OPETUSMINISTERIÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSMINISTERIÖ 8.10.2004"

Transkriptio

1 OPETUSMINISTERIÖ ALUEELLISTAMISEN VÄLIRAPORTTI I. Tausta Valtioneuvoston kanslia on pyytänyt ministeriöiltä hallituksen iltakoulussa hyväksymien toimeksiantojen mukaiset alueellistamisselvitykset ehdotuksineen. Ministeriöiden tulee laatia hallinnonalansa alueellistamisselvitykset mennessä. Alueellistamisselvityksistä laaditaan hallinnon ja alueiden kehittämisen ministerityöryhmälle ja alueellistamisen koordinaatioryhmälle väliraportti mennessä. Toimeksiannon mukaan opetusministeriön alueellistamisselvityksen tulee sisältää kuvaus alueellistamismahdollisuuksista ja -tarpeista hallinnonalalla sekä alueellistamisen toiminnallisista ja taloudellisista vaikutuksista sekä iltakoulupäätöksessä mainitut erillisselvitykset. Väliraportin tulee sisältää selvitys Lipposen II hallituksen toimenpideohjelman etenemisestä, kuvaus alueellistamismahdollisuuksista hallinnonalalla sekä alustavat arviot osaamis- ja toimintakeskittymien huomioon ottamisesta toimintoja alueellistettaessa. Hallinnonalan alueellistamisselvityksen laadintaa varten opetusministeriö lähetti hallinnonalan virastoille kyselyn, jossa pyydettiin tietoja viraston tehtävistä, organisaatiosta ja henkilöstöstä sekä alustavaa arviota alueellistamismahdollisuuksista ja -tarpeista toiminnoittain. Kaikki hallinnonalan virastot toimittivat ministeriölle pyydetyt tiedot. Lisäksi opetusministeriö järjesti hallinnonalan virastoille alueellistamisselvitystä koskevan kuulemistilaisuuden Korkeakoululaitoksen toimintojen alueellistamismahdollisuuksia ei ole selvitetty, sillä korkeakoululaitos jo toimii alueellisesti hajautetun toimijaverkon kautta. Maamme 20 yliopistoa toimivat 11 paikkakunnalla. Tämän lisäksi yliopistot ovat laajentaneet toimintaansa niin, että esimerkiksi tutkintoon johtavaa koulutusta annetaan 23 paikkakunnalla. Yliopistojen toimintaa alueilla vahvistetaan kehittämällä olemassa olevia alueellisia yliopistokeskuksia (Pori, Lahti, Kajaani, Mikkeli, Kokkola ja Seinäjoki). Opetusministeriön hallinnonalalla toimii 29 ammattikorkeakoulua, ja ne antavat tutkintoon johtavaa koulutusta yli 80 paikkakunnalla. Lisäksi opetusministeriön hallinnonalan alueellisesti hajautetun toimijaverkon kautta rahoitetaan mm. seuraavia toimintoja: - perusopetusta yli oppilaitoksessa - lukiokoulutusta vajaassa 500 lukiossa - ammatillista koulutusta yli 300 ammatillisessa oppilaitoksessa - aikuiskoulutusta noin oppilaitoksessa ja korkeakoulussa - yleisten kirjastojen toimintaa yli 900 toimipisteessä ja yli 200 kirjastoautolla - museotoimintaa 129 museossa (joista alueellisia ovat 20 maakuntamuseota, 16 aluetaidemuseota ja 75 paikallismuseota)

2 - taiteellista toimintaa yli 60 ammattiteatterissa ja lähes 30 ammattiorkesterissa - valtakunnallisia kulttuuritapahtumia (noin 100) - liikuntapaikkoja (28 000) - nuorisokeskustoimintaa (10 keskusta) II. Virastojen arviot toimintojen alueellistamismahdollisuuksista Virastojen vastauksissa korostui, että useat opetusministeriön hallinnonalan virastot ovat luonteeltaan erityyppisiä kuin perinteiset hallintovirastot. Niiden tehtävät liittyvät ensisijaisesti esimerkiksi museona, kirjastona, kokoelmana tai arkistona toimimiseen tai kulttuuriperintökohteen ylläpitoon. Tällaisia virastoja ovat esimerkiksi Valtion taidemuseo, Näkövammaisten kirjasto, Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti, Kansallisarkisto, Museovirasto, Suomen elokuva-arkisto, Valtion elokuvatarkastamo ja Suomenlinnan hoitokunta. Näiden virastojen toimipaikka on sidoksissa nykyisiin, niiden toimintaa varten erityisesti suunniteltuihin tai restauroituihin rakennuksiin ja toimitiloihin. Vastauksissa tuotiin myös esiin, että opetusministeriön hallinnonalan virastojen toimintoja on jo osin alueellistettu. Virastojen mukaan alueellinen näkökulma on muutoinkin otettu toiminnassa huomioon, esimerkiksi kehittämishankkeiden organisoinnissa verkostoiksi ja valmisteluelinten kokoonpanoissa. Opetushallinnon tehtäviä ja päätösvaltaa on delegoitu koulutuksen järjestäjille kansainvälisesti verraten pitkälle. Lisäksi 150 valtion ammatillisen oppilaitoksen siirtäminen paikallishallintoon ja ammattikorkeakoulujen perustaminen paikallishallinnon omistukseen ovat olleet merkittävä alueellistamistoimenpide. Nykyisistä valtion 18 oppilaitoksista 14 toimii pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Opetushallituksen alainen Opetusalan koulutuskeskus toimii Heinolassa ja Tampereella. Koulutuksen arviointineuvoston sihteeristö on sijoitettu Jyväskylän yliopiston yhteyteen. Arkistolaitokseen kuuluvat maakunta-arkistot toimivat seitsemällä paikkakunnalla. Pääosa Suomen Akatemian henkilöstöä on jo nyt alueellisesti sijoitettuna eri yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin (238 akatemiatutkijaa ja 39 akatemiaprofessoria). Varastokirjasto sijaitsee Kuopiossa, minne on myös sijoitettu osa Näkövammaisten kirjaston vanhemmasta kokoelmasta. Taidetoimikuntajärjestelmään kuuluu 13 alueellista taidetoimikuntaa, joiden henkilökunta on palvelussuhteessa lääninhallituksiin. Museovirastolla on lukuisia museoita eri puolilla maata. Sen hoitamista 17 museosta yhdeksän sijaitsee Helsingin ulkopuolella. Suomen merimuseon toiminnat siirretään Kotkaan ja merimuseolle tulee näyttelytila Turkuun. Museoviraston keskusvarasto sijaitsee Orimattilassa, lisäksi esinevarastoja on mm. Valkeakoskella ja Karkkilassa. Arkeologian osastolla on alueelliset toimipisteet viidellä paikkakunnalla. Lisäksi Museovirasto on esittänyt 13 alueellisen toimipisteen perustamista.

3 Yleisesti ottaen opetusministeriön hallinnonalan virastot eivät pitäneet substanssitoimintojen alueellistamista pääkaupunkiseudun ulkopuolelle mahdollisena. Virastot perustelivat kantaansa sillä, että substanssitoimintojen alueellistaminen vaikeuttaisi asiakaspalvelua ja päätöksentekoa, aiheuttaisi haittaa kansalliselle ja kansainväliselle yhteistyö- ja sidosryhmätyöskentelylle sekä lisäisi merkittävästi matkustuspäiviä ja -kustannuksia. Virastot korostivat tiiviitä yhteyksiä pääkaupunkiseudulla sijaitseviin valtakunnallisiin virastoihin ja järjestöihin sekä muihin sidosryhmiin. Monet virastot (CIMO, Suomen Akatemia, Ylioppilastutkintolautakunta, Opetushallitus, taiteen keskustoimikunta) toivat vastauksissaan esiin, että heillä on runsaasti asiantuntija- ja ohjausryhmien, lautakuntien ja toimikuntien kokouksia sekä laaja-alaista vierailu- ja seminaaritoimintaa, mikä puoltaa keskeistä sijaintia. Lisäksi virastot korostivat tiettyjen tukipalveluiksi luokiteltavien tehtävien, muun muassa tietopalvelujen ja viestinnän, kiinteää yhteyttä ydintoimintaan. Virastot toivat vastauksissaan esiin myös henkilöstön rekrytointimahdollisuuksien sekä ruotsinkielisten palvelujen turvaamiseen liittyvät näkökohdat. Virastojen suhtautuivat avoimemmin joidenkin talous- ja henkilöstöpalvelujen ulkoistamismahdollisuuksiin ja palvelukeskusmallin selvittämiseen. Ulkoistamista on jo nykyisin käytetty muun muassa tietotekniikan käyttö- ja tukipalveluissa, palkanmaksussa sekä siivous-, kiinteistönhoito- ja turvapalveluissa. Virastot korostivat digitaalisten tietojärjestelmien ja palveluiden kehittämismahdollisuuksia alueellisen tasa-arvon edistämisessä. Verkkoasioinnin ja verkkopalvelujen kehittäminen on tavoitteena kaikissa virastoissa. III. Opetusministeriön hallinnonalan alueellistamisen periaatteet Opetusministeriön hallinnonalalla alueellistamisen periaatteina ovat vapaaehtoisuus, toiminnan laadun turvaaminen, toiminnan kehittäminen, asiantuntijuuden kehittäminen, henkilöstön mahdollisuudet tehtävä- ja työjärjestelyihin sekä vakinaisen henkilöstön aseman turvaaminen. Toimintojen alueellistamismahdollisuudet selvitetään aina merkittävien työnjaon muutosten, tehtävien siirtojen ja organisaatiouudistusten yhteydessä. Toimintojen alueellistamisen tavoitteet ja vaikutukset on tarkoin analysoitava. Erityisesti tietointensiivisten tehtävien (informaatio-, tutkimus-, selvitys- ja arviointitehtävät) hoitaminen muualla kuin pääkaupunkiseudulla on mahdollista. Myös hallinnonalan sähköisiä tukipalvelutehtäviä on mahdollista hoitaa sijaintipaikasta riippumatta (palvelukeskusmalli). IV. Selvitys Lipposen II hallituksen toimenpideohjelman etenemisestä Ks. erilliset muistiot Suomen merimuseosta ja Museoviraston alueorganisaatiosta (liitteet) V. Yleiskuvaus alueellistamismahdollisuuksista opetusministeriön hallinnonalalla a) Päätösvallan ja tehtävien siirtäminen keskushallinnosta alue- ja paikallishallintoon Opetusministeriön, opetushallituksen ja lääninhallitusten tehtävänjaon kehittämistä selvittänyt delegointityöryhmä esittää muistiossaan, että oppilaitosten,

4 kirjastojen ja liikuntatoimen perustamishankkeita sekä muita toimitiloja ja varustamista koskevat asiat siirretään lääninhallituksiin. Opetusministeriö laatisi perustamishankkeiden rahoitussuunnitelman lääninhallitusten esitysten pohjalta nykyiseen tapaan. Opetusministeriö jakaisi määrärahat ja valtuudet lääninhallituksille, tekisi niihin tarvittavat tarkistukset sekä kokoaisi tiedot valtuusseurantaan. Lääninhallitukset valmistelisivat osaltaan rahoitussuunnitelmat ministeriön antamisen kehysten pohjalta, käsittelisivät hankesuunnitelmat, myöntäisivät valtionosuudet ja -avustukset, hoitaisivat valtionapujen maksamisen ja tarkistaisivat hankeselvitykset. Työryhmä ehdottaa, että oppilaitosrakentamisen tehtäviin opetusministeriössä jäisi ainakin 1-2 virkaa. Lääninhallituksiin näihin tehtäviin nykyisen 4-5 henkilötyövuoden asemasta esitetään 8-10 henkilötyövuotta asiantuntijatehtäviin, missä on otettu huomioon myös kirjastohankkeiden siirto. Opetushallituksen oppilaitosrakentamista sekä terveellistä ja turvallista oppimisympäristöä koskevia kehittämistehtäviä hoitavan henkilöstön määräksi esitetään ainakin 1-2. Liikuntatoimen delegoinnin loppuun saattamiseksi arvioidaan lääninhallituksiin tarvittavan kahden henkilötyövuoden lisäys verrattuna nykyiseen. b) Aluehallinnon kehittäminen Valtion aluehallinnon roolia ja kehittämismahdollisuuksia tulee edelleen vahvistaa. Opetusministeriö esittää harkittavaksi, voidaanko alueellistamisen tavoitteita edistää laajemmin tukemalla valtion alueorganisaatioiden erikoistumista valtakunnallisiin erityistehtäviin. Esimerkiksi opetusministeriön toimialalla arkistolaitokseen kuuluvat maakunta-arkistot toimivat Kansallisarkiston alaisina piiriviranomaisina. Toimintojen alueellistaminen maakunta-arkistoihin on jo toteutettu toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisessa laajuudessa mm. keskittämällä seuraavia valtakunnallisia erityistehtäviä: - mikrofilmaustoiminta on alueellistettu ja keskitetty Mikkelin maakuntaarkistoon, - ulkoasiainhallinnon lähetystöjen arkistot on keskitetty Joensuun maakuntaarkistoon, - Maanmittauslaitoksen yhtenäisarkiston ulkoisen asiakaspalvelun hoitaa Jyväskylän maakunta-arkisto, - kansainvälisiä tehtäviä hoitaa Hämeenlinnan maakunta-arkisto, - tietyt tietotekniikka-asiat on keskitetty Oulun maakunta-arkistoon ja - Turun maakunta-arkistolla on laajaa koulutus- ja konsultointitoimintaa sekä osa sisäisestä tarkastuksesta (toiminnan tarkastus). c) Olemassa olevien yksiköiden siirtäminen tai uusien yksiköiden perustaminen alueille Opetusministeriön delegointityöryhmä esittää muistiossaan, että koulutuksen arvioinnin kokonaisuuden kehittämiseksi Korkeakoulujen arviointineuvoston ja Koulutuksen arviointineuvoston yhteistyötä tiivistetään asettamalla neuvostoille yhteinen sihteeristö. Arviointikohteiden, tavoitteiden ja menetelmien erilaisuudesta johtuen säilytetään kuitenkin kaksi erillistä neuvostoa. Organisatorinen yhteys arviointineuvostojen kesken edellyttää, että arviointineuvostot toimivat joko omina virastoinaan tai jonkin muun alueella toimivan valtion vi-

5 raston yhteydessä. Koulutuksen arviointineuvoston yhteydestä Jyväskylän yliopistoon olisi luovuttava. Käytännössä luontevinta olisi kokonaan uuden viraston perustaminen. Alustava arvio on, että korkeakoulujen arviointineuvoston sijoittamisen Helsingin ulkopuolelle ei voida katsoa helpottavan arviointineuvostolle annettua tehtävää avustaa opetusministeriötä ja korkeakouluja arviointiin liittyvissä asioissa. Voidaan arvioida, että arviointitoiminnan välittömät kulut nousisivat noin 30 %, jos neuvoston kotipaikkana on esimerkiksi Jyväskylä tai muu samalla etäisyydellä Helsingistä sijaitseva paikkakunta. Kansainvälisten yhteyksien vuoksi toimisto- ja kokoustiloja tarvittaisiin ainakin osa-aikaisesti myös Helsingissä, vaikka neuvoston pääpaikka olisikin muualla. d) Valtionhallinnon ja kunnallishallinnon työnjaon muuttaminen Opetusministeriö ei esitä muutoksia valtionhallinnon ja kunnallishallinnon työnjakoon. Opetusministeriöstä on siirretty viime vuosina runsaasti toimeenpanotehtäviä ja päätöksentekoa ministeriön toimialaan kuuluville koulutuksen järjestäjille. Vuoden 1999 alusta voimaan tullut koulutusta koskeva lainsäädännön uudistus lisäsi merkittävästi kuntien päätösvaltaa koulutuksessa. e) Toimintojen kilpailuttaminen ja ulkoistaminen alueille Opetusministeriön hallinnonalan tuottavuushankkeessa on tarkoitus tehostaa ulkopuolisten palvelujen käyttöä arvioimalla mahdollisuudet joidenkin toimintojen yksityistämiseen. Lisäksi ostopalvelujen käyttö tutkitaan aina toimintoja uudistettaessa. Samalla tarkastellaan myös alueellistamisnäkökulmaa. f) Etätyön tukeminen Opetusministeriö kannattaa valtion yhteisten etätyöskentely- ja palvelupisteiden kehittämistä aluekeskuksiin. Yhteisten etäpisteiden kehittäminen tukipalveluineen edistäisi valtion keskushallinnon uudistamisen ja alueellistamisen periaatteita, kilpailukykyistä ja joustavaa henkilöstöpolitiikkaa sekä etätyön edellyttämien tietojärjestelmä- ja tietotukitarpeiden ja tietoturvakysymysten ratkaisemista. g) Tukipalvelujen alueellistaminen Opetusministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman mukaan tavoitteena on, että talous- ja henkilöstöhallinnon tuottavuutta lisätään perustamalla opetusministeriön hallinnonalalle yksi tai kaksi talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusta. Palvelukeskuksen / palvelukeskusten sijaintia koskevia vaihtoehtoja selvitetään valmistelun edetessä. Alueellistamisen koordinaatioryhmän asettaman taloushallintotyöryhmän muistion mukaisesti opetusministeriössä on käynnistetty laskentatoimen palvelukeskusmallin käyttöönottoa koskeva selvitystyö. Hanke on kytketty Valtiokonttorin Kieku-hankkeen valmisteluun. Hankkeeseen sisällytetään myös palkanlaskenta sekä mahdollisesti muita henkilöstöhallintoon liittyviä kokonaisuuksia. Ensi vaiheessa selvityksen piiriin kuuluvat opetusministeriö ja sen

6 alaiset yhdeksän maksupistettä sekä Opetushallitus, Suomen Akatemia, Kansallisarkisto, Museovirasto, Valtion taidemuseo ja Suomenlinnan hoitokunta. Palvelukeskuksen perustamista selvitetään edellä todetun lisäksi pienimmissä yliopistoissa, jolloin tukeudutaan joko aikaisemmin perustettuun palvelukeskukseen tai yhteen suurempaan yliopistoon, esim. kauppakorkeakouluun, palvelukeskuksen muodostajana. Myöhemmin selvitetään taloushallinnon palvelukeskusmallin käyttöönottoa muissa yliopistoissa, mikäli saatujen kokemusten perusteella on osoitettavissa selkeästi taloushallinnon tuottavuuden ja taloudellisuuden kasvua. VI. Selvitys delegointitoimenpiteistä hallinnonalalla Delegointityöryhmän muistio opetusministeriön, opetushallituksen ja lääninhallitusten tehtävänjaon kehittämisestä toimitetaan erikseen heti sen valmistuttua. VII. Alueellistamisen toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset Opetusministeriö korostaa, että sen hallinnonalalla mahdollisesti toteutettavat alueellistamistoimenpiteet edellyttävät lisämäärärahojen osoittamista alueellistettaville toiminnoille siirtymävaiheen ajaksi. VIII. Osaamis- ja toimintakeskittymien huomioon ottaminen alueellistamisessa Alueellistamisen loppuraporttiin sisällytetään hallituksen iltakoulun toimeksiannon mukaisesti erillinen selvitys siitä, millaisin alueellisin yliopisto- ja korkeakoulupoliittisin toimenpitein olisi mahdollista tukea olemassa olevia osaamis- ja toimintokeskittymiä. IX. Yhteistoimintamenettely Opetusministeriö on huolehtinut asianmukaisesta yhteistoimintamenettelystä viemällä alueellistamisen väliraportin opetusministeriön yhteistyökomiteaan Lisäksi alueellistamisen väliraporttia käsitellään hallinnonalan yhteistoimintaneuvottelussa Myös virastojen alueellistamiskuvaukset on tehty yhteistyössä henkilöstön kanssa. X. Lopuksi Opetusministeriö seuraa toimialallaan digitaalisten tietojärjestelmien ja palvelujen sekä sähköisen asioinnin kehittymisen vaikutuksia. Toimintojen alueellistamismahdollisuudet arvioidaan aina merkittävien kehittämishankkeiden yhteydessä. LIITTEET - kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston muistio Suomen merimuseon uudelleen sijoittamisen toimeenpanosta - kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston muistio Museoviraston alueellisen toiminnan järjestämisestä

7 Liite 1 OPETUSMINISTERIÖ Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto SUOMEN MERIMUSEON UUDELLEEN SIJOITTAMISEN TOIMEENPANO Opetusministeriö selvitti yhdessä Museoviraston kanssa vuodesta 1999 lähtien mahdollisuuksia saada uudet toimitilat Suomen merimuseolle. Opetusministeriö teki vuosien aikana sijoituspaikkavertailun, jossa olivat mukana vaihtoehtoisina sijoituspaikkoina Helsinki, Turku ja Kotka. Valmistelu tehtiin valtion toimintojen alueellistamisesta annetun lain ja ohjeistuksen mukaisesti. Opetusministeriön ehdotus Suomen merimuseon sijaintipaikaksi oli käsiteltävänä alueellistamisen koordinaatioryhmässä Ryhmä puolsi sellaisenaan opetusministeriön ehdotusta, jonka mukaan Suomen merimuseon varsinainen toimipiste sijoitetaan Kotkaan ja Turussa sijaitseva Forum Marinum nimetään valtakunnalliseksi merenkulun erikoismuseoksi ja sen yhteyteen sijoitetaan Suomen merimuseon Lounais-Suomen toimipiste. Lipposen II hallituksen tekemän kannanoton mukaan opetusministeriön hallinnonalalla tuli aloittaa Suomen merimuseon siirtopäätöksen toimeenpano. Valtioneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan Suomen merimuseon uudelleen sijoittamisesta aiheutuvat kustannukset päätettiin ottaa lisäyksenä huomioon opetusministeriön määrärahakehyksessä. Opetusministeriö teki lopullisen sijoituspäätöksen Opetusministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia Suomen merimuseon siirtosuunnitelma Kotkaan sekä sen toteuttamisaikataulu. Lisäksi työryhmän tehtävnä oli laatia esitys Lounais-Suomen toimipisteen perustamisen edellyttämistä toimenpisteistä ja niiden toteuttamisaikataulusta. Työryhmän tuli tehdä myös esitys niistä Suomen merimuseon tehtäväkokonaisuuksista, joiden hoitaminen Helsingissä olisi perusteltua museotoimintojen siirtyessä Kotkaan. Työryhmän mietintö luovutettiin opetusministeriölle Suomen merimuseon siirtyminen Kotkaan Työryhmän laatiman aikataulun mukaisesti Suomen merimuseon tilat Kotkassa ovat valmiina , jonka jälkeen sinne siirtyvät esinevarastot, arkistot ja kirjasto sekä työtilojen varustus. Henkilökunta aloittaisi pysyvän työskentelyn uusissa tiloissa syksyllä Museo olisi avattavissa yleisölle , jolloin Kotkassa työskentelisi museon palveluksessa vakituisesti 12 henkeä. Yhteensä Suomen merimuseon käytössä Kotkassa olisi m2. Tilasuunnitelman viimeistely tapahtuu hankkeen rakennuttajana toimivan Kotkan kaupungin tilatyöryhmässä. Hanketta koskeva arkkitehtikilpailu käynnistyi ja päättyy Opetusministeriö oikeutti Museoviraston allekirjoittamaan Suomen merimuseon uusien tilojen vuokrausta koskevan esisopimuksen Kotkan kaupungin

8 kanssa valtioneuvoston raha-asiain valiokunnan puollettua asiaa istunnossaan Lounais-Suomen toimipisteen käynnistäminen Lounais-Suomen toimipiste on kiinteä osa Suomen merimuseon kokonaistoimintaa. Tavoitteena on toimiva Suomen merimuseo kokonaisuus, jolla on hyvä yhteistyö Forum Marinumin kanssa. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti yksi uusi tutkijan virka sijoitetaan Turkuun, ja tutkija toimii Lounais-Suomen alueellisena meriarkeologina. Museovirasto/Suomen merimuseo jatkaa neuvotteluja Forum Marinumin näyttelypisteen aikataulun ja tilakysymyksen tarkentamiseksi. Opetusministeriö nimesi Forum Marinumin valtakunnalliseksi merenkulun erikoismuseoksi lähtien. Opetusministeriön päätöksen mukaisesti Forum Marinum ja Suomen merimuseo laativat linjauksen valtakunnallisten tehtävien jakamisesta. Meriarkeologian yksikkö Meriarkeologian yksikkö on vuoden 2004 alusta ollut sijoitettuna Museoviraston arkeologian osaston alaisuuteen. Vedenalaisen kulttuuriperinnön tehtävien hoitaminen jatkuu Helsingissä siten, että Kotkaan ja Turkuun sijoittuvat alueelliset meriarkeologit. Meriarkeologian näyttelytoiminta säilyy Suomen merimuseon yhteydessä. Vettyneen esineistön konservaattorin virka säilyy Kansallismuseon konservointilaitoksen yhteydessä. Rahoitus Ensimmäinen erä lisämäärärahatarpeesta osoitettiin vuoden 2003 II lisätalousarviossa ( euroa) ja vuoden 2004 talousarvioon sisältyi euron määräraha hankkeen toteuttamiseen. Vuoden 2005 talousarvioesitykseen on sisällytetty tarkennetun aikataulun mukaisesti valtioneuvoston periaatepäätöksen mukainen toimintamenojen lisäys. Vuokrasopimuksen mukainen vuosivuokra on n (alv 0%) elokuusta 2008 lähtien. Määräraha osoitetaan Museoviraston toimintamenomomentille Varustamiseen tarvitaan vuosina 2007 ja 2008 yhteensä n. 2,9 milj. euroa momentille Määrärahat otetaan lisäyksenä huomioon opetusministeriön määrärahakehyksessä.

9 Liite 2 OPETUSMINISTERIÖ Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto MUSEOVIRASTON ALUEELLISEN TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN Tavoite Museoviraston alueellisen toimipisteverkoston luomisen tavoitteena on lisätä kulttuuriympäristön vaalimisessa tarvittavia resursseja siten, että verkosto kattaa koko maan ja palvelee tehokkaasti alueiden toimijoita ja asukkaita. Alueellisten toimijoiden yhteistyön vahvistuminen on yksi Museoviraston alueyksiköiden perustamisen haasteista. Maakuntamuseoiden ja kuntien ohella alueelliset ympäristökeskukset, maakunnan liitot ja työvoima- ja elinkeinokeskukset ovat tärkeitä alueellisia vaikuttajia. Tavoitteena on kunkin alueen kulttuuriympäristön ominaispiirteitä ja toimijajoukkoa vastaavat painopisteet, toiminnan koordinointi sekä kunnille ja kansalaisille tarjottavien palvelujen kehittäminen. Aluetoimistot huolehtivat aluetasolle suuntautuvista kulttuuriympäristön suojelun ja hoidon valtion asiantuntijaviranomaisen tehtävistä. Tehtävät liittyvät muinaismuistolain, rakennussuojelulain ja maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämään asiantuntijatoimintaan, rakennuttamistehtäviin, suojelun ja restauroinnin ohjaukseen, valvontaan ja seurantaan sekä näitä tehtäviä tukevaan alueelliseen ja paikalliseen yhteistyöhön. Jo nykyisinkin osan maata kattava, alueellistettu muinaisjäännösten hoito- ja suojelutoiminta liitetään osaksi perustettavien aluetoimistojen tehtäviä. Taustaa Museopoliittisen toimikunnan opetusministeriölle vuoden 2000 alussa luovuttamassa Museo 2000 mietinnössä ehdotettiin, että kuhunkin maakuntamuseoon (20) perustettaisiin neljä kulttuuriympäristön suojelutehtäviin tarkoitettua virkaa valtion ja kuntien yhteisrahoituksella. Opetusministeriö asettama valtion museotoimen hallinnon kehittämistä ja uudelleenjärjestelyä selvittänyt ohjausryhmä (ja sen alatyöryhmä) ottivat kantaa Museo toimikunnan ehdotuksiin ja selvittivät vaihtoehtoisesti kulttuuriympäristön suojelutehtävien siirtämistä Museoviraston omille alueellisille toimipisteille. Ohjausryhmä päätyi vaihtoehtojen vertailussa suosittamaan valtiollista mallia, johon sisältyi kymmenen alueellista toimipistettä. Perusteena oli mm. yhtenäisten menettelytapojen soveltaminen koko maassa, pidättäytyminen kuntien tehtävien lisäämisestä ja selkeys viranomaistehtävien hoitamisessa. Valtaosa maakuntamuseoista vastusti Museoviraston alueellisia toimipisteitä ja vaati resurssien osoittamista maakuntamuseoille perustuen jo olemassaolevaan sopimuskäytäntöön, jossa Museovirasto on tehnyt eräiden maakuntamuseoiden kanssa sopimuksia arkelogian ja rakennusperinnön suojelutehtävien hoitamisesta.

10 Opetusministeriö otti ohjausryhmän esittämän mallin talousarviovalmistelunsa pohjaksi ja sisällytti tavoitteen mm. alueelliseen strategiatyöhönsä sekä valtion toimintojen alueellistamissuunnitelmiin. Tavoite sisältyy valtioneuvoston hyväksymään rakennusperintöstrategiaan sekä Lipposen II hallituksen hyväksymään kannanottoon valtion keskushallinnon alueellistamistoimenpiteistä. Museoviraston alueellisen toiminnan järjestämisestä koskevan suunnitelman laatiminen vuoden 2004 aikana sisältyy myös hallituksen strategiaasiakirjaan. Museovirastosta annetun lain (282/2004) 3 :n mukaan Museovirastolla voi olla alueellisia yksiköitä. Toteutus ja resurssitarpeet Samanaikaisesti opetusministeriön toimenpiteiden kanssa Museovirasto on edelleen tarkentanut alueellisten toimipisteiden sijoittamista, kokoonpanoa, rahoitusta ja tehtäviä koskevia suunnitelmia. Vuosia koskevassa Museoviraston alustavassa tulossopimuksessa on sovittu, että toimipisteillä on sama alueellinen jako kuin alueellisilla ympäristökeskuksilla. Toimipisteet voivat kuitenkin sijaita mm. maakuntamuseon yhteydessä. 13 aluetoimipisteen perustamiseen tarvittava lisämääräraha on yhteensä n. 3 milj., josta investointimenojen osuus on n Kahdeksan ensimmäisen alueellisen toimipisteen perustamiskustannukset ovat n /yksikkö. Tästä investointimenojen osuus on ja vuotuisten toimintamenojen osuus (palkat, toimintamääräraha, toimisto-ja tukipalvelut, laitteiden käyttökulut, matkakulut ja arvioidut toimitilojen vuokrakustannukset). Viiden viimeisen toimipisteen osalta määrärahan tarvetta pienentää kuitenkin palkkakustannusten osalta mahdollisuus siirtää seitsemän jo aluetasolla työskentelevää tutkijaa uusiin toimipisteisiin ja niiden osalta perustamiskustannus on n /yksikkö, josta investointimenojen osuus on ja vuotuisten toimintamenojen osuus Valtion talousarvioon ei kuitenkaan ole osoitettu Museoviraston toimintamenoihin esitettyä lisäystä eikä Museoviraston nykyisten toimintamäärärahojen puitteissa ole pystytty alueellisia toimipisteitä käynnistämään. Museovirasto jatkaa hankkeen valmistelua yhteistyössä opetusministeriön ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Road Show tiedotustilaisuus Joensuussa 14.5.2007 Hallintojohtaja Petri Lintunen, Joensuun yliopisto 1 Taustaa

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 10. Yleissivistävä koulutus 01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 56 000 euroa. Valtuudet

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen Yhdessä enemmän innovatiivisuutta uudella konserniajattelulla 14.12.2011 Harri Skog Kansliapäällikkö Uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

Maakuntauudistus - miksi, mitä, milloin

Maakuntauudistus - miksi, mitä, milloin Maakuntauudistus - miksi, mitä, milloin Hallitusneuvos Tarja Hyvönen Kuntamarkkinat 15.9.2016 16.9.2016 1 2 Työ- ja elinkeinopalvelut Sosiaalija terveydenhuolto Pelastustoimi Ympäristöterveydenhuolto Maakunnan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 184/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua

Lisätiedot

HE 122/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi koulutuksen

HE 122/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi koulutuksen HE 122/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräiden koulutusta koskevien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi koulutuksen arviointia koskevia

Lisätiedot

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Oman erikoisalan museo- ja tallennustoiminnan kehittäminen valtakunnallisesti 2. Oman erikoisalan museoiden keskinäisestä yhteistoiminnasta

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.

Lisätiedot

Selvitys OKM:n hallinnonalan konserniohjauksesta ja rakenteesta

Selvitys OKM:n hallinnonalan konserniohjauksesta ja rakenteesta Selvitys OKM:n hallinnonalan konserniohjauksesta ja rakenteesta Strategista ketteryyttä julkishallintoon-työpaja 29.4.2011 neuvotteleva virkamies Iiris Patosalmi Selvitystyön päämäärä ja tavoitteet Lähtökohta

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot Momentille myönnetään lisäystä 413 000

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojektin tietojärjestelmäperiaatteet Johdon IT-Strategiaseminaari 30.10.2007 Projektipäällikkö

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikuntalain (390/2015) nojalla: Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 1 luku Valtion liikuntaneuvosto 1 Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen

Lisätiedot

Virastoselvityshankkeen johtopäätökset ja ehdotukset. Esitys tulosohjausverkoston tapaamisessa Timo Moilanen (VM/KAO/ROY)

Virastoselvityshankkeen johtopäätökset ja ehdotukset. Esitys tulosohjausverkoston tapaamisessa Timo Moilanen (VM/KAO/ROY) Virastoselvityshankkeen johtopäätökset ja ehdotukset Esitys tulosohjausverkoston tapaamisessa Timo Moilanen (VM/KAO/ROY) Esityksen sisältö VIRSU-hankkeen tausta ja tavoitteet Keskushallintoa koskevat kehittämisperiaatteet

Lisätiedot

Aluehallinnon uudistaminen

Aluehallinnon uudistaminen Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke 1092009 10.9.2009 Aluehallinnon uudistaminen Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Lääninhallitusten, työvoima- ja

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 10.9.2015 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS NIISTÄ VALTION VIRASTOISTA JA LAITOKSISTA SEKÄ NIIDEN ALAISISTA YKSIKÖISTÄ, JOISTA TEHTÄVIÄ JA TOIMINTOJA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain 2 ja 5 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi taiteen edistämisen

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 210 000 euroa. S e l v i t y

Lisätiedot

Soma-esivalmistelun henkilöstöfoorumi

Soma-esivalmistelun henkilöstöfoorumi Soma-esivalmistelun henkilöstöfoorumi 25.1.2017 Valmistelun rakenne Esivalmistelun ohjausorganisaatio Henkilöstöfoorumi Yhteiset valmisteluryhmät Sote-tiimi sote-muutosjohtaja & valmisteluryhmien pj:t

Lisätiedot

Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita

Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita 15.1.2010 Toni Suutari www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden sähköisten aineistojen

Lisätiedot

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset Johtotiimi 101 15.10.2009 Seutuhallitus 173 06.11.2009 Yhtymähallitus 76 12.05.2010 Yhtymähallitus 98 02.06.2010 Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

Henkilöstön asema muutostilanteessa. Info- ja keskustelutilaisuus

Henkilöstön asema muutostilanteessa. Info- ja keskustelutilaisuus Henkilöstön asema muutostilanteessa Info- ja keskustelutilaisuus 29.3.2007 VN:n päätökset 2001 ja 2006 Vuoden 2001 periaatepäätöksen tavoitteena varautua ikärakenteen muutoksesta johtuviin toimiin valtionhallinnossa

Lisätiedot

Aluehallintouudistus. Valmistelun tilannekatsaus, osa IV

Aluehallintouudistus. Valmistelun tilannekatsaus, osa IV Aluehallintouudistus Valmistelun tilannekatsaus, osa IV 6.4.2016 1 Aluehallintouudistus on hallituksen kärkihanke, valmistelu käynnistyy nyt Hallitus on 5.4.2016 tehnyt ratkaisun maakunnille siirrettävistä

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Arkistojen ryhmittely pääpiirteissään

Arkistojen ryhmittely pääpiirteissään Suomen arkistot Suomessa on hyvin monentyyppisiä arkistoja, suurin osa on julkisin varoin ylläpidettyjä, mutta myös yksityisin varoin mm. säätiö- tai yhdistysmuotoisia arkistoja on olemassa Arkistointia

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4. Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.2010 Rahoitus Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Paikkakunta: Päivämäärä: Muutosjohtajien maakuntakierros 1 23.2.17 Julkisten sosiaali ja terveyspalvelujen rakenne Maakunta

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. (30.01, osa) Hallinto ja tutkimus 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Ylijohtaja Terttu Savolainen. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Nvm. Tapio Saavalainen Alueelliset nuorisotyöpäivät

Ylijohtaja Terttu Savolainen. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Nvm. Tapio Saavalainen Alueelliset nuorisotyöpäivät 23.8.2016 Ylijohtaja Terttu Savolainen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Nvm. Tapio Saavalainen 16.2.2017 Alueelliset nuorisotyöpäivät Mikä muuttuu julkisen hallinnon rakenteen muutoksen iso kuva Ministeriöt

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015 IITIN KUNNAN MAAKUNNANVAIHTOESITYKSEN HYLKÄÄMINEN (VM/2013/00.01.01.00/2011) Iitin kunnan esitys Maakuntajakolaki

Lisätiedot

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ HE 112/2011 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 27.4.2016 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUKSEN (HAL- TIK) TEHTÄVIEN JA TOIMINTOJEN SIIRTÄMISESTÄ VALTION TIETO- JA VIES-

Lisätiedot

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset/kpk ICT Oy/Osakkuus

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset/kpk ICT Oy/Osakkuus Johtotiimi 101 15.10.2009 Seutuhallitus 173 06.11.2009 Yhtymähallitus 76 12.05.2010 Yhtymähallitus 98 02.06.2010 Yhtymähallitus 118 28.06.2010 Yhtymähallitus 137 22.09.2010 Yhtymähallitus 165 03.11.2010

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT JUHTA asetus ja asettaminen JUHTA 28.2.2013 Sami Kivivasara, VM JulkICT Asetuksen uudistamisen taustaa Edellinen asetus oli annettu 2006 ja sitä on osittain uudistettu useaan kertaan. Tietohallintolaki

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Valtion elokuvatarkastamosta annetun lain :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Valtion elokuvatarkastamosta annettua lakia niin, että viraston johtokunta

Lisätiedot

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Johtaja Mikko Salmenoja KEHA- keskus 26.10.2016 http://www.keha-keskus.fi 22.9.2016 1 Yleistä molemmista palvelukeskuksista Ja SOTE ICT vielä

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus. Erityisavustaja Sami Miettinen Seinäjoki

Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus. Erityisavustaja Sami Miettinen Seinäjoki Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus Erityisavustaja Sami Miettinen Seinäjoki Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 2 Työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä KUNNAT Paikallisen osallistumisen,

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma AMKESU

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma AMKESU 11.3.2014 Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma AMKESU Pasi Kankare Johtaja Valmistelu Lähtökohtana yleissivistävälle koulutukselle kehitetty malli (Kuntakesu) Valmistelussa

Lisätiedot

Maakuntauudistus. Pertti Rajala

Maakuntauudistus. Pertti Rajala Maakuntauudistus Pertti Rajala 6.6.2016 Maakuntauudistus Vuoden 2019 alussa aloittavien maakuntien tehtävien perustana on selkeä työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä. Tulevaisuuden työnjaossa:

Lisätiedot

Tilannekatsaus aluehallintouudistuksesta ELYkeskuksen. Ylijohtaja Ari Niiranen

Tilannekatsaus aluehallintouudistuksesta ELYkeskuksen. Ylijohtaja Ari Niiranen Tilannekatsaus aluehallintouudistuksesta ELYkeskuksen kannalta Ylijohtaja ELY-keskusten tehtävät pääosin itsehallintoalueille ELY-keskukset kannattavat ELY-keskusten, maakunnan liittojen ja TE-toimistojen

Lisätiedot

Virkajärjestely prosessina ja esimerkit esitysten laatimiseksi

Virkajärjestely prosessina ja esimerkit esitysten laatimiseksi Ohje 17.4.2013 Virkajärjestely prosessina ja esimerkit esitysten laatimiseksi Virkajärjestely omalla hallinnonalalla Oman hallinnonalan sisällä siirtopäätöksen virkasiirrosta tekee oma ministeriö. Lähettävä

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

Tilannekatsaus

Tilannekatsaus Tilannekatsaus 1.3.2017 Muutoksen laatikot Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 3 5 10 1 6 1 1 1 28 9700 htv EP Maakunnan päätöksenteko, toiminta ja asukkaiden osallistuminen Liikelaitos

Lisätiedot

Talousarvioesitys Nuorisotyö

Talousarvioesitys Nuorisotyö 91. Nuorisotyö S e l v i t y s o s a : Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä ja nuorisopolitiikan yhteensovittamisesta valtakunnan tasolla. Tukenaan

Lisätiedot

Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri. Museo aloitusseminaari Kansallismuseon auditorio, Helsinki

Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri. Museo aloitusseminaari Kansallismuseon auditorio, Helsinki Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri Museo 2015 -aloitusseminaari 23.11.2011 Kansallismuseon auditorio, Helsinki 23.11.2011 Riitta Autere museo 2015 Esityksen sisältö Kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä

Ajankohtaista ministeriöstä Ajankohtaista ministeriöstä Maakuntamuseoiden, aluetaidemuseoiden ja valtakunnallisten erikoismuseoiden johtajien tapaaminen 18.3.2015 Mirva Mattila Esityksen sisältö Kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

EHDOTUKSIA OHJAUKSEN JA KASVATUKSEN TUTKINTORAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Kuulemistilaisuudessa käsiteltävä aineisto keskustelun pohjaksi

EHDOTUKSIA OHJAUKSEN JA KASVATUKSEN TUTKINTORAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Kuulemistilaisuudessa käsiteltävä aineisto keskustelun pohjaksi EHDOTUKSIA OHJAUKSEN JA KASVATUKSEN TUTKINTORAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Kuulemistilaisuudessa 21.8.2015 käsiteltävä aineisto keskustelun pohjaksi OPETUSHALLITUS AMPA-YKSIKKÖ/OHJAKAStyöryhmä 1. Tausta Opetus-

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖ Vanhempi hallitussihteeri Merja Leinonen VALTIONEUVOSTON ASETUS ELINIKÄISEN OPPIMISEN NEUVOSTOSTA

OPETUSMINISTERIÖ Vanhempi hallitussihteeri Merja Leinonen VALTIONEUVOSTON ASETUS ELINIKÄISEN OPPIMISEN NEUVOSTOSTA OPETUSMINISTERIÖ Muistio Vanhempi hallitussihteeri 6.5.2009 Merja Leinonen VALTIONEUVOSTON ASETUS ELINIKÄISEN OPPIMISEN NEUVOSTOSTA 1 Tausta ja pääasiallinen sisältö Opetusministeriön yhteydessä on vuoden

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA Laura Leppänen muutosjohtaja 17.1.2017 MITÄ MAAKUNTIIN SIIRTYMINEN TARKOITTAA? Suomeen perustetaan 18 maakuntaa 1.7.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

Valtio Expo 20.5.2014. Hallitusneuvos Tarja Hyvönen

Valtio Expo 20.5.2014. Hallitusneuvos Tarja Hyvönen Valtio Expo 20.5.2014 Hallitusneuvos Tarja Hyvönen 2 Velvollisuus käyntiasioinnin turvaamiseen Perustuslain hyvän hallinnon periaate Pääsy hallinnon palveluihin turvattava myös niille, jotka eivät voi,

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Maaseutuvirasto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jaakko Rinne 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Tytti Yli-Viikari 22.4.2016 Valtiontalouden tarkastusvirasto Julkisen johtamisen kannalta tärkeitä toimintaympäristön kehityskulkuja Talouden

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Sote-rakenneuudistus 2013 Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Järjestämisvastuussa olevalle taholle kuuluu omalta osaltaan vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä Tähän sisältyy vastuu väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Peruspalveluiden arvioinnista , Helsinki Kirsi Kaunisharju

Peruspalveluiden arvioinnista , Helsinki Kirsi Kaunisharju Peruspalveluiden arvioinnista Vauhtia kulttuuriin! 12.1.2012, Helsinki Kirsi Kaunisharju Peruspalveluiden arviointi Peruspalveluiden arviointi on aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 4 :n 2

Lisätiedot

KEVÄT- Keski-Suomen. kehittämisohjelma. Esitys Maakunnan Yhteistyöryhmälle 1.12.2009

KEVÄT- Keski-Suomen. kehittämisohjelma. Esitys Maakunnan Yhteistyöryhmälle 1.12.2009 KEVÄT- Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma Esitys Maakunnan Yhteistyöryhmälle 1.12.2009 Projektipäällikkö Hankeasiantuntija Hankearvioija janne.laitinen@jamk.fi taina.era@jamk.fi raija.laaperi@thl.fi

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin

Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin Juhani Kostet Museovirasto 12.11.2016 6.12.2016 Juhani Kostet Museoviraston tutkimustehtävät Laki Museovirastosta Huolehtia kulttuurihistoriallisen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Sosiaalipäivystys osana päivystysuudistusta 26.5.2016 Valmiusseminaari erityisasiantuntija Virva Juurikkala, STM Päivystysuudistus lausunnolla Valmisteilla oleva uudistuksen

Lisätiedot

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä:

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä: 21.9.2016 SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Esiselvitystä valmisteleva tr A. Järjestäytyminen ja valmisteluprosessi sekä toimintaympäristö Varmistaa ryhmän toiminnan käynnistyminen, riittävä vuorovaikutus ja viestintä

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 202/53/04 Opetusministeriö 25.5.2005 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseotoiminnan kehittäminen ja aktivointi viemällä eteenpäin suunnitelmista esiin nousseita kehittämistavoitteita 2. Kulttuuriympäristöön

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille yhteisöille.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille yhteisöille. 90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot Kioton joustomekanismit Tavoitteena on vahvistaa Suomen toimintaa kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa, mihin pyritään mm. toteuttamalla Kioton pöytäkirjan

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

Hallinnonrajat ylittävä kokonaistarkastelu

Hallinnonrajat ylittävä kokonaistarkastelu Selvitys LVM/2252/02/2015 Valtiovarainministeriö 18.12.2015 VM118:00/2015 Aluehallintouudistuksen valmistelu ja taustaselvitys Kukin ministeriö laatii mahdollisimman yhteisestä näkökulmasta hallituksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus - työpaja Pro lukio -seminaarissa. Anu Halvari Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus - työpaja Pro lukio -seminaarissa. Anu Halvari Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus - työpaja 4.11.2016 Pro lukio -seminaarissa Anu Halvari Opetushallitus Opetussuunnitelman tehtävä LL 629 / 1998 11 Opetussuunnitelma: Koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä opetussuunnitelma.

Lisätiedot

Kieli osana avointa hallintoa & hyvän virkakielen toimintaohjelma

Kieli osana avointa hallintoa & hyvän virkakielen toimintaohjelma Kieli osana avointa hallintoa & hyvän virkakielen toimintaohjelma Julkisen alan tiedottajat ry Viestintäpäivät, Oulu Ulla Tiililä Kotimaisten kielten keskus 28.3.2014 Kotimaisten kielten keskus Avoin hallinto

Lisätiedot

Laki. Lain soveltam isala. Opettajankoulutustehtävä. Ammatillisen opettajankoulutuksen jäljestäminen. Muu ohjaus ja kehittämisvastuu

Laki. Lain soveltam isala. Opettajankoulutustehtävä. Ammatillisen opettajankoulutuksen jäljestäminen. Muu ohjaus ja kehittämisvastuu EV 81/1996 vp - HE 49/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ammatillisesta opettajankoulutuksesta ja erliiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o

Lisätiedot

Matkalla uuteen maakuntaan

Matkalla uuteen maakuntaan 1 Matkalla uuteen maakuntaan LAPIN MAAKUNTAUUDISTUKSEN ESIVALMISTELUN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Projektisuunnitelman toteutuminen ja tarkennukset Budjetti vuodelle 2017 ja muut rahoitushakemukset Valmistelutoimielin,

Lisätiedot

Maakunnan tehtävät maaseudun kehittämisessä. Neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö/ruokaosasto 17.1.

Maakunnan tehtävät maaseudun kehittämisessä. Neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö/ruokaosasto 17.1. Maakunnan tehtävät maaseudun kehittämisessä Neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö/ruokaosasto 17.1.2017 1 MMM:n toimialan aluehallinnon ja kuntien tehtävät maakuntiin Hallituksen

Lisätiedot

LVM/810/01/

LVM/810/01/ 1(6) Asettamispäätös KOH 22.4.2016 LVM/810/01/2016 Otsikko 1 Asettaminen 2 Toimikausi Liikenne- ja viestintäministeriö on tänään tekemällään päätöksellä asettanut hankkeen, jossa selvitetään liikenneverkon

Lisätiedot

Lakiuudistuksen tilannekatsaus

Lakiuudistuksen tilannekatsaus Lakiuudistuksen tilannekatsaus Työseminaari 16.4.2013 Tarja Reivonen TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen sisältö ja organisointi Yhdistetään ja uudistetaan: Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) ja rakennerahastolaki

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) KULTTUURITOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU KULTTUURILAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Toimiala

Lisätiedot

Kirjastoautohanke Tampere Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Kirjastoautohanke Tampere Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Kirjastoautohanke 13.6.2014 Tampere Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 16.6.2014 1 Perustamishankkeiden erillinen valtionavustusjärjestelmä? Vaihtoehdot: 1. Avustukset siirretään valtionosuuspohjiin

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS

MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS Esittely 2015 SUOMEN YLIOPISTOKESKUKSET Suomessa on 14 yliopistoa Yliopistokeskuksia 6 alueilla joilla ei ole omaa yliopistoa mutta usean yliopiston toimintaa: Kajaani Kokkola

Lisätiedot

Koulutuksen arviointisuunnitelman valmistelu

Koulutuksen arviointisuunnitelman valmistelu Koulutuksen arviointisuunnitelman valmistelu Sisältää: - Arviointisuunnitelman valmistelun taustaa - Koulutuksen arviointisuunnitelma 2016 2019 - Arviointisuunnitelman valmistelu - Karvin määrittämät arviointitoiminnan

Lisätiedot

Taide- ja kulttuuriasiat uudistuvassa aluehallinnossa

Taide- ja kulttuuriasiat uudistuvassa aluehallinnossa Taide- ja kulttuuriasiat uudistuvassa aluehallinnossa Sivistystoimen asiat uudistuvassa aluehallinnossa 14.10.2009 Kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju Taustaa 1/2 Lääninhallituslain (22/1997) 2 :n

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot