Lasten ja nuorten liikuntaohjelma vaikuttaa, liikuttaa ja puhuttaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lasten ja nuorten liikuntaohjelma vaikuttaa, liikuttaa ja puhuttaa"

Transkriptio

1 Nina Laakso Lasten ja nuorten liikuntaohjelma vaikuttaa, liikuttaa ja puhuttaa Opetusministeriön ja Nuori Suomi ry:n näkemyksiä ja arvioita Lasten ja nuorten liikuntaohjelmasta nuorten liikuntaohjelmasta

2 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 222 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ISBN ISBN (pdf) Jyväskylän yliopistopaino 2009

3 Sisällys Lähtökohdat Lasten ja nuorten liikuntaohjelma Opetusministeriö ohjelman rahoittaja Nuori Suomi ry asiantuntijaorganisaatio SLU:n aluejärjestöt paikalliset toteuttajat Selvityksen toteutus Opetusministeriön ja Nuoren Suomen näkymyksiä Lasten ja nuorten liikuntaohjelmasta Mitä Lasten ja nuorten liikuntaohjelma on? Eräänlainen kokoelma suuntaviivoja Ohjelman synty ja sisällön rakentuminen Ohjelman muuttumiseen keskeisimmin vaikuttaneet tekijät Lasten ja nuorten liikuntaohjelman tarpeellisuus Ohjelman merkitys ja vaikuttavuus Liikettä ja laatua Ohjelman sisällöt ja nykyinen sopimusmalli Lasten ja nuorten liikuntaohjelman kehityskaari sekä tulevaisuuden näkymät...25

4 4. Opetusministeriön, Nuoren Suomen ja SLU:n aluejärjestöjen rooli Lasten ja nuorten liikuntaohjelman toimintarakenteessa Opetusministeriön rooli Nuoren Suomen rooli SLU:n aluejärjestöjen rooli Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n rooli Lasten ja nuorten liikunnan kehittämis- ja edistämistyössä Opetusministeriön, Nuoren Suomen ja SLU:n aluejärjestöjen välinen yhteistyö Nuoren Suomen ja SLU:n aluejärjestöjen välinen yhteistyö Alueiden erilaisuus kapulana rattaissa Ohjelman suunnitteluprosessi Lasten ja nuorten liikuntaohjelman hajautunut johtaminen Opetusministeriön edustajan näkemys ohjelman johtamisesta Nuoren Suomen haastateltavien näkemys ohjelman johtamisesta Toimijoiden väliset valtasuhteet Tarve nähdä, mitä oikeasti tehdään ja missä ohjelmarahoituksen muuttuminen tulosperusteiseksi Lääninhallitusten rooli ja yhteistyö Lasten ja nuorten liikuntaohjelmassa Yhteenveto Suositukset Lähteet

5 Lähtökohdat Tässä raportissa esitetään opetusministeriön ja Nuori Suomi ry:n näkemyksiä ja arvioita Lasten ja nuorten liikuntaohjelmasta (LNLO). Raportti on osa laajempaa Lasten ja nuorten liikuntaohjelmaa koskevaa seuranta- ja arviointityötä. Selvitystä varten on haastateltu viisi Nuori Suomi ry:ssä työskentelevää henkilöä. He ovat toimineet tiiviisti Lasten ja nuorten liikuntaohjelman parissa ohjelman alkuajoista lähtien. Haastateltavilla on pitkäaikaista tietoa ja kokemusta Lasten ja nuorten liikuntaohjelman vaiheista: ohjelman kehittymisestä ja muutoksista sekä niiden vaikutuksista ja seurauksista ohjelmaan. Opetusministeriöstä haastateltiin yhtä liikuntaohjelmasta vastaavaa virkamiestä. Keskeisesti käsitellään Lasten ja nuorten liikuntaohjelman kehittymistä, hajautunutta johtamista sekä ohjelmarahoitusta. Ohjelman tarkoituksena on lisätä vähän liikkuvien lasten liikkumista sekä kehittää uusia keinoja lasten ja nuorten liikuttamiseksi. Lasten ja nuorten liikuntaohjelma nähtiin hyvin tarpeellisena. Haastateltavilla oli vankka käsitys siitä, että LNLO:lla on merkitystä ja vaikuttavuutta lasten ja nuorten liikunnan kehittämistyössä sekä lasten ja nuorten liikunnan ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lasten ja nuorten liikuntaohjelman avulla on päästy kehittämään lasten ja nuorten liikuntaa moniulotteisesti paikallistasolta valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin asti. Lasten ja nuorten liikunnan kehittämistyö nähdään merkityksellisenä tulevaisuudessakin se toimii linkkinä nuorisokulttuuriin sekä siinä tapahtuviin muutoksiin. Ohjelman avulla on mahdollisuus etsiä ja 5

6 kehittää toimintamalleja, joilla pysytään ajassa kiinni ja lähellä nuoria. Lasten ja nuorten liikuntaohjelma on vaikeasti hahmotettava kokonaisuus. Ohjelma on monimutkainen eikä ole täysin dokumentoitu. Omat tulkintani perustuvat haastattelujen lisäksi siihen, että olen toiminut SLU:n aluejärjestössä lasten ja nuorten toimialalla vuosina , muun muassa LNLO:n alueellisena toteuttajana. SLU:n aluejärjestöissä toimivien lasten liikunnan kehittäjien haastattelujen perusteella tehty selvitys on julkaistu aiemmin. (Laakso, N. 2008: Lasten liikunnan kehittäjien näkemyksiä Lasten ja nuorten liikuntaohjelmasta ja sen aluetoteutuksesta.) 6

7 1. Lasten ja nuorten liikuntaohjelma 1990-luvun puolivälissä kiinnitettiin huomiota lasten koulupäivän jälkeiseen aikaan, iltapäiviin luvun alkupuolella koulujen kerhotoiminta oli lähes kokonaan tyrehtynyt laman seurauksena eikä korvaavaa toimintamuotoa ollut yleisesti tarjolla lapsille ja nuorille. Nuori Suomi ry käynnisti vuonna 1998 Liikkuva Iltapäivä -hankkeen. Lasten ja nuorten liikuntaohjelman ensimmäinen ohjelmakausi käynnistyi vuonna Lasten ja nuorten liikuntaohjelmassa toimivat yhdessä Opetusministeriön liikuntayksikkö, Nuori Suomi ry, lääninhallitusten liikuntatoimi sekä SLU:n aluejärjestöt. Vuosina jaettiin yhteensä euroa iltapäivätoiminnan järjestämiseen. (Eerola, Kuusela, Laine & Pöllänen 2008, 10). Ohjelmassa on painotettu ensimmäisistä vuosista alkaen iltapäivätoiminnan merkitystä sekä liikuntaa sen yhtenä sisältöosa-alueena. Lasten ja nuorten liikuntaohjelman toisen kauden alussa vuonna 2004 voimaan astuneen lain myötä luokkalaisten aamu- ja iltapäivätoiminta pääsi valtionavun piiriin (Laine & Hakamäki 2005, 7). Laki koskee peruskoulun luokkalaisia sekä erityisopetuksen piirissä olevia luokkalaisia. Lasten ja nuorten liikuntaohjelman kolmas vaihe käynnistyi vuoden 2008 alusta. Ohjelma toteuttaa hallitusohjelman linjausta, jonka mukaisesti liikuntapolitiikalla edistetään väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä elämänkaaren eri vaiheissa. Liikuntapolitiikan painopisteenä 7

8 on mm. lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen sekä päivittäisen liikunnan lisääminen. Tavoitteena on jatkaa ja syventää Lasten ja nuorten liikuntaohjelman toteuttamista sekä saada ohjelman avulla uusia kuntien ja kansalaistoimijoiden kuntakoordinoituja yhteishankkeita erityisesti kasvukeskuksiin. Lisäksi tavoitteena on, että löydetään toimintamalleja, joissa eri toimijat voivat entistä paremmin tehdä hallinnonrajat ylittävää yhteistyötä erityisesti koulutuksen, nuorisotyön ja liikunnan välillä. Uuden 3. ohjelmakauden sisällölliset painopisteet ovat: Seuratoiminnan laadun kehittäminen koulupäivän aikana tapahtuva liikunta varhaiskasvatus ja päivähoito. Ohjelmaan sisällytetään myös näiden toteutettavien toimenpiteiden arviointi. (www.minedu.fi) 1.1. Opetusministeriö ohjelman rahoittaja Opetusministeriö painottaa liikunnan merkitystä väestön hyvinvoinnille ja terveydelle sekä organisoidun liikunnan asemaa kansalaisyhteiskunnan ja osallisuuden vahvistamisessa. Liikuntapolitiikalla vahvistetaan kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytyksiä liikuntajärjestöjen ja liikunnan koulutuskeskusten kanssa. Tukea suunnataan erityisesti kansalaistoimintaa, osallisuutta ja osaamista vahvistaville hankkeille. Hallitusohjelman mukaisesti painopiste on lasten ja nuorten liikunnan sekä liikuntakasvatuksen kehittämisessä. Tukea suunnataan mm. lasten ja nuorten liikunnan kehittämiseen sekä päivittäiseen liikunnan lisäämiseen. (www.minedu.fi) 8

9 1.2. Nuori Suomi ry asiantuntijaorganisaatio Nuori Suomi on sitoutumaton järjestö, jonka tehtävänä on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja elämäniloa liikunnan ja urheilun avulla. Järjestön tavoitteena on, että jokainen lapsi ja nuori liikkuu riittävästi päivittäin ja että jokaiselle halukkaalle on tarjolla innostavia ja kehittäviä mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa ja urheilua. Nuori Suomi ry rahoittaa toimintansa omien palveluidensa myynnillä, yritysyhteistyöllä sekä opetusministeriön kautta tulevalla valtionavulla. Nuoren Suomen jäseninä on 54 valtakunnallista liikunta-alalla toimivaa liittoa. Nuoren Suomen toimintaa ohjaa hallitus, joka koostuu pääosin jäsenliittojen edustajista. (www.nuorisuomi.fi) 1.3. SLU:n aluejärjestöt paikalliset toteuttajat SLU:n aluejärjestöt ovat rekisteröityjä yhdistyksiä. SLU:n aluejärjestöjen jäseninä on valtakunnallisia liikuntajärjestöjä tai niiden alueellisia rekisteröityjä yhdistyksiä sekä muita maakunnallisia liikuntajärjestöjä ja yhteisöjä. SLU:n alueet toimivat liikunnan ja urheilun maakunnallisina kehittäjinä, kouluttajina, yhteistyötahoina sekä edunvalvojina yhteistyössä SLU ry:n ja toimialojen kanssa. SLU:n alueet tukevat etenkin liikunnan ja urheilun paikallisyksiköitä sekä kehittävät alueella yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa lasten ja nuorten liikuntaharrastusta sekä aikuisten kunto- ja terveysliikuntaa. SLU-alueet toimivat SLU:n jäsenjärjestöjen ja toimialueensa seurojen sekä toimialojen ja keskusyksikön välillä vuorovaikuttajana ja tuovat yhteistoimintaan alueellista yksilöllisyyttä ja omaleimaisuutta. SLU:n aluejärjestöt tuottavat jäsenjärjestöjen, paikallisyhdistysten ja kuntien tarvitsemia ja haluamia palveluja sekä tukevat alueella liikunnan kehittämishankkeita. Eri hankkeissa ne toimivat yhteistyössä esimerkiksi kuntien, maakuntien ja lääninhallitusten kanssa edistäen liikunnan ja urheilun kehittämistä. 9

10 2. Selvityksen toteutus R aportti Opetusministeriön ja Nuori Suomi ry:n näkemyksiä lasten ja Rnuorten liikuntaohjelmasta toteutettiin haastattelemalla puhelimitse viittä henkilöä Nuori Suomi ry:n henkilökunnasta ja yhtä opetusministeriön Lasten ja nuorten liikuntaohjelmasta vastaavaa virkamiestä. Haastattelija valitsi Nuoren Suomen henkilökunnasta tarkoituksen mukaisesti haastateltavaksi sekä organisaation johtoon kuuluvia että käytännön toteutuksesta vastaavia henkilöitä. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Haastattelurunko oli kaikille haastateltaville sama. Kysymysten muoto ja järjestys vaihtelivat. Tarkentavia lisäkysymyksiä tehtiin haastattelujen aikana haastattelurunkoon tai vastaajien nostamiin teemoihin liittyen. Puhelinhaastattelut kestivät 40 minuutista 1 tuntiin ja 10 minuuttiin. Yksi haastateltavista halusi haastattelurungon ennakolta luettavaksi. Haastateltavat vastasivat haastattelukysymyksiin asiatiedon pohjalta virallisemmin sekä välillä arvioivat näkemyksiään myös tunne- ja kokemuspohjalta: Mun näkemyksen mukaan..., Mä koen, että...,...en rohkenisi sanoa, että..., Minusta tuntuu, että... Lainauksista on poistettu tunnistettavuudet vastaajien anonymiteetin säilyttämiseksi. Selvityksen teksti lähetettiin haastateltaville luettavaksi ja tarkastettavaksi ennen julkaisua. Haastateltavilla oli mahdollisuus vielä tarkentaa vastauksiaan, jos he kokivat sen tarpeelliseksi. Lasten ja nuorten liikuntaohjelman piiriin kuuluu muitakin osatekijöitä ja toimijoita. Tässä raportissa on keskitytty tarkastelemaan ohjelmaa ope- 10

11 tusministeriön, Nuoren Suomen, lääninhallitusten ja aluejärjestöjen muodostaman yhteistyökuvion pohjalta. 11

12 3. Opetusministeriön ja Nuoren Suomen näkemyksiä Lasten ja nuorten liikuntaohjelmasta 3.1. Mitä Lasten ja nuorten liikuntaohjelma on? Mitä Lasten ja nuorten liikuntaohjelma on? oli muutaman haastateltavan mielestä haastava kysymys, vaikka he ovat toimineet ohjelman parissa jo useiden vuosien ajan. Kyseessä on monin tavoin erityislaatuinen, muista valtionhallinnon rahoittamista ohjelmista poikkeava kokonaisuus. Lasten ja nuorten liikuntaohjelma alkoi vuonna Se on opetusministeriön rahoittama lisäresurssi lasten ja nuorten liikunnan kehittämis- ja edistämistyöhön. Ohjelman tarkoituksena on lisätä vähän liikkuvien lasten fyysistä aktiivisuutta. Erityisesti tuli kehittää uusia innovaatioita lasten liikuttamiseksi. Järjestelmän tarkoituksena oli luoda valtakunnallinen, koko maan kattava ohjelma. Vuosittain jaettavan rahallisen resurssin tarkoituksena on jatkaa ja kehittää Lasten ja nuorten liikuntaohjelman toteuttamista. Vuonna 2008 ilmentyneessä raportissa Lasten liikunnan kehittäjien näkemyksiä Lasten ja nuorten liikuntaohjelmasta ja sen aluetoteutuksesta usean raporttiin haastatellun lasten liikunnan kehittäjän mielestä LNLO on liian epämääräinen kokonaisuus ohjelmaa ei ole virallisesti kirjoitettu eikä sen sisältöä ole tarkemmin määritelty. Haastateltujen mielestä olisi tärkeää, että opetusministeriö laatisi selkeämmät linjaukset, mitä Lasten ja nuorten liikuntaohjelma on. 12

13 Lasten ja nuorten liikuntaohjelma on tarkoituksellisesti muista valtionhallinnon ohjelmista poikkeava ohjelmakokonaisuus. Se ei ole etukäteen rajattu paperille kirjoitettu ohjelma, eikä sillä ole tarkkaan määriteltyä alkua tai loppua. LNLO on tietoisesti jätetty avoimeksi, jotta ohjelmatyössä voidaan reagoida nopeasti toimintaympäristön muutoksiin ja kehittää ohjelmaa edelleen tai suunnata toimintaa uudelleen saatujen tuloksien pohjalta Eräänlainen kokoelma suuntaviivoja Selvitystä varten haastatellut henkilöt kuvailivat Lasten ja nuorten liikuntaohjelmaa eri näkökulmista. Osa haastateltavista vastasi ohjelman näkökulmasta, osa hallinnollisesta, ja osa käytännön näkökulmasta. Haastateltavien eri näkökulmiin vaikuttivat heidän erilaiset roolinsa ja tehtävänsä ohjelman parissa. Opetusministeriön edustaja kuvaili Lasten ja nuorten liikuntaohjelmaa eräänlaiseksi sateenvarjoksi, jonka alle on koottu hallituskauden aikana tehtäviä lasten ja nuorten liikuntaan liittyviä kokeiluja ja kehittämishankkeita. LNLO ei ole haastateltavan mukaan suoranaisesti kirjoitettu ohjelma vaan eräänlainen kokoelma suuntaviivoja, joiden pohjalta lähdetään etsimään aina kulloinkin oikea toimintatapa. Opetusministeriön vastaajan mukaan kriittisesti arvioiden Lasten ja nuorten liikuntaohjelma ei ole sellainen ohjelma kuin valtionhallinnon ohjelmat perinteisesti ovat eli että ohjelmalla olisi alku ja loppu. LNLO on ollut ja sitä voidaan pitää nimenomaan lasten ja nuorten liikunnan kehittämisen lisäresurssina, välineenä, jonka avulla on kyetty hakemaan uusia toimintamuotoja organisoidussa sekä kunnallisessa liikuntakentässä. Enemmän tämä on ollut sellainen kokeiluraha, jonka kanssa aika monia toimintoja on kyetty vakiinnuttamaan ja nopeammalla aikataululla, kuin mitä olisi ollut mahdollista pelkällä normaaliresurssien avulla. Että tässä mielessä ei 13

14 voi sanoa, että tämä on sellainen kiveen hakattu ohjelma, jota toteutetaan orjallisesti, vaan nimenomaan se on joustava, jossa pystytään tekemään muutosta sen myötä mitä ne tulokset näyttävät tai tulokset jättävät kertomatta. Nuoren Suomen haastateltavat edustavat sekä organisaation johtoon kuuluvia henkilöitä, jotka työskentelevät Lasten ja nuorten liikuntaohjelman hallinnollisissa tehtävissä, että Lasten ja nuorten liikuntaohjelman käytännön suunnittelu- ja toteutustyötä tekeviä. Osa haastateltavista vastasi puhtaasti mitä LNLO on hallinnollisesti katsottuna ja osa myös ohjelman tarkoituksen pohjalta. Kaksi vastaajaa kuvaili Lasten ja nuorten liikuntaohjelmaa käytännön eli ohjelman tarkoituksen näkökulmasta edistää lasten ja nuorten liikuntaa ja kolme muuta haastateltavaa kuvailivat LNLO:aa hallinnollisemmasta näkökulmasta käsin. Se on joukko toimenpiteitä, joita opetusministeriö rahoittaa tavoitteena lasten ja nuorten liikunnan lisääminen, tai hyvinvoinnin lisääminen liikunnan avulla. Tällainen ohjelmamaisuus nivoo osin toinen toisiinsa nämä toimenpiteet. Pidän sitä kohtuullisen löyhänä kokonaisuutena ja varmasti ohjelman yhdistäviä tekijöitä on arviointi. Yksi vastaaja koki LNLO:n olevan ensisijaisesti Nuoren Suomen ja opetusministeriön välinen sopimus toimenpiteistä, millä tavoin lasten ja nuorten liikuntaa edistetään. Aluejärjestöjen roolin hän näki LNLO:n yhteistyökuviossa niin, että sopimuksen asioista sovitaan sitten vielä yhdessä aluejärjestöjen kanssa. Yksi haastateltava kuvasi LNLO:aa valtavaksi yhteistyöprosessiksi. Eihän siinä kukaan yksin tee, vaan paljon tahoja tässä on ollut mukana tekemässä tätä. Kolme haastateltavaa kuvaili LNLO:aa ohjelmatyyppisenä kokonaisuutena. Hekään eivät pitäneet Lasten ja nuorten liikuntaohjelmaa tyypillisenä valtionhallinnon ohjelmana. On valtion hallinnon rahoitus ja toimenpideraami. Se on ohjelman kal- 14

15 tainen kokonaisuus, jossa hyvin keskeistä on, että se ohjelmatyyppisesti resursoi erilaisia kehittämishankkeita. Haastatteluissa korostettiin erityisesti ohjelman avulla saatuja lisäresursseja paikallistason toimintaan sekä ohjelmassa mukana toimiville organisaatioille. Lasten ja nuorten liikuntaohjelman avulla saatua mahdollisuutta pitkäjänteiseen kehittämistyöhön pidettiin erittäin merkittävänä ohjelman onnistumisen tekijänä ja muista valtionhallinnon ohjelmista poikkeavana positiivisena erona....tuet meille ja alueorganisaatioille on mahdollistaneet sen pitkäjänteisen kehittämistyön, joka on monesta muista ohjelmista ollut poikkeavaa tässä, eikä ole sidottu muutaman vuoden projekteihin, vaan jotain asiaa on voitu viedä sitkeästi eteenpäin. Se on ollut se paras osa Ohjelman synty ja sisällön rakentuminen Opetusministeriön edustaja kertasi vastauksessaan Lasten ja nuorten liikuntaohjelman synnyn ja sen sisällön muotoutumiseen vaikuttaneet tekijät. Hänen mukaansa Lasten ja nuorten liikuntaohjelman luomisen taustalla 1990-luvun loppupuolella nähdään kaksi päätekijää: lasten ja nuorten liikunnan merkityksen korostuminen ja halu sen esiin nostamiseen sekä 1990-luvulla alas ajetun koulujen kerhotoiminnan jälkeensä jättämä tyhjiö lasten ja nuorten iltapäiviin. Opetusministeriön edustajan mukaan Lasten ja nuorten liikuntaohjelman lähtökohdat luotiin vuonna Siitä lähtien hallitusohjelmat ovat linjanneet niitä lähtökohtia siihen, että lasten ja nuorten liikuntaan on kiin- nitetty huomiota. Hallitusohjelmien linjaukset antoivat pohjan siihen, että yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa ja heidän kanssaan käytyjen keskustelujen pohjalta on syntynyt ohjelman sisältöä ohjaavia suuntaviivoja, joiden mukaan toimintaa on kehitetty ja viety eteenpäin. Opetusministeriön edustaja näki ohjelman luomisen taustalla vaikutta- 15

16 neen toisaalta myös 1990-luvun loppupuolen tilanne, jolloin kerhotoiminta ajettiin alas ja siitä syntyi tyhjiö lasten ja nuorten iltapäiviin. Tämän tyhjiön täyttämiseksi nousi tarve kehittää alun perin juuri iltapäivätoimintaa ja koulujen kerhotoimintaa. Ohjelmaan tuli nopeasti mukaan myös lisänäkökulma, että seuroille, paikallisille liikunta- ja urheiluseuroille pitäisi löytää erilaisia toimintatapoja kehittää lasten ja nuorten liikuntaa. Näistä alkutaipaleista liikuntaohjelma on laajentunut pitäen mukanaan lähiliikuntapaikat ja niiden suunnittelussa myös koulujen harrastetoiminta. Kerhotoiminnan tukeminen on noussut entistä vahvemmin myös muualta valtionhallinnon kautta (opetushallituksen uusi resursointi kerhotoimintaan vuonna 2008). LNLO:n sisällöllistä toimintaa on laajennettu päiväkoteihin ja kiinnitetty huomiota päiväkoti-ikäisten lasten liikuttamiseen. Opetusministeriön edustaja piti liikuntaa ja sen mahdollistamista osana lasten luonnollista arkea merkittävänä, koska On nähty myös se, että viipaloimalla eri ikäluokkiin tätä, eli eri ikäluokissa tapahtuva liikunta ei välttämättä saa aikaan sitä toivottua tavoitetta liikunnallisemmasta lapsesta, vaan se pitää olla elämäntapaan rakennettuna, heidän päivittäiseen toimintaympäristöön ja heidän päivittäiseen leikkimaailmaan Ohjelman muuttumiseen keskeisimmin vaikuttaneet tekijät Opetusministeriön edustajan mukaan ohjelman muuttumiseen ovat selkeämmin vaikuttaneet seuraavat tekijät: Ohjelmaan on resursoitu yhä enemmän rahaa ja sisältöosiot ovat vaihtuneet osan siirtyessä muun muassa valtionavun piiriin. Lasten ja nuorten liikunta on ollut poliitikkojen suosiossa, minkä ansiosta Lasten ja nuorten liikuntaohjelmaankin on kanavoitu enemmän rahaa. Tämä on mahdollistanut ohjelman kehittämisen ja toiminnan laajentamisen entisestään. Ohjelman sisältöosioiden vaihtuvuuteen ovat vaikuttaneet osaltaan se, että osasta ohjelman alkuperäisistä 16

17 toiminnoista, esimerkiksi koululaisten iltapäivätoiminnasta on tullut lakisääteistä toimintaa. Tämä muutos on merkinnyt, että koululaisten iltapäivätoiminnan rahoitus tulee kunnille myönnetystä valtionosuudesta. Lasten ja nuorten liikuntaohjelmaan on haettu uusia toimintaympäristöjä tai laajennettu toimintaympäristöä muualle sen vuoksi, että valtio ei voi tukea samaa toimintaa kahdesta eri rahoituslähteestä (päällekkäinen valtionapu). Opetusministeriön edustajan mukaan LNLO:ssa on nähty myös lisätarve tukitoiminnalle: Paikallisen seuratoiminnan tukeminen ei yksin pelkästään riitä, ellei lajiliitoissa tai liikunnan aluejärjestöissä ole myös tukea tälle toiminnalle samoin kuin koulutusmahdollisuuksien lisäämiseen. Eräänä ohjelman lisäulottuvuutena opetusministeriön edustaja mainitsi lajiliittojen tai muiden liikuntajärjestöjen kokeilu- ja kehittämishankkeet. Myös joissakin kunnissa on käynnistynyt hankkeita, joilla on pyritty saamaan poikkihallinnollista yhteistyötä kunnallisella tasolla. Yhtenä tärkeänä LNLO:n kehittymiseen ja muuttumiseen vaikuttavana tekijänä opetusministeriön edustajan mainitsi ohjelman arviointityön: Toiminnan arviointi on äärimmäisen tärkeätä, eli että liikuntaohjelman yhteydessä tapahtuu arviointia niistä toimenpiteistä, joita ollaan tehty, koska sekin on osaltaan auttanut ohjelman suuntaamisessa sen toimintakauden aikana Lasten ja nuorten liikuntaohjelman tarpeellisuus Opetusministeriön edustaja ja neljä Nuoren Suomen haastateltavaa piti Lasten ja nuorten liikuntaohjelman tarpeellisuutta hyvin merkittävänä: Pidän äärimmäisen tärkeänä., Erittäin tärkeänä, aivan ehdottoman tärkeänä., Ratkaiseva! ja Äärimmäisen tärkeä!. Yksi Nuoren Suomen vastaajista oli muiden vastaajien tavoin samaa mieltä mutta rajasi arvionsa LNLO:n tarpeellisuudesta tosi tärkeänä oman toimialansa näkökulmasta. Opetusministeriön edustaja arvioi LNLO:n tarpeellisuutta lasten ja nuorten liikunnan kehittämistyössä erityisesti ohjelman vahvan kehittävän 17

18 roolin näkökulmasta. Se on mahdollistanut sen semmoisen kehittävämmän roolin. Tai voisi sanoa, se on ainoa tapa, jolla on pystytty uusia innovaatioita tuomaan liikuntakulttuuriin nimenomaan lasten ja nuorten osalta. Hänen mukaansa ohjelman avulla on löydetty keinoja ja näkemyksiä, miten paikallista toimintaa voidaan sekä viedä koordinoidusti eteenpäin kuntatasolla että kehittää yksittäisten toimijoiden toimesta. Tästä on löytynyt uusia toimintatapoja monille toimijalle tätäkin kautta ja se pitää kehittämisotteen tässä mukana. Opetusministeriön edustajan mukaan usein järjestöjen saamat toiminta-avustukset, jotka tulevat järjestöille yleisavustuksina, ovat niin staattisia, että ne menevät hallinnollisten kustannusten kattamiseen, jolloin siitä jää hyvin vähän varsinaisen toiminnan tukemiseen. Ohjelman myötä ollaan saatu niitä pysyviä toimintamalleja ja pysyviä toimintamuotoja lajiliittojen kautta seuratoiminnan kehittämiseen uusia toimintamalleja myös siihen miten lasten ja nuorten kilpailutoimintaa on voitu kehittää ja sarjatoimintaa, tällä tavoin monia eri ulottuvuuksia on ollut mahdollista toteuttaa nopeammin kuin normaalisti tässä pitkässä juoksussa toiminta-avustuksin olisi pystytty kehittämään. Ilman tätä Lasten ja nuorten liikuntaohjelmaa kehittämistyötä ei olisi mahdollista tehdä. Kaikki Nuoren Suomen haastateltavat korostivat LNLO:ssa erityisesti pitkäjänteisen työn ja ohjelman myötä tulleiden lisäresurssien tärkeyttä. Muutama Nuoren Suomen haastateltavista palasi historiaan ja kertasi ohjelman alkutaivalta vuodesta 1999: ohjelma ja sen merkitys on ymmärrettävissä historiastaan käsin. Heidän mielestään juuri ohjelman syntytapa on oleellinen. Käynnistämistä sinänsä voidaan pitää merkittävänä tekona lasten ja nuorten liikunnan hyväksi. Valtion hallintoon saadaan uusi momentti, se on isojen poliittisten vääntöjen takana, ja että sehän on yksi asia tämän asian merkityksen ymmärtämisestä ja hyväksymisestä tuolla päättäjätasolla. Se on ehkä isoin tulos mikä lähtövaiheessa saatiin, että tämmöinen lasten ja nuorten liikunnan edistämistyö otettiin tosissaan ja nousi tapetille. 18

19 3.6. Ohjelman merkitys ja vaikuttavuus Kaikki haastateltavat näkivät Lasten ja nuorten liikuntaohjelman merkityksellisenä ja vaikuttavana. Opetusministeriön edustajalla sekä neljällä Nuoren Suomen haastatelluista oli vankka käsitys siitä, että ohjelmalla on ollut merkitystä lasten ja nuorten liikunnan kehittämistyössä sekä vaikuttavuutta lasten ja nuorten liikunnan ja hyvinvoinnin lisäämisessä. Vastaajat pitivät ohjelmaa moniulotteisena sekä tulosten perusteella erittäin merkittävänä ja vaikuttavana. Yhden vastaajan mielestä ohjelmaa oli tosi vaikea arvioida tuolla tavalla, mutta hänkin piti ohjelmaa kuitenkin kokonaisuudessaan merkityksellisenä ja vaikuttavana. Opetusministeriön edustaja luonnehti LNLO:n merkitystä ja vaikuttavuutta moniulotteisena. Hänen mukaansa LNLO:lla on ollut suurta vaikuttavuutta muun muassa nykyään lakisääteisen iltapäivätoimintajärjestelmän luomisessa: Silloin, kun iltapäivätoiminnassa vuosituhannen vaihteessa oli mukana yli lasta liikunnallisissa iltapäiväkerhoissa, joka on suurin piirtein saman verran kuin on tällä hetkellä lakisääteisissä iltapäivätoiminnassa mukana. Sillä luotiin pohjaa siihen pysyvään järjestelmään, jota tänä päivänä on luokkalaisille on tarjolla. Lisäksi ohjelman avulla on toteutettu Varhaiskasvatuksen liikuntasuositukset päiväkoti-ikäisille sekä Fyysisen aktiivisuuden suositukset kouluikäisille lapsille. Ilman LNLO: aa edellä mainitut suositukset olisivat todennäköisesti jäänyt toteuttamatta tässä muodossa ja tällä aikataululla, jotka on nyt saatu tämän viimeisen kol- men vuoden aikana saatu aikaiseksi. Opetusministeriön edustajan mukaan ohjelman avulla on saatu myös lisäresursseja SLU:n aluejärjestöihin. Aluekehittäjien avulla lasten ja nuorten asemaa on kyetty vahvistamaan. Tämä alue on ollut aluejärjestöjen tuloskriteereissä alusta lähtien. Lasten ja nuorten liikuntaohjelman yhtenä osa-alueena on myös seuratoiminnan kehittäminen. Tarkoitukseen on jaettu vuosittain noin euroa paikallisille seuroille lasten ja nuorten toiminnan kehittämiseen. Tukea on jaettu muun muassa ohjaamisen vahvistamiseen, koulutuk- 19

20 sen edistämiseen, ohjaajakoulutuksen kehittämiseen, paikallisen toiminnan kehittämiseen sekä muihin lasten ja nuorten liikunnan kehittämisen toimenpiteisiin, joita on paikallisesti toteutettu useassa sadassa seurassa. Lisäksi ohjelman avulla on käynnistetty harrasteliikuntahankkeita. Näiden projektien lisäksi ohjelman avulla on kiinnitetty huomiota olosuhdetyöhön. Lähiliikuntapaikkojen, koulupihojen varustaminen on myös kyetty toteuttamaan ohjelman turvin paremmin kuin ilman LNLO:aa olisi voitu tehdä. Ohjelman avulla on pystytty opetusministeriön edustajan mukaan tekemään erilaisia kokeiluja ja testausta lasten ja nuorten liikkumisen ja hyvinvoinnin lisäämiseksi myös kuntatasolla. Paikallisista kokeiluista hän mainitsi Turun, Porin ja Heinolan hankkeet hyvinä esimerkkeinä, joissa on kyetty tekemään poikkihallinnollisesti lasten ja nuorten liikunnan kehittämistyötä. Elikkä tässä on ollut vaikuttavuutta aika monella eri ulottuvuudella, sen lisäksi tunnettuus lasten ja nuorten liikunnan tarpeista hallinnossa, sosiaalija terveysministeriössä, koulutus- ja tiedepolitiikan osastolla opetushallituksessa ja kulttuuripolitiikan osastossa ministeriössä on varmasti vahvistunut. Aika kattava. Neljä Nuoren Suomen haastatelluista tarkasteli LNLO:n merkitystä ja vaikuttavuutta hyvin samaan tapaan kuin opetusministeriön edustaja. Heidän vastauksissaan käsiteltiin ohjelman merkitystä ja vaikuttavuutta juuri iltapäivätoiminnan, seuratoiminnan, nuorten harrastetoiminnan ja olosuhdepuolella tehtyjen toimenpiteiden ja aikaansaannosten kautta. Lisäksi heidän vastauksissaan nousi esiin LNLO:n arviointi. Tulokset osoittavat konkreettisesti ohjelman merkityksen. Kyllä pidän niitä ohjelman avulla aikaan saatuja tuloksia ja vaikuttavuut- ta erittäin merkittävänä. Vastauksissa käsiteltiin myös LNLO:n vaikutusta yhteiskunnallisella tasolla: On tehty toimenpiteitä [liikuntasuositukset], jotka puhuttaa ja vaikuttaa ihan käytännön tasolla päiväkodeissa ja kunnissa. Ja kun tänä vuonna tehtiin kouluikäisten fyysisen aktiivisuuden suositukset, niin ne on puhuttanut 20

21 ja puhuttaa koko yhteiskuntaa. Tiedän lukuisasti hankkeita kunnissa, joissa on päädytty viemään niitä kategorisesti kouluihin. Yhden Nuoren Suomen haastateltavan mielestä se ohjelman vaikuttavuutta on syytä tarkastella suhteessa siihen käytettyyn rahaan. Ohjelmalla on merkitystä ja vaikuttavuutta. Kuitenkin kun katsoo ensi vuoden liikuntabudjettia, niin tämä on rapiat kolme miljoonaa euroa, niin se on aivan minimaalinen raha tämän asian edistämiseen. Siihen nähden voidaan sanoa, että tämän [LNLO:n] vaikuttavuus on erittäin hyvä. Suomessa valtion rahoitus lasten ja nuorten liikuntaan on huomattavasti muita pohjoismaita pienempi. Urheiluseuratoiminta sekä muu liikunnan järjestäminen on hyvin pitkälti tukeutunut aina kansalaisjärjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden varaan. Tämän myötä voidaan katsoa Suomessa liikuntaan suunnatun rahan panos tuotos-suhteen olevan korkea jo pie- nellä rahamäärällä urheiluseurat saa yllättävän paljon aikaiseksi. Yksi Nuoren Suomen haastateltavista käsitteli vastauksessaan LNLO:n merkitystä ja vaikuttavuutta ohjelmassa toimivien tahojen sekä käyttäjien näkökulmasta. Hänen mielestään on hyvä, että ohjelmassa on tiivis taustajoukko, joka sopii mitä tehdään: Kyllä se tuo sellaista yhtenäisyyttä. Hänen mielestään on hyvä, että lasten ja nuorten liikunnan parissa toimii suurin piirtein ne samat tahot keiden puoleen voi kääntyä. Toimijoille olisi hyvin raskasta, jos kenttä olisi hyvin pirstaleinen lasten ja nuorten liikuntaan liittyvissä asioissa. Haastateltavien mielestä ohjelman avulla on pystytty luomaan uusia ja erilaisia mahdollisuuksia liikkua ja saatu uusia tahoja mukaan järjestämään liikuntaa. Seuratoimintaa on pystytty entisestään monipuolistamaan lajiliittojen toiminnan kautta sekä seuratoiminnan kehittämistukien ansiosta. LNLO on mahdollistanut sinettiseuratoiminnan vahvan edistämisen. Harrasteliikunnan osalta työ on vielä alussa, mutta tilanne on kuitenkin viimeisten viiden vuoden aikana ehdottomasti parantunut. Pysyviä toimintamuotoja lajiliittojen kautta seuratoiminnan kehittämiseen uusia toimintamalleja myös siihen miten lasten ja nuorten kilpailutoimintaa 21

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 Yhteisjulkaisu LIKES-tutkimuskeskuksen kanssa Kati Lehtonen (toim.) NUORTEN HARRASTELIIKUNNAN KEHITTÄMINEN 1999 2011 1 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen

Lisätiedot

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Kati Lehtonen Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 225 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ISBN 978-951-790-272-4

Lisätiedot

Valtionhallinto liikunnan edistäjänä 2011 2015 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2015:4

Valtionhallinto liikunnan edistäjänä 2011 2015 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2015:4 Valtionhallinto liikunnan edistäjänä 211 215 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 215:4 Opetus- ja kulttuuriministeriö/ Undervisnings- och kulturministeriet Valtion liikuntaneuvosto/statens idrottsråd

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013. Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013. Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1 Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Kuntaliitto Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset

Lisätiedot

Palkattu seuraan mitä seuraa?

Palkattu seuraan mitä seuraa? Palkattu seuraan mitä seuraa? Seuratoiminnan kehittämistuen tulokset Pasi Koski Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 263 LIKES-tutkimuskeskus ISBN 978-951-790-322-6 ISSN 0357-2498 Liikunnan ja kansanterveyden

Lisätiedot

Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia

Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia KansalaisvaiKuttamisen edistäminen Koulussa ja K ansal aisvaikut tamisen edistäminen Koulussa ja opet ta jankoulutuksessa Kansalaisvaikuttamisen edistäminen koulussa ja opettajankoulutuksessa 5 Jukka Rantala

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI

ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI 1 Johdanto...3 2 Ulkoinen arviointi...5 2.1 Ulkoisen arvioinnin tavoitteet...5 2.2 Ulkoisen arvioinnin arviointikysymykset ja arviointikriteerit...6 2.3

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

SuomiMies- Saska hyvässä vedossa

SuomiMies- Saska hyvässä vedossa 2 2013 Kipinät Tietoa ja kokemuksia terveysliikunnasta 4 SuomiMies- Saska hyvässä vedossa 3 Vahvemmalla hallinnolla liikkumattomuutta vastaan 26 29 Uudet terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjaukset

Lisätiedot

Päivä kerrallaan ihmisenä ihmiselle

Päivä kerrallaan ihmisenä ihmiselle Avustustoiminnan raportteja 6 Martti Sirpa - Rostila Ilmari - Suikkanen Asko Päivä kerrallaan ihmisenä ihmiselle Päivä- ja työtoiminnan hyviä käytäntöjä ja kehittämistarpeita 2003 RAY:n avustustoiminnan

Lisätiedot

SAMAA SEITTIÄ KUTOMAAN

SAMAA SEITTIÄ KUTOMAAN 2 3 SAMAA SEITTIÄ KUTOMAAN Visuaalisten alojen ammattitaiteilijoiden verkostoitumisedellytykset Kaakkois Suomessa Kristiina Korjonen Kuusipuro Etelä Karjala instituutti Raportti 16 Lappeenrannan teknillinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI...

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... Sosiaalitaito Elina Syrjänen Elokuu 2008 Sisällys 1. JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... 3 1.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ... 3 1.2. ARVIOINNIN LÄHTÖKOHDAT... 3 2. MITÄ VARHAINEN PUUTTUMINEN

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI

LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI Vastaanottaja Tampereen kaupunki/kari Kankaala Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.2.2012 VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA TAMPERE -OHJELMAN LOPPUARVIOINTI VILJAMAA, LAHTINEN & VALKONEN LUOVA

Lisätiedot

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä kirja kuvaa ennaltaehkäisevän työn keskeisiä kehittämiskysymyksiä eri toimijoiden näkökulmista elämänkaaren vaiheet huomioiden. Kirja perustuu sosiaali- ja terveysjärjestöjen

Lisätiedot

SOVELI. soveltavan liikunnan asiantuntija 1. 2014. Mikaela Railo nauttii taas treenaamisesta

SOVELI. soveltavan liikunnan asiantuntija 1. 2014. Mikaela Railo nauttii taas treenaamisesta SOVELI soveltavan liikunnan asiantuntija 1. 2014 Mikaela Railo nauttii taas treenaamisesta POIMI JULISTE SoveLI 2014 SOVELI soveltavan liikunnan asiantuntija Sisältö 1 2014 Soveli-lehti ISSN-L 1795-2255

Lisätiedot

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön M e r v i A a l t o - K a l l i o P a u l a S a i k k o n e n P i r j o K o s k i n e n - O l l o n q v i s t Arvioinnin kartalla matka teoriasta käytäntöön TERVEYDEN EDISTÄMISEN KESKUS CENTRET FÖR HÄLSOFRÄMJANDE

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi Avustustoiminnan raportteja 27 Eeva Terävä, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Antti Eronen Kaste-järjestöhankkeiden arviointi RAY:n rahoittamat hankkeet kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman

Lisätiedot

TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI

TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI 2013 TOP School -hankkeen rahoittajia ovat Pirkanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto ja Tampereen kaupunki 2 Lukijalle Kehittämishankkeen tavoitteena on aina tuottaa

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot