terve vammainen INVALIDILIITTO terveyspoliittinen ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "terve vammainen INVALIDILIITTO terveyspoliittinen ohjelma"

Transkriptio

1 terve vammainen terveyspoliittinen ohjelma INVALIDILIITTO Terveys kuten sairaus on aina henkilökohtainen kokemus. Jotkut eivät mielestään tervettä päivää näe, kun taas toiset tuntevat olevansa hyvässä kunnossa vaikeista sairauksista huolimatta. Vammaisuus ja sairaus ovat kaksi eri asiaa. Hyvin usein ja aivan liian mielellään niiden välille halutaan laittaa yhtäläisyysmerkki. Arjessa on moneen kertaan toteen näytetty, ettei vammainen ihminen yleensä koe itseään sairaaksi perusvammansa aiheuttamien hankalienkaan terveysongelmien takia. On mahdollista olla terve, vaikka vammainen.

2 Hyvä terveydenhoitojärjestelmä on kaiken A ja O Laadultaan hyviä terveyspalveluita tulee olla saatavilla riittävästi Osaavat ammattilaiset ovat vammaisten asiakkaiden luonnollisia kumppaneita Jokaisella on oikeus olla päämies omissa asioissaan Selkäydinvammaisten hoito Käypä hoito -suosituksen tasolle Tuki- ja liikuntaelinvammaisista ihmisistä useat tarvitsevat jatkuvasti terveyspalveluita. Kaikki eivät kuitenkaan saa niitä riittävästi. Alue- ja kuntakohtaiset erot palveluiden järjestämisessä ovat suuret. Monet kunnat ilmoittavat taloudellisen ahdingon matalan palvelutason syyksi. Oikeus terveyteen ja terveyspalveluihin tulee turvata kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja Suomen perusoikeuksien edellyttämällä tavalla. Asiakkaiden maksuosuutta tulee pienentää. Terveydenhoitoon käytettäviä voimavaroja tulee lisätä; viimekädessä valtion tulee turvata kunnille riittävät terveydenhuollon voimavarat. Vammaiset tarvitsevat tavallisesti terveydenhoitoa, joka edellyttää laajaa ja syvää osaamista sekä ennakkoluulottomia asenteita. Kyse on siis poikkeuksellisen vaativasta työstä. Terveydenhuollon henkilöstön koulutukseen tulee sisältyä tietoa vammaisuudesta ja vammaisten ihmisten arjesta. Ammattiin tutustumis- ja harjaantumisjaksoihin tulee sisältyä osallistumista vammaisten palveluita tuottavien yksiköiden toimintaan. Asiakas on aina oman hoitonsa aktiivinen osallistuja, työntekijän yhteistyökumppani ja viimekädessä päätöksentekijä. Asiakaslähtöisen toiminnan kehittämisessä vammaisneuvostot ja -järjestöt voivat merkittävästi auttaa. Vaikeavammaisten palveluohjauksen monimutkaisuus puoltaa omalääkärijärjestelmän ulottamista ainakin heihin. Samoin erityistä huomiota tulee kiinnittää vammaisten lasten perheiden palveluohjaukseen. Asiakkaan äänen tulee kuulua terveydenhuollossa. Terveydenhuollon ammattilaisten tulee antaa asiakkaalle riittävästi tietoa eri hoitomahdollisuuksista ja palveluiden sisällöstä. Kaikkiaan noin suomalaisella on selkäydinvamma. Vaikean tapaturmaisen selkäydinvamman saa vuosittain henkeä. Vamman vaikeus vaihtelee selkäydinvaurion neurologisen tason ja täydellisyyden tai osittaisuuden mukaan.

3 Hyvä terveydenhoitojärjestelmä on kaiken A ja O Vammautuneet tarvitsevat koko ikänsä terveyden seurantaa, kuntoutusta ja muita erityispalveluita. Selkäydinvammaisten välitön hoito tulee keskittää yliopistollisiin sairaaloihin ja välitön kuntoutus Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskukseen. Lonkkanivelen rikko on noin viidellä prosentilla miehistä ja neljällä naisista. Polvinivelrikko on viidellä prosentilla miehistä ja seitsemällä naisista. Tekonivelleikkausten onnistuminen vaihtelee hoitopaikkojen kesken ja jonot hoitoon ovat pääsääntöisesti pitkät. Vuonna 2002 lonkan ja polven tekonivelkirurgiaa odotti yli kolme kuukautta 7200 potilasta. Tekonivelleikkausjonojen purkamiseen tulee varata lisää rahaa. Leikkaushoidon onnistumista tulee seurata ja keskittää hoito sinne, missä toiminnan laatu on hyvä. Yhteispohjoismaisen käytännön mukaisesti harvinaiseksi vammaisryhmäksi luokitellaan ryhmä, johon Suomessa kuuluu korkeintaan 500 ihmistä, joilla on arkea merkittävästi hait taava sairaus. Harvinaiset sairaudet ovat tavallisesti synnynnäisiä ja geenipohjaisia. Taudin tuntemattomuus saattaa viivästyttää diagnoosia vuosilla, mutta useimmiten näihin ryhmiin kuuluvat lapset ohjautuvat yliopistollisten sairaaloiden lastenklinikoille. Aikuis ten hoitokäytännöt ovat kirjavia ja osin puutteellisia. Harvinaisten sairauksien hoito ja kuntoutuksen suunnittelu tulee keskittää yliopistollisiin sairaaloihin ja osan sairauksista yhteen sairaalaan. Niihin tulee perustaa myös aikuisille harvinaiset -poliklinikoita. Polion sairastaneita arvellaan olevan Suomessa henkeä. Suurelle osalle heistä ilmaantuu vuotta myöhemmin polion myöhäisoireyhtymä. Sen tärkeimpiä oireita ovat lihasheikkouden lisääntyminen, lihas- ja nivelkivut, uupumus ja kylmänarkuus. Myöhäisoireyhtymään ei ole erityishoitoa, mutta todennäköisesti kuntoutuksella oireiden ilmaantumista voidaan myöhentää ja lieventää. Suomeen tulee luoda valtakunnallinen poliovammaisten hoito- ja kuntoutusohjelma. Tekonivelleikkauksiin lisää ripeyttä ja taitoa Harvinaisiin vammaisryhmiin kuuluvien hoito keskitettävä Tuhansien polion sairastaneiden terveysseuranta järjestettävä

4 Lääkinnällistä kuntoutusta tarvitsijoille Kuntoutuksen laatuun, oikea-aikaisuuteen ja palvelutarjontaan panostettava Ikä ei saa olla syrjinnän peruste kuntoutuksessa Veteraanikuntoutuksen erillismäärärahat säilytettävä ikäihmisten kuntoutuksessa Palveluketjun akuuttihoidosta lääkinnälliseen kuntoutukseen oltava aukoton Kuntoutus on tärkeä keino lisätä ihmisten työ- ja toimintakykyä. Onnistuneen kuntoutuksen edellytys on oikea-aikaisuus; ennaltaehkäisyn merkitystä on korostettava. Kuntoutus on vaikuttavinta perustuessaan moniammatillisen työryhmän työskentelyyn. Vammaiselle henkilölle kuntoutus on usein ainoa tie itsenäiseen elämään ja kohtuulliseen elämänlaatuun. Vaikka kuntoutusta myönnetään runsaasti tuki- ja liikuntaelinvammaisuuden perusteella, kaikki siitä hyötyvät eivät sitä saa. Kuntoutuksen sisällön sekä palvelujen kirjon ja määrän tulee vastata vammaisten tarpeita. Vanhuuseläkkeellä olevien ihmisten mahdollisuus saada kuntoutusta on nuorempia heikompi. Ikäihmisten kuntoutusvastuu on kunnan terveystoimella, mutta kuntien siihen suuntaamat voimavarat ovat melko vähäiset. Toisin kuin työssäkäyvät vanhuuseläkkeellä olevat vaikeavammaiset eivät ole Kelan kuntoutuksen järjestämisvelvollisuuden piirissä. Kuntoutuslainsäädäntö tulee uusia niin, että se tarjoaa kaikille vaikeavammaisille oikeuden Kelan kuntoutukseen. Väestön ikärakenteen vanheneminen lisää kuntoutustarvetta. Samanaikaisesti resurssipulasta ennustetaan jatkuvaa ilmiötä. Tulevaisuudessa nimenomaan vanhimmat ikäluokat kasvavat. Kaikkein iäkkäimmät ihmiset, erityisesti miehet, saavat tarvitsemansa kuntoutuspalvelut lähinnä veteraanikuntoutuksen kautta. Myös kaikkein vanhimpien ikäluokkien kuntoutukseen tulee varata riittävästi voimavaroja. Kuntoutuksen monitahoinen ja monimutkainen lainsäädäntö, monet rahoittajat ja toteuttajat tekevät sen hahmottamisen vaikeaksi. Kaikki eivät koskaan löydä palveluiden ääreen. Kuntoutustarve tulee arvioida osana terveydenhoitoa. Kuntoutussuunnitelma tulee laatia asiakkaan ja ammattilaisten yhteistyönä ja suunnitelman laatuun tulee panostaa. Kuntoutusohjausta tulee lisätä.

5 Lääkinnällistä kuntoutusta tarvitsijoille Vuosittain aivohalvaukseen sairastuu suomalaista; heistä kaksi kolmasosaa on yli 65-vuotiaita. Aivohalvauksen tavallisia oireita ovat toispuolihalvaus, tuntohäiriöt, puheen ongelmat, tasa-painovaikeudet ja masennus. Oireet ovat yksilöllisiä. Varhain aloitetun kuntoutuksen hyöty on kiistaton myös ikäihmisten kohdalla. Varhaiskuntoutuksen lisäksi tarvitaan pitkäjänteistä ylläpitävää kuntoutusta ja muuta tukea. Aivohalvauksen hoidosta tulee antaa Käypä hoito -suositus. Jo välittömään hoitoon tulee sisältyä kuntoutusta, ja hoito sekä kuntoutus tulee toteuttaa moniammatillisesti. Apuvälineet ovat konkreettinen apu toimintakyvyn heikkouksiin. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista säätää apuvälineet asiakkaalle maksuttomaksi. Apuvälineisiin varattu määräraha on yleisesti liian vähäinen; se ei ole juurikaan noussut sitten vuoden Esimerkiksi liikunnan apuvälineitä on myönnetty hyvin harvoin. Vammaisten, erityisesti vaikeavammaisten tulee päästä osalliseksi myös kehittyvän teknologian arkea ja elämänhallintaa helpottavista ja itsenäistä suoriutumista tukevista keksinnöistä. Kuntien apuvälinekäytäntöjä tulee valvoa ja vaatia niitä noudattamaan voimassaolevaa lainsäädäntöä ja apuvälinepalvelujen laatusuositusta. Aivohalvauspotilaiden, myös ikääntyneiden, kuntoutus aloitettava riittävän varhain Apuvälineiden valikoiman ja laadun vastattava käyttäjän tarvetta

6 Terveys syntyy arjessa Hyvinvointikehityksen ulotuttava kaikkiin kansalaisryhmiin Liikuntakärpänen usutettava puremaan jokaista Tukea riippuvuuksien voittamiseen Arjen valinnoilla on suuri vaikutus terveyteen. Ihmisen oma vastuu ja tietoisuus elämäntapojen merkityksestä nousevat keskeiselle sijalle. Elintapojen lisäksi terveyteen vaikuttavat merkittävästi arkiset olosuhteet. Elintason nousu ja hyvä koulutus näkyy suomalaisten terveyden vahvistumisena. Terveys määräytyy pitkälti terveyspalvelujen ulkopuolella. Invalidiliitto kannustaa jäsenkuntaansa huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan. Kuntien hyvinvointiohjelmissa tulee huomioida myös vammaisten kuntalaisten terveys ja muu hyvinvointi. Ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa tulee vahvistaa. Liikunta on yksi tehokkaimmista keinoista edistää terveyttä. Tämä koskee myös liikuntavammaisia ihmisiä. Fyysisistä rajoitteista huolimatta jäljellä on paljon, mitä voi tehdä ja harrastaa. Invalidiliitto luo jäsenistölleen yhdessä Suomen Invalidien Urheiluliiton kanssa mahdollisuuksia terveys- ja kuntoliikuntaan. Kuntien liikuntaja terveystoimen sekä paikallisten liikuntaseurojen palvelutarjonta vammaisille vaihtelee. Kaikilla on oltava mahdollisuus harrastaa liikuntaa kodin lähellä. Kuntien liikunta- ja terveystoimen sekä paikallisten liikuntaseurojen tulee kehittää valmiuksiaan ottaa vastaan tuki- ja liikuntaelinvammaisia liikunnan harrastajia. Erilaiset riippuvuudet ovat tätä päivää. Syödään, juodaan ja tupakoidaan sairastumiseen saakka, käytetään väärin lääkkeitä, sorrutaan huumeisiin jne. Vammaiset ihmiset eivät ole immuuneja näille ilmiöille. Vammaisten riippuvuuksia hoidettaessa törmätään muita helpommin esteisiin - näkyviin ja näkymättömiin. Jepen uskotaan juovan, koska hän on vammainen. Paikat, joista pitäisi saada apua, ovat vain harvoin esteettömiä, onpa kysymys sitten laihduttamisesta tai päihdehuollosta. Vammaisen mahdollisesti tarvitsemaa avustajaa ei yleensä kyetä järjestämään. Tukea riippuvuuksien voittamiseen tulee olla tarjolla vammaisille samantasoisena kuin muulle väestölle. Riippuvuusongelmia hoitavien ammattilaisten valmiutta kohdata vammainen asiakas tulee lisätä ja hoito- ja kokoontumispaikkojen esteettömyyttä on edistettävä.

7 Terveys syntyy arjessa Ihminen voi henkisesti hyvin, kun hän on löytänyt oman paikkansa yhteisössä, elämäänsä tarkoituksen ja mahdollisuuden toteuttaa itseään. Henkinen hyvinvointi on sidoksissa työhön, toimeentuloon, ihmissuhteisiin ja ympäristöön. Vammaisuus ei itsestäänselvästi ole henkistä hyvinvointia uhkaava tekijä. Psyykkinen kriisiapu ja vertaistuki ovat merkittäviä keinoja vähentää vammaisuudesta aiheutuvia henkisiä haittoja. Kriisiapua tarvitaan vammautumisen ja vammaisen lapsen syntymisen yhteydessä. Vertaistuki auttaa arjen vaikeuksissa ja kohentaa oloa kokonaisvaltaisesti. Vastavammautuneille ja terveydentilan käännekohdissa eläville tulee tarjota psyykkistä apua. Terveyspalveluihin tulee sisältyä myös mahdollisuus vertaistukeen. Tapaturma sattuu vuosittain lähes miljoonalle suomalaiselle. Tapaturmista noin kaksi kolmasosaa on koti- ja vapaa-ajan tapaturmia. Onneksi vain murto-osa tapaturmista johtaa pysyvään vammautumiseen. Esteettömyys, katujen kunnossapito ja muut välittömään toimintaympäristöön kohdistuvat toimenpiteet lisäävät kaikkien turvallisuutta. Vähemmälle huomiolle ei tule jättää niin vammaisten kuin muidenkaan ihmisten oikeutta elää ilman fyysistä ja/tai psyykkistä väkivaltaa ja niiden uhkaa. Invalidiliitto haluaa edistää turvallista yhteiskuntaa, jossa tapaturmaisesti vammautuminen on mahdollisimman harvinaista, sekä tukea väkivallatonta kulttuuria, jossa kaikilla on oikeus olla ja elää vapaasti. Vammaisuus ei estä elämästä täyttä elämää, eikä liioin tee kenestäkään syrjästäkatsojaa Kohti turvallista yhteiskuntaa

8 Terveyspalvelut toteutettava esteettömissä tiloissa Yhä edelleen osa palveluista on portaiden takana. Kaikista ovista ei pääse pyörätuolilla sisään. Kovin ahtaissa tiloissa ei rollaattorin turvin mahdu liikkumaan. Entä miten järjestetään tutkimus, jos ihminen ei kykene kapuamaan hoitopöydälle vieviä askelmia? Muutostöiden tarve on suurin siellä, missä asiakkaat keskimääräisesti ovat hyvin liikkuvia. Vain esteetön ympäristö palvelee vammaista. Koska paraskaan toimintaympäristö ei varmuudella poista vammaisen henkilön avustamisen tarvetta, terveydenhuollon toimintayksiköissä tulee olla osaamista ja voimavaroja avustaa vammaista ihmistä. INVALIDILIITTO ry Kumpulantie 1 A HELSINKI puh. (09) fax (09) www. invalidiliitto. fi

Tiedosta, tunnista, tunnusta. Invalidiliiton Harvinaiset-ohjelma. Invalidiliitto

Tiedosta, tunnista, tunnusta. Invalidiliiton Harvinaiset-ohjelma. Invalidiliitto Tiedosta, tunnista, tunnusta Invalidiliiton Harvinaiset-ohjelma Invalidiliitto Ei ole suurempaa eriarvoisuutta kuin kohdella erilaisissa tilanteissa olevia ihmisiä samalla tavalla. Euroopan harvinaisten

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutus kouluttaa. Psykososiaalisilla tekijöillä vaikutus. uuteen työhön Sivu 4. valinnan vapautta Sivu 6. kuntoutuksen tehoon Sivu 10

Ammatillinen kuntoutus kouluttaa. Psykososiaalisilla tekijöillä vaikutus. uuteen työhön Sivu 4. valinnan vapautta Sivu 6. kuntoutuksen tehoon Sivu 10 Ammatillinen kuntoutus kouluttaa uuteen työhön Sivu 4 Terveydenhuollon asiakkaille lisää valinnan vapautta Sivu 6 Psykososiaalisilla tekijöillä vaikutus kuntoutuksen tehoon Sivu 10 Moniammatilliset tiimit

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

Kouvolan kaupungin VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA Kouvolan kaupungin VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 20.8.2010 Hyväksytty Kouvolan kaupunginvaltuustossa 11.10.2010 Ulkoasu: Eija Tiitinen 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1. Ohjelman tavoitteet... 4 2. Arvot...

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2009 2012 ( vielä kesken: kuva, asiakkaan piirros ) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTAA 3 2.1 Vammaisuus ja vammaispolitiikan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä. Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu 4/03

SOSIAALITURVA. Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä. Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu 4/03 SOSIAALITURVA Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä 4/03 Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu Pääkirjoitus 5. maaliskuuta 2003 Yhdellä pallilla istuva sosiaaliasiamies on kaikkien

Lisätiedot

KUNTOUTUSKYSELY: CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN VASTAUKSET KUNTOUTUSPALVELUJEN KEHITTÄMISESTÄ. Invalidiliitto ry

KUNTOUTUSKYSELY: CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN VASTAUKSET KUNTOUTUSPALVELUJEN KEHITTÄMISESTÄ. Invalidiliitto ry Invalidiliitto ry CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella projekti 2007-2010 KUNTOUTUSKYSELY: CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN VASTAUKSET KUNTOUTUSPALVELUJEN KEHITTÄMISESTÄ Tiina Airaksinen,

Lisätiedot

OLEN HARVINAINEN. Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012

OLEN HARVINAINEN. Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012 Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012 OLEN HARVINAINEN Harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin kuuluvien kokemuksia ja ajatuksia palveluista, vertaistuesta ja arjen haasteista Toimituskunta

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Liite nro 1 Ptlk 16 8.~P~QN?~ 1 ::~ ~ t 4 - PIEKSÄMÄKI KAIKILLE PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 SISÄLLYS 2 LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 3 1. OIKEUS OMAEHTOISEEN ELÄMÄÄN 4

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa Selvitys vammaispalveluista Pohjois- Suomessa vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa - vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Merja Renko

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA KAIKKI YHDESSÄ EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA EURAN KUNNAN SOSIAALITOIMEN JULKAISUJA 2006 2 EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN VISIO Vammaiset kunnan asukkaat ovat tasavertaisia muiden kuntalaisten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 Lohja, Siuntio, Inkoo, Karjalohja SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. VANHENEMINEN JA VANHUUS

Lisätiedot

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen SOTE2020-hanke, raportti 30.4.2015 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Pikkarainen Aila, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä MONIALAISEN

Lisätiedot

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Torniossa Tiina Puikko Aspa-kartoituksia 1/2014 ISBN 978-952-5680-89-8 (sid.) ISBN 978-952-5680-90-4 (pdf) ISSN 1797-335X

Lisätiedot

Sipoon vammaispoliittinen ohjelma 2013 2016

Sipoon vammaispoliittinen ohjelma 2013 2016 Sipoon vammaispoliittinen ohjelma 2013 2016 Sisällysluettelo Esipuhe... 1 1. Ohjelman tavoitteet... 3 2. Arvot... 4 3. Asenteet... 5 4. Viestintä... 5 5. Elinympäristö, rakentaminen ja liikkuminen... 6

Lisätiedot

VALPAS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen apuvälinepalveluiden toimintakäytäntö

VALPAS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen apuvälinepalveluiden toimintakäytäntö VALPAS Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen apuvälinepalveluiden toimintakäytäntö VSSHP, Alueellinen apuvälinekeskus, Alueellinen apuvälinetoiminta 2005, päivitetty 2015 3. versio Esipuhe Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISHUOLLON STRATEGIA 2006-2011

KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISHUOLLON STRATEGIA 2006-2011 KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISHUOLLON STRATEGIA 2006-2011 SISÄLLYS 2 1. JOHDANTO 3 2. VAMMAISPOLITIIKAN SUUNTAVIIVOJA 3 3. KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLITIIKKA 6 4. KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN PALVELUTARJONTA

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2018. Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2018. Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2018 Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle Sisällys 1. Alkusanat............................................................. 4 2. Taustat

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

Sipoon Vammaispoliittinen ohjelma 2013-2016

Sipoon Vammaispoliittinen ohjelma 2013-2016 Sipoon Vammaispoliittinen ohjelma 2013-2016 Sisällysluettelo Esipuhe... 1 1. Ohjelman tavoitteet... 3 2. Arvot... 4 3. Asenteet... 5 4. Viestintä... 5 5. Elinympäristö, rakentaminen ja liikkuminen... 6

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vihreät linjaukset

Sisällysluettelo. Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vihreät linjaukset 1 2 Vihreiden sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 9.5.2010 3 4 5 Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen

Lisätiedot