OPETUSMINISTERIÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSMINISTERIÖ 8.10.2004"

Transkriptio

1 OPETUSMINISTERIÖ ALUEELLISTAMISEN VÄLIRAPORTTI I. Tausta Valtioneuvoston kanslia on pyytänyt ministeriöiltä hallituksen iltakoulussa hyväksymien toimeksiantojen mukaiset alueellistamisselvitykset ehdotuksineen. Ministeriöiden tulee laatia hallinnonalansa alueellistamisselvitykset mennessä. Alueellistamisselvityksistä laaditaan hallinnon ja alueiden kehittämisen ministerityöryhmälle ja alueellistamisen koordinaatioryhmälle väliraportti mennessä. Toimeksiannon mukaan opetusministeriön alueellistamisselvityksen tulee sisältää kuvaus alueellistamismahdollisuuksista ja -tarpeista hallinnonalalla sekä alueellistamisen toiminnallisista ja taloudellisista vaikutuksista sekä iltakoulupäätöksessä mainitut erillisselvitykset. Väliraportin tulee sisältää selvitys Lipposen II hallituksen toimenpideohjelman etenemisestä, kuvaus alueellistamismahdollisuuksista hallinnonalalla sekä alustavat arviot osaamis- ja toimintakeskittymien huomioon ottamisesta toimintoja alueellistettaessa. Hallinnonalan alueellistamisselvityksen laadintaa varten opetusministeriö lähetti hallinnonalan virastoille kyselyn, jossa pyydettiin tietoja viraston tehtävistä, organisaatiosta ja henkilöstöstä sekä alustavaa arviota alueellistamismahdollisuuksista ja -tarpeista toiminnoittain. Kaikki hallinnonalan virastot toimittivat ministeriölle pyydetyt tiedot. Lisäksi opetusministeriö järjesti hallinnonalan virastoille alueellistamisselvitystä koskevan kuulemistilaisuuden Korkeakoululaitoksen toimintojen alueellistamismahdollisuuksia ei ole selvitetty, sillä korkeakoululaitos jo toimii alueellisesti hajautetun toimijaverkon kautta. Maamme 20 yliopistoa toimivat 11 paikkakunnalla. Tämän lisäksi yliopistot ovat laajentaneet toimintaansa niin, että esimerkiksi tutkintoon johtavaa koulutusta annetaan 23 paikkakunnalla. Yliopistojen toimintaa alueilla vahvistetaan kehittämällä olemassa olevia alueellisia yliopistokeskuksia (Pori, Lahti, Kajaani, Mikkeli, Kokkola ja Seinäjoki). Opetusministeriön hallinnonalalla toimii 29 ammattikorkeakoulua, ja ne antavat tutkintoon johtavaa koulutusta yli 80 paikkakunnalla. Lisäksi opetusministeriön hallinnonalan alueellisesti hajautetun toimijaverkon kautta rahoitetaan mm. seuraavia toimintoja: - perusopetusta yli oppilaitoksessa - lukiokoulutusta vajaassa 500 lukiossa - ammatillista koulutusta yli 300 ammatillisessa oppilaitoksessa - aikuiskoulutusta noin oppilaitoksessa ja korkeakoulussa - yleisten kirjastojen toimintaa yli 900 toimipisteessä ja yli 200 kirjastoautolla - museotoimintaa 129 museossa (joista alueellisia ovat 20 maakuntamuseota, 16 aluetaidemuseota ja 75 paikallismuseota)

2 - taiteellista toimintaa yli 60 ammattiteatterissa ja lähes 30 ammattiorkesterissa - valtakunnallisia kulttuuritapahtumia (noin 100) - liikuntapaikkoja (28 000) - nuorisokeskustoimintaa (10 keskusta) II. Virastojen arviot toimintojen alueellistamismahdollisuuksista Virastojen vastauksissa korostui, että useat opetusministeriön hallinnonalan virastot ovat luonteeltaan erityyppisiä kuin perinteiset hallintovirastot. Niiden tehtävät liittyvät ensisijaisesti esimerkiksi museona, kirjastona, kokoelmana tai arkistona toimimiseen tai kulttuuriperintökohteen ylläpitoon. Tällaisia virastoja ovat esimerkiksi Valtion taidemuseo, Näkövammaisten kirjasto, Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti, Kansallisarkisto, Museovirasto, Suomen elokuva-arkisto, Valtion elokuvatarkastamo ja Suomenlinnan hoitokunta. Näiden virastojen toimipaikka on sidoksissa nykyisiin, niiden toimintaa varten erityisesti suunniteltuihin tai restauroituihin rakennuksiin ja toimitiloihin. Vastauksissa tuotiin myös esiin, että opetusministeriön hallinnonalan virastojen toimintoja on jo osin alueellistettu. Virastojen mukaan alueellinen näkökulma on muutoinkin otettu toiminnassa huomioon, esimerkiksi kehittämishankkeiden organisoinnissa verkostoiksi ja valmisteluelinten kokoonpanoissa. Opetushallinnon tehtäviä ja päätösvaltaa on delegoitu koulutuksen järjestäjille kansainvälisesti verraten pitkälle. Lisäksi 150 valtion ammatillisen oppilaitoksen siirtäminen paikallishallintoon ja ammattikorkeakoulujen perustaminen paikallishallinnon omistukseen ovat olleet merkittävä alueellistamistoimenpide. Nykyisistä valtion 18 oppilaitoksista 14 toimii pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Opetushallituksen alainen Opetusalan koulutuskeskus toimii Heinolassa ja Tampereella. Koulutuksen arviointineuvoston sihteeristö on sijoitettu Jyväskylän yliopiston yhteyteen. Arkistolaitokseen kuuluvat maakunta-arkistot toimivat seitsemällä paikkakunnalla. Pääosa Suomen Akatemian henkilöstöä on jo nyt alueellisesti sijoitettuna eri yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin (238 akatemiatutkijaa ja 39 akatemiaprofessoria). Varastokirjasto sijaitsee Kuopiossa, minne on myös sijoitettu osa Näkövammaisten kirjaston vanhemmasta kokoelmasta. Taidetoimikuntajärjestelmään kuuluu 13 alueellista taidetoimikuntaa, joiden henkilökunta on palvelussuhteessa lääninhallituksiin. Museovirastolla on lukuisia museoita eri puolilla maata. Sen hoitamista 17 museosta yhdeksän sijaitsee Helsingin ulkopuolella. Suomen merimuseon toiminnat siirretään Kotkaan ja merimuseolle tulee näyttelytila Turkuun. Museoviraston keskusvarasto sijaitsee Orimattilassa, lisäksi esinevarastoja on mm. Valkeakoskella ja Karkkilassa. Arkeologian osastolla on alueelliset toimipisteet viidellä paikkakunnalla. Lisäksi Museovirasto on esittänyt 13 alueellisen toimipisteen perustamista.

3 Yleisesti ottaen opetusministeriön hallinnonalan virastot eivät pitäneet substanssitoimintojen alueellistamista pääkaupunkiseudun ulkopuolelle mahdollisena. Virastot perustelivat kantaansa sillä, että substanssitoimintojen alueellistaminen vaikeuttaisi asiakaspalvelua ja päätöksentekoa, aiheuttaisi haittaa kansalliselle ja kansainväliselle yhteistyö- ja sidosryhmätyöskentelylle sekä lisäisi merkittävästi matkustuspäiviä ja -kustannuksia. Virastot korostivat tiiviitä yhteyksiä pääkaupunkiseudulla sijaitseviin valtakunnallisiin virastoihin ja järjestöihin sekä muihin sidosryhmiin. Monet virastot (CIMO, Suomen Akatemia, Ylioppilastutkintolautakunta, Opetushallitus, taiteen keskustoimikunta) toivat vastauksissaan esiin, että heillä on runsaasti asiantuntija- ja ohjausryhmien, lautakuntien ja toimikuntien kokouksia sekä laaja-alaista vierailu- ja seminaaritoimintaa, mikä puoltaa keskeistä sijaintia. Lisäksi virastot korostivat tiettyjen tukipalveluiksi luokiteltavien tehtävien, muun muassa tietopalvelujen ja viestinnän, kiinteää yhteyttä ydintoimintaan. Virastot toivat vastauksissaan esiin myös henkilöstön rekrytointimahdollisuuksien sekä ruotsinkielisten palvelujen turvaamiseen liittyvät näkökohdat. Virastojen suhtautuivat avoimemmin joidenkin talous- ja henkilöstöpalvelujen ulkoistamismahdollisuuksiin ja palvelukeskusmallin selvittämiseen. Ulkoistamista on jo nykyisin käytetty muun muassa tietotekniikan käyttö- ja tukipalveluissa, palkanmaksussa sekä siivous-, kiinteistönhoito- ja turvapalveluissa. Virastot korostivat digitaalisten tietojärjestelmien ja palveluiden kehittämismahdollisuuksia alueellisen tasa-arvon edistämisessä. Verkkoasioinnin ja verkkopalvelujen kehittäminen on tavoitteena kaikissa virastoissa. III. Opetusministeriön hallinnonalan alueellistamisen periaatteet Opetusministeriön hallinnonalalla alueellistamisen periaatteina ovat vapaaehtoisuus, toiminnan laadun turvaaminen, toiminnan kehittäminen, asiantuntijuuden kehittäminen, henkilöstön mahdollisuudet tehtävä- ja työjärjestelyihin sekä vakinaisen henkilöstön aseman turvaaminen. Toimintojen alueellistamismahdollisuudet selvitetään aina merkittävien työnjaon muutosten, tehtävien siirtojen ja organisaatiouudistusten yhteydessä. Toimintojen alueellistamisen tavoitteet ja vaikutukset on tarkoin analysoitava. Erityisesti tietointensiivisten tehtävien (informaatio-, tutkimus-, selvitys- ja arviointitehtävät) hoitaminen muualla kuin pääkaupunkiseudulla on mahdollista. Myös hallinnonalan sähköisiä tukipalvelutehtäviä on mahdollista hoitaa sijaintipaikasta riippumatta (palvelukeskusmalli). IV. Selvitys Lipposen II hallituksen toimenpideohjelman etenemisestä Ks. erilliset muistiot Suomen merimuseosta ja Museoviraston alueorganisaatiosta (liitteet) V. Yleiskuvaus alueellistamismahdollisuuksista opetusministeriön hallinnonalalla a) Päätösvallan ja tehtävien siirtäminen keskushallinnosta alue- ja paikallishallintoon Opetusministeriön, opetushallituksen ja lääninhallitusten tehtävänjaon kehittämistä selvittänyt delegointityöryhmä esittää muistiossaan, että oppilaitosten,

4 kirjastojen ja liikuntatoimen perustamishankkeita sekä muita toimitiloja ja varustamista koskevat asiat siirretään lääninhallituksiin. Opetusministeriö laatisi perustamishankkeiden rahoitussuunnitelman lääninhallitusten esitysten pohjalta nykyiseen tapaan. Opetusministeriö jakaisi määrärahat ja valtuudet lääninhallituksille, tekisi niihin tarvittavat tarkistukset sekä kokoaisi tiedot valtuusseurantaan. Lääninhallitukset valmistelisivat osaltaan rahoitussuunnitelmat ministeriön antamisen kehysten pohjalta, käsittelisivät hankesuunnitelmat, myöntäisivät valtionosuudet ja -avustukset, hoitaisivat valtionapujen maksamisen ja tarkistaisivat hankeselvitykset. Työryhmä ehdottaa, että oppilaitosrakentamisen tehtäviin opetusministeriössä jäisi ainakin 1-2 virkaa. Lääninhallituksiin näihin tehtäviin nykyisen 4-5 henkilötyövuoden asemasta esitetään 8-10 henkilötyövuotta asiantuntijatehtäviin, missä on otettu huomioon myös kirjastohankkeiden siirto. Opetushallituksen oppilaitosrakentamista sekä terveellistä ja turvallista oppimisympäristöä koskevia kehittämistehtäviä hoitavan henkilöstön määräksi esitetään ainakin 1-2. Liikuntatoimen delegoinnin loppuun saattamiseksi arvioidaan lääninhallituksiin tarvittavan kahden henkilötyövuoden lisäys verrattuna nykyiseen. b) Aluehallinnon kehittäminen Valtion aluehallinnon roolia ja kehittämismahdollisuuksia tulee edelleen vahvistaa. Opetusministeriö esittää harkittavaksi, voidaanko alueellistamisen tavoitteita edistää laajemmin tukemalla valtion alueorganisaatioiden erikoistumista valtakunnallisiin erityistehtäviin. Esimerkiksi opetusministeriön toimialalla arkistolaitokseen kuuluvat maakunta-arkistot toimivat Kansallisarkiston alaisina piiriviranomaisina. Toimintojen alueellistaminen maakunta-arkistoihin on jo toteutettu toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisessa laajuudessa mm. keskittämällä seuraavia valtakunnallisia erityistehtäviä: - mikrofilmaustoiminta on alueellistettu ja keskitetty Mikkelin maakuntaarkistoon, - ulkoasiainhallinnon lähetystöjen arkistot on keskitetty Joensuun maakuntaarkistoon, - Maanmittauslaitoksen yhtenäisarkiston ulkoisen asiakaspalvelun hoitaa Jyväskylän maakunta-arkisto, - kansainvälisiä tehtäviä hoitaa Hämeenlinnan maakunta-arkisto, - tietyt tietotekniikka-asiat on keskitetty Oulun maakunta-arkistoon ja - Turun maakunta-arkistolla on laajaa koulutus- ja konsultointitoimintaa sekä osa sisäisestä tarkastuksesta (toiminnan tarkastus). c) Olemassa olevien yksiköiden siirtäminen tai uusien yksiköiden perustaminen alueille Opetusministeriön delegointityöryhmä esittää muistiossaan, että koulutuksen arvioinnin kokonaisuuden kehittämiseksi Korkeakoulujen arviointineuvoston ja Koulutuksen arviointineuvoston yhteistyötä tiivistetään asettamalla neuvostoille yhteinen sihteeristö. Arviointikohteiden, tavoitteiden ja menetelmien erilaisuudesta johtuen säilytetään kuitenkin kaksi erillistä neuvostoa. Organisatorinen yhteys arviointineuvostojen kesken edellyttää, että arviointineuvostot toimivat joko omina virastoinaan tai jonkin muun alueella toimivan valtion vi-

5 raston yhteydessä. Koulutuksen arviointineuvoston yhteydestä Jyväskylän yliopistoon olisi luovuttava. Käytännössä luontevinta olisi kokonaan uuden viraston perustaminen. Alustava arvio on, että korkeakoulujen arviointineuvoston sijoittamisen Helsingin ulkopuolelle ei voida katsoa helpottavan arviointineuvostolle annettua tehtävää avustaa opetusministeriötä ja korkeakouluja arviointiin liittyvissä asioissa. Voidaan arvioida, että arviointitoiminnan välittömät kulut nousisivat noin 30 %, jos neuvoston kotipaikkana on esimerkiksi Jyväskylä tai muu samalla etäisyydellä Helsingistä sijaitseva paikkakunta. Kansainvälisten yhteyksien vuoksi toimisto- ja kokoustiloja tarvittaisiin ainakin osa-aikaisesti myös Helsingissä, vaikka neuvoston pääpaikka olisikin muualla. d) Valtionhallinnon ja kunnallishallinnon työnjaon muuttaminen Opetusministeriö ei esitä muutoksia valtionhallinnon ja kunnallishallinnon työnjakoon. Opetusministeriöstä on siirretty viime vuosina runsaasti toimeenpanotehtäviä ja päätöksentekoa ministeriön toimialaan kuuluville koulutuksen järjestäjille. Vuoden 1999 alusta voimaan tullut koulutusta koskeva lainsäädännön uudistus lisäsi merkittävästi kuntien päätösvaltaa koulutuksessa. e) Toimintojen kilpailuttaminen ja ulkoistaminen alueille Opetusministeriön hallinnonalan tuottavuushankkeessa on tarkoitus tehostaa ulkopuolisten palvelujen käyttöä arvioimalla mahdollisuudet joidenkin toimintojen yksityistämiseen. Lisäksi ostopalvelujen käyttö tutkitaan aina toimintoja uudistettaessa. Samalla tarkastellaan myös alueellistamisnäkökulmaa. f) Etätyön tukeminen Opetusministeriö kannattaa valtion yhteisten etätyöskentely- ja palvelupisteiden kehittämistä aluekeskuksiin. Yhteisten etäpisteiden kehittäminen tukipalveluineen edistäisi valtion keskushallinnon uudistamisen ja alueellistamisen periaatteita, kilpailukykyistä ja joustavaa henkilöstöpolitiikkaa sekä etätyön edellyttämien tietojärjestelmä- ja tietotukitarpeiden ja tietoturvakysymysten ratkaisemista. g) Tukipalvelujen alueellistaminen Opetusministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman mukaan tavoitteena on, että talous- ja henkilöstöhallinnon tuottavuutta lisätään perustamalla opetusministeriön hallinnonalalle yksi tai kaksi talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusta. Palvelukeskuksen / palvelukeskusten sijaintia koskevia vaihtoehtoja selvitetään valmistelun edetessä. Alueellistamisen koordinaatioryhmän asettaman taloushallintotyöryhmän muistion mukaisesti opetusministeriössä on käynnistetty laskentatoimen palvelukeskusmallin käyttöönottoa koskeva selvitystyö. Hanke on kytketty Valtiokonttorin Kieku-hankkeen valmisteluun. Hankkeeseen sisällytetään myös palkanlaskenta sekä mahdollisesti muita henkilöstöhallintoon liittyviä kokonaisuuksia. Ensi vaiheessa selvityksen piiriin kuuluvat opetusministeriö ja sen

6 alaiset yhdeksän maksupistettä sekä Opetushallitus, Suomen Akatemia, Kansallisarkisto, Museovirasto, Valtion taidemuseo ja Suomenlinnan hoitokunta. Palvelukeskuksen perustamista selvitetään edellä todetun lisäksi pienimmissä yliopistoissa, jolloin tukeudutaan joko aikaisemmin perustettuun palvelukeskukseen tai yhteen suurempaan yliopistoon, esim. kauppakorkeakouluun, palvelukeskuksen muodostajana. Myöhemmin selvitetään taloushallinnon palvelukeskusmallin käyttöönottoa muissa yliopistoissa, mikäli saatujen kokemusten perusteella on osoitettavissa selkeästi taloushallinnon tuottavuuden ja taloudellisuuden kasvua. VI. Selvitys delegointitoimenpiteistä hallinnonalalla Delegointityöryhmän muistio opetusministeriön, opetushallituksen ja lääninhallitusten tehtävänjaon kehittämisestä toimitetaan erikseen heti sen valmistuttua. VII. Alueellistamisen toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset Opetusministeriö korostaa, että sen hallinnonalalla mahdollisesti toteutettavat alueellistamistoimenpiteet edellyttävät lisämäärärahojen osoittamista alueellistettaville toiminnoille siirtymävaiheen ajaksi. VIII. Osaamis- ja toimintakeskittymien huomioon ottaminen alueellistamisessa Alueellistamisen loppuraporttiin sisällytetään hallituksen iltakoulun toimeksiannon mukaisesti erillinen selvitys siitä, millaisin alueellisin yliopisto- ja korkeakoulupoliittisin toimenpitein olisi mahdollista tukea olemassa olevia osaamis- ja toimintokeskittymiä. IX. Yhteistoimintamenettely Opetusministeriö on huolehtinut asianmukaisesta yhteistoimintamenettelystä viemällä alueellistamisen väliraportin opetusministeriön yhteistyökomiteaan Lisäksi alueellistamisen väliraporttia käsitellään hallinnonalan yhteistoimintaneuvottelussa Myös virastojen alueellistamiskuvaukset on tehty yhteistyössä henkilöstön kanssa. X. Lopuksi Opetusministeriö seuraa toimialallaan digitaalisten tietojärjestelmien ja palvelujen sekä sähköisen asioinnin kehittymisen vaikutuksia. Toimintojen alueellistamismahdollisuudet arvioidaan aina merkittävien kehittämishankkeiden yhteydessä. LIITTEET - kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston muistio Suomen merimuseon uudelleen sijoittamisen toimeenpanosta - kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston muistio Museoviraston alueellisen toiminnan järjestämisestä

7 Liite 1 OPETUSMINISTERIÖ Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto SUOMEN MERIMUSEON UUDELLEEN SIJOITTAMISEN TOIMEENPANO Opetusministeriö selvitti yhdessä Museoviraston kanssa vuodesta 1999 lähtien mahdollisuuksia saada uudet toimitilat Suomen merimuseolle. Opetusministeriö teki vuosien aikana sijoituspaikkavertailun, jossa olivat mukana vaihtoehtoisina sijoituspaikkoina Helsinki, Turku ja Kotka. Valmistelu tehtiin valtion toimintojen alueellistamisesta annetun lain ja ohjeistuksen mukaisesti. Opetusministeriön ehdotus Suomen merimuseon sijaintipaikaksi oli käsiteltävänä alueellistamisen koordinaatioryhmässä Ryhmä puolsi sellaisenaan opetusministeriön ehdotusta, jonka mukaan Suomen merimuseon varsinainen toimipiste sijoitetaan Kotkaan ja Turussa sijaitseva Forum Marinum nimetään valtakunnalliseksi merenkulun erikoismuseoksi ja sen yhteyteen sijoitetaan Suomen merimuseon Lounais-Suomen toimipiste. Lipposen II hallituksen tekemän kannanoton mukaan opetusministeriön hallinnonalalla tuli aloittaa Suomen merimuseon siirtopäätöksen toimeenpano. Valtioneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan Suomen merimuseon uudelleen sijoittamisesta aiheutuvat kustannukset päätettiin ottaa lisäyksenä huomioon opetusministeriön määrärahakehyksessä. Opetusministeriö teki lopullisen sijoituspäätöksen Opetusministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia Suomen merimuseon siirtosuunnitelma Kotkaan sekä sen toteuttamisaikataulu. Lisäksi työryhmän tehtävnä oli laatia esitys Lounais-Suomen toimipisteen perustamisen edellyttämistä toimenpisteistä ja niiden toteuttamisaikataulusta. Työryhmän tuli tehdä myös esitys niistä Suomen merimuseon tehtäväkokonaisuuksista, joiden hoitaminen Helsingissä olisi perusteltua museotoimintojen siirtyessä Kotkaan. Työryhmän mietintö luovutettiin opetusministeriölle Suomen merimuseon siirtyminen Kotkaan Työryhmän laatiman aikataulun mukaisesti Suomen merimuseon tilat Kotkassa ovat valmiina , jonka jälkeen sinne siirtyvät esinevarastot, arkistot ja kirjasto sekä työtilojen varustus. Henkilökunta aloittaisi pysyvän työskentelyn uusissa tiloissa syksyllä Museo olisi avattavissa yleisölle , jolloin Kotkassa työskentelisi museon palveluksessa vakituisesti 12 henkeä. Yhteensä Suomen merimuseon käytössä Kotkassa olisi m2. Tilasuunnitelman viimeistely tapahtuu hankkeen rakennuttajana toimivan Kotkan kaupungin tilatyöryhmässä. Hanketta koskeva arkkitehtikilpailu käynnistyi ja päättyy Opetusministeriö oikeutti Museoviraston allekirjoittamaan Suomen merimuseon uusien tilojen vuokrausta koskevan esisopimuksen Kotkan kaupungin

8 kanssa valtioneuvoston raha-asiain valiokunnan puollettua asiaa istunnossaan Lounais-Suomen toimipisteen käynnistäminen Lounais-Suomen toimipiste on kiinteä osa Suomen merimuseon kokonaistoimintaa. Tavoitteena on toimiva Suomen merimuseo kokonaisuus, jolla on hyvä yhteistyö Forum Marinumin kanssa. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti yksi uusi tutkijan virka sijoitetaan Turkuun, ja tutkija toimii Lounais-Suomen alueellisena meriarkeologina. Museovirasto/Suomen merimuseo jatkaa neuvotteluja Forum Marinumin näyttelypisteen aikataulun ja tilakysymyksen tarkentamiseksi. Opetusministeriö nimesi Forum Marinumin valtakunnalliseksi merenkulun erikoismuseoksi lähtien. Opetusministeriön päätöksen mukaisesti Forum Marinum ja Suomen merimuseo laativat linjauksen valtakunnallisten tehtävien jakamisesta. Meriarkeologian yksikkö Meriarkeologian yksikkö on vuoden 2004 alusta ollut sijoitettuna Museoviraston arkeologian osaston alaisuuteen. Vedenalaisen kulttuuriperinnön tehtävien hoitaminen jatkuu Helsingissä siten, että Kotkaan ja Turkuun sijoittuvat alueelliset meriarkeologit. Meriarkeologian näyttelytoiminta säilyy Suomen merimuseon yhteydessä. Vettyneen esineistön konservaattorin virka säilyy Kansallismuseon konservointilaitoksen yhteydessä. Rahoitus Ensimmäinen erä lisämäärärahatarpeesta osoitettiin vuoden 2003 II lisätalousarviossa ( euroa) ja vuoden 2004 talousarvioon sisältyi euron määräraha hankkeen toteuttamiseen. Vuoden 2005 talousarvioesitykseen on sisällytetty tarkennetun aikataulun mukaisesti valtioneuvoston periaatepäätöksen mukainen toimintamenojen lisäys. Vuokrasopimuksen mukainen vuosivuokra on n (alv 0%) elokuusta 2008 lähtien. Määräraha osoitetaan Museoviraston toimintamenomomentille Varustamiseen tarvitaan vuosina 2007 ja 2008 yhteensä n. 2,9 milj. euroa momentille Määrärahat otetaan lisäyksenä huomioon opetusministeriön määrärahakehyksessä.

9 Liite 2 OPETUSMINISTERIÖ Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto MUSEOVIRASTON ALUEELLISEN TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN Tavoite Museoviraston alueellisen toimipisteverkoston luomisen tavoitteena on lisätä kulttuuriympäristön vaalimisessa tarvittavia resursseja siten, että verkosto kattaa koko maan ja palvelee tehokkaasti alueiden toimijoita ja asukkaita. Alueellisten toimijoiden yhteistyön vahvistuminen on yksi Museoviraston alueyksiköiden perustamisen haasteista. Maakuntamuseoiden ja kuntien ohella alueelliset ympäristökeskukset, maakunnan liitot ja työvoima- ja elinkeinokeskukset ovat tärkeitä alueellisia vaikuttajia. Tavoitteena on kunkin alueen kulttuuriympäristön ominaispiirteitä ja toimijajoukkoa vastaavat painopisteet, toiminnan koordinointi sekä kunnille ja kansalaisille tarjottavien palvelujen kehittäminen. Aluetoimistot huolehtivat aluetasolle suuntautuvista kulttuuriympäristön suojelun ja hoidon valtion asiantuntijaviranomaisen tehtävistä. Tehtävät liittyvät muinaismuistolain, rakennussuojelulain ja maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämään asiantuntijatoimintaan, rakennuttamistehtäviin, suojelun ja restauroinnin ohjaukseen, valvontaan ja seurantaan sekä näitä tehtäviä tukevaan alueelliseen ja paikalliseen yhteistyöhön. Jo nykyisinkin osan maata kattava, alueellistettu muinaisjäännösten hoito- ja suojelutoiminta liitetään osaksi perustettavien aluetoimistojen tehtäviä. Taustaa Museopoliittisen toimikunnan opetusministeriölle vuoden 2000 alussa luovuttamassa Museo 2000 mietinnössä ehdotettiin, että kuhunkin maakuntamuseoon (20) perustettaisiin neljä kulttuuriympäristön suojelutehtäviin tarkoitettua virkaa valtion ja kuntien yhteisrahoituksella. Opetusministeriö asettama valtion museotoimen hallinnon kehittämistä ja uudelleenjärjestelyä selvittänyt ohjausryhmä (ja sen alatyöryhmä) ottivat kantaa Museo toimikunnan ehdotuksiin ja selvittivät vaihtoehtoisesti kulttuuriympäristön suojelutehtävien siirtämistä Museoviraston omille alueellisille toimipisteille. Ohjausryhmä päätyi vaihtoehtojen vertailussa suosittamaan valtiollista mallia, johon sisältyi kymmenen alueellista toimipistettä. Perusteena oli mm. yhtenäisten menettelytapojen soveltaminen koko maassa, pidättäytyminen kuntien tehtävien lisäämisestä ja selkeys viranomaistehtävien hoitamisessa. Valtaosa maakuntamuseoista vastusti Museoviraston alueellisia toimipisteitä ja vaati resurssien osoittamista maakuntamuseoille perustuen jo olemassaolevaan sopimuskäytäntöön, jossa Museovirasto on tehnyt eräiden maakuntamuseoiden kanssa sopimuksia arkelogian ja rakennusperinnön suojelutehtävien hoitamisesta.

10 Opetusministeriö otti ohjausryhmän esittämän mallin talousarviovalmistelunsa pohjaksi ja sisällytti tavoitteen mm. alueelliseen strategiatyöhönsä sekä valtion toimintojen alueellistamissuunnitelmiin. Tavoite sisältyy valtioneuvoston hyväksymään rakennusperintöstrategiaan sekä Lipposen II hallituksen hyväksymään kannanottoon valtion keskushallinnon alueellistamistoimenpiteistä. Museoviraston alueellisen toiminnan järjestämisestä koskevan suunnitelman laatiminen vuoden 2004 aikana sisältyy myös hallituksen strategiaasiakirjaan. Museovirastosta annetun lain (282/2004) 3 :n mukaan Museovirastolla voi olla alueellisia yksiköitä. Toteutus ja resurssitarpeet Samanaikaisesti opetusministeriön toimenpiteiden kanssa Museovirasto on edelleen tarkentanut alueellisten toimipisteiden sijoittamista, kokoonpanoa, rahoitusta ja tehtäviä koskevia suunnitelmia. Vuosia koskevassa Museoviraston alustavassa tulossopimuksessa on sovittu, että toimipisteillä on sama alueellinen jako kuin alueellisilla ympäristökeskuksilla. Toimipisteet voivat kuitenkin sijaita mm. maakuntamuseon yhteydessä. 13 aluetoimipisteen perustamiseen tarvittava lisämääräraha on yhteensä n. 3 milj., josta investointimenojen osuus on n Kahdeksan ensimmäisen alueellisen toimipisteen perustamiskustannukset ovat n /yksikkö. Tästä investointimenojen osuus on ja vuotuisten toimintamenojen osuus (palkat, toimintamääräraha, toimisto-ja tukipalvelut, laitteiden käyttökulut, matkakulut ja arvioidut toimitilojen vuokrakustannukset). Viiden viimeisen toimipisteen osalta määrärahan tarvetta pienentää kuitenkin palkkakustannusten osalta mahdollisuus siirtää seitsemän jo aluetasolla työskentelevää tutkijaa uusiin toimipisteisiin ja niiden osalta perustamiskustannus on n /yksikkö, josta investointimenojen osuus on ja vuotuisten toimintamenojen osuus Valtion talousarvioon ei kuitenkaan ole osoitettu Museoviraston toimintamenoihin esitettyä lisäystä eikä Museoviraston nykyisten toimintamäärärahojen puitteissa ole pystytty alueellisia toimipisteitä käynnistämään. Museovirasto jatkaa hankkeen valmistelua yhteistyössä opetusministeriön ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ

YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ Tampere 1.3.2007 Opetusneuvos Juhani Dammert Opetusministeriö 1 Taustaa palvelukeskushankkeelle Palvelukeskushanke on osa tuottavuusohjelmaa

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Road Show tiedotustilaisuus Joensuussa 14.5.2007 Hallintojohtaja Petri Lintunen, Joensuun yliopisto 1 Taustaa

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään

Lisätiedot

Selvitys opetus- ja kulttuuriministeriön konserniohjauksesta ja rakenteesta. Selvityshenkilöt Harri Skog ja Håkan Mattlin

Selvitys opetus- ja kulttuuriministeriön konserniohjauksesta ja rakenteesta. Selvityshenkilöt Harri Skog ja Håkan Mattlin Selvitys opetus- ja kulttuuriministeriön konserniohjauksesta ja rakenteesta Selvityshenkilöt Harri Skog ja Håkan Mattlin Toimeksianto Valmistella ehdotukset opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 10. Yleissivistävä koulutus 01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 56 000 euroa. Valtuudet

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen Yhdessä enemmän innovatiivisuutta uudella konserniajattelulla 14.12.2011 Harri Skog Kansliapäällikkö Uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 10. Yleissivistävä koulutus 34. Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten ja päiväkotien perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 10. Yleissivistävä koulutus 01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 1 300 000

Lisätiedot

Uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto

Uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto Uusi Valtion lupa ja valvontavirasto Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 30.3.2017 Margit Päätalo Johtaja, PohjoisSuomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Museolain ja kulttuurilaitosten valtionosuusjärjestelmän uudistaminen. Päivi Salonen Kulttuuriympäristöt voimavarana seminaari Oulu 25.1.

Museolain ja kulttuurilaitosten valtionosuusjärjestelmän uudistaminen. Päivi Salonen Kulttuuriympäristöt voimavarana seminaari Oulu 25.1. Museolain ja kulttuurilaitosten valtionosuusjärjestelmän uudistaminen Päivi Salonen Kulttuuriympäristöt voimavarana seminaari Oulu 25.1.2018 Uudistamisen lähtökohdista Nykyisen museojärjestelmän vahvuuksia

Lisätiedot

Työssä ympäristöalalla - oma tarinani

Työssä ympäristöalalla - oma tarinani Työssä ympäristöalalla - oma tarinani Turun yliopiston työelämäpalvelut 4.4.2017 Ylitarkastaja Anna Laiho, ympäristönsuojeluyksikkö, Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.4.2017 Toiminta-ajatus Elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa (Lakiehdotuksessa tehtävä on nimetty: alueellisen liikuntaneuvoston

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

Toimintaedellytysten turvaaja - uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto

Toimintaedellytysten turvaaja - uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto Toimintaedellytysten turvaaja uusi Valtion lupa ja valvontavirasto 1 Ydinviestit Valtion lupa, ohjaus ja valvontatehtäviä kootaan uudenlaiseen, monialaiseen virastoon. Viraston toimialat ovat varhaiskasvatus,

Lisätiedot

HE 17/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 17/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 17/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi taiteen edistämisen

Lisätiedot

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Oman erikoisalan museo- ja tallennustoiminnan kehittäminen valtakunnallisesti 2. Oman erikoisalan museoiden keskinäisestä yhteistoiminnasta

Lisätiedot

Maakuntauudistus - miksi, mitä, milloin

Maakuntauudistus - miksi, mitä, milloin Maakuntauudistus - miksi, mitä, milloin Hallitusneuvos Tarja Hyvönen Kuntamarkkinat 15.9.2016 16.9.2016 1 2 Työ- ja elinkeinopalvelut Sosiaalija terveydenhuolto Pelastustoimi Ympäristöterveydenhuolto Maakunnan

Lisätiedot

Selvitys OKM:n hallinnonalan konserniohjauksesta ja rakenteesta

Selvitys OKM:n hallinnonalan konserniohjauksesta ja rakenteesta Selvitys OKM:n hallinnonalan konserniohjauksesta ja rakenteesta Strategista ketteryyttä julkishallintoon-työpaja 29.4.2011 neuvotteleva virkamies Iiris Patosalmi Selvitystyön päämäärä ja tavoitteet Lähtökohta

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.

Lisätiedot

Henkilöstön asema organisaation muutostilanteissa

Henkilöstön asema organisaation muutostilanteissa Henkilöstön asema organisaation muutostilanteissa Joensuu 14.5.2007 Henkilöstöjärjestöjen edustaja Asiamies Satu Henttonen, Palkansaajajärjestö Pardia Lähteinä käytetty Valtioneuvoston periaatepäätös (VM

Lisätiedot

Maakuntauudistus muuttaa hallinnon rakenteet

Maakuntauudistus muuttaa hallinnon rakenteet Maakuntauudistus muuttaa hallinnon rakenteet Julkisen hallinnon rakenne ja työnjako muuttuu olennaisesti. Valtionhallinnon jako keskus, alue ja paikallishallintoon päättyy. Lapin aluehallintovirasto, johtaja

Lisätiedot

HE 122/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi koulutuksen

HE 122/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi koulutuksen HE 122/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräiden koulutusta koskevien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi koulutuksen arviointia koskevia

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään 75 000

Lisätiedot

1) Muistio 3.6.2004: PALVO I hankkeen toteuttaminen oikeusministeriössä, jonka liitteenä:

1) Muistio 3.6.2004: PALVO I hankkeen toteuttaminen oikeusministeriössä, jonka liitteenä: PÄÄTÖS 4.6.2004 dnro 4/011/2003 OM TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUSTA VALMISTELEVAN SUUNNITTELUHANKKEEN ASETTAMINEN Tausta ja tavoitteet Oikeusministeriö päätti asettaa hankkeen, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Johtaja 26.9.2017 Hannu Sulin OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN ASETUS YLEISISTÄ KIRJASTOISTA 1 Asetuksen sisältö Yleistä Yleisistä kirjastoista annetussa laissa (1492/2016)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 184/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojektin tietojärjestelmäperiaatteet Johdon IT-Strategiaseminaari 30.10.2007 Projektipäällikkö

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot Momentille myönnetään lisäystä 413 000

Lisätiedot

Sivistystoimien PKS-yhteistyö. Aulis Pitkälä PKS yhteistyöhankkeiden seurantaryhmän kokous

Sivistystoimien PKS-yhteistyö. Aulis Pitkälä PKS yhteistyöhankkeiden seurantaryhmän kokous Sivistystoimien PKS-yhteistyö Aulis Pitkälä PKS yhteistyöhankkeiden seurantaryhmän kokous 12.12.08 Perusopetus: Sivistystoimien PKS-yhteistyö Selvitetään vuosittain raja-alueiden yhteisiä oppilasalueita

Lisätiedot

HE 68/2006 vp. sivistystyön oppilaitoksista kansalaisopistojen, 1. Nykytila

HE 68/2006 vp. sivistystyön oppilaitoksista kansalaisopistojen, 1. Nykytila Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53 :n sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 16 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Pyyntö OKM Nimeämispyyntö Kieku-tietojärjestelmähankkeen organisointi OKM:n hallinnonalalla

Pyyntö OKM Nimeämispyyntö Kieku-tietojärjestelmähankkeen organisointi OKM:n hallinnonalalla Pyyntö OKM/35/040/2011 31.03.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia OKM058:00/2011 OKM Nimeämispyyntö Kieku-tietojärjestelmähankkeen organisointi OKM:n hallinnonalalla Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 4.9.2001 OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN VOIMAVARAT VUONNA 2002 Tavoitteet

Lisätiedot

Toimintaedellytysten turvaaja - uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto. LAAVI & PSAVI Tornio

Toimintaedellytysten turvaaja - uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto. LAAVI & PSAVI Tornio Toimintaedellytysten turvaaja uusi Valtion lupa ja valvontavirasto LAAVI & PSAVI 17.10.2017 Tornio 1 30.10.2017 Etunimi Sukunimi Ydinviestit Valtion lupa, ohjaus ja valvontatehtäviä kootaan uudenlaiseen,

Lisätiedot

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 193/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

1 Työsuunnitelma VM037:00/2016 VM/692/ /2016

1 Työsuunnitelma VM037:00/2016 VM/692/ /2016 1 Maakuntauudistuksen projektiryhmä Tehtävät Projektiryhmän tehtävänä on: 1. vastata aluehallinnon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanoprosessin toteuttamisesta hallituksen linjausten mukaisesti, kunnes

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 10.9.2015 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS NIISTÄ VALTION VIRASTOISTA JA LAITOKSISTA SEKÄ NIIDEN ALAISISTA YKSIKÖISTÄ, JOISTA TEHTÄVIÄ JA TOIMINTOJA

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

1 Työsuunnitelma VM037:00/2016 VM/692/ /2016

1 Työsuunnitelma VM037:00/2016 VM/692/ /2016 1 Maakuntauudistuksen projektiryhmä Tehtävät Projektiryhmän tehtävänä on: 1. vastata aluehallinnon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanoprosessin toteuttamisesta hallituksen linjausten mukaisesti, kunnes

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. (29.01, osa) Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Aluehallinnon uudistaminen

Aluehallinnon uudistaminen Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke 1092009 10.9.2009 Aluehallinnon uudistaminen Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Lääninhallitusten, työvoima- ja

Lisätiedot

Virastoselvityshankkeen johtopäätökset ja ehdotukset. Esitys tulosohjausverkoston tapaamisessa Timo Moilanen (VM/KAO/ROY)

Virastoselvityshankkeen johtopäätökset ja ehdotukset. Esitys tulosohjausverkoston tapaamisessa Timo Moilanen (VM/KAO/ROY) Virastoselvityshankkeen johtopäätökset ja ehdotukset Esitys tulosohjausverkoston tapaamisessa Timo Moilanen (VM/KAO/ROY) Esityksen sisältö VIRSU-hankkeen tausta ja tavoitteet Keskushallintoa koskevat kehittämisperiaatteet

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikuntalain (390/2015) nojalla: Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 1 luku Valtion liikuntaneuvosto 1 Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen

Lisätiedot

Alueellinen museotyö ja kuntauudistus. Päivi Salonen Museonjohtajien tapaaminen 13.3.2012

Alueellinen museotyö ja kuntauudistus. Päivi Salonen Museonjohtajien tapaaminen 13.3.2012 Alueellinen museotyö ja kuntauudistus Päivi Salonen Museonjohtajien tapaaminen 13.3.2012 Kuntauudistuksen valmistelu Peruspalveluiden arvioinnin kehittäminen Museopoliittiset linjaukset Kuntauudistus Hallitusohjelma:

Lisätiedot

Talousteemaryhmän väliraportti

Talousteemaryhmän väliraportti Talousteemaryhmän väliraportti 23.2.2017 28.2.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Työsuunnitelman toteutuminen, tehtävä 1 Teemaryhmän tehtävät, tekijät ja aikataulu Tehtävä 1 Seurata ja tukea valtakunnallisen

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään 61 000 euroa. 2013 IV lisätalousarvio

Lisätiedot

Museoiden jaottelu pääpiirteissään

Museoiden jaottelu pääpiirteissään Suomen museot Suomessa on yli tuhat museota (yksi museo 5000 asukasta kohden) Pääosa museoista on kulttuurihistoriallisia museoita Suuri osa museoista on pieniä Ammatillisesti hoidettuja (museoammatillinen

Lisätiedot

Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä

Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät 2015 Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä Hannu Sulin Helsinki 24.11.2015 HE valtion vuoden 2016 talousarvioksi Valtionavustukset yleisten kirjastojen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain 2 ja 5 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi taiteen edistämisen

Lisätiedot

Uuden viraston toimeenpanohanke luomme uutta yhdessä

Uuden viraston toimeenpanohanke luomme uutta yhdessä Uuden viraston toimeenpanohanke luomme uutta yhdessä SOSIAALIPÄIVYSTYS OSANA UUDISTUVAA SOSIAALI JA TEEVDNEHUOLTOA 14.9.2017 Margit Päätalo, johtaja PohjoisSuomen aluehallintovirasto 1 19.9.2017 Etunimi

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 210 000 euroa. S e l v i t y

Lisätiedot

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVIA HANKKEITA Turvallisuusjohtaja Rauli Parmes Liikenne- ja viestintäministeriö Keskushallinnon uudistushanke Nykyisen hallituksen ohjelmassa on linjattu, että hallitus

Lisätiedot

29.88.22 ARKISTOLAITOS

29.88.22 ARKISTOLAITOS 14.3.2006 TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 29.88.22 ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO 1 29.88.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 435 000 euroa.

Lisätiedot

Soma-esivalmistelun henkilöstöfoorumi

Soma-esivalmistelun henkilöstöfoorumi Soma-esivalmistelun henkilöstöfoorumi 25.1.2017 Valmistelun rakenne Esivalmistelun ohjausorganisaatio Henkilöstöfoorumi Yhteiset valmisteluryhmät Sote-tiimi sote-muutosjohtaja & valmisteluryhmien pj:t

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnalliset muutokset... 1 2. Hallinnolliset - ja sopimusmuutokset... 1 3. Henkilöstöä koskevat muutokset... 1

Lisätiedot

Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohanke. Sidosryhmätilaisuus Hankepäällikkö Jaska Siikavirta

Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohanke. Sidosryhmätilaisuus Hankepäällikkö Jaska Siikavirta Valtion lupa ja valvontaviraston toimeenpanohanke Sidosryhmätilaisuus 12.10.2017 Hankepäällikkö Jaska Siikavirta 1 13.10.2017 Etunimi Sukunimi Organisaatiomalli Ihmiset Yhteisöt Yritykset Maakunnat Kunnat

Lisätiedot

VOS 10+ museot. Ajankohtaisia asioita

VOS 10+ museot. Ajankohtaisia asioita VOS 10+ museot Ajankohtaisia asioita Juhani Kostet Pääjohtaja Museovirasto 23.9.2015 Museovirasto 2016 Toiminnan painopisteet Kulttuuriympäristön suojelun ja hoidon tehostaminen pyrkimys mahdollistavaan

Lisätiedot

HUS:N TUKIPALVELUYHTIÖIDEN PERUSTAMINEN - TILANNEKATSAUS SOTE-TIIMI, HALLINTOJOHTAJA LAURI TANNER

HUS:N TUKIPALVELUYHTIÖIDEN PERUSTAMINEN - TILANNEKATSAUS SOTE-TIIMI, HALLINTOJOHTAJA LAURI TANNER HUS:N TUKIPALVELUYHTIÖIDEN PERUSTAMINEN - TILANNEKATSAUS SOTE-TIIMI, 12.10.2017 HALLINTOJOHTAJA LAURI TANNER HUS JA SOTE-YHTEENSOPIVAT TUKIPALVELUT HUS valtuusto päätti 15.6.2017, että hallitus valtuutetaan

Lisätiedot

Toimintaedellytysten turvaaja - uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto

Toimintaedellytysten turvaaja - uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto Toimintaedellytysten turvaaja uusi Valtion lupa ja valvontavirasto 1 26.5.2017 Etunimi Sukunimi Ydinviestit Valtion lupa, ohjaus ja valvontatehtäviä kootaan uudenlaiseen, monialaiseen virastoon. Viraston

Lisätiedot

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Sote-uudistus valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Kirsi Varhila, valmisteluryhmän puheenjohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Henkilöstön asema muutostilanteessa. Info- ja keskustelutilaisuus

Henkilöstön asema muutostilanteessa. Info- ja keskustelutilaisuus Henkilöstön asema muutostilanteessa Info- ja keskustelutilaisuus 29.3.2007 VN:n päätökset 2001 ja 2006 Vuoden 2001 periaatepäätöksen tavoitteena varautua ikärakenteen muutoksesta johtuviin toimiin valtionhallinnossa

Lisätiedot

Maistraattien uudelleenorganisointi

Maistraattien uudelleenorganisointi Asettamispäätös VM100:00/2017 24.8.2017 luonnos 1662/00.01.00.01/2017 Maistraattien uudelleenorganisointi Asettaminen Toimikausi Tausta Valtiovarainministeriö on tänään asettanut hankkeen valmistelemaan

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

MUSEOVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 227/53/04 Opetusministeriö Museovirasto 16.5.2005 MUSEOVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Museoviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

seminaari Varatoimitusjohtaja Kari Nenonen, Kuntaliitto

seminaari Varatoimitusjohtaja Kari Nenonen, Kuntaliitto Ammattikorkeakoulujen rakenne ja rahoitus seminaari 15.9.2010 Varatoimitusjohtaja Kari Nenonen, Kuntaliitto Väestönmuutosprosentti 2008 2009 kunnittain Tilastokeskuksen ennakkoväkiluvun mukaan Kuntajako

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 131/ vp (15.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 318 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Sisäministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle

Lisätiedot

Ajankohtaista seulonnasta 18.2.2010 Markku Leppänen

Ajankohtaista seulonnasta 18.2.2010 Markku Leppänen Ajankohtaista seulonnasta 18.2.2010 Markku Leppänen Arkistolaitoksen seulontapolitiikka ja seulontastrategia vahvistettu vuonna 2008 - Seulontatoiminnan perusta ja tavoitteellinen linjaus - Keskeiset menetelmät

Lisätiedot

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp -

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp - EV 207/1996 vp - HE 186/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 186/1996 vp ammatillisen

Lisätiedot

Hankesuunnitelma ja tilannekatsaus

Hankesuunnitelma ja tilannekatsaus Hankesuunnitelma ja tilannekatsaus 21.6.2012 Hankesuunnitelma Tavoitteet Tuotokset Rajaukset Riippuvuudet Organisointi Vaiheistus ja aikataulu Kartoitus- ja suunnitteluvaiheen tehtävät Viestinnän periaatteet

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 27.4.2016 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUKSEN (HAL- TIK) TEHTÄVIEN JA TOIMINTOJEN SIIRTÄMISESTÄ VALTION TIETO- JA VIES-

Lisätiedot

Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita

Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita 15.1.2010 Toni Suutari www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden sähköisten aineistojen

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN TALOUDELLISEN JA HALLINNOLLISEN ASEMAN UUDISTAMINEN. Hallitusneuvos Eerikki Nurmi Jyväskylän yliopisto

YLIOPISTOJEN TALOUDELLISEN JA HALLINNOLLISEN ASEMAN UUDISTAMINEN. Hallitusneuvos Eerikki Nurmi Jyväskylän yliopisto YLIOPISTOJEN TALOUDELLISEN JA HALLINNOLLISEN ASEMAN UUDISTAMINEN Hallitusneuvos Eerikki Nurmi 30.5.2008 Jyväskylän yliopisto YLIOPISTOLAIN UUDISTAMISEN AIKATAULUTUS Yliopistolain uudistamisen keskeiset

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2012 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Taiteen. Taiteen edistämiskeskuksesta, valtion taiteilijaapurahoista

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2012 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Taiteen. Taiteen edistämiskeskuksesta, valtion taiteilijaapurahoista EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Taiteen edistämiskeskuksesta, valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta ja alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen

Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen 28.2.2014 Tehtävä Selvittäjän on suoritettava kuntarakennelain 16a :ssä tarkoitettu erityinen kuntajakoselvitys Erityinen kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Vahva vuorovaikutus opetus- ja kulttuuritoimessa. Maakuntauudistuksen II-vaiheen aluekierros 2017

Vahva vuorovaikutus opetus- ja kulttuuritoimessa. Maakuntauudistuksen II-vaiheen aluekierros 2017 Vahva vuorovaikutus opetus- ja kulttuuritoimessa Maakuntauudistuksen II-vaiheen aluekierros 2017 2 Maakuntauudistus OKM:n hallinnonalan näkökulmasta Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla ei maakuntauudistuksessa

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4. Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.2010 Rahoitus Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Lisätiedot

uudet tehtävät konsultaation kannalta

uudet tehtävät konsultaation kannalta Aluehallintouudistus ja Valviran uudet tehtävät konsultaation kannalta Ylitarkastaja Keijo Mattila Lapin lääninhallitus Verkkokonsulttien työkokous Rovaniemellä 26.11.2009 1 Aluehallinto uudistuu 1.1.2010

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset Johtotiimi 101 15.10.2009 Seutuhallitus 173 06.11.2009 Yhtymähallitus 76 12.05.2010 Yhtymähallitus 98 02.06.2010 Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. (30.01, osa) Hallinto ja tutkimus 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE

INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE Päijät-Hämeen henkilöstö- ja talouspalvelukeskus - HETA 25.11.2011 Roope Rauhalinna Katrina Harjuhahto-Madetoja FCG Finnish

Lisätiedot

Palvelukeskusvalmistelun tilanne

Palvelukeskusvalmistelun tilanne Palvelukeskusvalmistelun tilanne Sähköisen tietohallinnon neuvottelukunta 23.2.2017 Urpo Karjalainen 1 13.12.2016 ICT palvelukeskus maakunnille 2 13.12.2016 Lähtökohdat ja tavoitteet Palvelukeskusten perustamisella

Lisätiedot

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa Leena Gunnar Ylijohtaja, KASELY 1 ELYjen toiminta-ajatus (ELY-laki) Elinkeino-,

Lisätiedot

HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2009 vp. Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä Maahanmuuttovirastoon koskevaksi lainsäädännöksi JOHDANTO

HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2009 vp. Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä Maahanmuuttovirastoon koskevaksi lainsäädännöksi JOHDANTO HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2009 vp Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä Maahanmuuttovirastoon koskevaksi lainsäädännöksi JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 3 päivänä kesäkuuta 2009 lähettänyt

Lisätiedot

Aluehallintouudistus. Valmistelun tilannekatsaus, osa IV

Aluehallintouudistus. Valmistelun tilannekatsaus, osa IV Aluehallintouudistus Valmistelun tilannekatsaus, osa IV 6.4.2016 1 Aluehallintouudistus on hallituksen kärkihanke, valmistelu käynnistyy nyt Hallitus on 5.4.2016 tehnyt ratkaisun maakunnille siirrettävistä

Lisätiedot

Arkistojen ryhmittely pääpiirteissään

Arkistojen ryhmittely pääpiirteissään Suomen arkistot Suomessa on hyvin monentyyppisiä arkistoja, suurin osa on julkisin varoin ylläpidettyjä, mutta myös yksityisin varoin mm. säätiö- tai yhdistysmuotoisia arkistoja on olemassa Arkistointia

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 7.5.2015 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS NIISTÄ VALTION VIRASTOISTA JA LAITOKSISTA SEKÄ NIIDEN ALAISISTA YKSIKÖISTÄ, JOISTA TEHTÄVIÄ JA TOIMINTOJA

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOTE&MAKU. Yyteri Terttu Nordman

SATAKUNNAN SOTE&MAKU. Yyteri Terttu Nordman SATAKUNNAN SOTE&MAKU Yyteri 19.4.2017 Terttu Nordman Karvia Honkajoki Merikarvia Siikainen Pohjoinen Kankaanpää Jämijärvi Pomarkku Reposaari Pihlava Noormarkku Läntinen Lavia Pori Ulvila Nakkila Harjavalta

Lisätiedot