Päijät-Hämeen maakuntahallitus. PL Lahti. Lausunto Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päijät-Hämeen maakuntahallitus. PL 50 15111 Lahti. Lausunto Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta"

Transkriptio

1 Päijät-Hämeen maakuntahallitus PL Lahti Lausunto Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta Salpausselän luonnonystävät ry on valtakunnallisen luonnonsuojelujärjestön Suomen luonnonsuojeluliiton jäsen toimialueenaan Lahden ja Hollolan kunnat, tarvittaessa koko Päijät-Häme, milloin aatteelliset tai käytännölliset syyt niin vaativat. Haluamme olla jatkossakin osallisena maakuntakaavan suunnittelussa. Kiittäen lausunnon antomahdollisuudesta esitämme seuraavaa: 3.15 Luonnonympäristö Lahden seudun ympäristölautakunta esitti yleiskaavan laatimisen yhteydessä uusien luonnonsuojelualueiden ja aluelaajennusten merkitsemistä yleiskaavaan Kintterön, Pesäkallion ja Viuhan alueilla. Kyseiset luonnonsuojelualueet korostavat ja täydentävät maakunnan suojelualueiden verkostoa ja turvaavat eliölajien säilymistä ja virkistysmahdollisuuksia. Lahden yleiskaavaa koskeva prosessi on osittain vielä kesken. Ympäristölautakunta on asiantuntija Lahden luonnonympäristöä koskevassa asiassa, joten sen perusteltu esitys tulee ottaa osaksi maakuntakaavaa, koska ko. alueet ovat laajoja ja palvelevat koko maakuntaa ja sen luontoympäristön elinvoimaisena säilymistä. Kaavakartassa on erittäin himmeästi ja epäselvästi kuvattu pohjavesialueet ja näyttää siltä, että niiden merkitystä ei tarpeeksi ole tuotu esille. Puhdas vesi on Lahden ja ympäristökuntien voimavara ja luonnon aarre. Sen suojaamista tulee korostaa kaavamerkinnöillä ja uudet hankkeet ohjata pois pohjavesialueilta. Ns. POSKI -hanketta vastaava, kaikkien rakentamis- ym. hankkeiden sekä pohjavesien suojelun ja muiden luontoarvojen yhteensovittamista koskeva selvitys tulisikin pikaisesti käynnistää Virkistys Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet velvoittavat ottamaan huomioon alueidenkäytön suunnittelussa ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Maakuntakaavoituksella on luotava alueidenkäytölliset edellytykset seudullisten virkistysalueiden muodostamiselle erityisesti Etelä- Suomessa ja suurilla kaupunkiseuduilla. Salpausselkä kokonaisuutena on maakuntakaavassa merkittävä vähintään valtakunnallisesti arvokkaaksi virkistysalueeksi. Myös geologisena maaperämuodostumana se on ykkösluokkaa jopa maailmanlaajuisesti. Salpausselkä-Tiirismaan alue täyttää myös valtakunnallisesti arvokkaan maisemakohdealueen kriteerit, joten se tulisi huomioida maakuntakaavassa.

2 Lahden pohjoisrajalla sijaitsevaan Pesäkallion luonnonsuojelualueeseen liittyy luonnollisena osana laaja metsä- ja kallioalue Pesäkallion ja Arkiomaanjärven etelärannan välissä. Kyseinen alue tulee merkitä virkistysalueeksi tai ulkoilualueeksi VR/s. Kukkilan että Heinlammin asutusta kaavaillaan laajennettavaksi, joten alue toimisi asukkaiden lähivirkistysalueena sekä koko Lahden seudun asukkaiden maakunnallisena virkistysalueena sekä ekologisen verkoston tukialueena. Alue sijaitsee kahden entisen valtatien välissä ja olisi helposti saavutettavissa myös julkisilla kulkuvälineillä. Pesäkalliolta alkava yhtenäinen, virkistykseen soveltuva luonnonalue jatkuu aina Urajärvelle saakka. Alueelle sijoittuu useita SL-merkittyjä kohteita. Maakuntakaavoituksella tulisi estää se, ettei aluekokonaisuutta tarpeettomasti pirstota rakentamisella ja arvokkaiden kallioiden louhinnalla. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät tällaisen alueen huomioimista. Pesäkallion ja Arkiomaanjärven yhtenäiseltä virkistysalueelta tulee olla selvä virkistyksellinen ekokäytävä Vesijärven rantaan, niin kuin nykyisessä maakuntakaavassa on Matkailu Kaavaselostuksen kohdassa Lähtökohdat on mainittu : Suojelualueverkoston ja arvokkaiden maisema-alueiden ekologisesti kestävää hyödyntämistä edistetään mm. matkailun tukialueina sekä niiden lähialueiden matkailun kehittämisessä suojelutavoitteita vaarantamatta. Huomautamme, että tavoite on mahdoton. Kansallisessa matkailustrategiassa Suomen kannalta tärkeimmiksi tulevaisuuden megatrendeiksi on katsottu mm. että vapaa-aikaan käytetään enemmän rahaa ja että Suomi tulee olemaan Euroopan huipulla, houkutteleva ja helposti saavutettava matkailumaa, jossa yritykset tarjoavat elämyksiä hyödyntäen puhdasta luontoa. Tämä tarkoittaa lisääntyviä matkailijamääriä ja mm. lisääntyvää moottorikelkkailu- ja mönkijätoimintaa luonnossa, mikä johtaa luonnon kulumiseen ja suojelutavoitteiden hukkaamiseen. Hollolassa ja Lahdessa matkailutoiminta pyrkii sijoittumaan valtakunnallisesti arvokkaalle Salpausselän virkistysalueelle. Alueella sijaitseva ulkoiluverkosto on paikallisten asukkaiden vilkkaassa käytössä. Hollolan Messilän matkailualuetta koskevat suunnitelmat pyrkivät varaamaan yksityisen matkailuyrityksen käyttöön kuntalaisten käytössä olevia ulkoiluteitä ja -alueita. Matkailuyrityksen harjoittamat moottoroidut safarit muuttavat hiljaista luontoympäristöä melullaan ja kuluttavat haitallisesti maastoa.

3 Messilän matkailupalvelujen alueen merkintää ei saa maakuntakaavassa laajentaa Salpausselkä-Tiirismaan virkistys- ja suojelualueille. Salpausselän arvokas virkistysalue, joka on samalla pohjaveden suojelualuetta, on niin pienialainen ja kapea, että korpihotellimaiset rakenteet ja palvelut eivät ole suotavia. Samoin Teivaanmäki ja Teivaan ranta-alue ovat meidän kaikkien yhteistä ja paljon käytettyä virkistys- ja maisema-aluetta, jota ei saa vaarantaa turistien lisäkulutuksella. Salpausselän luonnonystävät ry on sitä mieltä, että luontoympäristön monipuolisuus ja puhtaat pohjavedet ovat Lahden ja Hollolan suurin valtti ja vetovoimatekijä nyt ja tulevaisuudessa. Pitäisi myös pohtia, onko pienipiirteisemmät hankkeet Lahden seudulla paremmat kuin korpihotellimaiset hotellikompleksit. Mitä tarkoittaa kestävä kehitys kaupunkimatkailussa, vai seurataanko sokeasti sijoittajien mielihaluja. VT12:n Lahden ohitietarvetta tutkittava uudelleen Pohjaveden suojelu ja ilmastomuutokseen sopeuttaminen on niin tärkeää, että Lahden ohitieasiaa on voitava pohtia uusien lähtökohtien valossa myös Päijät-Hämeen tekeillä olevassa maakuntakaavassa. Salpausselän luonnonystävät ry:n on ollut johdonmukaisesti alusta asti huolissaan Lahden eteläisen ohitiesuunnitelman ja sen myötä autoliikenteen lisääntyvästä haitallisesta vaikutuksesta luontoon ja asukkaiden elinolosuhteisiin. VT12 Lahden eteläistä kehätiesuunnitelmaa on vahvasti perusteltu juuri pohjaveden suojelun vuoksi, jotta haitallinen autoliikenne saataisiin pois Suomen merkittävimmältä pohjavesialueelta, Lahden ja Hollolan alueelle sijoittuvalta Salpausselältä. Launeella kehätie tekisi kuitenkin uuden ongelman samaan pohjavesialueeseen, jossa uusi valtatie menisi n. 80m matkalla betonikaukalossa jopa pohjavesipinnan alapuolella paikassa, josta pohjavesivirtaukset suuntautuvat Launeen lähteen vedenottamoon. Se on riskitekijä Suomen nykyisessä ilmastossa tai onnettomuuden sattuessa. Jos liikenteen saaminen pois Salpausselän pohjavesialueelta on tärkeää, niin vähintään yhtä tärkeää on saada sama liikenne pois Hollolan puolella Salpausselkään kuuluvalta Kukonkoivu- Hatsinan suurelta pohjavesialueelta, jolloin Lahden eteläinen ohitie olisikin perustellumpaa linjata jo Lahdessa kauempaa, jolloin sen saisi Hollolassa sujuvasti ohittamaan myös Kukonkoivu- Hatsinan pohjavesialueen. Noin 100 milj. euroa halvempi Renkomäen linjaus olisi pohjavedensuojelun kannalta pienempi paha kuin Launeen linjaus, koska se ei tee uutta ongelmaa pohjavesialueille, sillä Renkomäen pohjavesialueella VT12 yhtyisi nykyiseen VT4:een, jossa on pohjavesisuojaukset valmiina (n. 1 km matkalla) ja lisäksi siellä on paksut sorapatjat suojaamassa

4 pohjaveden pintaa. Ilmastomuutokseen sopeuttamisen lähtökohtana on, että kasvihuonepäästöjä on kaikin keinoin vähennettävä ja yksi keino tähän on autoliikenteen voimakas vähentäminen. Tutkimusten mukaan uusien autoväylien rakentaminen lisää aina kokonaisliikennettä ja päästöjä. Lahden eteläinen kehätiesuunnitelma Launeelle on jäänne 1970 luvulta, jolloin elettiin voimakasta autoliikenteen kasvuennusteiden aikaa, mutta nykyisin elämme täysin erilaisten realiteettien keskellä. Lahtea pidetään yleensä hyvin saavutettavana ja vetovoimaisena paikkana, jonka tie- ja liikenneyhteydet ovat nopeita ja joustavia. Tilanne on siis jo hyvä. Lahden eteläinen ohitie onkin ylimitoitettu ja erilaisia ratkaisuja tulee voida tarkastella uudelleen. Launeen asutusalueen vihervyöhykettä, johon ohitietä on suunniteltu, tarvitaan hyvin tarpeellisena ekologisena käytävänä ja ilmaa puhdistavana väylänä, sade- ja hulevesien tasaajana, luonnon monimuotoisuuden säilyttäjänä sekä kaupunkirakennetta jakavana väylänä, joka samalla palvelee asukkaiden lähivirkistysalueena. Salpausselän pohjavesialueen liikenteen haittavaikutuksia Hämeenlinnantiellä on jo vähennetty tekemällä tielle pohjavesisuojaukset. Riskejä voidaan vielä vähentää joukkoliikenteen kehittämisellä, nopeuksien alentamisilla ja sekä ohjaamalla rekkaliikenne Renkomäen kautta, jonne vaaralliset kuljetuksetkin on jo ohjattu. Raskaan liikenteen haittoja voidaan myös vähentää siirtämällä tavarakuljetuksia rautateille. Kannatamme raideliikenteen uusien yhteyksien toteuttamista. Etelä-Lahden kaupallinen keskus on nykyisin siirtynyt Renkomäkeen, joten on aivan takaperoista kuljettaa liikenne Hollolasta Launeen kautta Renkomäkeen. Orimattilan puolelle on syntynyt teollisuuskeskittymä, muun muassa Itellan suuri logistiikkakeskus. Myös Orimattilasta länteen kulkeva liikenne kiertäisi Launeen kautta eikä, suorinta mahdollista yhteyttä käyttäen, Renkomäen kautta. On selvää, että joka tapauksessa myöhemmin itä-länsi -suuntainen liikenne tullaan ohjaamaan Renkomäen kautta. Yhteiskunnan voimavarat tulee suunnata järkevästi hankkeeseen, jota nykyinen Lahden seutu tarvitsee eikä säilyttää maakuntakaavassa tielinjausta, jonka ohi aika on jo monta vuotta sitten ajanut. Eteläinen kehätievaraus tulee merkitä kaavaan kulkemaan Renkomäen kautta tai mieluummin tutkia muita ympäristöystävällisempiä ja halvempia ratkaisuja. Ilmastomuutoksen sopeuttamistavoitteet merkitsevät sitä, ettei luontoa ja ympäristöä kuluttava ja hyväksikäyttävä kasvu voi jatkua. Suunniteltu Launeen linjaus tuottaa turhia kustannuksia, eikä se edistä kestävää kehitystä. Haluamme, että Lahden ohitietarvetta tarkastellaan uudelleen ja

5 etsitään sille uusia edullisia ratkaisuja, jotka paremmin vastaavat nykytilannetta, ilmastomuutoksen hillintää, elintärkeää pohjaveden suojelua sekä asukkaiden ja ympäristön hyvinvointia. Muita huomioita HO3 Hälvälän harjoitusalue on osa Salpausselkää ja pohjavesialuetta. Se on valtion omistuksessa. Yleisesti voidaan otaksua, että alueella, jonne on ollut rajoitettu pääsy, luonto on säilynyt lajistoltaan monipuolisempana ja rikkaampana kuin yleisesti käytössä olevilla alueilla. Jos Hälvälän aluetta ei enää tarvita ampumaratatoimintaan tai muuhun maanpuolustuskäyttöön, se tulisikin maakuntakaavassa liittää osaksi Salpausselkä -Tiirismaan arvokasta virkistysaluetta tai muuta mahdollista geologisesti ja maisemallisesti arvokasta Salpausselän suojelualuetta. HO10 Hahmajärven virkistysalue on luontoarvoiltaan niin monipuolinen, että se olisi syytä merkitä SL-alueeksi, mutta ennen kaikkea järvenrantaan liittyvänä ja paljon käytettynä virkistysalueena se on säilytettävä maakuntakaavassa. Maakuntakaavaa olisi yleensäkin kehitettävä entisen seutukaavan tarkkuuteen, nyt se on liian yleispiirteinen, johon hukkuu monet pienialaiset, mutta hyvinkin tärkeät ja maakunnallisesti arvokkaat luontokohteet, joille käy helposti niin kuin Hahmajärven Hollolan kunnan omistamalle virkistysalueelle, että sen luontoarvoja on heikennetty avohakkuilla tavoitteena yksityinen tonttituotanto. Maakuntakaava on hyvin tärkeä väline luontoarvojen säilymisessä tuleville sukupolville. OR9 Hennan lentokenttävarausta emme kannata. Mahdolliset moottoriurheilualueet tulee olla tarpeeksi kaukana asutuksesta ja virkistysalueista. LA11 Isoranta-Naumin Lahden omistamat alueet on hankittu virkistyskäyttöön ja virkistystarve kasvaa sitä mukaa, kun taajamia tiivistetään, joten alueet on syytä säilyttää yleisessä käytössä, koko maakunnan asukkaiden virkistyskäyttöä varten. Lahdessa

6 Salpausselän luonnonystävät ry Martti Vikberg puheenjohtaja Nastolantie Lahti

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Vastineet kaavaehdotuksesta tehtyihin muistutuksiin 24.2.2009 Ympa 24.2.2009 29 Ympa om d Kh 2.3.2009 92 Kh liite 1 Asia 248/712/2005 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

10.4.2015. MTK-Satakunta yhtyy pääosin Pirkanmaan metsänhoitoyhdistysten näkemyksiin ja esittää pyydettynä lausuntona seuraavaa:

10.4.2015. MTK-Satakunta yhtyy pääosin Pirkanmaan metsänhoitoyhdistysten näkemyksiin ja esittää pyydettynä lausuntona seuraavaa: MTK-Satakunta Itsenäisyydenkatu 35 A 28130 Pori Pirkanmaan liitto PL 76 33201 TAMPERE pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi LAUSUNTO PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVAN 2040 KAAVALUONNOSAINEISTOSTA 1/5 10.4.2015 LAUSUNTO

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C Kaavaselostus Kate 6.11.2013 Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 Ympa 18.1.2011 Ympa 22.10.2009 Asia 73/10.02.02/2011 (ent. 145/712/2008) Kaavan laatijat:

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava Kaavaehdotuksen selostus Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 20 liite 2 Ympa 18.1.2011 Asia 145/712/2008 Kaavan laatijat: Suvi Lehtoranta, kaavoitusarkkitehti MA S-posti

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

Tulevaisuuden alueidenkäytöstä päätetään nyt

Tulevaisuuden alueidenkäytöstä päätetään nyt HELMIKUU/2009 Tulevaisuuden alueidenkäytöstä päätetään nyt Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 2 PLUGI PENTTI HOKKANEN Kestävä alueidenkäyttö on meidän kaikkien etu Ilmastonmuutos kyseenalaistaa

Lisätiedot

PALAUTERAPORTTI NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVA 1A 12.12.2006 MAANKÄYTTÖVAIHTOEHTOJEN 8, 9 JA 10. Palauteraportti 12.12.2006

PALAUTERAPORTTI NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVA 1A 12.12.2006 MAANKÄYTTÖVAIHTOEHTOJEN 8, 9 JA 10. Palauteraportti 12.12.2006 Palauteraportti 12.12.2006 Ympa 12.12.2006 130 Ympa liite 1 NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVA 1A MAANKÄYTTÖVAIHTOEHTOJEN 8, 9 JA 10 PALAUTERAPORTTI 12.12.2006 Toivomme viranhaltijoiden kasvuhuumassa ottavan

Lisätiedot

ROVANIEMEN JA ITÄ-LAPIN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUAINEISTOSTA ESITETYT LAUSUNNOT JA MIELIPITEET SEKÄ NIIHIN ANNETTAVAT VASTINEET

ROVANIEMEN JA ITÄ-LAPIN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUAINEISTOSTA ESITETYT LAUSUNNOT JA MIELIPITEET SEKÄ NIIHIN ANNETTAVAT VASTINEET LLH 27.4.2015 51 LIITE 6 1/242 ROVANIEMEN JA ITÄ-LAPIN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUAINEISTOSTA ESITETYT LAUSUNNOT JA MIELIPITEET SEKÄ NIIHIN ANNETTAVAT VASTINEET Luonnosvaiheen kuuleminen 15.12.-30.1.2015

Lisätiedot

SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA SIIKAJOEN KUNTA. AIRIX Ympäristö Oy

SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA SIIKAJOEN KUNTA. AIRIX Ympäristö Oy SIIKAJOKI MAANKÄYTTÖSTRATEGIA AIRIX Ympäristö Oy Sepänkatu 9 A 7, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi SIIKAJOEN KUNTA SISÄLLYS 1. JOHDANTO...5 2. PROSESSI...5 3. LÄHTÖKOHDAT...6

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen Ympäristölautakunta 23 29.01.2014 Ympäristölautakunta 179 16.09.2014 Ympäristölautakunta 250 12.12.2014 Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen 74/10.02.03.01/2014 Ympäristölautakunta 29.01.2014 23 Kirkonkylää

Lisätiedot

1 (39) Liite 17 Vastineraportti. H. Ylinen 11.5.2015

1 (39) Liite 17 Vastineraportti. H. Ylinen 11.5.2015 Liite 17 Vastineraportti 1 (39) H. Ylinen 11.5.2015 Nakkilan kunta osayleiskaavan tarkistus Oikeusvaikutteinen 3. ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niiden vastineet Nakkilan taajamaosayleiskaavan

Lisätiedot

OSAYLEISKAAVA JA BJÖRKÖN-RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SÖDRA VALLGRUNDISSA KAAVASELOSTUS

OSAYLEISKAAVA JA BJÖRKÖN-RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SÖDRA VALLGRUNDISSA KAAVASELOSTUS OSAYLEISKAAVA JA BJÖRKÖN-RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SÖDRA VALLGRUNDISSA KAAVASELOSTUS 12.11.2012 12.11.2012 2 (36) SELOSTUKSEN SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 5 1.1 KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet KUULEMISEN PALAUTE Kaupunkikehityslautakunta 9.10.2014 67 Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet Osallisilta pyydetyt lausunnot L1. Järvenpään elinkeino-

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakuntakaava Kaavaselostus 2010

Etelä-Karjalan maakuntakaava Kaavaselostus 2010 Etelä-Karjalan maakuntakaava Kaavaselostus 2010 Etelä-Karjalan liiton maakuntavaltuuston hyväksymä 9.6.2010 Ympäristöministeriön vahvistama 21.12.2011 Etelä-Karjalan maakuntakaava Kaavaselostus Etelä-Karjalan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

...\12016_KHH_kult_muin.dgn 23.9.2014 13:30:30

...\12016_KHH_kult_muin.dgn 23.9.2014 13:30:30 ...\12016_KHH_kult_muin.dgn 23.9.2014 13:30:30 70 12 KULTTUURIYMPÄRISTÖINVENTOINTI Sarake2 Sarake3 Sarake4 Sarake5 Sarake6 Sarake7 n:o OYK-ehdotuksen merkinnät kohteen nimi rekesteri n:o kylä osoite ilmiö,

Lisätiedot

Pro Hanhikivi ry. Laitatie 14, 86110 Parhalahti. kuuleminen@tem.fi Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32, 00023 Valtioneuvosto

Pro Hanhikivi ry. Laitatie 14, 86110 Parhalahti. kuuleminen@tem.fi Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32, 00023 Valtioneuvosto Pro Hanhikivi ry. Laitatie 14, 86110 Parhalahti kuuleminen@tem.fi Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32, 00023 Valtioneuvosto Palaute Fennovoiman ydinvoimalaitoksen YVA-selostukseen Asian diaarinumero 7131/815/2008

Lisätiedot

LAUSUNTO PÄIJÄT-HÄMEEN LIITOLLE MAAKUNTAKAAVAN LUONNOSAINEISTOSTA

LAUSUNTO PÄIJÄT-HÄMEEN LIITOLLE MAAKUNTAKAAVAN LUONNOSAINEISTOSTA Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö PL 6 17201 VÄÄKSY LAUSUNTO PÄIJÄT-HÄMEEN LIITOLLE MAAKUNTAKAAVAN LUONNOSAINEISTOSTA Lahti-Vesivehmaan lentopaikan pitäjänä on Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö antanut lausuntonsa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja -2 Läsnäolijat... 1 121 Valtuuston päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano... 2 122 Hollolan Asuntotalot Oy:n hallituksen jäsenen ja varajäsenen

Lisätiedot

LUONNONSUOJELUALOITE KALMUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN ALUEELLE

LUONNONSUOJELUALOITE KALMUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN ALUEELLE LUONNONSUOJELUALOITE KALMUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN ALUEELLE VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KALMUN OSAYLEISKAAVAAN LIITTYVÄ SELVITYS Riihimäen kaupunki, Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy 2.12.2010 LÄHTÖKOHTA

Lisätiedot

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 OSAYLEISKAAVALUONOS Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 1.10.2012 Haapajärven kaupunki A R K K I T E H T I T O I M I S T O

Lisätiedot

Liite 4. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sisältö ja merkitys

Liite 4. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sisältö ja merkitys Liite 4. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Tässä liitteessä esitetään selostus ja yleisarvio siitä, mitkä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulevat huomioitaviksi Tolpanvaara-Jylhävaaran

Lisätiedot

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Hollolan kunta KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Kuntakeskuksen liikekorttelit (Prisma) K-Citymarket ja Naisten pukutehdas Loppuraportti 4.4.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 (31) SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Maakuntavaltuuston hyväksymä 12.5.2014 Kansikuva: Pirjo Niemi POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2 UUSIUTUVAT ENERGIAMUODOT JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA (TUULIVOIMAKAAVA)

Lisätiedot

U u d e n m a a n y m p ä r i s t ö k e s k u k s e l l e

U u d e n m a a n y m p ä r i s t ö k e s k u k s e l l e Seudun yhdistykset ja muut VASTUSTAVA LAUSUNTO JA MIELIPIDE sivu 1 (43) LAAJAN ASUKASYHTEISTYÖRYHMÄN LAUSUNTO LEMMINKÄINEN INFRA OY:N RIIPILÄÄN AJAMASTA VALTAVASTA KIVENOTTOHANKKEESTA JA SEN YVA-OHJELMASTA

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kaavaselostus 8.4.

SIIKALATVAN KUNTA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kaavaselostus 8.4. PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS Kaavaselostus 8.4.2015 SIIKALATVA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA I KAAVASELOSTUS 8.4.2015 TIIVISTELMÄ Siikalatvan kunnanhallitus

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

vaikutu Jyväskylän StrategineS

vaikutu Jyväskylän StrategineS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINN YLEISKAAVALUONNOS vaikutu usten arviointi Jyväskylän n kaupunki, Maankäyttö, StrategineS en suunnittelu 11.12.2013 0 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YLEISKAAVALUONNOS Vaikutusten arviointi

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

Kalevanrinteen osayleiskaava Sisällysluettelo

Kalevanrinteen osayleiskaava Sisällysluettelo Tampereen kaupunki, 24.5.2011 Kalevanrinteen osayleiskaava Tiivistelmä osayleiskaavaehdotuksesta 17.11.2009 jätetystä palautteesta, vastineet ja toimenpide-ehdotukset Sisällysluettelo Johdanto...2 Muistutukset...3

Lisätiedot