Johtaminen ja henkilöstö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johtaminen ja henkilöstö"

Transkriptio

1 Pääkirjoitus kesäkuu 2005 Johtaminen ja henkilöstö Korkeakoulujen johtamiskulttuuri ei ole kehittynyt ulkoisen toimintaympäristön ja sisäisten muutostarpeiden edellyttämällä tavalla. Erityisesti strateginen ja inhimillisten voimavarojen johtaminen ovat korkeakoulujemme puutteellisesti kehittyneitä alueita. Vieläkään ei kaikkialla ole havahduttu huomaamaan johtamiseen ja henkilöstön kehittämiseen kohdistuvia vaatimuksia. Tai jos on huomattu, ei ole tehty tarpeellisia johtopäätöksiä. On selvää, että johtamishaasteita kohdistuu kaikille yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toiminta-alueille eikä soveltuvien johtamis-ja toimintamallien löytäminen aina ole helppoa. Human Resource Management, mukaan lukien työhyvinvointi, tarvitsee ainakin osittain erilaisen lähestymistavan kuin vaikkapa tutkimuksen, pedagogiikan taikka talouden johtaminen. Olennaista kuitenkin on, että henkilöstön johtaminen on osa kaikkea toimintaa ja se on läsnä joka päivä. pääkirjoitus Ikäluokat pienenevät, työvoiman poistuma on ikäluokkaa suurempi, yhteiskunnan odotukset kasvavat, korkeakoulumarkkinat globaalistuvat, laadun ensisijaisuus korostuu ja rakenteelliset muutospaineet ovat päällä. Tämä kaikki tulee näkymään myös koventuvana kilpailuna opiskelijoista, opettajista, tutkijoista ja muusta henkilöstöstä. Tuleva rahoitus määräytyy yhä enemmän laatukilpailun perusteella eikä monopoliasema enää suojaa. Hyvä kysymys tällöin kuuluu: Millaisilla korkeakoulun strategioilla ja henkilöstöjohtamisella tähän tilanteeseen vastataan? Vieläkin saatetaan vakavissaan sanoa, ettei yliopistoa voi johtaa eikä henkilöstöjohtaminen ainakaan ole mahdollista. Onneksi jotkut yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat päättäneet, ettei tätä yliopistoslogania enää kannata toistella vaan on ryhdyttävä johtamisen määrätietoiseen kehittämiseen. Nämä aktiiviset korkeakoulut rakentavat itselleen kilpailuetua muihin nähden. Henkilöstöjohtamista on pidetty erityisen herkkänä alueena. Henkilöstöasioista ei ole totuttu keskustelemaan avoimesti eivätkä akateemiset johtajat eräitä poikkeuksia lukuunottamatta ole saaneet johtamiskoulutusta. Kun sisäinen kulttuuri on johtamiskielteinen ja johtajuutta hylkivä, ei ole yllätys, ettei henkilöstöjohtamiseen kuuluvaa vastuuta haluta ottaa. Uutta palkkausjärjestelmää koskevassa keskustelussa tämä tuli dramaattisella tavalla esille. Voidaan aiheellisesti kysyä, millaisen kuvan korkeakouluyhteisön sisäinen johtamis-ja toimintakulttuuri antaa opiskelijoille, jotka valmistuttuaan siirtyvät työelämään. Työssä opiskelija kohtaa usein asiantuntijaorganisaation, jossa inhimillisten voimavarojen kehittäminen ja henkilöstöjohtaminen ovat keskeisessä asemassa tulosta tehtäessä. Tukeeko koulutuksen aikainen johtamista ja avointa keskustelua vieroksuva korkeakouluyhteisö opiskelijan työelämävalmiuksia? Entä valmentaako korkeakouluyhteisö tällä mallilla opiskelijaa yrittäjyyteen? Yhdeksi ongelmaksi on koettu, ettei todellisille huipuille ole voitu maksaa kilpailukykyistä palkkaa. Myös yliopistoilla on kuitenkin tähänkin asti ollut mahdollisuus maksaa joustavasti korotettuja palkkoja huippusuorituksiin yltäneille. Sisäinen kulttuuri, kateus ja osin myös määrärahatilanne ovat olleet syynä siihen, ettei korkeakoulujen johtajilla ole ollut rohkeutta toteuttaa tätä mahdollisuutta kuin poikkeustapauksissa. UPJ:n myötä toivottavasti saadaan aikaan palkkausjärjestelmä, joka tuo myös sellaista joustoa, joka ottaa huomioon työnteon tulosten ja palkan välisen yhteyden. Korkeakoulujen tuleva inhimillisten voimavarojen perusta luodaan onnistuneella rekrytointi- ja muulla henkilöstöpolitiikalla. Perusedellytyksena on joustava, oikeudenmukainen ja kannustava järjestelmä, jolla pärjätään palkkakilpailussa, luodaan uralla etemismahdollisuudet ja turvataan työhyvinvointi. Nuoret on saatava korkeakoulu-uralle ja huipuille on voitava maksaa kilpailykykyistä palkkaa. Korkeakoulujen omissa käsissä pitkälti on, löydetäänkö tutkimus- ja koulutusyhteisön erityispiirteet huomioon ottava sovellus. On tosiasioiden kieltämistä ja pään pensaaseen panemista, jos vielä sanotaan, ettei korkeakouluja voi johtaa. Korkeakouluja voi ja pitää johtaa. Nyt pitäisi hakea vastausta kysymykseen: Millä tavoin johtaminen parhaiten järjestetään, jotta korkeakoulussa työskentelevien, koko korkeakoulun ja yhteiskunnan tarpeet tulevat huomioon otetuiksi? Ylijohtaja Arvo Jäppinen 3

2 Pääkirjoitus ylijohtaja Arvo Jäppinen s.3 Henkilöstövoimavarojen johtamisen ja kehittämisen haasteet yliopistoissa s.8 Joensuun yliopiston henkilöstöjohtaja Jouni Kekäle Henkilöstön kokonaisvaltaiseen kehittämiseen liittyy useita nousevia teemoja, joita on pyrittävä suhteuttamaan toimintaympäristön muutokseen ja yliopistojen muuttuvaan rooliin. Parempaan tilivelvollisuuteen henkilöstön kanssa s.14 Kuopion yliopiston hallintojohtaja Päivi Nerg UPJ:n ensimmäinen kierros takana. Lehtikuva Muutosta haluttaessa tulisi muistaa, että ensimmäinen ja tärkein asia on saada ihmiset ymmärtämään, että muutokseen on todella hyvä syy ja että se on välttämätöntä. Ammattimainen johtaminen yliopistossa? Akateemista johtajuutta etsimässä s.16 Tampereen yliopiston vararehtori Arja Ropo Puhe ammattimaisesta johtamisesta on näyttäytynyt varsin managerialistisena ymmärryksenä johtajuudesta ainakin johtamisen tutkijan näkökulmasta. Ropon kommentti on, että luova asiantuntijaorganisaatio ei toimi pelkän managerialismin varassa. Johtajien koulutukseen on pyritty satsaamaan Tampereen yliopistossa perinteeksi asti s.18 Johtamisen haasteisiin käsiksi laatuhankkeella s.20 Jyväskylän yliopiston vararehtori Paula Määttä Jyväskylän yliopisto käynnisti syksyllä 2002 johtamisen laatuhankkeen. Tavoitteeksi asetettiin tiedon lisääminen akateemisesta johtajuudesta, pyrkimys esimieskulttuurin luomiseen ja käytännön johtajuustaitojen parantaminen. Korkeakoulujen henkilökunta Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteenlaskettu henkilökuntamäärä vuonna 2004 oli n henkeä. Lukuun sisältyy sekä opetus- että hallintohenkilökunta ja yliopistojen tutkijakoulujen tutkijaopiskelijat. Luku ei sisällä perustutkinto-opiskelijoita, joita vuonna 2004 oli ammattikorkeakouluissa n ja yliopistoissa n Opetus- ja tutkimushenkilökunnan ja muun henkilökunnan lukumäärät on esitetty alla taulukossa Lukuihin sisältyy sekä budjettivaroin että ulkopuolisin varoin palkattu henkilökunta. Voit tutustua yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen keskeisiin tunnuslukuihin laajemmin sivuilla Opetus- ja Muu tutkimus- henkilökunta henkilökunta Yliopistot Ammattikorkeakoulut

3 Korkeakoulutieto SISÄLTÖ KESÄKUU 2005 Akatemia edistää tutkimushenkilöstön tasavertaisuutta s.23 Suomen Akatemian tasa-arvosuunnitelma vuosille on keskeinen osa Akatemian tiedepoliittista strategiaa. Lisätietoja antavat: erikoistutkija Hannele Kurki ja lakimies Katja Majamaa Suomen Akatemiasta. Suunnitelma löytyy Akatemian sivuilta Promootioperinne tuo juhlan kevääseen. Är det privata en lösning? s.26 Rektor Henrik Wolff Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Det kanske mest specifika i en renodlad privat modell är avsaknaden av egentlig tjänstestruktur. Högskolan har inte tjänster, utan envar lärare (och övrig anställd) är befattningshavare. Det finns alltså inte någon tjänst, som är oberoende av dess innehavare. Miten huolehdimme tutkijanuran kilpailukyvystä? s.28 kansleri Eero Vuorio, Turun yliopisto Yhdenlaisen tutkijanuran tilalle tulisi luoda useampia tutkijanuravaihtoehtoja, joiden avulla siirtyminen sektorilta toiselle on nykyistä luontevampaa ja helpompaa. Tohtoreiden työskentely yliopistojen ulkopuolella tulee nähdä merkittävänä osaamisen lisääntymisenä yrityksissä, julkishallinnossa ja muissa työskentelypaikoissa. Samalla voidaan parantaa eri sektoreiden välisen tutkimusyhteistyön mahdollisuuksia. Korkeakoulujen vuosi 2004 s.34 TEEMA Henkilöstön kehittämisen näköaloja korkeakouluissa 2 / 2005 KANSI: Lehtikuva Korkeakoulujen keskeiset tunnusluvut löytyvät yksityiskohtaisemmin opetusministeriön internet-sivuilta, joilta pääsee katsomaan korkeakoululaitoksen toimintaa koskevia tilastoja yliopistojen osalta KOTA-tietokannasta ja ammattikorkeakoulujen osalta AMKOTA-tietokannasta. TietoPlus-palstat s.36 Palstoilta löytyy ajankohtaista tietoa mm. opetusministeriön työryhmistä, kannanotoista ja päätöksistä, jotka koskevat yliopistoja ja ammattikorkeakouluja. 5

4 Päätoimittajalta Kaikkein tärkein Henkilöstö on korkeakoulujen tärkein voimavara. Tätä korostetaan kaikissa toiminnan kehittämistä koskevissa yhteyksissä. Kilpailun osaamisesta ja hyvistä henkilöresursseista arvioidaan lisääntyvän tulevaisuudessa. Kansainvälistyminen lisää osaamisen ja rekrytoinnin hallinnan merkitystä strategisena haasteena. Henkilöstöstrategioita ollaankin luomassa nimenomaisesti tukemaan ydintoiminnan tavoitteita tai ne sisältyvät osana muuhun toimintastrategiaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että korkeakoululla on riittävän pitkällä tähtäimellä tieto siitä mitä osaamista tarvitaan ja millä tavalla sitä hankitaan. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen on ollut tärkeällä sijalla myös opetusministeriön ja korkeakoulujen välillä sovituissa tulostavoitteissa. Yliopistojen kanssa on sovittu siitä, että ne kehittävät työyhteisöään niin, että yliopistojen kilpailukyky työnantajina paranee ja henkilöstön työkyky ja -tyytyväisyys lisääntyvät. Tavoitteena on myös, että yliopistot edistävät tasaarvoisen työ- ja tiedeyhteisön kehittymistä. Yliopistojen henkilöstöpolitiikan arvioinnin ja seurannan mahdollistamiseksi tilinpäätöksiin on sovittu sisällytettäväksi henkilöstötilinpäätös tai tätä vastaavat henkisten voimavarojen hallinnan tiedot. Myös UPJ :n käyttöönotto sisältyy opetusministeriön ja yliopistojen välisiin tulossopimuksiin, joihin on kirjattu, että osapuolet sitoutuvat valtion uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoon siitä tehtävän sopimuksen mukaisesti. UPJ:stä tuli tämän kevään kuuma puheenaihe yliopistoissa eikä prosessin haastavuutta olekaan syytä kiistää. Se merkitsee paljon pitkäjänteistä työtä ja nostaa esiin monia kysymyksiä, joista osa on odottanut ratkaisuaan jo aiemminkin. Yliopistoissa on samanaikaisesti ollut menossa useita niiden toimintaan vaikuttavia uudistusprosesseja ja muutokseen suhtautuminen henkilötasolla on tullut hyvin omakohtaiseksi uuden palkkausjärjestelmän kehittämisen prosessina. Toivoa sopii, että yliopistojen nykyisten palkkausjärjestelmien pahimmat epäkohdat voidaan poistaa ja edetään oikeudenmukaiseen ja kannustavaan palkkaukseen - hyvän henkilöstöpolitiikan edellytyksenä, kun järjestelmän muutos kuitenkin on väistämätön. Ammattikorkeakoulujen henkilöstön kehittämiseksi on tulos- ja tavoitesopimuksissa otettu päätavoitteeksi opetuksen ja opetusmenetelmien kehittäminen, jonka seurantatietoon perustuen ammattikorkeakouluille myönnetään myös tuloksellisuusrahaa. Henkilöstön kehittämismitta lasketaan ammattikorkeakouluittain ja se on ammattikorkeakoulun päätoimisen henkilöstön omaan osaamiseen käyttämien työpäivien määrä per ammattikorkeakoulun päätoimisten henkilöiden määrä. Helsingin yliopiston juuri valmistuneessa hallinnon arvioinnissa uusia kehityspanoksia vaativien hallinnon osa-alueiden luvussa todetaan mm: Onnistuminen henkilöstövoimavarojen hallinnassa on yliopiston elinehto. Yliopiston on seurattava henkilöstönsä hyvinvointia työssä, reagoitava saatuihin tuloksiin ja selkeytettävä vastuut henkilöstöjohtamisessa. Kriisit kuuluvat yliopiston arkeen, ja epäkohtiin on kyettävä puuttumaan sisäisin keinoin. Kriisien käsittelyyn pitää olla nykyistä parempi, pysyvä valmius myös tiedekunnissa ja laitoksissa. Korkeakoulutiedon toimitus toivottaa virkistävää ja hyvinvointia vahvistavaa kesää! Päätoimittaja Sirkka-Leena Hörkkö 6

5 Yliopistojen henkilökunta (Lähde: Vuosikertomus 2004, OPM:n julkaisuja 2005:12) 7

6 Henkilöstövoimavarojen johtamisen ja kehittämisen haasteet yliopistoissa Jouni Kekäle tarkastelee artikkelissaan yliopistojen toimintaympäristön yleisiä muutoksia vasten eräitä henkilöstökehittämisen nykyisiä ja nousevia haasteita, keskittyen henkilöstövoimavarojen ylläpitämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen (erotuksena tilapäisistä hankkeista tai rakenteellisesta kehittämisestä). Hän käsittelee uutta palkkausjärjestelmää (UPJ) sekä esittelee myös Joensuun yliopiston kokonaisvaltaista henkilöstön kehittämisohjelmaa. Kirjoittaja on Joensuun yliopiston henkilöstöjohtaja. Hän toimii myös hallintotieteen, erityisesti korkeakoulututkimuksen dosenttina Tampereen yliopistossa sekä psykologian, erityisesti korkeakoulututkimuksen dosenttina Joensuun yliopistossa. Yliopistojen toimintaympäristössä on viime vuosikymmeninä tapahtunut monia merkittäviä muutoksia. Akateemisen toiminnan laadun arvioinnin ohella on nostettu esiin vaatimus toiminnan relevanssista eri sidosryhmien (opiskelijat, rahoittajat, työmarkkinat, yritysmaailma) näkökulmista tarkasteltuna. Odotetaan, että pitkään akateemisesta vapaudesta nauttineet instituutiot määrittelevät aiempaa selvemmin päämääriään ja ottavat toiminnassaan sidosryhmien näkemykset huomioon. Yliopistojen muinoinen monopolistinen asema koulutuksen ja tiedon tuottajina on murtunut ja kilpailua käydään yhä enemmän eri toimijoiden kesken paikallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Tiedon määrän räjähdysmäinen kasvu on luonut paineita erikoistumiseen (mikään yliopisto ei voi enää kattaa kaikkia aloja), mikä on samalla lisännyt akateemisen yhteisön jakautumista kapeisiin ja toisistaan eroaviin erikoisaloihin. Julkisen rahoituksen itsestään selvä kasvu on kyseenalaistunut. Toiminnan potentiaaliset rahoituslähteet ovat lisääntyneet ja kilpaillun rahoituksen merkitys on kasvanut (Clark 1998; 2004; Becher & Trowler 2001). 8

7 Moniarvoisissa yliopistoissa muutospaineita on analysoitu eri näkökulmista ja niihin on myös reagoitu eri tavoin. C. P. Snow esitti jo 1950-luvulla, että yliopistoissa vallitsee toisilleen vastakkaisia akateemisia kulttuureita, joiden suhtautumistavat esimerkiksi yhteiskunnan tuotannollis-taloudelliseen kehitykseen poikkeavat toisistaan radikaalisti (Snow 1969). Tieteiden ja erikoisalojen kehitys on edelleen moniarvoistanut akateemista maailmaa. Koulukunnasta ja näkökannasta riippuen esimerkiksi yhteiskuntatieteilijä voi innokkaasti tukea muutosta, jota vastaan hänen samalla alalla -tai jopa samalla laitoksellatyöskentelevä kollegansa virittelee avointa tai piilevää vastarintaa. Tieteen- ja erityisalojen pohjalta eriytyneen akateemisen toimintaulottuvuuden ohella yliopistojen toimintaa säätelevät julkishallinnolliset normit ja ohjausjärjestelmät. Yliopiston ja sen virkamiesten tulee noudattaa lakeja, virkaehtosopimuksia sekä yliopistojen sisäisiä sääntöjä. Julkishallinnon normit nojautuvat legitiimeihin päätöksiin, sopimuksiin, tasapuolisen kohtelun, vastuiden, toimivallan ja etujen säätelyn logiikkaan. Clark (1983) on tarkastellut yliopistoja matriisiorganisaatioina, joissa perustehtäviä suoritetaan näiden kahden -akateemisen ja hallinnollisen- ulottuvuuden välisessä, usein jännitteisessäkin kentässä. Sittemmin mm. yliopistojen lakisääteinen kolmas tehtävä ja laatudiskurssi ovat tuoneet kentälle uusia pelaajia, joiden tavoitteet ja odotukset saattavat edelleen poiketa akateemisista tai hallinnollisista päämääristä. Henkilöstövoimavarojen johtaminen Edellä kuvatun kaltaiset toimintaympäristön muutokset ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että 1990-luvulta lähtien yliopistoissakin on pyritty hallinnoinnin sijaan kokonaisvaltaisempaan inhimillisten voimavarojen johtamiseen (HRM, Human Resource Management). HRM kattaa mm. rekrytoinnin, palkitsemisen, henkilöstön kehittämisen, johtamisen ja henkilöstöpolitiikan alueet päämääränään organisaation toimivuuden kehittäminen (Warner & Crosthwaite 1998). Henkilöstövoimavarojen johtaminen on tärkeää, koska tyypillisesti n % yliopiston toimintamenoista on henkilöstömenoja ja henkilöstö keskeisesti tuottaa yliopistojen tuloksen. Johtamistutkimuksessa on vallalla käsitys, että ei ole yhtä hyvää johtamisen tapaa, vaan johtaminen on kulttuuri-, tilanne- ja kontekstisidonnaista toimintaa. Akateemiseen johtajaan kohdistuvat odotukset näyttävät riippuvan paljolti tieteenala- ja laitoskontekstista (Kekäle 2001; 2002). Yliopistot ovat kuitenkin luonteeltaan avoimia organisaatioita, jotka toimivat vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ja joutuvat ottamaan huomioon myös toimintaympäristön muutospaineita. Tarpeeseen on reagoitu muissa pohjoismaissa muun muassa siten, että yliopistojen hallituksiin on otettu yliopiston ulkopuolisten jäsenten merkittävä edustus. Profiloitumisen tarve, lisääntyvät sidosryhmäyhteydet ja paine tuottaa laatua puhtaasti akateemista relevanssia laajemmin edellyttävät johtamiskulttuurin muutosta. Johtamisen merkitys kasvaa. Nämä paineet ovat kansainvälisiä ja ovat näkyneet vielä terävämmin muualla kuin maassamme. Tight (2000) on todennut, että lähes puolessa (46 %) vuonna 1999 Brittein saarilla painetuista 226:sta korkeakoulutusta käsittelevästä kirjasta johtaminen oli keskeinen käsittelyn painopiste tai teema-alue. Valtaosa kirjoista pyrki auttamaan akateemisia johtajia tehtävissään, mikä viittaa tämän tyyppisen kirjallisuuden laajaan tarvepohjaiseen kysyntään. Englannin korkeakouluja rahoittava HEFCE (Higher Education Funding Council for England) on strategiansa mukaisesti rahoittanut henkilöstön rekrytointia ja kehittämistä tukevaa konsultointia lähes 500 miljoonalla punnalla vuosina (HEFCE 2003/33). Rahoitusta aiotaan jatkaa ja yliopistoilta edellytetään kehittyvää henkilöstöstrategiaa. Henkilöstöjohtamisen kehittämistarpeet liittyvät myös laajempaan yhteiskunnallisen muutokseen, joka eräiltä osin tulee ennakoitavasti maassamme näkymään poikkeuksellisen jyrkkänä. On arvioitu, että jo tällä hetkellä työmarkkinoilta poistuu enemmän henkilöitä eläkkeelle kuin korvaavaa työvoimaa saadaan nuorista ikäluokista tilalle. Muutostahti tulee lähivuosina kiihtymään ja jatkumaan tämän suuntaisena, mikä ennakoi yleisesti rekrytointiongelmia ja kilpailua työvoimasta sekä opiskelijoista. Huoltosuhde tulee nykytrendeillä heikkenemään seuraavien 20 vuoden aikana (Ilmarinen 2001). Murroksen vaikutusta voivat lisätä koulutuksen kansainvälistyminen, kaupallistuminen sekä työvoiman lisääntynyt liikkuvuus. Tämä asettaa haasteita, paitsi koulutuksen rahoitusjärjestelmille, myös mm. työnantajakuvan kehittämiselle, töiden organisoinnille, ikäjohtamiselle, palvelussuhteen ehdoille ja rekrytoinneille. UPJ Valtion ikälisäjärjestelmään nojautuva palkkaus pienine lähtöpalkkoineen sopii huonosti lisääntyvään kilpailuun työvoimasta. Tämän lisäksi valtion nykyinen henkilöstö on tehtyjen selvitysten mukaan tyytymätöntä erityisesti palkkauksen heikkoon kannustavuuteen. Joensuun yliopiston työtyytyväisyysbarometrin perusteella tämä on ollut eniten tyytymättömyyttä aiheuttava seikka. Automatiikkaan nojautuvien palkankorotusten (ikä- 9

8 lisät, määrävuosikorotukset) oloissa työnteon kannustavuus on jäänyt kyseenalaiseksi. Kuoppakorotukset ja henkilökohtaiset palkanlisät eivät ole toimineet riittävän systemaattisina ja johdonmukaisina kannustinvälineinä, jotta syntyisi ymmärrettävä henkilöstöpoliittinen viesti siitä, että työnteon ja palkan välillä on yhteys. Joensuun yliopiston barometrin mukaan merkittävästi tyytymättömyyttä on aiheuttanut myös se, että työstä, ammatinhallinnasta ja työssä kehittymisestä ei koeta saatavan riittävästi palautetta. Palkkausjärjestelmien kehittämistyöllä pyritään vastaamaan mm. näihin yleisiin, laajasti koettuihin epäkohtiin. Palkkausjärjestelmien kehittäminen on pohjimmiltaan virallisena keskustason sopimustoimintana Clarkin (1983) edellä mainitun institutionaalisen ulottuvuuden alueella tapahtuvaa ja sen logiikkaan nojautuvaa työtä. Kyse ei ole vapaasta tieteestä, vaan sopimustoiminnasta legitiimien sopijaosapuolten välillä. Valtion virkaehtosopimuslaissa tarkoitettu neuvotteluviranomainen on valtiovarainministeriö, hallinnonalan neuvotteluviranomainen yliopistojen osalta puolestaan opetusministeriö, joka neuvottelee JUKO:n YHL:n ja VAL :n kanssa uutta palkkausjärjestelmää koskevasta tarkentavasta virkaehtosopimuksesta. Työmarkkinaosapuolet ovat kannanotossaan sitoutuneet edistämään valtion virastoissa uusien palkkausjärjestelmien käyttöön ottamista. Valtionhallintoa ohjaavat kansanedustajat ja poliittiset päätöksentekijät ovat tukeneet laajasti uusiin palkkausjärjestelmiin siirtymistä valtiolla. Valtioneuvosto on periaatepäätöksessään valtion henkilöstöpolitiikan linjasta (2001) asettanut tavoitteeksi uusien palkkausjärjestelmien pikaisen käyttöönoton koko valtionhallinnossa. Hankkeeseen ovat talousarvioesitysten käsittelyn yhteydessä sitoutuneet ja sen ovat priorisoineet keskeiseksi henkilöstöpoliittiseksi uudistukseksi niin tasavallan presidentti kuin eduskuntakin (VM- TAE 2003). Tällä hetkellä maamme yliopistoissa on arvioitu noin virkamiehen työtehtävät. Kehitystyö on kesken eikä sopimusta vielä ole, mutta TUPO prosessin yhteydessä on sovittu, että A- ja C -palkkaluokat sekä niihin liittyvä sopimusmääräysten soveltaminen valtiolla lakkaavat. On selvää, että UPJ :n käyttöönotto ja edelleen kehittäminen on lähivuosien keskeinen henkilöstöpoliittinen haaste. Uudella palkkausjärjestelmällä voidaan päästä nykyistä oikeudenmukaisempaan palkkaukseen, kun palkkausta arvioidaan suhteessa töiden vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen. Kehityskeskusteluja on yleisesti pidetty keskeisenä johtamisen välineenä; UPJ lisää näiden käymistä, mikä on sinänsä kokonaisuuden kannalta myönteinen asia. Järjestelmä edellyttää esimiesosaamista, mutta muutosta on tässä suhteessa merkittävästi myös liioiteltu. Esimerkiksi Joensuun yliopiston hallintojohtosäännön 12 :n mukaan laitosjohtaja nykyiselläänkin johtaa ja valvoo laitoksen toimintaa sekä ratkaisee laitokselle kuuluvat asiat. Yliopistojen henkilöstöstrategioissa lähdetään yleisesti siitä, että henkilöstöjohtamisen päävastuun tulee olla laitostasolla, jolloin voidaan nopeammin reagoida esiin tuleviin ongelmiin ja esimiestyö pysyy hallittavissa puitteissa. Nykyiselläänkin esimies voi perustellusti ja määrärahojen puitteissa esittää palkankorotusta viimekätisen ratkaisun jäädessä henkilöstöpoliittisesta linjasta vastaavalle työnantajalle. UPJ:ssä kattavat arvioinnit tuovat kuitenkin palkanasetantaan aiempaa paremmat ja systemaattisemmat perusteet. Myös epäkohdat voidaan saada paremmin esiin. Keskeinen väärinkäsitys liittyy siihen, että laitosesimiehen tulee uudessa palkkausjärjestelmässä kyetä kehityskeskustelussa arvioimaan ja pisteyttämään laitoksen professoreiden ja muiden kollegoidensa akateeminen työsuoritus, vaikka tämän ala eroaisikin merkittävästi hänen omasta alastaan. Neuvotteluissa osapuolet ovat kuitenkin koko ajan lähteneet siitä, että opettajien henkilökohtaista suoriutumista arvioidaan siten, että virkatehtäviin liittyvät objektiiviset ansiot (referoidut julkaisut, ohjatut opinnäytteet, opetukselliset ansiot, ulkopuolinen rahoitus, yhteiskunnalliset asiantuntijatehtävät) otetaan tarkastelun pohjaksi. Ansiot listataan, jonka jälkeen niitä verrataan laajemmalla (yliopisto- tai tiedekunta-) tasolla saman alan ja henkilöstöryhmän muiden opettajien vastaaviin ansioihin. Näin arvioinnin perusteet tulevat objektiivisemmiksi. Tässä mallissa akateemisen työn laatukontrolli jää edelleen ensisijaisesti tiedeyhteisölle. Humanistin ja luonnontieteilijän ansioita ei verrata keskenään. Mallia on pohjimmiltaan käytetty mm. Joensuun yliopiston professoreiden tuloksellisuuslisien jaossa jo vuosia hyvin tuloksin. Lähiesimiehen rooli ei ole kaikenkattava, vaan siihen liittyy opettajien osalta lähinnä ansioiden ja tehtävien alustava arviointi ja kokoaminen, suhteuttaminen toisiinsa sekä arviointi laitoksellisen yhteistyökyvyn ja työyhteisöön liittyviä ansioiden osalta (joilla nykymaailmassa on merkitystä yliopistoissakin). Lisäksi esimies käy arviointija kehityskeskustelut alaisensa hallintohenkilöstön kanssa. Lähiesimies tekee esityksen, jonka jälkeen laitosjohtaja, arviointiryhmä (tehtävän vaativuustason arvioinnissa) ja viime kädessä työnantaja linjaavat arvioinnin suhteessa muihin vastaaviin tehtäviin. Nykymallissamme akateemiset johtaja vaihtuvat, mut- 10

9 ta heitäkin voidaan kouluttaa. Kokonaisvaltainen henkilöstön kehittämisohjelma Palkkausjärjestelmän ja johtamisen kehittämisen ohella henkilöstövoimavarojen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen liittyy muitakin teemoja. Niiden soveltaminen ovat viimekädessä kiinni kunkin organisaation strategisista valinnoista. Kuvio 1 kiteyttää Joensuun yliopiston henkilöstön kehittämisen painopisteitä lähivuosina. Koska kehittämistyötä toteutetaan väistämättä rajallisten resurssin turvin, joudutaan hankkeita priorisoimaan ja rajaamaan. siten, että näitä päämääriä toteutetaan tasapainoisesti. Yliopiston laitokset kehittävät henkilöstöpolitiikkaansa yleisten linjausten puitteissa. Keskustasolla seurataan henkilöstöindikaattoreita ja mm. henkilöstön määrää, tilaa, sukupuoli- ja koulutusrakennetta koskevia tunnuslukuja vuosittain laadittavassa henkilöstötilinpäätöksessä. Laitokset raportoivat lyhyesti henkilöstöasioistaan vuosittain laadittavassa henkilöstökertomuksessa, joiden tiedot hyödynnetään henkilöstötilinpäätöksessä kerättävien tilastotietojen ohella. Strateginen henkilöstösuunnitelma on puolestaan asiakirja, jossa ratkaistaan yliopistossa vuosittain palvelussuhteen päättymisen jälkeen vapautuvien virkojen ja toistaiseksi solmittavien palvelussuhteiden kohtalo. Palvelussuhteen päättymisen jälkeen vakanssi voidaan täyttää, lakkauttaa tai muuttaa strategisen henkilöstösuunnitelman linjausten pohjalta, jonka jälkeen rekrytoinnin kautta solmitaan uusi palvelussuhde. Tulossopimuskierroksen yhteydessä laadittavan strategisen henkilöstösuunnitelman tarkoituksena on linjata henkilöstövoimavaroja strategisesti, pitää yliopiston virkarakenne talousraamien puitteissa sekä luoda pitkäjänteisyyttä ja selkeyttä henkilöstösuunnitteluun. Yliopiston henkilöstön kehittäminen perustuu strategia-asiakirjoihin. Joensuun yliopiston henkilöstöstrategiassa vuosille todetaan, että kehittämisen painopisteinä on työn, työyhteisön ja johtamisen kehittäminen päämääränään osaamisen ja laadun parantaminen sekä työhyvinvoinnin edistäminen Paitsi sykliseen, kehittämisen kehäajatteluun (jossa kehittämistä syklissä linjataan, toteutetaan ja seurataan), perustuu kokonaisvaltainen henkilöstön kehittämisohjelma myös tavallaan lineaariseen tai vaiheittaiseen palvelussuhteen eri jaksojen tarkasteluun niihin liittyvine keskeisine kehittämistoimenpiteineen. Yksinkertaisuuden vuoksi ohjelmassa erotetaan palvelussuhteen alku-, keski- ja loppuvaihe. Suunnitelma, joka on pelkistetty kuviossa 1, kuvaa kehittämisen 11

10 yleisiä painopisteitä palvelussuhteen eri vaiheissa. Mainittuja painopistealueita täsmennetään ajankohtaisten tarpeiden perusteella. Vuoden 2004 aikana päivitetään mm. yliopiston yleisen henkilöstökoulutuksen tarkempi suunnitelma. Myös mm. yliopiston tasa-arvo- ja työhyvinvointi-ohjelmat päivitetään säännöllisesti. Johtamisen kehittämisen ja johtamiskoulutuksen painopiste tulee ajoittumaan uusien laitosjohtajien valinnan jälkeiseen aikaan. Osa teemoista on ensisijaisesti laitoskohtaisen kehittämisen varassa. Esimerkiksi avainhenkilöiden eläköitymistä on ennakoitu yhdessä tiedekuntien kanssa, jonka jälkeen on arvioitu osaamisen siirron tarpeita yksiköittäin. Henkilöstöhallinnon yleisenä roolina on valmistella strategista kehittämistä, seurata kehityksen suuntaa sekä tarjota yksiköille tukea, koulutusta sekä - tarvittaessa ja mikäli laitostason johtaminen ei yksin riitä - eräänlaisena termostaattimekanismina aktiivisesti auttaa ongelmallisten tilanteiden normalisoinnissa. Lähteet: Becher, T. & Trowler, P. (2001) Academic Tribes and Territories. Second Edition. SRHE & Open University Press, Suffolk. Clark, B.R. (1983) The Higher Education System. Academic Organization in Cross-National Perspective. University of California Press, Los Angeles. Clark, B.R. (1998) Creating Entrepreneurial Universities. Organizational Pathways of Transformation. Pergamon, Surrey. Clark, B.R. (2004) Sustaining Change in Universities. Continuing Case Studies and Concepts. SRHE & Open University Press, Cornwall. Ilmarinen, J. (2001) Aging Workers. Occupational and Environmental Medicine 58, Kekäle, J. (2001) Academic Leadership. Nova Science Publishers, New York. Kekäle, J. (2002) Johtaminen eri tieteenalakulttureissa. Teoksessa Ahola, S & Välimaa, J. (toim), Heimoja, hengenviljelyä ja hallintoa. Korkeakoulututkimuksen vuosikirja Rewarding and Developing Staff in HE Round 2(2003) HEFCE report 2003/33 Snow, C.P. (1969) The Two Cultures: and a Second Look. University Press, Cambridge. Tight, M. (2000) The Higher Education Management Literature: An Analysis and Critique. A Paper Presented at EAIR Forum, 6-9- September 2000, Berlin. Warner, D & Crosthwaite, E. (1998) Human Resource Management in Higher and Further Education. SRHE & Open University Press, Suffolk. 12

11 13

12 Parempaan tilivelvollisuuteen yhdessä henkilöstön kanssa! Asiantuntijaorganisaatiossa henkilöstöpolitiikkakaan ei voi rakentua vain ihanteiden varaan. Ihanteiden realistisuus punnitaan jatkuvasti työyhteisöjemme arjessa; siinä miten ihmisiä kohdellaan ja miten ihmiset kohtelevat toisiaan toteaa artikkelin kirjoittaja, hallintojohtaja Päivi Nerg Kuopion yliopistosta. Valtion tilivelvollisuusuudistuksen tärkeimmäksi tehtäväksi todetaan, että sen tulee saada aikaan nykyistä tehokkaampaa, julkisia varoja kestävämmin käyttävää toimintaa. Samalla korostetaan johdon tulosvastuun terävöittämistä. Tuloksia laadunhallinnalla Menetelmäksi on otettu tulosprisma-ajattelu, jossa tuloksellisuuskriteereiksi on sovittu yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja toiminnallinen tuloksellisuus. Näiden tulisi toteutua toiminnallisen tehokkuuden, tuotosten ja laadunhallinnan sekä henkisten voimavarojen hallinnan avulla. Entistä selvemmin tullaan siis asettamaan tavoitteita ja niille selviä mittareita. Tavoitteita tullaan myös vuosittain seuraamaan. Uutena elementtinä tilivelvollisuusuudistuksen myötä otetaan käyttöön sisäisen valvonnan ja siihen kuluvan riskienhallinnan arviointija vahvistuslausuma COSO-mallia hyväksikäyttäen. Uudistus vuodesta 2005 Tilivelvollisuusuudistus otetaan käytännön tasolla ensimmäisen kerran käyttöön vuoden 2005 tilinpäätöstä ja toimintakertomusta tehtäessä. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2005 toiminnassa uudet asiat tulee olla jo mietittynä yliopistoissa. Yliopistolaitosta on opetusministeriön toimesta jo vuosia ohjattu tulostavoitteiden kautta. Maisterit ja tohtorit on tarkkaan laskettu, jotta toteumat olisivat mahdollisimman lähellä tavoitteita. Tilivelvollisuusuudistus ei ehkä tästä näkökulmasta tuntuisikaan niin isolta kulttuurin muutokselta. Sen sijaan faktoihin perustuva toiminnallisen tehokkuuden vaade kustannusvastaavuuksineen ja henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen ovat yliopistoille suuri haaste. Samoin sisäisen valvonnan vahvistuslausuma on iso henkinen muutos yliopistoille. Organisaation toiminta, josta on väitetty, ettei sitä voi johtaa, tuleekin nyt johdon toimesta vahvistaa toimivaksi. Sekä tehokkuuden kehittämisessä, 14

Valtiotyönantaja 3/2003. Tässä numerossa:

Valtiotyönantaja 3/2003. Tässä numerossa: Valtiotyönantaja 3/2003 Tässä numerossa: Hyvinvointi ja viihtyminen työssä sallittu Kirjoittajina Hallitusneuvos Martti Salminen Projektijohtaja Tuulikki Petäjäniemi Linjanjohtaja Jyri Tapper Piiritarkastaja

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA

UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA Helsinki University of Technology Laboratory of Work Psychology and Leadership Report 2006/1 Espoo 2006 UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA Henkilöstön kokemuksia

Lisätiedot

UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA

UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA Helsinki University of Technology Laboratory of Work Psychology and Leadership Report 2006/1 Espoo 2006 UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA Henkilöstön kokemuksia

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Hallinnon henkilöstö ja hallinnon uudistus

Hallinnon henkilöstö ja hallinnon uudistus Sonja Mikkola SPECIAN JULKAISUSARJA 1/2013 Hallinnon henkilöstö ja hallinnon uudistus Suomen yliopistolaki- ja rahoitusuudistus yliopistojen hallintohenkilöstön kokemana vuoden 2010 jälkeen Hallinnon uudistusta

Lisätiedot

Ammattina hyvinvointi. Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas

Ammattina hyvinvointi. Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas Ammattina hyvinvointi Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas 1 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaisen opas 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

HE 245/2006 vp. urasuunnittelua ja valintaa varten ehdotetaan perustettavaksi ministeriöitä avustamaan uusi tukiyksikkö valtiovarainministeriöön.

HE 245/2006 vp. urasuunnittelua ja valintaa varten ehdotetaan perustettavaksi ministeriöitä avustamaan uusi tukiyksikkö valtiovarainministeriöön. HE 245/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion johtavista virkamiehistä sekä valtion virkamieslain 4 :n 2 momentin 2 ja 5 kohdan kumoamisesta ja valtion virkaehtosopimuslain 5 :n 4 momentin

Lisätiedot

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Oman työn ohjaimissa 1 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA

PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA SELVITYKSET JA KEHITTÄMISRAPORTIT 3/2014 PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA General Executive

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 Yhteenveto strategisista valinnoista ja painopisteistä... 6-9 2. Henkilöstösuunnitteluun

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Onnistu osaamisen uudistajana

Onnistu osaamisen uudistajana Onnistu osaamisen uudistajana Osaamisen ja uran innovatiivinen ja tasa-arvoinen kehittäminen Mervi Hasu Mari Kupiainen Marja Känsälä Anne Kovalainen Anneli Leppänen Minna Toivanen ONNISTU OSAAMISEN UUDISTAJANA

Lisätiedot

Tutkimusrahoitusinstrumenttien. kehittäminen

Tutkimusrahoitusinstrumenttien. kehittäminen SUOMEN AKATEMIAN JULKAISUJA 4/05 Tutkimusrahoitusinstrumenttien kehittäminen Tutkimusrahoitusinstrumenttien kehittäminen Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä

Lisätiedot

Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt

Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Työhyvinvointia johtamaan! Kunta-alan strategisen hyvinvoinnin kehittämisohjelma KT Kuntatyönantajat HELSINKI 2011 KT Kuntatyönantajat 2011

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Luottamushenkilön tasa-arvo opas

Luottamushenkilön tasa-arvo opas Luottamushenkilön tasa-arvo opas Marja Erkkilä Marja Erkkilä ISBN 951-714-239-0 Ulkoasun suunnittelu ja taitto: Tero Valtonen & Tommi Luhtanen, Vihreä Peto Oy Paino: Kalevaprint 2005 SAK Esipuhe 1 Luottamushenkilön

Lisätiedot

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Päivi Rainio Kuntatyö 2010 Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3 Suomen Kuntaliitto Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Suomen Kuntaliitto 2003 Sisältö Rekrytointi sijoitus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

SOSIAALITYÖN PROFESSION ASEMA KUNNALLISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN RAKENNEMUUTOKSESSA. Toimintatutkimus Raahen kuntayhtymässä

SOSIAALITYÖN PROFESSION ASEMA KUNNALLISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN RAKENNEMUUTOKSESSA. Toimintatutkimus Raahen kuntayhtymässä SOSIAALITYÖN PROFESSION ASEMA KUNNALLISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN RAKENNEMUUTOKSESSA Toimintatutkimus Raahen kuntayhtymässä Marjo Kokkaret ja Päivi Nurkkala Pro gradu Sosiaalityö Jyväskylän yliopisto Kokkolan

Lisätiedot

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf)

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-38-4 (pdf) ISBN

Lisätiedot

SUOMI-NEITO DOWN UNDER - työyhteisön elämää Australiassa suomalaisesta naisnäkökulmasta

SUOMI-NEITO DOWN UNDER - työyhteisön elämää Australiassa suomalaisesta naisnäkökulmasta SUOMI-NEITO DOWN UNDER - työyhteisön elämää Australiassa suomalaisesta naisnäkökulmasta Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Johtamistaidon PD Lopputyö Aila Wallin 27.1.2006 Ohjaaja:

Lisätiedot