Tekninen lautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta 18.06.2013"

Transkriptio

1 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Tekninen lautakunta Aika klo 18:09-19:25 Paikka Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Teknisen lautakunnan vuoden 2013 talousarvion investointiosan määrärahan tarkistaminen 68 Nyhkälän koulun LVIA -suunnittelijan uudelleenvalinta Karkkilan yhteiskoulun auditorion tuolien ja kirjoitustasojen toimittajan valinta 70 Vastine oikaisuvaatimukseen koskien teknisen lautakunnan päätöstä Yhteiskoulun liikuntahallin lattiaurakoitsijan valinta 71 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Edullisen vuokra-asuntotuotannon aloittamisen selvittäminen Karkkilan kaupungissa 72 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Veneiden säilyttäminen Pyhäjärven rannalla 73 Vastaus kuntalaisaloitteeseen / Järvenpääntien turvallisuuden parantaminen ja läpiajokielto raskaalle liikenteelle 74 Vastaus kuntalaisaloitteseen / katujen Käsityöläisenkatu kokonaisuudessaan ja Kantolankatu väliltä Helsingintie-Rajakatu -katujen huono kunto 75 Vastaus kuntalaisaloitteeseen / Uusi ajoliittymä Ahowerk Oy:n pihaan 76 Karkkilan kaupungin jätevedenpuhdistamon käsittelytulokset 4/2013 ja 5/ Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiä Saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset Teknisen johtajan ajankohtaiset asiat

2 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Laakso Risto 18:09-19:25 puheenjohtaja Wesa Kaj 18:09-19:25 varapuheenjohtaja Boström Marianne 18:09-19:25 jäsen Jokila Ulla 18:09-19:25 jäsen Keskinen Tuure 18:09-19:25 jäsen Kivistö Ilkka 18:09-19:25 jäsen Suikka Irja 18:09-19:25 jäsen Örn Leena 18:09-19:25 jäsen Hongell Timo 18:09-19:25 varajäsen Poissa Hongell Kaisa jäsen Majalahti Juha kaupunginjohtaja Jumisko Juha kh:n edustaja Sintonen Risto kh:n puheenjohtaja Muut osallistujat Setälä Kari 18:09-19:25 tekninen johtaja, esittelijä Levoniemi Jaana 18:09-19:25 asianhall.siht. ptkn:pitäjä Vuolukka Esko 18:09-19:25 yhdyskuntatekniikan päällikkö Allekirjoitukset Risto Laakso puheenjohtaja Jaana Levoniemi pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Karkkila klo Tuure Keskinen Ulla Jokila Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Tekninen ja ympäristötoimiala klo Jaana Levoniemi asianhallintasihteeri

3 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekninen lautakunta 64 Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Teknisen lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enem män kuin puolet lautakunnan jäsenistä. Ehdotus: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja pää tösvaltai seksi.

4 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tekninen lautakunta 65 Teknisen johtajan ehdotus: Teknisen lautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua jäsentä. Tarkastusvuorossa ovat Kaisa Hongell ja Ulla Jokila. Pöytäkirja tarkastetaan teknisessä ja ympäristötoimessa klo Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuure Keskinen ja Ulla Jokila.

5 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Tekninen lautakunta Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 66 Teknisen johtajan ehdotus: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei puheenjohtaja tai tekninen lautakunta toisin päätä. Toimielin voi ottaa kä si tel tä väk seen sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokous kut sussa. Tekninen lautakunta hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan vuoden 2013 talousarvion investointiosan määrärahan tarkistaminen Tekninen lautakunta 67 Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä Valmistelija / lisätietojen antaja: tekninen johtaja Ka ri Setälä, puh tai sähköposti Teknisen johtajan ehdotus: Karkkilan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan tarkistanut teknisen lautakunnan vuoden 2013 talousarvion investointiosan määrärahaa, siten että investointeja on karsittu yhteensä , josta sekä Tilapalvelun osuus (rakennukset ja rakennelmat) että Yhdyskuntatekniikan (kiinteät rakenteet ja laitteet) on Kokonaisinvestointien määrä tehdyn päätöksen mukaan on Tilapal ve lun osal ta ja Yhdyskuntatekniikan osalta eli yh teen sä Taloudellisten tavoitteiden ja hankkeiden priorisoinnin sekä saavutettujen säästöjen ja avustuspäätösten vuoksi on investointiohjel maa pe rus tel tua tarkastella uudelleen seuraavasti: Tilapalvelu (raken nukset ja rakennelmat) ja Yhdyskuntatekniikka (kiin teät rakenteet ja laitteet Kokonaisinvestointien määrä tulisi esityksen mukaisena olemaan Tilapalvelun osalta ja Yhdyskuntatekniikan osalta eli yhteensä Taloudelliset vaikutukset - Investointien osalta Esityslistan liitteet - Tilapalvelun investointien käyttösuunnitelma ja aikataulu 2013 ( ), (liite 1) - Yhdyskuntatekniikan investointien käyttösuunnitelma ja aikataulu 2013 ( ), (liite 2) Tekninen lautakunta hyväksyy investointien 2013 käyttösuunnitelman liitteiden 1 ja 2 mukaisesti. Tekninen lautakunta delegoi tekniselle johtajalle mahdolliset investointimäärärahojen siirrot päälajien sisällä sekä edelleen mahdolliset investointihankkeiden priorisoinnin muutokset tai lisäykset, kun se toiminnallisesti tai taloudellisesti on perusteltua.

7 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Käsittely: Keskustelun kuluessa Ulla Jokila teki Timo Hongellin ja Ilkka Kivistön kannattamana seuraavan investointeihin liittyvän vastaehdo tuk sen: Teknisen lautakunnan päätettäväksi on tullut yhteiskoulun audi torion tuolien ja kirjoitustasojen toimittajan valinta. Tarjouspyyntö on tehty uusista kalusteista ja sen kokonaishinta on Ehdotan, että - tarjous jätetään pöydälle - pyydetään alustavasti valitulta toimittajalta tarjous pelkästään rikkonaisten tuolien (ja kirjoitustasojen) korjaamisesta. Verhoilun osuus korjaushinnasta on ilmeisesti merkittävä, verhoilu on kuitenkin vielä ihan kohtuullisessa kunnossa. Tässä äärimmäi sen tiu kassa taloustilanteessa sekä myös kestävän kehityksen periaat teiden mukaisesti olisi ensisijaisesti suosittava vanhan kor jaa mista. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että asiassa on tehty kan na tettu vas ta eh dotus, joten asiassa on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestystä, siten että ne, jotka kan nattavat teknisen johtajan pohjaehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Ulla Jokilan tekemää vasta eh do tusta äänestävät "EI". Äänes tysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä (Risto Laak so, Kaj Wesa, Marianne Boström, Tuure Keskinen, Irja Suikka, Leena Örn) ja 3 EI-ään tä (Timo Hongell, Ulla Jokila, Ilkka Kivistö). Puheenjohtaja totesi lautakunnan hylänneen Ulla Jokilan te kemän vas ta eh do tuksen ää nin 6-3. Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan liitteet nro 25 - Tilapalvelun investointien käyttösuunnitelma ja aikataulu 2013 ( ), (liite 1/25) - Yhdyskuntatekniikan investointien käyttösuunnitelma ja aikataulu 2013 ( ), (liite 2/25) Täytäntöönpano: tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö, tekninen isännöitsijä ja hallinto- ja talousjohtaja, kaupunginhallitus

8 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Nyhkälän koulun LVIA -suunnittelijan uudelleenvalinta 34/02.07/2013 Tekninen lautakunta Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä Valmistelija / lisätietojen antaja: tekninen johtaja Ka ri Setälä, puh tai sähköposti Tekninen ja ympäristötoimiala on pyytänyt tarjouksen Nyhkälän koulun LVIA-suunnittelupalveluiden tuottami sesta päi vätyllä tarjouspyynnöllä. Hankintailmoitus on julkaistu myös Hilma - il moituskanavalla Hankinta on EU-kyn nysarvon ylittä vä hankinta ja hankintamenettely oli avoin. Tar jousten vertai lu perusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tar jous (laatukri teerit 60 %, hinta 40 %). Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti 3 palveluntuottajaa. Tarjoukset avattiin suljetussa tilaisuudessa klo 11.12, josta laadittiin avauspöytäkirja. Tarjousten käsittely Tarjousten arviointi ja vertailu toteutettiin hankintalainsäädännön mukaisesti kolmessa vaiheessa: a. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi b. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen c. Tarjousten vertailu a. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjoajan tuli täyttää hankintalain edellytykset ja tarjouspyyntöasiakirjoissa asetetut vaatimukset sekä liittää tarjoukseen pyydetyt selvitykset. b. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Tarjouksen tuli olla sisällöltään tarjouspyynnön ehtojen mukainen eli vastata vaadittuja vaatimuksia sekä pyydettyjä ehtoja. Tarjouksen tuli olla laadittu tarjouspyynnössä mainitulla tavalla ja sisältää vaaditut selvitykset tullakseen huomioiduksi tarjousten vertailussa. c. Tarjousten vertailu Ensimmäisen ja toisen vaiheen läpäisseistä tarjouksista valittiin kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjousten vertailuperusteet

9 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Teknisen johtajan ehdotus: Tilaaja valitsee hyväksytysti tehdyistä tarjouksista itselleen kokonaistaloudellisesti edullisimman. Suunnittelijoiden valinta perustuu arvoanalyysiin, jossa laatukriteerien painotus on 60 % ja hinnan painotus on 40 %. Halvin tarjousten mukainen vertailuhinta saa 40 pistettä ja muiden tarjousten hintapisteet muodostuvat suhteessa halvimpaan vertailuhin taan alla olevan kaavan mukaisesti. Tarjouksen hintapisteet = 40 x halvin vertailuhinta / tarjottu vertailuhinta Laatuarviointiperusteiksi valittiin neljä laatuominaisuutta: ammattitaito, resurssit / toimituskyky, referenssit ja laadunvarmistus. Arviointiryhmä antaa jokaiselle ehdokkaalle jokaisesta neljästä laatuominaisuudesta arvosanan asteikolla 1-10 ja näistä lasketaan ehdokkaan arvosanojen keskiarvo. Arvosteluasteikko: Hylätty ehdotus: 0 pistettä, varsin heikko: 1 piste, heikko ehdotus: 2 pistettä, selvästi alle odotusarvon: 3 pistettä, hieman alle odotusarvon: 4 pistettä, odotusarvoa vastaava: 5 pistettä, hieman odotusarvon ylittävä: 6 pistettä, odotusarvon selvästi ylittävä: 7 pistettä, odotusarvon huomattavasti ylittävä hyvä ehdotus: 8 pistettä, erittäin hyvä: 9 pistettä ja erinomainen ehdotus: 10 pistettä. Ammattitaidossa arvioidaan mm. esitettyjen vastuusuunnittelijoiden koulutus ja kokemus, referenssit arvioidaan ensisijaisesti vastaavien kohteiden pohjalta. Vastaaviksi katsotaan oppilaitosrakennus, peruskorjaus, yli 3000 m2. Laatupisteet skaalataan siten, että eniten laatupisteitä saanut saa laadun painoarvon mukaisen maksimipistemäärän ja muiden laatupisteet skaalataan kertomalla samassa suhteessa alla olevan kaavan mukaisesti. Skaalatut laatupisteet = 60 x tarjoajan laatupisteet / korkeimmat laatupisteet Saaduista tarjouksista suoritettiin tarjousvertailu tarjouspyynnön mukaisesti. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti Amhold Oy, jonka kokonaispistemäärä oli 100,00 pistettä. Taloudelliset vaikutukset - hankkeen LVIA-suunnittelu n. 56'400 Esityslistan liitteet - Tarjouspyyntö (liite 1) - Tarjousten vertailu (liite 2, jaetaan kokouksessa)

10 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta päättää 1) hyväksyä Nyhkälän koulun peruskorjauksen ja laajennuksen LVIA-suunnittelijaksi Amhold Oy:n, jon ka te ke män tar jouk sen koko nais pistemäärä on 100,00 pistet tä. 2) delegoida tekniselle johtajalle sopimuksen neuvottelemisen ja allekirjoittamisen. 3) tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liitteet nro 17 - Tarjouspyyntö (liite 1/17) - Tarjousten vertailu (liite 2/17) Täytäntöönpano: tarjoajat, sivistystoimenjohtaja, kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja, tekninen isännöitsijä ja kaavoituspäällikkö. Tekninen lautakunta 68 Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä Valmistelija / lisätietojen antaja: tekninen johtaja Ka ri Setälä, puh tai sähköposti Teknisen lautakunnan kokouksessa Nyhkälän koulun LVIA-suunnittelijaksi valittu Amhold Oy on lähettämässään kirjeessä ilmoittanut, että he eivät pysty aloittamaan ko. kohteen LVIA suunnittelutöitä. Suunnittelutyöt ovat jo käynnissä arkkitehti-, rakenne- ja sähkösuunnittelun osalta. On perusteltua tehdä kiireellisenä uusi päätös LVIA-suunnittelijan valinnasta jo saatujen tarjousten perusteella. Tehdyssä tarjousvertailussa toiseksi sijoittui (Amhold Oy:n jälkeen) Cadring Talotekniikka Oy kokonaispistemäärällä 80,39 pistettä. Taloudelliset vaikutukset - hankkeen LVIA-suunnittelu Esityslistan liitteet - Amhold Oy:n kirje (liite 1) - Tarjousten vertailu (liite 2)

11 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää 1) hyväksyä Nyhkälän koulun peruskorjauksen ja laajennuksen LVIA-suunnittelijaksi Cadring Talotekniikka Oy:n, jonka tekemän tar jouk sen ko ko nais pistemäärä on 80,39 pistettä. 2) delegoida tekniselle johtajalle sopimuksen neuvottelemisen ja allekirjoittamisen. 3) tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liitteet nro 26 - Amhold Oy:n kirje (liite 1/26) - Tarjousten vertailu (liite 2/26) Täytäntöönpano: tarjoaja, sivistystoimenjohtaja, kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja, tekninen isännöitsijä ja kaavoituspäällikkö.

12 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Tekninen lautakunta Karkkilan yhteiskoulun auditorion tuolien ja kirjoitustasojen toimittajan valinta 34/02.07/2013 Tekninen lautakunta 69 Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä Valmistelija / lisätietojen antaja: tekninen johtaja Ka ri Setälä, puh tai sähköposti Teknisen lautakunnan talousarvion investointiohjelmassa ''Rakennukset ja rakennelmat '' on varattu määräraha 150'000 (alv 0 %) vuodelle 2013 Yhteiskoulun auditorion tuolien ja kirjoitustasojen hankintaan. Tekninen ja ympäristötoimiala on pyytänyt tarjoukset Yh teis koulun auditorion tuoleista ja kirjoitustasoista päi vä tyllä tarjouspyynnöllä. Hankintail moitus on jul kais tu myös Hil ma-il moituskanavalla Hankintako ko nai suus on kan sal lisen kynnysarvon ylittävä han kinta ja han kin ta menette ly on avoin. Kohteen valmistumisajan kohdaksi on mää ri telty Tar jousten vertailuperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous (laatukriteerit 60 %, hinta 40 %). Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti viisi (5) toimittajaa. Tarjouk set avat tiin suljetussa tilaisuudessa klo , josta laa dittiin avauspöytäkirja. Tarjousten käsittely toteutettiin kolmes sa vai heessa: ensin tarjoajan soveltuvuuden tarkistaminen ja sit ten tar jousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen ja lopuksi ar viointi sekä vertailu. Kaikki tarjoukset täyttivät asetetut vaati mukset. Saaduista tarjouksista laadittiin tarjousvertailu. Toimittajan valinta perustui arvoanalyysiin, jossa laatukriteerien painotus oli 60 % ja hinnan painotus 40 %. Tarjouksen hintapisteet laskettiin kaavalla: Tarjouksen hintapisteet = 40 x halvin vertailuhinta / tarjottu vertailuhinta. Laatupisteiden painotus oli: Esteettisyys ja ergonomia 30 %: par haat laatupisteet 30., toiseksi parhaat 15 p., kolmanneksi parhaat 7,5 p. ja muut 0 p. Tekniset ominaisuudet ja käyttömukavuus 20 %: parhaat laatupisteet 20 p., toiseksi parhaat 10 p., kolmanneksi parhaat 5 p. ja muut 0 p. Takuuaika 10 %: parhaat pisteet 10 p., toiseksi parhaat 5 p. ja muut 0 p. Laatupisteiden arvioinnin suoritti käyttäjistä ja teknisestä henkilöstöstä muodostettu viisihenkinen arviointiryhmä.

13 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Tekninen lautakunta Teknisen johtajan ehdotus: Tarjousvertailu suoritettiin tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti Audio-Kaluste Oy, jonka kokonaispistemäärä oli 88,42 pistettä. Taloudelliset vaikutukset - auditorion tuolit ja kirjoitustasot (alv 0 %) Esityslistan liitteet - tarjouspyyntö liitteineen (liite 1) - tarjousten vertailu (liite 2, jaetaan kokouksessa) Tekninen lautakunta päättää 1) hyväksyä Yhteiskoulun auditorion tuolien ja kirjoitustasojen toimittajaksi Audio-Kaluste Oy:n, jonka tekemän tarjouksen kokonaispistemäärä on 88,42 pistettä. 2) delegoida tekniselle johtajalle sopimuksen neuvottele mi sen ja allekirjoittamisen. 3) tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liitteet nro 27 - tarjouspyyntö liitteineen (liite 1/27) - tarjousten vertailu (liite 2/27) Täytäntöönpano: tarjoajat, tekninen johtaja, sivistystoimenjohtaja, tekninen isännöitsijä, rehtori, museotoimenjohtaja

14 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Vastine oikaisuvaatimukseen koskien teknisen lautakunnan päätöstä Yhteiskoulun liikuntahallin lattiaurakoitsijan valinta 34/02.07/2013 Tekninen lautakunta Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä Valmistelija / lisätietojen antaja: tekninen johtaja Ka ri Setälä, puh tai sähköposti Teknisen johtajan ehdotus: Teknisen lautakunnan talousarvion investointiohjelmassa ''Rakennukset ja rakennelmat '' on varattu määrärahat 300'000 (alv 0 %) vuo delle 2013 Yhteiskoulun liikuntahallin lattian, valaistuksen ja vesikaton saneerauksiin. Tekninen ja ympäristötoimiala on pyytänyt urakkatarjoukset Yhteiskoulun liikuntahallin lattian saneerauksesta päi vätyllä tarjous pyyn nöllä. Han kintail moitus on jul kaistu myös Hil ma-ilmoi tuska navalla Hankintakokonaisuus on kan sallisen kyn nys ar von ylittävä hankinta ja hankin tamenettely on avoin. Koh teen val mis tu mis ajankohdaksi on mää ritelty Tarjous ten vertai lu perus teena oli halvin koko naishinta. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kolme (3) urakoitsijaa. Tar joukset avattiin suljetussa tilaisuudessa klo. 7.25, jos ta laadittiin avauspöytäkirja. Tarjousten käsittely toteutettiin kol messa vaiheessa: ensin tarjoajan soveltuvuuden tarkistaminen ja sitten tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen ja lo puksi arviointi sekä vertailu. Kaikki tarjoukset täyttivät asetetut vaatimukset. Saaduista tarjouksista laadittiin tarjousvertailu. Tarjousvertailu suoritettiin tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Halvimman tarjouksen jätti Heikkinen Yhtiöt Oy. Esityslistan liitteet - tarjouspyyntö liitteineen (liite 1) - tarjousten vertailu (liite 2, jaetaan kokouksessa) Tekninen lautakunta päättää 1) hyväksyä Yhteiskoulun liikuntahallin lattiaurakoitsijaksi Heikkinen Yhtiöt Oy:n, jon ka te ke män tar jouksen ko ko nais hin ta on 130'000 (alv 0 %).

15 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta ) delegoida tekniselle johtajalle urakkasopimuksen neuvottelemisen ja allekirjoitta misen. 3) tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokoukses sa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liitteet nro 21 - tarjouspyyntö liitteineen (liite 1/21) - tarjousten vertailu (liite 2/21) Täytäntöönpano: tarjoajat, tekninen johtaja, sivistystoimenjohtaja, tekninen isännöit sijä Tekninen lautakunta 70 Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä Valmistelija / lisätietojen antaja: tekninen johtaja Ka ri Setälä, puh tai sähköposti Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan valita yh teiskoulun liikuntahallin lattiaurakoitsijaksi Heikkinen Yhtiö t Oy:n. Urheilulattiat-indoors Oy:n Jukka Holstila on jättänyt päivätyllä kirjeellään hankintaoikaisuvaatimuksen teknisen lautakunnan tekemään päätökseen, joka koski Yhteiskoulun liikun tahallin lattiaurakoitsijan valintaa. Urheilulattiat-indoors Oy on tehnyt valituksen myös Markkinaoikeuteen. Perusteluissaan Urheilulattiat-indoors Oy:n Jukka Holstila on esittänyt neljä kohtaa, joiden osalta heidän mielestään Heikkinen Yhtiöt Oy:n tarjous ei täytä tarjouspyynnön vaatimuksia. Urheilulattiat-indoors Oy:n Jukka Holstila ei ole tutustunut Heikkinen Yhtiöt Oy:n jättämään tarjoukseen. Heikkinen Yhtiöt Oy:n Tomi Saarinen on laatinut vastineen, jonka mukaan heidän tarjouksensa täyttää tarjouspyynnön mukaiset vaatimukset. Saadussa oikaisuvaatimuksessa ja siihen tulleessa vastineessa ei ole nous sut esille sellaisia seikkoja, joiden mukaan tehtyä lauta kun nan pää töstä tulisi muuttaa. Hankinnalla on välttämätön kiire ELY:n ilmoittaman aloittamisajankohdan sekä koripallokauden käynnistymisen vuoksi. ELY-keskuksen tekemässä avustuspäätöksessä edel-

16 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Teknisen johtajan ehdotus: ly te tään, et tä hankkeen rakennustyöt on aloitettava men nessä. Esityslistan liitteet - Hankintaoikaisuvaatimus / Urheilulattiat-indoors Oy (liite 1) - Vastine / Heikkinen Yhtiöt Oy (liite 2) - Markkinaoikeuden vastinepyyntö (liite 3) Tekninen lautakunta päättää 1) säilyttää aikaisemmin tekemänsä päätöksen ko. asian osalta ennallaan. 2) valtuuttaa teknisen johtajan laatimaan vastineen Markkinaoikeudelle. 3) tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liitteet nro 28 - Hankintaoikaisuvaatimus / Urheilulattiat-indoors Oy (liite 1/28) - Vastine / Heikkinen Yhtiöt Oy (liite 2/28) - Markkinaoikeuden vastinepyyntö (liite 3/28) Täytäntöönpano: Urheilulattiat-indoors Oy, Heikkinen yhtiöt Oy, Markkinaoikeus

17 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Tekninen lautakunta Vastaus valtuustoaloitteeseen / Edullisen vuokra-asuntotuotannon aloittamisen selvittäminen Karkkilan kaupungissa 229/ /2013 Kaupunginvaltuusto Valtuutettu Risto Sintonen jätti seuraavan Karkkilan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloitteen: "Karkkila tarvitsee kehittyäkseen työssäkäyville ihmisille edullisia vuokra-asuntoja. Karkkilan kehitys vaatii edullisia vuokra-asuntoja. Kun yritykset palkkaavat uutta henkilökuntaa, voi työpaikan vastaanotto olla kiinni välittömästi saatavasta asunnosta. Tällöin mahdollinen muuttaja ei mieti oman asunnon hankintaa tai omakotitalon rakentamista. nuorella työntekijällä ei myöskään ole varaa suuriin takuuvuokriin. Tässä tilanteessa tulevat kyseeseen myös muut asuinpaikkakunnan tarjoamat palvelut. Karkkilasta ovat monet palvelut siirtyneet viime vuosina kauemmas ja tämä voi vaikuttaa myös ihmisten muuttohaluihin. Nykyaikainen työelämän trendi suosii sellaisia työntekijöitä, jotka voivat siirtyä helposti työnsä perässä. Tällöin omistusasunto voi muodostua muuton esteeksi, kun sitä ei saa myytyä nopeasti. Karkkilan viimeisin vuokratalo on valmistunut nuorisoasunnoiksi. Se täyttyi välittömästi eivätkä sinne myöskään mahtuneet kaikki halukkaat Näin ollen markkinoilta edullisille vuokra-asunnoille Karkkilassa olisi suuri tarve. Karkkilan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että kaupunki selvittää pikaisesti mahdollisuudet aloittaa edullisten vuokra-asuntojen tuotanto kaupungissa." Kaupunginvaltuusto lähetti aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Pöytäkirjan liite nro 18 - valtuustoaloite Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja:

18 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Tekninen lautakunta hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 71 Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä Valmistelija / lisätietojen antaja: tekninen johtaja Ka ri Setälä, puh tai sähköposti Teknisen johtajan ehdotus: Saatuun valtuustoaloitteeseen liittyen on tekninen toimiala selvittänyt vuokra-asuntojen käyttöastetta Karkkilassa. Kunta-asunnot Oy:n lakimieheltä Laura Laineelta saadun tie don mu kaan huhti kuun kes ki määräinen käyttöaste Karkkilassa si jait se vissa asun noissa oli noin 86 %. Tyhjiä asuntoja oli huhti kuun lo pussa 82 kpl (asun toja yhteensä 526 kpl). Alkuasunnot Oy:n toimitusjohtajalta Ja ri Riskilältä saadun tiedon mukaan Rantakatu 1:ssä sijait se van koh teen (Nuo riso asun not) keskimääräinen käyttöaste on alle 50 %. Asun to ja koh tees sa on yhteensä 45 kpl:tta. Karkkilan omista vuokra-asunnoista on tyhjillään keskimäärin 1-3 kpl:tta. Karkkilan asukasmäärän ja työpaikkojen määrän kehitys on ollut las ke va, jo ka ei myös kään tue vuokra-asuntotuotannon lisäystä. Myös Ara-rahoituksen saaminen uusiin vuokratalohankkeisiin on epä to den näköistä, koska tyhjillään olevia vuokra-asuntoja on runsaasti. Esityslistan oheismateriaali - valtuustoaloite Karkkilan kaupunki seuraa vuokra-asuntokysyn nän ke hi tystä ja mahdollistaa suunnitelmallisella ja laadukkaalla maapolitiikalla sekä kaavoituksella monipuolisen asuntorakentamisen.

19 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Tekninen lautakunta Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginhallitus/-valtuusto

20 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Vastaus valtuustoaloitteeseen / Veneiden säilyttäminen Pyhäjärven rannalla 167/ /2013 Kaupunginvaltuusto Päivi Hellgren jätti yhdessä muiden Karkkilan Vasemmistoliiton val tuus to ryh män valtuutet tujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen: "Veneiden säilyttäminen Pyhäjärven rannassa Tällä hetkellä kuka tahansa kaupunkilainen voi tuoda veneensä Pyhäjärven rantaan maksutta. Näin tehdäänkin, ja ilman ilmoitusvelvollisuutta. Tästä johtuen mattojen pesupaikan ja nk. lastenrannan välisellä ranta-alueella on sikin sokin veneitä, joista useita ei ole edes vuosiin käytetty. Ranta on epäsiistinnäköinen, veneitä on kiinnitettyinä kaikkiin mahdollisiin puihin ja koska rantakasvillisuutta ei ole perattu, myös aktiivisemmin käytössä olevien veneiden vesille vetäminen on työlästä. Me allekirjoittaneet esitämme, että em. ranta-alue siistitään ja rantaviiva selkeytetään. Myös niiden veneiden, joita ei ole aikoi hin käytetty, tai ne ovat jo käyttökelvottomia, omistajille annetaan kehotus kuljettaa veneensä pois tai ne hävitetään. Kun ranta-alue on perattu (joko kaupungin tai jonkun muun tahon toimesta) ja/tai sille on rakennettu varsinainen venevalkama, veneet voitaisiin sijoittaa uudelleen järjestelmällisesti. Tässä yhteydessä veneet numeroitaisiin ja niille osoitettaisiin rannalta paikka. Tästä kaupunki voisi myös periä maksua. Veneiden kiinnitys voisi vastaisuudessa tapahtua niitä varten pystytettyihin kiinnitystolppiin." Kaupunginvaltuusto lähetti aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Pöytäkirjan liite nro 6 - valtuustoaloite Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: hallintopäällikkö Jarkko Luukko-

21 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta nen, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 72 Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntateknii kan päällik kö Esko Vuo lukka, puh tai sähköposti Valtuustoaloitteessa todetaan, että veneiden säilytys Pyhäjärven rannassa on nykyisin maksutonta. Lisäksi siinä todetaan, että mattojen pesupaikan ja nk. lasten rannan välisellä ranta-alueella veneiden säilytys on hallitsemattomassa tilassa ja ranta on epäsiisti ja rantakasvilli suus perkaamatonta. Aloitteessa esitetään, et tä kyseinen ranta-alue siistitään ja rantaviiva selkeytetään ja veneiden mahdollisia omistajia ke hoitettaisiin toimittamaan käy tös tä pois tu neet ve neet pois. Lisäksi aloitteessa esitetään venei den säily tyk seen so piva maksullisen venevalkaman ajatus, jolloin veneitä olisi mah dollista sijoittaa järjestelmällisesti ranta-alueelle. Tekninen toimiala toteaa, että veneiden säilytykseen on teknises ti mahdollista rakentaa venetolppia tai vas taa va kiin teä venepaikkajärjestely kyseiselle ranta-alueelle. Rannan siivousta tehdään vuo sit tain. Li säk si ran nan raivausta ja puiden kaatoa on teh ty aikai sem pi na vuo si na. Alueen maan käy töl li set tarpeet ja venepaikka-ajatuksen liittäminen sen yhteyteen tulee samalla selvittää. Ve ne paik ko jen mah dolli set lu pa-asiat on myös sel vi tet tä vä. Teknisen toimen alustavien sel vi tys ten mu kaan ve ne paik ko jen tolp pien ra ken nus kus tannus on noin 200 /vene paikka. Ve neiden las ku paik kana voi toi mia Py hä järven uimaran nan lähei syydessä ole va ran ta-kaista, jo ta tähän toimin taan on ennenkin käytetty. Ve ne paik ko jen kehittämisen ajatus ei lähtökohtaisesti ole ris ti riidas sa maan käy tön tai mui den alueen kehittämi seen tähtää vien aja tus ten kanssa sinänsä. Asiaa on mahdollista rat kaista maankäy tön suun nit telun yhteydessä.

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1. Puumalan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1. Puumalan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 27.03.2014 klo 17:00-18:40 Paikka Puumalan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 13 Teknisten palvelujen toimialan toimintakertomus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Tekninen lautakunta Aika 23.04.2015 klo 17:00-18:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 39 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 74 40 Sopimusten

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88 Tekninen lautakunta 19.09.2013 AIKA 19.09.2013 klo 13:00-16:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 59 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2014 53. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2014 53. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2014 53 Tekninen lautakunta Aika 01.10.2014 klo 14:00-15:15 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 55 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot