1/2005 maaliskuu mars

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1/2005 maaliskuu mars"

Transkriptio

1 1/2005 maaliskuu mars

2 Sairaalaviesti Sisältö Nro 1/2005 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Pääkirjoitus 3 Ledare 4 Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja Helsinki Puh. (09) Vastaava toimittaja Chefredaktör Rolf Eriksson Toimitussihteeri Redaktionssekreterare Soile Hellstén Kirjoitusten sisältöä voi vapaasti lainata, kun lähde mainitaan. Koko artikkelin lainaamiseen tulee kuitenkin saada kirjoittajan lupa. Tiedote on myös Internetissä Kuntaliiton kotisivulla Painosmäärä 4100 kpl Painopaikka Savion Kirjapaino Oy, Kerava Kuvat Suomen Kuntaliitto Kansi Elvi Turtiainen Taitto Nina Palmu-Pietilä, Suomen Kuntaliitto Hoitoon pääsyä turvaavat lait voimaan Leikkaukset ja kuulon kuntoutukset hoitotakuun mukaan suoriutuvatko sairaanhoitopiirit ja sairaalat tehtävästä 7 Henkilöstöryhmien välinen työnjako terveydenhuollossa 10 Mikä on kohtuullisessa ajassa vielä hyvää palvelua riittääkö asiakkaille kuuden kuukauden enimmäisodotusaika 12 Informaatioteknologian käyttö maamme terveydenhuoltojärjestelmässä 13 Laboratorio- ja kuvantamispalveluiden uudelleenjärjestelyt ja tietoteknologian hyödyntäminen 15 Valtakunnallinen sähköinen potilaskertomus 2008 tarua vai totta? 17 Infektioiden torjunta sairaalassa uudistettu käsikirja terveyden- ja sairaanhoitoon 19 Hoitoketjut ja vaikuttavuus 20 Lääkäripalvelujen laatu Suomessa -kyselytutkimuksen 2004 alustavia tuloksia 23 Potilaat ja tupakointi sairaalahoidon aikana 24 Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tupakointikieltoa koskevan päätöksen 890/4/03 seurauksia 25 NordDRG:n ja RAVA -indeksin asiakaspalvelu- ja ylläpitotehtävät siirtyivät Efekolle 29 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma aloitti varatoimitusjohtajana 29 Selvitys: Sairaalat tarvitsevat peruskorjauksia 30 Julkisten hankintojen neuvonta 31 Saapunutta postia: STM Tiedote 59/2005, Laatupäälliköiden, -valmentajien ja -vastaavien sekä johdon ja esimiesten koulutuspäivät 32 Terveydenhuollon Atk-päivät 33 RAFAELA -päivät 33 Efeko Oy, sosiaali- ja terveydenhuollon kevään ja alkukesän 2005 koulutustarjontaa 34 Osoitteenmuutokset Seuraava numero ilmestyy toukokuussa ISSN

3 Hoitotakuu tuli voimaan 1.3. Hoitotakuuta koskeva lainsäädäntö astui voimaan 1.3. Mitkä ovat 270 terveyskeskuksen ja 20 sairaanhoitopiirin valmiudet toteuttaa nyt asetettuja tavoitteita? On hyväksyttävä, että kaikki eivät vielä ole ihan valmiita ja puutteita on olemassa. Tietoisuus siitä, mitä on tulossa, on omaksuttu hyvin ja tarvittaviin toimenpiteisiin on ryhdytty. Suurella kiireellä, mutta kuitenkin, on aikaansaatu kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn yhtenäisiä kriteereitä koskevat suositukset. Niiden takana on valtava, laajasti valmisteltu työ, johon moni on osallistunut aidossa talkoohengessä. Nyt panostetaan käyttöönottoon ja mahdollisiin toiminnallisiin muutoksiin. Helmikuussa tehdyn selvityksen perusteella on todettava, että ongelmitta ei uudistusta pystytä toteuttamaan erikoissairaanhoidossa. Kuten etukäteen arvioitiinkin, löytyy alueellisia eroja ja kapeikkoja hoitokapasiteetissa. Suurin osa sairaaloista arvioi kuitenkin suoriutuvansa verraten hyvin. Ortopediset leikkaukset tuottavat todennäköisesti jonkin verran vaikeuksia niin kuin silmäsairauksien hoitokin. Terveyskeskusten tilanne näyttää olevan suhteellisen hyvä, ilmenee äsken suoritetusta selvityksestä. Siinä terveyskeskusten johtavat lääkärit arvioivat, miten hoitotakuun tavoitteita pystytään toteuttamaan. Peräti 48 % väestöstä asuu kunnissa, joiden terveyskeskus jo nyt pystyy järjestämään hoidon tarpeen arvioinnin kolmen arkipäivän sisällä. Ajoittaisia ongelmia on kunnissa, joissa asuu 47 % väestöstä. Vielä parempi on tilanne välittömän yhteyden saannin osalta. Peräti 62 % terveyskeskuksista pystyy jo tällä hetkellä tähän palvelutasoon ja ajoittaisia ongelmia on 34 %:lla. Lähtökohta on siis hyvä. Rolf Eriksson Sairaalaviesti 1/2005 3

4 Vårdgarantin trädde i kraft 1 mars Lagstiftningen om vårdgaranti trädde i kraft 1 mars. Vilken beredskap har då 270 hälsocentraler och 20 sjukhusdistrikt att förverkliga de mål lagen förutsätter? Det är naturligt och acceptabelt att det ännu finns problem. Vetskapen och kunskapen om vad vårdgarantin innebär för hälso- och sjukvårdens arbete är god. Med en stram tidtabell har man sammanställt rekommendationer för vårdkriterier för den elektiva vården. Det här har varit ett mycket digert arbete, i vilket många har deltagit i äkta talkoanda. Nu gäller det att satsa på att ta dessa i bruk i vården och vid behov förändra verksamheten. I februari gjordes en utredning om den specialiserade sjukvårdens beredskap att klara de nu uppsatta målen. Utan problem kommer det naturligtvis inte att gå. Som man redan på förhand kunde ana finns det stora regionala skillnader och flaskhalsar inom vissa vårdformer. Största delen av sjukhusen uppskattar dock att man kommer att klara vårdgarantin någorlunda väl. Ortopediska operationer och behandling av ögonsjukdomar kommer dock att förorsaka vissa problem. För hälsocentralernas del ser situationen ganska bra ut, framgår det av en nyligen publicerad undersökning där hälsocentralläkarna ombads ge syn på möjligheterna att förverkliga vårdgarantins mål. Hela 48 procent av befolkningen bor i kommuner där hälsocentralen redan nu klarar av kravet på att en vårdbedömning görs inom tre vardagar. Tidvisa problem fanns i 47 procent av kommunerna. Ännu bättre var situationen för kravet på den direkta kontakten till hälsocentralen. Hela 62 procent av hälsocentralerna klarade av detta redan nu och 34 procent hade tidvis problem. Starten ser bra ut. Rolf Eriksson 4 Sairaalaviesti 1/2005

5 Hoitoon pääsyä turvaavat lait voimaan Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen,Kuntaliitto Hallintoylilääkäri Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Kuntaliitto Hoidon saatavuuden turvaaminen on osa valtioneuvoston periaatepäätöksen ( ) mukaista kansallista terveyshanketta. Sen tavoitteena on lisätä oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaisuutta ja läpinäkyvyyttä hoitoon pääsyssä. Lisäksi säädöksissä täsmennetään julkisten palvelujen järjestämisvelvoitetta ja korostetaan alueellisen suunnittelun ja sopimisen merkitystä. Hoitotakuuksi kutsutun uudistuksen taustalla voidaan nähdä terveyskeskusten lääkäripula ja perusteettomat alueelliset erot monien erikoissairaanhoidon toimenpiteiden määrissä. Lisäksi uudistus korostaa hoidon vaikuttavuutta resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentamisen perusteena. Yhtenäisten hoidon aiheiden laatimisella toteutetaan julkisen vallan velvollisuutta edistää tosiasiallista tasaarvoa yhteiskunnassa. Hankkeen onnistumisen kannalta on keskeistä voimavarojen riittävyys ja oikea suuntaaminen, osaavan henkilöstön saatavuus, työnjakokysymykset ja tehokas tiedotustoiminta. HOIDON SAATAVUUDEN TURVAAMISTA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET JA NIIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA Maaliskuun alussa 2005 tulivat voimaan kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain muutokset, joissa säädetään, miten välitön yhteys ja hoidon tarpeen arviointi on terveyskeskuksissa järjestettävä ja missä ajassa potilaan on viimeistään päästävä kiireettömään hoitoon terveyskeskukseen ja sairaalaan. Valtioneuvoston asetus hoitoon pääsyn toteuttamisesta ja alueellisesta yhteistyöstä tuli myös voimaan Lakitekstit löytyvät Finlexistä > Lainsäädäntö N:o 855/2004 N:o 856/2004 N:o 857/2004 N:o 858/2004 Laki kansanterveyslain muuttamisesta Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 9 :n muuttamisesta Valtioneuvoston asetuksessa (nro 1019/2004) selvennetään mm. puhelinpalvelua, hoidon tarpeen arvioinnin toteutumista, odotusaikojen julkaisemista ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymien ja kuntien suunnittelu- ja seurantavastuuta. Valtioneuvoston asetus hoitoon pääsyn toteuttamisesta ja alueellisesta yhteistyöstä löytyy laki/alkup/2004/ Stakesin julkaisema Hoidon saatavuuden seurannan manuaali (versio 2.0) on luettavissa Manuaali sisältää kuvauksen hoidon saatavuuden turvaamisen tavoitteista, käsitteiden määritelmistä ja aikapisteiden kirjausten sisällöistä. Eräissä yksityiskohdissa manuaali täydentää asetuksessa annettuja sovellusohjeita (hoidon tarpeen arviointi erikoissairaanhoidossa). Stakes julkaisee valtakunnalliset tilastot hoidon saatavuuden toteutumisesta erikoissairaanhoidossa syksystä 2005 alkaen. Perusterveydenhuollon osalta rakenteistetun seurantatiedon keruu tapahtuu toistaiseksi otoksina pilottiterveyskeskuksissa. Manuaalissa kuvattuja tiedonkeruun periaatteita voi kuitenkin soveltaa muissakin toimintayksiköissä. Laki määrää sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon odotusajat julkisiksi. HOITOON PÄÄSYN MÄÄRÄAJAT Välitön yhteys terveyskeskukseen on saatava arkisin virka-aikana puhelimitse tai käymällä. Terveyskeskuksen tulee ilmoittaa aukioloaikansa. Virka-ajan ulkopuolella on järjestettävä päivystys. Kiireettömän hoidon tarpeen arviointiin on päästävä terveydenhuollon ammattihenkilölle (laillistettu tai nimikesuojattu) kolmessa arkipäivässä yhteydenotosta. Lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todetun hoidon antaminen on aloitettava kolmessa kuukaudessa perusterveydenhuollossa (kuudessa kuukaudessa suun terveydenhuollossa sekä perusterveydenhuollossa annettavassa erikoissairaanhoidossa). Erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmessa viikossa lähetteen saapumisesta terveydenhuollon toimintayksikköön. Erikoissairaanhoidossa lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on aloitettava kuudessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa ovat voimassa entiset säädökset: tarpeelliseksi todettu Sairaalaviesti 1/2005 5

6 hoito on järjestettävä hoidon tarpeen kiireellisyys huomioon ottaen kolmen kuukauden kuluessa, jos lääketieteelliset tai hoidolliset seikat eivät edellytä muuta. Suun terveydenhuollossa on laadittu työnjakokaavio ja kiireellisyysluokitus hoidon tarpeen arvioinnin ohjeeksi. Hoidot on asetettu ajallisesti eri järjestykseen hammaslääketieteellisen kiireellisyyden mukaan. Erityistä huomiota on kiinnitetty ehkäisevän suun perusterveydenhuollon toteutumiseen kuuden kuukauden määräajassa. Jos hoitoa ei voida antaa määräajassa, kunnan tai kuntayhtymän on tarjottava potilaalle mahdollisuus saada hoito muulta palveluntuottajalta, esimerkiksi toiselta sairaalalta tai yksityissektorilta ilman, että potilaan asiakasmaksu muuttuu. Potilas ei voi itse valita hoitopaikkaansa, vaan palvelujen järjestämisvastuussa olevan tahon on ennakoitava määräajan ylitys ja se on myös vastuussa korvaavan palvelun järjestämisestä. YHTENÄISET HOITOON PÄÄSYN PERUSTEET Sosiaali- ja terveysministeriö on koonnut asiantuntijoiden esitysten pohjalta ja laajan lausuntokierroksen jälkeen suositukset kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn yhtenäisiksi perusteiksi. Kriteerit on laadittu lähes 200 diagnoosista ja oireesta. Niiden on tarkoitus kattaa 80 % kunkin erikoisalan kiireettömästä hoidosta. Yhtenäiset kriteerit ovat luonteeltaan painavia suosituksia, joista yksittäinen lääkäri voi poiketa perustellusta syystä. Lääkäri ottaa aina hoitopäätöstä tehdessään huomioon potilaan yksilöllisen tilanteen ja hoidosta odotettavissa olevan hyödyn. Potilaslain mukaan päätökset hoidosta tulee tehdä yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa valtakunnallisten yhtenäisten lääketieteellisten ja hammaslääketieteellisten hoidon perusteiden laatimista. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tulee seurata ja valvoa yhdessä sen alueen kuntien kanssa, että yhtenäiset hoidon perusteet toteutuvat alueella. Hoitoon pääsyn perusteet löytyvät STM:n sivuilta > Hankkeet > Kansallinen terveydenhuoltoprojekti. PALVELUJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Valtioneuvoston asetus 1019/2004 edellyttää, että sairaanhoitopiiri, sen kuntayhtymä ja kunnat yhdessä laativat sairaanhoitopiirin johdolla terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelman. Suunnitelman tavoitteena on alueellisen yhteistyön edistäminen ja palvelujen yhteensovittaminen toimintoja porrastamalla ja päällekkäisyyksiä poistamalla. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota alueen laboratorio- ja kuvantamispalvelujen, lääkinnällisen kuntoutuksen sekä päivystys- ja ensihoidon palvelujen toiminnalliseen kokonaisuuteen. Lisäksi tulee sopia alueellisen tietohallinnon järjestämisestä. Palvelujen järjestämissuunnitelma laaditaan valtuustokausittain, ja sen toteutumista seurataan vuosittain. STM:N TIEDOTTEET JA ESITTEET HOITOON PÄÄSYSTÄ Sosiaali- ja terveysministeriön kuntatiedote (10/ 2004) Hoitoon pääsyn turvaaminen löytyy STM:n nettisivuilta publishing/documents/2686/index.htx Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut myös suurelle yleisölle tarkoitetut esitteet hoitoon pääsystä määräajassa: Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa. STM Esitteitä 2004:13. Servicen inom hälso- och sjukvården blir bättre. Patienten skall få vård inom utsatt tid. Socialoch hälsovårdsministeriet Broschyrer 2004:13. Lisätietoja: Liisa-Maria Voipio-Pulkki, p. (09) , Hannele Häkkinen, p. (09) , Sairaalaviesti 1/2005

7 Leikkaukset ja kuulon kuntoutukset hoitotakuun mukaan suoriutuvatko sairaanhoitopiirit ja sairaalat tehtävästä Kehityspäällikkö Heikki Punnonen, Kuntaliitto Sairaalat itse arvioivat valtaosin suoriutuvansa väestönsä tarvitsemista elektiivisistä leikkauksista. Gynekologiassa sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien leikkauksissa ei tule vaikeuksia hoitotakuun toteuttamisessa. Ortopediassa viidennes sairaaloista suoriutuu hyvin ja toinen viidennes pienin vaikeuksin kolmannes ei selviä enimmäisodotusajan sisällä. Viidennes ei pysty tarjoamaan silmäkirurgista leikkausta sitä tarvitseville kuudessa kuukaudessa. Kuulonkuntoutuksissa on suuria vaikeuksia ja kaikki tarvitsijat eivät saa kuulon kuntoutuspalveluja puolessa vuodessa. Johtajaylilääkäreitä ja johtavia lääkäreitä pyydettiin helmikuun alkupuolella tehdyssä kyselyssä arvioimaan, miten sairaanhoitopiirit ja sairaalat pystyvät omien arviointiensa mukaan suoriutumaan hoitotakuun mukaisista palveluista kuuden kuukauden enimmäisodotusajan sisällä mennessä. Kohteeksi valittiin elektiiviset leikkaukset ja kuulon kuntoutukset kuulokojeella. TIEDOT HALLUSSA OSALLA EI Vastaukset kertovat, että hoitotakuun toteuttamiseen liittyvät tiedot ja arviot palvelujen tarpeesta, tähänastisista ja tulevista odotusajoista, palvelujen lisätuotannon määristä ja toteutettavista toimenpiteistä vaihtelevat melkoisesti. Osalla on hyvinkin selkeät tiedot, näkemykset ja suunnitelmat osalla ei. ELEKTIIVISET LEIKKAUKSET Kun tarkastellaan leikkauksia yhteensä, yli puolet arviointinsa esittäneistä sairaaloista suoriutuu joko hyvin tai pienin vaikeuksin. Noin neljännes arvioi, ettei suoriudu. Kirurgian erikoisalojen leikkauksista vajaa kolmannes ei suoriudu enimmäisodotusajassa. Vaikeudet liittyvät tekonivelleikkauksiin, joista vajaa kolmannes sairaaloista ei suoriudu asetetussa määräajassa. Yli 6 kuukautta tekonivelleikkaukseen odottaneiden määräksi maaliskuun alussa arvioitiin lähes potilasta. Tieto ei ole aivan kattava, mutta kertoo suuruusluokan. Muihin ortopedisiin leikkauksiin yli 6 kuukautta odottaneita arvioitiin olevan maaliskuun alussa noin ja muihin kuin ortopedisiin kirurgisiin leikkauksiin odottaneita Gynekologisista leikkauksista kaksi kolmesta sairaalasta tulee suoriutumaan hyvin ja neljännes pienin vaikeuksin. Korva-, nenä- ja kurkkutautien tilanne on vielä parempi, sillä yhdeksän sairaalaa kymmenestä suoriutuu tehtävästä joko hyvin tai pienin vaikeuksin. Silmäleikkauksista vajaalle puolelle sairaaloista asetettu aikaraja ei tule tuottamaan vaikeuksia. Viidennes arvioi olevansa ylivoimaisen tehtävän edessä. Silmäkirurgiassa vajeet liittyvät valtaosin kaihileikkauksiin. Kaihileikkauksia on osassa sairaaloista urakoitu ja saatu odotusaikoja hallintaan. Indikaatioita on myös tarkistettu. Tämä näkyy selkeästi mm. siinä, että sairaaloiden kaihileikkausten määrä väheni tammi elokuussa reilulla prosentilla ja samanaikaisesti kaihileikkaukseen odottavien määrä yli 10 prosentilla. Kaihia sairastavien määrä ei ole vähentynyt eikä vähene. Yli 6 kuukautta kaihileikkaukseen odottaneiden määrä on vajaa viidennes kunnallisten sairaaloiden koko vuoden kaihileikkausmäärästä eli se on edelleen suurehko. Yli puolet sairaanhoitopiireistä ja sairaaloista arvioi suoriutuvansa hyvin suu- ja leukakirurgisista leikkauksista ja kolmannes pienin vaikeuksin. Kahdella tulee olemaan suuria vaikeuksia. Yksikään sairaanhoitopiiri ei ole tilanteessa, jossa se ei suoriudu suu- ja leukakirurgisista leikkauksista hoitotakuun 6 kuukaudessa. KUULON KUNTOUTUKSET KUULOKOJEELLA Yhteensä noin puolet sairaaloista arvioi selviävänsä joko hyvin tai pienin vaikeuksin kuulon kuntoutuksesta kuulokojeella. Noin neljännes ei suoriudu ja toinen neljännes arvioi suoriutuvansa suurin vaikeuksin. Maaliskuun alussa arvioidaan yli 6 kuukautta kuulon kuntoutukseen odottaneiden määräksi selvästi yli Yllättävän suuri palveluvaje on nimenomaan yliopistollisissa sairaaloissa. Yli 6 kuukautta odottaneiden määrä on arvioiden mukaan maaliskuun alussa HYKS Helsingin sairaaloissa 2 000, TAYSissa vajaa 1 200, OYSissa vajaat ja TYKSissa 800. Kuulon kuntoutuksessa tarvittava henkilökunta on osin vasta koulutuksessa, eikä ehdi valmistua ja ryhtyä lisäämään palveluja tarvittavaa määrää ennen syksyä. Tämän vuoksi kuulon kuntoutusta ei kaikissa sairaanhoitopiireissä pystytä toteuttamaan hoitotakuun mukaisesti syyskuun alkuun mennessä. Sairaalaviesti 1/2005 7

8 SAIRAALAT ERI TILANTEESSA Monet (alue)sairaalat arvioivat suoriutuvansa hyvin tai pienin vaikeuksin elektiivisistä leikkauksista. Näin on tilanne mm. Raahessa, Porvoossa, Pieksämäellä, Länsi-Uudellamaalla, Iisalmessa ja Forssassa. Tilanne vaikuttaa hyvältä Etelä-Savon samoin kuin Keski-Pohjanmaan, Kymenlaakson ja Lapin sairaanhoitopiireissä ja keskussairaaloissa. Vastaavasti monessa sairaalassa nimenomaan ortopedisiin leikkauksiin ja osin myös muihin kirurgisiin leikkauksiin odottavien suuret määrät aiheuttavat sen, että kaikki sairaanhoitopiirit ja sairaalat eivät suoriudu niistä hoitotakuun enimmäisodotusajan sisällä. MIKSI SUURIA VAIKEUKSIA TAI MIKSI EI ONNISTU Syitä vaikeuksiin on useita ja erilaisia. Osalla on jo valmiina odottajia eli vanhaa tilauskantaa suhteessa nykyiseen palvelujen tuotantovolyymiin niin paljon, että sairaala ei pysty siitä suoriutumaan. Osalla erikoislääkärivaje, hoitohenkilökunnan vaje tai kuulonkuntoutuksessa tarvittavan henkilökunnan puute estävät ainakin omin voimin ja omalla alueella tai edes omassa miljoonapiirissä tarvittavien palvelujen tuotannon. Osalla sairaanhoitopiireistä talousarvioon ei ole sisällytetty hoitotakuun toteuttamisesta aiheutuvia kaikkia menoja. Osassa niihin ei saatu varattua oikeastaan lainkaan - ja osassa ne ovat alimitoitetut. Lähes kaikissa tapauksissa syynä tähän on jäsenkuntien kireä talous ja rahoitusvaikeudet. Ylimääräistä ja vajaakäyttöistä kapasiteettia ei ole niin paljon toisissa sairaanhoitopiireissä ja yksityissektorilla, että esimerkiksi kuulon kuntoutukset tai tekonivelleikkaukset pystyttäisiin koko maassa tuottamaan kaikille niitä tarvitseville ja jo nyt odottaville potilaille 6 kuukauden sisällä. Kysynnän ja tarjonnan epäsuhta on osaksi liian suuri Suomessa on silmäkirurgian kapasiteettia riittävästi, joten silmätaudeissa hoitotakuun toteutuminen onnistuu joko omana työnä, ostaen lisää työpanoksia tai ostopalveluina. KAUAN TIEDOSSA LAAJALTI HYVÄKSYTTY Sinällään hoitotakuun tulo ja siitä aiheutuvat lisäkustannukset vuonna 2005 eivät ole yllätys poliittisille päätöksentekijöille, jotka sen aikoinaan hyvinkin yksimielisesti hyväksyivät ja jonka toteuttamiseen ne vaalilupauksissaan vahvasti sitoutuivat. Hoitotakuu ei ole yllätys valtion eri ministeriöille, kunnille eikä kuntayhtymille. Sen hyväksyminen, että hoitotakuun aiheuttama palvelujen lisäys myös maksaa, on ollut vaikeaa ja maistunut pahalta. Hoitotakuun toteutumisen johtaminen liittyy luonnollisesti myös vuoden 2005 talousarvion valmisteluun ja hyväksymiseen. Miten oikein ja realistisesti hoitotakuusta seuraavat kysynnän ja tuotannon muutokset pystyttiin jo viime syksynä ennakoiden laskemaan, sisällyttämään ne talousarvioon ja valmistelemaan sitä koskevat päätökset? Miten hyvin sairaanhoitopiirin jäsenkunnat ottivat hoitotakuun aiheuttamat palvelujen määrän muutokset huomioon vuoden 2005 sopimusneuvotteluissa ja omissa talousarvioissaan? Miten laajasti lähdettiin siitä olettamasta, että koko terveydenhuollon ja sairaanhoidon tuottavuutta parantamalla hoidetaan huomattava osa hoitotakuun aiheuttaman palvelujen määrän kasvun lisäkustannuksista? Osalla sairaanhoitopiireistä ei ole vaikeuksia tuotettavien palvelujen eikä rahoituksen kanssa, sillä niiden valmis tilauskanta on kohtuullisessa suhteessa tuotantokykyyn ja niitä ei lääkäritilanne vaivaa pahasti. MITEN KÄY KYSYNNÄN Pitkän tai hyvin pitkän odotusajan jälkeen on eräisiin leikkauksiin tullut vain osa odottaneista. Näin esimerkiksi KYSiin on olkapään artroskopiajonossa odottaneista vain 40 % tullut toimenpiteeseen. Hoitoindikaatioiden yhdenmukaistuminen on monessa sairaalassa supistanut tai supistamassa odottajien määrää. Näin on käynyt mm. TYKSin kaihikirurgiassa. Suonikohjuleikkaukseen odottavien suurissa määrissä olettaisi käyvän samoin. Muut kuin operatiiviset hoidot voivat pitemmällä aikajänteellä osin korvata leikkaushoitoja ja siten ainakin hillitä leikkausten määrän kasvua. Kysyntää lisääviä tekijöitä ovat tarjonnan kasvu ja hyvät hoitotulokset. Tekonivelsairaala Coxa Oy on tästä oiva esimerkki. Siellä tehdään paljon leikkauksia, mutta tarjonnan kasvu ja palvelujen saatavuus on lisännyt kysyntää. Tämän vuoksi Pirkanmaalla on tekonivelleikkaukseen odottajia edelleen runsaasti. Sama ilmiö on näkynyt jo reilun vuosikymmenen mm. kaihikirurgiassa ja tähystyksenä tehtävissä ortopedisissä toimenpiteissä. Ilmiö ei ole yllätys kenellekään vastuullisessa asemassa olevalle. Ihmisten tietoisuus sairauksista ja niiden nykyaikaisista hoidoista, kansalaisten terveyden arvostus sekä väestön vanheneminen ovat keskeisimpiä syitä kysynnän kasvuun. KUNNAN KUSTANNUKSELLA On todennäköistä, että hoitotakuu merkitsee myös lisääntyvää hakeutumista hoitoon tai leikkaukseen kunnalliseen sairaalaan, sillä leikkaus ja hoito siellä ovat maksavalle potilaalle radikaalisti halvempi vaihtoehto kuin yksityisessä sairaalassa. Hoitotakuun myötä myös kunnallisessa sairaalassa mm. leikkaus on annettava kohtuullisen odotusajan si- 8 Sairaalaviesti 1/2005

9 sällä. Takana ovat ajat, jolloin potilaat odottivat erityisesti leikkauksia puoli vuotta vuoden tai pahimmillaan useamman vuoden. Kunnan kustannuksella hoito tai leikkaus on kansalaiselle selvästi kukkaroystävällisempi kuin yksityiseltä ostettava samanlainen hoito tai leikkaus. Kuinka paljon tämä tekijä lisää kunnallisten sairaaloiden palvelujen kysyntää? Tuohon kysymykseen kukaan ei tässä vaiheessa osaa antaa vastausta. Kansallinen terveyshanke ei ole esittänyt tätä koskevia arviolaskelmia. Miten shp/sairaala pystyy suoriutumaan väestönsä tarvitsemien elektiivisten leikkausten ja kuulon kuntoutusten tuottamisesta hoitotakuun 6 kuukauden enimmäisodotusajalla mennessä 1 = suoriutuu hyvin, 2 = suoriutuu pienin vaikeuksin, 3 = suoriutuu suurin vaikeuksin, 4 = ei suoriudu kirurgiset teko- muut gynekol. knk- silmä- kuulonleikkaukset nivelleik- ortopediset leik- leik- leik- kuntoushp/sairrala yht kaukset leikkaukset kaukset kaukset kaukset tukset Etelä-Karjalan Etelä-Pohjanmaan Etelä-Savon o Pieksämäen sair H:gin ja Uudenmaan Helsingin sair:t Hyvinkään sair Jorvin sair Lohjan sair Länsi-Uudenmaan s Peijaksen sair Porvoon sair Itä-Savon Kainuun Kanta-Hämeen o Forssan sair Keski-Pohjanmaan Keski-Suomen o Jokilaakson sair 3 2 Kymenlaakson Kymenlaakson ks Kuusankosken as Lapin o Lapponia sair Länsi-Pohjan Pirkanmaan t Hatanpään sair T:re 1 Pohjois-Karjalan Pohjois-Pohjanmaan OYS Oulaskankaan sair o Raahen as Pohjois-Savon o Iisalmen sair o Varkauden sair Päijät-Hämeen Satakunnan t Porin kaup.sair Vaasan o Malmin sair Pietars Varsinais-Suomen o = shp:stä eronnut sairaala t = terveyskeskuksen erikoissairaala Sairaalaviesti 1/2005 9

10 Henkilöstöryhmien välinen työnjako terveydenhuollossa Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, Kuntaliitto Uudistetusta lääkärien ja hoitajien työnjaosta on hyviä kokemuksia jo usean vuoden ajalta. Hyviä esimerkkejä ovat kroonisten kansansairauksien hoidossa toimivat astma-, diabetes-, reuma- ja verenpainehoitajat. Hoitajilla on vastuu potilaan hoidon suunnittelusta, toteutuksesta, seurannasta ja arvioinnista sekä potilaan ohjannasta ja neuvonnasta. Tavoitteena on hoitaa potilasta kokonaisvaltaisesti ja saada potilaan sairaus hallintaan. Työnjaon tavoitteena on esimerkiksi joustava potilaan hoito ja tarkoituksenmukainen tehtävien jako. Muun muassa terveydenhoitaja pystyy enemmän keskittymään terveyden edistämiseen ja ennaltaehkäisyyn, kun hoidon seuranta on pitkäkestoista ja potilaat tulevat tutuiksi. TYÖNJAON TARKISTAMINEN Työnjakoa on ollut tarve kehittää viime vuosina. Tehtävistä ja työnjaosta on sovittu yhteisesti terveydenhuollon yksikössä. Pääsääntöisesti työnjakoa on tarkistettu lääkärien ja hoitajien kesken, mutta sitä on tarkistettu myös hammaslääkäreiden ja hammashuoltajien sekä hammashuoltajien ja hammashoitajien välillä sekä sairaanhoitajien ja lähihoitajien välillä lisääntyvässä määrin. Sosiaali- ja terveysministeriön pilotteina on 31 perusterveydenhuollon, suun terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistä hanketta. Näissä kehitetään ja arvioidaan terveydenhuollon eri ammattiryhmien keskinäisen työnjaon uudistamisen edellytyksiä ja toteutumista sekä luodaan kansallisia suosituksia työnjaolle. Tämän lisäksi useissa kunnissa on käynnissä omia työnjakomalleja. Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla tehdyssä kyselyssä (tammikuussa 2005) sairaanhoitajan erityisvastaanottoa (diabetes, verenpaine ym.) oli 210 terveyskeskuksessa, sairaanhoitajan akuuttivastaanottoa 194 terveyskeskuksessa sekä lääkäri hoitaja -työparitoimintaa 62 terveyskeskuksessa. Tärkeää on työnjaon uudistusta suunniteltaessa, että yksiköissä arvioidaan perusteellisesti, mihin työnjaolla pyritään, miten se parantaa omaa toimintaa ja miten sillä toteutetaan toiminnan tavoitteita. Työnjakokokeilut antavat kokemuksia käytännön toteutuksista. VASTUUKYSYMYKSET Työn ja tehtävien jako on mahdollista nykylainsäädännön mukaan. Se on tehtävä selkeästi, vastuullisesti, yhteisymmärryksessä ja työntekijöiden valmiuksista sekä potilasturvallisuudesta huolehtien. Tehtäviä voidaan jakaa koulutuksen, kokemuksen ja ammattitaidon antamien valmiuksien mukaan. Lisäkoulutus antaa valmiuksia uusiin tehtäviin, jolloin työntekijä saa myös todistuksen koulutuksesta, ja voidaan tehdä työpaikkakohtaisia päätöksiä tehtävien jaosta. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön on ammattitoiminnassaan sovellettava yleisesti hyväksyttyjä ja kokemusperäisiä perusteltuja menettelytapoja koulutuksensa mukaisesti, jota hänen on pyrittävä jatkuvasti täydentämään. Ammatinharjoittamislain perusteluissa todetaan, että ylemmän koulutuksen saanut ammattihenkilö voi suorittaa alemman koulutuksen saaneen tehtäviä. Jokaisella terveydenhuollon ammattihenkilöllä on oikeus ja velvollisuus oman koulutuksensa ja sovitun työnjaon mukaisesti tutkia potilas, arvioida hoidontarvetta, hoitaa itse tai ohjata hoitoon sekä konsultoida tarvittaessa lääkäriä tai muuta ammattihenkilöä. Periaatteena on, että jokainen vastaa itse omasta toiminnastaan. Työnantajalla on vastuu tehtävien jaosta, järjestelystä ja koulutuksesta sekä velvollisuus arvioida työntekijän pätevyys kuhunkin tehtävään. Tehtäviä voidaan pätevästi siirtää selvillä toimivaltamääräyksillä. Delegoija vapautuu tehtävistä ja vastuusta, jos tehtävän saanut pystyy niistä huolehtimaan, mutta valinta-, informaatio-, opastus- ja valvontavastuu säilyvät. Työntekijällä on oikeus ja velvollisuus kieltäytyä tehtävästä, jos hänen koulutuksensa tai ammattitaitonsa eivät riitä suoriutumaan siitä. Laissa määritellään vain lääkärille kuuluvat oikeudet: taudinmääritys ja hoito, lääkkeiden määrääminen apteekista, hoitoon ottaminen ja poistaminen. LISÄKOULUTUS Hoitajien tehtäväkuvaa laajennettaessa edellytyksinä ovat hoitajan peruskoulutus, työkokemus sekä tehtävien edellyttämä lisäkoulutus. Ammattikorkeakoulut ovat järjestäneet eri puolilla Suomea opintoviikon räätälöityjä koulutusohjelmia vastaamaan laajentuneen tehtäväalueen keskeisiä toimintoja. Hoitajat ovat kokeneet koulutuksen erittäin merkittävänä oman osaamisensa laajentamisessa. Koulutus lisää kykyä ottaa vastuuta työstään. Lisäkoulutuksista osa on vielä käynnissä ja osaa arvioidaan parhaillaan. 10 Sairaalaviesti 1/2005

11 Laajentunut tehtäväkuva on haaste oman osaamisen ylläpitämiselle ja kehittämiselle. Täydennyskoulutuksella myös tuetaan osaamisen syventämistä. HOITAJIEN PALKKAUS Terveydenhuollon hoitohenkilöstön työnjaon tuoma lisävastuu huomioidaan myös palkkauksessa. Palkkahinnoittelun soveltamisen yhteydessä seurataan ja tuetaan palkkauksellisesti niitä tavoitteita, joita valtakunnallisissa suunnitelmissa ja projekteissa asetetaan ja joiden seurauksena terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskinäistä tehtävänjakoa kehitetään ja uudistetaan kunkin tietotaidon hyödyntämiseksi työyhteisössä entistä paremmin. Tehtävien vaativuudessa tapahtuvat muutokset otetaan huomioon palkkauksessa KVTES:n palkkausluvun 5 :n mukaisesti. ESIMERKKINÄ PÄIVYSTÄVÄ SAIRAANHOITAJA HoLa Hoitajien toimenkuvan laajentaminen -hankkeessa mukana ovat Vieskan terveydenhuoltokuntayhtymä, Haapaveden, Piippolan, Kalajoen, Kärsämäen ja Nivalan kunnat, Oulaisten seudun kansanterveystyön ky ja Siikalatvan ky. Esimerkiksi Ylivieskassa on koulutettu 6 sairaanhoitajaa, jotka tekevät päivän kerrallaan päivystävän sairaanhoitajan työtä. Muun ajan he työskentelevät terveyskeskuksen päivystyspoliklinikalla. Päivystävän sairaanhoitajan työaika on 8 16, mutta iltapäivystykseen on ilmennyt tarvetta. Ammattikorkeakoulussa 20 ov:n lisäkoulutuksen saanut päivystävä sairaanhoitaja seuloo potilaat lääkärille ja hoitajalle. Lääkärin ja hoitajan työhuoneet ovat vierekkäin, niiden välissä on ovi, jolloin lääkäri voi tarvittaessa tulla katsomaan potilasta eikä potilaan tarvitse siirtyä paikasta toiseen. Työskentely tapahtuu työparina, jolloin hoitaja voi tarvittaessa konsultoida lääkäriä. Potilaat ovat olleet tyytyväisiä, kun ovat päässeet hoitajan vastaanotolle. Töitä on edelleen paljon, mutta työnjako on rauhoittanut poliklinikan työilmapiiriä. Hoitajat ovat tyytyväisiä, kun he voivat käyttää kaikkea osaamistaan ja he pitivät työtä haasteellisena. He olivat myös tyytyväisiä saamaansa lisäkoulutukseen. Päivystävälle sairaanhoitajalle on ajanvaraus, joten potilaat eivät joudu odottamaan pitkiä aikoja. Yleisimmin päivystykseen hakeuduttiin flunssan, korvakivun, silmätulehduksen ja virtsatieinfektion takia. Päivystävien sairaanhoitajien toimenkuvaan kuuluu myös pienten haavojen ompelu ja liimaus, venähdysvammojen tutkiminen ja teippaus tai lastoitus. ESIMERKKINÄ LÄÄKÄRI HOITAJA -TYÖPARI Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymässä (Suonenjoki, Karttula, Rautalampi, Tervo, Vesanto) kehitetään tiimityötä väestövastuualueittain. Omahoitajalla on kaksi kertaa päivässä puhelinaika, jolloin hänelle tulevat alueensa väestön puhelut. Omahoitaja huolehtii ajanvarauksesta lääkärin ja hoitajan vastaanotoille, antaa hoito-ohjeita ja neuvoja sekä tietoja laboratoriovastauksista. Lisäksi hän pitää omaa vastaanottoa, jolloin hän hoitaa verenpaine-, diabetes-, reuma-, astma-, päihdeseuranta- ja laihdutusasiakkaita sekä sotainvalidien vuositarkastuksia. Omalääkärillä ja omahoitajalla on tiivis yhteistyö ja päivittäinen konsultaatioaika, jolloin esimerkiksi reseptien uusimiset voidaan tehdä. ESIMERKKINÄ PERUSTERVEYDEN- HUOLLON VASTAANOTTOHOITAJA Saarijärven-Karstulan seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä kehitetään terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan tiimityötä ja työnjakoa sekä vastaanottohoitajan toimintaa. Hankkeessa on laadittu sairaanhoitajien käyttöön tutkimustietoon perustuva ohjeistus, joka koskee äkillisesti sairastuneiden hoidontarpeen arviointia ja hoitoa, pitkäaikaissairaiden hoitoa ja seurantaa sekä puhelinneuvontaa. Ohjeistus on tarkoitus saada valtakunnalliseen käyttöön ja julkaistaan tämän kevään aikana. LISÄTIETOJA NETISTÄ Sosiaali- ja terveysministeriön pilottihankkeet on koottu ministeriön www-sivulle, josta löytyvät myös yhteystiedot. > Hankkeet > kansallinen terveydenhuoltoprojekti > työnjakohankkeet. Osa piloteista päättyy kevään 2005 aikana, jolloin on saatavissa raportteja kokeilujen kokemuksista. Suomen Kuntaliitto on tehnyt kyselyn sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille työnjakoon liittyvästä/liittyneestä koulutuksesta. Kyselyn tulokset julkaistaan maaliskuun lopulla Lisätietoja: Hannele Häkkinen, p. (09) , Sairaalaviesti 1/

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/08

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/08 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/08 syyskuu september Sisältö Sairaalaviesti 3/2008 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Kiireettömään hoitoon pääsy. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Kiireettömään hoitoon pääsy Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 8:2012 Dnro 8677/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu) ISBN 978-952-5978-09-4

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1 2/11

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1 2/11 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1 2/11 toukokuu maj Sisältö Sairaalaviesti 1 2/2011 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/09

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/09 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/09 toukokuu maj Sisältö Sairaalaviesti 2/2009 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Työryhmän raportti 31.1.2010 1 Tiivistelmä Päivystysaikana - iltaisin, öisin ja viikonloppuisin tehtävien

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 4/10

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 4/10 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 4/10 joulukuu december Sisältö Sairaalaviesti 4/2010 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA Osaamisen vajaakäyttö kasvattaa kustannuksia SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 LÄHI- JA PERUSHOITAJAT ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA...

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1/09

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1/09 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1/09 maaliskuu mars Sisältö Sairaalaviesti 1/2009 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Informaatio- ja kommunikaatioteknologian käyttö Suomen terveydenhuollossa vuonna 2007

Informaatio- ja kommunikaatioteknologian käyttö Suomen terveydenhuollossa vuonna 2007 S T A K E S I N R A P O R T T E J A 3 7 / 2 0 0 8 ilkka winblad, jarmo reponen, päivi hämäläinen, maarit kangas Informaatio- ja kommunikaatioteknologian käyttö Suomen terveydenhuollossa vuonna 2007 Tilanne

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sairaalaviesti Nro 1/2002 Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Sisällysluettelo. Sairaalaviesti Nro 1/2002 Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 1/2002 maaliskuu Sairaalaviesti Nro 1/2002 Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 HELSINKI puh. (09) 7711 www.kuntaliitto.fi Vastaava toimittaja Chefredaktör

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 4/12

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 4/12 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 4/12 joulukuu december Sisältö Sairaalaviesti 4/2012 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Pääkirjoitus: Nopeasti hoitoa, nopeammin hoitoon vaikka talous kiristyy 3 Ledare:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon. Suomessa 2011 RAPORTTI

Sosiaali- ja terveydenhuollon. Suomessa 2011 RAPORTTI Eeva Reissell Simo Kokko Anneli Milen Markku Pekurinen Niina Pitkänen Sanna Blomgren Marina Erhola Sosiaali- ja terveydenhuollon päivystys Suomessa 2011 RAPORTTI 30 2012 Eeva Reissell, Simo Kokko, Anneli

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sairaanhoitaja Aila Sormunen hoitaa dialyysipotilasta Marian sairaalassa.

Sairaanhoitaja Aila Sormunen hoitaa dialyysipotilasta Marian sairaalassa. Vuosikertomus 2005 HUS VUOSIKERTOMUS 2005 p Sairaanhoitaja Aila Sormunen hoitaa dialyysipotilasta Marian sairaalassa. 2 p HUS VUOSIKERTOMUS 2005 Sisältö HUS-kuntayhtymä lyhyesti.....................................................................................

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08 toukokuu maj Sisältö Sairaalaviesti 2/2008 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Selvitys 1 (14) Dnro 448/05.01.05.02/2011 5.7.2011. Eduskunnan oikeusasiamies. Selvityspyyntönne 1451/2/11 11.4.2011

Selvitys 1 (14) Dnro 448/05.01.05.02/2011 5.7.2011. Eduskunnan oikeusasiamies. Selvityspyyntönne 1451/2/11 11.4.2011 Selvitys 1 (14) Eduskunnan oikeusasiamies Selvityspyyntönne 1451/2/11 11.4.2011 Asia Eduskunnan oikeusasiamies on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoa (Valvira) selvittämään, miten

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2010

ARVIOINTIKERTOMUS 2010 VALTUUSTO 14.6.2011 LIITE 1 19 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2010 Tarkastuslautakunta 12.5.2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TIIVISTELMÄ...1 1 TARKASTUSTOIMINTA...2

Lisätiedot

Terveydenhuollon informaatioteknologian käyttö Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella

Terveydenhuollon informaatioteknologian käyttö Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella 1 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital District 1/2004 Terveydenhuollon informaatioteknologian käyttö Oulun yliopistollisen sairaalan

Lisätiedot

Muistio SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA

Muistio SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA Muistio P Ä I V Y S T Y S J Ä R J E S T E LY T SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA 15.4.2005 Sisältö 1. JOHDANTO 2. LAINSÄÄDÄNTÖ 3. KUNNAN ROOLI PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ 3.1 Kiireetön hoito 3.2 Kiireellinen hoito

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

HYKSin Oy:n liiketoimintasuunnitelma

HYKSin Oy:n liiketoimintasuunnitelma Valtuusto 19.10.2011, LIITE 5 Fullmäktige BILAGA HYKSin Oy:n liiketoimintasuunnitelma i Tiivistelmä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin ehdotetaan perustettavaksi erillinen kliinisiä palveluja

Lisätiedot

Suomen. lehti. No 1 maaliskuu 2011 toukokuu 2011 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2011. LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE 40 vuotta potilaan asialla

Suomen. lehti. No 1 maaliskuu 2011 toukokuu 2011 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2011. LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE 40 vuotta potilaan asialla Suomen lehti No 1 maaliskuu 2011 toukokuu 2011 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2011 Kuinka Suomi turvaa nykyisissä oloissa terveydenhoitojärjestelmänsä? Kuinka yhteiskuntamme vastaa jatkuvasti kasvaviin vanhusten

Lisätiedot

PRO. terveys TEEMANA JOHTAMISEN METODIT. Dialogi mahdollisuus tieteellisen argumentoinnin oppimiseen

PRO. terveys TEEMANA JOHTAMISEN METODIT. Dialogi mahdollisuus tieteellisen argumentoinnin oppimiseen 5 2008 PRO terveys TEEMANA JOHTAMISEN METODIT Skenaariomenetelmällä visionäärisyyttä terveyspalvelu- järjestelmän kehittämiseen Työkierto sairaanhoitajien osaamisen kehittämisessä Terveydenhuollon työn

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

SEMINAARIN TYÖPAPERI 2.6.2006 POTILAAN HOITO SUJUVAKSI TYÖNJAKOA JA YHTEISTYÖTÄ KEHITTÄMÄLLÄ

SEMINAARIN TYÖPAPERI 2.6.2006 POTILAAN HOITO SUJUVAKSI TYÖNJAKOA JA YHTEISTYÖTÄ KEHITTÄMÄLLÄ SEMINAARIN TYÖPAPERI 2.6.2006 POTILAAN HOITO SUJUVAKSI TYÖNJAKOA JA YHTEISTYÖTÄ KEHITTÄMÄLLÄ 1 1 JOHDANTO Valtioneuvosto teki vuonna 2002 periaatepäätöksen terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamisesta.

Lisätiedot

HOITOTAKUUN VAIKUTUKSET SAVONLINNAN PERUSTERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN SAVONLINNAN HAMMASHOITOLOISSA

HOITOTAKUUN VAIKUTUKSET SAVONLINNAN PERUSTERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN SAVONLINNAN HAMMASHOITOLOISSA Sirpa Taskinen HOITOTAKUUN VAIKUTUKSET SAVONLINNAN PERUSTERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN SAVONLINNAN HAMMASHOITOLOISSA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI VUOSIKERTOMUS 2004 >> 2 Meilahden sairaalassa toimivassa aivohalvausyksikössä hoidetaan aivohalvauspotilaita liuottamalla väestöön suhteutettuna eniten Euroopassa.

Lisätiedot

3/2007. syyskuu september

3/2007. syyskuu september 3/2007 syyskuu september Sisältö Perusturva / Grundtrygghet Nro / nr 3/2007 Tiedote ilmestyy 4 kertaa vuodessa Julkaisija Suomen Kuntaliitto Sosiaali ja terveys -yksikkö Toinen linja 14 00530 Helsinki

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot