PÄIVÄKOTIJOHTAJUUDEN MONET VALINNAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIVÄKOTIJOHTAJUUDEN MONET VALINNAT"

Transkriptio

1 1 PÄIVÄKOTIJOHTAJUUDEN MONET VALINNAT Päiväkodin johtajan työ ja lapsiryhmien sijoittamista koskevat päätökset päiväkodin johtajien kokemana Maria Makkonen Tässä kirjoituksessa esitetään tuloksia siitä, minkälainen on päiväkodin johtaja, miten he koke- vat oman työnsä johtajana, ja miten lapsiryhmien sijoittamista koskevat päätökset tehdään. Tut- kimus on empiirinen, ja tutkimustyypiksi valikoitui kvalitatiivinen tutkimusote. Haastattelut tehtiin käyttämällä puolistrukturoitua teemahaastattelua. Tulosten mukaan päiväkodin johtajat kokevat, että he ovat tasa- arvoisia, oikeudenmukaisia, avoimia ja omaavat hyvän organisointi- kyvyn. Heidän tulee nauttia henkilökunnan luottamusta ja tukea perheitä. Johtajan tärkeimpiä työtehtäviä on henkilöstöhallinto ja pedagogisena johtajana toimiminen. Johtajat kokevat, että lastentarhanopettajan pohjakoulutus ei anna riittäviä valmiuksia johtajana toimimiseen, mutta koulutus itsessään nähdään ennemmin etuna kuin haittana. Johtajat kokevat, että lasten sijoit- taminen eri lapsiryhmiin tehdään yhdessä henkilökunnan kanssa. Lapsiryhmiä muodostaessa tärkeänä nähdään lapsen ikä, yhteensopivuus ryhmään, koko ryhmän toimivuus sekä vanhem- pien toiveiden huomioiminen. Erityistä tukea tarvitsevat lapset saavat lausunnon tai diagnoosin erityisyydestään ja heidän sijoittaminen tehdään erillisissä valintakokouksissa. Integroidun eri- tyisryhmän toiset lapset ovat joko tavallisia lapsia tai heidän tulisi omata hyviä leikkitaitoja, kie- lellisiä ja sosiaalisia taitoja. Aluksi Tämä puheenvuoro pohjautuu Turun yliopiston pro gradu tutkielmaani (Makkonen 2013). Varhaiskasvatus nähdään tärkeässä osassa lapsen elämää, koska lapsi tarvitsee turvallisen ja luotettavan kasvuympäristön. Hujalan (1996, ) mukaan lapsen keskeinen oppimisen perusta koostuu vertaisryhmästä, leikeistä ja aikuisen tarjoamista aktiviteeteista. Keskeiset periaatteet varhaiserityiskasvatuksessa ovat lapsilähtöisyys, lapsen aktiivinen rooli oppijana, aikuisen merkitys oppimisen tukijana ja aktiivisen kasvuympäristön luojana.

2 2 Kirjoituksessa esitellään johtajien ajatuksia päiväkodin johtajuudesta, heidän työnkuvastaan ja siitä, miten lapsia sijoitetaan eri lapsiryhmiin. Viitalan (2006, 68 69) mukaan johtajuus (leadership) on johtamisen ja esimiestyön keskeinen alue, jolloin asiat saadaan toteutumaan muiden ihmisten välityksellä. Johtajan rooli nähdään suunnannäyttäjänä ja kehityksen ohjaajana. Hujalan ja Heikan (2008, 32 35) mukaan pedagoginen johtajuus on kasvatustyön ja työyhteisön johtamista. Pedagoginen johtajuus nähdään varhaiskasvatustyön vastuun ottamisena, jonka perustehtävänä on sen kehittäminen ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen. Päiväkodin johtajalla saattaa usein olla lastentarhanopettajan pohjakoulutus. Korhosen (1998, 48 50) tutkimustulosten mukaan johtajat pitävät lastentarhanopettajantutkintoa hyvänä pohjakoulutuksena, mutta suurin osa vastaajista pitää kelpoisuuskoulutuksen antavan riittämättömät valmiudet toimia johtajana. Toiseksi suurin osa johtajista pitää työtään henkisesti melko raskaana ja kokee itsensä lievästi tai melko rasittuneeksi. Rasitustekijöiksi koetaan kiireinen työtahti, työn vastuullisuus sekä henkilöstöasioiden hoitaminen. Työn kannustavuustekijöitä pohdittaessa keskeiseksi nousi hyvä työyhteisö ja myönteinen palaute perheiltä. Pihlaja on tutkinut varhaiskasvatusta ja varhaiserityiskasvatusta paljon, ja hän on sivunnut kysymystä lapsiryhmien sijoittamisesta muutamia kertoja. Pihlajan (2003, 17 18) mukaan kunnat näyttäytyvät hyvin erilaisilta erityiskasvatuksen palvelujen suhteen, jolloin lapset saatetaan eriarvoiseen asemaan. Kunnallisesti voidaan ratkaista lapsiryhmien rakenne, lasten lukumäärä ryhmissä, osin henkilökunnan koulutustaso, sekä työntekijöiden määrä. Tulosten mukaan lapsiryhmät voivat olla hyvinkin erilaisia työntekijöiden koulutustaustojen, lasten lukumäärän ja iän suhteen. Päiväkodin johtajan ominaisuuksia Päivähoidon johtajan ominaisuuksia tarkasteltaessa esille nousee johtajan hallitsema moninai- nen kokonaisuus. Tulosten mukaan johtajan tulee hallita henkilöstöhallinto ja hänen tulee toimia pedagogisena johtajana. Hyvä johtaja on organisointikyvyn omaava, tasa- arvoinen, oikeuden- mukainen ja nauttii henkilökunnan luottamusta. Johtaja tukee perhettä ja johtaa päivähoidon tärkeintä kokonaisuutta, johon kuuluu kasvatus, opetus, sekä hoito. Hyvän johtajan ominaisuuk- siin kuuluu kokonaisuuden hallinta ja sitä häneltä tulisi myös edellyttää. Koen, että ta- sa- arvoisuus ja oikeudenmukaisuus syntyvät avoimuuden ja luottamuksen myötä ja henkilöstö- johtamista on mahdotonta hoitaa ilman näitä tekijöitä. Suurimmalla osalla tutkimukseen osallistuneista johtajista oli lastentarhanopettajan pohjakou- lutus. Vastauksissaan haastateltavat kokevat, että lastentarhanopettajan pohjakoulutus ei anna riittäviä valmiuksia toimia johtajana. Tosin sama koulutustausta nähdään ennemmin etuna kuin haittana. Yksi johtaja kokee pohjakoulutuksen riittämättömyyden seuraavasti:

3 3 Ei, eihän se riitä, johtajan työ on ihan erilaista ei se oo, ei sil oo mitään tekemist sen koulutuksen kanssa. Et johtajan työ on henkilöstöpedagogiikkaa ja sit näit käytännön töitä ja koulutus on niinku lapsiin ja nuoriin mullakin ni eihän se oo sinne päinkää. Et elämänkokemus auttaa ja kyllähän se koulutus sillä tavalla auttaa kohtaamaan ihmi- siä ja asioita sitä mukaan ku niit tulee ja tämmöstä, mut se on niinku vähän abstraktii, et eihän siin mitään käytännön koulutust oo johtajan töihin. (H2) Päiväkodin johtaja tukee yleensä henkilökuntaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän vanhempiensa kohtaamisessa. Johtajien mukaan integroitujen erityisryhmien erityislastentar- hanopettajat ovat ammattitaitoisia, jonka puoleen voi aina kääntyä tilanteen vaatiessa. Mielestä- ni erilaisuuden kohtaaminen tulisi nähdä osana päivähoidon arkea ja siitä tulisi keskustella avoimesti koko työyhteisön kesken. Erityislastentarhanopettajat toimivat tässä asiantuntijoina ja heidän tietotaitonsa tulisi hyödyntää. Millaista on päiväkodin johtajan työ? Johtajan käytännön työ sisältää pääasiassa arjen pyörittämistä, joka on kiireistä ja viikoittainen tuntimäärä ei riitä töiden hoitamiseen. Toiseksi hallinnolliset työtehtävät ovat lisääntyneet. Etenkin kaikki paperityöt, dokumentointi ja tietokoneella istuminen on lisääntynyt johtajien käytännön työssä. Johtajan on pystyttävä delegoimaan tehtäviään, jotta kokonaisuus on hallussa ja hyvin organisoitu. Varajohtajat ovat yksi hyvä delegointikanava, josta yksi johtaja kertoo seu- raavasti: No mul on loistava varajohtaja meil on säännölliset tapaamiset maanantaisin kello kymmenen jossa me päivitetää ja käydään läpi meiän niinku talon tilannetta ja yleen- sä me aina sovitaan mistä sitte ens viikolla puhutaan. Se että jos mä oo pois mä tiedän että täällä toimii homma tosi hyvin mulla on kokenu varajohtaja. (H8) Tulosten mukaan johtajat kokevat kannustaviksi tekijöiksi käytännön työssään hyvän työyhtei- sön merkityksen, myönteisen palautteen perheiltä sekä kokemukset omasta työn arvostuksesta. Rasitustekijöiksi koetaan työmäärä suhteessa aikaan. Johtajien työmäärä on lisääntynyt, mutta viikoittainen tuntimäärä töiden hoitamiseen on pysynyt samana. Siksi työ on hektistä ja jatkuvaa arjen pyörittämistä. Lisäksi johtajan käytännön työssä nähdään rasitustekijöinä henkilöstöhal- linnon hoitaminen, työpaikan ihmissuhteet ja työn vastuullisuus. Siksi johtajat kokevat tarvitse- vansa parempaa sijaisjärjestelymallia ja palkkauksen korottamista.

4 4 Lasten sijoittaminen eri lapsiryhmiin Johtajan yksi tärkeä työtehtävä on vuosittainen lasten sijoittaminen lapsiryhmiin, jota suunni- tellaan ja työstetään usein keväisin. Tulosten mukaan itse valintaprosessissa tärkeäksi koettiin mm. lapsen ikä ja ryhmän yhteensopivuus. Johtajat tekevät sijoituksia myös siten, että ensin sijoitetaan päiväkodin sisällä olevat vanhat lapset ja sen jälkeen sijoitetaan päiväkotiin tulevat uudet lapset. Perusteluina kriteereille annettiin ryhmän toimivuus ja pysyvyys. Mielestäni pe- rustelut kriteereille sopivat yhteen päätösten kanssa. Ryhmän yhteensopivuus takaa ryhmän toimivuuden ja lasten sopiva ikä ryhmään takaa ryhmän pysyvyyden. Yksi johtaja pohtii lapsi- ryhmien sijoittamista prosessina, johon osallistuu muu henkilökunta: Mut mä teen sit ne päätökset loppuvaiheessa kuitenki sitte mut tämmösen prosessin kautta se sit lähtee et ensin katotaan se ikä, sit katotaan henkilökunnan kans jutellaan kuka lähtee eteenpäin et mikä olis sillai ja sillä se tehdään niinku se. Ja uudet lapset on sillai sit tietenki aluekokokouksessa ja sit katotaan mihin ryhmään ne vois tulla sit tuota, se tulee sitäkautta sitten. (H4) Lasten sijoittamista koskevassa päätöksenteossa on usein mukana koko henkilökunta ja joissain yksiköissä myös aluejohtaja. Keskustelua käytiin myös siitä, miten suunnitelmalliseksi johtajat kokevat oman vuosittaisen valintaprosessinsa ja miten paljon he käyttävät aikaa lasten ryhmien suunnitteluun. Tulosten mukaan puolet johtajista kokee, että joka vuosi on eri tilanne ja toinen puoli kokee noudattavansa joka vuosi tiettyä kaavaa. Tuloksissa ilmeni, että integroidun erityisryhmän lasten sijoittaminen eroaa muiden lapsiryh- mien sijoittamisesta. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen sijoittaminen lapsiryhmään näyttäisi tarvitsevan erityislapselle lausunnon ja diagnoosin erityisyydestään ja asia päätetään valinta- kokouksessa. Toisten lasten sijoittaminen integroituun erityisryhmään voi edellyttää joitain ominaisuuksia. Puolet johtajista mainitsee lapsen hyviksi ominaisuuksiksi mm. hyvät leikkitai- dot, kielelliset taidot ja sosiaaliset taidot. Toinen puoli johtajista kokee, että riittää kun on taval- linen lapsi. Keskustelua käytiin myös siitä, miten integroidut erityisryhmät eroavat muista lap- siryhmistä puhuttaessa lapsien sijoittamisesta eri lapsiryhmiin. Keskeinen tulos on tarve tehdä enemmän työtä sijoittamisten suhteen ja vanhempien huomioiminen. Keskustelussa esiin nousi myös integroidun erityisryhmän pienempi lapsikoko ja aikuisten suurempi määrä. Näyttäisi siis siltä, että integroitu erityisryhmä nähdään kaikkien lasten etuna. Lisäksi integroitu erityisryhmä on suosittu ja tyytyväisten perheiden sana leviää. Vanhemmat ovat kiinnostuneita osallistumaan laajempaan ja syvempään yhteistyöhön päivä- hoidon kanssa. Lasten sijoittaminen eri lapsiryhmiin on yksi tärkeä osa tätä yhteistyötä. Tulos- ten mukaan vanhemmat ovat tärkeässä osassa lapsiryhmiä suunniteltaessa. Keskeistä on huo- mata, että yleensä vanhemmilta pitää kysyä lupa lasten sijoittamisesta lapsiryhmiin, mutta van- hemmilla on oltava myös kieltäytymismahdollisuus. On tärkeää huomioida vanhempien näke- mykset ja toiveet, koska vanhemmat ovat oman lapsena asiantuntijoita. Yhteistyötä voi kehittää

5 5 ja muokata yksilöllisten tarpeiden mukaan. On muistettava, että työtä tehdään lapsen edun mu- kaisesti ja hänen parhaakseen. Lopuksi Päiväkodin johtaja toimii oman yksikkönsä pedagogisena johtajana, jolloin hänen täytyy omata hyvää organisointikykyä, ihmissuhdetaitoja sekä laajan kokonaisuuden hallintaa. Nivalan (1999, 18 21) mukaan pedagogisen johtajuuden käsite on ristiriitainen. Hän kyseenalaistaa sen, miten päiväkodin johtaja voi Suomessa nousta oman yksikkönsä pedagogiseksi johtajaksi, kun hänellä on sama pedagoginen koulutus muiden lastentarhanopettajina toimivien työntekijöiden kanssa. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan johtajat kokevat ettei lastentarhanopettajan pohjakoulu- tus anna riittäviä valmiuksia johtajana toimimiseen, joka on yhteneväistä Nivalan esittämän pe- dagogisen johtajuuden käsitteen kanssa. Tutkimukseni tulokset kuitenkin samalla osoittavat, että johtajat kokevat saman koulutustaustan ennemmin etuna kuin haittana. Perustuukohan tämä väittämä Theirin (1994, 46) näkemykseen siitä, että pedagoginen johtaminen edellyttää erityistä valmiutta ja kykyä, joka perustuu jo olemassa oleviin piileviin asenteisiin. Korhosen (1998, 48 50) tutkimustulosten mukaan johtajat pitävät lastentarhanopettajantut- kintoa hyvänä pohjakoulutuksena, mutta suurin osa vastaajista piti kelpoisuuskoulutuksen an- tavan riittämättömät valmiudet toimia johtajana. Korhonen pohtiikin, että päiväkodin johtajille tulisi antaa mahdollisuus johtajuuskoulutukseen. Tämän tutkielman tutkimustulokset ovat Kor- hosen tulosten kanssa yhteneviä. Johtajat pitävät pohjakoulutustaan riittämättömänä ja he kai- paavat lisää tietoa. Pohdittavaksi jää, tulisiko lastentarhanopettajan pohjakoulutuksen lisäksi antaa systemaattisesti mahdollisuus johtajuuskoulutukseen päiväkodin johtajiksi haluaville? Vuosien myötä hallinnollisten tehtävien määrä on siis kasvanut. Johtajat kokevat pyrkivänsä hallitsemaan laajaa kokonaisuutta, joka on välillä haastavaa. Johtajien mukaan hallinnolliset työtehtävät ovat lisääntyneet ja viikoittainen tuntimäärä ei riitä töiden hoitamiseen. Pohdin sitä, olisiko yksi ratkaisuvaihtoehto johtajan työnkuvan selkiyttäminen ja työn systemaattinen dele- gointi varajohtajalle osa ratkaisua? Lapsiryhmiä muodostettaessa on otettava huomioon monta eri tekijää. Entäpä jos ryhmien muodostamiseen ja sijoittamiseen koottaisiin työryhmä, jossa esimerkiksi päiväkodin johtaja ja erityislastentarhanopettajat sijoittaisivat lapset eri ryhmiin. Päätökset tehtäisiin organisoidulla mallilla, jolle olisi asetettu selkeä tavoite sopivalla aikarajalla. Vai toimiiko jokaisen päivähoi- toyksikön oma malli jo parhaalla mahdollisella tavalla, jolloin lasten yksilöllisyys ja talon tavat nostetaan keskiöön? On kuitenkin huomioitava, että erityislastentarhanopettajien vankka tieto- taito erityistä tukea tarvitsevista lapsista tulee nostaa korostetusti esille.

6 6 Lähteet Hujala, E Varhaiskasvatuksen teoreettisen kehyksen rakentuminen. Suomen kas- vatustieteellinen aikakauskirja, Kasvatus 27(5), Hujala, E. & Heikka, J Jaettu johtajuus päivähoidossa. Lastentarha 2008(1), Korhonen, A Päiväkodin johtajan työn rasitustekijät ja burnout. Oulun yliopiston Kajaanin opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja. Sarja C: Varhaiskasvatus 4. Makkonen, M Päiväkotijohtajuuden monet valinnat: Päiväkodin johtajan työ ja lapsiryhmien sijoittamista koskevat päätökset päiväkodin johtajien kokemana. Pro gradu - tutkielma. Kasvatustieteiden tiedekunta. Turun yliopisto. Nivala, V Päiväkodin johtajuus. Acta Universitatis Lapponiensis 25. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Pihlaja, P Varhaiserityiskasvatus suomalaisessa päivähoidossa: erityisen tuen tarpeet sosiaali- emotionaalisella ja kielellisen kehityksen alueilla. Turun Yliopis- ton julkaisuja. Sarja C, 208. Their, S Pedagoginen johtaminen. Maarianhamina: Mermerus. Viitala, R Henkilöstöjohtaminen. Helsinki: Edita.

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ Hanna Panula Pro gradu tutkielma Erityispedagogiikan laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2007 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

NIITÄ LAPSIA TULEE JA NIITÄ LÄHTEE, NIITÄ TULEE JA NIITÄ LÄHTEE Vuorohoidon laatu lasten kokemana. Petra Kääriäinen

NIITÄ LAPSIA TULEE JA NIITÄ LÄHTEE, NIITÄ TULEE JA NIITÄ LÄHTEE Vuorohoidon laatu lasten kokemana. Petra Kääriäinen NIITÄ LAPSIA TULEE JA NIITÄ LÄHTEE, NIITÄ TULEE JA NIITÄ LÄHTEE Vuorohoidon laatu lasten kokemana Petra Kääriäinen Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Varhaiskasvatuksen laitos Kevät

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI...

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... Sosiaalitaito Elina Syrjänen Elokuu 2008 Sisällys 1. JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... 3 1.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ... 3 1.2. ARVIOINNIN LÄHTÖKOHDAT... 3 2. MITÄ VARHAINEN PUUTTUMINEN

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo

Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

"Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta

Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Pirkola, Mervi "Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa.

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa. AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa Tiina Kirvesniemi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTATILANNE POHJOIS-KYMENLAAKSOSSA..4

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Terveydenhuollon lähiesimiehen vertaistuki Pro gradu -tutkielma

Terveydenhuollon lähiesimiehen vertaistuki Pro gradu -tutkielma Terveydenhuollon lähiesimiehen vertaistuki Pro gradu -tutkielma Lindell Marjut Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö Pro gradu tutkielma Kevät 2012 Ohjaajat: Kaunonen Marja & Aho Anna Liisa TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten lapsuudenkodista itsenäistyminen

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten lapsuudenkodista itsenäistyminen Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten lapsuudenkodista itsenäistyminen Esiselvitys Sari Valjakka Aspa-selvityksiä 1/2015 ISBN 978-952-5680-97-3 (pdf) ISSN 1795-6005 (pdf) Kannen kuva:

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

Vauva lastensuojelun asiakkaana

Vauva lastensuojelun asiakkaana Vauva lastensuojelun asiakkaana Susanna Nyman Helsingin Yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalityön oppiaine S24 Käytäntötutkimus Kevät 2014 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KUULOVAMMAINEN LAPSI PÄIVÄHOIDOSSA

KUULOVAMMAINEN LAPSI PÄIVÄHOIDOSSA Elina Elisabet Pelkkikangas KUULOVAMMAINEN LAPSI PÄIVÄHOIDOSSA Vanhempien ja päiväkotihenkilökunnan kokemuksia erityistarpeisen lapsen sopeutumisesta päivähoitoon Sosiaali- ja terveysala 2010 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Helisniemi-Närvä, Sari 2013 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Sari Helisniemi-Närvä Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

ESIMIESTEN KOKEMUKSIA KEHITYSKESKUSTELUISTA JA TULOSKESKUSTELUISTA

ESIMIESTEN KOKEMUKSIA KEHITYSKESKUSTELUISTA JA TULOSKESKUSTELUISTA Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos ESIMIESTEN KOKEMUKSIA KEHITYSKESKUSTELUISTA JA TULOSKESKUSTELUISTA Gradututkielma Maija Karppinen Ohjaaja

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Hyve hallussa. Opas vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyön vahvistamiseen lapsen laajan 4-vuotistarkastuksen yhteydessä

Hyve hallussa. Opas vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyön vahvistamiseen lapsen laajan 4-vuotistarkastuksen yhteydessä Hyve hallussa Opas vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyön vahvistamiseen lapsen laajan 4-vuotistarkastuksen yhteydessä 2013 Kirsi Tarkka, Aulikki Komi, Saila Nevanen ja Terhi Tuominiemi-Lilja (toim.)

Lisätiedot

Perusasioista pieniin ihmeisiin

Perusasioista pieniin ihmeisiin polemia Marja-Liisa Manka, Laura Bordi ja Kirsi Heikkilä-Tammi Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö MEHTÄLÄ, ULLA ESIOPETUKSEN TIEDONSIIRTOMALLI ERI TOIMIJOIDEN KOKEMANA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINNON AMMATILLISIA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINNON AMMATILLISIA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ MONISTE 9/2008 Maria Ruuskanen LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINNON AMMATILLISIA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI VUOSILLE 2015 2020 Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman Moniste

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteen koulutus Tekijä Tiivistelmä opinnäytetyöstä Sassi Satu Työn nimi Päiväkotikiusaaminen Lastentarhanopettajien, lastenhoitajien ja

Lisätiedot

ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville

ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville Simo Pernu Mikko Pohjola ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville SISÄLLYS ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...4 2 VANHEMMUUDEN MUUTOKSET...7 2.1 Muutoksia vanhemmuudessa...7 2.2 Isyyden muutokset...11

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot