TAPRE-TODENTAMISMENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN TYÖKALUT OHJEITA SUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAPRE-TODENTAMISMENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN TYÖKALUT OHJEITA SUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE"

Transkriptio

1 TAPRE-TODENTAMISMENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN TYÖKALUT OHJEITA SUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE VERSIO TAPRE-ohje 04

2 (31) TAPRE-TUOTE: TAPRE-TODENTAMISMENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN TYÖKALUT OHJEITA SUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE Kuka tekee Kenelle ja mihin tarkoitettu Käyttäjävaatimukset Resurssitarve Valmistelijat suunnittelijat Suunnittelijoille ohjeeksi energiatehokkuusvaatimusten määrittelyyn ja todentamiseen. Urakoitsijoille/toimittajille tiedoksi, miten energiatehokkuus määritellään ja todennetaan. Työmaa-aikataulusta ja -johdosta vastaaville tiedoksi todentamissuunnitelman ja sen valvonnan ohjaamiseen. Suunnittelijan tulee tuntea Tapre-periaatteet ja oman suunnittelualansa suunnittelu- ja ohjelmistokäytännöt. Urakoitsijan tulee tarjouksessaan varautua toimimaan Tapretodentamisperiaatteiden mukaisesti. Suunnittelijan dokumentaation tulee vastata Tapre-vaatimuksia. Urakoitsijan on oltava valmis noudattamaan Tapre-periaatteita. Työmaanjohdon on tunnettava, miten Tapre-periaatteet tulee ottaa huomioon työmaan johtamisessa ja aikatauluttamisessa. Ulla Kaipainen, Granlund Tampere Oy Erno Haapio, Granlund Tampere Oy Jarkko Piiroinen, A-Insinöörit Suunnittelu Oy Teuvo Aro, AX-Suunnittelu Jyri Jyrkkäranta, AX-Suunnittelu Tero Tuomisto, AX-Suunnittelu Jarno Virolainen, AX-Suunnittelu

3 (31) SISÄLLYSLUETTELO 1 PERIAATTEET 4 2 LVI-TEKNIIKKA Ilma- ja nestevirtausmallit Putkistot Ilmastointi 16 3 SÄHKÖ VALAISTUS 26 4 RAKENNUSAUTOMAATIO 27 5 RAKENNUKSEN VAIPPA 29

4 (31) 1 PERIAATTEET Tavoitteellinen energiatehokkuus edellyttää, että suunnitteluvaiheessa määritellään laitteiden ja järjestelmien energiatehokkuusvaatimukset. Toinen vaatimus on, että kun energiatehokkuusvaatimukset ovat määritellyt, tulee samalla määritellä, miten urakoitsijan toimituksen energiavaatimustenmukaisuus todennetaan. Vaatimukset eivät ole uusia. Tämä periaate koskee kaikkea hyvin tehtyä rakentamista. Asennusta/toimitusta verrataan sopimuksien ja suunnitelmien vaatimuksiin. Rakennukselle asetettujen energiatehokkuusvaatimusten todentaminen rakentamisen aikana on vaativampaa kuin monien muiden rakentamiselle asetettujen vaatimusten. Moni energiatehokkuuteen liittyvä vaatimus ei ole silmin todennettavissa vaan se vaatii laskentaa ja tarkkoja teknisiä määrittelyitä. Seuraavat Tapre-periaatteet ohjaavat tehokkuusmäärittelyä ja määrittelyjen todentamista: 1. Suunnittelija määrittelee rakennushankkeen tavoitteiden mukaisesti rakenteen, laitteen tai järjestelmän energiatehokkuusvaatimuksen. 2. Tämän jälkeen suunnittelija määrittelee, missä rakennushankkeen vaiheessa ja miten energiatehokkuus todennetaan. 3. Energiatehokkuusvaatimus ja sen todentamisperiaatteet ovat osa urakoitsijalle toimitettavaa tarjouspyyntömateriaalia. 4. Urakoitsija tekee tarjouksen perustuen saamaansa materiaaliin ja tarjouksen tehdessään sitoutuu Tapre-periaatteisiin. 5. Valitun urakoitsijan toimitusta arvioidaan energia-asioiden suhteen Tapreperiaattein. 6. Jos tarjouspyyntöön/tarjoukseen/sopimukseen on liittynyt energiatehokkuustavoitteen saavuttamisen suhteen palkkio/sanktioperiaatteita, niiden kustannus/sopimusvaikutukset voidaan ratkaista Tapren todentamisperiaattein. Energiakulutukseen vaikuttavia laitteita ja rakenteita on rakennuksessa näkökulmasta ja rakennuksen koosta riippuen useita kymmeniä, satoja tai tuhansia. Suunnittelijan tehtävä on valita laitteiden ja rakenteiden energiatehokkuusvaatimus- ja todentamisnäkökulma tilanteen mukaan järkevästi. Tärkeää on pyrkiä viittaamaan alalla yleisesti käytössä oleviin standardeihin, määräyksiin ja mahdollisiin mitoitusohjelmiin sekä laskentakaavoihin. Esimerkiksi, jos asetetaan puhaltimen hyötysuhdevaatimus, mainitaan, miten/mihin perustuen hyötysuhteen laskenta tehdään. Järkevintä on tietenkin viitata standardeihin, joita laitevalmistajat yleisesti käyttävät. Tällöin ei mitään ylimääräistä työtä tarvita. Toinen ja usein parempi vaihtoehto hyötysuhteen sijaan on esittää laitteen ottama (sähkö)teho mitoituspisteessä. Se on käytössä olevasta laitteesta helppo mitata ja todentaa ja laitetoimittajat pystyvät sen mitoitusohjelmillaan yleensä laskemaan. Sopimusjuridiikan kannalta suunnittelijoiden tekemät energiatehokkuusvalinnat ja valintojen todentaminen ovat hyvin tärkeitä, koska ne ovat yhdessä energia- ja olosuhdesimuloinnin kanssa rakennushankkeen energiatehokkuudesta sopimisen perusta. Molemmat on tehtävä huolella. Esimerkiksi suunnittelijan on esitettävä pumpun energiatehokkuusvaatimus niin, että kyseisen vaatimuksen täyttäviä pumppuja markkinoilta löytyy.

5 (31) Todentamisessa on tärkeää ymmärtää kokonaisuus. Kaikkeen todentamiseen liittyy epävarmuus. Onko urakoitsijan toimitus hyväksyttävissä, jos pumpun ottama teho mitoitustilanteessa on laitevalmistajan laiteajojen mukaan vaaditun 5 kw:n sijasta 5,4 kw? Kun mitataan asennetusta pumpusta sen ottama sähköteho käyttötilanteessa, voidaan tilanteesta riippuen saada varsin tarkka tulos, esim. +/- 5 % tai jopa tarkempi. Sähkön mittauksen lisäksi todentamisepävarmuutta syntyy pumpun toimintapisteestä, koska pumpun paineen korotuksen ja nestevirtauksen mittaukseen liittyy epävarmuuksia. Eli ei ole täyttä varmuutta, toimiiko pumppu suunnitteluvaiheessa määritellyssä toimintapisteestä. Rakennuksen vaipan rakennustuotteille kuten ikkunoille ja oville on saatavissa CE-merkinnän edellyttämät U-arvolaskelmat. Näihin liittyy vähäisiä todentamisepävarmuuksia. Esimerkit kertovat, että niin suunnittelijoiden kuin rakennuttajien tulee hankkeissaan löytää selkeää linja eikä lähteä hiuksia halkomaan. Urakoitsijoiden toimituksia tulee arvioida kokonaisuutena. Tässä Tapre-dokumentissa käydään esimerkinomaisesti läpi eri tekniikka-alueiden todentamisperiaatteita. Suunnittelijan tulee soveltaa näitä periaatteita omaan dokumentaatioonsa. Esim. LVI-suunnittelun normaaliin dokumentaatioon kuuluu laiteluettelo, jossa laitevaatimukset on määritelty laitteiden valintaa varten: puhaltimien osalta ainakin puhaltimen tyyppi sekä ilmavirta- ja paineenkorotustarve. Tähän tulee vielä lisätä tieto sähkön tarpeesta mitoitustilanteessa ja/tai muissa käytön kannalta oleellisissa toimintapisteissä. Asia voidaan esittää kokonaishyötysuhteena (puhallin, voimansiirto ja sähkömoottori) tai suoraan puhallinmoottorin ottamana sähkötehona. Ilmanvaihtolaitoksen osalta määräysten edellyttämä SFP-luku toimii tietenkin myös hyvänä tehokkuusvaatimuksen tunnuslukuna. Urakoitsijan puhallinvalintaa verrataan muiden vaatimusten tavoin myös sähkölle asetettuun tehovaatimukseen. Esimerkkejä on ilmastoinnista, putkivarusteista, valaistuksesta, rakennusautomaatiosta ja rakennuksen vaipasta. Näiden laite- ja konevalintojen todentamisen ohessa on käytössä myös mitoitusohjelmistoja, joita hyödynnetään todentamisessa. Myös niistä annetaan esimerkkejä. (Teuvo Aro) 2 LVI-TEKNIIKKA Tapren yleisten periaatteiden mukaisesti LVI-teknisten koneiden, laitteiden ja komponenttien energiatehokkuusvaatimukset tulee suunnitelmissa määritellä ja samalla määritellä se, miten vaatimukset urakoitsijan/laitetoimittajan toimituksessa todennetaan. Yleisperiaate on se, että pyritään käyttämään todentamisessa yleisesti käytössä olevia standardeja, määräyksiä ja laskentatapoja. Ero tulee tehdä todentamismenetelmille, joita käytetään kone-, laite- ja järjestelmäehdotusten todentamiseen ja joita käytetään asennusten todentamiseen. Ensisijaisesti todentamiseen tulee pyrkiä jo urakoitsijoiden ehdottaessa laitevalintojaan, koska silloin todentaminen on helpointa ja mahdolliset poikkeavuudet voidaan sovitella. Lisäksi asennetun järjestelmän todentaminen voi monissa tapauksissa edellyttää kalliita ja aikaa vieviä mittauksia.

6 (31) Myöhemmin tässä luvussa on annettu todentamisesimerkkejä ilma- ja putkipuolesta. Toisen ryhmän todentamismenettelyistä muodostavat suunnittelussa käytettävät ilma- ja nestevirtausmallit, joita Tapre-mallissa hyödynnetään todentamiseen myös rakennus- vastaanottovaiheen aikana. Käsitellään näitä kuitenkin ensin. 2.1 Ilma- ja nestevirtausmallit Erikoissuunnittelijoilla on käytössään useita eri ohjelmistoja, joita voidaan tarvittaessa käyttää myös energiatehokkuuden arviointiin. Nämä suunnittelijoiden joka tapauksessa käyttämät ohjelmat ovat osa Tapre-todentamisperiaatteita samalla lailla kuin energia- ja olosuhdesimulointiohjelmat - ks. Tapre-dokumentti: Energiatehokkuussuunnittelu, energia- ja olosuhdelaskenta suunnittelutoimeksiannossa. Koska suunnittelijat käyttävät ohjelmia laitteiden ja järjestelmien mitoitukseen ja valintaan joka tapauksessa, niiden tuottama aineisto syntyy lähes ilmaiseksi. Samoin kuin energia- ja olosuhdesimulointiohjelmien, myös näiden suunnitteluohjelmistojen laskentamallit, lähtötiedot tulee jäädyttää urakkalaskentavaiheen tai viimeistään sopimusvaiheen tilanteeseen, koska niitä tullaan käyttämään urakoitsijoiden toimitusten sopimuksen mukaisuuden arviointiin. Periaate on, että sopimuksen mukainen tilanne toimii vertailukohtana arvioitaessa urakoitsijoiden toimituksen energiatehokkuutta ja toisaalta arvioitaessa mahdollisten rakentamisen aikaisten muutosten energiatehokkuusvaikutuksia. Periaatteessa ohjelmat ovat samassa asemassa kuin muutkin suunnitteludokumentit, joiden mukaan laitteet ja materiaalit hankitaan ja asennukset tehdään. Ohjelmistot tuottavat aineistoa myös energia- ja olosuhdesimulointeja varten. Monipuolisesti käytettynä ne ovat oleellinen osa Tapre-dokumentaatiota. Jos ohjelmistoja ei suunnittelussa käytetä, vaan käytetään manuaalista laskentaa, on laskennassa käytetyt tiedot selkeästi dokumentoitava (esim. Excel-tiedostona) ja samoin jäädytettävä. Käytetään sitten ohjelmistoja tai manuaalista laskentaa, niiden käyttöä rakentamisen aikaiseen todentamiseen tulee harkita hankekohtaisesti. Jos rakentamisen aikana muutokset näyttävät energiamielessä vähäisiltä ja urakoitsija toimii suunnitelmien mukaan, ei ohjelmia tarvitse käyttää. As built -versio ohjelmista kannattaa arkistoida muun as built -aineiston tavoin. Niille on käyttöä, kun muutoksia myöhemmin tehdään. Jotta tämä on mahdollista, tulee käytöstä/arkistoinnista sopia suunnittelijan kanssa. LVI-suunnittelija laatii mitoittaessaan putkistoja ja kanavistoja näille painehäviölaskennat. Useimmissa suunnittelutoimistoissa mitoitukseen käytetään mallipohjaista 3D-suunnitteluohjelmistoa, kuten MagiCAD, HP&V tai CADS Planner Hepac. Näiden ohjelmistojen suunnittelukäyttö mahdollistaa myös mallin jatkokäytön tilanteissa, joissa putkistoihin ja kanavistoihin joudutaan tekemään reittimuutoksia tai toimilaitteet muuttuvat alkuperäisestä. Tällöin mallin avulla voidaan vertailla eri reitityksien aiheuttamia painehäviöitä.

7 (31) 2.2 Putkistot Tietomallipohjaisessa suunnittelussa järjestelmät mallinnetaan aina toimivina, virtausteknisesti ehjinä kokonaisuuksina. Korjausrakentamiskohteissa on huomioitava, että olemassa olevan ja kohteeseen jäävän verkoston osan mallintamisesta on suunnittelusopimuksessa sovittava erikseen. Putkistoista on esitetty periaatteet, miten energiatehokkuusvaatimukset tulee esittää ja miten vaatimus todennetaan. Käytetty esitystapa on tarkoitettu asian havainnollistamiseen. Jokainen voi soveltaa sitä käytössään oleviin dokumentaatioperiaatteisiin.

8 (31) TAPRE-tuote ENERGIATEHOKKUUSVAATIMUKSET JA NIIDEN TODENTAMINEN Lämmitysverkosto PUMPUT ENERGIATALOUDELLISET VAATIMUKSET TODENTAMISMENETELMÄT: A) Toimituksen vastaavuus suhteessa suunnitelmaan. Ennen hankintaa tai urakoitsijan esittäessä suunnitelmasta poikkeavaa tuotevaihtoa. B) Todentaminen tarvittaessa asennuksen jälkeen Poikkeaman korjaava toimenpide Ylimääräisten energiakustannusten kompensointitapa Pumpun on tuotettava vaadittu virtaus ja nostokorkeus pumpun max. hyötysuhdealueella huomioiden koko laitteen, mukaan lukien sähkömoottori, hyötysuhde (perustelluista syistä voidaan sallia poikkeama, joka on <5 % vaaditusta minimikokonaishyötysuhteesta). Pumppu on asennettava putkistoon siten, että virtausvastukset (esim. supistusyhteiden tai käyrien aiheuttamat) eivät nouse liian suuriksi. Pumpun moottorin (> 0,75 kw) on oltava hyötysuhdeluokaltaan vähintään IE2 mukaisia. Ks. EuP-direktiivi 2009/125/EY Komission asetus (EY) N:o 640/2009 ja 641/2009 Taajuusmuuttajakäyttöiset pumput: Kun pumpun tuotto vaihtelee paljon, valitaan taajuusmuuttajakäyttöinen pumppu (esim. verkosto, jossa säätö tapahtuu 2-tieventtiileillä). Pumppu on valittava ko. taajuusmuuttajakäyttöön energiataloudellisesti sopivaksi. Urakoitsija osoittaa laitetoimittajan mitoituksen ja vaatimuksenmukaisuusselvityksen perusteella täyttämällä alla olevan taulukon, että pumppu toteuttaa vaaditun toimintapisteen ja minimihyötysuhteen. Toinen vaihtoehto on asettaa toimintapisteessä vaadittu max. pumpun moottorin ottama teho hyötysuhdevaatimuksen sijaan. Mikäli syystä tai toisesta on syytä epäillä toimituksen suunnitelmanmukaisuutta, laitevikaa tai asennuspoikkeamaa, pumpun nostokorkeus ja virtaama voidaan mitata ja verrata mitattua tulosta pumpun tuottokäyrään. Jos tuotossa on ongelmia, voidaan asennusta tarkastella tarkemmin ja tarvittaessa laskea pumpun putkistoon asentamisen aiheuttamat ylimääräiset painehäviöt. Virtaama voidaan mitata kertasäätöventtiilistä. Nostokorkeus voidaan mitata pumpun molemmille puolille asennetuista yhteistä. Paikallisia painemittareita ei tule käyttää nostokorkeuden todentamiseen. Pumpun asennuksen kertavastuksia voidaan arvioida kirjallisuudesta saatavien kertavastuskertoimien ja virtausmittauksella saadun virtausnopeuden perusteella. Neuvottelujen perusteella urakoitsija ehdottaa korjaavaa toimenpidettä. Mikäli poikkeaman korjaaminen katsotaan epätarkoituksenmukaiseksi, voidaan asennustavan aiheuttamat käytön aikaiset lisäkustannukset arvioida sopimukseen perustuvan todentamismenetelmän mukaan.

9 (31) LAITEKOHTAISET, ENERGIATALOUTEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET: POSITIO Suunniteltu Tarjottu Pumpun tyyppi Keskipakop. Pumpattava neste etyleeniglyk.30%-vesi seos Nostokorkeus kpa 200 Virtaama l/s 5,0 Kokonaishyötysuhde toim.pist. %(* 49 Taajuusmuuttajakäytössä % kokonaishyötysuhde 30Hz:n taajuudella (kun toim.pist. mit. 50Hz ) Laitetoim. mitoitus, ominaiskäyrä POSITIO Suunniteltu Tarjottu Pumpun tyyppi Pumpattava neste Nostokorkeus kpa Virtaama l/s Kokonaishyötysuhde toim.pist. % Taajuusmuuttajakäytössä % kokonaishyötysuhde 30Hz:n taajuudella (kun toim.pist. mit. 50Hz ) Laitetoim. mitoitus, ominaiskäyrä POSITIO Suunniteltu Tarjottu Pumpun tyyppi Pumpattava neste Nostokorkeus kpa Virtaama l/s Kokonaishyötysuhde toim.pist. % Taajuusmuuttajakäytössä % kokonaishyötysuhde 30Hz:n taajuudella (kun toim.pist. mit. 50Hz ) Laitetoim. mitoitus, ominaiskäyrä ) Hyötysuhdevaatimus voidaan korvata sähkömoottorin max. ottotehovaatimuksella MUUT LAITEKOHTAISET VAATIMUKSET: Tässä voidaan esittää esimerkiksi: asennustapa (putkessa, jalustalla), liitostapa putkeen (laipat, kierreliitos), sähkö (1-vaihe, 3-vaihe), Ks. työselitys, laiteluettelo, moottoriluettelo,

10 (31) TAPRE-tuote ENERGIATEHOKKUUSVAATIMUKSET JA NIIDEN TODENTAMINEN Lämmitysverkosto SUODATIN / LIANEROTIN (tai muu painehäviötä aiheuttava putkistovaruste) ENERGIATALOUDELLISET VAATIMUKSET Puhtaan suodattimen tai lianerottimen kertavastusluvun on oltava pienempi kuin 2,5 tai painehäviön mitoitusvirtaamalla alle 5,0 kpa. Lianerotin varustetaan painemittarilla ja paineenmittausyhteillä painehäviön toteamiseksi. LAITEKOHTAISET ENERGIATALOUTEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET: POSITIO Suunniteltu Tarjottu MUUT LAITEKOHTAISET VAATIMUKSET: Todentamismenetelmät: A) Toimituksen vastaavuus suhteessa suunnitelmaan. Ennen hankintaa tai urakoitsijan esittäessä suunnitelmasta poikkeavaa tuotevaihtoa. B) Todentaminen tarvittaessa asennuksen jälkeen Poikkeaman korjaava toimenpide Ylimääräisten energiakustannusten kompensointitapa Selventäviä lisätietoja Urakoitsija ilmoittaa hankkimansa suodattimen kertavastusluvun tai osoittaa painehäviön paine-erodiagrammin avulla. Säädetyn verkoston suodattimen tai lianerottimen painehäviö todetaan paikallisesta mittarista. Mikäli tämä tarkkuus ei riitä, käytetään erillistä paine-eromittaria. Neuvottelujen perusteella urakoitsija ehdottaa korjaavaa toimenpidettä. Käytön aikaiset lisäkustannukset arvioidaan sopimukseen perustuvan todentamismenetelmän mukaan. HUOM. TÄTÄ MENETELMÄÄ VOIDAAN KÄYTTÄÄ MYÖS MUILLE PUTKISTOVARUSTEILLE, JOILLE ON SUUN- NITELMISSA ILMOITETTU MAKSIMIKERTAVASTUS- LUKU TAI -PAINEHÄVIÖ.

11 (31) TAPRE-tuote ENERGIATEHOKKUUSVAATIMUKSET JA NIIDEN TODENTAMINEN Lämmitysverkosto LÄMMÖNSIIRTIMET ENERGIATALOUDELLISET VAATIMUKSET Lämmönsiirtimen on tuotettava vaadittu teho käytettävillä nesteillä ja mitoituslämpötiloilla. Siirtimen maksimipainehäviöt mitoitusvirtaamilla eivät saa ylittyä. Lämmönsiirtimet varustetaan paine-eron mittauksen mahdollistavilla yhteillä. LAITEKOHTAISET ENERGIATALOUTEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET: POSITIO Suunniteltu Tarjottu MUUT LAITEKOHTAISET VAATIMUKSET: Tässä voidaan esittää esimerkiksi: asennustapa (putkessa, jalustalla), liitostapa putkeen (laipat, kierreliitos), Ks. työselitys, laiteluettelo, Todentamismenetelmät: A) Toimituksen vastaavuus suhteessa suunnitelmaan. Ennen hankintaa tai urakoitsijan esittäessä suunnitelmasta poikkeavaa tuotevaihtoa. B) Todentaminen tarvittaessa asennuksen jälkeen Urakoitsija osoittaa lämmönsiirtimen tehon ja painehäviöt laitetoimittajan mitoituslaskelman ja vaatimuksenmukaisuusselvityksen perusteella. Valmiissa asennuksessa siirtimen teho voidaan likimääräisesti selvittää mittaamalla lämpötilat ja vesivirrat siirtimen toiselta puolelta ja laskemalla teho. Painehäviö voidaan selvittää paine-eromittauksen perusteella, mikäli putkistossa on sopivat yhteet. Poikkeaman korjaava toimenpide Ylimääräisten energiakustannusten kompensointitapa Siirtimen teho voidaan mitata ensiö- tai toisiopuolelta, sieltä mistä se on parhaiten mitattavissa. Virtaama esim. kertasäätöventtiilistä, lämpötilat esim. rakennusautomaatiojärjestelmästä. Mittauksesta saadut teho- ja painehäviöarvot on laskennallisesti muunnettava mitoitustilanteeseen. Ks. LVI Kaukolämpölaitteiden mitoitus. Neuvottelujen perusteella urakoitsija ehdottaa korjaavaa toimenpidettä. Käytön aikaiset lisäkustannukset arvioidaan sopimukseen perustuvan todentamismenetelmän mukaan.

12 (31) TAPRE-tuote ENERGIATEHOKKUUSVAATIMUKSET JA NIIDEN TODENTAMINEN Lämmitysverkosto TAVANOMAINEN KATTILA (* kw ENERGIATALOUDELLISET VAATIMUKSET Kattiloiden tulee täyttää Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D7 esitetyt hyötysuhdevaatimukset. Kattilan on tuotettava vaadittu teho suunnitelluilla polttoaineilla ja nesteillä sekä oikeilla mitoituslämpötiloilla. Kattila ja poltin on säädettävä. Kattilalaitoksen häviöiden on oltava mahdollisimman pienet. Ks. D7 Kattiloiden hyötysuhdevaatimukset. Määräykset LAITEKOHTAISET ENERGIATALOUTEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET: POSITIO Suunniteltu Tarjottu Kevytöljykattila Nimellisteho kw 200 kw Hyötysuhde nimellisteholla, % 95 % +70 veden keskilämpötilalla Hyötysuhde 30% osateholla, % 93 % +50 veden keskilämpötilalla MUUT LAITEKOHTAISET VAATIMUKSET: Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus. TODENTAMISMENETELMÄT: A) Toimituksen vastaavuus suhteessa suunnitelmaan. Ennen hankintaa tai urakoitsijan esittäessä suunnitelmasta poikkeavaa tuotevaihtoa. B) Todentaminen on tehtävä aina kattila-asennuksen jälkeen Poikkeaman korjaava toimenpide Ylimääräisten energiakustannusten kompensointitapa Selventäviä lisätietoja Urakoitsija osoittaa kattilan toimittajan mitoituksen ja vaatimuksenmukaisuusselvitysten perusteella, että kattilapoltin yhdistelmällä saavutetaan vaaditut hyötysuhteet suunnitelman mukaisella polttoaineella. Kattilan palamishyötysuhteen määritys esim. ohjeen Öljylämmityksen säätö ja vuosihyötysuhteen määritys LVI mukaan. Esimerkiksi polttimen ja/tai suuttimen säätö/vaihto Neuvottelujen perusteella urakoitsija ehdottaa korjaavaa toimenpidettä, mikäli kattila todetaan hyötysuhteeltaan vaadittua huonommaksi. *) Tavanomaisella kattilalla tarkoitetaan tässä nestemäisiä tai kaasumaisia polttoaineita käyttäviä kuumavesikattiloita, joiden nimellisteho on vähintään 4 kw ja enintään 400 kw, esim. tavallinen kevytöljykattila tai maakaasukattila. Tavanomaisella kattilalla ei tarkoiteta matalalämpötilakattilaa tai kaasukäyttöistä kondenssikattilaa. Vaatimukset eivät koske myöskään kiinteän polttoaineen kattiloita.

13 (31) TAPRE-tuote ENERGIATEHOKKUUSVAATIMUKSET JA NIIDEN TODENTAMINEN Lämmitysverkosto LATTIALÄMMITYS *) ENERGIATALOUDELLISET VAATIMUKSET Maanvarainen tai kylmää tilaa vasten oleva lattiarakenne, jossa on lattialämmitys, on eristettävä tavallista paremmin alaspäin suuntautuvan lämpöhäviön vähentämiseksi. Suurien kylmien pintojen lähellä lattialämmitysputkien tiheyttä on lisättävä tai asennettava reunavyöhyke erillisellä putkipiirillä tai on asennettava menoputki kiertämään ensin reunavyöhykkeen kautta. Huonetermostaatin asennuspaikkaan on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta se reagoisi lämpökuormiin mahdollisimman herkästi. Lattian lämpötilan reagointiherkkyys lämpökuormiin huomioidaan mahdollisuuksien mukaan myös lattiarakenteessa (ts. mahdollisimman kevytmassainen rakenne). LAITEKOHTAISET ENERGIATALOUTEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET: POSITIO Suunniteltu Tarjottu. Kahvio Lämmityspiirin menoputki ikkunoiden edustalla tiheällä asennusvälillä. Pesuhuone Sosiaalitilojen lattialämmityspiirien menoveden lämpötilasäätö eriytetty muista tiloista. MUUT LAITEKOHTAISET VAATIMUKSET: Tässä voidaan esittää esimerkiksi. Ks. työselitys, laiteluettelo, moottoriluettelo, Lattialämmityspiirien toimittajan suunnitelmat. TODENTAMISMENETELMÄT: A) Toimituksen vastaavuus suhteessa suunnitelmaan. mittajan mitoituksen ja suunnitelman perusteella, että Urakoitsija osoittaa lattialämmityspiirien komponenttitoi- Ennen hankintaa tai urakoitsijan toimitettavilla lattialämmityspiireillä saavutetaan suunnitelman mukainen säädettävyys sekä riittävä suunnittelijan esittäessä suunnitelmasta poikkeavaa tuotevaihtoa. ilmoittava mitoitusteho oikeilla veden lämpötiloilla. B) Todentaminen tarvittaessa Lattialämmityspiirin teho voidaan selvittää mittaamalla, asennuksen jälkeen mutta menetelmässä on heikkoutensa, minkä vuoksi sitä ei suositella. Toimintaa on vaikea riittävän tarkasti mitata. (Jäähtymä putkessa pitäisi saada riittäväksi, jotta veden lämpötilamittauksen suhteellinen virhe ei nousisi liian suureksi. Huonelämpötila pitäisi silti olla suunniteltu. Edellä oleva ei onnistu kuin pakkasilla, kun tilan lämpöhäviöt ovat suuret. Ja silti mittaustulos on epätarkka.) Poikkeaman korjaava toimenpidtöpiirien toiminta on tarkistettava. Yli- tai alilämpötilojen esiintyessä lattialämmityksen sää- Ylimääräisten energiakustannusten kompensointitapa hoisia: suurista ikkunapinnoista johtuva veto, ilmastointi, Syyt mahdollisiin lämpötilaongelmiin voivat olla monita- jne. Näin ollen kompensointia ei voi vaatia yksinomaan lattialämmitysurakoitsijalta. *) Lattialämmitys on esimerkki kohteesta, jossa energiatehokkuus on vaikea määritellä ja todentaa.

14 (31) TAPRE-tuote ENERGIATEHOKKUUSVAATIMUKSET JA NIIDEN TODENTAMINEN Lämmitys MAALÄMPÖPUMPPU (=liuoksesta veteen lämpöpumppu) ENERGIATALOUDELLISET VAATIMUKSET Maalämpöpumppu on ns. liuoksesta veteen lämpöpumppu, eli koneisto ottaa lämpöä talteen maassa kiertävästä liuoksesta jäähdyttämällä sitä, korottaa lämpötilatason kompressorin avulla, jolla lämmitetään (lauhdutus) lämmitysverkoston vettä. Lämpöpumpun lämpökerroin COP on lauhduttimen luovuttaman lämpötehon ja koneiston ottaman sähkötehon suhde. Maalämpöpumpun lämpökerroin COP on määriteltävä esim. seuraavissa olosuhteissa: 0/35 C ja 0/50 C. 0 C on maahan lähtevän liuoksen lämpötila, 35 tai 50 C on lauhduttimesta lähtevän veden lämpötila. Vaadittu lämpökerroin on toteuduttava pyydetyissä olosuhteissa. LAITEKOHTAISET ENERGIATALOUTEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET: POSITIO Suunniteltu Tarjottu Maalämpöpumppu Lämpökerroin 0/35 C Lämpökerroin 0/50 C Lämmitysteho 0/35 C Lämmitysteho 0/50 C Kompressorin sähkön ottoteho COP COP kw kw kw Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus. MUUT LAITEKOHTAISET VAATIMUKSET: Tässä voidaan esittää esimerkiksi: kylmäaine, vuotuinen energia, lisävastusten ottoteho, sähköliitäntätiedot, lämmönkeruuneste, luovutusasiakirjat, porakaivoraportit yms. TODENTAMISMENETELMÄT: A) Toimituksen vastaavuus suhteessa suunnitelmaan. Ennen hankintaa tai urakoitsijan esittäessä suunnitelmasta poikkeavaa tuotevaihtoa. B) Todentaminen tarvittaessa asennuksen jälkeen Poikkeaman korjaava toimenpide Ylimääräisten energiakustannusten kompensointitapa Selventäviä lisätietoja Urakoitsija osoittaa lämpöpumpun toimittajan mitoituksen ja vaatimuksenmukaisuusselvitysten perusteella, että lämpöpumpulla saavutetaan haluttu lämpökerroin ja vaadittu teho mitoituslämpötiloissa. Lauhduttimen luovuttama lämpöteho saadaan vesipuolen lämpötila- ja virtausmittauksen perusteella (edellyttää asennettuja linjasäätöventtiileitä). Kompressorin ja pumppujen sähköteho saadaan sähkötehomittauksella. Näiden perusteella lasketaan lämpökerroin. Mittauksessa on huomioitava kuorma, joka ei ehkä ole mitoitustehon suuruinen sekä nesteiden lämpötilat, ja niiden vaikutukset lämpökertoimeen. Maapiirin liuoksen lämpötilamittauksen perusteella varmistutaan mitoitusolosuhteiden oikeellisuudesta. Neuvottelujen perusteella urakoitsija ehdottaa korjaavaa toimenpidettä. Laskelmien perusteella. Tässä ei oteta kantaa lämmönlähteeseen, joka voi olla kallioperä eli lämpökaivot, vaakasuuntainen keruuputkisto tai vesistöön sijoitettava putkisto. Huomiota on kiinnitettävä koko järjestelmän toimivuuteen putkistoineen. Yleensä suurimmat virheet tehdään lämmönkeruuputkiston mitoituksessa ja käyttöveden valmistuksessa.

15 (31) TAPRE-tuote ENERGIATEHOKKUUSVAATIMUKSET JA NIIDEN TODENTAMINEN Lämmitys ILMALÄMPÖPUMPPU (=ilmasta ilmaan lämpöpumppu) ENERGIATALOUDELLISET VAATIMUKSET Ilmalämpöpumppu on ns. ilmasta-ilmaan-lämpöpumppu, eli koneisto ottaa lämpöä talteen ulkoilmasta jäähdyttämällä sitä, korottaa lämpötilatason kompressorin avulla, jolla lämmitetään (lauhdutus) sisäilmaa. Jäähdytystilanteessa toiminta on päinvastainen. Lämpöpumpun lämpökerroin COP on lauhduttimen luovuttaman lämpötehon ja koneiston ottaman sähkötehon suhde. Ilmalämpöpumpun lämpökerroin on määriteltävä esim. seuraavissa olosuhteissa: +7/20 C ja -15/20 C. (+7 C ja - 15 C ovat ulkoilman lämpötiloja ja +20 C on huonelämpötila.) Vaadittu lämpökerroin on toteuduttava pyydetyssä olosuhteessa (sulatukset huomioiden). Laitteen energiatehokkaaseen ilmankiertoon on kiinnitettävä huomiota asennuspaikkaa valittaessa. Lämpimän ilman on päästävä leviämään lämmitettäviin tiloihin. Laite on oltava pohjoisen olosuhteisiin suunniteltu. Sulatusta on ohjattava sulatustarpeen perusteella. Korvaavan lämmitysjärjestelmän ja ilmalämpöpumpun säädössä on huomioitava ilmalämpöpumpun ensisijaisuus. Sisäyksikön suodatin on oltava helposti vaihdettavissa tai puhdistettavissa. LAITEKOHTAISET ENERGIATALOUTEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET: POSITIO Suunniteltu Tarjottu Ilmalämpöpumppu Lämpökerroin +7/20 C Lämpökerroin -15/20 C Lämmitysteho +7/20 C Lämmitysteho -15/20 C COP COP kw kw MUUT LAITEKOHTAISET VAATIMUKSET: Tässä voidaan esittää esimerkiksi: kylmäaine, sähköliitäntätiedot, yms. TODENTAMISMENETELMÄT: A) Toimituksen vastaavuus suhteessa suunnitelmaan. Ennen hankintaa tai urakoitsijan esittäessä suunnitelmasta poikkeavaa tuotevaihtoa. B) Todentaminen tarvittaessa asennuksen jälkeen Poikkeaman korjaava toimenpide Ylimääräisten energiakustannusten kompensointitapa Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus. Urakoitsija osoittaa lämpöpumpun toimittajan mitoituksen ja vaatimuksenmukaisuusselvitysten perusteella, että lämpöpumpulla saavutetaan haluttu lämpökerroin ja vaadittu teho mitoituslämpötiloissa. Ilmalämpöpumpun toiminta voidaan tarvittaessa, jollakin tarkkuudella, todentaa huoneen sisälämpötilamittausten ja taselaskelmien perusteella. Mahdollisesti voidaan mitata sähkönottoteho. Neuvottelujen perusteella urakoitsija ehdottaa korjaavaa toimenpidettä. Laskelmien perusteella.

16 (31) 2.3 Ilmastointi Ilmastointiin pätee se, mitä on sanottu putkistoista kohdassa 2.2. ERITYISET, ENERGIATEHOKKUUTEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET JA NIIDEN TODENTAMINEN ILMANVAIHTOKONEET YLEISET ENERGIATALOUDEL- LISET VAATIMUKSET Ilmanvaihtokoneen on tuotettava vaaditut ilmavirrat vähintään Suomen rakentamismääräyskokoelmassa esitetyn määräyksen mukaisella ominaissähköteholla. Ilmanvaihtokoneen ja sen osien on täytettävä Suomen rakentamismääräyskokoelmassa esitetyt tiiviysvaatimukset. Ilmanvaihtokoneen ja sen osien on oltava Euroventsertifioituja. Lisäksi ks. EN 1886 LAITEKOHTAISET, ENERGIATALOUTEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET POSITIO SUUNNITELTU TARJOTTU Tuloilmakoneen ilmavirta Poistoilmakoneen ilmavirta Tuloilmakoneen kokonaispainehäviö Poistoilmakoneen kokonaispainehäviö Tuloilmakanavien kokonaispainehäviö Poistoilmakanavien kokonaispainehäviö Raitisilmakanavien kokonaispainehäviö Jäteilmakanavien kokonaispainehäviö Ilmanvaihtokoneen ominaissähköteho m 3 /s 4,0 m 3 /s 3,5 Pa 700 Pa 500 Pa 200 Pa 200 Pa 50 Pa 50 kw / m 3 /s 2,0 Laiteluettelo, yleiset vaatimukset, mitoituslaskelmat Laitetoimittajan mitoitus, todistus Euroventsertifioinnista, vaatimustenmukaisuusvakuutus TODENTAMISMENETELMÄT Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 (2012) määräys: Ilmanvaihtojärjestelmän ilmavirrat on mitattava ja säädettävä, ominaissähköteho on mitattava ja järjestelmän toiminta sekä puhtaus on todettava suunnitelman mukaiseksi ennen rakennuksen käyttöönottoa. Selvitykset näistä on liitettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Mikäli mittauksissa osoittautuu, että vaadittu ominaissähköteho ei toteudu, tarkastellaan tarkemmin ilmanvaihtokoneen yksittäisiä komponentteja ja tarvittaessa myös kanavia.

17 (31) ERITYISET, ENERGIATEHOKKUUTEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET JA NIIDEN TODENTAMINEN ILMANVAIHTO PUHALTIMET YLEISET ENERGIATALOUDEL- LISET VAATIMUKSET Puhaltimen on tuotettava vaadittu ilmavirta ja kokonaispaineenkorotus parhaimmalla hyötysuhdealueella (kokonaishyötysuhde, mukaan lukien puhallin, voimansiirto ja sähkömoottori). On pyrittävä käyttämään parasta markkinoilla saatavissa olevaa tekniikkaa. Puhaltimen moottorin (> 0,75 kw) hyötysuhdeluokka on oltava vähintään IE2. Lisäksi ks. EuP-direktiivi 2009/125/EY Komission asetus N:o 640/2009 ja 327/2011 EN 13053, ISO Taajuusmuuttajakäytössä kokonaishyötysuhde/moottorin ottamatehovaatimukselle on esitettävä toimintapiste(et) LAITEKOHTAISET ENERGIATALOUTEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET POSITIO SUUNNITELTU TARJOTTU Puhaltimen tyyppi Suorakäyttöinen kammiopuhallin Ilmavirta m 3 /s 4,0 Kokonaispaineenkorotus Pa 700 Kokonaishyötysuhde %(* 70 Laiteluettelo, yleiset vaatimukset, mitoituslaskelmat Laitetoimittajan mitoitus, vaatimustenmukaisuusvakuutus, ominaiskäyrä MUUT LAITEKOHTAISET VAATIMUKSET Asennustapa, sähkötekniset erityisvaatimukset, ym. ) Hyötysuhdevaatimus voidaan korvata sähkömoottorin max. ottotehovaatimuksella TODENTAMISMENETELMÄT Todentaminen rakentamisvaiheessa Urakoitsija osoittaa laitetoimittajan dokumenttien perusteella, että puhallin toteuttaa sille asetetut vaatimukset. Todentaminen käyttöönottovaiheessa Todentaminen takuuaikana Poikkeamien korjaaminen Puhaltimen ilmavirta, paineenkorotus ja sähkönkulutus on mitattava määräysten mukaan standardeja EN ja ISO 5221 soveltaen. Tuloksia verrataan suunnitelmiin ja laitetoimittajan arvoihin. Puhaltimen ilmavirta, paineenkorotus ja sähkönkulutus voidaan mitata uudelleen ja verrata tuloksia suunnitelmiin ja laitetoimittajan arvoihin. Urakoitsija on rakentamisvaiheessa velvollinen vaihtamaan esittämäänsä laitetta tai laitetoimittajaa. Käyttöönottovaiheessa tai takuuaikana menettelytavoista on neuvoteltava erikseen.

18 (31) ERITYISET, ENERGIATEHOKKUUTEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET JA NIIDEN TODENTAMINEN ILMANVAIHTOKONEET LÄMMÖN TALTEENOTTOLAITTEET, PYÖRIVÄ LÄMMÖNSIIRRIN YLEISET ENERGIATALOU- DELLISET VAATIMUKSET Lämmön talteenottolaitteen on oltava suunnitelman mukaista tyyppiä ja täytettävä vaaditut mitoitusarvot. On pyrittävä käyttämään parasta markkinoilla saatavissa olevaa tekniikkaa. Mitoitusta on tarkasteltava osana suurempaa kokonaisuutta ja perustelluista syistä poikkeamia voidaan sallia. Laitteen on oltava Eurovent-sertifioitu. Lisäksi ks. EN 308, EN 1886, EN LAITEKOHTAISET, ENERGIATALOUTEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET POSITIO SUUNNITELTU TARJOTTU Tyyppi Lämpötilahyötysuhde mitoituspisteessä Kosteushyötysuhde mitoituspisteessä Tuloilmapuolen painehäviö mitoitusilmavirralla Poistoilmapuolen painehäviö mitoitusilmavirralla % 75 % 70 Pa 100 Pa 100 Pyörivä lämmönsiirrin, hygroskooppinen roottori Laiteluettelo, yleiset vaatimukset, mitoituslaskelmat MUUT LAITEKOHTAISET VAATIMUKSET Asennustapa, sähkötekniset erityisvaatimukset, ym. Laitetoimittajan mitoitus, vaatimustenmukaisuusvakuutus, todistus Eurovent-sertifioinnista. TODENTAMISMENETELMÄT Todentaminen rakentamisvaiheessa Todentaminen rakennuksen käyttöönottovaiheessa Todentaminen takuuaikana Poikkeamien korjaaminen Urakoitsija osoittaa laitetoimittajan dokumenttien perusteella, että lämmön talteenottolaite toteuttaa sille asetetut vaatimukset. Jos on syytä epäillä suunnitelmanmukaisuutta tai laitevikaa, lämmön talteenottolaitteen toimintaa voidaan tarkastella tarkemmin. Hyötysuhteen mittaaminen on suoritettava lämmityskaudella. Mittausten avulla voidaan määrittää lämmön talteenottolaitteen hyötysuhde ja verrata tulosta suunnitelmiin ja laitetoimittajan mitoitukseen. Mittaus standardia EN 308 soveltaen. Lisäksi tulee tarkastaa, että huurtumisen eston asetusarvot ja toiminta ovat suunnitelmien ja laitetoimittajan ohjeiden mukaiset. Urakoitsija on rakentamisvaiheessa velvollinen vaihtamaan esittämäänsä laitetta tai laitetoimittajaa. Käyttöönottovaiheessa tai takuuaikana menettelytavoista on neuvoteltava erikseen.

19 (31) ERITYISET, ENERGIATEHOKKUUTEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET JA NIIDEN TODENTAMINEN ILMANVAIHTOKONEET LÄMMÖN TALTEENOTTOLAITTEET, LEVYLÄMMÖNSIIRRIN YLEISET ENERGIATALOU- DELLISET VAATIMUKSET Lämmön talteenottolaitteen on oltava suunnitelman mukaista tyyppiä ja täytettävä vaaditut mitoitusarvot. On pyrittävä käyttämään parasta markkinoilla saatavissa olevaa tekniikkaa. Mitoitusta on tarkasteltava osana suurempaa kokonaisuutta ja perustelluista syistä poikkeamia voidaan sallia. Laitteen on oltava Eurovent-sertifioitu. Lisäksi ks. EN 308, EN 1886, EN LAITEKOHTAISET, ENERGIATALOUTEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET POSITIO SUUNNITELTU TARJOTTU Tyyppi Levylämmönsiirrin Lämpötilahyötysuhde mitoituspisteessä Tuloilmapuolen painehäviö mitoitusilmavirralla Poistoilmapuolen painehäviö mitoitusilmavirralla % 65 Pa 100 Pa 100 Laiteluettelo, yleiset vaatimukset, mitoituslaskelmat MUUT LAITEKOHTAISET VAATIMUKSET Asennustapa, sähkötekniset erityisvaatimukset, ym. Laitetoimittajan mitoitus, vaatimustenmukaisuusvakuutus, todistus Eurovent-sertifioinnista. TODENTAMISMENETELMÄT Todentaminen rakentamisvaiheessa Todentaminen rakennuksen käyttöönottovaiheessa Todentaminen takuuaikana Poikkeamien korjaaminen Urakoitsija osoittaa laitetoimittajan dokumenttien perusteella, että lämmön talteenottolaite toteuttaa sille asetetut vaatimukset. Jos on syytä epäillä suunnitelmanmukaisuutta tai laitevikaa, lämmön talteenottolaitteen toimintaa voidaan tarkastella tarkemmin. Hyötysuhteen mittaaminen on suoritettava lämmityskaudella. Mittausten avulla voidaan määrittää lämmön talteenottolaitteen hyötysuhde ja verrata tulosta suunnitelmiin ja laitetoimittajan mitoitukseen. Mittaus standardia EN 308 soveltaen. Lisäksi tulee tarkastaa, että huurtumisen eston asetusarvot ja toiminta ovat suunnitelmien ja laitetoimittajan ohjeiden mukaiset. Urakoitsija on rakentamisvaiheessa velvollinen vaihtamaan esittämäänsä laitetta tai laitetoimittajaa. Käyttöönottovaiheessa tai takuuaikana menettelytavoista on neuvoteltava erikseen.

20 (31) ERITYISET, ENERGIATEHOKKUUTEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET JA NIIDEN TODENTAMINEN ILMANVAIHTOKONEET LÄMMÖN TALTEENOTTOLAITTEET, NESTEKIERTOINEN LÄMMÖN TALTEENOTTO YLEISET ENERGIATALOUDELLISET VAATIMUKSET Lämmön talteenottolaitteen on oltava suunnitelman mukaista tyyppiä ja täytettävä vaaditut mitoitusarvot. On pyrittävä käyttämään parasta markkinoilla saatavissa olevaa tekniikkaa. Mitoitusta on tarkasteltava osana suurempaa kokonaisuutta ja perustelluista syistä poikkeamia voidaan sallia. Laitteen on oltava Eurovent-sertifioitu. Lisäksi ks. EN 308, EN 1886, EN LAITEKOHTAISET, ENERGIATALOUTEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET POSITIO SUUNNITELTU TARJOTTU Tyyppi Nestekiertoinen lämmön talteenotto Lämpötilahyötysuhde % 55 mitoituspisteessä (mp) Tuloilmapatterin ilmapuolen Pa 100 painehäviö (mp) Tuloilmapatterin nestepuolen kpa 80 painehäviö (mp) Poistoilmapatterin Pa 100 ilmapuolen painehäviö (mp) Poistoilmapatterin nestepuolen kpa 80 painehäviö (mp) Käytettävä liuos (mp) Etyleeniglykoli 35 % Laiteluettelo, yleiset vaatimukset, mitoituslaskelmat Laitetoimittajan mitoitus, todistus Euroventsertifioinnista. MUUT LAITEKOHTAISET VAATIMUKSET Asennustapa ym. TODENTAMISMENETELMÄT Todentaminen rakentamisvaiheessa Urakoitsija osoittaa laitetoimittajan dokumenttien perusteella, että lämmön talteenottolaite toteuttaa sille asetetut vaatimukset. Todentaminen rakennuksen käyttöönottovaiheessa Todentaminen takuuaikana Poikkeamien korjaaminen Jos on syytä epäillä suunnitelmanmukaisuutta tai laitevikaa, lämmön talteenottolaitteen toimintaa voidaan tarkastella tarkemmin. Hyötysuhteen mittaaminen on suoritettava lämmityskaudella. Nestekiertoisessa järjestelmässä on tarkastettava myös liuospiirin toiminta. Mittausten avulla voidaan määrittää lämmön talteenottolaitteen hyötysuhde ja verrata tulosta suunnitelmiin ja laitetoimittajan mitoitukseen. Mittaus standardia EN 308 soveltaen. Lisäksi tulee tarkastaa, että huurtumisen eston asetusarvot ja toiminta ovat suunnitelmien ja laitetoimittajan ohjeiden mukaiset. Nestekiertoisessa järjestelmässä on tarkastettava myös liuospiirin toiminta. Urakoitsija on rakentamisvaiheessa velvollinen vaihtamaan esittämäänsä laitetta tai laitetoimittajaa. Käyttöönottovaiheessa tai takuuaikana menettelytavoista on neuvoteltava erikseen.

TAPRE-TODENTAMIS- MENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN TYÖKALUT OHJEITA SUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE TAPRE VERSIO 21.5.2013

TAPRE-TODENTAMIS- MENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN TYÖKALUT OHJEITA SUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE TAPRE VERSIO 21.5.2013 -TODENTAMIS- MENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN TYÖKALUT OHJEITA SUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE VERSIO 21.5.2013 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki 21.5.2013 2

Lisätiedot

Ominaissähköteho FINVAC Ominaissähköteho. - rakentamismääräysten mukaan - ekosuunnitteluasetuksen mukaan. Pekka Mäkinen

Ominaissähköteho FINVAC Ominaissähköteho. - rakentamismääräysten mukaan - ekosuunnitteluasetuksen mukaan. Pekka Mäkinen Ominaissähköteho FINVAC 2017 Ominaissähköteho - rakentamismääräysten mukaan - ekosuunnitteluasetuksen mukaan Pekka Mäkinen Puhaltimien ominaissähköteho Kansallinen SFP-määrittely Rakentamismääräysten mukaan

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-11299-06 28.11.2006

TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-11299-06 28.11.2006 TESTASSELOSTE Nro. VTT-S-11299-06 28.11.2006 Ilmanvaihtokoneen Parmair Iiwari KAK - tiiviys, - ilmansuodattimen ohivuoto, - ääni- ja virtaustekniset suoritusarvot, - ominaissähköteho - lämpötekniset suoritusarvot.

Lisätiedot

Teuvo Aro,Tapre-projektipäällikkö

Teuvo Aro,Tapre-projektipäällikkö Elinkaaritehokkuus & hankinnat 13.6.2013 Energiatehokkuustavoitteet suunnittelun ja urakoinnin hankinnoissa Teuvo Aro,Tapre-projektipäällikkö TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tapren

Lisätiedot

Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy

Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy Toimintakokeita tehdään mm. seuraaville LVIA-järjestelmille: 1. Käyttövesiverkosto 2. Lämmitysjärjestelmä 3. Ilmanvaihto 4. Rakennusautomaatio

Lisätiedot

Tärkeimmät vaatimukset alkaen

Tärkeimmät vaatimukset alkaen TIETOPAKETTI IV-KONEIDEN EKOSUUNNITTELUVAATIMUKSISTA EKOSUUNNITTELUDIREKTIIVI ASTUU VOIMAAN 1.1.2016 Ekosuunnitteludirektiivin 2009/125/EY ilmanvaihtokoneita käsittelevä asetus N:o 1253/2014 astuu voimaan

Lisätiedot

TOTEUTUKSEN ENERGIATEHOKKUUS: TARJOUSPYYNNÖT, TARJOUKSET JA SOPIMUKSET VERSIO 30.6.2014 TAPRE TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI

TOTEUTUKSEN ENERGIATEHOKKUUS: TARJOUSPYYNNÖT, TARJOUKSET JA SOPIMUKSET VERSIO 30.6.2014 TAPRE TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI TOTEUTUKSEN ENERGIATEHOKKUUS: TARJOUSPYYNNÖT, TARJOUKSET JA SOPIMUKSET VERSIO 30.6.2014 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -ohje 05 30.6.2014 2 (8) -TUOTE: TOTEUTUKSEN

Lisätiedot

Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset

Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset Julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet edellinen julkaisu vuodelta 2003 päivitetty versio

Lisätiedot

TULOILMA Ilmavirta l/s Ulkopuoliset paineet 150 Pa

TULOILMA Ilmavirta l/s Ulkopuoliset paineet 150 Pa TEKNINEN MÄÄRITTELY Sivu 1(5) KONE: A-20-HW Sähkö- ja säätölaitekeskus Ouman EH-105 ILMANVAIHTOKOJE, 1-OSAINEN Pyörivä lämmönvaihdin (ei-hygroskooppinen) Kätisyys: Oikea Sinkin värinen ulkokuori Eristeet

Lisätiedot

L04187.P002 LVI 0003 a 1(5)

L04187.P002 LVI 0003 a 1(5) L04187.P002 LVI 0003 a 1(5) LVI Laiteluettelo HARTOLAN YHTENÄISKOULU Asiakirja n:o LVI 0003 a B-SIIPI, ILMANVAIHTO Projekti n:o L04187.P002 Kuninkaantie Viim. muutos 20.4.2016 Laatija/tark. 19600 HARTOLA

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS Parmair Eximus JrS Parmair Eximus JrS Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS Sertifikaatti Nro C333/05 1 (2) Parmair Eximus JrS on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena

Lisätiedot

Ilmasta lämpöä. Vaihda vanha ilmalämmityskoneesi energiatehokkaaseen Lämpö Iiwariin. www.niemi-kari.fi

Ilmasta lämpöä. Vaihda vanha ilmalämmityskoneesi energiatehokkaaseen Lämpö Iiwariin. www.niemi-kari.fi Ilmasta lämpöä Vaihda vanha ilmalämmityskoneesi energiatehokkaaseen Lämpö Iiwariin. www.niemi-kari.fi Lämpö Iiwari ilmalämmitysjärjestelmä Energiatehokas Lämpö Iiwari voidaan asentaa lähes kaikkien vanhojen

Lisätiedot

Lämpöpumpun toiminta. Toiminnan periaate

Lämpöpumpun toiminta. Toiminnan periaate Lämpöpumpun toiminta Lämpöpumppu eroaa monissa suhteissa perinteisestä öljylämmityksestä sekä suorasta sähkölämmityksestä. Kuten öljylämmitys, lämpöpumppulämmitys on keskuslämmitys, toisin sanoen lämpö

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa. ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS

Vallox Oy. valmistaa. ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox 150 Effect SE MLV Vallox 150 Effect SE MLV Vallox Oy valmistaa Sertifikaatti Nro VTT C 3514 08 1 (2) ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) Vallox 150 Effect

Lisätiedot

Build Up Skills, Tampere 24.5.2012 Teuvo Aro: Tapre-työkaluilla hyvä energiatehokkuus tavaksi

Build Up Skills, Tampere 24.5.2012 Teuvo Aro: Tapre-työkaluilla hyvä energiatehokkuus tavaksi Build Up Skills, Tampere 24.5.2012 Teuvo Aro: Tapre-työkaluilla hyvä energiatehokkuus tavaksi Tapren perusajatus Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi Tapre - hankkeen tavoite on luoda

Lisätiedot

Koja. SMARTAiR. Ennakoi, mitä tulevaisuus maksaa. Tulevaisuuden ilmankäsittelykone

Koja. SMARTAiR. Ennakoi, mitä tulevaisuus maksaa. Tulevaisuuden ilmankäsittelykone Koja Ennakoi, mitä tulevaisuus maksaa Tulevaisuuden ilmankäsittelykone Koja Säästää syödessäänkin Hyvän sisäilman kustannukset saadaan jo etukäteen selville. Ennakointi, käytön optimointi ja tiedot todellisista

Lisätiedot

TAPRE JA URAKKAOHJELMAN LAADINTA

TAPRE JA URAKKAOHJELMAN LAADINTA JA URAKKAOHJELMAN LAADINTA VERSIO 30.6.2014 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -ohje 06 30.6.2014 2 (8) -TUOTE: JA URAKKAOHJELMAN LAADINTA Kuka tekee Kenelle ja mihin

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun Toshiba RAS-10SKVP-ND + RAS-10SAVP-ND toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin

Ilmalämpöpumpun Toshiba RAS-10SKVP-ND + RAS-10SAVP-ND toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-1993-7 12.12.27 Ilmalämpöpumpun Toshiba RAS-1SKVP-ND + RAS-1SAVP-ND toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin Tilaaja: Scanoffice Oy

Lisätiedot

ENERGIAN VARASTOINTI JA UUDET ENERGIANLÄHTEET. Lämpöpumput 1.10.2010

ENERGIAN VARASTOINTI JA UUDET ENERGIANLÄHTEET. Lämpöpumput 1.10.2010 ENERGIAN VARASTOINTI JA UUDET ENERGIANLÄHTEET Lämpöpumput 1.10.2010 Lämpöpumpun toiminta ja pääkomponentit Lämpöpumppu ottaa lämpöä alemmasta lämpötilatasosta ja siirtää sitä korkeampaan lämpötilatasoon.

Lisätiedot

TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI

TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI MITTAROINTI- OHJE VERSIO 21.5.2013 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -TUOTE: Kuka tekee: Kenelle ja mihin tarkoitettu: Käyttäjävaatimukset: Resurssitarve: Valmistelija:

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun Sharp AY-XP9FR + AE-X9FR toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin

Ilmalämpöpumpun Sharp AY-XP9FR + AE-X9FR toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-12177-6 21.12.26 Ilmalämpöpumpun Sharp AY-XP9FR + AE-X9FR toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin Tilaaja: Scanoffice Oy TESTAUSSELOSTE

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus Raportointimalli, jäähdytysosio TÄYTTÖOHJE

IV-kuntotutkimus Raportointimalli, jäähdytysosio TÄYTTÖOHJE IV-kuntotutkimus 8.11.2013 Raportointimalli, jäähdytysosio TÄYTTÖOHJE Eri kohtien arviointi tehdään viereisellä asteikolla. Kommentit-kohtiin laitetaan olennaiset perusteet arvioinnille ja tiedot, mistä

Lisätiedot

Energia- ilta 01.02.2012. Pakkalan sali

Energia- ilta 01.02.2012. Pakkalan sali Energia- ilta 01.02.2012 Pakkalan sali Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Tyypilliset ongelmat -Tilausvesivirta liian suuri (kaukolämpökiinteistöt)

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-11497-08 31.12.2008

TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-11497-08 31.12.2008 TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-11497-8 31.12.28 Ilmalämpöpumpun Mitsubishi MSZ-GE25VA+MUZ-GE25VAH toimintakoe ylläpitolämpötilan asetusarvolla +1 C (isave-toiminto) matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-E9JKEW-3 + CU-E9JKE-3 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin

Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-E9JKEW-3 + CU-E9JKE-3 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-4428-9 15.6.29 Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-E9JKEW-3 + CU-E9JKE-3 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin Tilaaja: Scanoffice Oy

Lisätiedot

Enervent Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Enervent Pingvin eco ED % A. yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Enervent Pingvin eco ED 3,0

Enervent Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Enervent Pingvin eco ED % A. yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Enervent Pingvin eco ED 3,0 Enervent Pingvin eco ED Enervent Pingvin eco ED Enervent Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Enervent Pingvin eco ED Sertifikaatti Nro VTT C 4026 09 1 (2) Enervent Pingvin eco ED on tarkoitettu käytettäväksi

Lisätiedot

Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010

Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010 Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010 Ari Aula Chiller Oy Lämpöpumpun rakenne ja toimintaperiaate Komponentit Hyötysuhde Kytkentöjä Lämpöpumppujärjestelmän suunnittelu Integroidut lämpöpumppujärjestelmät

Lisätiedot

eco TOP PÄÄLTÄLIITETTÄVÄ LÄMMÖN TALTEENOTTOKONE Kompaktit ilmanvaihtokoneet Suunnittelijalounaat 2017

eco TOP PÄÄLTÄLIITETTÄVÄ LÄMMÖN TALTEENOTTOKONE Kompaktit ilmanvaihtokoneet Suunnittelijalounaat 2017 eco TOP PÄÄLTÄLIITETTÄVÄ LÄMMÖN TALTEENOTTOKONE Kompaktit ilmanvaihtokoneet Suunnittelijalounaat 2017 Pähkinänkuoressa eco Top eco TOP-SARJA 3 konekokoa ilmavirtaan 0,8 m³/s asti Soveltuu hyvin esim. toimistoihin,

Lisätiedot

Jäähdytysenergian tarve ja kulutusprofiili

Jäähdytysenergian tarve ja kulutusprofiili Jäähdytysenergian tarve ja kulutusprofiili TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Energiaa käytetään Taloteknisten palvelujen tuottamiseen Lämpöolosuhteet Sisäilmanlaatu Valaistusolosuhteet Äänilosuhteet

Lisätiedot

PRO Greenair Heat Pump -laitesarja. Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla

PRO Greenair Heat Pump -laitesarja. Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla PRO Greenair Heat Pump -laitesarja Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla Raikas sisäilma energiatehokkaalla ilmanvaihdolla PRO Greenair Heat Pump -laitesarja Sisäänrakennettu ilmalämpöpumppu

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

JÄÄHDYTYSLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI

JÄÄHDYTYSLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI IVKT 2016 / SuLVI 1(9) Ohje 6.1 IV-kuntotutkimus JÄÄHDYTYSLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI Täyttöohje Eri kohtien arviointi tehdään viereisellä asteikolla. kohtaan kirjataan olennaiset arvioinnin perusteet sekä

Lisätiedot

Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset (päivitetty 9.5.2014)

Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset (päivitetty 9.5.2014) Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset (päivitetty ) Julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet edellinen julkaisu vuodelta 2003 päivitetty

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet

IV-kuntotutkimus. Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee ilmanvaihdon lämmöntalteenottolaitteita. Näitä ovat lämmöntalteenoton

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-08832-10 5.11.2010

TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-08832-10 5.11.2010 TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-8832-1 5.11.21 Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-NE9JKE-1 + CU-NE9JKE-1 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin - laitteen n asetusarvo

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-01485-11 21.2.2011

TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-01485-11 21.2.2011 TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-1485-11 21.2.211 Ilmalämpöpumpun Mitsubishi MSZ-GE35VA + MUZ-GE35VAH toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin - laitteen n asetusarvo

Lisätiedot

Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin

Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin Timo Luukkainen 2009-05-04 Ympäristön ja energian säästö yhdistetään parantuneeseen

Lisätiedot

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy ENERGIANSÄÄSTÖ? ENERGIATEHOKKUUS! ENERGIATEHOKKUUS Energian tehokas hyödyntäminen

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1

ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1 ENERGIATEHOKKUUS Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen taustalla on Kioton ilmastosopimus sekä Suomen energia ja ilmastostrategia, jonka tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. EU:n

Lisätiedot

Talon valmistumisvuosi 1999 Asuinpinta-ala 441m2. Asuntoja 6

Talon valmistumisvuosi 1999 Asuinpinta-ala 441m2. Asuntoja 6 Lattialämmitetyn rivitalon perusparannus 2015 Talon valmistumisvuosi 1999 Asuinpinta-ala 441m2. Asuntoja 6 Maakaasukattila Lattialämmitys. Putkipituus tuntematon. Ilmanvaihto koneellinen. Ei lämmön talteenottoa.

Lisätiedot

Teuvo Aro,Tapre-projektipäällikkö. Teuvo Aro,Tapre-projektipäällikkö Axovaatio Oy, AX-Suunnittelu

Teuvo Aro,Tapre-projektipäällikkö. Teuvo Aro,Tapre-projektipäällikkö Axovaatio Oy, AX-Suunnittelu Axovaatio Oy, AX-Suunnittelu TAPRE - taustaa Taloudelliset, ympäristölliset ja muut yhteiskunnalliset tavoitteet edellyttävät energiatehokkuuden parantamista. Se, miten tavoitteet saadaan jalkautettua,

Lisätiedot

Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen

Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen ILMANVAIHTOA LUONNON EHDOILLA VUODESTA 1983 KERROS- JA RIVITALOIHIN Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen Piccolo ON -mallit Pienessä asunnossa voi olla vaikeaa löytää sopivaa paikkaa

Lisätiedot

AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA. Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo

AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA. Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo TALOTEKNIIKAN PALVELUORGANISAATIO toiminnon esimies energianhallintapäällikkö Teemu Halenius LVIS-työt

Lisätiedot

Energy recovery ventilation for modern passive houses. Timo Luukkainen 2009-03-28

Energy recovery ventilation for modern passive houses. Timo Luukkainen 2009-03-28 Energy recovery ventilation for modern passive houses Timo Luukkainen 2009-03-28 Enervent solutions for passive houses 2009 Järjestelmät passiivitaloihin Passiivitalo on termospullo. Ilman koneellista

Lisätiedot

Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet

Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet 12.04.2012 Pakkalasali Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Tyypilliset ongelmat -Tilausvesivirta

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE AC

valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE AC Vallox 90 SE AC Vallox 90 SE AC Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE AC Sertifikaatti Nro C326/05 1 (2) Vallox 90 SE AC on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton

Lisätiedot

Lämpöpumppujen rooli korjausrakentamisen määräyksissä

Lämpöpumppujen rooli korjausrakentamisen määräyksissä Lämpöpumppujen rooli korjausrakentamisen määräyksissä Vantaa, Fur Center, 28.11.2013 Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Maankäyttö- ja rakennuslain muutos tuli voimaan 1.1.2013 Olennaiset tekniset vaatimukset

Lisätiedot

Esimerkki laitteiston kuntotutkimuksesta ja laskentaohjeet

Esimerkki laitteiston kuntotutkimuksesta ja laskentaohjeet Esimerkki laitteiston kuntotutkimuksesta ja laskentaohjeet Ilmastointijärjestelmät kuntoon II -seminaari 19.12.2013 Helsinki Mikko Saari, Petri Kukkonen, Niklas Söderholm, Risto Ruotsalainen, Mikko Nyman

Lisätiedot

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Jäähdytyspalkkijärjestelmään yhdistetty Combi Cooler on helppo, toimintavarma ja sähkötehokas

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S

TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-854-9 3.11.29 Ilmalämpöpumpun Fujitsu AWYZ14LBC + AOYZ14LBC toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin - laitteen lämpötilan asetusarvo

Lisätiedot

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta Esimerkki poistoilmaja ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta 4.11.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Poistoilma- ja ilmavesilämpöpumpun D5 laskenta... 4 2.1 Yleistä...

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

Naavatar - järjestelmällä säästöjä kerrostalojen ja muiden kiinteistöjen lämmityskuluihin

Naavatar - järjestelmällä säästöjä kerrostalojen ja muiden kiinteistöjen lämmityskuluihin Naavatar - järjestelmällä säästöjä kerrostalojen ja muiden kiinteistöjen lämmityskuluihin Hydrocell Oy Energiansäästön, lämmönsiirron ja lämmöntalteenoton asiantuntija www.hydrocell.fi NAAVATAR järjestelmä

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

ILMANKÄSITTELYKONEET. tekninen esite. Pienet pakettikoneet 0,15-1,5 m3/s

ILMANKÄSITTELYKONEET. tekninen esite. Pienet pakettikoneet 0,15-1,5 m3/s ILMANKÄSITTELYKONEET tekninen esite Pienet pakettikoneet 0,15-1,5 m3/s Kesair ilmankäsittelykoneet on tarkoitettu liike- toimisto päiväkoti ym. muiden julkisten rakennusten ilmanvaihtokoneeksi Koneet on

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ MITTAUSSEURANTAOHJE. Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA A1211

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ MITTAUSSEURANTAOHJE. Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA A1211 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ MITTAUSSEURANTAOHJE Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA A1211 RAKENNUSAUTOMMATIOJÄRJESTELMÄ SÄÄTÖJEN MITTAUSSEURANTA-AJOJEN TOIMINTAOHJE 1 Säädön toiminnalle asetettavat vaatimukset

Lisätiedot

Sisällysluettelo, IV-kuntotutkimus, jäähdytysosio, ohjeluonnos

Sisällysluettelo, IV-kuntotutkimus, jäähdytysosio, ohjeluonnos Sisällysluettelo, IV-kuntotutkimus, jäähdytysosio, ohjeluonnos Ohjeen aihe 2. 1. Asiakirjatarkistus 4. 2. Esitarkastus paikan päällä 5. 3. Tarkemmat tutkimukset 6. 4. Tarkastusmenetelmät ja tarkastuksen

Lisätiedot

RANEN RAKENTAJAKOULU

RANEN RAKENTAJAKOULU RANEN RAKENTAJAKOULU 9.4.2013 ENERGIATEHOKKUUS PIENTALORAKENTAMISESSA ENERGIATEHOKKUUS PIENTALON LVI- SUUNNITTELUSSA Jarmo Kuitunen Suomen LVI-liitto, SuLVI ry ENERGIATEHOKKUUDEN MÄÄRITELMÄ Energiapalveludirektiivin

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 75

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 75 Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 75 Sertifikaatti Nro VTT--843-21-06 Myönnetty 22.8.2006 Päivitetty 17.2.2012 1 (2) Vallox 75 on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen

Lisätiedot

Suorahöyrystys tasavirtainvertteri

Suorahöyrystys tasavirtainvertteri Suorahöyrystys tasavirtainvertteri Usean yksikön samanaikainen jäähdytys ja lämmitys Seinäasennus MAFP Lattia tai kattoasennus Alakattoasennus Kasetti Kanavaasennus KPAFP SPAFP CAFP DSAFP Lisävarusteet

Lisätiedot

Rakennusautomaatio ja mallinnuksen hyväksikäyttö energiankulutuksen seurannassa. Mika Vuolle TKK, LVI-tekniikan laboratorio

Rakennusautomaatio ja mallinnuksen hyväksikäyttö energiankulutuksen seurannassa. Mika Vuolle TKK, LVI-tekniikan laboratorio Rakennusautomaatio ja mallinnuksen hyväksikäyttö energiankulutuksen seurannassa Mika Vuolle TKK, LVI-tekniikan laboratorio Rakennussimulointi tänään Simuloinnin käyttö suunnittelussa lisääntyy Olosuhdevaatimukset

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus

Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus Energiatehokkuus enemmän vähemmällä Tulos: hyvä sisäilmasto ja palvelutaso Panos: energian kulutus Rakennuksen energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa

Lisätiedot

Maalämpö sopii asunto-osakeyhtiöihinkin

Maalämpö sopii asunto-osakeyhtiöihinkin Maalämpö sopii asunto-osakeyhtiöihinkin Maalämpöä on pidetty omakotitalojen lämmitystapana. Maailma kehittyy ja paineet sen pelastamiseksi myös. Jatkuva ilmastonmuutos sekä kestävä kehitys vaativat lämmittäjiä

Lisätiedot

Recair Booster Cooler. Uuden sukupolven cooler-konesarja

Recair Booster Cooler. Uuden sukupolven cooler-konesarja Recair Booster Cooler Uuden sukupolven cooler-konesarja Mikä on Cooler? Lämmön talteenottolaite, joka sisältää jäähdytykseen tarvittavat kylmä- ja ohjauslaitteet LAUHDUTINPATTERI HÖYRYSTINPATTERI 2 Miten

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Fair 80 ec

valmistaa ilmanvaihtokoneita Fair 80 ec Koja Fair 80 ec Koja Fair 80 ec Koja Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Fair 80 ec Sertifikaatti Nro VTT-C-8424-12 1 (2) Fair 80 ec on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 58 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Kaukolämö ja vesikiertoinen lattialämmitys. Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

Pystymalliset ilmanvaihtolaitteet pientaloihin ja asuntoihin

Pystymalliset ilmanvaihtolaitteet pientaloihin ja asuntoihin ILMANVAIHTOA LUONNON EHDOILLA VUODESTA 1983 PIENTALOIHIN JA TOIMISTOIHIN Pystymalliset ilmanvaihtolaitteet pientaloihin ja asuntoihin Kun hallitset kotisi sisäilmaa, hallitset myös terveyttäsi Pohjoisen

Lisätiedot

Iloxair Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Ilox 89 Optima. % yli 70 60-70 50-60 D E F G H I 40-50 30-40 20-30 10-20 1-10 HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS

Iloxair Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Ilox 89 Optima. % yli 70 60-70 50-60 D E F G H I 40-50 30-40 20-30 10-20 1-10 HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Ilox 89 Optima Ilox 89 Optima Iloxair Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Ilox 89 Optima Sertifikaatti Nro VTT-C-5727-10 1 (2) Ilox 89 Optima on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen

Lisätiedot

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako 5 Kaukolämmityksen automaatio 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako Kaukolämmityksen toiminta perustuu keskitettyyn lämpimän veden tuottamiseen kaukolämpölaitoksella. Sieltä lämmin vesi pumpataan kaukolämpöputkistoa

Lisätiedot

3/18/2012. Ennen aloitusta... Tervetuloa! Maalämpö. 15.3.2012 Arto Koivisto Viessmann Oy. Tervetuloa!

3/18/2012. Ennen aloitusta... Tervetuloa! Maalämpö. 15.3.2012 Arto Koivisto Viessmann Oy. Tervetuloa! Tervetuloa! Maalämpö 15.3.2012 Arto Koivisto Viessmann Oy Mustertext Titel Vorlage 1 01/2006 Viessmann Werke Ennen aloitusta... Tervetuloa! Osallistujien esittely. (Get to together) Mitä omia kokemuksia

Lisätiedot

Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY

Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra- tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset Yksityiskäyttöön

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala.7 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus vesikiertoinen patterilämmitys, kaukolämpö Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 MC. yli 70 60-70 50-60 D E F G H I 40-50 30-40 20-30 10-20 1-10 HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS.

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 MC. yli 70 60-70 50-60 D E F G H I 40-50 30-40 20-30 10-20 1-10 HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Vallox 90 MC Vallox 90 MC Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 MC Sertifikaatti Nro VTT-C-7697-11 1 (2) Vallox 90 MC on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton

Lisätiedot

Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin

Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin 05/2013 SCS10-15 SCS21-31 SCS40-120 SCS10-31 Scanvarm SCS-mallisto on joustava ratkaisu erityyppisiin maaenergiajärjestelmiin.

Lisätiedot

Sähkölämmityksen toteutus. SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi)

Sähkölämmityksen toteutus. SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi) Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi) Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra-tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset

Lisätiedot

Energiatehokas paineilmajärjestelmä Osa 2/2

Energiatehokas paineilmajärjestelmä Osa 2/2 Energiatehokas paineilmajärjestelmä Osa 2/2 Paineilmajärjestelmän energiatehokas käyttö Koulutusmateriaali Olemassa olevan paineilmajärjestelmän energiatehokas käyttö Paineilmajärjestelmän energiatehokas

Lisätiedot

Jorma Säteri Sisäilmayhdistys ry Energiatehokkaat sisäilmakorjaukset

Jorma Säteri Sisäilmayhdistys ry Energiatehokkaat sisäilmakorjaukset Energiatehokkaat sisäilmakorjaukset Toiminnanjohtaja Jorma Säteri. Sisäilmasto ja energiatalous Suurin osa rakennusten energiankulutuksesta tarvitaan sisäilmaston tuottamiseen sisäilmastotavoitteet tulee

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 690 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Öljykattila/vesiradiaattori Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS KARJATALOUS

ENERGIATEHOKAS KARJATALOUS ENERGIATEHOKAS KARJATALOUS PELLON GROUP OY / Tapio Kosola ENERGIAN TALTEENOTTO KOTIELÄINTILALLA Luonnossa ja ympäristössämme on runsaasti lämpöenergiaa varastoituneena. Lisäksi maatilan prosesseissa syntyvää

Lisätiedot

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1 Korjausrakentamisen energiaselvityslomake, toimenpide- tai rakennuslupaa varten koskevat asiakirjat, perustuu asetukseen YM 4/13 (TIEDOT TÄYTETÄÄN TYHÄÄN KENTTÄÄN) RAKENNUTTAJA RAKENNUSPAIKAN OSOITE KIINTEISTÖTUNNUS

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje

A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje Energiatehokkaan rakennuksen voi toteuttaa monin eri tavoin huolellisen suunnittelun ja rakentamisen avulla. Useat rakentamismääräysten osat ohjaavat energiatehokkuuteen. Kokonaisenergiatarkastelu koskee

Lisätiedot

Recair Oy 2006-09-11 Seppo Kanninen/sisäisen koulutuksen tiedosto

Recair Oy 2006-09-11 Seppo Kanninen/sisäisen koulutuksen tiedosto Recair Oy 2006-09-11 Seppo Kanninen/sisäisen koulutuksen tiedosto ILMASTOINTIKONEEN SFP-LUKU JA SEN LASKENTA 1. Mitä on SFP-luku? SFP ( Specific Fan Power ) = ominaissähköteho eli sähköverkosta otettu

Lisätiedot

5 Energiatehokkuus ja suorituskyky

5 Energiatehokkuus ja suorituskyky 5 Energiatehokkuus ja suorituskyky 5.1 ErP määritelmä Termi "ErP" sisältää kaksi direktiiviä, jotka ovat osa kasvihuonekaasujen vähentämistä koskevaa eurooppalaista ohjelmaa: - ekologisen suunnittelun

Lisätiedot

Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57

Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57 3.2 Toimisto- ja liiketilojen ilmastointijärjestelmät Toimisto- ja liiketilojen tärkeimpiä ilmastointijärjestelmiä ovat 30 yksivyöhykejärjestelmä (I) monivyöhykejärjestelmä (I) jälkilämmitysjärjestelmä

Lisätiedot

Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT

Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT 2 Case-tapaus: Päiväkoti Saana Lpk Saana, rakennusvuosi 1963,

Lisätiedot

Maalämpöpumput suurissa kiinteistöissä mitoitus, soveltuvuus, toiminta Finlandia-talo 14.12.2011. Sami Seuna Motiva Oy

Maalämpöpumput suurissa kiinteistöissä mitoitus, soveltuvuus, toiminta Finlandia-talo 14.12.2011. Sami Seuna Motiva Oy Maalämpöpumput suurissa kiinteistöissä mitoitus, soveltuvuus, toiminta Finlandia-talo 14.12.2011 Sami Seuna Motiva Oy Lämpöpumpun toimintaperiaate Höyry puristetaan kompressorilla korkeampaan paineeseen

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Ilmanvaihtokoneen kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (5) Ohjeen aihe: Ilmanvaihtokoneet ja niihin liittyvät komponentit

IV-kuntotutkimus. Ilmanvaihtokoneen kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (5) Ohjeen aihe: Ilmanvaihtokoneet ja niihin liittyvät komponentit Ilmanvaihtokoneen kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (5) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Ilmanvaihtokoneet ja niihin liittyvät komponentit Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee ilmanvaihtokoneita ja niihin liittyviä

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 9 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Kaukolämpö, vesikiertoinen lattialämmitys Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla

Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla Energiatehokkuuteen liittyvät seikat sisältyvät moneen rakentamismääräyskokoelman osaan. A YLEINEN OSA A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus

Lisätiedot

econet PremiUm UKK Vianetsintä: GT 21 GT 20 GT 00 GF 10 GT 10 Aloita tarkistamalla ilmanvaihtokoneen kaikki lähtötiedot.

econet PremiUm UKK Vianetsintä: GT 21 GT 20 GT 00 GF 10 GT 10 Aloita tarkistamalla ilmanvaihtokoneen kaikki lähtötiedot. AIR COMFORT AIR TREATMENT 10038 FI 2017.06.19 econet PremiUm Vianetsintä: Aloita tarkistamalla ilmanvaihtokoneen kaikki lähtötiedot. 2 Ilman lämpötilat/kosteus Ulkoilman lämpötila C Lämpömittari tai ilmastointikone/econet

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Mäkkylänpolku 4 02650, ESPOO. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Mäkkylänpolku 4 02650, ESPOO. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asunto Oy Aurinkomäki Espoo_Luhtikerrostalo Mäkkylänpolku 4 0650, ESPOO Rakennustunnus: Rak _Luhtikerrostalo Rakennuksen valmistumisvuosi: 96 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka:

Lisätiedot

Compact-Y Teknologiaa energian säästöön.

Compact-Y Teknologiaa energian säästöön. Compact-Y Teknologiaa energian säästöön. Uusissa Compact-Y jäähdytyslaitteissa ja lämpöpumpuissa käytetään R410A kylmäainetta ja energiaa säästämään suunniteltua AdaptiveFunction Plus käyttölogiikkaa.

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 11PS

Tekniset tiedot LA 11PS Tekniset tiedot LA 11PS Laitteen tekniset tiedot LA 11PS Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö WPM 2006 seinään asennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1 Käyttörajat

Lisätiedot

KONEELLISEN POISTOILMANVAIHDON MITOITTAMINEN JA ILMAVIRTOJEN MITTAAMINEN

KONEELLISEN POISTOILMANVAIHDON MITOITTAMINEN JA ILMAVIRTOJEN MITTAAMINEN KONEELLISEN POISTOILMANVAIHDON MITOITTAMINEN JA ILMAVIRTOJEN MITTAAMINEN Koneellinen poistoilmanvaihto mitoitetaan poistoilmavirtojen avulla. Poistoilmavirrat mitoitetaan niin, että: poistopisteiden, kuten

Lisätiedot