Isännöintiyhteisön auktorisointiedellytykset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Isännöintiyhteisön auktorisointiedellytykset"

Transkriptio

1 Voimassa Isännöintiyhteisön auktorisointiedellytykset AUKTORISOINNIN EDELLYTYKSET JA KÄYTTÖ... 2 KÄYTTÖ AUDITOINNISSA JA KEHITTÄMISTYÖSSÄ...2 AUKTORISOINTIEDELLYTYSTEN RAKENNE... 2 VALVOJAA KOSKEVAT EDELLYTYKSET... 3 JURIDISET EDELLYTYKSET...3 TALOUDELLISET EDELLYTYKSET... 3 TOIMISTOA JA HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT EDELLYTYKSET... 3 AUKTORISOINTIIN LIITTYVÄT SITOUMUKSET ISÄNNÖINTIYHTEISÖN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN...4 TOIMINNAN LINJAUKSET...4 JÄRJESTELMÄT JA RAKENTEET... 5 KEHITTYVÄT VOIMAVARAT... 6 JATKUVUUDEN TURVAAMINEN KIINTEISTÖN JOHTAMINEN... 7 HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT...7 TALOUDELLISET TEHTÄVÄT...8 TEKNISET JA TOIMINNALLISET TEHTÄVÄT (9)

2 Auktorisoinnin edellytykset ja käyttö Käyttö auditoinnissa ja kehittämistyössä ISA- auktorisoinnilla ja siihen kuuluvalla auditoinnilla on kaksi toisiinsa liittyvää päätavoitetta: Ensiksi auditointi palvelee valvontatehtävää, jolla varmistetaan, että auktorisoitu yhteisö täyttää auktorisoinnin vähimmäisvaatimukset kaikkien edellytysten osalta. Toiseksi koko järjestelmällä on isännöinnin ja isännöintiyhteisöjen kehittymistä edistävä tavoite sekä isännöintipalvelujen, isännöintiyhteisöjen että koko isännöintialan tasolla. ISA yhteisöjen tulee olla koko alan edelläkävijöitä ja tien näyttäjiä. Auditointia tullaan suuntaamaan aikaisempaa enemmän yrityksen toimintaa kehittävään suuntaan. Tarkoituksesta johtuen auktorisoinnin edellytyksiä ja lomaketta suositellaan käytettäväksi auditoinnin lisäksi isännöinnin itsensä kehittämisen arviointityökaluna isännöintiyhteisöissä. Se on myös auditointiin valmistautumisen työkalu, jonka avulla yhteisö voi tunnistaa itse, mitä asioita sen on syytä panna kuntoon, ennen auditointitapahtumaa. Alan kehittyessä voidaan auktorisointiedellytysten täyttymisen rimaa nostaa, jolloin itsearvointiin ja kehittämiseen panostaneet yhteisöt tulevat olemaan vahvoilla ja vetävät koko alaa mukanaan markkinoiden laatutietoisuuden kasvaessa. Auktorisointiedellytysten rakenne Isännöintiyhteisön auktorisointiedellytykset jakautuvat kolmeen pääosioon. 1) Yleiset edellytykset perustuu aikaisempien auktorisointiedellytyksien kohtiin 1-4, joissa on valvojaa koskevat edellytykset, juridiset edellytykset, taloudelliset edellytykset sekä toimistoa ja henkilöstöä koskevat edellytykset. Lisäksi siihen on liitetty aiemmista edellytyksistä kohdat 6.1, 6.2, 6.5 ja ) Yhteisön johtaminen ja kehittäminen. Uutena toisena osana ovat isännöintiyhteisön johtamisen edellytykset. Tämä ryhmän edellytykset ovat aikaisempien auktorisointiedellytysten kohdassa 5. Toisen ryhmän edellytykset on tarkoitettu erityisesti isännöintiyhteisön arviointia ja kehittämistä varten. 3) Kiinteistöjen johtamisen edellytykset keskittyvät varsinaiseen asiakaskiinteistöihin välittömästi kohdistuvaan isännöintitoimintaan. Tämän ryhmän edellytykset soveltuvat erityisesti isännöintipalvelujen ja -työn arviointia ja kehittämistä varten asiakaskiinteistöjen tasolla. 2 (9)

3 Yleiset edellytykset Valvojaa koskevat edellytykset 1.1. Yhteisön valvojalla on valvontavastuu isännöinnistä Valvoja on ISA:n auktorisoima isännöitsijä. Juridiset edellytykset 1.3. Yhteisö on toiminut vähintään kaksi vuotta isännöintialalla Isännöinti on kokonaisvastuullista ja alihankkijoiden käyttämisen yhteydessäkin vastuu on isännöintiyhteisöllä Auktorisointi koskee pääsääntöisesti vain yhteisön yhdessä kunnassa sijaitsevia toimistoja Yhteisön päätoimialan ollessa muu kuin isännöinti voidaan yhteisön isännöintiä hoitava yksikkö auktorisoida Auktorisoidun yhteisön siirtäessä isännöintiä koskevan liiketoiminnan toiselle yhteisölle, voidaan auktorisointi hakemuksesta siirtää uudelle yhteisölle. Auktorisoinnin siirtoa on haettava kolmen kuukauden kuluessa liiketoiminnan siirtämisestä. Taloudelliset edellytykset 1.8. Yhteisön taloudellinen asema on vakaa Verot ja lakisääteiset sosiaalimaksut on maksettu Yhteisöllä on vastuuvakuutus, jonka enimmäiskorvaus esine- ja henkilövahingoissa on vähintään euroa ja varallisuusvahingoissa euroa. Omavastuun suuruus on enintään euroa Yhteisöllä on KHT-, HTM- tai JHTT -tilintarkastaja. Toimistoa ja henkilöstöä koskevat edellytykset Yhteisöllä on kiinteä toimipaikka ja käyntiosoite Yhteisön toimistolla on säännöllinen aukioloaika, joka on tiedotettu asiakkaille. 3 (9)

4 1.14. Yhteisöllä on toimiva varahenkilöjärjestelmä, jolla turvataan isännöintipalvelujen tuottaminen Isännöintitehtäviä hoitavat henkilöt ovat suorittaneet vähintään isännöitsijän ammattitutkinnon tai heidät on auktorisoitu. Uuden työntekijän on suoritettava ammattitutkinto kolmen vuoden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Auktorisointiin liittyvät sitoumukset Yhteisö noudattaa hyvää isännöintitapaa ISA:lle toimitetaan vuosittain ISA:n vahvistama vuosi-ilmoitus, jonka yhteisön valvoja allekirjoittaa Auktorisointi edellyttää ISA:n toimittamaa auditointia, jolla todetaan yhteisön täyttävän auktorisoinnin edellytykset. Yhteisö sitoutuu auktorisoinnin aikana uusintaauditointeihin Yhteisö sitoutuu ISA:n kurinpitomenettelyyn. Sitoumus koskee sellaisia kurinpitoasioita, jotka ovat tulleet vireille auktorisoinnin aikana. 2. Isännöintiyhteisön johtaminen ja kehittäminen Toiminnan linjaukset 2.1. Miten yhteisössä määritetään toiminta-ajatus, toimintalinjaukset, päämäärät ja toimintasuunnitelmat? Selkeys, havainnollisuus, vakuuttavuus, määrätietoisuus, riittävä joustavuus? Tarkoituksenmukainen dokumentaatio? Miten linjausten siirto toimeenpanoon onnistuu? * Liikeidea, toiminta-ajatus, toimintakonsepti * Toiminnan tarkoitus, visiot ja päämäärät, strategiat * Liiketoimintasuunnitelma, PTS * Vuositason toiminnalliset tavoitteet * Tulevan kauden toimintasuunnitelma * Talouden suunnittelu, tavoitteet, seuranta ja ennusteet (talousarviot) 2.2. Miten tunnistetaan toiminnan keskeiset roolit, toiminnot ja tarvittava osaamisrakenne sekä toimiston tehtävien osaamisprofiilit? Liikeidean mukaiset tehtävät, tehtäväkuvaukset, toimenkuvat, yleneminen, sijaisjärjestelyt,, peruskoulutus/koulutustarpeet, tehtävissä tarvittavat valmiudet selvitä työstä 4 (9)

5 2.3. Miten seurataan lainsäädäntöä, viranomaisohjeita ja suoritetaan tarvittavat toimenpiteet muutostilanteissa? Onko selkeä menettelytapa, esim. vastuuhenkilö; lehtien kiertolistat/jakelut; mitä tietolähteitä käytetään, esim. kiinteistöyhdistys, esimerkiksi yhdistysten tiedotteet, alan lehdet, yksittäiset kurssit 2.4. Miten tarjoukset ja sopimukset suhtautuvat alan yleisiin sopimusehtoihin ja tehtäväluetteloihin? * Selkeä yhteisön tarkoituksen mukaisesti sovellettu sopimusmalli * Perustuu keskeiseltä jäsentelyltään alan yhteisiin sopimusmalleihin * Uudet sopimukset tehty kirjallisesti; päivitys uusimpiin malleihin käynnissä * Yleiset sopimusehdot käytössä * Hyvä isännöintitapa liitetty sopimuksiin Järjestelmät ja rakenteet 2.5. Selvät vastuualueet, tavoitteet, sovitut järjestelmät Keskitulos+- työmäärä, vastuut/työmäärä, säännölliset palaverit/intranet, toimiston koon vaikutus, toimintamallit 2.6. Miten on tunnistettu ja kuvattu keskeiset toiminnot, prosessit ja toimintatavat? Miten toimintaa ohjataan ja toimenpiteet optimoidaan keskeisten linjausten ja kulloisenkin tärkeysjärjestyksen mukaan? * Etulinjan prosessit (palvelujen / tuotteiden toimitukset / asiakastoimitukset) * Tukiprosessit (toimiston tuki, alihankinta, tukipalvelut) * Toiminnan, toimintojen ja prosessien ohjaus ja valvonta * Miten toimijat seuraavat ja optimoivat sekä omia että yhteisiä toimenpiteitä 2.7. Miten varmistetaan sovitun toimintatavan mukainen toiminta ja toiminnan tarkoituksenmukaisuus? Käytännön toiminnan ja ohjeiden vastaavuus, toimintatapojen tehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus, selkeät toimintaohjeet, tarkistus pistokokein, reklamaatioiden määrä; itseauditointi, asiakaskyselyt, omistajapalautteet 2.8. Miten varmistetaan yhteisön tietojen turvallinen säilyttäminen? Lukitukset, paloturvallisuus, kulunvalvonta, hälytysjärjestelmä, avainhallinta, atk-suojaus. Varmuuskopiointi, turvallisuusohjeet 2.9. Miten hallitaan reklamaatiot? * Reklamaatioiden määrittely Reklamaatioiden tunnistaminen ja erottaminen normaaleista vikailmoituksista ja palvelupyynnöistä * Reklamaatioiden käsittely, toimenpiteet ja palautetieto reklamaation esittäjälle 5 (9)

6 Reklamaation aiheuttaneen välittömän asian korjaus ja kuntoonpano * Miten saaduista reklamaatioista luodaan toimintoja kehittävät johtopäätökset ja parannustoimenpiteet? Korjausten ulottaminen toistuvia ongelmia ja reklamaatioita aiheuttaviin välillisiin tekijöihin toiminnassa Miten henkilöstön osaaminen ja kehittämistarpeet on johdettu yhteisön päämääristä? Yhteisön tavoitteet ja osaamistarpeet, henkilöiden koulutustarpeet? Selvät tavoitteet, kehityskeskustelut/kompetenssianalyysit Miten toimintatavat sekä palkkaus- ja kannustamisjärjestelmät tukevat yhteisön tavoitteita? Onko yhteisöllä alihankintaa varten hankintaohjeet? Kehittyvät voimavarat Miten ylläpidetään ja kehitetään suunnitelmallisesti henkilöstön ammattitaitoa ja kehityskykyä? Henkilöstön pätevyys, isännöintialan tutkintojen suorittaminen, kaluston ja laitteiden käyttökoulutus. Osaamiskartoitus, koulutussuunnitelma, kirjallinen perehdyttämisohjelma, kurssireferaatit muulle henkilöstölle, koulutuskortit (historiatiedot, kuten peruskoulutus, kurssit, tutkinnot) Miten hoidetaan uuden työntekijän opastus ja henkilöstön perehdyttäminen uusiin menetelmiin? Työnopastus ja perehdyttäminen, esimerkiksi muistilista Miten varmistetaan ennen tarjouksen jättämistä, että yhteisö kykenee toteuttamaan tarjottavat palvelut? Henkilöresurssit, taloudelliset edellytykset, tekniset edellytykset, tietotekniikan tarkoituksenmukaisuus, tarjouspyynnön ymmärtäminen, tarjousneuvottelut, resurssitietous; tarjouspohja, itse tiedettävä selvitäänkö Miten toimintaa ja tuotteita kehitetään jatkuvasti? Palautteen hyödyntäminen, ehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet, kehitysprojektit Kehityskeskustelut asiakkaan kanssa? Onko ohjeet, etsitäänkö syyllisiä vai käytetäänkö toiminnan kehittämiseen 6 (9)

7 Jatkuvuuden turvaaminen 2.18 Miten varmistetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista, että osapuolet ymmärtävät samalla tavalla sopimuksen sisällön? Tarjousneuvottelut, jäsennelty tarjous, resurssitietous Miten varmistetaan, että toimitetaan sopimuksessa sovitut palvelut? Sisäinen valvonta, kyselyt. Sisäiset aikataulut; esim. korjausprojektit, tilinpäätökset ja lomat Miten varmistetaan alihankkijoiden tuottamien palvelujen laatu? Sopimusauditointi; alihankintaohjeet, tarkat sopimukset, referenssit Miten varmistetaan, että yhteisön toiminta on taloudellisesti kannattavaa ja toiminnan jatkuvuus turvattua? Tilinpäätösanalyysi, yhteydenpito asiakkaisiin, henkilöstön ikärakenne Mikä on seuranta- ja suunnittelujärjestelmä, talous/budjetointivastuun jakaminen sektoreittain (asiakaskohtainen), asiakaspysyvyys, asiakasrakenne Miten sopimusten päättymisestä otetaan opiksi ja tehdään tarvittavat johtopäätökset? Miten selvitetään päättyneiden isännöintisopimusten osalta sopimuksen päättymisen syyt Loppukeskustelu, sisäinen auditointi 3. Kiinteistön johtaminen Hallinnolliset tehtävät 3.1. Miten varmistetaan, että asiakasyhtiön hallinto hoidetaan lakien ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti? Kokousmenettelyt, viranomaisilmoitukset, arkistointi, osakeluettelon ylläpito Miten vastaanotetaan uusi asiakaskiinteistö? Asiakirjojen kuittaaminen, kiinteistöön tutustuminen Miten kiinteistön isännöinnin vaihtumisen yhteydessä varmistetaan, että uusi isännöitsijä voi mahdollisimman joustavasti jatkaa isännöintiä? Maksuperusteinen välitilinpäätös tai tilinpäätös, asiakirjojen ja kiinteistöä koskevien tietojen luovuttaminen, vastikkeenmaksajatiedot Miten menetellään, että tiedottaminen kiinteistön käyttäjille hoidetaan hyvän isännöintitavan ja asiakkaan vaatimusten mukaisesti? 7 (9)

8 3.5. Miten huolehditaan, että asiakasyhtiön kokouksista laaditaan viipymättä pöytäkirja, päätöksestä tiedotetaan asiakkaan kanssa sovitulla tavalla ja että päätökset pannaan toimeen päätösten mukaisesti? Pöytäkirjat laadittava kahden viikon kuluessa Miten varmistetaan asiakkaan asiakirjojen ja tietojen turvallinen ja järjestelmällinen säilyttäminen? Arkistointijärjestelmä, arvopapereiden ja vakuuksien säilyttäminen, atk-suojaus, asukasluettelon ylläpito Miten varmistetaan, että asiakasyhtiön turvallisuuteen liittyvät asiat hoidetaan lain mukaisesti? Avainturvallisuus, pelastussuunnitelma ja henkilöstö, viranomaistarkastusten korjausvaatimukset Taloudelliset tehtävät 3.8. Miten varmistetaan, että asiakasyhtiöiden kirjanpito ja taloudenhoito on lainmukaista ja ajantasaista? Kirjanpidon ajantasaisuus, kirjanpitoaineiston säilytys, tilinpäätösaikataulut, vuokravalvonnan seuranta, talousarvion laadintaohje Miten varmistetaan, että asiakasyhtiön rahaliikenteen hoitaminen on luotettavaa ja ajantasaista? Isännöintiyhteisön maksumenetelmät, perintämenetelmät, asiakasyhtiöiden maksuvalmiuden seuraaminen. Tekniset ja toiminnalliset tehtävät Miten varmistetaan, että asiakasyhtiön kiinteistönhoito ja kunnossapito on suunnitelmallista ja että niissä otetaan huomioon ympäristö ja elinkaariedullisuus? Sopimusten tavoitteellisuus, sopimusten valvonta ja vuorovaikutus, huoltokirjat Miten huolehditaan, että asiakasyhtiöt laativat PTS:n ja ylläpitävät sitä? Teknistet PTS:t ja kuntokartoitukset, PTS:n ylläpitäminen Miten huolehditaan asiakasyhtiön kiinteistöjen energiankäytön optimoinnista siten, että otetaan huomioon sekä taloudellisuus että viihtyisyys? Ajantasainen energiankulutuksen seuranta, energiankäytön raportointi asiakkaille, reagointi äkillisiin kulutusmuutoksiin Miten varmistetaan, että asiakaan sopimusasiat ja kilpailuttamiset hoidetaan luotettavasti, ammattitaitoisesti ja asiakkaan edun mukaisesti? Kilpailuttamismenettelyt, sopimuskäytännöt ja sopimusasiakirjat, korjaushankkeiden läpivienti. 8 (9)

9 3.14. Millä tavoin asiakkaan kanssa kehitetään isännöintisopimuksen sisältöä ja toimivuutta? Asiakaspalautteen kerääminen ja käsittely, vuorovaikutuksen sisältö ja säännöllisyys Miten varmistetaan, että isännöintiyhteisö ja sen henkilöstö noudattaa hyvää isännöintitapaa? Asiakkaille tiedottaminen, isännöintisopimuksen liite, henkilökunnan kouluttaminen. 9 (9)

Saate. Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan

Saate. Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan Saate Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan Tämä cd-rom kuuluu oleellisena osana Juhani Siikalan kirjoittamaan ja Kiinteistöalan Kustannus Oy:n kustantamaan kirjaan Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LAUKAAN VUOKRAKODIT OY ISÄNNÖINTIPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖ LAUKAAN VUOKRAKODIT OY ISÄNNÖINTIPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ LAUKAAN VUOKRAKODIT OY ISÄNNÖINTIPALVELUT 8.6.2010 Sisällysluettelo Tarjouspyyntö 3 LIITE 1, toimintakertomus vuodelta 2009 10 LIITE 2, kiinteistöluettelo 13 LIITE 3, isännöitsijän tehtäväluettelo

Lisätiedot

Tilitoimiston auktorisointiprosessi. Tuija Honkarila

Tilitoimiston auktorisointiprosessi. Tuija Honkarila Tilitoimiston auktorisointiprosessi Tuija Honkarila Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 22.4.2015 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Tuija Honkarila Opinnäytetyön nimi Tilitoimiston

Lisätiedot

Isännöintipalveluiden OSTO-OPAS

Isännöintipalveluiden OSTO-OPAS Isännöintipalveluiden OSTO-OPAS 2... Hallituksen pitää valvoa isännöitsijän vaihtoon liittyvien asiakirjojen siirtoa.... Sopimusneuvotteluissa tehtävät muutokset on aina syytä liittää asiakirjoihin....

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2013 LUONNOS

Määräykset ja ohjeet x/2013 LUONNOS Määräykset ja ohjeet x/2013 LUONNOS Työttömyyskassat Dnro FIVA 6/01.00/2013 Antopäivä xx.xx.2013 Voimaantulopäivä xx.xx.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 8/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet

MÄÄRÄYS 8/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet MÄÄRÄYS 8/011/2009 Näyttötutkinnon perusteet ISÄNNÖINNIN AMMATTITUTKINTO 2009 Näyttötutkinnon perusteet ISÄNNÖINNIN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS 8/011/2009 OPETUSHALLITUS 1 Opetushallitus 2009 Taitto:

Lisätiedot

Ohje toimilupahakemuksen täyttäjälle

Ohje toimilupahakemuksen täyttäjälle Ohje 1 (15) Ohje toimilupahakemuksen täyttäjälle Taustaksi Ohjeen tarkoitus on auttaa sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemuksen laatimista. Ohjeessa on kuvattu, mihin seikkoihin Fiva kiinnittää huomiota

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi...

Lisätiedot

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 13 viesti Sivu 6 Ammattitaitoinen isännöitsijä helpottaa hallituksen työtä Sivut 10-11 Isännöitsijän vaihdoksessa on helppo epäonnistua PIENET YHTIÖT etsivät

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 11.10.2013 Yhtymäkokous 4.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa 2 2.1 Strateginen johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje kaupunginhallitus. 2015 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO

YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO Näyttötutkinnon perusteet YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO Lausuntopyyntö 34/421/2012 Opetushallitus Utbildningsstyrelsen 2012 Sisällys YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO... 1 Sisällys... 2 1 NÄYTTÖTUTKINNOT... 1 1.1

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015

TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 Yritys: RTA-YHTIÖT Päivitetty: 16.1.2015 Maarakennusliike Raimo T.A Virtanen Oy Maarakennus Rasimus Oy Hyväksyi: Nina Lindström 1 RTA-YHTIÖT, Toimintakäsikirja 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TIETOTURVASUUNNITELMA

JOENSUUN KAUPUNGIN TIETOTURVASUUNNITELMA JOENSUUN KAUPUNGIN Kaupunginhallitus hyväksynyt: xx.yy.2015 Hyväksytty YT-toimikunnassa: xx.yy.2015 Käsitelty tietohallintoryhmässä 10.02.2015 Päivitetty: 26.01.2015 Päivittäjä: Pekka Penttinen, tietohallintopäällikkö

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 Haapajärven kaupunki Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 SISÄISEN VALVONNAN OHJE 1. Sisäisen valvonnan määrittely Sisäinen valvonta on olennainen osa johtamista. Valvonnan

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUN LAATUKRITEERISTÖ

KOTITYÖPALVELUN LAATUKRITEERISTÖ KOTITYÖPALVELUN LAATUKRITEERISTÖ YRITYKSEN AVAIN MENESTYKSEEN Johtaminen Toiminnan suunnittelu, ohjaus ja seuranta Henkilöstö ja osaaminen Resurssit Prosessit Tämä laatukriteeristö on tarkoitettu yrityksen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kv Säännön nimi 8.4.2013 Hämeenlinnan kaupungin konserniohjeet HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KÄSITELTY TYÖALAVASTAAVIEN KOKOUKSESSA 22.4.2009 KÄSITELTY TYÖNTEKIJÄKOKOUKSESSA 29.4.2009 KÄSITELTY TALOUDELLISESSA JAOSTOSSA 5.5.2009 HYVÄKSYTTY KIRKKONEUVOSTOSSA

Lisätiedot

ULKOISTETUN KIINTEISTÖNHOIDON LAADUNHALLINTA

ULKOISTETUN KIINTEISTÖNHOIDON LAADUNHALLINTA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 189 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 189 Espoo 2000 TKK-RTA-R189 ULKOISTETUN KIINTEISTÖNHOIDON

Lisätiedot

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91 Sisäisen valvonnan ohje Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SOVELTAMISALA... 3 3. LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VALVONTA... 3 4. ULKOINEN VALVONTA... 3 5. SISÄINEN VALVONTA...

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto

Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto 1. Soveltamisala... 3 2. Standardien ja suositusten soveltaminen... 3 3. Termit ja määritelmät...

Lisätiedot

Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille

Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille VUOKKO NIEMITALO SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe....3 1. Pieni laatusanasto...4 2. Laadun portaat....5 3. Laatujärjestelmän hyödyt...7 4. Laatujärjestelmän

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Yhtymähallitus 20.5.2014 55 Sisällysluettelo 1. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta... 1 1.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet ja tarkoitus...

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot