Kokonaistasetarkastelu johtamisen ja tilivelvollisuuden välineeksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokonaistasetarkastelu johtamisen ja tilivelvollisuuden välineeksi"

Transkriptio

1 Kokonaistasetarkastelu johtamisen ja tilivelvollisuuden välineeksi Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti Valtiontalouden tarkastusvirasto

2 Kokonaistasetarkastelu: - Mitä? - Miksi? - Miten? 2

3 Mistä on kysymys, osa 1? Julkisen talouden kokonaistase ja tuloslaskelma, (julkisen talouden kokonaistasetarkastelu) 3 pääosin tilastollisilla perusteilla koottu koko julkisen talouden tarkastelulaskelma, EKT määräysvallassa olevat yhtiöt, muut yhteisöt ja säätiöt ei varsinaisen konsolidoitu tilinpäätöslaskelma Valtion kokonaistase ja -tuloslaskelma (valtion kokonaistasetarkastelu) pääosin tilastollisilla perusteilla koottu koko valtiontalouden tarkastelulaskelma, EKT määräysvallassa olevat yhteisöt talousarviotalous, talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot, valtion liikelaitokset, valtionyhtiöt (määräysvallassa olevat yhtiöt ja yhteisöt)

4 Mistä on kysymys, osa 2? Valtion konsernitase ja -tuloslaskelma yhtenäisillä perusteilla laadittu konsolidoitu tilinpäätöslaskelma talousarviotalous, talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot, valtion liikelaitokset, valtionyhtiöt (määräysvallassa olevat yhtiöt ja muut yhteisöt sekä säätiöt) 4 vaativin toteuttaa, kannattaa odottaa ratkaisu Eurooppalaisten julkisen sektorin yhteisten tilinpäätösstandardien tai tilinpäätösperiaatteiden toteuttamisesta (EPSAS)

5 Miksi kokonaistasetarkastelu on hyödyllinen 5 Finanssipoliittisen päätöksenteon ja omistajaohjauksen sekä niitä koskevan tilivelvollisuuden tulisi perustua oikeille ja riittäville tiedoille tietoon perustuvan päätöksenteon ideaali huomiota tarvetta suunnata rakenteellisiin kysymyksiin viime hetken suhdanne-ennusteista => tarve tarkastella kokonaiskuvaa: varoista ja vastuista ja niiden riskeistä => kokonaistaseen merkitys talouden tuotantopotentiaalista, tuottavuudesta ja työllisyydestä julkisen talouden ja valtiontalouden kokonaisuuden tarkastelu ja tilivelvollisuus kokonaisuuden hoidosta Riskien ja vastuiden riskisyyden esille tuonti tarpeen finanssikriisin opetukset; voivat olla talouspoliittisesti merkittäviä Perustuslakivaliokunta pitänyt vastuusitoumuksia koskevassa valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa tärkeänä vastuiden ja riskien kokonaisarviointia

6 Miksi ja mihin voi hyödyntää? 6 Valtion talousarviotalouteen keskittyvä näkökulma liian suppea finanssipolitiikassa ja taloudenhoidossa valtion talousarvion ulkopuolisten rahastojen pääoma 14 % BKT:sta => ks. julkisen talouden tase ja tuloslaskelma valtiontalouden kehysten kattavuus on liian suppea valtio käyttää erityistehtäväyhtiöitä merkittävässä määrin tehtävien hoitoon omistajaohjausta sekä vastuita ja riskejä koskevan kokonaiskuvan tarve Ks. VaVL 9/2014 vp. ja TrVM 10/2014 vp. - K 20/2014 vp. Lisää luottamusta julkiseen taloudenhoitoon IMF:n Suomea koskeva julkisen taloudenhoidon avoimuusarviointi 2015 suositukset (julkaistaan myöhemmin keväällä 2015) pitkällä tähtäimellä vähentää rahoituksen hintaa ja parantaa saatavuutta ks. myös TrVM 5/2010 vp. veronmaksajien luottamus

7 Julkisen sektorin kokonaistase 2013 Vastaavaa Julkisen sektorin varat 241 % BKT:sta rahoitusomaisuus 152,7 % valtio 30, 4 % kunnat 12,1 % sotu -rahastot 81,6 % julkis.om. yhtiöt 15,6 % Suomen Pankki 24,7 % muu kuin rahoitusomaisuus 88,5 % BKT:sta valtio 25,8 % kunnat 49,5 % sotu-rahastot 0,9 % julkis.om. yhtiöt 12,3 % Nettorahoitusomaisuus (net financial worth) - 59,9 % BKT Vastattavaa 7 Vertailu: EU:n mukainen julkisen talouden velka 56 % BKT:sta Julkisen vallan vastuut 212,5 % BKT:sta valtio 54%, kunnat 13,4 %, sotu-rahastot 101,6 %, julkisten yhtiöiden rah.vastuut 15,3 % ja muut vastuut 22,3 %, Suomen Pankki 23,8 % julkinen eläkevastuu 99,4 % Nettovarallisuus (net worth) 28, 6 % BKT:sta

8 Julkisen talouden tuloslaskelma 2013 Tuotot 70,0 % BKT:sta valtio 25,3 % kunnat 23,3 % sotu-rahastot 21,7 % julk. om. yhtiöt muut kuin rahoitustuotot 14,9 % julk. om. yhtiöt rahoitustuotot 0,4 % Suomen Pankki 0,3 % Kulut 71,3 % BKT:sta valtio 28,8 % kunnat 24,1 % sotu-rahastot 19,8 % julk.om. yhtiöt: muut kuin rahoitusyhtiöt 14,1 % julk.om. yhtiöt: rahoitusyhtiöt 0,1 % Suomen Pankki 0,2 % Tulos eli tuotto/kulujäämä - 1,3 % BKT:sta 8 Vertailu: EU:n mukainen julkisen talouden alijäämä -2,4 % BKT:sta

9 Mihin voi hyödyntää 2 Kokonaiskuva - julkisen talouden kestävyyden turvaaminen sitoumuksia koskevan tasetiedon ohella tarvitaan kestävyyslaskelmat herkkyystarkasteluilla ; poliittisten palvelulupausten merkitys + analyyttinen kuva kestävyyteen vaikuttavista keskeisistä tekijöistä ja niiden suuruusluokasta => osa kokonaiskuvaa finanssipolitiikan liikkumavarasta tai sopeuttamistarpeista ja mahdollisuuksista Talouspolitiikan ja julkisen talouden strategisten riskien hallinta 9 vastuusitoumukset ja niiden riskisyyden arviointi, IMF:n suositus ja VM:n työ käynnissä Suomen valtiolla merkittävässä määrin erilaisia vastuusitoumuksia

10 Mihin voi hyödyntää 3 Aktiivinen tasehallinta omistajapolitiikan ja sitä koskevan tilivelvollisuuden välineenä tavoitteenasettelu ja julkisen omistamisen, erityisesti strategisten intressien merkitys ja hinnan arvioinnin perusta tase ei suoraan kerro mutta antaa kokonaiskuvaa Aktiivinen tasehallinta talous- ja yhteiskuntapolitiikan välineenä VER:n ja muiden rahastojen sekä valtion kassan käyttäminen rahoituslähteenä Omaisuuden myynnit elinkeinopolitiikan ja talouspolitiikan rahoitusvälineenä Infrastruktuurin kunnon katselmointi 10

11 Kokonaistasetarkastelun rajoituksia 1 Kertoo nykytilan mutta hyvin rajoitetusti siitä, miten tulevaisuudessa kannattaisi toimia => antaa kuvaa liikkumavarasta sekä varoista kestävyysvajetta lieventävänä tekijänä samoin kuin riskeistä => ehkäisee julkisen sektorin osien välistä osaoptimointia (vrt. tämän merkityksestä VaVL 9/2014 vp.) Rakenteellisia uudistuksia ei voida suoraan johtaa kokonaistaseella 11 Kansantalouden ja julkisen talouden sekä yrityksen talouden ja niiden johtamisen erot valtio tasoittaa kansantaloudessa yritysten voittoja ja taloudellista toimeliaisuutta yli ajan (suhdannekierron) julkisen talouden ylijäämä/alijäämä ja tase ovat puskuri valtiolla suhdannepoliittinen tehtävä => yhden luvun tai tavoitteen tarkastelu ei ole järkevää

12 Kokonaistasetarkastelun rajoituksia 2 12 Yrityksen tase kertoo potentiaalista tuottaa tuloja tulevaisuudessa varojen ja velkojen arvostus, liikearvo Julkisen sektorin ja valtion kokonaistase ei kerro potentiaalista tuottaa tuloja => veronkantokyky ja mahdollisuudet kerätä veroja yhteiskunnan tulonmuodostamiskyvyn perusteella yhteiskunnan kilpailukyvyn osatekijät eivät ole mukana taseessa Aidon investointiajattelun omaksuminen tärkeää päätöksentekoketjut, joissa otetaan vastuita ja päätetään investoinneista Tilinpäätöslaskelman laatiminen ei vielä takaa sen hyödyntämistä (vrt. esim. Viron kokemukset IPSAS - tilinpäätöksestä, vrt. myös Islanti jatkossa)

13 Kokonaistasetarkastelun toteuttamisessa tietojen tuottamisen taloudellisuus ja käyttäjän näkökulma sekä tietojen ymmärrettävyys käyttäjälle ovat tärkeimpiä. 13

14 Kehittämispolku taloudellisesti toteutettuun julkista taloutta ja valtiontaloutta koskevan luotettavan ja riittävän kokonaiskuvan ja sen hyödyntämisen kehittämiseen. 14

15 Kehittämispolku 15 Luotettava ja riittävä kokonaiskuva ei myöskään liian hyvää kuvaa => riskien ja niiden seurausten esille tuonti jatkuvuus ja vertailtavuus, laadinnan toistuvuus selkeät ja ymmärrettävät laadintaperusteet => käyttäjä ymmärtää mistä on kysymys Taloudellisuus ei liian mittavia teknisiä uudistuksia heikolla kustannushyötysuhteella Suomessa paljon informaatiota mutta se on hajallaan => kootaan olemassa olevaa tietoa yhteen

16 Kehittämispolku ) Tilastollisin menetelmin koottu (a) julkisen talouden ja (b) valtiontalouden kokonaistasetarkastelu ja tuloslaskelma säännöllisesti esimerkki IMF:n julkisen talouden avoimuutta koskevassa arvioinnissa (julkistuu keväällä 2015) julkisen talouden suunnitelma (JTS) ja hallituksen vuosikertomus riskiraportti täydentää - VM:ssä kehitteillä osaksi JTS:ää otetaan erityisesti huomioon eduskunnan ja hallituksen tarpeet voidaan toteuttaa 2015 alkavalla vaalikaudella, osaksi jatkuvaa toimintaa 2) Vahvistetaan systemaattista investointiajattelua ja riskienhallintaa päätöksentekoketjut riskeistä ja investoinneista päätettäessä kokonaisvaikutukset näkyviin laskelmissa julkisen talouden suunnitelmaan riskitarkastelu

17 Kehittämispolku 3 3) Yhdistetään osa talousarvion ulkopuolella olevista valtio rahastoista valtion talousarvioon ja otetaan rahastot kehysten mukaisen menosäännön piiriin (VTV K 2/2013 vp., TrVM 3/2013 vp.) 4) Selvitetään konsolidoidun valtion konsernitilinpäätöksen tarkoituksenmukaisuus osa EPSAS -tilinpäätösuudistusta sitä ennen kehitetään johdonmukaisella, taseen vastaavien ja vastattavien erin kokonaisuuden kannalta tasapainoisella ja loogisella tavalla valtion kirjanpitoa siten, että liikekirjanpito tuottaa aidosti johtamisessa hyödynnettävää tietoa. 17

Tarkastusohjeiden yleinen osa

Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Helsinki 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 23/01/2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto on perustuslain 90 :ssä säädetty, eduskunnan

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Edita Prima Oy Helsinki 2012 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 388/02/2011 Valtiontalouden

Lisätiedot

Valtion omistajaohjauksen valvonta ja raportointi eduskunnalle. eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 2/2010

Valtion omistajaohjauksen valvonta ja raportointi eduskunnalle. eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 2/2010 Valtion omistajaohjauksen valvonta ja raportointi eduskunnalle eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 2/2010 Valtion omistajaohjauksen valvonta ja raportointi eduskunnalle Jari Kankaanpää, Lasse Oulasvirta,

Lisätiedot

Oikeustieteen tohtori Tuomas Pöystin lausunto asiantuntijakuulemiseen 16.1.2014

Oikeustieteen tohtori Tuomas Pöystin lausunto asiantuntijakuulemiseen 16.1.2014 4.5.2015 HE 324/2014 vp. 1 Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Oikeustieteen tohtori Tuomas Pöystin lausunto asiantuntijakuulemiseen 16.1.2014 Asiantuntijalausunto perustuslakivaliokunnalle hallituksen

Lisätiedot

Toimintakäsikirja. Valtion- ja kansantalouden riskianalyysi

Toimintakäsikirja. Valtion- ja kansantalouden riskianalyysi Toimintakäsikirja Valtion- ja kansantalouden riskianalyysi Toimintakäsikirja Valtion- ja kansantalouden riskianalyysi Helsinki 2015 Valtiontalouden tarkastusviraston Valtion- ja kansantalouden riskianalyysi

Lisätiedot

Sari Korento, Suomen Kuntaliitto, kehittämispäällikkö, HM, sari.korento@kuntaliitto.fi, puh. +358 (0)9 771 2616, gsm +358 (0)500 476 747

Sari Korento, Suomen Kuntaliitto, kehittämispäällikkö, HM, sari.korento@kuntaliitto.fi, puh. +358 (0)9 771 2616, gsm +358 (0)500 476 747 TYÖRYHMÄ Johanna Hietalahti (toim.), Kuntien takauskeskus, viestintäsuunnittelija, YTM, johanna.hietalahti@kuntientakauskeskus.fi, puh. +358 (0)9 6227 2880 Jaakko Kiander, Ilmarinen, johtaja, VTT, jaakko.kiander@ilmarinen.fi,

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2012 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2012 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2012 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta Valtiontalouden tarkastusviraston kertomukset eduskunnalle

Lisätiedot

Kohti julkisen talouden kokonaisohjausta

Kohti julkisen talouden kokonaisohjausta Kohti julkisen talouden kokonaisohjausta 2/2015 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Kohti julkisen talouden kokonaisohjausta julkisen talouden suunnitelman ja kuntatalousohjelman kehittäminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014 1 (15) Kuopion kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 1 Johdanto Kuopion kaupunginvaltuuston 28.6.2010 hyväksymässä strategiassa vuoteen 2020 todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa: Kuopion kaupunki on konserni,

Lisätiedot

JULKISEN TALOUDEN SUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2019

JULKISEN TALOUDEN SUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2019 JULKISEN TALOUDEN SUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2019 SISÄLLYSLUETTELO 1. Talouden haasteet ja talouspolitiikan linja......................... 5 2. Julkisen talouden suunnitelma..................................

Lisätiedot

LAUSUNTO PERUSTUSLAIN TARKISTAMISKOMITEAN MIETINNÖSTÄ. Perustuslain 84 :ssä säädetty talousarvion tasapaino- eli kattamisvaatimus

LAUSUNTO PERUSTUSLAIN TARKISTAMISKOMITEAN MIETINNÖSTÄ. Perustuslain 84 :ssä säädetty talousarvion tasapaino- eli kattamisvaatimus Dnro 45 31 2010. Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 5.3.2010 LAUSUNTO PERUSTUSLAIN TARKISTAMISKOMITEAN MIETINNÖSTÄ Oikeusministeriö on pyytänyt lausuntoa Valtiontalouden tarkastusvirastolta (tarkastusvirasto)

Lisätiedot

Kohdentaminen, budjetointiperusteet sekä tuotto- ja kuluperusteinen budjetointi

Kohdentaminen, budjetointiperusteet sekä tuotto- ja kuluperusteinen budjetointi VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 1/2002 ISSN: 0788-6322 ISBN: 951-804-282-9 Kohdentaminen, budjetointiperusteet sekä tuotto- ja kuluperusteinen budjetointi Vuoden 2001 budjetointityöryhmän keskustelumuistio

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2012 valtiopäiville

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2012 valtiopäiville Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2012 valtiopäiville Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 17/2012 vp K 17/2012 vp Valtiontalouden

Lisätiedot

Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöystin esitelmä oikeuslaitospäivässä (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Johdanto: perustuslaki sisältää oikeusturvatakuun

Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöystin esitelmä oikeuslaitospäivässä (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Johdanto: perustuslaki sisältää oikeusturvatakuun Oikeuslaitospäivä 9.3.2007 Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöystin esitelmä oikeuslaitospäivässä (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Oikeusturvatakuu ja taloudelliset realiteetit: millaiseen oikeusturvaan ja oikeuslaitokseen

Lisätiedot

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä Reviisori1/2011 Virkamatkat fiksuiksi Liikkumavaraa kehykseen Vaalirahoituslaki testissä Kaikki irti tiedosta Valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti Sisältö Reviisori 1/2011 Julkaisija Valtiontalouden

Lisätiedot

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia Investointiohjelma Kysymyksiä ja vastauksia Sisällys 1. Minkä vuoksi tämä investointeja koskeva toimintatapa on uusi ja erilainen?... 3 2. Miksi uusi Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR)?...

Lisätiedot

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaarina Patrikainen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6

SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 Helsinki 2007 Ulkoasu ja taitto: Innocorp

Lisätiedot

Tulosta. Reviisori1/2009. ilman pomotusta. Kehitysvammaliitossa. VTV valvomaan vaalirahoitusta. Valtion velka hyvissä käsissä

Tulosta. Reviisori1/2009. ilman pomotusta. Kehitysvammaliitossa. VTV valvomaan vaalirahoitusta. Valtion velka hyvissä käsissä Reviisori1/2009 Kehitysvammaliitossa Tulosta ilman pomotusta VTV valvomaan vaalirahoitusta Valtion velka hyvissä käsissä Valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti Sisältö Reviisori 1/2009 Julkaisija

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN TALOUDEN SEURANTA TUNNUSLUKUJEN AVULLA

PK-YRITYKSEN TALOUDEN SEURANTA TUNNUSLUKUJEN AVULLA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / taloushallinto Karita Ahvonen LT064 PK-YRITYKSEN TALOUDEN SEURANTA TUNNUSLUKUJEN AVULLA Opinnäytetyö 2009 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Taloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle - Case Espoon kaupungin työväenopisto

Taloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle - Case Espoon kaupungin työväenopisto Taloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle - Case Espoon kaupungin työväenopisto Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Arttu mikael Laakso 2011 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Kuntien investoinnit ja velka Mahdollisuudet, uhat ja riskienhallinta elinvoiman näkökulmasta

Kuntien investoinnit ja velka Mahdollisuudet, uhat ja riskienhallinta elinvoiman näkökulmasta Kuntien investoinnit ja velka Mahdollisuudet, uhat ja riskienhallinta elinvoiman näkökulmasta Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Jari Vaine, erityisasiantuntija/rahoitusala Rahoitusmarkkinat muutoksessa Talouden

Lisätiedot

Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen

Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen Tammi- ja helmikuussa pörssiyhtiöt julkaisevat tiedot edellisen vuoden taloudellisesta menestymisestään. Näitä tietoja käsitellään mediassa,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VALTION OMISTAJAOHJAUS. Omistajaohjauksen toiminta ja tavoitteet... 10. Palkitseminen. Hallitusvalinnat

SISÄLLYSLUETTELO VALTION OMISTAJAOHJAUS. Omistajaohjauksen toiminta ja tavoitteet... 10. Palkitseminen. Hallitusvalinnat valtion omistajaohjauksen vuosikertomus 20 13 SISÄLLYSLUETTELO Ministerin tervehdys............................................................ 2 Ylijohtajan katsaus..............................................................

Lisätiedot

Kuntatalouden. makroohjauksen. kehittäminen 6/2014. Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset

Kuntatalouden. makroohjauksen. kehittäminen 6/2014. Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Kuntatalouden makroohjauksen kehittäminen 6/2014 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Kuntatalouden makro-ohjauksen kehittäminen Valtiovarainministeriön julkaisuja 6/2014 Taloudelliset ja talouspoliittiset

Lisätiedot

Omistajuuden vaikutus corporate governance -tiedottamiseen

Omistajuuden vaikutus corporate governance -tiedottamiseen TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Omistajuuden vaikutus corporate governance -tiedottamiseen Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Marraskuu 2009 Ohjaaja: Lasse

Lisätiedot

Hyvä velka, paha velka?

Hyvä velka, paha velka? Hyvä velka, paha velka? Kuntamarkkinat 11.-12.9.2013 Jari Vaine, erityisasiantuntija, rahoitusala Kuntaliitto, kuntatalous Rahoitusmarkkinat Rahoitus ylijäämäsektorilta alijäämäsektorille - kansantaloudessa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kh 18.11.2013 353 Kh 25.11.2013 363 Kv 03.12.2013 134 Pöytäkirjan liite nro TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 5 2 KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001

Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001 3 2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA JA TALOUS Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001 Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1 2 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA JA TALOUS

Lisätiedot

Julkisen talouden valinnat 2010- luvulle 20

Julkisen talouden valinnat 2010- luvulle 20 Julkisen talouden valinnat 2010- luvulle 20 mrd. euroa 65 60 55 50 45 40 35 30 25 Valtion menot Valtion tulot 1990 1995 2000 2005 2010** 2015** 49/2010 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Julkisen

Lisätiedot