KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1. Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka"

Transkriptio

1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA Klo 13:12-17:50 PAIKKA Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 331 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Keskustan Kainuun piirihallitus ja Keskustan Kainuun maakuntavaltuustoryhmä/kannanotto vuoden 2012 talousarvion laadintaa varten sosiaali- ja terveystoimialalla 334 Sosiaali- ja terveydenhuollon talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle Toiminnan ja talouden seurantaraportti ajalta Lausunto Mieslahden kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvasta, Paltamo 337 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia -linjausten päivittäminen 338 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 339 Hallintoylihoitajan viran haettavaksi julistaminen Selvitys Kuhmon vanhuspalveluiden tilatarpeista Oikaisu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitukseen hintojen tarkistamisesta/hoitopalvelu Jasmin avoinyhtiö 342 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/määräys hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle tasolle 343 Talentia Kainuu ry:n kannanotto vammaispalvelujen vastuualuepäällikön hakuehtoihin ja sosiaalityöntekijöiden työajan seurantaan 344 Kuntalaisaloite: Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaalipalvelukeskuksen henkilökunnan määrän lisäämiseksi 345 Seurantaryhmän nimeäminen Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa ( ) varten 346 Tilatyöryhmän asettaminen Sotkamossa sosiaali- ja terveystoimialan käytössä olevien tilojen kokonaissuunnitte

2 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ lua varten 347 Yrjö ja Hanna Oy:n Onnela-koti on ilmoittautunut palvelusetelijärjestelmään vanhusten lyhytaikaishoidon (omaishoitajan lakisääteinen vapaa) palveluntuottajaksi 348 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/via Healthcare Oy 349 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/kainuun Näkökulma Oy 350 Paikallinen virka- ja työehtosopimus helikopterikuljetuksia korvaavista ambulanssisiirroista/juko ry 351 Paikallinen virka- ja työehtosopimus koskien hoitotakuun toteutumista silmätautien poliklinikalla/juko ry 352 Paikallinen virka- ja työehtosopimus koskien hoitotakuun toteutumista silmätautien poliklinikalla/jyty ry 353 Paikallinen virka- ja työehtosopimus koskien hoitotakuun toteutumista silmätautien poliklinikalla/tehy Kainuu ry 354 Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvioesitys vuodelle pienituloisten tukiin esitetään korotuksia 355 Työttömän peruspäivärahaan ja työmarkkinatukeen 120 euron korotus 356 Hyvinvointivaltio paras lääke terveyserojen kasvuun Pöytäkirjat Ilmoitusasiat Katsaus

3 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ KOKOUSAIKA klo 13:12-17:50 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Heikkinen Pekka 13:12-17:50 puheenjohtaja Nikulainen Kari 13:12-17:50 jäsen Puurunen Yrjö 13:12-17:50 jäsen Tervo Raili 13:12-17:50 jäsen Törmänen Anni-Inkeri 13:12-17:50 jäsen Väisänen Sanni 13:12-17:50 jäsen Pyykkönen Kyllikki 13:12-17:50 varajäsen Rusanen Veikko 13:12-17:50 varajäsen Räisänen Pauliina 13:12-17:50 varajäsen Toivanen Osmo 13:12-17:50 varajäsen Poissa Karjalainen Aki jäsen Kemppainen Aila jäsen Moilanen Pentti jäsen Ronkainen Tauno jäsen Tolonen Kaisa varapuheenjohtaja Jokelainen Alpo mh:n puheenjohtaja Muut osallistujat Repo Marjatta 13:12-17:50 sihteeri Huttu Lauri 13:12-17:50 mh:n edustaja Ahopelto Maire 13:12-17:50 va.sosiaali- ja terveysjohtaja Tolonen Asta 13:49-15:42 talousjohtaja Läsnä :n 334 esittelyn aikana Ahonen Esa 13:49-16:00 halintoylilääkäri Läsnä :n 334 esittelyn ajan Nykänen Päivi 13:49-16:00 ymp.terveydenhuollon johtaja Läsnä :n 334 esittelyn ajan Ruokolainen Marja-Liisja 13:49-16:00 perhepalvelujohta- Läsnä :n 334 esittelyn ajan Saari Mauno 13:49-16:00 terveysjohtaja Läsnä :n 334 esittelyn ajan Tolonen Eija 13:49-16:00 vanhuspalvelujohtaja Läsnä :n 334 esittelyn ajan ALLEKIRJOITUKSET Pekka Heikkinen Puheenjohtaja Marjatta Repo Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT

4 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Puolangalla Anni-Inkeri Törmänen Sanni Väisänen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanslia, Kauppakatu 1, 2. kerros Kajaani, keskiviikkona klo

5 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus STLTK 331 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Kuntalain 58 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallintosäännön 4 :n mukaan esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kokouksen esityslista on annettu postin kuljetettavaksi Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa läsnäolijat sekä sen, että kokous on lail li sesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

6 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta STLTK 332 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Kaisa Tolosen ja Anni-Inkeri Törmäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Anni-Inkeri Törmäsen ja Sanni Väisäsen.

7 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Keskustan Kainuun piirihallitus ja Keskustan Kainuun maakuntavaltuustoryhmä/kannanotto vuoden 2012 talousarvion laadintaa varten sosiaalija terveystoimialalla STLTK 333 Sosiaali- ja terveystoimialalle on saapunut seuraavan sisäl töi nen kan nan ot to: "Keskustan Kainuun piirihallitus ja Keskus tan Kainuun maakuntavaltuustoryhmä päätti yhtei sessä kokoukses saan esit tää eteenpäin ja edistää seuraavien tavoit teiden toteu tumista Kai nuun maakunta -kuntayhtymässä: - Lähipalvelut turvataan kunnan minimivaatimuksen mukaan. - Omaishoidontuen taso kaksinkertaistetaan (nyt 354 /kk, 473 /kk ja 708 /kk). - Lapsiperheiden kotiapu saatetaan lain vaatimalle tasolle lisäämällä työntekijöitä niin, että pienissä kunnissa on yksi kotiapu työntekijä ja suuremmissa enemmän. Lain mukaan työnte kijöitä pitää olla niin paljon kuin on tarvetta (nyt neljä työntekijää koko Kainuussa yhteensä)." Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouk sessaan , että edellä oleva Keskustan Kai nuun piirihallituksen ja Keskustan Kai nuun maakuntavaltuusto ryhmän esitys huo mioidaan mahdolli suuk sien mukaan vuoden 2012 talousarvion val mistelussa. Vanhuspalveluiden ja perhepalveluiden tulosalueilla on tehty selvitykset ja laskelmat kan nan otos sa ole van omais hoi don tuen ta son kak sin ker tais tamis vaati muksen vai ku tuksia ta lousar vi oon. Tällä hetkellä terveyden ja sairaudenhoitopalveluja sekä sairaanhoidollisia palveluja tuotetaan lähipalveluina. Vanhuspalvelut ovat lähipalveluna. Suurin osa per he pal ve lui den pal ve luis ta on lä hi pal ve luja si ten, että hen ki löstö tuo pal ve lun asiak kaan koti kun taan. Eri koissairaan hoidon ja erityis huol lon palve lut ovat maa kunnal lisia pal veluja, kuten aiem min kin. Neu vola palve luissa yh distyy eri kois sai raan hoi don osaa mi nen lä hi palve luun. Vanhuspalvelujen omaishoidontukiselvitys: Vanhuspalveluissa omaishoitajien määrät maksuluokittain/kunnittain sekä elokuussa 2011 maksuun laitetut omaishoidontuet: I maksuluok ka II maksuluokka III maksuluok ka Yhteensä 354 /kk 473 /kk 708 /kk Kajaani Vuolijoki Ristijärvi Paltamo Kuhmo Sotkamo Suomussalmi

8 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ Puolanka Hyrynsalmi Maksuluokka yht Elokuu 2011 yhteensä Vuosikustannus Tuen kaksinkertaistaminen Vanhuspalvelujen omaishoitajien vapaapäiväjärjestelyt elokuun 2011 tilanne: Omaishoi ta jaa Pitänyt va paapäi viä Hoidet tavaa sijais hoidossa Hoidetta vaa pal velusete lillä Hoidettavaa omissa ly hytaikais hoitoyksi köis sä Kajaanin seu tu Kuhmo-Sot ka mo Ylä-Kainuu Yhteensä Hoidetta vaa per hehoi dossa Huomioitava: Hyvin harva vapaapäivien pitäjistä on käyttänyt kaikki vapaat. Perhepalvelujen omaishoidontukiselvitys: Kehitysvammaisten omaishoito: I Maksuluokka II Maksuluokka III Maksuluokka Kajaani Paltamo Ristijärvi Kuhmo Sotkamo Hyrynsalmi Puolanka Suomussalmi Yhteensä nykyinen maksuluokan mukai nen mak su Kuukausikustannus maksuluokittain Kehitysvammaisten omaishoidontuen elokuun kustannus Vuosikustannus Kuukausikustannus uusilla maksuluokilla koko Kainuu Vuosikustannus Elokuun vapaan järjestely (asiakkaat) sijais- palvelusete Kv.seuomaishoi dossa lillä dun as. toiminta yksikkö perhehoi dossa Kuu sanmäen tilapäisyksikössä Ostopal velu Pih lajan ryh mähoi dossa Perhelo mituksessa Kajaani

9 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ Paltamo Ristijärvi Kuhmo Sotkamo Hyrynsalmi Puolanka Suomussalmi Yhteensä Vammaisten omaishoito: I Maksuluokka II Maksuluokka III Maksuluokka Kajaani Paltamo Ristijärvi Kuhmo Sotkamo Hyrynsalmi Puolanka Suomussalmi Yhteensä nykyinen maksuluokan mukai nen mak su Kuukausikustannus maksuluokittain Vammaisten omaishoidontuen elokuun kustannus Vuosikustannus Kuukausikustannus uusilla maksuluokilla koko Kainuu Vuosikustannus Elokuun vapaan järjestely (asiakkaat) sijaisomais hoidossa palveluseteli päivähoito perhehoito Ostopalvelu Pihlajan ryh mäkodissa Kajaani Paltamo Ristijärvi Kuhmo Sotkamo Hyrynsalmi Puolanka Suomussalmi Yhteensä Kehitysvammaisten ja vammaisten omaishoidontuen vuosikustannus uu sil la mak su luokilla yhteensä euroa. Vanhus- ja vammaispalveluiden omaishoidontuen vuosikustannus uusilla maksuluokilla yhteensä on euroa, korotus olisi euroa. Keskustan Kainuun piirihallituksen ja Keskustan Kainuun maakuntavaltuustoryhmän esitys: Lapsiperheiden kotiapu saatetaan lain vaatimalle tasolle lisäämäl lä työntekijöitä niin, että pienissä kunnissa on

10 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ yksi (1) ja suurem missa enem män. Lain mukaan pitää olla tarvetta vastaava määrä. Tällä hetkellä lasten kotiaputyöntekijöitä on Kainuussa yhteensä vii si (5) vakituista työntekijää. Näistä kolme (3) toimii Kajaanin seu dulla. Kuhmo-Sotkamo alueella ja Ylä-Kainuussa molemmil la on yk si työnte ki jä. Nykyisin myös ostetaan kotiapua perheille: - Kajaanin seudulla = ostopalveluna ostettu noin yhden (1) työntekijän työ pa nos - Kuhmo-Sotkamo seudulla = Ei juuri käytetty - Ylä-Kainuun seudulla = ostettu lastensuojelun kautta perhetyötä. Tarpeen määrittely: Oleellista on se, miten tarve määritellään ja millä kri tee reillä apua myönnetään. Tällä hetkellä avun saamiseksi tuen ja avun tarpeen tulee olla tilapäistä ko ti aputehtävissä. Olemme joutu neet ra jaa maan avun tilanteisiin, joissa on esim. odottava äiti tai juu ri syn nyttä nyt äiti, ja jolla on nostokielto > on annettu siivousta jos on ollut re sursseja. Perheen kokonaisvaltainen tilanne arvioi daan ja usein perheellä on muutakin tuen tarvetta. Toinen nykyinen tuentar ve on usein, että ko tona on sairaustilanne ja tarvitaan lastenhoita jaa. Perhepalveluiden tulosalueen mukaan Kainuussa on lisä tar vetta enem pään kotiapupalveluun. Täl lä het kellä mm. iltai sin an net tava kotiapu on vaikea toteuttaa, koska re surssit ovat vä häiset. Ny kyisten talousresurssien puitteissa työnte ki jöiden li sää miseen ei ole kuitenkaan mahdollisuutta. Kainuussa on resursoitu myös perhetyöhön seuraavasti: Perhetyön resurssit Kajaanin seutu: Paltamo 1+ Kajaani 14 vakituista Kuhmo-Sotkamo: Kuhmo2+Sotkamo2 -(esitys Sotkamoon 1 lisää) Ylä-Kainuu: Suomussalmi 2+2 Puolanka +1 Hyrynsalmi Yhteensä 24 työntekijää Perhetyö voi olla pitempikestoisempaa kuin kotiapu, mutta sen saamisen kriteerit ovat vielä tiukemmat: perhe tarvitsee vahvaa tukea selviytyäkseen arjen haasteista. Kustannukset kotiaputyössä tällä hetkellä: (5 työntekijää): Henkilöstömenot/vuosi ostot = Keskiarvo henkilökustannus/vuosi Jos lisätään, yht. 14 x (Kajaani 4 (joista 1 Vuolijoki), Paltamo 1, Ristijärvi 1, Kuhmo 2, Sotka mo 2, Hyrynsal mi 1, Puolanka 1, Suomussalmi 2) Lisätietoja asiasta antaa va. sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse

11 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ Va. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, ettei tässä taloudellisessa tilanteessa ole mahdollisuuk sia toteuttaa Keskustan Kainuun piirihallituksen ja Keskustan Kainuun maakuntavaltuusto ryhmän esittämiä asioita. Keskustelun kuluessa Anni-Inkeri Törmänen esitti, että lautakunta päättää korottaa 2. ja 3. maksuluokan omaishoidon tuen määrän kaksinkertaiseksi ja että kotiaputyöntekijöitä lisätään siten, että jokaises sa kunntaan tulee vähintään yksi kotiaputyöntekijäkuhunkin. Esitys kannattamattomana raukesi. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi va. sosiaali- ja terveysjohtajan tekemän päätösehdotuksen. Anni-Inkeri Törmänen ilmoitti jättävänsä asiaan eriävän mielipiteen.

12 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2012 STLTK 311 Maakuntahallitus antoi talou den ja toiminnan kehyk set sekä suunnittelu ohjeet vuosille : Maakunnan talouden ja toiminnan kehykset perustuvat valtionvarainministeriön ja Kun taliiton tämän hetkisiin arvioihin yleisestä valtakunnallisesta kehi tyksestä. Taustama teriaaleina on käytetty valtionvarainminite riön julkaisua Peruspal veluohjelma ( ) ja Kuntaliiton Kuntatalous -tiedotetta 1/2011. Lisäksi maakunnan ta louden kehityksessä on otettu huomioon paikallisten tekijöiden vaikutus. Suomen uuden hallituksen hallitusneuvotte lut ovat tällä hetkellä vielä kesken ja on epäselvää siitä, mihin toi menpiteisiin maan hallitus aikoo ryhtyä kor jatakseen laman seurauksena synty neen ns. julkisen talou den kestävyysvajeen. Val tiovarainministe riön laskelmat kestävyysva jeen suuruudesta poikkeavat muiden en nustuslaitosten anta mista arvioista. Kestä vyysvajeen taustalla on pääosin arvioitu ole van väestön ikära kenteen muutos, joka ai heuttaa sekä me nopaineita että uhkaa hei kentää kansantuot teen ja verotulojen kas vua. Kestävyysva jeen taustalla olevat tekijät ovat suuri haas te julkisen talouden rahoituk selle ja ne kos kettavat myös merkittävästi kuntataloutta. Kainuun maakunnan talouden osalta tavoit teena vuodelle 2012 on, että kuntayhtymän meno jen kasvua leika taan siten, että koko naiskasvu saa olla enintään 4,0 prosenttia verrattuna vuoteen Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, et tä palvelut voidaan säi lyttää vuoden 2011 tasolla, mutta ikäraken teen muutoksen ja laman tuomaan palvelu tarpeen lisäykseen voidaan rahallisesti vas tata vain osittain. Siksi toimintojen ja palve lurakenteen tehos tamista on edel leen jatkettava. Talouskehys sisältää yhden pro senttiyksikön toimintojen tehostamisvaati muksen. Maakunnan perussopimuksen mukaan ta loussuunnitelmaa valmisteltaessa kunnille varataan tilaisuus esitys ten tekemiseen maakunnan toiminnan ke hittämiseksi. Kun tien palvelutarpeis ta, maa kunnan tarjoa mien palveluiden rakenteesta sekä kuntien maksuosuudesta on käyty neuvottelut Neuvotteluissa hy väksyttiin maakunnan esittämä kehys vuo den 2012 ta lousarvion laadinnan alustavak si pohjaksi, mutta samalla sovittiin, että asiasta pide tään vielä tarkistuskokous Maakuntahallituksen antama sosiaali- ja terveystoimi alan vuoden

13 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ ke hys (ilman liikelaitosta): Sosiaali- ja terveystoimiala Tp 2009 Tp 2010 Ta 2011 Ks 2011 Raami % % % % % Toimintatuotot , , , , ,6 Toimintamenot , , , , ,3 Toimintakate Rahoitus - tuotot ja kulut -2-1 Poistot Tilikauden tu los , , , , ,4 Sosiaali- ja terveystoimialan BSC-vuosi suunnitelma vuo sil le on valmis teltu virkamiestyöryhmässä. Päivitetty BSC-vuosisuunnitelmaluonnos vuosille on liitteenä. Liite nro: 6 Va. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: STLTK 334 Lisätietoja asiasta antaa va. sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy sosiaali- ja terveystoimialan BSC-vuosisuunnitelman vuosille liitteen nro 6 mukaisena. Hyväksyi päätösehdotuksen ja päätti, että sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenillä on mahdollisuus toimittaa kommentteja ja esi tyk siä liit tee nä nro 6 ole vaan so si aali- ja ter veystoi mialan vuo sien BSC-vuo si suun ni tel maan men nessä Marjatta Revolle liitteenä 6 ollutta BSC-vuosi suunnitelma ei liitetä mu kaan ko kous asiakirjoihin. Valtion talousarvioesitys on valmistunut ja Kuntaliitto on päivittänyt kuntien valtion osuuslas kelmat valtion talousar vioesityksen mukaisiksi. Val tionosuuksiin tehdään leikkaus, jonka kun takohtainen vai kutus on 118 euroa asukas ta kohti. Kiinteis töverontasaus poiste taan valtionosuuksista ja sen vaikutus Kainuulle on noin 2,5 miljoo naa euroa. Hallitusohjel man mukaiset vero perustemuutoksista ai heutuvat menetykset sen sijaan korvataan kunnille täysimääräi sesti valtionosuusjärjes telmän kautta. Lisäk si kuntien kanssa on sovittu ra hoitusosuusprosentiksi 61,5 prosenttia. Yhteenlaskettuna korjauk set tuovat ke väällä arvioituun maakunnan kokonaistuloraamiin vuodelle 2012 noin 3,3 mil joonaa euroa li säystä.

14 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ Talousjohtajan antama vuoden 2012 uusi raami sosiaali- ja terveystoimialalle: Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Rahoitus tuotot ja kulut Poistot Tilikauden tulos Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet ovat esittäneet muutamia muutoksia toimialan BSC-vuosisuunnitelmaan. Sosiaali- ja ter veyslautakun nalle lähetetään esityslistan erillisliitteenä sosiaali- ja terveystoimi alan vuoden 2012 talous ar vioehdotuksen nu me ro-osa valmistelutilanteen mukaisena sekä päivi tetyt toi mi alan ja tu los aluei den vuo si suun ni tel mat vuosille Erillisliite nro: 1 Va. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Talousjohtaja Asta Tolonen tulee kokoukseen kertomaan talouden nykytilasta ja vuoden 2012 talousarvion reunaehdoista. Sosiaali- ja terveystoimialan tulosaluejohtajat esittelevät kokouksessa omien tulosalueidensa talousarviot. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy erillisliitteen nro1 mukaisena vuoden 2012 talousarvioehdotuksen sekä toimialan ja tulos alueiden vuosi suunnitelmaesitykset vuosille Asiantuntijoina tässä asiassa kuultiin talousjohtaja Asta Tolosta, joka kertoi talouden nykytilasta ja vuoden 2012 talousarvion reunaehdoista sekä hallintoylilääkäri Esa Ahonen, ym pä ris tö ter vey den huollon joh ta ja Päi vi Nykänen, per hepal velu johta ja Mar ja-liisa Ruokolainen, terveysjohtaja Mau no Saari ja vanhuspalvelujohtaja Ei ja Tolonen, he esittelivät omien tu losalueidensa talousarviot. Asiantuntijat saa pui vat ko kouk seen asian kä sit te lyn al kaessa klo 13:49. Kokouksesta pois tui vat Asta To lo nen klo 15:42 asian esittelyn aikaan sekä asian esit te lyn jälkeen Esa Aho nen, Päivi Ny kä nen, Mar ja-lee na Ruokolai nen, Mau no Saari ja Eija Tolo nen klo 16:00. Lautakunta piti tauon asian käsittelyn aikana klo 16:00-16:12. Kari Nikulainen ilmoitti jättävänsä asiaan eriävän mielipiteen. Keskustelun kuluessa Sanni Väisänen esitti ja Yrjö Puurunen kannatti asian jättämistä pöydälle. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi pöydälle jättöesityksen.

15 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ Liitteet Erillisliite nro 1, : Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvion numero-osa ja vuosisuunnitelmat

16 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Toiminnan ja talouden seurantaraportti ajalta STLTK 335 Taloussäännön ohjeiden mukaisesti maa kunnan tulee tehdä talouden ja toiminnan seuranta raportti kaksi ker taa vuodessa. En simmäinen raportti teh dään huhtikuun lopun tilanteesta ja toinen raportti elokuun lopun tilanteesta. Toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen: Alkuvuoden aikana on jatkettu Kainuun hal lintokokeilun jatkon valmistelua edelleen. Laki Kai nuun hallintoko keilun jatkamisesta (L 508/2011) vuoden 2016 loppuun on hy väksytty presi dentin esittelyssä Lisäksi kunnanjohta jat ovat tehneet oman ehdotuksensa perus sopimuksesta ja yhteis toimintasopimukses ta vuosille Kokeilunjatkosta päättävät kunnat yksimieli sellä päätöksellä. Tähän mennessä kuusi kuntaa on tehnyt päätök sen kokeilun jatka miseksi, Ristijärven kun nanvaltuusto ei ole vielä tehnyt päätöstään ja Puolangan kun nanvaltuusto on tehnyt jat kosta kielteisen päätöksen. Maakuntavaltuusto teki periaatelinjauksen kokouksessaan ja lopullisen pää töksen erikoissairaanhoidon ke hittämi sestä Kainuussa. Asiasta järjestettiin kansa lais kuulemiset kaikissa Kainuun kun nissa huhti - toukokuussa. Kunnilta pyydet tyjen lausuntojen mukaan kunnat lukuun ot tamat ta Puolangan kuntaa kannattivat vaati van erikoishoidon jatka mista siten, että päi vys tysaikainen toiminta turvataan. Koulutustoimialan osalta vuosi 2011 on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja anne tuissa bud jettiraameissa tul laan pysymään koko toimialan osalta. Ke vään yhteisvalin taan osallistui, ai nakin tois taiseksi, Kainuun viimeinen yli opis kelijan ikäluokka. Seuraavan kahden vuo den aikana perus opetuksessa päättävä ikä luokka putoaa 20% ja sillä on vastaavan suuruiset talou delliset vaikutukset. Jokainen kainuulainen keväällä peruskoulunsa päät tänyt opiskelija sai jatko-opiskelupaikan. Vaikka taloudellinen epävarmuus maas samme jatkuu edelleen, on toimeentulotuen kehitys Kainuussa ollut erittäin maltillista. Osaltaan myönteiseen kehitykseen on vai kuttanut onnistu nut työl listämispolitiikka ja käynnistetyt kuntoutta van työtoiminnan toi menpiteet, jotka ovat tuottaneet tulosta. Terveydenhuoltolaki on tullut voimaan alkaen ja sen mukana asteittain useita ase tuspohjaisia toimin nan muutok sia. Useissa muutoksissa Kai nuulla on ollut kehityspotentiaa lia, joka tulee säilyttää myös jatkossa.

17 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ Hallintokokeilun jatkoaika ja sen jälkeistä aikaa suunnitellaan Tervey denhuol tolain ja siihen liitty vien asetusten mukaisesti. Maakunnan alu eella toiminta tu lee jatkossa to teuttaa ter veydenhuollon jär jestämissuunnitelman ja erityisvastuualueel la sairaanhoitopiirien väli sen järjestämisso pimuksen pohjalta. Par haillaan käsittelyssä on OYS -erityisvastuu alueen strategia, jos sa on linjattu erikoissai raanhoidon työnja koa, yhteistä työnantaja politiikkaa, tie tojär jestelmien yhteensopi vuutta sekä tutkimus- ja kehittämistoimin taa. Sovituista peruslinjauksista on pystytty pitä mään kiinni. Näitä ovat olleet: - väestön terveydentilan ja hyvinvoinnin edistäminen - terveyserojen kaventaminen - uusien toimintatapojen etsiminen ja työn tuottavuuden jatkuva kasvu, joka on välttä mätön edellytys tuleville kehittämistoimille Palveluita tuotetaan sovittujen peruslinjaus ten mukaisesti. Joillakin alueilla palveluiden saata vuudessa on edel leenkin ongelmia. Erityisesti tämä koskee lääkärin vastaanot toja terveys asemilla sekä eräiden erityis työntekijöiden ja ajoittain työ terveyshuollon palvelujen saatavuut ta. Uut ta henkilöstöä on palkattu sovittuihin kohtei siin ja myös muutoin niin, että HTV2 -mää rätavoite on ylittynyt. Eläköityvien työnteki jöiden määrä on lähtenyt suurten ikäluok kien myötä kasvuun. Henkilöstömäärän kasvuvauhti on saatava talousarviotavoitteen mukaiseksi mah dollisimman pian. Potilastietojärjestelmän käyttöönotto ja sii hen liittyvien integraatioiden toteuttaminen on eden nyt, mutta käyt töönottoaikaa joudu taan todennäköisesti jatkamaan. Sosiaali- ja terveystoimialan budjetti ylittyy noin 5,3 milj. euroa 1-8 kuukauden toteu man poh jalta tehdyn en nusteen mukaan. Henkilöstökulut ja asia kaspalvelujen ostot ovat suurimmat ylittäjät. Ostot muilta sai raanhoitopiireiltä lähinnä OYS:sta ovat kas vaneet. Ostopalvelujen kasvun aiheuttajana on ollut laskutusperus teen eli DRG -järjes telmän käyttöönotto ja kustan nusrakenteen muutos. Taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen: Maakunnan talousarvio 2011 ja toiminta suunnitelma hyväksyttiin maa kuntaval tuustossa Käyttö suunnitelma on hy väksytty sosiaali- ja ter veyslautakun nassa ja maakuntahallituksessa TOIMINTATUOTOT Maakunnan toimintatuotot ovat vuodelle 2011 arvioitu yhteensä 295 milj. euron suu ruisiksi. Tuloja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 191,6 M, joka on 64,9 prosent tia koko vuo den talousar vion mukaisesta osuudesta. Vuoden 2010 ennakkoverotieto jen mukaan kuntien mak suosuus kuluvalle vuodelle tulisi olemaan 237,7 M 236,7M :n sijasta. Maksuosuu den lopulli nen määrä selviää lokakuussa, kun vuoden 2010 verotus valmistuu. Koko naisuutena toimintatuotot toteutuvat tämän hetken ar vion mukaan 1,1 M talousar-

18 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ viota suurem pina. TOIMINTAKULUT Henkilöstökuluja on kertynyt elokuun lop puun mennessä 104,9 M. Tämä on 67,5 prosenttia koko vuodelle va ratusta käyttö suunnitelmasta, joka on 155,5 M. Arvio lo makorvauksista ja lomapalkka varauksen li säyksestä on jaksotettu kuu kausikohtai sesti. Kertymästä puuttuu kui tenkin yhden kuukauden työvuorolisät. Näi den mukaan ennustettuna henkilöstökulut tulevat toteu tumaan - 4,0 M käyttösuunni telmaa suu rempana. Henkilötyövuositavoite koko vuo delle on htv2. Elokuun lo pussa kumu latiivinen toteutuma oli htv2. Sosiaali- ja terveys toimessa ylitystä on tällä hetkellä 80 htv:tä ja maakuntahallituk sen alainen toi minta ylittävät tavoitteensa yhteensä 11 htv:llä. Kuukausikohtaiset henkilötyövuodet (2) oli vat elokuun lopussa henkilöä. Vas taava luku 2010 oli ja henkilöä. Kasvu on 282 htv2. Ostopalvelujen siirty minen omaksi toimin naksi on lisännyt palvelussuhteita yh teensä 44 henkilöllä vuosina Asiakaspalvelujen ostoja on kertynyt elo kuun loppuun mennessä yhteensä 30,6 M. Tämä on 69,5 prosenttia käyttösuunnitel maan varatusta määrärahas ta. Summasta puuttuu ostoja yhteensä noin 1,0 M. Asia kaspalvelujen ostot ylittävät näillä näkymin käyttösuunnitelman - 3,4 M. Tämä johtuu OYS:in ostojen liian pienestä määrärahava rauksesta verrattuna muut tu neeseen kus tannusrakenteeseen, joka to teutui vuonna 2010 laskutusperusteiden muutok sen myö tä. Lisäksi asumispalvelut ylittyvät 0,4 milj. euroa koska ostopalvelupaikkoja on jou dut tu lisäämään kaikkiaan 10 paikan verran. Muiden palvelujen ostot ovat kertyneet 60,4 prosenttia budjetoidusta eli 23,1 M. Lasku tuk set ovat jäljessä toimi tuksista n. 2 viikkoa - 1 kuukausi ja näin saapumattomia laskuja arvioi daan olevan n. 1,0 M. Elokuun en nusteen mukaan mui den palvelujen ostot jäävät 2,0 M alle käyt tösuunnitelmaan va ratun määrärahan. Tä mä johtuu talousar vion kohdentamattomis ta eristä, jotka on budjetoitu muiden palvelujen ostoiksi. Tarvikehankinnat ovat toteutuneet elokuun loppuun mennessä 65,3 prosenttia budjetoi dusta eli 15,4 M. Viime vuoden vastaava toteutuma oli 64,8 %. Elo kuun ennusteen perusteella tarvikemenojen ennustetaan hieman alittavan talousarvios sa varatun määrärahan. Avustukset ovat toteutuneet 65,3 prosenttia budjetoidusta eli 11,2 M. Vastaava luku vii me vuonna oli 10,9 M, joka oli 67,2 pro senttia koko vuoden to teumasta. Avustuk siin kirjattava omaishoi dontukien maksatus on jäljessä ja se on huomioitu ennusteessa. Avustusten ennus tetaan jäävän 0,2 M alle budjetoidun mää rän. Muut toimintakulut ja vuokrat ovat toteutu neet 66,7 prosenttia budjetoidusta eli 8,7 M. Vas taava luku edellise nä vuonna oli 7,7 M eli

19 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/ ,0 prosenttia to teumasta. Muiden kulujen arvioi daan toteu tuvan talousarvios sa suunnitellulla tavalla. Rahoituserät: Rahoitustuotot ja -kulut toteu tuvat käyttösuunnitelman mukaisesti. Käyttöomaisuuden poistot: Poistot tulevat ylittämään budjetoidun määrärahan - 0,5 M. TULOSENNUSTE Kuluvan vuoden tilikauden tulos tulee ole maan noin 4,5 milj. euroa alijäämäinen. Ali jäämää tulee henkilöstöku luista ja asiakas palveluiden ostoista. Koko vuoden tuottojen kasvu tulee olemaan n. 3,5 % ja menojen kasvu tämän hetken ar vion mukaan n. 6,3 %. Muualla maassa so siaali- ja terveyden huollon toimintamenojen kasvu on arvioitu olevan tänä vuonna n. 5 %. Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajal ta on erillisliitteenä. Erillisliite nro: 2 Lisätietoja asiasta antavat maakuntajohtaja Alpo Jokelainen, puh , va. so si aali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto, puh , koulu tustoimialan johta ja Anssi Tuominen, puh ja talousjohtaja Asta Tolo nen, tai sähköpostitse Maakuntahallitus päätti kokouksessaan ajalta teh dyn toi min nan ja ta lou den seurantaraportin osalta seuraavaa: Maakuntahallitus merkitsi talouden ja toi minnan seurantaraportin ajalta tie doksi Maakuntahallitus edellytti, että kaikista harkinnanvaraisista me noista on pidättäy dyttävä. Maakuntahallitus totesi, että seuraaviin toi menpiteisiin on ryhdytty tai niihin on ryhdyt tävä: - Palveluprosessien uudelleen läpikäynti si ten, että voimavarat kohdennetaan ydin prosessei hin. - On selvitettävä talousarvion henkilöstöta voitteen ylittyminen tulos-, vastuualueittain ja yksi köittäin. - Täyttölupamenettelyä jatketaan tavoitteena talousarvion henkilöstö tavoitteen saavutta mi nen. - Annettua hankintakieltoa eli rajoitusta on ehdottomasti noudatettava. - Koulutusmenojen kasvutavoite on 0 % eli säästötavoite noin euroa. - Koulutusta hankitaan vain silloin, kun se on työyksikön toiminnan ja

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.11.2010 AIKA 17.11.2010 Klo 10:00-11:51 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.03.2010 AIKA 24.03.2010 Klo 10:00-15:55 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus 22.01.2014 AIKA 22.01.2014 Klo 10:00-17:50 Tauko: 12:20-13:05 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 109 21.08.2012 Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu 154/331/2012 YLK 109 Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Lautakunnan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Aika: 08.06.2015 klo 19:30-21:15 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 33 Kokouksen ärestäytyminen 4 34 Vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittely 5 35 Vuoden

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot