SISÄLTÖTUOTANTO DIGITAALISEN SISÄLTÖTUOTANNON RAHOITUSMALLIT. Jaakko Paavela

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLTÖTUOTANTO DIGITAALISEN SISÄLTÖTUOTANNON RAHOITUSMALLIT. Jaakko Paavela"
  • Ari Aro
  • 1 vuotta sitten
  • Katselukertoja:

Transkriptio

1 SISÄLTÖTUOTANTO DIGITAALISEN SISÄLTÖTUOTANNON RAHOITUSMALLIT Jaakko Paavela

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tausta 1.2 Selvityksen tavoitteet ja selvitystyön rajaus 1.3 Sisältötuotannon kansantaloudellinen merkitys 2 OLEMASSA OLEVAT RAHOITUSVAUHTOEHDOT JA NIIDEN KÄYTETTÄVYYS TOIMEKSIANNON TARKOITTAMAAN TOIMINTAAN 2.1 Julkisen sektorin ja yhteisöjen tarjoama rahoitus 2.2. Yksityisen sektorin tarjoama rahoitus 3 EHDOTUKSET JA PERUSTELUT 3.1 Tekes 3.2. Valtion televisio- ja radiorahasto 3.3 Koulutus 4 LOPUKSI

3 3 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tausta Tietoyhteiskunnalla tarkoitetaan yhteiskuntaa, jossa hyödynnetään laajasti tietoverkkoja ja tietotekniikkaa, tuotetaan runsaasti tieto- ja viestintäteollisuuden tuotteita ja palveluita ja jossa on monipuolinen sisältöteollisuus. Näin on todennut Euroopan Unioni. Tämän julkilausuman kanssa yhtenäisen hankkeen on käynnistänyt myös pääministeri Paavo Lipposen toinen hallitus. Hallituksen hankesalkussa todetaan, että hallitus käynnistää laajapohjaisen ja poikkihallinnollisen tietoyhteiskunnan sisältöjä kehittävän hankkeen, jonka tarkoituksena on luoda edellytykset Suomen saamiseksi tietoliikenneteknologian ohella merkittäväksi sisältöteolliseksi maaksi. Myöhemmin on tämä hallituksen hankesalkussa oleva julistus täsmentynyt seuraavaksi: Sisältö- ja kulttuuriteollisuuden toimintaedellytysten kehittämisen tavoitteena on rakentaa suomalaiselle kulttuurille mahdollisimman suuri osuus kotimaan markkinoista sekä merkittävä ja kasvuhakuinen rooli kansainvälisillä markkinoilla. Opetusministeriö on kutsunut päivätyllä kirjeellä viestintäneuvos Jaakko Paavelan lukien kartoittamaan mahdollisuudet digitaalisen sisältötuotannon rahoitusmalleiksi. Selvitystyön aikana on haastateltu yhteensä 71 henkilöä hankkeesta yleensä ja erityisesti haastateltavan erityisalan osalta. Toimeksiannon mukaan selvitys on luovutettava opetusministeriölle mennessä. Ohessa luettelo haastatelluista. 1.2 Selvityksen tavoitteet ja selvitystyön rajaus Toimeksiannon tarkoitus on kartoittaa mahdollisuudet digitaalisen sisältötuotannon rahoitusmalleiksi. Digitaalisella sisältötuotannolla

4 4 tarkoitetaan tässä tapauksessa pääasiassa sähköisille viestimille laadittua dokumentti-, kulttuuri-, opetus-, tutkimus-, viihde- ja markkinointiviestinnällisten ohjelmasisältöjen tuottamista ja siihen liittyvää liiketoimintaa. Sisältötuotanto- tai sisältöteollisuus- sanaa ei ole tässä selvitystyössä määritelty, koska toimeksianto on rajattu edellä mainitulla tavalla. Selvitystyön ulkopuolelle on sopimuksen mukaisesti jätetty EU:n piirissä tapahtuvat sisältötuotantojen rahoitusmahdollisuuksien laajempi selvittely. Euroopan yhteisö on julkaissut tammikuussa 2001 päätöksen uudesta econtent -ohjelmasta, joka suoraan tukee sisältötuotannon edistämistä. Ohjelma kestää neljä vuotta ja sen budjetti on 595 miljoonaa markkaa. Selvityksessäni ei myöskään ole käsitelty verotuksen kautta mahdollisesti tapahtuvaa toimintaedellytysten parantamista. Tämän selvitystyön kanssa lähes samanaikaisesti valmistuu myös LTT- Tutkimus Oy:n tekemä laaja raportti sisältötuotannon arvoketjun rahoituksesta. Näin ollen tässä selvityksessä ei ole käsitelty eräitä yritystoiminnan rahoittamiseen liittyviä osatekijöitä, koska ne on varsin ansiokkaasti selvitetty edellä mainitussa LTT-Tutkimus Oy:n tekemässä raportissa. Tämä yksinomaan päällekkäisyyksien välttämiseksi. Tämän selvitystyön tavoitteena on ollut kartoittaa nykyiset olemassa olevat rahoitusvaihtoehdot ja niiden käytettävyys sekä tehdä ehdotukset uusiksi rahoitusmalleiksi ja tarvittavat täsmennykset olemassa oleviin. Keskeinen tavoite on ollut, että täysin uutta organisaatiota ei tarvitse perustaa, vaan pyritään ratkaisemaan rahoitusongelmat jo olemassa olevien avulla. Uuden organisaation perustaminen veisi aikaa ja kuluttaisi pääomia, jotka voidaan hallintokustannusten sijasta suunnata suoraan sisältöjen tuottamiseen. Sisältötuotantoa on tässä selvityksessä käsitelty kuten mitä tahansa elinkeinotoimintaa.

5 5 1.3 Sisältötuotannon kansantaloudellinen merkitys Sisältötuotantoteollisuus kasvaa tätä nykyä koko maailmassa noin 6-7 % vuodessa. Vuonna 1999 arvioitiin, että maailman mediateollisuuden arvo oli USD 480 miljardia. Eurooppalaisen sisältötuotannon arvo on 5 % Euroopan bruttokansantuotteesta. Suomessa tekijänoikeuksien piiriin kuuluvien sisältötuotantojen arvo oli vuonna 2000 noin FIM 67 miljardia ja osuus bruttokansantuotteesta noin 5 %. Kyse on siis varsin merkittävästä elinkeinotoiminnasta. Mikäli hallituksen hankesalkussa oleva tavoite sisältötuotannon nostamiseksi merkittäväksi elinkeinoksi aiotaan toteuttaa, se vaatii vähintään kohtuullisia panostuksia, koska pelkillä juhlapuheilla hanke ei onnistu. 2 OLEMASSA OLEVAT RAHOITUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN KÄYTETTÄVYYS TOIMEKSIANNON TARKOITTAMAAN TOIMINTAAN Suurin osa suomalaisista sähköisille viestimille sisältötuotantoja tekevistä yrityksistä ovat varsin pieniä ja riskinottokyvyltään rajallisia radio- ja televisioyhtiöitä lukuun ottamatta. Varsinaiseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen ei ole ollut taloudellisia mahdollisuuksia. Eivät edes televisioyhtiöt ole voineet panostaa tutkimukseen ja tuotekehitykseen juuri mitään. Yleensä menestyvä liikeyritys panostaa vuosittain 5-10 % liikevaihdostaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen menestyäkseen toimialallaan. Suomi on viime vuosina panostanut varsin voimakkaasti tutkimukseen ja tuotekehitykseen, lähes 3 % bruttokansantuotteesta. Suomi on tässä suhteessa yksi maailman johtavista maista. Nämä panostukset ovat suuntautuneet kuitenkin muualle kuin sisältötuotannon tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

6 6 2.1 Julkisen sektorin tarjoamat vaihtoehdot Opetusministeriö on varsin merkittävä julkinen rahoittaja. Tukea opetusministeriö jakaa joko suoraan tai myöntämällä määrärahoja erilaisiin, pääasiassa kulttuuria tukeviin tarkoituksiin. Taiteen ja kulttuurin osuus valtionbudjetista oli vuonna ,7 miljardia markkaa ja vuonna 2001 suurin piirtein saman verran. Suomen Elokuvasäätiö SES on tärkeä elokuva-alan rahoittaja. SES keskittyy pääasiassa ns. pitkiin elokuviin ja AVEK lyhytelokuviin ja dokumenttielokuviin. SES jakaa vuosittain noin 45 miljoonaa markkaa. Sen lisäksi SES ja Yleisradio Oy ovat tehneet sopimuksen, jonka mukaan Yleisradio Oy ostaa SES:n kautta rahoitettuja elokuvia 13 miljoonan markan arvosta. Nämä rahat Yleisradio Oy ottaa valtion televisio- ja radiorahastoon vuosittain kertyvistä televisiolupamaksuista ja kaupallisilta televisioyhtiöiltä kerättävistä toimilupamaksuista. Kauppa- ja teollisuusministeriö tukee Pk-yrityksiä yritystukien avulla. Nämä tuet on suunnattu tuotannollista toimintaa harjoittaville Pk-yrityksille. Työvoima- ja elinkeinokeskus (Te-keskus) on kolmen eri ministeriön yhteinen palvelukeskus. Te-keskuksessa tavallaan toimii kauppa- ja teollisuusministeriön, maa- ja metsätalousministeriön ja työministeriön aluehallinnot. Te-keskusten toiminta on erittäin tärkeä Pk-yritysten kannalta, ei vain rahoituksen, vaan myös neuvonnan ja koulutuksen kannalta. Tärkeätä on jatkossa myös kiinnittää huomiota jonkinasteisen managementkoulutuksen järjestämiseen. Sitä tarvitaan. Te-keskusten toimintaan kuuluu myös neuvonta EU-rahoituksen hakemisessa. Kauppa- ja teollisuusministeriön myöntämien Te-keskusten yritysosastojen kautta jaettujen investointitukien määrä oli vuonna 2000 noin 16 miljoonaa markkaa ja kehittämistukena jaettujen noin 3 miljoonaa markkaa.

7 7 Teknologian kehittämiskeskus (Tekes) saa varansa valtion budjetista, keskimäärin 2,2-2,4 miljardia markkaa vuodessa. Vuonna 2001 määrärahan suuruus on 2,3 miljardia markkaa. Tekes myöntää yritysten tutkimus- ja tuotekehitysprojekteihin avustuksia, lainoja ja oman pääoman ehtoisia lainoja. Tekes on alunperin tarkoitettu tukemaan yritysten uuteen teknologiaan perustuvia tutkimus- ja tuotekehityshankkeita. On kuitenkin osoittautunut vaikeaksi erottaa uusi teknologia ja uutta teknologiaa hyödyntävä sisältö toisistaan. Niinpä Tekes on myös osallistunut eräisiin uuteen teknologiaan nojaaviin sisältötuotantoprojekteihin, mutta varsin rajallisesti. Tekesillä on käytettävissään merkittävä asiantuntemus yritystoiminnan laaja-alaiseen arviointiin ja myös yksi henkilö, joka on perehtynyt sisällön tuotantoon. Suomen Itsenäisyyden Juhlavuoden Rahasto (Sitra) on osallistunut pääomasijoituksin myös sisältötuotantoyrityksiin viimeisen 1,5 vuoden aikana yhteensä noin 50 miljoonalla markalla. Sitran omistusosuus yhtiössä on 5-49 % ja arvioitu omistusaika 3-6 vuotta. Sitralla ei ole toistaiseksi erityisesti sisältötuotantoon perehtynyttä henkilöstöä. Valtion televisio- ja radiorahasto Laki valtion televisio- ja radiorahastosta astui voimaan Lain 1 :n mukaan lain tarkoituksena on järjestää Yleisradio Oy:n toiminnan rahoitus, valtion televisio- ja radiorahaston hoito sekä muutoinkin edistää televisio- ja ääniradiotoimintaa. Lain 3 :n mukaan televisio- ja radiorahastoon kerätään television käyttämisestä perittävät televisiomaksut, takautuvat televisiomaksut, viivästysmaksut, tarkastusmaksut sekä televisio- ja radiotoiminnan harjoittajilta perittävät toimilupamaksut. Lain 4 :n 2 momentin mukaan valtioneuvosto päättää kalenterivuosittain rahaston varojen jakamisesta eri käyttötarkoituksiin. Erityisestä syystä varojen käyttösuunnitelmaa voidaan muuttaa myös kesken kalenterivuoden. Valtioneuvosto on vahvistanut televisio- ja radiorahaston käyttösuunnitelman

8 8 joulukuussa Rahaston suuruus on markkaa. Tämä on ehdottomasti Suomen suurin sähköisen sisältötuotannon rahasto. Suurin osa varoista kertyy yleisöltä perittävistä televisiomaksuista ja noin 300 miljoonaa markkaa kaupallisilta televisioyhtiöiltä ns. toimilupamaksuina. Finnvera Oyj on valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, jonka toimintaperiaatteisiin kuluu lainojen, takauksien ja vientitakuiden myöntäminen. Finnveran rahoituspäätösten osalta ei ole toimialarajoituksia. Lainoja ja takauksia voidaan myöntää myös sisältötuotantoyrityksille. Finnveralla on asiakkaina 424 tietoteollisuuteen kuuluvaa yritystä ja rahoitukset ovat yhteensä 90 miljoonaa markkaa. Finnveran koko lainanannosta tietoteollisuuden osuus on yksi prosentti. Vakuuksien ja takuiden suhteen Finnvera on varsin joustava ja laina-aika on usein 10 vuotta. Varsinaisen sisältötuotannon erityisasiantuntijoita ei ole toistaiseksi organisaatiossa. Finnveralla on myös laaja alueverkosto. Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion omistama pääomasijoitusyhtiö. Vuoden 1999 tilivuoden päättyessä sijoitussitoumukset olivat yhteensä 770,5 miljoonaa markkaa. Yhtiö tekee sijoituksia pääomasijoitusrahastoihin ja myös suoraan kohdeyrityksiin. Yhtiön toimintaan sisältävään lakiin tehtiin muutoksia vuonna Tammikuun 5. päivänä vuonna 2000 voimaan astuneet muutokset mahdollistavat yhtiön sijoitustoiminnan laajentumisen. Yhtiön sijoitukset tätä nykyä ovat yhteensä 1.082,2 miljoonaa markkaa. Yhtiö on mukana myös alueellisissa rahastoissa. Suomen Teollisuussijoitus on tehnyt vuonna 2000 ensimmäisen sijoituksensa suomalaiseen sisältötuotannon rahoitusyhtiöön. Tampereen kaupunki ja muut kaupunkiseudun kunnat ovat edistämässä sisältötuotannon kehittämistä Tampereen seudun osaamiskeskusohjelman myötä. Sen yksi osa on viestinnän osaamiskeskus. Tampereen kaupunki ei rahoita pääsääntöisesti yritysten tuotekehitystä eikä myöskään tutkimusta.

9 9 Kaupunki käyttää varsin merkittäviä summia erilaisten sisällön tuotantopalveluiden ostamiseen alan yrityksiltä. Tampereen kaupunki on yhdessä Tampereen yliopiston, TTKK:n, VTT:n, Tampereen Teknologiakeskus Oy:n, Oy Media Tampere Ltd:n sekä eräiden muiden yritysten kanssa käynnistänyt viisivuotisen tietoyhteiskuntaohjelman, jonka kokonaiskustannusarvio on 970 miljoonaa markkaa. Ohjelman myötä tullaan rahoittamaan myös sisältötuotantoa. Vuonna 2001 Tampereen kaupungin sijoitus on 18,6 miljoonaa markkaa ja koko viisivuotiskautena 91 miljoonaa markkaa. Tämä on varsin rohkea ja merkittävä kunnallispoliittinen päätös, joka tähtää alueen voimakkaaseen IT-teknologian laaja-alaisen osaamisen lisäämiseen ja uusien työpaikkojen syntymiseen Finpro on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka tavoitteena on nopeuttaa suomalaisten yritysten kansainvälistymistä ja vähentää siihen liittyviä riskejä. Finpro voi tarjota asiakkailleen ratkaisuja ulkomaankaupan ja kansainvälistymisen osalta. Finprolla on toimipisteitä 40 maassa ympäri maailmaa. Sisältötuotantoyritykset eivät ole toistaiseksi olleet merkittävässä määrin Finpron asiakkaina, mutta esteitä sille ei ole olemassa. Pohjoinen Elokuva- ja mediakeskus (POEM) on ensimmäinen Suomessa toimiva alueellinen elokuva- ja mediakeskus. POEM on itsenäinen yksikkö Oulun kaupungin kulttuuritoiminnan alaisuudessa. POEMin toiminta-alue on Pohjois-Pohjanmaa. Sen rahoituksesta ovat huolehtineet EU:n Tavoite 2- ohjelma, Pohjois-Pohjanmaan Liitto ja Pohjois-Pohjanmaan Te-keskus sekä Oulun kaupunki. POEMilla on tuotanto-osasto, neuvonta- ja palvelutoimintaa sekä lisäksi sen tehtävänä on edesauttaa uuden teknologian omaksumista alueella ja rakentaa sisältötuotannon infrastruktuuria yhdessä toimintaalueensa muun elinkeinotoiminnan kanssa. Julkista rahaa POEM:lla oli 3 miljoonaa markkaa vuonna 2000 ja 5 miljoonaa markkaa vuonna 2001.

10 10 Audiovisuaalisen Kulttuurin Edistämiskeskus (AVEK) saa rahansa kasettikorvausmaksuista. Määrärahan kokonaissumma on viime vuosina vaihdellut miljoonan markan välillä. Kasettikorvauksien pienentyessä AVEK:n mahdollisuudet rahoittaa lyhyt- ja dokumenttielokuvien tekemistä tulevat jatkossa pienenemään. Toisaalta taas digitaalisen televisiotoiminnan käynnistyessä olisi perusteltua tarvetta lisätä lyhyt- ja dokumenttielokuvien määrää. AVEK:lla on olemassa riittävä organisaatio sisältötuotannon arvioimiseen. Esittävän Säveltaiteen Edistämiskeskuksen (ESEK) myöntämän tuen piiriin kuuluvat musiikin kaikki lajit. Vuonna 2000 ESEK myönsi tukea noin 10 miljoonaa markkaa. ESEK toimii Gramex ry:n yhteydessä ja sillä onkin vankat oman alansa sisältötuotannon osaajat organisaatiossaan. Luovan Säveltaiteen Edistämissäätiö (LUSES) myöntää avustuksia äänitetuotantoon, konserttien järjestämiseen, vientiin, nuottien julkaisemiseen ja vientitoimintaan. LUSES:lla on oman alansa asiantuntijat myös ns. sisältötuotannon arvioinnissa. Teosto ry ja Kopiosto ry keräävät ja hallinnoivat tekijänoikeuskorvauksia. Suurin osa jaettavista tarkistetuista korvauksista jaetaan suoraan tekijänoikeuksien haltijoille ja tietty osa yhteisiin tarkoituksiin. 2.2 Yksityisen sektorin tarjoamat vaihtoehdot Pankit ja muut rahoituslaitokset Pankit ja vakuutusyhtiöt käsittelevät lainanannossaan sisältötuotantoyrityksiä kuin mikä tahansa elinkeinotoimintaa. Mikäli liikeidea on kannattava ja reaalivakuudet ovat riittävät, rahoitusta löytyy. Mihinkään erityisjärjestelyihin eivät nämä rahoittajat ryhdy.

11 11 Sisältötuotannon erityisrahoittajat Venture Fund for Creative Industries (CIM) on sisältöteollisuuden pääomasijoitusrahasto, joka investoi luovan teollisuuden tekijänoikeuksia kehittäviin yrityksiin. Sijoituskohteiksi yhtiö mainitsee listaamattomat luovan prosessin sisältöteollisuuden yritykset. Sijoituskohteet hankkivat, kehittävät ja tuottavat tekijänoikeuksia. Yhtiö ilmoittaa rahaston kooksi 50 miljoonaa, mutta toiminta käynnistyy puolella tästä. CIM ilmoittaa, että tällä hetkellä rahastoon on osallistunut kotimaisia institutionaalisia ja strategisia sijoittajia sekä Euroopan investointirahasto kolmanneksen osuudella. Vaikka yritys ei ole vielä käynnistynytkään koko rahaston suuruudella, on kyse varsin merkittävästä panoksesta sisältötuotannon rahoituksessa. CIM on Euroopan ensimmäinen luovan teollisuuden pääomasijoitusrahasto. Yhtiö tekee ensimmäiset sijoituspäätökset keväällä ACompany on TIMES-toimialan (Telecommunication, Internet, Media, Entertainment, Software) itsenäinen ja riippumaton rahoitusyhtiö, jonka liiketoiminta tähtää osakkuusyhtiöiden kasvuun, kannattavuuteen ja arvonnousuun. Näin yhtiö määrittelee toimialansa vuosikertomuksessaan Saman vuosikertomuksen mukaan yhtiöllä oli osaomistuksia ITyhtiöissä ja näiden osakkeiden kirjanpitoarvo oli noin 26 miljoonaa markkaa. Yhtiön organisaatiossa on vahva sisältötuotannon asiantuntemus. Edellä mainitut ovat kaksi esimerkkiä. Pääomasijoittajayhtiöitä ja myös yksityisiä pääomasijoittajia on muitakin, sellaisia jotka ovat sijoittaneet sisältötuotantohankkeisiin puhtaasti liiketaloudellisin perustein.

12 12 3 EHDOTUKSET JA PERUSTELUT 3.1 Tekes Tekesin tehtävänä on osallistua pääsääntöisesti uuden teknologian sovellutusten rahoitukseen. Digitaalisen tekniikan myötä tulleiden uusien teknisten sovellutusten rinnalle joudutaan myös kehittämään osittain tai kokonaan uudella tekniikalla toteutettuja sisältöjä. Näin ollen on aivan luonnollista, että Tekes myös osallistuu näiden sisältötuotantojen rahoitukseen niiden periaatteiden mukaan kuin yleensä muussakin toiminnassaan. Uusi toimintamalli ei edellytä edes Tekesistä säädetyn lain muuttamista. Kysymys on ainoastaan kehityksen vaatimasta toimintatavan täsmentämisestä. Tekesin rahaa ei voida käyttää ns. normaalin sisältötuotannon rahoittamiseen. Sitä voidaan käyttää vain ja ainoastaan sisältötuotannon tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Tällaista toimintaa on Tekes jo jossain määrin harjoittanut. Ehdotan, että sisältötuotannon tutkimus- ja kehitystoiminnalle vahvistetaan viiden vuoden ohjelma, jonka mukaan vuosina käytetään tähän toimintaan varoja seuraavasti: v Mmk v Mmk v Mmk v Mmk v Mmk Nämä varat, yhteensä 175 miljoonaa markkaa, on syytä pitää erillään Tekesin muuhun toimintaan tarkoitetuista varoista, jotta ei synny ns. eturistiriitoja teknologian ja sisältötuotannon rahoituksen välillä. Sisältötuotantojen lisääntyessä on myös varauduttava lisäämään Tekesin tähän erityisalaan perehtyneen henkilöstön lukumäärää.

13 13 Tällä järjestelyllä vältyttäisiin ihan uuden organisaation perustamiselta ja samalla voidaan hyödyntää Tekesin laaja osaaminen myös yritysten neuvonta- ja koulutustoiminnassa. Valtiovallan sijoitus sisältötuotannon tutkimus- ja kehitystoimintaan olisi tämän ohjelman mukaan varsin kohtuullinen. Hankkeella on kiire, tavallaan ollaan jo myöhässä, joten vuoden 2001 osalta on tuo ehdotettu 10 miljoonaa markkaa irrotettava joko kauppaja teollisuusministeriön käytettävissä olevista varoista tai sitten seuraavassa lisäbudjetissa. Saatujen kokemusten perusteella voidaan myöhemmin päättää, onko sisällön tuotannon tutkimus- ja kehitystoiminnasta tullut viiden vuoden aikana luonteva osa Tekesin rahoitustoimintaa, vai onko syytä tehdä joitakin muita toimenpiteitä. Tällä järjestelyllä päästään kumminkin toteuttamaan varsin nopeasti hallituksen hankesalkussa olevaa sisältötuotantoa koskevaa hanketta. 3.2 Valtion televisio- ja radiorahasto Valtion televisio- ja radiorahaston varoja voidaan käyttää myös muutoinkin televisio- ja ääniradiotoiminnan edistämiseen. Yleisradio Oy on tehnyt erillisen sopimuksen Suomen Elokuvasäätiön kanssa ja sitoutunut hankkimaan 13 miljoonalla markalla pitkiä elokuvia ohjelmistoonsa. Valtion televisio- ja radiorahaston varoja voidaan siis tosiasiallisesti käyttää muuhunkin kuin mitä tarkasti ottaen valtioneuvoston vahvistamassa käyttösuunnitelmassa on mainittu. Tämä käytäntö perustui jo ennen nykyistä lakia aloitettuun toimintaan vuonna 1996, jolloin ensimmäinen sopimus Suomen Elokuvasäätiön ja Yleisradion Oy:n kanssa tehtiin. Digitaalisen televisiotoiminnan aloitus on päätetty käynnistää Edelleen on tosin epäselvyyttä siitä, ovatko tarvittavat vastaanottimet saatavilla ja ohjelmisto olemassa. Parasta aikaa käydään myös keskustelua siitä, millä aikavälillä kaupallisten televisioyhtiöiden maksamat toimilupamaksut, noin 300 miljoonaa markkaa vuonna 2000, poistuisivat. On

14 14 todennäköistä, että ne poistuvat viimeistään vuonna 2006, jollei jo aikaisemmin. Valmisteilla oleva viestintämarkkinalaki tuo tähän tilanteeseen uuden vaiheen, joka saattaa nopeuttaa toimilupamaksujen poistamista. Ehdotan, että osa kaupallisten televisioyhtiöiden maksamista toimilupamaksuista käytetään ns. riippumattomilta ohjelmatuottajilta ostettavien ohjelmien rahoitukseen. Tällä tavalla varmistetaan, että digitaalisen television aloittaessa ja kanavien lisääntyessä varmistetaan riittävän ohjelmiston saanti, lisätään riippumattomien ohjelmatuottajien työllisyyttä ja mahdollistetaan tuotantojen lisääntyessä myös vientitoiminta. Nämä ovat juuri niitä tavoitteita, joita hallituksen hankesalkussa mainitaan. Käytännössä ohjelmien hankintatoiminta voidaan hoitaa siten, että kertyvistä toimilupamaksuista käytetään Suomen Elokuvasäätiön ja AVEKin kautta ostettaviin ohjelmiin yhteensä 50 miljoonaa markkaa vuonna Tämä summa MTV Oy ja Ruutunelonen Oy velvoitetaan käyttämään samassa suhteessa kuin niiden arvioidaan maksavan toimilupamaksuja vuonna Tärkeintä, että ohjelmat hankitaan ns. riippumattomilta ohjelmatuottajilta. Tämä edellyttää valtioneuvoston tekemän käyttösuunnitelman tarkistamista, mikä on täysin mahdollista kyseisen lain 4 :n 2. momentin perusteella erityisestä syystä varojen käyttösuunnitelmaa voidaan muuttaa myös kesken kalenterivuoden. Mikäli tämä järjestely ei jostain syystä sovi, toinen vaihtoehto on lainmuutoksella pienentää kaupallisten yhtiöiden maksamaa prosenttiosuutta mainosajan liikevaihdosta ja velvoittaa ne käyttämään vastaava summa ohjelmaostoihin edellä tarkoitetulla tavalla. Mikäli järjestely hoidetaan käyttösuunnitelman kautta, niin myös seuraavina vuosina varataan osa toimilupamaksuvaroista tähän tarkoitukseen niin kauan kuin niitä yleensä kerätään. Mikäli asia taas hoidetaan lainmuutoksen kautta,

15 15 se jatkuu automaattisesti niin kauan kuin laki on voimassa eli toimilupamaksuja kerätään Koulutus Tässä selvityksessä on sisältötuotantoa on käsitelty yhtenä elinkeinotoiminnan alana. Valtion elinkeinopoliittisena tavoitteena ja tehtävänä on luoda yritystoiminnan kehittymiselle kilpailukykyiset toimintaedellytykset. Yhtä tärkeätä kuin taloudellisten edellytysten luominen, on myös riittävän koulutuksen järjestäminen. Ilman sisällön tuottamiseen perehtynyttä ja koulutettua henkilöstöä ei synny onnistunutta sisältötuotantoa. Taideteollinen korkeakoulu on käynnistänyt niin Elokuvataiteen osastossa kuin myös korkeakoulun Media Laboratoriossa tuottajakoulutuksen. Tuottajakoulutus on käynnistynyt, mutta vaatimattomien resurssien johdosta ei ole vielä riittävä. Korkeakoulun elokuvataiteen puolelle on suunniteltu perustettavaksi erityinen tuottajakoulutuksen professorin virka vuonna Onnistuneen sisällön tuottamisen kannalta on tärkeätä myös ohjaajan ja käsikirjoittajan rooli. Painottaisin kuitenkin tässä vaiheessa alan tuottajakoulutuksen voimakasta tehostamista. Eräänlaista tuottajakoulutusta on myös Sibelius Akatemiassa ja Helsingin Kauppakorkeakoulussa, samoin Teknillisessä korkeakoulussa. Teknillisen korkeakoulun yhteydessä toimiva Telecommunications Software and Multimedia Laboratory on myös ilmaissut halunsa tuottajakoulutuksen käynnistämiseen. Ehdotan, että opetusministeriö kokoaa asiantuntijaryhmän joka tekee esityksen siitä, miten tuottajakoulutus olisi parhaiten hoidettavissa.

16 16 4 LOPUKSI Haluan kiittää kaikkia haastateltuja henkilöitä heidän erinomaisesta avustaan selvitystyötä tehdessäni. Erityisesti osoitan kiitokseni suunnittelija Päivi Mutaselle opetusministeriöstä. Hän on monella tavalla helpottanut selvitystyön käytännön suorittamista. Helsingissä maaliskuun 14. päivänä 2001 Jaakko Paavela

17 17 LUETTELO HAASTATELLUISTA HENKILÖISTÄ Aalto-Setälä Pauli sisältöjohtaja Alma Media Oyj Ahde Matti toimitusjohtaja Veikkaus Oy Alaspää Arto toimitusjohtaja ÄKT Aulio Olli ylitarkastaja Kauppa- ja teollisuusministeriö Carpén Matti johtaja Elisa Communications Cindblad Olli asiamies Sitra Ero Liisa hallitusneuvos Liikenne- ja viestintäministeriö Flinck Markku toimitusjohtaja Poem Oulu Heinonen Olli-Pekka liikenne ja viestintäministeri Liikenne- ja viestintäministeriö Hirvi Ville kansliapäällikkö Opetusministeriö Hohtokari Marit toimitusjohtaja Satu ry Hollmén Harri johtaja Sonera Oyj Härkönen Ritva-Sini opetusneuvos Opetusministeriö Härkönen Seppo toimitusjohtaja Finpro Iivari Ulpu Euroopan Parlamentin jäsen EU Brysseli Jounela Tertta projektipäällikkö Kauppa- ja teollisuusministeriö Kallioja Tapio toimitusjohtaja Swelcom Oy Kekkonen Timo osastopäällikkö Kauppa- ja teollisuusministeriö Kemppinen Jukka professori Teknillinen korkeakoulu Kivistö Kalevi ylijohtaja Opetusminsiteriö Korhonen Kalle ylijohtaja Kauppa- ja teollisuusministeriö Koroma Johannes toimitusjohtaja TT Koskinen-Olsson Tarja toimitusjohtaja Kopiosto Kosonen Ismo viestintäneuvos Liikenne- ja viestintäministeriö Krook Pekka puheenjohtaja Satu ry Lahti Arto professori Helsingin kauppakorkeakoulu Lassila Johannes puheenjohtaja Suomen Elokuvatuottajien Keskusliitto Laukkanen Markku puheenjohtaja Yleisradio Oy Lehmusto Heikki tv-toimialan johtaja Yleisradio Oy Leimio Pauli toimitusjohtaja Yhtyneet Kuvalehdet Oy Lindblad Olli asiamies Sitra Lindén Suvi kulttuuriministeri Opetusministeriö Linna Markku ylijohtaja Opetusministeriö Louhelainen Juha-Pekka toimitusjohtaja Ruutunelonen Oy Lumio Jarkko toimitusjohtaja Oy Media Tampere Ltd Marjosola Juha toimitusjohtaja Suomen Sijoitusrahasto Oy Masalin Heikki toimitusjohtaja Creative Industries Management Mattheiszen Matti toimitusjohtaja Elisa Communications

18 18 Miettinen Jorma johtaja Alma Media Oyj Mykkänen Jouni toimitusjohtaja Suomen Elokuvasäätiö Mäkinen Markku toimitusjohtaja Finnvera Oy Mönkäre Sinikka kauppa- ja teollisuusministeri Kauppa- ja teollisuusministeriö Nieminen Jaakko kehitysjohtaja Alma Media Oyj Nurmio Raija toimitusjohtaja Suomen Elokuvatuottajien Keksusliitto Packalén Matti toimitusjohtaja Alma Media Oyj Peltola Pertti talousjohtaja MTV Oy Pilkama Eero varatoimitusjohtaja Alma Media Oyj Pohjola Hannele osastopäällikkö TT Prihti Aatto yliasiamies Sitra Rantanen Jarmo kaupunginjohtaja Tampereen kaupunki Relander Timo pääjohtaja Tilastokeskus Riipinen Jarmo projektijohtaja Elisa Communications Saari Rauno valtiosihteeri Valtioneuvoston kanslia Saarivaara Veli-Pekka pääjohtaja Tekes Sailas Raimo valtiosihteeri Valtiovarainministeriö Samola Juha pääsihteeri Avek Santamäki Harry apulaisjohtaja Nokia Oy Saraste Petri sisältöjohtaja Sonera Oyj Silvennoinen Eero teknologiajohtaja Tekes Silvo Ismo ohjelmajohtaja Yleisradio Oy Tarkka Minna apulaisjohtaja Taideteollinen korkeakoulu Toivanen Satu teknolia-asiantuntija Tekes Tuominen Saku johtaja Broadcasters Oy Tynkkynen Juha toimitusjohtaja Broadcasters Oy Törhönen Lauri professori Taideteollinen korkeakoulu Vahala Heikki johtaja MTV Oy Webster John ohjaaja Elephant Films Wessberg Arne toimitusjohtaja Yleisradio Oy Virtanen Erkki kansliapäällikkö Kauppa- ja teollisuusministeriö Visuri Jaakko johtaja A Company Finland Oyj Äijälä Tauno varatoimitusjohtaja MTV Oy

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen HE 144/2015 vp laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a :n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10

Lisätiedot

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla EMV:n uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Unto Väkeväinen Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Esityksen sisältö:

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen Asettamispäätös VM035:00/2012 16.5.2012 Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Valtiovarainministeriö on tänään

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

HE 24/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 24/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 24/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yritystuesta annettua lakia. Ehdotuksen

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

HE 61/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 61/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 61/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan yritystuesta annettua lakia muutettavaksi siten, että

Lisätiedot

DigiDemo CreaDemo CreMa

DigiDemo CreaDemo CreMa DigiDemo CreaDemo CreMa Tuotantoneuvoja Milla Moilanen Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria tuki on peräisin hyvitysmaksusta, jota peritään

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

Pääomasijoittamisesta yleensä ja pääomasijoittaminen Finnvera Oyj:ssä. 9.12.2010 Veraventure Oy Ari Kostamo

Pääomasijoittamisesta yleensä ja pääomasijoittaminen Finnvera Oyj:ssä. 9.12.2010 Veraventure Oy Ari Kostamo Pääomasijoittamisesta yleensä ja pääomasijoittaminen Finnvera Oyj:ssä 9.12.2010 Veraventure Oy Ari Kostamo Yrityksen kassavirta ja riski Riski Kumulatiivinen kassavirta Aika Aikainen kasvu Nopea kasvu

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Pääministeri Paavo Lipponen

Pääministeri Paavo Lipponen Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle muutoksista valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksiin Eduskunnan työjärjestyksen 29 :n mukaisesti lähetetään eduskunnalle pääministeri Lipposen ja ministereiden Niinistö,

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 110/2009 vp Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 2010 ja sairausvakuutuslain 7 luvun :n ja 18 luvun :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 )

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 ) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.4.2000 klo 9.00 1 ( 2 ) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,90 euroa osinkoa vuodelta 1999. Nykyiset hallituksen jäsenet valittiin uudelleen hallitukseen.

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Kultainen Nuija 2014. Huomionosoitus yritykselle, jossa hyvällä hallitustyöskentelyllä on saavutettu merkittävää arvonnousua

Kultainen Nuija 2014. Huomionosoitus yritykselle, jossa hyvällä hallitustyöskentelyllä on saavutettu merkittävää arvonnousua Kultainen Nuija 2014 Huomionosoitus yritykselle, jossa hyvällä hallitustyöskentelyllä on saavutettu merkittävää arvonnousua Kultainen Nuija Palkinto jaetaan PK-yritykselle, joka on ollut menestyksekäs

Lisätiedot

Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa

Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa Enemmän irti innovaatiopolitiikasta - Ammattikorkeakoulujen osaaminen täysmittaiseen käyttöön Eduskunta 22.2.12 Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa Eero Silvennoinen Yksikön johtaja, TkT

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 43/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion vuonna 1999 kansaneläkelaitokselle suorittaman takuusuorituksen vähentämisestä annetun lain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY Pääomasijoitusaamupäivä Mikkeli 24.11.2010 Matti Eskelinen 040 5965643 Esityksen rakenne Pääomasijoitus Aloitusrahasto Vera Oy yhtiörakenne tavoitteet sijoituspolitiikka

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Maaseuturahoituksen uudet tuulet. Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020. Maaseuturahoituksen uudet tuulet. Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Maaseuturahoituksen uudet tuulet Toimialojen rahoitusseminaari 2016 Helsinki 11.-12.5.2016 Ylitarkastaja Juuso Kalliokoski Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

BEST PRACTICE -TIEDOTE KV-VERKOSTOLLE

BEST PRACTICE -TIEDOTE KV-VERKOSTOLLE BEST PRACTICE -TIEDOTE KV-VERKOSTOLLE 2/2015 28.4.2015 1. Selvitys: yritykset hyötyvät yhteishankkeiden kansainvälistymisavustuksista Yritykset kokevat yritysten yhteishankkeisiin myönnettävän tuen olevan

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

Tekes ja strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK)

Tekes ja strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK) Tekes ja strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK) Tekes on sitoutunut keskittymiin Tekes on auttanut keskittymien syntymistä kehittää niiden toiminnan edellytyksiä tukee niitä toiminnan kehittämisessä

Lisätiedot

Joukkorahoitus kokonaan valvonnan ulkopuolella?

Joukkorahoitus kokonaan valvonnan ulkopuolella? Joukkorahoitus kokonaan valvonnan ulkopuolella? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Joukkorahoitus on laaja käsite Toimintamalli, jolla kerätään varoja yleensä pienempiä summia laajalta joukolta rahoittajia

Lisätiedot

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo Yrityksen nimi LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 01395577 Osoite Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo n tyyppi aloitettu

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2) PÖRSSITIEDOTE 9.4.2003 klo 13.00 1 (2) :N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 1,25 euroa osinkoa vuodelta 2002. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden luovuttamiseen

Lisätiedot

Julkisen palvelun yleisradiotoiminnan harjoittaminen. 3. 31.12.2012 päättyneen tilikauden tuloslaskelma ja tase.

Julkisen palvelun yleisradiotoiminnan harjoittaminen. 3. 31.12.2012 päättyneen tilikauden tuloslaskelma ja tase. Palkitsemistiedot_Yle 2012 3.5.2013 Tiedot: 1. a) Yhtiön nimi Yleisradio Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 99,98 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Julkisen palvelun yleisradiotoiminnan harjoittaminen

Lisätiedot

Pääministeri Paavo Lipponen

Pääministeri Paavo Lipponen Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista Eduskunnan työjärjestyksen 29 :n mukaisesti lähetetään eduskunnalle 1 päivänä helmikuuta 2002 valtioneuvoston jäseneksi

Lisätiedot

KESTÄVÄ JOHTAJUUS AIJA BÄRLUND SUSANNA PERKO

KESTÄVÄ JOHTAJUUS AIJA BÄRLUND SUSANNA PERKO KESTÄVÄ JOHTAJUUS AIJA BÄRLUND SUSANNA PERKO TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Julkaisija: Talentum Media Oy Kansi: Ea Söderberg Taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-2010-8

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

ProComin rahaston perustaminen Helsingin yliopistoon. Hallituksen ehdotus, Ylimääräinen vuosikokous 10.2.2016

ProComin rahaston perustaminen Helsingin yliopistoon. Hallituksen ehdotus, Ylimääräinen vuosikokous 10.2.2016 ProComin rahaston perustaminen Helsingin yliopistoon Hallituksen ehdotus, Ylimääräinen vuosikokous 10.2.2016 Rahaston tarkoitus Rahasto tukee viestinnän tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain 2 ja 5 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi taiteen edistämisen

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

Finnveran rooli eurooppalaisen rahoituksen tukemisessa

Finnveran rooli eurooppalaisen rahoituksen tukemisessa Finnveran rooli eurooppalaisen rahoituksen tukemisessa Jukka Suokas, Finnvera ESIR-info 8.12.2016 1 [pvm] Finnvera pähkinänkuoressa Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Finnvera ja

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus!

Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus! Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus! Kuka?! Timo Haanpää, COO, The Curious AI Company! Markkinointi, rahoitus, projekti- ja liiketoimintakehitys! Teknologia-alalla v. 1999,

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.5.2016 COM(2016) 353 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN STRATEGISTEN INVESTOINTIEN RAHASTON TAKUURAHASTON

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään 6 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Määrärahan

Lisätiedot

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003 Tapio Kallioja toimitusjohtaja Capital Markets Day Nykyiset toiminta-alueet Kaupallinen televisio Digitaalinen maanpäällinen televisio Kaapelitelevisio Laajakaista-internet Digitaalinen kaapelitelevisio

Lisätiedot

Tase töihin. yhteiskuntavastuu perusarvoksi. Pääministeri Juha Sipilä

Tase töihin. yhteiskuntavastuu perusarvoksi. Pääministeri Juha Sipilä Tase töihin yhteiskuntavastuu perusarvoksi Pääministeri Juha Sipilä Valtio-omistajan rooli kansantaloudessa Valtion omistamien yhtiöiden arvo Suomessa Euroopan suurin (suhteessa bkt:hen) Yhtiöiden kirjo

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, kevät 016 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 7 9 Rakentaminen Kauppa 1 1 1 16 Palvelut 60 61 Muut 1 1 0 0 30 40 0 60 70 : Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA RAHOITUSKAUDELLA 2014-2020 Minna Partanen, hanketyöntekijä minna.partanen@ylasavonveturi.fi, p. 040 760 7173 Leader-ryhmäsi: Ylä-Savon Veturi ry, Antinkatu 10, 74120 IISALMI

Lisätiedot

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Professori Ilkka Virtanen Yliopistokeskusten arviointiryhmän jäsen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen lukuvuoden 2009-2010 avajaiset 17.9.2009 Yliopistokeskusten

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Valtiovarainvaliokunta

Valtiovarainvaliokunta Valtiovarainvaliokunta Suomen näkökulmasta ajankohtaiskatsaus ESIR-rahoituksen tilanteesta sekä mahdollisista ongelmakohdista ja kehittämishaasteista Eduskunta 12.4.2016 Globaali talous- ja finanssikriisi

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen 1 20.11.2015 Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen Jarmo Kauppinen kehittämisjohtaja, varatoimitusjohtaja JOSEK Oy Mistä

Lisätiedot

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto BEAM-ohjelma KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto 2 Tarve Suomen talouden elinehto on elinkeinoelämän uudistuminen ja kasvaminen. Suomalaisilla yrityksillä

Lisätiedot

Ohjelma

Ohjelma Ohjelma 22.-24.11.2011 klo 9.00 klo 9.15 klo 9.30 klo 10.30 klo 11.15 klo 12.00 klo 12.45 Klo 13.30 klo 13.30 Klo 14.15 Aamukahvi Tilaisuuden avaus ja johdatus päivän aiheeseen Marcus Engman, toimitusjohtaja,

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp HE 200/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kera Oy -nimisestä

Lisätiedot

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase.

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase. 1. Yhtiön nimi sekä valtion omistus- ja äänivaltaosuus. HAUS kehittämiskeskus Oy Suomen valtio omistaa koko osakekannan. 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä. 2 Yhtiön toimiala Yhtiö toimii julkisia hankintoja

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2017

Pk-yritysbarometri, kevät 2017 Pk-yritysbarometri, kevät 217 Alueraportti, 1 Pk-yritysbarometri, kevät 217 alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 2 1 7 9 17 15 15 16 57 61

Lisätiedot

Äkillisen rakennemuutoksen rahoitus ja Terva ryhmän toimijoiden tukitoimet Oulun seudun ICT-alan murroksessa. Terva ryhmä Leila Helaakoski

Äkillisen rakennemuutoksen rahoitus ja Terva ryhmän toimijoiden tukitoimet Oulun seudun ICT-alan murroksessa. Terva ryhmä Leila Helaakoski Äkillisen rakennemuutoksen rahoitus ja Terva ryhmän toimijoiden tukitoimet Oulun seudun ICT-alan murroksessa Terva ryhmä Leila Helaakoski 2.12.2014 Terva -ryhmä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen johdolla

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 90 400 000 euroa. innovaatiotoimintaan. Lainat voidaan myöntää vakuutta

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Tekesin tunnusluvut DM

Tekesin tunnusluvut DM Tekesin tunnusluvut 2015 2015 DM 1572568 Tunnuslukuja Tekesin rahoituksesta 2015 Rahoitus yrityksille ja tutkimukseen 575 M 2 400 rahoitustunnustelua 3 080 rahoitushakemusta Hakemusten käsittelyaika 54

Lisätiedot

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset EU-koheesiopolitiikan 2020+ valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset Maakunnan yhteistyöryhmä 20.2.2017 Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja EU:n budjetin rakenne tehtäväalueittain 2014-2020

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Team Finland 4Exporters - vientirengasavustuksen hakeminen

Team Finland 4Exporters - vientirengasavustuksen hakeminen Team Finland 4Exporters - vientirengasavustuksen hakeminen Avustushakemuksen täyttäminen Kirjaudu palveluun http://www.tekes.fi/asiointi/ Uudet asiakkaat rekisteröityvät palvelun käyttäjiksi myös Kirjaudu

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri syksy Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj

Pk-yritysbarometri syksy Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri syksy 201 Liiketoimintajohtaja Katja Keitaanniemi Finnvera Oyj 1..201 Keskeisiä havaintoja Näkymät aiempaa positiivisemmat: kasvuhalukkuus odotukset viennin suhteen investoinnit Finnverassa

Lisätiedot

Taide- ja kulttuuriasiat uudistuvassa aluehallinnossa

Taide- ja kulttuuriasiat uudistuvassa aluehallinnossa Taide- ja kulttuuriasiat uudistuvassa aluehallinnossa Sivistystoimen asiat uudistuvassa aluehallinnossa 14.10.2009 Kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju Taustaa 1/2 Lääninhallituslain (22/1997) 2 :n

Lisätiedot

- Arvonluonnin muutoksen aakkoset arvot, arki ja arvostus julkaisu. VTT Oy. - sparrausta ja neuvontaa yhteistyössä mm. Tekesin kanssa.

- Arvonluonnin muutoksen aakkoset arvot, arki ja arvostus julkaisu. VTT Oy. - sparrausta ja neuvontaa yhteistyössä mm. Tekesin kanssa. 8/9/Kuopio Aineeton tuotanto viestintä. Julkaisut: - Aineeton arvo talouden uusi menestystekijä - Rohkeutta. Näkemystä. Kasvua. Aineeton tuotanto vauhdittaa uudistumista. - Yrityskatsaus 1/2016 - Arvonluonnin

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

HE laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (ns. laki yritystuen yleisistä edellytyksistä)

HE laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (ns. laki yritystuen yleisistä edellytyksistä) HE laiksi taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä (ns. laki yritystuen yleisistä edellytyksistä) 30.3.2016 Neuvotteleva virkamies Anne Rothovius 1 Mihin laajempaan kokonaisuuteen

Lisätiedot

Kuopion Bridgekerho ry

Kuopion Bridgekerho ry Kuopion Bridgekerho ry ; Kuopion Bridgekerho ry:n v.2009 voittopisteet ; ------------------------------------------- Hanski Matti 41 Koponen Ismo 35 Seppälä Janne 30 Miettinen Heikki 27 Siekkinen Jarmo

Lisätiedot