ENSIVASTEKURSSI OHJE KURSSINJOHTAJALLE. Toteutusohje 2019 (Versio 11.1)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENSIVASTEKURSSI OHJE KURSSINJOHTAJALLE. Toteutusohje 2019 (Versio 11.1)"

Transkriptio

1 ENSIVASTEKURSSI OHJE KURSSINJOHTAJALLE Toteutusohje 2019 (Versio 11.1) 1

2 Sisällys YLEISTÄ... 3 Kurssikuvaus ja tavoitteet... 3 Kurssin kohderyhmä ja kurssille hakeminen... 4 Kurssinjohtaja... 5 Kurssin kouluttajat... 6 Kurssin sisältö... 7 KURSSIN TOTEUTUS... 9 Itsenäinen opiskelu... 9 Lähiopetusjakso Lähiopetusjakson eteneminen Opetusmateriaalit Harjoitukset Lähiopetuksessa tarvittava välineistö Ryhmäjako Viestiliikennejärjestelyt Turvallisuus Koe Todistus Kurssin jälkeen LOPUKSI LIITTEET

3 YLEISTÄ Kurssikuvaus ja tavoitteet Ensivastekurssi antaa valmiudet toimia ensiauttajana eri organisaatioiden ensivasteyksiköissä, jotka osallistuvat ensihoitotehtäville osana alueellista ensihoitopalvelua. Ensivastekurssilla perehdytään 54 tunnin aikana kattavasti ensiauttajien yleisimmin kohtaamien hätätilapotilaiden kohtaamiseen sekä Suomen ensihoitopalveluun kokonaisuutena. Kurssi koostuu itseopiskelujaksosta sekä lähiopintojaksosta, joka voidaan järjestää ajallisesti eri tavoin järjestävän organisaation resurssien mukaan. Suoritettuaan kurssin sekä kurssiin liittyvän kurssikokeen hyväksytysti, kurssilainen voi toimia ensiauttajana Suomen Meripelastusseuran, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja Suomen Punaisen Ristin sekä näiden jäsenjärjestöjen ensivasteyksiköissä. Kurssilla opetettavat asiat on suunniteltu siten, että kurssin opetussisältö vastaa mahdollisimman hyvin ensihoitoasetuksen tarkoittamaa ensivasteyksikön henkilöstöltä vaadittavaa koulutusta. Ensivastetoiminnasta vastaa kukin sairaanhoitopiiri omalla alueellaan ja tarkka alueellinen koulutustaso määritellään kunkin sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuulääkärin toimesta. Mahdollisen lisäkoulutuksen järjestämisestä sovitaan paikallisesti ensivastepalvelua tuottavan organisaation ja sairaanhoitopiirin välillä. ENSIVASTEKURSSI 54 h ITSEOPISKELU 20 h TEORIAOPETUS 17 h HARJOITUKSET 17 h 3

4 Kurssin kohderyhmä ja kurssille hakeminen Ensivastekurssi on tarkoitettu edellä mainittujen järjestöjen vapaaehtoisille, jotka haluavat pätevöityä ensiauttajiksi oman organisaationsa ensivasteyksiköihin ja joilla on suoritettuna sekä voimassa jokin alla olevista koulutuksista: 1. Aktiivinen VPK:n hälytysosaston jäsen, jolla suoritettu palokuntien ensiapukurssi sisältäen PPE-D 2. Ammattimerenkulun merilääkintäkoulutus suoritettuna edellisen 5 vuoden aikana 3. Vähintään SPR:n EA 2 kurssi sisältäen PPE-D tai vastaava toisen organisaation koulutus voimassa 4. Terveydenhuollon ammattilainen 5. Pelastusalan ammattilainen. Punaisen Ristin vapaaehtoisina ensiauttajina toimivilla tulee olla voimassa oleva ensiapupäivystäjän peruskurssi ja päivystysoikeus heidän hakeutuessaan ensivastekoulutukseen. Henkilöltä, joka osallistuu ainoastaan vapaapalokuntien ensivastetoimintaan, ei edellytetä palokuntien peruskurssin suorittamista. Palokuntatoimintaan perehdyttävä, palokunnissa järjestettävä koulutus on riittävä ensivastekoulutuksen lisäksi. Suomen Meripelastusseuran aluksille ensivastetoimintaan tulevilta edellytetään vähintään harjoittelijakoulutuksen suorittamista sekä alusperehdytystä toimipaikan alusluokan mukaisesti. Koulutusvaatimusten lisäksi kurssilaisen tulee olla täyttänyt 18 -vuotta viimeistään kurssin päättymispäivänä. Kurssilaisen on oltava myös fyysisesti ja henkisesti ensivastetoimintaan soveltuvassa kunnossa. Tämän asiakirjan liitteenä on esimerkki toimintakykytestistä, jolla voidaan kartoittaa ensiauttajan fyysistä toimintakykyä. Järjestön kurssivalintoja tekevällä on oikeus evätä kurssille pääsy ja kurssinjohtajalla oikeus keskeyttää kurssi sellaiselta henkilöltä, joka ei ole henkisesti tai fyysisesti siinä kunnossa, että voisi läpäistä kurssin ja toimia kurssin käytyään ensiauttajana. Edellä kuvattujen vaatimusten tarkoituksena on mahdollistaa täysipainoinen opetus kurssin aikana sekä taata kurssilaisille parhaat mahdolliset edellytykset saavuttaa 4

5 kurssin tavoitteet. Yleisten vaatimusten lisäksi jokaisella kurssia järjestävällä järjestöllä voi olla omia erityisiä vaatimuksia kurssille pääsemiseksi. Kurssille hakeudutaan järjestävän organisaation hakumenettelyn mukaisesti ja kurssihakemukseen tulee liittää lähettävän organisaation ohjeiden mukainen suositus tai puolto. Suomen Meripelastusseuran kurssilaisilla suosituksen antaa lähettävän yhdistyksen koulutus- ja ensivastevastaavat, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön kurssilaisten osalta lähettävän VPK:n koulutuspäällikkö ja Suomen Punaisen Ristin kurssilaisten osalta lähettävän piirin terveydenhuollon suunnittelija. Kurssin järjestelyjen ja luonteen vuoksi kurssille voidaan ottaa kerrallaan enintään 16 kurssilaista. Mikäli järjestettävää kurssia ei saada täyteen oman järjestön kurssilaisista, tulee kurssipaikkoja mahdollisuuksien mukaan tarjota toisten järjestöjen vapaaehtoisille. Vapaista kurssipaikoista tiedotetaan muiden järjestöjen kurssipaikkojen jaosta vastaavia henkilöitä, jotka puolestaan vastaavat tiedon välittämisestä edelleen järjestönsä vapaaehtoisille. Toisten järjestöjen kurssilaisten kurssimaksuista sovitaan erikseen järjestävän ja lähettävän organisaation kesken. Kurssinjohtaja Kurssille nimetään kurssinjohtaja, joka vastaa kurssin käytännön järjestelyistä sekä pedagogisten tavoitteiden saavuttamisesta tämän asiakirjan mukaisesti sekä toimii kouluttajana kurssilla. Kurssinjohtajan tulee työskennellä sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa ja omata riittävä teoreettinen tietopohja (vähintään ensihoitaja AMK tai sairaanhoitaja, jolla suoritettuna ensihoitoasetuksen mukaiset 30 op laajuiset ensihoidon lisäopinnot). Kurssinjohtaja on velvollinen ylläpitämään omaa ammattitaitoaan ja osaamistaan ensihoidon alalla lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä (laki 1994/559) 18 mukaisesti. Kurssinjohtajia nimettäessä huomioidaan, mitä Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ensihoitopalvelusta mainitaan voimaantulo- ja siirtymäsäännöksistä ensihoitopalvelun henkilöstöä koskien: 5

6 Sen estämättä, mitä 8 :n 2 momentin 3 a ja 4 kohdissa ja 10 :n 2 momentissa säädetään, henkilöt, jotka sosiaali- ja terveysministeriön ensihoitopalvelusta annetun asetuksen 340/2011 voimaan tullessa ovat olleet terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja joilla on riittävä ensihoidon osaaminen ja tehtävän edellyttämä kokemus ja jotka ovat toimineet hoitotason ensihoidon tai kenttäjohtajan tehtävissä, voivat edelleen toimia mainituissa tehtävissä-- (Asetus ensihoitopalvelusta 585: ). Jokaisella kurssia järjestävällä organisaatiolla voi olla edellä mainitun lisäksi muita sisäisiä vaatimuksia kurssinjohtajana toimimiselle. Kurssin kouluttajat Kurssinjohtajan lisäksi ensivastekurssilla tulee olla riittävä määrä päteviä kouluttajia. Kouluttajien määrää suhteutetaan kurssilaisten määrään. Suosituksena voidaan pitää yhtä kouluttajaa neljää kurssilaista kohden ja vähimmäistavoitteena yhtä kouluttajaa kuutta kurssilaista kohden. Kouluttajien tulee olla terveydenhuollon ammattihenkilöitä tai pelastajatutkinnon tai vastaavan aiemman tutkinnon suorittaneita, jotka työskentelevät ensihoidossa tai muussa työympäristössä, jossa ollaan säännöllisesti tekemisissä hätätilapotilaiden kanssa. Suositeltavana vaatimuksena kouluttajille on toimiminen hoitotason ensihoitoyksikössä. Viime kädessä kouluttajan pätevyyden arvioinnista ja hyväksymisestä yksittäiselle kurssille vastaa kurssinjohtaja. Mikäli kurssille osallistuu kurssilaisia useasta järjestöstä, tulee kaikki kouluttajat perehdyttää ennen kurssin alkamista riittävästi osallistuvien järjestöjen toimintaympäristöön ja -tapoihin. Varsinaisten kouluttajien lisäksi kurssilla voidaan käyttää apukouluttajina ja maalihenkilöinä muita riittävästi aiheeseen perehtyneitä henkilöitä. Apukouluttajat voivat toimia oppitunnin tai harjoitustunnin käytännön osuuksien toteuttajana, mutta paikalla tulee olla aina myös varsinaiset kouluttajapätevyydet omaava henkilö. 6

7 Kurssin sisältö Seuraavassa on kuvattu kurssin lähiopetusjakson sisältö. Itseopiskelujakson aiheet liittyvät läheisesti lähiopetusjakson aiheisiin. Oppi- ja harjoitustunnin kesto on 45 minuuttia, kaksoistunnin 90 minuuttia. NRO OPPITUNNIN AIHE SISÄLTÖ Käytännön järjestelyt ja turvallisuus kurssilla 1 JOHDANTO ENSIVASTEKURSSIIN 2-3 TOIMINTA ENSIVASTETEHTÄVÄLLÄ 4-5 SAIRASTUNUT POTILAS 6-7 SAIRASTUNUT POTILAS Ensivastetoiminta järjestöissä Ensihoitopalvelu omalla toiminta-alueella Taktiikkaa ja työturvallisuutta Tiimityö ja tilannetietoisuus Potilaan tutkiminen, ensiarvio ja tarkennettu tilanarvio Kirjaaminen ja raportointi 703 Hengitysvaikeus 704 Rintakipu Lääkkeellinen happi (teoriaosuus) Tajunnantason häiriöt o 702 Tajuttomuus o 706 Aivoverenkierron häiriö o 752 Myrkytys o 771 Sokeritasapainon häiriö o 772 Kouristelu o 782 Päänsärky 8 SAIRASTUNUT POTILAS Elottomuus 9 MUITA ENSIVASTETEHTÄVIÄ Oireena ilmenevä sairaus o 781 Vatsakipu o 783 Selkä/raaja/vartalokipu 791 Synnytys VAMMAPOTILAS Lapsipotilas Vammamekanismi Palovammat Hypotermia VAMMAPOTILAS Tutkiminen ja hoito ensivastetasolla 7

8 14 MONIPOTILAS- JA SUURONNETTOMUUSTILANTEE T 15 ENSIAUTTAJAN HYVINVOINTI JA JAKSAMINEN 16 JÄRJESTÖKOHTAINEN OPPITUNTI 17 KURSSIKOE Potilasluokittelu Viranomaisyhteistyö Ensivastetehtävän purku ja jälkipuinti Osaamisen ylläpitäminen Valinnainen aihe NRO HARJOITUSTUNNIN AIHE HARJOITUSMUOTO 1 TUTKIMISEN APUVÄLINEET Rastiharjoitus 2 HENGITYSVAIKEUSPOTILAAN Case -harjoitus KOHTAAMINEN 3 RINTAKIPUPOTILAAN KOHTAAMINEN Case -harjoitus 4 HENGITYSTIEN HALLINTA JA Rastiharjoitus LÄÄKKEELLISEN HAPEN KÄYTTÖ 5 TAJUTON POTILAS Case -harjoitus 6 AVH-OIREINEN POTILAS Case -harjoitus 7 PAINELU-PUHALLUSELVYTYS Rastiharjoitus 8 PERUSELVYTYS Rastiharjoitus Rastiharjoitus Tukikaulurin käyttö 9-10 VAMMAPOTILAAN HOITO ENSIVASTETASOLLA 11 VAMMAPOTILAAN KOHTAAMINEN 12 VAMMAPOTILAAN KOHTAAMINEN 13 VAMMAPOTILAAN KOHTAAMINEN 14 ELOTTOMAN POTILAAN KOHTAAMINEN LOPPUHARJOITUS Vartalon tukeminen (tyhjiöpatja ja/tai rankalauta) Hypotermisen hoito Runsaan ulkoisen verenvuodon hoito Case -harjoitus Korkeaenerginen vammamekanismi Case -harjoitus Tulipalossa loukkaantunut potilas Case -harjoitus Vuotava vammapotilas Case -harjoitus 4 lyhyttä case -harjoitusta Lapsipotilas 8

9 17 JÄRJESTÖKOHTAINEN HARJOITUSTUNTI Peruselintoiminnan häiriö Verenvuoto raajassa Loukkaantunut potilas Valinnainen harjoitus KURSSIN TOTEUTUS Tämän asiakirjan mukaisten kurssien järjestämisestä vastaa jokin kolmesta yhteistyöjärjestöstä. Kurssin käytännön toteuttamisesta vastaa Meripelastusseuran kurssien osalta Suomen Meripelastusseura, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön kurssien osalta alueelliset pelastusliitot ja Suomen Punaisen Ristin kurssien osalta piirit tarvittaessa yhteistyössä keskustoimiston kanssa. Kurssi toteutetaan paikassa, jossa käytännön harjoitukset voidaan sijoittaa realistiseen maastoon huomioiden kurssilaisten enemmistön toimintaolosuhteet. Kurssiaikataulun pitävyyden vuoksi sekä kurssilaisten yhteishengen luomiseksi olisi viikonloppukurssien kurssipaikalla hyvä olla mahdollista järjestää ruokailut ja majoitus. Itsenäinen opiskelu Kurssin kokonaistuntimäärään sisältyy 20 tunnin mittainen ennen kurssia itsenäisesti suoritettava itseopiskelujakso, jonka tarkoituksena on tutustuttaa kurssilaiset kurssilla opiskeltaviin asioihin, mahdollistaa lähiopetustuntien käyttö mahdollisimman tehokkaasti sekä haastaa kurssilaiset ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Itseopiskeluun sisältyy määriteltyyn materiaaliin perehtyminen sekä materiaaliin pohjautuvien tehtävien tekeminen järjestöjen verkko-oppimisympäristöissä erikseen järjestökohtaisesti ohjeistettavalla tavalla. Verkko-oppimisympäristön käyttö helpottaa kurssinjohtajan työtä merkittävästi tehtävien sekä myös kurssin lopussa järjestettävän kokeen tarkastamisen osalta. Myös kurssilaisten tukeminen itsenäisessä opiskelussa mahdollistuu verkossa paremmin. Kunkin järjestön 9

10 ensivastepääkouluttaja ohjaa kurssinjohtajia järjestönsä sähköisen oppimisympäristön käytössä. Itseopiskelujakson tehtävien läpikäymiseen yhteisesti ei ole varattu erikseen aikaa lähiopetusjaksolla, vaan kurssilainen saa palautteen mallivastauksineen tehtyään tehtävän verkko-oppimisympäristössä. Kouluttajien tehtävänä on varmistaa lähiopetusjakson aikana kurssilaisten osaaminen itseopiskelujakson aiheiden osalta. Mikäli järjestöllä ei ole verkko-oppimisympäristöä käytössä, voidaan itseopiskelujakson tehtävät tehdä paperisena. Tällöin kurssilaisten ohjaaminen tarvittaessa, tehtävien tarkastaminen ja palautteen antaminen on kurssinjohtajan tehtävä. Jokainen kurssilainen käyttää itse määrittelemänsä ajan tehtävien tekemiseen. Aikamäärään vaikuttaa kurssilaisen aiempi osaamistaso sekä asioiden omaksumisnopeus. Tehtäviin varattu 20 tuntia on kuitenkin laskettu siten, että myös maallikkopohjalta ainoastaan ensiapukursseja aiemmin käynyt henkilö pystyy selviytymään tehtävistä niille varatussa ajassa. Verkko-oppimisympäristö mahdollistaa tehtävien tekemisen joustavasti ja pienemmissä erissä kurssilaiselle sopivana ajankohtana. Tehtävät on mahdollista myös jaksottaa viikon jaksoihin ajankäytön suunnittelun helpottamiseksi. Itseopiskelujakson hyväksytty suorittaminen annettuun aikarajaan mennessä on ehdoton edellytys kurssin lähiopetusjaksolle osallistumiselle. Itseopiskelujakson lähdemateriaali, tehtävät mallivastauksineen sekä ohjeita tehtävien laatimiseen löytyvät materiaalipankista omasta asiakirjastaan Ensivastekurssin itseopiskelujakso, joka on tarkoitettu sekä järjestöjen ensivastepääkouluttajien ja verkko-oppimisympäristöstä vastaavien että kurssinjohtajien työkaluksi. Lähiopetusjakso Lähiopetusjakso käsittää 17 oppituntia ja 17 harjoitustuntia ja ne etenevät ensivastetoimintaan ja potilaan kohtaamiseen liittyvistä perusteista keskeisiin 10

11 hätätilapotilasta käsitteleviin aihealueisiin. Opetuksessa käytännön harjoittelu kulkee tiiviisti teoriaopetuksen rinnalla oppituntien sisältäessä teorian lisäksi pienryhmä- ja pariharjoituksia. Kurssilaiset soveltavat oppimaansa käytäntöön todellisia tilanteita vastaaviksi lavastettavissa case -harjoituksissa, joiden haastavuus lisääntyy kurssin edetessä. Potilaan systemaattista tutkimista ja kädentaitoja harjoitellaan jokaisessa harjoituksessa. Lähiopetusjaksolla on varattu yksi oppitunti sekä yksi harjoitustunti järjestökohtaisesti valittavaan aiheeseen. Näitä tunteja voi käyttää esimerkiksi alueellisessa käytössä olevien välineiden, lääkehoidon tai toimintaohjeiden läpikäymiseen. Lähiopetusjakson eteneminen Seuraavassa kuvataan lähiopetusjakson eteneminen pienempinä kokonaisuuksina, joista jokainen pitää sisällään sekä oppi- että harjoitustunteja. Pienempien kokonaisuuksien avulla lähiopetusjakso on mahdollista toteuttaa eri tavoin: Iltaopetus Päivä- tai viikonloppuopetus Yksi monipäiväinen kokonaisuus Lähiopetusjakson tulee kuitenkin edetä kuvatussa järjestyksessä, sillä harjoitusten haastavuus sekä jo opitun tietotaidon merkitys ja hyödyntäminen harjoituksissa lisääntyvät kurssin edetessä. OSA OPPITUNNIT HARJOITUSTUNNIT 1 1 Johdanto ensivastekurssiin 2-3 Toiminta ensivastetehtävällä 1 Tutkimisen apuvälineet Sairastunut potilas (703, 704, happi) 2 Hengitysvaikeuspotilaan kohtaaminen 3 Rintakipupotilaan kohtaaminen 4 Hengitystien hallinta, hapen käyttö 11

12 3 6-7 Sairastunut potilas (702, 706, 752, 771, 772, 782) 5 Tajuton potilas 6 AVH-oireinen potilas 4 8 Sairastunut potilas (700) 7 Painelu-puhalluselvytys 9 Muita ensivastetehtäviä 8 Peruselvytys Vammapotilas Vammapotilas - tutkiminen ja hoito 14 Monipotilas- ja suuronnettomuustilanteet 15 Ensiauttajan hyvinvointi ja jaksaminen 16 Kurssikoe 9-10 Vammapotilaan hoito 11 Vammapotilaan kohtaaminen 12 Vammapotilaan kohtaaminen 13 Vammapotilaan kohtaaminen 14 Elottoman kohtaaminen Loppuharjoitus Tarpeellisessa kohdassa 17 Järjestökohtainen oppitunti 17 Järjestökohtainen harjoitustunti Opetusmateriaalit Järjestöjen yhteistyönä on tuotettu kurssin oppitunneille opetusmateriaalit (Power point esitykset järjestöjen yhteisellä ulkoasupohjalla) sekä harjoituksiin vakiomuotoiset harjoitussuunnitelmat. Lisäksi yhteiseen käyttöön on laadittu itseopiskelujaksoon kuuluvia materiaaleja ja tehtäviä mallivastauksineen sekä kurssin päätteeksi pidettävä kurssikoe. Materiaalit pohjautuvat ajantasaiseen ensihoidon tutkimustietoon, kirjallisuuteen sekä hoitosuosituksiin ja niitä päivitetään vuosittain materiaalien tekijöiden toimesta. Ensimmäisen oppitunnin, Johdanto ensivastekurssiin, ppt -esitykseen tulee kurssinjohtajan laatia kuvaus sen alueen ensihoitopalvelukokonaisuudesta, josta enemmistö kurssilaisia on. Muut esitykset on käytettävissä Vain luku tilassa. 12

13 Oppituntien Power point esityksissä on kouluttajan ohje, joka ohjaa oppituntia pitävää kouluttajaa oppitunnin etenemisessä. Ohjeissa on esimerkiksi pieniä, oppitunnin aikana pareittain suoritettavia tehtäviä sekä kouluttajien esimerkkisuorituksia potilaan kohtaamisesta ja tutkimisesta jne. Tämän asiakirjan liitteenä on lyhyt ohje kouluttajaohjeen käyttöön. Materiaaleja ylläpidetään järjestöjen yhteisessä sähköisessä materiaalipankissa, jonne on käyttöoikeudet kunkin järjestön ensivastepääkouluttajilla. Pääkouluttajat jakavat ajantasaiset oppimateriaalit oman järjestönsä kurssinjohtajille järjestönsä menettelytavan mukaisesti (verkko-oppimisympäristö). Keskitetyllä materiaalihallinnolla varmistetaan käyttöön aina päivitetyt ja ajantasaiset opetusmateriaalit järjestöjen ensivastekursseilla. Oppituntien ja harjoitusten tulee perustua yhteisiin materiaaleihin, jotta kurssien opetussisältöjen tasalaatuisuus säilyy myös eri järjestöjen järjestämisvastuulla olevilla kursseilla. Varsinaisen yhteisen kurssimateriaalin lisäksi kurssinjohtaja voi hyväksyä kurssilla käytettäväksi muutakin oppimista tukevaa materiaalia harkintansa mukaan (videot, tehtäväselosteet oikeilta ensihoitotehtäviltä, kurssilaisilla teetettävät pienet ryhmätehtävät jne.). Muun materiaalin käyttö ei kuitenkaan saa heikentää vähimmäisosaamistavoitteiden saavuttamista. Kaikki Ensivastekurssiin liittyvät materiaalit ovat järjestöjen omaisuutta ja tarkoitettu vain ensivastekurssikäyttöön, eikä niitä tule luovuttaa ulkopuolisille. Oppituntimateriaaleja ei myöskään tule jakaa paperitulosteina kurssilaisille. Kurssinjohtajat vastaavat materiaalihallinnosta pitämänsä kurssin osalta järjestönsä menettelytavan mukaisesti. Järjestöt voivat edellyttää kurssinjohtajiltaan ja kouluttajiltaan erillistä kirjallista sitoutumista kurssimateriaalin käyttöön. Kurssilaisille jaetaan kurssin aikana Ensiauttajan taskuopas (Naarajärvi Telkki, SPEK 2016), joka tukee kurssilaisten oppimista niin kurssilla kuin itsenäisessä kertaamisessa kurssin jälkeen sekä toimii muistin tukena operatiivisessa ensivastetoiminnassa. Kirjan hankkimiskustannuksista vastaa kurssin järjestävä organisaatio omien käytäntöjensä mukaisesti. Harjoitukset 13

14 Lähiopetusjakso sisältää 17 harjoitustuntia, joista osa on luokkatiloissa pienryhmissä pidettäviä, kädentaitoihin ja toimenpiteisiin keskittyviä rastiharjoituksia. Muut harjoitukset ovat case harjoituksia, jotka järjestetään vastaamaan todellista ensivastetehtävää mahdollisimman todenmukaisesti. Case tehtävillä kirjataan sekä käytetään viestiliikennettä, kuten oikealla ensivastetehtävällä. Jokaista harjoitustuntia varten on tehty yksityiskohtainen harjoitussuunnitelma, josta käy ilmi harjoituksen tavoitteet, toteutustapa, tarvittavat resurssit sekä harjoituksen kulku aikajanoineen. Harjoitussuunnitelmassa on tilaa kouluttajan muistiinpanoille. Harjoitussuunnitelmat tulostetaan paperille ja niitä tulee olla riittävästi ryhmien määrään suhteutettuna. Varsinaisen harjoituksen lisäksi hyvin järjestettyyn harjoitukseen liittyy aina palautekeskustelu, jossa käydään läpi ensiauttajan toimintaa nostamalla esiin asioita, joissa hän on suoriutunut hyvin sekä kartoittaen vielä kehitettäviä taitoja tai tietoja. Harjoitussuunnitelmissa on varattu riittävästi aikaa palautekeskustelulle. Lähiopetusjaksolla voidaan hyödyntää simulaatiota opetusmenetelmänä etenkin case -harjoitusten osalta, mikäli siihen on olemassa resursseja. Lähiopetuksessa tarvittava välineistö Ensivastetoiminnassa käytettävien tutkimis- ja hoitovälineiden käytön harjoittelu on oleellinen osa ensivastekurssin lähiopetusjaksoa. Tarvittavien välineiden määrä suhteutetaan kurssilaisten ja heistä muodostettavien ryhmien määrään. Lähtökohtaisesti ryhmille tulisi olla omat hoitovälineet (hoito- ja happireput, defibrillaattori) koko kurssin ajan, jotta toiminta harjoituksissa vastaisi mahdollisimman hyvin todellisen ensivasteyksikön toimintaa. Seuraavassa on lueteltu lähiopetusjakson eri vaiheissa tarvittavia välineitä. OPPITUNNIT VÄLINE Tietokone ja videotykki Tussitaulu tai vastaava Opetusmateriaalit Ensiauttajan taskuopas MÄÄRÄ 1 kirja / kurssilainen 14

15 Ensivastelomake riittävästi kopioita HT 4, 7, 8, 14 Elvytysnukke, aikuinen* 1 nukke / 2 ryhmää HT 7, 8, 15-6 Elvytysnukke, lapsi 1 nukke / kurssi HT 7, 8 Elvytysnukke, vauva (vierasesinenukke mahdollisuuksien mukaan) 1 nukke / kurssi HT 1, 4, CASE - HARJOITUKSET HT 9-10, 11, 12, 13 CASE - HARJOITUKSET CASE - HARJOITUKSET Hoitoreppu** Hengityksenhoitoreppu*** Defibrillaattori (harjoituslaite tai oikea, jossa harjoituskaapelit) Täydennystarpeet kulutustarvikkeille Tukikauluri Tyhjiöpatja + pumppu (jos alueella käytössä) Rankalauta + pääntuet (jos alueella käytössä) Kiristysside (C.A.T. tai vastaava) Raajalastoja (käytössä oleva malli) Virve -puhelimet Maskeerausvälineitä (haavat, ruhjeet, tekoveri ym.) Rekvisiittaa harjoitusten lavastukseen 1 reppu / ryhmä 1 reppu / ryhmä 1 laite / ryhmä Riittävästi Vähintään 1 kpl kutakin välinettä 1 / ryhmä 1 / kouluttaja Harjoitussuunnitelmien mukaan OT:t ja HT:t Alueen ensiauttajatasoiset lääkkeet * Elvytysnuken tulee olla defibrilloitava ja sellainen, jolle on mahdollista asettaa nieluputki (tarvittaessa hengitystienhallinnan harjoitteluun soveltuva, mikäli koulutetaan i-gel tms.) ** Hoitoreppu sisältää ensivastetoiminnassa tarvittavat tutkimis- ja hoitovälineet *** Happireppu sisältää happipullon sekä hengityksen hoidon ensiauttajatasoiset välineet Ryhmäjako Kurssilaiset jaetaan lähiopetusjakson alkaessa neljään 4-6 hengen ryhmään, joissa kurssilaiset toimivat koko kurssin ajan. Tämä tukee kurssilaisten oppimista ja mahdollistaa täysipainoisen harjoittelun ryhmissä. Kurssilaiset toimivat vuorollaan ryhmänsä johtajana harjoituksissa. 15

16 Tämän asiakirjan liitteenä on ryhmäjakopohja. Viestiliikennejärjestelyt Lähiopetusjakson harjoituksiin liittyvä viestiliikenne pyritään rakentamaan mahdollisimman totuudenmukaiseksi. Viestintä suoritetaan ensisijaisesti Virve verkossa. Kurssinjohtaja vastaa kurssin järjestelyvastuullisen organisaation ohjeiden mukaisesti puheryhmien valitsemisesta ja käytöstä sekä päätelaitteiden varaamisesta kurssin tarpeisiin. Käytettävät puheryhmät tulee valita niin, että niissä voidaan käyttää mahdollisimman totuudenmukaista radioliikennettä häiritsemättä muita verkon käyttäjiä. Virve verkon lisäksi voidaan käyttää matkapuhelimia kurssinjohtajan ohjeistamalla tavalla (esim. hoito-ohjepyynnöt). Kouluttajat ja kurssinjohtaja ohjeistavat ja valvovat kurssilaisten viestiliikennettä ja neuvovat tarvittaessa viestiliikenteessä tai päätelaitteiden käytössä. Case -harjoitusten tehtävänannot ja muu tehtävänaikainen viestintä käydään harjoitushätäkeskuksen kanssa, jota esittää tehtävään parhaiten soveltuva kouluttaja. Harjoitushätäkeskuksen kutsu on harjoitushäke. Jokaiselle kurssilaisryhmälle muodostetaan oma kutsutunnus. Kouluttajat tai kurssin muu henkilöstö voivat esittää viestiliikenteessä esimerkiksi ensihoidon kenttäjohtajaa tai muuta ensihoitopalvelun yksikköä tehtävän vaatiessa yhteydenpitoa toiseen yksikköön. Tämän asiakirjan liitteenä on esimerkki kurssin viestiliikennejärjestelystä ja kutsutunnuksista. Turvallisuus Kurssilla noudatetaan seuraavia turvallisuusohjeita: 1. Kurssin turvallisesta läpiviennistä vastaa kurssinjohtaja. Kurssinjohtajalla on velvollisuus tutustua etukäteen järjestämispaikan mahdolliseen 16

17 turvallisuusasiakirjaan, pelastussuunnitelmaan sekä muihin vastaaviin asiakirjoihin. Kurssinjohtaja vastaa edellä mainittujen asiakirjojen vaatiman henkilöstön nimeämisestä sekä muiden mahdollisten valmistelujen toteuttamisesta. 2. Kurssin aloitusoppitunnilla pidetään kurssin ja kurssipaikan turvallisuuteen liittyvä turvallisuusbriefing. Turvallisuusbriefingissä käydään läpi ainakin kurssin turvallisuussuunnitelma sekä kurssipaikan turvallisuuteen liittyvät asiat. 3. Kurssin suorittaessa harjoitustunteja ryhmiin jakautuneena, vastaa jokaiselle harjoitusrastille nimetty kouluttaja rastipaikan ja rastin toiminnan turvallisuudesta. Jokaisessa harjoitussuunnitelmassa on mainittu kyseisen harjoituksen erityisiä työturvallisuusriskejä, jotka kouluttajan on hyvä huomioida itse sekä käydä läpi kurssilaisten kanssa rastin alussa. 4. Kurssin alussa tulee sopia termi tai toimintamalli mahdolliseen todellisen vaaratilanteen sattuessa. Todellisen vaaratilanteen merkkinä voidaan pitää esimerkiksi sanaa TOSIVAARA, jolloin kaikki kurssin toiminta pysähtyy ja toimitaan tilanteen edellyttämällä tavalla. Tilanne puretaan kouluttajajohtoisesti. 5. Kaikilla oppi- ja harjoitustunneilla on huomioitava, että: jokainen kurssilainen huolehtii itsenäisesti omien suojavarusteidensa tarkastamisesta, valitsemisesta ja käyttämisestä kulloiseenkin tehtävään liittyen jokainen kurssilainen on velvollinen ilmoittamaan välittömästi kouluttajalle kaikista henkilövahingoista tai läheltä piti tilanteista jokainen kurssilainen on velvollinen kiinnittämään erityistä huomiota harjoituspotilaiden nostossa oikeaan nostotekniikkaan ja hyvään ergonomiaan kouluttaja on velvollinen tarkastamaan maastossa sijaitsevan harjoituspaikan turvallisuusriskit (esim. liukkaat kalliot, jyrkät pudotukset yms.) ennen harjoituksen alkua ja varoitettava kurssilaisia niistä tarvittaessa 17

18 6. Kurssiin liittyy fyysisiä harjoitteita, joiden vuoksi riittävä ravinto, nesteen nauttiminen ja lepo ovat edellytyksiä kurssin turvalliselle läpiviennille. Jokainen kurssilainen on velvollinen huolehtimaan omatoimisesti näistä asioita olosuhteiden edellyttämällä tavalla. 7. Mikäli kurssilainen tuntee itsensä sairaaksi kurssin aikana, on siitä ilmoitettava välittömästi lähimmälle kouluttajalle, joka ilmoittaa asiasta edelleen kurssinjohtajalle. Kurssinjohtaja vastaa onnettomuustilanteessa kaikesta ulkoisesta tiedottamisesta ja hälyttää tarvittaessa kurssin järjestämisvastuussa olevan järjestön kriisiorganisaation sekä noudattaa muita onnettomuustilanteen varalle laadittuja järjestön sisäisiä toimintaohjeita. Koe Ensivastekurssiin sisältyy koe, jolla kartoitetaan kurssilaisten oppimista kurssin itsenäisen opiskelun ja lähiopetusjaksojen aikana. Koe toimii myös palautteena kurssilaiselle itselleen. Koe tehdään yksilösuorituksena ilman lähdemateriaaleja. Koe voidaan pitää sähköisenä verkko-oppimisympäristössä tai käsin erillisille koelomakkeille. Verkko-oppimisympäristössä tehdyn kokeen suurimpana etuna on tarkastamisen nopeus, haasteena puolestaan tietokoneiden riittävyys kaikille kurssilaisille, mikäli kaikilla ei ole mahdollista ottaa omaa kannettavaa tietokonetta/tablettitietokonetta mukaan. Mikäli kurssilainen saa kokeesta hylätyn tuloksen, tulee hänen kanssaan sopia uusi ajankohta kokeen suorittamiselle, mihin mennessä hän kertaa kurssin sisältöä itsenäisesti. Uusintakokeessa käytetään samaa koepohjaa, mutta monivalintatehtävissä valitaan toiset kysymykset kuin mitä ensimmäisellä suorituskerralla. Koekysymykset ja lomakepohja sekä yksityiskohtaiset ohjeet kokeen pitämiseen löytyvät materiaalipankista. 18

19 Todistus Ensivastekurssin hyväksytysti suorittaminen ja todistuksen saaminen edellyttävät itsenäisen opiskelun suorittamista ja ennakkotehtävien hyväksytysti ja annettuun aikarajaan mennessä palauttamista, aktiivista osallistumista lähiopetusjaksolle sekä kurssikokeen hyväksyttyä suorittamista. Järjestöjen ensivastekurssilla käytettävä todistuspohja löytyy materiaalipankista ja siinä on kuvattu kurssin laajuus ja sisältö. Mikäli kurssin ohjelmaan lisätään esimerkiksi alueella käytössä olevan välineen tai toimenpiteen koulutus, se tulee kirjata todistukseen selkeästi. Esimerkki: Edellä kuvatun lisäksi kurssilla on opetettu xx alueen hoito-ohjeiden mukaisesti i- gel kurkunpäämaskin käyttö hengitystien turvaamisessa. Kurssin jälkeen Ensivastekurssilla opetetaan kurssilaisille ensivasteyksikön yleisimpien tehtävien hoitamiseen liittyviä perustietoja ja taitoja. Ensiauttajan tulee ylläpitää osaamistaan jatkuvasti myös kurssin jälkeen. Ensiauttajia tulee myös kouluttaa ja perehdyttää riittävästi oman toiminta-alueen ensihoitopalvelun erityispiirteisiin, hoito-ohjeisiin sekä käytössä olevaan välineistöön. Mikäli alueen ensihoitopalvelusta vastaava viranomainen on määritellyt testin tai lisä- ja täydennyskoulutusta omalla alueellaan toimiville ensiauttajille, tulee ne suorittaa viranomaisen määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Mikäli vastuuviranomainen ei ole määrittänyt selkeää lisä- ja täydennyskoulutuksen määrää tai vaatimusten määrän katsotaan olevan riittämätöntä suhteessa yksikön osaamistasoon, voi yksikkö järjestää lisäksi omatoimisesti koulutusta ensiauttajilleen. Osaamistason ja motivaation ylläpitämiseksi ensiauttajan tulee osallistua ensivastekurssin jälkeen ohjattuihin ensivasteharjoituksiin säännöllisesti. 19

20 Suosituksena osaamista ylläpitävän koulutuksen vähimmäismääräksi voidaan pitää neljä kertaa vuodessa. Organisaation käytännön mukaisesti osa harjoituksista voidaan korvata osallistumalla oikean potilaan hoitamiseen ensivastetehtävällä. Koulutuksellisesti on kuitenkin tärkeää muistaa järjestää oikeiden tehtävien jälkeen palautekeskustelu, jossa tehtävän kulku ja suoritetut toimenpiteet käydään keskustellen läpi. Oikealle tehtävälle osallistumalla ei suositella korvattavaksi yhtä vuosittaista harjoituskertaa enempää. LOPUKSI Ensihoidon alalla on eletty viime vuodet suurta muutosprosessia, kun ensihoidon järjestämisvastuu ja tavat sekä ensihoidossa työskentelevää henkilöstöä koskevat koulutusvaatimukset ovat muuttuneet lakiuudistusten myötä. Ammattilaisten osalta muutokset ovat pääosin vakiintuneet ja uutta ensihoidon todellisuutta eletään jo arkena. Seuraava muutos on kuitenkin jo lähivuosina edessä sosiaali- ja terveyspalveluiden valtakunnallisen uudistamisen tehdessä tuloaan. Ensiauttajien koulutuksen kehittämistyössä on kuljettu pitkä taival moninaisten koulutusmallien ja menetelmien aikakaudelta kohti yhtenäistä valtakunnallista ensiauttajakoulutusta. Nykymuotoista vapaaehtoisjärjestöjen yhteistä koulutusmallia on työstetty, testattu ja työstetty edelleen saatujen kokemusten ja palautteiden pohjalta. Nyt on olemassa selkeät tavoitteet, mitä ensiauttajan tulee hätätilapotilaan kohdatessaan osata ja millä keinoilla ne voidaan kouluttaa ensiauttajakoulutukseen hakeutuville. Kokemusta koulutuksesta ja ensiauttajien osaamisesta todellisissa auttamistilanteissa saadaan edelleen jatkuvasti ja sen tiedon yhdistäminen tutkimustiedon perusteella päivittyviin hoitosuosituksiin on jatkossa ensiauttajakoulutuksen kehittämisen ydin. Jokainen ensivastekurssin kurssinjohtaja ja kouluttaja järjestötaustastaan riippumatta tekee arvokasta työtä kouluttaessaan vapaaehtoisia ensiauttajia. Antamalla oman ammattitaitonsa ja kokemuksensa sekä aikaansa ensiauttajien kouluttamistyölle, hän on osaltaan vahvistamassa auttamisketjua ja auttamassa sen ensimmäistä lenkkiä, hätätilapotilasta. 20

21 LIITTEET 1. Ensiauttajan toimintakykytesti 2. Kouluttajan ohjeen käyttö 3. Ryhmäjakopohja 4. Viestiliikennekaavio 21

22 LIITE 1 Ensiauttajan toimintakykytesti Ensiauttajan toimintakykyä testaava rata sisältää kaksi fyysistä suoritetta sekä yhden välittömästi niiden jälkeen tehtävän hienomotoriikkaa vaativan tehtävän. Radan suorittamisen kokonaisaika on neljä minuuttia. Kouluttaja ilmoittaa aika, kun neljä minuuttia on täynnä, vaikka ensiauttajalla olisi vielä jonkin tehtävän suorittaminen kesken. Suoritus on hyväksytty, kun ensiauttaja on suorittanut tehtävät hyväksytysti aikarajan sisällä. Testin avulla ensiauttaja saa itselleen palautteen omasta fyysisestä suoriutumiskyvystään ensivastetoimintaa ajatellen ja kannustaa hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtimiseen. Ennen testin suorittamista on syytä tutustua testissä käytettävän ensivastelaukun-/repun sisältöön ja verensokerimittarin toimintaan. Välineet sekä henkilö, jolta verensokeri mitataan, sijoitetaan radalle siten, ettei siirtymiin kulu aikaa. 1. Portaissa liikkuminen Ensimmäisessä tehtävässä testataan ensiauttajan kestävyyskuntoa ja kykyä liikkua portaissa kantamusten kanssa. Ensiauttaja lähtee portaiden alapäästä ensivastelaukku/- reppu mukanaan. Ensiauttaja kiipeää 10 porrasta ylöspäin astuen jokaiselle askelmalle, kääntyy ja palaa takaisin portaiden alapäähän. Porrasvälin nousu ylös ja palaaminen takaisin toistetaan pysähtymättä tai välillä lepäämättä neljä kertaa, siis yhteensä 4 x 20 porrasta. Suoritus vastaa noin kahden kolmen kerrosvälin nousua. 2. Elvytys Toisessa tehtävässä testataan ensiauttajan kykyä suoriutua elvytystehtävästä heti fyysisen rasituksen (portaiden nousun) jälkeen. Välittömästi ensimmäisen tehtävän, portaissa liikkumisen, jälkeen ensiauttaja aloittaa kahden minuutin taukoamattoman paineluelvytyksen elvytysnukella. Nuken tulee sijaita portaiden välittömässä läheisyydessä (< 5 m). Elvytyksen tulee olla laadukasta, painelutaajuuden kertaa/min ja painelusyvyyden 5-6 cm (>90 % paineluja). Kahden minuutin paineluelvytysjakson jälkeen ensiauttajan tulee kyetä nousemaan itse polviltaan ylös lattialta. 3. Verensokerin mittaus Kolmannessa tehtävässä testataan ensiauttajan kykyä toimia hienomotoriikkaa vaativissa tehtävissä välittömästi fyysisen rasituksen jälkeen. Paineluelvytystehtävän jälkeen ensiauttaja ottaa ensivastelaukusta/-repusta verensokerimittarin ja mittaa verensokerin toiselta kurssilaiselta. 22

23 LIITE 2 Kouluttajan ohjeen käyttö 23

24 24

25 LIITE 3 Ryhmäjakopohja YKSIKKÖTUNNUS NIMI JÄRJESTÖ RYHMÄ 1 E KO 161 RYHMÄ 2 E KO 162 RYHMÄ 3 E KO 163 RYHMÄ 4 E KO 164 Yksikkötunnuksen käyttö radioliikenteessä: E = ensihoito KO = koulutus Esimerkki: ensihoito koulutus yksi kuusi yksi 25

26 LIITE 4 Viestiliikennekaavio 26

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 10.12.2011 VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Kouluttajakurssin

Lisätiedot

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 9.4.2015 VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA -KELPOISUUS KOULUTTAJAKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Kouluttajakurssin

Lisätiedot

Ensiauttajan taskuopas. Saija Naarajärvi, Tuomas Telkki

Ensiauttajan taskuopas. Saija Naarajärvi, Tuomas Telkki Ensiauttajan taskuopas Saija Naarajärvi, Tuomas Telkki Ensiauttajan taskuopas Saija Naarajärvi, Tuomas Telkki Helsinki 2016 2. painos Suomen Meripelastusseura Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Suomen

Lisätiedot

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA KELPOISUUS

VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 2.2.2018 VAPAAPUDOTUSKOULUTTAJAKOULUTUS JA KELPOISUUS KOULUTTAJAKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Kouluttajakurssin

Lisätiedot

Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet

Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet SEHL:n opintopäivät 7.-8.4.2017 Jenna Uusitalo Väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto Jenna.uusitalo@helsinki.fi Sisältö 1. Vastuun ja velvollisuuden

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE

ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1 31.12.2019 Laadittu ja hyväksytty ERVA järjestämissopimuksen mukaisessa ensihoitokeskuksen ERVA ohjausryhmässä:

Lisätiedot

HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS

HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJELMA Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI 7.3.2012 HYPPYMESTARIKOULUTUS JA -KELPOISUUS PL-HYPPYMESTARIKURSSI 1 Koulutuksen yleisjärjestelyt Pakkolaukaisuhyppymestarikurssin

Lisätiedot

EKL-kouluttajakoulutuksen kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 5

EKL-kouluttajakoulutuksen kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 5 EKL-kouluttajakoulutuksen kurssisuunnitelma Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 5 DOKUMENTIN MUUTOSHISTORIA Version Pvm Muutoksen sisältö nro 1.0 30.3.2009 1.1 26.11.2009 Koulutuksen kokemusten

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen > Ovet-valmennus Ovet-valmennusta omaishoitajille Omaishoitolan muutos 1.7.2016; valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen Ovet-valmennus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN PALOKUNTANUORET

PÄIJÄT-HÄMEEN PALOKUNTANUORET PÄIJÄT-HÄMEEN PALOKUNTANUORET Alueellinen 24h-päivystysharjoitus 17.6.-18.6.2017 Sisällys: Esittely Aikataulut Alueet Potilaat Turvallisuus Toimintaohjeet Harjoitusryhmille Maalirymille Yhteystiedot 3

Lisätiedot

Hankittavalle palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset ja laatukriteerit

Hankittavalle palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset ja laatukriteerit KIRKKONUMMEN KUNTA Perusturva LIITE 3, tarjouspyyntö ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUT Hankittavalle palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset ja laatukriteerit Tämä dokumentti kuvaa hankittavalle ensihoito-

Lisätiedot

Pelastusopiston sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmä - seminaari koulutusten järjestäjille. Minna Hirvonen & Kirmo Savolainen 30.1.

Pelastusopiston sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmä - seminaari koulutusten järjestäjille. Minna Hirvonen & Kirmo Savolainen 30.1. Pelastusopiston sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmä - seminaari koulutusten järjestäjille Minna Hirvonen & Kirmo Savolainen 30.1.2019 Pelastustoimen uudistus /sote Pelastusalan koulutusjärjestelmäuudistus

Lisätiedot

ETSINNÄN PERUSKURSSI IKAALISISSA 26.-27.8.2011

ETSINNÄN PERUSKURSSI IKAALISISSA 26.-27.8.2011 KURSSITIEDOTE JA OHJELMA 26.7.2011 ETSINNÄN PERUSKURSSI IKAALISISSA 26.-27.8.2011 Kurssin järjestää Punaisen Ristin Satakunnan piiri yhteistyössä Opintotoiminnan Keskusliiton kanssa. Aika Perjantai 26.8.

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1. PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2017 ALKAEN VERSIO II - monituottajamalli PHSOTEY Ensihoitokeskus Sisällysluettelo

Lisätiedot

AMMATTIKULJETTAJAN JATKOKOULUTUSOHJELMA LINJA-AUTONKULJETTAJA: ENSIAPU

AMMATTIKULJETTAJAN JATKOKOULUTUSOHJELMA LINJA-AUTONKULJETTAJA: ENSIAPU AMMATTIKULJETTAJAN JATKOKOULUTUSOHJELMA LINJA-AUTONKULJETTAJA: ENSIAPU Suomen Punainen Risti (SPR) on suunnitellut ensiapukurssin ammattikuljettajille. Kurssien sisällöissä on otettu huomioon liikenteeseen

Lisätiedot

KINESTETIIKAN PERUSKURSSI vuonna 2016

KINESTETIIKAN PERUSKURSSI vuonna 2016 1 KINESTETIIKAN PERUSKURSSI vuonna 2016 Aika Osa I 22. 23.8.2016 klo 8:00 15:00 Osa II 3.-4.10.2016 klo 8:00 15:00 Paikka Kohderyhmä Järjestäjä Kouluttaja Osallistujamäärä Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo,

Lisätiedot

EKL -täydennyskoulutuksen kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 4

EKL -täydennyskoulutuksen kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 4 EKL -täydennyskoulutuksen kurssisuunnitelma Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 4 DOKUMENTIN MUUTOSHISTORIA Version Pvm Muutoksen sisältö nro 1.0 26.11.2009 1.1 31.5.2010 Lisätty kokeeseen

Lisätiedot

NUORTEN VUOTIAIDEN OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN JA KOULUTUKSEEN

NUORTEN VUOTIAIDEN OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN JA KOULUTUKSEEN Ver. 1.0 / 16.4.2009 NUORTEN 16 18 VUOTIAIDEN OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN JA KOULUTUKSEEN Ylivieskassa 16.4.2009 Jarmo Haapanen, vs. pelastusjohtaja Lainsäädännön näkökulma alle 18-vuotiaiden työskentelyyn

Lisätiedot

erilaisissa tapahtumissa, kouluilla ja työpaikoilla. - Ensiapuryhmä päivystää erilaisissa

erilaisissa tapahtumissa, kouluilla ja työpaikoilla. - Ensiapuryhmä päivystää erilaisissa Päävalikko - Etusivu - Ensiapuryhmä - Ensiapuopetus - Linkit Ensiapuryhmätoiminta Last Updated (Monday, 16 March 2009 20:07) Written by Administrator Sunday, 31 August 2008 05:30 Rauman ensiapuryhmä kokoontuu

Lisätiedot

ETSINNÄN MAASTOJOHTAJAKURSSI LOPEN RÄYSKÄLÄSSÄ

ETSINNÄN MAASTOJOHTAJAKURSSI LOPEN RÄYSKÄLÄSSÄ KURSSITIEDOTE 18.3.2011 ETSINNÄN MAASTOJOHTAJAKURSSI LOPEN RÄYSKÄLÄSSÄ 21.-22.5.2011 Kurssin järjestää Punaisen Ristin Hämeen piiri yhteistyössä Opintotoiminnan Keskusliiton kanssa. Aika Lauantai 21.5.

Lisätiedot

UUDEN ENSIHOITOLAIN VAATIMUKSET PELASTUSLAITOKSEN ENSIHOITAJILLE. Kari Porthan Ensihoitopäällikkö Helsingin pelastuslaitos

UUDEN ENSIHOITOLAIN VAATIMUKSET PELASTUSLAITOKSEN ENSIHOITAJILLE. Kari Porthan Ensihoitopäällikkö Helsingin pelastuslaitos UUDEN ENSIHOITOLAIN VAATIMUKSET PELASTUSLAITOKSEN ENSIHOITAJILLE Kari Porthan Ensihoitopäällikkö Helsingin pelastuslaitos Sisältö Mitä laki sanoo? Mitä potilas ajattelee? Millä tyydytetään potilaan tarpeet

Lisätiedot

AMMATTIKULJETTAJAN JATKOKOULUTUSOHJELMA KUORMA-AUTONKULJETTAJA: ENSIAPU

AMMATTIKULJETTAJAN JATKOKOULUTUSOHJELMA KUORMA-AUTONKULJETTAJA: ENSIAPU AMMATTIKULJETTAJAN JATKOKOULUTUSOHJELMA KUORMA-AUTONKULJETTAJA: ENSIAPU Suomen Punainen Risti (SPR) on suunnitellut ensiapukurssin ammattikuljettajille. Kurssien sisällöissä on otettu huomioon liikenteeseen

Lisätiedot

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ensihoidon palvelutasopäätös vuodelle 2020

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ensihoidon palvelutasopäätös vuodelle 2020 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ensihoidon palvelutasopäätös vuodelle 2020 Toimintaympäristö Ensihoidon palvelutasopäätös koskee Pirkanmaa sairaanhoitopiirin alueella tapahtuvaa ja kuntayhtymän

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Kangasniemen palvelutuotantoyksikkö, perusturvaosasto Tavoitteena on: Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326, 5 ) mukainen täydennyskoulutusvelvoite täyttyy Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

Pelastusopiston sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmä - seminaari vastaaville kouluttajille. Kirmo Savolainen

Pelastusopiston sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmä - seminaari vastaaville kouluttajille. Kirmo Savolainen Pelastusopiston sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmä - seminaari vastaaville kouluttajille Kirmo Savolainen 20.3.2019 Sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmä laadun varmistaminen kansallisesti pedagoginen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2014 alkaen

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2014 alkaen ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 2 2 ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISTAPA... 3 3 ENSIHOITOPALVELUN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. ensihoitopalvelusta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. ensihoitopalvelusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2011 340/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

TOIMINTATILASTOJEN (2013) TÄYTTÖOHJE

TOIMINTATILASTOJEN (2013) TÄYTTÖOHJE 26.11.2013 Toimintatilasto 2013 TOIMINTATILASTOJEN (2013) TÄYTTÖOHJE Toimintatilasto palvelee ensisijaisesti nais-, varhaisnuoriso- ja nuoriso-osastoja, mutta myös alueellisia pelastusliittoja ja valtakunnallista

Lisätiedot

Mihin meitä viedään? #uusilukio yhteistyötä rakentamassa

Mihin meitä viedään? #uusilukio yhteistyötä rakentamassa Mihin meitä viedään? #uusilukio yhteistyötä rakentamassa Valtakunnalliset Vapaan sivistystyön päivät 2018 Sivistys, kulttuuri ja seikkailu Tiina Silander Uusi lukio tukee ja innostaa! Lukiouudistus on

Lisätiedot

HÄTÄTILAPOTILAAN TUNNISTAMISEN, ELVYTYKSEN JA ENSIAVUN KOULUTUSKOKONAISUUDEN KEHITTÄMINEN SIUN SOTESSA

HÄTÄTILAPOTILAAN TUNNISTAMISEN, ELVYTYKSEN JA ENSIAVUN KOULUTUSKOKONAISUUDEN KEHITTÄMINEN SIUN SOTESSA HÄTÄTILAPOTILAAN TUNNISTAMISEN, ELVYTYKSEN JA ENSIAVUN KOULUTUSKOKONAISUUDEN KEHITTÄMINEN SIUN SOTESSA Päivi Koistinen TtM osaamisen kehittämisen koordinaattori Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Ensivaste. Eilen, tänään ja huomenna. Mika Lähteenmäki Ensihoidon kenttäjohtaja Hälytysajokouluttaja Satakunnan sairaanhoitopiiri

Ensivaste. Eilen, tänään ja huomenna. Mika Lähteenmäki Ensihoidon kenttäjohtaja Hälytysajokouluttaja Satakunnan sairaanhoitopiiri Ensivaste Eilen, tänään ja huomenna Mika Lähteenmäki Ensihoidon kenttäjohtaja Hälytysajokouluttaja Satakunnan sairaanhoitopiiri Sekä käsite että toimintamalli on peräisin Yhdysvalloista. Sana ensivaste

Lisätiedot

Punaisen Ristin kouluttajakoulutus

Punaisen Ristin kouluttajakoulutus Punaisen Ristin kouluttajakoulutus sopii sinulle, jos - haluat kehittää omaa osaamistasi ja haluat jakaa sitä eteenpäin - haluat edistää inhimillisyyden ja välittämisen arvoja, tehdä arjesta turvallisempaa

Lisätiedot

Uudistuksen tuomat muutokset vuonna 2016

Uudistuksen tuomat muutokset vuonna 2016 Pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön opetussuunnitelmauudistus (2014-2015) Uudistuksen tuomat muutokset vuonna 2016 koulutuksen ohjaukselle ja suunnittelulle koulutuksen järjestäjälle

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014-

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2 (8) 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ensihoidon palvelutasopäätös koskee Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella

Lisätiedot

Poluttamo oma digipolku oppimiseen

Poluttamo oma digipolku oppimiseen Poluttamo oma digipolku oppimiseen Omnian AMK-polkukokeilu Jarmo Aho 9.11.2018 Ammatillisista opinnoista korkeakouluun teknisillä aloilla Ammatilliset opiskelijat eivät ole tasasuhtaisessa asemassa kaksoistutkinnon

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

Työturvallisuus pelastustoimen ja ensihoitopalvelun uusissa työmuodoissa

Työturvallisuus pelastustoimen ja ensihoitopalvelun uusissa työmuodoissa Työturvallisuus pelastustoimen ja ensihoitopalvelun uusissa työmuodoissa Hanna Honkavuo, hankesuunnittelija, Pohjois-Savon pelastuslaitos Pelastustoimen tutkimuspäivät 6.6.2019 Hankkeen ajankohta 1.8.2018-31.1.2020

Lisätiedot

Koulutus on tarkoitettu fysioterapeuteille, jotka ovat aloittamassa tai ovat aloittaneet fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminnan.

Koulutus on tarkoitettu fysioterapeuteille, jotka ovat aloittamassa tai ovat aloittaneet fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminnan. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Ohjelma 1 (5) YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA Kuntoutus 30.11.2018 TULE-POTILAS FYSIOTERAPEUTIN SUORAVASTAANOTOLLA Koulutuskokonaisuus Aika 13.3. 29.11.2019 Kohderyhmä Järjestäjä

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Hämeen VAPEPA-info ( )

Hämeen VAPEPA-info ( ) Hämeen VAPEPA-info 2-2019 (19.3.2019) Tämä on SPR:n Hämeen piirin valmiuspäällikön koostama info hämäläisille Vapepatoimikunnille ja valmiuskouluttajille. Infon tarkoitus on välittää ajankohtaista tietoa

Lisätiedot

LAPIN ENSIHOITO LAPIN ENSIHOITO ENSIHOITOPÄÄLLIKKÖ MARKKU ALALAHTI

LAPIN ENSIHOITO LAPIN ENSIHOITO ENSIHOITOPÄÄLLIKKÖ MARKKU ALALAHTI LAPIN ENSIHOITO LAPIN ENSIHOITO ENSIHOITOPÄÄLLIKKÖ MARKKU ALALAHTI SAIRAANKULJETUKSESTA ENSIHOITOON ENSIHOITOPALVELUN TEHTÄVÄT TERVEYDENHUOLTOLAIN 40 MUKAISESTI 1) äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄSSÄ ALKAEN

PALVELUTASOPÄÄTÖS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄSSÄ ALKAEN PALVELUTASOPÄÄTÖS ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.5.2017 ALKAEN Hyväksytty valtuustossa x.x.2017 Ensihoitokeskus Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Ensihoitopalvelun

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Tehyn koulutuspoliittiset linjaukset ensihoidon näkökulma Ensihoitopalvelualan opintopäivä

Tehyn koulutuspoliittiset linjaukset ensihoidon näkökulma Ensihoitopalvelualan opintopäivä Tehyn koulutuspoliittiset linjaukset ensihoidon näkökulma Ensihoitopalvelualan opintopäivä 26.3.2018 26.3.2018 Juha Kurtti / Yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen 1 Miksi koulutuspolitiikka on Tehylle tärkeää?

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS Valtuusto 10.6.2014 liite 2 24 1 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖS 1. Palvelutasopäätöksen voimassaolo Tämä palvelutasopäätös on voimassa 1.1.2015 31.12.2017. Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus MIKSI JA KENELLE FINANSSIALAN MERKONOMI ON TARKOITETTU? Kenelle? Eri alueosuuskauppojen S-Pankin asiakaspalvelupisteissä pankki- ja asiakasomistajatyötä

Lisätiedot

Poistumiskoe velvoitetaan toteutettavaksi, mikäli

Poistumiskoe velvoitetaan toteutettavaksi, mikäli OHJE 1 (6) POISTUMISKOE Tämä ohje käsittelee pelastuslain 379/2011 20 mukaisen poistumiskokeen suunnittelemista ja toteuttamista. Poistumiskoe liittyy hoitolaitosten ja palvelu- ja tukiasumisen kohteiden

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Hyvinvointiin ja opintojen ohjaukseen panostaminen kannattaa Maanpuolustuskorkeakoulussa

Hyvinvointiin ja opintojen ohjaukseen panostaminen kannattaa Maanpuolustuskorkeakoulussa Hyvinvointiin ja opintojen ohjaukseen panostaminen kannattaa Maanpuolustuskorkeakoulussa Johanna Anttonen ja Satu-Tuulia Vuoksenranta Maanpuolustuskorkeakoulu 23.8.2016 1 Esityksen sisältö Maanpuolustuskorkeakoulu

Lisätiedot

Ensihoidon järjestelyt haastavassa liikenneonnettomuudessa. Ensihoidon kenttäjohtaja Jouni Kujala Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Ensihoidon järjestelyt haastavassa liikenneonnettomuudessa. Ensihoidon kenttäjohtaja Jouni Kujala Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Ensihoidon järjestelyt haastavassa liikenneonnettomuudessa Ensihoidon kenttäjohtaja Jouni Kujala Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Perustietoa Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen

Lisätiedot

D VALMENTAJAKURSSI PROSESSINOMAISESTI

D VALMENTAJAKURSSI PROSESSINOMAISESTI Ohjelma D VALMENTAJAKURSSI PROSESSINOMAISESTI Sisältö: D-valmentajakurssilla perehdytään lapsen ja nuoren kokonaisvaltaiseen valmentamisen ja yksilöllisen valmennusfilosofian perusasioihin. Kurssin kuusi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus STM094:00/2016 LUONNOS 30.3.2017 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään terveydenhuoltolain (1326/2010) 41 ja 46 :n nojalla,

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että sairaanhoitopiiriä

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS Johtamisharjoituksen tavoitteet Johtamisharjoituksen eli ns. välitehtävän tarkoitus on antaa sinulle onnistunut kokemus johtamisesta partiossa. Harjoituksen

Lisätiedot

OPS2016 ja Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä

OPS2016 ja Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä OPS2016 ja Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Sami Kalaja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Kuntotestauspäivät 2015 Kisakallio OPS2016 Käyttöönotto lukuvuoden 2016 alusta Keskiössä

Lisätiedot

Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden

Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden Sulautuvan opetuksen seminaari, Helsingin yliopisto, 8.3.2012 Saara Repo, HY, Avoin yliopisto Paavo Pylkkänen, Filosofian laitos, HY ja Skövden korkeakoulu, Ruotsi Kurssin esittely Opiskelijapalautteen

Lisätiedot

Palokuntakoulutuksen järjestämisestä pelastustoimintaan osallistuvan sopimushenkilöstön osaamisen kehittämiseen

Palokuntakoulutuksen järjestämisestä pelastustoimintaan osallistuvan sopimushenkilöstön osaamisen kehittämiseen Palokuntakoulutuksen järjestämisestä pelastustoimintaan osallistuvan sopimushenkilöstön osaamisen kehittämiseen Koulutus rullaa työpaja 12.5.2016 M/S Baltic Queen Koulutuspäällikkö Markku Savolainen 12.5.2016

Lisätiedot

LIIKENNELUPA- KURSSIT 2006-2007. Yhteisölupa Kotimaanluvasta yhteisöluvaksi Liikennetraktorilupa

LIIKENNELUPA- KURSSIT 2006-2007. Yhteisölupa Kotimaanluvasta yhteisöluvaksi Liikennetraktorilupa LIIKENNELUPA- KURSSIT 2006-2007 Yhteisölupa Kotimaanluvasta yhteisöluvaksi Liikennetraktorilupa YHTEISÖLUPA Ammattimaisen tavaraliikenteen harjoittaminen lukeutuu luvanvaraisiin elinkeinoaloihin. Koti-

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Liiketoiminta kehittyy kehity sinäkin. Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Tieturi Oy / Arja Sipola HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland www.tieturi.fi (09) 431 551

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

VARTIJAN TAI JÄRJESTYKSENVALVOJAN VOIMANKÄYTTÖVÄLINEIDEN KERTAUS- KOULUTUS

VARTIJAN TAI JÄRJESTYKSENVALVOJAN VOIMANKÄYTTÖVÄLINEIDEN KERTAUS- KOULUTUS Liite 11 1 (5) VARTIJAN TAI JÄRJESTYKSENVALVOJAN VOIMANKÄYTTÖVÄLINEIDEN KERTAUS- KOULUTUS Koulutuksen pituus on vähintään 8 oppituntia (oppitunnin on pituus 45 minuuttia ja tauon pituus on 15 minuuttia).

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

PUNAISEN RISTIN KOULUTTAJAKOULUTUS 2019

PUNAISEN RISTIN KOULUTTAJAKOULUTUS 2019 PUNAISEN RISTIN KOULUTTAJAKOULUTUS 2019 sopii sinulle, jos - haluat kehittää omaa osaamistasi ja jakaa sitä eteenpäin - haluat edistää inhimillisyyden ja välittämisen arvoja sekä auttaa muita auttamaan

Lisätiedot

LINNUNHAUKKUKOKEEN PALKINTOTUOMAREIDEN JA YLITUOMAREIDEN KOULUTUSOHJE

LINNUNHAUKKUKOKEEN PALKINTOTUOMAREIDEN JA YLITUOMAREIDEN KOULUTUSOHJE LINNUNHAUKKUKOKEEN PALKINTOTUOMAREIDEN JA YLITUOMAREIDEN KOULUTUSOHJE Hyväksytty Suomen Pystykorvajärjestön hallituksessa 16.2.2014. Voimassa 17.2.2014 alkaen. LINNUNHAUKKUKOKEEN PALKINTOTUOMARI 1. PALKINTOTUOMARILLE

Lisätiedot

Omaishoitajien ensiapukoulutus tukemassa omaishoitoperheiden terveyttä

Omaishoitajien ensiapukoulutus tukemassa omaishoitoperheiden terveyttä Omaishoitajien ensiapukoulutus tukemassa omaishoitoperheiden terveyttä Kaakkois-Suomen piiri Johanna Vihervaara 040-860 1396 johanna.vihervaara@redcross.fi Ensiapukoulutusta omaishoitoperheille Hankkeessa

Lisätiedot

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Tenttipäivät Kansallisarkiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttipäivät 2017 Kansallisarkiston toimipaikoissa: Helsinki (Rauhankatu 17), Hämeenlinna,

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden turvallisuus

Yleisötilaisuuden turvallisuus 2014 Yleisötilaisuuden turvallisuus Ensiapusuunnitelma Päijät-Hämeen pelastuslaitos RH/2014/8/TAa 15.9.2014 Sisältö 1 Soveltamisala... 2 2 Järjestäjän vastuu yleisön turvallisuudesta... 2 3 Yleisötapahtuman

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 K-MESTARIMYYJÄKOULUTUS, 1 ov 1. Ilmoittautuminen linjakohtaisesti Mestarimyyjäkoulutukseen ilmoittutumisajan puitteissa

Lisätiedot

KO KIIPEILYOHJAAJA (KO/SCI) koulutuksen sisältö (40 h)

KO KIIPEILYOHJAAJA (KO/SCI) koulutuksen sisältö (40 h) KO KIIPEILYOHJAAJA (KO/SCI) koulutuksen sisältö (40 h) Esittely Kiipeilyohjaajakoulutus on SKIL:n koulutusjärjestelmän toinen taso. Se on ohjaajille, jotka haluavat ohjata/kouluttaa/valmentaa kiipeilyä

Lisätiedot

varhaiskasvatukseen ja kouluihin

varhaiskasvatukseen ja kouluihin Pikaopas Vaikuttavuutta verkkokoulutuksella varhaiskasvatukseen ja kouluihin Määrittele Opiskele Sovella Juurruta Vaikuta Vuorovaikutteinen verkkokurssi työyhteisön yhteiseen opiskeluun Tämä opas tarjoaa

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ Koulutuksen tavoite on antaa esimiehille valmiudet ottaa vastuu henkilöstön työturvallisuudesta perehdyttämällä osallistujat työturvalainsäädännön vaatimuksiin ja esimiestyöhön

Lisätiedot

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon koulutuskokeilu Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon osaamisen painopistealueita kokeilun suunnittelussa Ensihoitotyön osaaminen Itsearviointi,

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos SM066:00/2011. Asetusehdotus on valmisteltu sisäministeriössä virkatyönä.

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos SM066:00/2011. Asetusehdotus on valmisteltu sisäministeriössä virkatyönä. SISÄMINISTERIÖN ASETUS VOIMANKÄYTTÖ- ASE-, JA JÄRJESTYKSENVALVOJAKOULUTTAJIEN KOULUTUKSESTA 1. Yleistä Asetusehdotus liittyy hallituksen esitykseen (HE 22/2014 vp) eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

Tämä päivätty koulutusohjelma korvaa koulutusohjelman 9.10.2005. Siihen kuuluu:

Tämä päivätty koulutusohjelma korvaa koulutusohjelman 9.10.2005. Siihen kuuluu: SUOMEN ILMAILULIITTO RY Helsinki-Malmin lentoasema 00700 HELSINKI OHJE KOULUTUSOHJELMA I 1. Yleistä Tämä päivätty koulutusohjelma korvaa koulutusohjelman 9.10.2005. Siihen kuuluu: a) tämä ohje, b) koulutusohjelma

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakutsu / lausuntopyyntö HE107/2015 vp 20.11.2015 klo 9.00.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakutsu / lausuntopyyntö HE107/2015 vp 20.11.2015 klo 9.00. Sosiaali- ja terveysvaliokunta 19.11.2015 00102 EDUSKUNTA puh. 09 4321 stv@eduskunta.fi Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakutsu / lausuntopyyntö HE107/2015 vp 20.11.2015 klo 9.00. Asia Tehy ry:n

Lisätiedot

Opintojen ohjaus. Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala

Opintojen ohjaus. Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala Opintojen ohjaus Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala Taustaa Opintojen ohjaaminen on strategisesti yksi kriittisimmistä prosesseistamme. Laadukkaalla ohjausprosessilla

Lisätiedot

pvm/datum Tapahtumasta on tehty yleisötilaisuuden turvallisuus- ja pelastussuunnitelma (Liite 1).

pvm/datum Tapahtumasta on tehty yleisötilaisuuden turvallisuus- ja pelastussuunnitelma (Liite 1). 1. Yleistä Punainen Risti järjestää ensiapupäivystyksen Suunnistuksen SM-kisaan 29.06. 2019. Koko tapahtuman järjestäjä on Pudasjärven Urheilijat ry ja Taivalkosken Kuohu. Tapahtumaan odotetaan n. 1500

Lisätiedot

AUTTAJAKURSSIN N TOTEUTUSOHJE

AUTTAJAKURSSIN N TOTEUTUSOHJE Keskustoimisto Ensiapukoulutus AUTTAJAKURSSIN N TOTEUTUSOHJE Puhutaan yhdessä ensiavun merkityksestä suomalaisille koko 140 v juhlavuotemme ajan. Tämän tueksi on suunniteltu nk. Auttajakurssi. Kurssi on

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJIEN PERUSKOULUTUS OHJAAJAN OHJE

PARTIOJOHTAJIEN PERUSKOULUTUS OHJAAJAN OHJE PARTIOJOHTAJIEN PERUSKOULUTUS OHJAAJAN OHJE Hämeen Partiopiiri ry 2014 YLEISTÄ PARTIOJOHTAJIEN PERUSKOULUTUKSESTA Partionjohtajan peruskoulutus tukee kaikkia vaeltajan ja aikuisen vastuulla olevia lippukunnan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011. 377/2011 Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011. 377/2011 Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011 377/2011 Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä

Lisätiedot

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi VÄYLÄ -hanke 17.1.2012 2 (15) Sisältö 1. Vertaistuutori aikuiskoulutuksessa... 3 2. Miksi tarvitaan

Lisätiedot

Verkkokoulutuksella tehokkaasti eteenpäin Herätä uteliaisuus - halu oppia lisää avaa oivallus uuteen ajatteluun sekä ymmärrykseen!

Verkkokoulutuksella tehokkaasti eteenpäin Herätä uteliaisuus - halu oppia lisää avaa oivallus uuteen ajatteluun sekä ymmärrykseen! SISÄLLÖNTUOTANNON OPAS Verkkokoulutuksella tehokkaasti eteenpäin Herätä uteliaisuus - halu oppia lisää avaa oivallus uuteen ajatteluun sekä ymmärrykseen! Kuinka verkkokoulutus tehdään? Lanseeraus Aloitetaanpa

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Opas ensiauttajien täydennyskoulutuksen järjestämisestä

Opas ensiauttajien täydennyskoulutuksen järjestämisestä Opas ensiauttajien täydennyskoulutuksen järjestämisestä Vesa Kauppinen Sanna-Kaisa Riskilä V 4.4_20080215 ESIPUHE KOULUTTAJALLE Hyvä ensivastekouluttaja Kouluttajan opas on käsikirja kouluttajan käyttöön

Lisätiedot

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen pituus on 3 vuotta kokopäiväisenä koulutuksena.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen pituus on 3 vuotta kokopäiväisenä koulutuksena. YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUSTA KOSKEVAT OHJEET 2011-2012, 2012-2013 1. Johdanto Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia sairasvakuutuksen piirissä Euroopan

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutuksesta ja voimankäyttövälineiden koulutuksesta sekä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavan hoitajan koulutuksesta Sisäministeriön

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot