OPETUSMINISTERIÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSMINISTERIÖ 8.10.2004"

Transkriptio

1 OPETUSMINISTERIÖ ALUEELLISTAMISEN VÄLIRAPORTTI I. Tausta Valtioneuvoston kanslia on pyytänyt ministeriöiltä hallituksen iltakoulussa hyväksymien toimeksiantojen mukaiset alueellistamisselvitykset ehdotuksineen. Ministeriöiden tulee laatia hallinnonalansa alueellistamisselvitykset mennessä. Alueellistamisselvityksistä laaditaan hallinnon ja alueiden kehittämisen ministerityöryhmälle ja alueellistamisen koordinaatioryhmälle väliraportti mennessä. Toimeksiannon mukaan opetusministeriön alueellistamisselvityksen tulee sisältää kuvaus alueellistamismahdollisuuksista ja -tarpeista hallinnonalalla sekä alueellistamisen toiminnallisista ja taloudellisista vaikutuksista sekä iltakoulupäätöksessä mainitut erillisselvitykset. Väliraportin tulee sisältää selvitys Lipposen II hallituksen toimenpideohjelman etenemisestä, kuvaus alueellistamismahdollisuuksista hallinnonalalla sekä alustavat arviot osaamis- ja toimintakeskittymien huomioon ottamisesta toimintoja alueellistettaessa. Hallinnonalan alueellistamisselvityksen laadintaa varten opetusministeriö lähetti hallinnonalan virastoille kyselyn, jossa pyydettiin tietoja viraston tehtävistä, organisaatiosta ja henkilöstöstä sekä alustavaa arviota alueellistamismahdollisuuksista ja -tarpeista toiminnoittain. Kaikki hallinnonalan virastot toimittivat ministeriölle pyydetyt tiedot. Lisäksi opetusministeriö järjesti hallinnonalan virastoille alueellistamisselvitystä koskevan kuulemistilaisuuden Korkeakoululaitoksen toimintojen alueellistamismahdollisuuksia ei ole selvitetty, sillä korkeakoululaitos jo toimii alueellisesti hajautetun toimijaverkon kautta. Maamme 20 yliopistoa toimivat 11 paikkakunnalla. Tämän lisäksi yliopistot ovat laajentaneet toimintaansa niin, että esimerkiksi tutkintoon johtavaa koulutusta annetaan 23 paikkakunnalla. Yliopistojen toimintaa alueilla vahvistetaan kehittämällä olemassa olevia alueellisia yliopistokeskuksia (Pori, Lahti, Kajaani, Mikkeli, Kokkola ja Seinäjoki). Opetusministeriön hallinnonalalla toimii 29 ammattikorkeakoulua, ja ne antavat tutkintoon johtavaa koulutusta yli 80 paikkakunnalla. Lisäksi opetusministeriön hallinnonalan alueellisesti hajautetun toimijaverkon kautta rahoitetaan mm. seuraavia toimintoja: - perusopetusta yli oppilaitoksessa - lukiokoulutusta vajaassa 500 lukiossa - ammatillista koulutusta yli 300 ammatillisessa oppilaitoksessa - aikuiskoulutusta noin oppilaitoksessa ja korkeakoulussa - yleisten kirjastojen toimintaa yli 900 toimipisteessä ja yli 200 kirjastoautolla - museotoimintaa 129 museossa (joista alueellisia ovat 20 maakuntamuseota, 16 aluetaidemuseota ja 75 paikallismuseota)

2 - taiteellista toimintaa yli 60 ammattiteatterissa ja lähes 30 ammattiorkesterissa - valtakunnallisia kulttuuritapahtumia (noin 100) - liikuntapaikkoja (28 000) - nuorisokeskustoimintaa (10 keskusta) II. Virastojen arviot toimintojen alueellistamismahdollisuuksista Virastojen vastauksissa korostui, että useat opetusministeriön hallinnonalan virastot ovat luonteeltaan erityyppisiä kuin perinteiset hallintovirastot. Niiden tehtävät liittyvät ensisijaisesti esimerkiksi museona, kirjastona, kokoelmana tai arkistona toimimiseen tai kulttuuriperintökohteen ylläpitoon. Tällaisia virastoja ovat esimerkiksi Valtion taidemuseo, Näkövammaisten kirjasto, Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti, Kansallisarkisto, Museovirasto, Suomen elokuva-arkisto, Valtion elokuvatarkastamo ja Suomenlinnan hoitokunta. Näiden virastojen toimipaikka on sidoksissa nykyisiin, niiden toimintaa varten erityisesti suunniteltuihin tai restauroituihin rakennuksiin ja toimitiloihin. Vastauksissa tuotiin myös esiin, että opetusministeriön hallinnonalan virastojen toimintoja on jo osin alueellistettu. Virastojen mukaan alueellinen näkökulma on muutoinkin otettu toiminnassa huomioon, esimerkiksi kehittämishankkeiden organisoinnissa verkostoiksi ja valmisteluelinten kokoonpanoissa. Opetushallinnon tehtäviä ja päätösvaltaa on delegoitu koulutuksen järjestäjille kansainvälisesti verraten pitkälle. Lisäksi 150 valtion ammatillisen oppilaitoksen siirtäminen paikallishallintoon ja ammattikorkeakoulujen perustaminen paikallishallinnon omistukseen ovat olleet merkittävä alueellistamistoimenpide. Nykyisistä valtion 18 oppilaitoksista 14 toimii pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Opetushallituksen alainen Opetusalan koulutuskeskus toimii Heinolassa ja Tampereella. Koulutuksen arviointineuvoston sihteeristö on sijoitettu Jyväskylän yliopiston yhteyteen. Arkistolaitokseen kuuluvat maakunta-arkistot toimivat seitsemällä paikkakunnalla. Pääosa Suomen Akatemian henkilöstöä on jo nyt alueellisesti sijoitettuna eri yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin (238 akatemiatutkijaa ja 39 akatemiaprofessoria). Varastokirjasto sijaitsee Kuopiossa, minne on myös sijoitettu osa Näkövammaisten kirjaston vanhemmasta kokoelmasta. Taidetoimikuntajärjestelmään kuuluu 13 alueellista taidetoimikuntaa, joiden henkilökunta on palvelussuhteessa lääninhallituksiin. Museovirastolla on lukuisia museoita eri puolilla maata. Sen hoitamista 17 museosta yhdeksän sijaitsee Helsingin ulkopuolella. Suomen merimuseon toiminnat siirretään Kotkaan ja merimuseolle tulee näyttelytila Turkuun. Museoviraston keskusvarasto sijaitsee Orimattilassa, lisäksi esinevarastoja on mm. Valkeakoskella ja Karkkilassa. Arkeologian osastolla on alueelliset toimipisteet viidellä paikkakunnalla. Lisäksi Museovirasto on esittänyt 13 alueellisen toimipisteen perustamista.

3 Yleisesti ottaen opetusministeriön hallinnonalan virastot eivät pitäneet substanssitoimintojen alueellistamista pääkaupunkiseudun ulkopuolelle mahdollisena. Virastot perustelivat kantaansa sillä, että substanssitoimintojen alueellistaminen vaikeuttaisi asiakaspalvelua ja päätöksentekoa, aiheuttaisi haittaa kansalliselle ja kansainväliselle yhteistyö- ja sidosryhmätyöskentelylle sekä lisäisi merkittävästi matkustuspäiviä ja -kustannuksia. Virastot korostivat tiiviitä yhteyksiä pääkaupunkiseudulla sijaitseviin valtakunnallisiin virastoihin ja järjestöihin sekä muihin sidosryhmiin. Monet virastot (CIMO, Suomen Akatemia, Ylioppilastutkintolautakunta, Opetushallitus, taiteen keskustoimikunta) toivat vastauksissaan esiin, että heillä on runsaasti asiantuntija- ja ohjausryhmien, lautakuntien ja toimikuntien kokouksia sekä laaja-alaista vierailu- ja seminaaritoimintaa, mikä puoltaa keskeistä sijaintia. Lisäksi virastot korostivat tiettyjen tukipalveluiksi luokiteltavien tehtävien, muun muassa tietopalvelujen ja viestinnän, kiinteää yhteyttä ydintoimintaan. Virastot toivat vastauksissaan esiin myös henkilöstön rekrytointimahdollisuuksien sekä ruotsinkielisten palvelujen turvaamiseen liittyvät näkökohdat. Virastojen suhtautuivat avoimemmin joidenkin talous- ja henkilöstöpalvelujen ulkoistamismahdollisuuksiin ja palvelukeskusmallin selvittämiseen. Ulkoistamista on jo nykyisin käytetty muun muassa tietotekniikan käyttö- ja tukipalveluissa, palkanmaksussa sekä siivous-, kiinteistönhoito- ja turvapalveluissa. Virastot korostivat digitaalisten tietojärjestelmien ja palveluiden kehittämismahdollisuuksia alueellisen tasa-arvon edistämisessä. Verkkoasioinnin ja verkkopalvelujen kehittäminen on tavoitteena kaikissa virastoissa. III. Opetusministeriön hallinnonalan alueellistamisen periaatteet Opetusministeriön hallinnonalalla alueellistamisen periaatteina ovat vapaaehtoisuus, toiminnan laadun turvaaminen, toiminnan kehittäminen, asiantuntijuuden kehittäminen, henkilöstön mahdollisuudet tehtävä- ja työjärjestelyihin sekä vakinaisen henkilöstön aseman turvaaminen. Toimintojen alueellistamismahdollisuudet selvitetään aina merkittävien työnjaon muutosten, tehtävien siirtojen ja organisaatiouudistusten yhteydessä. Toimintojen alueellistamisen tavoitteet ja vaikutukset on tarkoin analysoitava. Erityisesti tietointensiivisten tehtävien (informaatio-, tutkimus-, selvitys- ja arviointitehtävät) hoitaminen muualla kuin pääkaupunkiseudulla on mahdollista. Myös hallinnonalan sähköisiä tukipalvelutehtäviä on mahdollista hoitaa sijaintipaikasta riippumatta (palvelukeskusmalli). IV. Selvitys Lipposen II hallituksen toimenpideohjelman etenemisestä Ks. erilliset muistiot Suomen merimuseosta ja Museoviraston alueorganisaatiosta (liitteet) V. Yleiskuvaus alueellistamismahdollisuuksista opetusministeriön hallinnonalalla a) Päätösvallan ja tehtävien siirtäminen keskushallinnosta alue- ja paikallishallintoon Opetusministeriön, opetushallituksen ja lääninhallitusten tehtävänjaon kehittämistä selvittänyt delegointityöryhmä esittää muistiossaan, että oppilaitosten,

4 kirjastojen ja liikuntatoimen perustamishankkeita sekä muita toimitiloja ja varustamista koskevat asiat siirretään lääninhallituksiin. Opetusministeriö laatisi perustamishankkeiden rahoitussuunnitelman lääninhallitusten esitysten pohjalta nykyiseen tapaan. Opetusministeriö jakaisi määrärahat ja valtuudet lääninhallituksille, tekisi niihin tarvittavat tarkistukset sekä kokoaisi tiedot valtuusseurantaan. Lääninhallitukset valmistelisivat osaltaan rahoitussuunnitelmat ministeriön antamisen kehysten pohjalta, käsittelisivät hankesuunnitelmat, myöntäisivät valtionosuudet ja -avustukset, hoitaisivat valtionapujen maksamisen ja tarkistaisivat hankeselvitykset. Työryhmä ehdottaa, että oppilaitosrakentamisen tehtäviin opetusministeriössä jäisi ainakin 1-2 virkaa. Lääninhallituksiin näihin tehtäviin nykyisen 4-5 henkilötyövuoden asemasta esitetään 8-10 henkilötyövuotta asiantuntijatehtäviin, missä on otettu huomioon myös kirjastohankkeiden siirto. Opetushallituksen oppilaitosrakentamista sekä terveellistä ja turvallista oppimisympäristöä koskevia kehittämistehtäviä hoitavan henkilöstön määräksi esitetään ainakin 1-2. Liikuntatoimen delegoinnin loppuun saattamiseksi arvioidaan lääninhallituksiin tarvittavan kahden henkilötyövuoden lisäys verrattuna nykyiseen. b) Aluehallinnon kehittäminen Valtion aluehallinnon roolia ja kehittämismahdollisuuksia tulee edelleen vahvistaa. Opetusministeriö esittää harkittavaksi, voidaanko alueellistamisen tavoitteita edistää laajemmin tukemalla valtion alueorganisaatioiden erikoistumista valtakunnallisiin erityistehtäviin. Esimerkiksi opetusministeriön toimialalla arkistolaitokseen kuuluvat maakunta-arkistot toimivat Kansallisarkiston alaisina piiriviranomaisina. Toimintojen alueellistaminen maakunta-arkistoihin on jo toteutettu toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisessa laajuudessa mm. keskittämällä seuraavia valtakunnallisia erityistehtäviä: - mikrofilmaustoiminta on alueellistettu ja keskitetty Mikkelin maakuntaarkistoon, - ulkoasiainhallinnon lähetystöjen arkistot on keskitetty Joensuun maakuntaarkistoon, - Maanmittauslaitoksen yhtenäisarkiston ulkoisen asiakaspalvelun hoitaa Jyväskylän maakunta-arkisto, - kansainvälisiä tehtäviä hoitaa Hämeenlinnan maakunta-arkisto, - tietyt tietotekniikka-asiat on keskitetty Oulun maakunta-arkistoon ja - Turun maakunta-arkistolla on laajaa koulutus- ja konsultointitoimintaa sekä osa sisäisestä tarkastuksesta (toiminnan tarkastus). c) Olemassa olevien yksiköiden siirtäminen tai uusien yksiköiden perustaminen alueille Opetusministeriön delegointityöryhmä esittää muistiossaan, että koulutuksen arvioinnin kokonaisuuden kehittämiseksi Korkeakoulujen arviointineuvoston ja Koulutuksen arviointineuvoston yhteistyötä tiivistetään asettamalla neuvostoille yhteinen sihteeristö. Arviointikohteiden, tavoitteiden ja menetelmien erilaisuudesta johtuen säilytetään kuitenkin kaksi erillistä neuvostoa. Organisatorinen yhteys arviointineuvostojen kesken edellyttää, että arviointineuvostot toimivat joko omina virastoinaan tai jonkin muun alueella toimivan valtion vi-

5 raston yhteydessä. Koulutuksen arviointineuvoston yhteydestä Jyväskylän yliopistoon olisi luovuttava. Käytännössä luontevinta olisi kokonaan uuden viraston perustaminen. Alustava arvio on, että korkeakoulujen arviointineuvoston sijoittamisen Helsingin ulkopuolelle ei voida katsoa helpottavan arviointineuvostolle annettua tehtävää avustaa opetusministeriötä ja korkeakouluja arviointiin liittyvissä asioissa. Voidaan arvioida, että arviointitoiminnan välittömät kulut nousisivat noin 30 %, jos neuvoston kotipaikkana on esimerkiksi Jyväskylä tai muu samalla etäisyydellä Helsingistä sijaitseva paikkakunta. Kansainvälisten yhteyksien vuoksi toimisto- ja kokoustiloja tarvittaisiin ainakin osa-aikaisesti myös Helsingissä, vaikka neuvoston pääpaikka olisikin muualla. d) Valtionhallinnon ja kunnallishallinnon työnjaon muuttaminen Opetusministeriö ei esitä muutoksia valtionhallinnon ja kunnallishallinnon työnjakoon. Opetusministeriöstä on siirretty viime vuosina runsaasti toimeenpanotehtäviä ja päätöksentekoa ministeriön toimialaan kuuluville koulutuksen järjestäjille. Vuoden 1999 alusta voimaan tullut koulutusta koskeva lainsäädännön uudistus lisäsi merkittävästi kuntien päätösvaltaa koulutuksessa. e) Toimintojen kilpailuttaminen ja ulkoistaminen alueille Opetusministeriön hallinnonalan tuottavuushankkeessa on tarkoitus tehostaa ulkopuolisten palvelujen käyttöä arvioimalla mahdollisuudet joidenkin toimintojen yksityistämiseen. Lisäksi ostopalvelujen käyttö tutkitaan aina toimintoja uudistettaessa. Samalla tarkastellaan myös alueellistamisnäkökulmaa. f) Etätyön tukeminen Opetusministeriö kannattaa valtion yhteisten etätyöskentely- ja palvelupisteiden kehittämistä aluekeskuksiin. Yhteisten etäpisteiden kehittäminen tukipalveluineen edistäisi valtion keskushallinnon uudistamisen ja alueellistamisen periaatteita, kilpailukykyistä ja joustavaa henkilöstöpolitiikkaa sekä etätyön edellyttämien tietojärjestelmä- ja tietotukitarpeiden ja tietoturvakysymysten ratkaisemista. g) Tukipalvelujen alueellistaminen Opetusministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman mukaan tavoitteena on, että talous- ja henkilöstöhallinnon tuottavuutta lisätään perustamalla opetusministeriön hallinnonalalle yksi tai kaksi talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusta. Palvelukeskuksen / palvelukeskusten sijaintia koskevia vaihtoehtoja selvitetään valmistelun edetessä. Alueellistamisen koordinaatioryhmän asettaman taloushallintotyöryhmän muistion mukaisesti opetusministeriössä on käynnistetty laskentatoimen palvelukeskusmallin käyttöönottoa koskeva selvitystyö. Hanke on kytketty Valtiokonttorin Kieku-hankkeen valmisteluun. Hankkeeseen sisällytetään myös palkanlaskenta sekä mahdollisesti muita henkilöstöhallintoon liittyviä kokonaisuuksia. Ensi vaiheessa selvityksen piiriin kuuluvat opetusministeriö ja sen

6 alaiset yhdeksän maksupistettä sekä Opetushallitus, Suomen Akatemia, Kansallisarkisto, Museovirasto, Valtion taidemuseo ja Suomenlinnan hoitokunta. Palvelukeskuksen perustamista selvitetään edellä todetun lisäksi pienimmissä yliopistoissa, jolloin tukeudutaan joko aikaisemmin perustettuun palvelukeskukseen tai yhteen suurempaan yliopistoon, esim. kauppakorkeakouluun, palvelukeskuksen muodostajana. Myöhemmin selvitetään taloushallinnon palvelukeskusmallin käyttöönottoa muissa yliopistoissa, mikäli saatujen kokemusten perusteella on osoitettavissa selkeästi taloushallinnon tuottavuuden ja taloudellisuuden kasvua. VI. Selvitys delegointitoimenpiteistä hallinnonalalla Delegointityöryhmän muistio opetusministeriön, opetushallituksen ja lääninhallitusten tehtävänjaon kehittämisestä toimitetaan erikseen heti sen valmistuttua. VII. Alueellistamisen toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset Opetusministeriö korostaa, että sen hallinnonalalla mahdollisesti toteutettavat alueellistamistoimenpiteet edellyttävät lisämäärärahojen osoittamista alueellistettaville toiminnoille siirtymävaiheen ajaksi. VIII. Osaamis- ja toimintakeskittymien huomioon ottaminen alueellistamisessa Alueellistamisen loppuraporttiin sisällytetään hallituksen iltakoulun toimeksiannon mukaisesti erillinen selvitys siitä, millaisin alueellisin yliopisto- ja korkeakoulupoliittisin toimenpitein olisi mahdollista tukea olemassa olevia osaamis- ja toimintokeskittymiä. IX. Yhteistoimintamenettely Opetusministeriö on huolehtinut asianmukaisesta yhteistoimintamenettelystä viemällä alueellistamisen väliraportin opetusministeriön yhteistyökomiteaan Lisäksi alueellistamisen väliraporttia käsitellään hallinnonalan yhteistoimintaneuvottelussa Myös virastojen alueellistamiskuvaukset on tehty yhteistyössä henkilöstön kanssa. X. Lopuksi Opetusministeriö seuraa toimialallaan digitaalisten tietojärjestelmien ja palvelujen sekä sähköisen asioinnin kehittymisen vaikutuksia. Toimintojen alueellistamismahdollisuudet arvioidaan aina merkittävien kehittämishankkeiden yhteydessä. LIITTEET - kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston muistio Suomen merimuseon uudelleen sijoittamisen toimeenpanosta - kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston muistio Museoviraston alueellisen toiminnan järjestämisestä

7 Liite 1 OPETUSMINISTERIÖ Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto SUOMEN MERIMUSEON UUDELLEEN SIJOITTAMISEN TOIMEENPANO Opetusministeriö selvitti yhdessä Museoviraston kanssa vuodesta 1999 lähtien mahdollisuuksia saada uudet toimitilat Suomen merimuseolle. Opetusministeriö teki vuosien aikana sijoituspaikkavertailun, jossa olivat mukana vaihtoehtoisina sijoituspaikkoina Helsinki, Turku ja Kotka. Valmistelu tehtiin valtion toimintojen alueellistamisesta annetun lain ja ohjeistuksen mukaisesti. Opetusministeriön ehdotus Suomen merimuseon sijaintipaikaksi oli käsiteltävänä alueellistamisen koordinaatioryhmässä Ryhmä puolsi sellaisenaan opetusministeriön ehdotusta, jonka mukaan Suomen merimuseon varsinainen toimipiste sijoitetaan Kotkaan ja Turussa sijaitseva Forum Marinum nimetään valtakunnalliseksi merenkulun erikoismuseoksi ja sen yhteyteen sijoitetaan Suomen merimuseon Lounais-Suomen toimipiste. Lipposen II hallituksen tekemän kannanoton mukaan opetusministeriön hallinnonalalla tuli aloittaa Suomen merimuseon siirtopäätöksen toimeenpano. Valtioneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan Suomen merimuseon uudelleen sijoittamisesta aiheutuvat kustannukset päätettiin ottaa lisäyksenä huomioon opetusministeriön määrärahakehyksessä. Opetusministeriö teki lopullisen sijoituspäätöksen Opetusministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia Suomen merimuseon siirtosuunnitelma Kotkaan sekä sen toteuttamisaikataulu. Lisäksi työryhmän tehtävnä oli laatia esitys Lounais-Suomen toimipisteen perustamisen edellyttämistä toimenpisteistä ja niiden toteuttamisaikataulusta. Työryhmän tuli tehdä myös esitys niistä Suomen merimuseon tehtäväkokonaisuuksista, joiden hoitaminen Helsingissä olisi perusteltua museotoimintojen siirtyessä Kotkaan. Työryhmän mietintö luovutettiin opetusministeriölle Suomen merimuseon siirtyminen Kotkaan Työryhmän laatiman aikataulun mukaisesti Suomen merimuseon tilat Kotkassa ovat valmiina , jonka jälkeen sinne siirtyvät esinevarastot, arkistot ja kirjasto sekä työtilojen varustus. Henkilökunta aloittaisi pysyvän työskentelyn uusissa tiloissa syksyllä Museo olisi avattavissa yleisölle , jolloin Kotkassa työskentelisi museon palveluksessa vakituisesti 12 henkeä. Yhteensä Suomen merimuseon käytössä Kotkassa olisi m2. Tilasuunnitelman viimeistely tapahtuu hankkeen rakennuttajana toimivan Kotkan kaupungin tilatyöryhmässä. Hanketta koskeva arkkitehtikilpailu käynnistyi ja päättyy Opetusministeriö oikeutti Museoviraston allekirjoittamaan Suomen merimuseon uusien tilojen vuokrausta koskevan esisopimuksen Kotkan kaupungin

8 kanssa valtioneuvoston raha-asiain valiokunnan puollettua asiaa istunnossaan Lounais-Suomen toimipisteen käynnistäminen Lounais-Suomen toimipiste on kiinteä osa Suomen merimuseon kokonaistoimintaa. Tavoitteena on toimiva Suomen merimuseo kokonaisuus, jolla on hyvä yhteistyö Forum Marinumin kanssa. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti yksi uusi tutkijan virka sijoitetaan Turkuun, ja tutkija toimii Lounais-Suomen alueellisena meriarkeologina. Museovirasto/Suomen merimuseo jatkaa neuvotteluja Forum Marinumin näyttelypisteen aikataulun ja tilakysymyksen tarkentamiseksi. Opetusministeriö nimesi Forum Marinumin valtakunnalliseksi merenkulun erikoismuseoksi lähtien. Opetusministeriön päätöksen mukaisesti Forum Marinum ja Suomen merimuseo laativat linjauksen valtakunnallisten tehtävien jakamisesta. Meriarkeologian yksikkö Meriarkeologian yksikkö on vuoden 2004 alusta ollut sijoitettuna Museoviraston arkeologian osaston alaisuuteen. Vedenalaisen kulttuuriperinnön tehtävien hoitaminen jatkuu Helsingissä siten, että Kotkaan ja Turkuun sijoittuvat alueelliset meriarkeologit. Meriarkeologian näyttelytoiminta säilyy Suomen merimuseon yhteydessä. Vettyneen esineistön konservaattorin virka säilyy Kansallismuseon konservointilaitoksen yhteydessä. Rahoitus Ensimmäinen erä lisämäärärahatarpeesta osoitettiin vuoden 2003 II lisätalousarviossa ( euroa) ja vuoden 2004 talousarvioon sisältyi euron määräraha hankkeen toteuttamiseen. Vuoden 2005 talousarvioesitykseen on sisällytetty tarkennetun aikataulun mukaisesti valtioneuvoston periaatepäätöksen mukainen toimintamenojen lisäys. Vuokrasopimuksen mukainen vuosivuokra on n (alv 0%) elokuusta 2008 lähtien. Määräraha osoitetaan Museoviraston toimintamenomomentille Varustamiseen tarvitaan vuosina 2007 ja 2008 yhteensä n. 2,9 milj. euroa momentille Määrärahat otetaan lisäyksenä huomioon opetusministeriön määrärahakehyksessä.

9 Liite 2 OPETUSMINISTERIÖ Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto MUSEOVIRASTON ALUEELLISEN TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN Tavoite Museoviraston alueellisen toimipisteverkoston luomisen tavoitteena on lisätä kulttuuriympäristön vaalimisessa tarvittavia resursseja siten, että verkosto kattaa koko maan ja palvelee tehokkaasti alueiden toimijoita ja asukkaita. Alueellisten toimijoiden yhteistyön vahvistuminen on yksi Museoviraston alueyksiköiden perustamisen haasteista. Maakuntamuseoiden ja kuntien ohella alueelliset ympäristökeskukset, maakunnan liitot ja työvoima- ja elinkeinokeskukset ovat tärkeitä alueellisia vaikuttajia. Tavoitteena on kunkin alueen kulttuuriympäristön ominaispiirteitä ja toimijajoukkoa vastaavat painopisteet, toiminnan koordinointi sekä kunnille ja kansalaisille tarjottavien palvelujen kehittäminen. Aluetoimistot huolehtivat aluetasolle suuntautuvista kulttuuriympäristön suojelun ja hoidon valtion asiantuntijaviranomaisen tehtävistä. Tehtävät liittyvät muinaismuistolain, rakennussuojelulain ja maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämään asiantuntijatoimintaan, rakennuttamistehtäviin, suojelun ja restauroinnin ohjaukseen, valvontaan ja seurantaan sekä näitä tehtäviä tukevaan alueelliseen ja paikalliseen yhteistyöhön. Jo nykyisinkin osan maata kattava, alueellistettu muinaisjäännösten hoito- ja suojelutoiminta liitetään osaksi perustettavien aluetoimistojen tehtäviä. Taustaa Museopoliittisen toimikunnan opetusministeriölle vuoden 2000 alussa luovuttamassa Museo 2000 mietinnössä ehdotettiin, että kuhunkin maakuntamuseoon (20) perustettaisiin neljä kulttuuriympäristön suojelutehtäviin tarkoitettua virkaa valtion ja kuntien yhteisrahoituksella. Opetusministeriö asettama valtion museotoimen hallinnon kehittämistä ja uudelleenjärjestelyä selvittänyt ohjausryhmä (ja sen alatyöryhmä) ottivat kantaa Museo toimikunnan ehdotuksiin ja selvittivät vaihtoehtoisesti kulttuuriympäristön suojelutehtävien siirtämistä Museoviraston omille alueellisille toimipisteille. Ohjausryhmä päätyi vaihtoehtojen vertailussa suosittamaan valtiollista mallia, johon sisältyi kymmenen alueellista toimipistettä. Perusteena oli mm. yhtenäisten menettelytapojen soveltaminen koko maassa, pidättäytyminen kuntien tehtävien lisäämisestä ja selkeys viranomaistehtävien hoitamisessa. Valtaosa maakuntamuseoista vastusti Museoviraston alueellisia toimipisteitä ja vaati resurssien osoittamista maakuntamuseoille perustuen jo olemassaolevaan sopimuskäytäntöön, jossa Museovirasto on tehnyt eräiden maakuntamuseoiden kanssa sopimuksia arkelogian ja rakennusperinnön suojelutehtävien hoitamisesta.

10 Opetusministeriö otti ohjausryhmän esittämän mallin talousarviovalmistelunsa pohjaksi ja sisällytti tavoitteen mm. alueelliseen strategiatyöhönsä sekä valtion toimintojen alueellistamissuunnitelmiin. Tavoite sisältyy valtioneuvoston hyväksymään rakennusperintöstrategiaan sekä Lipposen II hallituksen hyväksymään kannanottoon valtion keskushallinnon alueellistamistoimenpiteistä. Museoviraston alueellisen toiminnan järjestämisestä koskevan suunnitelman laatiminen vuoden 2004 aikana sisältyy myös hallituksen strategiaasiakirjaan. Museovirastosta annetun lain (282/2004) 3 :n mukaan Museovirastolla voi olla alueellisia yksiköitä. Toteutus ja resurssitarpeet Samanaikaisesti opetusministeriön toimenpiteiden kanssa Museovirasto on edelleen tarkentanut alueellisten toimipisteiden sijoittamista, kokoonpanoa, rahoitusta ja tehtäviä koskevia suunnitelmia. Vuosia koskevassa Museoviraston alustavassa tulossopimuksessa on sovittu, että toimipisteillä on sama alueellinen jako kuin alueellisilla ympäristökeskuksilla. Toimipisteet voivat kuitenkin sijaita mm. maakuntamuseon yhteydessä. 13 aluetoimipisteen perustamiseen tarvittava lisämääräraha on yhteensä n. 3 milj., josta investointimenojen osuus on n Kahdeksan ensimmäisen alueellisen toimipisteen perustamiskustannukset ovat n /yksikkö. Tästä investointimenojen osuus on ja vuotuisten toimintamenojen osuus (palkat, toimintamääräraha, toimisto-ja tukipalvelut, laitteiden käyttökulut, matkakulut ja arvioidut toimitilojen vuokrakustannukset). Viiden viimeisen toimipisteen osalta määrärahan tarvetta pienentää kuitenkin palkkakustannusten osalta mahdollisuus siirtää seitsemän jo aluetasolla työskentelevää tutkijaa uusiin toimipisteisiin ja niiden osalta perustamiskustannus on n /yksikkö, josta investointimenojen osuus on ja vuotuisten toimintamenojen osuus Valtion talousarvioon ei kuitenkaan ole osoitettu Museoviraston toimintamenoihin esitettyä lisäystä eikä Museoviraston nykyisten toimintamäärärahojen puitteissa ole pystytty alueellisia toimipisteitä käynnistämään. Museovirasto jatkaa hankkeen valmistelua yhteistyössä opetusministeriön ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ

YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ Tampere 1.3.2007 Opetusneuvos Juhani Dammert Opetusministeriö 1 Taustaa palvelukeskushankkeelle Palvelukeskushanke on osa tuottavuusohjelmaa

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Road Show tiedotustilaisuus Joensuussa 14.5.2007 Hallintojohtaja Petri Lintunen, Joensuun yliopisto 1 Taustaa

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Selvitys opetus- ja kulttuuriministeriön konserniohjauksesta ja rakenteesta. Selvityshenkilöt Harri Skog ja Håkan Mattlin

Selvitys opetus- ja kulttuuriministeriön konserniohjauksesta ja rakenteesta. Selvityshenkilöt Harri Skog ja Håkan Mattlin Selvitys opetus- ja kulttuuriministeriön konserniohjauksesta ja rakenteesta Selvityshenkilöt Harri Skog ja Håkan Mattlin Toimeksianto Valmistella ehdotukset opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 10. Yleissivistävä koulutus 01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 56 000 euroa. Valtuudet

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen Yhdessä enemmän innovatiivisuutta uudella konserniajattelulla 14.12.2011 Harri Skog Kansliapäällikkö Uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

Selvitys OKM:n hallinnonalan konserniohjauksesta ja rakenteesta

Selvitys OKM:n hallinnonalan konserniohjauksesta ja rakenteesta Selvitys OKM:n hallinnonalan konserniohjauksesta ja rakenteesta Strategista ketteryyttä julkishallintoon-työpaja 29.4.2011 neuvotteleva virkamies Iiris Patosalmi Selvitystyön päämäärä ja tavoitteet Lähtökohta

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.

Lisätiedot

Henkilöstön asema organisaation muutostilanteissa

Henkilöstön asema organisaation muutostilanteissa Henkilöstön asema organisaation muutostilanteissa Joensuu 14.5.2007 Henkilöstöjärjestöjen edustaja Asiamies Satu Henttonen, Palkansaajajärjestö Pardia Lähteinä käytetty Valtioneuvoston periaatepäätös (VM

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot Momentille myönnetään lisäystä 413 000

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä

Lisätiedot

1) Muistio 3.6.2004: PALVO I hankkeen toteuttaminen oikeusministeriössä, jonka liitteenä:

1) Muistio 3.6.2004: PALVO I hankkeen toteuttaminen oikeusministeriössä, jonka liitteenä: PÄÄTÖS 4.6.2004 dnro 4/011/2003 OM TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUSTA VALMISTELEVAN SUUNNITTELUHANKKEEN ASETTAMINEN Tausta ja tavoitteet Oikeusministeriö päätti asettaa hankkeen, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojektin tietojärjestelmäperiaatteet Johdon IT-Strategiaseminaari 30.10.2007 Projektipäällikkö

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 4.9.2001 OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN VOIMAVARAT VUONNA 2002 Tavoitteet

Lisätiedot

Virastoselvityshankkeen johtopäätökset ja ehdotukset. Esitys tulosohjausverkoston tapaamisessa Timo Moilanen (VM/KAO/ROY)

Virastoselvityshankkeen johtopäätökset ja ehdotukset. Esitys tulosohjausverkoston tapaamisessa Timo Moilanen (VM/KAO/ROY) Virastoselvityshankkeen johtopäätökset ja ehdotukset Esitys tulosohjausverkoston tapaamisessa Timo Moilanen (VM/KAO/ROY) Esityksen sisältö VIRSU-hankkeen tausta ja tavoitteet Keskushallintoa koskevat kehittämisperiaatteet

Lisätiedot

Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä

Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät 2015 Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä Hannu Sulin Helsinki 24.11.2015 HE valtion vuoden 2016 talousarvioksi Valtionavustukset yleisten kirjastojen

Lisätiedot

Alueellinen museotyö ja kuntauudistus. Päivi Salonen Museonjohtajien tapaaminen 13.3.2012

Alueellinen museotyö ja kuntauudistus. Päivi Salonen Museonjohtajien tapaaminen 13.3.2012 Alueellinen museotyö ja kuntauudistus Päivi Salonen Museonjohtajien tapaaminen 13.3.2012 Kuntauudistuksen valmistelu Peruspalveluiden arvioinnin kehittäminen Museopoliittiset linjaukset Kuntauudistus Hallitusohjelma:

Lisätiedot

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVIA HANKKEITA Turvallisuusjohtaja Rauli Parmes Liikenne- ja viestintäministeriö Keskushallinnon uudistushanke Nykyisen hallituksen ohjelmassa on linjattu, että hallitus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain 2 ja 5 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi taiteen edistämisen

Lisätiedot

Museoiden jaottelu pääpiirteissään

Museoiden jaottelu pääpiirteissään Suomen museot Suomessa on yli tuhat museota (yksi museo 5000 asukasta kohden) Pääosa museoista on kulttuurihistoriallisia museoita Suuri osa museoista on pieniä Ammatillisesti hoidettuja (museoammatillinen

Lisätiedot

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnalliset muutokset... 1 2. Hallinnolliset - ja sopimusmuutokset... 1 3. Henkilöstöä koskevat muutokset... 1

Lisätiedot

Ajankohtaista seulonnasta 18.2.2010 Markku Leppänen

Ajankohtaista seulonnasta 18.2.2010 Markku Leppänen Ajankohtaista seulonnasta 18.2.2010 Markku Leppänen Arkistolaitoksen seulontapolitiikka ja seulontastrategia vahvistettu vuonna 2008 - Seulontatoiminnan perusta ja tavoitteellinen linjaus - Keskeiset menetelmät

Lisätiedot

29.88.22 ARKISTOLAITOS

29.88.22 ARKISTOLAITOS 14.3.2006 TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 29.88.22 ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO 1 29.88.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 435 000 euroa.

Lisätiedot

VOS 10+ museot. Ajankohtaisia asioita

VOS 10+ museot. Ajankohtaisia asioita VOS 10+ museot Ajankohtaisia asioita Juhani Kostet Pääjohtaja Museovirasto 23.9.2015 Museovirasto 2016 Toiminnan painopisteet Kulttuuriympäristön suojelun ja hoidon tehostaminen pyrkimys mahdollistavaan

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 27.4.2016 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUKSEN (HAL- TIK) TEHTÄVIEN JA TOIMINTOJEN SIIRTÄMISESTÄ VALTION TIETO- JA VIES-

Lisätiedot

Arkistojen ryhmittely pääpiirteissään

Arkistojen ryhmittely pääpiirteissään Suomen arkistot Suomessa on hyvin monentyyppisiä arkistoja, suurin osa on julkisin varoin ylläpidettyjä, mutta myös yksityisin varoin mm. säätiö- tai yhdistysmuotoisia arkistoja on olemassa Arkistointia

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Sote-uudistus valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Kirsi Varhila, valmisteluryhmän puheenjohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

uudet tehtävät konsultaation kannalta

uudet tehtävät konsultaation kannalta Aluehallintouudistus ja Valviran uudet tehtävät konsultaation kannalta Ylitarkastaja Keijo Mattila Lapin lääninhallitus Verkkokonsulttien työkokous Rovaniemellä 26.11.2009 1 Aluehallinto uudistuu 1.1.2010

Lisätiedot

Henkilöstön asema muutostilanteessa. Info- ja keskustelutilaisuus

Henkilöstön asema muutostilanteessa. Info- ja keskustelutilaisuus Henkilöstön asema muutostilanteessa Info- ja keskustelutilaisuus 29.3.2007 VN:n päätökset 2001 ja 2006 Vuoden 2001 periaatepäätöksen tavoitteena varautua ikärakenteen muutoksesta johtuviin toimiin valtionhallinnossa

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. (30.01, osa) Hallinto ja tutkimus 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa Leena Gunnar Ylijohtaja, KASELY 1 ELYjen toiminta-ajatus (ELY-laki) Elinkeino-,

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto: tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto: tilannekatsaus Suomen VIII Arkistopäivät 18.5.2010 Jyväskylässä Kansallinen digitaalinen kirjasto: tilannekatsaus Suunnittelija Tapani Sainio www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten määrää vähennetään ja kunnallistetaan

Ammatillisten oppilaitosten määrää vähennetään ja kunnallistetaan Tästä lähdettiin Vuonna 2006 tuli kuluneeksi kymmenen vuotta ammatillisten opettajakorkeakoulujen syntymisestä. Opettajakorkeakoulujen toiminta alkoi elokuussa 1996, jolloin laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta

Lisätiedot

INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE

INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE Päijät-Hämeen henkilöstö- ja talouspalvelukeskus - HETA 25.11.2011 Roope Rauhalinna Katrina Harjuhahto-Madetoja FCG Finnish

Lisätiedot

Aluehallintouudistus. Valmistelun tilannekatsaus, osa IV

Aluehallintouudistus. Valmistelun tilannekatsaus, osa IV Aluehallintouudistus Valmistelun tilannekatsaus, osa IV 6.4.2016 1 Aluehallintouudistus on hallituksen kärkihanke, valmistelu käynnistyy nyt Hallitus on 5.4.2016 tehnyt ratkaisun maakunnille siirrettävistä

Lisätiedot

Mitä yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustaminen edellyttää niitä ylläpitäviltä kunnilta?

Mitä yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustaminen edellyttää niitä ylläpitäviltä kunnilta? Mitä yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustaminen edellyttää niitä ylläpitäviltä kunnilta? Kuntamarkkinat 12.9.2013 Finanssineuvos Teemu Eriksson Miksi yhteinen asiakaspalvelu? Käyntiasiakaspalvelu ehdotetaan

Lisätiedot

Peruspalvelujen tila 2013 Arvioinnista nousevat yhteisen tekemisen haasteet

Peruspalvelujen tila 2013 Arvioinnista nousevat yhteisen tekemisen haasteet Peruspalvelujen tila 2013 Arvioinnista nousevat yhteisen tekemisen haasteet Sirkka Jakonen, johtaja, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Aluehallintovirasto edistää

Lisätiedot

Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin

Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin Juhani Kostet Museovirasto 12.11.2016 6.12.2016 Juhani Kostet Museoviraston tutkimustehtävät Laki Museovirastosta Huolehtia kulttuurihistoriallisen

Lisätiedot

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Aluehallinto uudistuu 2010 Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Uudistuksen tavoitteet: Selkeämpi viranomaisten työnjako ilman päällekkäisyyksiä Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA TAMPEREEN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA TAMPEREEN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA TAMPEREEN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA TAMPEREEN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet

Lisätiedot

Museovirasto sekä Turun kaupunki, jota edustaa tätä sopimusta koskevissa asioissa Turun maakuntamuseo.

Museovirasto sekä Turun kaupunki, jota edustaa tätä sopimusta koskevissa asioissa Turun maakuntamuseo. YHTEISTYÖSOPIMUS Sopijapuolet: Museovirasto sekä Turun kaupunki, jota edustaa tätä sopimusta koskevissa asioissa Turun maakuntamuseo. Turun maakuntamuseosta käytetään jäljempänä nimitystä maakuntamuseo.

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

HeTa. Rovaniemi 23.9.2010

HeTa. Rovaniemi 23.9.2010 Kirkon palvelukeskushanke HeTa KiTo-teemapäivät Rovaniemi Lakimuutos Toukokuussa 2010 hyväksyttiin, että ev.lut.kirkkoon perustetaan kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskus, joka palvelee kirkon talousyksiköitä.

Lisätiedot

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset/kpk ICT Oy/Osakkuus

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset/kpk ICT Oy/Osakkuus Johtotiimi 101 15.10.2009 Seutuhallitus 173 06.11.2009 Yhtymähallitus 76 12.05.2010 Yhtymähallitus 98 02.06.2010 Yhtymähallitus 118 28.06.2010 Yhtymähallitus 137 22.09.2010 Yhtymähallitus 165 03.11.2010

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015 IITIN KUNNAN MAAKUNNANVAIHTOESITYKSEN HYLKÄÄMINEN (VM/2013/00.01.01.00/2011) Iitin kunnan esitys Maakuntajakolaki

Lisätiedot

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Johtaja Mikko Salmenoja KEHA- keskus 26.10.2016 http://www.keha-keskus.fi 22.9.2016 1 Yleistä molemmista palvelukeskuksista Ja SOTE ICT vielä

Lisätiedot

Uusi aluehallinto Satakunnassa -seminaari

Uusi aluehallinto Satakunnassa -seminaari Uusi aluehallinto Satakunnassa -seminaari 13.4.2010 Pori Lounais-Suomen aluehallintovirasto, ylijohtaja Rauno Saari 12.4.2010 1 Aluehallinnon uudistus Valtion aluehallinto uudistui 1.1.2010 Kaksi uutta

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus. Erityisavustaja Sami Miettinen Seinäjoki

Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus. Erityisavustaja Sami Miettinen Seinäjoki Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus Erityisavustaja Sami Miettinen Seinäjoki Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 2 Työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä KUNNAT Paikallisen osallistumisen,

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Palvelua organisaatiosi toiminnan ja tuottavuuden parantamiseksi Asiantuntijapalveluissa toimimme johdon strategisena kumppanina. Palvelumme liittyvät tavallisesti

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Aluehallintovirastojen strateginen ohjaus ja tulosohjaus HAUS 15.6.2010 Neuvotteleva virkamies Anu Nousiainen ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS, AVI-laki

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; KULTTUURIHALLINTO

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; KULTTUURIHALLINTO TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: OPETUSMINISTERIÖ; KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 13 päivänä joulukuuta 2004 opetusministeriön (hallinnonalan neuvotteluviranomainen)

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Maakuntauudistus. Pertti Rajala

Maakuntauudistus. Pertti Rajala Maakuntauudistus Pertti Rajala 6.6.2016 Maakuntauudistus Vuoden 2019 alussa aloittavien maakuntien tehtävien perustana on selkeä työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä. Tulevaisuuden työnjaossa:

Lisätiedot

30.3.2015. edelläkävijänä maassa ja osaltaan pystynyt parantamaan toiminnan tavoitteeliisuutta ja lisännyt oppimista toisten hyvistä käytännöistä.

30.3.2015. edelläkävijänä maassa ja osaltaan pystynyt parantamaan toiminnan tavoitteeliisuutta ja lisännyt oppimista toisten hyvistä käytännöistä. LAPPEENØNAN KAUPUNKI Kirjaamv tjänster I services KASELY/622/2015 30.3.2015 Kaakkois-Suomen kunnat Kela, Etelä -Karjalan vakuutuspiiri Kela, Kymenlaakson vakuutuspiiri ASIA Työllisyys - ja erityisesti

Lisätiedot

TALPOL linjaukset 26.11.2012. TORI-toimenpiteet 19.12.2012

TALPOL linjaukset 26.11.2012. TORI-toimenpiteet 19.12.2012 TALPOL linjaukset 26.11.2012 TORI-toimenpiteet 19.12.2012 ICT-laitetilojen (konesalien) määrää vähennetään tavoitteena energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden parantaminen. Otetaan osaksi TORI-suunnittelua

Lisätiedot

Peruspalveluiden arvioinnista , Helsinki Kirsi Kaunisharju

Peruspalveluiden arvioinnista , Helsinki Kirsi Kaunisharju Peruspalveluiden arvioinnista Vauhtia kulttuuriin! 12.1.2012, Helsinki Kirsi Kaunisharju Peruspalveluiden arviointi Peruspalveluiden arviointi on aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 4 :n 2

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Tarkentava virkaehtosopimus samapalkkaerän kohdentamisesta opetusministeriön kulttuurihallinnonalalla eli Kansallisessa audiovisuaalisessa

Lisätiedot

Hallinnonrajat ylittävä kokonaistarkastelu

Hallinnonrajat ylittävä kokonaistarkastelu Selvitys LVM/2252/02/2015 Valtiovarainministeriö 18.12.2015 VM118:00/2015 Aluehallintouudistuksen valmistelu ja taustaselvitys Kukin ministeriö laatii mahdollisimman yhteisestä näkökulmasta hallituksen

Lisätiedot

Laki. Lain soveltam isala. Opettajankoulutustehtävä. Ammatillisen opettajankoulutuksen jäljestäminen. Muu ohjaus ja kehittämisvastuu

Laki. Lain soveltam isala. Opettajankoulutustehtävä. Ammatillisen opettajankoulutuksen jäljestäminen. Muu ohjaus ja kehittämisvastuu EV 81/1996 vp - HE 49/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ammatillisesta opettajankoulutuksesta ja erliiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

Taide- ja kulttuuriasiat uudistuvassa aluehallinnossa

Taide- ja kulttuuriasiat uudistuvassa aluehallinnossa Taide- ja kulttuuriasiat uudistuvassa aluehallinnossa Sivistystoimen asiat uudistuvassa aluehallinnossa 14.10.2009 Kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju Taustaa 1/2 Lääninhallituslain (22/1997) 2 :n

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Kirjastoautohanke Tampere Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Kirjastoautohanke Tampere Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Kirjastoautohanke 13.6.2014 Tampere Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 16.6.2014 1 Perustamishankkeiden erillinen valtionavustusjärjestelmä? Vaihtoehdot: 1. Avustukset siirretään valtionosuuspohjiin

Lisätiedot

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 Ajankohtaista TORI-palvelukeskuksen strategiakarttaa työstettiin työpajassa 5.2.2013 TORI-palvelukeskuksen ja asiakkaan rooleja, tehtäviä ja vastuita

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Valtio Expo 20.5.2014. Hallitusneuvos Tarja Hyvönen

Valtio Expo 20.5.2014. Hallitusneuvos Tarja Hyvönen Valtio Expo 20.5.2014 Hallitusneuvos Tarja Hyvönen 2 Velvollisuus käyntiasioinnin turvaamiseen Perustuslain hyvän hallinnon periaate Pääsy hallinnon palveluihin turvattava myös niille, jotka eivät voi,

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Palvelutuotannon tietojärjestelmäratkaisut Uudenmuotoiset yliopistot ja tietohallinto

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä:

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä: 21.9.2016 SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Esiselvitystä valmisteleva tr A. Järjestäytyminen ja valmisteluprosessi sekä toimintaympäristö Varmistaa ryhmän toiminnan käynnistyminen, riittävä vuorovaikutus ja viestintä

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnan sivistysvaliokunta pyytää ehdotuksesta lausuntoa

Lisätiedot

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Muuta ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnosta ja digitalisaatiosta 26.8.2015 Maritta Korhonen Sisältö Vaiheistusasetus, luonnoksen esittely

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) KULTTUURITOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.10.2008. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU KULTTUURILAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Toimiala

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

29.40.02 ARKISTOLAITOS

29.40.02 ARKISTOLAITOS 8.2.2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2014 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 997 000 euroa.

Lisätiedot

ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunta 1.4.2009 Liite B 3 20 ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: SISÄLLYSLUETTELO SISÅLLYSLUETTELO... l 1 TOIMIALA JA KOKOONPAN0... 2 2 KIRJASTOLAITOS... 2 3

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa: Työ ja opiskelu -seminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Hallitusohjelma Tavoite ja sisältö pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto 1 Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto Valmistelutyöryhmät ja ryhmien puheenjohtajat KANSALAISVAIKUTTAMINEN JA DEMOKRATIA TOIMINTAKYKY JA SOSIAALINEN TURVALLISUUS VARHAISKASVATUS,

Lisätiedot

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 TAUSTAA 2 3 VALTAKUNNALLINEN VALMISTELU Juhlavuoden valtakunnallinen valmistelutyö käynnistyi syksyllä 2014. Keväällä 2015 alueinfot maakuntien liittojen

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN 2 1. YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yhteistoiminnan taustaa Yhtymähallituksen päätös 21.6.2006/ 82 vanha sopimus irtisanottiin 31.7.2007 tilalle valtakunnallinen yhteistoimintalaki 2007 / 449

Lisätiedot

Kieli osana avointa hallintoa & hyvän virkakielen toimintaohjelma

Kieli osana avointa hallintoa & hyvän virkakielen toimintaohjelma Kieli osana avointa hallintoa & hyvän virkakielen toimintaohjelma Julkisen alan tiedottajat ry Viestintäpäivät, Oulu Ulla Tiililä Kotimaisten kielten keskus 28.3.2014 Kotimaisten kielten keskus Avoin hallinto

Lisätiedot

MAAKUNTAKIRJASTO- TOIMINTA 2007-2012 PORIN KAUPUNGINKIRJASTO- SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTO

MAAKUNTAKIRJASTO- TOIMINTA 2007-2012 PORIN KAUPUNGINKIRJASTO- SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTO MAAKUNTAKIRJASTO- TOIMINTA 2007-2012 PORIN KAUPUNGINKIRJASTO- SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTO 24.1.2007 MAAKUNTAKIRJASTOTOIMINTA KIRJASTOSTRATEGIASSA 2006-2012 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjaston

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 1003/00.01.00/2011 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13 28.2.2011 91 Yhtiön perustaminen hallinnoimaan Opinmäen kiinteistöä Valmistelijat / lisätiedot: Jouni Majuri,

Lisätiedot

Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella. Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas

Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella. Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas Mitä on tapahtumassa julkisille asiakaspalveluille? Aikaisemmat valtion paikalliset palvelut ovat muuttumassa

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA JOENSUUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA JOENSUUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA JOENSUUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA JOENSUUN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet

Lisätiedot