velkojen muutos , ,92 Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä , ,19 Rahoituksen rahavirta , ,06 Rahavarojen muutos , ,83 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,79 Rahavarat , ,96 Rahavarojen muutos , ,83 Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % -28,35 182,89 Pääomamenojen tulorahoitus, % -15,06 68,35 Lainanhoitokate -0,16 1,08 Kassan riittävyys 7,57 6,34

18 16 KONSERNITASE Kesälahti VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,69 OMA PÄÄOMA , ,36 Aineettomat hyödykkeet , ,67 Peruspääoma , ,98 Aineettomat oikeudet , ,95 Arvonkorotusrahasto , ,76 Muut pitkävaikutteiset menot 9 141, ,78 Muut omat rahastot , ,54 Ennakkomaksut 1 279,67 26,94 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,50 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,58 Aineelliset hyödykkeet , ,47 Maa- ja vesialueet , ,85 VÄHEMMISTÖOSUUDET 2 446, ,28 Rakennukset , ,59 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,02 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,98 Koneet ja kalusto , ,42 Poistoero , ,22 Muut aineelliset hyödykkeet 21,17 21,17 Vapaaehtoiset varaukset , ,76 Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat , ,42 PAKOLLISET VARAUKSET , ,98 Sijoitukset , ,55 Eläkevaraukset 4 385, ,03 Osakkuusyhteisöosuudet , ,99 Muut pakolliset varaukset , ,95 Muut osakkeet ja osuudet , ,70 Joukkovelkakirjalainasaamiset 0,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,31 Muut lainasaamiset 0,00 Muut saamiset , ,86 VIERAS PÄÄOMA , ,06 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma , ,41 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,84 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma , ,82 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma , ,35 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,44 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma , ,48 Vaihto-omaisuus , ,53 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,97 Saamiset , ,12 Pitkäaikaiset saamiset , ,31 Lyhtyaikaiset saamiset , ,81 Rahoitusarvopaperit , ,80 Rahat ja pankkisaamiset , ,99 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,97 Konsernitaseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 28,11 28,57 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 57,65 60,07 Kertynyt ylijäämä + / alijäämä (1000 ) Kertynyt ylijäämä + / alijäämä - /asukas Konsernin lainat, /asukas Konsernin lainakanta (1000 ) Konsernin lainasaamiset (1000 ) Kunnan asukasmäärä

19 2012/1 2012/2 2012/3 2012/4 2012/5 2012/6 2012/7 2012/8 2012/9 2012/ / / TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 4.1 Yleisluontoiset tavoitteet Jo kauan kunnan keskeinen yleisluontoinen tavoite on ollut asukasluvun kääntäminen nousuun. Tavoite ei ole toteutunut, vaan asukasmäärä on edelleen alentunut. Pohjois-Karjalassa väkiluku väheni vuonna 2012 yhteensä 152 asukkaalla. Joensuussa, Kontiolahdella ja Liperissä väkiluku kasvoi, muissa väheni. Suhteessa eniten väki lisääntyi Kontiolahdella (1,8 %) ja väheni Juuassa ja Ilomantsissa (2,4 %). Kesälahden kunnan väkiluvun kehitys vuonna 2012 on esitetty seuraavassa kuviossa. Voimakkainta väestön väheneminen on ollut heinä-syyskuussa. Väkiluku väheni vuoden aikana kaikkiaan 35:llä ja oli vuoden lopussa henkilöä. Kesälahden kunnan väkiluku Vuonna 2012 kuntaan syntyi 14 lasta, mikä on 6 lasta enemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin kuitenkin syntyi poikkeuksellisen vähän lapsia. Kuolleita oli jälleen enemmän kuin syntyneitä (netto -26). Muuttoliike oli myös negatiivinen, mikä kertoo paitsi opiskelijoiden kirjautumisesta opiskelupaikkakunnilleen myös siitä, että työpaikkakehitys ei ole ollut riittävän suotuisa ja työttömyysaste on pysynyt korkealla tasolla. Kunnan työllistämistoimenpiteillä työllistettiin vuoden aikana keskimäärin 24 työtöntä, minkä osuus työvoimasta on noin 2,5 %. Alla Kesälahden kunnan väestön ikärakenne vuoden 2012 lopussa:

20 2012/1 2012/2 2012/3 2012/4 2012/5 2012/6 2012/7 2012/8 2012/9 2012/ / /12 18 Kuviossa Kesälahden työttömyysasteen kuvaaja vaalea pylväs ja P-K:n keskimääräinen kuvaaja tumma pylväs. Työttömyysaste v Kesälahti Pohjois-Karjala Kesälahden kunnan työttömyysaste (työvoimaministeriön mukaan) vaihteli vuoden aikana 12,6 %:sta 16,1 %:iin. Työttömyysaste oli vuonna 2012 lukuun ottamatta kesä- ja elokuuta Pohjois-Karjalan keskimääräistä työttömyysastetta hieman korkeampi. Työttömien määrä Kesälahdella vaihteli vuoden aikana 120 ja 145 välillä, mutta nousi joulukuussa 154:ään. Vuoden lopussa työttömiä oli Kesälahdella 13 henkilöä enemmän kuin vuoden alussa. Pohjois-Karjalan työvoimatoimistoihin ilmoitettiin vuonna 2012 avoimeksi keskimäärin 808 uutta avointa työpaikkaa kuukaudessa, mikä on noin 100 paikkaa vähemmän kuin vuonna Vuoden lopussa oli avoinna 437 työpaikkaa. Eniten paikkoja oli terveydenhuolto- ja sosiaalialalla. Teollisuudessa työttömien määrä kasvoi eniten vuoden takaiseen verrattuna. Lomautettujen määrä kasvoi 175:llä vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. 4.2 Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä Kaupunginhallitus esittää tilikauden ,93 käsittelystä seuraavaa: tuloutetaan tehtyä poistoeroa suunnitelman mukaan ,90 euroa tuloutetaan rahaston vähennystä ,60 euroa siirretään tilikauden alijäämä ,93 euroa taseeseen tilikauden yli-/alijäämätilille Kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä. Vuoden 2012 tilikauden alijäämä on ,93 milj. euroa. Kertynyt alijäämä on yhteensä ,79 milj. euroa. Kesälahden alijäämät siirtyivät Kiteen kaupungin taseeseen Ne otetaan huomioon laadittaessa talouden tasapainottamisohjelma ja toimenpideohjelma vuoden 2014 alussa.

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF YHD - Tuloslaskelma, 4.2.2013 8000 8000 4000 4000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Ennu Ennu Ennu Ennu -4000-4000 -8000-8000 -1 2000-1 2000 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Iitin kunta Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Johdanto Yhteyshenkilö Kaija Pakkanen JHTT, KHT Puh. +358 20 760 3000 kaija.pakkanen@kpmg.fi

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot