Lahden ammattikorkeakoulun TKI-OHJELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lahden ammattikorkeakoulun TKI-OHJELMA 2016 2018"

Transkriptio

1 Lahden ammattikorkeakoulun TKI-OHJELMA Hyväksytty, LAMK Oy hallitus

2 TKI-ohjelman lähtökohdat ja TKI-toiminnan perusteet Hyvä tieteellinen käytäntö ja avoin tiede ja tutkimus Lahden ammattikorkeakoulun TKl-ohjelma perustuu LAMKin strategiaan ja ohjaa LAMKin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI). TKI-ohjelman taustana on LAMKin visio: Oivaltava, tutkiva ja kehittävä LAMK 2020 alueen kasvun aloitteellinen edistäjä ja kansainvälinen tulevaisuuden osaamisen uudistaja. TKI-ohjelman lähtökohtana ovat lisäksi eurooppalaisen ja kansallisen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan strategiset linjaukset sekä alueelliset strategiat ja ohjelmat. LAMKin TKI-toiminta on osa suomalaista ja alueellista tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää, joka toimii kansainvälisissä verkostoissa ja yhä globaalimmassa kilpailuympäristössä sekä aktiivisessa kumppani- ja yritysyhteistyössä. Se on käytännönlähtöistä, kehittämispainotteista ja soveltavaa sekä tuottaa konkreettisia tuloksia. TKI-toiminta mahdollistaa osaamisen siirron ja siinä korostuvat kansainvälisyys ja arvoverkostot. Tavoitteena on avoin, käytännönläheinen, yrityksiä ja organisaatioita hyödyttävä sekä tulevaisuuden tarpeisiin vastaava toiminta, joka edistää Päijät-Hämeen kasvua ja kilpailukykyä sekä hyvinvointia että työllisyyttä painoalapohjaisesti. TKI-toiminnan viitekehyksenä toimivat LAMKin uuden strategian mukaiset monialaiset painoalat: muotoilu, älykäs teollisuus, hyvinvointi ja uudistava kasvu sekä elinvoimainen ympäristö. Painoalan määrittelytyön tuloksena on valittu TKI-teemat, joilla LAMK tavoittelee kansallista tai kansainvälistä huippua. Nämä teemat muodostavat LAMKin TKI-toiminnan ohjelmakokonaisuuden, tukevat toisiaan poikkitieteellisesti ja muodostavat rajapinnoille tulevaisuuden ratkaisuja mahdollistavat monialaiset alustat, joissa on mukana koko kumppaniverkosto. Painoalojen TKI-teemojen kautta uudistetaan myös alueen osaamista ja tuodaan kehittämisen huippualueet opiskelijoiden oppimisen kohteiksi. LAMKilla on merkittävä rooli Lahden kasvumallin toteuttamisessa. Lahden kasvumallissa kuvataan monitoimijainen, alueen kansainvälisen tason osaamiskeskittymä, joka kokoaa muotoiluosaamisen sekä kiertotalouden ratkaisut sekä yrittäjyyden ekosysteemin yhdeksi strategisesti johdetuksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. LAMKin TKI-toimintaa toteutetaan vahvasti verkosto- ja yritysyhteistyössä. LAMKin TKI-toimijat ovat aktiivisesti mukana kansallisissa ja yhä enemmän kansainvälisissä verkostoissa. Verkostot muodostuvat joko hankehakualueittain (esim. CBC, Interreg, Baltic Sea Region), ohjelmittain (esim. Horizon 2020, CBC) tai osaamispohjaisesti painoalojen yhteyteen. Keskeisiä kansallisia verkostoja ovat ARENE, ATT Avoin tiede ja tutkimus sekä useat tutkimusalakohtaiset verkostot. Kansainvälisistä verkostoista voidaan mainita European Association for Practitioner Research on Improving Learning (EAPRIL), Service Design Network (SDN) ja University Industry Innovation Network (UIIN). LAMK noudattaa sekä hyvää tieteellistä käytäntöä että avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitteita ja periaatteita. Hyvä tieteellinen käytäntö pohjautuu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) tutkimuseettiseen ohjeeseen hyvästä tieteellisestä käytännöstä (HTK-ohje) ja sen loukkausepäilyjen käsittelemisestä. Hyvää tieteellistä käytäntöä koskevien ohjeiden soveltaminen on tutkijayhteisön itsesäätelyä, jolle lainsäädäntö määrittelee rajat. 1. Tieteen ja tutkimuksen perusolemuksen vahvistaminen Avoimuus ja toistettavuus kasvattavat tieteen ja tutkimuksen luotettavuutta ja laatua. VISIO: Tutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja luovia oivalluksia 2. Avoimuuteen liittyvän osaamisen vahvistaminen Suomalaisessa tutkimusjärjestelmässä toimijat osaavat hyödyntää avoimuuden mahdollisuudet niin, että kilpailukyky kasvaa. Avoimen tieteen ja tutkimuksen (ATT) tavoitteena on tieteen laadun kasvattaminen avoimuuden kautta ja lisätä tutkimuksen ja tieteen yhteiskunnallista ja sosiaalista vaikuttavuutta. Avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteena on, että tieteellistä tietoa ja kaikkia tutkimuksen tuotoksia tulisi jakaa mahdollisimman aikaisin ja laajasti. Menetelmien, aineistojen ja tulosten tulisi olla läpinäkyviä ja mahdollisimman helposti löydettävissä ja hyödynnettävissä. LAMKin TKI-toiminta ohjautuu avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden kautta ja tulosten sekä aineistojen avoimuuteen ja jatkohyödyntämiseen kiinnitetään erityinen huomio. Tutkimuksen tulokset liikkuvat sujuvasti koko yhteiskunnassa tutkijalta ja tutkimusryhmiltä toiselle, tutkimusalojen välillä, innovaatiotoimintaan sekä päättäjille ja kansalaisille. Tiedon kulkua autetaan selkeiden linjausten ja hyvien käytäntöjen avulla sekä tarjoamalla palveluita tieteen ja tutkimuksen tulosten saatavuuden turvaamiseen. Avoimuus on yhteinen toimintamalli. Avoimuus on tuonut suomalaiselle tutkimukselle kansainvälistä kilpailuetua. 3. Tutkimusprosessin kestävän perustan vahvistaminen Hyvien ja selkeiden perusrakenteiden ja palveluiden avulla saadaan hyödynnettyä oikea-aikaisesti avaamisen mahdollisuudet ja huolehdittua kestävästi tutkimuksen perustasta. 4. Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kasvattaminen Avoin tiede luo uusia mahdollisuuksia tutkijoille, päätöksentekijöille, elinkeino elämälle, julkis yhteisöille ja kansalaisille. OKMn julkaisuja 2014:20 2 3

3 YLÄVIITE Painoalojen TKI-teemat Painoalojen TKl-teemat muodostavat LAMKin TKl-toiminnan ohjelmakokonaisuuden. Ne tukevat toisiaan poikkitieteellisesti ja muodostavat rajapinnoille tulevaisuuden ratkaisuja mahdollistavia monialaisia osaamisia. Painoalapohjaisen TKI-toiminnan tavoitteena on edistää Päijät-Hämeen kasvua ja kilpailukykyä sekä hyvinvointia ja vahvistaa alueen yritysten ja yhteisöjen kansainvälistymistä. Valitut teemat toteutuvat verkosto- ja yritysyhteistyössä alueen teollisuuden, pk-sektorin, julkisen sektorin ja 3. sektorin kanssa. Valittujen teemojen kautta LAMK on haluttu kumppani, jolla on vahva kansallinen asema ja kansainvälinen kumppanuusverkosto. Teemojen kautta LAMK kasvattaa osaamistaan kohti kansainvälistä huippua. Painoalat Profiilit Kokeilut, protot ja demot Uudistava oppiminen Muotoilu Älykäs teollisuus Yrittäjyys Hyvinvointi ja uudistava kasvu Elin voimainen ympäristö 4 5

4 Muotoilu Muotoilun painoalan TKl-toiminnan fokus on muotoiluosaamisen integrointi osaksi työ- ja elinkeinoelämän kilpailukykyä, kiertotaloutta ja hyvinvointia. Tavoitteena on, että muotoilun TKl-toiminta on merkittävä osa alueellista ja kansallista suunnittelualojen ekosysteemiä. Teollinen muotoilu -teema on käyttäjälähtöistä, ympäristömyötäistä tuote- ja palvelukehitystä ja resurssitehokkuutta. Muotoilun avulla kehitetään ja tuotteistetaan biopohjaisia ja muita ekotehokkaita materiaaleja sekä suunnitellaan vastuullisesti materiaalivirtoja. Ympäristömyötäinen muotoilu on myös ympäristöä säästävää markkinointia, tuotteiden uudelleen muotoilua ja korjaamista, virtuaalisen tuotannon mahdollisuuksia sekä jakamistalouden kehittämistä. lnformaatiomuotoilu-teema on tiedon jakamista visuaalisin keinoin, jolla konkretisoidaan monimutkaisia järjestelmiä kuten ekosysteemisiä ympäristöratkaisuja, hyvinvoinnin palveluprosesseja, Big Dataa ja erilaisia käyttöliittymiä. lnformaatiomuotoilua voidaan hyödyntää laajasti eri toimialoilla. Tavoitteena on kehittää informaation muotoiluun ja visualisointiin liittyvää osaamista. Palvelumuotoilu-teema on käyttäjälähtöisten eri toimialoihin kiinnittyvien palveluprosessien kehittämistä. Palvelumuotoilun keinoin pyritään kasvattamaan palveluliiketoimintaa, tuottamaan uusia palvelukonsepteja, tukemaan kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja ja hyvinvointia. Muotoilun avulla hyvinvointia tuetaan arjen ennakoivana toimintana, työhyvinvointina ja merkityksellisyyden kokemisena. Monikanavainen brändiviestintä Systeemien visualisointi ja konkretisointi Informaatiomuotoilun käytettävyyspsykologia ja käytettävyystestaukset Informaatiomuotoilu Teollinen muotoilu Ympäristömyötäinen tuote- ja palvelukehitys Resurssitehokkuus viestintä- ja muotoilu tuotteissa Ekotehokkaiden materiaalien tuotteistaminen Palvelumuotoilu Käyttäjälähtöinen palveluprosessien ja palvelukonseptien muotoilu Kiertotalouteen ja hyvinvointiin liittyvät palvelumuotoilutehtävät ja viestintä 6 7

5 YLÄVIITE Älykäs teollisuus Älykäs teollisuus vahvistaa alueen teollisuuden ja yritystoiminnan kilpailukykyä ja luo edellytyksiä vastata globaaleihin haasteisiin ja asiakastarpeisiin. Älykkään teollisuuden kehittäminen perustuu paitsi teknologioiden, myös tiedon ja verkostojen mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Digitaaliset sovellukset tuotannossa ja palveluliiketoiminnassa -teema perustuu digitalisaation (mm. pilviteknologiat, teollinen internet, mobiili-internet, kehittyneet materiaalit, 3D-tulostus, robotiikka) ja Big Datan hyödyntämiseen sekä tiedon käytettävyyteen liiketoiminnan arvon muodostuksessa ja uuden liiketoiminnan luomisessa. Tehokkaat prosessit ja toimintatavat -teema kohdistuu joustavien, kustannusja resurssitehokkaiden sekä laadukkaiden teknologisten ratkaisujen, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Prosessien ja toimintatapojen kehittämisessä pääpaino on kiertotalouden ratkaisujen, LEAN -periaatteiden ja asiakasohjautuvuuden hyödyntämisessä. Verkostomaiset Iiiketoimintamallit ja palvelukonseptit -teemassa korostuvat globaalit arvoketjut, asiakaslähtöisyys, joukkoistaminen ja avoimet innovaatiot ja niihin perustuva liiketoiminnan uudistuminen ja kasvu sekä sen kautta viennin vahvistuminen. Hyvinvointia tukevat sosiaaliset innovaatiot ovat kehittämiskohde, joka muodostaa teollisuuden palveluliiketoiminnan merkittävän kasvupotentiaalin. Asiakaskeskeisyys Joukkoistaminen Avoimet innovaatiot Viennin vahvistaminen Uudet verkostomaiset liiketoimintamallit ja palvelukonseptit Digitaaliset sovellukset tuotannossa ja palveluliiketoiminnassa Teknologiset ratkaisut Big data Digitalisaation hyödyntäminen Tehokkaat prosessit ja toimintatavat Ketterät menetelmät Kiertotalouden ratkaisut LEAN-periaatteet 8 9

6 Elinvoimainen ympäristö Elinvoimainen ympäristö -painoala edistää kiertotaloutta. TKI-toiminta kehittää alueen resurssien tehokasta käyttöä ja uusiutuvia energiaratkaisuja yhteistyössä yritysten kanssa sekä edistää kestäviä kaupunkirakenteita. Materiaalitehokkuus-teema edistää Päijät-Hämeen alueen puun, kuitumateriaalien, muovien ja tekstiilien resurssiviisasta käyttöä. Alueen jätteiden ja sivuainevirtojen hyötykäyttöä edistetään ja niiden jalostusarvoa nostetaan siten, että niitä voidaan käyttää muiden tuotteiden raaka-aineena. Näin mahdollistetaan alueella teollisia symbiooseja ja uutta liiketoimintaa. Kestävä kaupunkiympäristö -teema edistää yhdyskuntasuunnittelulla tulevaisuuden kestäviä kaupunkirakenteita kuten asuinalueiden vihreyttä ja viihtyvyyttä sekä energiatehokkuutta. Kehittämisessä huomioidaan pinta- ja pohjavedet sekä ympäristön turvallisuuteen vaikuttavat seikat kuten pilaantuneet maa-alueet ja vaarallisten aineet. Energiatehokkuus ja uusiutuva energia -teema edistää alueen energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Teemassa pilotoidaan uusiutuvia energiaratkaisuja kuten aurinkoenergiaa ja tuulivoimaa kiinteistöissä sekä kehitetään bioenergian käyttöä edistäviä ratkaisuja. Kiertotalouden ratkaisut Puun, kuitumateriaalien, muovien ja tekstiilien resurssiviisas ja älykäs käyttö Sivuainevirtojen hyötykäyttö Teolliset symbioosi t Kehittyvä jätehuolto Materiaalitehokkuus Energiatehokkuus ja uusiutuva energia Yhdyskunnan uusiutuvat energiaratkaisut Energiatehokkuus Bioenergia Energiaekosysteemit Kestävä kaupunkiympäristö Kaupunkiympäristön vihreys ja viihtyvyys Yhdyskuntasuunnittelu ja tekniset ratkaisut Hulevesiratkaisut Elinympäristön turvallisuus 10 11

7 Hyvinvointi ja uudistava kasvu Hyvinvointi ja uudistava kasvu -painoalalla edistetään ja vahvistetaan terveyttä, osallisuutta, osaamista ja työllisyyttä. Painoalan keskiössä on hyvinvoiva ja voimaantunut yksilö ja yhteisö kompleksisessa, dynaamisessa ja digitalisoituvassa maailmassa. Käyttäjälähtöisten hyvinvointipalvelujen uudistaminen -teemassa kehitetään sosiaali- ja terveysalan ennaltaehkäiseviä ja omahoitoa korostavia toimintoja ja palveluja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Lisäksi lisätään yksilöiden ja yhteisön osallisuutta yksilöityjen/personoitujen ratkaisujen myötä ja vahvistetaan ennaltaehkäisevien ja omahoitoa vahvistavien toimintojen osaamista sekä kehitetään hyvinvointiteknologisia sovelluksia. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö -teema on osallistavan ja elämyksellisen ympäristön kehittämistä esteettömien ja älykkäiden ratkaisujen avulla. Teeman kautta vahvistetaan hyvinvointia lisäävien ja vahvistavien toimintojen osaamista sekä luonto ja terveysliikunnan hyvinvointiosaamista. Palveluinnovaatiot-teeman kehittämiskohteina ovat palvelumuotoilun keinoin tuotettavat sosiaaliset tuote-, toimintatapa- ja palveluinnovaatiot sekä liikkuvat ja digitaaliset palvelut, joiden kautta luodaan uutta yrittäjyyttä ja työllisyyttä. Uudistava johtaminen ja työhyvinvoinnin edistäminen ovat keskeisiä kehittämiskohteita, joiden myötä ihmisten osaamista, osallisuutta ja työllisyyttä voidaan edistää. Ennaltaehkäisevä toiminta Omahoito Yksilöidyt/personoidut ratkaisut Hyvinvointiteknologia Käyttäjälähtöinen hyvinvointipalveluiden uudistaminen Terveellinen ja turvallinen, elinympäristö Esteettömät, älykkäät ratkaisut Osallisuus, elämyksellisyys Luonto Terveysliikunta Palveluinnovaatiot Palvelumuotoillut tuotteet, toimintatavat ja palvelut Liikkuvat ja digitaaliset palvelut Yrittäjyys, työllisyys Uudistava johtaminen Työhyvinvointi Kuva: Kuva:

8 TKI-toiminnan kehittämisen painopisteet Osaamiskeskittymien kehittäminen ja yhteistyön vahvistaminen Hallitusohjelman toimintasuunnitelman mukaisesti on Lahden alueen vahvuuksien pohjalta käynnistetty monitoimijainen kehittämistyö Lahden kasvumallin kehittämiseksi. Sen kantavia teemoja ovat yrittäjyyden ekosysteemin rakentaminen sekä muotoiluosaamiseen ja kiertotalousratkaisuihin pohjautuva kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kasvattaminen. Toiminnallisia kokonaisuuksia ovat Niemen kampus, referenssiympäristöjen muodostaminen ja kokeilukulttuurin vahvistaminen sekä tiivis yhteys pääkaupunkiseutuun (mm. Radanvarren pilottiympäristö, Niemen innovaatioalue, Kujalan kiertotalouden edelläkävijäalue, valtakunnallinen muotoilun innovaatiokeskittymä). Tavoitteena on tiivistää merkittävästi korkeakoulujen, elinkeinoelämän ja julkisen sektorin vuorovaikutusta ja yhteistyötä ja sitä kautta parantaa uuden yrittäjyyden synnyttämisen, tutkimuksen kaupallistamisen ja yritystoiminnan kasvun edellytyksiä. Alueellinen korkeakouluyhteistyö toteutetaan Lahden yliopistokeskuksen kanssa solmitun yhteistyöohjelman puitteissa. Innovaatioympäristöjen kehittäminen ja kokeilukulttuurin vahvistaminen Strateginen profiili kokeilut, protot ja demot ohjaavat TKI-toimintaa vahvistamaan kokeilukulttuurin toteutumista LAMKissa. Kokeilukulttuurilla tuetaan innovaatio- ja kehittämistoiminnan vahvistamista ja siten erityisesti opiskelijayritysten ja uusien kaupallistettavien tuotteiden ja palveluiden syntyä. Toimintatapoja kehittämällä edistetään tutkimustulosten vaikuttavuutta ja niiden kaupallistamista. TKI-hankkeet tuodaan osaamisen kehittämisen oppimisympäristöksi ja uuden kehittäminen kokeilemalla oppimisen kohteeksi. Kokeilukulttuurin vahvistamiseksi kehitetään olemassa olevia innovaatioympäristöjen toimintoja ja niiden uudenlaista pedagogiikkaa palvelemaan paremmin TKI-toiminnan ja oppimisen kehittämistä (mm. Dynastart, Fumatec, Simulti). Tavoitteena on käynnistää myös uusia monialaisia kokeilu- ja kehitysympäristöjä. Nopeiden kokeilujen, niiden pohjalta synnytettyjen pilotointien ja ratkaisun välitön käytännön kokeileminen tuovat työelämän osaksi LAMKin toimintaa. Kansainvälisten osaamisverkostojen muodostaminen ja kansainvälisen kilpaillun rahoituksen hankkiminen Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan uusi vaihe liittyy kansainvälisten kumppanuuksien vahvistamiseen ja kansainvälisen kilpaillun rahoituksen hankkimiseen. Keskeisenä tavoitteena on, että LAMK on painoaloillaan haluttu kumppani, jota pyydetään mukaan kansainvälisiin osaamisverkostoihin. Painoalakohtaisen teemojen ympärille muodostetaan kansainväliset hankekonsortiot, joissa LAMK on päätoimijan tai partnerin roolissa. LAMKin osaamista kansallisen ja alueellisen TKI-rahoituksen hankinnassa kehitetään edelleen ja kohdennetaan vahvasti kansainvälisiin rahoituselementteihin. Myös projektihallinnon osaamista kehitetään uusien rahoituselementtien suhteen. Painoalojen TKI-teemojen osaaminen ja niiden ympärille muodostuvat verkostot hyödynnetään alueen ulkopuolisen TKI-rahoituksen kanavoimiseksi alueen kehittämiseen. TKI-toimijoiden lisääminen ja osaamisen kehittäminen Työelämän kehittämis- ja uudistamistarpeiden ja ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan entistä vahvempi kytkentä luo henkilöstön osaamisen kehittämistarpeita. Opettajan rooli oppimisen ohjaajana, työelämäsuhteiden ja verkostojen hoitajana, TKI-työn osaajana ja opiskelijan kehittämisosaamisen vahvistajana luo perustan osaamisen kehittämiselle. Opiskelijoiden osallistumista TKI-toimintaan kannustetaan ja lisätään. Perustutkinto-opiskelijoiden rinnalla erityisesti YAMK opiskelijoiden roolia TKI-työssä vahvistetaan nykyisestä. TKI-toiminnan, aluekehitystyön ja opetuksen integroinnilla edistetään opiskelijoiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiovalmiuksien vahvistumista, jotka ovat keskeisiä nopeasti kehittyvässä työelämässä tarvittavia kompetensseja. Tämän totuttamiseksi TKI-toiminnan vaatimukset huomioidaan opetussuunnitelmatyössä, opetuksen suunnittelussa ja opetusjärjestelyissä. Avoimuuden lisääminen TKI-työssä Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartta määrittää miten vuoteen 2017 mennessä Suomi nousee johtavaksi maaksi tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa. Tavoitteena on saada tietoa laajempaan käyttöön hyödynnettäväksi, jalostettavaksi ja kumuloitavaksi muiden asiantuntijoiden tuottaman tiedon kanssa. Tutkimus, aineistot ja tulokset tulee tehdä näkyväksi. LAMK on mukana tieteen ja tutkimuksen avoimuuden kehittämisessä osana ammattikorkeakoulukenttää sekä kehittämällä systemaattisesti osaamistaan ja toimintaansa kohti avoimia toimintatapoja. Tavoitteena on, että toimijat osaavat hyödyntää avoimuuden mahdollisuudet niin, että yhteiskunnan kilpailukyky kasvaa

9 YLÄVIITE TKI-toiminnan laadun kehittäminen TKI-toiminnan laadun kehittäminen perustuu LAMKin laatujärjestelmään ja siellä kuvattuihin käytänteisiin. Kehittäminen toteutuu LAMKin strategisten kehittämiskohteiden ja TKI-ohjelman kehittämisen painopisteiden kautta. TKI-ohjelman pohjalta laaditaan kehittämisen vuosisuunnitelmat, joissa määritellään osatavoitteet, toimenpiteet, vastuut, mittarit, palautemekanismit ja arviointimenettelyt. PLAN Suunnittelu ACT Kehittäminen J A T K U V A DO Toteuttaminen DOKUMENTOINTI JA VIESTINTÄ CHECK Seuranta ja arviointi P A R A N T A M I N E N TKI PLAN DO CHECK ACT LAMKin strategia ja toteuttamissuunnitelma TKI-ohjelma ja vuosikello Toiminta- ja taloussuunnitelma TKI:n vuosisuunnitelma ja alojen toimintasuunnitelmat EU:n kasvustrategia, kansalliset ja alueelliset ohjelmat sekä strategiat Projektitoiminta Ohjeistus Julkaisutoiminta Ohjeistus Kumppanuudet ja verkostot TKI- ja projektipalvelut Seuranta ja raportointi Osaamisen kehittäminen Projektisuunnittelun tuki Viestintä Projektitalous Projektihallintajärjestelmä Strategian ja TKIohjelman toteutumisen arvionti Ulkoiset arvioinnit TKI-katselmukset TKI-itsearviointi Palautekyselyt Hanketoiminnan menettelyt (lausuntokierros, Repotronic, TKI-hanketiimi) Osavuosikatsaukset ja tulosanalyysi Jatkuva dialogi toimijoiden kanssa Mittarit, järjestelmät, tilastot Kehittämisen työkirja TKI-toiminnan strategiset kehittämishankkeet Kehittämissuunnitelmat Ohjeistusten päivitykset Kehittämisfoorumit Kehityskeskustelut 16 17

10 Yhteystiedot Lahden ammattikorkeakoulu Ilkka Väänänen, tutkimusjohtaja p Toimintatapainnovaatiot ja älykäs teollisuus Ulla Kotonen, TKI-johtaja p Elinvoimainen ympäristö Kati Manskinen, TKI-johtaja p Muotoilu Kristiina Soini-Salomaa, TKI-johtaja p Hyvinvointi ja uudistava kasvu Leena Liimatainen, yksikön johtaja p

11 20

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Sisällys 4 LAMKin visio 2020 6 Arvomme ovat ilo, oivallus ja arvostus 8 Teot, jotka ratkaisevat LAMKin ja lamkilaisten tulevaisuuden 9 Profiloituminen 12 Strategiset

Lisätiedot

Strategia April 28, 2015

Strategia April 28, 2015 Strategia 2020 1 Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Lahden ammattikorkeakoulun strategia on yhteinen arvopohjainen sopimus, joka sisältää vision kautta johdetut valinnat ja tavoitteet sekä asemoi

Lisätiedot

Oletko mukana tutkimuksen muutoksessa? Lue tästä, miten voit hyödyntää avoimen tieteen ja tutkimuksen mahdollisuudet!

Oletko mukana tutkimuksen muutoksessa? Lue tästä, miten voit hyödyntää avoimen tieteen ja tutkimuksen mahdollisuudet! Oletko mukana tutkimuksen muutoksessa? Tieteen tekemisen prosessi on muutoksessa kohti avoimia toimintamalleja. Avoin tiede ja tutkimus tarkoittaa pyrkimyksiä tukea tätä muutosta tieteellisessä tutkimuksessa.

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 1 Sisällys Lahden ammatti korkeakoulun strategia 2020 4 Visio 5 Arvot 6 Toiminta-ajatus 8 Painoalat 10 Profiilit 12 Strategiset linjaukset 14 Strategian toteuttamissuunnitelma

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN STRATEGIA 2020

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN STRATEGIA 2020 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN STRATEGIA 2020 Hyväksytty hallituksessa 22.4.2015 1 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN STRATEGIA 2020 Lahden ammattikorkeakoulun strategia on yhteinen arvopohjainen sopimus, joka sisältää

Lisätiedot

HYVINVOINTIFOORUMI. Leena Liimatainen Yksikön johtaja LAMK sosiaali- ja terveysala 2.5.2016 Wanha Walimo

HYVINVOINTIFOORUMI. Leena Liimatainen Yksikön johtaja LAMK sosiaali- ja terveysala 2.5.2016 Wanha Walimo HYVINVOINTIFOORUMI Leena Liimatainen Yksikön johtaja LAMK sosiaali- ja terveysala 2.5.2016 Wanha Walimo HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN KUNNISSA Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö kunnissa on

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Second level Click to edit Master title style Globaalit trendit ja muutostekijät Second level Työn globaali murros Osaaminen, tutkimus ja verkostoituminen keskiössä globaalien

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Second level Click to edit Master title style Globaalit trendit ja muutostekijät Second level Työn globaali murros Osaaminen, tutkimus ja verkostoituminen keskiössä globaalien

Lisätiedot

LAMK visio 2020: Oivaltava, tutkiva ja kehittävä LAMK LAMK ATT toimintasuunnitelma: Avoimuuden lisääminen TKItoiminnassa

LAMK visio 2020: Oivaltava, tutkiva ja kehittävä LAMK LAMK ATT toimintasuunnitelma: Avoimuuden lisääminen TKItoiminnassa ATT Visio vuodelle 2017: Tutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja luovia oivalluksia LAMK visio 2020: Oivaltava, tutkiva ja kehittävä LAMK 2020 LAMK ATT toimintasuunnitelma: Avoimuuden lisääminen

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen periaatetasolta käytännön toimiin

Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen periaatetasolta käytännön toimiin Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen periaatetasolta käytännön toimiin Opetusneuvos Juha Haataja Avoin tutkimusdata ja aineistonhallinta ihmistieteissä seminaari Tampereen yliopisto 1.12.2014 Tiekartta

Lisätiedot

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 2.9.2016 ERM ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 4. METSÄENERGIAFOORUMI Eväitä energiseen tulevaisuuteen 23.11.2010 Katse tulevaan, Itä-Suomen ammattikorkeakoulujen ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyö metsäbioenergiassa.

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta Suomen

Lisätiedot

XAMK Kestävän hyvinvoinnin ja teknologian ammattikorkeakoulu

XAMK Kestävän hyvinvoinnin ja teknologian ammattikorkeakoulu XAMK Kestävän hyvinvoinnin ja teknologian ammattikorkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) strategia 2022 ja visio vuoteen 2030 Tiivistelmä, hyväksytty Xamk Oy:n hallituksessa 23.9.2015 Visio

Lisätiedot

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 2 Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 3 Karelia-ammattikorkeakoulu - Ylläpitäjänä Karelia Ammattikorkeakoulu Oy - Kampukset: Sirkkala, Tikkarinne,

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä

OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä OSKE-vaikuttajapäivä 9.11.2011 Aluerahoittajan näkemyksiä Jyrki Myllyvirta kaupunginjohtaja Lahti 2011 Yksi nopeasti kasvavista kaupunkiseuduista, erityisesti korkeakoulutetun väestön osalta Suomen merkittävin

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

ARENE RY AJANKOHTAISKATSAUS Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto (TUHA) Koordinaatioryhmän kokous Riitta Rissanen, toiminnanjohtaja

ARENE RY AJANKOHTAISKATSAUS Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto (TUHA) Koordinaatioryhmän kokous Riitta Rissanen, toiminnanjohtaja ARENE RY AJANKOHTAISKATSAUS 13.2.2015 Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto (TUHA) Koordinaatioryhmän kokous Riitta Rissanen, toiminnanjohtaja Ammattikorkeakoulut ovat uudistuneet Toimiluvat ja rahoitusmalli

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

LAMK Master School. AMKpedaverkosto Päivi Huotari, yliopettaja March 21,

LAMK Master School. AMKpedaverkosto Päivi Huotari, yliopettaja March 21, LAMK Master School AMKpedaverkosto 10.3.2016 Päivi Huotari, yliopettaja paivi.huotari@lamk.fi March 21, 2016 1 Liiketoiminnan kehittäminen liiketalous YRITTÄJYYS JA LIIKETOIMINTA Parviyrittäjyys Muotoiluyrittäjyys

Lisätiedot

Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet

Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Sisältöä ja panostuksia INNOFORUM-yhdessä tekemällä parasta palvelua pk-yrityksille seminaari Hotelli Rosendahl, Tampere 10.11.2015 Erkki Lydén Pirkanmaan

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Työelämän laatu ja johtaminen muutoksessa TOIMINTAYMPÄRISTÖN KAAOS RESURSSIEN NIUKKUUS JA KUNTALAISTEN RAJOTTOMAT TARPEET OVAT JO HAASTANEET

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Second level Click to edit Master title style Globaalit trendit ja muutostekijät Second level Työn globaali murros Osaaminen, tutkimus ja verkostoituminen keskiössä globaalien

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Pyrkimyksenä Lapin yliopiston Lapin ammattikorkeakoulun

Pyrkimyksenä Lapin yliopiston Lapin ammattikorkeakoulun Lapin korkeakoulukonserni on Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun strateginen liittouma, jonka avulla korkeakoulut kykenevät tarjoamaan opiskelijoille, henkilökunnalleen ja ympäröivälle yhteiskunnalle

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020

Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU V I S I O 2 0 2 0 Metropolialueen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kansainvälinen kehittäjä 30.1.2014 Jouni Koski www.laurea.fi Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020 Metropolialueen

Lisätiedot

FUAS pähkinänkuoressa 5/2014

FUAS pähkinänkuoressa 5/2014 FUAS pähkinänkuoressa 5/2014 FUAS liittouman kehitysvaiheet Kumppanuussopimus 2008 Yhteinen strateginen tahtotila 2020: sopimus OKM:n kanssa (2010 2012) Toimenpideohjelma (2010 2012) FUAS liittouman perustamissopimus

Lisätiedot

YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI

YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI Maakuntajohtaja Ossi Savolainen Uudenmaan liitto 24.11.2009 UUDENMAAN LIITTO: hyvinvointia ja kilpailukykyä alueelle Uudenmaan liitto on maakunnan kehittäjä luo edellytyksiä

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Timo Vesiluoma 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Luonnos 9.1.2015 Suuntaviivat (tavoitteet) aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiselle Uudistuvan

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa. Osaamiskysymykset ja osaamista koskevat toimet

Valtioneuvoston periaatepäätös datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa. Osaamiskysymykset ja osaamista koskevat toimet Valtioneuvoston periaatepäätös datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa Osaamiskysymykset ja osaamista koskevat toimet 1 Ennuste dataosaajien kasvulle vuoteen 2020 2 Tavoite: Osaamisen kasvattaminen Datan

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Uusia avauksia Digitalisaatiohaaste 2015 tehtyjen esitysten pohjalta eteenpäin

Uusia avauksia Digitalisaatiohaaste 2015 tehtyjen esitysten pohjalta eteenpäin Uusia avauksia Digitalisaatiohaaste 2015 tehtyjen esitysten pohjalta eteenpäin 29.09.2015 Aleksi Kopponen Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2 Kärkihanke: Digitalisoidaan julkiset palvelut Toimenpide: Luodaan

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Esa Panula-Ontto 27.8.2010 DM 694324 Julkisen tutkimusrahoituksen asiakkaat asiakas =Tutkimusorganisaatio Yliopistouudistus ei vaikuta yliopistojen asemaan

Lisätiedot

Uudistuva teollisuus Satakunnassa - Teollisuuden kasvuohjelma Teollisuuspilotti

Uudistuva teollisuus Satakunnassa - Teollisuuden kasvuohjelma Teollisuuspilotti Uudistuva teollisuus Satakunnassa - Teollisuuden kasvuohjelma Teollisuuspilotti Teollisuuden uusiutuminen on Satakunnan maakunnan kärkitavoite Teollisuuden uusiutumisen edistäminen on keskeinen Satakunnan

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA"

KOHTI UUTTA KOULUTUSSTRATEGIAA KOHTI UUTTA "KOULUTUSSTRATEGIAA" Humanistisen tiedekunnan koulutuksen kehittämisen aamupäivä 26.8.2015 Minna-Riitta Luukka Hallitusohjelma OKM:n linjaukset Kesu Suomi osaamisen kasvu-uralle Miten kehitämme

Lisätiedot

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Päivitetty 16.2.2016 Seinäjoen ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) on laaja-alainen ammattikorkeakoulu, joka aloitti toimintansa väliaikaisena vuonna 1992. Toiminta vakinaistettiin

Lisätiedot

SATAKUNNAN TULEVAISUUSFOORUMI 2014

SATAKUNNAN TULEVAISUUSFOORUMI 2014 SATAKUNNAN TULEVAISUUSFOORUMI 2014 PORI 17.12.201412 2014 Kaarina Nurmi Tutkimuspäällikkö, VTT Rauman kaupunki Elinkeino- ja suunnittelupalvelut kaarina.nurmi@rauma.fi 050 307 3542 RAUMAN ALUEEN KORKEAKOULUTUKSEN

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto TEM/EIO nostaa keskusteluun yrityksille tärkeitä pullonkauloja ja luo edellytyksiä toimivalle toimintaympäristölle jossa yritykset voivat uudistua ja kasvaa. Tunnistamme

Lisätiedot

Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä

Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä Turo Kilpeläinen Toimitusjohtaja/rehtori Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy turo.kilpelainen@kamk.fi 044 7101 600 1 Suomalainen korkeakoululaitos

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen,

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma. Sini Sallinen, Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Sini Sallinen, erityisasiantuntija, sini.sallinen@kuntaliitto.fi, @SallinenSini Luonnos Kuntaliiton strategisista tavoitteista tulevaisuuden kunnalle 10. Rakennetun

Lisätiedot

Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT on suuri osaamiskeskittymien verkko ja (strateginen) kansallinen (ja kansainvälinen) toimija Suome

Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT on suuri osaamiskeskittymien verkko ja (strateginen) kansallinen (ja kansainvälinen) toimija Suome VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä VTT:n strateginen ja toiminnallinen arviointi Päätösseminaari 27.9.2010 Ilkka Turunen Pääsihteeri Tutkimus- ja innovaationeuvosto t 1 Näkökulma: VTT:n rooli innovaatiojärjestelmässä

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Sisältö INKA yleisesti Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Kaupungin rooli Rahoitus Esimerkkiprojekteja Mikä INKA on? Tausta Tavoitteena

Lisätiedot

MAAKUNTAOHJELMAN LAADINTA

MAAKUNTAOHJELMAN LAADINTA 7.3.2017 MAAKUNTAOHJELMAN 2018 2021 LAADINTA Maakuntaohjelmat laaditaan nyt voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti, mutta laadinnan yhteydessä seurataan maakuntauudistuksen etenemistä ja otetaan se huomioon

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyön vahvistaminen hallitusohjelmassa

Korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyön vahvistaminen hallitusohjelmassa Korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyön vahvistaminen hallitusohjelmassa Pirjo Kutinlahti ETIIKAN PÄIVÄ 2017: TUTKIMUS JA YRITYSYHTEISTYÖ 15.3.2017, Tieteiden talo, Helsinki KÄRKIHANKE 5: VAHVISTETAAN

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Arene ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Rissanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

University of Helsinki Designing the Future

University of Helsinki Designing the Future University of Helsinki Designing the Future Ira Leväaho, WDC projektipäällikkö Viestintä&yhteiskuntasuhteet teemat 10.6.2011 1 Taustaa HYlle design tarkoittaa tapaa organisoida asioita ja toimintaa, joilla

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2018 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi Tutkimusprofessori emeritus, johtaja Antti Hautamäki itutka-hanke Yliopistojen tutkimuksen vaikuttavuus Suomen

Lisätiedot

Hyvinvointi uhattuna!

Hyvinvointi uhattuna! Uusien hyvinvointipalvelujen kehittämisen eturintamassa Agora Päivä 23.10.2013 Antti Hautamäki Johtaja Tutkimusprofessori Agora Center 2 Hyvinvointi uhattuna! Hyvinvointivaltiota uhkaa palvelujen rapautuminen

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

YAMK-KOULUTUS VAHVAKSI TKI-VAIKUTTAJAKSI. Projektipäällikkö Minttu Lampinen, KTT minttu.lampinen@hamk.fi

YAMK-KOULUTUS VAHVAKSI TKI-VAIKUTTAJAKSI. Projektipäällikkö Minttu Lampinen, KTT minttu.lampinen@hamk.fi YAMK-KOULUTUS VAHVAKSI TKI-VAIKUTTAJAKSI Projektipäällikkö Minttu Lampinen, KTT minttu.lampinen@hamk.fi Mukana Suomen kaikki ammattikorkeakoulut Hankkeen tavoitteena on: Uudistaa YAMK-toimintoja Profiloida

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Uusi peruskoulu -visiotyöpaja , Jyväskylä

Uusi peruskoulu -visiotyöpaja , Jyväskylä Uusi peruskoulu -visiotyöpaja 6.3.2017, Jyväskylä #uusiperuskoulu UUSI PERUSKOULU 1. Peruskoulufoorumilta visio suomalaiselle peruskoululle 2. Opettajien osaamisen kehittäminen läpi uran 3. Kokeilu-, kehittämis-

Lisätiedot

Joensuun seudun tuleva elinkeino-ohjelma uudella tavalla kohti tulevaisuutta. Valtuusto- ja yrittäjäseminaari Jarmo Kauppinen, JOSEK Oy 5.9.

Joensuun seudun tuleva elinkeino-ohjelma uudella tavalla kohti tulevaisuutta. Valtuusto- ja yrittäjäseminaari Jarmo Kauppinen, JOSEK Oy 5.9. Joensuun seudun tuleva elinkeino-ohjelma uudella tavalla kohti tulevaisuutta Valtuusto- ja yrittäjäseminaari Jarmo Kauppinen, JOSEK Oy 5.9.2017 Johdanto Valtuustokausittain laadittu Joensuun (kaupunki)seudun

Lisätiedot

FUAS ajankohtaisia asioita. Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK

FUAS ajankohtaisia asioita. Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK FUAS ajankohtaisia asioita Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK FUASin vastaus OKM:lle 17.2.2011 HAMK, LAMK ja Laurea ovat muodostaneet strategisen

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

GTK:n uudet tuulet. Olli Breilin, aluejohtaja. Suomen vesiyhdistys ry:n pohjavesijaosto Teemailtapäivä 6.10.2015

GTK:n uudet tuulet. Olli Breilin, aluejohtaja. Suomen vesiyhdistys ry:n pohjavesijaosto Teemailtapäivä 6.10.2015 GTK:n uudet tuulet Olli Breilin, aluejohtaja Suomen vesiyhdistys ry:n pohjavesijaosto Teemailtapäivä 6.10.2015 Strategian muutostekijöitä 2 Strategian kärkiversot, Perustehtävän uudistaminen Vaikuttavuus,

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Luovien alojen kehittämisfoorumi Rakennerahasto-ohjelman rakenne Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 1. Pk-yritysten kilpailukyky Uuden liiketoiminnan luominen Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot