ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy"

Transkriptio

1 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 75 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 76 Selitys Häkälän venereitin perustamista ja määräämistä yleiseksi paikallisväyläksi koskevasta hakemuksesta annettuihin lausuntoihin, muistutuksiin ja mielipiteeseen 5 77 Lausunto korttelin 53 asemakaavamuutoksen luonnoksesta Lausunto Anianharjun korttelin 100 asemakaavan muutoksen luonnoksesta Esitys liikennemerkkien asettamisesta Lepomäen yksityistielle Vääksyn koulunmäen lähiliikunta-alueen keinotekonurmikentän asennusurakoitsijan hyväksyminen Lisämääräraha Pasolanharjun liittymän rakentamiseen Tiedoksiantoasiat Viranhaltijapäätökset Muut asiat 20

2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 2/23 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Nordström Harry puheenjohtaja Wederhorn Yrjö varapuheenjohtaja Anttila Raimo jäsen Bouras Eija jäsen Hietamäki Pertti jäsen Saarinen Riitta jäsen Upola Seija jäsen Muut läsnä Kunttu Ahvo esittelijä, suunnitteluinsinööri Stenhammar Arja sihteeri, talouspäällikkö Allekirjoitukset Harry Nordström Puheenjohtaja Arja Stenhammar Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Tar kastuspvm _19_ / _8_ 2014 Tar kastuspvm _19_ / _8_ 2014 Raimo Anttila Eija Bouras Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Asikkalan teknisen toimen toimisto _22_ / _8_ 2014 Virka-asema ja allekirjoitus Talouspäällikkö Arja Stenhammar Lisätietoja antavat Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh , sähköposti: Talouspäällikkö Arja Stenhammar, puh , sähköposti:

3 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 3/23 Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen TEKNLTK Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estynee nä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäse nille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, vähintään viittä päi vää ennen kokousta. Kokouskutsu on toimitettu lautakunnan jäsenil le, kun nanhal li tuk sen edustajalle, kunnanhallituksen puheenjohtajal le ja kunnan joh tajalle, toimialajohtajalle sekä nuorisovaltuutetulle kunnan hallin to sään nön mu kai ses ti, joten kokous todetaan asian mukaisesti kool le kutsu tuksi ja mi käli enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, myös pää tös valtai seksi. Ehdotus hyväksyttiin.

4 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 4/23 Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valitseminen TEKNLTK Hallintosäännön 61 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimieli men päättämällä tavalla. Kunkin kokouksen tarkastettu pöytäkirja pi detään yleisesti nähtävänä pöytäkirjan tarkastusta seuraavana per jantaina kunnanviraston aukioloajan. Mikäli ko. päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, pidetään pöytäkirjan nähtävänä seuraavana työpäivänä. Kokouspöytäkirja tarkastetaan valitsemalla kussakin kokouksessa kak si pöytäkirjan tarkastajaa ja kokouspöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen kuitenkin viimeistään nel jän te nä työ päi vä nä ko kouk ses ta. Tekninen lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi lautakunnan jäsenet Raimo Anttilan ja Eija Bouraksen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raimo Anttila ja Eija Bouras

5 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 5/23 Tekninen lautakunta Selitys Häkälän venereitin perustamista ja määräämistä yleiseksi paikallisväyläksi koskevasta hakemuksesta annettuihin lausuntoihin, muistutuksiin ja mielipiteeseen TEKNLTK Asikkalan kunta hakee Etelä-Suomen aluehallintovirastolta vesilain mu kais ta lupaa Häkälän venereitin perustamiseksi ja määräämiseksi ylei sek si paikallisväyläksi. Aluehallintoviraston toimesta hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä Asikkalan kunnanvirastolla ja sinä aikana on pyydet ty lausunnot sekä mahdolliset muistutukset ja mielipiteet asia kirjois ta. Etelä-Suomen aluehallintovirastolle on annettu seuraavat neljä lausun toa, kolme muistutusta ja yksi mielipide: Lausunnot / muistutukset / mielipide 1. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, luonnonvarat vas tuu alue Liikennevirasto, sisävesiväyläyksikkö Hämeen ELY-keskuksen kalatalousryhmä Eija ja Martti Leino Maritta ja Timo Onnela Inkeri Rehtilä Marko ja Kirsi Laakso, Jari ja Marju Sivula Asikkalan kunta, tekninen lautakunta Aluehallintovirasto on varannut Asikkalan kunnalle tilaisuuden antaa se li tyk sen sä lau sun nois ta, muistutuksista ja mielipiteistä. Asiakirjat ovat kokonaisuudessaan esi tys lis tan oheismateriaalina. Valmistelija/lisätietoja: Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh , sähköposti: etu ni Tekninen lautakunta antaa alla olevat vastineet annettuihin lausuntoihin, muistutuksiin ja mielipiteeseen: 1. Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus toteaa, että Häkälän sataman veneliikenne ryhtyy käyttämään merkittyä reittiä ja liikenteestä aiheutuvat haitat vähenevät ja lupa voidaan myöntää normaalein lupaehdoin. Asikkalan kunta yhtyy ELY:n lausuntoon. 2. Liikennevirasto toteaa, että uuden väylän leveys väylien liit ty mäkoh das sa on noin 1 kilometrin ja sitä tulisi kaventaa. LIV muis tuttaa myös että lopulliset asiakirjat tulee toimittaa heille ennen väylä pää tök sen tekoa sekä, että väylien rajoituksista päättää pai kal-

6 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 6/23 Tekninen lautakunta lis väy lil lä liikennevirasto ja niiden ulkopuolella paikallinen ELY-keskus. Asikkalan kunta kaventaa suunniteltua liittymäkohtaa, sekä toi mit taa lopulliset asiakirjat liikennevirastolle ja hakee paikal lis väy läl le sen vahvistuttua rajoitukset virastolta. 3. Hämeen ELY-keskuksen kalatalousryhmä toteaa, että reitin mää rää mi nen yleiseksi kulkuväyläksi estää kalastusta sei so vil la pyy dyk sil lä, mutta toisaalta selkeyttää kalastajien tilannetta mikä li lii ken ne pääosin ohjautuu uudelle reitille. Ka la ta lous ryh mä to teaa, että kalastuksen tuoton väheneminen tulee korvata kalas tus oi keu den haltijoille. Asikkalan tekninen toimi on ollut yhteydessä muutamaan pai kal li seen kalastajaan ja ainakaan heillä ei ollut huo mautet ta vaa uuden väylän suhteen. Asikkalan kunta katsoo, et tä ka las tus oi keu den menetysten korvausten tulee olla koh tuulli sia niin kunnalle kuin kalastusoikeuden haltijoille. 4. Eija ja Martti Leino vaativat, että hanke on kokonaan evättävä. He esittävät, että Häkälän satama ei ole yleinen satama, joten sin ne ei voi perustaa virallista reittiä. Asikkalan kunta katsoo, että satama on yleinen, koska se on jul kis yh tei sön hallinnassa ja palvelee Asikkalan kuntalaisia tai sellaiseksi tulevia eikä tässä vaiheessa voida ryhmää raja ta. He epäilevät Siltasalmen reitittämistä sekä vaativat Sikoluodon ja Häkälän välisen alueen leveyden ja syvyyden mittaamista sekä katselmuksen pitämistä. Reititys ei ulotu Siltasalmen päähän asti vaan päättyy Linkin poh jaan ja koko väyläalueen on Merenkulkulaitos kar toitta nut vuonna 2003 ja laatinut uuden merikartan vuon na Meritaito Oy luotasi väyläalueen vuonna 2013 tätä työtä varten, joten kyseisiä mittaustoimenpiteitä ei tarvita. He esittävät, että virallisen venereitin tekeminen lisää koh tuut tomas ti veneliikennettä koko Siltasalmen alueella. Väylä ei lisää liikennettä vaan ohjaa jo olemassa olevan ja tu le van Häkälän sataman liikenteen turvallisesti Lin kin pohjas ta Päijänteelle. He toteavat, että sataman vuokra-aikaa on jäljellä vain 18

7 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 7/23 Tekninen lautakunta vuotta, jo ten reittiä ei tarvita. Häkälän sataman vuokra-aika on vielä voimassa tuon mai nitun 18 vuotta. Kunta olisi voinut myös, asemakaavan pe rusteel la, lunastaa kyseisen satama-alueen. Asikkalan kunnan yh teis työ vesialueiden omistajien kanssa on ollut todella toi mi vaa. Tästä syystä ei lunastustoimitukseen ryhdytty vaan päädyttiin määräaikaiseen vuokraukseen. He toteavat, että alueella on hylky, jonka museovirasto on tutkinut ja sen alla toinen hylky, joka määrättiin tutkittavaksi ja sillä voi ol la vaikutusta sataman rakentamiseen. Kyseinen hylky ei ole väyläalueella, mutta on satamassa. Mu seo vi ras to tutki nyt näkyvissä olevan hylyn ja totesi, et tä se ei ole muinaismuistolain tarkoittama ja suojaama muinais jään nös. Sen alla olevan hylyn selvittäminen on mahdol lis ta kun ylläoleva hylky poistetaan, mutta kyseessä on niin pieni kohde, että voidaan tarvittaessa jättää pai koil leen ja satama kuitenkin rakentaa. He esittävät, että nopeusrajoitus on asetettava heti Siltasalmen alu eel le. Koska Asikkalan kunta on anonut lupaa reitin ra ken ta miseen vaikuttaa se rajoituksen asettavaan tahoon, joka on viral li sel la reitillä Liikennevirasto, mutta muuten ELY. Asia tulee ensin ratkaista ja sitten hakea tarvittavaa lupaa. 5. Maritta ja Timo Onnela esittävät, että hanke on hylättävä, koska sa ta ma-asias ta on tehty valitus Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus Häkälän satamasta hallinto-oikeuteen ei estä reit ti luvan myöntämistä, koska reitin tarve on ilmeinen vaikka sa tamaa ei tulisikaan. Reitin tarve tulee ilmi myös näissä va li tuskir jel mis sä. He esittävät, että Häkälän satama ei ole yleinen, koska siitä vuok ra taan paikkoja vain Häkälän asukkaille ja sen vuoksi reittiä ei liene mahdollista perustaa. Asikkalan kunta katsoo, että satama on yleinen, koska se on julkisyhteisön hallinnassa ja palvelee Asikkalan kuntalaisia tai sellaiseksi tulevia eikä tässä vaiheessa voida ryhmää raja ta. 6. Inkeri Rehtilä toteaa mielipiteenään, että ko koa vaa paikallista venereittiä tarvitaan joka tapauksessa ja siihen liit ty viä aallokon

8 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 8/23 Tekninen lautakunta muodostamiskieltoa sekä nopeusrajoitusta. Hän toteaa, että Häkälän noin 100-paikkainen satama estää lo ma-asun to jen käyttöä. Asikkalan kunnan mielestä Inkeri Rehtilän toteama tarve rajoituksille puoltaa reitin muodostamista. Tässä asiassa ei käsitellä Häkälän satama-asiaa, joka on valituskäsittelyssä. 7. Marko ja Kirsi Laakso sekä Jari ja Marju Sivula vaativat, että han ke on kokonaan hylättävä. He esittävät, että satama ei ole yleinen satama, joten se ei tar vitse virallista reittiä. Asikkalan kunta katsoo, että satama on yleinen, koska se on jul kis yh tei sön hallinnassa ja palvelee Asikkalan kuntalaisia tai sellaiseksi tulevia eikä tässä vaiheessa voida ryhmää raja ta. He esittävät, että jos reitti perustetaan se lisää liikennettä kapeas sa salmessa, jossa on jo nyt paljon liikennettä. Väylä ei lisää liikennettä vaan ohjaa jo olemassa olevan ja Hä kä län sataman liikenteen turvallisesti Linkinpohjasta Päijän teel le. He toteavat, että rajoitusmerkkien asettaminen ei poista on gelmaa, koska sitä ei voida valvoa. Rajoituksia ja kieltoja oletetaan noudatettavan, mutta kuten tieliikenteessä niitä voidaan valvoa vain jos ne ovat olemassa. Rajoitukset tulee olla näkyvillä, jotta niitä voidaan noudattaa ja valvoa. Venereitin perustaminen aiheuttaa kohtuuttomasti haittoja ran tojen asukkaille sekä luonnolle mm melu lisääntyy ja kalastaminen vai keu tuu. Venereitti ei aiheuta haittoja vaan pyrkii niitä poistamaan oh jaa mal la veneilyä sekä rajoituksin pienentämään jo olemas sa olevia haittoja. He toteavat muistutuksessaan, että venereitin ja sataman alueelle osuu museoviraston tutkima hylky, jonka osalta asia on keskeneräinen. Kyseinen hylky ei ole väyläalueella, mutta on satamassa.

9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 9/23 Tekninen lautakunta Mu seo vi ras to tutki nyt näkyvissä olevan hylyn ja on todennut, et tä se ei ole muinaismuistolain tarkoittama ja suojaama mui nais jään nös. Sen alla olevan hylyn selvittäminen on mah dol lis ta kun yllä oleva hylky poistetaan mutta kyseessä on niin pieni, että se voidaan tarvittaessa jättää pai koil leen ja satama kuitenkin rakentaa. Ehdotus hyväksyttiin.

10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/ /23 Tekninen lautakunta Lausunto korttelin 53 asemakaavamuutoksen luonnoksesta TEKNLTK Asikkalan kunnanhallitus on käynnistänyt Anianpellon kylässä tilalla Ka na va kou lu RN:o 6:351 asemakaavan muutoksen laatimisen kortte lis sa 53. Asemakaavan muutos koskee Nuokun kiinteistön aluetta, joka si jaitsee Vääksyn taajamassa Kanavatien eteläpuolella osoitteessa Kana va tie 14. Kaavamuutoksella tutkitaan hallinto- ja vi ras to ra ken nusten korttelialueen 53, tontin 5 ja yleisen pysäköintialueen käyt tö tarkoi tuk sen muuttamista asuinkäyttöön sekä työ paik ka-/lii ke toi mintaan. Kaavamuutoksella muodostuu kaksi tonttia edellisen yhden sijaan niin, että tonttikoot ovat 3548 m2 (AL/53) ja 3456 m2 (AK/53). Tonttitehokkuus vaihtelee n. e=0,4-1,0. Asemakaavan muutoksen luonnosvaiheen asiakirjat ovat nähtävillä MRL 62 ja MRA 30 mukaisesti Tekniseltä lautakunnalta pyydetään lausuntoa luonnosaineistosta mennessä. Luonnosvaiheen aineisto on esityslistan oheismateriaalina. Valmistelija/lisätietoja Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh , sähköposti: Tekninen lautakunta lausuu seuraavaa: Kaavaan tulee merkitä kevyen liikenteen yhteys Backmannin kujalle mo lem mil ta tonteilta. Asemakaavan määräyksistä voidaan poistaa maininta ve den ot tamon suoja-alueesta, koska Anianpellon vedenottamo on otettu pois käy tös tä sekä GTK:n vuonna 2010 pohjavesialueen geologisen kartoi tuk sen perusteella voidaan päätellä, että alueen pohjavedet eivät vir taa poistetun vedenottamon suuntaan. Pohjaveden pilaamiskielto alu eel la on riittävä määräys. Kohde sijaitsee pohjavesialueella, mutta ei pohjaveden muodostumisalueella. Tekninen lautakunta toteaa, että molemmat rakennuspaikat on lii tettä vis sä läheisyydessä olevaan kunnallisteknisiin verkostoihin. Nuokun suojelumerkintä voi heikentää tontin taloudellista arvoa huomattavasti.

11 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/ /23 Tekninen lautakunta Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen ja lisäksi lautakunta päätti yksimielisesti esittää, että sr-suojelumerkintä poistetaan.

12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/ /23 Tekninen lautakunta Lausunto Anianharjun korttelin 100 asemakaavan muutoksen luonnoksesta TEKNLTK Yksityisen maanomistajan toimesta on laadittu Anianharjun korttelin 100 asemakaavan muutoksen luonnosvaiheen asiakirjat. Ase makaa va muu tos koskee Anianpellon kylän Anianharjulla tiloja RN:o 6:346, 6:242 ja 6:253. Asikkalan kunnanhallitus on hyväksynyt kort te lin 100 ase ma kaa van muutoksen luonnosvaiheen suun ni tel ma-asiat ja asetta nut ne nähtäville sekä päättänyt pyytää suun ni tel mis ta lausunnot osal lis tu mis- ja arviointisuunnitelmaan merkityiltä osal li sil ta. Arkkitehtitoimisto Iiro Toivonen Oy asemakaavan laatijana on toi mitta nut tek ni sen lautakunnalle luonnosvaiheen asiakirjat lausuntoa var ten. Esityslistan oheismateriaalina on suunnitelma-asiakirjat. Valmistelija/lisätietoja: Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh , sähköposti: etu ni Tekninen lautakunta toteaa seuraavaa: Kaava ei vaikeuta liikkumista Aniantie-nimisellä kaavatiellä ja ra kennuk set on liitettävissä kunnallisteknisiin verk koi hin. Kiinteistön on varau dut ta va rakentamaan viemärin kiin teis tö liit ty mä joh to, jonka pituus on noin 150 m. Kiinteistöjä ra ken net taes sa on tarkastettava mah dolli nen paineenkorotuksen tarve. Autopaikoitukselle varattu alue on pieni, kun siihen pitää sisällyttää myös kiinteistön huolto- ja pihojen kunnossapitotilat. Yleisessä käytös sä oleva kevyen liikenteen polkuyhteys välillä Aniantie Ran takul man tie on pyrittävä säilyttämään. Kaavaan merkitty kaikkiin kerroksiin sisältyvä kerho-, sauna-, pesuja muiden tilojen rakentaminen ei voi lisätä kaavan enim mäis ker rosalaa. Ehdotus hyväksyttiin.

13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/ /23 Tekninen lautakunta Esitys liikennemerkkien asettamisesta Lepomäen yksityistielle 460/ /2014 TEKNLTK Lepomäen tiehoitokunta on toimittanut tekniselle lautakunnalle päivätyn hakemuksen kahden liikennemerkin aset ta mi sesta Lepomäen yksityistielle. Tiehoitokunta pyytää lupaa asettaa 1) piha-aluetta koskevan liikennemerkin (muu vaara n:o 189 ja li säkil pi "piha-alue" n:o 871) osoitteessa Lepomäentie 140 sijaitsevan kiin teis tön kohdalle, koska Lepomäentie kulkee kiinteistön pi ha-alueen läpi. 2) Lepomäentien alkupäähän 30 km/h nopeusrajoitusta osoittava liiken ne merk ki (n:o 361) Tieliikennelain 51.2 :n mukaan yksityistielle liikenteen oh jaus laitteen asettaa tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen. Ohjaus lait teen asettamista ei saa evätä ilman pätevää syytä. Valmistelija/lisätietoja Suunnitteluinsinööri Ahvo Kunttu, puh , sähköposti: etu ni Tekninen lautakunta antaa suostumuksensa Lepomäen tie hoi to kunnan hakemukseen liikennemerkkien asettamisesta Lepomäentielle. Lii ken ne mer kit ovat "muu vaara" n:o 189 lisäkilvellä "piha-alue" osoit tees sa Lepomäentie 140 ja "nopeusrajoitus" n:o km/h. Ehdotus hyväksyttiin.

14 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/ /23 Tekninen lautakunta Vääksyn koulunmäen lähiliikunta-alueen keinotekonurmikentän asennusurakoitsijan hyväksyminen TEKNLTK Vääksyn koulunmäen lähiliikunta-alueelle on tarkoitus asentaa keino te ko nur mi kent tä kuluvan syksyn aikana. Tarjoukset asennuksesta on saatu Jäämestarit Oy:ltä sekä Lem minkäi nen Infra Oy:ltä. Lemminkäinen Infra Oy:n tarjous on edullisin. Tekninen johtaja on hankinnan kiireellisyyden vuoksi pyytänyt sähkö pos til la ja puhelimitse lautakunnan suostumuksen tilauksen suo ritta mi seen edellisen lautakunnan kokouksen jälkeen. Valmistelija/lisätietoja: Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh , sähköposti: Tekninen lautakunta toteaa tehdyn hankinnan ja hyväksyy Lem minäi nen Infra Oy:n päivätyn tarjouksen mukaisesti kou lunmäen lähiliikunta-alueen keinotekonurmikentän asen nus ura koit si jaksi. Ehdotus hyväksyttiin.

15 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/ /23 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Tekninen lautakunta Lisämääräraha Pasolanharjun liittymän rakentamiseen 265/ /2013 TEKNLTK VT24 Pasolan liittymäkohdan parantamisen suunnittelutyöt aloitettiin vuon na 2012 ja rakentaminen piti alkuperäisen aikataulun mukaan to teut taa siten, että työt aloitetaan syksyn 2013 aikana ja päällystysse kä viimeistelytyöt saatetaan valmiiksi keväällä Lupamenettelyn sekä yhteistoimintasopimuksen laatimisen vuoksi ei han ket ta voitu aloittaa alustavan aikataulun mukaisesti. Tie suun nitel ma valmistui ja sitä jouduttiin korjaamaan Suun ni tel ma hyväksyttiin liikennevirastossa Kohteen toteut ta mis so pi mus allekirjoitettiin vasta 2/2014 ja aloituskokous pi dettiin Hankkeen aloittaminen on siis viivästynyt oleellisesti ja tämän vuoksi vuo den 2014 talousarvioon varattu euron määräraha ei riitä liit ty mä koh dan valmiiksi saattamiseen. Lisäksi valaistuskustannukset ovat euroa. Vuodelle 2014 tarvitaan lisämäärärahaa eu roa. Vuodelle 2013 varatusta määrärahasta jäi valtaosa käyt tä mät tä. Valmistelija/lisätietoja: Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh , sähköposti: etu ni Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanval tuus tol le, että kohteelle Pasolanharjun liittymä myönnettäisiin li sämää rä ra haa, joka käsittää vuoden 2013 käyttämättä jääneen osuuden, yhteensä euroa vuodelle Ehdotus hyväksyttiin. KHALL Valmistelija/lisätietoja Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh , sähköposti: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 1. myöntää euron lisämäärärahan kohteelle Pa so lan har-

16 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/ /23 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Tekninen lautakunta jun liittymä, mutta 2. velvoittaa teknisen lautakunnan poistamaan joistakin muista inves toin neis ta euroa, joka on tosiasiallisesti in ves toin ti määrä ra han ylitystä vastaava summa Pasolanharjun liittymän osalta. Ehdotus hyväksyttiin. KVALT Valmistelija/lisätietoja Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh , sähköposti: Valtuusto 1. myöntää euron lisämäärärahan kohteelle Pa so lan harjun liittymä, mutta 2. velvoittaa teknisen lautakunnan poistamaan joistakin muista inves toin neis ta euroa, joka on tosiasiallisesti in ves toin ti määrä ra han ylitystä vastaava summa Pasolanharjun liittymän osalta. Ehdotus hyväksyttiin. TEKNLTK Valmistelija/lisätietoja: Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh , sähköposti: etu ni Tekninen lautakunta päättää, että Pasolanharjun liittymän eu ron määräraha katetaan Häkälän viheralueen ja sataman ra ken tami seen investointiohjelmassa varatusta euron mää rä ra hasta. Ehdotus hyväksyttiin.

17 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/ /23 Tekninen lautakunta Tiedoksiantoasiat TEKNLTK Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi seuraavat asiat: Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy Ylläpidon ja rakentamisen tilaajaraportit VT 24 Pasolan parantamisen työmaakokouspöytäkirja nro 1 / Tilaukset/sopimukset: Tilaus / sopimus nro Vääksyn koulun liikunta-alueen pohjaustyöt AR9 / 2014 X-1131-K Tutkimustulokset Vääksyn jätevedenpuhdistamon II-neljännesvuosiyhteenveto 2014; Puh dis ta mo toi mi jak son ai kana hyvin ja jaksolle asetetut lupaehdot saa vu tet tiin. Myös valtio neuvos ton ase tuksessa yh dyskuntajätevesistä an ne tut jäteve sien biologi sen käsit te lyn vähimmäis vaatimukset ke mial li sel le ha penkulu tuksel le ja kiin toai neelle täyttyivät kummallakin näyt teen otto kerralla. Vääksyn koulun rakennushanke - työmaakokouspöytäkirja nro 19 / työmaakokouspöytäkirja nro 20 / urakkasuoritusten tarkastuspöytäkirja Muut asiat Teknisen lautakunnan alaisten tulosyksiköiden käyttötalouden toteutuma (tilanne ) Käyttötalous Menot Tulot TA 2014 Tot Tot. -% TA 2014 Tot Tot. -% Tekninen hallinto , ,8 Kiinteistöt , ,2 Liikenneväylät ja yl. alueet , ,5 Vesihuoltolaitos , ,0 Palo-, pelastusja suojelutyö ,2 Tukipalvelut , ,1

18 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/ /23 Tekninen lautakunta Investointien toteutuma (tilanne ) Investoinnit Menot käyt tö-% Tulot käyt tö-% Talonrakennus Hankekoht. rakennusinvestoinnit , ,2 Muut rakennusinvestoinnit ,1 Julkinen käyttöomaisuus Liikenne-, puisto- ja liikunta-alueet ,5 Irtain omaisuus ,5 Aineeton käyttöomaisuus 0 Vesihuoltolaitos / taseyksikkö 2 Vesilaitos ,3 Viemärilaitos ,2 Ehdotus hyväksyttiin.

19 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/ /23 Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätökset TEKNLTK Tekninen lautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedokseen seuraavat viran haltijapäätökset: Tekninen johtaja Hankintapäätökset Vääksyn koulumäen lähiliikuntapaikat / Seikkailumetsä / kalustetoimittajan valinta / ; Seikkailumetsän kalustetoimittajaksi valittu Kompan Suomi Oy. Vääksyn koulun lähiliikuntapaikat / kuntoilualue "Taistorata" / ; Kuntoiluradan kalustetoimittajaksi valittu Lappset Group Oy. Muu päätös Kalmarinrannan käyttö Anianpellon markkinoiden järjestämiseen / ; LC Asikkala saa Kalmarinrannan uimaranta-alueen ja paikoitusalueen käyttöönsä perinteisten Anianpellon markkinoiden järjestämiseen luvan ehtojen mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin.

20 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/ /23 Tekninen lautakunta Muut asiat TEKNLTK Seuraava teknisen lautakunnan kokous sovittiin pidettäväksi tiistaina

21 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/ /23 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 74-78, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite, sähköposti ja telefax Asikkalan tekninen lautakunta osoite: Rusthollintie 2, VÄÄKSY postiosoite: PL 6, VÄÄKSY sähköposti: telefax: (03) Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoskisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen Katso jäljempänä. Liitetään pöytäkirjaan.

22 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/ /23 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnallisvalitus Valitusviranomainen: Hämeenlinnan hallinto-oikeus osoite: Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna sähköposti: telekopio: puhelin: Valitusaika: 30 päivää Hallintovalitus Valitusviranomainen: Hämeenlinnan hallinto-oikeus osoite: Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna sähköposti: telekopio: puhelin: Valitusaika: päivää Muu valitusviranomainen Valitusviranomainen: Valitusaika: päivää Oikaisuvaatimus- / valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut oikaisuvaatimuskirjelmän / valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus- / valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä / valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä / HLL 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat / valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus- / valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus- / valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite: Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

23 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/ /23 OIKAISUVAATIMUSOHJE ERITYISALOJEN HANKINTALAIN 12 :N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) pää tökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksiköl le hankintalain 81 :ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 :ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaa timuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen. Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle: Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksi antoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaise na ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietolii kenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväk si. Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö: Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikai sua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankinta yksikön hallussa. Toimitusosoite: Hankintayksikön / kunnan toimielimen yhteystiedot: Asikkalan kunnan tekninen lautakunta Rusthollintie 2, PL Vääksy sähköposti: puh (03) , telefax Pykälät 80

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88 Tekninen lautakunta 19.09.2013 AIKA 19.09.2013 klo 13:00-16:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 59 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1. Puumalan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1. Puumalan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 27.03.2014 klo 17:00-18:40 Paikka Puumalan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 13 Teknisten palvelujen toimialan toimintakertomus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 16.12.2009 ASIAT Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 280 163 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Tekninen lautakunta Aika 23.04.2015 klo 17:00-18:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 39 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 74 40 Sopimusten

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot