SISÄLTÖTUOTANTO DIGITAALISEN SISÄLTÖTUOTANNON RAHOITUSMALLIT. Jaakko Paavela

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLTÖTUOTANTO DIGITAALISEN SISÄLTÖTUOTANNON RAHOITUSMALLIT. Jaakko Paavela"
  • Ari Aro
  • 2 vuotta sitten
  • Katselukertoja:

Transkriptio

1 SISÄLTÖTUOTANTO DIGITAALISEN SISÄLTÖTUOTANNON RAHOITUSMALLIT Jaakko Paavela

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tausta 1.2 Selvityksen tavoitteet ja selvitystyön rajaus 1.3 Sisältötuotannon kansantaloudellinen merkitys 2 OLEMASSA OLEVAT RAHOITUSVAUHTOEHDOT JA NIIDEN KÄYTETTÄVYYS TOIMEKSIANNON TARKOITTAMAAN TOIMINTAAN 2.1 Julkisen sektorin ja yhteisöjen tarjoama rahoitus 2.2. Yksityisen sektorin tarjoama rahoitus 3 EHDOTUKSET JA PERUSTELUT 3.1 Tekes 3.2. Valtion televisio- ja radiorahasto 3.3 Koulutus 4 LOPUKSI

3 3 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tausta Tietoyhteiskunnalla tarkoitetaan yhteiskuntaa, jossa hyödynnetään laajasti tietoverkkoja ja tietotekniikkaa, tuotetaan runsaasti tieto- ja viestintäteollisuuden tuotteita ja palveluita ja jossa on monipuolinen sisältöteollisuus. Näin on todennut Euroopan Unioni. Tämän julkilausuman kanssa yhtenäisen hankkeen on käynnistänyt myös pääministeri Paavo Lipposen toinen hallitus. Hallituksen hankesalkussa todetaan, että hallitus käynnistää laajapohjaisen ja poikkihallinnollisen tietoyhteiskunnan sisältöjä kehittävän hankkeen, jonka tarkoituksena on luoda edellytykset Suomen saamiseksi tietoliikenneteknologian ohella merkittäväksi sisältöteolliseksi maaksi. Myöhemmin on tämä hallituksen hankesalkussa oleva julistus täsmentynyt seuraavaksi: Sisältö- ja kulttuuriteollisuuden toimintaedellytysten kehittämisen tavoitteena on rakentaa suomalaiselle kulttuurille mahdollisimman suuri osuus kotimaan markkinoista sekä merkittävä ja kasvuhakuinen rooli kansainvälisillä markkinoilla. Opetusministeriö on kutsunut päivätyllä kirjeellä viestintäneuvos Jaakko Paavelan lukien kartoittamaan mahdollisuudet digitaalisen sisältötuotannon rahoitusmalleiksi. Selvitystyön aikana on haastateltu yhteensä 71 henkilöä hankkeesta yleensä ja erityisesti haastateltavan erityisalan osalta. Toimeksiannon mukaan selvitys on luovutettava opetusministeriölle mennessä. Ohessa luettelo haastatelluista. 1.2 Selvityksen tavoitteet ja selvitystyön rajaus Toimeksiannon tarkoitus on kartoittaa mahdollisuudet digitaalisen sisältötuotannon rahoitusmalleiksi. Digitaalisella sisältötuotannolla

4 4 tarkoitetaan tässä tapauksessa pääasiassa sähköisille viestimille laadittua dokumentti-, kulttuuri-, opetus-, tutkimus-, viihde- ja markkinointiviestinnällisten ohjelmasisältöjen tuottamista ja siihen liittyvää liiketoimintaa. Sisältötuotanto- tai sisältöteollisuus- sanaa ei ole tässä selvitystyössä määritelty, koska toimeksianto on rajattu edellä mainitulla tavalla. Selvitystyön ulkopuolelle on sopimuksen mukaisesti jätetty EU:n piirissä tapahtuvat sisältötuotantojen rahoitusmahdollisuuksien laajempi selvittely. Euroopan yhteisö on julkaissut tammikuussa 2001 päätöksen uudesta econtent -ohjelmasta, joka suoraan tukee sisältötuotannon edistämistä. Ohjelma kestää neljä vuotta ja sen budjetti on 595 miljoonaa markkaa. Selvityksessäni ei myöskään ole käsitelty verotuksen kautta mahdollisesti tapahtuvaa toimintaedellytysten parantamista. Tämän selvitystyön kanssa lähes samanaikaisesti valmistuu myös LTT- Tutkimus Oy:n tekemä laaja raportti sisältötuotannon arvoketjun rahoituksesta. Näin ollen tässä selvityksessä ei ole käsitelty eräitä yritystoiminnan rahoittamiseen liittyviä osatekijöitä, koska ne on varsin ansiokkaasti selvitetty edellä mainitussa LTT-Tutkimus Oy:n tekemässä raportissa. Tämä yksinomaan päällekkäisyyksien välttämiseksi. Tämän selvitystyön tavoitteena on ollut kartoittaa nykyiset olemassa olevat rahoitusvaihtoehdot ja niiden käytettävyys sekä tehdä ehdotukset uusiksi rahoitusmalleiksi ja tarvittavat täsmennykset olemassa oleviin. Keskeinen tavoite on ollut, että täysin uutta organisaatiota ei tarvitse perustaa, vaan pyritään ratkaisemaan rahoitusongelmat jo olemassa olevien avulla. Uuden organisaation perustaminen veisi aikaa ja kuluttaisi pääomia, jotka voidaan hallintokustannusten sijasta suunnata suoraan sisältöjen tuottamiseen. Sisältötuotantoa on tässä selvityksessä käsitelty kuten mitä tahansa elinkeinotoimintaa.

5 5 1.3 Sisältötuotannon kansantaloudellinen merkitys Sisältötuotantoteollisuus kasvaa tätä nykyä koko maailmassa noin 6-7 % vuodessa. Vuonna 1999 arvioitiin, että maailman mediateollisuuden arvo oli USD 480 miljardia. Eurooppalaisen sisältötuotannon arvo on 5 % Euroopan bruttokansantuotteesta. Suomessa tekijänoikeuksien piiriin kuuluvien sisältötuotantojen arvo oli vuonna 2000 noin FIM 67 miljardia ja osuus bruttokansantuotteesta noin 5 %. Kyse on siis varsin merkittävästä elinkeinotoiminnasta. Mikäli hallituksen hankesalkussa oleva tavoite sisältötuotannon nostamiseksi merkittäväksi elinkeinoksi aiotaan toteuttaa, se vaatii vähintään kohtuullisia panostuksia, koska pelkillä juhlapuheilla hanke ei onnistu. 2 OLEMASSA OLEVAT RAHOITUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN KÄYTETTÄVYYS TOIMEKSIANNON TARKOITTAMAAN TOIMINTAAN Suurin osa suomalaisista sähköisille viestimille sisältötuotantoja tekevistä yrityksistä ovat varsin pieniä ja riskinottokyvyltään rajallisia radio- ja televisioyhtiöitä lukuun ottamatta. Varsinaiseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen ei ole ollut taloudellisia mahdollisuuksia. Eivät edes televisioyhtiöt ole voineet panostaa tutkimukseen ja tuotekehitykseen juuri mitään. Yleensä menestyvä liikeyritys panostaa vuosittain 5-10 % liikevaihdostaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen menestyäkseen toimialallaan. Suomi on viime vuosina panostanut varsin voimakkaasti tutkimukseen ja tuotekehitykseen, lähes 3 % bruttokansantuotteesta. Suomi on tässä suhteessa yksi maailman johtavista maista. Nämä panostukset ovat suuntautuneet kuitenkin muualle kuin sisältötuotannon tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

6 6 2.1 Julkisen sektorin tarjoamat vaihtoehdot Opetusministeriö on varsin merkittävä julkinen rahoittaja. Tukea opetusministeriö jakaa joko suoraan tai myöntämällä määrärahoja erilaisiin, pääasiassa kulttuuria tukeviin tarkoituksiin. Taiteen ja kulttuurin osuus valtionbudjetista oli vuonna ,7 miljardia markkaa ja vuonna 2001 suurin piirtein saman verran. Suomen Elokuvasäätiö SES on tärkeä elokuva-alan rahoittaja. SES keskittyy pääasiassa ns. pitkiin elokuviin ja AVEK lyhytelokuviin ja dokumenttielokuviin. SES jakaa vuosittain noin 45 miljoonaa markkaa. Sen lisäksi SES ja Yleisradio Oy ovat tehneet sopimuksen, jonka mukaan Yleisradio Oy ostaa SES:n kautta rahoitettuja elokuvia 13 miljoonan markan arvosta. Nämä rahat Yleisradio Oy ottaa valtion televisio- ja radiorahastoon vuosittain kertyvistä televisiolupamaksuista ja kaupallisilta televisioyhtiöiltä kerättävistä toimilupamaksuista. Kauppa- ja teollisuusministeriö tukee Pk-yrityksiä yritystukien avulla. Nämä tuet on suunnattu tuotannollista toimintaa harjoittaville Pk-yrityksille. Työvoima- ja elinkeinokeskus (Te-keskus) on kolmen eri ministeriön yhteinen palvelukeskus. Te-keskuksessa tavallaan toimii kauppa- ja teollisuusministeriön, maa- ja metsätalousministeriön ja työministeriön aluehallinnot. Te-keskusten toiminta on erittäin tärkeä Pk-yritysten kannalta, ei vain rahoituksen, vaan myös neuvonnan ja koulutuksen kannalta. Tärkeätä on jatkossa myös kiinnittää huomiota jonkinasteisen managementkoulutuksen järjestämiseen. Sitä tarvitaan. Te-keskusten toimintaan kuuluu myös neuvonta EU-rahoituksen hakemisessa. Kauppa- ja teollisuusministeriön myöntämien Te-keskusten yritysosastojen kautta jaettujen investointitukien määrä oli vuonna 2000 noin 16 miljoonaa markkaa ja kehittämistukena jaettujen noin 3 miljoonaa markkaa.

7 7 Teknologian kehittämiskeskus (Tekes) saa varansa valtion budjetista, keskimäärin 2,2-2,4 miljardia markkaa vuodessa. Vuonna 2001 määrärahan suuruus on 2,3 miljardia markkaa. Tekes myöntää yritysten tutkimus- ja tuotekehitysprojekteihin avustuksia, lainoja ja oman pääoman ehtoisia lainoja. Tekes on alunperin tarkoitettu tukemaan yritysten uuteen teknologiaan perustuvia tutkimus- ja tuotekehityshankkeita. On kuitenkin osoittautunut vaikeaksi erottaa uusi teknologia ja uutta teknologiaa hyödyntävä sisältö toisistaan. Niinpä Tekes on myös osallistunut eräisiin uuteen teknologiaan nojaaviin sisältötuotantoprojekteihin, mutta varsin rajallisesti. Tekesillä on käytettävissään merkittävä asiantuntemus yritystoiminnan laaja-alaiseen arviointiin ja myös yksi henkilö, joka on perehtynyt sisällön tuotantoon. Suomen Itsenäisyyden Juhlavuoden Rahasto (Sitra) on osallistunut pääomasijoituksin myös sisältötuotantoyrityksiin viimeisen 1,5 vuoden aikana yhteensä noin 50 miljoonalla markalla. Sitran omistusosuus yhtiössä on 5-49 % ja arvioitu omistusaika 3-6 vuotta. Sitralla ei ole toistaiseksi erityisesti sisältötuotantoon perehtynyttä henkilöstöä. Valtion televisio- ja radiorahasto Laki valtion televisio- ja radiorahastosta astui voimaan Lain 1 :n mukaan lain tarkoituksena on järjestää Yleisradio Oy:n toiminnan rahoitus, valtion televisio- ja radiorahaston hoito sekä muutoinkin edistää televisio- ja ääniradiotoimintaa. Lain 3 :n mukaan televisio- ja radiorahastoon kerätään television käyttämisestä perittävät televisiomaksut, takautuvat televisiomaksut, viivästysmaksut, tarkastusmaksut sekä televisio- ja radiotoiminnan harjoittajilta perittävät toimilupamaksut. Lain 4 :n 2 momentin mukaan valtioneuvosto päättää kalenterivuosittain rahaston varojen jakamisesta eri käyttötarkoituksiin. Erityisestä syystä varojen käyttösuunnitelmaa voidaan muuttaa myös kesken kalenterivuoden. Valtioneuvosto on vahvistanut televisio- ja radiorahaston käyttösuunnitelman

8 8 joulukuussa Rahaston suuruus on markkaa. Tämä on ehdottomasti Suomen suurin sähköisen sisältötuotannon rahasto. Suurin osa varoista kertyy yleisöltä perittävistä televisiomaksuista ja noin 300 miljoonaa markkaa kaupallisilta televisioyhtiöiltä ns. toimilupamaksuina. Finnvera Oyj on valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, jonka toimintaperiaatteisiin kuluu lainojen, takauksien ja vientitakuiden myöntäminen. Finnveran rahoituspäätösten osalta ei ole toimialarajoituksia. Lainoja ja takauksia voidaan myöntää myös sisältötuotantoyrityksille. Finnveralla on asiakkaina 424 tietoteollisuuteen kuuluvaa yritystä ja rahoitukset ovat yhteensä 90 miljoonaa markkaa. Finnveran koko lainanannosta tietoteollisuuden osuus on yksi prosentti. Vakuuksien ja takuiden suhteen Finnvera on varsin joustava ja laina-aika on usein 10 vuotta. Varsinaisen sisältötuotannon erityisasiantuntijoita ei ole toistaiseksi organisaatiossa. Finnveralla on myös laaja alueverkosto. Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion omistama pääomasijoitusyhtiö. Vuoden 1999 tilivuoden päättyessä sijoitussitoumukset olivat yhteensä 770,5 miljoonaa markkaa. Yhtiö tekee sijoituksia pääomasijoitusrahastoihin ja myös suoraan kohdeyrityksiin. Yhtiön toimintaan sisältävään lakiin tehtiin muutoksia vuonna Tammikuun 5. päivänä vuonna 2000 voimaan astuneet muutokset mahdollistavat yhtiön sijoitustoiminnan laajentumisen. Yhtiön sijoitukset tätä nykyä ovat yhteensä 1.082,2 miljoonaa markkaa. Yhtiö on mukana myös alueellisissa rahastoissa. Suomen Teollisuussijoitus on tehnyt vuonna 2000 ensimmäisen sijoituksensa suomalaiseen sisältötuotannon rahoitusyhtiöön. Tampereen kaupunki ja muut kaupunkiseudun kunnat ovat edistämässä sisältötuotannon kehittämistä Tampereen seudun osaamiskeskusohjelman myötä. Sen yksi osa on viestinnän osaamiskeskus. Tampereen kaupunki ei rahoita pääsääntöisesti yritysten tuotekehitystä eikä myöskään tutkimusta.

9 9 Kaupunki käyttää varsin merkittäviä summia erilaisten sisällön tuotantopalveluiden ostamiseen alan yrityksiltä. Tampereen kaupunki on yhdessä Tampereen yliopiston, TTKK:n, VTT:n, Tampereen Teknologiakeskus Oy:n, Oy Media Tampere Ltd:n sekä eräiden muiden yritysten kanssa käynnistänyt viisivuotisen tietoyhteiskuntaohjelman, jonka kokonaiskustannusarvio on 970 miljoonaa markkaa. Ohjelman myötä tullaan rahoittamaan myös sisältötuotantoa. Vuonna 2001 Tampereen kaupungin sijoitus on 18,6 miljoonaa markkaa ja koko viisivuotiskautena 91 miljoonaa markkaa. Tämä on varsin rohkea ja merkittävä kunnallispoliittinen päätös, joka tähtää alueen voimakkaaseen IT-teknologian laaja-alaisen osaamisen lisäämiseen ja uusien työpaikkojen syntymiseen Finpro on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka tavoitteena on nopeuttaa suomalaisten yritysten kansainvälistymistä ja vähentää siihen liittyviä riskejä. Finpro voi tarjota asiakkailleen ratkaisuja ulkomaankaupan ja kansainvälistymisen osalta. Finprolla on toimipisteitä 40 maassa ympäri maailmaa. Sisältötuotantoyritykset eivät ole toistaiseksi olleet merkittävässä määrin Finpron asiakkaina, mutta esteitä sille ei ole olemassa. Pohjoinen Elokuva- ja mediakeskus (POEM) on ensimmäinen Suomessa toimiva alueellinen elokuva- ja mediakeskus. POEM on itsenäinen yksikkö Oulun kaupungin kulttuuritoiminnan alaisuudessa. POEMin toiminta-alue on Pohjois-Pohjanmaa. Sen rahoituksesta ovat huolehtineet EU:n Tavoite 2- ohjelma, Pohjois-Pohjanmaan Liitto ja Pohjois-Pohjanmaan Te-keskus sekä Oulun kaupunki. POEMilla on tuotanto-osasto, neuvonta- ja palvelutoimintaa sekä lisäksi sen tehtävänä on edesauttaa uuden teknologian omaksumista alueella ja rakentaa sisältötuotannon infrastruktuuria yhdessä toimintaalueensa muun elinkeinotoiminnan kanssa. Julkista rahaa POEM:lla oli 3 miljoonaa markkaa vuonna 2000 ja 5 miljoonaa markkaa vuonna 2001.

10 10 Audiovisuaalisen Kulttuurin Edistämiskeskus (AVEK) saa rahansa kasettikorvausmaksuista. Määrärahan kokonaissumma on viime vuosina vaihdellut miljoonan markan välillä. Kasettikorvauksien pienentyessä AVEK:n mahdollisuudet rahoittaa lyhyt- ja dokumenttielokuvien tekemistä tulevat jatkossa pienenemään. Toisaalta taas digitaalisen televisiotoiminnan käynnistyessä olisi perusteltua tarvetta lisätä lyhyt- ja dokumenttielokuvien määrää. AVEK:lla on olemassa riittävä organisaatio sisältötuotannon arvioimiseen. Esittävän Säveltaiteen Edistämiskeskuksen (ESEK) myöntämän tuen piiriin kuuluvat musiikin kaikki lajit. Vuonna 2000 ESEK myönsi tukea noin 10 miljoonaa markkaa. ESEK toimii Gramex ry:n yhteydessä ja sillä onkin vankat oman alansa sisältötuotannon osaajat organisaatiossaan. Luovan Säveltaiteen Edistämissäätiö (LUSES) myöntää avustuksia äänitetuotantoon, konserttien järjestämiseen, vientiin, nuottien julkaisemiseen ja vientitoimintaan. LUSES:lla on oman alansa asiantuntijat myös ns. sisältötuotannon arvioinnissa. Teosto ry ja Kopiosto ry keräävät ja hallinnoivat tekijänoikeuskorvauksia. Suurin osa jaettavista tarkistetuista korvauksista jaetaan suoraan tekijänoikeuksien haltijoille ja tietty osa yhteisiin tarkoituksiin. 2.2 Yksityisen sektorin tarjoamat vaihtoehdot Pankit ja muut rahoituslaitokset Pankit ja vakuutusyhtiöt käsittelevät lainanannossaan sisältötuotantoyrityksiä kuin mikä tahansa elinkeinotoimintaa. Mikäli liikeidea on kannattava ja reaalivakuudet ovat riittävät, rahoitusta löytyy. Mihinkään erityisjärjestelyihin eivät nämä rahoittajat ryhdy.

11 11 Sisältötuotannon erityisrahoittajat Venture Fund for Creative Industries (CIM) on sisältöteollisuuden pääomasijoitusrahasto, joka investoi luovan teollisuuden tekijänoikeuksia kehittäviin yrityksiin. Sijoituskohteiksi yhtiö mainitsee listaamattomat luovan prosessin sisältöteollisuuden yritykset. Sijoituskohteet hankkivat, kehittävät ja tuottavat tekijänoikeuksia. Yhtiö ilmoittaa rahaston kooksi 50 miljoonaa, mutta toiminta käynnistyy puolella tästä. CIM ilmoittaa, että tällä hetkellä rahastoon on osallistunut kotimaisia institutionaalisia ja strategisia sijoittajia sekä Euroopan investointirahasto kolmanneksen osuudella. Vaikka yritys ei ole vielä käynnistynytkään koko rahaston suuruudella, on kyse varsin merkittävästä panoksesta sisältötuotannon rahoituksessa. CIM on Euroopan ensimmäinen luovan teollisuuden pääomasijoitusrahasto. Yhtiö tekee ensimmäiset sijoituspäätökset keväällä ACompany on TIMES-toimialan (Telecommunication, Internet, Media, Entertainment, Software) itsenäinen ja riippumaton rahoitusyhtiö, jonka liiketoiminta tähtää osakkuusyhtiöiden kasvuun, kannattavuuteen ja arvonnousuun. Näin yhtiö määrittelee toimialansa vuosikertomuksessaan Saman vuosikertomuksen mukaan yhtiöllä oli osaomistuksia ITyhtiöissä ja näiden osakkeiden kirjanpitoarvo oli noin 26 miljoonaa markkaa. Yhtiön organisaatiossa on vahva sisältötuotannon asiantuntemus. Edellä mainitut ovat kaksi esimerkkiä. Pääomasijoittajayhtiöitä ja myös yksityisiä pääomasijoittajia on muitakin, sellaisia jotka ovat sijoittaneet sisältötuotantohankkeisiin puhtaasti liiketaloudellisin perustein.

12 12 3 EHDOTUKSET JA PERUSTELUT 3.1 Tekes Tekesin tehtävänä on osallistua pääsääntöisesti uuden teknologian sovellutusten rahoitukseen. Digitaalisen tekniikan myötä tulleiden uusien teknisten sovellutusten rinnalle joudutaan myös kehittämään osittain tai kokonaan uudella tekniikalla toteutettuja sisältöjä. Näin ollen on aivan luonnollista, että Tekes myös osallistuu näiden sisältötuotantojen rahoitukseen niiden periaatteiden mukaan kuin yleensä muussakin toiminnassaan. Uusi toimintamalli ei edellytä edes Tekesistä säädetyn lain muuttamista. Kysymys on ainoastaan kehityksen vaatimasta toimintatavan täsmentämisestä. Tekesin rahaa ei voida käyttää ns. normaalin sisältötuotannon rahoittamiseen. Sitä voidaan käyttää vain ja ainoastaan sisältötuotannon tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Tällaista toimintaa on Tekes jo jossain määrin harjoittanut. Ehdotan, että sisältötuotannon tutkimus- ja kehitystoiminnalle vahvistetaan viiden vuoden ohjelma, jonka mukaan vuosina käytetään tähän toimintaan varoja seuraavasti: v Mmk v Mmk v Mmk v Mmk v Mmk Nämä varat, yhteensä 175 miljoonaa markkaa, on syytä pitää erillään Tekesin muuhun toimintaan tarkoitetuista varoista, jotta ei synny ns. eturistiriitoja teknologian ja sisältötuotannon rahoituksen välillä. Sisältötuotantojen lisääntyessä on myös varauduttava lisäämään Tekesin tähän erityisalaan perehtyneen henkilöstön lukumäärää.

13 13 Tällä järjestelyllä vältyttäisiin ihan uuden organisaation perustamiselta ja samalla voidaan hyödyntää Tekesin laaja osaaminen myös yritysten neuvonta- ja koulutustoiminnassa. Valtiovallan sijoitus sisältötuotannon tutkimus- ja kehitystoimintaan olisi tämän ohjelman mukaan varsin kohtuullinen. Hankkeella on kiire, tavallaan ollaan jo myöhässä, joten vuoden 2001 osalta on tuo ehdotettu 10 miljoonaa markkaa irrotettava joko kauppaja teollisuusministeriön käytettävissä olevista varoista tai sitten seuraavassa lisäbudjetissa. Saatujen kokemusten perusteella voidaan myöhemmin päättää, onko sisällön tuotannon tutkimus- ja kehitystoiminnasta tullut viiden vuoden aikana luonteva osa Tekesin rahoitustoimintaa, vai onko syytä tehdä joitakin muita toimenpiteitä. Tällä järjestelyllä päästään kumminkin toteuttamaan varsin nopeasti hallituksen hankesalkussa olevaa sisältötuotantoa koskevaa hanketta. 3.2 Valtion televisio- ja radiorahasto Valtion televisio- ja radiorahaston varoja voidaan käyttää myös muutoinkin televisio- ja ääniradiotoiminnan edistämiseen. Yleisradio Oy on tehnyt erillisen sopimuksen Suomen Elokuvasäätiön kanssa ja sitoutunut hankkimaan 13 miljoonalla markalla pitkiä elokuvia ohjelmistoonsa. Valtion televisio- ja radiorahaston varoja voidaan siis tosiasiallisesti käyttää muuhunkin kuin mitä tarkasti ottaen valtioneuvoston vahvistamassa käyttösuunnitelmassa on mainittu. Tämä käytäntö perustui jo ennen nykyistä lakia aloitettuun toimintaan vuonna 1996, jolloin ensimmäinen sopimus Suomen Elokuvasäätiön ja Yleisradion Oy:n kanssa tehtiin. Digitaalisen televisiotoiminnan aloitus on päätetty käynnistää Edelleen on tosin epäselvyyttä siitä, ovatko tarvittavat vastaanottimet saatavilla ja ohjelmisto olemassa. Parasta aikaa käydään myös keskustelua siitä, millä aikavälillä kaupallisten televisioyhtiöiden maksamat toimilupamaksut, noin 300 miljoonaa markkaa vuonna 2000, poistuisivat. On

14 14 todennäköistä, että ne poistuvat viimeistään vuonna 2006, jollei jo aikaisemmin. Valmisteilla oleva viestintämarkkinalaki tuo tähän tilanteeseen uuden vaiheen, joka saattaa nopeuttaa toimilupamaksujen poistamista. Ehdotan, että osa kaupallisten televisioyhtiöiden maksamista toimilupamaksuista käytetään ns. riippumattomilta ohjelmatuottajilta ostettavien ohjelmien rahoitukseen. Tällä tavalla varmistetaan, että digitaalisen television aloittaessa ja kanavien lisääntyessä varmistetaan riittävän ohjelmiston saanti, lisätään riippumattomien ohjelmatuottajien työllisyyttä ja mahdollistetaan tuotantojen lisääntyessä myös vientitoiminta. Nämä ovat juuri niitä tavoitteita, joita hallituksen hankesalkussa mainitaan. Käytännössä ohjelmien hankintatoiminta voidaan hoitaa siten, että kertyvistä toimilupamaksuista käytetään Suomen Elokuvasäätiön ja AVEKin kautta ostettaviin ohjelmiin yhteensä 50 miljoonaa markkaa vuonna Tämä summa MTV Oy ja Ruutunelonen Oy velvoitetaan käyttämään samassa suhteessa kuin niiden arvioidaan maksavan toimilupamaksuja vuonna Tärkeintä, että ohjelmat hankitaan ns. riippumattomilta ohjelmatuottajilta. Tämä edellyttää valtioneuvoston tekemän käyttösuunnitelman tarkistamista, mikä on täysin mahdollista kyseisen lain 4 :n 2. momentin perusteella erityisestä syystä varojen käyttösuunnitelmaa voidaan muuttaa myös kesken kalenterivuoden. Mikäli tämä järjestely ei jostain syystä sovi, toinen vaihtoehto on lainmuutoksella pienentää kaupallisten yhtiöiden maksamaa prosenttiosuutta mainosajan liikevaihdosta ja velvoittaa ne käyttämään vastaava summa ohjelmaostoihin edellä tarkoitetulla tavalla. Mikäli järjestely hoidetaan käyttösuunnitelman kautta, niin myös seuraavina vuosina varataan osa toimilupamaksuvaroista tähän tarkoitukseen niin kauan kuin niitä yleensä kerätään. Mikäli asia taas hoidetaan lainmuutoksen kautta,

15 15 se jatkuu automaattisesti niin kauan kuin laki on voimassa eli toimilupamaksuja kerätään Koulutus Tässä selvityksessä on sisältötuotantoa on käsitelty yhtenä elinkeinotoiminnan alana. Valtion elinkeinopoliittisena tavoitteena ja tehtävänä on luoda yritystoiminnan kehittymiselle kilpailukykyiset toimintaedellytykset. Yhtä tärkeätä kuin taloudellisten edellytysten luominen, on myös riittävän koulutuksen järjestäminen. Ilman sisällön tuottamiseen perehtynyttä ja koulutettua henkilöstöä ei synny onnistunutta sisältötuotantoa. Taideteollinen korkeakoulu on käynnistänyt niin Elokuvataiteen osastossa kuin myös korkeakoulun Media Laboratoriossa tuottajakoulutuksen. Tuottajakoulutus on käynnistynyt, mutta vaatimattomien resurssien johdosta ei ole vielä riittävä. Korkeakoulun elokuvataiteen puolelle on suunniteltu perustettavaksi erityinen tuottajakoulutuksen professorin virka vuonna Onnistuneen sisällön tuottamisen kannalta on tärkeätä myös ohjaajan ja käsikirjoittajan rooli. Painottaisin kuitenkin tässä vaiheessa alan tuottajakoulutuksen voimakasta tehostamista. Eräänlaista tuottajakoulutusta on myös Sibelius Akatemiassa ja Helsingin Kauppakorkeakoulussa, samoin Teknillisessä korkeakoulussa. Teknillisen korkeakoulun yhteydessä toimiva Telecommunications Software and Multimedia Laboratory on myös ilmaissut halunsa tuottajakoulutuksen käynnistämiseen. Ehdotan, että opetusministeriö kokoaa asiantuntijaryhmän joka tekee esityksen siitä, miten tuottajakoulutus olisi parhaiten hoidettavissa.

16 16 4 LOPUKSI Haluan kiittää kaikkia haastateltuja henkilöitä heidän erinomaisesta avustaan selvitystyötä tehdessäni. Erityisesti osoitan kiitokseni suunnittelija Päivi Mutaselle opetusministeriöstä. Hän on monella tavalla helpottanut selvitystyön käytännön suorittamista. Helsingissä maaliskuun 14. päivänä 2001 Jaakko Paavela

17 17 LUETTELO HAASTATELLUISTA HENKILÖISTÄ Aalto-Setälä Pauli sisältöjohtaja Alma Media Oyj Ahde Matti toimitusjohtaja Veikkaus Oy Alaspää Arto toimitusjohtaja ÄKT Aulio Olli ylitarkastaja Kauppa- ja teollisuusministeriö Carpén Matti johtaja Elisa Communications Cindblad Olli asiamies Sitra Ero Liisa hallitusneuvos Liikenne- ja viestintäministeriö Flinck Markku toimitusjohtaja Poem Oulu Heinonen Olli-Pekka liikenne ja viestintäministeri Liikenne- ja viestintäministeriö Hirvi Ville kansliapäällikkö Opetusministeriö Hohtokari Marit toimitusjohtaja Satu ry Hollmén Harri johtaja Sonera Oyj Härkönen Ritva-Sini opetusneuvos Opetusministeriö Härkönen Seppo toimitusjohtaja Finpro Iivari Ulpu Euroopan Parlamentin jäsen EU Brysseli Jounela Tertta projektipäällikkö Kauppa- ja teollisuusministeriö Kallioja Tapio toimitusjohtaja Swelcom Oy Kekkonen Timo osastopäällikkö Kauppa- ja teollisuusministeriö Kemppinen Jukka professori Teknillinen korkeakoulu Kivistö Kalevi ylijohtaja Opetusminsiteriö Korhonen Kalle ylijohtaja Kauppa- ja teollisuusministeriö Koroma Johannes toimitusjohtaja TT Koskinen-Olsson Tarja toimitusjohtaja Kopiosto Kosonen Ismo viestintäneuvos Liikenne- ja viestintäministeriö Krook Pekka puheenjohtaja Satu ry Lahti Arto professori Helsingin kauppakorkeakoulu Lassila Johannes puheenjohtaja Suomen Elokuvatuottajien Keskusliitto Laukkanen Markku puheenjohtaja Yleisradio Oy Lehmusto Heikki tv-toimialan johtaja Yleisradio Oy Leimio Pauli toimitusjohtaja Yhtyneet Kuvalehdet Oy Lindblad Olli asiamies Sitra Lindén Suvi kulttuuriministeri Opetusministeriö Linna Markku ylijohtaja Opetusministeriö Louhelainen Juha-Pekka toimitusjohtaja Ruutunelonen Oy Lumio Jarkko toimitusjohtaja Oy Media Tampere Ltd Marjosola Juha toimitusjohtaja Suomen Sijoitusrahasto Oy Masalin Heikki toimitusjohtaja Creative Industries Management Mattheiszen Matti toimitusjohtaja Elisa Communications

18 18 Miettinen Jorma johtaja Alma Media Oyj Mykkänen Jouni toimitusjohtaja Suomen Elokuvasäätiö Mäkinen Markku toimitusjohtaja Finnvera Oy Mönkäre Sinikka kauppa- ja teollisuusministeri Kauppa- ja teollisuusministeriö Nieminen Jaakko kehitysjohtaja Alma Media Oyj Nurmio Raija toimitusjohtaja Suomen Elokuvatuottajien Keksusliitto Packalén Matti toimitusjohtaja Alma Media Oyj Peltola Pertti talousjohtaja MTV Oy Pilkama Eero varatoimitusjohtaja Alma Media Oyj Pohjola Hannele osastopäällikkö TT Prihti Aatto yliasiamies Sitra Rantanen Jarmo kaupunginjohtaja Tampereen kaupunki Relander Timo pääjohtaja Tilastokeskus Riipinen Jarmo projektijohtaja Elisa Communications Saari Rauno valtiosihteeri Valtioneuvoston kanslia Saarivaara Veli-Pekka pääjohtaja Tekes Sailas Raimo valtiosihteeri Valtiovarainministeriö Samola Juha pääsihteeri Avek Santamäki Harry apulaisjohtaja Nokia Oy Saraste Petri sisältöjohtaja Sonera Oyj Silvennoinen Eero teknologiajohtaja Tekes Silvo Ismo ohjelmajohtaja Yleisradio Oy Tarkka Minna apulaisjohtaja Taideteollinen korkeakoulu Toivanen Satu teknolia-asiantuntija Tekes Tuominen Saku johtaja Broadcasters Oy Tynkkynen Juha toimitusjohtaja Broadcasters Oy Törhönen Lauri professori Taideteollinen korkeakoulu Vahala Heikki johtaja MTV Oy Webster John ohjaaja Elephant Films Wessberg Arne toimitusjohtaja Yleisradio Oy Virtanen Erkki kansliapäällikkö Kauppa- ja teollisuusministeriö Visuri Jaakko johtaja A Company Finland Oyj Äijälä Tauno varatoimitusjohtaja MTV Oy

Valtion kasvurahoitus 2013-2015

Valtion kasvurahoitus 2013-2015 Valtion kasvurahoitus 2013-2015 ICT2015-välitulosseminaari 18.5.2015 Petri Peltonen TEM / EIO 1 Polku 14: Rahoitusohjelma kattamaan alkuvaiheen ja kasvuvaiheen yritysten tarpeita Käynnistetään rahoitusohjelma

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 27.11.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus

Lisätiedot

Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010. Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri

Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010. Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010 Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri YLEn tekemät säästöt 2000 luvulla Tappio sisään: suurimmillaan n. 100 Me Kaupallisten maksamat toimilupamaksut

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo

Finnvera. Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. Aura Jyrki Isotalo Finnvera Rahoitusratkaisuja suomalaisyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen Aura 21.10.2016 Jyrki Isotalo 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. 2 Finnvera pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Rahoitusta yritystoiminnan

Rahoitusta yritystoiminnan Rahoitusta yritystoiminnan alkuun Finnverasta rahoitusta yritystoiminnan käynnistämiseen Suunnitteletko yrityksen perustamista? Hyvä liikeidea, yrittäjävalmiudet ja huolellinen suunnittelu auttavat liiketoiminnan

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 1 Rakentaminen (F) 13 12 Kauppa (G) 2 22 Palvelut (H, I, K, O) 42 46 Muut 13 13 1 2 3 4 6 7 8 9 1 % 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 12 Rakentaminen (F) 13 14 Kauppa (G) 22 21 Palvelut (H, I, K, O) 4 42 Muut 13 13 2 3 4 5 6 7 8 9 % 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 1 Rakentaminen (F) 11 13 Kauppa (G) 2 22 Palvelut (H, I, K, O) 42 42 Muut 13 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 % Lokakuu 26 Syksy 26 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 7 Rakentaminen (F) 8 13 Kauppa (G) 22 21 Palvelut (H, I, K, O) 42 53 Muut 13 12 2 3 4 5 6 7 8 9 % 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle Eduskunnan talousvaliokunnalle, lokakuu 2017 Toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä Finnvera Oyj

Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle Eduskunnan talousvaliokunnalle, lokakuu 2017 Toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä Finnvera Oyj Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2018 Eduskunnan talousvaliokunnalle, lokakuu 2017 Toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä Finnvera Oyj 1 Finnveran päätehtävät 2 Finnvera on valtion 100 % omistama

Lisätiedot

Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on. kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti.

Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on. kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti. Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti. H A A S T E E N A K A S V U Suomessa syntyy kansainvälisesti katsoen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 265. Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 265. Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1 3790/02.05.05/2012 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 59 10.9.2012 265 Spinno-Seed Oy:n omistuksesta luopuminen Valmistelijat / lisätiedot: Hindsberg-Karkola Viktoria,

Lisätiedot

Rahoitusseminaari / Posintra. 12.3.2014 Jani Tuominen, Finnvera Oyj

Rahoitusseminaari / Posintra. 12.3.2014 Jani Tuominen, Finnvera Oyj Rahoitusseminaari / Posintra 12.3.2014 Jani Tuominen, Finnvera Oyj Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Lainoja ja takauksia Vientitakuita Pääomasijoituksia Puitteet toiminnalle Lainsäädäntö

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 1.3. 2013 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2012 ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna 199 yrityshanketta,

Lisätiedot

Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta. Mika Lautanala 13.12.2012

Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta. Mika Lautanala 13.12.2012 Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta Mika Lautanala 13.12.2012 Finnvera: Rahoitusta investointeihin ja käyttöpääomaan Rahoitus Lainat yrityksen investointiin tai käyttöpääomaan (vain pk yrityksille)

Lisätiedot

Teollisuussijoitus Oy

Teollisuussijoitus Oy Teollisuussijoitus Oy Pääomasijoituksia kasvuyrityksille Juha Lehtola, Johtaja, Venture Capital- sijoitukset Missio Teollisuussijoitus on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka pääomasijoittamisen keinoin ja

Lisätiedot

HE 160/1999 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 2 :n väliaikaisesta

HE 160/1999 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 2 :n väliaikaisesta HE 160/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 2 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Finnveran rahoituspalvelut toimintaansa aloittavalle yritykselle Päivi Kiuru, Finnvera Oyj Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää

Lisätiedot

Tämä on Finnvera. Imatra 27.3.2013 Markku Liira

Tämä on Finnvera. Imatra 27.3.2013 Markku Liira Tämä on Finnvera Imatra 27.3.2013 Markku Liira Finnvera Oyj Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera ja sen tytäryhtiö

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 1 KILPAILUKYVYN PERUSTA ON KUNNOSSA... 3 2 PAIKALLISEN SOPIMISEN PELISÄÄNNÖT ON SAATAVA KUNTOON... 4 3 YRITYSRAHOITUSTA SAA PANKEISTA

JOHDANTO... 2 1 KILPAILUKYVYN PERUSTA ON KUNNOSSA... 3 2 PAIKALLISEN SOPIMISEN PELISÄÄNNÖT ON SAATAVA KUNTOON... 4 3 YRITYSRAHOITUSTA SAA PANKEISTA JOHDANTO... 2 1 KILPAILUKYVYN PERUSTA ON KUNNOSSA... 3 2 PAIKALLISEN SOPIMISEN PELISÄÄNNÖT ON SAATAVA KUNTOON... 4 3 YRITYSRAHOITUSTA SAA PANKEISTA PÄÄSÄÄNTÖISESTI HYVIN... 6 4 SUOMEN NYKYINEN KASVURAHOITUSJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen HE 144/2015 vp laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a :n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10

Lisätiedot

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla EMV:n uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Unto Väkeväinen Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Esityksen sisältö:

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

HE 24/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 24/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 24/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yritystuesta annettua lakia. Ehdotuksen

Lisätiedot

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Elinkeinoministeri Olli Rehn Alueelliset kehitysnäkymät 2/2015 julkistamistilaisuus Jyväskylä 24.9.2015 Team Finland -verkoston vahvistaminen

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 8.4.2014

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 8.4.2014 HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 8.4.2014 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2013

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan tyypillisimmät haasteet Mihin

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Pääomasijoittamisesta yleensä ja pääomasijoittaminen Finnvera Oyj:ssä. 9.12.2010 Veraventure Oy Ari Kostamo

Pääomasijoittamisesta yleensä ja pääomasijoittaminen Finnvera Oyj:ssä. 9.12.2010 Veraventure Oy Ari Kostamo Pääomasijoittamisesta yleensä ja pääomasijoittaminen Finnvera Oyj:ssä 9.12.2010 Veraventure Oy Ari Kostamo Yrityksen kassavirta ja riski Riski Kumulatiivinen kassavirta Aika Aikainen kasvu Nopea kasvu

Lisätiedot

HE 61/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 61/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 61/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yritystuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan yritystuesta annettua lakia muutettavaksi siten, että

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Pääministeri Paavo Lipponen

Pääministeri Paavo Lipponen Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle muutoksista valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksiin Eduskunnan työjärjestyksen 29 :n mukaisesti lähetetään eduskunnalle pääministeri Lipposen ja ministereiden Niinistö,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 10.1.2014 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2013 ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna yrityksiä noin

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen Asettamispäätös VM035:00/2012 16.5.2012 Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Valtiovarainministeriö on tänään

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

Cleantech-rahoitus Finnveran näkökulmasta. Kansallinen cleantech -investointifoorumi 13.12.2012 toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, TkT

Cleantech-rahoitus Finnveran näkökulmasta. Kansallinen cleantech -investointifoorumi 13.12.2012 toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, TkT Cleantech-rahoitus Finnveran näkökulmasta Kansallinen cleantech -investointifoorumi 13.12.2012 toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, TkT Finnveran palvelut Pk-yritysrahoitus (3 mrd ) Lainat ja takaukset Viennin

Lisätiedot

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Agenda Finnvera Oyj ja avainluvut Finnveran rooli kv-kasvun rahoituksessa Vientikaupan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

Pääomasijoitukset. Matkailuyritysten rahoitus- yritystilaisuudet 29.12.-03.12.2013

Pääomasijoitukset. Matkailuyritysten rahoitus- yritystilaisuudet 29.12.-03.12.2013 Pääomasijoitukset Matkailuyritysten rahoitus- yritystilaisuudet 29.12.-03.12.2013 Kalle Lumio Toimitusjohtaja Nordia Management Oy puh. 040 737 1559 kalle.lumio@nordiamanagement.fi 0 Mitä pääomasijoittaminen

Lisätiedot

Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen

Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen Sisältö Mitä kansainvälistyminen on? Kansainvälistymisen menestystekijöitä Kansallisen innovaatioympäristön

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Lisätiedot

Yritystuet ja innovaatiorahoitus - taustaa ja yleisiä näkökohtia - Johtaja Timo Kekkonen

Yritystuet ja innovaatiorahoitus - taustaa ja yleisiä näkökohtia - Johtaja Timo Kekkonen Yritystuet ja innovaatiorahoitus - taustaa ja yleisiä näkökohtia - Johtaja Timo Kekkonen Yritystuet keskustelun tausta ja yleisiä huomioita Keskustelu käynnistyi poliittisella tasolla ja julkisuudessa

Lisätiedot

Vaikuttavuuskatsaus 3.9.2015

Vaikuttavuuskatsaus 3.9.2015 Vaikuttavuuskatsaus 2014 3.9.2015 Toiminnan tavoitteena on taloudellisen tuloksellisuuden rinnalla yhteiskunnallinen vaikuttavuus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Työpaikkojen luonti ja säilyttäminen Yritysten

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA

PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA Pääomasijoittajilla on keskeinen merkitys yritysten kasvun rahoittajina ja pääomasijoittamisen positiiviset vaikutukset ulottuvat myös kansantalouteen. Pääomasijoituksilla

Lisätiedot

Kulttuuriviennin kehittämisohjelma 2007-2011. Kulttuuriviennin ja vaihdon starttipäivät Tampere, Vapriikki 23.4.2009

Kulttuuriviennin kehittämisohjelma 2007-2011. Kulttuuriviennin ja vaihdon starttipäivät Tampere, Vapriikki 23.4.2009 Kulttuuriviennin kehittämisohjelma 2007-2011 Kulttuuriviennin ja vaihdon starttipäivät Tampere, Vapriikki 23.4.2009 Kulttuuriviennin kehittämisohjelma 2007-2011 Esityksen osat: Kulttuuriviennin visio 2011

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8

Lisätiedot

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Vauhtia kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Kotimarkkinoilta kansainväliseen kasvuun Kasvuun ja kansainvälistymiseen parhaiten sopivat julkiset palvelut ja rahoitus

Lisätiedot

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin 25.9.2013 Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma tausta ja tavoite Ulkoasiainministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinnoima ohjelma Tavoitteena lisätä suomalaisten

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Kasva uusille markkinoille Kehitä tuotteistasi kansainvälisesti

Lisätiedot

;Kuopion Bridgekerho ry 2007 voittopisteet ; Pohjola Timo 32 Seppänen Markku 30 Karttunen Yrjö 30 Siekkinen Jarmo 28 Hanski Matti 20 Koponen Ismo 12

;Kuopion Bridgekerho ry 2007 voittopisteet ; Pohjola Timo 32 Seppänen Markku 30 Karttunen Yrjö 30 Siekkinen Jarmo 28 Hanski Matti 20 Koponen Ismo 12 ;Kuopion Bridgekerho ry 2007 voittopisteet ; Pohjola Timo 32 Seppänen Markku 30 Karttunen Yrjö 30 Siekkinen Jarmo 28 Hanski Matti 20 Koponen Ismo 12 Miettinen Heikki 9 Seppälä Janne 9 Tikkanen Toivo 9

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy

Suomen Teollisuussijoitus Oy Suomen Teollisuussijoitus Oy Suorat sijoitukset Salo 28.8.2014 Pääomasijoittamisella keskeinen merkitys kasvun rahoittajina myös Suomessa Tutkimuksessa selvitettiin vuosina 2002 2008 ensisijoituksen saaneiden

Lisätiedot

Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa

Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa Enemmän irti innovaatiopolitiikasta - Ammattikorkeakoulujen osaaminen täysmittaiseen käyttöön Eduskunta 22.2.12 Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa Eero Silvennoinen Yksikön johtaja, TkT

Lisätiedot

LADEC. Kestävän kasvun vauhdittaja. Nastolan Teollisuusryhmä

LADEC. Kestävän kasvun vauhdittaja. Nastolan Teollisuusryhmä LADEC Kestävän kasvun vauhdittaja Nastolan Teollisuusryhmä 28.09.2017 Sisällysluettelo Elinkeino-/kehittämisyhtiön rooli kansallisessa yrityspalveluverkostossa Yhteenveto Ladecin palveluista - Perustamis-

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK CreMa Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon

Lisätiedot

Kestävää Kasvua Yrityksen näkökulma

Kestävää Kasvua Yrityksen näkökulma Kestävää Kasvua Yrityksen näkökulma Kenneth Ekman CTO CrisolteQ Ltd 29200 Harjavalta TEAM FINLAND Toiminta ja Palvelut Yritysten kansainvälistymistä tukevat palvelut Vaikuttaminen ulkomaiseen toimintaympäristöön

Lisätiedot

DigiDemo CreaDemo CreMa

DigiDemo CreaDemo CreMa DigiDemo CreaDemo CreMa Tuotantoneuvoja Milla Moilanen Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria tuki on peräisin hyvitysmaksusta, jota peritään

Lisätiedot

Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014

Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014 Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014 Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera ja sen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 211/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että valtion

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA . YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) % % Rakentaminen (F) % % Kauppa (G) 9 % 9 % Palvelut (H, I, K, O) 3 % 2 % Muut % 2 % % % % 3 % % % % 7 % 8 % 9 % % 28.2.8 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET

Lisätiedot

Elo yritysten rahoittajana Tekes 25.8.2015. Silja Bjondahl, Eeva Grannenfelt

Elo yritysten rahoittajana Tekes 25.8.2015. Silja Bjondahl, Eeva Grannenfelt Elo yritysten rahoittajana Tekes 25.8.2015 Silja Bjondahl, Eeva Grannenfelt Elo pähkinänkuoressa Keskinäinen, asiakkaidensa omistama yhtiö Huolehtii asiakasyritystensä työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä

Lisätiedot

Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot.

Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot. Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot. Perustettu vuonna 1971 Yksityinen säätiö; rahoitus työ- ja elinkeinoministeriön budjetista Toimipaikka: Innopoli, Espoo, alueverkosto: Innovaatioasiantuntijat ELY-keskuksissa

Lisätiedot

Vesi-ohjelma 2011 Kasvuväylä kokemuksia ja luotsausta tulevaan

Vesi-ohjelma 2011 Kasvuväylä kokemuksia ja luotsausta tulevaan Vesi-ohjelma 2011 Kasvuväylä kokemuksia ja luotsausta tulevaan Toimialajohtaja Risto Setälä, Tekes 22.11.2011 Kasvuyritykset kiinnostuksen kohteena Suomen tulevaisuus on kasvuyrityksissä! Suuri osa uusista

Lisätiedot

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY

VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY VERAVENTURE OY ALOITUSRAHASTO VERA OY Pääomasijoitusaamupäivä Mikkeli 24.11.2010 Matti Eskelinen 040 5965643 Esityksen rakenne Pääomasijoitus Aloitusrahasto Vera Oy yhtiörakenne tavoitteet sijoituspolitiikka

Lisätiedot

Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle Eduskunnan talousvaliokunta Talousjohtaja Ulla Hagman, Finnvera Oyj

Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle Eduskunnan talousvaliokunta Talousjohtaja Ulla Hagman, Finnvera Oyj Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2017 Eduskunnan talousvaliokunta 12.10.2016 Talousjohtaja Ulla Hagman, Finnvera Oyj 1 Avainluvut 30.6.2016 ASIAKKAITA HENKILÖSTÖÄ 28 640 367 Tarjotut vientitakuut

Lisätiedot

Finnveran rahoituspalvelut pienille ja aloittaville yrityksille Pienosuuskuntaforum Helsinki

Finnveran rahoituspalvelut pienille ja aloittaville yrityksille Pienosuuskuntaforum Helsinki Finnveran rahoituspalvelut pienille ja aloittaville yrityksille 20.9.2017 Pienosuuskuntaforum Helsinki 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. Finnvera pähkinänkuoressa

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) Kauppa (G) % %12 %1 %1 %1 %1 Palvelut (H, I, K, O) %3 %3 Muut %1 %12 0 % % % % 0 % 50 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2.2.0 1 2. HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

%14 %15 %19 %17 %43 %41 %14 %16

%14 %15 %19 %17 %43 %41 %14 %16 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) Kauppa (G) %1 %11 %1 %1 %1 %1 Palvelut (H, I, K, O) % %1 Muut %1 %1 % 1 % % % % % % % 8 % % 1 % 28.2.8 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA %19 %18 %43 %41

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA %19 %18 %43 %41 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) Kauppa (G) %1 %11 %1 %13 %19 %18 Palvelut (H, I, K, O) %3 %1 Muut %1 % % 1 % % % % 5 % % 7 % 8 % 9 % 1 % 28.2.8 1 2. HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018-2021 Eduskunnan talousvaliokunnalle, toukokuu 2017 Toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä Finnvera Oyj 1 Finnveran päätehtävät 2 Finnvera

Lisätiedot

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi MIKÄ TEAM FINLAND? Team Finland verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot

BEST PRACTICE -TIEDOTE KV-VERKOSTOLLE

BEST PRACTICE -TIEDOTE KV-VERKOSTOLLE BEST PRACTICE -TIEDOTE KV-VERKOSTOLLE 2/2015 28.4.2015 1. Selvitys: yritykset hyötyvät yhteishankkeiden kansainvälistymisavustuksista Yritykset kokevat yritysten yhteishankkeisiin myönnettävän tuen olevan

Lisätiedot

Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 27.3.2015

Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 27.3.2015 Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 27.3.2015 Ohjelma Kassalla kasvaminen on kova laji 27.3.2015 Kuopio Moderaattorina Jukka Turunen, Technopolis 8.30 Verkottumisaamiainen ja ilmoittautuminen 9.00

Lisätiedot

Mitä sijoittajan on hyvä tietää joukkorahoituksesta?

Mitä sijoittajan on hyvä tietää joukkorahoituksesta? Mitä sijoittajan on hyvä tietää joukkorahoituksesta? Esa Pitkänen Studia monetaria 7.10.2014 Joukkorahoitus on laaja käsite Toimintamalli, jolla kerätään varoja yleensä pienempiä summia laajalta joukolta

Lisätiedot

Riskirahoitusohjelma perustuu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen artiklaan 21 Riskirahoitustuki (Euroopan komission asetus N:o 651/2014).

Riskirahoitusohjelma perustuu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen artiklaan 21 Riskirahoitustuki (Euroopan komission asetus N:o 651/2014). TUKIOHJELMA 1 (8) 1 TEKES PÄÄOMASIJOITUS OY:N RISKIRAHOITUSOHJELMA 1.1 Riskirahoitusohjelman tavoitteet Riskirahoitusohjelman tavoitteena on edistää suomalaisten alkavan vaiheen yritysten liiketoiminnan

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja DM 450969 01-2017 Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2017 Antti Salminen, Asiantuntija 30.3.2017 DM 450969 04-2014 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 )

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 ) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.4.2000 klo 9.00 1 ( 2 ) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,90 euroa osinkoa vuodelta 1999. Nykyiset hallituksen jäsenet valittiin uudelleen hallitukseen.

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) Kauppa (G) % % 1 % 13 % 19 % 19 % Palvelut (H, I, K, O) 3 % 9 % Muut 1 % 12 % 0 % % % % 0 % 50 % 0 % 0 % 0 % 90 % 0 % 2.2.0 1 2. HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon myöntää

Lisätiedot

S o s i a a l i s e n y r i t t ä j y y d e n k a n s a l l i n e n t e e m a t y ö

S o s i a a l i s e n y r i t t ä j y y d e n k a n s a l l i n e n t e e m a t y ö S o s i a a l i s e n y r i t t ä j y y d e n k a n s a l l i n e n t e e m a t y ö Liiketoiminta & ansaintalogiikka Koulutus & oppiminen Ohjaus & neuvonta Sosiaalisten vaikutusten mittaaminen & hyödyntäminen

Lisätiedot