PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE"

Transkriptio

1 Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE

2

3 SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Rakennuskohde Tutustuminen rakennuspaikkaan YHTEYSTIEDOT Tilaaja Rakennuttajakonsultti... 6 Suunnittelijat ja muut osapuolet URAKKAMUOTO, MAKSUPERUSTE JA URAKKASUHTEET Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet Muut urakoitsijat ja tilaajan hankinnat... 7 Alistetut sivu-urakat URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Sivuvelvollisuudet Yleiset velvollisuudet Tiedonantovelvollisuus... 8 Työmaan johtovelvollisuudet ja päätoteuttaja Työmaajärjestelyt Työssä tarvittavat alueet Mittaukset ja laatu Liikenne Johto- ja laitesiirrot... 9 Tuenta-, telinesuunnitelmat ja kaivutyösuunnitelmat Takuuajan hoitotyöt Tilaajan toimittamat materiaalit Samanaikaisesti tehtävät työt Eri urakoitsijoiden töiden yhteensovitus Velvollisuus hakea lupia ja jättää viranomaisilmoituksia SOPIMUSASIAKIRJAT Yleistä Sopimusasiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys URAKKA-AIKA Yleistä Urakka-aika Välitavoitteet Urakkasuorituksen valmistuminen Myöhästymissakko Työskentelyajat HINNOITTELUPERUSTEET Hintasidonnaisuudet Urakkahinnan muodostuminen Suunnitelmien muuttaminen Lisä- ja muutostyöt URAKOITSIJAN VASTUU JA OIKEUDET Urakoitsijan vastuu Yleistä Informaatiovelvollisuudet ja vastuu Vastuun laajuus, vastuu virheellisestä työtuloksesta ja tuotevastuu Takuuaika Vakuudet Vakuutukset Vastuu asiakirjojen tarkastuksesta ja rakennusalueelta hankituista tiedoista Vastuu työmenetelmistä ja työnaikaisista suunnitelmista Vastuu määrätiedoista urakoitsijan omaan suunnitelmaan perustuvissa töissä Vastuu rakennusaikana syntyvistä vioista... 15

4 Vastuu työvirheistä Vahingot ja korvaukset Raportointi Urakoitsijan oikeudet TILAAJAN VELVOLLISUUDET, VASTUU JA OIKEUDET Tilaajan vastuu Maksuvelvollisuus Myötävaikutusvelvollisuus Velvollisuus toimittaa suunnitelmat Velvollisuus hankkia tarvittavat päätökset ja luvat Velvollisuus luovuttaa urakan suorittamisen edellyttämät alueet Talvihoitotyöt Tilaajan vastuu Tilaajan oikeudet JÄRJESTYS- JA TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET Työmaa-alue Yleistä Rakennustyömaa-alueenkäytön suunnitelma (työmaasuunnitelma) Työmaa-alueen suojaaminen Vartiointi Työmaan siisteys Toimisto-, sosiaali- ja varastotilat Sähkö- ja vesiliittymät Lämmitys, kuivatus ja valaistus Puhelin ja tietoliikenneyhteydet Pakkasrajat Tieliikenne Yleiset vaatimukset Työnaikaisten liikennejärjestelyjen suunnitelmat Kevyt liikenne Työmaaliikenne Rautatieliikenne Yleistä Työkohteen merkintä ja suojaukset Turvallisuus Yleistä Päätoteuttaja Turvallisuussuunnitelmat Perehdyttäminen Turvallisuustilanteen seuranta Tarkastukset Turvavarusteet Turvallisuuskoordinaattori Rakennukset, rakenteet, johdot, kaapelit ja laitteet ym YMPÄRISTÖ Yleistä Urakkakohtaisia määräyksiä LAATU Yleistä Pätevyysvaatimukset Tilaajan laadunvalvonta Tilaajan valvojat Tilaajan asiantuntijat Valvonnan työajat Urakkakohtainen laatusuunnitelma Tekniset työsuunnitelmat Kelpoisuuden osoittaminen ja laaturaportointi Poikkeamaraportointi... 28

5 Laaturaportointi Toteutumatiedot Itselleluovutus Rakennustuotteiden CE-merkintä URAKOITSIJAN TEKEMÄT SUUNNITELMAT Pysyvien rakenteiden suunnitelmat Vaihtoehtoiset suunnitelmat Rinnakkaiset suunnitelmat ERITYISET URAKKAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Työvoima Yleistä Työnjohto Ulkomaista työvoimaa koskevat erityisvelvoitteet Terveydentilavaatimus Aliurakoitsijat Henkilötunniste Kulkuluvat Valvonta Yhteydenpito ulkopuolisiin Asiakaspalautteen kirjaaminen SOPIJAPUOLTEN KESKEN YHTEISESTI PIDETTÄVÄT TOIMITUKSET Suunnitelmakatselmus Työmaapäiväkirja Työmaakokoukset Vastaanottotarkastus ERIMIELISYYDET MUUT EHDOT... 34

6 Sivu 6 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuskohde Urakan nimi on Peltokaaren kaava-alueen melueste. Urakka käsittää meluesteen rakentamisen siihen liittyvine töineen. Rakennuskohde sijaitsee Jokelan taajamaan sijoittuvan Peltokaaren asuinalueen ja pääradan väliselle EV-, LP- ja LR-alueille välillä Huikontie-Jokelan vankila. Urakassa rakennetaan melueste vallin päälle rautatiealueen rajalla/ulkopuolella (ME2 ja ME4). 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan Tilaaja edellyttää urakoitsijan tutustuvan rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Mikäli urakoitsija jättää tutustumisen urakkapaikkaan tekemättä, ei urakoitsija voi myöhemmin vedota seikkoihin, jotka olisivat tutustumisen yhteydessä käyneet ilmi. 2 YHTEYSTIEDOT 2.1 Tilaaja Tilaaja on Tuusulan kunta. Jyrki Sjöblom Rakennuttajakonsultti Ilmoitetaan myöhemmin. 2.3 Suunnittelijat ja muut osapuolet Suunnittelijana toimii: Ramboll Finland Oy Annika Tanila Liikenneviraston alueisännöitsijä: RR Management Oy Risto Jokiniemi Rata-alueen kaapelinäytöt, Etelä-Suomi Jörgen Sauren

7 Sivu 7 3 URAKKAMUOTO, MAKSUPERUSTE JA URAKKASUHTEET 3.1 Urakkamuoto Urakkamuotona on kokonaisurakka. 3.2 Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta. Urakoitsijan tarjous perustuu urakoitsijan itse laskemiin määriin. 3.3 Urakkasuhteet Kyseessä on kokonaisurakka. Urakoitsija toimii kohteen päätoteuttajana ja vastaa työmaan työmaapalveluista YSE98 3 mukaisesti tässä urakkaohjelmassa mainituin tarkennuksin sekä vastaa työmaan johtovelvollisuuksista (YSE98 4 ). 3.4 Muut urakoitsijat ja tilaajan hankinnat Urakassa ei ole muita urakoitsijoita / tilaajan hankintoja. 3.5 Alistetut sivu-urakat Urakassa ei ole alistettuja sivu-urakoita. 4 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 4.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakka käsittää kaikki urakan vaatimat työt YSE:n 1 :n, kaupallisten asiakirjojen, työselityksen ja suunnitelmien mukaisesti turvallisuusasiakirjat ja -ohjeet huomioiden, yleiset työmaavelvoitteet tämän urakkaohjelman mukaisesti täysin valmiiksi tehtynä siten, että urakkasuoritus voidaan työn päätyttyä luovuttaa tilaajalle sopimusasiakirjojen edellyttämässä kunnossa. Urakka-asiakirjat, joihin urakoitsijan tarjouksen tulee perustua, on lueteltuna asiakirjaluettelossa. Urakkaan kuuluu mm: Meluseinän rakentaminen (ME2 ja ME4) ja siihen liittyvät rakenteet Teräsputkipaalutus Työnaikaiset työmaatiet: urakoitsija voi neuvotella Liikenneviraston kanssa nykyisten huoltoteiden käytöstä urakassa. Ennen käyttöönottoa teiden kunto on katselmoitava. Urakkaan kuuluu teiden palauttaminen vähintään alkuperäistä vastaavaan kuntoon. Tarvittaessa urakoitsija rakentaa itse työssä tarvitsemansa työmaatiensä. Kaivu- ja täyttötyöt Esikuormituspenkereet (ME2 ja ME4), penkereet on rakennettu tilaajan toimesta savesta. o urakkaan kuuluu kuitenkin saven kaivu penkereen keskeltä (saven voi muotoilla Peltokaaren kaava-alueen puoleiseen luiskaan) ja mursketäytön tekeminen periaateleikkauksen mukaisesti o penkereen mahdollisten painumien tasaus vastaamaan suunnitelmia. Sivuojat Kaikki suunnitelmissa esitetyt kasvillisuusrakenteet Urakkaan ei kuulu: Esikuormituspenkereiden teko, (kts. tarkennus yllä)

8 Sivu 8 Huikontien siirto 4.2 Sivuvelvollisuudet Urakoitsija vastaa itse YSE98 2 :ssa, tässä urakkaohjelmassa, työselostuksessa sekä muissa asiakirjoissa mainituista sivuvelvollisuuksista urakkansa osalta. 4.3 Yleiset velvollisuudet Tarkennuksena YSE:n 2 1. momenttiin on työssä noudatettava vähintään niitä palkka-, työaika-, ja muita ehtoja, jotka ovat Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan noudatettavana samanlaatuisessa työssä. Ehto koskee myös työtä, jonka alihankkija suorituttaa työntekijöillään. Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu työaikataulun, työsuunnitelman sekä turvallisuuteen liittyvien suunnitelmien lisäksi muiden niihin verrattavien suunnitelmien (tieliikenteen liikenteenjärjestelysuunnitelmat yms.) toimittaminen tilaajalle ja päivitys (ajantasallapito). Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu tarpeettoman sopimusalueelta irrotettavan maa- ja kiviaineksen ml. pienpuusto, hakkuujäte ja kannot sekä purettavien varusteiden ja laitteiden sekä rakennusten ja rakenteiden poiskuljettaminen, käsittely vastaanottopaikalla sekä edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuvien kaatopaikkamaksujen ja jäteverojen maksaminen. Em. sopimusalueelta tarpeettomana irrotettavat materiaalit siirtyvät urakoitsijan omistukseen. 4.4 Tiedonantovelvollisuus Yrityksen on ennen työnteon aloittamista ja sitten kuukausittain ilmoitettava työntekijät ja veronumerot päätoteuttajalle, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät. Päätoteuttajan velvollisuus taas on kerätä yhteen kaikki työmaan työntekijätiedot ja ilmoittaa ne sähköisesti määrämuodossa kuukausittain verottajalle. Jokaisen rakentamispalvelun tilaajan on raportoitava Verohallinnolle kuukausittain urakkasopimuksistaan ja toimittajakohtaisista ostolaskuistaan. Menettely koskee kaikkia toimijoita, jotka rakentavat tai rakennuttavat. Päätoteuttajan on työturvallisuuslakiin tulevan muutoksen 52 b johdosta pidettävä luetteloa rakennustyömaalla työskentelevistä ja säilytettävä ao. luetteloa kuusi (6) vuotta sen vuoden päättymisestä, kun työmaa valmistui. 4.5 Työmaan johtovelvollisuudet ja päätoteuttaja Urakoitsija vastaa YSE 4 :ssä mainittuna pääurakoitsijana työmaan johtovelvollisuuksista ja päätoteuttajan tehtävistä sekä vastaa YSE 3 :ssä esitetyistä työmaapalveluista tilaajaan nähden. 4.6 Työmaajärjestelyt Työssä tarvittavat alueet Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu hankkia kustannuksellaan kaikki työssä tarvittavat alueet, joiden hankkiminen ei kuulu tilaajalle. Näistä alueista urakoitsija on velvollinen tekemään erillisen kirjallisen sopimuksen alueen omistajan kanssa ja on velvollinen esittämään sopimukset tilaajalle ennen töiden aloittamista ko. alueilla.

9 Sivu 9 Urakoitsijalla ei ole tilaajan luovuttamiin alueisiin sen laajempaa käyttöoikeutta kuin mihin tilaajalla on laillinen oikeus. Tilaaja informoi urakoitsijaa näistä oikeuksista viimeistään alueiden luovutuksen yhteydessä. Urakoitsijan hankittavaksi jäävien alueiden sijaintipaikka on valittava ja alueita on käytettävä siten, että yleistä tai yksityistä liikennettä ei estetä tai tarpeettomasti häiritä. Aluejärjestelyjen on oltava sellaisia, että ne eivät tarpeettomasti häiritse ympäristöä. Mikäli urakan töissä joudutaan käyttämään yksityisteitä, on yksityisen tien käyttöä varten hankittava myös ko. tienpitäjän suostumus ja tien käytöstä on tehtävä kirjallinen sopimus tienpitäjän kanssa. Kaikkiin solmittaviin sopimuksiin tulee sisällyttää tilaajalle oikeus käyttää tietä valvontatehtävien hoitamiseksi. Urakoitsija vastaa työmaa-alueiden, työkohteiden, varastojen ja varastopaikkojen järjestyksenpidosta ja turvallisuudesta. Tilaaja osoittaa työmaatukikohta-alueen urakka-alueen tuntumasta sosiaalitiloja varten; paikka määritellään tarkemmin työmaan aloituskatselmuksessa. Urakoitsijan on luovutettava alueet työn valmistumisen jälkeen ja saatettava alkuperäiseen kuntoon Mittaukset ja laatu Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu: a) kaikkien urakassa tarvittavien mittausten ja tarkemittausten suorittaminen sekä mittausten runkopisteverkon täydentäminen urakan mittausten vaatimassa laajuudessa b) työn edellyttämien laadun kannalta tarpeellisten kokeiden ja laatumittausten suorittaminen, laadun muu osoittaminen ja laatudokumenttien arkistointi rakentamisen laatusuunnitelman osoittamalla tavalla. Laaduntarkastusten tulokset on dokumentoitava sekä ilmoitettava tilaajalle laatusuunnitelman mukaisesti. Samalla ilmoitetaan mahdollisista tarkastuksen edellyttämistä toimenpiteistä c) urakoitsijan tulee luovuttaa tilaajalle määräysten mukaiset käyttö- ja huolto-ohjeet Liikenne Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu: Tieliikenne: a) työnaikaisen yleisen ja työmaaliikenteen järjestely b) urakkaa varten tarvittavan tiedotustaulun hankinta, asennus sekä sen purku ja poiskuljetus kustannuksellaan. Tiedotustaulu on pystytettävä ennen töiden aloitusta kiinteänä asennuksena vaaditut turvaetäisyydet törmäysturvallisuus täyttäen. c) pitää kaikki yleisen liikenteen käyttämät väylät ja alueet aina talvihoitourakoitsijan hoitokaluston vaatimassa kunnossa ja ilmoittaa rakennustyön aiheuttamista muutoksista teiden linjauksiin, leveyksiin tai tasauksiin välittömästi talvihoitourakoitsijalle. Urakoitsija vastaa urakkaan kuuluvien työn aikaisiin liikennejärjestelyihin liittyvien tilapäisten laitteiden kunnossapidosta Johto- ja laitesiirrot Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu:

10 Sivu 10 a) Rautatiealueen reunassa rautatieliikenteeseen liittyvien johtojen ja kaapelien sekä muiden alueella olevien kaapelien esiin kaivu, siirto ja suojaus Tuenta-, telinesuunnitelmat ja kaivutyösuunnitelmat Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu: teline-, muotti- ja kaivutyösuunnitelmat tulee toimittaa tilaajalle kaksi viikkoa ennen töiden aloitusta Takuuajan hoitotyöt Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu vihertöiden takuuaikaiset hoitotyöt Tilaajan toimittamat materiaalit Ei tilaajan toimituksessa olevia materiaaleja; urakoitsija hankkii kaiken työssä tarvittavan materiaalin Samanaikaisesti tehtävät työt Peltokaaren kaava-alueen työt ovat käynnissä alueella, mutta eivät ulotu meluesteurakan urakka-alueelle. Käynnissä olevat työt voivat kuitenkin aiheuttaa ylimääräistä liikennettä Hirvenojantielle Eri urakoitsijoiden töiden yhteensovitus Meluesteurakan urakka-alueella ei työskentele muita urakoitsijoita. Urakoitsijan velvollisuutena on huolehtia päätoteuttajan roolissa työmaa-alueella töiden turvallisuussuunnittelusta, -johtamisesta ja yhteensovituksesta Velvollisuus hakea lupia ja jättää viranomaisilmoituksia Urakoitsija on velvollinen hankkimaan kaikki tämän sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi tarvittavat luvat, lukuun ottamatta tilaajan vastuulle kohdassa Velvollisuus hankkia tarvittavat päätökset ja luvat kuuluvia lupia, tekemään tarvittavat ilmoitukset viranomaisille sekä järjestämään tarvittavat toimitukset. Mm. seuraavat luvat, ilmoitukset ja toimitukset saattavat tulla kyseeseen: a) ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat tai -ilmoitukset b) terveydensuojeluasetuksen mukaiset ilmoitukset c) johtojen ja kaapeleiden sijoituslupien valmistelu d) turvallisuuslainsäädännön vaatimat luvat e) pelastuslainsäädännön vaatimat luvat f) johto- ja laitesiirrot Urakoitsija vastaa kaikista em. lupiin, toimenpiteisiin ja toimituksiin liittyvistä lupa-, tarkastus-, valvonta- ja muista maksuista mukaan lukien johtojen ja kaapelien siirroista johtuvat kustannukset. 1. työ- ja liikenneturvallisuuden järjestämisessä edellytetyt luvat ja ilmoitukset (Liikenneviraston ohjeet) 2. verottajalle tehtävät ilmoitukset Lupiin, ilmoituksiin ja päätöksiin liittyvät tiedotusvelvoitteet sisältyvät urakkaan.

11 Sivu 11 5 SOPIMUSASIAKIRJAT 5.1 Yleistä Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan siten, että yhdessäkin asiakirjassa annettu urakkaan liittyvä määräys katsotaan päteväksi, vaikka se puuttuisi muista asiakirjoista (YSE98 12 ). 5.2 Sopimusasiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys A. Kaupalliset asiakirjat 1. Urakkasopimus 2. Hankintaneuvottelupöytäkirja 3. Tarjousaikaiset lisäkirjeet 4. Tarjouspyyntö 5. Urakkaohjelma 6. YSE Urakoitsijan tarjous 8. Lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelo B. Tekniset asiakirjat 1. Työselitys 2. Sopimuspiirustukset 3. Yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset C. Turvallisuusasiakirjat ja ohjeet 1. Turvallisuusasiakirja 2. Menettelyohjeet 3. Turvallisuussäännöt 4. Radanpidon turvallisuusohjeet TURO (* *) ei liitetä urakkasopimukseen 6 URAKKA-AIKA 6.1 Yleistä Urakoitsijan on työssään työajan suhteen noudatettava työturvallisuuslainsäädännön säännöksiä ja lupaehdoissa esitettyjä määräyksiä sekä järjestyslain määräyksiä. Erityisesti liikennettä häiritsevät työajankohdat on sopeutettava liikenteen

12 Sivu 12 vaatimusten mukaisiksi niin että liikenteelle ei aiheuta kohtuutonta haittaa tai sitä ei vaaranneta. 6.2 Urakka-aika Työt voidaan aloittaa kohteessa Välitavoitteet Urakassa ei ole välitavoitteita. 6.4 Urakkasuorituksen valmistuminen Työt tulee olla täysin valmiit ja vastaanotettavissa Myöhästymissakko Pääurakan osalta viivästyssakko on urakkasopimuksen mukaisesta urakkahinnasta lopullisen valmistumisen ylimenevältä ajalta 0,05 % / alkava työpäivä. Maksimisakko on rajattu 7,5 prosenttiin. 6.6 Työskentelyajat Työskentelyaika kohteessa on seuraava: pääsääntöisesti arkisin 7 20, mutta melua aiheuttavat työt kuten esimerkiksi paalutus Tilaaja vastaa meluilmoituksen teosta. 7 HINNOITTELUPERUSTEET 7.1 Hintasidonnaisuudet Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta. 7.2 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta perustuu urakoitsijan itse laskemiin määriin. Lisäksi urakoitsijan tulee sisällyttää seuraavat työvaiheet kokonaishintaansa, vaikkei niitä ole erikseen työselostuksissa ilmoitettu: kaikkien työvaiheiden ja materiaalien vaatimustenmukaisuuden osoittaminen tehdään vähintään yleisissä asiakirjoissa esitetyssä laajuudessa kaivantojen tuennasta ja kuivatuksesta aiheutuvat kustannukset kuuluvat urakoitsijalle urakoitsija järjestää kustannuksellaan kaikki työnaikaisiin liikennejärjestelyihin tarvittavat toimenpiteet, materiaalit ja tarvikkeet sekä suojaus- ja varoituslaitteet. urakkaan kuuluvien ennakkokokeiden ja niiden tulosten odotusajan perusteella ei myönnetä pidennyksiä urakka-aikaan Työselostuksesta ja suunnitelmista mahdollisesti puuttuvat työt ja materiaalit kuuluvat myös urakkaan, jos muista asiakirjoista ilmenee tällaisia töitä tai jotka sisältyvät rakennustyökokonaisuuden valmiiksi saattamiseen.

13 Sivu 13 Urakkahinnalla tarkoitetaan tässä urakkaohjelmassa urakan arvonlisäverotonta hintaa. 7.3 Suunnitelmien muuttaminen Urakoitsija ei ole oikeutettu vain työnvalvojan tai suunnittelijoiden kanssa sopimalla poikkeamaan piirustuksista ja työselostuksesta, vaan luvan muutos- ja lisätöihin sekä rakennustarvikkeiden vaihtamiseen voi antaa ainoastaan erikseen nimetty tilaajan edustaja. Kaikki muutokset ja lisätyöt on viivyttelemättä esitettävä sopimuksessa määritellylle tilaajan edustajalle käsittelyä varten. Päätökset kirjataan työmaakokouksissa tai niistä ilmoitetaan kirjallisesti erikseen. Rakennussuunnitelmien muutoksista on urakoitsijan yleisten sopimusehtojen (YSE98) 43 :n määräyksiä noudattaen ennen ko. uutostyöhön ryhtymistä toimitettava kirjallinen tarjous tilaajalle. Työhön ei saa ryhtyä ennen kuin tilaajan edustaja on työn kirjallisesti hyväksynyt. Jälkeenpäin esitettyjä lisä- ja muutostyöesityksiä ei hyväksytä. Urakoitsija maksaa esittämiensä muutosten ja tekemiensä virheiden aiheuttamat suunnittelukustannukset. Suunnitelmamuutosten aiheuttamat muutokset urakkahintaan tarkastetaan yksikköhintaluettelon mukaisin hinnoin. Samaa yksikköhintaa käytetään sekä lisäyksissä että hyvityksissä. 7.4 Lisä- ja muutostyöt Kaikki lisä- ja muutostyöt tulee hyväksyttää etukäteen tilaajalla. Urakoitsija tekee lisä- tai muutostyöstä kirjallisen tarjouksen ja tilaajan hyväksyttyä sen, urakoitsija voi aloittaa työt. Lisä- ja muutostyöt tehdään pääsääntöisesti yksikköhinnoilla. Mikäli veloitusperusteista ei päästä yksimielisyyteen, tehdään työ omakustannusperiaatteella. Veloitusperuste tulee olla sovittuna ja kustannusarvio laadittuna ennen lisä-/muutostyön aloitusta. Urakoitsijan tulee saattaa tilaajan tietoon ilmi tulleet lisä- ja muutostyöt viimeistään seuraavassa työmaakokouksessa; tilaaja ei tule hyväksymään tämän jälkeen esitettyjä lisä- ja muutostyövaateita. 8 URAKOITSIJAN VASTUU JA OIKEUDET 8.1 Urakoitsijan vastuu Yleistä Työmaan hallintojärjestelyistä, työmaapalveluista ja johtovelvollisuuksista vastaa urakoitsija, joka nimeää työnjohtajan toimimaan yhdyshenkilönä eri osapuolten välillä. Urakoitsija toimii kohteessa rakennustyön turvallisuutta koskevan valtioneuvoston päätöksen mukaisena päätoteuttajana ja vastaa kaikista rakennustyön turvallisuutta koskevista velvollisuuksista. Urakoitsijan tulee vastata ja huolehtia työmaiden työsuojelu- ja palosuojelutoiminnasta. 8.2 Informaatiovelvollisuudet ja vastuu Pääurakoitsija hoitaa tiedottamisen lähialueen kiinteistöille rakentamisen yleisestä kulusta ja aikataulusta vähintään 2 viikkoa ennen töiden aloitusta ja vielä erikseen melua aiheuttavista töistä. Tilaaja vastaa kaikesta tiedottamisesta tiedotusvälineille. Urakoitsijan on 2 viikkoa ennen materiaalitoimitusten tai työvaiheen aloittamista hyväksytettävä materiaalit ja työsuunnitelmat rakennuttajalle.

14 Sivu Vastuun laajuus, vastuu virheellisestä työtuloksesta ja tuotevastuu Urakoitsijan vastuu on yleisten periaatteiden osalta YSE :ien mukainen ottaen kuitenkin tarkennuksena huomioon, mitä jäljempänä tässä kohdassa on mainittu Takuuaika Vakuudet Takuuaika on 2 vuotta hyväksytystä vastaanottotarkastuksesta lukien. Teräsrakenteiden pinnoitusten takuuaika on 5 vuotta. Yleisissä sopimusehdoissa tarkoitetun rakennusaikaisen vakuuden määrä on 10 % sopimuksen mukaisesta kokonaisurakkahinnasta. Takuuajan vakuus on 2 % lopullisesta kokonaisurakkahinnasta. Rakennusaikaisen vakuuden vastuualue on seuraava: 1. Rakennussuorituksen sopimuksenmukainen ja kaikinpuolinen täyttäminen 2. Urakoitsijan saaman ennakkomaksun takaisin maksaminen 3. Sopimussakon maksaminen 4. Loppukatselmuksessa todettujen vikojen ja puutteiden korjaaminen 5. Niiden vahinkojen korvaaminen, jotka johtuvat urakoitsijan korvausvelvollisuudesta kolmannelle henkilölle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen. 6. viivästyssakon maksamisen, tilaajalle aiheutuneiden sopimusrikkomuksesta määrättyjen sanktioiden ja vahinkojen sekä arvonvähennysten maksamisen. 7. vastaanottotarkastuksessa todettujen vikojen korjauksen. 8. takuuajan vastuut siihen saakka, kunnes takuuajan vakuus on toimitettu. 9. urakoitsijan kolmannelle henkilölle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen, aiheuttamien vahinkojen korvaamisen, ellei urakoitsija anna korvausten suorittamisesta erillistä tilaajan hyväksymää vakuutta. 10. mahdollisen ennakon takaisin maksamisen. Rakennusajan vakuus palautetaan urakoitsijalle sen jälkeen, kun 1. tilaaja on hyväksynyt urakkasopimuksen mukaiset työt vastaanotetuksi 2. mahdollinen takuuajan vakuus on hyväksytty 3. mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen 4. tilaajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on täytetty tai erillinen vakuus niiden selvittämisestä ja suorittamisesta on hyväksytty. Rakennusaikaisen vakuuden tulee olla voimassa vähintään kolme kuukautta yli urakka-ajan ja takuuajan vakuuden kolme kuukautta yli takuuajan. Rakennusaikainen vakuus palautetaan heti, kun koko rakennussuoritus on tullut hyväksyttynä luovutetuksi tilaajalle, kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun tilaajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on täytetty tai erillinen vakuus niiden suorittamisesta on hyväksytty. Muissa suhteissa noudatetaan yleisten sopimusehtojen määräyksiä. Vakuutena on oltava joko tilaajan nimiin suomalaiseen rahalaitokseen tehty rahatalletus tai tilaajan hyväksymä suomalaisen raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus.

15 Sivu Vakuutukset Urakoitsija vakuuttaa urakkansa YSE98 38 mukaisesti. Rakennuskohteeseen tulee ottaa rakennuskohteen vakuutus YSE98 38 kohdan 1 mukaisesti. Urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva YSE :n mukainen toiminnan vastuuvakuutus, jonka kokonaismäärä tulee olla vähintään ,00 euroa. Urakoitsijan tulee toimittaa kopiot tilaajalle vakuutustodistuksista Vastuu asiakirjojen tarkastuksesta ja rakennusalueelta hankituista tiedoista Urakoitsija vastaa siitä, että on ennen tarjouksen antamista tarkastanut tarjouspyyntöasiakirjoihin sisältyvät piirustukset, laatu- ja turvallisuusvaatimukset, riskianalyysit ja työselostukset. Lisäksi urakoitsija vastaa siitä, että on ennen tarjouksen antamista sekä urakkaaikana hankkinut kaikki rakennusalueelta sellaiset tiedot ja tutkinut kaikki sellaiset seikat, joilla on merkitystä hänen vastuidensa, velvollisuuksiensa ja oikeuksiensa kannalta. Työnaikaisten katselmusten osalta menetellään YSE 16 :n mukaisesti Vastuu työmenetelmistä ja työnaikaisista suunnitelmista Urakoitsijan edellytetään asiantuntijana valitsevan käytettävät työmenetelmät, tarvittavat materiaalit, laitteet, koneet yms. tilaajan luovuttamien ja itse hankkimiensa tietojen perusteella. Urakoitsija vastaa työmenetelmiensä aiheuttamista lisäkustannuksista ja niihin liittyvistä suunnitelmista Vastuu määrätiedoista urakoitsijan omaan suunnitelmaan perustuvissa töissä Urakoitsijan omien suunnitelmiensa perusteella laskemat aine- ja työmäärät eivät sido tilaajaa, vaikka tilaaja olisi tarkistanut ja hyväksynyt suunnitelmat Vastuu rakennusaikana syntyvistä vioista Urakoitsija vastaa normaaliksi katsottavasta pohjamaan kokoonpuristumisesta sekä pengertäytteessä ja päällysrakenteessa tapahtuvasta jälkitiivistymisestä ja niiden seurauksista. Urakoitsija vastaa mm. luiskien ja keilojen syöpymisestä sekä ojien, kaivojen, rumpujen, viemärien ja salaojien liettymisestä aiheutuvista korjauksista sekä kaivantojen luiskien vakavuudesta pehmeän perusmaan poiston yhteydessä. Urakoitsija vastaa rakennusaikana rautatiejärjestelmälle syntyneistä vaurioista myös rakentamisen jälkeen, jos vaurio on syntynyt rakentamisen yhteydessä Vastuu työvirheistä Urakoitsija vastaa tekemiensä työvirheiden sekä laatimiensa suunnitelmien virheellisyyden aiheuttamista korjauksista ja lisäkustannuksista. Urakoitsija vastaa aiheuttamiensa onnettomuuksien ja muiden turvallisuuspoikkeamien aiheuttamista kustannuksista.

16 Sivu Vahingot ja korvaukset Urakoitsijan on ilmoitettava viimeistään vastaanottotarkastuksessa työn suorittamisesta johtuvat kolmansia osapuolia koskevat selvittämättömät asiat. Urakoitsija vastaa myös vastaanottotarkastuksen jälkeen kolmansille osapuolille urakan toteuttamisessa aiheuttamistaan vahingoista. Mikäli tilaaja tien- tai radanpitäjänä joutuu korvaamaan kolmansille osapuolille sellaisia vahinkoja, jotka tämän sopimuksen tai sen liitteiden mukaan kuuluvat urakoitsijan vastuulle, on urakoitsija velvollinen korvaamaan tilaajalle tällaisen vahingon täysimääräisenä tilaajan käsittelykuluineen. Tilaaja ei tee ratkaisua vahingon korvaamisesta ilman urakoitsijan kuulemista. Urakoitsija on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot täysimääräisenä Raportointi Urakoitsijan tulee laatia tilaajan edellyttämät urakan aikataulua, töiden etenemistä, laskutusta, määräennusteita, laadunvarmistusta, turvallisuutta, riskienhallintaa ja resursseja koskevat raportit. Urakoitsija on velvollinen toimittamaan tarvittavat tiedot tilaajan rekistereitä varten. Urakoitsijan velvollisuuteen kuuluu toimittaa turvallisuuspoikkeamatiedot, turvallisuustason mittaustiedot ja työtuntitiedot tilaajan ohjeiden mukaisesti. Urakoitsijan tulee laatia urakan vastaanottotarkastukseen /turvallisuuden päätöspalaveriin turvallisuus- ja riskienhallintayhteenveto tilaajan ohjeistuksen mukaisesti. Urakoitsijan tulee laatia mainittujen raporttien lisäksi seuraavat raportit: työvaiheraportti vähintään kaksi työpäivää ennen työmaakokousta mahdolliset muut raportit sovitaan työn aikana 8.3 Urakoitsijan oikeudet Urakoitsijalla on oikeus toimia urakka-alueella näiden urakkaohjelman ehtojen mukaan rajatuin oikeuksin. Urakoitsijalla on tehtävien mukainen oikeus ohjata liikennettä sopimuksen kohteena olevilla tieosuuksilla tilaajalla tai tienpitäjällä hyväksytetyn liikenteenohjaussuunnitelman mukaisesti. Liikenteenohjaussuunnitelmien hyväksyttäminen tilaajalla ei vähennä urakoitsijan vastuuta. Urakoitsijan on urakan aikana ajoitettava työnsä siten, että rakenteisiin kelvolliset massat voidaan käyttää tilaajan kannalta mahdollisimman taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti sää- ja pohjavesiolosuhteista riippumatta. 9 TILAAJAN VELVOLLISUUDET, VASTUU JA OIKEUDET 9.1 Tilaajan vastuu Maksuvelvollisuus Tilaajan maksuvelvollisuus on urakkasopimuksen ja YSE :n mukainen.

17 Sivu 17 Urakkasopimukseen/tilaukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Maksuerätaulukon viimeisen maksuerän tulee olla 10 % urakan kokonaishinnasta. Ennakkomaksua ei makseta. Maksuaika on 30 vrk Myötävaikutusvelvollisuus Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus on YSE 8 :stä poiketen kohtien mukainen Velvollisuus toimittaa suunnitelmat Urakoitsijalle toimitetaan toteutussuunnitelmia max 4 sarjaa. Kaikki tilaajan suunnitelmat toimitetaan työmaavalvonnan kautta. Suunnitelmien toimitusaikataulu käsitellään aloituskokouksessa. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa piirustusten kopiosarjat kustantaa urakoitsija. Tilaaja ja urakoitsija laativat yhteistyössä piirustusaikataulun urakoitsijan laatiman yleisaikataulun pohjalta. Urakoitsijan on esitettävä muutos piirustusaikatauluun neljä (4) viikkoa ennen kuin ko. piirustuksia tarvitaan Velvollisuus hankkia tarvittavat päätökset ja luvat Tilaajan näihin velvollisuuksiin kuuluu: a) urakkasopimuksen toteuttamiseksi tarvittavien kolmansien osapuolten omistamien johtojen ja laitteiden sijoituslupapäätösten tai muiden vastaavien tienpitoon liittyvien päätösten (lupien / sopimusten) antaminen b) siltojen ja meluesteiden rakentamiseen tarvittavien toimenpidelupien hankkiminen c) pohjavesisuojausten hyväksyttäminen ELY:n ympäristövastuualueella d) ympäristölupaviraston lupapäätösten hakeminen Velvollisuus luovuttaa urakan suorittamisen edellyttämät alueet Tilaaja luovuttaa mm. seuraavat alueet korvauksetta urakoitsijan hallintaan koko sopimuskauden ajaksi samoin rajoituksin ja oikeuksin kuin mitä tilaajalla väylänpitäjänä on. a) rakennussuunnitelman mukaisen urakka-alueen b) rautatiealueen osalta käyttöoikeus on rajattu seuraavasti: tarvikkeiden välivarastointi on kielletty alue on varattu vain urakkaan liittyviin töihin (esim. huoltotie tai työnaikainen tie) Urakka-alue on merkitty rakennussuunnitelmakarttoihin. Tilaaja ei osoita läjitysaluetta. Esikuormituspenkereistä kaivettavat savimaat voidaan kuitenkin viimeistellä esikuormituspenkereen ulkoluiskaan. Tilaaja ei osoita varamaaottopaikkaa Talvihoitotyöt Talvihoidosta vastaa urakoitsija.

18 Sivu Tilaajan vastuu Tilaajan vastuu on YSE:n ja :ien mukainen jäljempänä mainituin täsmennyksin. Tilaaja vastaa rakennussuunnitelma-asiakirjoissa esitetystä lähtöaineistosta. Tilaaja vastaa antamiensa tietojen kuten tutkimustulosten paikkansapitävyydestä yleisten sopimusehtojen mukaan. Tietojen perusteella tehtävät johtopäätökset, työmenetelmä- ja kalustovalinnat kuuluvat urakoitsijan vastuuseen. Lisäksi tilaaja vastaa kohdassa Velvollisuus toimittaa suunnitelmat vastuulleen ottamista valmistelutehtävistä ja päätöksistä. 9.3 Tilaajan oikeudet YSE 46 :stä poiketen tilaajalla on oikeus esittää toteutettavaksi lisätöitä ja urakoitsijalla on velvollisuus toteuttaa tilaajan esittämät lisätyöt, elleivät ne muuta urakoitsijan suorittamaa rakennustyötä olennaisesti toisen luonteiseksi. Ennen lisätöiden tekemiseen ryhtymistä niiden hinnasta, suoritusajasta ja vaikutuksesta urakka-aikaan on sovittava kirjallisesti. Myös urakoitsijalla on oikeus esittää lisätöitä tehtäviksi. Tilaajalla ei ole velvollisuutta hyväksyä niitä tehtäviksi. Lisäksi oikeuksiin toimia sopimusalueella kuuluu: a) Tehdä tai teettää väylänpidollisesti tarpeellisia tutkimus- tai rakentamistoimenpiteitä urakoitsijan hallinnassa olevalla urakka-alueella. Tällaisista toimenpiteistä tilaaja ilmoittaa hyvissä ajoin ennen toimenpiteen aloittamista. Toimenpiteen mahdollinen vaikutus sopimuksen sisältöön käsitellään muutos-/lisätöiden sopimisen periaatteen mukaisesti. b) Teettää talvihoitotyöt sopimusalueen maanteiden, katujen ja rautatien osalta toisella urakoitsijalla. c) Urakoitsijan laiminlyömän tehtävän suorittaminen tai teettäminen urakoitsijan kustannuksella tapauksissa, joissa urakoitsija ei korjaa laiminlyöntiään kirjallisesta kehotuksesta huolimatta kehotuksessa mainitun kohtuullisen ajan kuluessa d) Pyytää lisätöistä tarjouksia myös muilta urakoitsijoilta ja tarvittaessa teettää lisätyöt muilla urakoitsijoilla. e) Tehdä tai teettää urakan työsuorituksiin liittyviä pistokokeita ja laadunvarmistusmittauksia tai rinnakkaiskokeita ulkopuolisella konsultilla. Rinnakkaiskokeissa ja laadunvarmistusmittauksissa urakoitsijan edustajalle varataan mahdollisuus olla läsnä. Pistokoetarkastuksia voidaan tehdä urakoitsijan läsnäolosta riippumatta. 10 JÄRJESTYS- JA TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET 10.1 Työmaa-alue Yleistä Urakoitsijalle osoitetaan työmaa-alue sosiaalitiloja varten urakkakohteen tuntumasta. Urakoitsijan tulee rataisännöitsijän kanssa sopia katselmuksessa työskentelyn tarvitsemat alueet rautatiealueella.

19 Sivu Rakennustyömaa-alueenkäytön suunnitelma (työmaasuunnitelma) Urakoitsijan tulee laatia kirjallinen rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelma työhön käyttämästään alueesta ja toimittaa se tilaajalle ennen töiden aloittamista. (Työmaasuunnitelma, VNa 205/2009) Työmaasuunnitelmassa tulee ottaa huomioon tie- ja kevyen liikenteen järjestelyt. Työmaasuunnitelman laadinta tulee perustua riskienhallintasuunnitelmaan ja työmaasuunnitelman laadinnassa tulee ottaa huomioon myös Liikenneviraston turvallisuussuunnittelua koskevat turvallisuusohjeet Työmaa-alueen suojaaminen Urakoitsijan tulee valvoa, ettei asiattomia pääse liikkumaan urakoitsijan käytössä olevilla alueilla (myös silloin, kun työmaalla ei työskennellä). Urakoitsijan on huolehdittava aitaamalla, liikennemerkein, varoitusmerkinnöin ja tarvittaessa sulkuaidoilla, että ulkopuoliset henkilöt eivät pääse tahattomasti työmaa-alueelle. Urakoitsijan on erityisesti huolehdittava työmaan suojaamisesta alueilla, joissa liikkuu paljon henkilöitä. Kevyen liikenteen väylien läheisyydessä työmaa-alue pitää suojata verkkoaidalla tai vastaavalla muulla menettelyllä. Urakoitsijan on suojattava työmaa-alueella olevat kaivannot tai muut vastaavat vaarapaikat aidalla tai muulla vastaavalla menettelyllä. Kaivantojen ja korkeiden leikkausten reunat on suojattava riittävän raskaalla sulkuaidalla Vartiointi Tilaaja ei järjestä vartiointia. Urakoitsija vastaa kaikesta omaisuudestaan ja vartioinnista työmaalla Työmaan siisteys Urakoitsijalla on velvollisuus huolehtia urakka-alueensa siisteydestä työn aikana. Urakoitsijan velvollisuuteen kuulua siistiä ja tarvittaessa maisemoida käytössään olleet alueet heti, kun urakoitsijan työt ovat päättyneet tällä alueella. Urakoitsija on velvollinen järjestämään toimintansa osalta jätehuollon ja lajittelemaan tuottamansa jätteen, kuten pakkaustarvikkeet tai työn aikana syntyneet jätemateriaalit ja kuljettamaan jätteet pois jätteenkäsittely- ja kaatopaikkamaksuineen. Työssä syntyneet jätteet mukaan lukien purkujätteet on asianmukaisesti ja viivytyksettä kuljetettava pois työmaa-alueelta. Urakka-alueen siisteyttä ja järjestystä seurataan tilaajan valvojien toimesta. Mikäli puutteita ei korjata valvojan huomautuksesta huolimatta, voi tilaaja teettää siivoustyöt urakoitsijan kustannuksella. Työmaa-alue on pidettävä sellaisessa kunnossa, ettei siellä ole helposti saatavilla materiaalia tai laitteita, jota voidaan käyttää liikenteelle kohdistuvaan tuhotyöhön tai muuhun ilkivaltaan.

20 Sivu Toimisto-, sosiaali- ja varastotilat Urakoitsija vastaa asianmukaisista toimisto-, sosiaali- ja varastotiloista sekä niiden siisteydestä ja järjestyksestä. Urakoitsija vastaa siitä, että työmaalla on työntekijöiden käytössä asianmukaiset ja riittävät wc-tilat, sosiaalitilat ruokailuun, vaatteiden kuivatukseen ja säilytykseen sekä peseytymiseen Sähkö- ja vesiliittymät Urakoitsija hankkii itse tarvitsemansa sähkön ja veden Lämmitys, kuivatus ja valaistus Urakoitsija vastaa työmaalla tarvittavan lämmityksen, kuivatuksen ja valaistuksen järjestämisestä kustannuksellaan. Valaistusvelvoite kattaa myös yleis-, kohde- ja ulkovalaistuksen sekä tarvittaessa varavalaistuksen Puhelin ja tietoliikenneyhteydet Urakoitsijalla on oltava käytössään työn edellyttämät puhelin- ja tietoliikenneyhteydet. Urakoitsija varmistaa, että työmaalla olevilla tieliikenteen liikenteenohjaajilla ja turvamiehillä on asianmukaiset viestiyhteydet Pakkasrajat Urakassa ei ole pakkasrajoja Tieliikenne Yleiset vaatimukset Kaikki yleisen liikenteen liikennealueet on pidettävä liikennöitävässä ja turvallisesti ajettavassa kunnossa (laadultaan sellaisina, ettei päällyste ole vaurioitunut, pinta on tasainen ja puhdistus on työmaan aikana jatkuvaa) eikä niitä saa ilman asianomaisen tienpitäjän lupaa sulkea. Urakoitsijan on järjestettävä rakennustöiden vuoksi tieyhteyden menettäneille kiinteistöille tilapäiset kulkuyhteydet. Työt on suoritettava yleistä liikennettä tarpeettomasti häiritsemättä sekä liikenteelle vahinkoa tai vaaraa aiheuttamatta. Liikennejärjestelyt on hoidettava siten, että liikenne sujuu mahdollisimman joustavasti ja että olemassa olevilla teillä tai urakoitsijan tekemillä väliaikaisilla teillä voidaan liikennöidä siihen asti, kunnes liikenne johdetaan uusille teille. Yleisen liikenteen järjestelyissä noudatetaan Liikenne tietyömaalla julkaisusarjan ohjeita. Mikäli eo. asiakirjoissa on keskenään ristiriitaisia ohjeita, menee myöhemmin ilmestynyt julkaisu pätevyysjärjestyksessä aikaisemmin julkaistun edelle. Urakoitsijan on tarkastettava liikennejärjestelyt päivittäin töiden alkaessa ja päättyessä. Urakoitsijan on järjestettävä liikennejärjestelyille Tieturva 2-pätevyyden omaava päivystäjä, joka on tavoitettavissa työajan ulkopuolella myös viikonloppuisin. Päivystäjän puhelinnumero on ilmoitettava myös urakan tiedostustaulussa.

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Kokonaisurakka

Urakkaohjelma. Kokonaisurakka Hyvinkään kaupunki Urakkaohjelma Hyvinkää 8.6.2016 URAKKAOHJELMA 2 (16) URAKKAOHJELMA 16(16) Sisältö 0 Yleistä 4 1 Sopijapuolten asema 4 1.1 Urakoitsijan suoritusvelvollisuus 4 1.1.1 Pääsuoritusvelvollisuus

Lisätiedot

PUITESOPIMUS - puitejärjestely

PUITESOPIMUS - puitejärjestely PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Viite Asianumero 1756/02.08.00/2012 Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet ovat kirjanneet

Lisätiedot

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka 2013-2015 Viite Asianumero Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 1 (16) SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Porvoon kaupunki HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Turvallisuusasiakirja Vaahterakalliontie, Albert Edelfeltin rantatie, Hermanninsaarentie Sisällys 1. Yleistä 1 2. Rakennuskohde 1 3. Työssä esiintyvät vaaratekijät

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET

Lisätiedot

LIEDON KUNTA TIEVALAISTUS 2016 URAKKAOHJELMA. Kaavoitus ja tekniset palvelut

LIEDON KUNTA TIEVALAISTUS 2016 URAKKAOHJELMA. Kaavoitus ja tekniset palvelut LIEDON KUNTA Kaavoitus ja tekniset palvelut TIEVALAISTUS 2016 URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO: 2 LIEDON KUNTA... 1 1 YLEISET TIEDOT... 4 1.1 Rakennuskohde ja sijainti... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Suunnittelija...

Lisätiedot

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA 1 (15) LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA URAKKAOHJELMA Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää Vaihde (09) 27 191 www.jarvenpaa.fi 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU TAI YLEISELLÄ ALUEELLA Luvan hakija Nimi ja osoite Luvan hakijan vastuuhenkilö KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT Puhelin Vastuuhenkilön sähköpostiosoite Kohteen tiedot Työkohteen

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA

URAKKAOHJELMA Sivu 1/10 URAKKAOHJELMA 7.10.2015 Rakennuskohde: Pornaisten kunta Mika Waltarin koulu Lähiliikuntapaikka Anttilantie 9 PORNAINEN LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN MAARAKENNUSURAKKA 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 5.03.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISHINTAURAKKA URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11)

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11) RT 80260 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde Urakkasopimus

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on:

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on: 1 (5) 1.2.2012 URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT LAHDEN KAUPUNGIN TEKNISEN- JA YMPÄRISTÖTOIMIALAN KUNNALLISTEKNIIKAN YKSIKÖN RAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ 1. Yleistä Tässä asiakirjassa

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, alkaen

Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, alkaen SOPIMUSLUONNOS 1 (1) Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, 1.6.2017 alkaen Urakkasopimus pääurakka sivu-urakka aliurakka muu urakka

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/2011 5.10.2011 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ...

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ... URAKKAOHJELMA 6.2.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka)... Laatija Tekniset- ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA...

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sairaalantien kevyenliikenteenväylän parantaminen. Inarin kunta pyytää Teiltä urakkatarjoustanne oheisten urakka-asiakirjojen

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 1 (13) Vihdin kunta Tekninen ja ympäristötoimi Kunnallistekniikka KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 2 (13) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA 4 1.2 TILAAJA 4 1.3 SUUNNITTELIJA

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT Tekninen keskus GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(8) Sisältö 1. TAUSTAA 3 1.1 Lainsäädännön vaatimus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 2 ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Sivu-urakan alistaminen

Sivu-urakan alistaminen Sivu-urakan alistaminen Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Yhteisen työmaan sopimussuhteet KÄYTTÄJÄ RAKENNUTTAJA SUUNNITTELIJAT PÄÄURAKOITSIJA URAKKASOPIMUS ALISTUSSOPIMUS ILMANV. SÄHKÖ PUTKI MUUT Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( )

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( ) Turvallisuusasiakirja VNA 205/2009 7.10.2016 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Tilaajan turvallisuustehtävät 3 2.2 Urakoitsijan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN LIIKUNTAPUISTON MAANRAKENNUSURAKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen Jussi Takamaa Rautatieympäristö Junan nopeus max 220 km/h Jännite 25 000 volttia Juna liikkuu lähes äänettömästi Vaarallista? Rautatieympäristö Junaliikenne

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (9) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA LIITE 1 Seinäjoen kaupunki Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA 22.2.2016 Seinäjoen kaupunki 2(13) Sisällys 0.1 Tilaaja / Rakennuttaja... 4 0.2 Rakennesuunnittelu... 4 0.3 Tutkimukset ja selvitykset... 4

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS URAKKAOHJELMA 22.2.2017 1 Sisällys 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 0.1 Rakennuttaja... 4 0.2 Suunnittelijat... 4 1. RAKENNUSKOHDE... 5 1.1. Rakennuskohde

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA (7) NAKKILA HARJAVALTA PÄÄLLYSTYSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA (7) NAKKILA HARJAVALTA PÄÄLLYSTYSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2017-2018 1 (7) NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 PÄÄLLYSTYSURAKKA 2017 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2017-2018 2 (7) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

HANKINTAOHJELMA 1 (6)

HANKINTAOHJELMA 1 (6) HANKINTAOHJELMA 1 (6) NOSTOKORIAUTON KÄYTTÖPALVELU 2013-2014 P A L V E L U N H A N K I N T A O H J E L M A 1. YLEISET TIEDOT 1.1 Hankintayksikkö 1.2 Hankinnan kohde 1.3 Hankintamenettely Espoon kaupunki,

Lisätiedot

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA 12.7.2016 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 5 1.1 Rakennuttaja 5 1.2 Tilaaja 5 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT

KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT 1 (5) KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT 1. Yleistä Tällä ohjeella pyritään selventämään kaivettavien ja louhittavien massojen sekä kaadettavien puiden osalta vuokraehtoja

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI URAKKAOHJELMA YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI 2014-02-28 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1.1 Rakennushanke 1.2 Kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Hingunniemen klinikan muutoksen

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 )

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 ) Tätä sopimuslomaketta käytetään urakkasopimuksissa, joiden sisältönä on Rakennusalan töitä koskevissa yleisiissä kuluttajasopimusehdoissa tarkoitettu kuluttujaurakka TILAAJA E-mail URAKOITSIJA E-mail Kaupparekisterinro

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA Valvojakurssi Hannu Äystö Laatu- tai toimintajärjestelmä 2 Laatujärjestelmä on johtamisen väline, joka helpottaa yrityksen toiminnan suunnittelua ja kehittämistä Tarkastellaan

Lisätiedot

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Mistä hyvät rakennushankkeet on tehty RATUKE SEMINAARI Helsinki Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Milko Tietäväinen Rakennuttamispäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki 12.2.2016 Tekninen osasto tel 02 6774 511, fax 02 6774 798 PL 77, 28401 ULVILA Urakkaohjelma s. 1 ( 15 ) Vanhankylän koulu laajennus-, sekä muutos- ja peruskorjaustyö URAKKAOHJELMA Ulvila

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 Pohjolankatu 14 74100 IISALMI Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 2017 IISALMEN KAUPUNKI SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 1.2 Päätoteuttaja...3 1.3 Töiden

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. Rakennustyöt 1.6T Turvallisuusasiakirja Valtatien 15 (Valkealanväylä) kevyen liikenteen järjestelyt Käyräjoen kohdalla, Kouvola 18.6.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(11) Sisältö 1. Yleistä... 3 1.1 Kohteen tiedot... 3

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA KAJAANIN KAUPUNKI Ympäristötekninen toimiala Tilakeskus TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖKOHDE: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt TURVALLISUUSASIAKIRJA: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt, KAJAANI

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA Päällysteurakan turvallisuusasiakirja

TURVALLISUUSASIAKIRJA Päällysteurakan turvallisuusasiakirja LIITEASIAKIRJA 4 Hyvinkään kaupunki Päällysteurakan turvallisuusasiakirja Hyvinkään kaupunki SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 1.2 Päätoteuttaja...3 1.3 Töiden yhteensovitus...3

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 13 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4 1.1.1 Rakennushanke... 4 1.1.2... 4

Lisätiedot

Parikkalan vesitornin peruskorjaus

Parikkalan vesitornin peruskorjaus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARIKKALAN KUNTA Parikkalan vesitornin peruskorjaus Turvallisuusasiakirja URAKKALASKENTAA VARTEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25076 Turvallisuusasiakirja 1 (7) Lomperi Kari

Lisätiedot

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI

TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI 15.3.2012 LIITTYY ULKOVALAISTUKSEN YLLÄPIDON SOPIMUKSEEN ESPOON KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 0 Yleistä 1 1 Ylläpitosopimukseen osallistuvan henkilöstön (oma henkilöstö,

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

Sopimusten merkityksestä

Sopimusten merkityksestä Sopimusten merkityksestä Jouni Koskela hallintonotaari, kiinteistönpitoinsinööri Esityksen sisältö: Hankkeen luonne Sopimusten sitovuus Osapuolet Osalliset Pätevyys, toimivalta Hyvä sopimus Tulkinta ja

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Rakennuskohde: Hartolan yhtenäiskoulu URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 29.3.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (PÄÄURAKKA) Sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna. Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna. Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt 11.4.2014 Sivu 1/17 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt KOKONAISURAKKA Sivu 2/17 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot