PUROLAN VANHAN URHEILUKENTÄN ALUEEN TONTTIEN TARJOUSKILPAILUN SÄÄNNÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUROLAN VANHAN URHEILUKENTÄN ALUEEN TONTTIEN TARJOUSKILPAILUN SÄÄNNÖT"

Transkriptio

1

2 PUROLAN VANHAN URHEILUKENTÄN ALUEEN TONTTIEN TARJOUSKILPAILUN SÄÄNNÖT 1. Jokainen voi tehdä tarjouksen vain kolmesta tontista. Lehtikankaan Hunajakujan tontti on myös mukana tarjouskilpailussa. 2. Jos tonttia koskeva korkein tarjous ei ole vähintään vähimmäismyyntihinnan suuruinen, tarjous hylätään. 3. Tarjoukset on jätettävä suljetuissa kuorissa viimeistään perjantaina kello Kajaanin kaupungintalon talon Infoon, käyntiosoite: Pohjolankatu 13, Kajaani ja postiosoite: Kajaanin kaupunki, Info, PL 133, Kajaani. Kuoreen merkintä keskustan tonttitarjous. 4. Sille, joka tekee tontista vähittäismyyntihinnan ylittävän korkeimman tarjouksen, tehdään tontista myyntipäätös sen jälkeen kun ostaja on maksanut varausmaksuna 500,00 euroa, joka hyvitetään kaupanteon yhteydessä lohkomismaksusta. Mikäli kauppa peruuntuu jää varausmaksu Kajaanin kaupungille. Mikäli on useita samanhintaisia korkeimpia tarjouksia, tontin saaja arvotaan korkeimpien tarjousten tehneiden joukosta. 5. Myyntipäätös laillistuu noin kuukauden kuluttua päätöksen tekemisestä. Kun myyntipäätös on laillistunut, lopullinen kauppakirja on allekirjoitettava viimeistään mennessä. Tontti myydään kaupunginvaltuuston hyväksymän uuden omakotitalotontin kauppakirjan mukaisin ehdoin. Niiden mukaan ostajan on maksettava kauppahinnan lisäksi tontin lohkomiskulut 720 (-varausmaksu 500,00 ) ja rakennettava tontilla talo valmiiksi kahden vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Erityisehtoina kauppakirjaan tulee seuraavat ehdot: Tontin ostajan on noudatettava rakennusta suunnitellessaan ja rakentaessaan asemakaavamääräyksiä, alueen rakennustapaohjeita ja rakennustarkastajan antamia määräyksiä.

3 6. Kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä tontin ostajan on nimettävä rakennushankkeen pääsuunnittelija, joka täyttää Maankäyttö- ja Rakennuslain 120 :ssä mainitut vaativan suunnittelutehtävän kelpoisuusvaatimukset. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on palkattava itselleen pätevä pääsuunnittelia, jolle kaavamääräykset ja rakennustapaohje toimitetaan. Ennen suunnittelun aloittamista tontin haltian on yhdessä pääsuunnittelijan kanssa otettava yhteyttä Kajaanin kaupungin rakennustarkastajaan. 7. Ensimmäisellä tarjouskierroksella vapaaksi jääviä tontteja varten järjestetään helmikuussa 2015 uusi tarjouskierros. Liitteet: 1. Kartta 2 kpl 2. Purolan kentän alueen asemakaava ja asemakaavamääräykset 3. Purolan kentän alueen rakennustapaohjeet 4. Purolan kentän alueen tonttien vähimmäismyyntihinnat 5. Kopio Maankäyttö- ja Rakennuslain Luettelo vaativan kohteen pääsuunnittelijoista Kajaani-Sotkamo talousalueelle

4

5 PUROLA PUROLA PUROLA Mittakaava: 1:1000 Käyttäjä: kakomma2 50 m

6 I I u1/ I I I I I I I u1/ I u1/2 - II t I I u1/2 PUROLA I Mittakaava: 1:1000 Käyttäjä: kakomma m

7

8

9

10 Purolan kortteli 68 Kajaani 1/6 Purolan kortteli 68 Rakennustapaohje Liite tontinluovutusasiakirjoihin 1Y leistä Rakennustapaohje täydentää asemakaavan määräyksiä. Sen tarkoitus on ohjata Purolan korttelin 68 rakentamista ympäristöönsä sopivaksi siten, että rakentaminen ilmentää omaa aikaansa mutta ottaa huomioon Purolan perinteisen pientalorakentamisen tyylin. Alueella on kahdeksan erillispientalotonttia, jotka on tarkoitettu omakotitaloille ja yksi ryhmärakentamiseen varattu asuinpientalotontti. Rakennustapaohje on Kajaanin kaupungin tontinluovutuksessa rakentajaa ja tontin haltijaa sitova. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on palkattava itselleen pätevä pääsuunnittelija, jolle rakennustapaohje toimitetaan. Ennen suunnittelun aloittamista tontin haltijan on yhdessä pääsuunnittelijan kanssa otettava yhteyttä Kajaanin kaupungin rakennustarkastajaan. Kuva 1. Viistoilmakuvaan sovitettu havainnekuva uudesta asuinalueesta.

11 P urolan kortteli 68 Kajaani 2/6 Purolan kortteli 68 2Alueen kuvaus Purolan perusparannusalueen rakennustapaohjeessa vuodelta 1984 kirjoitettiin Purolan rakentamisesta seuraavaa: Vanhimmat 1 1/2 tai 2-kerroksiset rakennukset muodostavat alueen pitkästä toteutusajasta ja yksityiskohdiltaan erilaisesta rakennustavasta huolimatta suhteellisen yhtenäisen kokonaisuuden. Sen sijaan ja 70-lukujen rakennustavan mukaan siellä täällä toteutuneet 1-kerroksiset poikkeavat häiritsevästi vanhemmasta rakennuskannasta. Tontin sisäosiin sijoitettu uusi rakennus jättää aukon katutilaan tai uusi rakennustapa on kerrosluvun, pintamateriaalien, ikkuna-aukotuksen ja sisäänkäynnin suuntauksen suhteen vieras Purolan perinteiselle rakennustavalle. Vanha rakennustapa on edelleenkin tavoittelemisen arvoinen. Tällä rakennustapaohjeella ohjataan Purolan korttelin 68 rakentamista olennaisilta osin yhtenäiseksi Purolan vanhimman, suhteellisen yhtenäisen rakennuskannan kanssa - kuitenkin niin, että rakentaminen on yksityiskohdiltaan erilaista eli sopivasti vaihtelevaa kuten muukin rakentaminen Purolassa. Kuva 2. Purolan vanhaa puurakentamista. 3 Tonttien rakentaminen ja korkeusasemat sekä kasvillisuus Alueen maanpinnan muodot ovat suhteellisen tasaiset. Pihaa ei saa korottaa muuta ympäristöä huomattavasti korkeammaksi vaan pihojen korkeusasemat tulee sovittaa naapuritonttien ja kadun korkeuksiin. Maanpinnan tulee viettää sokkelista pois päin vähintään 15 cm kolmen metrin matkalla. Kajaanin kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisesti asuinrakennuksen lattiatason tulee olla 40 cm sokkelia ympäröivää valmista maanpintaa korkeammalla. Talousrakennusten lattiataso saa olla alempana. Tontille saa tehdä yhden enintään 5 metriä leveän ajoneuvoliittymän. Vihersuunnitteluun tulee kiinnittää huomiota jo suunnittelun alkuvaiheessa, jotta saavutetaan onnistunut kokonaisuus tontille rakennettavien rakennusten kanssa. Tontilla tulee olla kasvavia, vähintään 3 metrin korkuisia puita vähintään 1 kpl jokaista tontin alkavaa 250 m 2 kohti. Tontin kadunpuoleiselle reunalle tulee istuttaa pensasaita 60 cm oman tontin puolelle tontin rajasta. Pientalotonttien välisistä istutuksista ja aitaamisesta sovitaan naapurin kanssa. Tonttien välillä voidaan käyttää pensas- tai puuistutuksia, pensasaitaa tai rakennettua aitaa. Rakennettu aita saa olla korkeintaan 1,2 metriä ja pensasaita noin 1,5 metriä korkea. Kuusiaita ei ole tässä tarkoitettu pensasaita. Kuva 3. Maanpinnan korkeusasemat tontilla tulee sovittaa ympäröiviin korkoihin siten, että maanpinta loivasti viettää pois päin rakennuksista ylemmän kuvan mukaisesti.

12 P urolan kortteli 68 Kajaani 3/6 Purolan kortteli 68 Rakennukset tontilla 4Rakennusten sijoittamisella asemakaavan mukaisesti pyritään muodostamaan perinteisiä suojattuja pihapiirejä ja selkeää aluetta eheyttävää katutilaa rajaavilla rakennuksilla Makkolankadulle ja Kansakoulunkadulle. Päärakennus rakennetaan kiinni rakennusalan kadunpuoleiseen rajaan (nuolimerkintä asemakaavassa) paitsi tontilla 10 (AP) korttelin sisään jäävillä rakennusaloilla rakennukset tulee sijoittaa rakennusalojen mukaisesti. Vaikka rakennusala kaareutuu, rakennusten julkisivun ei tarvitse kaareutua. Riittää, että nurkkapisteet osuvat ympyrän kaarelle. Katon harjasuunta on osoitettu. Vastaavasti senkään ei tarvitse kaareutua. Harjasuunta on kadunsuuntainen kaikilla muilla rakennusaloilla paitsi kahdella asuinpientalotontin rakennusalalla. 5 Rakennukset Päärakennukset & talousrakennukset Asuminen tulee sijoittaa pääosin päärakennukseen. Tontille saa sijoittaa korkeintaan kaksi asuntoa. Asuinpientalojen tontille saa sijoittaa korkeintaan 10 asuntoa. Talousrakennukset rakennetaan pihan perälle niille varatulle rakennusalalle. Tontille saa rakentaa enintään kaksi erillistä talousrakennusta. Kuva 4. Asemakaavaote. Talousrakennusten rakennusalalle voidaan rakentaa aitta tms. pienimuotoisia asumisen lisätiloja. Talousrakennuksiin voidaan sijoittaa varastotilaa, autosuoja, sauna tai harrastetiloja. Talousrakennukseen voi sijoittua myös ympäristöä häiritsemättömiä työtiloja esim. kampaamo tai pieni puusepänverstas. Työtilaksi tarkoitettu kerrosala ei saa kuitenkaan ylittää 10 % tontin rakennusoikeudesta. Kuva 5. Esimerkki pihajärjestelyistä tontilla.

13 P urolan kortteli 68 Kajaani 4/6 Purolan kortteli 68 5 Rakennusten muoto arakennusten tulee olla hahmoltaan selkeitä ja perusmuodoltaan suorakaiteita. Julkisivujen tulee pääasiassa muodostaa yhtenäinen seinäpinta. Sisäänkäynnit sijoitetaan pihan puolelle rakennuksen pitkälle sivulle tai rakennuksen päätyyn. Päätyyn sijoitettaessa tulee sisäänkäynnin edessä olla riittävästi tilaa tontilla ja muutenkin sisäänkäynnin suunnitteluun ja sopimiseen kokonaisuuteen tulee tällöin kiinnittää erityistä huomiota. Myös terassit ja muut yli 0,5 metriä ylittävät ulkonemat tulee sijoittaa pihan puolelle tai päätyyn. Sisäänvetoja voi olla vähäisessä määrin rakennuksen pihan puolella. Lähiympäristön rakennusten korkeus vaihtelee Kansakoulunkadun yksi- ja puolitoistakerroksisista Makkolankadun hahmoltaan lähes kaksikerroksisiin rakennuksiin. Asemakaavassa kerrosluvuksi on määrätty erillispientalojen tonteille I u1/2 ja asuinpientalojen tontille I u1/2 - II. Siten kerroskorkeudet liittyvät ympäröivän rakennuskannan kerroskorkeuksiin. Talousrakennusten tulee olla yksikerroksisia Ulkonemat on suositeltavaa rakentaa rakennuksen pääosaa matalampina siten, etteivät ne riko rakennuksen räystäslinjaa ja kattomuotoa. Rakennuksissa on käytettävä harjakattoa. Talousrakennuksissa ja autotalleissa lapekatto on sallittu. Kattokulman tulee olla 1:1,5-1:2,5. Lapekatoissa voidaan käyttää kattokulmaa 1:2-1:4. 1:1,5 1:2 1:2,5 Kattolyhtyjä voidaan toteuttaa sekä kadun puolelle että pihan puolelle kooltaan kohtuullisina siten etteivät ne hallitse katon muotoa. Rakennusalat rajoittavat rakennusten kokoa siinä missä kerroskorkeudet. Rakennusten sopusuhtaisuuteen tulee kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota suunnitteluvaiheessa. Liian syvää runkoa rakennuksissa kannattaa välttää, koska sisätilat voivat saada tällöin heikosti luonnonvaloa. brakennusten ulkoverhouksen tulee olla peittomaalattua puuta. Paljas hirsipinta ei kuitenkaan käy eikä myöskään hirsiprofiilinen laudoitus. Sekä vaakaponttilaudoitus että pystyrimaverhous ovat mahdollisia. Lomalautaverhousta ei sallita. 5R akennusten materiaalit Verhouksen tulee jatkua yhtenäisenä ja laudoituksen samansuuntaisena laudoituksen alareunasta katonrajaan saakka. Ns. kenttälaudoitusta eikä puuleikkauksia sallita. Suositeltavia laudoitustapoja. Mahdollisten nurkkalaudoitusten, peitelaudoitusten, ikkunanpielilautojen ja listojen tulee olla kapeita ja yksinkertaisia. Rakennuksissa tulee käyttää avoräystäitä. Suositeltava räystään vähimmäisleveys on noin 600 mm. Katto: huopa tai konesaumattu pelti. Monimutkaisia kenttälaudoituksia ei sallita. Kuva 6. Esimerkkejä soveltuvista laudoituksista.

14 P urolan kortteli 68 Kajaani 5/6 Purolan kortteli 68 5 c Rakennusten värit Julkisivut tulee maalata vaaleilla maaväreillä. Jakamista kenttiin värityksellä ei sallita. Talousrakennuksissa käytetään samoja materiaaleja ja värejä kuin päärakennuksessa. Nurkkalaudoissa, peitelaudoissa ja ikkunan pielilaudoissa sekä listoituksessa tulee käyttää joko samaa väriä kuin julkisivussa, värin tummempaa tai vaaleampaa sävyä tai muuta verhoukseen sopivaa värikartan mukaista maaväriä. Muissa yksityiskohdissa suositellaan käyttämään neutraaleja, rakennuksen pääväriin sointuvia värisävyjä. Katto: harmaa, musta. Sokkeli: harmaa. Kuva 7. Värikartta. Värikartan numerokoodit ovat Tikkurilan Puutalot -värikartasta. Värisävyt ovat suuntaa antavia. Oikeat värisävyt on aina tarkastettava alkuperäisestä värikartasta tai maalatusta näytteestä. Myös muiden valmistajien vastaavat värisävyt käyvät. drakennuksissa tulee käyttää tyyliltään selkeitä ikkuna- ja ovimalleja. Ikkunoiden jakopuitteet voivat olla vaaka- tai pystysuuntaisia tai ikkunat voivat olla jakamattomia. Ristikoita ikkunoissa koristeaiheena, eikä rakenteellisena osana, tule käyttää. Myös lasiaukkoisten ovien tyylin tulee olla selkeä ja ristikoton. 5I kkunat, ovet ja muut yksityiskohdat Ikkunoissa voidaan käyttää pysty- ja vaakajakoja. Talousrakennuksissa käytetään samantyylisiä ikkunoita ja ovia kuin päärakennuksessa. Listoituksien ja nurkka- sekä pielilaudoituksien tulee olla selkeälinjaisia ja kapeita. Myös muiden yksityiskohtien (parvekekaiteet, kattolyhdyt, numerokyltit jne.) on oltava pelkistettyjä ja suoralinjaisia. Ristikkoikkunoita, leveitä pielilautoja eikä koristeellisia puukuviointeja sallita. Kuva 8. Esimerkkejä ikkunatyypeistä.

15 P urolan kortteli 68 Kajaani 6/6 Purolan kortteli 68 6M uuta Kahta samanlaista rakennusta ei saa rakentaa vierekkäin. Vierekkäisten rakennusten tulee olla keskenään erilaisia joko väritykseltään, aukotukseltaan, muodoltaan tai kooltaan, jotta alueelle saadaan riittävästi vaihtelua. Suunnittelussa on otettava huomioon talotekniikan tilavaraukset. Lämpöpumppujen yksiköt ja mahdolliset ilmanvaihtokoneiden esiin jäävät osat tulee sovittaa julkisivuun ja tarvittaessa verhoilla. Katujulkisivuun niitä ei saa asentaa. Aurinkopaneeleja voi olla myös katujulkisivun puolella. Ideoita modernille pientalolle, joka soveltuu vanhalle puutaloalueelle, voi hakea Suomen kulttuurirahaston tulevaisuuden pientalohankkeesta (K3-hanke). Tutustu hankkeen talomalleihin Internetissä: Kuva 9. K3-hankkeen pientaloja. Yllä Arkkityyppitalo, alla Noppa. Alueelle voidaan rakentaa myös valmistaloja. Valmistalomallit eivät välttämättä suoraan sovellu alueelle vaan rakentajan on varmistettava, että talopaketti on tyyliltään, materiaaleiltaan ja hahmoltaan Purolaan sopiva tai ainakin voidaan muokata sellaiseksi. Suunnitelman tulee täyttää asemakaavan ja rakennustapaohjeen määräykset. Esimerkiksi useissa talomalleissa on sisäänkäynnit molemmilla puolilla taloa, mikä ei ole mahdollista Purolan uudella alueella. Oy Timber Frame Ltd: Honkasuo Omatalo: Trend Optimi 150S-13 Design talo: Design Tammisaari D Jukkatalo: Trendo TI42-11 Lappli: Käpylä Kastelli: Plazia 126 P Kuva 10. Esimerkkejä alueelle tyyliltään soveltuvista valmistalomalleista. Mallit saattavat tarvita muutoksia.

16 Purolan vanhan urheilukentän alueen tonttien vähimmäismyyntihinnat vuonna 2014 indeksi 1890 Purola hinta-alue 9 13, ok tontti osoite pa m2 rak.oik hinta AO Silmäkekuja , AO Silmäkekuja , AO Palotorninkatu , AO Kansakoulunkatu 17g , AO Kansakoulunkatu 17f , AO Kansakuulunkatu 17e , AO Kansakoulunkatu 17d , AO Kansakoulunkatu 17c ,63

17

18

19

20

21

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT 2.11.2009 2 PAJULUOMAN KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 107-120 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET 1 OHJEIDEN TARKOITUS Maankäyttö ja rakennuslain 117 todetaan

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki omakotitontit

Orimattilan kaupunki omakotitontit Orimattilan kaupunki omakotitontit 2 Orimattilan omakotitontit Orimattilan kaupungilla on tarjolla omakotitontteja keskustan lähellä Arolan Metsärinteen alueella ja Käkelässä. Metsärinteen alue tulee lähivuosina

Lisätiedot

T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S

T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S KYLMÄLAHDENRANNAN PIENTALOALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET 10.4.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt 16.4.2015 ARKKITEHTISTUDIO EMP OY Sisällysluettelo RAKENNUSTAPAOHJEET...

Lisätiedot

HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE

HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE HÄMEENLINNAN KAUPUNKI HONGISTON ASEMAKAAVA, 2410 RAKENTAMISTAPAOHJE Tämä rakentamistapaohje koskee Hongiston asemakaavaa numero 2410. Rakentamistapaohje on laadittu Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy:ssä.

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 31.1.2014 SISÄLLYS:

Lisätiedot

ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET

ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-IMMANEN, RAKENNUSTAPAOHJEET Ak 289 OSA-ALUEJAKO: 1-9 10 11 12 13 14 15 16 17 AO-1 AR AO-1 AO AR AO-1 AO AO-1 AO-1 uusia omakotialueita uusi rivitaloalue uusi omakotialue erillispientaloja uusi rivitaloalue

Lisätiedot

Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty

Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty KAAVOITUS JA KIINTEISTÖ Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty Ympa 14.9.2010 94 Ympa liite 222e Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145 Lankilan Perhosniitty ALUE 1 korttelit

Lisätiedot

1 (15) IMATRAN. Y-tunnus 2474031-0

1 (15) IMATRAN. Y-tunnus 2474031-0 1 (15) IMATRAN KAUPUNKI Hyväksyttyy -.-.2013 -- Rakennusvalvontajaosto RAKENTAMISTAPAOHJE ASEMAKAAVA 1049 MELTOLA ETELÄOSA Rakentamistapaohjeet täydentävät Meltolan asemakaavassaa 1049 esitettyjä erillispientalotontteja

Lisätiedot

Jokaisella asunnolla on oltava maan tasossa varasto jonka koko on n. 10m2. Autotalli ei ole varasto.

Jokaisella asunnolla on oltava maan tasossa varasto jonka koko on n. 10m2. Autotalli ei ole varasto. RAKENNUSTAPAOHJEET HALLILANVUOREN ALUEEN V VAIHEEN OMAKOTITONTIT KORTTELIT 121-128 SISÄLTÄEN MYÖS AMMATTIRAKENTAJILLE TARJOTTAVAT PARITALOTONTIT SUOPURSUN JA HUOPAOHDAKKEEN PÄÄSSÄ 11.10.2007 2 KASPERIN

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET Haikan suojelukaava 33:006. Asemakaavan muutos ja laajennus Kaavan päiväys: 19.02.2009

RAKENTAMISTAPAOHJEET Haikan suojelukaava 33:006. Asemakaavan muutos ja laajennus Kaavan päiväys: 19.02.2009 RAKENTAMISTAPAOHJEET Haikan suojelukaava 33:006 Asemakaavan muutos ja laajennus Kaavan päiväys: 19.02.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 JOHDANTO Tämä asiakirja on tarkoitettu

Lisätiedot

Omenatarha 10. kaupunginosa, korttelit 5700-5712 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 23.9.2010 299

Omenatarha 10. kaupunginosa, korttelit 5700-5712 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 23.9.2010 299 PORVOO Asemakaava Asemakaava 425 OMENATARHA 425 Omenatarha 10. kaupunginosa, korttelit 5700-5712 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 23.9.2010 299 JULKISIVUVÄRIT kaikki rakennukset JULKISIVUVÄRIT vain talousrakennukset,

Lisätiedot

YRITYSPERÄN KORTTELIT 98-103

YRITYSPERÄN KORTTELIT 98-103 / KAAVOITUS 8.12.2008 YRITYSPERÄN KORTTELIT 98-103 Rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeet Näitä rakentamistapaohjeita sovelletaan Raahen kaupungin asemakaavanmuutokseen Akm 189 alueella. Ohjeet koskevat

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA KORTTELI 19 SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUALUE Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala PL 133, 87101 Kajaani VIREILLETULO

Lisätiedot

ORIMATTILA ALEKSINPUISTO. Rakennustapaohje. Ensimmäinen vaihe Korttelit 1330, 1331 ja 1334-1337. Arkkitehtitoimisto Tapani Vuorinen Oy

ORIMATTILA ALEKSINPUISTO. Rakennustapaohje. Ensimmäinen vaihe Korttelit 1330, 1331 ja 1334-1337. Arkkitehtitoimisto Tapani Vuorinen Oy ORIMATTILA ALEKSINPUISTO 1 Ensimmäinen vaihe Korttelit 1330, 1331 ja 1334-1337 Rakennustapaohje Arkkitehtitoimisto Tapani Vuorinen Oy HAVAINNEKUVA 2 3 1 RAKENNUSTAPAOHJEEN TAVOITE Tavoitteena on, että

Lisätiedot

RINTAMAMIESTALOJEN KORJAUS- JA. RAKENTAMISTAPAOHJEET nro 14/08 IMATRAN KAUPUNKI KAAVOITUS JA YLEISSUUNNITTELU 2008

RINTAMAMIESTALOJEN KORJAUS- JA. RAKENTAMISTAPAOHJEET nro 14/08 IMATRAN KAUPUNKI KAAVOITUS JA YLEISSUUNNITTELU 2008 RINTAMAMIESTALOJEN KORJAUS- JA RAKENTAMISTAPAOHJEET nro 14/08 IMATRAN KAUPUNKI KAAVOITUS JA YLEISSUUNNITTELU 2008 Hyväksytty ymp- ja rak.ltk 11.11.2008 179 RAKENTAMISTAPAOHJEET RINTAMAMIESTALOILLE 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA 280 289 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA 280 289 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET Turranlamminn alueen rakennustapaohjeet korttelit 280-289 Asemakaavan U058 asiakirja NASTOLAN UUDENKYLÄN TURRANLAMMIN ALUEEN KORTTELEITA 280 289 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET SUUNNITTELUOHJEIDEN TARKOITUS

Lisätiedot

TARVASMÄKI 2. vaihe tontti 40-82-2

TARVASMÄKI 2. vaihe tontti 40-82-2 TARVASMÄKI. vaihe tontti 0-- Tämä omakotitontti nyt haettavana! 0..0 0 Loukastenkj. Loukastenharju kulma Tawas tintie Paavolantie 0 0 Tawastinkj. KAPPOLA 0 Vanaja nlinn antie Uittotie 0 Ristiniityntie

Lisätiedot

ORIMATTILA Pennalan omakotitontit

ORIMATTILA Pennalan omakotitontit ORIMATTILA Pennalan omakotitontit YLÄ-HANKAANOJA PASINA Orimattilan omakotitontit Orimattilan kaupungilla on tarjolla omakotitontteja keskustan lähellä Arolan Metsärinteen alueella ja Käkelässä sekä Pennalassa

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN SAARISTON OSAYLEISKAAVAN RAKENTAMISTAPAOHJEET

PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN SAARISTON OSAYLEISKAAVAN RAKENTAMISTAPAOHJEET Vastaanottaja Porvoon kaupunki Asiakirjatyyppi Rakentamistapaohjeet Päivämäärä Tammikuu 2015 Työnumero 82119884 PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN SAARISTON OSAYLEISKAAVAN PORVOON KAUPUNKI Päivämäärä 15.1.2015

Lisätiedot

Kyynäränkangas ja Niemelänniemi Asemakaava V092. Rakentamistapaohjeet 31.3.2014, tark. 17.5.2014. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Adalbert Aapola

Kyynäränkangas ja Niemelänniemi Asemakaava V092. Rakentamistapaohjeet 31.3.2014, tark. 17.5.2014. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Adalbert Aapola Kyynäränkangas ja Niemelänniemi Asemakaava V092 Rakentamistapaohjeet 31.3.2014, tark. 17.5.2014 Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Adalbert Aapola SISÄLLYS 1. Yleistä... 3 1.1 Rakentaminen lähellä tontin rajaa...

Lisätiedot

PERTTU korttelit 61847-61853

PERTTU korttelit 61847-61853 TUUSULAN KUNTA KIRKONKYLÄN KYLÄ PERTTU korttelit 61847-61853 RAKENTAMISOHJEET Suunnittelija: kaava-arkkitehti Asko Honkanen puhelin: 040 5060 906 postiosoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula sähköposti:

Lisätiedot

NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT

NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT Tutustukaa tähän tonttiesitteeseen huolellisesti ennen hakemuksen allekirjoittamista ja palauttamista. LINNAVUORI (13) TOTTIJÄRVI (22) NOKIAN KAUPUNKI Harjukatu 21,

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I

RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA / MAANKÄYTTÖ 10.06.2009 YLEISTÄ 3 TAVOITTEET HISTORIA 4 YMPÄRISTÖÄ JA PIHOJA KOSKEVAT OHJEET 5 YMPÄRISTÖN LUONNE JA PERINTEINEN

Lisätiedot

UNTAMALAN RAKENNUSTAPAOHJEET

UNTAMALAN RAKENNUSTAPAOHJEET 1 LAITILAN KAUPUNKI UNTAMALAN RAKENNUSTAPAOHJEET Näiden ohjeiden tarkoitus on antaa Untamalan kylän uudis- ja korjausrakentamiselle sellaiset yhteiset puitteet, joita noudattamalla kylän sekä sitä ympäröivän

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250

NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250 NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.1.2008 päivättyä ja 2.6.2008 tarkistettua kaavakarttaa

Lisätiedot

ORIMATTILA Artjärven alueen omakotitontit

ORIMATTILA Artjärven alueen omakotitontit ORIMATTILA Artjärven alueen omakotitontit SALMENRANTA KOTOKOLMIO Orimattilan omakotitontit Orimattilan kaupungilla on tarjolla omakotitontteja keskustan lähellä Arolan Metsärinteen alueella ja Käkelässä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kruununpuiston asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 10. kaupunginosan kortteleita 901-930 koskeva asemakaavan muutos Kuva Juhaninkadulta. 10:017 HYVINKÄÄN KAUPUNKI

Lisätiedot

LÄNSI-KOLSARI 1. VAIHE

LÄNSI-KOLSARI 1. VAIHE Rakentamistapaohje 1/2009 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 25.2.2009 LÄNSI-KOLSARI 1. VAIHE Kuva. Havainnepiirros 1. Rakentamistapaohjeen tarkoitus Rakentamistapaohjeet täydentävät asemakaavan määräyksiä

Lisätiedot

II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265

II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265 II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265 Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy Iin kunta, Tekniset palvelut: Markku Vitikka Rakennusvalvonta: Eino Tihinen Tontin haltijan tulee toimittaa

Lisätiedot