SISÄLTÖTUOTANTO DIGITAALISEN SISÄLTÖTUOTANNON RAHOITUSMALLIT. Jaakko Paavela

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLTÖTUOTANTO DIGITAALISEN SISÄLTÖTUOTANNON RAHOITUSMALLIT. Jaakko Paavela"
  • Ari Aro
  • 1 vuotta sitten
  • Katselukertoja:

Transkriptio

1 SISÄLTÖTUOTANTO DIGITAALISEN SISÄLTÖTUOTANNON RAHOITUSMALLIT Jaakko Paavela

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tausta 1.2 Selvityksen tavoitteet ja selvitystyön rajaus 1.3 Sisältötuotannon kansantaloudellinen merkitys 2 OLEMASSA OLEVAT RAHOITUSVAUHTOEHDOT JA NIIDEN KÄYTETTÄVYYS TOIMEKSIANNON TARKOITTAMAAN TOIMINTAAN 2.1 Julkisen sektorin ja yhteisöjen tarjoama rahoitus 2.2. Yksityisen sektorin tarjoama rahoitus 3 EHDOTUKSET JA PERUSTELUT 3.1 Tekes 3.2. Valtion televisio- ja radiorahasto 3.3 Koulutus 4 LOPUKSI

3 3 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tausta Tietoyhteiskunnalla tarkoitetaan yhteiskuntaa, jossa hyödynnetään laajasti tietoverkkoja ja tietotekniikkaa, tuotetaan runsaasti tieto- ja viestintäteollisuuden tuotteita ja palveluita ja jossa on monipuolinen sisältöteollisuus. Näin on todennut Euroopan Unioni. Tämän julkilausuman kanssa yhtenäisen hankkeen on käynnistänyt myös pääministeri Paavo Lipposen toinen hallitus. Hallituksen hankesalkussa todetaan, että hallitus käynnistää laajapohjaisen ja poikkihallinnollisen tietoyhteiskunnan sisältöjä kehittävän hankkeen, jonka tarkoituksena on luoda edellytykset Suomen saamiseksi tietoliikenneteknologian ohella merkittäväksi sisältöteolliseksi maaksi. Myöhemmin on tämä hallituksen hankesalkussa oleva julistus täsmentynyt seuraavaksi: Sisältö- ja kulttuuriteollisuuden toimintaedellytysten kehittämisen tavoitteena on rakentaa suomalaiselle kulttuurille mahdollisimman suuri osuus kotimaan markkinoista sekä merkittävä ja kasvuhakuinen rooli kansainvälisillä markkinoilla. Opetusministeriö on kutsunut päivätyllä kirjeellä viestintäneuvos Jaakko Paavelan lukien kartoittamaan mahdollisuudet digitaalisen sisältötuotannon rahoitusmalleiksi. Selvitystyön aikana on haastateltu yhteensä 71 henkilöä hankkeesta yleensä ja erityisesti haastateltavan erityisalan osalta. Toimeksiannon mukaan selvitys on luovutettava opetusministeriölle mennessä. Ohessa luettelo haastatelluista. 1.2 Selvityksen tavoitteet ja selvitystyön rajaus Toimeksiannon tarkoitus on kartoittaa mahdollisuudet digitaalisen sisältötuotannon rahoitusmalleiksi. Digitaalisella sisältötuotannolla

4 4 tarkoitetaan tässä tapauksessa pääasiassa sähköisille viestimille laadittua dokumentti-, kulttuuri-, opetus-, tutkimus-, viihde- ja markkinointiviestinnällisten ohjelmasisältöjen tuottamista ja siihen liittyvää liiketoimintaa. Sisältötuotanto- tai sisältöteollisuus- sanaa ei ole tässä selvitystyössä määritelty, koska toimeksianto on rajattu edellä mainitulla tavalla. Selvitystyön ulkopuolelle on sopimuksen mukaisesti jätetty EU:n piirissä tapahtuvat sisältötuotantojen rahoitusmahdollisuuksien laajempi selvittely. Euroopan yhteisö on julkaissut tammikuussa 2001 päätöksen uudesta econtent -ohjelmasta, joka suoraan tukee sisältötuotannon edistämistä. Ohjelma kestää neljä vuotta ja sen budjetti on 595 miljoonaa markkaa. Selvityksessäni ei myöskään ole käsitelty verotuksen kautta mahdollisesti tapahtuvaa toimintaedellytysten parantamista. Tämän selvitystyön kanssa lähes samanaikaisesti valmistuu myös LTT- Tutkimus Oy:n tekemä laaja raportti sisältötuotannon arvoketjun rahoituksesta. Näin ollen tässä selvityksessä ei ole käsitelty eräitä yritystoiminnan rahoittamiseen liittyviä osatekijöitä, koska ne on varsin ansiokkaasti selvitetty edellä mainitussa LTT-Tutkimus Oy:n tekemässä raportissa. Tämä yksinomaan päällekkäisyyksien välttämiseksi. Tämän selvitystyön tavoitteena on ollut kartoittaa nykyiset olemassa olevat rahoitusvaihtoehdot ja niiden käytettävyys sekä tehdä ehdotukset uusiksi rahoitusmalleiksi ja tarvittavat täsmennykset olemassa oleviin. Keskeinen tavoite on ollut, että täysin uutta organisaatiota ei tarvitse perustaa, vaan pyritään ratkaisemaan rahoitusongelmat jo olemassa olevien avulla. Uuden organisaation perustaminen veisi aikaa ja kuluttaisi pääomia, jotka voidaan hallintokustannusten sijasta suunnata suoraan sisältöjen tuottamiseen. Sisältötuotantoa on tässä selvityksessä käsitelty kuten mitä tahansa elinkeinotoimintaa.

5 5 1.3 Sisältötuotannon kansantaloudellinen merkitys Sisältötuotantoteollisuus kasvaa tätä nykyä koko maailmassa noin 6-7 % vuodessa. Vuonna 1999 arvioitiin, että maailman mediateollisuuden arvo oli USD 480 miljardia. Eurooppalaisen sisältötuotannon arvo on 5 % Euroopan bruttokansantuotteesta. Suomessa tekijänoikeuksien piiriin kuuluvien sisältötuotantojen arvo oli vuonna 2000 noin FIM 67 miljardia ja osuus bruttokansantuotteesta noin 5 %. Kyse on siis varsin merkittävästä elinkeinotoiminnasta. Mikäli hallituksen hankesalkussa oleva tavoite sisältötuotannon nostamiseksi merkittäväksi elinkeinoksi aiotaan toteuttaa, se vaatii vähintään kohtuullisia panostuksia, koska pelkillä juhlapuheilla hanke ei onnistu. 2 OLEMASSA OLEVAT RAHOITUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN KÄYTETTÄVYYS TOIMEKSIANNON TARKOITTAMAAN TOIMINTAAN Suurin osa suomalaisista sähköisille viestimille sisältötuotantoja tekevistä yrityksistä ovat varsin pieniä ja riskinottokyvyltään rajallisia radio- ja televisioyhtiöitä lukuun ottamatta. Varsinaiseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen ei ole ollut taloudellisia mahdollisuuksia. Eivät edes televisioyhtiöt ole voineet panostaa tutkimukseen ja tuotekehitykseen juuri mitään. Yleensä menestyvä liikeyritys panostaa vuosittain 5-10 % liikevaihdostaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen menestyäkseen toimialallaan. Suomi on viime vuosina panostanut varsin voimakkaasti tutkimukseen ja tuotekehitykseen, lähes 3 % bruttokansantuotteesta. Suomi on tässä suhteessa yksi maailman johtavista maista. Nämä panostukset ovat suuntautuneet kuitenkin muualle kuin sisältötuotannon tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

6 6 2.1 Julkisen sektorin tarjoamat vaihtoehdot Opetusministeriö on varsin merkittävä julkinen rahoittaja. Tukea opetusministeriö jakaa joko suoraan tai myöntämällä määrärahoja erilaisiin, pääasiassa kulttuuria tukeviin tarkoituksiin. Taiteen ja kulttuurin osuus valtionbudjetista oli vuonna ,7 miljardia markkaa ja vuonna 2001 suurin piirtein saman verran. Suomen Elokuvasäätiö SES on tärkeä elokuva-alan rahoittaja. SES keskittyy pääasiassa ns. pitkiin elokuviin ja AVEK lyhytelokuviin ja dokumenttielokuviin. SES jakaa vuosittain noin 45 miljoonaa markkaa. Sen lisäksi SES ja Yleisradio Oy ovat tehneet sopimuksen, jonka mukaan Yleisradio Oy ostaa SES:n kautta rahoitettuja elokuvia 13 miljoonan markan arvosta. Nämä rahat Yleisradio Oy ottaa valtion televisio- ja radiorahastoon vuosittain kertyvistä televisiolupamaksuista ja kaupallisilta televisioyhtiöiltä kerättävistä toimilupamaksuista. Kauppa- ja teollisuusministeriö tukee Pk-yrityksiä yritystukien avulla. Nämä tuet on suunnattu tuotannollista toimintaa harjoittaville Pk-yrityksille. Työvoima- ja elinkeinokeskus (Te-keskus) on kolmen eri ministeriön yhteinen palvelukeskus. Te-keskuksessa tavallaan toimii kauppa- ja teollisuusministeriön, maa- ja metsätalousministeriön ja työministeriön aluehallinnot. Te-keskusten toiminta on erittäin tärkeä Pk-yritysten kannalta, ei vain rahoituksen, vaan myös neuvonnan ja koulutuksen kannalta. Tärkeätä on jatkossa myös kiinnittää huomiota jonkinasteisen managementkoulutuksen järjestämiseen. Sitä tarvitaan. Te-keskusten toimintaan kuuluu myös neuvonta EU-rahoituksen hakemisessa. Kauppa- ja teollisuusministeriön myöntämien Te-keskusten yritysosastojen kautta jaettujen investointitukien määrä oli vuonna 2000 noin 16 miljoonaa markkaa ja kehittämistukena jaettujen noin 3 miljoonaa markkaa.

7 7 Teknologian kehittämiskeskus (Tekes) saa varansa valtion budjetista, keskimäärin 2,2-2,4 miljardia markkaa vuodessa. Vuonna 2001 määrärahan suuruus on 2,3 miljardia markkaa. Tekes myöntää yritysten tutkimus- ja tuotekehitysprojekteihin avustuksia, lainoja ja oman pääoman ehtoisia lainoja. Tekes on alunperin tarkoitettu tukemaan yritysten uuteen teknologiaan perustuvia tutkimus- ja tuotekehityshankkeita. On kuitenkin osoittautunut vaikeaksi erottaa uusi teknologia ja uutta teknologiaa hyödyntävä sisältö toisistaan. Niinpä Tekes on myös osallistunut eräisiin uuteen teknologiaan nojaaviin sisältötuotantoprojekteihin, mutta varsin rajallisesti. Tekesillä on käytettävissään merkittävä asiantuntemus yritystoiminnan laaja-alaiseen arviointiin ja myös yksi henkilö, joka on perehtynyt sisällön tuotantoon. Suomen Itsenäisyyden Juhlavuoden Rahasto (Sitra) on osallistunut pääomasijoituksin myös sisältötuotantoyrityksiin viimeisen 1,5 vuoden aikana yhteensä noin 50 miljoonalla markalla. Sitran omistusosuus yhtiössä on 5-49 % ja arvioitu omistusaika 3-6 vuotta. Sitralla ei ole toistaiseksi erityisesti sisältötuotantoon perehtynyttä henkilöstöä. Valtion televisio- ja radiorahasto Laki valtion televisio- ja radiorahastosta astui voimaan Lain 1 :n mukaan lain tarkoituksena on järjestää Yleisradio Oy:n toiminnan rahoitus, valtion televisio- ja radiorahaston hoito sekä muutoinkin edistää televisio- ja ääniradiotoimintaa. Lain 3 :n mukaan televisio- ja radiorahastoon kerätään television käyttämisestä perittävät televisiomaksut, takautuvat televisiomaksut, viivästysmaksut, tarkastusmaksut sekä televisio- ja radiotoiminnan harjoittajilta perittävät toimilupamaksut. Lain 4 :n 2 momentin mukaan valtioneuvosto päättää kalenterivuosittain rahaston varojen jakamisesta eri käyttötarkoituksiin. Erityisestä syystä varojen käyttösuunnitelmaa voidaan muuttaa myös kesken kalenterivuoden. Valtioneuvosto on vahvistanut televisio- ja radiorahaston käyttösuunnitelman

8 8 joulukuussa Rahaston suuruus on markkaa. Tämä on ehdottomasti Suomen suurin sähköisen sisältötuotannon rahasto. Suurin osa varoista kertyy yleisöltä perittävistä televisiomaksuista ja noin 300 miljoonaa markkaa kaupallisilta televisioyhtiöiltä ns. toimilupamaksuina. Finnvera Oyj on valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, jonka toimintaperiaatteisiin kuluu lainojen, takauksien ja vientitakuiden myöntäminen. Finnveran rahoituspäätösten osalta ei ole toimialarajoituksia. Lainoja ja takauksia voidaan myöntää myös sisältötuotantoyrityksille. Finnveralla on asiakkaina 424 tietoteollisuuteen kuuluvaa yritystä ja rahoitukset ovat yhteensä 90 miljoonaa markkaa. Finnveran koko lainanannosta tietoteollisuuden osuus on yksi prosentti. Vakuuksien ja takuiden suhteen Finnvera on varsin joustava ja laina-aika on usein 10 vuotta. Varsinaisen sisältötuotannon erityisasiantuntijoita ei ole toistaiseksi organisaatiossa. Finnveralla on myös laaja alueverkosto. Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion omistama pääomasijoitusyhtiö. Vuoden 1999 tilivuoden päättyessä sijoitussitoumukset olivat yhteensä 770,5 miljoonaa markkaa. Yhtiö tekee sijoituksia pääomasijoitusrahastoihin ja myös suoraan kohdeyrityksiin. Yhtiön toimintaan sisältävään lakiin tehtiin muutoksia vuonna Tammikuun 5. päivänä vuonna 2000 voimaan astuneet muutokset mahdollistavat yhtiön sijoitustoiminnan laajentumisen. Yhtiön sijoitukset tätä nykyä ovat yhteensä 1.082,2 miljoonaa markkaa. Yhtiö on mukana myös alueellisissa rahastoissa. Suomen Teollisuussijoitus on tehnyt vuonna 2000 ensimmäisen sijoituksensa suomalaiseen sisältötuotannon rahoitusyhtiöön. Tampereen kaupunki ja muut kaupunkiseudun kunnat ovat edistämässä sisältötuotannon kehittämistä Tampereen seudun osaamiskeskusohjelman myötä. Sen yksi osa on viestinnän osaamiskeskus. Tampereen kaupunki ei rahoita pääsääntöisesti yritysten tuotekehitystä eikä myöskään tutkimusta.

9 9 Kaupunki käyttää varsin merkittäviä summia erilaisten sisällön tuotantopalveluiden ostamiseen alan yrityksiltä. Tampereen kaupunki on yhdessä Tampereen yliopiston, TTKK:n, VTT:n, Tampereen Teknologiakeskus Oy:n, Oy Media Tampere Ltd:n sekä eräiden muiden yritysten kanssa käynnistänyt viisivuotisen tietoyhteiskuntaohjelman, jonka kokonaiskustannusarvio on 970 miljoonaa markkaa. Ohjelman myötä tullaan rahoittamaan myös sisältötuotantoa. Vuonna 2001 Tampereen kaupungin sijoitus on 18,6 miljoonaa markkaa ja koko viisivuotiskautena 91 miljoonaa markkaa. Tämä on varsin rohkea ja merkittävä kunnallispoliittinen päätös, joka tähtää alueen voimakkaaseen IT-teknologian laaja-alaisen osaamisen lisäämiseen ja uusien työpaikkojen syntymiseen Finpro on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka tavoitteena on nopeuttaa suomalaisten yritysten kansainvälistymistä ja vähentää siihen liittyviä riskejä. Finpro voi tarjota asiakkailleen ratkaisuja ulkomaankaupan ja kansainvälistymisen osalta. Finprolla on toimipisteitä 40 maassa ympäri maailmaa. Sisältötuotantoyritykset eivät ole toistaiseksi olleet merkittävässä määrin Finpron asiakkaina, mutta esteitä sille ei ole olemassa. Pohjoinen Elokuva- ja mediakeskus (POEM) on ensimmäinen Suomessa toimiva alueellinen elokuva- ja mediakeskus. POEM on itsenäinen yksikkö Oulun kaupungin kulttuuritoiminnan alaisuudessa. POEMin toiminta-alue on Pohjois-Pohjanmaa. Sen rahoituksesta ovat huolehtineet EU:n Tavoite 2- ohjelma, Pohjois-Pohjanmaan Liitto ja Pohjois-Pohjanmaan Te-keskus sekä Oulun kaupunki. POEMilla on tuotanto-osasto, neuvonta- ja palvelutoimintaa sekä lisäksi sen tehtävänä on edesauttaa uuden teknologian omaksumista alueella ja rakentaa sisältötuotannon infrastruktuuria yhdessä toimintaalueensa muun elinkeinotoiminnan kanssa. Julkista rahaa POEM:lla oli 3 miljoonaa markkaa vuonna 2000 ja 5 miljoonaa markkaa vuonna 2001.

10 10 Audiovisuaalisen Kulttuurin Edistämiskeskus (AVEK) saa rahansa kasettikorvausmaksuista. Määrärahan kokonaissumma on viime vuosina vaihdellut miljoonan markan välillä. Kasettikorvauksien pienentyessä AVEK:n mahdollisuudet rahoittaa lyhyt- ja dokumenttielokuvien tekemistä tulevat jatkossa pienenemään. Toisaalta taas digitaalisen televisiotoiminnan käynnistyessä olisi perusteltua tarvetta lisätä lyhyt- ja dokumenttielokuvien määrää. AVEK:lla on olemassa riittävä organisaatio sisältötuotannon arvioimiseen. Esittävän Säveltaiteen Edistämiskeskuksen (ESEK) myöntämän tuen piiriin kuuluvat musiikin kaikki lajit. Vuonna 2000 ESEK myönsi tukea noin 10 miljoonaa markkaa. ESEK toimii Gramex ry:n yhteydessä ja sillä onkin vankat oman alansa sisältötuotannon osaajat organisaatiossaan. Luovan Säveltaiteen Edistämissäätiö (LUSES) myöntää avustuksia äänitetuotantoon, konserttien järjestämiseen, vientiin, nuottien julkaisemiseen ja vientitoimintaan. LUSES:lla on oman alansa asiantuntijat myös ns. sisältötuotannon arvioinnissa. Teosto ry ja Kopiosto ry keräävät ja hallinnoivat tekijänoikeuskorvauksia. Suurin osa jaettavista tarkistetuista korvauksista jaetaan suoraan tekijänoikeuksien haltijoille ja tietty osa yhteisiin tarkoituksiin. 2.2 Yksityisen sektorin tarjoamat vaihtoehdot Pankit ja muut rahoituslaitokset Pankit ja vakuutusyhtiöt käsittelevät lainanannossaan sisältötuotantoyrityksiä kuin mikä tahansa elinkeinotoimintaa. Mikäli liikeidea on kannattava ja reaalivakuudet ovat riittävät, rahoitusta löytyy. Mihinkään erityisjärjestelyihin eivät nämä rahoittajat ryhdy.

11 11 Sisältötuotannon erityisrahoittajat Venture Fund for Creative Industries (CIM) on sisältöteollisuuden pääomasijoitusrahasto, joka investoi luovan teollisuuden tekijänoikeuksia kehittäviin yrityksiin. Sijoituskohteiksi yhtiö mainitsee listaamattomat luovan prosessin sisältöteollisuuden yritykset. Sijoituskohteet hankkivat, kehittävät ja tuottavat tekijänoikeuksia. Yhtiö ilmoittaa rahaston kooksi 50 miljoonaa, mutta toiminta käynnistyy puolella tästä. CIM ilmoittaa, että tällä hetkellä rahastoon on osallistunut kotimaisia institutionaalisia ja strategisia sijoittajia sekä Euroopan investointirahasto kolmanneksen osuudella. Vaikka yritys ei ole vielä käynnistynytkään koko rahaston suuruudella, on kyse varsin merkittävästä panoksesta sisältötuotannon rahoituksessa. CIM on Euroopan ensimmäinen luovan teollisuuden pääomasijoitusrahasto. Yhtiö tekee ensimmäiset sijoituspäätökset keväällä ACompany on TIMES-toimialan (Telecommunication, Internet, Media, Entertainment, Software) itsenäinen ja riippumaton rahoitusyhtiö, jonka liiketoiminta tähtää osakkuusyhtiöiden kasvuun, kannattavuuteen ja arvonnousuun. Näin yhtiö määrittelee toimialansa vuosikertomuksessaan Saman vuosikertomuksen mukaan yhtiöllä oli osaomistuksia ITyhtiöissä ja näiden osakkeiden kirjanpitoarvo oli noin 26 miljoonaa markkaa. Yhtiön organisaatiossa on vahva sisältötuotannon asiantuntemus. Edellä mainitut ovat kaksi esimerkkiä. Pääomasijoittajayhtiöitä ja myös yksityisiä pääomasijoittajia on muitakin, sellaisia jotka ovat sijoittaneet sisältötuotantohankkeisiin puhtaasti liiketaloudellisin perustein.

12 12 3 EHDOTUKSET JA PERUSTELUT 3.1 Tekes Tekesin tehtävänä on osallistua pääsääntöisesti uuden teknologian sovellutusten rahoitukseen. Digitaalisen tekniikan myötä tulleiden uusien teknisten sovellutusten rinnalle joudutaan myös kehittämään osittain tai kokonaan uudella tekniikalla toteutettuja sisältöjä. Näin ollen on aivan luonnollista, että Tekes myös osallistuu näiden sisältötuotantojen rahoitukseen niiden periaatteiden mukaan kuin yleensä muussakin toiminnassaan. Uusi toimintamalli ei edellytä edes Tekesistä säädetyn lain muuttamista. Kysymys on ainoastaan kehityksen vaatimasta toimintatavan täsmentämisestä. Tekesin rahaa ei voida käyttää ns. normaalin sisältötuotannon rahoittamiseen. Sitä voidaan käyttää vain ja ainoastaan sisältötuotannon tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Tällaista toimintaa on Tekes jo jossain määrin harjoittanut. Ehdotan, että sisältötuotannon tutkimus- ja kehitystoiminnalle vahvistetaan viiden vuoden ohjelma, jonka mukaan vuosina käytetään tähän toimintaan varoja seuraavasti: v Mmk v Mmk v Mmk v Mmk v Mmk Nämä varat, yhteensä 175 miljoonaa markkaa, on syytä pitää erillään Tekesin muuhun toimintaan tarkoitetuista varoista, jotta ei synny ns. eturistiriitoja teknologian ja sisältötuotannon rahoituksen välillä. Sisältötuotantojen lisääntyessä on myös varauduttava lisäämään Tekesin tähän erityisalaan perehtyneen henkilöstön lukumäärää.

13 13 Tällä järjestelyllä vältyttäisiin ihan uuden organisaation perustamiselta ja samalla voidaan hyödyntää Tekesin laaja osaaminen myös yritysten neuvonta- ja koulutustoiminnassa. Valtiovallan sijoitus sisältötuotannon tutkimus- ja kehitystoimintaan olisi tämän ohjelman mukaan varsin kohtuullinen. Hankkeella on kiire, tavallaan ollaan jo myöhässä, joten vuoden 2001 osalta on tuo ehdotettu 10 miljoonaa markkaa irrotettava joko kauppaja teollisuusministeriön käytettävissä olevista varoista tai sitten seuraavassa lisäbudjetissa. Saatujen kokemusten perusteella voidaan myöhemmin päättää, onko sisällön tuotannon tutkimus- ja kehitystoiminnasta tullut viiden vuoden aikana luonteva osa Tekesin rahoitustoimintaa, vai onko syytä tehdä joitakin muita toimenpiteitä. Tällä järjestelyllä päästään kumminkin toteuttamaan varsin nopeasti hallituksen hankesalkussa olevaa sisältötuotantoa koskevaa hanketta. 3.2 Valtion televisio- ja radiorahasto Valtion televisio- ja radiorahaston varoja voidaan käyttää myös muutoinkin televisio- ja ääniradiotoiminnan edistämiseen. Yleisradio Oy on tehnyt erillisen sopimuksen Suomen Elokuvasäätiön kanssa ja sitoutunut hankkimaan 13 miljoonalla markalla pitkiä elokuvia ohjelmistoonsa. Valtion televisio- ja radiorahaston varoja voidaan siis tosiasiallisesti käyttää muuhunkin kuin mitä tarkasti ottaen valtioneuvoston vahvistamassa käyttösuunnitelmassa on mainittu. Tämä käytäntö perustui jo ennen nykyistä lakia aloitettuun toimintaan vuonna 1996, jolloin ensimmäinen sopimus Suomen Elokuvasäätiön ja Yleisradion Oy:n kanssa tehtiin. Digitaalisen televisiotoiminnan aloitus on päätetty käynnistää Edelleen on tosin epäselvyyttä siitä, ovatko tarvittavat vastaanottimet saatavilla ja ohjelmisto olemassa. Parasta aikaa käydään myös keskustelua siitä, millä aikavälillä kaupallisten televisioyhtiöiden maksamat toimilupamaksut, noin 300 miljoonaa markkaa vuonna 2000, poistuisivat. On

14 14 todennäköistä, että ne poistuvat viimeistään vuonna 2006, jollei jo aikaisemmin. Valmisteilla oleva viestintämarkkinalaki tuo tähän tilanteeseen uuden vaiheen, joka saattaa nopeuttaa toimilupamaksujen poistamista. Ehdotan, että osa kaupallisten televisioyhtiöiden maksamista toimilupamaksuista käytetään ns. riippumattomilta ohjelmatuottajilta ostettavien ohjelmien rahoitukseen. Tällä tavalla varmistetaan, että digitaalisen television aloittaessa ja kanavien lisääntyessä varmistetaan riittävän ohjelmiston saanti, lisätään riippumattomien ohjelmatuottajien työllisyyttä ja mahdollistetaan tuotantojen lisääntyessä myös vientitoiminta. Nämä ovat juuri niitä tavoitteita, joita hallituksen hankesalkussa mainitaan. Käytännössä ohjelmien hankintatoiminta voidaan hoitaa siten, että kertyvistä toimilupamaksuista käytetään Suomen Elokuvasäätiön ja AVEKin kautta ostettaviin ohjelmiin yhteensä 50 miljoonaa markkaa vuonna Tämä summa MTV Oy ja Ruutunelonen Oy velvoitetaan käyttämään samassa suhteessa kuin niiden arvioidaan maksavan toimilupamaksuja vuonna Tärkeintä, että ohjelmat hankitaan ns. riippumattomilta ohjelmatuottajilta. Tämä edellyttää valtioneuvoston tekemän käyttösuunnitelman tarkistamista, mikä on täysin mahdollista kyseisen lain 4 :n 2. momentin perusteella erityisestä syystä varojen käyttösuunnitelmaa voidaan muuttaa myös kesken kalenterivuoden. Mikäli tämä järjestely ei jostain syystä sovi, toinen vaihtoehto on lainmuutoksella pienentää kaupallisten yhtiöiden maksamaa prosenttiosuutta mainosajan liikevaihdosta ja velvoittaa ne käyttämään vastaava summa ohjelmaostoihin edellä tarkoitetulla tavalla. Mikäli järjestely hoidetaan käyttösuunnitelman kautta, niin myös seuraavina vuosina varataan osa toimilupamaksuvaroista tähän tarkoitukseen niin kauan kuin niitä yleensä kerätään. Mikäli asia taas hoidetaan lainmuutoksen kautta,

15 15 se jatkuu automaattisesti niin kauan kuin laki on voimassa eli toimilupamaksuja kerätään Koulutus Tässä selvityksessä on sisältötuotantoa on käsitelty yhtenä elinkeinotoiminnan alana. Valtion elinkeinopoliittisena tavoitteena ja tehtävänä on luoda yritystoiminnan kehittymiselle kilpailukykyiset toimintaedellytykset. Yhtä tärkeätä kuin taloudellisten edellytysten luominen, on myös riittävän koulutuksen järjestäminen. Ilman sisällön tuottamiseen perehtynyttä ja koulutettua henkilöstöä ei synny onnistunutta sisältötuotantoa. Taideteollinen korkeakoulu on käynnistänyt niin Elokuvataiteen osastossa kuin myös korkeakoulun Media Laboratoriossa tuottajakoulutuksen. Tuottajakoulutus on käynnistynyt, mutta vaatimattomien resurssien johdosta ei ole vielä riittävä. Korkeakoulun elokuvataiteen puolelle on suunniteltu perustettavaksi erityinen tuottajakoulutuksen professorin virka vuonna Onnistuneen sisällön tuottamisen kannalta on tärkeätä myös ohjaajan ja käsikirjoittajan rooli. Painottaisin kuitenkin tässä vaiheessa alan tuottajakoulutuksen voimakasta tehostamista. Eräänlaista tuottajakoulutusta on myös Sibelius Akatemiassa ja Helsingin Kauppakorkeakoulussa, samoin Teknillisessä korkeakoulussa. Teknillisen korkeakoulun yhteydessä toimiva Telecommunications Software and Multimedia Laboratory on myös ilmaissut halunsa tuottajakoulutuksen käynnistämiseen. Ehdotan, että opetusministeriö kokoaa asiantuntijaryhmän joka tekee esityksen siitä, miten tuottajakoulutus olisi parhaiten hoidettavissa.

16 16 4 LOPUKSI Haluan kiittää kaikkia haastateltuja henkilöitä heidän erinomaisesta avustaan selvitystyötä tehdessäni. Erityisesti osoitan kiitokseni suunnittelija Päivi Mutaselle opetusministeriöstä. Hän on monella tavalla helpottanut selvitystyön käytännön suorittamista. Helsingissä maaliskuun 14. päivänä 2001 Jaakko Paavela

17 17 LUETTELO HAASTATELLUISTA HENKILÖISTÄ Aalto-Setälä Pauli sisältöjohtaja Alma Media Oyj Ahde Matti toimitusjohtaja Veikkaus Oy Alaspää Arto toimitusjohtaja ÄKT Aulio Olli ylitarkastaja Kauppa- ja teollisuusministeriö Carpén Matti johtaja Elisa Communications Cindblad Olli asiamies Sitra Ero Liisa hallitusneuvos Liikenne- ja viestintäministeriö Flinck Markku toimitusjohtaja Poem Oulu Heinonen Olli-Pekka liikenne ja viestintäministeri Liikenne- ja viestintäministeriö Hirvi Ville kansliapäällikkö Opetusministeriö Hohtokari Marit toimitusjohtaja Satu ry Hollmén Harri johtaja Sonera Oyj Härkönen Ritva-Sini opetusneuvos Opetusministeriö Härkönen Seppo toimitusjohtaja Finpro Iivari Ulpu Euroopan Parlamentin jäsen EU Brysseli Jounela Tertta projektipäällikkö Kauppa- ja teollisuusministeriö Kallioja Tapio toimitusjohtaja Swelcom Oy Kekkonen Timo osastopäällikkö Kauppa- ja teollisuusministeriö Kemppinen Jukka professori Teknillinen korkeakoulu Kivistö Kalevi ylijohtaja Opetusminsiteriö Korhonen Kalle ylijohtaja Kauppa- ja teollisuusministeriö Koroma Johannes toimitusjohtaja TT Koskinen-Olsson Tarja toimitusjohtaja Kopiosto Kosonen Ismo viestintäneuvos Liikenne- ja viestintäministeriö Krook Pekka puheenjohtaja Satu ry Lahti Arto professori Helsingin kauppakorkeakoulu Lassila Johannes puheenjohtaja Suomen Elokuvatuottajien Keskusliitto Laukkanen Markku puheenjohtaja Yleisradio Oy Lehmusto Heikki tv-toimialan johtaja Yleisradio Oy Leimio Pauli toimitusjohtaja Yhtyneet Kuvalehdet Oy Lindblad Olli asiamies Sitra Lindén Suvi kulttuuriministeri Opetusministeriö Linna Markku ylijohtaja Opetusministeriö Louhelainen Juha-Pekka toimitusjohtaja Ruutunelonen Oy Lumio Jarkko toimitusjohtaja Oy Media Tampere Ltd Marjosola Juha toimitusjohtaja Suomen Sijoitusrahasto Oy Masalin Heikki toimitusjohtaja Creative Industries Management Mattheiszen Matti toimitusjohtaja Elisa Communications

18 18 Miettinen Jorma johtaja Alma Media Oyj Mykkänen Jouni toimitusjohtaja Suomen Elokuvasäätiö Mäkinen Markku toimitusjohtaja Finnvera Oy Mönkäre Sinikka kauppa- ja teollisuusministeri Kauppa- ja teollisuusministeriö Nieminen Jaakko kehitysjohtaja Alma Media Oyj Nurmio Raija toimitusjohtaja Suomen Elokuvatuottajien Keksusliitto Packalén Matti toimitusjohtaja Alma Media Oyj Peltola Pertti talousjohtaja MTV Oy Pilkama Eero varatoimitusjohtaja Alma Media Oyj Pohjola Hannele osastopäällikkö TT Prihti Aatto yliasiamies Sitra Rantanen Jarmo kaupunginjohtaja Tampereen kaupunki Relander Timo pääjohtaja Tilastokeskus Riipinen Jarmo projektijohtaja Elisa Communications Saari Rauno valtiosihteeri Valtioneuvoston kanslia Saarivaara Veli-Pekka pääjohtaja Tekes Sailas Raimo valtiosihteeri Valtiovarainministeriö Samola Juha pääsihteeri Avek Santamäki Harry apulaisjohtaja Nokia Oy Saraste Petri sisältöjohtaja Sonera Oyj Silvennoinen Eero teknologiajohtaja Tekes Silvo Ismo ohjelmajohtaja Yleisradio Oy Tarkka Minna apulaisjohtaja Taideteollinen korkeakoulu Toivanen Satu teknolia-asiantuntija Tekes Tuominen Saku johtaja Broadcasters Oy Tynkkynen Juha toimitusjohtaja Broadcasters Oy Törhönen Lauri professori Taideteollinen korkeakoulu Vahala Heikki johtaja MTV Oy Webster John ohjaaja Elephant Films Wessberg Arne toimitusjohtaja Yleisradio Oy Virtanen Erkki kansliapäällikkö Kauppa- ja teollisuusministeriö Visuri Jaakko johtaja A Company Finland Oyj Äijälä Tauno varatoimitusjohtaja MTV Oy

Valtion kasvurahoitus 2013-2015

Valtion kasvurahoitus 2013-2015 Valtion kasvurahoitus 2013-2015 ICT2015-välitulosseminaari 18.5.2015 Petri Peltonen TEM / EIO 1 Polku 14: Rahoitusohjelma kattamaan alkuvaiheen ja kasvuvaiheen yritysten tarpeita Käynnistetään rahoitusohjelma

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 27.11.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus

Lisätiedot

Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010. Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri

Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010. Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010 Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri YLEn tekemät säästöt 2000 luvulla Tappio sisään: suurimmillaan n. 100 Me Kaupallisten maksamat toimilupamaksut

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

Rahoitusta yritystoiminnan

Rahoitusta yritystoiminnan Rahoitusta yritystoiminnan alkuun Finnverasta rahoitusta yritystoiminnan käynnistämiseen Suunnitteletko yrityksen perustamista? Hyvä liikeidea, yrittäjävalmiudet ja huolellinen suunnittelu auttavat liiketoiminnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 265. Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 265. Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1 3790/02.05.05/2012 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 59 10.9.2012 265 Spinno-Seed Oy:n omistuksesta luopuminen Valmistelijat / lisätiedot: Hindsberg-Karkola Viktoria,

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

Rahoitusseminaari / Posintra. 12.3.2014 Jani Tuominen, Finnvera Oyj

Rahoitusseminaari / Posintra. 12.3.2014 Jani Tuominen, Finnvera Oyj Rahoitusseminaari / Posintra 12.3.2014 Jani Tuominen, Finnvera Oyj Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Lainoja ja takauksia Vientitakuita Pääomasijoituksia Puitteet toiminnalle Lainsäädäntö

Lisätiedot

Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on. kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti.

Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on. kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti. Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti. H A A S T E E N A K A S V U Suomessa syntyy kansainvälisesti katsoen

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Teollisuussijoitus Oy

Teollisuussijoitus Oy Teollisuussijoitus Oy Pääomasijoituksia kasvuyrityksille Juha Lehtola, Johtaja, Venture Capital- sijoitukset Missio Teollisuussijoitus on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka pääomasijoittamisen keinoin ja

Lisätiedot

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Finnveran rahoituspalvelut toimintaansa aloittavalle yritykselle Päivi Kiuru, Finnvera Oyj Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää

Lisätiedot

Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta. Mika Lautanala 13.12.2012

Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta. Mika Lautanala 13.12.2012 Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta Mika Lautanala 13.12.2012 Finnvera: Rahoitusta investointeihin ja käyttöpääomaan Rahoitus Lainat yrityksen investointiin tai käyttöpääomaan (vain pk yrityksille)

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla EMV:n uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Unto Väkeväinen Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Esityksen sisältö:

Lisätiedot

Tämä on Finnvera. Imatra 27.3.2013 Markku Liira

Tämä on Finnvera. Imatra 27.3.2013 Markku Liira Tämä on Finnvera Imatra 27.3.2013 Markku Liira Finnvera Oyj Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera ja sen tytäryhtiö

Lisätiedot

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Agenda Finnvera Oyj ja avainluvut Finnveran rooli kv-kasvun rahoituksessa Vientikaupan

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen HE 144/2015 vp laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a :n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 1 KILPAILUKYVYN PERUSTA ON KUNNOSSA... 3 2 PAIKALLISEN SOPIMISEN PELISÄÄNNÖT ON SAATAVA KUNTOON... 4 3 YRITYSRAHOITUSTA SAA PANKEISTA

JOHDANTO... 2 1 KILPAILUKYVYN PERUSTA ON KUNNOSSA... 3 2 PAIKALLISEN SOPIMISEN PELISÄÄNNÖT ON SAATAVA KUNTOON... 4 3 YRITYSRAHOITUSTA SAA PANKEISTA JOHDANTO... 2 1 KILPAILUKYVYN PERUSTA ON KUNNOSSA... 3 2 PAIKALLISEN SOPIMISEN PELISÄÄNNÖT ON SAATAVA KUNTOON... 4 3 YRITYSRAHOITUSTA SAA PANKEISTA PÄÄSÄÄNTÖISESTI HYVIN... 6 4 SUOMEN NYKYINEN KASVURAHOITUSJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

HE 24/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 24/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 24/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yritystuesta annettua lakia. Ehdotuksen

Lisätiedot

Cleantech-rahoitus Finnveran näkökulmasta. Kansallinen cleantech -investointifoorumi 13.12.2012 toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, TkT

Cleantech-rahoitus Finnveran näkökulmasta. Kansallinen cleantech -investointifoorumi 13.12.2012 toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, TkT Cleantech-rahoitus Finnveran näkökulmasta Kansallinen cleantech -investointifoorumi 13.12.2012 toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, TkT Finnveran palvelut Pk-yritysrahoitus (3 mrd ) Lainat ja takaukset Viennin

Lisätiedot

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Elinkeinoministeri Olli Rehn Alueelliset kehitysnäkymät 2/2015 julkistamistilaisuus Jyväskylä 24.9.2015 Team Finland -verkoston vahvistaminen

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

Yritystuet ja innovaatiorahoitus - taustaa ja yleisiä näkökohtia - Johtaja Timo Kekkonen

Yritystuet ja innovaatiorahoitus - taustaa ja yleisiä näkökohtia - Johtaja Timo Kekkonen Yritystuet ja innovaatiorahoitus - taustaa ja yleisiä näkökohtia - Johtaja Timo Kekkonen Yritystuet keskustelun tausta ja yleisiä huomioita Keskustelu käynnistyi poliittisella tasolla ja julkisuudessa

Lisätiedot

Pääomasijoittamisesta yleensä ja pääomasijoittaminen Finnvera Oyj:ssä. 9.12.2010 Veraventure Oy Ari Kostamo

Pääomasijoittamisesta yleensä ja pääomasijoittaminen Finnvera Oyj:ssä. 9.12.2010 Veraventure Oy Ari Kostamo Pääomasijoittamisesta yleensä ja pääomasijoittaminen Finnvera Oyj:ssä 9.12.2010 Veraventure Oy Ari Kostamo Yrityksen kassavirta ja riski Riski Kumulatiivinen kassavirta Aika Aikainen kasvu Nopea kasvu

Lisätiedot

Pääministeri Paavo Lipponen

Pääministeri Paavo Lipponen Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle muutoksista valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksiin Eduskunnan työjärjestyksen 29 :n mukaisesti lähetetään eduskunnalle pääministeri Lipposen ja ministereiden Niinistö,

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan tyypillisimmät haasteet Mihin

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan

Lisätiedot

Vaikuttavuuskatsaus 3.9.2015

Vaikuttavuuskatsaus 3.9.2015 Vaikuttavuuskatsaus 2014 3.9.2015 Toiminnan tavoitteena on taloudellisen tuloksellisuuden rinnalla yhteiskunnallinen vaikuttavuus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Työpaikkojen luonti ja säilyttäminen Yritysten

Lisätiedot

Pääomasijoitukset. Matkailuyritysten rahoitus- yritystilaisuudet 29.12.-03.12.2013

Pääomasijoitukset. Matkailuyritysten rahoitus- yritystilaisuudet 29.12.-03.12.2013 Pääomasijoitukset Matkailuyritysten rahoitus- yritystilaisuudet 29.12.-03.12.2013 Kalle Lumio Toimitusjohtaja Nordia Management Oy puh. 040 737 1559 kalle.lumio@nordiamanagement.fi 0 Mitä pääomasijoittaminen

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 8.4.2014

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 8.4.2014 HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 8.4.2014 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2013

Lisätiedot

Vesi-ohjelma 2011 Kasvuväylä kokemuksia ja luotsausta tulevaan

Vesi-ohjelma 2011 Kasvuväylä kokemuksia ja luotsausta tulevaan Vesi-ohjelma 2011 Kasvuväylä kokemuksia ja luotsausta tulevaan Toimialajohtaja Risto Setälä, Tekes 22.11.2011 Kasvuyritykset kiinnostuksen kohteena Suomen tulevaisuus on kasvuyrityksissä! Suuri osa uusista

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Vauhtia kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Kotimarkkinoilta kansainväliseen kasvuun Kasvuun ja kansainvälistymiseen parhaiten sopivat julkiset palvelut ja rahoitus

Lisätiedot

Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen

Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen Sisältö Mitä kansainvälistyminen on? Kansainvälistymisen menestystekijöitä Kansallisen innovaatioympäristön

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen Asettamispäätös VM035:00/2012 16.5.2012 Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Valtiovarainministeriö on tänään

Lisätiedot

Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Kasva uusille markkinoille Kehitä tuotteistasi kansainvälisesti

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY Pääomasijoitusaamupäivä Mikkeli 24.11.2010 Matti Eskelinen 040 5965643 Esityksen rakenne Pääomasijoitus Aloitusrahasto Vera Oy yhtiörakenne tavoitteet sijoituspolitiikka

Lisätiedot

Elo yritysten rahoittajana Tekes 25.8.2015. Silja Bjondahl, Eeva Grannenfelt

Elo yritysten rahoittajana Tekes 25.8.2015. Silja Bjondahl, Eeva Grannenfelt Elo yritysten rahoittajana Tekes 25.8.2015 Silja Bjondahl, Eeva Grannenfelt Elo pähkinänkuoressa Keskinäinen, asiakkaidensa omistama yhtiö Huolehtii asiakasyritystensä työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä

Lisätiedot

Kulttuuriviennin kehittämisohjelma 2007-2011. Kulttuuriviennin ja vaihdon starttipäivät Tampere, Vapriikki 23.4.2009

Kulttuuriviennin kehittämisohjelma 2007-2011. Kulttuuriviennin ja vaihdon starttipäivät Tampere, Vapriikki 23.4.2009 Kulttuuriviennin kehittämisohjelma 2007-2011 Kulttuuriviennin ja vaihdon starttipäivät Tampere, Vapriikki 23.4.2009 Kulttuuriviennin kehittämisohjelma 2007-2011 Esityksen osat: Kulttuuriviennin visio 2011

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA

PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA Pääomasijoittajilla on keskeinen merkitys yritysten kasvun rahoittajina ja pääomasijoittamisen positiiviset vaikutukset ulottuvat myös kansantalouteen. Pääomasijoituksilla

Lisätiedot

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Lisätiedot

Rahoitusratkaisuja vientiin

Rahoitusratkaisuja vientiin Rahoitusratkaisuja vientiin Monipuolisia vienninrahoituspalveluja vientiyrityksille ja rahoittajille Finnvera edistää suomalaista vientiä tarjoamalla yrityksille sekä vientiä rahoittaville pankeille monipuolisia

Lisätiedot

BEST PRACTICE -TIEDOTE KV-VERKOSTOLLE

BEST PRACTICE -TIEDOTE KV-VERKOSTOLLE BEST PRACTICE -TIEDOTE KV-VERKOSTOLLE 2/2015 28.4.2015 1. Selvitys: yritykset hyötyvät yhteishankkeiden kansainvälistymisavustuksista Yritykset kokevat yritysten yhteishankkeisiin myönnettävän tuen olevan

Lisätiedot

Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 27.3.2015

Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 27.3.2015 Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 27.3.2015 Ohjelma Kassalla kasvaminen on kova laji 27.3.2015 Kuopio Moderaattorina Jukka Turunen, Technopolis 8.30 Verkottumisaamiainen ja ilmoittautuminen 9.00

Lisätiedot

Mitä sijoittajan on hyvä tietää joukkorahoituksesta?

Mitä sijoittajan on hyvä tietää joukkorahoituksesta? Mitä sijoittajan on hyvä tietää joukkorahoituksesta? Esa Pitkänen Studia monetaria 7.10.2014 Joukkorahoitus on laaja käsite Toimintamalli, jolla kerätään varoja yleensä pienempiä summia laajalta joukolta

Lisätiedot

ESIR:in hyödyntäminen Suomessa

ESIR:in hyödyntäminen Suomessa ESIR:in hyödyntäminen Suomessa Globaali talous- ja finanssikriisi on vähentänyt investointeja Euroopassa: investointitaso on 15 prosenttia matalampi kuin ennen kriisiä. Taloutta uudistavia investointeja

Lisätiedot

Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014

Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014 Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014 Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera ja sen

Lisätiedot

S o s i a a l i s e n y r i t t ä j y y d e n k a n s a l l i n e n t e e m a t y ö

S o s i a a l i s e n y r i t t ä j y y d e n k a n s a l l i n e n t e e m a t y ö S o s i a a l i s e n y r i t t ä j y y d e n k a n s a l l i n e n t e e m a t y ö Liiketoiminta & ansaintalogiikka Koulutus & oppiminen Ohjaus & neuvonta Sosiaalisten vaikutusten mittaaminen & hyödyntäminen

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2013 DM 450969 05-2013 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta tutkimus- ja kehitystyöhön ja innovaatiotoimintaan tukea tutkimus-

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy

Suomen Teollisuussijoitus Oy Suomen Teollisuussijoitus Oy Suorat sijoitukset Salo 28.8.2014 Pääomasijoittamisella keskeinen merkitys kasvun rahoittajina myös Suomessa Tutkimuksessa selvitettiin vuosina 2002 2008 ensisijoituksen saaneiden

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Maaseuturahoituksen uudet tuulet. Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Maaseuturahoituksen uudet tuulet. Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Maaseuturahoituksen uudet tuulet Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5.2016 Ylitarkastaja Juuso Kalliokoski Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1

Lisätiedot

;Kuopion Bridgekerho ry 2007 voittopisteet ; Pohjola Timo 32 Seppänen Markku 30 Karttunen Yrjö 30 Siekkinen Jarmo 28 Hanski Matti 20 Koponen Ismo 12

;Kuopion Bridgekerho ry 2007 voittopisteet ; Pohjola Timo 32 Seppänen Markku 30 Karttunen Yrjö 30 Siekkinen Jarmo 28 Hanski Matti 20 Koponen Ismo 12 ;Kuopion Bridgekerho ry 2007 voittopisteet ; Pohjola Timo 32 Seppänen Markku 30 Karttunen Yrjö 30 Siekkinen Jarmo 28 Hanski Matti 20 Koponen Ismo 12 Miettinen Heikki 9 Seppälä Janne 9 Tikkanen Toivo 9

Lisätiedot

Luovat alat. Helsingissä 16.12.2014 Sami Peltola, Matias Ollila

Luovat alat. Helsingissä 16.12.2014 Sami Peltola, Matias Ollila Luovat alat Helsingissä 16.12.2014 Sami Peltola, Matias Ollila Toimialaraportin teon taustoittamiseksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen LUOVAMO luovien alojen urapalvelut toiminut 3,5v luovien alojen kehittämiseksi

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 110/2009 vp Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 2010 ja sairausvakuutuslain 7 luvun :n ja 18 luvun :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008 Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Tausta-aineisto 28.8.2008 Sisältö 1. Alkuvuosi lyhyesti 2. Finnveran liiketoiminta 1.1. 30.6.2008 Kotimaan ja viennin rahoitus 3. Finnvera-konsernin avainluvut

Lisätiedot

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 2 Ilmarinen lyhyesti HUOLEHDIMME YLI 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 529 000 työntekijää TyEL

Lisätiedot

Kultainen Nuija 2014. Huomionosoitus yritykselle, jossa hyvällä hallitustyöskentelyllä on saavutettu merkittävää arvonnousua

Kultainen Nuija 2014. Huomionosoitus yritykselle, jossa hyvällä hallitustyöskentelyllä on saavutettu merkittävää arvonnousua Kultainen Nuija 2014 Huomionosoitus yritykselle, jossa hyvällä hallitustyöskentelyllä on saavutettu merkittävää arvonnousua Kultainen Nuija Palkinto jaetaan PK-yritykselle, joka on ollut menestyksekäs

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö

Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö 3.9.2012 1 Pk-yritysbarometrin ennustekyky, bkt Lähteet: Tilastokeskus ja Pk-yritysbarometri, syksy 2012 3.9.2012

Lisätiedot

EKTR toteutuminen 2009 2014 ja uusi Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 2015-2020. Jouni Hiltunen Lapin ELY-keskus

EKTR toteutuminen 2009 2014 ja uusi Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 2015-2020. Jouni Hiltunen Lapin ELY-keskus EKTR toteutuminen 2009 2014 ja uusi Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 2015-2020 Jouni Hiltunen Lapin ELY-keskus EKTR 2009-2014 Hankkeiden lukumäärä hylätty 22 keskeytetty 6 kesken 36 hyljesietopalkkiot

Lisätiedot

Metsästä energiaa yrittämällä

Metsästä energiaa yrittämällä Metsästä energiaa yrittämällä Energia-alan asiantuntijaseminaari Pohtossa 1.4.2009 Asiantuntija, TE-keskus Sivu 1 2.4.2009 Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskus (TE-keskus) TE-keskukset ovat työ-

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUPARLAMENTTI

ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUPARLAMENTTI ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUPARLAMENTTI Rahoitusmahdollisuudet mikroyrityksen sähköisen liiketoiminnan kehittämisessä Kuortanen 1.9.2009 Jarmo Kallio MIKROYRITYS Yritys joka työllistää alle 10 työntekijää

Lisätiedot

Hallitustyöskentely rahoittajan näkökulmasta. toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä, Finnvera Oyj. EK Yrittäjävaltuuskunta, Varkaus 14.8.

Hallitustyöskentely rahoittajan näkökulmasta. toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä, Finnvera Oyj. EK Yrittäjävaltuuskunta, Varkaus 14.8. 1 Hallitustyöskentely rahoittajan näkökulmasta toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä, Finnvera Oyj EK Yrittäjävaltuuskunta, Varkaus 14.8.2009 Finnvera Oyj 2 Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Täydentää

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

Yritysrahoituskysely 2012: tietoisku

Yritysrahoituskysely 2012: tietoisku Yritysrahoituskysely 2012: tietoisku Toimiala Online kevätseminaari 23.5.2012 Jukka Vauhkonen Suomen Pankki Kyselyn taustaa Yritysten rahoituskysely 1994 2010 (SP, EK, TEM) Pk-yritysten rahoituskysely

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus. Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes

Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus. Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes Tekes Tekes Innovaatiorahoituskeskus Tekes Merkittävin julkinen R&D&I rahoittaja

Lisätiedot

Kestävää Kasvua Yrityksen näkökulma

Kestävää Kasvua Yrityksen näkökulma Kestävää Kasvua Yrityksen näkökulma Kenneth Ekman CTO CrisolteQ Ltd 29200 Harjavalta TEAM FINLAND Toiminta ja Palvelut Yritysten kansainvälistymistä tukevat palvelut Vaikuttaminen ulkomaiseen toimintaympäristöön

Lisätiedot

Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa

Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa Enemmän irti innovaatiopolitiikasta - Ammattikorkeakoulujen osaaminen täysmittaiseen käyttöön Eduskunta 22.2.12 Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa Eero Silvennoinen Yksikön johtaja, TkT

Lisätiedot

Riskirahoitusohjelma perustuu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen artiklaan 21 Riskirahoitustuki (Euroopan komission asetus N:o 651/2014).

Riskirahoitusohjelma perustuu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen artiklaan 21 Riskirahoitustuki (Euroopan komission asetus N:o 651/2014). TUKIOHJELMA 1 (8) 1 TEKES PÄÄOMASIJOITUS OY:N RISKIRAHOITUSOHJELMA 1.1 Riskirahoitusohjelman tavoitteet Riskirahoitusohjelman tavoitteena on edistää suomalaisten alkavan vaiheen yritysten liiketoiminnan

Lisätiedot

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin 25.9.2013 Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma tausta ja tavoite Ulkoasiainministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinnoima ohjelma Tavoitteena lisätä suomalaisten

Lisätiedot

Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot.

Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot. Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot. Perustettu vuonna 1971 Yksityinen säätiö; rahoitus työ- ja elinkeinoministeriön budjetista Toimipaikka: Innopoli, Espoo, alueverkosto: Innovaatioasiantuntijat ELY-keskuksissa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen 1 Liikevaihto nyt verrattuna edelliseen 12 kk takaiseen tilanteeseen, kaikki toimialat 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

Rahoituksen hallinta haastavassa taloustilanteessa

Rahoituksen hallinta haastavassa taloustilanteessa haastavassa taloustilanteessa Jari Karppinen Johdanto Sivu 2 PK-yritysten rahoituksen turvaaminen on taloudellisen kehityksen kannalta keskeistä PK-yritykset ovat taloudellisen kehityksen keskeisiä ajureita,

Lisätiedot

Viestintäministeri Suvi Lindén,

Viestintäministeri Suvi Lindén, Viestintäministeri Suvi Lindén, Huolestuneina olemme panneet merkille Mika Lintilän työryhmältä tilaamanne mietinnön, jonka raportissa suositellaan kaikille kotitalouksille tasasuuruista mediamaksua Yleisradion

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

Rahoittajan näkökulma metsä- ja biotalouteen

Rahoittajan näkökulma metsä- ja biotalouteen Rahoittajan näkökulma metsä- ja biotalouteen Lieksan Puuakatemian järjestämä PUUN KÄYTÖN LAAJA-ALAISTAMINEN -seminaari 20.5. 21.5.2014 Hannu Puhakka, Finnvera Oyj Finnveran tavoitteet Cleantech-sektorilla

Lisätiedot

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi MIKÄ TEAM FINLAND? Team Finland verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot

Pk- ja kansainvälistymisrahoitus KiVi seminaari Mikkeli 25.1.2012 26.1.2012

Pk- ja kansainvälistymisrahoitus KiVi seminaari Mikkeli 25.1.2012 26.1.2012 1 Pk- ja kansainvälistymisrahoitus KiVi seminaari Mikkeli 25.1.2012 Finnveran rahoitus kasvaville ja kansainvälistyville yrityksille vuonna 2010 Rahoituskanta 902,1 milj. vientitakuiden vastuukanta 201,2

Lisätiedot

Pääministeri Paavo Lipponen

Pääministeri Paavo Lipponen Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista Eduskunnan työjärjestyksen 29 :n mukaisesti lähetetään eduskunnalle 1 päivänä helmikuuta 2002 valtioneuvoston jäseneksi

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Julkisen palvelun yleisradiotoiminnan harjoittaminen. 3. 31.12.2012 päättyneen tilikauden tuloslaskelma ja tase.

Julkisen palvelun yleisradiotoiminnan harjoittaminen. 3. 31.12.2012 päättyneen tilikauden tuloslaskelma ja tase. Palkitsemistiedot_Yle 2012 3.5.2013 Tiedot: 1. a) Yhtiön nimi Yleisradio Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 99,98 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Julkisen palvelun yleisradiotoiminnan harjoittaminen

Lisätiedot

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003 Tapio Kallioja toimitusjohtaja Capital Markets Day Nykyiset toiminta-alueet Kaupallinen televisio Digitaalinen maanpäällinen televisio Kaapelitelevisio Laajakaista-internet Digitaalinen kaapelitelevisio

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus cleantech -sijoittajana. Kansallinen cleantech investointifoorumi 13.12.2012 Henri Grundstén

Suomen Teollisuussijoitus cleantech -sijoittajana. Kansallinen cleantech investointifoorumi 13.12.2012 Henri Grundstén Suomen Teollisuussijoitus cleantech -sijoittajana Kansallinen cleantech investointifoorumi 13.12.2012 Henri Grundstén Suomen Teollisuussijoitus Oy Valtion pääomasijoitusyhtiö, perustettu 1995 Sijoittaa

Lisätiedot