PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE"

Transkriptio

1 Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE

2

3 SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Rakennuskohde Tutustuminen rakennuspaikkaan YHTEYSTIEDOT Tilaaja Rakennuttajakonsultti... 6 Suunnittelijat ja muut osapuolet URAKKAMUOTO, MAKSUPERUSTE JA URAKKASUHTEET Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet Muut urakoitsijat ja tilaajan hankinnat... 7 Alistetut sivu-urakat URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Sivuvelvollisuudet Yleiset velvollisuudet Tiedonantovelvollisuus... 8 Työmaan johtovelvollisuudet ja päätoteuttaja Työmaajärjestelyt Työssä tarvittavat alueet Mittaukset ja laatu Liikenne Johto- ja laitesiirrot... 9 Tuenta-, telinesuunnitelmat ja kaivutyösuunnitelmat Takuuajan hoitotyöt Tilaajan toimittamat materiaalit Samanaikaisesti tehtävät työt Eri urakoitsijoiden töiden yhteensovitus Velvollisuus hakea lupia ja jättää viranomaisilmoituksia SOPIMUSASIAKIRJAT Yleistä Sopimusasiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys URAKKA-AIKA Yleistä Urakka-aika Välitavoitteet Urakkasuorituksen valmistuminen Myöhästymissakko Työskentelyajat HINNOITTELUPERUSTEET Hintasidonnaisuudet Urakkahinnan muodostuminen Suunnitelmien muuttaminen Lisä- ja muutostyöt URAKOITSIJAN VASTUU JA OIKEUDET Urakoitsijan vastuu Yleistä Informaatiovelvollisuudet ja vastuu Vastuun laajuus, vastuu virheellisestä työtuloksesta ja tuotevastuu Takuuaika Vakuudet Vakuutukset Vastuu asiakirjojen tarkastuksesta ja rakennusalueelta hankituista tiedoista Vastuu työmenetelmistä ja työnaikaisista suunnitelmista Vastuu määrätiedoista urakoitsijan omaan suunnitelmaan perustuvissa töissä Vastuu rakennusaikana syntyvistä vioista... 15

4 Vastuu työvirheistä Vahingot ja korvaukset Raportointi Urakoitsijan oikeudet TILAAJAN VELVOLLISUUDET, VASTUU JA OIKEUDET Tilaajan vastuu Maksuvelvollisuus Myötävaikutusvelvollisuus Velvollisuus toimittaa suunnitelmat Velvollisuus hankkia tarvittavat päätökset ja luvat Velvollisuus luovuttaa urakan suorittamisen edellyttämät alueet Talvihoitotyöt Tilaajan vastuu Tilaajan oikeudet JÄRJESTYS- JA TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET Työmaa-alue Yleistä Rakennustyömaa-alueenkäytön suunnitelma (työmaasuunnitelma) Työmaa-alueen suojaaminen Vartiointi Työmaan siisteys Toimisto-, sosiaali- ja varastotilat Sähkö- ja vesiliittymät Lämmitys, kuivatus ja valaistus Puhelin ja tietoliikenneyhteydet Pakkasrajat Tieliikenne Yleiset vaatimukset Työnaikaisten liikennejärjestelyjen suunnitelmat Kevyt liikenne Työmaaliikenne Rautatieliikenne Yleistä Työkohteen merkintä ja suojaukset Turvallisuus Yleistä Päätoteuttaja Turvallisuussuunnitelmat Perehdyttäminen Turvallisuustilanteen seuranta Tarkastukset Turvavarusteet Turvallisuuskoordinaattori Rakennukset, rakenteet, johdot, kaapelit ja laitteet ym YMPÄRISTÖ Yleistä Urakkakohtaisia määräyksiä LAATU Yleistä Pätevyysvaatimukset Tilaajan laadunvalvonta Tilaajan valvojat Tilaajan asiantuntijat Valvonnan työajat Urakkakohtainen laatusuunnitelma Tekniset työsuunnitelmat Kelpoisuuden osoittaminen ja laaturaportointi Poikkeamaraportointi... 28

5 Laaturaportointi Toteutumatiedot Itselleluovutus Rakennustuotteiden CE-merkintä URAKOITSIJAN TEKEMÄT SUUNNITELMAT Pysyvien rakenteiden suunnitelmat Vaihtoehtoiset suunnitelmat Rinnakkaiset suunnitelmat ERITYISET URAKKAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Työvoima Yleistä Työnjohto Ulkomaista työvoimaa koskevat erityisvelvoitteet Terveydentilavaatimus Aliurakoitsijat Henkilötunniste Kulkuluvat Valvonta Yhteydenpito ulkopuolisiin Asiakaspalautteen kirjaaminen SOPIJAPUOLTEN KESKEN YHTEISESTI PIDETTÄVÄT TOIMITUKSET Suunnitelmakatselmus Työmaapäiväkirja Työmaakokoukset Vastaanottotarkastus ERIMIELISYYDET MUUT EHDOT... 34

6 Sivu 6 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuskohde Urakan nimi on Peltokaaren kaava-alueen melueste. Urakka käsittää meluesteen rakentamisen siihen liittyvine töineen. Rakennuskohde sijaitsee Jokelan taajamaan sijoittuvan Peltokaaren asuinalueen ja pääradan väliselle EV-, LP- ja LR-alueille välillä Huikontie-Jokelan vankila. Urakassa rakennetaan melueste vallin päälle rautatiealueen rajalla/ulkopuolella (ME2 ja ME4). 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan Tilaaja edellyttää urakoitsijan tutustuvan rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Mikäli urakoitsija jättää tutustumisen urakkapaikkaan tekemättä, ei urakoitsija voi myöhemmin vedota seikkoihin, jotka olisivat tutustumisen yhteydessä käyneet ilmi. 2 YHTEYSTIEDOT 2.1 Tilaaja Tilaaja on Tuusulan kunta. Jyrki Sjöblom Rakennuttajakonsultti Ilmoitetaan myöhemmin. 2.3 Suunnittelijat ja muut osapuolet Suunnittelijana toimii: Ramboll Finland Oy Annika Tanila Liikenneviraston alueisännöitsijä: RR Management Oy Risto Jokiniemi Rata-alueen kaapelinäytöt, Etelä-Suomi Jörgen Sauren

7 Sivu 7 3 URAKKAMUOTO, MAKSUPERUSTE JA URAKKASUHTEET 3.1 Urakkamuoto Urakkamuotona on kokonaisurakka. 3.2 Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta. Urakoitsijan tarjous perustuu urakoitsijan itse laskemiin määriin. 3.3 Urakkasuhteet Kyseessä on kokonaisurakka. Urakoitsija toimii kohteen päätoteuttajana ja vastaa työmaan työmaapalveluista YSE98 3 mukaisesti tässä urakkaohjelmassa mainituin tarkennuksin sekä vastaa työmaan johtovelvollisuuksista (YSE98 4 ). 3.4 Muut urakoitsijat ja tilaajan hankinnat Urakassa ei ole muita urakoitsijoita / tilaajan hankintoja. 3.5 Alistetut sivu-urakat Urakassa ei ole alistettuja sivu-urakoita. 4 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 4.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakka käsittää kaikki urakan vaatimat työt YSE:n 1 :n, kaupallisten asiakirjojen, työselityksen ja suunnitelmien mukaisesti turvallisuusasiakirjat ja -ohjeet huomioiden, yleiset työmaavelvoitteet tämän urakkaohjelman mukaisesti täysin valmiiksi tehtynä siten, että urakkasuoritus voidaan työn päätyttyä luovuttaa tilaajalle sopimusasiakirjojen edellyttämässä kunnossa. Urakka-asiakirjat, joihin urakoitsijan tarjouksen tulee perustua, on lueteltuna asiakirjaluettelossa. Urakkaan kuuluu mm: Meluseinän rakentaminen (ME2 ja ME4) ja siihen liittyvät rakenteet Teräsputkipaalutus Työnaikaiset työmaatiet: urakoitsija voi neuvotella Liikenneviraston kanssa nykyisten huoltoteiden käytöstä urakassa. Ennen käyttöönottoa teiden kunto on katselmoitava. Urakkaan kuuluu teiden palauttaminen vähintään alkuperäistä vastaavaan kuntoon. Tarvittaessa urakoitsija rakentaa itse työssä tarvitsemansa työmaatiensä. Kaivu- ja täyttötyöt Esikuormituspenkereet (ME2 ja ME4), penkereet on rakennettu tilaajan toimesta savesta. o urakkaan kuuluu kuitenkin saven kaivu penkereen keskeltä (saven voi muotoilla Peltokaaren kaava-alueen puoleiseen luiskaan) ja mursketäytön tekeminen periaateleikkauksen mukaisesti o penkereen mahdollisten painumien tasaus vastaamaan suunnitelmia. Sivuojat Kaikki suunnitelmissa esitetyt kasvillisuusrakenteet Urakkaan ei kuulu: Esikuormituspenkereiden teko, (kts. tarkennus yllä)

8 Sivu 8 Huikontien siirto 4.2 Sivuvelvollisuudet Urakoitsija vastaa itse YSE98 2 :ssa, tässä urakkaohjelmassa, työselostuksessa sekä muissa asiakirjoissa mainituista sivuvelvollisuuksista urakkansa osalta. 4.3 Yleiset velvollisuudet Tarkennuksena YSE:n 2 1. momenttiin on työssä noudatettava vähintään niitä palkka-, työaika-, ja muita ehtoja, jotka ovat Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan noudatettavana samanlaatuisessa työssä. Ehto koskee myös työtä, jonka alihankkija suorituttaa työntekijöillään. Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu työaikataulun, työsuunnitelman sekä turvallisuuteen liittyvien suunnitelmien lisäksi muiden niihin verrattavien suunnitelmien (tieliikenteen liikenteenjärjestelysuunnitelmat yms.) toimittaminen tilaajalle ja päivitys (ajantasallapito). Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu tarpeettoman sopimusalueelta irrotettavan maa- ja kiviaineksen ml. pienpuusto, hakkuujäte ja kannot sekä purettavien varusteiden ja laitteiden sekä rakennusten ja rakenteiden poiskuljettaminen, käsittely vastaanottopaikalla sekä edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuvien kaatopaikkamaksujen ja jäteverojen maksaminen. Em. sopimusalueelta tarpeettomana irrotettavat materiaalit siirtyvät urakoitsijan omistukseen. 4.4 Tiedonantovelvollisuus Yrityksen on ennen työnteon aloittamista ja sitten kuukausittain ilmoitettava työntekijät ja veronumerot päätoteuttajalle, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät. Päätoteuttajan velvollisuus taas on kerätä yhteen kaikki työmaan työntekijätiedot ja ilmoittaa ne sähköisesti määrämuodossa kuukausittain verottajalle. Jokaisen rakentamispalvelun tilaajan on raportoitava Verohallinnolle kuukausittain urakkasopimuksistaan ja toimittajakohtaisista ostolaskuistaan. Menettely koskee kaikkia toimijoita, jotka rakentavat tai rakennuttavat. Päätoteuttajan on työturvallisuuslakiin tulevan muutoksen 52 b johdosta pidettävä luetteloa rakennustyömaalla työskentelevistä ja säilytettävä ao. luetteloa kuusi (6) vuotta sen vuoden päättymisestä, kun työmaa valmistui. 4.5 Työmaan johtovelvollisuudet ja päätoteuttaja Urakoitsija vastaa YSE 4 :ssä mainittuna pääurakoitsijana työmaan johtovelvollisuuksista ja päätoteuttajan tehtävistä sekä vastaa YSE 3 :ssä esitetyistä työmaapalveluista tilaajaan nähden. 4.6 Työmaajärjestelyt Työssä tarvittavat alueet Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu hankkia kustannuksellaan kaikki työssä tarvittavat alueet, joiden hankkiminen ei kuulu tilaajalle. Näistä alueista urakoitsija on velvollinen tekemään erillisen kirjallisen sopimuksen alueen omistajan kanssa ja on velvollinen esittämään sopimukset tilaajalle ennen töiden aloittamista ko. alueilla.

9 Sivu 9 Urakoitsijalla ei ole tilaajan luovuttamiin alueisiin sen laajempaa käyttöoikeutta kuin mihin tilaajalla on laillinen oikeus. Tilaaja informoi urakoitsijaa näistä oikeuksista viimeistään alueiden luovutuksen yhteydessä. Urakoitsijan hankittavaksi jäävien alueiden sijaintipaikka on valittava ja alueita on käytettävä siten, että yleistä tai yksityistä liikennettä ei estetä tai tarpeettomasti häiritä. Aluejärjestelyjen on oltava sellaisia, että ne eivät tarpeettomasti häiritse ympäristöä. Mikäli urakan töissä joudutaan käyttämään yksityisteitä, on yksityisen tien käyttöä varten hankittava myös ko. tienpitäjän suostumus ja tien käytöstä on tehtävä kirjallinen sopimus tienpitäjän kanssa. Kaikkiin solmittaviin sopimuksiin tulee sisällyttää tilaajalle oikeus käyttää tietä valvontatehtävien hoitamiseksi. Urakoitsija vastaa työmaa-alueiden, työkohteiden, varastojen ja varastopaikkojen järjestyksenpidosta ja turvallisuudesta. Tilaaja osoittaa työmaatukikohta-alueen urakka-alueen tuntumasta sosiaalitiloja varten; paikka määritellään tarkemmin työmaan aloituskatselmuksessa. Urakoitsijan on luovutettava alueet työn valmistumisen jälkeen ja saatettava alkuperäiseen kuntoon Mittaukset ja laatu Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu: a) kaikkien urakassa tarvittavien mittausten ja tarkemittausten suorittaminen sekä mittausten runkopisteverkon täydentäminen urakan mittausten vaatimassa laajuudessa b) työn edellyttämien laadun kannalta tarpeellisten kokeiden ja laatumittausten suorittaminen, laadun muu osoittaminen ja laatudokumenttien arkistointi rakentamisen laatusuunnitelman osoittamalla tavalla. Laaduntarkastusten tulokset on dokumentoitava sekä ilmoitettava tilaajalle laatusuunnitelman mukaisesti. Samalla ilmoitetaan mahdollisista tarkastuksen edellyttämistä toimenpiteistä c) urakoitsijan tulee luovuttaa tilaajalle määräysten mukaiset käyttö- ja huolto-ohjeet Liikenne Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu: Tieliikenne: a) työnaikaisen yleisen ja työmaaliikenteen järjestely b) urakkaa varten tarvittavan tiedotustaulun hankinta, asennus sekä sen purku ja poiskuljetus kustannuksellaan. Tiedotustaulu on pystytettävä ennen töiden aloitusta kiinteänä asennuksena vaaditut turvaetäisyydet törmäysturvallisuus täyttäen. c) pitää kaikki yleisen liikenteen käyttämät väylät ja alueet aina talvihoitourakoitsijan hoitokaluston vaatimassa kunnossa ja ilmoittaa rakennustyön aiheuttamista muutoksista teiden linjauksiin, leveyksiin tai tasauksiin välittömästi talvihoitourakoitsijalle. Urakoitsija vastaa urakkaan kuuluvien työn aikaisiin liikennejärjestelyihin liittyvien tilapäisten laitteiden kunnossapidosta Johto- ja laitesiirrot Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu:

10 Sivu 10 a) Rautatiealueen reunassa rautatieliikenteeseen liittyvien johtojen ja kaapelien sekä muiden alueella olevien kaapelien esiin kaivu, siirto ja suojaus Tuenta-, telinesuunnitelmat ja kaivutyösuunnitelmat Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu: teline-, muotti- ja kaivutyösuunnitelmat tulee toimittaa tilaajalle kaksi viikkoa ennen töiden aloitusta Takuuajan hoitotyöt Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu vihertöiden takuuaikaiset hoitotyöt Tilaajan toimittamat materiaalit Ei tilaajan toimituksessa olevia materiaaleja; urakoitsija hankkii kaiken työssä tarvittavan materiaalin Samanaikaisesti tehtävät työt Peltokaaren kaava-alueen työt ovat käynnissä alueella, mutta eivät ulotu meluesteurakan urakka-alueelle. Käynnissä olevat työt voivat kuitenkin aiheuttaa ylimääräistä liikennettä Hirvenojantielle Eri urakoitsijoiden töiden yhteensovitus Meluesteurakan urakka-alueella ei työskentele muita urakoitsijoita. Urakoitsijan velvollisuutena on huolehtia päätoteuttajan roolissa työmaa-alueella töiden turvallisuussuunnittelusta, -johtamisesta ja yhteensovituksesta Velvollisuus hakea lupia ja jättää viranomaisilmoituksia Urakoitsija on velvollinen hankkimaan kaikki tämän sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi tarvittavat luvat, lukuun ottamatta tilaajan vastuulle kohdassa Velvollisuus hankkia tarvittavat päätökset ja luvat kuuluvia lupia, tekemään tarvittavat ilmoitukset viranomaisille sekä järjestämään tarvittavat toimitukset. Mm. seuraavat luvat, ilmoitukset ja toimitukset saattavat tulla kyseeseen: a) ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat tai -ilmoitukset b) terveydensuojeluasetuksen mukaiset ilmoitukset c) johtojen ja kaapeleiden sijoituslupien valmistelu d) turvallisuuslainsäädännön vaatimat luvat e) pelastuslainsäädännön vaatimat luvat f) johto- ja laitesiirrot Urakoitsija vastaa kaikista em. lupiin, toimenpiteisiin ja toimituksiin liittyvistä lupa-, tarkastus-, valvonta- ja muista maksuista mukaan lukien johtojen ja kaapelien siirroista johtuvat kustannukset. 1. työ- ja liikenneturvallisuuden järjestämisessä edellytetyt luvat ja ilmoitukset (Liikenneviraston ohjeet) 2. verottajalle tehtävät ilmoitukset Lupiin, ilmoituksiin ja päätöksiin liittyvät tiedotusvelvoitteet sisältyvät urakkaan.

11 Sivu 11 5 SOPIMUSASIAKIRJAT 5.1 Yleistä Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan siten, että yhdessäkin asiakirjassa annettu urakkaan liittyvä määräys katsotaan päteväksi, vaikka se puuttuisi muista asiakirjoista (YSE98 12 ). 5.2 Sopimusasiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys A. Kaupalliset asiakirjat 1. Urakkasopimus 2. Hankintaneuvottelupöytäkirja 3. Tarjousaikaiset lisäkirjeet 4. Tarjouspyyntö 5. Urakkaohjelma 6. YSE Urakoitsijan tarjous 8. Lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelo B. Tekniset asiakirjat 1. Työselitys 2. Sopimuspiirustukset 3. Yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset C. Turvallisuusasiakirjat ja ohjeet 1. Turvallisuusasiakirja 2. Menettelyohjeet 3. Turvallisuussäännöt 4. Radanpidon turvallisuusohjeet TURO (* *) ei liitetä urakkasopimukseen 6 URAKKA-AIKA 6.1 Yleistä Urakoitsijan on työssään työajan suhteen noudatettava työturvallisuuslainsäädännön säännöksiä ja lupaehdoissa esitettyjä määräyksiä sekä järjestyslain määräyksiä. Erityisesti liikennettä häiritsevät työajankohdat on sopeutettava liikenteen

12 Sivu 12 vaatimusten mukaisiksi niin että liikenteelle ei aiheuta kohtuutonta haittaa tai sitä ei vaaranneta. 6.2 Urakka-aika Työt voidaan aloittaa kohteessa Välitavoitteet Urakassa ei ole välitavoitteita. 6.4 Urakkasuorituksen valmistuminen Työt tulee olla täysin valmiit ja vastaanotettavissa Myöhästymissakko Pääurakan osalta viivästyssakko on urakkasopimuksen mukaisesta urakkahinnasta lopullisen valmistumisen ylimenevältä ajalta 0,05 % / alkava työpäivä. Maksimisakko on rajattu 7,5 prosenttiin. 6.6 Työskentelyajat Työskentelyaika kohteessa on seuraava: pääsääntöisesti arkisin 7 20, mutta melua aiheuttavat työt kuten esimerkiksi paalutus Tilaaja vastaa meluilmoituksen teosta. 7 HINNOITTELUPERUSTEET 7.1 Hintasidonnaisuudet Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta. 7.2 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta perustuu urakoitsijan itse laskemiin määriin. Lisäksi urakoitsijan tulee sisällyttää seuraavat työvaiheet kokonaishintaansa, vaikkei niitä ole erikseen työselostuksissa ilmoitettu: kaikkien työvaiheiden ja materiaalien vaatimustenmukaisuuden osoittaminen tehdään vähintään yleisissä asiakirjoissa esitetyssä laajuudessa kaivantojen tuennasta ja kuivatuksesta aiheutuvat kustannukset kuuluvat urakoitsijalle urakoitsija järjestää kustannuksellaan kaikki työnaikaisiin liikennejärjestelyihin tarvittavat toimenpiteet, materiaalit ja tarvikkeet sekä suojaus- ja varoituslaitteet. urakkaan kuuluvien ennakkokokeiden ja niiden tulosten odotusajan perusteella ei myönnetä pidennyksiä urakka-aikaan Työselostuksesta ja suunnitelmista mahdollisesti puuttuvat työt ja materiaalit kuuluvat myös urakkaan, jos muista asiakirjoista ilmenee tällaisia töitä tai jotka sisältyvät rakennustyökokonaisuuden valmiiksi saattamiseen.

13 Sivu 13 Urakkahinnalla tarkoitetaan tässä urakkaohjelmassa urakan arvonlisäverotonta hintaa. 7.3 Suunnitelmien muuttaminen Urakoitsija ei ole oikeutettu vain työnvalvojan tai suunnittelijoiden kanssa sopimalla poikkeamaan piirustuksista ja työselostuksesta, vaan luvan muutos- ja lisätöihin sekä rakennustarvikkeiden vaihtamiseen voi antaa ainoastaan erikseen nimetty tilaajan edustaja. Kaikki muutokset ja lisätyöt on viivyttelemättä esitettävä sopimuksessa määritellylle tilaajan edustajalle käsittelyä varten. Päätökset kirjataan työmaakokouksissa tai niistä ilmoitetaan kirjallisesti erikseen. Rakennussuunnitelmien muutoksista on urakoitsijan yleisten sopimusehtojen (YSE98) 43 :n määräyksiä noudattaen ennen ko. uutostyöhön ryhtymistä toimitettava kirjallinen tarjous tilaajalle. Työhön ei saa ryhtyä ennen kuin tilaajan edustaja on työn kirjallisesti hyväksynyt. Jälkeenpäin esitettyjä lisä- ja muutostyöesityksiä ei hyväksytä. Urakoitsija maksaa esittämiensä muutosten ja tekemiensä virheiden aiheuttamat suunnittelukustannukset. Suunnitelmamuutosten aiheuttamat muutokset urakkahintaan tarkastetaan yksikköhintaluettelon mukaisin hinnoin. Samaa yksikköhintaa käytetään sekä lisäyksissä että hyvityksissä. 7.4 Lisä- ja muutostyöt Kaikki lisä- ja muutostyöt tulee hyväksyttää etukäteen tilaajalla. Urakoitsija tekee lisä- tai muutostyöstä kirjallisen tarjouksen ja tilaajan hyväksyttyä sen, urakoitsija voi aloittaa työt. Lisä- ja muutostyöt tehdään pääsääntöisesti yksikköhinnoilla. Mikäli veloitusperusteista ei päästä yksimielisyyteen, tehdään työ omakustannusperiaatteella. Veloitusperuste tulee olla sovittuna ja kustannusarvio laadittuna ennen lisä-/muutostyön aloitusta. Urakoitsijan tulee saattaa tilaajan tietoon ilmi tulleet lisä- ja muutostyöt viimeistään seuraavassa työmaakokouksessa; tilaaja ei tule hyväksymään tämän jälkeen esitettyjä lisä- ja muutostyövaateita. 8 URAKOITSIJAN VASTUU JA OIKEUDET 8.1 Urakoitsijan vastuu Yleistä Työmaan hallintojärjestelyistä, työmaapalveluista ja johtovelvollisuuksista vastaa urakoitsija, joka nimeää työnjohtajan toimimaan yhdyshenkilönä eri osapuolten välillä. Urakoitsija toimii kohteessa rakennustyön turvallisuutta koskevan valtioneuvoston päätöksen mukaisena päätoteuttajana ja vastaa kaikista rakennustyön turvallisuutta koskevista velvollisuuksista. Urakoitsijan tulee vastata ja huolehtia työmaiden työsuojelu- ja palosuojelutoiminnasta. 8.2 Informaatiovelvollisuudet ja vastuu Pääurakoitsija hoitaa tiedottamisen lähialueen kiinteistöille rakentamisen yleisestä kulusta ja aikataulusta vähintään 2 viikkoa ennen töiden aloitusta ja vielä erikseen melua aiheuttavista töistä. Tilaaja vastaa kaikesta tiedottamisesta tiedotusvälineille. Urakoitsijan on 2 viikkoa ennen materiaalitoimitusten tai työvaiheen aloittamista hyväksytettävä materiaalit ja työsuunnitelmat rakennuttajalle.

14 Sivu Vastuun laajuus, vastuu virheellisestä työtuloksesta ja tuotevastuu Urakoitsijan vastuu on yleisten periaatteiden osalta YSE :ien mukainen ottaen kuitenkin tarkennuksena huomioon, mitä jäljempänä tässä kohdassa on mainittu Takuuaika Vakuudet Takuuaika on 2 vuotta hyväksytystä vastaanottotarkastuksesta lukien. Teräsrakenteiden pinnoitusten takuuaika on 5 vuotta. Yleisissä sopimusehdoissa tarkoitetun rakennusaikaisen vakuuden määrä on 10 % sopimuksen mukaisesta kokonaisurakkahinnasta. Takuuajan vakuus on 2 % lopullisesta kokonaisurakkahinnasta. Rakennusaikaisen vakuuden vastuualue on seuraava: 1. Rakennussuorituksen sopimuksenmukainen ja kaikinpuolinen täyttäminen 2. Urakoitsijan saaman ennakkomaksun takaisin maksaminen 3. Sopimussakon maksaminen 4. Loppukatselmuksessa todettujen vikojen ja puutteiden korjaaminen 5. Niiden vahinkojen korvaaminen, jotka johtuvat urakoitsijan korvausvelvollisuudesta kolmannelle henkilölle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen. 6. viivästyssakon maksamisen, tilaajalle aiheutuneiden sopimusrikkomuksesta määrättyjen sanktioiden ja vahinkojen sekä arvonvähennysten maksamisen. 7. vastaanottotarkastuksessa todettujen vikojen korjauksen. 8. takuuajan vastuut siihen saakka, kunnes takuuajan vakuus on toimitettu. 9. urakoitsijan kolmannelle henkilölle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen, aiheuttamien vahinkojen korvaamisen, ellei urakoitsija anna korvausten suorittamisesta erillistä tilaajan hyväksymää vakuutta. 10. mahdollisen ennakon takaisin maksamisen. Rakennusajan vakuus palautetaan urakoitsijalle sen jälkeen, kun 1. tilaaja on hyväksynyt urakkasopimuksen mukaiset työt vastaanotetuksi 2. mahdollinen takuuajan vakuus on hyväksytty 3. mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen 4. tilaajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on täytetty tai erillinen vakuus niiden selvittämisestä ja suorittamisesta on hyväksytty. Rakennusaikaisen vakuuden tulee olla voimassa vähintään kolme kuukautta yli urakka-ajan ja takuuajan vakuuden kolme kuukautta yli takuuajan. Rakennusaikainen vakuus palautetaan heti, kun koko rakennussuoritus on tullut hyväksyttynä luovutetuksi tilaajalle, kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun tilaajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on täytetty tai erillinen vakuus niiden suorittamisesta on hyväksytty. Muissa suhteissa noudatetaan yleisten sopimusehtojen määräyksiä. Vakuutena on oltava joko tilaajan nimiin suomalaiseen rahalaitokseen tehty rahatalletus tai tilaajan hyväksymä suomalaisen raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus.

15 Sivu Vakuutukset Urakoitsija vakuuttaa urakkansa YSE98 38 mukaisesti. Rakennuskohteeseen tulee ottaa rakennuskohteen vakuutus YSE98 38 kohdan 1 mukaisesti. Urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva YSE :n mukainen toiminnan vastuuvakuutus, jonka kokonaismäärä tulee olla vähintään ,00 euroa. Urakoitsijan tulee toimittaa kopiot tilaajalle vakuutustodistuksista Vastuu asiakirjojen tarkastuksesta ja rakennusalueelta hankituista tiedoista Urakoitsija vastaa siitä, että on ennen tarjouksen antamista tarkastanut tarjouspyyntöasiakirjoihin sisältyvät piirustukset, laatu- ja turvallisuusvaatimukset, riskianalyysit ja työselostukset. Lisäksi urakoitsija vastaa siitä, että on ennen tarjouksen antamista sekä urakkaaikana hankkinut kaikki rakennusalueelta sellaiset tiedot ja tutkinut kaikki sellaiset seikat, joilla on merkitystä hänen vastuidensa, velvollisuuksiensa ja oikeuksiensa kannalta. Työnaikaisten katselmusten osalta menetellään YSE 16 :n mukaisesti Vastuu työmenetelmistä ja työnaikaisista suunnitelmista Urakoitsijan edellytetään asiantuntijana valitsevan käytettävät työmenetelmät, tarvittavat materiaalit, laitteet, koneet yms. tilaajan luovuttamien ja itse hankkimiensa tietojen perusteella. Urakoitsija vastaa työmenetelmiensä aiheuttamista lisäkustannuksista ja niihin liittyvistä suunnitelmista Vastuu määrätiedoista urakoitsijan omaan suunnitelmaan perustuvissa töissä Urakoitsijan omien suunnitelmiensa perusteella laskemat aine- ja työmäärät eivät sido tilaajaa, vaikka tilaaja olisi tarkistanut ja hyväksynyt suunnitelmat Vastuu rakennusaikana syntyvistä vioista Urakoitsija vastaa normaaliksi katsottavasta pohjamaan kokoonpuristumisesta sekä pengertäytteessä ja päällysrakenteessa tapahtuvasta jälkitiivistymisestä ja niiden seurauksista. Urakoitsija vastaa mm. luiskien ja keilojen syöpymisestä sekä ojien, kaivojen, rumpujen, viemärien ja salaojien liettymisestä aiheutuvista korjauksista sekä kaivantojen luiskien vakavuudesta pehmeän perusmaan poiston yhteydessä. Urakoitsija vastaa rakennusaikana rautatiejärjestelmälle syntyneistä vaurioista myös rakentamisen jälkeen, jos vaurio on syntynyt rakentamisen yhteydessä Vastuu työvirheistä Urakoitsija vastaa tekemiensä työvirheiden sekä laatimiensa suunnitelmien virheellisyyden aiheuttamista korjauksista ja lisäkustannuksista. Urakoitsija vastaa aiheuttamiensa onnettomuuksien ja muiden turvallisuuspoikkeamien aiheuttamista kustannuksista.

16 Sivu Vahingot ja korvaukset Urakoitsijan on ilmoitettava viimeistään vastaanottotarkastuksessa työn suorittamisesta johtuvat kolmansia osapuolia koskevat selvittämättömät asiat. Urakoitsija vastaa myös vastaanottotarkastuksen jälkeen kolmansille osapuolille urakan toteuttamisessa aiheuttamistaan vahingoista. Mikäli tilaaja tien- tai radanpitäjänä joutuu korvaamaan kolmansille osapuolille sellaisia vahinkoja, jotka tämän sopimuksen tai sen liitteiden mukaan kuuluvat urakoitsijan vastuulle, on urakoitsija velvollinen korvaamaan tilaajalle tällaisen vahingon täysimääräisenä tilaajan käsittelykuluineen. Tilaaja ei tee ratkaisua vahingon korvaamisesta ilman urakoitsijan kuulemista. Urakoitsija on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot täysimääräisenä Raportointi Urakoitsijan tulee laatia tilaajan edellyttämät urakan aikataulua, töiden etenemistä, laskutusta, määräennusteita, laadunvarmistusta, turvallisuutta, riskienhallintaa ja resursseja koskevat raportit. Urakoitsija on velvollinen toimittamaan tarvittavat tiedot tilaajan rekistereitä varten. Urakoitsijan velvollisuuteen kuuluu toimittaa turvallisuuspoikkeamatiedot, turvallisuustason mittaustiedot ja työtuntitiedot tilaajan ohjeiden mukaisesti. Urakoitsijan tulee laatia urakan vastaanottotarkastukseen /turvallisuuden päätöspalaveriin turvallisuus- ja riskienhallintayhteenveto tilaajan ohjeistuksen mukaisesti. Urakoitsijan tulee laatia mainittujen raporttien lisäksi seuraavat raportit: työvaiheraportti vähintään kaksi työpäivää ennen työmaakokousta mahdolliset muut raportit sovitaan työn aikana 8.3 Urakoitsijan oikeudet Urakoitsijalla on oikeus toimia urakka-alueella näiden urakkaohjelman ehtojen mukaan rajatuin oikeuksin. Urakoitsijalla on tehtävien mukainen oikeus ohjata liikennettä sopimuksen kohteena olevilla tieosuuksilla tilaajalla tai tienpitäjällä hyväksytetyn liikenteenohjaussuunnitelman mukaisesti. Liikenteenohjaussuunnitelmien hyväksyttäminen tilaajalla ei vähennä urakoitsijan vastuuta. Urakoitsijan on urakan aikana ajoitettava työnsä siten, että rakenteisiin kelvolliset massat voidaan käyttää tilaajan kannalta mahdollisimman taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti sää- ja pohjavesiolosuhteista riippumatta. 9 TILAAJAN VELVOLLISUUDET, VASTUU JA OIKEUDET 9.1 Tilaajan vastuu Maksuvelvollisuus Tilaajan maksuvelvollisuus on urakkasopimuksen ja YSE :n mukainen.

17 Sivu 17 Urakkasopimukseen/tilaukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Maksuerätaulukon viimeisen maksuerän tulee olla 10 % urakan kokonaishinnasta. Ennakkomaksua ei makseta. Maksuaika on 30 vrk Myötävaikutusvelvollisuus Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus on YSE 8 :stä poiketen kohtien mukainen Velvollisuus toimittaa suunnitelmat Urakoitsijalle toimitetaan toteutussuunnitelmia max 4 sarjaa. Kaikki tilaajan suunnitelmat toimitetaan työmaavalvonnan kautta. Suunnitelmien toimitusaikataulu käsitellään aloituskokouksessa. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa piirustusten kopiosarjat kustantaa urakoitsija. Tilaaja ja urakoitsija laativat yhteistyössä piirustusaikataulun urakoitsijan laatiman yleisaikataulun pohjalta. Urakoitsijan on esitettävä muutos piirustusaikatauluun neljä (4) viikkoa ennen kuin ko. piirustuksia tarvitaan Velvollisuus hankkia tarvittavat päätökset ja luvat Tilaajan näihin velvollisuuksiin kuuluu: a) urakkasopimuksen toteuttamiseksi tarvittavien kolmansien osapuolten omistamien johtojen ja laitteiden sijoituslupapäätösten tai muiden vastaavien tienpitoon liittyvien päätösten (lupien / sopimusten) antaminen b) siltojen ja meluesteiden rakentamiseen tarvittavien toimenpidelupien hankkiminen c) pohjavesisuojausten hyväksyttäminen ELY:n ympäristövastuualueella d) ympäristölupaviraston lupapäätösten hakeminen Velvollisuus luovuttaa urakan suorittamisen edellyttämät alueet Tilaaja luovuttaa mm. seuraavat alueet korvauksetta urakoitsijan hallintaan koko sopimuskauden ajaksi samoin rajoituksin ja oikeuksin kuin mitä tilaajalla väylänpitäjänä on. a) rakennussuunnitelman mukaisen urakka-alueen b) rautatiealueen osalta käyttöoikeus on rajattu seuraavasti: tarvikkeiden välivarastointi on kielletty alue on varattu vain urakkaan liittyviin töihin (esim. huoltotie tai työnaikainen tie) Urakka-alue on merkitty rakennussuunnitelmakarttoihin. Tilaaja ei osoita läjitysaluetta. Esikuormituspenkereistä kaivettavat savimaat voidaan kuitenkin viimeistellä esikuormituspenkereen ulkoluiskaan. Tilaaja ei osoita varamaaottopaikkaa Talvihoitotyöt Talvihoidosta vastaa urakoitsija.

18 Sivu Tilaajan vastuu Tilaajan vastuu on YSE:n ja :ien mukainen jäljempänä mainituin täsmennyksin. Tilaaja vastaa rakennussuunnitelma-asiakirjoissa esitetystä lähtöaineistosta. Tilaaja vastaa antamiensa tietojen kuten tutkimustulosten paikkansapitävyydestä yleisten sopimusehtojen mukaan. Tietojen perusteella tehtävät johtopäätökset, työmenetelmä- ja kalustovalinnat kuuluvat urakoitsijan vastuuseen. Lisäksi tilaaja vastaa kohdassa Velvollisuus toimittaa suunnitelmat vastuulleen ottamista valmistelutehtävistä ja päätöksistä. 9.3 Tilaajan oikeudet YSE 46 :stä poiketen tilaajalla on oikeus esittää toteutettavaksi lisätöitä ja urakoitsijalla on velvollisuus toteuttaa tilaajan esittämät lisätyöt, elleivät ne muuta urakoitsijan suorittamaa rakennustyötä olennaisesti toisen luonteiseksi. Ennen lisätöiden tekemiseen ryhtymistä niiden hinnasta, suoritusajasta ja vaikutuksesta urakka-aikaan on sovittava kirjallisesti. Myös urakoitsijalla on oikeus esittää lisätöitä tehtäviksi. Tilaajalla ei ole velvollisuutta hyväksyä niitä tehtäviksi. Lisäksi oikeuksiin toimia sopimusalueella kuuluu: a) Tehdä tai teettää väylänpidollisesti tarpeellisia tutkimus- tai rakentamistoimenpiteitä urakoitsijan hallinnassa olevalla urakka-alueella. Tällaisista toimenpiteistä tilaaja ilmoittaa hyvissä ajoin ennen toimenpiteen aloittamista. Toimenpiteen mahdollinen vaikutus sopimuksen sisältöön käsitellään muutos-/lisätöiden sopimisen periaatteen mukaisesti. b) Teettää talvihoitotyöt sopimusalueen maanteiden, katujen ja rautatien osalta toisella urakoitsijalla. c) Urakoitsijan laiminlyömän tehtävän suorittaminen tai teettäminen urakoitsijan kustannuksella tapauksissa, joissa urakoitsija ei korjaa laiminlyöntiään kirjallisesta kehotuksesta huolimatta kehotuksessa mainitun kohtuullisen ajan kuluessa d) Pyytää lisätöistä tarjouksia myös muilta urakoitsijoilta ja tarvittaessa teettää lisätyöt muilla urakoitsijoilla. e) Tehdä tai teettää urakan työsuorituksiin liittyviä pistokokeita ja laadunvarmistusmittauksia tai rinnakkaiskokeita ulkopuolisella konsultilla. Rinnakkaiskokeissa ja laadunvarmistusmittauksissa urakoitsijan edustajalle varataan mahdollisuus olla läsnä. Pistokoetarkastuksia voidaan tehdä urakoitsijan läsnäolosta riippumatta. 10 JÄRJESTYS- JA TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET 10.1 Työmaa-alue Yleistä Urakoitsijalle osoitetaan työmaa-alue sosiaalitiloja varten urakkakohteen tuntumasta. Urakoitsijan tulee rataisännöitsijän kanssa sopia katselmuksessa työskentelyn tarvitsemat alueet rautatiealueella.

19 Sivu Rakennustyömaa-alueenkäytön suunnitelma (työmaasuunnitelma) Urakoitsijan tulee laatia kirjallinen rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelma työhön käyttämästään alueesta ja toimittaa se tilaajalle ennen töiden aloittamista. (Työmaasuunnitelma, VNa 205/2009) Työmaasuunnitelmassa tulee ottaa huomioon tie- ja kevyen liikenteen järjestelyt. Työmaasuunnitelman laadinta tulee perustua riskienhallintasuunnitelmaan ja työmaasuunnitelman laadinnassa tulee ottaa huomioon myös Liikenneviraston turvallisuussuunnittelua koskevat turvallisuusohjeet Työmaa-alueen suojaaminen Urakoitsijan tulee valvoa, ettei asiattomia pääse liikkumaan urakoitsijan käytössä olevilla alueilla (myös silloin, kun työmaalla ei työskennellä). Urakoitsijan on huolehdittava aitaamalla, liikennemerkein, varoitusmerkinnöin ja tarvittaessa sulkuaidoilla, että ulkopuoliset henkilöt eivät pääse tahattomasti työmaa-alueelle. Urakoitsijan on erityisesti huolehdittava työmaan suojaamisesta alueilla, joissa liikkuu paljon henkilöitä. Kevyen liikenteen väylien läheisyydessä työmaa-alue pitää suojata verkkoaidalla tai vastaavalla muulla menettelyllä. Urakoitsijan on suojattava työmaa-alueella olevat kaivannot tai muut vastaavat vaarapaikat aidalla tai muulla vastaavalla menettelyllä. Kaivantojen ja korkeiden leikkausten reunat on suojattava riittävän raskaalla sulkuaidalla Vartiointi Tilaaja ei järjestä vartiointia. Urakoitsija vastaa kaikesta omaisuudestaan ja vartioinnista työmaalla Työmaan siisteys Urakoitsijalla on velvollisuus huolehtia urakka-alueensa siisteydestä työn aikana. Urakoitsijan velvollisuuteen kuulua siistiä ja tarvittaessa maisemoida käytössään olleet alueet heti, kun urakoitsijan työt ovat päättyneet tällä alueella. Urakoitsija on velvollinen järjestämään toimintansa osalta jätehuollon ja lajittelemaan tuottamansa jätteen, kuten pakkaustarvikkeet tai työn aikana syntyneet jätemateriaalit ja kuljettamaan jätteet pois jätteenkäsittely- ja kaatopaikkamaksuineen. Työssä syntyneet jätteet mukaan lukien purkujätteet on asianmukaisesti ja viivytyksettä kuljetettava pois työmaa-alueelta. Urakka-alueen siisteyttä ja järjestystä seurataan tilaajan valvojien toimesta. Mikäli puutteita ei korjata valvojan huomautuksesta huolimatta, voi tilaaja teettää siivoustyöt urakoitsijan kustannuksella. Työmaa-alue on pidettävä sellaisessa kunnossa, ettei siellä ole helposti saatavilla materiaalia tai laitteita, jota voidaan käyttää liikenteelle kohdistuvaan tuhotyöhön tai muuhun ilkivaltaan.

20 Sivu Toimisto-, sosiaali- ja varastotilat Urakoitsija vastaa asianmukaisista toimisto-, sosiaali- ja varastotiloista sekä niiden siisteydestä ja järjestyksestä. Urakoitsija vastaa siitä, että työmaalla on työntekijöiden käytössä asianmukaiset ja riittävät wc-tilat, sosiaalitilat ruokailuun, vaatteiden kuivatukseen ja säilytykseen sekä peseytymiseen Sähkö- ja vesiliittymät Urakoitsija hankkii itse tarvitsemansa sähkön ja veden Lämmitys, kuivatus ja valaistus Urakoitsija vastaa työmaalla tarvittavan lämmityksen, kuivatuksen ja valaistuksen järjestämisestä kustannuksellaan. Valaistusvelvoite kattaa myös yleis-, kohde- ja ulkovalaistuksen sekä tarvittaessa varavalaistuksen Puhelin ja tietoliikenneyhteydet Urakoitsijalla on oltava käytössään työn edellyttämät puhelin- ja tietoliikenneyhteydet. Urakoitsija varmistaa, että työmaalla olevilla tieliikenteen liikenteenohjaajilla ja turvamiehillä on asianmukaiset viestiyhteydet Pakkasrajat Urakassa ei ole pakkasrajoja Tieliikenne Yleiset vaatimukset Kaikki yleisen liikenteen liikennealueet on pidettävä liikennöitävässä ja turvallisesti ajettavassa kunnossa (laadultaan sellaisina, ettei päällyste ole vaurioitunut, pinta on tasainen ja puhdistus on työmaan aikana jatkuvaa) eikä niitä saa ilman asianomaisen tienpitäjän lupaa sulkea. Urakoitsijan on järjestettävä rakennustöiden vuoksi tieyhteyden menettäneille kiinteistöille tilapäiset kulkuyhteydet. Työt on suoritettava yleistä liikennettä tarpeettomasti häiritsemättä sekä liikenteelle vahinkoa tai vaaraa aiheuttamatta. Liikennejärjestelyt on hoidettava siten, että liikenne sujuu mahdollisimman joustavasti ja että olemassa olevilla teillä tai urakoitsijan tekemillä väliaikaisilla teillä voidaan liikennöidä siihen asti, kunnes liikenne johdetaan uusille teille. Yleisen liikenteen järjestelyissä noudatetaan Liikenne tietyömaalla julkaisusarjan ohjeita. Mikäli eo. asiakirjoissa on keskenään ristiriitaisia ohjeita, menee myöhemmin ilmestynyt julkaisu pätevyysjärjestyksessä aikaisemmin julkaistun edelle. Urakoitsijan on tarkastettava liikennejärjestelyt päivittäin töiden alkaessa ja päättyessä. Urakoitsijan on järjestettävä liikennejärjestelyille Tieturva 2-pätevyyden omaava päivystäjä, joka on tavoitettavissa työajan ulkopuolella myös viikonloppuisin. Päivystäjän puhelinnumero on ilmoitettava myös urakan tiedostustaulussa.

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA Tekninen keskus.. Kuninkaanlähteenkatu 12 38700 KANKAANPÄÄ puhelin (02) 577 2610, faksi (02) 577 2600, sähköposti etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana

Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana 23.9.2010 Juha Ryynänen asianajaja, varatuomari, kauppatieteiden lisensiaatti www.juharyynanen.fi Rakennusurakka sopimusprosessina 1. Tarjouspyyntö 2. Tarjoukset 3. Urakkaneuvottelu

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät LIIKENNEVIRASTON TURVALLISUUSKOORDINAATTORIEN KOULUTUS 28.10.2011 Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät Simo Sauni 1 LÄHTÖKOHTA Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2 (205/2009)

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun.

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 5/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

Rakennustyön valvonta

Rakennustyön valvonta A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Rakennustyön valvonta MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2000 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 13 :n (132/1999)

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset 2 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenneviraston ohjeita 2/2015

Lisätiedot

KADULLA TEHTÄVÄT TYÖT - LUPAMENETTELYN KEHITTÄMINEN RAPORTTI 24.10.2002

KADULLA TEHTÄVÄT TYÖT - LUPAMENETTELYN KEHITTÄMINEN RAPORTTI 24.10.2002 KADULLA TEHTÄVÄT TYÖT - LUPAMENETTELYN KEHITTÄMINEN RAPORTTI 24.10.2002 ESIPUHE Kadulla tehtävät työt lupamenettelyn kehittäminen on yksi liikenne- ja viestintäministeriön Jaloin-hankkeen projekteista.

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT Ohjeita konepalvelun ja pienurakoiden tilaajalle Tekijät Taitto 2010, Infra ry Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Matti Lahtinen ja Satu Sahlstedt, Mittaviiva Oy Julkaisija Kuvat

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot