Kuntalaisen Paras. Uudistuvat lähipalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntalaisen Paras. Uudistuvat lähipalvelut"

Transkriptio

1 Kuntalaisen Paras Uudistuvat lähipalvelut

2 Sisällysluettelo Uudistuvat lähipalvelut kuntalaisen Paras 3 Kuntien väliset erot kasvavat 4 Mitä ovat lähipalvelut? 7 Kuusi tapaa uudistaa lähipalveluja Hallintorajat ylittävät palvelut Kumppanuus palvelujen järjestämisessä Ostopalvelut yrityksiltä ja muilta yhteisöiltä Teknologian hyödyntäminen Yhteispalvelu Henkilöstön työnjaon uudistaminen ja osaamisen vahvistaminen 21 Kuntaliitto-konserni tukee kuntia muutoksen läpiviemisessä 24 Kumppanisi lähipalvelujen uudistamisessa Suomen Kuntaliitto 26 Työryhmä Jarmo Asikainen, Juha Jokinen, Antti Kuopila, Maisa Lovio, Kaija Majoinen, Mauri Marjamäki, Terttu Pakarinen, Kari Prättälä, Tanja Rantanen, Sirkka Rousu, Maria Salenius, Eevaliisa Virnes ja Liisa-Maria Voipio-Pulkki. Toimittaneet 2. uud. painos Tuula Jäppinen ja Hanna Kaukopuro-Klemetti, 2009 (1. painos Tuula Jäppinen ja Aino-Marja Kontio, 2007) Kuvat Teemu Hostikka Oulunkaaren seutukunta, Tommi Anttonen, Heli Sorjonen, Futureimagebank.com ISBN (pdf) ISBN (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Paino: Star-Offset Tilausnumero Myynti: Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, PL Helsinki Puh. (09) 7711 Faksi (09)

3 Uudistuvat lähipalvelut kuntalaisen Paras Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on turvata hyvinvointipalvelujen laatu, määrä, valikoima ja saatavuus. Uudistukseen liittyy myös paljon epäluuloja. Kuntalaiset saattavat pelätä, että uudistuksen myötä palvelut katoavat kokonaan omasta lähiympäristöstä. Kuntien toimintaympäristö muuttuu, eikä lähipalveluja voida enää turvata ilman perusteellisia uudistuksia. Kunta- ja palvelurakenneuudistus tarkoittaa mahdollisuutta katsoa tulevaisuuteen ja miettiä ennakkoluulottomasti kuntalaisten palvelujen järjestämistä. Tämän mahdollisuuden käyttämättä jättäminen voi sen sijaan johtaa palveluverkoston hallitsemattomaan alasajoon ja jopa karkottaa palvelut kuntalaisten ulottumattomiin. Pääosa kuntien palveluista liittyy sosiaali- ja terveydenhuoltoon, opetus- ja kulttuuritoimeen sekä ympäristöön ja tekniseen infrastruktuuriin. Valtaosa palveluista on perinteisesti kanavoitunut yksittäisten kuntien ja kuntayhtymien omien palveluorganisaatioiden kautta. Toimintaympäristön muuttuessa kuntien on pohdittava, mikä on palveluiden paras tuottamis- ja tarjontatapa. Samalla on noussut entistä tärkeämmäksi määritellä, mitkä kuntien palveluista ovat lähipalveluja ja mitä palveluja tarjotaan seudullisesti, maakunnallisesti tai vieläkin keskitetymmin esimerkiksi erityisvastuualueen tai valtakunnan tasolla. Kunnat voivat tulevaisuudessa edistää toimivien lähipalvelujen tarjontaa kuntalaisille monilla eri tavoilla. Tässä julkaisussa esitellään kuusi lähipalvelujen uudistamisen konseptia. Mukaan on koottu kuntaesimerkkejä hyviä käytäntöjä, jotka kertovat kuinka konsepteja toteutetaan eri puolilla Suomea. Uudistuvin lähipalveluin, niitä täydentävin seudullisin palveluin ja laajaa väestöpohjaa edellyttävin palveluin kuntalaisten palvelut voidaan turvata toimivasti eri ikä- ja väestöryhmille niin suurten kaupunkien lähiössä kuin harvaan asutulla seudulla. Palvelukokonaisuutta tulisi arvioida tulevaisuudessakin säännöllisesti sekä kuntaorganisaation sisällä että vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa. Tämän julkaisun ensimmäinen painos näki päivänvalon yhtä aikaa Paras-puitelain kanssa helmikuussa Julkaisun toinen, keväällä 2009 valmistunut painos tarjoaa lisää työvälineitä ja muita toiminnallisia keinoja kunta- ja palvelurakenteiden uudistajille. Kaikki nämä keinot ovat jo nyt kuntien käytössä. Kaija Majoinen Kehitysjohtaja Suomen Kuntaliitto 3

4 Kuntien väliset erot kasvavat Muuttoliike ja väestön ikääntyminen muokkaavat kuntien toimintaympäristöä voimakkaasti. Maassamuutto vilkastui 1990-luvun lamavuosien jälkeen. Viime vuosina muuttoliike on keskittynyt aiempaa harvemmille alueille. Keskusseudut ovat saaneet muuttovoittoa nuorista ikäluokista, kun perinteinen maaseutu on menettänyt nuoria. Suhteellisesti suurimmat muuttotappiot ovat kohdistuneet maaseutumaisille alueille Itä- ja Pohjois-Suomeen. Tulevaisuudessa väestön, työpaikkojen ja elinkeinoelämän keskittymisen elinvoimaisille kasvuseuduille ennakoidaan kiihtyvän. Maa- seudun ja kaupungin välisellä vuorovaikutusalueella sijaitsevat kehyskunnat ovat riippuvaisia seudun ytimen muodostavan kaupungin elinvoimaisuudesta ja kilpailukyvystä. Kehityksen myötä kuntien väliset erot kasvavat. Suurten kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne hajaantuu, koska voimakkain kasvu suuntautuu kehyskuntiin ja työssäkäyntialueille. Vastaavasti harvaan asutuilla seuduilla osa toiminnoista ja palveluista keskittyy yhä selkeämmin keskustaajamaan. Tämä korostuu erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen kunnissa, mutta myös joillain Etelä- ja Länsi-Suomen alueilla. 4

5 Tässä tilanteessa kunnat joutuvat miettimään uudelleen, mitä palveluja ne pystyvät tarjoamaan ja mikä on kuntien varsinaista ydintoimintaa. Samalla on pohdittava, mikä on kunnan vastuulla olevien palvelujen paras tuottamis- ja tarjontatapa. Jotta kunnat eri puolilla Suomea pystyvät huolehtimaan hyvinvointipalveluista myös tulevaisuudessa, on kuntien oltava elinvoimaisia ja toimintakykyisiä. Kuntien yhteistyössä tulee huomioida alueelliset erityispiirteet. Kuntien on tärkeää tukea uudistusta kohdentamalla resursseja esimerkiksi yhdistymisavustuksia ja henkilöstön työpanosta kehittämistoimintaan ja itse muutosprosessin läpiviemiseen. Vastuu palveluista leveämmille hartioille Kunta- ja palvelurakenneuudistuksella pyritään turvaamaan palvelujen saatavuus kohtuullisin kustannuksin kaikkialla Suomessa asuinpaikasta riippumatta. Rakennemuutosten lisäksi on tarpeen kehittää palvelutarjonnan muotoja ja -prosesseja, tukea teknologian ja muiden uusien työvälineiden käyttöönottamista ja vahvistaa osaamista. Kuntien tehtävänä on järjestää hyvinvointipalvelut tehokkaasti ja taloudellisesti kuntalaisten tarpeiden perusteella. Palvelujen järjestäjänä kunnalle kuuluu myös julkisen vallan käyttö, kuten viranomaispäätöksenteko, rahoituksen turvaaminen ja valvonta. Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskeva puitelaki rajoittaa jossain määrin kuntien oi keut ta päättää palvelujen järjestämisestä. Eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta alle asukkaan kunta ei voi yksin huolehtia perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä. Nämä tehtävät on annettava puitelaissa säädetyn yhteistoiminta-alueen järjestettäväksi. Näin pyritään hallitsemaan riskejä, jotka johtuvat liian pienten yksiköiden toiminnan haavoittuvuudesta. Yhteistoiminta-alueen vaihtoehtoisia organisointimuotoja ovat kuntayhtymä ja isäntäkuntamalli. Isäntäkuntamallissa yksi kunta hoitaa Toimintaympäristön muutos haastaa kunnat uudistukseen Väestö- ja ikärakenteen muutos Globaalitalous Talous Palvelut Kuntalainen Aluerakenne EU:n ja valtion säätely 5

6 tehtäviä sopimuksen nojalla myös muiden kuntien puolesta. Kuntayhtymä on kuntien muodostama yhteenliittymä, jolle kunnat ovat luovuttaneet joitain kunnallisia tehtäviä. Vastaavat rajoitukset puitelaki asettaa ammatillisen koulutuksen järjestäjälle, joko kunnalle tai vaihtoehtoisesti kuntien muodostamalle yhteistoiminta-alueelle. Puitelain väestöpohjavaatimus on tällöin vähintään asukasta. Myös suurten kaupunkien on huolehdittava siitä, että palvelut toimivat tehokkaasti ja taloudellisesti. Palvelujen on oltava myös kaikkien saatavilla kaupungin eri osissa. Olennaista palvelujen saatavuus Kunnilla on jatkossakin pääosin oikeus päättää itse vastuullaan olevien palvelujen tuotantotavoista. Kunta voi tuottaa palveluja kokonaan itse tai kuntien kesken yhteistyönä. Kunta voi hankkia palvelun myös yksityisiltä toimijoilta. Ostopalveluissa kunta sopii palveluntuottajan kanssa asiakkaalle tarjottavista palveluista. Palveluja järjestäessään ja tuottaessaan kunnat voivat käyttää myös esimerkiksi palvelusetelijärjestelmää. Yhteistoiminta-alueilla palvelujen järjestämisvastuussa olevalla kuntayhtymällä tai isäntäkunnalla on käytettävissään vastaavat palvelujen tuottamistavat kuin kunnalla. Kuntalaisen kannalta ei ole ensisijaista, mikä organisaatio palvelun järjestää tai tuottaa. Tärkeää on se, mistä palvelu on saatavissa. Kuntalaisten palveluketju toimii, kun kunta vastaa palvelujen tehokkaasta tarjonnasta lähellä kuntalaisia. Esimerkiksi kirjasto on kuntalaiselle lähipalvelu, kun kirjasto sijaitsee omassa kunnassa tai kirjastoauto vierailee omassa kyläkeskuksessa. Kirjastotoimen hallinto voi sen sijaan olla järjestetty kuntien kesken yhteistyössä seudullisesti tai maakunnallisesti. PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JÄRJESTÄMISVASTUU kunta isäntäkunta kuntayhtymä PALVELUTUOTANTO OMA TUOTANTO yksikkö liikelaitos KUNTA- YHTYMÄ normaali kuntayhtymä liikelaitoskuntayhtymä OSAKE- YHTIÖ kunta kuntien yhteinen OSTO- PALVELUT yksityiset yhteisöt 6

7 Mitä ovat lähipalvelut? Kun palvelujen järjestämistä organisoidaan uudelleen, palvelut voidaan jakaa palvelujen saatavuuden perusteella kolmeen ryhmään palveluketjuajattelun mukaisesti. Tällöin palvelut jaetaan lähipalveluihin, etäämmällä sijaitseviin seudullisiin palveluihin ja laajaa väestöpohjaa edellyttäviin keskitettyihin palveluihin. Lähipalveluja väestö tai ainakin osa asukkaista käyttää toistuvasti, jopa päivittäin. Lähipalvelut tarjotaan kuntalaisten lähiympäristössä. Niiden piiriin on helppo hakeutua, tai ne tuodaan ihmisille kotiin. Lähipalvelujen tulee olla myös vammaisten saavutettavissa. Kaksikieli- sissä kunnissa palveluja tulisi tarjota sekä suomen että ruotsin kielillä. Lähipalvelujen järjestämisvastuu voi kuitenkin kuulua laajan väestöpohjan kuntayhtymälle tai erityisvastuualueelle. Käytännössä valtaosan lähipalveluista järjestää vähintään asukkaan kunta tai kuntayhtymä. Esimerkiksi perusopetus on lähipalvelu kaiken kokoisissa kunnissa. Lähipalveluympäristö voi suurissa kunnissa olla kaupunginosa, pienemmissä kunnissa taajama tai kylä. Hyvin toimivat internetpalvelut ovat yhä useammin osa lähipalveluiden 7

8 kokonaisuutta. Lähipalveluihin kuuluvat esimerkiksi lasten päivähoito, omaishoidon tuki, kotihoito, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan vastaanotto ja puhelinpalvelu sekä koulutoimesta perusopetus. Yksityisistä palveluista lähipalveluita ovat esimerkiksi kioskit ja lähikaupat. Harvaan asutuilla alueilla on tarpeen järjestää myös liikkuvia palveluja. Seudulliset palvelut sijaitsevat etäämmällä, ja ne ovat saavutettavissa joko omalla kulkuneuvolla tai julkisella liikennevälineellä. Vähintään asukkaan kunta tai kuntayhtymä järjestää valtaosan seudullisista palveluista. Seudullisia palveluja ovat esimerkiksi yleislääkärin ja hammaslääkärin vastaanotto, työterveyshuolto, pääkirjasto sekä vanhusten tehostettu palveluasuminen ja muu ympärivuorokautinen hoito. Yksityisistä palveluista esimerkkejä ovat kaupan suurmyymälät. Laajaa väestöpohjaa edellyttävät palvelut täydentävät lähipalveluja ja seudullisia palveluja. Harvemmin tarvittavat palvelut kannattaa keskittää kaupungin tai maakunnan keskustaan esimerkiksi silloin, kun laadukas palvelu edellyttää vaativaa erityisosaamista, erityislaitteistoa tai moniammatillista työryhmää. Nämäkin palvelut tulee turvata myös vammaisille ihmisille, jolloin kuljetuspalvelut on usein ulotettava pidemmälle kuin vain naapurikuntaan. Laajaa väestöpohjaa edellyttävät palvelut järjestää yleensä laajan väestöpohjan kuntayhtymä. Laajan väestöpohjan palveluja ovat erikoissairaanhoidon päivystys ja vuodeosastohoito sekä sosiaalipäivystys. Niitä voivat olla myös ammattiteatterit ja sinfoniaorkestereiden konsertit. Yksityisistä palveluista esimerkkejä ovat erityiskaupat ja tavaratalot. Palveluprosessiin liittyvät muutostarpeet vaihtelevat kunnittain ja myös kunnan sisällä eri aikoina. Erityisesti perusterveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa monia palveluja on muunneltava kunnan eri asukasryhmien tarpeiden perusteella. Palvelu- ja viestintäkanavat vaihtelevat ikäryhmittäin: nuoret kuntalaiset käyttävät esimerkiksi ikäihmisiä enemmän verkkopalveluja. Lähipalvelut löytyvät jatkossakin läheltä kuntalaisia Sosiaali- ja terveydenhuollossa lähipalveluja ovat esimerkiksi vanhusten kotihoito omaishoidon tuki palveluasuminen lasten päivähoito lapsiperheiden kotipalvelu neuvolatoiminta perhetyö lähisosiaalityö ja toimeentulotuki kouluterveydenhuolto terveyskeskuksen ajanvaraus perustason (sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai yleislääkärin) vastaanotto laboratorion näytteenotto apuvälinejakelu sekä perustason suun terveydenhuolto. Opetus- ja kulttuuritoimen lähipalveluja ovat esimerkiksi perusopetus kirjastoautopalvelut ja lähikirjastot arki- ja lähiliikuntapaikat lasten ja erityisryhmien harrastustoiminta ja nuorisotyö esimerkiksi nuorisotaloilla. Yhdyskuntapalveluissa lähipalveluja ovat esimerkiksi joukkoliikenne ja erilaiset lomakepalvelut. 8

9 Julkaisussa esiteltävät yksittäiset lähipalvelukuvaukset ovat esimerkkejä toimivista lähipalvelukonsepteista. Viime kädessä lähipalvelut ja toimiva palvelukokonaisuus joudutaan määrittelemään aina paikallisten olosuhteiden ja toimintaympäristön pohjalta. Ympyrämalli havainnollistaa palvelujen uudelleenorganisointia Palvelujen ryhmittelyn apuvälineenä voidaan käyttää esimerkiksi ympyrämallia. Ympyrän kehille sijoitetaan lähipalvelut, seudulliset palvelut sekä laajan väestöpohjan palvelut. Tämä esimerkki ei ole kattava, vaan siinä on ryhmitelty esimerkinomaisesti eräitä palveluja. Yleislääkärin vastaanotto Kotihoito Liikuntahallit Ammattiteatterit Erikoissairaanhoidon päivystys ja vuodeosastohoito Vammaisten perhe- ja laitoshoito Tehostettu palveluasuminen Perusopetus Lukio Lastenvalvoja Lähisosiaalityö Lastensuojelu Sosiaalipäivystys Hammaslääkäripäivystys Vanhusten laitoshoito Lasten päivähoito Neuvolatoiminta Palveluasuminen Lähikirjastot Kasvatusja perheneuvonta Sosiaalihuollon erityispalvelut Joukkoliikenne Lähiliikuntapaikat Omaishoidon tuki Lähipalvelut Seudulliset palvelut Laajan väestöpohjan palvelut 9

10 Kuusi tapaa uudistaa lähipalveluja Suomessa kunnat ja kuntayhtymät tuottavat itse lähes kaikki julkiset hyvinvointipalvelut. Kunnat voivat parantaa oman palvelutuotantonsa kustannustehokkuutta karsimalla toimintojen päällekkäisyyksiä, vähentämällä hallinnon moniportaisuutta, tehostamalla toimintoja ja ottamalla käyttöön uusia toimintamalleja. Palvelutuotantoa on myös jonkin verran ulkoistettu yritysten ja järjestöjen tuotettavaksi. Ostopalvelut ovat merkittävä vaihtoehto esimerkiksi lasten iltapäivätoiminnassa, lasten ja nuorten laitoshoidossa, vanhusten ja vammaisten asumispalveluissa sekä teknisissä palveluissa. Julkisessa keskustelussa on korostettu luvulta alkaen yritysten, omaisten, lähiyhteisöjen ja vapaaehtoisjärjestöjen merkitystä hyvinvointiyhteiskunnan turvaamisessa. On realistista odottaa hyvinvointipalveluiden tuotantotapojen vähitellen muuttuvan aiempaa monipuolisemmiksi ja saavan rinnalleen myös lisää yksityistä tuotantoa. 10

11 Kuntalaisten arki on sujuvaa, kun jokapäiväiseen elämään liittyvät palvelut toimivat. Tämä koskee muitakin kuin kuntien hyvinvointipalveluja, esimerkiksi elintarvikkeiden ostamista, liikkumista ja turvallisuutta. Hyvinvointipalvelut muodostavatkin tulevaisuudessa laajan kokonaisuuden, jossa on mukana kuntien, valtion, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamia palveluja. Kunnat voivat tulevaisuudessa edistää toimivien lähipalvelujen tarjontaa kuntalaisille monilla eri tavoilla. Palvelujen uudistamistavat ovat kaikki jo nyt kuntien käytettävissä. Eri keinot täydentävät toisiaan. Uusia tapoja järjestää lähipalveluja: 1. Palvelua hallintorajojen yli 2. Kumppanuus palvelujen järjestämisessä 3. Ostopalvelut yrityksiltä ja muilta yhteisöiltä 4. Teknologia hyötykäyttöön 5. Yhteispalvelu 6. Henkilöstön työnjako uusiksi ja osaaminen vahvemmaksi 1. Hallintorajat ylittävät palvelut Uudenlaisten palvelumallien kehittäminen edellyttää kunnan perinteisten sisäisten hallintorajojen ylittämistä, avoimuutta ja uusien toimintatapojen ennakkoluulotonta arviointia. Tulevaisuudessa kuntien tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota palvelujen asiakaslähtöisyyteen ja samalla myös kustannustehokkuuteen, erityisesti kun kysymyksessä ovat ikäihmisten kotona asuminen sekä lasten ja nuorten hyvinvointi. Suomen väestörakenne on muuttumassa niin, että iäkkäiden määrä kasvaa. Samalla päivähoitoa tarvitsevien lasten ja koululaisten määrä laskee muualla kuin kasvukeskuksissa. Tämä edellyttää kunnilta ja alueilta aktiivista ikäpolitiikkaa, joka ottaa huomioon kaikkien ikäryhmien tarpeet ja mahdollisuudet. Myös erityinen ikääntymispolitiikka, joka ylläpitää ja parantaa ikääntyneiden itsenäisen elämän edellytyksiä, on tarpeellista. Esimerkkejä hallintorajat ylittävistä palveluista Vanhuspalveluja seudullisesti Jyväskylän verkostokaupunki ja Keuruun seudun kunnat uudistavat vanhuspalveluja luomalla kuntien omien palvelujen rinnalle seudullista ja moniammatillista palvelutuotantoa. Lähipalveluja kehitetään seudullisena yhteistyönä, mutta samalla ne säilyvät osana peruskuntien palveluja ja mahdollisimman lähellä palvelun tarvitsijoita. Tavoitteena on, että ikäihmiset voivat asua kotona mahdollisimman pitkään. Palvelujen järjestäjät ja tuottajat toimivat asiakaslähtöisesti, saumattomassa yhteistyössä ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan työn periaatteita noudattaen. Toimintaa ohjaa Jyväskylän seudun kuntien yhteinen vanhuspalvelujen strategia. Elämänkaarimallissa palveluja asiakkaan iän mukaan Elämänkaarimalli on yksi luonteva vaihtoehto nykyiselle sosiaali- ja terveystoimen sektorimallille. Elämänkaarimallissa hyvinvointipalvelut jaetaan palvelukokonaisuuksiin lasten ja nuorten palveluiksi, ikäihmisten palveluiksi ja muun väestön palveluiksi. Malli takaa esimerkiksi Tampereella lapsille ja nuorille terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävät palvelut sekä kannustaa lapsia ja nuoria aktiiviseen ja monipuoliseen harrastusja vapaa-aikatoimintaan. Hyvinvointikeskuksesta usean alan asiantuntijapalvelua Keski-Karjalassa toimiva seudullinen lasten ja nuorten hyvinvointikeskus HYTKES tarjoaa hyvinvointipalveluja lapsille, nuorille ja perheille. Keskus yhdistää eri alojen asiantuntijoiden ammattitaidon ja osaamisen asiakkaiden tarpeista lähtien. Lapsen, nuoren ja hänen perheensä ongelmien selvittämiseen, ratkaisujen hakemiseen sekä tarvittaessa myös hoitoon voi osallistua HYTKESin asiantuntijoiden lisäksi peruskuntien 11

12 ammattilaisista vaikkapa lastentarhanopettaja, terveydenhoitaja, opettaja tai sosiaalityöntekijä. Keski-Karjalan kunnat Kesälahti, Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi vastaavat seudullisella sopimuksella HYTKESin toiminnan sisällöstä, organisoinnista sekä kustannusten jaosta. Yhteispäivystyksessä yhden oven periaate toimii Yhteispäivystykseen siirtyminen on ollut terveydenhuollon seudullisen ja alueellisen yhteistyön kärkihanke lähes koko maassa. Yhteispäivystyksellä tarkoitetaan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystysvastaanottojen yhdistämistä vähintään iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Monin paikoin perusterveydenhuollon yhteispäivystys on käytettävissä ympäri vuorokauden, esimerkiksi jos tarvitaan harvinaisempia röntgentutkimuksia tai erikoissairaanhoidon konsultaatiopalveluja. Yhteispäivystys turvaa tehokkaasti osaavan henkilöstön saatavuuden. Asukkaiden kannalta yhden oven periaate on helpotus: kiireellisesti tarvittava apu saadaan samasta paikasta ongelman laadusta riippumatta. Yhteispäivystysten toimenkuva on laajenemassa psykososiaalisiin kriisipalveluihin, päihdepalveluihin ja sosiaalipäivystykseen. PalveluSantra helpottaa asiakkaiden ja palvelujen kohtaamista Palvelunvälityskeskus PalveluSantra helpottaa Lahden seudulla asiakkaiden ja palvelujen kohtaamista. Keskuksen palveluohjaajat tukevat ikäihmisten kotona selviytymistä välittämällä tietoa yritysten ja kolmannen sektorin palveluista. Palveluneuvojat ohjaavat asiakkaita myös julkisten palvelujen ja sosiaaliturvaetuuksien piiriin. Asiakas voi ottaa yhteyttä PalveluSantran neuvojiin joko puhelimitse, kirjeitse, internetin avulla tai käymällä keskuksessa. Asiakas saa ajantasaista tietoa alueen palveluista, niiden saatavuudesta ja hinnoista. Neuvojat voivat myös auttaa asiakasta palveluprosessin aloittamisessa. PalveluSantra tukee myös palveluntuottajien verkottumista ja palvelujen laadun kehittämistä järjestämällä koulutusta, yhteistapaamisia ja palvelujen laadun seurantaa. Palveluntuottajien rekisteri on avannut tuottajille mahdollisuuden markkinoida palvelujaan ja tarvittaessa saada tukea työssään. Palvelu- Santra koordinoi myös seudullista palveluseteliyhteistyötä. Toimintaa toteuttaa Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys ry yhteistyössä alueen kuntien, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän ja Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitoksen kanssa. Rahoituksesta vastaavat Päijät-Hämeen alueen 15 kuntaa, ahaautomaattiyhdistys ja PalveluSantran rekisterissä olevat palveluntuottajat. Tulevaisuuden koulu syntyy yhteistyön tuloksena Oulun kaupunki, Oulun seutu ja opetustoimi suuntaavat Tulevaisuuden koulu-ohjelmassa katseensa 2000-luvun oppimiseen, oppilaisiin ja heidän hyvinvointiinsa. Lasten ja nuorten oppimista edistetään kolmi- 12

13 kantayhteistyössä yhdessä Oulun yliopiston ja Oulun teknologiakylän kanssa Living Lab - tyyppisessä toimintaympäristössä. Ohjelmassa keskitytään koulurakentamiseen, oppimisympäristöihin, oppimateriaaliin, muutosvalmennukseen, kouluhyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen. Tulevaisuuden koulua kokeillaan syksyllä 2010 avattavassa Ritaharjun koulussa. 2. Kumppanuus palvelujen järjestämisessä Kunnan elinvoimaisuus edellyttää tulevaisuudessa uudenlaista kumppanuutta julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä. Asuinpaikan tai yrityksen sijoittumispaikan houkuttelevuuteen vaikuttavat esimerkiksi liikenne- ja tietoliikenneyhteydet, kestävän kehityksen elinympäristö ja palvelujen saatavuus työmatkan varrella. Kuntien kannattaa vahvistaa palvelumarkkinoiden toimintaedellytyksiä erityisesti harvaan asutuilla seuduilla ja tyhjenevissä lähiössä. Tätä varten kunnissa tulee suunnitella palvelujen järjestämistä ja tehdä päätöksiä palvelujen ostamisesta, kilpailuttamisesta ja yhteistoiminnasta. Kunnat tuottavat lähipalveluja myös yhteistyössä muiden lähipalvelujen tuottajien kanssa. Vastuu lähipalveluista kuuluu yhteiskunnassamme monille eri toimijoille. Kuntien lisäksi lähipalveluja tuottavat seurakunnat, kuntalaiset, yhteisöt ja yritykset. Seurakunnat ovat olleet pitkään mukana varhaiskasvatuksessa. Perheneuvonta, palveleva puhelin, tukiasuntotoiminta, talous- ja velkaneuvonta, rikosuhripäivystys, henkinen apu onnettomuustilanteissa, ruokapankit ja työttömien ruokailut ovat kirkon valtakunnallista diakonista toimintaa. Kunnat voivat tukea kuntalaiselle ja kuntayhteisölle tärkeitä lähipalveluja myös erilaisin avustuksin. Monet liikunta- ja harrastusjärjestöt, asukasseurat sekä lasten, nuorten, perheiden ja ikääntyvän väestön yhdistykset huolehtivat erilaisista toiminnoista omissa lähiyhteisöissään. Yhteisöjen ja kunnan välisen yhteistyön kehittäminen on tärkeää. Yhteistyö perustuu kumppanuuteen ja yhteiseen päämäärään, jossa kunta ei osta yhteisön tuottamaa lähitoimintaa, vaan tukee eri tavoin yhteisöjen omaehtoista työtä lähiyhteisöissä. Myös kuntalaiset ja palvelujen käyttäjät tulisi ottaa entistä tiiviimmin mukaan uusien palvelumuotojen kehittelyyn ja suunnitteluun. Esimerkkejä kumppanuudesta palveluissa Diabetes-tutkimuksia pyörien päällä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä diabetespotilaiden silmänpohjakuvauksia tehdään pyörien päällä. Liikkuvasta tutkimusyksiköstä löytyy keskussairaalan tasoinen laitekanta. Autossa kulkeva osaava henkilökunta viipyy kullakin paikkakunnalla yhdestä kahteen viikkoa ja tutkii diabetespotilaat terveyskeskusten tilauksesta. Kuvista saa lausunnon heti, ja tarvittaessa varataan aika jatkotutkimuksiin ja hoitoon. Toiminta on hyvin kustannustehokasta, sillä diabeteksen aiheuttamat silmänpohjamuutokset voidaan havaita ajoissa. Parhaassa tapauksessa voidaan estää potilaan sokeutuminen. Sama liikkuva tutkimusyksikkö hoitaa myös keskussairaalan hoitovastuulla olevien glaukoomapotilaiden kontrollikäyntejä. Näin potilaat säästyvät matkustamisen kustannuksilta. Tilda-autosta terveydenhuoltoa ja kirjastopalveluja Leppävirran monipalveluauto Tilda on hyvä esimerkki kunnallisten palvelujen ja muiden lähipalvelujen toimivasta yhdistelmästä. Leppävirta on vesistöjen rikkoma ja pinta-alaltaan laaja kunta, jossa välimatkat ovat pitkät. Siksi monipalveluauto on hyvä keino tuoda palveluja kylien asukkaille. Tilda aloitti toimintansa kirjastoautona. Nykyään kahdesti päivässä liikennöivässä autossa voi esimerkiksi mitata verenpaineen joko itse tai kuljettajan avustuksella. Terveydenhuollon palveluja tarjotaan teemapäivinä ja niitä 13

14 varten on suunniteltu kolme erillistä reittiä. Mukana on ollut esimerkiksi Suomen Sydänliiton asiantuntija mittaamassa verensokeria ja kolesterolia. Lisäksi asiakas voi esimerkiksi hoitaa pankkiasioitaan internetyhteydellä tai vaikkapa äänestää. Käyttöön on varattu myös monitoimitulostin. Auton alaosassa on tavaratila, jossa voi kuljettaa asiakkaille esimerkiksi kauppakasseja ja pyykkipusseja. Myös ruoka-annosten kuljettamista on kokeiltu. Monipalveluauton mukana voidaan tarvittaessa toimittaa myös reseptilääkkeitä. Palveluja on kehitetty yhteistyössä apteekin kanssa. Toisin kuin kirjastoautot yleensä, Tilda on rekisteröity 1+2 henkilölle, joten kyytiin voidaan ottaa maksutta pari asiakasta. Koska pienet poikkeamat reitistä ovat mahdollisia, yksittäisille kuntalaisille matkustuspalvelu voi jossakin pulmatilanteessa olla korvaamaton. Kunnan ja koulun kirjasto yhdistettiin Kirjastopalvelut voidaan turvata yhdistämällä yleisen kirjaston toimipiste ja koulukirjasto. Kartanonkosken Pakkalan oppimis- ja informaatiotalo Pointissa saman katon alla toimivat kirjasto, kansainvälinen koulu, päiväkoti ja yhteispalvelu. Vantaan lähiössä Mikkolassa kirjasto on tärkeä osa koulun oppimisympäristöä. Kirjastot ovat päivisin koululaisten ja illalla alueen asukkaiden käytössä. Mikkolan koulun kirjaston pariakymmentä tietokonetta käyttävät kouluaikana oppilaat, mutta iltapäivisin ne vapautuvat kaikkien kuntalaisten käyttöön. Lisäksi muutama tietokone on vapaassa asiakaskäytössä aina kirjaston aukioloaikoina. Pointissa on tarjolla myös muita asukkaille tärkeitä kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluja, kuten kuvataidenäyttely, AA-kerho, Painonvartijoiden kokouksia ja jumpparyhmiä. Yhteistyökumppaneina ovat muun muassa kaupungin nuoriso- ja kulttuuritoimi sekä alueen yhdistykset ja toimijat. Heideken-talosta perhetyön keskus Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi sekä alueen lastensuojelujärjestöt ovat jo useamman vuoden ajan tehneet kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä lasten, nuorten ja perheiden talohankkeessa. Heideken-taloon on koottu erillään sijainneita toimintoja ja kehitetty palveluja asiakaslähtöisiksi niin, että lapset, nuoret ja perheet saavat tarvitsemansa palvelut tehokkaasti. Heidekenillä toimii avoimena kohtauspaikkana Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin perhekeskus. Keskukseen on sijoittunut kahdeksan lastensuojelujärjestön toimitilat. Perhetalossa tarjotaan muun muassa vertaistukea, tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa, lastenhoitoa, terapiaa ja neuvontaa. Taloa kehitetään ehkäisevän työn kehittämis- ja osaamiskeskukseksi, vapaaehtoistyön keskukseksi sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelu- ja toimintakeskukseksi. Matkojen yhdistelyllä säästöjä Palvelulinjat täydentävät joukkoliikennettä tätä nykyä jo yli 200 kunnassa. Palvelulinjat helpottavat erityisesti liikuntarajoitteisten ja autottomien kuntalaisten pääsyä palvelujen luo. Uusia liikkumispalvelujen järjestämistapoja ovat myös matkapalvelukeskukset, joissa yhdistellään asukkaiden yhteensopivia matkoja. Matkustajat ohjataan linjaliikenteeseen ja palvelulinjoille aina, kun niitä on mahdollista käyttää. Samaan suuntaan kulkevia matkustajia kuljetetaan esimerkiksi yhteisillä takseilla tai palveluautoilla. Kuopion kaupungin vetämä Pohjois-Savon matkojen yhdistely on toiminut jo yli kahdeksan vuotta. Uusimpia keskuksia ovat Pirkanmaan ja Etelä-Savon matkapalvelukeskukset. Asukkaat mukaan omakotiasumisen suunnitteluun Oulussa on saatu hyviä kokemuksia omakotialueiden kehittämisestä yhteistyössä asukkaiden kanssa. Kaupunki on etsinyt aktiivisesti vaihtoehtoja uusien omakotialueiden hankkimiselle, kaavoittamiselle ja rakentamiselle. 14

15 Oulun kaupunki on ohjannut osan uusien tonttien kysynnästä jo rakennetuille alueille. Näin omakotialueiden väestörakenne on nuorentunut ja peruskoulut ja päiväkodit ovat voineet jatkaa toimintaansa alueilla. Kunta on tullut asukkaita vastaan muun muassa tonttijakojen muutoksien aiheuttamissa kustannuksissa. Asukkaille on tärkeää, että alueen ympäristöä parannetaan, lähipalvelut säilyvät ja kiinteistöjen arvo säilyy tai jopa kohoaa. Yhdistys täydentää lakisääteisiä palveluja Päijät-Hämeessä toimiva Manna ry täydentää kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisiä palveluja. Yhdistys järjestää Lahden seudun kuntien vanhusten hoitopalveluja ja maaseudun lasten päivähoitoa. Yhdistys tarjoaa vanhusten asumispalveluja, hoiva- ja ateriapalveluja, vanhusten päivätoimintaa ja lasten päivähoitoa. Yksityishenkilöt voivat ostaa yhdistykseltä tuki- ja jaksohoitopalveluja. 3. Ostopalvelut yrityksiltä ja muilta yhteisöiltä Kun kuntalaisten elintaso nousee, he käyttävät yhä suuremman osan tuloistaan koulutus-, terveys- ja muihin palveluihin. Pääosa uusista yrityksistä ja työpaikoista syntyy palvelusektorille. Sosiaali- ja terveyssektorilla yritysten tuottamat palvelut kasvavat nykyisin nopeammin kuin julkisen sektorin tuottamat palvelut. Sosiaali- ja terveydenhuollossa lakisääteisiä tehtäviä koskeva palvelujen järjestämisvastuu kuuluu kunnille, mutta kunnat voivat ostaa tehtävän edellyttämiä palveluja yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta. Kuntalaki antaa kunnille mahdollisuuden hoitaa tehtäviään laajasti sopimukseen perustuen ja ostopalveluja käyttäen. Kunnat ovat solmineet runsaasti ostopalvelusopimuksia esimerkiksi lasten päivähoidossa, vanhustenhoidossa, vammaispalveluissa, kehitysvammaisten erityishoidossa, päihdehuol- 15

Lähipalveluita kaikille totta vai tarua?

Lähipalveluita kaikille totta vai tarua? Lähipalveluita kaikille totta vai tarua? Kirjoittajat ja Sininauhaliitto Toimitus: Asta Juntunen Kieliasun tarkistus: Satu Kiiskinen Taitto: Sanna Pyykkö / Sopiva Design Kuvat: Aake Huurresalo Kustantaja:

Lisätiedot

ESISELVITYS OSA A. 28.01.2008 Virpi Pyykkö Upi Heinonen Petri Sipilä

ESISELVITYS OSA A. 28.01.2008 Virpi Pyykkö Upi Heinonen Petri Sipilä 11 ESISELVITYS OSA A PIENTEN PALVELUTUOTTAJIEN VERKOSTOITUMISMAHDOLLISUUDET JA PALVELUJEN TILAAJAINTERESSIT IKÄÄNTYVIEN HENKILÖIDEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA 28.01.2008 Virpi Pyykkö Upi Heinonen

Lisätiedot

ESISELVITYS OSA A. Service Park Provider Oy SPP Palveluverkkojen kehitys ESISELVITYS 1(26) 28.01.2008

ESISELVITYS OSA A. Service Park Provider Oy SPP Palveluverkkojen kehitys ESISELVITYS 1(26) 28.01.2008 ESISELVITYS 1(26) ESISELVITYS OSA A PIENTEN PALVELUTUOTTAJIEN VERKOSTOITUMISMAHDOLLISUUDET JA PALVELUJEN TILAAJAINTERESSIT IKÄÄNTYVIEN HENKILÖIDEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA Virpi Pyykkö Upi Heinonen

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA 17.12.2004 Keski-Suomen liitto 1 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 014-652 200, vaihde Yhteydet:

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys. Salivirta & Partners

HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys. Salivirta & Partners HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys Sisältö 1 TOIMEKSIANTO... 4 2 TAUSTAA JA TAVOITTEITA... 4 2.1 HYVINVOINTIALAN TYÖ- JA ELINKEINOPOLIITTISET KEHITTÄMISTAVOITTEET... 4 2.2 IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUSUOSITUKSIA...

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI KUOPION PALVELUVERKOSTO VUONNA 2013 JA PALVELUT KAUPUNKIRAKENTEESSA VUOTEEN 2025. Luonnos 3.2.2014

KUOPION KAUPUNKI KUOPION PALVELUVERKOSTO VUONNA 2013 JA PALVELUT KAUPUNKIRAKENTEESSA VUOTEEN 2025. Luonnos 3.2.2014 KUOPION KAUPUNKI KUOPION PALVELUVERKOSTO VUONNA 2013 JA PALVELUT KAUPUNKIRAKENTEESSA VUOTEEN 2025 Luonnos 3.2.2014 Sisällys 1. Johdanto ja työn tavoitteet... 3 2. Kuopion palveluverkoston haasteet ja

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2009 2012 ( vielä kesken: kuva, asiakkaan piirros ) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTAA 3 2.1 Vammaisuus ja vammaispolitiikan

Lisätiedot

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 Kh 26.5.2008 Val 9.6.2008 SISÄLTÖ 1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 2. PALVELUSTRATEGIAN SISÄLTÖ... 2 2.1 Kuntastrategia... 2 2.2 Paras-hanke... 3 2.2.1 Kunnan toimeenpanosuunnitelma/palvelutarveanalyysi...

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Jaana Simola (toim.) JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A175 * 2009 JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Päijät-Hämeen

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE. Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020.

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE. Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020. TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020 Reilu Tampere 1 SDP VAIHTOEHTO NYKYMENOLLE 3 TAMPEREESTA HYVÄN TYÖELÄMÄN KAUPUNKI 4

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013 Työyhteisöjen palautteet palvelulinjausten 2. luonnoksesta (3.6.2013) Palaute 39 työyhteisöltä ajalta 9. 6. 20.8. (palautteet pyydetty 16.8. mennessä) Kokoaja Pirjo Tuosa

Lisätiedot

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 31.3.2009 Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 1. Johdanto...3 2. Suuntaviivat ikääntymispoliittisen strategian sisällölle...3 2.1 Ikäihmisten palvelujen valtakunnallinen

Lisätiedot

P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 0 1 3

P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 0 1 3 P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 1 3 Etelä-Savon menestyksen avaimet E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T O N J U L K A I S U 6 9 : 2 6 PALVELEVA ETELÄ-SAVO 213 "Etelä-Savon menestyksen

Lisätiedot

Kuntien parhaat käytännöt

Kuntien parhaat käytännöt Kuntien parhaat käytännöt Muistio valtakunnallisista ja alueellisista julkisen ja yksityisen alan yhteistyöhankkeista Helsinki 10.03.2009 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering

Lisätiedot

Green Caren toimintamallit

Green Caren toimintamallit TTS:n julkaisuja 410 Green Caren toimintamallit Anne Korhonen Sari Liski-Markkanen Irene Roos Green Caren toimintamallit Anne Korhonen Sari Liski-Markkanen Irene Roos TTS:n julkaisuja 410 ISBN 978-951-788-419-8

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

asumista ikäihmisten

asumista ikäihmisten Palvelurakenteet kaupungeissa ja maaseudulla muuttuvat makrotalouden ja demografisten tekijöiden muutosten sekä teknologisoitumisen seurauksena. Tarvitaan uusia toimintatapoja tuottaa tarkoituksenmukaisesti

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Liite nro 1 Ptlk 16 8.~P~QN?~ 1 ::~ ~ t 4 - PIEKSÄMÄKI KAIKILLE PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 SISÄLLYS 2 LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 3 1. OIKEUS OMAEHTOISEEN ELÄMÄÄN 4

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(31) VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.10.2012 2(31) Sisällys 1 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 3 1.1 Ohjelman tausta... 3 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 5

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot