Pedagoginen mentorointi (4op)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pedagoginen mentorointi (4op)"

Transkriptio

1 Pedagoginen mentorointi (4op) 1 Pedagoginen johtaminen Opistoissa toiminta tilojen suhteen aika rajallista, rajoittavat omalta osaltaan toimintoja (opetus / opetusmenetelmät) - Kokkola poikkeus. Ei tiedetä, mikä on muutos laajasti opistojen rakenteissa, selkeä suunta puuttuu, sen vuoksi haastavaa pohtia opistojen pedagogisen johtamisen käytänteitä. Opistoissa voidaan vaikuttaa paljon oman opetussuunnitelman sisältöihin lukuun ottamatta taiteen perusopetusta. Mentorointi Menetelmä sovellettavissa suoraan opistoihin Syksyllä ryhmätapaaminen: aloittavat opettajat + mentorit Kansalaisopistot yksi toimija kunnassa: tarvitaan tapaamistilaisuuksia muiden opistojen edustajien kanssa Yhteisen tekemisen kulttuuri puuttuu opettajapiirissä Kesällä 2012 viikon koulutus kädentaidon opettajille - Raahe-opisto Ideapäivät Meän opistossa, syksyllä Ranualla, vuorotellen järjestetään Hyviä yhteisöllisiä käytänteitä jäänyt pois esim. oppia kollegalta pedagogisten käytänteiden vaihtamiseen Oman alan tapaamisia yksin ja ryhmässä, epäviralliset tapaamiset joustavia ja luontevia esim. kädentaidot Vaihtelevuus opetuspäiviin mahdollistaa laajemman vuorovaikutukseen muiden opettajien kanssa tavataan eri ihmisiä eri aikoina

2 Pedagogisen ohjauksen nykytila opistoissa Miten toteutettu? Mitä hyviä käytäntöjä olemassa? Mitä ongelmia? 2

3 Miten on toteutettu? Mitä hyviä käytäntöjä on olemassa? Päätoimiset opettajat / vastuuopettajat perehdyttävät uusia opettajia. Pienemmissä opistoissa ei olemassa käytännettä vastuualueet olisi määriteltävä. Säännöllisiä palavereita (ryhmät / pariporinat) päätoimisen opettajan ohjauksessa, kokoontumisia 2 x /vuosi, max. 2h. Viikkoinfoja henkilöstölle (eivät koske tuntiopettajia). Luotu kurssisuunnittelulomakkeita opettajan työn tueksi. Opettajien kokoukset, oman alan palavereita. Luotu tiimejä tiiminvetäjät pitävät kehittämiskeskustelut yli 16h opetettavien kanssa, tarpeen mukaan n. 2-3 x / vuosi Opettajille muistilista (perehdyttämisopas) netissä. Toimitaan tilanteen mukaan. Oppaita opiston käytäntöihin opettajan työn tueksi Haasteena saada opettajat perehtymään niihin. Esim. opas kuvataideopettajille. Opettajan paperinen kansio olemassa (kova työ päivittää). Lähetetään opettajille kirjeitä. Mitä haasteita / ratkaisuja? Tuntiopettajien sitoutumattomuus / osallistumattomuus. Pitäisi olla selkeät pelisäännöt tuntiopettajien osallistumiseen opiston toimintaan perehdytetään sellaiset, joilla on yli 16 h opetusta, (tuntimäärä suuri, voisiko olla alempi? Miten huolehditaan kaikista?) Miten saadaan opiston työntekijät tuntemaan kuuluvansa johonkin opistoon? Tulisi olla suunnitelma eri kohderyhmien perehdyttämiseen. Ei luoda yhtä mallia, vaan sellainen, jota voidaan soveltaa opistojen käytäntöön. Haasteena, että keskustelua käydään liian myöhään ja liian vähän lisää ennakoivaa ja säännöllistä keskustelua hyvä olisi muodostaa tiimejä tuntiopettajista tuntiopettajien ajatusten ja tuntemusten purkupäivä 3

4 4 Poimintoja opistojen opettajan oppaista Opettajan pedagogisen toiminnan ohjaus Millaista suunnitelmallista sisäistä koulutusta / verkostokoulutusta järjestetään opettajille opistojen pedagogiikkaan? Onko kaikilla opistoilla vuosittaisia opettajatapaamisia? Mitä niissä tehdään? Minkä verran niissä puhutaan opistojen pedagogisista linjauksista? Kurssisuunnittelua ja suunnitelmia 1. tapaaminen kerrotaan yleistä opistosta ja opiston arvoista luodaan kurssille perusteet, tavoitteet, sisällöt ja arviointi esittäydytään ja tutustutaan luodaan yhteiset pelisäännöt kerrotaan millaisia opetusmenetelmiä kurssilla käytetään ja miten opiskelijoita osallistetaan kurssin tavoitteiden saavuttamiseen Millaisia menetelmiä käytetään tällä hetkellä yksilö- ja ryhmäopetuksessa? o Yksilöopetuksessa luodaan tavoitteet yhdessä opiskelijan kanssa Miten kurssi arvioidaan? o kurssin puolessa välissä ja lopussa o palautetta keräämällä kurssin lopussa paperisesti tai verkossa

5 o jotenkin muuten, miten? Miten laajempia opiskeluun liittyviä töitä ohjataan? o taiteen perusopetuksen päättötyöt, portfoliot jne. Millaista pedagogista tukea opettaja saa laajempien tehtävien ohjaukseen? Miten opettajaa tuetaan erilaisten kurssien järjestämisessä? o intensiivikurssit o monimuotokurssit o verkkokurssit 5 Mitä kuuluu opettajan tehtäviin opistossa? o oppituntien valmistelu o oppituntien pito o oppitunnin / kurssin arviointi o mahdollisten näyttelyiden ja esitysten valmistelu o muut tehtävät Mitä opiston opettajan tehtäviin haluttaisiin kuuluvan nyt ja tulevaisuudessa? Opiston opettajan työ ja media Millaiset odotukset opistolla on opettajan aktiivisuuteen median suuntaan? Minkä verran opettajat lähettävät juttuja medialle omista kursseistaan? Menetelmämyllyn yhteenvetoa Opetuksen monipuolistaminen menetelmäkorttien avulla luo vaihtelevuutta käytänteisiin Voi käyttää kertauksessa menetelmäkortteja Materiaaleja voi ottaa käyttöön ja jakaa työyhteisössä Ryppäästä ryhmäksi -kirjaa voi hyödyntää opistojen kursseilla

6 Pitää pohtia miten saa ihmiset hyödyntämään ryhmäytymiseen liittyvää materiaalia? (Palavereihin ja kokouksiin yhteistoiminnallisuutta) Menetelmien valinta haastavaa, pitää osata löytää oikeat menetelmät oikeaan tilanteeseen Videot uudenlaisen ajattelun herättäjänä (seniorit), mistä sopivia videoklippejä eri yhteyksiin? Yhteinen materiaalipankki opetuksen tueksi? Korttipakka kulkee kätevästi mukana Uusi termi: ihmisiä kollitaan (kolliminen = ryhmäytymistä), kollistaminen = ryhmäyttäminen 6 Menetelmämylly / Ryhmätyön tulokset A AIHE: SENIORIOSALLISTUJAT RYHMÄSSÄ MATERIAALI: Sytykevideo, post-it laput ja pöytä /fläppi

7 7 Mitä kaikkea voisi tehdä ja ottaa huomioon, kun ryhmässä on senioriosallistujia? Kuulo Näkö Vaihteleva kunto Muisti Ensiapu-taidot Tauot Terveys Kurssin järjestämisaika Vaihteleva taitotaso Opetustila ja sijainti Muista huumori Ikä ei ole este tehdä kaikenlaisia asioita Arvosta ikäihmisten ja muiden valtavaa kokemusta ja tietoa tartu niihin Rutiinien hellä rikkominen Kiireetön kuunteleminen Voi tehdä melkein mitä vain Älä aliarvioi Huomioi ikäihmisten omat kiinnostuksen kohteet Kipinä voi syntyä pienestä Etene rauhallisesti ja selkeästi Luovuus Hauskuus Meininki Svengi Herättelee uuden ajattelua

8 Miettikää konkreettisia ohjeita aivoriihen pohjalta ja kirjatkaa ne ylös 8 POHDINTA! Mitä ja miten tämän pisteen aiheesta / materiaalista /menetelmästä voisi ottaa kansalaisopistojen opetukseen? Käsiteltävään teemaan liittyvä alustus voi olla monessakin hyvä lempeän humoristinen positiivinen pehmeä alustus B Verkkomateriaalia on runsaasti tarjolla ja sitä voisi hyödyntää AIHE: MENETELMÄVALINTOJA MATERIAALI: Ideapakka ja Virikekortit Kirjoittakaa yksin omalle paperille 1 5 tilannetta kurssilla joissa voisitte toteuttaa pakkojen ideoita. Esim. Kurssin aloituskerralla voisi käyttää.. Pakkoihin tutustumiseen etukäteen Rutiinien välttämiseen Ryhmäyttämiseen Yhteishengen luomiseen Virittäytymiseen Pohdittavaksi: Mitkä ovat pakkojen väliset erot?

9 Minkä neuvon / idean jakaisitte muille keskustelunne pohjalta? Kirjatkaa muutama konkreettinen neuvo / idea. 9 POHDINTA! Mitä ja miten tämän pisteen aiheesta / materiaalista / menetelmästä voisi ottaa kansalaisopistojen opetukseen? Kurssin aluksi voisi toteuttaa esittelyt esim. niin, että vierekkäin istuvat esittelevät itsensä toisilleen ja sitten esittelevät kaverin (vieressä istuvan) muulle ryhmälle. Ideapakka on toimii mainiosti ideapankkina ja kannustaa poikkeamaan totutusta. C AIHE: RYHMÄYTTÄMINEN MATERIAALI: Kirja Aalto, M., Ryppäästä ryhmäksi, 2000 TEHTÄVÄ: Lukekaa ote Ryppäästä ryhmäksi -kirjasta. Voitte myös selailla kirjaa samalla. Vastatkaa yhdessä keskustellen seuraaviin kysymyksiin: 1. Mitä tarkoittaa että ryhmäyttäminen ja ryhmäytyminen on prosessi? kolliminen = ryhmäytyminen kollistaminen = ryhmäyttäminen

10 Ryhmäyttäminen ei tapahdu hetkessä, vie aikaa ja sisältää erilaisia vaiheita. Kaikki toiminta riippuu ryhmästä, mahdollista on ettei se ryhmäydy koskaan. Ryhmäyttämisessä on tärkeää positiivisen ilmapiirin luominen esim. korttien tai muiden välineiden avulla. Yhteiset pelisäännöt: puhuminen, kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen auttavat ihmisiä ryhmäytymään keskenään Mikä merkitys on turvallisuuden kokemuksella ryhmässä? Ryhmässä pitää kaikilla olla turvallinen tunne olla oma itsensä. Turvallisuuden kokemus ryhmässä luo avointa ilmapiiriä. Turvallisuuden tunne ryhmässä rohkaisee ihmistä ilmaisemaan itseään ja tuo tunteen siihen, että hän haluaa jatkaa työskentelyä ryhmässä. 3. Mitkä asiat mielestänne (ja kirjan pohjalta) edistää ja tuhoaa turvallisuutta ryhmässä? Ryhmässä voi olla joku henkilö dominoiva. Ryhmän turvallisuutta tuhoaa arvostelu, mielipiteiden latistaminen ja sisäpiiritoiminta. Ryhmän turvallisuutta edistää taasen oikeudenmukaisuus, kaikkien huomioiminen, tasapuolisuus ja suvaitsevaisuus. Pienikin on tärkeää ja kaikki on kaunista. Opettajan on käsiteltävä rohkeasti myös dominoivaa persoonaa ja rajoitettava hänen liiallista tilanottamista. Ryhmän turvallisuutta edistää se, että annetaan kaikille aikaa esim. ilmaista itseään keskeyttämättä. Minkä neuvon / idean jakaisitte muille keskustelunne pohjalta? Kirjatkaa muutama konkreettinen neuvo / idea. Ideapakkaa voisi käyttää mentoroinnin apuna ja opettajainkokouksissa materiaalina. POHDINTA! Mitä ja miten tämän pisteen aiheesta /materiaalista / menetelmästä voisi ottaa kansalaisopistojen opetukseen?

11 D 11 AIHE: DIALOGI MATERIAALI: VERKOSSA - Dialogiset menetelmäkortit: https://wiki.hamk.fi/display/diale/dialogical+method+cards - Dialogilla syvätehoa oppimiseen palvelu: - Dialogipaikka, Helena Aarnion blogi: TEHTÄVÄ: Tehkää pöydältä löytyvän tehtäväkortin mukainen tehtävä pareittain tai jos ryhmässä on 3 niin siten, että kaksi tekee harjoituksen ja kolmas on tarkkailija. Vaihtakaa osia. Surffatkaa yhdellä tai vaikka useammalla kannettavalla tietokoneella yllä mainittuihin linkkeihin ja tutustukaa niiden Dialogia ja dialogisuutta käsitteleviin sisältöihin. Voitte keskustella surffauksen lomassa. Minkä neuvon / idean jakaisitte muille surffauksen ja keskustelunne pohjalta? Kirjatkaa muutama konkreettinen neuvo / idea. Kuuntele aktiivisesti Kerro omat ajatuksesi Vie keskustelua eteenpäin Varmista asian ymmärtäminen samalla tavalla

12 arvosta ja kuuntele toista 12 POHDINTA! Mitä ja miten tämän pisteen aiheesta / materiaalista / menetelmästä voisi ottaa kansalaisopistojen opetukseen? Vaatii perehtymistä Haastava sovellettava kansalaisopisto opetukseen, miksi? Opettajan / ohjaajan tulee tuntea menetelmä hyvin ja osata valita oikea tehtävä opetettavan aineen ja ryhmän suhteen.

Minä opettaja? MINÄ - Opas vapaan sivistystyön opettajille

Minä opettaja? MINÄ - Opas vapaan sivistystyön opettajille MINÄ - OPETTAJA? MINÄ - OPETTAJA? Minä opettaja? MINÄ - Opas vapaan sivistystyön opettajille OPETTAJA? Bildningsalliansen, 2013. Med stöd från Kordelins stiftelse. Sisällys Johdanto... 3 1. Johdatus vapaaseen

Lisätiedot

Mielen hyvinvoinnin opetus- ja koulutusaineisto toisen asteen oppilaitoksille. Soile Törrönen Marjo Hannukkala Ulla Ruuskanen Elina Korhonen

Mielen hyvinvoinnin opetus- ja koulutusaineisto toisen asteen oppilaitoksille. Soile Törrönen Marjo Hannukkala Ulla Ruuskanen Elina Korhonen Mielen hyvinvoinnin opetus- ja koulutusaineisto toisen asteen oppilaitoksille Soile Törrönen Marjo Hannukkala Ulla Ruuskanen Elina Korhonen LEPPÄVAARAN LUKIO Kehitetty Mielen hyvinvointi -projektissa (2009

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen LAATUA KEHITTÄMÄÄN Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen Laatukriteeristön työstämiseen osallistuneet järjestöt: Eetti ry Kepa ry Nuorten Akatemia Plan Suomi Säätiö Rauhankasvatusinstituutti

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Kestävän kehityksen opetus auto- ja kuljetusalan ammatillisessa koulutuksessa

Kestävän kehityksen opetus auto- ja kuljetusalan ammatillisessa koulutuksessa 1 Kestävän kehityksen opetus auto ja kuljetusalan ammatillisessa koulutuksessa Kuva: HSY/JenniJustiina Niemi 11/2010 Anne Virtanen Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Johdanto 2 Sisällysluettelo Johdanto...3

Lisätiedot

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka 1 Rakennuspalikoita ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka Sisällys Dialogia ei ole ilman toivoa. Toivo kasvaa ihmisen vaillinaisuudesta, jonka

Lisätiedot

LUOVAT MENETELMÄT OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKENA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

LUOVAT MENETELMÄT OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKENA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA LUOVAT MENETELMÄT OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKENA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Leila Friis Kirsi Kaikko Kehittämishankeraportti Maaliskuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) FRIIS, Leila KAIKKO,

Lisätiedot

Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille

Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille Versio 1.1 Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille (Pohjana on käytetty Tarja Niemisen (Villinikkarit Oy, 2012) Oppijalähtöinen projektioppiminen materiaalia sekä Jämsän ammattiopiston

Lisätiedot

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota ISBN 978-952-272-778-7 Nimike Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota - selvitys Julkaisijat Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA

HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA Hoitotyön kliiniset opettajat: Haapa Toni Eckardt Margit Koota Elina Kukkonen Pia Pohjamies-Molander Netta Ruuskanen Susanna SISÄLLYS LUKIJALLE... 4 SANASTO... 6 1. OPPIMINEN

Lisätiedot

ONNISTU OPISTON OPETTAJANA

ONNISTU OPISTON OPETTAJANA ONNISTU OPISTON OPETTAJANA Tervetuloa opettajaksi kansalaisopistoon! Iloiten opittu on parhaiten opittu! Olemme laatineet tämän oppaan Sinulle opettaja, jotta työsi alkaisi miellyttävästi ja sujuisi joustavasti.

Lisätiedot

Tuumasta toimeen. Toiminnallinen ryhmäohjausmalli urapolun käynnistämiseen 2015. voimaksi!

Tuumasta toimeen. Toiminnallinen ryhmäohjausmalli urapolun käynnistämiseen 2015. voimaksi! Tuumasta toimeen Toiminnallinen ryhmäohjausmalli urapolun käynnistämiseen 2015 voimaksi! Hamina - Kotka kuntakokeiluhanke Sisällys Tuumasta toimeen -ryhmäohjausmallin tausta... 4 Kohderyhmä... 5 Tavoitteet...

Lisätiedot

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA Opintokeskus Kansalaisfoorumi Kristillinen Opintokeskus TJS Opintokeskus Vihreä Sivistys ja Opintokeskus ViSiO Helsinki 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 NÄIN PÄÄSET JÄLJILLE...

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta Helsingin nuorisoasiainkeskus/pelitalo 1 Sisällys 1. Taustaa... 3 2. Työmuodon tavoitteet...

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012 VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 29-212 Valmistuneiden kyselyn yhteenvetoraportti 212 Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Riku Kumpu Sisällysluettelo Koulutusalojen yhteiset tiedot... 3 Taustatiedot...

Lisätiedot

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN

MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Liisa Tuominen MENTOROINNILLA KUNTAKUVIOIHIN Käsikirja yhdistyksille ja luottamushenkilöille 2 S i v u SISÄLTÖ ALKUSANAT 4 1 MITÄ MENTOROINTI ON? 5 1.1 Ohjattu mentorointiprosessi 6 1.2 Taustayhteisöksi

Lisätiedot

VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE

VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE Teija Lehto (toim.) VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE Sotefo-hankkeen parhaat käytännöt Teija Lehto (toim.) Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 60. Tampere

Lisätiedot