(Tarjouksen kohteena oleva KLH-tontti)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(Tarjouksen kohteena oleva KLH-tontti)"

Transkriptio

1 Tuusulan kunta Kuntakehitys TARJOUSPYYNTÖ, 16/5/2014 LIIKERAKENNUSTONTTI, KULOMÄENTIEN JA HAARAKAAREN RISTEYSALUE SIJAINTI (Tarjouksen kohteena oleva KLH-tontti) Tuusulan kunta tarjoaa kunnanvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti Kulomäentien työpaikka-alue -nimisen asemakaavan korttelin 9002 KLH - korttelialueelta (liikerakennusten korttelialue, jolla polttoaineen jakelu on sallittu) myytäväksi liikenneaseman / liikerakennuksen tontin ja siihen liittyvän pysäköintialueen. Kulomäentien työpaikka-alue sijaitsee Tuusulan kunnan eteläosassa Kulomäentien varrella. Hyrylän keskustaan on matkaa n. 7 km. Alueen itäpuolelle on jo rakennettu Kelatien työpaikka-alue ja eteläpuolelle Jusslan työpaikka-alue. Tuusulanväylä ja Vanha Tuusulantie sijaitsevat vain n. 1 km Kulomäentietä länteen. Alueen liikenneyhteydet ovat hyvät. Kulomäentie välittää liikennettä itä-länsi - suunnassa, Tuusulanväylä sekä Vanha Tuusulantie puolestaan etelään ja pohjoiseen. Kulomäentie (mt 152) tulee olemaan osa kehä IV:n seudullista poikittaisyhteyttä

2 valtatien 3 (Hämeenlinnanväylä) ja valtatien 4/ E 75 (Lahden moottoritie) välillä. Kulomäentie muodostaa kehä IV:n itäisen osan kantatien 45 (Tuusulanväylä) ja valtatien 4 välillä. Yhteys on aikanaan tarkoitus parantaa 2+2 -kaistaiseksi. Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa kehä IV on suunniteltu toteutettavaksi aikavälillä (PLJ 2007) Tuusulan kunta on tilannut lokakuussa 2013 Kulomäentien (mt 152) parantamissuunnitelman Haarakaaren ja Pakkasraitin liittymien kohdalla FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ltä. Liittymä suunnitellaan liikennevalo-ohjatuksi sisältäen suojatien päätielle nykyisten lisäksi. (Kohteen sijaintikartat) Tuusulanväylän länsipuolelle ja Helsinki-Vantaan lentokenttäalueen pohjoispuolelle tulevan kehä IV:n varteen on suunnitteilla uusi Focus -työpaikka-alue. Alueelle on suunniteltu sijoitettavaksi noin kerrosneliömetrin suuruinen kaupan keskus (Focus Retail Stadium) sekä työpaikka- ja logistiikka-alueita. Aluee kokonaiskerrosala on n kerrosneliömetriä. Alue toteutuu vaiheittain. Alueen maankäyttö kytkeytyy Vantaan Aviapolis -kokonaisuuteen. Focus-alueesta tulee merkittävä kansainväliset mitat täyttävä korkeatasoinen liike-, logistiikka- ja yritysalue. KAAVATIEDOT - LIIKERAKENNUKSEN TONTTI (KLH) JA YLEINEN PYSÄKÖINTIALUE (LP) Kunnan omistama Högberginkulma -niminen liikerakennuksen tontti(kiinteistötunnus: ) sijaitsee Ruotsinkylässä Kulomäentien työpaikka-alueella.

3 Alueen asemakaava on tullut voimaan syksyllä Kiinteistön pinta-ala on noin m². KLH -korttelialueen pinta-ala on noin 7279 m² ja rakennusoikeutta on noin 2184 k-m² tehokkuudella e=0,30. Tarjouksen kohteena olevaan Kiinteistöön kuuluu myös noin 3000 m² suuruinen LP -pysäköintialue. Tontti sijaitsee liikerakentamiselle tarkoitetulla korttelialueella (KLH), jolla polttoaineen jakelu on sallittu. Tontti sijaitsee korttelissa 9002 (ohjeellisen tonttijaon mukainen tontti 1). KLH -korttelialue on näkyvällä ja liikenteellisesti keskeisellä paikalla alueen sisääntulokadun (Haarakaari) ja Kulomäentien risteyksessä. Sisäänajo tontille tapahtuu Haarakaari -nimiseltä kadulta. KLH -korttelialue rajoittuu LP - alueeseen (yleinen pysäköintialue), jonka kautta on myös osoitettu ajoyhteys tontille. Myös LP -alue kuuluu tarjouksen kohteena olevaan luovutettavaan alueeseen. Korttelialue ei sijaitse pohjavesialueella, mutta alueella on varmistettava, että toiminta ei likaa pohjavesiä. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan antanut valtuudet kuntakehitysjohtajalle neuvotella LP -tontin toteutuskustannusten jakautumisesta kunnan ja potentiaalisen ostajan kanssa. Lisäksi LP-aluetta koskee päätös, että mikäli luovutettavan LP-alueen osalta haetaan tontin ostajan toimesta kaavamuutosta, korvaa tontin ostaja maapoliittisen ohjelman mukaisesti puolet saamastaan lisärakennusoikeuden tai käyttötarkoituksen muutoksen tuomasta arvosta. LIIKENNEMÄÄRÄT (Ote asemakaavakartasta) Tiehallinnon tierekisteritieto vuodelta 2008 antaa seuraavia tietoja Kulomäentien poikkileikkausliikennemääristä työpaikka-alueen kohdalla:

4 keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä ajoneuvoa keskimääräinen raskaan liikenteen vuorokausiliikennemäärä ajoneuvoa keskimääräinen arkivuorokausiliikennemäärä ajoneuvoa keskimääräinen raskaan liikenteen arkivuorokausiliikennemäärä ajoneuvoa. Kulomäentie - Pakkasraitti - Haarakaari -liittymässä arkena 08/2006 kunnan tekemän liikennelaskennan mukaan Kulomäentien poikkileikkauksessa kulki arkivuorokaudessa noin ajoneuvoa. Raskaan liikenteen osuus oli liittymän länsipuolella 10,3 % ja itäpuolella 9,4 %. Raskaan liikenteen ajoneuvomäärät olivat siten ajoneuvoa vuorokaudessa. Pakkasraitin liikennemäärä oli tässä laskennassa noin 890 ajon/vrk raskaan liikenteen osuuden ollessa noin 17 % ja Haarakaaren liikennemäärä noin 760 ajon/vrk raskaan liikenteen osuuden ollessa noin 37 %. KLH -KORTTELIALUEEN MAAPERÄ Maanpinnan korkeus vaihtelee n välillä. Pintakerros muodostuu noin 1,8 metrin paksuisesta kuivakuorisavikerroksesta, sen alapuolella on seitsemän metrin syvyyteen löysää savea, jonka jälkeen alkaa kova savi. Kairaus on päättynyt kiveen tai kallioon (moreenikerros) tasolla Rakennusten perustamisessa tulee varautua paaluperusteiseen ratkaisuun. Paalujen tunkeutumissyvyydeksi voidaan arvioida moreenin alapinta. Perustamistavan määrittämiseksi tulee vielä tehdä rakennuskohtainen tutkimus, jonka pohjalta vuokramies tekee päätöksen perustamistavasta. Asemakaavassa on esitetty rakennettujen, valmiiden tonttien korkeustasot. Rakentamisessa on varauduttava asemakaavan mukaisiin täyttöihin. Alustavan arvion mukaan täyttöä tulee n. 1,0-1,5 metriä. LUOVUTUSEHDOISTA Kunnan tiedossa ei ole, että KLH -korttelialueen maaperä olisi pilaantunut. Kauppahinta Liikerakennuksen tontti luovutetaan asemakaavan mukaiseen käyttöön. Tarjousasiakirjassa kauppahinnasta tulee esittää tarjous. Kauppahinnalle on asetettu pohjahinnaksi euroa. Kunnalla on kuitenkin oikeus hyväksyä tai jättää hyväksymättä korkeimman kohteesta tehdyn tarjouksen. Toteutussuunnitelma Tarjouksessa on esitettävä yleispiirteinen toteutussuunnitelma, jota voidaan tarjouksen jättäjän ja Tuusulan kunnan välisissä neuvotteluissa myöhemmin täsmentää.

5 Tarjouskilpailun voittaja velvoitetaan kauppakirjalla toteuttamaan tontti esitetyn toteutussuunnitelman mukaisesti. Rakentamisvelvollisuus Liikerakennuksen tontille on rakennettava toteutussuunnitelman, asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti vähintään puolet rakennusoikeudesta käsittävä rakennus Rakentamisvelvoite tulee täyttää kolmen (3) vuoden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä siten, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa rakennusasetuksen edellyttämän hyväksyttävän osittaisen loppukatselmuksen. Mikäli rakentamisen aloitukselle ei vielä omistusoikeuden siirtyessä ole kunnallisteknisiä valmiuksia, katsotaan kolmen vuoden rakentamisvelvoitteen alkavan ajankohdasta, jolloin kyseiset edellytykset toteutukselle ovat täyttyneet. Mikäli ostajalle tulee sellainen ylivoimainen este, jolla on vaikutusta em. rakentamisvelvoitteen täyttämiseen, ostaja on velvollinen välittömästi käynnistämään neuvottelut myyjän kanssa asiassa. Ostaja sitoutuu olemaan myymättä tai muutoin luovuttamatta edelleen kiinteistöä rakentamattomana ellei myyjä anna tähän kirjallista suostumusta. Rakentaminen Tontin ostaja vastaa rakentamisen / rakennusten perustamistavasta. Ostajan tulee tehdä hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat maaperä- ja rakennettavuusselvitykset, koska tarjouspyynnön tiedot eivät ole riittävät lopullisia rakennussuunnitelmia ja rakentamista varten. TARJOUS Liikerakennuksen tontin myyntikohteesta jätettävässä tarjouksessa on esitettävä 1. TOTEUTUSSUUNNITELMA hankkeen toteuttaja / tilojen käyttäjä / tilojen omistaja hankkeen koko (k-m2) jos toteutus on vaiheittainen, niin edellä Rakentamisvelvollisuus -kohdassa määritetyt ehdot on otettava huomioon. Lisäksi on sisällytettävä selvitys tontille rakennettavien rakennusten huoneisto- ja kerrosaloista toiminnoittain. aikataulu hankkeen toteutuksessa on edellä Rakentamisvelvollisuus - kohdassa määritetty aikataulu otettava huomioon.

6 Asemapiirros tai vastaava kuva tontinkäyttösuunnitelmaksi, josta ilmenee suunnitelma LP-alueen toteutuksen osalta, rakennusten sijoittuminen tontille ja kulkuyhteyksien järjestäminen tontille. Tarjouksessa hankkeelle voidaan esittää edellä Luovutusehdoista -kohdassa esitetyistä ehdoista poikkeava toteuttamisaikataulu kerrosneliömetrimäärineen. 2. TARJOUS KAUPPAHINNAKSI VALINTAKRITEERIT Tarjousasiakirjojen käsittely on kaksivaiheinen. Tarjouskilpailun voittanut paras tarjous valitaan laadulliset vaatimukset täyttäneiden tarjousten joukosta perustaen lopullinen valinta suurimpaan kohteesta tarjottuun kauppahintaan. 1. Ensimmäinen vaihe laadulliset kriteerit Tarjoaja sitoutuu rakentamamaan nykyisten asemakaavamääräysten mukaisesti vähintään puolet tontille osoitetusta rakennusoikeudesta. Lisäksi tarjoaja on toimittanut tontin toteutukseen liittyvät tarvittavat selvitykset. 2. Toinen vaihe kauppahinta Suurin kohteesta tarjottu kauppahinta Kyseessä ei ole julkinen hankinta. Päätöksen ostajan valinnasta ja luovutuksen lopullisista ehdoista kunnanvaltuuston antaman valtuutuksen mukaisesti tekee kuntakehitysjohtaja. TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN Tarjous tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa postitse Tuusulan kunnan kirjaamoon viimeistään klo 14:00 mennessä osoitteella: Tuusulan kunta Hyryläntie Tuusula Kuoreen merkintä Kulomäentien kaava-alueen liiketontin tarjous Tuusulan kunnan tavoitteena on saada tontille elinvoimaista yritystoimintaa, työpaikkoja ja korkealaatuista kaupallista rakentamista. Tuusulan kunta pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset. Kunta voi myös pyytää tarjouksiin

7 tarkistuksia. Tarjoukseen ei saa sisällyttää mitään ylimääräisiä maksu- tai muitakaan ehtoja. LISÄTIETOJA Lisätietoja antavat: Kuntakehitysjohtaja: Hannu Haukkasalo Kaavapäällikkö: Asko Honkanen Projektikehittäjä: Valtteri Halla sähköposti: LIITTEET - Kaavakartta - Kaavamääräykset - Kaavaselostus saatavilla osoitteesta

Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta

Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta Tarjouspyynnön sisältö Yleistä tonteista ja menettelystä... 1 Sijainti... 3 Kaavatiedot... 4 Liikennemäärät... 4 Maaperä... 5 Luovutusehdot...

Lisätiedot

MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO

MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO MYYTÄVÄT KERROSTALOTONTIT ETU-TÖÖLÖ LEPPÄSUO Kuvan tiedot 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2 2. Tontin tiedot 3 2.1 Tontin perustiedot 2.2 Tontin kaavatiedot 2.3 Tontin maaperä ja rakennettavuus 2.4 Maaperän

Lisätiedot

Tuusulan kunta Maantiekylä II (kaava nro 3472) LIITE 3

Tuusulan kunta Maantiekylä II (kaava nro 3472) LIITE 3 Tuusulan kunta Maantiekylä II (kaava nro 3472), asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.3.2015 Kuvat 1 ja 2: Asemakaava-alueen sijainti Etelä-Tuusulassa, Tuusulanväylän

Lisätiedot

NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT

NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT Tutustukaa tähän tonttiesitteeseen huolellisesti ennen hakemuksen allekirjoittamista ja palauttamista. LINNAVUORI (13) TOTTIJÄRVI (22) NOKIAN KAUPUNKI Harjukatu 21,

Lisätiedot

KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT

KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT 1 (29) KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT Tämä muistio on osa Helsinki High-rise arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun valmisteluun liittyviä asiakirjoja. Kilpailuun osallistumista

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA. Uutelan asemakaava. Kaavaselostus, ehdotus. Hyväksytty: KVALT pp.kk.

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA. Uutelan asemakaava. Kaavaselostus, ehdotus. Hyväksytty: KVALT pp.kk. S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA Uutelan asemakaava Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.2.2014 P188-P18868 Kaavaselostus, ehdotus

Lisätiedot

ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS

ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS FCG Planeko Oy Tuusulan kunta ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS 9.6.2009 www.aanekoski.fi www.aanekoski.fi Tuusulan kunta 1 FCG Planeko Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli arvioida Focus-alueen osayleiskaavan

Lisätiedot

Diaarinumero: 1236/1/05 Antopäivä: 26.1.2006 Taltio: 104

Diaarinumero: 1236/1/05 Antopäivä: 26.1.2006 Taltio: 104 26.1.2006/104 KHO:2006:2 Maankäyttö ja rakentaminen - Asemakaavan muutos - Sisältövaatimukset - Liikerakennusten korttelialue - Vähittäiskaupan suuryksikkö - UNESCO:n maailmanperintökohde - Vanha Rauma

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555)

Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555) Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555) Maantiekylä 20.5.2015 (nähtävilläoloajat lisätty selostukseen 8.6.2015) Tämä selostus koskee 20.5.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. nro 3555 KKL hallitus

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti)

LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti) LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA (uusi teollisuus- tai liiketontti) LIIKE- TAI TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari -1, KV 27.1.2014 18:00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1(39) Tekninen lautakunta 09.06.2015

Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1(39) Tekninen lautakunta 09.06.2015 Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1(39) Aika 09.06.2015, klo 16:29-18:21 Paikka Kaupungintalo 2 krs., lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat 86 Kokouksen laillisuusja päätösvaltaisuus 87 Pöytä kirjan tarkastus

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen

Lisätiedot

Focus-liikekeskuksen asemakaava

Focus-liikekeskuksen asemakaava 1/12 Focus-liikekeskuksen asemakaava VASTINEET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA ANNETTUIHIHN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN VASTINEET 9.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.9.2014 Lausunto

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS 01.11.2014 Tilaaja Seinäjoen kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus PL 215 (Kirkkokatu 6) 60101 Seinäjoki Tehtävä, lähtökohdat ja tavoitteet

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 16. kaupunginosan erityisaluetta ja 26. kaupunginosan kortteleita 7 ja 8 sekä erityis-, katu- ja liikennealueita.

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

HAKEMUKSEN TÄYTTÖ PUOLISON TIEDOT Puolisolla tarkoitetaan avio- tai avopuolisoa, jolla on sama osoite kuin hakijalla.

HAKEMUKSEN TÄYTTÖ PUOLISON TIEDOT Puolisolla tarkoitetaan avio- tai avopuolisoa, jolla on sama osoite kuin hakijalla. HAKEMUSTEN JÄTTÖ Tontteja koskevat hakemukset on jätettävä Tampereen kaupungin keskusvirastotalon ala-aulan esittelytilaan, os. Aleksis Kiven katu 14-16 C tai kiinteistötoimeen 3. krs. Avoinna arkisin

Lisätiedot

myyjälle ja ostajalle

myyjälle ja ostajalle T O N T T I O P A S T O N T T I O P A S T O N T T I O P A S T O N T T I T I O P A S T O N T T I O P A S O P A S T O N T T I O P A S T O N T myyjälle ja ostajalle O mistatko tonttimaata? Etsitkö perheellesi

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Satakunnan osuuskauppa / S market Asemakatu Asemakaavan muutoksen selostus 2. Kaupunginosa (Käpylä) korttelin 181 osa sekä rautatie ja katualue 21400 5166 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO

Lisätiedot