Kohti yksilöllistä mediamaisemaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohti yksilöllistä mediamaisemaa"

Transkriptio

1 Kohti yksilöllistä mediamaisemaa Kuluttajatutkimukset-hanke Teknologiakatsaus 98/2000

2 Kohti yksilöllistä mediamaisemaa Kuluttajatutkimukset-hanke (Kultu) Teknologiakatsaus 98/2000 Helsinki 2000

3 Kilpailukykyä teknologiasta Tekes tarjoaa rahoitusta ja asiantuntijapalveluja kansainvälisesti kilpailukykyisten tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina runsaat kaksi miljardia markkaa teknologian kehityshankkeisiin. Teknologiaohjelmien avulla maahamme luodaan uutta teknologiaosaamista yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyönä. Ohjelmien tavoitteena on nostaa teknologista kilpailukykyämme tulevaisuuden keskeisillä teollisuuden toimialoilla. Tällä hetkellä Tekesillä on käynnissä noin 60 teknologiaohjelmaa. ISSN x ISBN Kansi: LM&CO Sisäsivut: DTPage Oy Paino: Paino-Center Oy, 2000

4 Esipuhe Kuluttajatutkimukset II -hanke on aikaansaanut painavaa tekstiä digitaalisesta tulevaisuudesta. Kultun teemat ovat olleet hyvin haastavia; se on perehtynyt mobiiliviestinnän ja tulevaisuuden digitaalisten viestinten kiinnostavuuteen kuluttajan näkökulmasta. Enimmäkseen on tutkittu sellaista, mitä ei ole tai sellaista, minkä vasta pioneerikuluttajat tuntevat hyvin. Kaiken mobiilihälinän ja digi-tv-ihmettelyn keskellä kultulaiset ovat onnistuneet löytämään mielipiteitä ja vastauksia suomalaiselta yleisöltä niiltä ihmisiltä, joita tulevaisuuden kommunikaatiovälineet juuri nyt etsivät. Tämä raportti kertoo yleisön tarpeista. Siitä, mitä kuluttaja ymmärtää median tulevaisuudella uuden kynnyksellä. On vaikeaa pyytää ihmisiä kuvailemaan suhtautumistaan sellaiseen, mitä ei ole. Valinnanvapaus ja räätälöinti ovat tulossa massamediaan; ne tekevät siitä yksilöllisempää. Interaktio tarjoaa mahdollisuuden muokata lähetysvirtaa, vaikuttaa kotiin lähetettävään tuotteeseen. Kuinka paljon tämä jäljen jättämisen mahdollisuus sitten kuluttajia kiinnostaa? Ja ketkä kuluttajista ovat valmiit ensimmäisinä uuteen viestintätodellisuuteen? Laitteet ja niiden käyttötarkoitukset uudistuvat. Olohuoneen nurkan leppoisasta televisiosta on tulossa kodin viestintäkeskus, kommunikaatiovirran ydin. Muutos voi olla pelottava; vähintäänkin se on monien mielestä ei-toivottu. Tulevaisuuden voittajien laitteet ja palvelut ovat käyttäjäystävällisiä. Siksi on tärkeää tietää ja ymmärtää kuluttajien tarpeita. Kultun tutkijat avaavat kuluttajien mieliä, haastavat ihmisten ajatuksilla tulevaisuuden median ja kommunikaatiovälineet. Hankkeen historia viiden vuoden ajalta on perustana tuoreiden case-tutkimusten jalostamisessa. Kultu kirjaa tämän vuosituhannen suomalaisen kuluttajan suhtautumista tulevaisuuteen. Suosittelen lämpimästi tätä raporttia. Lukijalle ehdotan avointa ja uteliasta mieltä juna menee lujaa vauhtia kohti digitaalista tulevaisuutta. Kultun raportti tarjoaa paikan ensimmäiseen luokkaan, kovaa vauhtia muuttuvassa mediamaisemassa. Helsingissä Pirkko Rajala Alma Media Interactive Oy Kuluttajatutkimukset-hankkeen johtoryhmän puheenjohtaja

5 Tiivistelmät I Johdanto Kuluttajatutkimukset-hanke (Kultu) käynnistyi vuonna 1996 osana Tekesin Kansallista Multimediaohjelmaa (KAMU). Nykyään Kultu on USIX-ohjelman alaisuudessa. Kultun tutkimustyö suoritetaan Tampereen yliopiston sekä Tampereen teknillisen korkeakoulun yhteistyönä. Kohti yksilöllistä mediamaisemaa -julkaisu voidaan jakaa kahteen osioon. Ensimmäisen osiossa Kuluttajanäkökulma digitaaliseen televisioon käsitellään digi-tv:tä kuluttajan ja käyttäjän näkökulmasta. Huomioon otetaan niin digi-tv:n haasteet kuin mahdollisuudetkin. Pohdittavina teemoina ovat muun muassa digi-tv:n hankinta, käytettävyys, käyttö, palvelu- ja kanavatarjonta, vuorovaikutteisuus digi-tv:ssä sekä sosiaaliset aspektit. Aineiston keräämisessä (digi-tv:n käytettävyys poislukien) käytettiin apuna ryhmähaastatteluja eri-ikäisten kuluttajien keskuudessa. Tutkimuksen lähtökohtana oli olettamus, että eri-ikäisillä kuluttajilla on omien kokemustensa perusteella erilaiset käsitykset ja odotukset tulevaisuuden mediaympäristöstä. Koska ikä on yhteydessä elämäntilanteeseen ja tätä kautta myös median käyttötarpeeseen ja -tapaan, oli perusteltua lähteä kartoittamaan juuri eri-ikäisten ihmisten mielikuvia digitaalisesta televisiosta. Digi-tv:n käytettävyyteen liittyvää tutkimustyötä ja aineiston keruuta on tehty kolmessa tutkimuslaitoksessa: Digitaalisen median instituutissa (TTKK), Hypermedialaboratoriossa (TaY) sekä multimedian laboratoriossa (TKK). Julkaisun toisessa osiossa Mobiiliviestintä ja arki maalataan tulevaisuuden henkilökohtaista mobiilia mediamaisemaa, jota värittävät konvergenssi, uudet interaktiiviset palveluympäristöt sekä käyttäjien yhä lisääntyvät valinnan mahdollisuudet. Käsiteltäviä aihealueita ovat WAP-puhelimen hankinta ja käyttäminen, WAP-palvelujen käyttö ja kokomukset sekä sähköiseen kaupankäyntiin liittyvät asiat. Näitä tulevaisuuden mobiiliviestintäympäristöön liittyviä teemoja käsitellään arkielämän käyttökontekstin näkökulmasta. Osion taustalla oleva tutkimusaineisto koostuu WAP-puhelimen käyttäjien yksilöhaastatteluista. Selvitettäessä WAP-palveluiden käyttöä arjen kontekstissa olivat juuri yksilöiden teemahaastattelut mielekäs lähestymistapa, koska tarkoituksena oli selvittää nimenomaan yksittäisen kuluttajan omia kokemuksia WAP-palveluista. Niin ikään tavoitteena oli selvittää yksittäisen kuluttajan WAPpuhelimen hankintaan liittyneitä tekijöitä. Näiden seikkojen vuoksi keskityttiin kuluttajiin, jotka ovat itse ostaneet WAP-puhelimen, ja jotka myös itse maksavat omat puhelinlaskunsa. Kultun suunnitelmissa on toteuttaa vuonna 2001 saman tyyppinen tilastollinen tutkimus kuin Internet suomalaisten arjessa (1999). Käsillä olevan tutkimuksen Kohti yksilöllistä mediamaisemaa avulla saadut tulokset antavat erinomaisen pohjan hypoteesien ja jatkotutkimusaiheiden kehittämiselle. II Kuluttajanäkökulma digitaaliseen televisioon Uuden television lupaukset ja haasteet Tässä luvussa tarkastellaan digitaalitelevisiota keskittyen kuluttajan näkökulmaan ja mielipiteisiin, sekä niihin tekijöihin, jotka vaikuttavat kuluttajien digitaalisen television omaksumiseen. Kuluttajan asennoitumiseen vaikuttavat mm. julkisuuden keskustelu, digi-tv:n tarjoama lisäarvo ja tekniikan kehitys. Nämä kaikki luovat pohjaa kuluttajan ostomotivaatiolle ja laitteen käyttöarvolle. Digi-tv:n penetraatiosta esitetään usein optimistisia arvioita, vaikka kuluttajat eivät todennäköisesti kiirehdi siirtymistä digitaalisten lähetysten pariin. Digitaalisen television kohdalla diffuusiota voi hidastaa se, että kentällä on monia eri toimijoita sekä sisältö- että laitepuolella. Tämä johtaa osittain päällekkäisiin intresseihin ja vähentää digi-tv:n osapuolten sitoutumista yhteisiin hankkeisiin, mikä puolestaan näkyy kuluttajalle jatkuvasti muuttuvina aikatauluina ja standardeina. Lisäksi diffuusioon nopeuteen vaikuttavat omaksujien piirteet, kuluttajien valikoivuus tai hylkiminen, käyttäjien asenne riskiä kohtaan, epävarmuus sekä sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät. Diffuusio on sitä nopeampi, mitä suuremmaksi kuluttaja havaitsee uuden tuotteen tuoman edun vanhaan verrattuna. Digi-tv:n tulevaisuutta on arvioitu runsaasti, mutta useiden tahojen yhteinen dialogi puuttuu. Ainakin toistaiseksi kuluttajien mielikuvat digi-tv:stä ovat varautuneita. Digi-tv:tä pidetään kalliina ja pakkohankintaan suhtaudutaan negatiivisesti. Lisääntyvistä käyttömahdollisuuksista tiedetään jonkin verran, mutta samalla pelätään, että uudet palvelut ja kanavat tuottavat lisämenoja, mutta eivät kuitenkaan vastaa käyttäjien tarpeisiin. Tiedotusta digi-tv:stä tulisi li-

6 sätä, sillä kansalaiset eivät tiedä siitä tarpeeksi. On tärkeää, että digi-tv:seen ei ladata liikaa odotuksia, jolloin pettymyksiltä vältytään. Toisaalta digi-tv:n hyviä ominaisuuksia pitäisi nostaa esille enemmän. Tekemissämme haastatteluissa varautunut suhtautuminen muuttui kiinnostukseksi, kun haastateltavat saivat tietää enemmän tulevaisuuden television mahdollisuuksista. Luvussa pohditaan lisäksi konvergenssia, joka digi-tv:n kohdalla tullee toteutumaan internetin ja television (ainakin osittaisena) yhdistymisenä. Internetin tulo tv-ympäristöön herättää paljon keskustelua. Internetin käyttö on Suomessa vielä lapsenkengissä, joten on vaikea ennustaa, kestääkö tai kasvaako sen suosio tulevaisuudessa. Tietomäärän jatkuvasti kasvaessa on esitetty myös pelko internetin räjähtämisestä käsiin. Tv-ympäristöön on suunniteltu rajoitettua internettiä, mikä lieneekin hyvä ratkaisu. Tällöin vältyttäisiin liialliselta informaatiotulvalta. Haastattelemamme kuluttajat olivat myös rajoitetun internetin kannalla. Sitä hyödynnettäisiin lähinnä lisätiedon etsimiseen ja sähköpostin käyttöön. Lyhyesti käydään läpi myös digi-tv:n hintaan ja ostamiseen liittyviä tekijöitä. Lehtikirjoituksissa tulevan set-topboxin hinnaksi on arvioitu noin markkaa. Kuluttajien hintamielikuva on alhaisempi, sillä he olisivat valmiita maksamaan set-top-boxista vain noin 1200 mk. Hintaa luultavasti verrattiin nykyisten videolaitteiden hintaan. Haastattelemamme kuluttajat sanoivat odottavansa aluksi hintojen halpenemista. Lisäksi set-top-boxin päivittämistarvetta pidettiin huonona asiana. Tästä syystä katsotaan mieluummin aluksi analogisia lähetyksiä, ja odotetaan kehittyneempiä set-top-boxeja. Osa haastatelluista sanoi aikovansa katsella analogisia lähetyksiä niin kauan kuin se on mahdollista. Digi-tv:n omaksuminen Televisio on muovannut ihmisten elämää jo useita vuosikymmeniä muuttaen mm. ajan- ja tilantajun, sillä tv-ohjelmat rytmittävät päiväohjelmaa. Televisio on niin vakiintunut osa länsimaisen ihmisen elämää, että siihen tehtävät muutokset saattavat aluksi epäilyttää ja herättää jopa vastarintaa. Television perinteisiin käyttötapoihin on totuttu, joten digitaalitelevision mukanaan tuomat muutokset edellyttävät muutoshalua. Teknisen laitteen hyväksyminen osaksi arkea on olennainen osa teknologian omaksumista. Se paitsi edesauttaa laitteen käyttöä, myös tekee siitä merkityksellisen. Televisiolla on tällä hetkellä vakiintunut asema suomalaisissa perheissä. Monet perheet ovat parhaillaan opettelemassa tietokoneen käyttöä ja sopeuttamassa sitä elinympäristöönsä. Perheissä luodaan jatkuvasti merkityksiä uusille teknologisille laitteille. Kysyä sopii, miten käy, kun tuttua ja turvallista televisiota aletaan muuttaa, ja sen uusille käyttötavoille pitää löytää paikka ja merkitys muun elämän keskeltä. Haastatteluryhmissä voitiin havaita eroja siinä, mitä eri-ikäiset ja eri elämäntilanteissa olevat ihmiset pitävät televisiossa tärkeinä. Tämä näkyi paitsi kanava- myös palveluvalinnoissa. Lisäksi ryhmien suhtautuminen digi-tv:n käytön opetteluun ja katsomistapoihin vaihteli ryhmästä toiseen. Interaktiivisten palvelujen tulo televisioon saattaa ristiriitaan innovaation ja perinteen. Interaktiivista tv:tä on kritisoitu siitä, että se edellyttää käyttäjältään aktiivisuutta. Television katselussa kun on totuttu passiivisuuteen: aukaisun jälkeen voi vain istua sohvalla ja tuijottaa. Ristiriita innovaation ja rutiinin välillä koskee lähinnä television käyttötapaa. Ihmisten tulisi osata yhdistää uusi (tietokoneen) käyttötapa television katseluun. Se aiheuttanee nimenomaan suhteiden uudelleenmuokkautumista perheen sisällä, sillä perheenjäsenillä voi olla hyvinkin erilainen mediahistoria. Tekemissämme ryhmähaastatteluissa digi-tv:n käyttäminen sai aikaan runsaasti pohdintaa. Pääasiassa uusiin käyttötapoihin suhtauduttiin positiivisesti. Digi-tv:n olennaisena etuna pidettiin käytön vaivattomuutta ja tv-sisällön parempaa jäsentymistä. Henkilökohtainen televisio sai kannatusta, koska digi-tv:n palvelut tulevat olemaan niin henkilökohtaisia, että niitä on pakko käyttää yksin. Digi-tv:n ominaisuuksista kiinnostavimmiksi osoittautuivat tv-ohjelmaopas ja superteksti-tv. Käyttäjille on tärkeää tunne siitä, että uusi, laajempi digitaalisen television kautta tarjottava tieto- ja ohjelmasisältö on helposti hallittavissa. Hallittavuuteen näyttäisi liittyvän myös kuluttajien kiinnostus personoinnin mahdollisuuteen (laite- ja käyttäjäkohtaiset asetukset ja käyttäjäprofilointi). Lisäksi tiedonhaku sekä nauhoitusmahdollisuus voidaan nähdä osana personointia. Tulevaisuuden kanavat ja palvelut Digitaalisen television ensimmäisessä lanseerausvaiheessa maanpäällisten televisiokanavien määrä nousee neljästä kahteentoista. Uudet kanavat tarjoavat keskitetympää ohjelmaa erityisyleisöille. Kanavien sisällöt ja hinnat herättävät paitsi julkista keskustelua, myös pohdintaa kuluttajien keskuudessa. Profiloituminen on digitaalikanavien trendi. Kuluttajat ovat kiinnostuneita lisäkanavista, sillä valinnanvapauden lisääntymistä pidetään hyvänä asiana. Niihin suhtaudutaan tosin myös varauksella: onko vapaa-aikaa tarpeeksi ja halutaanko sitä käyttää tv:n katseluun? Entä millainen on televisio-ohjelmien laatu? Jos kaikki rahat pistetään tekniikkaan, miten käy sisältöjen? Olennaista digitaaliseen televisioon siirtymisessä pitäisi katsojalle olla se, että ohjelmatarjonta laajenee ja paranee. Ainakaan se ei saisi entisestään huonontua, sillä ilman hyviä sisältöjä televisio on turha. Uusista kanavista positiivisimmin suhtauduttiin uutiskanavaan, urheilukanavaan ja elokuvakanaviin. Tietyille aihealueille keskittyviä kanavia pidettiin hyvänä ratkaisuna. Räätälöintiä ja itse tilattavia ohjelmia toivottiin myös, mikä puhuu sen puolesta, että ihmiset haluavat ohjelmasisällön helppoa hallittavuutta. Tärkeimpänä tv:n tehtävänä pidettiin kuitenkin edelleen laajan ohjelmavalikoiman tarjoamista.

7 Digi-tv:n tulevaisuuden lisäpalveluita ja niiden tarpeellisuutta kartoitettiin. Haastatelluille esitettiin jo nyt olemassa olevia palveluita, joita on saatavilla muiden päätelaitteiden ja sovellusten (teksti-tv, internet, matkapuhelin) kautta. Kaikkien haastateltujen keskuudessa tärkeimmiksi digi-tv:n palveluiksi nousivat televisio-ohjelmatiedot, etäopiskelu ja uutispalvelut. Ns. hyötypalvelut siis korostuivat vastauksissa. Vähiten kiinnostaviksi osoittautuivat sellaiset palvelut, jotka halutaan hoitaa perinteisesti (esim. vaatteiden ja ruoan ostaminen) tai totuttujen päätelaitteiden kautta (esim. pelaaminen tietokoneella). Yksi keskeinen digi-tv:n maksullisuutta koskeva teema on se, halutaanko ohjelmista ja palveluista maksaa kiinteää kuukausimaksua vai pay-per-view-tyyppistä kertamaksua. Yleensä kannatettiin kiinteää maksua, mitä perusteltiin turvallisuuden tarpeella. Kiinteän maksun maksaja voi paremmin kontrolloida katseluaan ja siitä aiheutuvia kustannuksia. Ainoastaan elokuvat ja mobiilit palvelut nähtiin soveliaampina käyttökohtaiseen laskutukseen. Haastatteluissa nousi esiin myös uudenlainen maksumalli, jossa maksettaisiin kiinteän perusmaksun lisäksi erikseen tilattavista oman maun mukaisista ohjelma- ja palvelupaketeista. Kuluttajien käsityksiin ja toiveisiin interaktiosta digi-tv:ssä vaikuttavat julkisen keskustelun lisäksi mediakokemukset eli henkilökohtainen mediahistoria. Mielenkiintoisimpina vuorovaikutteisina ominaisuuksina pidettiin tallennusmahdollisuutta ilman videoita sekä lisätiedon omatoimista hakemista. Sitä vastoin kuvakulmien säätely, televisio-ohjelman juoneen vaikuttaminen, chattailu sekä pelaaminen eivät saaneet kaikkien haastateltavien hyväksyntää. Lisätietoa kaivattiin erityisesti televisio-ohjelmien yhteydessä, mutta myös muissa tilanteissa. Mikäli haluttaisiin olla aktiivisia televisio-ohjelmien aikana, osallistuminen erityisesti visailuihin kiinnostaa. Digitaalitelevisio(ide)n kehityksen ja käytettävyyden pohdintaa Digitaalitelevision haasteena on pystyä saavuttamaan suurten tv-katsojajoukkojen hyväksyntä sekä sisällön että tekniikan osalta. Tärkeä edellytys hyväksynnälle on helppokäyttöinen ja luonteva käyttöliittymä. Digitaalitelevision merkittävin piirre käytettävyyden kannalta on sen jatkuva muuttuminen. Tästä huolimatta on tärkeää panostaa alusta lähtien käytettävyyteen, sillä ensimmäistä liittymää pidetään usein mallina seuraavissa versioissa ja näin mahdolliset virheet toistuvat. Jos käyttöliittymää kehitetään eri suuntiin, niin käyttäjät joutuvat toistuvasti opettelemaan liittymän käyttöä. Tällöin muutoksen pitäisi tukea uuden oppimista. Käyttäjät valitsevat laitteista mielellään sen, jossa on monipuolisimmat toiminnot, mutta toivovat tuotteelta helppokäyttöisyyttä, joka muodostuu yksinkertaisuudesta eli toimintovaihtoehtojen vähäisyydestä. Tämä voi olla vaarana digitaalitelevision käyttöönotossa, sillä käytön helppoutta saatetaan verrata myös analogiseen televisioon. Tällöin digitaalitelevisio voi saada vaikeakäyttöisen leiman. Jos käyttäjä haluaa katsoa vain televisio-ohjelmia, niin ensimmäisen vaiheen digitaalitelevisio ei käytettävyyden kannalta eroa loppujen lopuksi kovin paljon nykyisestä analogisesta televisiosta. Siirtyminen katselusta television käyttämiseen aiheuttanee uusia vaatimuksia television käyttötilanteelle ja käyttäjän ergonomialle eli käyttömukavuudelle. Tv-katsojasta tulee käyttäjä, joka voi hyödyntää mainostauot ja muut odotusajat mm. laskujen maksamiseen tai sähköpostiviestien lukemiseen. Aktiivisuutta lisäävät erilaiset palvelut ja televisio-ohjelmien vuorovaikutteisuus. Digitaalitelevisiota monipuolisesti hyödynnettäessä sen käyttö tulee joustamattomammaksi siinä mielessä, että taustakäyttö (esim. television katselu vaatteita silitettäessä) on nykyistä vaikeampaa. Digitaalitelevision supertekstitelevision demonstraation käytettävyystesteissä käyttäjät vertasivat digitaalitelevisiota tietokoneen ja erityisesti internetin käyttöön. Monipuolisesti tietokonetta käyttäneille tämä vertailu oli hyödyllistä, sillä he osasivat etsiä eri tavoin toimivat toiminnot ja ominaisuudet. Yksipuolisesti tietokonetta käyttäneet eivät taas välttämättä ymmärtäneet ratkaisujen eroavuutta. Tämä viittaisi siihen, että käyttäjien aikaisemmat käyttökokemukset vaikuttavat merkittävästi heidän kykyynsä käyttää digitaalitelevisiota. Digitaalitelevisiota ohjattaessa tarkkaavaisuus jakautuu nykyistä enemmän tv-ruudun ja kaukosäätimen välille, mikä altistaa näppäilyvirheille. Muutenkin kaukosäädintä, erityisesti sen nuolinäppäimiä, tarvitaan paljon enemmän kuin nykyistä televisiota käytettäessä. Tästä kaikki testihenkilöt valittivatkin jo lyhyissä, keskimäärin tunnin kestäneissä, testitilanteissa. Kritiikki on ymmärrettävää, sillä televisio on vapaa-ajan viihdeväline, jonka ääressä halutaan rentoutua. Digitaalitelevision käyttäjäkunta on heterogeeninen, mutta saman käyttöliittymän on täytettävä kaikkien käyttäjäryhmien tarpeet. Käytettävyys on aina sidonnainen käyttäjien (kognitiivisiin, fysiologisiin ja sosiaalisiin) ominaisuuksiin. Digitalisoituminen vaikeuttaa niin heikkonäköisten kuin vanhustenkin asemaa yhteiskunnassa (esim. palvelu tapahtuu yhä enemmän sähköisesti henkilökohtaisen asiakaspalvelun sijasta), mutta samalla se auttaa ainakin joitakin erityisryhmiä. Myöhemmässä vaiheessa digitaalitelevisiota ohjataan todennäköisesti muillakin tavoin kuin vain kaukosäätimellä. Erilaisten näppäimistöjen lisäksi liittymää olisi hyvä voida ohjata multimodaalisesti, esimerkiksi puheella tai kosketusnäytöllä. Käytettävyyttä käsitellään tässä luvussa siinä mielessä suppeasti ja käytännöstä etäällä, että siihen ei ole sisällytetty esimerkiksi teknistä toimivuutta. Todennäköisesti yksi suurimmista ongelmista ainakin kehittyneemmän digitaalitelevision (esim. paluukanavan) käytössä on erilaiset tekni-

8 set häiriöt ja ongelmat. Hyväkään käytettävyys ei ole riittävä ehto digitaalitelevision hyväksynnälle. Toisaalta joissain tilanteissa käytettävyys voi olla myös liian hyvä: jos ruudussa vilahtavien tavaroiden ostaminen onnistuu nappia painamalla, voivat jotkut kuluttajat sortua sohvashoppailemaan yli varojensa. Tällaisia hyvän tai huonon käytettävyyden lieveilmiöitä pohdittaessa on syytä muistaa, että käytettävyys mittaa käyttötaitoa, eikä sitä, haluaako käyttäjä käyttää kyseistä laitetta. Siksi digitaalitelevision tulisikin lisätä katsojassa tunnetta lisääntyvästä vapaudesta ja viihtymisestä. III Mobiiliviestintä ja arki Matkapuhelimen hankinta ja käyttö: tapaus WAP Tutkimukseen osallistuneet kertoivat olevansa matkapuhelimen käyttäjinä keskivertoja, mutta teknologisen kehityksen seuraajina suurin osa hahmotti kuuluvansa etujoukkoon. Edelläkävijyydestä kertoo sekin, että muutamaa haastateltavaa lukuun ottamatta jokainen kertoi olevansa perhe- ja tuttavapiirissään ensimmäinen, joka oli hankkinut WAP-puhelimen. Tähdennettiin, että oma uuden teknologian hankkiminen johtui järkisyistä ihan selkeesti ja hyötynäkökohdista. Puhelimeen perehtymistä voi motivoida halu oppia käyttämään kyseistä laitetta. Laitteiden käytön oppiminen on eräänlaista symbolista pääomaa, asioiden omistaminen ei enää riitä. Uusi teknologia voi olla myös monella tavalla tunteita herättävä asia, mutta teknologian käyttämistä ja hankintaa on tarpeellista perustella järkisyillä, muussa tapauksessa voisi tulla tulkituksi turhamaiseksi tai materialistiksi kuten eräät haastateltavat asian ilmaisivat. Tähän tutkimukseen osallistuneet eivät nimenneet WAPpalveluita puhelimen hankinnan syyksi. Palveluista puhuttiin miellyttävänä oheistoimintona. WAP-puhelin voi siis olla oivallinen esimerkki luovasta kuluttamisesta siinä, miten puhelimen käyttäjät ovat omaksuneet puhelinlaitteen muista syistä kuin niistä, joita puhelimen esille tuonnissa on painotettu. Haastateltavat olivat oletettavasti hyvin perillä lehtikirjoittelusta ennen WAP-puhelimien markkinoille tuloa. Silloin kirjoitettiin muun muassa WAP-vallankumouksesta. Tämä kirjoittelu kääntyi vähitellen kriittisempään suuntaan, jolloin WAP-puhelin olikin ihastuttava ja ärsyttävä sekä kallis lelu. Säilyttääkseen kuvan itsestään kulttuurisesti kompetentteina yksilöinä, haastateltavat eivät olisi voineet tätä taustaa vasten esittäytyä liian innostuneina WAP-palveluista. Lehtikirjoittelu tuotti WAP-puhelimen markkinoille vallankumousmetaforan avulla. Pioneerin identiteetti oli sisäänkirjoitettuna näissä teksteissä. WAP-palvelut voivat olla itse asiassa WAP-puhelimen ostajille tärkeämpiä kuin he myöntävätkään. WAP-puhelin samastettiin mielikuvissa menestyjien puhelimeksi ja siten se voi symboloida käyttäjilleen elämässä pärjäämistä, kuitenkin niin, että symboliarvoon suhtaudutaan hieman häpeillen ja arvo omalta kohdalta kielletään. Vaikka kiellettiin, että WAP-puhelin olisi hankittu WAP-palveluiden takia, haastatteluiden perusteella oli nähtävissä, että WAPpalveluista oli muodostunut monelle elimellinen osa puhelimen käyttöä. Suosituimmiksi palveluiksi nimettiin erilaiset hyötypalvelut (mm. uutiset, sää, pörssikurssit). Yksimielisyys vallitsi myös siitä, että palveluita olisi edelleen kehitettävä hyötynäkökohdista käsin. Muissa tutkimuksissa onkin todettu, että sekä kaunokirjallisuuden lukijoina että tv:n seuraajina suomalaiset arvostavat faktisuutta. Sanomalehtien lukijoina suomalaiset ovat myös yhä edelleen kansanvälisessä kärjessä. Faktisuuden ja palveluiden hyödyllisyyden korostaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö erilaiset kulttuurituotteet ja palvelut tarjoaisi samalla elämyksiä ja herättäisi käyttäjissään tunteita. Osa ns. hyötypuheesta saattoi olla oman käytön idealisointia: haluttiin osoittaa, että tunnistettiin, mikä on hyvää ja mikä huonoa käyttöä. Vakiintuneita aikoja ja paikkoja käytölle ei ollut muodostunut: käytin sillon ku tuli mieleen. Matkapuhelimien yleistyttyä on yhä vähemmän sellaisia aikoja ja paikkoja, joissa puhelimen käyttö olisi yleisen etiketin vastaista. Matkapuhelimen arkipäiväistymisestä kertoo ehkä sekin, että kaikista tunteenomaisinta kieltä haastateltavat käyttivät silloin, kun he muistelivat tai kuvittelivat tilanteita, joissa oma puhelin epähuomiossa unohtui kotiin. Puhelimesta puhuttiin elämää helpottavana ja vapauttavana asiana, toisaalta vapaus näyttäytyi joskus omana antiteesinään ja myönnettiin, että riippuvaisuussuhde on siihen puhelimeen. WAP-palvelujen käyttäminen ja kokeminen WAP-palvelusisällöt hahmotetaan hyvin pitkälle webin käyttökokemuksen ja webistä tutun navigointitavan perusteella. Web- ja pc-ympäristöstä saadut käyttökokemukset näyttäisivät olevan edellytys sille, että WAP-palvelujen käyttöliittymä ymmärretään. Palveluasetuksien tekeminen ja palvelujen käyttäminen edellyttää käyttökokemusta webja pc-ympäristöstä. Palveluista halutaan avoimia. Operaattorien suljetut WAPportaalit ärsyttävät selvästi käyttäjiä. Internetissä ei ole keinotekoisia rajoja, eikä niitä hyväksytä myöskään mobiiliin verkkoympäristöön. Palveluja halutaan selailla vapaasti ja helposti samaan tapaan kuin internetissä. Käyttäjät näkevät internetin ja matkapuhelimen konvergenssin merkityksen ensisijaisesti henkilökohtaisen viestinnän kautta. Tämä tuli esiin sähköpostin sekä mobiiliportaalin osalta. Sähköpostin saaminen matkapuhelimeen koettiin erittäin merkittävänä palveluna. Mobiiliportaalin käyttö liittyi selvästi kodin ja vapaa-ajan käyttökontekstiin. Esim. tekstiviestien suhteen web tarjoaa paremman käyttöliittymän palveluihin kuin matkapuhelin.

9 WAP-palvelujen personointi koettiin tärkeänä. Personointimahdollisuuksista haluttiin myös nykyistä tarkempia. Personoimisen merkitys koettiin matkapuhelimessa tärkeämmäksi kuin web-ympäristössä. Päällimmäisenä syynä tähän oli käyttöliittymä, sekä matkapuhelimen kokeminen vahvasti henkilökohtaisena laitteena. Tarpeeton ja häiritsevä informaatiosisältö halutaan rajata pois. Informaatiosisältöä halutaan myös järjestellä oman käyttölogiikan ja käyttötarpeiden mukaisesti niin, että se on nopeasti saatavilla. Automaattinen personointi (esim. käyttötietojen ja käyttäjän hakujen/valintojen pohjalta tapahtuva) koetaan kiinnostavaksi, mutta sen toimivuuteen arkipäivän informaatiotarpeiden ennakoijana ei ainakaan vielä uskota. Automaattinen personointi nähdään eräänlaisena agenttina joka ehdottaa kuluttajalle mahdollisesti kiinnostavia palveluja ja uutuuksia, jotka hän joko hyväksyy tai hylkää. Kestotilauspalveluiden mahdollisuudet kiinnostivat, mutta käyttörutiinia ei ollut muodostunut, sillä tieto oltiin totuttu hakemaan jostakin muualta. Kestotilauspalvelut eivät tarjoa tarpeeksi lisäarvoa. Haastateltavien mielestä informaation personoiminen tarkemmin yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi lisäisi kiinnostavuutta. Haastatellut kuluttajat eivät ole erityisesti huolissaan tietosuojasta. Itseä koskevien tietojen luovuttaminen ja käyttötietojen automaattinen kerääminen koetaan eräänlaisena asiakassuhteena palveluntarjoajaa kohtaan. Kuluttajalla on kuitenkin oltava motiivi tietojen luovuttamiseen tai keräämisen hyväksymiseen, esim. palvelujen (mainonnan) personoimiseksi paremmin omia tarpeita vastaavaksi. Kuluttajalla on lisäksi oltava tietynasteinen kontrolli omista tiedoistaan, eli tieto siitä, mihin tarkoitukseen tietoja käytetään ja kenelle niitä luovutetaan. Asiakassuhteeseen palveluntarjoajaa kohtaan liittyy luottamus. Kuluttaja luottaa siihen että tietoa käytetään vain siihen tarkoitukseen mistä hän on tietoinen. Kuluttaja luottaa myös siihen että hänelle on hyötyä luovuttamistaan tiedoista keskeinen tekijä on päivittyvyys. Jos kuluttaja näkee vaivaa rekisteröityäkseen ja personoidakseen palvelua, tulee sen myös vastata vaivannäköön ja olla päivittyvää. Sähköinen kaupankäynti Haastateltavat suhtautuvat myönteisesti kaupankäynnin sähköistymiseen ja uskovat sähköisten palveluiden tulevaisuudessa kehittyvän nopeasti. Kulutusympäristöjen sähköistyminen vaikuttaa kulutuskäyttäytymiseen ja ostoksilla käymisen merkityksiin kuluttajalle ja ennen kuin sähköisestä ostamisesta voi tulla luonnollinen osa kuluttajien arkipäivää, tarvitaan muutoksia sekä kulutuskäyttäytymisessä, kuluttajien asenteissa että tarjottavissa sähköisissä palveluissa. Sähköisessä ostamisessa esimerkiksi impulssiostot tulevat todennäköisemmiksi yksityisyyden ja yleisen surffailun ja tiedon etsimisen lisääntyessä. Ostamisen tapahtuessa teknologian välityksellä ostoksilla käymisen merkitys työ- ja vapaa-aikoja erottavana tekijänä muuttuu, eikä irrottautuminen arjen rutiineista tapahdu yhtä selkeästi kuin jos lähdetään fyysisesti kiertelemään kauppakeskuksiin. Haastatellut suhtautuivat hyvin luottavaisesti tietoturvan toteutumiseen sähköisessä kaupankäynnissä. Tietoturvan osalta WAPin ja webin käytössä ei nähty eroja ja sähköisessä kaupankäynnissä käytetyn päätelaitteen valinnassa ratkaisevana pidettiin laitteiden käytön helppoutta ja sopivuutta käyttötilanteeseen. WAP-puhelimen etuna sähköisen kaupan päätelaitteena nähtiin mahdollisuus tehdä liikkeellä oltaessa sellaisia pieniä ostoksia kuten parkkimaksu, autonpesu, elokuva- tai konserttiliput. Toistaiseksi sähköiset ostoskanavat mielletään lähinnä välttämättömän ostamisen kanaviksi. WAP-palvelut nähdään tarpeellisimpina poikkeuksellisissa, odottamattomissa tilanteissa, joissa ollaan muiden viestintävälineiden tavoittamattomissa ja joissa täytyy nopeasti selvittää jokin sellainen tieto kuin sää, aikataulu tai pörssikurssi. Haastateltavat esittivät maksuhalukkuuden edellytyksenä mahdollisuuden saada itselleen jotain konkreettista, käsin kosketeltavaa, mutta pelkästä abstraktista informaatiosta ei oltu halukkaita maksamaan. Asiantuntijoiden mukaan elämyksiä ja viihdettä tarjoavat palvelut voisivat todennäköisimmin synnyttää maksuhalukkuutta. Palveluiden leikkimielinen käyttö ja viihteellinen ostaminen nähdään myös palveluiden todellisen käyttötarpeen heräämisen edellytyksenä. Toistaiseksi tällainen ostaminen, itsetarkoituksellinen shoppailu, ei esimerkiksi WAPin kautta ole mahdollista kuvan laadun ja palveluiden hinnan vuoksi., minkä voitaisiin ajatella hankaloittavan tarpeen heräämistä arjen tilanteisiin sähköiselle ostamiselle. WAP-palveluiden hinnan muodostuminen oli epäselvää suurimmalle osalle haastatelluista. Palveluiden vaikeasti hahmotettava hinta tekee palveluiden arvioinnista ja käytöstä kuluttajille vaikeaa lisäten palvelun käytön arvioituja kustannuksia. Kuluttajat valitsevat helposti hintatasosta riippumatta sellaisen palveluvaihtoehdon, jonka hinta on selkeästi hahmotettavissa. Haastateltavien toivoma hinnoitteluperuste WAP-palveluille olikin kiinteä kuukausimaksu. Haastatellut suhtautuivat myönteisesti mainontaan mobiiliviestimessä mikäli mainonnasta on hyötyä myös sen vastaanottajalle. Erilaiset mainonnan vastaanottamisesta aiheutuvat edut, tällä hetkellä erityisesti hintojen alennus, vaikuttavat merkittävästi mainontaan suhtautumiseen. Mahdollisuus saada esimerkiksi palvelumaksuista alennusta muutti haastateltujen kielteisen suhtautumisen mainontaan myönteiseksi. Koska matkapuhelin koetaan hyvin henkilökohtaiseksi esineeksi, toivotaan puhelimen kautta vastaanotetun ja välitetyn tiedon olevan myös itselle relevanttia. Mainonnan, jonka aihetta, vastaanottoajankohtaa ja vastaanottotapaa ei voi itse kontrolloida, voidaan nähdä rikkovan toivetta matkapuhelimen henkilökohtaisuudesta.

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä TAMPEREEN YLIOPISTO Virpi Kaivonen MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä Tiedotusopin pro gradu -tutkielma Joulukuu 2002 Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Jos siitä olisi minulle selvää taloudellista hyötyä, ainakin kokeilisin sitä

Jos siitä olisi minulle selvää taloudellista hyötyä, ainakin kokeilisin sitä TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 121 2009 Jos siitä olisi minulle selvää taloudellista hyötyä, ainakin kokeilisin sitä Kuluttajien mielipiteitä e-laskusta Liisa Peura-Kapanen TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 121

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntainstituutin raportteja 1/2003. Mobiilipalveluiden näkymät tapaustutkimus etampereen mobiiliklusterin asiantuntijoiden näkemyksistä

Tietoyhteiskuntainstituutin raportteja 1/2003. Mobiilipalveluiden näkymät tapaustutkimus etampereen mobiiliklusterin asiantuntijoiden näkemyksistä Tietoyhteiskuntainstituutin raportteja 1/2003 Mobiilipalveluiden näkymät tapaustutkimus etampereen mobiiliklusterin asiantuntijoiden näkemyksistä Sanna Raudaskoski YTM, tutkija Ilkka Arminen VTT, professori

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Sähköistyvä arki. Kuluttajat ja sähköisten markkinoiden mahdollisuudet

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Sähköistyvä arki. Kuluttajat ja sähköisten markkinoiden mahdollisuudet Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sähköistyvä arki Kuluttajat ja sähköisten markkinoiden mahdollisuudet Kaarina Hyvönen, Hannele Hallman, Eila Kilpiö ja Pirjo Laaksonen SITRA 175 Helsinki 1998 1 Tämä teos

Lisätiedot

Elämää teknologian kanssa ja tulevaisuuden odotukset

Elämää teknologian kanssa ja tulevaisuuden odotukset FUURE MEDIA HOME RESEARCH PROJECT/ Media Lab UIAH Katja Oksanen-Särelä Elämää teknologian kanssa ja tulevaisuuden odotukset Olen aikaisemmin tutkinut teknologisia tulevaisuudenkuvauksia siltä kannalta,

Lisätiedot

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus?

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson, Tia 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson Tia Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

KULUTTAJIEN OSALLISTUMINEN RADIKAALIEN INNOVAATIOIDEN KEHITYSPROSESSIIN. Tapaus Protein Pudding / Manninen Nutraceuticals Oy

KULUTTAJIEN OSALLISTUMINEN RADIKAALIEN INNOVAATIOIDEN KEHITYSPROSESSIIN. Tapaus Protein Pudding / Manninen Nutraceuticals Oy Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos KULUTTAJIEN OSALLISTUMINEN RADIKAALIEN INNOVAATIOIDEN KEHITYSPROSESSIIN Tapaus Protein Pudding / Manninen

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Mikä muutos? Taksialan siirtyminen Kelan korvaaminen taksimatkojen suorakorvausmenettelyyn Lapin alueella

Mikä muutos? Taksialan siirtyminen Kelan korvaaminen taksimatkojen suorakorvausmenettelyyn Lapin alueella YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Mikä muutos? Taksialan siirtyminen Kelan korvaaminen taksimatkojen suorakorvausmenettelyyn Lapin alueella Pro gradu tutkielma Ella Karvo Kevät 2014 1 TIIVISTELMÄ Työn nimi:

Lisätiedot

FOCUSRYHMÄTUTKIMUKSEN SUUNNITTELU

FOCUSRYHMÄTUTKIMUKSEN SUUNNITTELU Luku: 2 FOCUSRYHMÄTUTKIMUKSEN SUUNNITTELU FOCUSRYHMÄTUTKIMUKSEN VAIHEET ko on laadittava kattavaksi, muttei liian yksityiskohtaiseksi, jotta olennaiset kokonaisuudet eivät jäisi pienten detaljien varjoon

Lisätiedot

Mobiilien verkkopalveluiden suunnittelu

Mobiilien verkkopalveluiden suunnittelu Mobiilien verkkopalveluiden suunnittelu Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Mediatiede Kevät 2013 Susanna Laanikari 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. TUTKIMUSTEHTÄVÄ, TAVOITTEET JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

TEKSTIVIESTIT MARKKINOINTIKEINOJA HYÖDYNTÄVÄNÄ VIRANOMAISVIESTINTÄNÄ

TEKSTIVIESTIT MARKKINOINTIKEINOJA HYÖDYNTÄVÄNÄ VIRANOMAISVIESTINTÄNÄ Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT School of Business and Management Tuotantotalouden koulutusohjelma Diplomityö Manu Toivanen TEKSTIVIESTIT MARKKINOINTIKEINOJA HYÖDYNTÄVÄNÄ VIRANOMAISVIESTINTÄNÄ

Lisätiedot

TEKNOLOGISOITUVA NUORUUS

TEKNOLOGISOITUVA NUORUUS TEKNOLOGISOITUVA NUORUUS SONJA KANGAS JA TAPIO KUURE (TOIM.) NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUS, STAKES Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Tuntemattomasta taudiksi

Tuntemattomasta taudiksi Turun ammattikorkeakoulun raportteja 81 NOORA WAHLSTEN Tuntemattomasta taudiksi Sanomalehden tradenomitutkimuksesta välittämät mielikuvat Turun ammattikorkeakoulun raportteja 81 Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ Case: Elias.fi-kotityöpalvelut Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Riihimäki 9.10.2006 Juho Tahvanainen OPINNÄYTETYÖ Liiketalouden koulutusohjelma Kaartokatu

Lisätiedot

Kauppaan vai verkkokauppaan? Suomalaisen kuluttajan valintaorientaatio monikanavaisessa ympäristössä

Kauppaan vai verkkokauppaan? Suomalaisen kuluttajan valintaorientaatio monikanavaisessa ympäristössä Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Kauppaan vai verkkokauppaan? Suomalaisen kuluttajan valintaorientaatio monikanavaisessa ympäristössä Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Helka Korhonen 2012 Markkinoinnin

Lisätiedot

Pro Gradu -tutkielma. Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet

Pro Gradu -tutkielma. Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet Pro Gradu -tutkielma Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet Jaakko Pelkonen Jyväskylän Yliopisto Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi

Lisätiedot

SUOMALAISTEN JOUKKUEURHEILUYRITYSTEN MENESTYSTEKIJÄT. laitoksen. laitosneuvoston kokouksessa / 2003 hyväksytty. arvosanalla

SUOMALAISTEN JOUKKUEURHEILUYRITYSTEN MENESTYSTEKIJÄT. laitoksen. laitosneuvoston kokouksessa / 2003 hyväksytty. arvosanalla HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU Markkinoinnin laitos Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen SUOMALAISTEN JOUKKUEURHEILUYRITYSTEN MENESTYSTEKIJÄT Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen Pro gradu -tutkielma Henri

Lisätiedot

Nelli-tiedonhakuportaalin käytettävyys ja hyödyllisyys. yleisen kirjaston asiakkaan tiedonhankinnassa

Nelli-tiedonhakuportaalin käytettävyys ja hyödyllisyys. yleisen kirjaston asiakkaan tiedonhankinnassa Nelli-tiedonhakuportaalin käytettävyys ja hyödyllisyys yleisen kirjaston asiakkaan tiedonhankinnassa Johanna Riikonen Tampereen yliopisto Informaatiotutkimuksen laitos Pro gradu -tutkielma Elokuu 2006

Lisätiedot

VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ

VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ Elisa Koivikko ja Nina Willman Yhteisöviestinnän pro gradu -tutkielma Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Marraskuu 2006 2 Tiedekunta HUMANISTINEN

Lisätiedot

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Tiivistelmä Tutkimuksen aiheeksi valittiin sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet

Lisätiedot

KRIISITILANTEEN MAINEENHALLINTA INTERNETISSÄ Analyysi Sampo Pankin maineenhallinnasta lehtien ja keskustelupalstojen kautta nähtynä

KRIISITILANTEEN MAINEENHALLINTA INTERNETISSÄ Analyysi Sampo Pankin maineenhallinnasta lehtien ja keskustelupalstojen kautta nähtynä KRIISITILANTEEN MAINEENHALLINTA INTERNETISSÄ Analyysi Sampo Pankin maineenhallinnasta lehtien ja keskustelupalstojen kautta nähtynä Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Tom Ylönen 2009 Markkinoinnin

Lisätiedot

Mobiilimainosten koetut vaikutukset

Mobiilimainosten koetut vaikutukset Mobiilimainosten koetut vaikutukset Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Opinnnäytetyö Timo Jokinen 16.4.2013 2 Tiivistelmä Mobilimainonta on vielä tälläkin hetkellä suhteellisen vähän tutkittu

Lisätiedot

www.virtuaaliyliopisto.fi

www.virtuaaliyliopisto.fi www.virtuaaliyliopisto.fi Tieto- ja viestintätekniikka-avusteisen opetuksen käyttökelpoisuuden arviointimalli Kirsi Silius, Anne-Maritta Tervakari, Heidi Kaartokallio, Katja Yritys Heinäkuu 2003 Tampereen

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Metropolian kirjaston verkkopalvelujen käytettävyyden arviointi ja sosiaalinen media kirjaston viestinnässä Päivi Ylitalo-Kallio Käyttäjäkeskeisen suunnittelun erikoistumisopinnot

Lisätiedot

AMMATILLISTEN OPETTAJIEN RIITTÄMÄTTÖMYYDEN TUNTEET MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ. Tuire Eilittä Kaisa Koskela Eeva-Kaisa Timlin Päivi Syvävirta

AMMATILLISTEN OPETTAJIEN RIITTÄMÄTTÖMYYDEN TUNTEET MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ. Tuire Eilittä Kaisa Koskela Eeva-Kaisa Timlin Päivi Syvävirta AMMATILLISTEN OPETTAJIEN RIITTÄMÄTTÖMYYDEN TUNTEET MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Tuire Eilittä Kaisa Koskela Eeva-Kaisa Timlin Päivi Syvävirta Opinnäyte Syksy 2003 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen

Lisätiedot

TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 142 2012 NUORTEN TALOUSOSAAMISEN TESTIN KEHITTÄMINEN

TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 142 2012 NUORTEN TALOUSOSAAMISEN TESTIN KEHITTÄMINEN TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 142 2012 NUORTEN TALOUSOSAAMISEN TESTIN KEHITTÄMINEN Anna-Riitta Lehtinen TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 142 2012 Nuorten talousosaamisen testin kehittäminen Anna-Riitta Lehtinen

Lisätiedot

3G-PUHELINTEN JA MOBIILIPALVELUJEN KÄYTTÖÖNOTTO ERI INNOVAATTORIRYHMISSÄ

3G-PUHELINTEN JA MOBIILIPALVELUJEN KÄYTTÖÖNOTTO ERI INNOVAATTORIRYHMISSÄ HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU Liiketoiminnan teknologian laitos 3G-PUHELINTEN JA MOBIILIPALVELUJEN KÄYTTÖÖNOTTO ERI INNOVAATTORIRYHMISSÄ Tietojärjestelmätiede Pro Gradu tutkielma Pekka Hartikainen Syksy

Lisätiedot

E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille. Miikael Gatenland Iina Kivilahti

E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille. Miikael Gatenland Iina Kivilahti E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille Miikael Gatenland Iina Kivilahti Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Liiketalous Tekijä tai tekijät Miikael Gatenland, Iina Kivilahti

Lisätiedot