OPETUSMINISTERIÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSMINISTERIÖ 8.10.2004"

Transkriptio

1 OPETUSMINISTERIÖ ALUEELLISTAMISEN VÄLIRAPORTTI I. Tausta Valtioneuvoston kanslia on pyytänyt ministeriöiltä hallituksen iltakoulussa hyväksymien toimeksiantojen mukaiset alueellistamisselvitykset ehdotuksineen. Ministeriöiden tulee laatia hallinnonalansa alueellistamisselvitykset mennessä. Alueellistamisselvityksistä laaditaan hallinnon ja alueiden kehittämisen ministerityöryhmälle ja alueellistamisen koordinaatioryhmälle väliraportti mennessä. Toimeksiannon mukaan opetusministeriön alueellistamisselvityksen tulee sisältää kuvaus alueellistamismahdollisuuksista ja -tarpeista hallinnonalalla sekä alueellistamisen toiminnallisista ja taloudellisista vaikutuksista sekä iltakoulupäätöksessä mainitut erillisselvitykset. Väliraportin tulee sisältää selvitys Lipposen II hallituksen toimenpideohjelman etenemisestä, kuvaus alueellistamismahdollisuuksista hallinnonalalla sekä alustavat arviot osaamis- ja toimintakeskittymien huomioon ottamisesta toimintoja alueellistettaessa. Hallinnonalan alueellistamisselvityksen laadintaa varten opetusministeriö lähetti hallinnonalan virastoille kyselyn, jossa pyydettiin tietoja viraston tehtävistä, organisaatiosta ja henkilöstöstä sekä alustavaa arviota alueellistamismahdollisuuksista ja -tarpeista toiminnoittain. Kaikki hallinnonalan virastot toimittivat ministeriölle pyydetyt tiedot. Lisäksi opetusministeriö järjesti hallinnonalan virastoille alueellistamisselvitystä koskevan kuulemistilaisuuden Korkeakoululaitoksen toimintojen alueellistamismahdollisuuksia ei ole selvitetty, sillä korkeakoululaitos jo toimii alueellisesti hajautetun toimijaverkon kautta. Maamme 20 yliopistoa toimivat 11 paikkakunnalla. Tämän lisäksi yliopistot ovat laajentaneet toimintaansa niin, että esimerkiksi tutkintoon johtavaa koulutusta annetaan 23 paikkakunnalla. Yliopistojen toimintaa alueilla vahvistetaan kehittämällä olemassa olevia alueellisia yliopistokeskuksia (Pori, Lahti, Kajaani, Mikkeli, Kokkola ja Seinäjoki). Opetusministeriön hallinnonalalla toimii 29 ammattikorkeakoulua, ja ne antavat tutkintoon johtavaa koulutusta yli 80 paikkakunnalla. Lisäksi opetusministeriön hallinnonalan alueellisesti hajautetun toimijaverkon kautta rahoitetaan mm. seuraavia toimintoja: - perusopetusta yli oppilaitoksessa - lukiokoulutusta vajaassa 500 lukiossa - ammatillista koulutusta yli 300 ammatillisessa oppilaitoksessa - aikuiskoulutusta noin oppilaitoksessa ja korkeakoulussa - yleisten kirjastojen toimintaa yli 900 toimipisteessä ja yli 200 kirjastoautolla - museotoimintaa 129 museossa (joista alueellisia ovat 20 maakuntamuseota, 16 aluetaidemuseota ja 75 paikallismuseota)

2 - taiteellista toimintaa yli 60 ammattiteatterissa ja lähes 30 ammattiorkesterissa - valtakunnallisia kulttuuritapahtumia (noin 100) - liikuntapaikkoja (28 000) - nuorisokeskustoimintaa (10 keskusta) II. Virastojen arviot toimintojen alueellistamismahdollisuuksista Virastojen vastauksissa korostui, että useat opetusministeriön hallinnonalan virastot ovat luonteeltaan erityyppisiä kuin perinteiset hallintovirastot. Niiden tehtävät liittyvät ensisijaisesti esimerkiksi museona, kirjastona, kokoelmana tai arkistona toimimiseen tai kulttuuriperintökohteen ylläpitoon. Tällaisia virastoja ovat esimerkiksi Valtion taidemuseo, Näkövammaisten kirjasto, Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti, Kansallisarkisto, Museovirasto, Suomen elokuva-arkisto, Valtion elokuvatarkastamo ja Suomenlinnan hoitokunta. Näiden virastojen toimipaikka on sidoksissa nykyisiin, niiden toimintaa varten erityisesti suunniteltuihin tai restauroituihin rakennuksiin ja toimitiloihin. Vastauksissa tuotiin myös esiin, että opetusministeriön hallinnonalan virastojen toimintoja on jo osin alueellistettu. Virastojen mukaan alueellinen näkökulma on muutoinkin otettu toiminnassa huomioon, esimerkiksi kehittämishankkeiden organisoinnissa verkostoiksi ja valmisteluelinten kokoonpanoissa. Opetushallinnon tehtäviä ja päätösvaltaa on delegoitu koulutuksen järjestäjille kansainvälisesti verraten pitkälle. Lisäksi 150 valtion ammatillisen oppilaitoksen siirtäminen paikallishallintoon ja ammattikorkeakoulujen perustaminen paikallishallinnon omistukseen ovat olleet merkittävä alueellistamistoimenpide. Nykyisistä valtion 18 oppilaitoksista 14 toimii pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Opetushallituksen alainen Opetusalan koulutuskeskus toimii Heinolassa ja Tampereella. Koulutuksen arviointineuvoston sihteeristö on sijoitettu Jyväskylän yliopiston yhteyteen. Arkistolaitokseen kuuluvat maakunta-arkistot toimivat seitsemällä paikkakunnalla. Pääosa Suomen Akatemian henkilöstöä on jo nyt alueellisesti sijoitettuna eri yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin (238 akatemiatutkijaa ja 39 akatemiaprofessoria). Varastokirjasto sijaitsee Kuopiossa, minne on myös sijoitettu osa Näkövammaisten kirjaston vanhemmasta kokoelmasta. Taidetoimikuntajärjestelmään kuuluu 13 alueellista taidetoimikuntaa, joiden henkilökunta on palvelussuhteessa lääninhallituksiin. Museovirastolla on lukuisia museoita eri puolilla maata. Sen hoitamista 17 museosta yhdeksän sijaitsee Helsingin ulkopuolella. Suomen merimuseon toiminnat siirretään Kotkaan ja merimuseolle tulee näyttelytila Turkuun. Museoviraston keskusvarasto sijaitsee Orimattilassa, lisäksi esinevarastoja on mm. Valkeakoskella ja Karkkilassa. Arkeologian osastolla on alueelliset toimipisteet viidellä paikkakunnalla. Lisäksi Museovirasto on esittänyt 13 alueellisen toimipisteen perustamista.

3 Yleisesti ottaen opetusministeriön hallinnonalan virastot eivät pitäneet substanssitoimintojen alueellistamista pääkaupunkiseudun ulkopuolelle mahdollisena. Virastot perustelivat kantaansa sillä, että substanssitoimintojen alueellistaminen vaikeuttaisi asiakaspalvelua ja päätöksentekoa, aiheuttaisi haittaa kansalliselle ja kansainväliselle yhteistyö- ja sidosryhmätyöskentelylle sekä lisäisi merkittävästi matkustuspäiviä ja -kustannuksia. Virastot korostivat tiiviitä yhteyksiä pääkaupunkiseudulla sijaitseviin valtakunnallisiin virastoihin ja järjestöihin sekä muihin sidosryhmiin. Monet virastot (CIMO, Suomen Akatemia, Ylioppilastutkintolautakunta, Opetushallitus, taiteen keskustoimikunta) toivat vastauksissaan esiin, että heillä on runsaasti asiantuntija- ja ohjausryhmien, lautakuntien ja toimikuntien kokouksia sekä laaja-alaista vierailu- ja seminaaritoimintaa, mikä puoltaa keskeistä sijaintia. Lisäksi virastot korostivat tiettyjen tukipalveluiksi luokiteltavien tehtävien, muun muassa tietopalvelujen ja viestinnän, kiinteää yhteyttä ydintoimintaan. Virastot toivat vastauksissaan esiin myös henkilöstön rekrytointimahdollisuuksien sekä ruotsinkielisten palvelujen turvaamiseen liittyvät näkökohdat. Virastojen suhtautuivat avoimemmin joidenkin talous- ja henkilöstöpalvelujen ulkoistamismahdollisuuksiin ja palvelukeskusmallin selvittämiseen. Ulkoistamista on jo nykyisin käytetty muun muassa tietotekniikan käyttö- ja tukipalveluissa, palkanmaksussa sekä siivous-, kiinteistönhoito- ja turvapalveluissa. Virastot korostivat digitaalisten tietojärjestelmien ja palveluiden kehittämismahdollisuuksia alueellisen tasa-arvon edistämisessä. Verkkoasioinnin ja verkkopalvelujen kehittäminen on tavoitteena kaikissa virastoissa. III. Opetusministeriön hallinnonalan alueellistamisen periaatteet Opetusministeriön hallinnonalalla alueellistamisen periaatteina ovat vapaaehtoisuus, toiminnan laadun turvaaminen, toiminnan kehittäminen, asiantuntijuuden kehittäminen, henkilöstön mahdollisuudet tehtävä- ja työjärjestelyihin sekä vakinaisen henkilöstön aseman turvaaminen. Toimintojen alueellistamismahdollisuudet selvitetään aina merkittävien työnjaon muutosten, tehtävien siirtojen ja organisaatiouudistusten yhteydessä. Toimintojen alueellistamisen tavoitteet ja vaikutukset on tarkoin analysoitava. Erityisesti tietointensiivisten tehtävien (informaatio-, tutkimus-, selvitys- ja arviointitehtävät) hoitaminen muualla kuin pääkaupunkiseudulla on mahdollista. Myös hallinnonalan sähköisiä tukipalvelutehtäviä on mahdollista hoitaa sijaintipaikasta riippumatta (palvelukeskusmalli). IV. Selvitys Lipposen II hallituksen toimenpideohjelman etenemisestä Ks. erilliset muistiot Suomen merimuseosta ja Museoviraston alueorganisaatiosta (liitteet) V. Yleiskuvaus alueellistamismahdollisuuksista opetusministeriön hallinnonalalla a) Päätösvallan ja tehtävien siirtäminen keskushallinnosta alue- ja paikallishallintoon Opetusministeriön, opetushallituksen ja lääninhallitusten tehtävänjaon kehittämistä selvittänyt delegointityöryhmä esittää muistiossaan, että oppilaitosten,

4 kirjastojen ja liikuntatoimen perustamishankkeita sekä muita toimitiloja ja varustamista koskevat asiat siirretään lääninhallituksiin. Opetusministeriö laatisi perustamishankkeiden rahoitussuunnitelman lääninhallitusten esitysten pohjalta nykyiseen tapaan. Opetusministeriö jakaisi määrärahat ja valtuudet lääninhallituksille, tekisi niihin tarvittavat tarkistukset sekä kokoaisi tiedot valtuusseurantaan. Lääninhallitukset valmistelisivat osaltaan rahoitussuunnitelmat ministeriön antamisen kehysten pohjalta, käsittelisivät hankesuunnitelmat, myöntäisivät valtionosuudet ja -avustukset, hoitaisivat valtionapujen maksamisen ja tarkistaisivat hankeselvitykset. Työryhmä ehdottaa, että oppilaitosrakentamisen tehtäviin opetusministeriössä jäisi ainakin 1-2 virkaa. Lääninhallituksiin näihin tehtäviin nykyisen 4-5 henkilötyövuoden asemasta esitetään 8-10 henkilötyövuotta asiantuntijatehtäviin, missä on otettu huomioon myös kirjastohankkeiden siirto. Opetushallituksen oppilaitosrakentamista sekä terveellistä ja turvallista oppimisympäristöä koskevia kehittämistehtäviä hoitavan henkilöstön määräksi esitetään ainakin 1-2. Liikuntatoimen delegoinnin loppuun saattamiseksi arvioidaan lääninhallituksiin tarvittavan kahden henkilötyövuoden lisäys verrattuna nykyiseen. b) Aluehallinnon kehittäminen Valtion aluehallinnon roolia ja kehittämismahdollisuuksia tulee edelleen vahvistaa. Opetusministeriö esittää harkittavaksi, voidaanko alueellistamisen tavoitteita edistää laajemmin tukemalla valtion alueorganisaatioiden erikoistumista valtakunnallisiin erityistehtäviin. Esimerkiksi opetusministeriön toimialalla arkistolaitokseen kuuluvat maakunta-arkistot toimivat Kansallisarkiston alaisina piiriviranomaisina. Toimintojen alueellistaminen maakunta-arkistoihin on jo toteutettu toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisessa laajuudessa mm. keskittämällä seuraavia valtakunnallisia erityistehtäviä: - mikrofilmaustoiminta on alueellistettu ja keskitetty Mikkelin maakuntaarkistoon, - ulkoasiainhallinnon lähetystöjen arkistot on keskitetty Joensuun maakuntaarkistoon, - Maanmittauslaitoksen yhtenäisarkiston ulkoisen asiakaspalvelun hoitaa Jyväskylän maakunta-arkisto, - kansainvälisiä tehtäviä hoitaa Hämeenlinnan maakunta-arkisto, - tietyt tietotekniikka-asiat on keskitetty Oulun maakunta-arkistoon ja - Turun maakunta-arkistolla on laajaa koulutus- ja konsultointitoimintaa sekä osa sisäisestä tarkastuksesta (toiminnan tarkastus). c) Olemassa olevien yksiköiden siirtäminen tai uusien yksiköiden perustaminen alueille Opetusministeriön delegointityöryhmä esittää muistiossaan, että koulutuksen arvioinnin kokonaisuuden kehittämiseksi Korkeakoulujen arviointineuvoston ja Koulutuksen arviointineuvoston yhteistyötä tiivistetään asettamalla neuvostoille yhteinen sihteeristö. Arviointikohteiden, tavoitteiden ja menetelmien erilaisuudesta johtuen säilytetään kuitenkin kaksi erillistä neuvostoa. Organisatorinen yhteys arviointineuvostojen kesken edellyttää, että arviointineuvostot toimivat joko omina virastoinaan tai jonkin muun alueella toimivan valtion vi-

5 raston yhteydessä. Koulutuksen arviointineuvoston yhteydestä Jyväskylän yliopistoon olisi luovuttava. Käytännössä luontevinta olisi kokonaan uuden viraston perustaminen. Alustava arvio on, että korkeakoulujen arviointineuvoston sijoittamisen Helsingin ulkopuolelle ei voida katsoa helpottavan arviointineuvostolle annettua tehtävää avustaa opetusministeriötä ja korkeakouluja arviointiin liittyvissä asioissa. Voidaan arvioida, että arviointitoiminnan välittömät kulut nousisivat noin 30 %, jos neuvoston kotipaikkana on esimerkiksi Jyväskylä tai muu samalla etäisyydellä Helsingistä sijaitseva paikkakunta. Kansainvälisten yhteyksien vuoksi toimisto- ja kokoustiloja tarvittaisiin ainakin osa-aikaisesti myös Helsingissä, vaikka neuvoston pääpaikka olisikin muualla. d) Valtionhallinnon ja kunnallishallinnon työnjaon muuttaminen Opetusministeriö ei esitä muutoksia valtionhallinnon ja kunnallishallinnon työnjakoon. Opetusministeriöstä on siirretty viime vuosina runsaasti toimeenpanotehtäviä ja päätöksentekoa ministeriön toimialaan kuuluville koulutuksen järjestäjille. Vuoden 1999 alusta voimaan tullut koulutusta koskeva lainsäädännön uudistus lisäsi merkittävästi kuntien päätösvaltaa koulutuksessa. e) Toimintojen kilpailuttaminen ja ulkoistaminen alueille Opetusministeriön hallinnonalan tuottavuushankkeessa on tarkoitus tehostaa ulkopuolisten palvelujen käyttöä arvioimalla mahdollisuudet joidenkin toimintojen yksityistämiseen. Lisäksi ostopalvelujen käyttö tutkitaan aina toimintoja uudistettaessa. Samalla tarkastellaan myös alueellistamisnäkökulmaa. f) Etätyön tukeminen Opetusministeriö kannattaa valtion yhteisten etätyöskentely- ja palvelupisteiden kehittämistä aluekeskuksiin. Yhteisten etäpisteiden kehittäminen tukipalveluineen edistäisi valtion keskushallinnon uudistamisen ja alueellistamisen periaatteita, kilpailukykyistä ja joustavaa henkilöstöpolitiikkaa sekä etätyön edellyttämien tietojärjestelmä- ja tietotukitarpeiden ja tietoturvakysymysten ratkaisemista. g) Tukipalvelujen alueellistaminen Opetusministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman mukaan tavoitteena on, että talous- ja henkilöstöhallinnon tuottavuutta lisätään perustamalla opetusministeriön hallinnonalalle yksi tai kaksi talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusta. Palvelukeskuksen / palvelukeskusten sijaintia koskevia vaihtoehtoja selvitetään valmistelun edetessä. Alueellistamisen koordinaatioryhmän asettaman taloushallintotyöryhmän muistion mukaisesti opetusministeriössä on käynnistetty laskentatoimen palvelukeskusmallin käyttöönottoa koskeva selvitystyö. Hanke on kytketty Valtiokonttorin Kieku-hankkeen valmisteluun. Hankkeeseen sisällytetään myös palkanlaskenta sekä mahdollisesti muita henkilöstöhallintoon liittyviä kokonaisuuksia. Ensi vaiheessa selvityksen piiriin kuuluvat opetusministeriö ja sen

6 alaiset yhdeksän maksupistettä sekä Opetushallitus, Suomen Akatemia, Kansallisarkisto, Museovirasto, Valtion taidemuseo ja Suomenlinnan hoitokunta. Palvelukeskuksen perustamista selvitetään edellä todetun lisäksi pienimmissä yliopistoissa, jolloin tukeudutaan joko aikaisemmin perustettuun palvelukeskukseen tai yhteen suurempaan yliopistoon, esim. kauppakorkeakouluun, palvelukeskuksen muodostajana. Myöhemmin selvitetään taloushallinnon palvelukeskusmallin käyttöönottoa muissa yliopistoissa, mikäli saatujen kokemusten perusteella on osoitettavissa selkeästi taloushallinnon tuottavuuden ja taloudellisuuden kasvua. VI. Selvitys delegointitoimenpiteistä hallinnonalalla Delegointityöryhmän muistio opetusministeriön, opetushallituksen ja lääninhallitusten tehtävänjaon kehittämisestä toimitetaan erikseen heti sen valmistuttua. VII. Alueellistamisen toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset Opetusministeriö korostaa, että sen hallinnonalalla mahdollisesti toteutettavat alueellistamistoimenpiteet edellyttävät lisämäärärahojen osoittamista alueellistettaville toiminnoille siirtymävaiheen ajaksi. VIII. Osaamis- ja toimintakeskittymien huomioon ottaminen alueellistamisessa Alueellistamisen loppuraporttiin sisällytetään hallituksen iltakoulun toimeksiannon mukaisesti erillinen selvitys siitä, millaisin alueellisin yliopisto- ja korkeakoulupoliittisin toimenpitein olisi mahdollista tukea olemassa olevia osaamis- ja toimintokeskittymiä. IX. Yhteistoimintamenettely Opetusministeriö on huolehtinut asianmukaisesta yhteistoimintamenettelystä viemällä alueellistamisen väliraportin opetusministeriön yhteistyökomiteaan Lisäksi alueellistamisen väliraporttia käsitellään hallinnonalan yhteistoimintaneuvottelussa Myös virastojen alueellistamiskuvaukset on tehty yhteistyössä henkilöstön kanssa. X. Lopuksi Opetusministeriö seuraa toimialallaan digitaalisten tietojärjestelmien ja palvelujen sekä sähköisen asioinnin kehittymisen vaikutuksia. Toimintojen alueellistamismahdollisuudet arvioidaan aina merkittävien kehittämishankkeiden yhteydessä. LIITTEET - kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston muistio Suomen merimuseon uudelleen sijoittamisen toimeenpanosta - kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston muistio Museoviraston alueellisen toiminnan järjestämisestä

7 Liite 1 OPETUSMINISTERIÖ Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto SUOMEN MERIMUSEON UUDELLEEN SIJOITTAMISEN TOIMEENPANO Opetusministeriö selvitti yhdessä Museoviraston kanssa vuodesta 1999 lähtien mahdollisuuksia saada uudet toimitilat Suomen merimuseolle. Opetusministeriö teki vuosien aikana sijoituspaikkavertailun, jossa olivat mukana vaihtoehtoisina sijoituspaikkoina Helsinki, Turku ja Kotka. Valmistelu tehtiin valtion toimintojen alueellistamisesta annetun lain ja ohjeistuksen mukaisesti. Opetusministeriön ehdotus Suomen merimuseon sijaintipaikaksi oli käsiteltävänä alueellistamisen koordinaatioryhmässä Ryhmä puolsi sellaisenaan opetusministeriön ehdotusta, jonka mukaan Suomen merimuseon varsinainen toimipiste sijoitetaan Kotkaan ja Turussa sijaitseva Forum Marinum nimetään valtakunnalliseksi merenkulun erikoismuseoksi ja sen yhteyteen sijoitetaan Suomen merimuseon Lounais-Suomen toimipiste. Lipposen II hallituksen tekemän kannanoton mukaan opetusministeriön hallinnonalalla tuli aloittaa Suomen merimuseon siirtopäätöksen toimeenpano. Valtioneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan Suomen merimuseon uudelleen sijoittamisesta aiheutuvat kustannukset päätettiin ottaa lisäyksenä huomioon opetusministeriön määrärahakehyksessä. Opetusministeriö teki lopullisen sijoituspäätöksen Opetusministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia Suomen merimuseon siirtosuunnitelma Kotkaan sekä sen toteuttamisaikataulu. Lisäksi työryhmän tehtävnä oli laatia esitys Lounais-Suomen toimipisteen perustamisen edellyttämistä toimenpisteistä ja niiden toteuttamisaikataulusta. Työryhmän tuli tehdä myös esitys niistä Suomen merimuseon tehtäväkokonaisuuksista, joiden hoitaminen Helsingissä olisi perusteltua museotoimintojen siirtyessä Kotkaan. Työryhmän mietintö luovutettiin opetusministeriölle Suomen merimuseon siirtyminen Kotkaan Työryhmän laatiman aikataulun mukaisesti Suomen merimuseon tilat Kotkassa ovat valmiina , jonka jälkeen sinne siirtyvät esinevarastot, arkistot ja kirjasto sekä työtilojen varustus. Henkilökunta aloittaisi pysyvän työskentelyn uusissa tiloissa syksyllä Museo olisi avattavissa yleisölle , jolloin Kotkassa työskentelisi museon palveluksessa vakituisesti 12 henkeä. Yhteensä Suomen merimuseon käytössä Kotkassa olisi m2. Tilasuunnitelman viimeistely tapahtuu hankkeen rakennuttajana toimivan Kotkan kaupungin tilatyöryhmässä. Hanketta koskeva arkkitehtikilpailu käynnistyi ja päättyy Opetusministeriö oikeutti Museoviraston allekirjoittamaan Suomen merimuseon uusien tilojen vuokrausta koskevan esisopimuksen Kotkan kaupungin

8 kanssa valtioneuvoston raha-asiain valiokunnan puollettua asiaa istunnossaan Lounais-Suomen toimipisteen käynnistäminen Lounais-Suomen toimipiste on kiinteä osa Suomen merimuseon kokonaistoimintaa. Tavoitteena on toimiva Suomen merimuseo kokonaisuus, jolla on hyvä yhteistyö Forum Marinumin kanssa. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti yksi uusi tutkijan virka sijoitetaan Turkuun, ja tutkija toimii Lounais-Suomen alueellisena meriarkeologina. Museovirasto/Suomen merimuseo jatkaa neuvotteluja Forum Marinumin näyttelypisteen aikataulun ja tilakysymyksen tarkentamiseksi. Opetusministeriö nimesi Forum Marinumin valtakunnalliseksi merenkulun erikoismuseoksi lähtien. Opetusministeriön päätöksen mukaisesti Forum Marinum ja Suomen merimuseo laativat linjauksen valtakunnallisten tehtävien jakamisesta. Meriarkeologian yksikkö Meriarkeologian yksikkö on vuoden 2004 alusta ollut sijoitettuna Museoviraston arkeologian osaston alaisuuteen. Vedenalaisen kulttuuriperinnön tehtävien hoitaminen jatkuu Helsingissä siten, että Kotkaan ja Turkuun sijoittuvat alueelliset meriarkeologit. Meriarkeologian näyttelytoiminta säilyy Suomen merimuseon yhteydessä. Vettyneen esineistön konservaattorin virka säilyy Kansallismuseon konservointilaitoksen yhteydessä. Rahoitus Ensimmäinen erä lisämäärärahatarpeesta osoitettiin vuoden 2003 II lisätalousarviossa ( euroa) ja vuoden 2004 talousarvioon sisältyi euron määräraha hankkeen toteuttamiseen. Vuoden 2005 talousarvioesitykseen on sisällytetty tarkennetun aikataulun mukaisesti valtioneuvoston periaatepäätöksen mukainen toimintamenojen lisäys. Vuokrasopimuksen mukainen vuosivuokra on n (alv 0%) elokuusta 2008 lähtien. Määräraha osoitetaan Museoviraston toimintamenomomentille Varustamiseen tarvitaan vuosina 2007 ja 2008 yhteensä n. 2,9 milj. euroa momentille Määrärahat otetaan lisäyksenä huomioon opetusministeriön määrärahakehyksessä.

9 Liite 2 OPETUSMINISTERIÖ Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto MUSEOVIRASTON ALUEELLISEN TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN Tavoite Museoviraston alueellisen toimipisteverkoston luomisen tavoitteena on lisätä kulttuuriympäristön vaalimisessa tarvittavia resursseja siten, että verkosto kattaa koko maan ja palvelee tehokkaasti alueiden toimijoita ja asukkaita. Alueellisten toimijoiden yhteistyön vahvistuminen on yksi Museoviraston alueyksiköiden perustamisen haasteista. Maakuntamuseoiden ja kuntien ohella alueelliset ympäristökeskukset, maakunnan liitot ja työvoima- ja elinkeinokeskukset ovat tärkeitä alueellisia vaikuttajia. Tavoitteena on kunkin alueen kulttuuriympäristön ominaispiirteitä ja toimijajoukkoa vastaavat painopisteet, toiminnan koordinointi sekä kunnille ja kansalaisille tarjottavien palvelujen kehittäminen. Aluetoimistot huolehtivat aluetasolle suuntautuvista kulttuuriympäristön suojelun ja hoidon valtion asiantuntijaviranomaisen tehtävistä. Tehtävät liittyvät muinaismuistolain, rakennussuojelulain ja maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämään asiantuntijatoimintaan, rakennuttamistehtäviin, suojelun ja restauroinnin ohjaukseen, valvontaan ja seurantaan sekä näitä tehtäviä tukevaan alueelliseen ja paikalliseen yhteistyöhön. Jo nykyisinkin osan maata kattava, alueellistettu muinaisjäännösten hoito- ja suojelutoiminta liitetään osaksi perustettavien aluetoimistojen tehtäviä. Taustaa Museopoliittisen toimikunnan opetusministeriölle vuoden 2000 alussa luovuttamassa Museo 2000 mietinnössä ehdotettiin, että kuhunkin maakuntamuseoon (20) perustettaisiin neljä kulttuuriympäristön suojelutehtäviin tarkoitettua virkaa valtion ja kuntien yhteisrahoituksella. Opetusministeriö asettama valtion museotoimen hallinnon kehittämistä ja uudelleenjärjestelyä selvittänyt ohjausryhmä (ja sen alatyöryhmä) ottivat kantaa Museo toimikunnan ehdotuksiin ja selvittivät vaihtoehtoisesti kulttuuriympäristön suojelutehtävien siirtämistä Museoviraston omille alueellisille toimipisteille. Ohjausryhmä päätyi vaihtoehtojen vertailussa suosittamaan valtiollista mallia, johon sisältyi kymmenen alueellista toimipistettä. Perusteena oli mm. yhtenäisten menettelytapojen soveltaminen koko maassa, pidättäytyminen kuntien tehtävien lisäämisestä ja selkeys viranomaistehtävien hoitamisessa. Valtaosa maakuntamuseoista vastusti Museoviraston alueellisia toimipisteitä ja vaati resurssien osoittamista maakuntamuseoille perustuen jo olemassaolevaan sopimuskäytäntöön, jossa Museovirasto on tehnyt eräiden maakuntamuseoiden kanssa sopimuksia arkelogian ja rakennusperinnön suojelutehtävien hoitamisesta.

10 Opetusministeriö otti ohjausryhmän esittämän mallin talousarviovalmistelunsa pohjaksi ja sisällytti tavoitteen mm. alueelliseen strategiatyöhönsä sekä valtion toimintojen alueellistamissuunnitelmiin. Tavoite sisältyy valtioneuvoston hyväksymään rakennusperintöstrategiaan sekä Lipposen II hallituksen hyväksymään kannanottoon valtion keskushallinnon alueellistamistoimenpiteistä. Museoviraston alueellisen toiminnan järjestämisestä koskevan suunnitelman laatiminen vuoden 2004 aikana sisältyy myös hallituksen strategiaasiakirjaan. Museovirastosta annetun lain (282/2004) 3 :n mukaan Museovirastolla voi olla alueellisia yksiköitä. Toteutus ja resurssitarpeet Samanaikaisesti opetusministeriön toimenpiteiden kanssa Museovirasto on edelleen tarkentanut alueellisten toimipisteiden sijoittamista, kokoonpanoa, rahoitusta ja tehtäviä koskevia suunnitelmia. Vuosia koskevassa Museoviraston alustavassa tulossopimuksessa on sovittu, että toimipisteillä on sama alueellinen jako kuin alueellisilla ympäristökeskuksilla. Toimipisteet voivat kuitenkin sijaita mm. maakuntamuseon yhteydessä. 13 aluetoimipisteen perustamiseen tarvittava lisämääräraha on yhteensä n. 3 milj., josta investointimenojen osuus on n Kahdeksan ensimmäisen alueellisen toimipisteen perustamiskustannukset ovat n /yksikkö. Tästä investointimenojen osuus on ja vuotuisten toimintamenojen osuus (palkat, toimintamääräraha, toimisto-ja tukipalvelut, laitteiden käyttökulut, matkakulut ja arvioidut toimitilojen vuokrakustannukset). Viiden viimeisen toimipisteen osalta määrärahan tarvetta pienentää kuitenkin palkkakustannusten osalta mahdollisuus siirtää seitsemän jo aluetasolla työskentelevää tutkijaa uusiin toimipisteisiin ja niiden osalta perustamiskustannus on n /yksikkö, josta investointimenojen osuus on ja vuotuisten toimintamenojen osuus Valtion talousarvioon ei kuitenkaan ole osoitettu Museoviraston toimintamenoihin esitettyä lisäystä eikä Museoviraston nykyisten toimintamäärärahojen puitteissa ole pystytty alueellisia toimipisteitä käynnistämään. Museovirasto jatkaa hankkeen valmistelua yhteistyössä opetusministeriön ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET VALTIONEUVOSTON KANSLIA VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET Työryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 12/2003 VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILIVIRASTOTYÖRYHMÄN MUISTIO

OPETUSMINISTERIÖN TILIVIRASTOTYÖRYHMÄN MUISTIO OPETUSMINISTERIÖN TILIVIRASTOTYÖRYHMÄN MUISTIO 32:2002 KUVAILULEHTI Julkaisija Opetusministeriö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Tilivirastotyöryhmä Puheenjohtaja: Eero

Lisätiedot

Suomen merimuseon siirtyiminen Kotkaan

Suomen merimuseon siirtyiminen Kotkaan Opetusministeriö Kulttuuri Undervisningsministeriet Suomen merimuseon siirtyiminen Kotkaan Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:4 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä.

Lisätiedot

Museovirastosta Suomen kulttuuriperintökeskus

Museovirastosta Suomen kulttuuriperintökeskus Opetusministeriö Undervisningsministeriet Kulttuuri Museovirastosta Suomen kulttuuriperintökeskus Museovirasto-selvityksen seurantaryhmän raportti ja kehittämisehdotukset Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019. Ehdotus

Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019. Ehdotus Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019 Ehdotus Sisällys 1. Johdon katsaus TTS-kauteen 2016-2019... 3 2. Museoviraston palvelut toiminta ja kehysehdotukset... 5 2.1. Kokoelmat ja kohteet...

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet SUUNNITELMA Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Maaseutuviraston julkaisuja: Toimintakertomuksia ja -suunnitelmia Sisältö Sisältö 2 Johdanto 3 1. Maaseutuviraston

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 154/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta ja sosiaalihuoltolain 52 :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Asettamispäätöksessä nimettiin ohjausryhmään seuraavat henkilöt:

Asettamispäätöksessä nimettiin ohjausryhmään seuraavat henkilöt: Opetusministeriölle Opetusministeriö on asettanut 14.10.2005 (Dnro 61/040/2005) hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushankkeen ja sen ohjausryhmän. Toimikausi päättyy 31.12.2008. Hankkeen

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto FI.PLM.4628 Talousyksikkö 10272/2910/200 Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen TASE-SELVITYSMIESRAPORTTI 15.12.2004 Puolustusministeriölle

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 4.7.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tavoitteena on koota eräiden

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vuosien 2012 2015 strategiset tavoitteet... 1 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutostrendit... 1 1.2. Vaikuttaminen

Lisätiedot

ALUEELLISTETTAVIEN VIRASTOJEN TOIMITILOJEN HANKINTA

ALUEELLISTETTAVIEN VIRASTOJEN TOIMITILOJEN HANKINTA Kauppatieteellinen tiedekunta Pro Gradu tutkielma Hankintojen Johtaminen ALUEELLISTETTAVIEN VIRASTOJEN TOIMITILOJEN HANKINTA Heli Lattu Kangaskatu 20 53100 Lappeenranta ALKUSANAT Tämä työ on tehty Liikennevirastolle

Lisätiedot

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 12/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 15.02.2006 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusvalvonnan mahdollinen siirtäminen Tukesiin

Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusvalvonnan mahdollinen siirtäminen Tukesiin Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusvalvonnan mahdollinen siirtäminen Tukesiin Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 36/2009 Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusvalvonnan mahdollinen siirtäminen

Lisätiedot

Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti

Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi Työryhmän raportti Alueiden kehittäminen 6/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 4.2.2004 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

Liikenneviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

Liikenneviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet 2010 Liikenneviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Liikenneviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Raimo

Lisätiedot

Perustuslain 47 :n 2 momentin mukainen selvitys Eduskunnalle poliisin hallintorakenneuudistuksesta

Perustuslain 47 :n 2 momentin mukainen selvitys Eduskunnalle poliisin hallintorakenneuudistuksesta Selvitys SM022:00/2012 19.12.2014 Perustuslain 47 :n 2 momentin mukainen selvitys Eduskunnalle poliisin hallintorakenneuudistuksesta (Pora III) Hyväksyessään hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi poliisin

Lisätiedot

TILASTOTOIMEN SELVITYSHANKE. Tilastotoimen selvityshankkeen loppuraportti

TILASTOTOIMEN SELVITYSHANKE. Tilastotoimen selvityshankkeen loppuraportti TILASTOTOIMEN SELVITYSHANKE Tilastotoimen selvityshankkeen loppuraportti 4.11.2008 2 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...4 2. Tiivistelmä...5 3. Selvityshenkilöiden ehdotukset...6 4. Johdanto...12 5. Toimeksianto

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2003:17. Oikeusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden kehittäminen

TOIMINTA JA HALLINTO 2003:17. Oikeusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden kehittäminen TOIMINTA JA HALLINTO 2003:17 Oikeusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden kehittäminen OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2003:17 Oikeusministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

VUODEN 2013 TALOUSARVIOEHDOTUS

VUODEN 2013 TALOUSARVIOEHDOTUS VUODEN 2013 TALOUSARVIOEHDOTUS SISÄLLYSLUETTELO VUODEN 2013 TALOUSARVIOEHDOTUS 29.80.04. Museoviraston toimintamenot 3 29.80.50. Eräät avustukset ja 29.80.52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat

Lisätiedot

Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista

Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista Arja Poranen Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista Oulun yliopisto Kajaanin yliopistokeskus Kajaani 2006 Tiivistelmä Tiivistelmä

Lisätiedot

Museovirasto. Tutkimusstrategia 17.12.2009

Museovirasto. Tutkimusstrategia 17.12.2009 Museovirasto Tutkimusstrategia 2010 2015 17.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Toimintaympäristön muutokset... 8 Tuottavuusohjelma ja palvelukeskushanke... 9 Tutkimusinfrastruktuurien

Lisätiedot

Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinto

Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinto Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 36/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 31.5.2006 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

Valtionhallinnon kielipalveluiden organisoiminen. Valtion kielipalvelukeskuksen sijoittamisselvitys. Laatija: Minna Sneck

Valtionhallinnon kielipalveluiden organisoiminen. Valtion kielipalvelukeskuksen sijoittamisselvitys. Laatija: Minna Sneck Valtionhallinnon kielipalveluiden organisoiminen Valtion kielipalvelukeskuksen sijoittamisselvitys Laatija: Minna Sneck 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Toiminnon sijoittamisen lähtökohta 2.1 Alueellistamisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin

Lisätiedot

I LUKU: YLEISTÄ... 1 1. Johdanto... 1 2. Vankeuslakiesityksen ja tutkintavankeuslakiesityksen tavoitteet... 2 3. RAKE I- ja II-vaiheen asettamat

I LUKU: YLEISTÄ... 1 1. Johdanto... 1 2. Vankeuslakiesityksen ja tutkintavankeuslakiesityksen tavoitteet... 2 3. RAKE I- ja II-vaiheen asettamat 1 I LUKU: YLEISTÄ... 1 1. Johdanto... 1 2. Vankeuslakiesityksen ja tutkintavankeuslakiesityksen tavoitteet... 2 3. RAKE I- ja II-vaiheen asettamat tavoitteet... 2 3.1. RAKE I... 2 3.2. RAKE II... 3 4.

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

Lusto - Sarka -työryhmä Suomen metsämuseo Luston ja Suomen Maatalousmuseo Saran siirto maa- ja metsätalousministeriöltä opetusministeriölle

Lusto - Sarka -työryhmä Suomen metsämuseo Luston ja Suomen Maatalousmuseo Saran siirto maa- ja metsätalousministeriöltä opetusministeriölle Opetusministeriö Undervisningsministeriet Kulttuuri Lusto Sarka työryhmä Suomen metsämuseo Luston ja Suomen Maatalousmuseo Saran siirto maa ja metsätalousministeriöltä opetusministeriölle Opetusministeriön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö Hallituksen esitys Eduskunnalle yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö kokonaisuudessaan säätämällä uusi

Lisätiedot