KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS..."

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2012

2 SISÄLTÖ 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS KUNNAN HALLINTO Organisaatio Kunnan sisäisen valvonnan järjestäminen TALOUDELLINEN KEHITYS Yleinen taloudellinen kehitys Oman talousalueen kehitys Kunnan toiminnan ja talouden kehitys Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Tasetarkastelu Kuntakonsernin toiminta ja talous Konsernirakenne Konsernin toiminnan ohjaus ja valvonnan järjestäminen Konsernia koskevat olennaiset tapahtumat Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Yleisluontoiset tavoitteet Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä Toimintakertomus Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Aikuiskoulutus Tekninen lautakunta Investoinnit Tekninen toimi Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT LIITETIEDOT... 63

3 1 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Teollisia työpaikkoja oli Kesälahdella vuoden lopussa 203 kpl, määrä pysyi edellisen vuoden tasolla. Työttömien osuus työvoimasta keskimäärin oli 14,3 % vuonna 2012, missä kasvua edellisestä vuodesta 1,7 %-yksikköä. Kiteen kaupungin kanssa loppuvuodesta 2011 käynnistetyt kuntaliitosneuvottelut johtivat molempien valtuustojen myönteisiin päätöksiin huhtikuussa Kesäkuun 14. päivä 2012 valtioneuvosto vahvisti Kiteen kaupungin ja Kesälahden kunnan kuntaliitoksen. Vuotta 2012 sävytti sekä Kesälahdella että Kiteellä valmistautuminen alkavaan uuteen Kiteeseen. Kuntaliitosneuvottelujen aikaan uskottiin, että Kiteen ja Kesälahden talous alkaa parantua. Toisin kuitenkin kävi. Uuden Kiteen talous on yli 5 milj. euroa huonompi vuosilta kuin neuvottelujen aikaan oletettiin. Lupaukset sopimuksessa ovat suuremmat kuin kaupungin taloudellinen kantokyky on loppuvuoden 2013 tilanteessa. Kunta järjesti peruspalvelut asukkailleen edellisen vuoden tasoisesti. Toimintakate heikkeni 2,2 milj. euroa eli 16,7 %. Verorahoitus oli lähes edellisen vuoden tasolla kasvaen vain 0,1 %. Verorahoitus ei riittänyt tilikauden nettomenojen katteeksi. Vuosikate oli negatiivinen, - 1,1 milj. euroa. Poistojen jälkeinen tulos oli 1,5 milj. euroa. Tilikauden alijäämä oli - 1,5 milj. euroa. Kunnan velkamäärä kasvoi, lainamäärä vuoden lopussa oli 5,6 milj. euroa, euroa/asukas. Kertynyt alijäämä Kesälahden kunnalla oli vuoden lopussa 3,2 milj. euroa, euroa/asukas. Tilinpäätös valmistui yli 8 kk myöhässä. Vuosi 2012 oli itsenäisen Kesälahden kunnan viimeinen toimintavuosi. Kiteellä Eeva-Liisa Auvinen kaupunginjohtaja

4 2 2 KUNNAN HALLINTO 2.1 Organisaatio Vuoden 2009 alussa tapahtuneista muutoksista lähtien kunnan organisaatio on ollut seuraava: kunnanvaltuusto (21) kunnanhallitus (7) kuntayhtymät elinkeinotoimikunta suunnittelutoimikunta kunnanjohtaja tarkastusltk JHTT-tilintarkastaja hallinto-osasto sivistysosasto tekninen osasto hallintojohtaja - talousasiat - henkilöstöasiat maaseutusihteeri - maaseututoimi - elinkeinoasiat sivistysjohtaja - koulutoimi vapaa-aikasihteeri - vapaa-aikatoimi tekninen johtaja - tekninen toimisto - ympäristönsuojelu rakennustarkastaja - rakennustarkastus keskusvaaliltk sivistysltk tekninen ltk Kunnanvaltuuston poliittiset voimasuhteet vuonna 2012 olivat seuraavat: Suomen Keskusta 10 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 6 Kansallinen Kokoomus 3 Perussuomalaiset 2 yhteensä 21 Valtuuston puheenjohtajisto vuonna 2012 oli seuraava: Raimo Oksman, kesk Matti Kosonen, sdp Lilja Konttinen-Miinalainen, kok pj. I vpj. II vpj. Kunnanhallituksen kokoonpano vuonna 2012 oli seuraava: Ari Asikainen, pj. Jaakko Uuksulainen, vpj. Seija Makkonen Timo Rahunen Juha Repo Paula Tolvanen Mirja Uutela kesk ps kesk kok sdp sdp kesk Kunnanhallituksen esittelijänä on toiminut kunnanjohtaja Jorma Turunen.

5 3 Kesälahden kunnan palveluksessa olevan henkilöstön lukumäärä osastoittain : Toimintayksikkö Vakinaiset Sijaiset Määräaik. Työllist. Oppisop. Yhteensä Yleishallinto Ruoka- ja siivouspalv Sivistystoimi Tekninen toimi YHTEENSÄ Kunnan sisäisen valvonnan järjestäminen Yleistä Kesälahden kunnan sisäisen valvonnan ohjeet ovat tulleet voimaan Ohjeen mukaan kukin osastopäällikkö antaa omalta toimialaltaan selonteon, jonka jälkeen ne kootaan yhdeksi selonteoksi. Kesälahden kunnan säännöt ja ohjeet ovat kohtuullisesti ajan tasalla ja niiden noudattamista on valvottu normaalin esimiestyön yhteydessä, eikä niissä ole ollut erityistä huomautettavaa. Kunnan tilivelvollisia viran- ja toimenhaltijoita tilikaudella 2012 olivat kunnanjohtaja, hallintojohtaja, sivistysjohtaja, tekninen johtaja ja ruokapalvelupäällikkö. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja raportointi Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet määritellään kunnan taloussuunnitelmassa ja operatiivinen johto seuraa tavoitteiden toteutumista. Kunnanhallitukselle ja -valtuustolle raportoidaan kolmannesvuosittain tavoitteiden toteutumisesta taloussuunnitelmassa hyväksyttyjen mittareiden ja sanallisen selostuksen avulla. Yleisesti ottaen on taloussuunnitelma toteutunut kohtuullisesti lisämäärärahojen kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon menoissa on ylityksiä alkuperäiseen taloussuunnitelmaan verrattuna ollut vain erikoissairaanhoidon osalla. Myös toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti. Hallintokuntien raportointia on vaikeuttanut se, että kirjanpidon kirjaukset ovat olleet edelleen myöhässä. Kirjanpidon myöhäisyys on hankaloittanut myös Helli-liikelaitoksen raportointia kuntiin päin. Kiteen kanssa on sovittu yhteisen Tilike-tilitoimiston purkamisesta vuoden 2013 alusta. Henkilöstö ja palvelut Koko kunnan henkilöstömäärä väheni edellisestä vuodesta 9 henkilöllä, joista 5 oli vakinaisia, 1 sijainen, 2 määräaikaista ja 1 työllistetty. Sairauspoissaoloja oli vuonna 2012 yhteensä koko kunnassa 1578 kpv. Sairauspoissaolot lisääntyivät 78 kpv edellisestä vuodesta. Palkkojen ja palkkioiden yhteismäärä oli vuonna 2012 tilikaudella yhteensä ,19 euroa. Kehityskeskustelut ovat osa johtamista ja raportointia. Kehityskeskustelut on käyty henkilöstön kanssa. Henkilökohtaisen työn arvioinnit on myös suurimmalta osalta tehty. Esimiestyössä on työssäjaksamiseen ja työn kuormittavuuteen kiinnitetty kovasti huomiota. Vuonna 2011 hyväksyttiin Kaari-malli, jolla pyritään tunnistamaan jo esioireet ja tuetaan työssä jaksamista.

6 4 Päätöspöytäkirjat Viranhaltijapäätöksiä tekevät henkilöt noudattavat päätöksissään ja perusteluissa hallintosäännön määräyksiä. Kunnanjohtaja ja osastopäälliköt tarkastavat päätökset määräajoin ja ne tuodaan myös monijäsenisten toimielinten käsiteltäviksi otto-oikeuden käyttämistä varten. Vuonna 2012 kunnanhallituksen puheenjohtaja, teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja kunnanjohtaja käyttivät otto-oikeuttaan kukin yhden kerran. Päätökset ovat olleet asianmukaisia ja perusteltuja ja ne on pantu täytäntöön asianmukaisesti. Päätöksentekijöiden esteellisyydessä ei ole ollut huomautettavaa. Rahoitus-, omaisuus- ja henkilöstöriskien hallinta Kunnanhallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta sekä päättää kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta hallintosäännön mukaan. Kunnan omaisuus ja riskit on vakuutettu asianmukaisesti ja vakuutusten ajantasaisuus käydään vuosittain lävitse ja lisäksi ne tarkistetaan omaisuuden oston ja myynnin yhteydessä. Riskienhallintakartoitus on jo noin 10 vuotta vanha, sitä on tosin osittain päivitetty. Kunnan työyksiköissä noudatetaan heidän omia turvallisuusmääräyksiä sekä yleisiä turvallisuusohjeita. Kunnan menojen rahoituksen hallinta on ollut haasteellista nykyisin vallitsevassa tiukassa taloudellisessa tilanteessa. Hallintojohtajalle kuuluvat kunnan talousasiat ja hän hoitaa päivittäisen maksuvalmiuden hallinnan ja valvoo ja ohjeistaa hankintoja tekeviä. Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja yhdessä suunnittelevat kuukausittaisen kassanhallinnan, jossa huomioidaan rahan riittävyys ja tilapäislainan valtuudet. Isommat hankinnat katsotaan aina yhdessä osastopäälliköiden kanssa. Kunnanjohtaja valvoo kokonaisuutena kunnan taloudenpitoa. Pieni organisaatio on henkilöstön suhteen helposti haavoittuva erityistilanteissa. Kesälahden kunnassa on kuitenkin sijaisjärjestelyt ajan tasalla. Kunnan rahavarojen käyttö edellyttää kahden henkilön allekirjoituksen. Tietoturva ja atk-tietojärjestelmien hallinta Kesälahden kunta on ulkoistanut atk-tietojärjestelmien hallinnan suurelta osin Pohjois- Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:lle, joka omistaa ja vastaa myös laitteista ja ohjelmista. Vuoden 2011 alussa hyväksyttiin tietoturvasuunnitelma ja tietoturvapolitiikka kunnanhallituksessa. Nämä yhdessä Tietotekniikkakeskuksen omien turvallisuussuunnitelmien kanssa antavat hyvän pohjan Kesälahden kunnan tietoturvalle. 3 TALOUDELLINEN KEHITYS 3.1 Yleinen taloudellinen kehitys Kansainvälisen talouden tila heikentyi vuoden 2012 aikana. Näkymiä varjostivat maailmantalouden kasvun hidastuminen, luottamusilmapiirin pysyminen heikkona sekä euroalueen ongelmat. Suomen kokonaistuotannon kasvu hidastui selvästi vuoden 2012 aikana. Varsinkin vuoden loppupuolella yksityisen kulutuksen kasvu hidastui merkittävästi. Investointikysyntä hidastui varsinkin asuinrakentamisen hiipumisesta johtuen. Kuluttajahintojen nousu jatkui nopeana vuonna 2012 lähinnä välillisten verojen korotusten vuoksi. Toisaalta talouden vaimea kasvu, energiaraaka-aineiden hintojen aleneminen ja yksikkötyökustannusten kasvun hidastuminen vähensivät inflaatiopaineita.

7 5 Hitaana jatkuva talouskasvu heikentää työllisyyttä. Työttömyyden kasvua kuitenkin hidastaa työvoiman tarjonnan supistuminen suurten ikäluokkien saavuttaessa eläkeiän. Julkisen talouden velkaantuminen jatkui ja kuntien alijäämä syveni. Verotuksen kiristyminen on nostanut kunnissa veroastetta. Kuntien taloustilannetta ovat heikentäneet esimerkiksii yhteisöverojen voimakas pieneneminen vuonna 2012 ja valtionosuuksien leikkaukset.. Vuoden 2012 alkupuolella lyhyet markkinakorot laskivat voimakkaasti, minkä jälkeen lasku hidastui. Heinäkuun alkupuolella lasku jälleen nopeutui hidastuen vuoden loppua kohti mentäessä. Esimerkiksi 3 kk:n euribor laski vuoden aikana 1,343:sta lukemaan 0,187. Keskeiset talouden muuttujat vuosilta 2009, 2010, 2011, 2012 (ennuste) ja 2013 (ennuste) on esitetty oheisessa taulukossa (lähde Suomen Pankin Euro & Talous 5/2011 ja 5/2012). Muutos, % ed. vuodesta Kuluttajahintaindeksi 0,0 1,2 3,4 2,9 2,3 Ansiotaso 4,0 2,6 2,7 3,4 2,5 Työttömyysaste 8,2 8,4 7,8 7,8 8,4 BKT:n muutos -8,2 5,1 3,7 3,1 3,3 Viennin määrän muutos -13,3 13,2 6,8 2,7 2,9 Tuonnin määrän muutos -10,7 12,8 6,3 3,0 4,1 Tuottavuus työllistä kohti -5,5 3,7 1,7-0,1 1,0 Vaihtotase/ % BKT:sta 1,8 1,5-1,6-1,3-1,3 3 kk Euribor 1,2 0,8 1,4 0,6 0,2 3.2 Oman talousalueen kehitys Kesälahti kuuluu Keski-Karjalan talousalueeseen, jonka muut kunnat vuonna 2012 olivat Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi. Talousalueen keskus on Kitee, johon on keskittynyt merkittävä osa alueen julkisista palveluista. Viime vuosina yhteistä alueen kunnille on ollut asukasmäärän aleneminen ja korkea työttömyys. Keski-Karjalan asukasluku on ollut selvässä laskussa 1990-luvulta lähtien. Väkimäärän lasku jatkui vuonna 2012 jonkin verran edellistä vuotta nopeammin: alueen väestö väheni 307 hengellä, mikä vastaa noin 1,6 %. Väestön väheneminen oli suhteellisesti voimakkainta Tohmajärvellä n. 1,9 % ja vähäisintä Kiteellä n. 1,4 %. Vuoden lopussa Keski-Karjalan väkimäärä oli henkeä. Työllisyys heikkeni Keski-Karjalassa vuonna Vuoden lopussa alueen keskimääräinen työttömyysaste oli 16,1 %, mikä on noin 0,6 %-yksikköä heikompi kuin vuoden 2011 lopussa. Työttömyys oli alhaisin Kiteellä, jossa se oli 14,6 % työvoimasta. Korkein työttömyysaste oli Tohmajärvellä 17,8 %. Koko Pohjois-Karjalan työttömyysaste oli vuoden vaihteessa 15,5 %. Luvut on koottu ELY-keskuksen julkaisemasta aineistosta. 3.3 Kunnan toiminnan ja talouden kehitys Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Kesälahden kunnanvaltuusto päätti kuntaliitoksesta Kiteen kaupungin kanssa alkaen. Samana päivänä myös Kiteen kaupunginhallitus teki myönteisen päätöksen kuntaliitoksesta Kesälahden kunnan kanssa. Valtioneuvosto hyväksyi kuntaliitoksen

8 6 Liittymispäätöksen jälkeen perustettiin Yhdistymishallitus valmistelemaan kuntaliitosta sekä päättämään uuden yhdistetyn Kiteen kaupungin tulevista asioista. Syksyn kuntavaaleissa valittiin yhdessä Kiteelle uudet kaupunginvaltuutetut. Uusi valtuusto sekä hallitus aloittivat työnsä jo vuoden 2012 puolella, jolloin entisten valtuustojen ja hallitusten sekä yhdistymishallituksen toiminta lakkasi. Vuoden 2013 talousarvio laadittiin molempien kuntien talousasiantuntijoiden kesken yhteistyössä. Toimintakate heikkeni 2,2 milj. euroa eli 16,7 %. Verorahoitus oli lähes edellisen vuoden tasolla kasvaen vain 0,1 %. Verorahoitus ei riittänyt tilikauden nettomenojen katteeksi. Vuosikate oli negatiivinen, - 1,1 milj. euroa. Poistojen jälkeinen tulos oli 1,5 milj. euroa. Tilikauden alijäämä oli -1,5 milj. euroa. Vuoden 2013 alusta toimintansa aloitti Kesälahden kunnasta ja Kiteen kaupungista muodostettu Kiteen kaupunki Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon Kesälahden kunnan tilikauden tulos vuonna 2012 oli huomattavasti odotettua heikompi. Nykyisen Kiteen kaupungin kumulatiivinen alijäämä on näin ollen odotettuakin suurempi.

9 Tilikauden tuloksen muodostuminen Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Kesälahden kunta Tuloslaskelma TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VEROTULOT VALTIONOSUUDET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 44 2 MUUT RAHOITUSTUOTOT KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET TILIKAUDEN TULOS TILINPÄÄTÖSSIIRROT TILIK. YLI/ALIJÄÄMÄ TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 9,82 15,25 Vuosikate/Poistot, % -268,51 264,32 Vuosikate, /asukas -462,93 484,57 Asukasmäärä Vuoden 2012 tilinkauden alijäämä on ,93 euroa, joka on tarkistettuun talousarvioon verrattuna n euroa heikompi tulos. Toimintamenot kasvoivat 2,8 miljoonaa euroa, toimintatulot vähenivät noin euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakate heikkeni noin 2,2 miljoonalla eurolla. Verotulot vähenivät noin eurolla ja valtionosuudet lisääntyivät lähes eurolla edellisvuodesta. Rahoitustuotot kasvoivat hieman ja korkokulut vähenivät noin eurolla. Vuosikate oli 2,2 miljoonaa euroa edellisvuotta heikompi.

10 Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Kesälahden kunta Rahoituslaskelma TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 6 27 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 0 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANT.VAROJEN JA PO MUU -2 SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT RAHAVARAT RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % -66,71 412,29 Pääomamenojen tulorahoitus, % -38,53 89,01 Lainanhoitokate -0,75 1,13 Kassavarat , (1000 ) Kassasta maksut/vuosi, (M ) 21,6 17,3 Kassan riittävyys, pv 0,11 2,4 Uutta pitkäaikaista lainaa otettiin 1,2 miljoonaa euroa, jonka lisäksi tarvittiin lyhytaikaista lainaa maksuvalmiuden ylläpitämiseksi. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin eurolla. Maksuvalmius oli huono, ja heikkeni edelleen edellisvuodesta. Kassan riittävyys oli vuonna 2012 keskimäärin 0,1 päivää. Tavoitteena kassan riittävyydelle voidaan pitää 14 päivää.

11 Tasetarkastelu Taseen loppusumma oli noin 12,7 miljoonaa euroa. Vastattavien puolen taseessa oman pääoman määrä väheni johtuen alijäämäisestä tilinpäätöksestä. Vieraan pääoman määrä lisääntyi noin eurolla. Kunnan omavaraisuusaste heikkeni edellisen vuoden tasosta 7 prosenttiyksiköllä 38,90 %:iin. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona pidetään kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. Rahoitusvarallisuus -tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Negatiivinen erotus osoittaa määrän, joka vieraasta pääomasta jää rahoitusomaisuudella kattamatta. Kuntatalouden rahoitusvarallisuus on ollut vuonna 2011 keskimäärin /asukas. Kesälahden kunnan rahoitusvarallisuus euroa/asukas oli Suhteellinen velkaantuneisuus on 46,9 %, mikä on hieman pienempi kuin koko kuntasektorilla keskimäärin vuonna 2012 (48,3 %).

12 10 Kesälahden kunta Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet MUUT PITKÄAIKAISET MENOT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet MAA- JA VESIALUEET RAKENNUKSET KIINT.RAKENTEET JA LAITTEET KONEET JA KALUSTO ENN.MAKS.JA KESKENER.H Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset OSAKKEET JA OSUUDET MUUT SAAMISET Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 1 3 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1 3 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset PITKÄAIKAISET SAAMISET MUUT SAAMISET PITKÄAIKAISET SAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET MUUT SAAMISET SIIRTOSAAMISET LYHYTAIKAISET SAAMISET Saamiset Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Edell tilikaus yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä OMA PÄÄOMA POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS Poistoero POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKS TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot 1 3 Muut toimeksiantojen pääomat TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL MUUT VELAT/LIIT.MAKSUT JA MUUT Pitkäaikainen Lyhytaikainen LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSL OSTOVELAT MUUT VELAT/LIIT.MAKSUT JA MUUT SIIRTOVELAT Lyhytaikainen VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA

13 11 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste 38,9 45,9 Rahoitusvarallisuus, /asukas Suhteellinen velkaantuneisuus, % 46,9 44,26 Lainakanta (1000 ) Lainat, /asukas Kertynyt yli-/alijäämä, milj Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Kunnan kokonaistulot ja -menot TULOT MENOT Toiminta Toiminta Toimintatuotot Toimintakulut Verotulot Valmistus omaan käyttöön 0 Valtionosuudet Korkokulut 171 Korkotuotot 44 Muut rahoituskulut 45 Muut rahoitustuotot 140 Satunnaiset kulut 0 Satunnaiset tuotot Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät Pakollisten varausten muutos - Pysyvien vastaavien - Pakollisten varausten lis.(+),väh.(-) hyödykkeiden luovutusvoitot 66 - Pysyvien vastaavien Investoinnit hyödykkeiden luovutustappiot Rahoitusosuudet investointeihin 6 Investoinnit Pysyvien vastaavien hyödykkeiden Investointimenot luovutusvoitot 987 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset 58 Antolainasaamisten vähennykset 14 Pitkäaikaiten lainojen vähennys Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen vähennys 131 Lyhytaikaisten lainojen lisäys Oman pääoman vähennykset Oman pääoman lisäykset Kokonaistulot yhteensä Kokonaismenot yhteensä

14 Kuntakonsernin toiminta ja talous Konsernirakenne Kesälahti-konserniin kuuluu yksi kiinteistöosakeyhtiö, viisi kuntayhtymää ja yksi osakkuusyhteisö. Kaikki yksiköt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen. Kuviossa kunnan omistusosuus on merkitty kunkin yhteisön jälkeen. KUNTA TYTÄRYHTEISÖT KUNTAYHTYMÄT Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sos.palvelujen ky. 1,71 % Itä-Savon koulutus ky 3,52 % KOY Kesälahden Itä-Suomen Päihdehuollon ky 0,30 % Vuokratalot 100 % P-K:n koulutuskuntayhtymä 0,20 % Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1,58 % OSAKKUUSYHTEISÖ KOy Juhanantupa 26,30 % Konserniin kuuluva kiinteistöosakeyhtiö muodostaa valtaosan paikkakunnan vuokrahuoneistotarjonnasta. Vuokrataloyhtiöiden hallinto fuusioitiin vuoden 2003 alusta yhdeksi yhtiöksi Kuntayhtymät järjestävät perussopimustensa mukaisia palveluja jäsenkuntien asukkaille. Merkittävimmät tehtäväalueet ovat terveyden- ja sairaanhoito sekä keskiasteen ammatillinen koulutus Konsernin toiminnan ohjaus ja valvonnan järjestäminen Kunnan konserniohjeen kunnanhallitus on hyväksynyt Konserniohjeessa on määritelty konsernijohto, konsernitaseen laatimisesta, tilinpäätöstietojen antamisesta ja aikatauluista sekä käyttöomaisuuden arvostamisperiaatteista ja tilintarkastajasta. Ohjeen mukaan konsernijohdosta vastaa kunnanhallitus. Hallitus valitsee toimikaudekseen yhteisöjen yhtiökokousedustajan ja on tarvittaessa antanut edustajilleen erillispäätöksillään ohjeistuksia ja evästyksiä toiminnan toteutukseen Konsernia koskevat olennaiset tapahtumat Kesälahden kunnan konserniin kuuluu yksi kiinteistöosakeyhtiö, viisi kuntayhtymää, ja yksi osakkuusyhteisö. Yksi tytäryhteisö väheni tilikaudella, kun Kesälahden kunnan aikaisemmin kokonaan omistaneen tytäryhteisön KOY Kesälahden Virastotalon purkaminen saatettiin päätökseen kunnanvaltuuston hyväksyessä kiinteistöosakeyhtiön luovutuskirjan. Valtuuston on päätettävä kunnan omien tavoitteiden lisäksi myös kuntakonsernin tavoitteista. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2012 talousarvioon Kesälahti-konsernin tavoitteet.

15 Kesälahti-konsernille asetetaan seuraavat tavoitteet: Konserniyhteisöjen toiminnan on tuettava Kesälahden kunnan strategian toteuttamista ja tuotava kunnalle lisäarvoa toiminnallaan. 2. Konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien on toimittava taloudellisesti ja itsensä kannattavasti sekä niiden tulee Kesälahden kunnan tavoin tehostaa toimintaansa. Kunnan maksettavaksi tulevat käyttömenot eivät saa reaalisesti kasvaa. Sama koskee myös investointeja. Kiinteistöosakeyhtiö Kesälahden Vuokratalot ja Virastotalo yhteisöille asetettavat tavoitteet: 1. Asuntokannan/toimitilojen kuntotason ylläpitämiseksi laadittava yhteisöjen kaikkien asuntojen/toimitilojen osalta asiantuntijan kuntokartoituksen pohjalta suunnitelma tarvittavista peruskorjaustoimista vuoden 2011 loppuun mennessä 2. Asuntokannan/toimitilojen kuntotason ylläpitäminen toteutettava vuotuisin peruskorjaustoimin. 3. Kiinteistöosakeyhtiö Kesälahden Vuokratalot asuntokannan sopeuttaminen käytön mukaiseksi. Kiinteistöosakeyhtiö Kesälahden vuokratalot yhtiön kiinteistöjen kuntoarvion tekeminen on kilpailutettu yhdessä kunnan kanssa. Kuntokartoitusta ei ole tehty Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Konsernin tuloslaskelman mukaan kuntakonsernin toimintamenot olivat noin 21 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 8 miljoonaa euroa. Tilikauden ylijäämä on 0,5 miljoonaa euroa. Konsernitaseen loppusumma on noin 19,1 miljoonaa euroa. Konsernin lainakanta on 10,8 miljoonaa euroa, noin 4595 euroa asukasta kohti. Konsernin lainakanta väheni ja sen myötä omavaraisuusaste parani 3,37 prosenttiyksiköllä 28,55 %:iin. Konsernin omavaraisuusaste on alhaisempi kuin kunnan. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että kiinteistöyhtiöiden lainamäärä on sangen korkea. Konsernin asukasta kohti laskettu lainamäärä väheni hieman vuoden 2011 aikana noin 189 eurolla.

16 14 KONSERNITULOSLASKELMA Kesälahti Toimintatuotot , ,58 Toimintakulut , ,46 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) -893,98-239,90 Toimintakate , ,78 Verotulot , ,21 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 3 072, ,69 Muut rahoitustuotot , ,56 Korkokulut , ,70 Muut rahoituskulut , ,88 Vuosikate , ,10 Poistot ja arvonalentumiset Suunnnitelman mukaiset poistot , ,79 Tilikauden yli- ja alipariarviot 0,00 743,80 Arvonalentumiset 0,00-371,08 Satunnaiset erät , ,40 Tilikauden tulos , ,43 Tilinpäätössiirrot , ,92 Vähemmistöosuudet 48,44-70,77 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,58 Konsernituloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut % 33,85 38,04 Vuosikate/Poistot % -66,37 148,11 Vuosikate euroa/asukas -227,07 590,62 Asukasmäärä

17 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Kesälahti Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,10 Satunnaiset erät -505, ,40 Tulorahoituksen korjauserät , ,02 Toiminnan rahavirta yhteensä , ,52 Investointien rahavirta Investointimenot , ,60 Rahoitusosuudet investointimenoihin 7 382, ,05 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,92 Investointien rahavirta yhteensä , ,63 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,89 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,00 Antolainasaamisten vähennys ,70 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,03 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,92 Lainakannan muutokset yhteensä , ,11 Oman pääoman muutokset , ,24 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääom. muutokset -295, ,65 Vaihto-omaisuuden muutos , ,28 Saamisten muutos , ,80 Korottomien velkojen muutos , ,92 Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä , ,19 Rahoituksen rahavirta , ,06 Rahavarojen muutos , ,83 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,79 Rahavarat , ,96 Rahavarojen muutos , ,83 Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % -28,35 182,89 Pääomamenojen tulorahoitus, % -15,06 68,35 Lainanhoitokate -0,16 1,08 Kassan riittävyys 7,57 6,34

18 16 KONSERNITASE Kesälahti VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,69 OMA PÄÄOMA , ,36 Aineettomat hyödykkeet , ,67 Peruspääoma , ,98 Aineettomat oikeudet , ,95 Arvonkorotusrahasto , ,76 Muut pitkävaikutteiset menot 9 141, ,78 Muut omat rahastot , ,54 Ennakkomaksut 1 279,67 26,94 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,50 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,58 Aineelliset hyödykkeet , ,47 Maa- ja vesialueet , ,85 VÄHEMMISTÖOSUUDET 2 446, ,28 Rakennukset , ,59 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,02 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,98 Koneet ja kalusto , ,42 Poistoero , ,22 Muut aineelliset hyödykkeet 21,17 21,17 Vapaaehtoiset varaukset , ,76 Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat , ,42 PAKOLLISET VARAUKSET , ,98 Sijoitukset , ,55 Eläkevaraukset 4 385, ,03 Osakkuusyhteisöosuudet , ,99 Muut pakolliset varaukset , ,95 Muut osakkeet ja osuudet , ,70 Joukkovelkakirjalainasaamiset 0,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,31 Muut lainasaamiset 0,00 Muut saamiset , ,86 VIERAS PÄÄOMA , ,06 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma , ,41 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,84 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma , ,82 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma , ,35 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,44 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma , ,48 Vaihto-omaisuus , ,53 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,97 Saamiset , ,12 Pitkäaikaiset saamiset , ,31 Lyhtyaikaiset saamiset , ,81 Rahoitusarvopaperit , ,80 Rahat ja pankkisaamiset , ,99 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,97 Konsernitaseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 28,11 28,57 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 57,65 60,07 Kertynyt ylijäämä + / alijäämä (1000 ) Kertynyt ylijäämä + / alijäämä - /asukas Konsernin lainat, /asukas Konsernin lainakanta (1000 ) Konsernin lainasaamiset (1000 ) Kunnan asukasmäärä

19 2012/1 2012/2 2012/3 2012/4 2012/5 2012/6 2012/7 2012/8 2012/9 2012/ / / TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 4.1 Yleisluontoiset tavoitteet Jo kauan kunnan keskeinen yleisluontoinen tavoite on ollut asukasluvun kääntäminen nousuun. Tavoite ei ole toteutunut, vaan asukasmäärä on edelleen alentunut. Pohjois-Karjalassa väkiluku väheni vuonna 2012 yhteensä 152 asukkaalla. Joensuussa, Kontiolahdella ja Liperissä väkiluku kasvoi, muissa väheni. Suhteessa eniten väki lisääntyi Kontiolahdella (1,8 %) ja väheni Juuassa ja Ilomantsissa (2,4 %). Kesälahden kunnan väkiluvun kehitys vuonna 2012 on esitetty seuraavassa kuviossa. Voimakkainta väestön väheneminen on ollut heinä-syyskuussa. Väkiluku väheni vuoden aikana kaikkiaan 35:llä ja oli vuoden lopussa henkilöä. Kesälahden kunnan väkiluku Vuonna 2012 kuntaan syntyi 14 lasta, mikä on 6 lasta enemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin kuitenkin syntyi poikkeuksellisen vähän lapsia. Kuolleita oli jälleen enemmän kuin syntyneitä (netto -26). Muuttoliike oli myös negatiivinen, mikä kertoo paitsi opiskelijoiden kirjautumisesta opiskelupaikkakunnilleen myös siitä, että työpaikkakehitys ei ole ollut riittävän suotuisa ja työttömyysaste on pysynyt korkealla tasolla. Kunnan työllistämistoimenpiteillä työllistettiin vuoden aikana keskimäärin 24 työtöntä, minkä osuus työvoimasta on noin 2,5 %. Alla Kesälahden kunnan väestön ikärakenne vuoden 2012 lopussa:

20 2012/1 2012/2 2012/3 2012/4 2012/5 2012/6 2012/7 2012/8 2012/9 2012/ / /12 18 Kuviossa Kesälahden työttömyysasteen kuvaaja vaalea pylväs ja P-K:n keskimääräinen kuvaaja tumma pylväs. Työttömyysaste v Kesälahti Pohjois-Karjala Kesälahden kunnan työttömyysaste (työvoimaministeriön mukaan) vaihteli vuoden aikana 12,6 %:sta 16,1 %:iin. Työttömyysaste oli vuonna 2012 lukuun ottamatta kesä- ja elokuuta Pohjois-Karjalan keskimääräistä työttömyysastetta hieman korkeampi. Työttömien määrä Kesälahdella vaihteli vuoden aikana 120 ja 145 välillä, mutta nousi joulukuussa 154:ään. Vuoden lopussa työttömiä oli Kesälahdella 13 henkilöä enemmän kuin vuoden alussa. Pohjois-Karjalan työvoimatoimistoihin ilmoitettiin vuonna 2012 avoimeksi keskimäärin 808 uutta avointa työpaikkaa kuukaudessa, mikä on noin 100 paikkaa vähemmän kuin vuonna Vuoden lopussa oli avoinna 437 työpaikkaa. Eniten paikkoja oli terveydenhuolto- ja sosiaalialalla. Teollisuudessa työttömien määrä kasvoi eniten vuoden takaiseen verrattuna. Lomautettujen määrä kasvoi 175:llä vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. 4.2 Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä Kaupunginhallitus esittää tilikauden ,93 käsittelystä seuraavaa: tuloutetaan tehtyä poistoeroa suunnitelman mukaan ,90 euroa tuloutetaan rahaston vähennystä ,60 euroa siirretään tilikauden alijäämä ,93 euroa taseeseen tilikauden yli-/alijäämätilille Kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä. Vuoden 2012 tilikauden alijäämä on ,93 milj. euroa. Kertynyt alijäämä on yhteensä ,79 milj. euroa. Kesälahden alijäämät siirtyivät Kiteen kaupungin taseeseen Ne otetaan huomioon laadittaessa talouden tasapainottamisohjelma ja toimenpideohjelma vuoden 2014 alussa.

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Iitin kunta Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Johdanto Yhteyshenkilö Kaija Pakkanen JHTT, KHT Puh. +358 20 760 3000 kaija.pakkanen@kpmg.fi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talousarvio Kunnanhallitus

Talousarvio Kunnanhallitus Talousarvio 2017 Kunnanhallitus 17.10.2016 TULOSLASKELMA Tp 2015 TA 2016 Raami 2017 Ta 2017 Ulkoinen Erotus raami 2017/ta 2017 Tuotoissa vähennystä muut tuet ja avustukset 183 400 Lisäystä asuntojen vuokrat

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot