Lisätietoja tarjouspyynnöstä antavat seuraavat henkilöt tilaajan puolesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lisätietoja tarjouspyynnöstä antavat seuraavat henkilöt tilaajan puolesta"

Transkriptio

1 Alakorkalon jäteaseman laajennus, vaihe 2 Alakorkalon jäteaseman rakennussuunnitelmien laatiminen jätteen kuormauskatokselle, ajoneuvovaa alle ja lajitteluhallille alueen liikennejärjestelyineen 1. Tehtävän määritys Projektin nimi: Alakorkalon jäteaseman laajennus, vaihe Suunnitteluhanke Napapiirin Residuum Oy (myöhemmin tilaaja) pyytää tarjoustanne kokonaissuunnittelutehtävästä, Alakorkalon jäteaseman laajennuksen vaiheen 2 rakennussuunnitelmien laatimisesta jätteen kuormauskatokseen ja lajitteluhalliin sekä ajoneuvovaakaan liikennejärjestelyineen yleissuunnitelman mukaisesti. Tilaaja valitsee tarjousten perusteella konsultin suorittamaan kokonaissuunnittelutehtävän. Tilaaja tavoittelee kokonaistaloudellisesti edullisinta ratkaisua tarkastellen suunnitelman toteuttamista ja pidättää itsellään oikeuden olla valitsematta konsulttia tehtävää suorittamaan. 1.2 Suunnittelutyön tilaaja Napapiirin Residuum Oy Betonitie 3 / PL / Rovaniemi Puhelin: Lisätietoja tarjouspyynnöstä antavat seuraavat henkilöt tilaajan puolesta Henkilö Tehtävä Puhelin Juha Torvinen Toimitusjohtaja Satu Portti Suunnittelupäällikkö Suunnittelutyön sisältö Alakorkalon jäteaseman rakennussuunnitelmien laatiminen jätteen kuormauskatokseen ja lajitteluhalliin yleissuunnitelman perusteella Tilaaja on aikeissa rakennuttaa käytössä olevalle jäteasemalle laaditun yleissuunnitelman perusteella uuden polttokelpoisen jätteen kuormauskatoksen, muuttaa olemassa olevaa hallia sopivaksi syntypaikkalajittelemattoman jätteen lajitteluun sekä hankkia uuden ajoneuvovaa an, joka liitetään olemassa olevaan ajoneuvojen punnitusjärjestelmään. Rakennussuunnitelma tulee laatia alueen liikennejärjestelyineen. Olemassa oleva liittymä muutetaan tai rakennetaan uuteen paikkaan yleissuunnitelman mukai-

2 sesti. Konsultti hankkii tilaajan nimiin uuden liittymäluvan. Liikenteen opastussuunnitelman laatiminen opastetaulupiirroksineen kuuluu hankintaan. Jätekatokseen suunnitellaan 2 jätesiiloa, yleissuunnitelmasta poiketen. Toiminta tiloissa sisältää järjestelyt polttokelpoisen yhdyskuntajätteen vastaanottoon ja siirtokuormaukseen jätevoimalaan toimittamista varten. Katoksessa tulee olla vesiliittymä ja jätetilassa kertyvä jätevesi viemäröidään jätevesiviemäriin. Jätesiilojen tulee olla valaistuja kameravalvontoineen ja tilat suljetaan esim. sähkökäyttöisellä pressuovella. Yhteen siiloon tulee sopia jätemäärä joka vastaa yhden superrekan kuljetustilavuutta. Suunnittelutyön yhteydessä määritetään tarvittavan uuden ajoneuvovaa an koko ao. käytössä ja kytkennät nykyiseen ajoneuvojen punnitusjärjestelmään. Siirtokuormaustoimintaa varten haetaan AVI:lta koetoimintalupa. Koetoiminnan lupahakemus laaditaan yhteistyössä konsultin ja tilaajan kanssa. Syntypaikkalajittelemattoman jätteen lajittelua varten laaditaan rakennus- ja muutossuunnitelmat yleissuunnitelman mukaisesti olemassa olevaan halliin. Tilat varustetaan riittävällä valaistuksella, sähköpistokkeilla ja kameravalvonnalla. Hankintaan sisältyy sähköistyksen suunnittelu viranomaismenettelyineen. Rakennettavat jätteen kuormauskatos ja lajitteluhalli varustetaan toiminnan mukaisilla sähköasennuksilla ja -tehoilla. Alakorkalon jäteasemalla on toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa, liite nro 1, Dnro LAP Y , pvm Liitteenä oleva yleissuunnitelman suunnitelmaselostus ja pohjatutkimusohjelma otetaan huomioon ja toteutetaan liitteessä 4 esitetyin rajauksin. Jätteen kuormauskatoksen ja lajitteluhallin keräysvälineet, esimerkiksi lavat ja kontit tai jätemurskain hankitaan erillisillä tarjouskilpailuilla. Jätteen kuormauskatoksen ja lajitteluhallin rakennustyöt suunnitellaan suoritettavaksi siten, että Alakorkalon jäteaseman jatkuva käyttö on mahdollista. Tätä suunnitteluohjelmaa koskeva alue on rajattu liitteeseen 4. Tarjouspyyntöasiakirjat täydentävät toisiaan Alakorkalon jäteaseman sijainti Alakorkalon jäteasema sijaitsee osoitteessa Betonitie 3, Rovaniemi Alakorkalon laajennusvaiheen 2 rakennussuunnitelman sisältö Rakennussuunnitelman tulee olla riittävän yksityiskohtainen paitsi työn asianmukaista teknistä suoritusta varten myös määrälaskentaa ja urakan hinnoittelua varten. Suunnittelijan tehtäviin kuuluu myös rakentamisurakan tarjouspyyntöasiakirjojen sekä rakennusluvan hankkimiseen tarvittavien asiakirjojen laatiminen. Suunnittelutyön aikana harkitaan suunnittelijan kanssa rakennustyön jakamista talon- ja maanrakennusurakkaan.

3 Rakennussuunnitelman tulee sisältää urakka-alueelta vähintään seuraavat asiakirjat: - asemapiirros päivitetään ja siihen merkitään urakka-alue, mk 1: suunnitelmakartta, mk 1: purkusuunnitelma - pituus- ja poikkileikkauksia kattavasti kaikista rakenteista - tyyppikuvat rakenteista - kuivatussuunnitelma piirroksineen - kaivokortit - sähköistys- ja kaapelointityötä koskevat piirrokset ja laiteluettelot sekä uudelle rakennettavalle jätteen kuormauskatokselle ja lajitteluhallille - sähkötyöselostus - määräluettelot - rakennustyöselitys jätekatoksen rakentamisesta ja olemassa olevan lajitteluhallin muutostöistä liikenneyhteyksineen - rakennustyöselitys ajoneuvovaa an perustamisesta ja hankintaperusteista - mittaussuunnitelma - laadunvalvontasuunnitelma (myös poikkeavuuksien seuraamisvaikutukset) - ohjeet ja määräykset materiaalien varastoinneista ja käsittelystä työmaalla, rakennus- ja asennustöitä rajoittavista olosuhdetekijöistä (esim. ilmasto-olosuhteet) sekä valmiiden rakenteiden työnaikaisista kuormitusrajoituksista (esim. työmaaliikenne) - opastetaulusuunnitelma mittapiirroksineen, mittakaava sovitaan työn kuluessa - urakkaohjelma - selostus suunnittelun lähtökohdista, perusteista ja mitoituslaskennoista - selostus niistä lainkohdista, ohjeista, määräyksistä joihin esitetyt rakenneratkaisut perustuvat - kustannusarvio eriteltynä - rakentamisurakan tarjouspyyntöasiakirjat - maastomalli urakka-alueelta Mittakaavalliset piirrokset varustetaan mittakaavatiedon lisäksi mittaviivalla. Rakennussuunnitelman laatimiseen kuuluu suorittaa yleissuunnitelma-asiakirjoissa esitetyt maaperä- ja pohjatutkimukset tarjouskyselyä koskevalta alueelta. Maaperä- ja pohjatutkimuksista esitetään tulokset kattavasti.

4 2 SOPIMUSASIAKIRJAT 2.1 Sopimusasiakirjojen keskinäinen järjestys Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos sopimusasiakirjoissa ilmenee toisiinsa nähden ristiriitaisia määräyksiä, on asiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys seuraava: 1. Konsulttisopimus (lomake RT 80343) 2. Konsulttisopimuksessa eritellyt liitteet 3. Konsulttisopimusneuvottelupöytäkirjat 4. Tämä suunnitteluohjelma liitteineen 5. Tarjouspyyntö ja ennen tarjousten jättämistä annetut kirjalliset lisäselvitykset 6. Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 (RT ) 7. Konsultin tarjous 3 SUORITUSORGANISAATIO 3.1 Suunnittelutehtävän johto ja valvonta Tilaaja johtaa ja valvoo toimeksiantajana suunnittelutyötä. Suunnittelutehtävään valittu konsultti nimeää projektinjohtajan lisäksi tarvittavan määrän yhdyshenkilöitä huolehtimaan yhteydenpidosta tilaajan organisaatioon. 3.2 Suunnittelukokoukset Suunnittelutyön aikana järjestetään kokouksia tarpeen mukaan, jommankumman osapuolen niin pyytäessä. Tilaisuuksista laaditaan kirjallinen muistio tai pöytäkirja, joka hyväksytään. Kokonaishintaan tulee sisältyä kolme kokousta kaikkine kuluineen tilaajan toimistolla, osoitteessa Betonitie 3, Rovaniemi. 4 KONSULTIN VELVOLLISUUDET JA VASTUU Konsultin velvollisuudet ja vastuut ovat Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 2013 mukaiset. 4.1 Vahingonkorvaus Konsultin vahingonkorvausvastuu määräytyy KSE 2013, kohdan 3.2 mukaisesti. 4.2 Vakuutukset Tilaaja ei ota tai kustanna konsultin tehtävää varten hankekohtaisia vakuutuksia. Konsultilla edellytetään olevan voimassa oleva yleinen vastuuvakuutus, jonka vakuutuskustannuksista vastaa konsultti itse (KSE 2013, ja 5.5.2).

5 5 AIKATAULU 5.1 Suunnittelutyön aloittaminen Suunnittelutyö voidaan aloittaa heti, kun konsulttisopimus on allekirjoitettu tai töiden aloittamiseen on annettu kirjallinen lupa tilaajalta. 5.2 Suunnittelutyön valmistuminen Suunnittelutyön on oltava valmis tai erikseen sovittavana aikana. Valmistumisaika määritellään viimeistään sopimuksessa. 5.3 Aikataulu Konsultin on esitettävä tarjouksessaan aikataulu suunnittelutyön etenemisestä välitavoitteineen. 6 VELOITUSPERUSTEET 6.1 Palkkiomuoto Palkkiomuoto on kokonaishinta. Kokonaishinta on veloitus sovitusta toimeksiannosta sisältäen palkkion, erityiset korvaukset ja kulut sekä matkakustannukset ja matka-ajan veloitukset. (KSE 2013, kohta 5.3.1). Kokonaishintaan tulee sisältyä myös konsultille aiheutuvat sosiaalikustannukset, käsittelykustannukset ja yleiskulut. (KSE 2013, käsitteet). Kokonaishinnan tulee sisältää kaikki tämän suunnitteluohjelman edellyttämät työt ja kokonaishinnan tulee kattaa kaikki tämän kokonaissuunnittelutehtävän toteuttamisesta aiheutuvat kulut. Kokonaishintaan tulee sisältyä kolme kokousta (kohta 3.2): aloituskokous, ja yksi suunnittelutyön aikainen kokous ja loppukokous sekä kohteeseen tutustuminen. Korvaukset mahdollisista lisätöistä suoritetaan konsultille tarjouksen mukaisella yksikköhinnalla, toteutuneen mukaan. Mahdollisesti tarvittavista lisätöistä sovitaan erillisellä kirjallisella sopimuksella joka tehdään lomakkeelle Konsulttitoimeksiannon lisä- ja muutostyösopimus, RT Mahdollisia lisä- ja muutostöitä sekä hyvityksiä varten on tarjoajan annettava tarjouksessa yksikköhinta lisä- ja muutostöistä. 6.2 Lisäkustannukset ja veloitusperusteiden tarkistukset Veloitusperusteita tai kokonaishintaa ei tarkisteta, palkkojen, sosiaali- tai muiden maksujen muuttuessa (KSE 2013, 5.7.1).

6 Jos arvonlisävero muuttuu sopimusaikana tai jos sopimuksen tarkoittaman toiminta tulee uuden vastaavan veron alaiseksi, tarkistetaan konsultin veloitusta vastaavasti (KSE 2013, 5.7.3). Lisätutkimusten tekemisestä tms. on annettava arvio tarjouksen yhteydessä, mikäli konsultti arvioi niitä tarvittavan sopimuksen mukaisen työn toteuttamiseen. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. 6.3 Aineisto Tilaaja ei suorita mitään korvausta luovuttamansa aineiston tai suunnitelmien säilyttämisestä tai palauttamisesta. Tämän kokonaissuunnittelutehtävän myötä syntyvä aineisto on tilaajan omaisuutta ja tilaaja saa sitä vapaasti käyttää toistuvasti. (KSE 2013, 6). 7 MAKSUSUORITUKSET 8 VAKUUDET 7.1 Ennakko Ennakkoa ei makseta. 7.2 Maksuerätaulukko Tarjoajan on esitettävä tarjouksessa maksuerätaulukko, jonka tilaaja hyväksyy. 7.3 Laskutus Konsultilla on oikeus laskuttaa tilaajaa hyväksytyn maksuerätaulukon mukaan siten, että laskussa ilmoitettu ja tehty työ vastaavat toisiaan (KSE 2013, ja 5.9). Vakuuksia ei aseteta. 9 MAHDOLLISTEN ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Rovaniemen käräjäoikeudessa.

7 10 TARJOUS 10.1 Tarjouksen jättäminen Tarjoajan on annettava tarjous liitteineen tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Sitova tarjous on toimitettava paperisena allekirjoitettuna viimeistään klo mennessä. Tarjousasiakirjat toimitetaan suljetussa kirjekuoressa, jonka päällä on oltava merkintä: Alakorkalon jäteaseman rakennussuunnitelmien laatiminen. Tuotuna: Tarjouksen jättämisestä toimistolle on sovittava erikseen puhelimitse (toimiston puhelinnumero ) hyvissä ajoin: Napapiirin Residuum Oy, Betonitie 3, Rovaniemi. Postitse: Napapiirin Residuum Oy, PL 8216, Rovaniemi. Sähköpostitse: Sähköpostilla jätetty tarjous on varmennettava jättämällä tarjous myös paperisena, edellä oleviin osoitteisiin toimitettuna, , klo 15 mennessä. Tarjoajien on ilmoitettava aikomuksensa tarjota palvelua , klo 12:00 mennessä osoitteeseen mihin myös hankintaa koskevat lisäkysymykset on lähettävä edellä mainittuun määräaikaan mennessä. Vastaukset lisäkysymyksiin toimitetaan ilmoittautuneille tarjoajille klo mennessä ilmoittautumisen yhteydessä esitettyihin sähköpostiosoitteisiin. Puhelimitse esitettyihin lisäkysymyksiin tai tietopyyntöihin ei voida vastata sitovasti. Tarjous ei saa sisältää ehtoja. Mikäli tarjoaja katsoo jonkin osuuden tarjouksestaan liikesalaisuuden luonteiseksi, on tästä ilmoitettava tarjouksessa ja salassa pidettävät tiedot esitettävä erillisessä liitteessä. Tarjouspyyntöasiakirjat on laadittu suomenkielellä ja tarjous on jätettävä suomenkielisenä Tarjouksen sisältö Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan: - kokonaishinta tämän suunnitteluohjelman mukaisesti ilman arvonlisäveroa ja arvonlisäveron määrä - henkilö joka nimetään projektin johtoon, asiantuntijat, yhteyshenkilöt ja suunnitteluun osallistuvat henkilöt, sekä edellä mainittujen henkilöiden referenssit ja koulutus - yksikköhinta lisä- ja muutostöihin - suunnitteluaikataulu - luettelo suunnitelma-asiakirjoista, jotka toteutetaan suunnittelun aikana Tarjouksen on oltava voimassa 2 kk tarjouksen viimeisen jättöpäivän jälkeen.

8 10.3 Konsultilta vaadittavat selvitykset Konsultin on liitettävä tarjoukseensa seuraavat selvitykset: a) työnantajavelvoitteet, verovelkatodistus ja rekisteri-ilmoitukset b) todistus voimassaolevasta yleisestä konsulttivastuuvakuutuksesta (KSE 2013, kohta 5.5.2) c) selvitys konsultin käyttämistä atk-järjestelmistä, laitteistoista ja ohjelmistoista d) ilmoitus konsultin suunnittelutehtävään käyttämistä asiantuntijoista, asiantuntijoiden koulutuksesta ja referensseistä vastaavissa kohteissa e) selvitys tähän suunnittelutehtävään osallistuvien johtohenkilöiden koulutuksesta ja ammatillisesta pätevyydestä f) selvitys suunnittelutyön laadunvalvonnasta g) mahdolliset laatujärjestelmät ym. vastaavat Jonkin edellä mainitun, tarjouksen liitteeksi pyydetyn, asiakirjan puuttuminen on riittävä syy tarjouksen hylkäämiseen. Pyydetyt selvitykset eivät saa olla kahta (2) kuukautta vanhempia. Urakoitsijan on vaadittaessa toimitettava tilaajalle uudelleen ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista vastaavat selvitykset Tarjouksen hylkääminen Tarjous voidaan hylätä, mikäli se on jätetty puutteellisena. Tarjous tulee toimittaa tilaajalle määräaikaan mennessä suljetussa kirjekuoressa tai sähköpostilla (sähköpostitse jätetty tarjous on varmennettava erikseen, kohta 10.1). Puhelimitse jätettyjä tarjouksia ei hyväksytä. Myöhästynyt tarjous jätetään käsittelemättä. Tarjous voidaan myös hylätä, mikäli kohdassa 10.3 vaadituista selvityksistä käy ilmi, ettei vero-, eläke- tms. velvoitteita ole täytetty. Suunnittelijoilta edellytetään riittävää kokemusta vastaavista suunnittelukohteista Tarjouksen valinta Tarjouksien vertailuun otetaan ne tarjoukset, joita ei ole hylätty. Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, joka saa alimman vertailuhinnan,, alv 0 %. Vertailuhinta muodostuu seuraavasti: konsultin tarjoama kokonaishinta + 5 h lisätöitä + 3 kokousta. Tilaaja pidättää oikeuden itsellään olla valitsematta konsulttia suunnittelutehtävään sekä siirtää hankeen toteutuksen myöhemmin toteutettavaksi ja muuttaa suunnittelutehtävän hankintatapaa.

9 11 TARJOUSKILPAILUSTA TIEDOTTAMINEN JA TARJOUSASIAKIRJOJEN SALASSAPITO 11.1 Tiedottaminen Tilaaja varaa itselleen oikeuden tiedottaa tarvittaessa hankintapäätöksen jälkeen konsultin nimen, tarjouksen perusteella lasketun vertailuhinnan sekä muitten tarjousten sijoittumisen Salassapito Tähän suunnittelupalveluhankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia sekä hankintalain säännöksiä. Mikäli konsultti katsoo jonkin osan tarjouksessaan liikesalaisuuden luonteiseksi ja haluaa pidettävän sen salaisena, on tästä ilmoitettava tarjouksessa ja salassa pidettävät tiedot on esitettävä erillisessä liitteessä. Julkisia hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia, kun sopimus asiasta on tehty. Asianosaisille ne ovat julkisia hankintapäätöksen allekirjoittamisen jälkeen. 12 LIITTEET 1. Alakorkalon jäteaseman ympäristölupa, Lapin ympäristökeskus, Dnro LAP Y , pvm Yleiskartta, , Yleissuunnitelmakartta, , revisio B, Alakorkalon jäteaseman yleissuunnitelman suunnitelmaselostus, Ramboll, Lajitteluhalli, , Jätesiilon periaatepoikkileikkaukset A-A ja B-B, , Pohjatutkimusohjelma, , Lajitteluhallin mittausohjelma, , Tarjouslomake, Satu Portti Suunnittelupäällikkö Napapiirin Residuum Oy

www.residuum.fi -nettisivujen päivitys

www.residuum.fi -nettisivujen päivitys Napapiirin Residuum Oy Tarjouspyyntö 1 (6) www.residuum.fi -nettisivujen päivitys 1. TAUSTAA Napapiirin Residuum Oy (tilaaja) on Rovaniemen kaupungin sekä Ranuan ja Pellon kuntien omistama osakeyhtiö,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA Tekninen keskus.. Kuninkaanlähteenkatu 12 38700 KANKAANPÄÄ puhelin (02) 577 2610, faksi (02) 577 2600, sähköposti etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Rakennuttamispalvelut TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Oy 9.5.2008 1 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) Rakennuttamispalvelut 9.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO: TEHTÄVÄ 3 1. TARJOUKSEN

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA, 08 42941, fax 08 4294229 TARJOUSPYYNTÖ 27.5.2015 Hanke: Ylivieskan kaupungintalon peruskorjaus TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

Lisätiedot

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tekninen toimi 16.1.2015 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tarjouspyynnön kohde: Karvian kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne Revon/Västilän

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (11) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Tekninen osasto KEHITYSVAMMAISTEN Tilapalvelu PALVELUASUMINEN AUTETTU ASUMINEN TARJOUSPYYNTÖ RAK TARJOUSPYYNTÖ RAKENNESUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) 10.9.2014 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄAULAN NÄYTTÖJEN JA ASIAKASOHJAUKSEEN LIITTYVÄN TEKNIIKAN HANKINTA Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Helsingin käräjäoikeus

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU 1(10) SÄHKÖNHANKINTAPALVELU Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien ja yhteisöjen palkka- ja taloushallinnosta,

Lisätiedot

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu):

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu): TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) TALONRAKENNUKSEN HANKESUUNNITTELUN, TARVESELVITYSTEN JA VASTAAVI- EN ERIKSEEN MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN SUUNNITELMIEN JA SELVITYSTEN PUITE- SOPIMUS VUODELLE 2015. Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS 01.11.2014 Tilaaja Seinäjoen kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus PL 215 (Kirkkokatu 6) 60101 Seinäjoki Tehtävä, lähtökohdat ja tavoitteet

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot