TAPRE-TODENTAMISMENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN TYÖKALUT OHJEITA SUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAPRE-TODENTAMISMENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN TYÖKALUT OHJEITA SUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE"

Transkriptio

1 TAPRE-TODENTAMISMENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN TYÖKALUT OHJEITA SUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE VERSIO TAPRE-ohje 04

2 (31) TAPRE-TUOTE: TAPRE-TODENTAMISMENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN TYÖKALUT OHJEITA SUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE Kuka tekee Kenelle ja mihin tarkoitettu Käyttäjävaatimukset Resurssitarve Valmistelijat suunnittelijat Suunnittelijoille ohjeeksi energiatehokkuusvaatimusten määrittelyyn ja todentamiseen. Urakoitsijoille/toimittajille tiedoksi, miten energiatehokkuus määritellään ja todennetaan. Työmaa-aikataulusta ja -johdosta vastaaville tiedoksi todentamissuunnitelman ja sen valvonnan ohjaamiseen. Suunnittelijan tulee tuntea Tapre-periaatteet ja oman suunnittelualansa suunnittelu- ja ohjelmistokäytännöt. Urakoitsijan tulee tarjouksessaan varautua toimimaan Tapretodentamisperiaatteiden mukaisesti. Suunnittelijan dokumentaation tulee vastata Tapre-vaatimuksia. Urakoitsijan on oltava valmis noudattamaan Tapre-periaatteita. Työmaanjohdon on tunnettava, miten Tapre-periaatteet tulee ottaa huomioon työmaan johtamisessa ja aikatauluttamisessa. Ulla Kaipainen, Granlund Tampere Oy Erno Haapio, Granlund Tampere Oy Jarkko Piiroinen, A-Insinöörit Suunnittelu Oy Teuvo Aro, AX-Suunnittelu Jyri Jyrkkäranta, AX-Suunnittelu Tero Tuomisto, AX-Suunnittelu Jarno Virolainen, AX-Suunnittelu

3 (31) SISÄLLYSLUETTELO 1 PERIAATTEET 4 2 LVI-TEKNIIKKA Ilma- ja nestevirtausmallit Putkistot Ilmastointi 16 3 SÄHKÖ VALAISTUS 26 4 RAKENNUSAUTOMAATIO 27 5 RAKENNUKSEN VAIPPA 29

4 (31) 1 PERIAATTEET Tavoitteellinen energiatehokkuus edellyttää, että suunnitteluvaiheessa määritellään laitteiden ja järjestelmien energiatehokkuusvaatimukset. Toinen vaatimus on, että kun energiatehokkuusvaatimukset ovat määritellyt, tulee samalla määritellä, miten urakoitsijan toimituksen energiavaatimustenmukaisuus todennetaan. Vaatimukset eivät ole uusia. Tämä periaate koskee kaikkea hyvin tehtyä rakentamista. Asennusta/toimitusta verrataan sopimuksien ja suunnitelmien vaatimuksiin. Rakennukselle asetettujen energiatehokkuusvaatimusten todentaminen rakentamisen aikana on vaativampaa kuin monien muiden rakentamiselle asetettujen vaatimusten. Moni energiatehokkuuteen liittyvä vaatimus ei ole silmin todennettavissa vaan se vaatii laskentaa ja tarkkoja teknisiä määrittelyitä. Seuraavat Tapre-periaatteet ohjaavat tehokkuusmäärittelyä ja määrittelyjen todentamista: 1. Suunnittelija määrittelee rakennushankkeen tavoitteiden mukaisesti rakenteen, laitteen tai järjestelmän energiatehokkuusvaatimuksen. 2. Tämän jälkeen suunnittelija määrittelee, missä rakennushankkeen vaiheessa ja miten energiatehokkuus todennetaan. 3. Energiatehokkuusvaatimus ja sen todentamisperiaatteet ovat osa urakoitsijalle toimitettavaa tarjouspyyntömateriaalia. 4. Urakoitsija tekee tarjouksen perustuen saamaansa materiaaliin ja tarjouksen tehdessään sitoutuu Tapre-periaatteisiin. 5. Valitun urakoitsijan toimitusta arvioidaan energia-asioiden suhteen Tapreperiaattein. 6. Jos tarjouspyyntöön/tarjoukseen/sopimukseen on liittynyt energiatehokkuustavoitteen saavuttamisen suhteen palkkio/sanktioperiaatteita, niiden kustannus/sopimusvaikutukset voidaan ratkaista Tapren todentamisperiaattein. Energiakulutukseen vaikuttavia laitteita ja rakenteita on rakennuksessa näkökulmasta ja rakennuksen koosta riippuen useita kymmeniä, satoja tai tuhansia. Suunnittelijan tehtävä on valita laitteiden ja rakenteiden energiatehokkuusvaatimus- ja todentamisnäkökulma tilanteen mukaan järkevästi. Tärkeää on pyrkiä viittaamaan alalla yleisesti käytössä oleviin standardeihin, määräyksiin ja mahdollisiin mitoitusohjelmiin sekä laskentakaavoihin. Esimerkiksi, jos asetetaan puhaltimen hyötysuhdevaatimus, mainitaan, miten/mihin perustuen hyötysuhteen laskenta tehdään. Järkevintä on tietenkin viitata standardeihin, joita laitevalmistajat yleisesti käyttävät. Tällöin ei mitään ylimääräistä työtä tarvita. Toinen ja usein parempi vaihtoehto hyötysuhteen sijaan on esittää laitteen ottama (sähkö)teho mitoituspisteessä. Se on käytössä olevasta laitteesta helppo mitata ja todentaa ja laitetoimittajat pystyvät sen mitoitusohjelmillaan yleensä laskemaan. Sopimusjuridiikan kannalta suunnittelijoiden tekemät energiatehokkuusvalinnat ja valintojen todentaminen ovat hyvin tärkeitä, koska ne ovat yhdessä energia- ja olosuhdesimuloinnin kanssa rakennushankkeen energiatehokkuudesta sopimisen perusta. Molemmat on tehtävä huolella. Esimerkiksi suunnittelijan on esitettävä pumpun energiatehokkuusvaatimus niin, että kyseisen vaatimuksen täyttäviä pumppuja markkinoilta löytyy.

5 (31) Todentamisessa on tärkeää ymmärtää kokonaisuus. Kaikkeen todentamiseen liittyy epävarmuus. Onko urakoitsijan toimitus hyväksyttävissä, jos pumpun ottama teho mitoitustilanteessa on laitevalmistajan laiteajojen mukaan vaaditun 5 kw:n sijasta 5,4 kw? Kun mitataan asennetusta pumpusta sen ottama sähköteho käyttötilanteessa, voidaan tilanteesta riippuen saada varsin tarkka tulos, esim. +/- 5 % tai jopa tarkempi. Sähkön mittauksen lisäksi todentamisepävarmuutta syntyy pumpun toimintapisteestä, koska pumpun paineen korotuksen ja nestevirtauksen mittaukseen liittyy epävarmuuksia. Eli ei ole täyttä varmuutta, toimiiko pumppu suunnitteluvaiheessa määritellyssä toimintapisteestä. Rakennuksen vaipan rakennustuotteille kuten ikkunoille ja oville on saatavissa CE-merkinnän edellyttämät U-arvolaskelmat. Näihin liittyy vähäisiä todentamisepävarmuuksia. Esimerkit kertovat, että niin suunnittelijoiden kuin rakennuttajien tulee hankkeissaan löytää selkeää linja eikä lähteä hiuksia halkomaan. Urakoitsijoiden toimituksia tulee arvioida kokonaisuutena. Tässä Tapre-dokumentissa käydään esimerkinomaisesti läpi eri tekniikka-alueiden todentamisperiaatteita. Suunnittelijan tulee soveltaa näitä periaatteita omaan dokumentaatioonsa. Esim. LVI-suunnittelun normaaliin dokumentaatioon kuuluu laiteluettelo, jossa laitevaatimukset on määritelty laitteiden valintaa varten: puhaltimien osalta ainakin puhaltimen tyyppi sekä ilmavirta- ja paineenkorotustarve. Tähän tulee vielä lisätä tieto sähkön tarpeesta mitoitustilanteessa ja/tai muissa käytön kannalta oleellisissa toimintapisteissä. Asia voidaan esittää kokonaishyötysuhteena (puhallin, voimansiirto ja sähkömoottori) tai suoraan puhallinmoottorin ottamana sähkötehona. Ilmanvaihtolaitoksen osalta määräysten edellyttämä SFP-luku toimii tietenkin myös hyvänä tehokkuusvaatimuksen tunnuslukuna. Urakoitsijan puhallinvalintaa verrataan muiden vaatimusten tavoin myös sähkölle asetettuun tehovaatimukseen. Esimerkkejä on ilmastoinnista, putkivarusteista, valaistuksesta, rakennusautomaatiosta ja rakennuksen vaipasta. Näiden laite- ja konevalintojen todentamisen ohessa on käytössä myös mitoitusohjelmistoja, joita hyödynnetään todentamisessa. Myös niistä annetaan esimerkkejä. (Teuvo Aro) 2 LVI-TEKNIIKKA Tapren yleisten periaatteiden mukaisesti LVI-teknisten koneiden, laitteiden ja komponenttien energiatehokkuusvaatimukset tulee suunnitelmissa määritellä ja samalla määritellä se, miten vaatimukset urakoitsijan/laitetoimittajan toimituksessa todennetaan. Yleisperiaate on se, että pyritään käyttämään todentamisessa yleisesti käytössä olevia standardeja, määräyksiä ja laskentatapoja. Ero tulee tehdä todentamismenetelmille, joita käytetään kone-, laite- ja järjestelmäehdotusten todentamiseen ja joita käytetään asennusten todentamiseen. Ensisijaisesti todentamiseen tulee pyrkiä jo urakoitsijoiden ehdottaessa laitevalintojaan, koska silloin todentaminen on helpointa ja mahdolliset poikkeavuudet voidaan sovitella. Lisäksi asennetun järjestelmän todentaminen voi monissa tapauksissa edellyttää kalliita ja aikaa vieviä mittauksia.

6 (31) Myöhemmin tässä luvussa on annettu todentamisesimerkkejä ilma- ja putkipuolesta. Toisen ryhmän todentamismenettelyistä muodostavat suunnittelussa käytettävät ilma- ja nestevirtausmallit, joita Tapre-mallissa hyödynnetään todentamiseen myös rakennus- vastaanottovaiheen aikana. Käsitellään näitä kuitenkin ensin. 2.1 Ilma- ja nestevirtausmallit Erikoissuunnittelijoilla on käytössään useita eri ohjelmistoja, joita voidaan tarvittaessa käyttää myös energiatehokkuuden arviointiin. Nämä suunnittelijoiden joka tapauksessa käyttämät ohjelmat ovat osa Tapre-todentamisperiaatteita samalla lailla kuin energia- ja olosuhdesimulointiohjelmat - ks. Tapre-dokumentti: Energiatehokkuussuunnittelu, energia- ja olosuhdelaskenta suunnittelutoimeksiannossa. Koska suunnittelijat käyttävät ohjelmia laitteiden ja järjestelmien mitoitukseen ja valintaan joka tapauksessa, niiden tuottama aineisto syntyy lähes ilmaiseksi. Samoin kuin energia- ja olosuhdesimulointiohjelmien, myös näiden suunnitteluohjelmistojen laskentamallit, lähtötiedot tulee jäädyttää urakkalaskentavaiheen tai viimeistään sopimusvaiheen tilanteeseen, koska niitä tullaan käyttämään urakoitsijoiden toimitusten sopimuksen mukaisuuden arviointiin. Periaate on, että sopimuksen mukainen tilanne toimii vertailukohtana arvioitaessa urakoitsijoiden toimituksen energiatehokkuutta ja toisaalta arvioitaessa mahdollisten rakentamisen aikaisten muutosten energiatehokkuusvaikutuksia. Periaatteessa ohjelmat ovat samassa asemassa kuin muutkin suunnitteludokumentit, joiden mukaan laitteet ja materiaalit hankitaan ja asennukset tehdään. Ohjelmistot tuottavat aineistoa myös energia- ja olosuhdesimulointeja varten. Monipuolisesti käytettynä ne ovat oleellinen osa Tapre-dokumentaatiota. Jos ohjelmistoja ei suunnittelussa käytetä, vaan käytetään manuaalista laskentaa, on laskennassa käytetyt tiedot selkeästi dokumentoitava (esim. Excel-tiedostona) ja samoin jäädytettävä. Käytetään sitten ohjelmistoja tai manuaalista laskentaa, niiden käyttöä rakentamisen aikaiseen todentamiseen tulee harkita hankekohtaisesti. Jos rakentamisen aikana muutokset näyttävät energiamielessä vähäisiltä ja urakoitsija toimii suunnitelmien mukaan, ei ohjelmia tarvitse käyttää. As built -versio ohjelmista kannattaa arkistoida muun as built -aineiston tavoin. Niille on käyttöä, kun muutoksia myöhemmin tehdään. Jotta tämä on mahdollista, tulee käytöstä/arkistoinnista sopia suunnittelijan kanssa. LVI-suunnittelija laatii mitoittaessaan putkistoja ja kanavistoja näille painehäviölaskennat. Useimmissa suunnittelutoimistoissa mitoitukseen käytetään mallipohjaista 3D-suunnitteluohjelmistoa, kuten MagiCAD, HP&V tai CADS Planner Hepac. Näiden ohjelmistojen suunnittelukäyttö mahdollistaa myös mallin jatkokäytön tilanteissa, joissa putkistoihin ja kanavistoihin joudutaan tekemään reittimuutoksia tai toimilaitteet muuttuvat alkuperäisestä. Tällöin mallin avulla voidaan vertailla eri reitityksien aiheuttamia painehäviöitä.

7 (31) 2.2 Putkistot Tietomallipohjaisessa suunnittelussa järjestelmät mallinnetaan aina toimivina, virtausteknisesti ehjinä kokonaisuuksina. Korjausrakentamiskohteissa on huomioitava, että olemassa olevan ja kohteeseen jäävän verkoston osan mallintamisesta on suunnittelusopimuksessa sovittava erikseen. Putkistoista on esitetty periaatteet, miten energiatehokkuusvaatimukset tulee esittää ja miten vaatimus todennetaan. Käytetty esitystapa on tarkoitettu asian havainnollistamiseen. Jokainen voi soveltaa sitä käytössään oleviin dokumentaatioperiaatteisiin.

8 (31) TAPRE-tuote ENERGIATEHOKKUUSVAATIMUKSET JA NIIDEN TODENTAMINEN Lämmitysverkosto PUMPUT ENERGIATALOUDELLISET VAATIMUKSET TODENTAMISMENETELMÄT: A) Toimituksen vastaavuus suhteessa suunnitelmaan. Ennen hankintaa tai urakoitsijan esittäessä suunnitelmasta poikkeavaa tuotevaihtoa. B) Todentaminen tarvittaessa asennuksen jälkeen Poikkeaman korjaava toimenpide Ylimääräisten energiakustannusten kompensointitapa Pumpun on tuotettava vaadittu virtaus ja nostokorkeus pumpun max. hyötysuhdealueella huomioiden koko laitteen, mukaan lukien sähkömoottori, hyötysuhde (perustelluista syistä voidaan sallia poikkeama, joka on <5 % vaaditusta minimikokonaishyötysuhteesta). Pumppu on asennettava putkistoon siten, että virtausvastukset (esim. supistusyhteiden tai käyrien aiheuttamat) eivät nouse liian suuriksi. Pumpun moottorin (> 0,75 kw) on oltava hyötysuhdeluokaltaan vähintään IE2 mukaisia. Ks. EuP-direktiivi 2009/125/EY Komission asetus (EY) N:o 640/2009 ja 641/2009 Taajuusmuuttajakäyttöiset pumput: Kun pumpun tuotto vaihtelee paljon, valitaan taajuusmuuttajakäyttöinen pumppu (esim. verkosto, jossa säätö tapahtuu 2-tieventtiileillä). Pumppu on valittava ko. taajuusmuuttajakäyttöön energiataloudellisesti sopivaksi. Urakoitsija osoittaa laitetoimittajan mitoituksen ja vaatimuksenmukaisuusselvityksen perusteella täyttämällä alla olevan taulukon, että pumppu toteuttaa vaaditun toimintapisteen ja minimihyötysuhteen. Toinen vaihtoehto on asettaa toimintapisteessä vaadittu max. pumpun moottorin ottama teho hyötysuhdevaatimuksen sijaan. Mikäli syystä tai toisesta on syytä epäillä toimituksen suunnitelmanmukaisuutta, laitevikaa tai asennuspoikkeamaa, pumpun nostokorkeus ja virtaama voidaan mitata ja verrata mitattua tulosta pumpun tuottokäyrään. Jos tuotossa on ongelmia, voidaan asennusta tarkastella tarkemmin ja tarvittaessa laskea pumpun putkistoon asentamisen aiheuttamat ylimääräiset painehäviöt. Virtaama voidaan mitata kertasäätöventtiilistä. Nostokorkeus voidaan mitata pumpun molemmille puolille asennetuista yhteistä. Paikallisia painemittareita ei tule käyttää nostokorkeuden todentamiseen. Pumpun asennuksen kertavastuksia voidaan arvioida kirjallisuudesta saatavien kertavastuskertoimien ja virtausmittauksella saadun virtausnopeuden perusteella. Neuvottelujen perusteella urakoitsija ehdottaa korjaavaa toimenpidettä. Mikäli poikkeaman korjaaminen katsotaan epätarkoituksenmukaiseksi, voidaan asennustavan aiheuttamat käytön aikaiset lisäkustannukset arvioida sopimukseen perustuvan todentamismenetelmän mukaan.

9 (31) LAITEKOHTAISET, ENERGIATALOUTEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET: POSITIO Suunniteltu Tarjottu Pumpun tyyppi Keskipakop. Pumpattava neste etyleeniglyk.30%-vesi seos Nostokorkeus kpa 200 Virtaama l/s 5,0 Kokonaishyötysuhde toim.pist. %(* 49 Taajuusmuuttajakäytössä % kokonaishyötysuhde 30Hz:n taajuudella (kun toim.pist. mit. 50Hz ) Laitetoim. mitoitus, ominaiskäyrä POSITIO Suunniteltu Tarjottu Pumpun tyyppi Pumpattava neste Nostokorkeus kpa Virtaama l/s Kokonaishyötysuhde toim.pist. % Taajuusmuuttajakäytössä % kokonaishyötysuhde 30Hz:n taajuudella (kun toim.pist. mit. 50Hz ) Laitetoim. mitoitus, ominaiskäyrä POSITIO Suunniteltu Tarjottu Pumpun tyyppi Pumpattava neste Nostokorkeus kpa Virtaama l/s Kokonaishyötysuhde toim.pist. % Taajuusmuuttajakäytössä % kokonaishyötysuhde 30Hz:n taajuudella (kun toim.pist. mit. 50Hz ) Laitetoim. mitoitus, ominaiskäyrä ) Hyötysuhdevaatimus voidaan korvata sähkömoottorin max. ottotehovaatimuksella MUUT LAITEKOHTAISET VAATIMUKSET: Tässä voidaan esittää esimerkiksi: asennustapa (putkessa, jalustalla), liitostapa putkeen (laipat, kierreliitos), sähkö (1-vaihe, 3-vaihe), Ks. työselitys, laiteluettelo, moottoriluettelo,

10 (31) TAPRE-tuote ENERGIATEHOKKUUSVAATIMUKSET JA NIIDEN TODENTAMINEN Lämmitysverkosto SUODATIN / LIANEROTIN (tai muu painehäviötä aiheuttava putkistovaruste) ENERGIATALOUDELLISET VAATIMUKSET Puhtaan suodattimen tai lianerottimen kertavastusluvun on oltava pienempi kuin 2,5 tai painehäviön mitoitusvirtaamalla alle 5,0 kpa. Lianerotin varustetaan painemittarilla ja paineenmittausyhteillä painehäviön toteamiseksi. LAITEKOHTAISET ENERGIATALOUTEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET: POSITIO Suunniteltu Tarjottu MUUT LAITEKOHTAISET VAATIMUKSET: Todentamismenetelmät: A) Toimituksen vastaavuus suhteessa suunnitelmaan. Ennen hankintaa tai urakoitsijan esittäessä suunnitelmasta poikkeavaa tuotevaihtoa. B) Todentaminen tarvittaessa asennuksen jälkeen Poikkeaman korjaava toimenpide Ylimääräisten energiakustannusten kompensointitapa Selventäviä lisätietoja Urakoitsija ilmoittaa hankkimansa suodattimen kertavastusluvun tai osoittaa painehäviön paine-erodiagrammin avulla. Säädetyn verkoston suodattimen tai lianerottimen painehäviö todetaan paikallisesta mittarista. Mikäli tämä tarkkuus ei riitä, käytetään erillistä paine-eromittaria. Neuvottelujen perusteella urakoitsija ehdottaa korjaavaa toimenpidettä. Käytön aikaiset lisäkustannukset arvioidaan sopimukseen perustuvan todentamismenetelmän mukaan. HUOM. TÄTÄ MENETELMÄÄ VOIDAAN KÄYTTÄÄ MYÖS MUILLE PUTKISTOVARUSTEILLE, JOILLE ON SUUN- NITELMISSA ILMOITETTU MAKSIMIKERTAVASTUS- LUKU TAI -PAINEHÄVIÖ.

11 (31) TAPRE-tuote ENERGIATEHOKKUUSVAATIMUKSET JA NIIDEN TODENTAMINEN Lämmitysverkosto LÄMMÖNSIIRTIMET ENERGIATALOUDELLISET VAATIMUKSET Lämmönsiirtimen on tuotettava vaadittu teho käytettävillä nesteillä ja mitoituslämpötiloilla. Siirtimen maksimipainehäviöt mitoitusvirtaamilla eivät saa ylittyä. Lämmönsiirtimet varustetaan paine-eron mittauksen mahdollistavilla yhteillä. LAITEKOHTAISET ENERGIATALOUTEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET: POSITIO Suunniteltu Tarjottu MUUT LAITEKOHTAISET VAATIMUKSET: Tässä voidaan esittää esimerkiksi: asennustapa (putkessa, jalustalla), liitostapa putkeen (laipat, kierreliitos), Ks. työselitys, laiteluettelo, Todentamismenetelmät: A) Toimituksen vastaavuus suhteessa suunnitelmaan. Ennen hankintaa tai urakoitsijan esittäessä suunnitelmasta poikkeavaa tuotevaihtoa. B) Todentaminen tarvittaessa asennuksen jälkeen Urakoitsija osoittaa lämmönsiirtimen tehon ja painehäviöt laitetoimittajan mitoituslaskelman ja vaatimuksenmukaisuusselvityksen perusteella. Valmiissa asennuksessa siirtimen teho voidaan likimääräisesti selvittää mittaamalla lämpötilat ja vesivirrat siirtimen toiselta puolelta ja laskemalla teho. Painehäviö voidaan selvittää paine-eromittauksen perusteella, mikäli putkistossa on sopivat yhteet. Poikkeaman korjaava toimenpide Ylimääräisten energiakustannusten kompensointitapa Siirtimen teho voidaan mitata ensiö- tai toisiopuolelta, sieltä mistä se on parhaiten mitattavissa. Virtaama esim. kertasäätöventtiilistä, lämpötilat esim. rakennusautomaatiojärjestelmästä. Mittauksesta saadut teho- ja painehäviöarvot on laskennallisesti muunnettava mitoitustilanteeseen. Ks. LVI Kaukolämpölaitteiden mitoitus. Neuvottelujen perusteella urakoitsija ehdottaa korjaavaa toimenpidettä. Käytön aikaiset lisäkustannukset arvioidaan sopimukseen perustuvan todentamismenetelmän mukaan.

12 (31) TAPRE-tuote ENERGIATEHOKKUUSVAATIMUKSET JA NIIDEN TODENTAMINEN Lämmitysverkosto TAVANOMAINEN KATTILA (* kw ENERGIATALOUDELLISET VAATIMUKSET Kattiloiden tulee täyttää Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D7 esitetyt hyötysuhdevaatimukset. Kattilan on tuotettava vaadittu teho suunnitelluilla polttoaineilla ja nesteillä sekä oikeilla mitoituslämpötiloilla. Kattila ja poltin on säädettävä. Kattilalaitoksen häviöiden on oltava mahdollisimman pienet. Ks. D7 Kattiloiden hyötysuhdevaatimukset. Määräykset LAITEKOHTAISET ENERGIATALOUTEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET: POSITIO Suunniteltu Tarjottu Kevytöljykattila Nimellisteho kw 200 kw Hyötysuhde nimellisteholla, % 95 % +70 veden keskilämpötilalla Hyötysuhde 30% osateholla, % 93 % +50 veden keskilämpötilalla MUUT LAITEKOHTAISET VAATIMUKSET: Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus. TODENTAMISMENETELMÄT: A) Toimituksen vastaavuus suhteessa suunnitelmaan. Ennen hankintaa tai urakoitsijan esittäessä suunnitelmasta poikkeavaa tuotevaihtoa. B) Todentaminen on tehtävä aina kattila-asennuksen jälkeen Poikkeaman korjaava toimenpide Ylimääräisten energiakustannusten kompensointitapa Selventäviä lisätietoja Urakoitsija osoittaa kattilan toimittajan mitoituksen ja vaatimuksenmukaisuusselvitysten perusteella, että kattilapoltin yhdistelmällä saavutetaan vaaditut hyötysuhteet suunnitelman mukaisella polttoaineella. Kattilan palamishyötysuhteen määritys esim. ohjeen Öljylämmityksen säätö ja vuosihyötysuhteen määritys LVI mukaan. Esimerkiksi polttimen ja/tai suuttimen säätö/vaihto Neuvottelujen perusteella urakoitsija ehdottaa korjaavaa toimenpidettä, mikäli kattila todetaan hyötysuhteeltaan vaadittua huonommaksi. *) Tavanomaisella kattilalla tarkoitetaan tässä nestemäisiä tai kaasumaisia polttoaineita käyttäviä kuumavesikattiloita, joiden nimellisteho on vähintään 4 kw ja enintään 400 kw, esim. tavallinen kevytöljykattila tai maakaasukattila. Tavanomaisella kattilalla ei tarkoiteta matalalämpötilakattilaa tai kaasukäyttöistä kondenssikattilaa. Vaatimukset eivät koske myöskään kiinteän polttoaineen kattiloita.

13 (31) TAPRE-tuote ENERGIATEHOKKUUSVAATIMUKSET JA NIIDEN TODENTAMINEN Lämmitysverkosto LATTIALÄMMITYS *) ENERGIATALOUDELLISET VAATIMUKSET Maanvarainen tai kylmää tilaa vasten oleva lattiarakenne, jossa on lattialämmitys, on eristettävä tavallista paremmin alaspäin suuntautuvan lämpöhäviön vähentämiseksi. Suurien kylmien pintojen lähellä lattialämmitysputkien tiheyttä on lisättävä tai asennettava reunavyöhyke erillisellä putkipiirillä tai on asennettava menoputki kiertämään ensin reunavyöhykkeen kautta. Huonetermostaatin asennuspaikkaan on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta se reagoisi lämpökuormiin mahdollisimman herkästi. Lattian lämpötilan reagointiherkkyys lämpökuormiin huomioidaan mahdollisuuksien mukaan myös lattiarakenteessa (ts. mahdollisimman kevytmassainen rakenne). LAITEKOHTAISET ENERGIATALOUTEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET: POSITIO Suunniteltu Tarjottu. Kahvio Lämmityspiirin menoputki ikkunoiden edustalla tiheällä asennusvälillä. Pesuhuone Sosiaalitilojen lattialämmityspiirien menoveden lämpötilasäätö eriytetty muista tiloista. MUUT LAITEKOHTAISET VAATIMUKSET: Tässä voidaan esittää esimerkiksi. Ks. työselitys, laiteluettelo, moottoriluettelo, Lattialämmityspiirien toimittajan suunnitelmat. TODENTAMISMENETELMÄT: A) Toimituksen vastaavuus suhteessa suunnitelmaan. mittajan mitoituksen ja suunnitelman perusteella, että Urakoitsija osoittaa lattialämmityspiirien komponenttitoi- Ennen hankintaa tai urakoitsijan toimitettavilla lattialämmityspiireillä saavutetaan suunnitelman mukainen säädettävyys sekä riittävä suunnittelijan esittäessä suunnitelmasta poikkeavaa tuotevaihtoa. ilmoittava mitoitusteho oikeilla veden lämpötiloilla. B) Todentaminen tarvittaessa Lattialämmityspiirin teho voidaan selvittää mittaamalla, asennuksen jälkeen mutta menetelmässä on heikkoutensa, minkä vuoksi sitä ei suositella. Toimintaa on vaikea riittävän tarkasti mitata. (Jäähtymä putkessa pitäisi saada riittäväksi, jotta veden lämpötilamittauksen suhteellinen virhe ei nousisi liian suureksi. Huonelämpötila pitäisi silti olla suunniteltu. Edellä oleva ei onnistu kuin pakkasilla, kun tilan lämpöhäviöt ovat suuret. Ja silti mittaustulos on epätarkka.) Poikkeaman korjaava toimenpidtöpiirien toiminta on tarkistettava. Yli- tai alilämpötilojen esiintyessä lattialämmityksen sää- Ylimääräisten energiakustannusten kompensointitapa hoisia: suurista ikkunapinnoista johtuva veto, ilmastointi, Syyt mahdollisiin lämpötilaongelmiin voivat olla monita- jne. Näin ollen kompensointia ei voi vaatia yksinomaan lattialämmitysurakoitsijalta. *) Lattialämmitys on esimerkki kohteesta, jossa energiatehokkuus on vaikea määritellä ja todentaa.

14 (31) TAPRE-tuote ENERGIATEHOKKUUSVAATIMUKSET JA NIIDEN TODENTAMINEN Lämmitys MAALÄMPÖPUMPPU (=liuoksesta veteen lämpöpumppu) ENERGIATALOUDELLISET VAATIMUKSET Maalämpöpumppu on ns. liuoksesta veteen lämpöpumppu, eli koneisto ottaa lämpöä talteen maassa kiertävästä liuoksesta jäähdyttämällä sitä, korottaa lämpötilatason kompressorin avulla, jolla lämmitetään (lauhdutus) lämmitysverkoston vettä. Lämpöpumpun lämpökerroin COP on lauhduttimen luovuttaman lämpötehon ja koneiston ottaman sähkötehon suhde. Maalämpöpumpun lämpökerroin COP on määriteltävä esim. seuraavissa olosuhteissa: 0/35 C ja 0/50 C. 0 C on maahan lähtevän liuoksen lämpötila, 35 tai 50 C on lauhduttimesta lähtevän veden lämpötila. Vaadittu lämpökerroin on toteuduttava pyydetyissä olosuhteissa. LAITEKOHTAISET ENERGIATALOUTEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET: POSITIO Suunniteltu Tarjottu Maalämpöpumppu Lämpökerroin 0/35 C Lämpökerroin 0/50 C Lämmitysteho 0/35 C Lämmitysteho 0/50 C Kompressorin sähkön ottoteho COP COP kw kw kw Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus. MUUT LAITEKOHTAISET VAATIMUKSET: Tässä voidaan esittää esimerkiksi: kylmäaine, vuotuinen energia, lisävastusten ottoteho, sähköliitäntätiedot, lämmönkeruuneste, luovutusasiakirjat, porakaivoraportit yms. TODENTAMISMENETELMÄT: A) Toimituksen vastaavuus suhteessa suunnitelmaan. Ennen hankintaa tai urakoitsijan esittäessä suunnitelmasta poikkeavaa tuotevaihtoa. B) Todentaminen tarvittaessa asennuksen jälkeen Poikkeaman korjaava toimenpide Ylimääräisten energiakustannusten kompensointitapa Selventäviä lisätietoja Urakoitsija osoittaa lämpöpumpun toimittajan mitoituksen ja vaatimuksenmukaisuusselvitysten perusteella, että lämpöpumpulla saavutetaan haluttu lämpökerroin ja vaadittu teho mitoituslämpötiloissa. Lauhduttimen luovuttama lämpöteho saadaan vesipuolen lämpötila- ja virtausmittauksen perusteella (edellyttää asennettuja linjasäätöventtiileitä). Kompressorin ja pumppujen sähköteho saadaan sähkötehomittauksella. Näiden perusteella lasketaan lämpökerroin. Mittauksessa on huomioitava kuorma, joka ei ehkä ole mitoitustehon suuruinen sekä nesteiden lämpötilat, ja niiden vaikutukset lämpökertoimeen. Maapiirin liuoksen lämpötilamittauksen perusteella varmistutaan mitoitusolosuhteiden oikeellisuudesta. Neuvottelujen perusteella urakoitsija ehdottaa korjaavaa toimenpidettä. Laskelmien perusteella. Tässä ei oteta kantaa lämmönlähteeseen, joka voi olla kallioperä eli lämpökaivot, vaakasuuntainen keruuputkisto tai vesistöön sijoitettava putkisto. Huomiota on kiinnitettävä koko järjestelmän toimivuuteen putkistoineen. Yleensä suurimmat virheet tehdään lämmönkeruuputkiston mitoituksessa ja käyttöveden valmistuksessa.

15 (31) TAPRE-tuote ENERGIATEHOKKUUSVAATIMUKSET JA NIIDEN TODENTAMINEN Lämmitys ILMALÄMPÖPUMPPU (=ilmasta ilmaan lämpöpumppu) ENERGIATALOUDELLISET VAATIMUKSET Ilmalämpöpumppu on ns. ilmasta-ilmaan-lämpöpumppu, eli koneisto ottaa lämpöä talteen ulkoilmasta jäähdyttämällä sitä, korottaa lämpötilatason kompressorin avulla, jolla lämmitetään (lauhdutus) sisäilmaa. Jäähdytystilanteessa toiminta on päinvastainen. Lämpöpumpun lämpökerroin COP on lauhduttimen luovuttaman lämpötehon ja koneiston ottaman sähkötehon suhde. Ilmalämpöpumpun lämpökerroin on määriteltävä esim. seuraavissa olosuhteissa: +7/20 C ja -15/20 C. (+7 C ja - 15 C ovat ulkoilman lämpötiloja ja +20 C on huonelämpötila.) Vaadittu lämpökerroin on toteuduttava pyydetyssä olosuhteessa (sulatukset huomioiden). Laitteen energiatehokkaaseen ilmankiertoon on kiinnitettävä huomiota asennuspaikkaa valittaessa. Lämpimän ilman on päästävä leviämään lämmitettäviin tiloihin. Laite on oltava pohjoisen olosuhteisiin suunniteltu. Sulatusta on ohjattava sulatustarpeen perusteella. Korvaavan lämmitysjärjestelmän ja ilmalämpöpumpun säädössä on huomioitava ilmalämpöpumpun ensisijaisuus. Sisäyksikön suodatin on oltava helposti vaihdettavissa tai puhdistettavissa. LAITEKOHTAISET ENERGIATALOUTEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET: POSITIO Suunniteltu Tarjottu Ilmalämpöpumppu Lämpökerroin +7/20 C Lämpökerroin -15/20 C Lämmitysteho +7/20 C Lämmitysteho -15/20 C COP COP kw kw MUUT LAITEKOHTAISET VAATIMUKSET: Tässä voidaan esittää esimerkiksi: kylmäaine, sähköliitäntätiedot, yms. TODENTAMISMENETELMÄT: A) Toimituksen vastaavuus suhteessa suunnitelmaan. Ennen hankintaa tai urakoitsijan esittäessä suunnitelmasta poikkeavaa tuotevaihtoa. B) Todentaminen tarvittaessa asennuksen jälkeen Poikkeaman korjaava toimenpide Ylimääräisten energiakustannusten kompensointitapa Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus. Urakoitsija osoittaa lämpöpumpun toimittajan mitoituksen ja vaatimuksenmukaisuusselvitysten perusteella, että lämpöpumpulla saavutetaan haluttu lämpökerroin ja vaadittu teho mitoituslämpötiloissa. Ilmalämpöpumpun toiminta voidaan tarvittaessa, jollakin tarkkuudella, todentaa huoneen sisälämpötilamittausten ja taselaskelmien perusteella. Mahdollisesti voidaan mitata sähkönottoteho. Neuvottelujen perusteella urakoitsija ehdottaa korjaavaa toimenpidettä. Laskelmien perusteella.

16 (31) 2.3 Ilmastointi Ilmastointiin pätee se, mitä on sanottu putkistoista kohdassa 2.2. ERITYISET, ENERGIATEHOKKUUTEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET JA NIIDEN TODENTAMINEN ILMANVAIHTOKONEET YLEISET ENERGIATALOUDEL- LISET VAATIMUKSET Ilmanvaihtokoneen on tuotettava vaaditut ilmavirrat vähintään Suomen rakentamismääräyskokoelmassa esitetyn määräyksen mukaisella ominaissähköteholla. Ilmanvaihtokoneen ja sen osien on täytettävä Suomen rakentamismääräyskokoelmassa esitetyt tiiviysvaatimukset. Ilmanvaihtokoneen ja sen osien on oltava Euroventsertifioituja. Lisäksi ks. EN 1886 LAITEKOHTAISET, ENERGIATALOUTEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET POSITIO SUUNNITELTU TARJOTTU Tuloilmakoneen ilmavirta Poistoilmakoneen ilmavirta Tuloilmakoneen kokonaispainehäviö Poistoilmakoneen kokonaispainehäviö Tuloilmakanavien kokonaispainehäviö Poistoilmakanavien kokonaispainehäviö Raitisilmakanavien kokonaispainehäviö Jäteilmakanavien kokonaispainehäviö Ilmanvaihtokoneen ominaissähköteho m 3 /s 4,0 m 3 /s 3,5 Pa 700 Pa 500 Pa 200 Pa 200 Pa 50 Pa 50 kw / m 3 /s 2,0 Laiteluettelo, yleiset vaatimukset, mitoituslaskelmat Laitetoimittajan mitoitus, todistus Euroventsertifioinnista, vaatimustenmukaisuusvakuutus TODENTAMISMENETELMÄT Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 (2012) määräys: Ilmanvaihtojärjestelmän ilmavirrat on mitattava ja säädettävä, ominaissähköteho on mitattava ja järjestelmän toiminta sekä puhtaus on todettava suunnitelman mukaiseksi ennen rakennuksen käyttöönottoa. Selvitykset näistä on liitettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Mikäli mittauksissa osoittautuu, että vaadittu ominaissähköteho ei toteudu, tarkastellaan tarkemmin ilmanvaihtokoneen yksittäisiä komponentteja ja tarvittaessa myös kanavia.

17 (31) ERITYISET, ENERGIATEHOKKUUTEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET JA NIIDEN TODENTAMINEN ILMANVAIHTO PUHALTIMET YLEISET ENERGIATALOUDEL- LISET VAATIMUKSET Puhaltimen on tuotettava vaadittu ilmavirta ja kokonaispaineenkorotus parhaimmalla hyötysuhdealueella (kokonaishyötysuhde, mukaan lukien puhallin, voimansiirto ja sähkömoottori). On pyrittävä käyttämään parasta markkinoilla saatavissa olevaa tekniikkaa. Puhaltimen moottorin (> 0,75 kw) hyötysuhdeluokka on oltava vähintään IE2. Lisäksi ks. EuP-direktiivi 2009/125/EY Komission asetus N:o 640/2009 ja 327/2011 EN 13053, ISO Taajuusmuuttajakäytössä kokonaishyötysuhde/moottorin ottamatehovaatimukselle on esitettävä toimintapiste(et) LAITEKOHTAISET ENERGIATALOUTEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET POSITIO SUUNNITELTU TARJOTTU Puhaltimen tyyppi Suorakäyttöinen kammiopuhallin Ilmavirta m 3 /s 4,0 Kokonaispaineenkorotus Pa 700 Kokonaishyötysuhde %(* 70 Laiteluettelo, yleiset vaatimukset, mitoituslaskelmat Laitetoimittajan mitoitus, vaatimustenmukaisuusvakuutus, ominaiskäyrä MUUT LAITEKOHTAISET VAATIMUKSET Asennustapa, sähkötekniset erityisvaatimukset, ym. ) Hyötysuhdevaatimus voidaan korvata sähkömoottorin max. ottotehovaatimuksella TODENTAMISMENETELMÄT Todentaminen rakentamisvaiheessa Urakoitsija osoittaa laitetoimittajan dokumenttien perusteella, että puhallin toteuttaa sille asetetut vaatimukset. Todentaminen käyttöönottovaiheessa Todentaminen takuuaikana Poikkeamien korjaaminen Puhaltimen ilmavirta, paineenkorotus ja sähkönkulutus on mitattava määräysten mukaan standardeja EN ja ISO 5221 soveltaen. Tuloksia verrataan suunnitelmiin ja laitetoimittajan arvoihin. Puhaltimen ilmavirta, paineenkorotus ja sähkönkulutus voidaan mitata uudelleen ja verrata tuloksia suunnitelmiin ja laitetoimittajan arvoihin. Urakoitsija on rakentamisvaiheessa velvollinen vaihtamaan esittämäänsä laitetta tai laitetoimittajaa. Käyttöönottovaiheessa tai takuuaikana menettelytavoista on neuvoteltava erikseen.

18 (31) ERITYISET, ENERGIATEHOKKUUTEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET JA NIIDEN TODENTAMINEN ILMANVAIHTOKONEET LÄMMÖN TALTEENOTTOLAITTEET, PYÖRIVÄ LÄMMÖNSIIRRIN YLEISET ENERGIATALOU- DELLISET VAATIMUKSET Lämmön talteenottolaitteen on oltava suunnitelman mukaista tyyppiä ja täytettävä vaaditut mitoitusarvot. On pyrittävä käyttämään parasta markkinoilla saatavissa olevaa tekniikkaa. Mitoitusta on tarkasteltava osana suurempaa kokonaisuutta ja perustelluista syistä poikkeamia voidaan sallia. Laitteen on oltava Eurovent-sertifioitu. Lisäksi ks. EN 308, EN 1886, EN LAITEKOHTAISET, ENERGIATALOUTEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET POSITIO SUUNNITELTU TARJOTTU Tyyppi Lämpötilahyötysuhde mitoituspisteessä Kosteushyötysuhde mitoituspisteessä Tuloilmapuolen painehäviö mitoitusilmavirralla Poistoilmapuolen painehäviö mitoitusilmavirralla % 75 % 70 Pa 100 Pa 100 Pyörivä lämmönsiirrin, hygroskooppinen roottori Laiteluettelo, yleiset vaatimukset, mitoituslaskelmat MUUT LAITEKOHTAISET VAATIMUKSET Asennustapa, sähkötekniset erityisvaatimukset, ym. Laitetoimittajan mitoitus, vaatimustenmukaisuusvakuutus, todistus Eurovent-sertifioinnista. TODENTAMISMENETELMÄT Todentaminen rakentamisvaiheessa Todentaminen rakennuksen käyttöönottovaiheessa Todentaminen takuuaikana Poikkeamien korjaaminen Urakoitsija osoittaa laitetoimittajan dokumenttien perusteella, että lämmön talteenottolaite toteuttaa sille asetetut vaatimukset. Jos on syytä epäillä suunnitelmanmukaisuutta tai laitevikaa, lämmön talteenottolaitteen toimintaa voidaan tarkastella tarkemmin. Hyötysuhteen mittaaminen on suoritettava lämmityskaudella. Mittausten avulla voidaan määrittää lämmön talteenottolaitteen hyötysuhde ja verrata tulosta suunnitelmiin ja laitetoimittajan mitoitukseen. Mittaus standardia EN 308 soveltaen. Lisäksi tulee tarkastaa, että huurtumisen eston asetusarvot ja toiminta ovat suunnitelmien ja laitetoimittajan ohjeiden mukaiset. Urakoitsija on rakentamisvaiheessa velvollinen vaihtamaan esittämäänsä laitetta tai laitetoimittajaa. Käyttöönottovaiheessa tai takuuaikana menettelytavoista on neuvoteltava erikseen.

19 (31) ERITYISET, ENERGIATEHOKKUUTEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET JA NIIDEN TODENTAMINEN ILMANVAIHTOKONEET LÄMMÖN TALTEENOTTOLAITTEET, LEVYLÄMMÖNSIIRRIN YLEISET ENERGIATALOU- DELLISET VAATIMUKSET Lämmön talteenottolaitteen on oltava suunnitelman mukaista tyyppiä ja täytettävä vaaditut mitoitusarvot. On pyrittävä käyttämään parasta markkinoilla saatavissa olevaa tekniikkaa. Mitoitusta on tarkasteltava osana suurempaa kokonaisuutta ja perustelluista syistä poikkeamia voidaan sallia. Laitteen on oltava Eurovent-sertifioitu. Lisäksi ks. EN 308, EN 1886, EN LAITEKOHTAISET, ENERGIATALOUTEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET POSITIO SUUNNITELTU TARJOTTU Tyyppi Levylämmönsiirrin Lämpötilahyötysuhde mitoituspisteessä Tuloilmapuolen painehäviö mitoitusilmavirralla Poistoilmapuolen painehäviö mitoitusilmavirralla % 65 Pa 100 Pa 100 Laiteluettelo, yleiset vaatimukset, mitoituslaskelmat MUUT LAITEKOHTAISET VAATIMUKSET Asennustapa, sähkötekniset erityisvaatimukset, ym. Laitetoimittajan mitoitus, vaatimustenmukaisuusvakuutus, todistus Eurovent-sertifioinnista. TODENTAMISMENETELMÄT Todentaminen rakentamisvaiheessa Todentaminen rakennuksen käyttöönottovaiheessa Todentaminen takuuaikana Poikkeamien korjaaminen Urakoitsija osoittaa laitetoimittajan dokumenttien perusteella, että lämmön talteenottolaite toteuttaa sille asetetut vaatimukset. Jos on syytä epäillä suunnitelmanmukaisuutta tai laitevikaa, lämmön talteenottolaitteen toimintaa voidaan tarkastella tarkemmin. Hyötysuhteen mittaaminen on suoritettava lämmityskaudella. Mittausten avulla voidaan määrittää lämmön talteenottolaitteen hyötysuhde ja verrata tulosta suunnitelmiin ja laitetoimittajan mitoitukseen. Mittaus standardia EN 308 soveltaen. Lisäksi tulee tarkastaa, että huurtumisen eston asetusarvot ja toiminta ovat suunnitelmien ja laitetoimittajan ohjeiden mukaiset. Urakoitsija on rakentamisvaiheessa velvollinen vaihtamaan esittämäänsä laitetta tai laitetoimittajaa. Käyttöönottovaiheessa tai takuuaikana menettelytavoista on neuvoteltava erikseen.

20 (31) ERITYISET, ENERGIATEHOKKUUTEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET JA NIIDEN TODENTAMINEN ILMANVAIHTOKONEET LÄMMÖN TALTEENOTTOLAITTEET, NESTEKIERTOINEN LÄMMÖN TALTEENOTTO YLEISET ENERGIATALOUDELLISET VAATIMUKSET Lämmön talteenottolaitteen on oltava suunnitelman mukaista tyyppiä ja täytettävä vaaditut mitoitusarvot. On pyrittävä käyttämään parasta markkinoilla saatavissa olevaa tekniikkaa. Mitoitusta on tarkasteltava osana suurempaa kokonaisuutta ja perustelluista syistä poikkeamia voidaan sallia. Laitteen on oltava Eurovent-sertifioitu. Lisäksi ks. EN 308, EN 1886, EN LAITEKOHTAISET, ENERGIATALOUTEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET POSITIO SUUNNITELTU TARJOTTU Tyyppi Nestekiertoinen lämmön talteenotto Lämpötilahyötysuhde % 55 mitoituspisteessä (mp) Tuloilmapatterin ilmapuolen Pa 100 painehäviö (mp) Tuloilmapatterin nestepuolen kpa 80 painehäviö (mp) Poistoilmapatterin Pa 100 ilmapuolen painehäviö (mp) Poistoilmapatterin nestepuolen kpa 80 painehäviö (mp) Käytettävä liuos (mp) Etyleeniglykoli 35 % Laiteluettelo, yleiset vaatimukset, mitoituslaskelmat Laitetoimittajan mitoitus, todistus Euroventsertifioinnista. MUUT LAITEKOHTAISET VAATIMUKSET Asennustapa ym. TODENTAMISMENETELMÄT Todentaminen rakentamisvaiheessa Urakoitsija osoittaa laitetoimittajan dokumenttien perusteella, että lämmön talteenottolaite toteuttaa sille asetetut vaatimukset. Todentaminen rakennuksen käyttöönottovaiheessa Todentaminen takuuaikana Poikkeamien korjaaminen Jos on syytä epäillä suunnitelmanmukaisuutta tai laitevikaa, lämmön talteenottolaitteen toimintaa voidaan tarkastella tarkemmin. Hyötysuhteen mittaaminen on suoritettava lämmityskaudella. Nestekiertoisessa järjestelmässä on tarkastettava myös liuospiirin toiminta. Mittausten avulla voidaan määrittää lämmön talteenottolaitteen hyötysuhde ja verrata tulosta suunnitelmiin ja laitetoimittajan mitoitukseen. Mittaus standardia EN 308 soveltaen. Lisäksi tulee tarkastaa, että huurtumisen eston asetusarvot ja toiminta ovat suunnitelmien ja laitetoimittajan ohjeiden mukaiset. Nestekiertoisessa järjestelmässä on tarkastettava myös liuospiirin toiminta. Urakoitsija on rakentamisvaiheessa velvollinen vaihtamaan esittämäänsä laitetta tai laitetoimittajaa. Käyttöönottovaiheessa tai takuuaikana menettelytavoista on neuvoteltava erikseen.

Ominaissähköteho FINVAC Ominaissähköteho. - rakentamismääräysten mukaan - ekosuunnitteluasetuksen mukaan. Pekka Mäkinen

Ominaissähköteho FINVAC Ominaissähköteho. - rakentamismääräysten mukaan - ekosuunnitteluasetuksen mukaan. Pekka Mäkinen Ominaissähköteho FINVAC 2017 Ominaissähköteho - rakentamismääräysten mukaan - ekosuunnitteluasetuksen mukaan Pekka Mäkinen Puhaltimien ominaissähköteho Kansallinen SFP-määrittely Rakentamismääräysten mukaan

Lisätiedot

Tärkeimmät vaatimukset alkaen

Tärkeimmät vaatimukset alkaen TIETOPAKETTI IV-KONEIDEN EKOSUUNNITTELUVAATIMUKSISTA EKOSUUNNITTELUDIREKTIIVI ASTUU VOIMAAN 1.1.2016 Ekosuunnitteludirektiivin 2009/125/EY ilmanvaihtokoneita käsittelevä asetus N:o 1253/2014 astuu voimaan

Lisätiedot

TULOILMA Ilmavirta l/s Ulkopuoliset paineet 150 Pa

TULOILMA Ilmavirta l/s Ulkopuoliset paineet 150 Pa TEKNINEN MÄÄRITTELY Sivu 1(5) KONE: A-20-HW Sähkö- ja säätölaitekeskus Ouman EH-105 ILMANVAIHTOKOJE, 1-OSAINEN Pyörivä lämmönvaihdin (ei-hygroskooppinen) Kätisyys: Oikea Sinkin värinen ulkokuori Eristeet

Lisätiedot

L04187.P002 LVI 0003 a 1(5)

L04187.P002 LVI 0003 a 1(5) L04187.P002 LVI 0003 a 1(5) LVI Laiteluettelo HARTOLAN YHTENÄISKOULU Asiakirja n:o LVI 0003 a B-SIIPI, ILMANVAIHTO Projekti n:o L04187.P002 Kuninkaantie Viim. muutos 20.4.2016 Laatija/tark. 19600 HARTOLA

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

TAPRE JA URAKKAOHJELMAN LAADINTA

TAPRE JA URAKKAOHJELMAN LAADINTA JA URAKKAOHJELMAN LAADINTA VERSIO 30.6.2014 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -ohje 06 30.6.2014 2 (8) -TUOTE: JA URAKKAOHJELMAN LAADINTA Kuka tekee Kenelle ja mihin

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus Raportointimalli, jäähdytysosio TÄYTTÖOHJE

IV-kuntotutkimus Raportointimalli, jäähdytysosio TÄYTTÖOHJE IV-kuntotutkimus 8.11.2013 Raportointimalli, jäähdytysosio TÄYTTÖOHJE Eri kohtien arviointi tehdään viereisellä asteikolla. Kommentit-kohtiin laitetaan olennaiset perusteet arvioinnille ja tiedot, mistä

Lisätiedot

JÄÄHDYTYSLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI

JÄÄHDYTYSLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI IVKT 2016 / SuLVI 1(9) Ohje 6.1 IV-kuntotutkimus JÄÄHDYTYSLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI Täyttöohje Eri kohtien arviointi tehdään viereisellä asteikolla. kohtaan kirjataan olennaiset arvioinnin perusteet sekä

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta Esimerkki poistoilmaja ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta 4.11.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Poistoilma- ja ilmavesilämpöpumpun D5 laskenta... 4 2.1 Yleistä...

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Jäähdytyspalkkijärjestelmään yhdistetty Combi Cooler on helppo, toimintavarma ja sähkötehokas

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Tavoitteiden avulla kohti parempaa automaatiota Sakari Uusitalo Sami Mikkola Rakennusautomaation energiatehokkuusluokitus Standardissa

Lisätiedot

LEY 2056. EKOSUUNNITTELU VAATIMUKSET Komission asetus(eu) 813/2013 ja Ecodesign-direktiivi 2009/125/EY Energiamerkintä-direktiivi (2010/30/EU)

LEY 2056. EKOSUUNNITTELU VAATIMUKSET Komission asetus(eu) 813/2013 ja Ecodesign-direktiivi 2009/125/EY Energiamerkintä-direktiivi (2010/30/EU) LEY 2056 EKOSUUNNITTELU VAATIMUKSET Komission asetus(eu) 813/2013 ja Ecodesign-direktiivi 2009/125/EY Energiamerkintä-direktiivi (2010/30/EU) 1 Tilalämmittimellä tarkoitetaan laitetta, joka tuottaa lämpöä

Lisätiedot

Kylmävesiasema HALLA

Kylmävesiasema HALLA Kylmävesiasema Halla on erityisesti Suomen olosuhteisiin suunniteltu sisätiloihin asennettava kylmävesiasema. Valmis Plug & Play -kokonaisuus säästää aikaa ja rahaa sekä suunnittelu- että asennusvaiheissa.

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280. yli D E F G HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280. yli D E F G HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox 280 Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280 Sertifikaatti Nro VTT--1281-21-07 Myönnetty 23.1.2007 Päivitetty 17.2.2012 1 (2) Vallox 280 on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena

Lisätiedot

KAUKOJÄÄHDYTYKSEN JÄRJESTELMÄOHJE

KAUKOJÄÄHDYTYKSEN JÄRJESTELMÄOHJE KAUKOJÄÄHDYTYKSEN JÄRJESTELMÄOHJE 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO...2 2. MAAILMAN TEHOKKAIMPANA PALKITTU KAUPUNKIENERGIAJÄRJESTELMÄ...3 3. TILANTARVE...4 4. MITTAUSKESKUS...5 5. PUMPUN SUHTEELLINEN

Lisätiedot

Compact-Y Teknologiaa energian säästöön.

Compact-Y Teknologiaa energian säästöön. Compact-Y Teknologiaa energian säästöön. Uusissa Compact-Y jäähdytyslaitteissa ja lämpöpumpuissa käytetään R410A kylmäainetta ja energiaa säästämään suunniteltua AdaptiveFunction Plus käyttölogiikkaa.

Lisätiedot

Uimahallit. Tuomas Kilpimaa. We help the best buildings in the world get that way.

Uimahallit. Tuomas Kilpimaa. We help the best buildings in the world get that way. Uimahallit Tuomas Kilpimaa We help the best buildings in the world get that way. Energiansäästön lähtökohdat - Uimahallit ovat tekniikan, suurten käyttäjämäärien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, 15.02.2016 Toni Semenoja Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Energian järkevä, tehokas ja taloudellinen käyttö on niin asiakkaan kuin energiayhtiönkin etu. Energia-alan

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK

valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK Parmair Iiwari ExSK Parmair Iiwari ExSK Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK Sertifikaatti Nro C325/05 1 (2) Parmair Iiwari ExSK (ExSOK, ExSEK) on tarkoitettu käytettäväksi

Lisätiedot

Poistoilman lämmön talteenotto

Poistoilman lämmön talteenotto Poistoilman lämmön talteenotto Tehokas tapa pienentää lämmityskustannuksia kerrostalossa. Eikä lämpö mene harakoille! www.gebwell.fi 1 Mikä on PILP? Huoneilman koneellinen poisto aiheuttaa kerrostaloissa

Lisätiedot

Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen

Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen Koskee koko LVI-alaa... - Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän perusteet lyhyesti - LVI-alaa koskevia

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Pohjoinen Rautatiekatu 9 Pohjoinen Rautatiekatu 9 0000, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Jäähdytyksessä esimerkiksi vesi-glykoli seosta käytettäessä on huomioitava myös korjauskertoimet. tai kierrenipat DN 10 DN 40

Tekniset tiedot. Jäähdytyksessä esimerkiksi vesi-glykoli seosta käytettäessä on huomioitava myös korjauskertoimet. tai kierrenipat DN 10 DN 40 Tekniset tiedot Innovatiivisuus ja laatu Linjasäätöventtiili PN 16 Hydrocontrol R Toiminta: Oventrop linjasäätöventtiilit on tarkoitettu asennettavaksi sekä lämmitykseen ja käyttöveteen että jäähdytysjärjestelmien

Lisätiedot

Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi

Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen. Tero Mononen Lamit.fi Ohjelmistoratkaisuja uudisrakennuksen suunnitteluun ja energiaselvityksen laatimiseen Tero Mononen Lamit.fi tero.mononen@lamit.fi MITEN LÄPÄISTÄ VAATIMUKSET? Tero Mononen, lamit.fi Esimerkkejä vaatimukset

Lisätiedot

TAPRE-PERIAATTEET JA -SISÄLLÖT

TAPRE-PERIAATTEET JA -SISÄLLÖT TAPRE-PERIAATTEET JA -SISÄLLÖT VERSIO 30.6.2014 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI TAPRE Tampereen kaupunki SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3-4 2 TAPRE-PERIAATTEET 5 3 TAPRE-TUOTERAKENNE

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 12TU

Tekniset tiedot LA 12TU Tekniset tiedot LA 1TU Laitteen tekniset tiedot LA 1TU Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö - Lämmönmäärän laskenta sisäänrakennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1

Lisätiedot

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA B63779.AT02 KARTANONKOSKEN KOULU, VANTAA 5.1.2015 VTK SISÄLLYSLUETTELO 1 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN YLEISET VAATIMUKSET... 3 1.1 MUUTOKSIIN LIITTUVÄT YLEISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 55 Majurinkulma talo Majurinkulma 0600, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 00 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 7 Rasinkatu 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus

WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus Energiatehokkaan rakentamisen hankeprosessi Olli Teriö Uusi RT-kortti: Talonrakennushankkeen kulku Puretaanko vai korjataanko? Puretaanko

Lisätiedot

Jäähallien valaistus

Jäähallien valaistus Jäähallien valaistus Mika Saari www.licon-at.fi LiCon-AT Oy Ulko- ja urheiluvalaistukseen erikoistunut konsulttitoimisto Toiut 13 vuotta markkinoilla Henkilöstöä 10 suunnittelijaa Hyvinkää Espoo Tampere

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 46 Timpurinkuja Timpurinkuja A 0650, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 986 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT Rakennusautomaation käytettävyys Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT 2 Oma tausta Perusinsinööri DI, lvi-tekniikka, TKK 1993 Herääminen käytettävyysasioihin noin 2002 Tekniikan

Lisätiedot

Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo. Avanto arkkitehdit

Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo. Avanto arkkitehdit Vuoden 2012 energiamääräysten mukainen perinnetalo Equa Simulation Finland Oy TkL Mika Vuolle 23.5.2011 2 Sisällysluettelo 1 Keskeiset lähtötiedot ja tulokset... 3 1.1 Määräystenmukaisuuden osoittaminen

Lisätiedot

31.5.2002 1 (47) Konekorttitiedot, putkiurakka 102925 308164 LVI-järjestelmät

31.5.2002 1 (47) Konekorttitiedot, putkiurakka 102925 308164 LVI-järjestelmät 31.5.2002 1 (47) Senaatti-kiinteistöt Konekorttitiedot, putkiurakka 102925 308164 LI-järjestelmät Kohde/attribuutti Yksikkö rvo 102925 308164 G1 045 201 LS 01 Läönsiirrin (alustava) Lämpöteho Levymäärä

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro. RTE590/05 14.2.2005. Sadeveden erotusasteen määrittäminen. KOMPASS-500-KS. VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

TESTAUSSELOSTE Nro. RTE590/05 14.2.2005. Sadeveden erotusasteen määrittäminen. KOMPASS-500-KS. VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TESTAUSSELOSTE Nro. RTE590/05 14.2.2005 Sadeveden erotusasteen määrittäminen. KOMPASS-500-KS. Tilaaja: Jeven Oy VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TESTAUSSELOSTE NRO RTE590/05 1(2) Tilaaja Tilaus Jeven

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 05 Maininkitie 4 talo Maininkitie 4 00, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

HiLTO EC Korkean hyötysuhteen lämmöntalteenottoyksikkö

HiLTO EC Korkean hyötysuhteen lämmöntalteenottoyksikkö www.koja.fi HiLTO EC Korkean hyötysuhteen lämmöntalteenottoyksikkö HiLTO EC Energiatehokas korkean hyötysuhteen toimisto-, liike-, julkis- ja asuinrakennusten lämmöntalteenottoyksikkö POISTOILMAN ENERGIASTA

Lisätiedot

Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta

Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta Suunnitteluvaihe lukitsee käyttökustannukset 90%:sti Lämmitysjärjestelmiä kannattaa puntaroida, kuinka paljon lisäkilkkeitä siellä

Lisätiedot

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Energia Energiatehokkuus Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Sähkön säästäminen keskimäärin kahdeksan kertaa edullisempaa kuin sen tuottaminen

Lisätiedot

ILMANVAIHDON MERKITYS JA YLLÄPITO. Janne Louho RTA-1

ILMANVAIHDON MERKITYS JA YLLÄPITO. Janne Louho RTA-1 ILMANVAIHDON MERKITYS JA YLLÄPITO Janne Louho RTA-1 ILMANVAIHDON MERKITYS Hyvä sisäilman laatu Ilmanvaihdon tarkoituksena on ylläpitää sisätiloissa hyvä ilmanlaatu eli pitää ilma happipitoisena, epäpuhtauspitoisuuksiltaan

Lisätiedot

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONEET EXIMUS Mx 180 EXIMUS Jr 140 Elektroninen säädin (E) Parmair - puhtaan ilman puolesta 25 vuoden kokemuksella AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden

Lisätiedot

Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet

Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet Koulujen energiankäyttö ja sen tehostamismahdollisuudet Olof Granlund Oy Erja Reinikainen Save Energy työpaja 04.05.2009 : Energiansäästö julkisissa tiloissa Copyright Granlund 04.05.2009 www.granlund.fi

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Tilanhoitajankaari talo A Tilanhoitajankaari 00790, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000 Muut

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 135 Seljapolku 7 A Seljapolku , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 135 Seljapolku 7 A Seljapolku , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Seljapolku 7 A Seljapolku 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 985 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Tässä esitetään yksinkertainen menetelmä maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointiin. Vaikka asuinrakennuksia ei ole syytä ohittaa

Lisätiedot

ECONET. lämpötilahyötysuhdekäsikirja

ECONET. lämpötilahyötysuhdekäsikirja ECONET lämpötilahyötysuhdekäsikirja Tammikuu 2008 Sisällysluettelo Lämpötilahyötysuhde.....3 Miten lämpötilat saadaan?.......4 Missä lämpötilahyötysuhde lasketaan?......4 Muuta.4 Syöttötiedot......5 ECONET

Lisätiedot

Lämmityskustannus vuodessa

Lämmityskustannus vuodessa Tutkimusvertailu maalämmön ja ilma/vesilämpöpumpun säästöistä Lämmityskustannukset keskiverto omakotitalossa Lämpöässä maalämpöpumppu säästää yli vuodessa verrattuna sähkö tai öljylämmitykseen keskiverto

Lisätiedot

Topvex ilmankäsittelykoneet

Topvex ilmankäsittelykoneet Puhaltimet Huippuimurit Ilmankäsittelykoneet Asuntoilmanvaihto Paloturvallisuus Savunpoisto Säätölaitteet Tunnelipuhaltimet Topvex ilmankäsittelykoneet Laadukasta sisäilmaa kaikkiin oleskelutiloihin 2

Lisätiedot

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET 2.2 116 / KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU, SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET Mittaus toteutettiin 2.2 116 välisenä aikana. Mittaukset toteutettiin Are Oy:n langattomalla

Lisätiedot

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo HUS-suunnittelijaseminaari 18.9.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Uudet suunnitteluvaiheet Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 165 Lehdeskuja 1 Lehdeskuja 1 A 02340, Espoo. Kahden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 165 Lehdeskuja 1 Lehdeskuja 1 A 02340, Espoo. Kahden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 65 Lehdeskuja Lehdeskuja A 040, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 998 Kahden asunnon talot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 0 Rasinkatu 0 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 974 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

LIUOSJÄÄHDYTTIMET. PMLJ- ja PMLJ-V -liuosjäähdyttimet

LIUOSJÄÄHDYTTIMET. PMLJ- ja PMLJ-V -liuosjäähdyttimet LIUOSJÄÄHDYTTIMET PMLJ- ja PMLJ-V -liuosjäähdyttimet Energiatehokas Tehoalueet 50... 0 Hiljainen, alkaen 35 db() Vakiona integroitu puhaltimen nopeussäätö Ei sähkömagneettista häiriökenttää Suuri tehotiheys

Lisätiedot

Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa. Espoon pientaloilta Energia-asiantuntija Visa Koivu

Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa. Espoon pientaloilta Energia-asiantuntija Visa Koivu Energiatehokkuuden huomioonottaminen pientalohankkeessa Espoon pientaloilta 4.2.2016 Energia-asiantuntija Visa Koivu Energiatehokkuuden osoittaminen Rakennusluvan liitteenä toimitettava energiaselvitys

Lisätiedot

Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I

Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I Pynnönen 1/3 SÄHKÖTEKNIIKKA Kurssi: Harjoitustyö : Tehon mittaaminen Pvm : Opiskelija: Tark. Arvio: Tavoite: Välineet: Harjoitustyön tehtyäsi osaat mitata ja arvioida vastukseen jäävän tehohäviön sähköisessä

Lisätiedot

MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI

MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI IVKT 2016 / SuLVI 1(5) Ohje 7.1 IV-kuntotutkimus MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI 1 Arviointi Tämä arviointi on rajattu koskemaan automaatiotekniikan osuutta IV-kuntotutkimuksessa. Tässä käytetyt

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

- STUL Riikka Liedes - Talotekniikkateollisuus Juhani Hyvärinen

- STUL Riikka Liedes - Talotekniikkateollisuus Juhani Hyvärinen Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muuttamisen kuulemistilaisuus - Rakennusautomaation kommenttipuheenvuoro - STUL Riikka Liedes - Talotekniikkateollisuus Juhani Hyvärinen 1 Lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style GRUNDFOS PUMPPUAKATEMIA Click to edit Master title style Pumppujen energiankäyttö. Suomen sähköstä 13 % eli reilut 10 000 GWh kulutetaan pumppaukseen Suurin kuluttaja on teollisuus noin 8 500 GWh:llaan,

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ilmansuodattimet Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus ilmansuodattimien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

SBL -LAMINAARIPALKKI TEKNINEN MANUAALI

SBL -LAMINAARIPALKKI TEKNINEN MANUAALI SBL -LAMINAARIPALKKI TEKNINEN MANUAALI Chiller Oy 1 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Yleistä 3 2. Jäähdytystehot eri lämmönvaihdinpituuksille vesivirralla 0,1 l/s 4 3. Jäähdytystehot eri lämmönvaihdinpituuksille halutuilla

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kirrinkydöntie 5 D 4040 Jyskä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 79-40-007-0540- / Talo D 997 Rivi-

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

Ympäristösertifikaatti LEED

Ympäristösertifikaatti LEED Ympäristösertifikaatti LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) (Energia- ja ympäristösuunnittelun ohjaus) Esittelytilaisuus: Rakennusautomaatioseminaari 2013, 30.5.2013 Tekijä: Projectus Team

Lisätiedot

LVI-suunnittelu II (3 op) Luento 29.9.2015 Jäähdytysjärjestelmät Jäähdytyksen mitoitussimuloinnit Erikoisopettaja, DI Timo Svahn

LVI-suunnittelu II (3 op) Luento 29.9.2015 Jäähdytysjärjestelmät Jäähdytyksen mitoitussimuloinnit Erikoisopettaja, DI Timo Svahn LVI-suunnittelu II (3 op) Luento 29.9.2015 Jäähdytysjärjestelmät Jäähdytyksen mitoitussimuloinnit Erikoisopettaja, DI Timo Svahn Ilmastoinnin jäähdytyksen kylmätekniikkaa Koneellinen ilmastoinnin jäähdytys

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1 Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? May 11, 2016 Slide 1 ABB i-bus KNX taloautomaatio May 11, 2016 Slide 2 KNX on maailman ainoa avoin standardi kotien ja rakennusten

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-176-14 1.4.214 Ilmalämpöpumpun Toshiba Daiseikai 8 (RAS-25G2KVP-ND + RAS-25G2AVP-ND) toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin - laitteen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot

CWK Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle

CWK Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle PYÖREÄT KANAVAJÄÄHDYTTIMET JÄÄHDYTYSVEDELLE Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle -sarjan vesijäähdytteisiä pyöreitä kanavalämmittimiä käytetään jäähdyttämään

Lisätiedot

Pääasiallisen lämmitysjärjestelmän mitoitus täydelle lämmitysteholle korjaus- ja muutostöissä: Ohje lämpöpumppujärjestelmiä koskien

Pääasiallisen lämmitysjärjestelmän mitoitus täydelle lämmitysteholle korjaus- ja muutostöissä: Ohje lämpöpumppujärjestelmiä koskien Dnro: YM3/601/2014 Pääasiallisen lämmitysjärjestelmän mitoitus täydelle lämmitysteholle korjaus- ja muutostöissä: Ohje lämpöpumppujärjestelmiä koskien Ohje YM asetukseen 4/2013 rakennuksen energiatehokkuuden

Lisätiedot

BH60A1300 Rakennusten LVI-tekniikka

BH60A1300 Rakennusten LVI-tekniikka TÄMÄ VASTAUSPAPERI PALAUTETAAN. Nimi: Osasto: Tehtävä 1. (5 pistettä) Valitse oikea vaihtoehto. Oikeasta vastauksesta +1 piste, väärästä 0,5 pistettä ja vastaamatta jättäminen 0 pistettä. 1.1 Kun kiinteistön

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 140 Effect SE. yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Vallox 140 Effect SE 3,0.

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 140 Effect SE. yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Vallox 140 Effect SE 3,0. Vallox 140 Effect SE Vallox 140 Effect SE Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 140 Effect SE Sertifikaatti Nro VTT 1863 21 07 1 (2) Vallox 140 Effect SE on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena

Lisätiedot

vakioilmamääräjärjestelmiin Malli RN

vakioilmamääräjärjestelmiin Malli RN 5/9/FI/9 Ilmamääräsäätimet vakioilmamääräjärjestelmiin Malli RN Maahantuoja Oy Teknocalor Ab Puhelin 010 820 1100 Faksi 010 820 1101 Sinikellonkuja 4 sähköposti teknocalor@teknocalor.fi 01300 Vantaa www.teknocalor.fi

Lisätiedot

Pentti Harju. Talotekniikan mittauksia, säätöjä ja automatiikkaa

Pentti Harju. Talotekniikan mittauksia, säätöjä ja automatiikkaa Pentti Harju Talotekniikan mittauksia, säätöjä ja automatiikkaa 2 Talotekniikan tarkoitus, helppous ja säästö Rakennusluvan saannin edellytyksenä ovat vuotuiset E-luvut, joita ei saa ylittää. Pientalon

Lisätiedot

Deekax Air Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Talteri Fair 120 ec

Deekax Air Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Talteri Fair 120 ec Koja Fair 120 ec Koja Fair 120 ec Deekax Air Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Talteri Fair 120 ec Sertifikaatti Nro VTT-C-9151-12 Myönnetty 26.11.2012 Päivitetty 31.03.2014 1 (2) Talteri Fair 120 ec on

Lisätiedot

valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE DC

valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE DC Vallox 90 SE D Vallox 90 SE D Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE D Sertifikaatti Nro 327/05 1 (2) Vallox 90 SE D on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun Kai Ryynänen Esityksen sisältöä Mikä ohjaa hyvää sisäilman laatua Mitä käyttäjä voi tehdä sisäilman laadun parantamiseksi yhteenveto 3 D2 Rakennusten sisäilmasto

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

ECONET Vianetsintä Kesäkuu 2008 ECONET Vianetsintä

ECONET Vianetsintä Kesäkuu 2008 ECONET Vianetsintä ECONET Vianetsintä Kesäkuu 2008 Sisällysluettelo ALOITTAMISEEN TARVITTAVAT TIEDOT 3 A-HÄLYTYKSET 1. Jäätymisvaarahälytys,42 4 2. Huurtumishälytys, 41 5 3. Pumpun hälytys, P40 6 4. Painehälytys, GP40 7

Lisätiedot

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 1 TURUN LVI-TEKNIIKKA OY Kähärlänkuja 13 20100 Turku p. 040 5013391 VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA KAARINA TYÖSELITYS LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 2 LVI-TYÖSELITYS LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VENTTIILIASENNUKSET,

Lisätiedot

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Porapaalujen kärkiosat... 3 1.2 Vaatimusten rajaus... 3 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 3 PORAPAALUJEN KÄRKIOSIEN

Lisätiedot

ENERGIASELVITYS. As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja Turku. Rakennuksen puolilämpimien tilojen ominaislämpöhäviö:

ENERGIASELVITYS. As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja Turku. Rakennuksen puolilämpimien tilojen ominaislämpöhäviö: TUNNISTE/PERUSTIEDOT Rakennuskohde: Rakennustyyppi: Osoite: Rakennustunnus: Rakennuslupatunnus: Energiaselvityksen tekijä: Pääsuunnittelija: As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja 7

Lisätiedot

100% MAALÄMPÖÄ. Markkinoiden joustavin ja parhaan A +++ energialuokan maalämpöjärjestelmä. Lämpöässä Emi. Emi 22 Emi 28 Emi 43 Emi 22P Emi 28P Emi 43P

100% MAALÄMPÖÄ. Markkinoiden joustavin ja parhaan A +++ energialuokan maalämpöjärjestelmä. Lämpöässä Emi. Emi 22 Emi 28 Emi 43 Emi 22P Emi 28P Emi 43P 100% MAALÄMPÖÄ Markkinoiden joustavin ja parhaan energialuokan maalämpöjärjestelmä Lämpöässä Emi Emi 22 Emi 28 Emi 43 Emi 22P Emi 28P Emi 43P Siirryimme öljylämmityksestä edulliseen maalämpöön. Lämpöässä

Lisätiedot