KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1. Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka"

Transkriptio

1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA Klo 13:12-17:50 PAIKKA Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 331 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Keskustan Kainuun piirihallitus ja Keskustan Kainuun maakuntavaltuustoryhmä/kannanotto vuoden 2012 talousarvion laadintaa varten sosiaali- ja terveystoimialalla 334 Sosiaali- ja terveydenhuollon talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle Toiminnan ja talouden seurantaraportti ajalta Lausunto Mieslahden kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvasta, Paltamo 337 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia -linjausten päivittäminen 338 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 339 Hallintoylihoitajan viran haettavaksi julistaminen Selvitys Kuhmon vanhuspalveluiden tilatarpeista Oikaisu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitukseen hintojen tarkistamisesta/hoitopalvelu Jasmin avoinyhtiö 342 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/määräys hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle tasolle 343 Talentia Kainuu ry:n kannanotto vammaispalvelujen vastuualuepäällikön hakuehtoihin ja sosiaalityöntekijöiden työajan seurantaan 344 Kuntalaisaloite: Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaalipalvelukeskuksen henkilökunnan määrän lisäämiseksi 345 Seurantaryhmän nimeäminen Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa ( ) varten 346 Tilatyöryhmän asettaminen Sotkamossa sosiaali- ja terveystoimialan käytössä olevien tilojen kokonaissuunnitte

2 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ lua varten 347 Yrjö ja Hanna Oy:n Onnela-koti on ilmoittautunut palvelusetelijärjestelmään vanhusten lyhytaikaishoidon (omaishoitajan lakisääteinen vapaa) palveluntuottajaksi 348 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/via Healthcare Oy 349 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/kainuun Näkökulma Oy 350 Paikallinen virka- ja työehtosopimus helikopterikuljetuksia korvaavista ambulanssisiirroista/juko ry 351 Paikallinen virka- ja työehtosopimus koskien hoitotakuun toteutumista silmätautien poliklinikalla/juko ry 352 Paikallinen virka- ja työehtosopimus koskien hoitotakuun toteutumista silmätautien poliklinikalla/jyty ry 353 Paikallinen virka- ja työehtosopimus koskien hoitotakuun toteutumista silmätautien poliklinikalla/tehy Kainuu ry 354 Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvioesitys vuodelle pienituloisten tukiin esitetään korotuksia 355 Työttömän peruspäivärahaan ja työmarkkinatukeen 120 euron korotus 356 Hyvinvointivaltio paras lääke terveyserojen kasvuun Pöytäkirjat Ilmoitusasiat Katsaus

3 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ KOKOUSAIKA klo 13:12-17:50 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Heikkinen Pekka 13:12-17:50 puheenjohtaja Nikulainen Kari 13:12-17:50 jäsen Puurunen Yrjö 13:12-17:50 jäsen Tervo Raili 13:12-17:50 jäsen Törmänen Anni-Inkeri 13:12-17:50 jäsen Väisänen Sanni 13:12-17:50 jäsen Pyykkönen Kyllikki 13:12-17:50 varajäsen Rusanen Veikko 13:12-17:50 varajäsen Räisänen Pauliina 13:12-17:50 varajäsen Toivanen Osmo 13:12-17:50 varajäsen Poissa Karjalainen Aki jäsen Kemppainen Aila jäsen Moilanen Pentti jäsen Ronkainen Tauno jäsen Tolonen Kaisa varapuheenjohtaja Jokelainen Alpo mh:n puheenjohtaja Muut osallistujat Repo Marjatta 13:12-17:50 sihteeri Huttu Lauri 13:12-17:50 mh:n edustaja Ahopelto Maire 13:12-17:50 va.sosiaali- ja terveysjohtaja Tolonen Asta 13:49-15:42 talousjohtaja Läsnä :n 334 esittelyn aikana Ahonen Esa 13:49-16:00 halintoylilääkäri Läsnä :n 334 esittelyn ajan Nykänen Päivi 13:49-16:00 ymp.terveydenhuollon johtaja Läsnä :n 334 esittelyn ajan Ruokolainen Marja-Liisja 13:49-16:00 perhepalvelujohta- Läsnä :n 334 esittelyn ajan Saari Mauno 13:49-16:00 terveysjohtaja Läsnä :n 334 esittelyn ajan Tolonen Eija 13:49-16:00 vanhuspalvelujohtaja Läsnä :n 334 esittelyn ajan ALLEKIRJOITUKSET Pekka Heikkinen Puheenjohtaja Marjatta Repo Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT

4 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Puolangalla Anni-Inkeri Törmänen Sanni Väisänen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanslia, Kauppakatu 1, 2. kerros Kajaani, keskiviikkona klo

5 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus STLTK 331 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Kuntalain 58 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallintosäännön 4 :n mukaan esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kokouksen esityslista on annettu postin kuljetettavaksi Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa läsnäolijat sekä sen, että kokous on lail li sesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

6 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta STLTK 332 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Kaisa Tolosen ja Anni-Inkeri Törmäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Anni-Inkeri Törmäsen ja Sanni Väisäsen.

7 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Keskustan Kainuun piirihallitus ja Keskustan Kainuun maakuntavaltuustoryhmä/kannanotto vuoden 2012 talousarvion laadintaa varten sosiaalija terveystoimialalla STLTK 333 Sosiaali- ja terveystoimialalle on saapunut seuraavan sisäl töi nen kan nan ot to: "Keskustan Kainuun piirihallitus ja Keskus tan Kainuun maakuntavaltuustoryhmä päätti yhtei sessä kokoukses saan esit tää eteenpäin ja edistää seuraavien tavoit teiden toteu tumista Kai nuun maakunta -kuntayhtymässä: - Lähipalvelut turvataan kunnan minimivaatimuksen mukaan. - Omaishoidontuen taso kaksinkertaistetaan (nyt 354 /kk, 473 /kk ja 708 /kk). - Lapsiperheiden kotiapu saatetaan lain vaatimalle tasolle lisäämällä työntekijöitä niin, että pienissä kunnissa on yksi kotiapu työntekijä ja suuremmissa enemmän. Lain mukaan työnte kijöitä pitää olla niin paljon kuin on tarvetta (nyt neljä työntekijää koko Kainuussa yhteensä)." Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouk sessaan , että edellä oleva Keskustan Kai nuun piirihallituksen ja Keskustan Kai nuun maakuntavaltuusto ryhmän esitys huo mioidaan mahdolli suuk sien mukaan vuoden 2012 talousarvion val mistelussa. Vanhuspalveluiden ja perhepalveluiden tulosalueilla on tehty selvitykset ja laskelmat kan nan otos sa ole van omais hoi don tuen ta son kak sin ker tais tamis vaati muksen vai ku tuksia ta lousar vi oon. Tällä hetkellä terveyden ja sairaudenhoitopalveluja sekä sairaanhoidollisia palveluja tuotetaan lähipalveluina. Vanhuspalvelut ovat lähipalveluna. Suurin osa per he pal ve lui den pal ve luis ta on lä hi pal ve luja si ten, että hen ki löstö tuo pal ve lun asiak kaan koti kun taan. Eri koissairaan hoidon ja erityis huol lon palve lut ovat maa kunnal lisia pal veluja, kuten aiem min kin. Neu vola palve luissa yh distyy eri kois sai raan hoi don osaa mi nen lä hi palve luun. Vanhuspalvelujen omaishoidontukiselvitys: Vanhuspalveluissa omaishoitajien määrät maksuluokittain/kunnittain sekä elokuussa 2011 maksuun laitetut omaishoidontuet: I maksuluok ka II maksuluokka III maksuluok ka Yhteensä 354 /kk 473 /kk 708 /kk Kajaani Vuolijoki Ristijärvi Paltamo Kuhmo Sotkamo Suomussalmi

8 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ Puolanka Hyrynsalmi Maksuluokka yht Elokuu 2011 yhteensä Vuosikustannus Tuen kaksinkertaistaminen Vanhuspalvelujen omaishoitajien vapaapäiväjärjestelyt elokuun 2011 tilanne: Omaishoi ta jaa Pitänyt va paapäi viä Hoidet tavaa sijais hoidossa Hoidetta vaa pal velusete lillä Hoidettavaa omissa ly hytaikais hoitoyksi köis sä Kajaanin seu tu Kuhmo-Sot ka mo Ylä-Kainuu Yhteensä Hoidetta vaa per hehoi dossa Huomioitava: Hyvin harva vapaapäivien pitäjistä on käyttänyt kaikki vapaat. Perhepalvelujen omaishoidontukiselvitys: Kehitysvammaisten omaishoito: I Maksuluokka II Maksuluokka III Maksuluokka Kajaani Paltamo Ristijärvi Kuhmo Sotkamo Hyrynsalmi Puolanka Suomussalmi Yhteensä nykyinen maksuluokan mukai nen mak su Kuukausikustannus maksuluokittain Kehitysvammaisten omaishoidontuen elokuun kustannus Vuosikustannus Kuukausikustannus uusilla maksuluokilla koko Kainuu Vuosikustannus Elokuun vapaan järjestely (asiakkaat) sijais- palvelusete Kv.seuomaishoi dossa lillä dun as. toiminta yksikkö perhehoi dossa Kuu sanmäen tilapäisyksikössä Ostopal velu Pih lajan ryh mähoi dossa Perhelo mituksessa Kajaani

9 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ Paltamo Ristijärvi Kuhmo Sotkamo Hyrynsalmi Puolanka Suomussalmi Yhteensä Vammaisten omaishoito: I Maksuluokka II Maksuluokka III Maksuluokka Kajaani Paltamo Ristijärvi Kuhmo Sotkamo Hyrynsalmi Puolanka Suomussalmi Yhteensä nykyinen maksuluokan mukai nen mak su Kuukausikustannus maksuluokittain Vammaisten omaishoidontuen elokuun kustannus Vuosikustannus Kuukausikustannus uusilla maksuluokilla koko Kainuu Vuosikustannus Elokuun vapaan järjestely (asiakkaat) sijaisomais hoidossa palveluseteli päivähoito perhehoito Ostopalvelu Pihlajan ryh mäkodissa Kajaani Paltamo Ristijärvi Kuhmo Sotkamo Hyrynsalmi Puolanka Suomussalmi Yhteensä Kehitysvammaisten ja vammaisten omaishoidontuen vuosikustannus uu sil la mak su luokilla yhteensä euroa. Vanhus- ja vammaispalveluiden omaishoidontuen vuosikustannus uusilla maksuluokilla yhteensä on euroa, korotus olisi euroa. Keskustan Kainuun piirihallituksen ja Keskustan Kainuun maakuntavaltuustoryhmän esitys: Lapsiperheiden kotiapu saatetaan lain vaatimalle tasolle lisäämäl lä työntekijöitä niin, että pienissä kunnissa on

10 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ yksi (1) ja suurem missa enem män. Lain mukaan pitää olla tarvetta vastaava määrä. Tällä hetkellä lasten kotiaputyöntekijöitä on Kainuussa yhteensä vii si (5) vakituista työntekijää. Näistä kolme (3) toimii Kajaanin seu dulla. Kuhmo-Sotkamo alueella ja Ylä-Kainuussa molemmil la on yk si työnte ki jä. Nykyisin myös ostetaan kotiapua perheille: - Kajaanin seudulla = ostopalveluna ostettu noin yhden (1) työntekijän työ pa nos - Kuhmo-Sotkamo seudulla = Ei juuri käytetty - Ylä-Kainuun seudulla = ostettu lastensuojelun kautta perhetyötä. Tarpeen määrittely: Oleellista on se, miten tarve määritellään ja millä kri tee reillä apua myönnetään. Tällä hetkellä avun saamiseksi tuen ja avun tarpeen tulee olla tilapäistä ko ti aputehtävissä. Olemme joutu neet ra jaa maan avun tilanteisiin, joissa on esim. odottava äiti tai juu ri syn nyttä nyt äiti, ja jolla on nostokielto > on annettu siivousta jos on ollut re sursseja. Perheen kokonaisvaltainen tilanne arvioi daan ja usein perheellä on muutakin tuen tarvetta. Toinen nykyinen tuentar ve on usein, että ko tona on sairaustilanne ja tarvitaan lastenhoita jaa. Perhepalveluiden tulosalueen mukaan Kainuussa on lisä tar vetta enem pään kotiapupalveluun. Täl lä het kellä mm. iltai sin an net tava kotiapu on vaikea toteuttaa, koska re surssit ovat vä häiset. Ny kyisten talousresurssien puitteissa työnte ki jöiden li sää miseen ei ole kuitenkaan mahdollisuutta. Kainuussa on resursoitu myös perhetyöhön seuraavasti: Perhetyön resurssit Kajaanin seutu: Paltamo 1+ Kajaani 14 vakituista Kuhmo-Sotkamo: Kuhmo2+Sotkamo2 -(esitys Sotkamoon 1 lisää) Ylä-Kainuu: Suomussalmi 2+2 Puolanka +1 Hyrynsalmi Yhteensä 24 työntekijää Perhetyö voi olla pitempikestoisempaa kuin kotiapu, mutta sen saamisen kriteerit ovat vielä tiukemmat: perhe tarvitsee vahvaa tukea selviytyäkseen arjen haasteista. Kustannukset kotiaputyössä tällä hetkellä: (5 työntekijää): Henkilöstömenot/vuosi ostot = Keskiarvo henkilökustannus/vuosi Jos lisätään, yht. 14 x (Kajaani 4 (joista 1 Vuolijoki), Paltamo 1, Ristijärvi 1, Kuhmo 2, Sotka mo 2, Hyrynsal mi 1, Puolanka 1, Suomussalmi 2) Lisätietoja asiasta antaa va. sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse

11 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ Va. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, ettei tässä taloudellisessa tilanteessa ole mahdollisuuk sia toteuttaa Keskustan Kainuun piirihallituksen ja Keskustan Kainuun maakuntavaltuusto ryhmän esittämiä asioita. Keskustelun kuluessa Anni-Inkeri Törmänen esitti, että lautakunta päättää korottaa 2. ja 3. maksuluokan omaishoidon tuen määrän kaksinkertaiseksi ja että kotiaputyöntekijöitä lisätään siten, että jokaises sa kunntaan tulee vähintään yksi kotiaputyöntekijäkuhunkin. Esitys kannattamattomana raukesi. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi va. sosiaali- ja terveysjohtajan tekemän päätösehdotuksen. Anni-Inkeri Törmänen ilmoitti jättävänsä asiaan eriävän mielipiteen.

12 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2012 STLTK 311 Maakuntahallitus antoi talou den ja toiminnan kehyk set sekä suunnittelu ohjeet vuosille : Maakunnan talouden ja toiminnan kehykset perustuvat valtionvarainministeriön ja Kun taliiton tämän hetkisiin arvioihin yleisestä valtakunnallisesta kehi tyksestä. Taustama teriaaleina on käytetty valtionvarainminite riön julkaisua Peruspal veluohjelma ( ) ja Kuntaliiton Kuntatalous -tiedotetta 1/2011. Lisäksi maakunnan ta louden kehityksessä on otettu huomioon paikallisten tekijöiden vaikutus. Suomen uuden hallituksen hallitusneuvotte lut ovat tällä hetkellä vielä kesken ja on epäselvää siitä, mihin toi menpiteisiin maan hallitus aikoo ryhtyä kor jatakseen laman seurauksena synty neen ns. julkisen talou den kestävyysvajeen. Val tiovarainministe riön laskelmat kestävyysva jeen suuruudesta poikkeavat muiden en nustuslaitosten anta mista arvioista. Kestä vyysvajeen taustalla on pääosin arvioitu ole van väestön ikära kenteen muutos, joka ai heuttaa sekä me nopaineita että uhkaa hei kentää kansantuot teen ja verotulojen kas vua. Kestävyysva jeen taustalla olevat tekijät ovat suuri haas te julkisen talouden rahoituk selle ja ne kos kettavat myös merkittävästi kuntataloutta. Kainuun maakunnan talouden osalta tavoit teena vuodelle 2012 on, että kuntayhtymän meno jen kasvua leika taan siten, että koko naiskasvu saa olla enintään 4,0 prosenttia verrattuna vuoteen Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, et tä palvelut voidaan säi lyttää vuoden 2011 tasolla, mutta ikäraken teen muutoksen ja laman tuomaan palvelu tarpeen lisäykseen voidaan rahallisesti vas tata vain osittain. Siksi toimintojen ja palve lurakenteen tehos tamista on edel leen jatkettava. Talouskehys sisältää yhden pro senttiyksikön toimintojen tehostamisvaati muksen. Maakunnan perussopimuksen mukaan ta loussuunnitelmaa valmisteltaessa kunnille varataan tilaisuus esitys ten tekemiseen maakunnan toiminnan ke hittämiseksi. Kun tien palvelutarpeis ta, maa kunnan tarjoa mien palveluiden rakenteesta sekä kuntien maksuosuudesta on käyty neuvottelut Neuvotteluissa hy väksyttiin maakunnan esittämä kehys vuo den 2012 ta lousarvion laadinnan alustavak si pohjaksi, mutta samalla sovittiin, että asiasta pide tään vielä tarkistuskokous Maakuntahallituksen antama sosiaali- ja terveystoimi alan vuoden

13 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ ke hys (ilman liikelaitosta): Sosiaali- ja terveystoimiala Tp 2009 Tp 2010 Ta 2011 Ks 2011 Raami % % % % % Toimintatuotot , , , , ,6 Toimintamenot , , , , ,3 Toimintakate Rahoitus - tuotot ja kulut -2-1 Poistot Tilikauden tu los , , , , ,4 Sosiaali- ja terveystoimialan BSC-vuosi suunnitelma vuo sil le on valmis teltu virkamiestyöryhmässä. Päivitetty BSC-vuosisuunnitelmaluonnos vuosille on liitteenä. Liite nro: 6 Va. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: STLTK 334 Lisätietoja asiasta antaa va. sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy sosiaali- ja terveystoimialan BSC-vuosisuunnitelman vuosille liitteen nro 6 mukaisena. Hyväksyi päätösehdotuksen ja päätti, että sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenillä on mahdollisuus toimittaa kommentteja ja esi tyk siä liit tee nä nro 6 ole vaan so si aali- ja ter veystoi mialan vuo sien BSC-vuo si suun ni tel maan men nessä Marjatta Revolle liitteenä 6 ollutta BSC-vuosi suunnitelma ei liitetä mu kaan ko kous asiakirjoihin. Valtion talousarvioesitys on valmistunut ja Kuntaliitto on päivittänyt kuntien valtion osuuslas kelmat valtion talousar vioesityksen mukaisiksi. Val tionosuuksiin tehdään leikkaus, jonka kun takohtainen vai kutus on 118 euroa asukas ta kohti. Kiinteis töverontasaus poiste taan valtionosuuksista ja sen vaikutus Kainuulle on noin 2,5 miljoo naa euroa. Hallitusohjel man mukaiset vero perustemuutoksista ai heutuvat menetykset sen sijaan korvataan kunnille täysimääräi sesti valtionosuusjärjes telmän kautta. Lisäk si kuntien kanssa on sovittu ra hoitusosuusprosentiksi 61,5 prosenttia. Yhteenlaskettuna korjauk set tuovat ke väällä arvioituun maakunnan kokonaistuloraamiin vuodelle 2012 noin 3,3 mil joonaa euroa li säystä.

14 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ Talousjohtajan antama vuoden 2012 uusi raami sosiaali- ja terveystoimialalle: Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Rahoitus tuotot ja kulut Poistot Tilikauden tulos Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet ovat esittäneet muutamia muutoksia toimialan BSC-vuosisuunnitelmaan. Sosiaali- ja ter veyslautakun nalle lähetetään esityslistan erillisliitteenä sosiaali- ja terveystoimi alan vuoden 2012 talous ar vioehdotuksen nu me ro-osa valmistelutilanteen mukaisena sekä päivi tetyt toi mi alan ja tu los aluei den vuo si suun ni tel mat vuosille Erillisliite nro: 1 Va. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Talousjohtaja Asta Tolonen tulee kokoukseen kertomaan talouden nykytilasta ja vuoden 2012 talousarvion reunaehdoista. Sosiaali- ja terveystoimialan tulosaluejohtajat esittelevät kokouksessa omien tulosalueidensa talousarviot. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy erillisliitteen nro1 mukaisena vuoden 2012 talousarvioehdotuksen sekä toimialan ja tulos alueiden vuosi suunnitelmaesitykset vuosille Asiantuntijoina tässä asiassa kuultiin talousjohtaja Asta Tolosta, joka kertoi talouden nykytilasta ja vuoden 2012 talousarvion reunaehdoista sekä hallintoylilääkäri Esa Ahonen, ym pä ris tö ter vey den huollon joh ta ja Päi vi Nykänen, per hepal velu johta ja Mar ja-liisa Ruokolainen, terveysjohtaja Mau no Saari ja vanhuspalvelujohtaja Ei ja Tolonen, he esittelivät omien tu losalueidensa talousarviot. Asiantuntijat saa pui vat ko kouk seen asian kä sit te lyn al kaessa klo 13:49. Kokouksesta pois tui vat Asta To lo nen klo 15:42 asian esittelyn aikaan sekä asian esit te lyn jälkeen Esa Aho nen, Päivi Ny kä nen, Mar ja-lee na Ruokolai nen, Mau no Saari ja Eija Tolo nen klo 16:00. Lautakunta piti tauon asian käsittelyn aikana klo 16:00-16:12. Kari Nikulainen ilmoitti jättävänsä asiaan eriävän mielipiteen. Keskustelun kuluessa Sanni Väisänen esitti ja Yrjö Puurunen kannatti asian jättämistä pöydälle. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi pöydälle jättöesityksen.

15 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ Liitteet Erillisliite nro 1, : Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvion numero-osa ja vuosisuunnitelmat

16 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Toiminnan ja talouden seurantaraportti ajalta STLTK 335 Taloussäännön ohjeiden mukaisesti maa kunnan tulee tehdä talouden ja toiminnan seuranta raportti kaksi ker taa vuodessa. En simmäinen raportti teh dään huhtikuun lopun tilanteesta ja toinen raportti elokuun lopun tilanteesta. Toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen: Alkuvuoden aikana on jatkettu Kainuun hal lintokokeilun jatkon valmistelua edelleen. Laki Kai nuun hallintoko keilun jatkamisesta (L 508/2011) vuoden 2016 loppuun on hy väksytty presi dentin esittelyssä Lisäksi kunnanjohta jat ovat tehneet oman ehdotuksensa perus sopimuksesta ja yhteis toimintasopimukses ta vuosille Kokeilunjatkosta päättävät kunnat yksimieli sellä päätöksellä. Tähän mennessä kuusi kuntaa on tehnyt päätök sen kokeilun jatka miseksi, Ristijärven kun nanvaltuusto ei ole vielä tehnyt päätöstään ja Puolangan kun nanvaltuusto on tehnyt jat kosta kielteisen päätöksen. Maakuntavaltuusto teki periaatelinjauksen kokouksessaan ja lopullisen pää töksen erikoissairaanhoidon ke hittämi sestä Kainuussa. Asiasta järjestettiin kansa lais kuulemiset kaikissa Kainuun kun nissa huhti - toukokuussa. Kunnilta pyydet tyjen lausuntojen mukaan kunnat lukuun ot tamat ta Puolangan kuntaa kannattivat vaati van erikoishoidon jatka mista siten, että päi vys tysaikainen toiminta turvataan. Koulutustoimialan osalta vuosi 2011 on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja anne tuissa bud jettiraameissa tul laan pysymään koko toimialan osalta. Ke vään yhteisvalin taan osallistui, ai nakin tois taiseksi, Kainuun viimeinen yli opis kelijan ikäluokka. Seuraavan kahden vuo den aikana perus opetuksessa päättävä ikä luokka putoaa 20% ja sillä on vastaavan suuruiset talou delliset vaikutukset. Jokainen kainuulainen keväällä peruskoulunsa päät tänyt opiskelija sai jatko-opiskelupaikan. Vaikka taloudellinen epävarmuus maas samme jatkuu edelleen, on toimeentulotuen kehitys Kainuussa ollut erittäin maltillista. Osaltaan myönteiseen kehitykseen on vai kuttanut onnistu nut työl listämispolitiikka ja käynnistetyt kuntoutta van työtoiminnan toi menpiteet, jotka ovat tuottaneet tulosta. Terveydenhuoltolaki on tullut voimaan alkaen ja sen mukana asteittain useita ase tuspohjaisia toimin nan muutok sia. Useissa muutoksissa Kai nuulla on ollut kehityspotentiaa lia, joka tulee säilyttää myös jatkossa.

17 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ Hallintokokeilun jatkoaika ja sen jälkeistä aikaa suunnitellaan Tervey denhuol tolain ja siihen liitty vien asetusten mukaisesti. Maakunnan alu eella toiminta tu lee jatkossa to teuttaa ter veydenhuollon jär jestämissuunnitelman ja erityisvastuualueel la sairaanhoitopiirien väli sen järjestämisso pimuksen pohjalta. Par haillaan käsittelyssä on OYS -erityisvastuu alueen strategia, jos sa on linjattu erikoissai raanhoidon työnja koa, yhteistä työnantaja politiikkaa, tie tojär jestelmien yhteensopi vuutta sekä tutkimus- ja kehittämistoimin taa. Sovituista peruslinjauksista on pystytty pitä mään kiinni. Näitä ovat olleet: - väestön terveydentilan ja hyvinvoinnin edistäminen - terveyserojen kaventaminen - uusien toimintatapojen etsiminen ja työn tuottavuuden jatkuva kasvu, joka on välttä mätön edellytys tuleville kehittämistoimille Palveluita tuotetaan sovittujen peruslinjaus ten mukaisesti. Joillakin alueilla palveluiden saata vuudessa on edel leenkin ongelmia. Erityisesti tämä koskee lääkärin vastaanot toja terveys asemilla sekä eräiden erityis työntekijöiden ja ajoittain työ terveyshuollon palvelujen saatavuut ta. Uut ta henkilöstöä on palkattu sovittuihin kohtei siin ja myös muutoin niin, että HTV2 -mää rätavoite on ylittynyt. Eläköityvien työnteki jöiden määrä on lähtenyt suurten ikäluok kien myötä kasvuun. Henkilöstömäärän kasvuvauhti on saatava talousarviotavoitteen mukaiseksi mah dollisimman pian. Potilastietojärjestelmän käyttöönotto ja sii hen liittyvien integraatioiden toteuttaminen on eden nyt, mutta käyt töönottoaikaa joudu taan todennäköisesti jatkamaan. Sosiaali- ja terveystoimialan budjetti ylittyy noin 5,3 milj. euroa 1-8 kuukauden toteu man poh jalta tehdyn en nusteen mukaan. Henkilöstökulut ja asia kaspalvelujen ostot ovat suurimmat ylittäjät. Ostot muilta sai raanhoitopiireiltä lähinnä OYS:sta ovat kas vaneet. Ostopalvelujen kasvun aiheuttajana on ollut laskutusperus teen eli DRG -järjes telmän käyttöönotto ja kustan nusrakenteen muutos. Taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen: Maakunnan talousarvio 2011 ja toiminta suunnitelma hyväksyttiin maa kuntaval tuustossa Käyttö suunnitelma on hy väksytty sosiaali- ja ter veyslautakun nassa ja maakuntahallituksessa TOIMINTATUOTOT Maakunnan toimintatuotot ovat vuodelle 2011 arvioitu yhteensä 295 milj. euron suu ruisiksi. Tuloja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 191,6 M, joka on 64,9 prosent tia koko vuo den talousar vion mukaisesta osuudesta. Vuoden 2010 ennakkoverotieto jen mukaan kuntien mak suosuus kuluvalle vuodelle tulisi olemaan 237,7 M 236,7M :n sijasta. Maksuosuu den lopulli nen määrä selviää lokakuussa, kun vuoden 2010 verotus valmistuu. Koko naisuutena toimintatuotot toteutuvat tämän hetken ar vion mukaan 1,1 M talousar-

18 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ viota suurem pina. TOIMINTAKULUT Henkilöstökuluja on kertynyt elokuun lop puun mennessä 104,9 M. Tämä on 67,5 prosenttia koko vuodelle va ratusta käyttö suunnitelmasta, joka on 155,5 M. Arvio lo makorvauksista ja lomapalkka varauksen li säyksestä on jaksotettu kuu kausikohtai sesti. Kertymästä puuttuu kui tenkin yhden kuukauden työvuorolisät. Näi den mukaan ennustettuna henkilöstökulut tulevat toteu tumaan - 4,0 M käyttösuunni telmaa suu rempana. Henkilötyövuositavoite koko vuo delle on htv2. Elokuun lo pussa kumu latiivinen toteutuma oli htv2. Sosiaali- ja terveys toimessa ylitystä on tällä hetkellä 80 htv:tä ja maakuntahallituk sen alainen toi minta ylittävät tavoitteensa yhteensä 11 htv:llä. Kuukausikohtaiset henkilötyövuodet (2) oli vat elokuun lopussa henkilöä. Vas taava luku 2010 oli ja henkilöä. Kasvu on 282 htv2. Ostopalvelujen siirty minen omaksi toimin naksi on lisännyt palvelussuhteita yh teensä 44 henkilöllä vuosina Asiakaspalvelujen ostoja on kertynyt elo kuun loppuun mennessä yhteensä 30,6 M. Tämä on 69,5 prosenttia käyttösuunnitel maan varatusta määrärahas ta. Summasta puuttuu ostoja yhteensä noin 1,0 M. Asia kaspalvelujen ostot ylittävät näillä näkymin käyttösuunnitelman - 3,4 M. Tämä johtuu OYS:in ostojen liian pienestä määrärahava rauksesta verrattuna muut tu neeseen kus tannusrakenteeseen, joka to teutui vuonna 2010 laskutusperusteiden muutok sen myö tä. Lisäksi asumispalvelut ylittyvät 0,4 milj. euroa koska ostopalvelupaikkoja on jou dut tu lisäämään kaikkiaan 10 paikan verran. Muiden palvelujen ostot ovat kertyneet 60,4 prosenttia budjetoidusta eli 23,1 M. Lasku tuk set ovat jäljessä toimi tuksista n. 2 viikkoa - 1 kuukausi ja näin saapumattomia laskuja arvioi daan olevan n. 1,0 M. Elokuun en nusteen mukaan mui den palvelujen ostot jäävät 2,0 M alle käyt tösuunnitelmaan va ratun määrärahan. Tä mä johtuu talousar vion kohdentamattomis ta eristä, jotka on budjetoitu muiden palvelujen ostoiksi. Tarvikehankinnat ovat toteutuneet elokuun loppuun mennessä 65,3 prosenttia budjetoi dusta eli 15,4 M. Viime vuoden vastaava toteutuma oli 64,8 %. Elo kuun ennusteen perusteella tarvikemenojen ennustetaan hieman alittavan talousarvios sa varatun määrärahan. Avustukset ovat toteutuneet 65,3 prosenttia budjetoidusta eli 11,2 M. Vastaava luku vii me vuonna oli 10,9 M, joka oli 67,2 pro senttia koko vuoden to teumasta. Avustuk siin kirjattava omaishoi dontukien maksatus on jäljessä ja se on huomioitu ennusteessa. Avustusten ennus tetaan jäävän 0,2 M alle budjetoidun mää rän. Muut toimintakulut ja vuokrat ovat toteutu neet 66,7 prosenttia budjetoidusta eli 8,7 M. Vas taava luku edellise nä vuonna oli 7,7 M eli

19 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ ,0 prosenttia to teumasta. Muiden kulujen arvioi daan toteu tuvan talousarvios sa suunnitellulla tavalla. Rahoituserät: Rahoitustuotot ja -kulut toteu tuvat käyttösuunnitelman mukaisesti. Käyttöomaisuuden poistot: Poistot tulevat ylittämään budjetoidun määrärahan - 0,5 M. TULOSENNUSTE Kuluvan vuoden tilikauden tulos tulee ole maan noin 4,5 milj. euroa alijäämäinen. Ali jäämää tulee henkilöstöku luista ja asiakas palveluiden ostoista. Koko vuoden tuottojen kasvu tulee olemaan n. 3,5 % ja menojen kasvu tämän hetken ar vion mukaan n. 6,3 %. Muualla maassa so siaali- ja terveyden huollon toimintamenojen kasvu on arvioitu olevan tänä vuonna n. 5 %. Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajal ta on erillisliitteenä. Erillisliite nro: 2 Lisätietoja asiasta antavat maakuntajohtaja Alpo Jokelainen, puh , va. so si aali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh , koulu tustoimialan johta ja Anssi Tuominen, puh ja talousjohtaja Asta Tolo nen, tai sähköpostitse Maakuntahallitus päätti kokouksessaan ajalta teh dyn toi min nan ja ta lou den seurantaraportin osalta seuraavaa: Maakuntahallitus merkitsi talouden ja toi minnan seurantaraportin ajalta tie doksi Maakuntahallitus edellytti, että kaikista harkinnanvaraisista me noista on pidättäy dyttävä. Maakuntahallitus totesi, että seuraaviin toi menpiteisiin on ryhdytty tai niihin on ryhdyt tävä: - Palveluprosessien uudelleen läpikäynti si ten, että voimavarat kohdennetaan ydin prosessei hin. - On selvitettävä talousarvion henkilöstöta voitteen ylittyminen tulos-, vastuualueittain ja yksi köittäin. - Täyttölupamenettelyä jatketaan tavoitteena talousarvion henkilöstö tavoitteen saavutta mi nen. - Annettua hankintakieltoa eli rajoitusta on ehdottomasti noudatettava. - Koulutusmenojen kasvutavoite on 0 % eli säästötavoite noin euroa. - Koulutusta hankitaan vain silloin, kun se on työyksikön toiminnan ja

20 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ Va. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: asianomaisen hen kilön tehtävien hoidon kannalta välttämätön tä. Maakuntahallitus päätti saattaa asian ja edellä mainitut toimenpi teet maa kuntaval tuustolle tiedoksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee tiedoksi talouden ja toi minnan seurantarapor tin ajalta sekä maakuntahal lituksen päätök sessä edellytetyt toimenpiteet. Hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Erillisliite nro 2, : Talouden ja toiminnan seurantaraportti

Toiminnan ja talouden seurantaraportti ajalta

Toiminnan ja talouden seurantaraportti ajalta Sosiaali- ja terveyslautakunta 335 26.10.2011 Toiminnan ja talouden seurantaraportti ajalta 1.1.-31.8.2011 STLTK 335 Taloussäännön ohjeiden mukaisesti maa kunnan tulee tehdä talouden ja toiminnan seuranta

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta

Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta Maakuntahallitus I 180 10.10.2011 Maakuntavaltuusto 53 24.10.2011 Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. - 31.8.2011 MH 180 Taloussäännön ohjeiden mukaisesti maakunnan tulee tehdä talouden

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän perustaminen

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän perustaminen Sosiaali- ja terveyslautakunta 338 26.10.2011 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän perustaminen STLTK 338 Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuu alueen laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 246 29.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy 652/61/616/2011 STLTK 246 HES Sairaankuljetus Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Sosiaali- ja terveydenhuollon talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta 220 08.09.2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 244 06.10.2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 271 27.10.2010 Sosiaali- ja terveydenhuollon talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset Kunnanhallitus 336 12.12.2016 Valtuusto 117 21.12.2016 Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset KH 336 Vuoden 2016 taloudellisen toteutuman ennuste on laadittu ta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 256 06.10.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy 761/61/616/2010 STLTK 256 Fanin Oy Kuopiosta on pyytänyt lupaa Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 326 17.10.2012 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012 STLTK 326 1. Maakunnallinen sijaispalveluyksikkö Maakunnallinen

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden seurantaraportti ajalta

Toiminnan ja talouden seurantaraportti ajalta Sosiaali- ja terveyslautakunta 324 17.10.2012 Maakuntahallitus I 141 05.11.2012 Toiminnan ja talouden seurantaraportti ajalta 1.1.-31.8.2012 // STLTK 324 Maakuntahallitus on kokouksessaan 8.10.2012 merkinnyt

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 227 30.09.2013

Kaupunginhallitus 227 30.09.2013 Kaupunginhallitus 227 30.09.2013 Lausunnon antaminen Satakunnan sairaanhoitopiirin vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta, vuoden 2014 talousarvioluonnoksesta ja investointiohjelmaluonnoksesta

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen ensihoitoon

Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen ensihoitoon Sosiaali- ja terveyslautakunta 442 21.12.2011 Maakuntahallitus I 19 16.01.2012 Maakuntahallitus I 22 06.02.2012 Maakuntahallitus I 53 26.03.2012 Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien

Lisätiedot

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta,

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta, Yhtymähallitus 244 17.12.2014 Yhtymähallitus 33 25.02.2015 Yhtymähallitus 51 18.03.2015 Tehtävien uudelleen järjestely vuonna 2015 117/01.01.03/2014 Yhtymähallitus 17.12.2014 244 17.12.2014 Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2011 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2.kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2011 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2.kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2011 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.09.2011 AIKA 28.09.2011 Klo 10:00-13:53 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2.kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 271 24.08.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy 750/61/616/2011 STLTK 271 Silmäasema Fennica Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Valtuustoaloite: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon valinnanvapauden toteutuminen Kainuun SOTE:ssa

Valtuustoaloite: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon valinnanvapauden toteutuminen Kainuun SOTE:ssa Yhtymävaltuusto 11 17.06.2015 Hallitus 142 19.08.2015 Yhtymävaltuusto 21 21.12.2015 Valtuustoaloite: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon valinnanvapauden toteutuminen Kainuun SOTE:ssa YV 11 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Hallitus 178 27.03.2013 Tarkastuslautakunta 28 29.05.2013 Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen H 178 Kuntalain 68 :n 2 momentin mukaan tilinpäätökseen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Yhtymävaltuusto 26 18.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 20.04.2015 AIKA 20.04.2015 Klo 10:15-11:19 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 27 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille Hallitus 54 13.12.2012 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille H 54 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2013. Alla olevaan delegointitaulukkoon

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Hallitus 41 25.03.2015 Tarkastuslautakunta 35 07.05.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 350/00.00 02 02/2015 H

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN

Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN 46/00.01/2014 KHALL 184 (Asian valmistelija kunnanjohtaja Heikki Laukkanen, puh. 0400 755 204) Maakunnallisen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall

Lisätiedot