Kilpailuoikeus ja Taloustiede

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kilpailuoikeus ja Taloustiede"

Transkriptio

1 Kilpailuoikeus ja Taloustiede OTT Pertti Virtanen Markkinaoikeustuomari Markkinaoikeus S-posti:

2 Ajankohtaista kilpailusta Vahingonkorvaus: Asfaltti-kartelli Käräjäoikeuden päätökset on saatu. Jatkunee HO:ssa. Ostopuu-kartelli Päätöksiä vielä odotetaan. Pilotti-tapaukset: Vanhentuneet! Kysymyksiä: Miten osoitetaan onko kilpailunrajoituslakia (nyk. kilpailulakia) rikottu? Komission ehdotus direktiiviksi ei ole edes tarpeen, jos jo todettu virallismenettelyssä. Vahingonarviointi sopimuskohtaisesti vai pelkästään kartellin vahingollisuusprosentin pohjalta? Asfalttikartelli: Arvioitiin taloustieteellinen näyttö ja muu näyttö. Näyttö tyypillisesti ristiriitaista. KäO katsoi kartellin jo sinänsä johtavan ylihinnoitteluun:» Kartellikäsitteeseen sisäänrakennettu oletus on, että se tuottaa yrityksille sellaista hyötyä, mitä ne eivät terveessä kilpailutilanteessa saavuttaisi. Prosenttiperiaate hyväksyttiin! Vastapuoli pyrki selittämään hintojen muutoksia muilla tekijöillä. Kartellihinta seurasikin bitumin hintakehitystä.» Eikös se järkevässä kartellissa seuraisi tätä hintakehitystä? Ei selvää kartellipiikkiä piikki meni bitumin hintapiikin piikkiin. Ketkä kaikki voivat vaatia korvausta? Puukartellissa on esitetty vaatimus metsämaan arvon alentumisesta. Valtion rooli: Jos jossain ominaisuudessa osallistunut, putoaako pohja pois korvausvaateilta? Oppi valtiosta yhtenä kokonaisuutena.

3 Ajankohtaista kilpailusta Asfalttikartelli oli tyypillinen tarjouskartelli, jossa myyjien voidaan olettaa vähentävän tuotantoa ja myyvän kalliimmalla. Ostopuu on ostokartelli, joten: Oletettavasti ostettu halvemmalla ja siten: Ostettu vähemmän. Korkeampi hinta olisiko tuotu enemmän puuta? Kilpailulain uudistus, jossa määräävä markkina-asema on tietyn markkinaosuuden saavuttaneilla päivittäistavarakaupan ketjuilla. Kilpailulain 4a. Oliko todella tarpeen? Kyse on alakohtaisesta sääntelystä haluammeko tällaista? Vaarana laaja toimialakohtainen sääntely, joka ei ole markkinatalouden ajatuksen mukaista. Uudistus on hyväksytty ja se kohdistuu vain ketjuihin. Merkitys??? Bonusjärjestelmä? Hyllymaksut? Ostokäytännöt? Voitaisiinko käyttää Saksan mallia eli välttämättömän kauppakumppanin sääntelyä? Julkisyhteisön kilpailua vääristävään toimintaan voidaan puuttua uuden kilpailulain 4a luvun perusteella. Valio-tapaus saalistushinnoittelu Markkinamääritys? Viestinnän merkitys?

4 Mitä kilpailu on? 1. Mitä kilpailu on? Kilpailu on jokapäiväinen ilmiö ja jo sanana tarkoittaa monia eri asioita. Lähtökohtaisesti kyse on yritysten reaktioista toistensa toimintaan ja siten markkinoiden asettamiin reunaehtoihin. Esimerkiksi täydellisen kilpailun mallissa markkinat määräävät kaiken mitä voidaan tehdä. Eräs taloustieteen haara on peliteoria, joka tutkii kysymyksiä siitä, miten pelaajat reagoivat eri tilanteissa. Myös muut teoriat pyrkivät selvittämään, miten yritys A toimisi tietyssä markkinatilanteessa, kun tunnemme markkinoiden rakenteen, tarjolla olevat toimintavaihtoehdot sekä minkälaista tulosta voidaan tältä pohjalta odottaa (nk. SCP-malli). Kilpailua on hankala luokitella tarkasti - ainakin, jos haluaa luoda yhden yhteneväisen käsitteen koko prosessia varten. Oikeudellisissa ratkaisuissa määrittely ei yleensä ole edes tarpeen. Kilpailun turvaaminen on kuitenkin yhteiskunnallinen päämäärä, joten jonkinlainen yhteinen näkökulma tästä tavoitteesta pitäisi olla. Taloudellisen kilpailun tapahtumakenttä ovat erilaiset markkinat. Tämän takia kilpailuoikeudessakin puhutaan yleensä merkityksellisistä eli relevanteista markkinoista. Kilpailu on tilanteesta riippuen erilaista, joten joudutaan yleensä hyväksymään se, ettei erilaisia markkinoita voida verrata toisiinsa. Kilpailuoikeudessa tyydytään torjumaan kilpailunrajoituksia. Kilpailupolitiikassa pyritään mm. deregulaation avulla luomaan enemmän tilaa kilpailulle. Esimerkiksi oligopolitilanteessa suuryritykset tietävät, miten muut reagoisivat, jos ne alkaisivat kilpailla hinnalla. Jos lopputuloksena on pienemmät voitot, miksi kilpailla? Lopputulos voi olla hiljainen elämä eikä varsinainen kilpailu.

5 Mitä kilpailu on? Tavanomaisin termi on toimiva ja tehokas kilpailu. Tämä on modernimpi tapa käsitellä kilpailua prosessina eikä niinkään pysähtyneenä valokuvana tietystä markkinatilanteesta. Kilpailu prosessina johtaa mahdollisimman alhaisiin hintoihin ja laatu / tuotettu määrä ovat niin hyviä ja tehokkaita kuin mahdollista. Toimivaa ja tehokasta kilpailua pidetään parhaana vaihtoehtona. Ne eivät ole absoluuttisia pisteitä, jotka voitaisiin saavuttaa. Pikemminkin kyse on tarkasteltavan markkinan mittatikusta. 2. Markkinat ja markkinatalous Kilpailu ei toimi tyhjiössä. Jotta voisimme tutkia tai laatia sääntöjä kilpailusta / kilpailunrajoituksista on katse kohdistettava johonkin markkinaan. Yleisemmällä tasolla tärkein kysymys on minkälainen taloudellinen toiminta / järjestelmä on paras. Markkinatalouden sijaan voisimme käyttää tiukkaan johdettua taloutta. Kumpaakaan ei ole olemassa puhtaimmassa muodossaan. Ainoastaan ja 1900-luvun alun kapitalismi oli lähellä puhdasta markkinataloutta. Neuvostoliitto ei ollut koskaan puhtaasti johdettu (kommunistinen) talous, koska hekin tarvitsivat jonkinlaista kilpailua tai kilpailun kaltaista olotilaa sekä markkinoita. Markkinat on jokin tila, jossa kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Se ei välttämättä ole fyysinen paikka (voi toki olla esim. pörssi tai kauppakeskus). Jos joku tuottaa tuotetta, jota kukaan ei halua, ei tällaiselle tuotteelle ole lainkaan markkinoita. Markkinoita voitaisiin tarkastella yhtenä kokonaisuutenakin, koska loppujen lopuksi kaikki tuotteet kilpailevat kuluttajien rahoista (jopa tuotantokoneita käytetään kulutustuotteiden / -palvelujen tai valmistamiseen, joten kyse on kulutustuotteista ). Yleensä markkinoita tarkastellaan tiettyjen tuotteiden markkinoina tietyllä alueella. Relevantit markkinat muodostuvat siten niistä tuotteista, jotka kilpailevat toisten vastaavien kanssa samalla alueella. Näiden tuotteiden täytyy olla kuluttajan kannalta vaihtokelpoisia (ja siten kyse on samasta areenasta

6 Mitä kilpailu on? Kysyntä ja tarjonta toimivat näkymättömänä kätenä. Jos tarjontaa on enemmän kuin tarpeen osa tuotteista jää myymättä. Jotta ne saataisiin kaupaksi, on hinnan laskettava. Uudet ostajat ovat sitten halukkaita ostamaan tuotteen ja lopulta kaikki myydään. Samaan aikaan tuotantomääriä voidaan vähentää.lopputuloksena on markkinahinta tälle tuotteelle. Sama menetelmä toimii, jos tuotantoa on liian vähän. Kun kaikki eivät saa haluamaansa tuotetta, he ovat valmiit maksamaan siitä lisähintaa. Tämä nostaa hintatasoa ja samalla antaa signaalin valmistaa enemmän. Ja taas päädytään markkinahintaan. Näkymätön käsi toimii myös kansantalouden tasolla. Jos kysyntä on joillain markkinoilla suurempi kuin tarjonta, tuotantoa kannattaa lisätä. Tämä vaatii resursseja, jotka siirretään toisilta markkinoilta, joilla valmistaminen ei ole yhtä kannattavaa. Näkymätön käsi vaatii kilpailua, jotta se voisi toimia. Jos yritys voi kontrolloida markkinoita (eli tuotantoa ja hintoja), silloin kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa luonnollisella tasolla. Epätäydellisilläkin markkinoilla kysyntä ja tarjonta toimivat hinnan määrittäjinä. Tärkein ero kilpailuun on se, että hintoja kontrolloivat ainakin osittain yritykset eivätkä markkinat. Mikäli kilpailu ei ole lainkaan mahdollista (tuotteelle ei ole lainkaan substituutteja), näkymätön käsikään ei toimi. Näissä - varsin harvoissa tilanteissa -joudutaan miettimään joko sääntelyä tai jotain muuta kilpailuttamiskeinoa kuin markkinoiden omaa kontrollia. Esimerkiksi julkisessa liikenteessä ei lähtökohtana voi olla yrittäjien vapaa kilpailu samoista linjoista ja kilpailun ylläpitämiseksi onkin ryhdytty kilpailuttamiseen eli tarjouskilpailujen avulla hakemaan halvinta tai kokonaistaloudellisesti edullisinta liikenteen harjoittajaa. Näissä tapauksissa kilpailun näkymätön käsi on se uhka, jonka mahdollinen parempi tarjous muodostaisi seuraavassa tarjouskilpailussa. Kun varsinaisten asiakkaiden mielipidettä ei kysytä, ei suoranaisesta kilpailusta voi puhua. Myös sähkönsiirron osalta on nykytekniikalla tyydyttävä sääntelemään hintatasoa, koska kilpailu ei ole järkevää (ei kannata rakentaa rinnakkaisia verkkoja).

7 Mitä kilpailu on? Kysyntä ja tarjonta toimivat myös uusien tuotteiden ja keksintöjen osalta. Jos uusi tuote menestyy, muut pyrkivät kopioimaan sen ja tarjonta lisääntyy lopulta ja hinnat & voitot laskevat. Järjestelmä ei ole täydellinen. Hyvä tuote voi jäädä huomiotta ja sitä ei osteta. Markkinatalous on taloustieteellinen malli, jossa talouden toimintaa kokonaisuudessaan kontrolloivat eri markkinat. Nämä vaikuttavat toisiinsa ja kysynnän vaihtelu johtaa tarjonnan muutoksiin hintojen noustessa tai laskiessa. Resurssit hyödynnetään tuottavimmalla tavalla. Markkinatalouden kaunein piirre on sen automaattisuus. Ketään ei tarvita päättämään hinnoista ja tuotantomääristä. Myös markkinataloudet ovat jossain määrin säädeltyjä. Keinoja ovat: Verotus ja tulonsiirrot (eli siirretään varoja jostain sektorista toiselle tai yrityksiltä kuluttajille); Päättäminen mitä tuotteita saa yleensä markkinoida (tuoteturvallisuuslainsäädäntö, ympäristölainsäädäntö ym.); Päättäminen mitä prosesseja saadaan käyttää (ympäristölainsäädäntö); ja myös Säännellään yritysten käyttäytymismalleja markkinoilla (kilpailulainsäädäntö laajassa mielessä). Nämä säännöt eivät välttämättä ole kilpailun periaatteen vastaisia, jos säännöt ovat samanlaisia kaikille. Nykyään suurin osa kilpailuviranomaisista ja yrityksistä painottaa tasaisen pelikentän tarvetta. Tämä tarve voidaan tulkita laajemminkin kuin pelkästään kilpailuoikeudellisena kysymyksenä. Tasainen pelikenttä ei saa tarkoittaa kenenkään suosimista - vaan ainoastaan mahdollisimman tasapuolisten mahdollisuuksien luomista kaikille. Tämä ei sinänsä estä antamasta sääntöjä, joilla pk-yritykset saavat muita laajempia oikeuksia yhteistyöhön tai tukea. Tältä osin on kuitenkin oltava varovainen, koska tasoituksesta voi tulla valtion apujärjestelmä ja aiheuttaa haittaa markkinoiden toiminnalle.

8 Mitä kilpailu on? Markkinataloudessa pelaajien oletetaan pärjäävän ja menestyvän itsenäisesti eikä valtionapujen ym. avulla. Esim. T&K yhteistyötä pk-yritysten kesken pidetään positiivisena talouden kannalta, koska nämä yritykset voivat synnyttää kilpailupainetta markkinoilla. Onko näin? Esimerkki telakkatuet: Käytännössä tuki on veronmaksajien rahojen siirtoa varustamoille. Toisaalta tuki voi auttaa uudemman laivakannan saamista käyttöön ja murto-osa palautunee kuluttajille halvempina kuljetushintoina. Yleisesti tukien ja muun suosimisen katsotaan aiheuttavan enemmän negatiivisia kuin positiivisia seurauksia. 3. Markkinamuodot Markkinoita tarkastellaan sen perusteella mitä toimijoita niillä on. Lähtökohta voi olla horisontaalinen (samat markkinat) tai vertikaalinen (eri markkinoiden tasot). Tarkastelun kohteena on tällöin kilpailun eri vaikutukset - suora vaikutus kilpailijoihin ja välillisempi vaikutus asiakkaiden tai raaka-aineen / puolivalmistajien toimittajien kautta. Käytännössä kilpailu voi toimia useilla tasoilla samanaikaisesti, kun esimerkiksi merkittävä tuottaja kilpailee markkinaosuuksista saman toimialan yritysten kanssa, mutta samalla pyrkii estämään merkittäviä ostajayrityksiä ottamasta itselleen sen toimintoja (esim. siirtymästä markkinoimaan tuotteita omilla eikä valmistajan tuotemerkeillä). Markkinamuodot on vain tarkastelumalli, jonka avulla hahmotetaan kilpailuvaikutuksia. Lähinnä se on apuväline markkinavoiman ja mahdollisten kilpailunrajoitusten arviointiin. Markkinamuodot jaotellaan yleensä markkinoilla toimivien yritysten lukumäärän perusteella: Monopolissa / monopsonissa on vain yksi yritys yksillä markkinoilla Oligopolissa / oligopsonissa muutamia Täydellisessä kilpailussa lukuisia.

9 Mitä kilpailu on? Markkinamuotojen merkitys on tässä tarkastelussa toimia apuvälineenä arvioitaessa miten markkinat voisivat käyttäytyä. Mikään itsestään selvyys ei kuitenkaan ole, että monopoli käyttäytyisi aina kuin monopoli tai oligopolin jäsenten käytös aina noudattaisi tiettyä kaavaa. Markkinamuodoista haetaankin taloustieteessä niitä säännönmukaisuuksia, jotka osoittaisivat, miten yritykset todennäköisimmin toimivat. Uusissa nk. verkostotalouden markkinamuodoissa kyse on usein eri markkinatasoilla toimivista yrityksistä. Lisäksi verkostotalouteen voi liittyä immateriaalioikeuksia, liikesalaisuuksia tms., jotka voivat luoda jollekin verkoston yrityksistä hallitsevan aseman ainakin verkon sisällä. Varsinkin markkinavoimainen verkko voi sulkea muita yrityksiä pois markkinoilta, jolloin syntyy oligopoli- tai monopolitilanteita useilla markkinatasoilla. 4. Markkinavoima Markkinat koostuvat lähinnä pk-yritys kokoisista yrityksistä. Niitä on noin % kaikista yrityksistä. Liikevaihdollakin mitattuna niiden osuus on yleensä % yksityisen sektorin kansantuotteesta. Näillä yrityksillä ei tyypillisesti ole markkinavoimaa, joten ne toimivat vastapainoina. Näiden yritysten kesken kilpailu on yleensä toimivaa. Toisaalta niiden yhteistyökin voi olla kilpailun toimivuuden kannalta positiivista, koska tämä antaa niille kykyä kilpailla suurempien yritysten kanssa. Kaikki yritykset eivät ole pieniä. Tämä ei välttämättä tarkoita, että niillä olisi jonkinlaista voimaa markkinoihin tai kilpailijoihinsa nähden. Mikäli markkinoille pääsy on vapaata (esim. kuka tahansa voi helposti valmistaa tuotteen ja jopa pieniä määriä voidaan valmistaa halvalla) ei edes suurimmalla yrityksellä ole todellista markkinavoimaa. Suuruus ei ole mikään kilpailunrajoitus. Jotkut tavat, joilla markkinavoima luodaan, ovat kuitenkin kiellettyjä (yrityskauppakontrolli ym.). Myös tällaisten yritysten toimintatapoihin voidaan puuttua.

10 Mitä kilpailu on? Jos markkinoilla on oligopoli eli vain harvoja samankokoisia yrityksiä, ei millään niistä välttämättä ole yksinään markkinavoimaa. Oligopoliyritykset voivat olla erikokoisia, jolloin oligopolissa voi olla muita markkinavoimaisempia yrityksiä. Oligopoliyrityksillä voi olla yhdessä markkinavoimaa ostajiin tai toimittajiin nähden. Oligopolitilanteessa yrityksillä voi olla houkutus luoda itselleen markkinavoimaa yhteistyön kautta eli ne saattavat pyrkiä luomaan kartellin. Tällöin kartellin jäsenyritykset hyödyntävät yhteistä markkinavoimaa. Yrityksen voidessa toimia itsenäisesti kilpailijoistaan ja markkinoistaan se omaa markkinavoimaa. Tämä voi olla yksinkertaisesti jonkin keksinnön tai muun paremmuuden (tehokkaampi, luovempi ym.) seuraus. Se voi olla myös kartellien tai yrityskauppojen lopputulos. Markkinavoima voi olla vain väliaikaista muiden saavuttaessa yrityksen etumatkan. Yrityksellä on kuitenkin hyvä syy pyrkiä säilyttämään asemansa rajoittamalla kilpailua tai muilla keinoin. Jonkinasteinen markkinavoima on positiivista, koska se antaa syyn kilpailla. Mikäli tutkimukseen sijoitettuja varoja ei saisi takaisin uusista tuotteista saatavina ylivoittoina, ei tutkimus lainkaan kannattaisi. Kartellin kautta syntyvää markkinavoimaa pidetään yleensä haitallisena, koska kartelliyritykset eivät välttämättä pyri toimintansa tehostamiseen (vrt. yrityskaupat), vaan yksinomaan kartellin kautta syntyvän markkinavoiman hyödyntämiseen. Periaatteessa kartellinkin haitallisuus riippuu sitä kautta syntyvän markkinavoiman määrästä. Markkinavoimaa arvioidaan yleensä markkinaosuuden ja muiden taloudellisten indikaattorien avulla. Markkinaosuus on tärkein ja helpoin kriteeri (jos sivuutetaan relevanttien markkinoiden ongelma). Muita tekijöitä voi olla yrityksen taloudellinen asema (erityisesti likvidien varojen määrä). Mitään tarkkoja rajoja siitä, milloin yrityksellä olisi markkinavoimaa tai mikä määrä tätä voimaa on vahingollista ei ole.

11 Mitä kilpailu on? Yleensä liki 70 tai 80 % markkinaosuus osoittaa markkinavoimaa, mutta jopa alle 50 % osuus voi osoittaa sen olemassaolon. Mitä pienempi markkinaosuus on sitä enemmän on muita tekijöitä otettava huomioon (kuten muiden yritysten osuus markkinoista). Markkinavoiman tärkein merkitys on arvioinnissa siitä, onko yrityksellä määräävä asema jollain markkinoilla vai ei. Tällöin on kyse pysyvämmästä markkinavoimasta, koska epävarmaan, ohimenevään markkinavoimaan nojaava yritys ei todellisuudessa voi kontrolloida markkinoita. Kartellin osalta markkinavoima arviointi ei välttämättä ole tarpeellista, koska kartellit on pitkälti kielletty niiden markkinavaikutuksesta riippumatta. Vrt. de minimis sääntö (eli puuttumattomuussääntö), jonka nojalla kilpailuun vain vähän vaikuttaviin kartelleihin ei normaalisti puututa. Arviointi tehdään markkinaosuuksien perusteella. Esim. vertikaalista yhteistyötä koskevissa poikkeusasetuksissa on erilaisia markkinaosuusrajoja. Myös eri yhteistyöjärjestelyjen yhteisvaikutus otetaan huomioon (markkinoiden sulkemisvaikutus). Markkinavoimalla on kilpailun kannalta merkittäviä vaikutuksia sekä horisontaalisessa että vertikaalisessa suhteessa. Horisontaalisesti markkinavoimainen yritys voi pyrkiä vaikuttamaan suoraan kilpailijoiden toimintaan. Nämä joutuvat puolestaan ottamaan huomioon markkinavoimaisen yrityksen reaktiot omiin toimiinsa, vaikka vahva yritys ei edes pyrkisi aktiivisesti rajoittamaan kilpailua. Vertikaalisesti markkinavoimainen yritys voi olla ns. pakollinen kauppakumppani. Sen tuotteita on vaikea korvata toisilla ja esim. volyymialennusten takia tämä ei aina ole edes kannattavaa. Yrityksellä / yrityksillä voi olla samanaikaisesti sekä horisontaalista että vertikaalista markkinavoimaa esimerkiksi vertikaalisen integraation tai verkostoyhteistyön kautta. Tällöin markkinoille pääsy voi olla entistäkin vaikeampaa. Kilpailuoikeuden avulla pyritään sekä horisontaalisen että vertikaalisen markkinavoiman kontrolloimiseen.

12 Mitä kilpailu tekee? Tämä kysymys pitää esittää, jos haluamme luoda hyödyllisen kilpailu- tai talouspolitiikan. Mikään politiikka ei voi saada kilpailua tekemään jotain, mitä se ei pysty tekemään. Tällöin olisi mietittävä muita kilpailuun liittymättömiä politiikka vaihtoehtoja tilanteen korjaamiseen. Tähän saattaa liittyä esim. verotus, mutta myös suoraa sääntelyä voidaan käyttää. Päätöstasolla yrityksiä ei pitäisi pakottaa tekemään jotain, joka ei saa kilpailua tehokkaammaksi. Mitään ei kannata tehdä, ellei lopputulos ole positiivinen yhteiskunnalle. Tämä ei sulje pois sitä, ettemmekö voi haluta kilpailua vain sen itsensä takia. Se tarkoittaa, että haluamme taloudellista kilpailua saadaksemme jotain, mitä vaihtoehdot eivät meille anna. Vaihtoehtona voimme pohtia erilaisia, kilpailuun perustumattomia talousjärjestelmiä. Tärkein vertauskohta ovat säännellyt taloudet, kuten entisessä NL:ssa. Kilpailu on myös hyvin laaja ilmiö, emmekä oikeastaan tiedä miten se toimii jokaisessa mahdollisessa tilanteessa. Kyse ei ole pysyvästä olotilasta, vaan eri markkinoiden mukaan ajan kuluessa muuttuvasta ilmiöstä. Silti kilpailu on paras käytössä olevista vaihtoehdoista. Voimme myös painottaa kilpailun merkitystä demokraattiselle yhteiskunnalle. Kilpailuhan lopulta tarkoittaa sitä, ettei kenelläkään ole absoluuttista taloudellista valtaa. Toimivassakin kilpailussa markkinoilla oletetaan olevan lukuisia yrityksiä. Siinä missä monopoli voisi uhata jotain kansallisvaltiota vetäytymisellä (saadakseen vapaat kädet hinnoittelussa ym.) kilpailun kohteena olevalla yrityksellä on harvoin tätä mahdollisuutta.

13 Mitä kilpailu tekee? Kilpailussa markkinat toimivat korjaavana mekanismina lähettämällä signaaleja yrityksille siitä, mitä tuotteita ei kannata tuottaa, koska kuluttajat eivät osta sitä. Automaattisuus tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että kilpailu pakottaa toimiessaan tehokkaimpaan ratkaisuun. Kilpailun alainen yritys ei voi jäädä lepäämään laakereillaan tai periä ekstraa, koska sen on seurattava mitä kilpailijat tekevät. Signaalina toimii tuotteen hinta ja yrityksen kannalta tuotteesta saatava kate. Jos kuluttajat eivät ole kiinnostuneet tuotteesta tai kilpailua on muutoin liikaa (eli joka tapauksessa kyse on tavallaan ylituotannosta ), tuotteesta ei haluta maksaa yrityksen toivomia summia. Tällöin kate laskee ja muuttuu lopulta negatiiviseksi. Tässä tilanteessa yrityksen on luonnollisesti harkittava, jatketaanko tuotantoa vai ei. Kilpailu ei ideaalista joka merkityksessä, koska automaattisena prosessina sillä ei ole omaa tajuntaa tai sisäänrakennettua kontrollia. Jos ihmiset esim. vähät välittäisivät ympäristöstä, niin kilpailujärjestelmässä se jäisi huomioon ottamatta. Muutkin, osittain moraaliset kysymykset voivat olla ongelmallisia (esim. savukkeiden tai viinan mainontaa valvotaan, jotta ihmisiä ei houkuteltaisi polttamaan tai juomaan liikaa oman terveytensä kannalta. Yhteiskuntahan joutuu maksamaan terveydenhoidosta). Myöskään sotateknologian markkinoilla ei kilpailu välttämättä anna parhaita vastauksia. Tämä johtuu siitä, että ostajapuoli on hallitusten kontrolloima ja kysyntä on siten irrallaan markkinavoimista. Automaation oletetaan ulottuvan kaikkialle aina raaka-aineista lopputuotteisiin mukaan lukien työvoiman hinta. Todellisuudessa osaa näitä kustannuksia ja hintoja säännellään. Sääntely voi olla vaarallinen ase, koska se voi vääristää joidenkin panosten kysyntää (tältä osin on keskusteltu työvoimasta - esim. työvoima vastaan koneet tai robotit). Kilpailuvoimaa voidaan joutua antamaan esim. työntekijäjärjestöille, koska kilpailu ei välitä heikoista tai sosiaalisista seikoista. Palkkakilpailun, verokilpailun ja ylipäätään kilpailukyvyn merkitys kolmikantaan?

14 Kilpailua koskevat talousteoriat 1. Klassinen malli 1.1 Yleistä Adam Smith'n kirjan "The Wealth of Nations" julkaisemisen jälkeen 1776 virta kääntyi merkantilismiä ja muita enemmän tai vähemmän valtion kontrolloimia talousmalleja vastaan. Smith n tärkein idea modernin taloustieteen kannalta oli mielestäni se tosiasia, että hän nosti esille kilpailun parempana mallina talouden järjestämiseen. Hän nosti esille käsitteen luonnollinen hinta, mikä on kysynnän ja tarjonnan tulos markkinoilla. Hänen malliaan ei voida seurata, koska osa ideoista ei olisi hyväksyttäviä. Smith esim. ajatteli, että työvoima on vain yksi panos muiden rinnalla ja sellaisena täysin kysynnän ja tarjonnan lakien alainen ilman mitään sosiaalisia tavoitteita. Hän totesi, että kysynnän ollessa heikkoa työläiset saavat vähemmän lapsia ja osa heistä kuolee nälkään. Toisaalta kysynnän kasvaessa palkat nousevat ja suuremmat perheet ovat mahdollisia. Lopputuloksena on työvoiman tasapaino, kun uudet työntekijät tulevat markkinoille (työläisiä saattaa tulla liikaakin markkinoille ja kierre alkaa alusta). Tämä esimerkki Smith n ajatuksista työvoiman suhteen on osa laajempaa luonnollisen hinnan ja kysynnän / tarjonnan teoriaa. Aina kun kysyntä ylittää tarjonnan hinnat nousevat ja sitten uutta tarjontaa tulee markkinoille (nämä ovat nk. marginaalisia tuottajia, joiden kulut ovat niin suuret, ettei tuotanto kannattaisi hintojen ollessa alhaisempia). Tarjonnan lisääntyessä kysynnän tasolla hinta vakiintuu. Hinnat saattavat myös laskea, jos liian monia uusia yrityksiä tulee markkinoille. On syytä huomata, ettei kyse aina ole uusista yrityksistä, vaan markkinoille voi tulla myös jo markkinoilla olevien yritysten rakentamaa lisäkapasiteettiä tai käytöstä poistettua kapasiteettiä otetaan käyttöön. Smith nosti esille myös idean kilpailunrajoituksista painottaen sekä valtion roolia (eli lähinnä deregulaation tarvetta) että yritysten (kuuluisan sanonnan mukaisesti: Saman alan yrittäjät tapaavat harvoin toisiaan, edes juhliakseen tai viihtyäkseen, ilman että keskustelu kääntyy salaliitoksi kuluttajia vastaan tai joksikin pyrkimykseksi nostaa hintoja. ).

15 Kilpailua koskevat talousteoriat Teoriaa voitaisiin nykyään kuvata ultra-liberaaliksi. Silti ajatus siitä, että markkinoiden tulisi toimia autonomisesti hinnan ollessa koordinaattori on edelleen taloustieteen peruskiviä. Klassinen mallihan oli reaktio tilanteeseen, jossa valtio oli pyrkinyt kontrolloimaan talouden toimintaa merkantilistisin keinoin. Sekä Smith että esim. suomalainen Anders Chydenius reagoivat juuri tähän. Jos markkinat eivät toimi autonomisesti, jonkun on päätettävä sekä hinnasta että tuotettavista määristä. Klassiset taloustieteilijät käyttivät Smith n ajatuksia lähtökohtana kehittääkseen täydellistä kilpailua koskevan mallin ja teorian siitä, miten markkinoiden (ja siten myös yhteiskunnan) tulisi toimia. Teoriat eivät olekaan yksinomaan taloustieteellisiä, vaan niillä on selkeästi pyritty vaikuttamaan yhteiskunnan toimintaan laajemmin. Esim. Chydenius korosti julkisuutta ja avoimuutta osana omaa liberalistista ajatteluaan. Painopiste saattaakin olla enemmän deregulaatiossa ja vaikkapa ihmisoikeuksissa kuin nykyisen kaltaisessa ekonometriaan nojaavassa taloustieteessä. 1.2 Tehokkuus ja klassinen malli Eräs klassisen ajattelun lopputulos on Pareto-tehokkuusmalli. Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa vaihdanta ei enää olisi hyödyllistä kenellekään. Kukaan ei saavuttaisi parempaa asemaa ilman, että joku toinen joutuisi huonompaan asemaan. Kyse ei ole välttämättä pisteestä, vaan useista, koska meille voi olla merkityksetöntä saammeko sata yksikköä tuotetta A ja 50 tuotetta B vai päinvastoin. Tältä kannalta ei tule tehdä mitään, joka johtaisi Pareto-tehottomuuteen. Jaettaessa hyvinvointia ei siten pitäisi päätyä tilanteeseen, jossa jonkun asema heikentyy ilman vastaavaa parannusta jonkun toisen asemassa. Chigacon koulukunta painottaa tehokkuuden merkitystä ja sen voidaan tältä kannalta katsoa seuraavan klassista mallia.

16 Kilpailua koskevat talousteoriat Käytännössä on hankalaa / mahdotonta arvioida toimivatko markkinat tietyssä tilanteessa tehokkaasti vai eivät. Tehokas toimintakaan ei kenties tuota kaikille tasapuolisesti hyvää, jolloin on päätettävä, miten tuotto tasataan. Vaarana on se, että osa tehokkuuden kannalta hyödyllisistä toimista jää toteuttamatta, jos vaatimus kuluttajien hyötymisestä viedään liian pitkälle. Käytännössä onkin toiminnan tehostumista pidetty riittävänä, jos voidaan ainakin olettaa hyödyn välittyvän kuluttajillekin. Esim. kilpailukykyä korostettaessa tehokkuuden merkitys kasvaa. Pareto-tehokkuudella ja muilla tehokkuusmalleilla on kuitenkin vakavia puutteita. Lähtökohtana on oltava kaksi vertailukelpoista asiaa (yleensä muut asiat pelkistetään rahaksi tms.), koska suurempi määrä asioita voi olla hankala tai jopa mahdoton mallintaa. Pareto-malli toimii varsin hyvin kilpailuoikeudessa ja puhtaasti taloudellisissa yhteyksissä, koska tarkastelu voidaan rajata relevantteihin markkinoihin. Jos päädymme vertaamaan tehokkuutta vain kahden vaihtoehdon välillä, saamme vähintään karkean arvion tehokkuudesta. Mutta emme kohtuudesta! Teoriassa tiedämme missä tehokkuus-raja on. Entäpä, jos arvioimme sen väärin? Voimme pitää jotain menettelyä joko Pareto-tehokkaana tai tehottomana aivan sen mukaan mihin asetamme rajan. Voimme päätyä esim. hyväksymään tehottoman menettelytavan tai tuomitsemaan tehokkaan. 1.3 Markkinamuodot klassisen mallin kannalta Klassinen malli oli rakennettu kahden ääripään varaan: monopolin ja täydellisen kilpailun.

17 Kilpailua koskevat talousteoriat Taustalla on merkantilismi ja siihen liittyen valtion ja kauppakomppanioiden monopolit. Monopolien ongelmat piti tavallaan tuoda selkeästi esille Monopoli Monopoli on hinnan ja määrän asettaja. Yritys päättää, miten paljon se valmistaa ja millä hinnalla se myy. Monopolille ja muille markkinavoimaisille yrityksille tämä tilanne tarkoittaa, että ne voivat kontrolloida markkinoita eikä päinvastoin. Kaiken kaikkiaan asiakkaiden tyydytys ei ole ratkaisevin kysymys monopolille. Markkinataloudessa markkinoiden pitäisi kontrolloida yritysten toimintaa. Ei ole mitenkään varmaa, että monopoli todella käyttäytyy kuluttajien toiveiden vastaisesti. Kaukaisempikin kilpailu saattaa johtaa tuloksen heikkenemiseen, jos monopoli ei valmista vähintään kelvollista tuotetta tai palvelua. Pitemmän ajan kuluessa asiakkaat siirtyvät muutoin toisiin tuotteisiin. Monopoli ei välttämättä tuota em. tavoin. Teoreettisesti se voi ansaita vielä enemmän, jos se voi diskriminoida. Diskriminointi tarkoittaa näissä tilanteissa kykyä tietää, mitä jokainen asiakas (tai realistisemmin asiakasryhmä) olisi valmis maksamaan tuotteesta. Tilanteen arviointi ei ole helppoa, koska periaatteessa kaikki ovat onnellisia! Ne, jotka ovat halukkaita maksamaan enemmän tekevät niin, mutta myös ne, jotka eivät maksaisi monopolihintaa saavat tuotteen. Täydellisesti diskriminoiva monopoli tuottaisi siten saman määrän kuin täydellinen kilpailu, koska jokainen lisätuote tuottaa nettovoittoa jopa halvimmista kappaleista. Tämä voi luonnollisesti toimia ainoastaan silloin, kun arbitraatio ei ole mahdollista (eli halvalla ostaneet eivät voi myydä kalliilla ostaneille). Tilanne on ongelmallinen, koska se merkitsee varojen siirtoa kuluttajilta monopolille eikä tätä voida aina hyväksyä. Monopoli kerää yleensäkin itselleen myös sen hyödyn, mikä normaalisti jäisi kuluttajien voitoksi.

18 Kilpailua koskevat talousteoriat Tilannetta voidaan korjata verotuksella tai luonnollisen monopolin osalta valtion omistuksellakin. Monopoli voi tuottaa muun määrän kuin teoreettisesti parhaan vain sen takia, ettei kukaan tiedä mikä olisi tämä määrä! Monopoli voi olla negatiivinen ilmiö toisestakin syystä: Se voi haitata tutkimusta ja tuotekehitystä. Jos monopoli tuottaa riittävästi voittoa, ei sillä ole varsinaista syytä käyttää varojaan tutkimukseen. Tämä ei pidä täysin paikkaansa, koska pienikin riski uusien yritysten tulosta markkinoille (eli potentiaalinen kilpailu) voi pakottaa monopolin valitsemaan joko suuremmat voitot nyt ja markkinavoiman eroosion tai pienemmät voitot nyt, mutta pitempi aikaisen valta-aseman markkinoilla. Monopolilla on kuitenkin muita parempi syy pyrkiä kontrolloimaan kehitystäkin, koska se voi tälläkin tavoin maksimoida voittonsa. Jos monopoliasema kestää pitkään, se voi johtaa tehottomuuteen, kun mitään syytä kehittää yhtiötä mahdollisimman tehokkaaksi ei ole. Edes monopolin organisaation kehittämiseen ei ole syytä. Tämä voi johtaa suuriin, kömpelöihin yrityksiin, koska työntekijöiden irtisanominen ei ole mukavaa ja suuri työntekijämäärä voi olla osoitus pomon vahvasta asemasta. Jos kaikki johtajat toimivat samalla tavoin, voi lopputuloksena olla erittäin tehoton organisaatio. Irtisanomiskulttuurin muututtua en usko monopolienkaan kavahtavan irtisanomisia pitääkseen organisaation kevyenä. Yleisesti ottaen voidaan todeta vahvempien ja turvatumpien monopolien olevan vaarallisempia kuin heikkojen. Varsinaisesti kyse ei edes ole monopolista, jos vaikutusvalta markkinoilla on ajallisesti sangen rajattu.

19 Kilpailua koskevat talousteoriat Lyhytaikainenkin monopoli voi johtaa kysymykseen siitä, pitäisikö sen toimintaan puuttua esim. monopolivoittojen takia. Usein puolustuskyvytön monopoli on vain osoitus markkinoiden syklisestä toiminnasta ja asia pitäisi jättää sikseen. Toinen monopolin negatiivinen vaikutustapa on tuotannon muutosten kautta. Kuluttajien maksaessa enemmän monopolituotteesta ei heille jää yhtä paljon rahaa käytettäväksi muihin tuotteisiin. Muiden tuotteiden kysyntä on vähäisempää kuin sen ideaalisti pitäisi olla ja myös niiden hinta on korkeampi. Vaikutukset eivät lopu pelkästään siihen, että ihmiset saavat liian vähän erilaisia tuotteita, vaan vaikutus jatkuu tuotantotekijöiden allokointiin asti. Esimerkiksi riittävän korkea monopolihinta voi johtaa korvaavan tuotteen valmistamiseen (tällainen tuote on ainakin joidenkin ostajien mielestä käytettävissä samaan tarkoitukseen kuin monopolituote), vaikka tällaista tuotetta ei muuten valmistettaisi lainkaan. Tämä johtaa resurssien allokoinnin vinoutumiseen, koska olisi tehokkaampaa tuottaa enemmän halvempaa ja parempaa monopolituotetta kuin substituutteja. Edes silloin, kun substituutteja ei ole tuotanto muuttuu, koska osa varoista, jotka käytettäisiin toisiin tuotteisiin joutuvat monopolivalmistajan taskuihin. Käytännön merkityksen arviointi voi olla varsin hankalaa Täydellinen kilpailu Täydellinen kilpailu tarkoittaa tilannetta, jossa tietyillä markkinoilla on niin paljon yrityksiä, ettei mikään niistä voi vaikuttaa markkinoihin muuttamalla tuotantoaan tai hintojaan. Ne ovat siten hinnan ottajia. Tosielämässä osakemarkkinat tai Chicagon vehnäpörssi on lähellä tätä ideaalia, mutta sitä ei todellisuudessa ole. Täydellistä kilpailua on kritisoitu liiasta stabiiliudesta. Jos voit ainoastaan saada tietyn hinnan tuotteistasi ja et voi tälle seikalle yhtään mitään - mistä oikein kilpailet? Korkeampi hinta veisi mukanaan kaikki ostajat ja alhaisempi on idioottimainen vaihtoehto, koska yritys myy jo nykytilanteessa kaiken minkä voi valmistaa. Hinnan laskua seuraisivat heti kaikki, joten todellisia taloudellisia voittoja ei voi saavuttaa.

20 Kilpailua koskevat talousteoriat Täydellinen kilpailu vaatii mallina seuraavia seikkoja: 1) monia myyjiä ja ostajia Näiden on oltava samansuuruisia eli varsin pieniä suhteessa markkinoihin. Kukaan ei voi vaikuttaa markkinoihin, koska oma osuus on niin pieni. 2) homogenisen tuotteen Tuotteet ovat samanlaisia eikä omalaatuisella tuotteella voi erottua. 3) täydellistä informaatiota Jokainen tietää heti mitä tapahtuu. 4) kustannuksettoman markkinoille pääsyn ja poistumisen Markkinoiden muuttuessa ulkopuolisista syistä uudet firmat voivat päästä markkinoille tai vanhat lähteä saman tien ja kustannuksitta. Tätä mallia voitaisiin tarkentaa vieläkin yksityiskohtaisemmilla edellytyksillä. Täydellinen kilpailu ei käytännössä voi toimia, koska yritykset tarjoavat ja me kuluttajina haluamme ostaa: Erilaisia uusia ja omasta mielestämme muita parempia tuotteita. Brändi-tuotteita oletetun laadun tai pelkästään maineen takia. Täydellinen kilpailu edellyttäisi homo economicusta, joka hakee vain taloudellisesti edullisinta. Tämän talousihmisen myös oletetaan olevan perillä kaikesta. Täydellinen kilpailu ei selitä kovin hyvin, miten markkinat kehittyvät aikaa myöten. Jos täydellisesti kilpailtu piste saavutetaan, se tarvitsisi ulkopuolisen tönäyksen kohti seuraavaa tasapainoa. Mallia voi dynamisoida pitämällä tasapainotilaa saavuttamattomana, muuttuvana pisteenä.

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 Tiivistelmän johdanto... iii 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden

Lisätiedot

Matkaopas markkinatalouteen

Matkaopas markkinatalouteen Kim Wrange Matkaopas markkinatalouteen KARELIA-AmmAttIKoRKEAKouLu Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B:32 Matkaopas markkinatalouteen Kim Wrange KARELIA-ammattikorkeakoulu 2014 Julkaisusarja B:32 Vastaava

Lisätiedot

OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ

OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ Liiketaloustiede: Tietojärjestelmätieteen pro gradu tutkielma Laatija Tuomas Nevanranta 50222

Lisätiedot

Harjoitustehtävien vastaukset

Harjoitustehtävien vastaukset Harjoitustehtävien vastaukset Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden rakenne... 7 4 Hyödykemarkkinat...

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Esipuhe... iii 6 Markkinoiden tasapaino... 1 7 Markkinat ja hyvinvointi...

Lisätiedot

Saalistushinnoittelun ennakkoarviointi yrityksen markkinaolosuhteiden ja liiketaloudellisten realiteettien näkökulmasta

Saalistushinnoittelun ennakkoarviointi yrityksen markkinaolosuhteiden ja liiketaloudellisten realiteettien näkökulmasta LTA 2 / 1 4 p. 9 7 1 3 1 JAAKKO ASPARA JA KARI HOPPU Saalistushinnoittelun ennakkoarviointi yrityksen markkinaolosuhteiden ja liiketaloudellisten realiteettien näkökulmasta ABSTRAKTI Määräävässä markkina-asemassa

Lisätiedot

hinnoilla sekasorron Täydellinen ja epätäydellinen kilpailu hinnat ovat annettuja Täydellisen kilpailun epätäydellinen kilpailu.

hinnoilla sekasorron Täydellinen ja epätäydellinen kilpailu hinnat ovat annettuja Täydellisen kilpailun epätäydellinen kilpailu. Miksi säännellään? Markkinoiden hinnoilla on kolme tärkeää toisiinsa liittyvää tehtävää, jotka mahdollistavat sekasorron välttämisen: hinta välittää informaatiota hinta toimii kannustimena hinta määrää

Lisätiedot

Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ

Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet / Laskentatoimi Syksy 2011 Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ

Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN HYVINVOINNIN LÄHTEENÄ 1 2 Thomas Taussi Sakari Puisto Marko Juutinen Anton Nikolenko Kauppa se on, joka kannattaa? VAPAA VAIHDANTA SUOMALAISEN

Lisätiedot

Sähkön tukku- ja vähittäismarkkinoiden toimivuus. Selvitysmies Matti Purasjoen raportti

Sähkön tukku- ja vähittäismarkkinoiden toimivuus. Selvitysmies Matti Purasjoen raportti Sähkön tukku- ja vähittäismarkkinoiden toimivuus Selvitysmies Matti Purasjoen raportti Kauppa- ja teollisuusministeriö 2006 2 Esipuhe Elokuun 22. päivänä vuonna 2002 kolme virastopäällikköä lähestyi kauppa-

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

The Benefits of the Single Market & Free Trade in Europe

The Benefits of the Single Market & Free Trade in Europe The Benefits of the Single Market & Free Trade in Europe with a case study on Finland Thomas Taussi Marko Juutinen, YTM Sakari Puisto, FT Anton Nikolenko D I S C U S S I O N P A P E R N O V E M B E R 2

Lisätiedot

MARKKINA- JA SÄÄNTELYHÄIRIÖT TALOUDELLISEN TEHOTTOMUUDEN AIHEUTTAJINA

MARKKINA- JA SÄÄNTELYHÄIRIÖT TALOUDELLISEN TEHOTTOMUUDEN AIHEUTTAJINA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatintutkielma, Talousjohtaminen MARKKINA- JA SÄÄNTELYHÄIRIÖT TALOUDELLISEN TEHOTTOMUUDEN AIHEUTTAJINA MARKET AND GOVERNMENT FAILURES

Lisätiedot

Ville Ylikahri (toim.) ONNELLISUUSTALOUS

Ville Ylikahri (toim.) ONNELLISUUSTALOUS Ville Ylikahri (toim.) ONNELLISUUSTALOUS ONNELLISUUSTALOUS Ville Ylikahri (toim.) ONNELLISUUSTALOUS HELSINKI 2010 Julkaisija Vihreä Sivistysliitto ry Ruoholahdenranta 1 E 00180 Helsinki visio@visili.fi

Lisätiedot

Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana

Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi Kandidaatintutkielma Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana Blue ocean strategy as a

Lisätiedot

OSMO SOININVAARA Vaihtoehtoinen talouspolitiikka ANTTI TANSKANEN Kansainvälinen työnjako ja rakennepolitiikka ANTERO TUOMINEN Onko maatalouden

OSMO SOININVAARA Vaihtoehtoinen talouspolitiikka ANTTI TANSKANEN Kansainvälinen työnjako ja rakennepolitiikka ANTERO TUOMINEN Onko maatalouden OSMO SOININVAARA Vaihtoehtoinen talouspolitiikka ANTTI TANSKANEN Kansainvälinen työnjako ja rakennepolitiikka ANTERO TUOMINEN Onko maatalouden omavaraisuus mahdollista pienin tuotantopanoksin? MIKA PANTZAR

Lisätiedot

SOSIAALINEN PÄÄOMA, LUOTTAMUS JA MORAALI

SOSIAALINEN PÄÄOMA, LUOTTAMUS JA MORAALI INSTITUUTIOTALOUSTIETEEN PERUSTEET www.ace-economics.fi/mvihanto/inst LUKU 13 SOSIAALINEN PÄÄOMA, LUOTTAMUS JA MORAALI Martti Vihanto Luku perustuu artikkeliin Tunteiden ja sosiaalisen pääoman murtautuminen

Lisätiedot

PIENIMUOTOISEN PUUTEOLLISUUDEN YRITYSYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUDET ETELÄ-POHJANMAALLA

PIENIMUOTOISEN PUUTEOLLISUUDEN YRITYSYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUDET ETELÄ-POHJANMAALLA PIENIMUOTOISEN PUUTEOLLISUUDEN YRITYSYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUDET ETELÄ-POHJANMAALLA Metsätalouden liiketieteen pro gradu työ maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkintoa varten Ilkka Muhonen Tammikuu

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU

ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden tiedekunta Tuotantotalous / Teknologiayrittäjyys ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU Tarkastajat: Professori

Lisätiedot

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Maria Solakivi Matti Virén Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S KUNTIEN HENKILÖSTÖ, TEHOKKUUS

Lisätiedot

EPÄSYMMETRINEN INFORMAATIO SUOMEN AUTOVAKUUTUSMARKKINOILLA

EPÄSYMMETRINEN INFORMAATIO SUOMEN AUTOVAKUUTUSMARKKINOILLA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu EPÄSYMMETRINEN INFORMAATIO SUOMEN AUTOVAKUUTUSMARKKINOILLA Kansantaloustiede Pro gradu tutkielma Tampereen yliopisto Marraskuu 2011 Ohjaaja: Hannu Laurila Helena

Lisätiedot

Asiakassegmenttien hallinta ja palvelun differoinnin mahdollisuudet

Asiakassegmenttien hallinta ja palvelun differoinnin mahdollisuudet Tuotantotalouden osasto Logistiikan laitos 20.4.2007 Kandidaatintyö: Asiakassegmenttien hallinta ja palvelun differoinnin mahdollisuudet 0281336 Sonja Mölsä TU3 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN

Lisätiedot

OSAKEMARKKINOIDEN TEHOKKUUS TESTAUS TEKNISEN ANALYYSIN AVULLA

OSAKEMARKKINOIDEN TEHOKKUUS TESTAUS TEKNISEN ANALYYSIN AVULLA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu / yrityksen taloustiede, laskentatoimi OSAKEMARKKINOIDEN TEHOKKUUS TESTAUS TEKNISEN ANALYYSIN AVULLA Johtamiskorkeakoulu Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro

Lisätiedot

Sijoittajaviestintä osakemarkkinoiden ja yrityksen välisenä vuorovaikutusmekanismina - Case-tutkimus kriisiyhtiössä

Sijoittajaviestintä osakemarkkinoiden ja yrityksen välisenä vuorovaikutusmekanismina - Case-tutkimus kriisiyhtiössä Sijoittajaviestintä osakemarkkinoiden ja yrityksen välisenä vuorovaikutusmekanismina - Case-tutkimus kriisiyhtiössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Laura Sälli 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen

Lisätiedot

ITÄVALTALAINEN NÄKEMYS KEYNESIIN Hans-Herman Hoppe I KLASSINEN TALOUSTEORIA

ITÄVALTALAINEN NÄKEMYS KEYNESIIN Hans-Herman Hoppe I KLASSINEN TALOUSTEORIA ITÄVALTALAINEN NÄKEMYS KEYNESIIN Hans-Herman Hoppe I KLASSINEN TALOUSTEORIA Tarkoitukseni on esittää eräitä perustotuuksia taloudellisen kehityksen prosessista ja työllisyyden, rahan ja koron roolista

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

JULKISRAHOITTEISET PALVELUT OSANA UUDELLEENJAKO- JA HYVINVOINTI- JÄRJESTELMÄÄ: POHJOISMAINEN MALLI

JULKISRAHOITTEISET PALVELUT OSANA UUDELLEENJAKO- JA HYVINVOINTI- JÄRJESTELMÄÄ: POHJOISMAINEN MALLI Matti Tuomala Professori, Tampereen yliopisto JULKISRAHOITTEISET PALVELUT OSANA UUDELLEENJAKO- JA HYVINVOINTI- JÄRJESTELMÄÄ: POHJOISMAINEN MALLI Tämä kirjoitus esittelee modernin julkistalouden tutkimuksen

Lisätiedot

KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE?

KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE? Heikki Taimio Erikoistutkija, Palkansaajien tutkimuslaitos KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE? Artikkeli käsittelee ensin terveys- ja sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Metropolia Ammattikorkeakoulu INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Virpi Tevä-Helminen 28.8.2013 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 1.1 Investointilaskenta ja päätöksenteko kurssin esittely... 4

Lisätiedot